Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín"

Transkript

1 Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín scrool down ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014

2 Pomáháme planetě lépe dýchat Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín Evropská akciová společnost IS Environment SE byla založena v roce 2013 za účelem realizace Energetického centra ERC Rapotín. Energetické centrum Rapotín je součástí projektu EWA recyklace a energetické využití druhotných biosurovin, jehož nositelem v České republice je společnost Sobioenergi. Jedná se o ucelený koncept zpracování druhotných biosurovin pokročilou technologií anaerobní fermentace. Na projektu se společně podílí přední české i zahraniční společnosti z oblasti vývoje technologie anaerobní fermentace, energetiky, stavebnictví, strojírenství a finančního sektoru. Impulzem k založení společnosti byla předchozí dlouhodobá a úspěšná spolupráce lidí z oblasti ekologie, obnovitelných zdrojů, odpadového hospodářství, ekonomiky, medicíny a vědy na přípravě projektu technologie anaerobní fermentace EWA.

3 ECR RAPOTÍN zpracovává biologicky rozložitelný odpad i s obalovými materiály. Bioodpad je vhodné vnímat jako hodnotnou surovinu Bioodpad je zdrojem čisté energie Recyklace a návrat cenných anorganických surovin do oběhu (cenné kovy, sklo, plast ) Lidská společnost se rozrůstá a spolu s ní rostou i její potřeby. Energetická náročnost moderní civilizace je obrovská, přitom zdroje tradičních energií jsou velmi omezené a z velké části již vyčerpané. Jedinou smysluplnou cestou k přijatelné budoucnosti je tak využití obnovitelných energetických zdrojů. Ekologické chování je tak zároveň odpovědné i ekonomicky výhodné. Jedním z nejdostupnějších zdrojů pro výrobu energie jsou použité suroviny a odpady. Jejich dokonalým zpracováním přitom kromě energie a návratu cenných surovin zpět do oběhu získáme i čistší a zdravější životní prostředí. Jedná se tak o technologii, která má naprosto zásadní význam pro budoucnost lidstva. Anaerobní fermentace je zpracování bioodpadů bez přístupu vzduchu. Samotnému fermentačnímu procesu předchází proces recyklace, hygienizace a chemicky složitá příprava substrátu. Díky recyklaci tak dochází k úsporám obnovitelných i neobnovitelných zdrojů. Výsledným produktem celého procesu je i cenné certifikované organické hnojivo. A proto ukládejte svůj bioodpad ekologicky. ECR RAPOTÍN - váš partner v ekologii.

4 Vstup ECR RAPOTÍN dokáže recyklovat veškerý biologický odpad např.: potravinářské tuky odpady z kuchyní a kantýn odpady z mlékáren potraviny s prošlou dobou upotřebitelnosti To vše včetně obalů! Odpadá tudíž nutnost jejich odstraňování životní prostředí ECR RAPOTÍN používá vypracovaný systém zamezení úniku pachových emisí do okolí vše se odehrává v uzavřených budovách s podtlakovým systémem odpadní vzduch je využit v kogeneračních jednotkách, všechen vzduch z provozu je navíc vyprán v několika stupních organických i anorganických biofiltrů. ECR RAPOTÍN při biologické recyklaci produkuje: bioplyn elektrickou energii teplo ekologické hnojivo ECR RAPOTÍN je energeticky zcela soběstačná! Veškerou energii potřebnou pro svůj provoz si vyrobí sama recyklací bioodpadu. Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín Jako produkt biologické recyklace ECR RAPOTÍN vzniká biologické hnojivo Využití vzniklého bioplynu a tepla: Bioplyn vzniklý při fermentaci v tomto unikátním zařízení lze využít: pro spalování v kogeneračních jednotkách produkujících elektrickou energii k prodeji do distribuční sítě zemního plynu Teplo vznikající při fermentaci a spalování může zásobit provozy sousedící s projektem (výrobní závody, vytápění aglomerací, sušení. využije se k udržování teplotní stálosti systému jedná se o unikátní, vysoce účinnou technologii, která je tepelně více než soběstačná

5 Schéma provozu ecr rapotín prostor pro couvání nákladních vozů věž pro přípravu odpadů ke smíchání sklad a míchací nádoby k přípravě na fermentaci příjem a plnění pevných odpadů příjezdová rampa pro dodávky surovin (nejsou nutné žádné hloubkové úpravy) příjem tekutých odpadů příjezd pro dodávku tekutých odpadů. kontrolní místnost se vzduchotechnikou, kancelář, sociální zařízení, elektřina, atd.

