Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek).

2 Obsah ZPRAVODAJE Novinky a zajímavosti...3 Financování ochrany přírody a krajiny v kraji...3 Orel skalní se vrací do Beskyd...4 Živá zahrada...4 Časopis Krása našeho domova...4 Místo pro přírodu...5 Setkání s přírodou...5 Národní program ochrana biodiverzity...6 Ukliďme svět (Clean up the World)...6 Stalo se v MSK...7 Otrávený orel mořský opět ve volné přírodě...7 Slavnostní otevření obnovených studánek u Oder...8 Dokončení úprav dvou studánek u Oder...8 Projekt pro vodu...8 Ze Setkání ČSOP v Podhradí...8 Co se děje u sousedů?...9 RS ČSOP IRIS...9 Ve spolupráci s Lesy města Prostějova byly obnoveny 3 studánky!...9 Pro letošní školní rok jsme krajským koordinátorem soutěže Zlatý list...9 ČSOP SALAMDER...9 Děti s nadšením obnovily alej Příčná v Zubří...9 PRO-BIO REGIONÁLNÍ CENTRUM MORAVSKÁ BRÁNA...10 Podporuj svého sedláka...10 Připravuje se...12 ČSOP ALCES...12 ČSOP JESENÍK NAD ODROU...12 ČSOP APOLLO...12 ČSOP ODRY...12 Kontakty na organizace ČSOP v kraji...13 Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

3 Novinky a zajímavosti Financování ochrany přírody a krajiny v kraji VÝZVY Z OPŽP XLIII. výzva pro prioritní osu 7 - Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XLIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 7 jsou přijímány od 3. prosince 2012 do 28. února Upozornění pro žadatele - omezení v rámci výzvy: Maximální výše podpory na 1 projekt v opatřeních rekonstrukce, dostavby nebo přístavby stávajících objektů center a poraden; nákupu, rekonstrukce, dostavby, přístavby a výstavby objektů za účelem vzniku nových center a poraden činí 30 mil. Kč (včetně nákladů na křížové financování). Maximální výše podpory na 1 projekt technického vybavení center a poraden investičního charakteru činí 2 mil. Kč. Maximální výše podpory na 1 projekt tvorby materiálů a pomůcek investičního charakteru činí 5 mil. Kč. Osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny Informace: nebo Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Ostrava, Trocnovská 2, Ostrava, tel.: NADAČNÍ FOND VIA VITAE Informace: Adresa: Nádražní 29, Moravská Ostrava, tel , NADACE OKD Informace: Adresa: Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava, tel.: , NADAČNÍ FOND HYUNDAI Informace na Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

4 Orel skalní se vrací do Beskyd Myšlenka vrátit orla skalního jako hnízdní druh do České republiky zrála v hlavách autorů projektu Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd několik desetiletí. V polovině 90. let se v souvislosti s tímto projektem uskutečnili první kroky, jako byl například průzkum historických dat o výskytu orla skalního v Českých zemích. Koncem roku 2000 ze začalo pracovat na vlastním projektu - záchranném programu tohoto druhu. Po celé řadě složitých, několikaletých jednání se zainteresovanými orgány ochrany přírody v ČR a Slovenské republiky se podařilo na sklonku roku 2004 projekt prosadit a získat k jeho realizaci příslušnou výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ještě v průběhu roku 2005 se projekt dolaďoval a to především se slovenskými partnery. Orel skalní (Aquila chrysaetos) je v České republice zařazen mezi kriticky ohrožené druhy a přísná ochrana se na něj vztahuje také z příslušné směrnice Evropské unie. Tento dravec je nádherný, majestátní pták s rozpětím křídel okolo 2 metrů a jeho váha se u karpatské populace pohybuje zpravidla v rozmezí 2,5 až 4,5 kg, přičemž samci jsou zhruba o jednu třetinu menší než samice. Dospělí jedinci žijí v trvalých párech a svá hnízda si stavějí na skalních plošinách nebo využívají stromová hnízda. Orli snášejí zpravidla dvě vejce, z narozených mláďat přežívá většinou pouze jedno mládě. Mladší mládě v rámci kainismu umírá, to znamená že starší mládě mladší usmrtí nebo vytlačí na okraj hnízda kde prochladne a uhyne. Tento vlajkový druh je velmi přizpůsobivý co se týká potravy, v jeho potravě najdeme žábu,slepýše, ale uloví i kořist do velikosti dospělé lišky. Orel skalní je velmi konzervativní druh ve vztahu ke svému rodišti a je na něj přísně vázán. To je také základní moment proč bylo k projektu přistoupeno, proč došlo a po dobu pěti let bude docházet k vypouštění mláďat, k jejich repatriaci v Beskydách. Mláďata se musí v této oblasti narodit, vzít ji jako své místo narození, musí u nich