Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek).

2 Obsah ZPRAVODAJE Novinky a zajímavosti...3 Financování ochrany přírody a krajiny v kraji...3 Orel skalní se vrací do Beskyd...4 Živá zahrada...4 Časopis Krása našeho domova...4 Místo pro přírodu...5 Setkání s přírodou...5 Národní program ochrana biodiverzity...6 Ukliďme svět (Clean up the World)...6 Stalo se v MSK...7 Otrávený orel mořský opět ve volné přírodě...7 Slavnostní otevření obnovených studánek u Oder...8 Dokončení úprav dvou studánek u Oder...8 Projekt pro vodu...8 Ze Setkání ČSOP v Podhradí...8 Co se děje u sousedů?...9 RS ČSOP IRIS...9 Ve spolupráci s Lesy města Prostějova byly obnoveny 3 studánky!...9 Pro letošní školní rok jsme krajským koordinátorem soutěže Zlatý list...9 ČSOP SALAMDER...9 Děti s nadšením obnovily alej Příčná v Zubří...9 PRO-BIO REGIONÁLNÍ CENTRUM MORAVSKÁ BRÁNA...10 Podporuj svého sedláka...10 Připravuje se...12 ČSOP ALCES...12 ČSOP JESENÍK NAD ODROU...12 ČSOP APOLLO...12 ČSOP ODRY...12 Kontakty na organizace ČSOP v kraji...13 Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

3 Novinky a zajímavosti Financování ochrany přírody a krajiny v kraji VÝZVY Z OPŽP XLIII. výzva pro prioritní osu 7 - Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XLIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 7 jsou přijímány od 3. prosince 2012 do 28. února Upozornění pro žadatele - omezení v rámci výzvy: Maximální výše podpory na 1 projekt v opatřeních rekonstrukce, dostavby nebo přístavby stávajících objektů center a poraden; nákupu, rekonstrukce, dostavby, přístavby a výstavby objektů za účelem vzniku nových center a poraden činí 30 mil. Kč (včetně nákladů na křížové financování). Maximální výše podpory na 1 projekt technického vybavení center a poraden investičního charakteru činí 2 mil. Kč. Maximální výše podpory na 1 projekt tvorby materiálů a pomůcek investičního charakteru činí 5 mil. Kč. Osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny Informace: nebo Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Ostrava, Trocnovská 2, Ostrava, tel.: NADAČNÍ FOND VIA VITAE Informace: Adresa: Nádražní 29, Moravská Ostrava, tel , NADACE OKD Informace: Adresa: Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava, tel.: , NADAČNÍ FOND HYUNDAI Informace na Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

4 Orel skalní se vrací do Beskyd Myšlenka vrátit orla skalního jako hnízdní druh do České republiky zrála v hlavách autorů projektu Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd několik desetiletí. V polovině 90. let se v souvislosti s tímto projektem uskutečnili první kroky, jako byl například průzkum historických dat o výskytu orla skalního v Českých zemích. Koncem roku 2000 ze začalo pracovat na vlastním projektu - záchranném programu tohoto druhu. Po celé řadě složitých, několikaletých jednání se zainteresovanými orgány ochrany přírody v ČR a Slovenské republiky se podařilo na sklonku roku 2004 projekt prosadit a získat k jeho realizaci příslušnou výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ještě v průběhu roku 2005 se projekt dolaďoval a to především se slovenskými partnery. Orel skalní (Aquila chrysaetos) je v České republice zařazen mezi kriticky ohrožené druhy a přísná ochrana se na něj vztahuje také z příslušné směrnice Evropské unie. Tento dravec je nádherný, majestátní pták s rozpětím křídel okolo 2 metrů a jeho váha se u karpatské populace pohybuje zpravidla v rozmezí 2,5 až 4,5 kg, přičemž samci jsou zhruba o jednu třetinu menší než samice. Dospělí jedinci žijí v trvalých párech a svá hnízda si stavějí na skalních plošinách nebo využívají stromová hnízda. Orli snášejí zpravidla dvě vejce, z narozených mláďat přežívá většinou pouze jedno mládě. Mladší mládě v rámci kainismu umírá, to znamená že starší mládě mladší usmrtí nebo vytlačí na okraj hnízda kde prochladne a uhyne. Tento vlajkový druh je velmi přizpůsobivý co se týká potravy, v jeho potravě najdeme žábu,slepýše, ale uloví i kořist do velikosti dospělé lišky. Orel skalní je velmi konzervativní druh ve vztahu ke svému rodišti a je na něj přísně vázán. To je také základní moment proč bylo k projektu přistoupeno, proč došlo a po dobu pěti let bude docházet k vypouštění mláďat, k jejich repatriaci v Beskydách. Mláďata se musí v této oblasti narodit, vzít ji jako své místo narození, musí u nich dojít k vtištění rodiště. Nejbližší hnízdní populace je vzdálená 30 km, orli skalní se na území Beskyd a okolí občas pohybují na tzv. pohnízdních potulkách, mladí ptáci, nespárovaní, ještě nedrží teritorium a toulají se, ale v době kdy utvoří hnízdní pár se vracejí do svého rodiště, resp. na nejbližší uvolněné teritorium. Živá zahrada Projekt ČSOP Živá zahrada si klade za cíl motivovat veřejnost k úpravám svých zahrad i pro potřeby volně žijících živočichů. Prostřednictvím Živé zahrady se tak alespoň částečně vrací příroda zpět do blízkosti člověka. Do této dlouhodobé soutěže pro širokou veřejnost se se svou zahradou může přihlásit prakticky kdokoliv. Zvláštní soutěžní kategorií jsou školní zahrady. Účastnit se může celá škola, třída nebo zájmový kroužek. Soutěž je dlouhodobá, proto může soutěžící svoji zahradu postupně přizpůsobovat tak, aby na ni živočich přilákal. Dostává také pravidelné rady, jak na to. Časopis Krása našeho domova Časopis Krása našeho domova vydával v letech Svaz okrašlovací a ochranný. V roce 2001 jeho vydávání obnovil Český svaz ochránců přírody, který se k tradici Svazu okrašlovacího a ochranného hlásí. Krása našeho domova je členským časopisem, který dostávají zdarma všichni členové ČSOP. Vychází dvakrát ročně a jeho vydavatelem je Ústřední výkonná rada ČSOP. Jeho cílem je jednak zprostředkovávat informace mezi jednotlivými členy a příznivci ČSOP a přinášet jim náměty na jejich vlastní činnost, jednak propagovat pestrou činnost ČSOP, potažmo spolkovou ochranu přírody a krajiny obecně, navenek. Rubriky Chráníme přírodu, Krajina a lidé, Ekologická výchova, Pro děti, Živá zahrada, Zelené paragrafy, Rozhovor, Okénko do historie, Naučné stezky, Naše činnost, atd. obsahují množství informací nejen z činnosti ČSOP. Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