6 Zařízení splňuje legislativní požadavky na příjem a využití odpadních materiálů dle: 1. - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1774/ v platném znění 2. - zákona o odpadech číslo 185/2001, Sb., - v platném znění 3. - vyhlášku číslo 383/2001 Sb., - o podrobnostech nakládání s odpady 4. - vyhlášku číslo 341/2008 Sb. - o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ( BRKO ) 5. - zákon číslo 156/1998 Sb. - zákon o hnojivech - v platném znění Kód odpadu Název a stručný popis odpadu Odpady z lesnictví ( Například : napadená dřevní hmota, listí, tráva apod., včetně vývojových stádií škůdců, larev, vajíček apod.) xx Opady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původ Kaly z praní a z čištění včetně organických částí Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (Například: zkažené potraviny živočišného původu, kousky rohů,kosti, zvířecí srst, peří, šupiny včetně obalů) Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku xx Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (Například: spadané ovoce, odpady ze zeleniny a ovoce, obilí, droždí, tabákové odpady včetně obalů ) Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku, sedimenty obsahující organickou složku 02 04xx Odpady z výroby cukru Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování ( Například : cukrovarské řízky, vadné šarže cukru, sirupu a jiných výrobků včetně obalů ) Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku ( Například: nekontaminované kaly nebo zbytky z filtračních lisů ze separovaného zachycování odpadní vody z procesů potravinářského průmyslu, výroby pochutin a krmiv) xx Odpady z mlékárenského průmyslu Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování ( Například : mléko, sýr, jogurty, máslo apod. včetně obalů ) Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku mouka apod. včetně obalů ) Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku xx Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin (Například: pivovarské mláto, odpadní kvasnice) Odpad z destilace lihovin ( Např. lihovarské výpalky apod. ) Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování ( Například : víno, pivo a lihoviny - lahve, plechovky apod. s obsahem závadného množství alkoholu nebo jiné složky - metanolu, včetně potisku a uzávěrů) Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku xx Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku Odpadní kůra a korek Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem xx Odpad z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky Odpadní kůra a dřevo Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci Odpadní kaustifikační kal Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem xx Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu Odpadní klihovka a štípenka, odpady odsřižků kožek Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku xx Odpady z pekáren a výroby cukrovinek Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování (Například: droždí, pečivo,

7 Zařízení splňuje legislativní požadavky na příjem a využití odpadních materiálů dle: 1. - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1774/ v platném znění 2. - zákona o odpadech číslo 185/2001, Sb., - v platném znění 3. - vyhlášku číslo 383/2001 Sb., - o podrobnostech nakládání s odpady 4. - vyhlášku číslo 341/2008 Sb. - o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ( BRKO ) 5. - zákon číslo 156/1998 Sb. - zákon o hnojivech - v platném znění xx Odpady z textilního průmyslu s výjimkou textilií ze syntetických vláken Organické hmoty z přírodních produktů (Např. tuk, vosk, barviva) Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod Odpady z nezpracovaných textilních vláken Odpady ze zpracovaných textilních vláken xx Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) Papírové a lepenkové obaly, tetrapak včetně nezpracovaného obsahu Dřevěné obaly xx Vadné šarže a nepoužité výrobky Organické odpady neuvedené pod číslem ( Například: zkažená krmiva, zbytky krmiv, zkažená nemořená osiva včetně obalů ) xx Dřevo, sklo a plasty Dřevo - obaly xx Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů Kompost nevyhovující jakosti včetně příměsí xx Odpady z anaerobního zpracování odpadu Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu xx Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené Kaly z čištění komunálních odpadních vod, stabilizovaé i nestabilizované Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem xx Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) Kaly z čiření vody včetně jejího čištění Kaly z dekarbonizace xx Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené - organického původu (Např. třídění, drcení, lisování, peletizace) Papír a lepenka Dřevo neuvedené pod číslem xx xx Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru xx Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet, lamino desek knih a časopisů Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (Například : zbytky jídel, surovin a pochutin včetně obalů, papíru, plastu a kompozitu ) Oděvy - organického původu ( bavlna, vlna, hedvábí apod. včetně kompozitu a směsí ) Textilní materiály ( nevhodné již k dalšímu využití - Například z pozůstalosti apod. ) Jedlý olej a tuk Dřevo neuvedené pod číslem xx Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) Biologicky rozložitelný odpad ( Například: posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, posekané křoviny, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, ovoce,zelenina, dřevo (v celku nebo posekané), odděleně sebrané organické hřbitovní odpady - výzdoba, věnce apod., kromě trávy a části keřů z okrajů silnic ) xx Ostatní komunální odpady Odpad z tržišť ( Například: květiny, ovoce, zelenina včetně obalů ) Kal ze septiků a žump z RD Objemný odpad ( organického původu - Např. slamníky, madrace, pohovky apod. )