dojít k vtištění rodiště. Nejbližší hnízdní populace je vzdálená 30 km, orli skalní se na území Beskyd a okolí občas pohybují na tzv. pohnízdních potulkách, mladí ptáci, nespárovaní, ještě nedrží teritorium a toulají se, ale v době kdy utvoří hnízdní pár se vracejí do svého rodiště, resp. na nejbližší uvolněné teritorium. Živá zahrada Projekt ČSOP Živá zahrada si klade za cíl motivovat veřejnost k úpravám svých zahrad i pro potřeby volně žijících živočichů. Prostřednictvím Živé zahrady se tak alespoň částečně vrací příroda zpět do blízkosti člověka. Do této dlouhodobé soutěže pro širokou veřejnost se se svou zahradou může přihlásit prakticky kdokoliv. Zvláštní soutěžní kategorií jsou školní zahrady. Účastnit se může celá škola, třída nebo zájmový kroužek. Soutěž je dlouhodobá, proto může soutěžící svoji zahradu postupně přizpůsobovat tak, aby na ni živočich přilákal. Dostává také pravidelné rady, jak na to. Časopis Krása našeho domova Časopis Krása našeho domova vydával v letech Svaz okrašlovací a ochranný. V roce 2001 jeho vydávání obnovil Český svaz ochránců přírody, který se k tradici Svazu okrašlovacího a ochranného hlásí. Krása našeho domova je členským časopisem, který dostávají zdarma všichni členové ČSOP. Vychází dvakrát ročně a jeho vydavatelem je Ústřední výkonná rada ČSOP. Jeho cílem je jednak zprostředkovávat informace mezi jednotlivými členy a příznivci ČSOP a přinášet jim náměty na jejich vlastní činnost, jednak propagovat pestrou činnost ČSOP, potažmo spolkovou ochranu přírody a krajiny obecně, navenek. Rubriky Chráníme přírodu, Krajina a lidé, Ekologická výchova, Pro děti, Živá zahrada, Zelené paragrafy, Rozhovor, Okénko do historie, Naučné stezky, Naše činnost, atd. obsahují množství informací nejen z činnosti ČSOP. Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

5 Místo pro přírodu Příroda byla k naší zemi mimořádně štědrá. Jak důležitou součástí našeho života příroda je, si často uvědomíme až v okamžiku, kdy o nějaký její kus přijdeme. Místo lesa najdeme paseku, místo louky na břehu potoka rozježděné pole a betonové koryto, místo stromů a alejí pařezy a místo krásné vyhlídky billboard. Velká část intenzivně obhospodařované zemědělské krajiny není přístupná pro lidi ani pro volně žijící zvířata a rostliny. Cílem kampaně je: Vykupovat ohrožené cenné přírodní lokality, kterým hrozí akutní nebezpečí (vykácení lesa, odvodnění mokřadu, rozorání květnatých luk). Vykupovat pozemky, které jsou vhodné pro návrat přírody (obnovení vodních toků, výsadby biocenter a biokoridorů). Zajistit těmto pozemkům vhodnou péči. Propagovat myšlenku pozemkových spolků v rámci široké veřejnosti. Lokální kampaně: Kromě celostátní sbírky, která slouží jako pohotovostní fond pro drobné akutní výkupy, běží pod hlavičkou Místa pro přírodu několik dlouhodobých lokálních projektů. Chcete-li přispět konkrétně na některý z těchto projektů, připište ke své platbě na konto Místa pro přírodu ( /0800) příslušný specifický symbol. Zachraň les nejstarší z lokálních kampaní, jejíž cílem je vytvoření soukromé lesní rezervace Ščúrnica v Bílých Karpatech (specifický symbol 103) Obnova luk v Pomoraví unikátní projekt na obnovu v minulosti zdevastovaných údolních luk a starých říčních ramen na středním Pomoraví. první lokalitou, kde je tento projekt realizován, je Vlčí hrdlo nedaleko Bzence (specifický symbol 109) Provozovatelem veřejné sbírky Místo pro přírodu je občanské sdružení: Český svaz ochránců přírody Michelská 5, Praha 5 IČ: tel.: , web: Koordinace veřejné sbírky: Lucie Matulová, Setkání s přírodou O kampani Smyslem kampaně ČSOP je umožnit veřejnosti navštívit přírodovědně zajímavá místa v doprovodu zasvěceného průvodce. Zájemci tak mohou v atraktivní době navštívit cenné lokality, vidět vzácné rostliny a živočichy, seznámit se s důvody ochrany vzácných či ohrožených míst a druhů i se smyslem konkrétních ochranářských aktivit. Výprava za vzácnými orchidejemi, netopýry v opuštěných štolách, tajemnými břehulemi, exkurze do starého zámeckého parku či hlubokého říčního kaňonu To je jen namátkový výčet akcí uskutečněných v rámci tohoto projektu. ČSOP jím chce široké veřejnosti představit nejen přírodní krásy a zajímavosti, ale i svojí práci. Termín kampaně má začátek vždy druhý pátek v červnu a konec následující neděli. Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