5 Místo pro přírodu Příroda byla k naší zemi mimořádně štědrá. Jak důležitou součástí našeho života příroda je, si často uvědomíme až v okamžiku, kdy o nějaký její kus přijdeme. Místo lesa najdeme paseku, místo louky na břehu potoka rozježděné pole a betonové koryto, místo stromů a alejí pařezy a místo krásné vyhlídky billboard. Velká část intenzivně obhospodařované zemědělské krajiny není přístupná pro lidi ani pro volně žijící zvířata a rostliny. Cílem kampaně je: Vykupovat ohrožené cenné přírodní lokality, kterým hrozí akutní nebezpečí (vykácení lesa, odvodnění mokřadu, rozorání květnatých luk). Vykupovat pozemky, které jsou vhodné pro návrat přírody (obnovení vodních toků, výsadby biocenter a biokoridorů). Zajistit těmto pozemkům vhodnou péči. Propagovat myšlenku pozemkových spolků v rámci široké veřejnosti. Lokální kampaně: Kromě celostátní sbírky, která slouží jako pohotovostní fond pro drobné akutní výkupy, běží pod hlavičkou Místa pro přírodu několik dlouhodobých lokálních projektů. Chcete-li přispět konkrétně na některý z těchto projektů, připište ke své platbě na konto Místa pro přírodu ( /0800) příslušný specifický symbol. Zachraň les nejstarší z lokálních kampaní, jejíž cílem je vytvoření soukromé lesní rezervace Ščúrnica v Bílých Karpatech (specifický symbol 103) Obnova luk v Pomoraví unikátní projekt na obnovu v minulosti zdevastovaných údolních luk a starých říčních ramen na středním Pomoraví. první lokalitou, kde je tento projekt realizován, je Vlčí hrdlo nedaleko Bzence (specifický symbol 109) Provozovatelem veřejné sbírky Místo pro přírodu je občanské sdružení: Český svaz ochránců přírody Michelská 5, Praha 5 IČ: tel.: , web: Koordinace veřejné sbírky: Lucie Matulová, Setkání s přírodou O kampani Smyslem kampaně ČSOP je umožnit veřejnosti navštívit přírodovědně zajímavá místa v doprovodu zasvěceného průvodce. Zájemci tak mohou v atraktivní době navštívit cenné lokality, vidět vzácné rostliny a živočichy, seznámit se s důvody ochrany vzácných či ohrožených míst a druhů i se smyslem konkrétních ochranářských aktivit. Výprava za vzácnými orchidejemi, netopýry v opuštěných štolách, tajemnými břehulemi, exkurze do starého zámeckého parku či hlubokého říčního kaňonu To je jen namátkový výčet akcí uskutečněných v rámci tohoto projektu. ČSOP jím chce široké veřejnosti představit nejen přírodní krásy a zajímavosti, ale i svojí práci. Termín kampaně má začátek vždy druhý pátek v červnu a konec následující neděli. Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

6 Jaký byl čtvrtý ročník kampaně? Na výlety a procházky se vypravilo společně s průvodci Českého svazu ochránců přírody od 8. do 17 června téměř tři sta třicet lidí. Například ve Slavkovském lese měli možnost návštěvníci vidět masožravé rosnatky i rákosníčka. Nejednalo se o toho z pohádky, ale o druh mandelinky. V parném dni na naučné Semanínské stezce u České Třebové vyzkoušely nejen děti místní knajpoviště. Tímto nezvyklým termínem se označuje přírodní otužovadlo. Na Bělé botanicky pozoruhodné lokalitě na střední Moravě si zase mohli zájemci prohlédnout přes metr vysoké bulty (trsy) vzácných ostřic či silně ohrožený suchopýr širolistý. Ve vlašimském parku napočítali návštěvníci spolu s mykologem 66 druhů hub a v národním parku Podyjí měli štěstí na všechny čtyři druhy užovek, které u nás žijí! Pokud jste neviděli tolik hub či užovek v jeden den a netušili jste ani o existenci skutečného rákosníčka, o bultách ostřic nebo o knajpovišti nevadí. Naše kampaň je tu od toho, aby Vám poutavou formou přírodu kolem nás přiblížila. Tak příští rok nashledanou! Kontakty Kancelář ÚVR ČSOP Telefony: , , Koordinace kampaně Setkání s přírodou: Mgr. Lucie Matulová, Národní program ochrana biodiverzity Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o vzácné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání Svazu. Tyto činnosti jsou do značné míry zastřešeny národním programem Ochrana biodiverzity. V rámci programu tak ČSOP provádí např. mapování výskytu orchidejí, vážek, lesních mravenců, obojživelníků, velkých šelem, starých krajových odrůd ovocných dřevin. Kromě mapování realizujeme rozmanité podpůrné činnosti určené pro vybrané druhy organismů, jako je čištění, oprava a instalace budek a hnízdních podložek pro dravé či zpěvné ptáky i pro netopýry. V období tahu obojživelníků byly zajištěny desítky úseků silnic a přeneseny tisíce jedinců, pro plazy byly budovány či obnovovány suché kamenné zídky, pro ledňáčky bylo upraveno několik břehových úseků podél vodních toků atd. Kontakty Kancelář ÚVR ČSOP Telefony: , , Koordinace Národního programu Ochrana biodiverzity: Kateřina Adámková, skype: csop.kuvr Ukliďme svět (Clean up the World) Clean Up the World (Ukliďme svět!) je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek,... Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí, ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji. V roce 2012 proběhla již 20. rokem. Každoročně se do akce zapojí asi 35 miliónů dobrovolníků z více jak 100 zemí. Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