8 Bioodpad je cennou surovinou Proč tedy tuto surovinu odvážet na skládku a zakopávat do země. ECR Rapotín zpracovává zejména tyto odpady: potraviny s prošlou dobou vč. obalů (s příměsemi skla, plastů, tetrapaků a kovů) komunální bioodpad odpady z pekáren, cukráren a podobných provozů gastroodpady (školní, závodní jídelny, restaurace, kuchyňské odpady) odpady z mlékáren prošlé konzervy, tuky, oleje a jejich směsi (též obsah odlučovačů tuků) ECR RAPOTÍN = recyklace a ekologická výroba energie a hnojiva elektrická energie teplo biometan organické hnojivo návrat druhotných anorganických surovin do oběhu

9 kontakty IS Environment SE adresa: Střešovická 35 Praha 6 PSČ Mgr. Petr Štěrba vedoucí manažer projektu Telefon: Web: ECR RAPOTÍN je projektem společnosti IS ENVIRONMENT SE 2014 Komunikační agentura GARAGE MARKETING / Střešovická 35, Praha 6 / tel.: / tel.:

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

c. 2 a jinem pravnim predpisu 1 ).

c. 2 a jinem pravnim predpisu 1 ). Castka 110 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5251 341 VYHLASKA ze dne 26. srpna 2008 o podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady a 0 zrnene vyhlasky c. 29412005 Sb., o podminkach ukladanf

Více

Technologie ochrany životního prostředí

Technologie ochrany životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Technologie ochrany životního prostředí Část III Technologie zneškodňování odpadů Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING Ústí nad Labem,

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní 4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní Nástroje v odpadovém hospodářství, stejně jako ostatní nástroje v ochraně životního prostředí je možné dělit podle různých hledisek. Následující dělení

Více

Integrovaná prevence a regulace znečistění. Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka

Integrovaná prevence a regulace znečistění. Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ JRC SPOJENÉ VÝZKUMNÉ STŘEDISKO Institut pro studium perspektivních technologií (Sevilla) Udržitelnost v průmyslu, Energetika a doprava Evropská kancelář IPPC Integrovaná

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace Anaerobní fermentace Výroba bioplynu v anaerobních podmínkách s jeho energetickým využitím Metoda známá v ČR již desítky let Možnosti zpracování

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

SMĚRNICE (STANDARDY) ZPRACOVÁNÍ PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK

SMĚRNICE (STANDARDY) ZPRACOVÁNÍ PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK SMĚRNICE (STANDARDY) ZPRACOVÁNÍ PRO POUŽITÍ OZNAČENÍ DEMETER A BIODYNAMICKÝ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ZNÁMEK schváleno 25. června 1999 v Sabaudii, Itálie přepracovaná verze z června 2013 - každá členská země

Více

Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D.

Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Legislativa Směrnice o skládkování Plány OH Zákon o odpadech Vyhláška o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Současný

Více

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421 Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Ministerstvo životního prostředí Odbor odpadů Zasláno elektronicky

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí

4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí 4.5 Technologie čistění odpadních vod na konci potrubí Kapitola 4 Čistění odpadních vod je zpracování na konci potrubí, které je potřebné, protože různé zdroje produkují odpadní vody. Patří k nim voda

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR

KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR Najdi si svého výrobce www.vyrobci.foodnet.cz Najdi si svého výrobce www.vyrobci.foodnet.cz Kvalita potravin je téma, které poslední

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006 Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního programu

Více