6 Jaký byl čtvrtý ročník kampaně? Na výlety a procházky se vypravilo společně s průvodci Českého svazu ochránců přírody od 8. do 17 června téměř tři sta třicet lidí. Například ve Slavkovském lese měli možnost návštěvníci vidět masožravé rosnatky i rákosníčka. Nejednalo se o toho z pohádky, ale o druh mandelinky. V parném dni na naučné Semanínské stezce u České Třebové vyzkoušely nejen děti místní knajpoviště. Tímto nezvyklým termínem se označuje přírodní otužovadlo. Na Bělé botanicky pozoruhodné lokalitě na střední Moravě si zase mohli zájemci prohlédnout přes metr vysoké bulty (trsy) vzácných ostřic či silně ohrožený suchopýr širolistý. Ve vlašimském parku napočítali návštěvníci spolu s mykologem 66 druhů hub a v národním parku Podyjí měli štěstí na všechny čtyři druhy užovek, které u nás žijí! Pokud jste neviděli tolik hub či užovek v jeden den a netušili jste ani o existenci skutečného rákosníčka, o bultách ostřic nebo o knajpovišti nevadí. Naše kampaň je tu od toho, aby Vám poutavou formou přírodu kolem nás přiblížila. Tak příští rok nashledanou! Kontakty Kancelář ÚVR ČSOP Telefony: , , Koordinace kampaně Setkání s přírodou: Mgr. Lucie Matulová, Národní program ochrana biodiverzity Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o vzácné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání Svazu. Tyto činnosti jsou do značné míry zastřešeny národním programem Ochrana biodiverzity. V rámci programu tak ČSOP provádí např. mapování výskytu orchidejí, vážek, lesních mravenců, obojživelníků, velkých šelem, starých krajových odrůd ovocných dřevin. Kromě mapování realizujeme rozmanité podpůrné činnosti určené pro vybrané druhy organismů, jako je čištění, oprava a instalace budek a hnízdních podložek pro dravé či zpěvné ptáky i pro netopýry. V období tahu obojživelníků byly zajištěny desítky úseků silnic a přeneseny tisíce jedinců, pro plazy byly budovány či obnovovány suché kamenné zídky, pro ledňáčky bylo upraveno několik břehových úseků podél vodních toků atd. Kontakty Kancelář ÚVR ČSOP Telefony: , , Koordinace Národního programu Ochrana biodiverzity: Kateřina Adámková, skype: csop.kuvr Ukliďme svět (Clean up the World) Clean Up the World (Ukliďme svět!) je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek,... Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí, ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji. V roce 2012 proběhla již 20. rokem. Každoročně se do akce zapojí asi 35 miliónů dobrovolníků z více jak 100 zemí. Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

7 Jak se zapojit v České republice ČSOP je koordinátorem kampaně pro Českou republiku. Dříve byla akce v České republice vázána ke konkrétnímu termínu, nyní probíhá průběžně, obvykle však na jaře (v období březen duben) a na podzim (nejčastěji 3. víkend v září). Do kampaně se můžete zapojit prostřednictvím ČSOP, který současně poskytuje i materiální a metodickou podporu. Bohužel nás v letošním roce nepodpořilo Ministerstvo životního prostředí, snažíme se proto získat finanční prostředky jinde, abychom Vám mohli poskytnout materiální podporu. Koordinace programu Clean up the World (Ukliďme svět!): Ing. Tereza Vláčilová, skype: tereza.csop Stalo se v MSK Otrávený orel mořský opět ve volné přírodě ČSOP BARTOŠOVICE Kauza orel mořský v CHKO Poodří se táhne již od 11.července t.r., kdy jsme zjistili pokácení hnízdního stromu orlů mořských v této chráněné krajinné oblasti. Jde zatím jediný pár orlů mořských hnízdících na tomto území. Poprvé zahnízdil v roce 2010, díky silných dešťům a následné povodni neúspěšně. V roce 2011 již úspěšně a vyvedli jedno mládě, v letošním roce pak mláďata dvě. Ke skácení hnízdního topolu došlo těsně poté, co mláďata hnízdo opustila. 14.července pak byla nalezena návnada položená nedaleko hnízda. Tato návnada, dvě kuřecí křidélka, byla odeslána k laboratorním rozborům na Státní veterinární ústav v Olomouci. Tento vyloučil intoxikaci křidélek karbofuranem, což je smrtící jed, traviči velmi často používaný, ale potvrdil přítomnost difenacoumu, což je antikoagulační rodenticid, který se používá jako návnadový jed na hlodavce. To již bylo zcela jasné, že se někdo úmyslně snaží o likvidaci těchto přísně chráněných dravců byl ornitology nalezen na hrázi Bartošovických rybníků apatický jedinec orla mořského, následné vyšetření veterinárním lékařem MVDr. Milanem Šturmem potvrdilo to, čeho