7 Jak se zapojit v České republice ČSOP je koordinátorem kampaně pro Českou republiku. Dříve byla akce v České republice vázána ke konkrétnímu termínu, nyní probíhá průběžně, obvykle však na jaře (v období březen duben) a na podzim (nejčastěji 3. víkend v září). Do kampaně se můžete zapojit prostřednictvím ČSOP, který současně poskytuje i materiální a metodickou podporu. Bohužel nás v letošním roce nepodpořilo Ministerstvo životního prostředí, snažíme se proto získat finanční prostředky jinde, abychom Vám mohli poskytnout materiální podporu. Koordinace programu Clean up the World (Ukliďme svět!): Ing. Tereza Vláčilová, skype: tereza.csop Stalo se v MSK Otrávený orel mořský opět ve volné přírodě ČSOP BARTOŠOVICE Kauza orel mořský v CHKO Poodří se táhne již od 11.července t.r., kdy jsme zjistili pokácení hnízdního stromu orlů mořských v této chráněné krajinné oblasti. Jde zatím jediný pár orlů mořských hnízdících na tomto území. Poprvé zahnízdil v roce 2010, díky silných dešťům a následné povodni neúspěšně. V roce 2011 již úspěšně a vyvedli jedno mládě, v letošním roce pak mláďata dvě. Ke skácení hnízdního topolu došlo těsně poté, co mláďata hnízdo opustila. 14.července pak byla nalezena návnada položená nedaleko hnízda. Tato návnada, dvě kuřecí křidélka, byla odeslána k laboratorním rozborům na Státní veterinární ústav v Olomouci. Tento vyloučil intoxikaci křidélek karbofuranem, což je smrtící jed, traviči velmi často používaný, ale potvrdil přítomnost difenacoumu, což je antikoagulační rodenticid, který se používá jako návnadový jed na hlodavce. To již bylo zcela jasné, že se někdo úmyslně snaží o likvidaci těchto přísně chráněných dravců byl ornitology nalezen na hrázi Bartošovických rybníků apatický jedinec orla mořského, následné vyšetření veterinárním lékařem MVDr. Milanem Šturmem potvrdilo to, čeho jsme se v souvislosti s kladením otrávených návnad nejvíce obávali a to, že orli nabízenou otrávenou potravu přijmou. Letošní samec vykazoval velmi špatnou motoriku, byl v silné depresi, malátný a měl anemické sliznice. Tedy všechny příznaky otravy po požití jedu na potkany! Bylo učiněno jediné možné, tj. aplikace vitamínu K1 a podávány další podpůrné prostředky po nezbytně dlouhou dobu. Velkým problémem bylo, že orel zhruba tři týdny odmítal sám přijímat potravu a musel být krmen násilím. Díky včasnému, náhodnému nálezu tohoto otráveného jedince a následné intenzivní léčbě a chovatelské péči se orla podařilo pro volnou přírodu zachránit. Po několika týdenní rehabilitaci je zdravotně zcela v pořádku a připraven na vypuštění. Jeho současná hmotnost, 4650g potvrzuje, že jde o silného samce, který má velkou šanci na dlouhý životní příběh. Orel, kterému jsme dali jméno Míša, má díky finanční podpoře Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nainstalovanou radiovou vysílačku. Budeme ho tedy moci monitorovat a svým způsobem tak i chránit. Na monitoringu budou spolupracovat také pracovníci Správy CHKO Poodří. Pro identifikaci má také na levé noze ornitologický kroužek a na druhé noze barevný, modrý kroužek. Samozřejmě jsme jak my, tak AOPK ČR podali v této souvislosti trestní oznámení na neznámého pachatele, věc je nadále v policejním šetření. Chceme věřit, že pátrání po traviči v tomto případě dopadne úspěšně. Ne jako šetření v případě našich orlic Gabči a Oravy, které byly otrávené v letech 2009 a 2011 nebo v případě zástřelu samce orla skalního Urbana v únoru letošního roku. Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

8 Orel mořský byl vypuštěn nedaleko místa svého nálezu dnes , krátce po 13 hodině. Věříme, že krátce po vypuštění se setká s rodičovským párem a ještě zde nějaký měsíc pobude, než se vydá na potulku. Určitě zajímavostí také je, že tento pár v době rehabilitace samce Míši několikrát ve velké výšce kroužil nad záchrannou stanicí a vůbec není vyloučeno, že se navzájem viděli. Slavnostní otevření obnovených studánek u Oder ČSOP ODRY V sobotu jsme pořádali slavnostní otevření obnovených studánek u Oder. Sraz zájemců byl u kapličky Panny Marie v Odrách pod Skalními sklepy na silnici vedoucí z Oder na Veselí. Čekala nás vycházka cca 6 km až 7 km dlouhá. U obou studánek i po trase vycházky na zúčastněné čekal zajímavý výklad. Dokončení úprav dvou studánek u Oder ČSOP ODRY V rámci grantu města Oder naše organizace upravila dvě studánky, tj. Koňskou nad Pstružími rybníčky u Dvořiska a Veselou pod silnicí na Veselí nad Odrami, instalovala u nich informační tabule a opravila dvě lavičky postavené panem Dominikem Šímou. Obě studánky jsou již téměř hotové především zásluhou dvou Josefů, Honzy a Květoše z Oder. V sobotu jsme provedli osazení nových dubových sedadel na stávající stojánky poničených laviček a o víkendu jsme osazovali informační tabule u obou studánek. Projekt pro vodu ČSOP JESENÍK NAD ODROU Projekt se snaží přispět k zadržování vody v krajině a obnově krajinných struktur spojených s vodou. Snaží se také působit na místní obyvatelé i návštěvníky Poodří v oblasti environmentální výchovy a osvěty prostřednictvím informačně-naučných tabulí na naučné stezce a dalších lokalitách pozemkového spolku kde je seznamuje s problematikou vody a biotopy obývanými živočichy vázanými na vody. Obsahuje také technické řešení ke zlepšení hospodaření s vodou v objektu komunitního centra Klášter, který povede k jímání dešťové vody a jejímu využití při provozu objektu. Dojde tak k úsporám pitné vody. Hlavním cílem je tedy zdržení vody v krajině, zabránění vodní erozi a podpora biodiverzity zejména živočichů vázaných na vodu, dalšími dílčími cíli jsou environmentální výchova a osvěta veřejnosti a její zapojení do praktických opatření zdržujících vodu v krajině a zlepšení hospodaření vodou v sídle organizace. Do projektu budou zapojeni členové organizace, dobrovolníci, děti a mládež, veřejnost i odborníci. Ze Setkání ČSOP v Podhradí ZO ČSOP ODRY Ve dnech září 2012 proběhlo tradiční XI. Setkání členů a přátel ČSOP, tentokrát v Nízkém Jeseníku, v Podhradí u Vítkova. Na 170 účastníků čekal bohatý program, připravený místní ZO ČSOP Odry - exkurze po břidlicových dolech, vodních dílech či do vojenského újezdu Libavá, prohlídka vodárny, zásobující pitnou vodou celé Ostravsko, i zřícenin hradu Vikštejna, přednášky o geologii, geografii a udržitelném turistickém ruchu, pro děti pak dílničky, předvádění chemických pokusů, rýžování zlata či noční stezka odvahy, a k tomu countrybál, večerní posezení s kytarami u ohně, představení místní šermířské a taneční skupiny... Můžete zavzpomínat (kdo byl) či se podívat, o co jste přišli (komu se letos přijet nepodařilo): fotogalerie na facebooku ČSOP (možno prohlížet i bez registrace) fotogalerie ZO ČSOP Zlatá studánka Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

