Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR"

Transkript

1 Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR je občanským sdružením poradců, výzkumných pracovníků, pedagogů a ostatních odborníků v ekologickém zemědělství. Vysoká odbornost a kvalifikace členů Spolku je zaručena pravidelným vzděláváním členů na soustředěních probíhajících v ČR, zahraničními stážemi, vydáváním a distribucí odborných poradenských materiálů a publikací. Spolupracujeme s řadou institucí v oblasti zemědělství a životního prostředí; mezi naše nejvýznamnější partnery patří: MZe ČR, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, ÚZEI Praha, VÚŽV Praha Uhříněves, VÚRV Praha - Ruzyně, ÚKZÚZ, JČU České Budějovice, MZLU Brno, ČZU Praha a kontrolní organizace v EZ. Tato spolupráce je předpokladem toho, že informace, se kterými pracujeme, jsou vždy aktuální. Cílem Spolku poradců v ekologickém zemědělství je pomoci ekologicky hospodařícím zemědělcům v zajištění ekonomické stability jejich farem a následně také posílení trvale udržitelného zemědělství v ČR a zvýšení nabídky českých biopotravin na trhu. Spolek poradců v ekologickém zemědělství zajišťuje: 1. informační a poradenské služby 2. vzdělávání a trénink poradců v EZ 3. propagaci v oblasti ekologizace zemědělství a setrvalého rozvoje venkova v ČR 4. zpracování studií z oblasti EZ 5. výzkum v problematice ekologizace zemědělství a setrvalého rozvoje venkova v ČR 6. marketingovou podporu odbytu ekologických produktů a služeb členů Spolku 7. kurzy a semináře 8. exkurze na ekofarmy 9. publikační a vydavatelskou činnost Sídlo Spolku: Kotlářská Brno Tel., fax: IČ:

2 Výroční zpráva EPOS 2008 Stav členské základny k členů, z toho akreditovaných poradců 21 Orgány Spolku Rada Spolku Ing. Roman Rozsypal, CSc. (předseda) Ing. Květuše Hejátková Ing. Josef Škeřík Ing. Petr Trávníček Mgr. Tomáš Václavík Revizní komise Ing. Alena Malíková Bc. Hana Řehořková Ing. Miroslav Vraný Kancelář Spolku Ing. Petr David, ředitel Ing. Klára Hermanová, manažerka Činnost v roce Realizované projekty Veřejná zakázka Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin, část C Monitoring welfare na ekologických farmách; nositel zakázky PRO-BIO, spoluřešitel EPOS (Petr David); 530 tis. Kč, zadavatel MZe ČR 2008 Odborné vzdělávání zemědělců v ekologické produkci a zpracování, Program rozvoje venkova I.3.1; nositel projektu (vedoucí Petr David); 432 tis. Kč, PRV 100% (75% EU + 25% státní rozpočet) 2008 Seznámení ekologických zemědělců s novelou NR 2091/92 a její aplikace v praxi, Program rozvoje venkova I.3.1; nositel projektu (vedoucí Petr David); 331 tis. Kč, PRV 100% (75% EU + 25% státní rozpočet) Pilotní projekt Síť ukázkových ekologických farem, dílčí projekt v rámci projektu Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina ; nositel projektu (ved. Tomáš Václavík); 240 tis. Kč, 75% OPRLZ + 25% státní rozpočet ČR (MŽP) Pilotní projekt Biopotraviny do škol, dílčí projekt v rámci projektu Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a