jsme se v souvislosti s kladením otrávených návnad nejvíce obávali a to, že orli nabízenou otrávenou potravu přijmou. Letošní samec vykazoval velmi špatnou motoriku, byl v silné depresi, malátný a měl anemické sliznice. Tedy všechny příznaky otravy po požití jedu na potkany! Bylo učiněno jediné možné, tj. aplikace vitamínu K1 a podávány další podpůrné prostředky po nezbytně dlouhou dobu. Velkým problémem bylo, že orel zhruba tři týdny odmítal sám přijímat potravu a musel být krmen násilím. Díky včasnému, náhodnému nálezu tohoto otráveného jedince a následné intenzivní léčbě a chovatelské péči se orla podařilo pro volnou přírodu zachránit. Po několika týdenní rehabilitaci je zdravotně zcela v pořádku a připraven na vypuštění. Jeho současná hmotnost, 4650g potvrzuje, že jde o silného samce, který má velkou šanci na dlouhý životní příběh. Orel, kterému jsme dali jméno Míša, má díky finanční podpoře Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nainstalovanou radiovou vysílačku. Budeme ho tedy moci monitorovat a svým způsobem tak i chránit. Na monitoringu budou spolupracovat také pracovníci Správy CHKO Poodří. Pro identifikaci má také na levé noze ornitologický kroužek a na druhé noze barevný, modrý kroužek. Samozřejmě jsme jak my, tak AOPK ČR podali v této souvislosti trestní oznámení na neznámého pachatele, věc je nadále v policejním šetření. Chceme věřit, že pátrání po traviči v tomto případě dopadne úspěšně. Ne jako šetření v případě našich orlic Gabči a Oravy, které byly otrávené v letech 2009 a 2011 nebo v případě zástřelu samce orla skalního Urbana v únoru letošního roku. Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

8 Orel mořský byl vypuštěn nedaleko místa svého nálezu dnes , krátce po 13 hodině. Věříme, že krátce po vypuštění se setká s rodičovským párem a ještě zde nějaký měsíc pobude, než se vydá na potulku. Určitě zajímavostí také je, že tento pár v době rehabilitace samce Míši několikrát ve velké výšce kroužil nad záchrannou stanicí a vůbec není vyloučeno, že se navzájem viděli. Slavnostní otevření obnovených studánek u Oder ČSOP ODRY V sobotu jsme pořádali slavnostní otevření obnovených studánek u Oder. Sraz zájemců byl u kapličky Panny Marie v Odrách pod Skalními sklepy na silnici vedoucí z Oder na Veselí. Čekala nás vycházka cca 6 km až 7 km dlouhá. U obou studánek i po trase vycházky na zúčastněné čekal zajímavý výklad. Dokončení úprav dvou studánek u Oder ČSOP ODRY V rámci grantu města Oder naše organizace upravila dvě studánky, tj. Koňskou nad Pstružími rybníčky u Dvořiska a Veselou pod silnicí na Veselí nad Odrami, instalovala u nich informační tabule a opravila dvě lavičky postavené panem Dominikem Šímou. Obě studánky jsou již téměř hotové především zásluhou dvou Josefů, Honzy a Květoše z Oder. V sobotu jsme provedli osazení nových dubových sedadel na stávající stojánky poničených laviček a o víkendu jsme osazovali informační tabule u obou studánek. Projekt pro vodu ČSOP JESENÍK NAD ODROU Projekt se snaží přispět k zadržování vody v krajině a obnově krajinných struktur spojených s vodou. Snaží se také působit na místní obyvatelé i návštěvníky Poodří v oblasti environmentální výchovy a osvěty prostřednictvím informačně-naučných tabulí na naučné stezce a dalších lokalitách pozemkového spolku kde je seznamuje s problematikou vody a biotopy obývanými živočichy vázanými na vody. Obsahuje také technické řešení ke zlepšení hospodaření s vodou v objektu komunitního centra Klášter, který povede k jímání dešťové vody a jejímu využití při provozu objektu. Dojde tak k úsporám pitné vody. Hlavním cílem je tedy zdržení vody v krajině, zabránění vodní erozi a podpora biodiverzity zejména živočichů vázaných na vodu, dalšími dílčími cíli jsou environmentální výchova a osvěta veřejnosti a její zapojení do praktických opatření zdržujících vodu v krajině a zlepšení hospodaření vodou v sídle organizace. Do projektu budou zapojeni členové organizace, dobrovolníci, děti a mládež, veřejnost i odborníci. Ze Setkání ČSOP v Podhradí ZO ČSOP ODRY Ve dnech září 2012 proběhlo tradiční XI. Setkání členů a přátel ČSOP, tentokrát v Nízkém Jeseníku, v Podhradí u Vítkova. Na 170 účastníků čekal bohatý program, připravený místní ZO ČSOP Odry - exkurze po břidlicových dolech, vodních dílech či do vojenského újezdu Libavá, prohlídka vodárny, zásobující pitnou vodou celé Ostravsko, i zřícenin hradu Vikštejna, přednášky o geologii, geografii a udržitelném turistickém ruchu, pro děti pak dílničky, předvádění chemických pokusů, rýžování zlata či noční stezka odvahy, a k tomu countrybál, večerní posezení s kytarami u ohně, představení místní šermířské a taneční skupiny... Můžete zavzpomínat (kdo byl) či se podívat, o co jste přišli (komu se letos přijet nepodařilo): fotogalerie na facebooku ČSOP (možno prohlížet i bez registrace) fotogalerie ZO ČSOP Zlatá studánka Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