9 Co se děje u sousedů? RS ČSOP IRIS Ve spolupráci s Lesy města Prostějova byly obnoveny 3 studánky! V posledních 2 měsících se naše studánkářské úsilí nasměrovalo do okolí Pohodlí a Seče. Známá studánka U Františka potřebovala nutně jakoukoliv rekonstrukci, a při cestě z Pohodlí do Seče jsme objevili dva poměrně vydatné prameny, které by mohly být zdrojem pro budoucí studánky. A tak jsme se pustili do práce. Protože všechna 3 místa leží na pozemcích města Prostějova, domluvili jsme se s Lesy města Prostějova na spolupráci. Ing. Vrba nám zajistil kameny a dřevo vhodné na stříšky, mostky, lavičky a schodky. My jsme vytvořili plánky, sehnali dobrovolníky (včetně několika chlapců z Dětského domova Plumlov) a mohli jsme se pustit do práce. U obou 2 pramenů jsme postavili studánky, jednu kamennou, druhou dřevěnou. O několik dní později jsme se pustili do obnovy studánky U Františka, studánky vpravdě historické a velmi známé, ležící na modře značené turistické cestě vedoucí z Pohodlí na Stražisko. Zde jsme zatím opravili studánku, z kamenů postavili nad studánkou klenbu a nedaleko vyzdili místo na bezpečné ohniště. A tak si v současné době můžete u Františka odpočinout na dřevěném posezení (vyrobeném neznámým dobrodincem) a (opatrně) rozdělat ohníček a opéct si tu něco dobrého na zub. A cestou z Pohodlí do Seče po žluté turistické značce se můžete ochladit či umýt u studánky U Cesty a u studánky Pod Vlčí jámou. U jedné z nich se dá i chvíli posedět na nové lavičce. Pro letošní školní rok jsme krajským koordinátorem soutěže Zlatý list I v letošním školním roce bude naše ČSOP Regionální sdružení Iris pořádat tradiční soutěž přírodovědnou stezku pro dětské kolektivy se zkráceným názvem Zlatý list (dříve Zelená stezka Zlatý list). Soutěž je určena všem kolektivům, pracujícím s dětmi ve věku žáků základní školy, ať už jsou to různé zájmové kroužky, zájmová sdružení anebo školní třídy. Na rozdíl od předchozích ročníků budeme pořadateli nejen místního kola, ale i kola krajského. Smyslem soutěže není jen účast na jednorázové akci = přírodovědné stezce, ale měla by motivovat dětské kolektivy k celoroční práci a zájmu o přírodu a životní prostředí. Proto byla soutěž letos rozšířena o dobrovolné průběžné úkoly. Tyto úkoly jsou nepovinné a nejsou podmínkou účasti v soutěži, ale mohou znamenat body navíc, hodnocení splněných úkolů bude totiž zahrnuto do celkového hodnocení soutěžního družstva na stezce. Družstva, která se rozhodnou úkoly plnit, jejich splnění zdokumentují a v rámci soutěžní stezky pak na jednom stanovišti odprezentují. Za prezentaci lze získat tolik bodů jako na jiných kontrolách stezky. Jednotlivé dobrovolné úkoly jsou vyhlašovány centrálně a najdete je na webových stránkách soutěže: Koordinací soutěže na celostátní úrovni je pověřeno Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Místní kolo dlouhodobě organizuje naše Regionální sdružení Iris. V letošním roce jsme se poprvé stali i pořadateli kola krajského. Soutěž dlouhodobě podporují Lesy ČR, s. p. Podrobné informace o soutěži naleznete na samostatných stránkách soutěže ČSOP SALAMDER Děti s nadšením obnovily alej Příčná v Zubří Na 30 stromků v nevlídném počasí první listopadové středy vysadili malí ekologové ze ZŠ Zubří a s chutí se tak zapojili do našich aktivit ve svém městě. Před dvěma lety jsme na ulici Příčná vysadili přes 100 stromků v délce až 1 km. Vlivem nejrůznějších faktorů se aleji na Příčné nedaří tak dobře jako její o rok starší Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

10 kolegyni na Prachovni. Problémy stromkům dělá především kamenité podloží a také útoky vandalů, kteří velkou část stromků polámali. ZŠ Zubří přijala naši výzvu na spolupráci a na děti tak čekaly krumpáče, rýče, pracovní rukavice, bláto a mokro. Pod vedením Mgr. Šárky Kocurkové se děti rozdělily na skupinky a s nadšením pomohly obnovit až čtvrtinu aleje. Měly všelijaké zvídavé otázky a bylo vidět, že je to zajímá a baví. Jsme rádi, že se nám podařilo zapojit děti do ochrany přírody v místě, kde vyrůstají a kde k tomu mají nějaký vztah. Výsadba stromů nebo keřů v převážně zemědělské krajině je důležitá pro zvěř jako migrační spojka s okolní přírodou, občerstvovací stanice pro ptáky a vzniká také nejen přírodní větrolam, ale i pěkné prostředí pro obyvatele. PRO-BIO REGIONÁLNÍ CENTRUM MORAVSKÁ BRÁNA Podporuj svého sedláka Farmářské trhy, bio obchody, bedýnky, prodej ze dvora. Dnešní spotřebitel má řadu možností, jak si zajistit lokální potraviny, mnohdy v biokvalitě. V řadě zahraničních zemí se k těmto možnostem řadí ještě jedna, která si v České republice teprve začíná získávat své místo na slunci. Je jí takzvané komunitou podporované zemědělství (KPZ, v angličtině Community-Supported Agriculture). Na putovním semináři, který v lednu organizovala PRO-BIO Liga ve spolupráci s regionálními ekologickými organizacemi Veronica, Rosa a RC Moravská brána, se mohli zájemci seznámit se základními principy tohoto způsobu hospodaření, s úspěšnými projekty ze zahraničí i s příležitostmi v Česku. Základní princip KPZ je založen na podpoře konkrétního zemědělce spotřebiteli. Jedná se o partnerství mezi farmářem a spotřebitelem, kdy obě strany společně nesou jak rizika (neúroda), tak i přínosy (nadúroda) hospodaření. Spotřebitelé se v rámci partnerského vztahu zavazují platit za potraviny spravedlivou cenu a odebírat veškerou produkci farmy, zemědělci se zavazují produkovat zdravé, čerstvé a ideálně bio potraviny. Spotřebitelé hospodářům zajišťují spravedlivou cenu (často placenou s předstihem na celou sezónu) za jejich produkty, která jim a jejich rodině zajistí důstojné živobytí. Toto provázání vytváří lokální produkci i lokální spotřebu a aktivně přispívá k trvale udržitelné produkci potravin. V některých evropských zemích, např. v Anglii, si tento způsob produkce a nákupu získal značnou oblibu a těší se zde již desetileté tradici. Andy Jones ze Stroud Community Agriculture (Velká Británie) na lednovém semináři v Ostravě uvedl, že jen na jihu Anglie existuje 80 projektů zabývajících se KPZ, z čehož až 90 % je naprosto soběstačných a mnohdy i ziskových. Za tímto úspěchem nestojí pouze chuť lidí konzumovat zdravé potraviny, ale také vzdělávací a sociální charakter tohoto systému. Běžně přijíždí celé rodiny s dětmi, které se aktivně zapojují do farmaření. Děti tak mají možnost seznámit se nejen s potravinami, které jedí, ale i s procesem jejich vzniku. Nakolik se spotřebitel do produkce a rozhodování o ní zapojí, záleží pouze na něm. Vzhled a způsob fungování konkrétního systému KPZ se odvíjí od požadavků a očekávání obou zúčastněných stran. Existuje proto mnoho forem a podob KPZ, z nichž je možné si vybrat téměř na míru. Andy Jones představil konkrétní model fungující na jihu Anglie, kde vztah mezi farmářem a zákazníkem je velmi volný. O produkci rozhoduje spíše pěstitel sám a jakákoliv účast odběratelů na produkci a rozhodování o ní je čistě dobrovolná. Naopak Jan Hendrik Cropp z německého Freudenthalu představil systém KPZ, kdy je zemědělec ve velmi úzkém vztahu s odběratelem, všechna rozhodnutí ohledně produkce, financí i odběru jsou činěna dohromady a po spotřebiteli je vyžadována aktivní účast a pomoc i během produkce. V posledních letech se i v České republice zvedl zájem o čerstvé potraviny, pěstované co nejšetrněji k životnímu prostředí a pocházející z co nejbližšího okolí. Možností, jak takové produkty získat, stále přibývá, většinou se však jedná o nákup potravin bez jakékoliv další vazby na dodavatele a bez záruky, že bude možné od něj koupit ty samé potraviny i za týden. Právě v tom spočívá výhoda KPZ. Odběratel má svého vlastního dodavatele, zemědělce, který mu potraviny nejen pravidelně dodává, ale zároveň mu i umožňuje nahlédnout, jakým způsobem a kde je produkuje. Zákazník tak má jistotu, že díky jeho finančním příspěvkům není hospodář závislý na dotacích a nehrozí mu zánik, tak jako se to může stát zemědělcům zapojeným do jiných forem prodeje. Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