3 kraji Vysočina ; nositel projektu (ved. Tomáš Václavík); 240 tis. Kč, 75% OPRLZ + 25% státní rozpočet ČR (MŽP) Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina; nositel projektu (ved. Petr David); 13 mil. Kč, 75% OPRLZ + 25% státní rozpočet ČR (MŽP) 2. Výzkum NAZV 1G Zvýšení kvality a efektivnosti systémů produkce mléka a mléčných výrobků v podmínkách ekologického zemědělství od zajištění výživy přes technologii mléčné produkce až po její zpracování jako konkurence schopné alternativy konvenčním systémům. Koordinátor projektu je ing. Petr Roubal, CSc., VUM Milcom a.s. Řešitelem za EPOS je ing.rozsypal NAZV QG Nové technologické postupy v EZ na orné půdě k získání kvality vhodné pro potravinářské a krmné zpracování. Nositel projektu: ZF JČU České Budějovice (koordinátor prof.ing.jan Moudrý, CSc.); spoluřešiteli jsou EPOS (ing. Rozsypal), AF ČZU Praha, AF MZLU Brno a VÚRV Praha. 3. Účast na rozpracování Akčního programu ekologického zemědělství ČR Řada členů Spolku se zúčastnila/zúčastňuje práce jednotlivých Akčních týmů. 4. Webové stránky Spolku EPOS provozuje tyto webové stránky: domovské stránky Spolku stránky sítě agro envi informačních center stránky projektu Biopotraviny do škol stránky pilotního projektu Síť ukázkových ekofarem 5. Publikace vydané v roce 2008 Metodické listy: 24. Zelenina 25. Jetelotravní směsky 26. Pratotechnika 27. Energetické využití biomasy na farmě 28. Jak se stát ekozemědělcem 29. Přímý marketing z farmy 30. Výsadby ovocných dřevin 31. Řepka 32. Agro envi opatření Nejčastější problémy ekofarem 34. Chov ovcí 35. Včely 36. Drůbež 37. Králíci

4 Ostatní publikace: Adresář ekozemědělců v Jihomoravském kraji Adresář ekozemědělců v kraji Vysočina Lištičky na vinici program rozvoje venkova a příčiny stagnace bioprodukce (studie) Lištičky na vinici (brožura) Vaříme z biopotravin ve školních jídelnách (v rámci PP Bio do škol) Manuál Bio do škol (v rámci PP Bio do škol) Manuál provozu ekofarmy (v rámci PP Síť ukázkových ekofarem) Ekologické zemědělství a rozvoj venkova Marketing pro ekologické zemědělce Návod na vznik ekologických marketingových iniciativ Rukověť chovatele ovcí v EZ Permakultura výukové karty ke knize D. Holmgrena Přehled všech vydaných publikací najdete na Metodické listy jsou pro členy zdarma ke stažení na v sekci Vnitřní dokumenty. Všechny ostatní publikace jsou zdarma ke stažení na Přílohy: Příloha 1 Hospodaření Spolku v roce 2008 Příloha 2 Plán činnosti na rok 2009 Příloha 3 Informace o projektu Síť Agro-envi-info

5 PŘÍLOHA 1 Hospodaření Spolku v roce 2008 účetní uzávěrka AKTIVA Pohledávky ,- Pokladna 5.000,- Účty v bankách ,- Aktiva celkem ,- PASIVA Vlastní jmění ,- Výsledek hospodaření ,- Krátkodobé závazky ,- Jiná pasiva ,- Pasiva celkem , NÁKLADY Spotřeba materiálu ,- Cestovné ,- Náklady na reprezentaci ,- Ostatní služby ,- Osobní náklady ,- Jiné ostatní náklady ,- Náklady celkem ,- VÝNOSY Tržby z prodeje služeb ,- Členské příspěvky 9.000,- Provozní dotace ,- Výnosy celkem ,- Výsledek hospodaření před zdaněním ,- Daň z příjmů 0,- Výsledek hospodaření po zdaněn ,-