9 Co se děje u sousedů? RS ČSOP IRIS Ve spolupráci s Lesy města Prostějova byly obnoveny 3 studánky! V posledních 2 měsících se naše studánkářské úsilí nasměrovalo do okolí Pohodlí a Seče. Známá studánka U Františka potřebovala nutně jakoukoliv rekonstrukci, a při cestě z Pohodlí do Seče jsme objevili dva poměrně vydatné prameny, které by mohly být zdrojem pro budoucí studánky. A tak jsme se pustili do práce. Protože všechna 3 místa leží na pozemcích města Prostějova, domluvili jsme se s Lesy města Prostějova na spolupráci. Ing. Vrba nám zajistil kameny a dřevo vhodné na stříšky, mostky, lavičky a schodky. My jsme vytvořili plánky, sehnali dobrovolníky (včetně několika chlapců z Dětského domova Plumlov) a mohli jsme se pustit do práce. U obou 2 pramenů jsme postavili studánky, jednu kamennou, druhou dřevěnou. O několik dní později jsme se pustili do obnovy studánky U Františka, studánky vpravdě historické a velmi známé, ležící na modře značené turistické cestě vedoucí z Pohodlí na Stražisko. Zde jsme zatím opravili studánku, z kamenů postavili nad studánkou klenbu a nedaleko vyzdili místo na bezpečné ohniště. A tak si v současné době můžete u Františka odpočinout na dřevěném posezení (vyrobeném neznámým dobrodincem) a (opatrně) rozdělat ohníček a opéct si tu něco dobrého na zub. A cestou z Pohodlí do Seče po žluté turistické značce se můžete ochladit či umýt u studánky U Cesty a u studánky Pod Vlčí jámou. U jedné z nich se dá i chvíli posedět na nové lavičce. Pro letošní školní rok jsme krajským koordinátorem soutěže Zlatý list I v letošním školním roce bude naše ČSOP Regionální sdružení Iris pořádat tradiční soutěž přírodovědnou stezku pro dětské kolektivy se zkráceným názvem Zlatý list (dříve Zelená stezka Zlatý list). Soutěž je určena všem kolektivům, pracujícím s dětmi ve věku žáků základní školy, ať už jsou to různé zájmové kroužky, zájmová sdružení anebo školní třídy. Na rozdíl od předchozích ročníků budeme pořadateli nejen místního kola, ale i kola krajského. Smyslem soutěže není jen účast na jednorázové akci = přírodovědné stezce, ale měla by motivovat dětské kolektivy k celoroční práci a zájmu o přírodu a životní prostředí. Proto byla soutěž letos rozšířena o dobrovolné průběžné úkoly. Tyto úkoly jsou nepovinné a nejsou podmínkou účasti v soutěži, ale mohou znamenat body navíc, hodnocení splněných úkolů bude totiž zahrnuto do celkového hodnocení soutěžního družstva na stezce. Družstva, která se rozhodnou úkoly plnit, jejich splnění zdokumentují a v rámci soutěžní stezky pak na jednom stanovišti odprezentují. Za prezentaci lze získat tolik bodů jako na jiných kontrolách stezky. Jednotlivé dobrovolné úkoly jsou vyhlašovány centrálně a najdete je na webových stránkách soutěže: Koordinací soutěže na celostátní úrovni je pověřeno Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Místní kolo dlouhodobě organizuje naše Regionální sdružení Iris. V letošním roce jsme se poprvé stali i pořadateli kola krajského. Soutěž dlouhodobě podporují Lesy ČR, s. p. Podrobné informace o soutěži naleznete na samostatných stránkách soutěže ČSOP SALAMDER Děti s nadšením obnovily alej Příčná v Zubří Na 30 stromků v nevlídném počasí první listopadové středy vysadili malí ekologové ze ZŠ Zubří a s chutí se tak zapojili do našich aktivit ve svém městě. Před dvěma lety jsme na ulici Příčná vysadili přes 100 stromků v délce až 1 km. Vlivem nejrůznějších faktorů se aleji na Příčné nedaří tak dobře jako její o rok starší Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