11 Zároveň si může sám vyzkoušet, jak se potraviny produkují, sám si je sklidit, anebo jen tak vyjet z města do přírody. V současné době na téma KPZ probíhá s podporou Nadace OKD projekt Najděte si svého sedláka, v rámci kterého byly vytvořeny nové www stránky informující o hnutí komunitou podporované zemědělství v České republice Déle je organizována série vzdělávacích seminářů a komunitních setkání v ostravském Coworkingovém centru VIVA určené zemědělcům i spotřebitelům z Ostravy a okolí, jejichž účelem je vzdělávání nejen v oblasti šetrného hospodaření jako je ekologické či biodynamické zemědělství, přírodní zahrady, permakultura, ale zprostředkování informací o dalších souvislostech, jako je například rozdíl a význam lokální a globální produkce, sociální stránka dodavatelsko-odběratelských vztahů, potravinová soběstačnost a další. 13. prosince proběhne letošní poslední seminář na téma Staré a méně známe plodiny jako možnost rozšíření sortimentu místních zemědělců, které přednese Ing. Petr Dostálek (společnost Gengel, o.p.s.) a Zdravá půda zdraví lidé zdravá planeta přednese Ing. Radomil Hradil. Semináře a setkání budou pokračovat i v prvním čtvrtletí příštího roku (více viz V jednotlivých regionech, včetně Prahy, vzrůstá zájem ze strany zemědělců i spotřebitelů o vznik a zapojení se do systému KPZ a pomalu se objevují první projekty tohoto typu. Jedním z příkladů je projekt podporujme svého sedláka Karla Tachecího, či podporujme Dvůr Vyšínek, kdy oba tyto projekty s úspěchem fungují již třetím rokem. Další informace k těmto projektům je možné najít na V našem kraji vznikla první skupina podporující svého zemědělce v Kopřivnici, a to ve spolupráci s ekologicky hospodařícími manželi Šelongovými z Pustějova (http://farma-selongovi.webnode.cz/). Každých 14 dní odebírá skupina 40 spotřebitelů šetrně vypěstovanou zeleninu. Letos nově začínají např. komunitní zahrada Středokluky v blízkosti Prahy (www.komunitnizahrada.webnode.cz), projekt iniciovaný Ekologickým institutem Veronica v blízkosti Brna. Tyto projekty (i mnohé další zde nejmenované) jsou otevřené novým členům. Více možností představily jednotlivé semináře ve 4 různých regionech. Zájemci je naleznou na stránkách Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

12 Připravuje se ČSOP ALCES 38. EKOfilm Mezinárodní filmový festival, pro ty, kterým na životním prostředí záleží Zveme Vás na EKOfilm v sobotu 8. prosince 2012 od 9 hod do Dolní oblasti Vítkovic. Program EKOfilmu naleznete na ČSOP JESENÍK NAD ODROU Rozsvícení vánočního stromku na dvoře Komunitního centra Klášter v Blahutovicích. V neděli proběhne v Komunitním centru Klášter v Blahutovicích rozsvícení vánočního stromu. Program bude začínat od 15 hodin (malá výstavka vánočních perníků a prodej) s možností posedět v centru dát si kafe, čaj a nějakou dobrotu od našich kuchařinek. Rozsvícení stromu bude v hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu v našem centru. ČSOP APOLLO Zdobení stromečků 2012 V sobotu dne se koná tradiční zdobení stromečků na Libotíně. Sraz v 10:00 hodin na zastávce Libotín-koupaliště. S sebou zdobení vánočního stromečku pro zvířátka. ČSOP ODRY Ukončovačka 2012 V pátek se uskuteční tradiční Ukončovačka, aneb procházka zimní přírodou spojená s konzumací tuhých i tekutých zbytků z Vánoc. Půjdeme po trase z Mankovic přes Vražné a Emauzy do Oder. Podrobnosti budou upřesněny na webových stránkách Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

13 Kontakty na organizace ČSOP v kraji 67/01 ZO ČSOP SOSNOVA Adresa: ZO ČSOP Sosnová, Sosnová, , tel AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba zeleně (včetně ošetřování stromů), okrašlovací činnost), Ochrana životního prostředí (ochrana vod, lesní hospodaření), Ochrana společenských zvířat, jiné: ochrana zvířat proti týrání, Ostatní činnost (Účast na akcích pořádaných obecním úřadem (brigády), údržba letního areálu obce Sosnová) 67/07 ZO ČSOP SOVINECKO Adresa: ZO ČSOP Sovinecko, Stránské 55, Stránské, tel , , web: AKTIVITY: Druhová ochrana (provádění přírodovědných průzkumů, péče o handicapované živočichy), Environmentální výchova (Působení na neorganizované děti a mládež, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, vydávání neperiodických publikací), Ostatní činnost (Spoluúčast na Keltských slavnostech) 67/09 ZO ČSOP SEKOS JESENÍKY Adresa:: 67/06 SEKOS Jeseníky, Albrechtická 2329/98, Krnov, tel.: , , web: AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba ekologicky významných nechráněných území, údržba zeleně (včetně ošetřování stromů), okrašlovací činnost), Druhová ochrana (ochrana biodiverzity- transfer obojživelníků), Environmentální výchova (Působení na neorganizované děti a mládež) 67/12 ZO ČSOP JESENIKY Adresa: ZO ČSOP Jeseníky, Olomoucká 5, , Bruntál, Aktivity: Spolupráce s jinými subjekty při biologickém dozoru a monitoringu návštěvnosti na vybraných lokalitách. 67/13 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY MĚSTO ALBRECHTICE Adresa: ČSOP Město Albrechtice, Nerudova 12, Město Albrechtice AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba maloplošných chráněných území, péče o kulturní památky), Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež) 68/01 ZO 68/1 ČSOP KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM Adresa: ZO 68/01 ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Odřejníkem 235, Kunčice pod Ondřejníkem, tel.: , , web: wwwpodbeskydí.wz.cz Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