6 PŘÍLOHA 2 Plán činnosti Spolku pro rok Realizace stávajících projektů a výzkumných úkolů (NAZV, Monitoring welfare) 2. Zahájení realizace projektů: Možnosti velkých vývařoven pro snížení emisí oxidu uhličitého (opatření, rámcové podmínky, hranice) Sustainable Kitchen (SUKI), žadatel RMA Vídeň, partneři: BIO Austria, JČU České Budějovice, EPOS, Daphne. Rozpočet EUR. SUFA, žadatel JČU České Budějovice. Rozpočet EUR. 3. Příprava a podání projektu Odborné vzdělávání v EZ do programu PRV I.3.1 (rozpočet 326 tis. Kč) 4. Příprava a podání nabídky na veřejnou zakázku Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin ve spolupráci s svazem Pro-bio (zadavatel MZe). 5. Příprava programu systematického vzdělávání v oblasti ekologizace zemědělství a trvalého rozvoje venkova pro poradce v EZ 6. Příprava projektů na základě vhodných grantových schémat jednotlivých krajů 7. Servis pro členy: - administrativní, technická a organizační podpora při získávání dalších projektů - přístup do neveřejné části webu Spolku (zdroj legislativních materiálů, interních dokumentů, informací, diskuse k aktuálním tématům) - prezentace jednotlivých členů na webu Spolku (výsledky výzkumů, odborné články, názory) - možnost poskytovat poradenství pod hlavičkou Spolku - partnerství a účast členů v projektech a ve výzkumu realizovaných pod hlavičkou Spolku Dlouhodobé aktivity: 1. Vytvořit funkční poradenský systém pro EZ zajišťovaný Spolkem 2. Získávat finanční zdroje na pokusnictví (vhodné odrůdy pro EZ - MZe) 3. Získávat finance na tisk publikací s tématikou EZ (MŽP, MZe) 4. Zapojit se do vhodných mezinárodních projektů 5. Udržení agro-envi poradenské sítě v JmK a kv 6. Ve spolupráci s agenturou ZERA zajistit následné vzdělávání akreditovaných zemědělských poradců 7. Vybudování a provozování sítě ukázkových ekofarem 8. Realizace následných projektů Bio do škol Nabídka pro členy EPOSu: přístup do členské části webu Spolku (zdroj legislativních materiálů, interních dokumentů a informací, diskuse k aktuálním tématům) získávání odborných znalostí formou školení, tréninkových zkušeností, exkurzí a publikací získávání kontaktů na odborníky i možné klienty servis pro členy pracovníci sítě poradenských center budou směřovat zemědělce dle lokality a problému na konkrétní členy Spolku smluvní poradenství pod hlavičkou Spolku v jednotlivých krajích