10 kolegyni na Prachovni. Problémy stromkům dělá především kamenité podloží a také útoky vandalů, kteří velkou část stromků polámali. ZŠ Zubří přijala naši výzvu na spolupráci a na děti tak čekaly krumpáče, rýče, pracovní rukavice, bláto a mokro. Pod vedením Mgr. Šárky Kocurkové se děti rozdělily na skupinky a s nadšením pomohly obnovit až čtvrtinu aleje. Měly všelijaké zvídavé otázky a bylo vidět, že je to zajímá a baví. Jsme rádi, že se nám podařilo zapojit děti do ochrany přírody v místě, kde vyrůstají a kde k tomu mají nějaký vztah. Výsadba stromů nebo keřů v převážně zemědělské krajině je důležitá pro zvěř jako migrační spojka s okolní přírodou, občerstvovací stanice pro ptáky a vzniká také nejen přírodní větrolam, ale i pěkné prostředí pro obyvatele. PRO-BIO REGIONÁLNÍ CENTRUM MORAVSKÁ BRÁNA Podporuj svého sedláka Farmářské trhy, bio obchody, bedýnky, prodej ze dvora. Dnešní spotřebitel má řadu možností, jak si zajistit lokální potraviny, mnohdy v biokvalitě. V řadě zahraničních zemí se k těmto možnostem řadí ještě jedna, která si v České republice teprve začíná získávat své místo na slunci. Je jí takzvané komunitou podporované zemědělství (KPZ, v angličtině Community-Supported Agriculture). Na putovním semináři, který v lednu organizovala PRO-BIO Liga ve spolupráci s regionálními ekologickými organizacemi Veronica, Rosa a RC Moravská brána, se mohli zájemci seznámit se základními principy tohoto způsobu hospodaření, s úspěšnými projekty ze zahraničí i s příležitostmi v Česku. Základní princip KPZ je založen na podpoře konkrétního zemědělce spotřebiteli. Jedná se o partnerství mezi farmářem a spotřebitelem, kdy obě strany společně nesou jak rizika (neúroda), tak i přínosy (nadúroda) hospodaření. Spotřebitelé se v rámci partnerského vztahu zavazují platit za potraviny spravedlivou cenu a odebírat veškerou produkci farmy, zemědělci se zavazují produkovat zdravé, čerstvé a ideálně bio potraviny. Spotřebitelé hospodářům zajišťují spravedlivou cenu (často placenou s předstihem na celou sezónu) za jejich produkty, která jim a jejich rodině zajistí důstojné živobytí. Toto provázání vytváří lokální produkci i lokální spotřebu a aktivně přispívá k trvale udržitelné produkci potravin. V některých evropských zemích, např. v Anglii, si tento způsob produkce a nákupu získal značnou oblibu a těší se zde již desetileté tradici. Andy Jones ze Stroud Community Agriculture (Velká Británie) na lednovém semináři v Ostravě uvedl, že jen na jihu Anglie existuje 80 projektů zabývajících se KPZ, z čehož až 90 % je naprosto soběstačných a mnohdy i ziskových. Za tímto úspěchem nestojí pouze chuť lidí konzumovat zdravé potraviny, ale také vzdělávací a sociální charakter tohoto systému. Běžně přijíždí celé rodiny s dětmi, které se aktivně zapojují do farmaření. Děti tak mají možnost seznámit se nejen s potravinami, které jedí, ale i s procesem jejich vzniku. Nakolik se spotřebitel do produkce a rozhodování o ní zapojí, záleží pouze na něm. Vzhled a způsob fungování konkrétního systému KPZ se odvíjí od požadavků a očekávání obou zúčastněných stran. Existuje proto mnoho forem a podob KPZ, z nichž je možné si vybrat téměř na míru. Andy Jones představil konkrétní model fungující na jihu Anglie, kde vztah mezi farmářem a zákazníkem je velmi volný. O produkci rozhoduje spíše pěstitel sám a jakákoliv účast odběratelů na produkci a rozhodování o ní je čistě dobrovolná. Naopak Jan Hendrik Cropp z německého Freudenthalu představil systém KPZ, kdy je zemědělec ve velmi úzkém vztahu s odběratelem, všechna rozhodnutí ohledně produkce, financí i odběru jsou činěna dohromady a po spotřebiteli je vyžadována aktivní účast a pomoc i během produkce. V posledních letech se i v České republice zvedl zájem o čerstvé potraviny, pěstované co nejšetrněji k životnímu prostředí a pocházející z co nejbližšího okolí. Možností, jak takové produkty získat, stále přibývá, většinou se však jedná o nákup potravin bez jakékoliv další vazby na dodavatele a bez záruky, že bude možné od něj koupit ty samé potraviny i za týden. Právě v tom spočívá výhoda KPZ. Odběratel má svého vlastního dodavatele, zemědělce, který mu potraviny nejen pravidelně dodává, ale zároveň mu i umožňuje nahlédnout, jakým způsobem a kde je produkuje. Zákazník tak má jistotu, že díky jeho finančním příspěvkům není hospodář závislý na dotacích a nehrozí mu zánik, tak jako se to může stát zemědělcům zapojeným do jiných forem prodeje. Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