14 AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba ekologicky významných nechráněných území, údržba zeleně (včetně ošetřování stromů), péče o kulturní památky, okrašlovací činnost), Druhová ochrana (ochrana biodiverzity- Ochrana obojživelníků, Obnova květnatých luk, Invazní druhy rostlin, Krajové odrůdy ovocných dřevin), Ochrana životního prostředí (ochrana ovzduší, problematika těžby nerostů, tuhé komunální a průmyslové odpady, lesní hospodaření), Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět, provoz naučné stezky - "Chodníčky v Podbeskydí", propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)) 68/06 ZO ČSOP MYRICARIA Adresa: ZO ČSOP Myricaria, Dobrá 369, Dobrá AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba ekologicky významných nechráněných území), Druhová ochrana (ochrana biodiverzity Myricaria) 68/12 ZO ČSOP LUBNO Adresa: ZO ČSOP Lubno, Komenského 1128, Frýdlant nad Ostravicí, tel.: , web: AKTIVITY: Druhová ochrana (ochrana biodiverzity - mapování výskytu čejky chocholaté na frýdlantsku), Ochrana životního prostředí (ochrana vod, účast ve správním řízení, účast ve správním řízení - počet případů za rok: 2), Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež, systematická práce s dětmi členů ZO, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět, propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.) 68/15 ZO ČSOP SKALKA 68/15 Adresa: ZO ČSOP Skalka 68/15, Kunčice pod Ondřejníkem 153, Kunčice pod Ondřejníkem, tel.: , web: AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba ekologicky významných nechráněných území), Ochrana životního prostředí (tuhé komunální a průmyslové odpady), Environmentální výchova (systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP) - počet kolektivů MOP: 1 Lišáci, počet členů v kolektivech MOP: 14), pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět 68/16 ZO ČSOP Čeladná Kněhyně adresa: ZO ČSOP Čeladná Kněhyně, Raškovice 238, Raškovice, AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)), Ochrana životního prostředí (ochrana vod, - tuhé komunální a průmyslové odpady), Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, kampaň Ukliďme svět) Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

15 69/01 ZO ČSOP 69/01 Adresa: ZO ČSOP 69/01, Jana Wericha 1/399, Havířov-město, tel.: , , AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)), Ochrana životního prostředí (ochrana vod, ochrana ovzduší, tuhé komunální a průmyslové odpady, účast ve správním řízení, účast ve správním řízení - počet případů za rok: 2), Environmentální výchova (systematická práce s dětmi členů ZO, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět, provoz naučné stezky - Přírodní památka "Meandry řeky Lučiny, vydávání periodických tiskovin - názvy, náklad: Věštník, 4 x ročně) 69/04 ZO ČSOP PŘI ZŠ FRÝDECKÉ Adresa: ZO ČSOP při ZŠ Frýdecké, A. Jiráska 11, Havířov-Podlesí, tel.: AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba ekologicky významných nechráněných území, zřizování a údržba územních systémů ekologické stability, údržba zeleně (včetně ošetřování stromů), okrašlovací činnost), Environmentální výchova (pořádání táborových pobytů v přírodě, působení na neorganizované děti a mládež, pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět, informační centrum, ekologické centrum, provoz naučné stezky - Naučná stezka Stružník) 69/12 ZO ČSOP DĚTMAROVICE Adresa: ZO ČSOP Dětmarovice, Dětmarovice 741, Dětmarovice, web: AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (okrašlovací činnost), Druhová ochrana (ochrana biodiverzity - ochrana a sledování hnízdiště čápa bílého, provádění přírodovědných průzkumů), Ochrana životního prostředí (účast ve správním řízení- účast ve správním řízení - počet případů za rok: 2), Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež,pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět, vydávání neperiodických publikací - názvy, náklad: články do obec. časopisu "Okénko"), Ostatní činnost (propagace projektu Živá zahrada) 70/RS EKOCENTRUM RS ČSOP NOVOJIČÍNSKA Adresa: Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska, Blahutovice 34, Nový Jičín, regionální centrum ČSOP pro Moravskoslezský kraj, tel.: , web: Hlavní kontaktní osoba: Lumír Kuchařík, Ochrana přírody - Ing. Petr Lelek, Ekologická výchova - Mgr. Hana Strnadlová-Pastorková, AKTIVITY: environmentální programy, probační programy, projekty rozvoje obcí a komunit, poradenství, kampaně, semináře, přednášky, Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

16 70/02 ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN Adresa: ZO ČSOP Nový Jičín. Palackého ul. 74, Nový Jičín, další kontakt: ZO ČSOP Nový Jičín Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy Bartošovice na Moravě č.p. 146, Bartošovice na Moravě, tel.: , , , web: AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (zřizování a údržba územních systémů ekologické stability, údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)), Druhová ochrana (ochrana biodiverzity - záchranné programy (sýček obecný, sova pálená, orel skalní, atd.), péče o handicapované živočichy, záchranné chovy - sýček obecný, sova pálená), Ochrana životního prostředí (ochrana vod, ochrana ovzduší, tuhé komunální a průmyslové odpady, lesní hospodaření, problematika dopravy silniční, problematika dopravy cyklistické, zemědělství), Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež, pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, informační centrum, ekologické centrum, provoz naučné stezky - Naučná vlastivědná stezka F. Palackého, propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)), Spolupráce se zahraničními subjekty (spolupráce se zahraničními subjekty - Alcedo Čadca SR) 70/03 ČSOP STUDÉNKA ZO 70/03 Adresa: ČSOP ZO 70/03 Studénka, Panská 229, Studénka, tel.: , web: AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (zřizování a údržba územních systémů ekologické stability, údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)), Ochrana životního prostředí (ochrana vod, problematika dopravy vodní, problematika dopravy cyklistické, zemědělství, účast ve správním řízení, účast ve správním řízení - počet případů za rok: 3), Environmentální výchova (pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní), Ostatní činnost (mapování a rozšiřování starých a krajových odrůd ovoce) 70/04 70/04 ZO ČSOP BARTOŠOVICE Adresa: 70/04 ZO ČSOP Bartošovice, Bartošovice 1, Bartošovice, tel.: , AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (zřizování a údržba územních systémů ekologické stability, okrašlovací činnost), Druhová ochrana (ochrana biodiverzity - Staré krajové odrůdy), Environmentální výchova (systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP) - Počet kolektivů MOP: 1, počet členů v kolektivech MOP: 11), působení na neorganizované děti a mládež, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, - pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět, provoz naučné stezky - Zámecká naučná stezka) 70/05 ZO ČSOP JESENÍK NAD ODROU Adresa: ZO ČSOP Jeseník nad Odrou, Blahutovice 34, Nový JIčín, tel.: , web: AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (okrašlovací činnost), Druhová ochrana (ochrana biodiverzity - krajové odrůdy ovocných dřevin, bezobratlí motýli, záchranné chovy - genofond valašské ovce), Ochrana životního prostředí (ochrana ovzduší, problematika dopravy cyklistické, zemědělství), Environmentální výchova (systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP) - počet kolektivů MOP: 1, počet členů v kolektivech MOP: 9, pořádání táborových pobytů v přírodě, Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