7 PŘÍLOHA 3 Síť informačních center AGRO-ENVI-INFO V roce 2008 skončil dvouletý projekt budování sítě informačních center zaměřených na vzdělávání a osvětu v oblasti agro-environmentálně orientovaných programů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Projekt vytvoření sítě informačních center v celkové výši 13,7 mil Kč byl podpořen z Evropského sociálního fondu v programu Rozvoj lidských zdrojů, jejichž poskytovatelem bylo Ministerstvo životního prostředí ČR. Projekt realizoval EPOS společně s dalšími 15 partnerskými organizacemi. Od března 2006 do konce února 2008 společně v Jihomoravském kraji a na Vysočině vytvořily celkem 16 informačních center a míst, poskytujících zemědělským podnikatelům a pracovníkům veřejné správy informace o agroenvironmentálně orientovaných programech MZe a MŽP a poradenství, jak těchto programů využívat. Projekt se také zabýval problematikou využívání biologicky rozložitelných odpadů a místní produkce a spotřeby potravin. V průběhu projektu bylo podpořeno celkem 4169 osob, kterým byly předány informace při individuálním nebo skupinovém poradenství. Za dva roky bylo v rámci projektu uspořádáno 168 vzdělávacích seminářů a kurzů, jichž se zúčastnilo 2741 osob. V rámci projektu byly zřízeny internetové učebny a ekologické knihovny v Jihlavě a v Náměšti nad Oslavou. Byly vydány desítky informačních a vzdělávacích materiálů informační letáky, metodické listy, rukověti a manuály. Všechny výstupy projektu jsou volně k dispozici na a dalších projektem vytvořených web stránkách. V kraji Vysočina byla spuštěna aktivita místních výrobců pod názvem Vysočina regionální produkt. Partnerům projektu RC PRO-BIO Vysočina a agentuře ZERA Náměšť nad Oslavou se podařilo zavést pravidla certifikace místních výrobků pocházejících z Vysočiny a v únoru 2008 byly předány první certifikáty. Projektem byly ověřeny v praxi čtyři pilotní projekty: 1. Pilotní projekt - Vytvoření učebních pomůcek pro výuku v oblasti udržitelného zemědělství V průběhu projektu byl vytvořen metodický materiál pro učitele s názvem Jak na ekologické zemědělství. Přehledný manuál usnadňuje učiteli orientovat se v problematice ekologického zemědělství a nabízí náměty na aktivity, které může aplikovat přímo ve výuce. Každá kapitola obsahuje teoretickou část ze základními informacemi a aktivity pro žáky prvního i druhého stupně ZŠ. Součástí manuálu jsou kopírovatelné pracovní listy a pomůcky k uvedeným aktivitám. O praktickém využití manuálu při výuce bylo vyškoleno více než 160 pedagogů. 2. Pilotní projekt - Síť ukázkových ekologických farem Projekt úspěšně vytvořil základ celostátní Sítě ukázkových ekologických farem jako prostředku pro vzdělávací, výchovné a osvětové aktivity v oblasti využití agroenvironmentálních programů a správné zemědělské praxe. Do pilotního projektu se zapojilo celkem pět ekologických farem: Agroekofarma Kadeřávek ve Věcově, Biofarma Sasov v Jihlavě, Dvůr Ratibořice v Ratibořicích, Ekofarma Křišťan a spol. Milotičky a Vinný sklep Eben v Lednici na Moravě. Na ekologických farmách proběhla řada

8 vzdělávacích seminářů a kurzů, na každé farmě byl instalován systém informačních tabulí a byly vytvořeny informační a propagační letáky. Všechny výstupy jsou volně k dispozici na 3. Pilotní projekt - Řešení biologických odpadů v mikroregionu V rámci projektu byl zpracován manuál Systém třídění, svozu a zpracování biologického odpadu v zájmovém mikroregionu. Manuál dává návod, jak postupovat při třídění a zpracování bioodpadu, jakou zvolit techniku, jaká technologie je vhodná pro dané suroviny, jaká je ekonomika zpracování a jaké jsou vhodné způsoby osvěty. 4. Pilotní projekt Biopotraviny do škol Cílem pilotního projektu bylo identifikovat překážky bránící zavádění biopotravin do školního stravování. Bylo zjištěno, že největší překážkou je nedostatek informací a kontaktů na dodavatele biopotravin a neexistující dodavatelský řetězec. Do projektu se zapojilo šest pilotních škol, na kterých proběhly vzdělávací semináře pro děti, pedagogy i kuchařky, jedna mateřská škola uskutečnila výlet s dětmi na ekofarmu. Byla vytvořena Metodika postupu zavádění biopotravin do školních jídelen a vydána kuchařka Vaříme z biopotravin ve školních jídelnách. Pilotní projekt identifikoval obrovskou příležitost v oblasti zdravého stravování dětí. Příležitost, která čeká na iniciativu zemědělců, školských a místních úřadů, školních jídelen a rodičů. Příležitost, jejíž využití může mít dalekosáhlé pozitivní důsledky na zdraví české populace, ekonomický růst venkova a ekologizaci českého zemědělství. Více na

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE OBSAH 1 Pohled do historie... 2 2 Doba pozvolných změn... 2 3 Potřeba odborného vzdělání... 2 4 Spojené

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 5 1.1 Základní charakteristika školy 5 1.2 Kontaktní

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více