11 Zároveň si může sám vyzkoušet, jak se potraviny produkují, sám si je sklidit, anebo jen tak vyjet z města do přírody. V současné době na téma KPZ probíhá s podporou Nadace OKD projekt Najděte si svého sedláka, v rámci kterého byly vytvořeny nové www stránky informující o hnutí komunitou podporované zemědělství v České republice Déle je organizována série vzdělávacích seminářů a komunitních setkání v ostravském Coworkingovém centru VIVA určené zemědělcům i spotřebitelům z Ostravy a okolí, jejichž účelem je vzdělávání nejen v oblasti šetrného hospodaření jako je ekologické či biodynamické zemědělství, přírodní zahrady, permakultura, ale zprostředkování informací o dalších souvislostech, jako je například rozdíl a význam lokální a globální produkce, sociální stránka dodavatelsko-odběratelských vztahů, potravinová soběstačnost a další. 13. prosince proběhne letošní poslední seminář na téma Staré a méně známe plodiny jako možnost rozšíření sortimentu místních zemědělců, které přednese Ing. Petr Dostálek (společnost Gengel, o.p.s.) a Zdravá půda zdraví lidé zdravá planeta přednese Ing. Radomil Hradil. Semináře a setkání budou pokračovat i v prvním čtvrtletí příštího roku (více viz V jednotlivých regionech, včetně Prahy, vzrůstá zájem ze strany zemědělců i spotřebitelů o vznik a zapojení se do systému KPZ a pomalu se objevují první projekty tohoto typu. Jedním z příkladů je projekt podporujme svého sedláka Karla Tachecího, či podporujme Dvůr Vyšínek, kdy oba tyto projekty s úspěchem fungují již třetím rokem. Další informace k těmto projektům je možné najít na V našem kraji vznikla první skupina podporující svého zemědělce v Kopřivnici, a to ve spolupráci s ekologicky hospodařícími manželi Šelongovými z Pustějova (http://farma-selongovi.webnode.cz/). Každých 14 dní odebírá skupina 40 spotřebitelů šetrně vypěstovanou zeleninu. Letos nově začínají např. komunitní zahrada Středokluky v blízkosti Prahy (www.komunitnizahrada.webnode.cz), projekt iniciovaný Ekologickým institutem Veronica v blízkosti Brna. Tyto projekty (i mnohé další zde nejmenované) jsou otevřené novým členům. Více možností představily jednotlivé semináře ve 4 různých regionech. Zájemci je naleznou na stránkách Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

12 Připravuje se ČSOP ALCES 38. EKOfilm Mezinárodní filmový festival, pro ty, kterým na životním prostředí záleží Zveme Vás na EKOfilm v sobotu 8. prosince 2012 od 9 hod do Dolní oblasti Vítkovic. Program EKOfilmu naleznete na ČSOP JESENÍK NAD ODROU Rozsvícení vánočního stromku na dvoře Komunitního centra Klášter v Blahutovicích. V neděli proběhne v Komunitním centru Klášter v Blahutovicích rozsvícení vánočního stromu. Program bude začínat od 15 hodin (malá výstavka vánočních perníků a prodej) s možností posedět v centru dát si kafe, čaj a nějakou dobrotu od našich kuchařinek. Rozsvícení stromu bude v hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu v našem centru. ČSOP APOLLO Zdobení stromečků 2012 V sobotu dne se koná tradiční zdobení stromečků na Libotíně. Sraz v 10:00 hodin na zastávce Libotín-koupaliště. S sebou zdobení vánočního stromečku pro zvířátka. ČSOP ODRY Ukončovačka 2012 V pátek se uskuteční tradiční Ukončovačka, aneb procházka zimní přírodou spojená s konzumací tuhých i tekutých zbytků z Vánoc. Půjdeme po trase z Mankovic přes Vražné a Emauzy do Oder. Podrobnosti budou upřesněny na webových stránkách Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

13 Kontakty na organizace ČSOP v kraji 67/01 ZO ČSOP SOSNOVA Adresa: ZO ČSOP Sosnová, Sosnová, , tel AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba zeleně (včetně ošetřování stromů), okrašlovací činnost), Ochrana životního prostředí (ochrana vod, lesní hospodaření), Ochrana společenských zvířat, jiné: ochrana zvířat proti týrání, Ostatní činnost (Účast na akcích pořádaných obecním úřadem (brigády), údržba letního areálu obce Sosnová) 67/07 ZO ČSOP SOVINECKO Adresa: ZO ČSOP Sovinecko, Stránské 55, Stránské, tel , , web: AKTIVITY: Druhová ochrana (provádění přírodovědných průzkumů, péče o handicapované živočichy), Environmentální výchova (Působení na neorganizované děti a mládež, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, vydávání neperiodických publikací), Ostatní činnost (Spoluúčast na Keltských slavnostech) 67/09 ZO ČSOP SEKOS JESENÍKY Adresa:: 67/06 SEKOS Jeseníky, Albrechtická 2329/98, Krnov, tel.: , , web: AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba ekologicky významných nechráněných území, údržba zeleně (včetně ošetřování stromů), okrašlovací činnost), Druhová ochrana (ochrana biodiverzity- transfer obojživelníků), Environmentální výchova (Působení na neorganizované děti a mládež) 67/12 ZO ČSOP JESENIKY Adresa: ZO ČSOP Jeseníky, Olomoucká 5, , Bruntál, Aktivity: Spolupráce s jinými subjekty při biologickém dozoru a monitoringu návštěvnosti na vybraných lokalitách. 