17 působení na neorganizované děti a mládež, pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, kampaň Ukliďme svět, informační centrum, ekologické centrum, provoz naučné stezky - naučně informační stezky v obci Blahutovice, vydávání periodických tiskovin - názvy, náklad: regionální časopis Poodří, 4x ročně, náklad 500 výtisků), Ostatní činnost - člen ZO působí jako stráž přírody v CHKO Poodří 70/07 ZO ČSOP APOLLO Adresa: ZO ČSOP APOLLO, Bažiny 744, Štramberk, tel.: , , web: AKTIVITY: Druhová ochrana (ochrana biodiverzity - motýli, orchideje), Ochrana životního prostředí (ochrana vod, ochrana ovzduší, problematika těžby nerostů, tuhé komunální a průmyslové odpady, lesní hospodaření), Environmentální výchova (pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země) 70/13 ZO ČSOP ODRY 70/13 Adresa: ZO ČSOP Odry 70/13, Sídliště Míru13, Odry, tel.: , , web: www. csop-odry.cz AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (péče o kulturní památky, okrašlovací činnost), Druhová ochrana (provádění přírodovědných průzkumů), Ochrana životního prostředí (problematika těžby nerostů, tuhé komunální a průmyslové odpady, problematika dopravy silniční, problematika dopravy železniční, problematika dopravy cyklistické), Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež, pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět, provoz naučné stezky - jmenovitě: Stříbrný chodník) 70/19 ZO ČSOP VESTIA ŽENKLAVA Adresa: ZO ČSOP Vestia Ženklava, Ženklava 68, , tel.: , AKTIVITY: Druhová ochrana (provádění přírodovědných průzkumů), Ochrana životního prostředí (lesní hospodaření), Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež) 72/01 1. ZO ČSOP OPAVA Adresa: 1. ZO ČSOP Opava, Husova 17, Opava, tel.: , , AKTIVITY: projekty podporující biodiverzitu, práce s dětmi Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

18 72/07 ZO ČSOP LEVREKŮV OSTROV Adresa: ZO ČSOP Levrekův ostrov, Průkopnická 18, Vřesina u Hlučína,tel: AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)), Druhová ochrana (provádění přírodovědných průzkumů), Environmentální výchova (provoz naučné stezky - "Okolo Vřesiny" ve spolupráci s NET4GAS, s.r.o, Lesy ČR, s.p. a obcí Vřesina) 72/08 ZO ČSOP OCHRÁNCE Adresa: ZO ČSOP Ochránce, Rybníčky 338, Otice, tel.: , AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (zřizování a údržba územních systémů ekologické stability), Druhová ochrana (ochrana biodiverzity - stepní teplomilná flóra, kuňka obecná, rosnička zelená), Environmentální výchova (pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země) 72/23 ZO ČSOP VELKÁ POLOM Adresa: ZO ČSOP 72/23 Velká Polom, Opavská 86, Velká Polom AKTIVITY: Ochrana životního prostředí (Ochrana vod) 72/26 ZO ČSOP PŘÍRODNÍ PARK MORAVICE Adresa: ZO ČSOP Přírodní park Moravice, Podolská 88, Hradec nad Moravicí, tel.: , web: AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba ekologicky významných nechráněných území, zřizování a údržba územních systémů ekologické stability), Druhová ochrana (ochrana biodiverzity - mapování invazních druhů rostlin v PPM, podpora hnízdících možností ptáků v lesích), Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět, vydávání neperiodických publikací - názvy, náklad: plakáty ke Dni Země), Ostatní činnost (čištění břehů řek, čištění budek, kosení louky, spolupráce s PS NIVA Hradec nad Moravicí, spolupráce s LČR a Soukromou střední školou podnikatelskou Opava) 73/03 NOVÁ OSTRAVA Adresa: Nová Ostrava, Vřesinská 185, Ostrava-Poruba, tel.: web: AKTIVITY: Ochrana životního prostředí (tuhé komunální a průmyslové odpady, problematika dopravy silniční, účast ve správním řízení), Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež, systematická práce s dětmi členů ZO, propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)), Ostatní činnost (úklidy lesa, pořádání akcí k ochraně stromů ve městě) Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

19 73/05 ZO ČSOP OLZA Adresa: ZO ČSOP Olza, Závada 198, Petrovice u Karviné, tel.: , AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)), Druhová ochrana (ochrana biodiverzity - sledování lokality Lužní les v Lyngu, provádění přírodovědných průzkumů), Ochrana životního prostředí (účast ve správním řízení, účast ve správním řízení - počet případů za rok: cca desítky - zásahy do VKP,kácení zeleně, vodoprávní řízení, výjimky aj.) 73/18 ZO ČSOP ALCES Adresa: ZO ČSOP ALCES Čkalovova 10, , Ostrava-Poruba, tel: , , web: AKTIVITY: Druhová ochrana (ochrana biodiverzity - minirezervace obojživelníků, lom Myslík - Palkovické hůrky, provádění přírodovědných průzkumů), Ochrana životního prostředí (problematika dopravy silniční) Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež, pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět, provoz naučné stezky - Naučná stezka PR Rezavka, propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)), Ostatní činnost (pořádání komentovaných terénních exkurzí pro veřejnost ) 73/19 ZO ČSOP ONYX Adresa: ZO ČSOP Onyx, Gen. Sochora 1242, Ostrava, tel: , , web: AKTIVITY: Druhová ochrana (botanika, zoologie, provádění přírodovědných průzkumů), Environmentální výchova (pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.) 73/20 ZO ČSOP NA BŘEHU Adresa: ZO ČSOP Na břehu, V zálomu 2897/2, Ostrava, tel: , AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba maloplošných chráněných území, údržba ekologicky významných nechráněných území, údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)), Druhová ochrana (provádění přírodovědných průzkumů), Environmentální výchova (systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP) - počet kolektivů MOP: 1, počet členů v kolektivech MOP: 4, působení na neorganizované děti a mládež, systematická práce s dětmi členů ZO, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět, provoz naučné stezky - Ptačí stezka) Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

20 Podpořte ochranu přírody a krajiny v Moravskoslezském kraji Můžete se sami aktivně zapojit do spolkového života zelených nevládních organizací, můžete využít jejich poradenských či odborných kapacit při řešení Vašich záměrů, projektů či problémů, můžete podpořit jejich činnost materiální, organizační nebo finanční pomocí, můžete jen tak strávit čas na některé z jejich akcí určené pro veřejnost a potkat tak nové lidi, nové prostředí, nové možnosti. Můžete... Vydává: Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska, regionální centrum ČSOP pro Moravskoslezský kraj IČO: , ISSN Adresa redakce: Blahutovice 34, Nový Jičín, tel.: , , Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

ZPRAVODAJ. Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj. Z obsahu: Novinky a zajímavosti

ZPRAVODAJ. Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj. Z obsahu: Novinky a zajímavosti Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Z obsahu: Novinky a zajímavosti Stalo se Připravujeme Seznam ZO ČSOP v kraji Komunitní centrum

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody dle Smlouvy č. OSKOL/FRM/000847/2015/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek) Obsah: - informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... 2 str. - zajímavosti, kaleidoskop,

Více

Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS

Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS Co se skrývá pod MASkou? Tvář naší MAS 6 1 2 Z programů LEADER podpořila MAS 250 projektů celkovou částkou 82 599 742 Kč Celkově přinesla MAS svou činností do regionu více než 100 000 000,- Kč Projekty

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Hodnotící kritéria. projektu. charakteristika. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace. Pozemkový spolek Meluzína.

Hodnotící kritéria. projektu. charakteristika. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace. Pozemkový spolek Meluzína. 2008 Seznam žádostí o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Odboru ŽP a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pravidla Rady Karlovarského kraje č. PR 1/

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Transfery obojživelníků u Svitáku 2016

Transfery obojživelníků u Svitáku 2016 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Transfery obojživelníků u Svitáku 2016 Závěrečná zpráva projektu Foto: Jaromír Maštera Tibor Neskromník,

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze

Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze V polovině května jsme uzavřeli výtvarnou soutěž pro mateřské a základní školy a můžeme ocenit výherce. Z celkového počtu 286 doručených obrázků porota vybrala

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Vztahy mezi zemědělci a spotřebiteli. Veronika Fišerová veronika.fiserova@veronica.cz www.veronica.cz

Vztahy mezi zemědělci a spotřebiteli. Veronika Fišerová veronika.fiserova@veronica.cz www.veronica.cz Vztahy mezi zemědělci a spotřebiteli Veronika Fišerová veronika.fiserova@veronica.cz www.veronica.cz co děláme v oblasti zemědělství a potravin: propagace ekozemědělství, místních potravin Brněnský Biojarmark

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Říční nivy Nivy jako přírodní útvary Niva je přírodní tvar vzniklý fluviálními pochody. Poříční a údolní nivy mají svoji

Více

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze Václav Šrédl Agentura ochrany přírody a krajinyčr www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz krajina bez vody likvidace

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Obce K ajinu n u t vo o í l idé d, Obce Strážnicka S rážni n c i ko Obce Strážnicka

Obce K ajinu n u t vo o í l idé d,  Obce Strážnicka S rážni n c i ko Obce Strážnicka 24.7.2011 Obce dnes patří mezi hlavní hybatelé v managementu krajiny vlastní mnoho pozemků, zadávají plánovací dokumentace a pozemkové úpravy. Ve spolupráci se zemědělci, správou lesů a dotčenými státními

Více

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. zelená linka:

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.  zelená linka: Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva Název projektu: Realizace informačního panelu v Botanické zahradě PřF UP v Olomouci a vydání informačního letáku Národní program

Více

PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č.

PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č. PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č. KOMUNITOU PODPOROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ z pohledu JADE BASHFORD lektorka: Jade Bashford Jade spoluvytváří místní komunitní potravinové systémy už 25 let. Jade pracovala na místní

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

nepřiměřená (nedostatečně odůvodněná) výše nájemného nepřiměřenost vzhledem k deklarovaným aktivitám spolku a jiným obdobným projektům

nepřiměřená (nedostatečně odůvodněná) výše nájemného nepřiměřenost vzhledem k deklarovaným aktivitám spolku a jiným obdobným projektům projekt č. organizace požadováno Kč podpořeno Kč důvod krácení výstupy speciální podmínky poznámka 321001 Ždánický les 80000,00 80000,00 321002 Bílé Karpaty 79200,00 79200,00 321003 Jizersko-ještědský

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Cílem organizace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině,

Více

Ing. Martin Benda koordinátor CSV pro Středočeský kraj

Ing. Martin Benda koordinátor CSV pro Středočeský kraj Ing. Martin Benda koordinátor CSV pro Středočeský kraj Celostátní síť pro venkov Komunikační platforma Programu rozvoje venkova (marketingový, propagační nástroj). Byla zřízena Ministerstvem zemědělství

Více

Rok rozvoje. Výroční zpráva 2011. Zajímavá čísla. www.salamandr.info

Rok rozvoje. Výroční zpráva 2011. Zajímavá čísla. www.salamandr.info Výroční zpráva 2011 Rok rozvoje Rok 2011 byl plánován jako rok rozvoje naší organizace, a také se jím stal. Začali jsme se více orientovat na spolupráci s firmami a úřady, na fundraising a propagaci organizace.

Více

Rok modráska. Výroční zpráva 2012. www.salamandr.info. Zajímavá čísla

Rok modráska. Výroční zpráva 2012. www.salamandr.info. Zajímavá čísla Výroční zpráva 2012 Rok modráska Zajímavá čísla V roce 2012 jsme se začali více orientovat na spolupráci s firmami v regionu, podařilo se nám zrenkonstruovat stránky Valašská krajina.cz a vyhlásili jsme

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku Zpráva z akce pro veřejnost Jaromír Maštera červenec

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

SOKOLÍCI. Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody při MS Hrouda Zdice

SOKOLÍCI. Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody při MS Hrouda Zdice SOKOLÍCI Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody při MS Hrouda Zdice Návštěva pozorovacího srubu volně žijící zvěře v NP Šumava Na návštěvě v NP Šumava lovecká chata, kde jsme bydleli a rybí líheň

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2016 1 Strana 1 2 1. Výsadba ovocných stromů pokračování aleje Na Vetlu -již vysazená ovocná alej bude pokračovat ve své délce, akce proběhne jako veřejná aktivita rodin

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Pardubický kraj (30.11.2013 http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy ) Norské fondy http://www.mfcr.cz/cs/zahranicnisektor/podpora-ze-zahranici OP ŽP

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Olomouc 2004 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk, Univerzita Palackého Olomouc, Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL,

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

foto: ing. Libor Dostál

foto: ing. Libor Dostál Název školy: Základní škola a Mateřská škola Prysk,okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Eva Vavřinová Názevmateriálu: VY_32_INOVACE_15 _ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA_Chránění ptáci Číslo projektu:

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Strana 1 / 1 Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Po čtyřech letech překonávání překážek indonéské byrokracie se podařilo vedení brněnské zoologické zahrady a její partnerské indonéské nadaci získat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Jakub Čejka, Jiří Nyklíček 3. 11. 2016, Dolánky u Turnova www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Aktivity specifického

Více

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 212-215 Zpracoval: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MMPr Přerov (V/212) Schváleno: Usnesením

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Konec financování v roce 2014 Finančně platební kalendáře nepovolování převodu finančních prostředků do roku 2015

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou ================================================ ================================================

Více

Plán akcí ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, které zajišťuje Ekocentrum Iris pro statutární město Prostějov v roce 2015

Plán akcí ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, které zajišťuje Ekocentrum Iris pro statutární město Prostějov v roce 2015 Plán akcí ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, které zajišťuje Ekocentrum Iris pro statutární město Prostějov v roce 2015 a) Výukové programy ve školách, na Ekocentru i v terénu pro ZŠ, MŠ a SŠ T:

Více

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1 OBSAH Zkratky právních předpisů........................................ XI Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... XIV Předmluva...................................................

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru.

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru. REALIZOVANÉ PROJEKTY NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ V ROCE 2014 Podáno 30 projektů. 30 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.400.000 Kč. Projekt: 321401 ZO ČSOP Buchlovice (IČ 70967318)

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

IČ žadatel právní forma název projektu. příspěvková organizace

IČ žadatel právní forma název projektu. příspěvková organizace Strana 1 Přehled nedoporučených žádostí poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma název projektu 1. E64/2015 70640289 Základní škola Heleny Salichové 2. E52/2015 Ostrava - Polanka nad Odrou, 75029162 Mokřady

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více