67/13 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY MĚSTO ALBRECHTICE Adresa: ČSOP Město Albrechtice, Nerudova 12, Město Albrechtice AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba maloplošných chráněných území, péče o kulturní památky), Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež) 68/01 ZO 68/1 ČSOP KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM Adresa: ZO 68/01 ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Odřejníkem 235, Kunčice pod Ondřejníkem, tel.: , , web: wwwpodbeskydí.wz.cz Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

14 AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba ekologicky významných nechráněných území, údržba zeleně (včetně ošetřování stromů), péče o kulturní památky, okrašlovací činnost), Druhová ochrana (ochrana biodiverzity- Ochrana obojživelníků, Obnova květnatých luk, Invazní druhy rostlin, Krajové odrůdy ovocných dřevin), Ochrana životního prostředí (ochrana ovzduší, problematika těžby nerostů, tuhé komunální a průmyslové odpady, lesní hospodaření), Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět, provoz naučné stezky - "Chodníčky v Podbeskydí", propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)) 68/06 ZO ČSOP MYRICARIA Adresa: ZO ČSOP Myricaria, Dobrá 369, Dobrá AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba ekologicky významných nechráněných území), Druhová ochrana (ochrana biodiverzity Myricaria) 68/12 ZO ČSOP LUBNO Adresa: ZO ČSOP Lubno, Komenského 1128, Frýdlant nad Ostravicí, tel.: , web: AKTIVITY: Druhová ochrana (ochrana biodiverzity - mapování výskytu čejky chocholaté na frýdlantsku), Ochrana životního prostředí (ochrana vod, účast ve správním řízení, účast ve správním řízení - počet případů za rok: 2), Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež, systematická práce s dětmi členů ZO, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět, propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.) 68/15 ZO ČSOP SKALKA 68/15 Adresa: ZO ČSOP Skalka 68/15, Kunčice pod Ondřejníkem 153, Kunčice pod Ondřejníkem, tel.: , web: AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba ekologicky významných nechráněných území), Ochrana životního prostředí (tuhé komunální a průmyslové odpady), Environmentální výchova (systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP) - počet kolektivů MOP: 1 Lišáci, počet členů v kolektivech MOP: 14), pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět 68/16 ZO ČSOP Čeladná Kněhyně adresa: ZO ČSOP Čeladná Kněhyně, Raškovice 238, Raškovice, AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)), Ochrana životního prostředí (ochrana vod, - tuhé komunální a průmyslové odpady), Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, kampaň Ukliďme svět) Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

15 69/01 ZO ČSOP 69/01 Adresa: ZO ČSOP 69/01, Jana Wericha 1/399, Havířov-město, tel.: , , AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)), Ochrana životního prostředí (ochrana vod, ochrana ovzduší, tuhé komunální a průmyslové odpady, účast ve správním řízení, účast ve správním řízení - počet případů za rok: 2), Environmentální výchova (systematická práce s dětmi členů ZO, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět, provoz naučné stezky - Přírodní památka "Meandry řeky Lučiny, vydávání periodických tiskovin - názvy, náklad: Věštník, 4 x ročně) 69/04 ZO ČSOP PŘI ZŠ FRÝDECKÉ Adresa: ZO ČSOP při ZŠ Frýdecké, A. Jiráska 11, Havířov-Podlesí, tel.: AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba ekologicky významných nechráněných území, zřizování a údržba územních systémů ekologické stability, údržba zeleně (včetně ošetřování stromů), okrašlovací činnost), Environmentální výchova (pořádání táborových pobytů v přírodě, působení na neorganizované děti a mládež, pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět, informační centrum, ekologické centrum, provoz naučné stezky - Naučná stezka Stružník) 69/12 ZO ČSOP DĚTMAROVICE Adresa: ZO ČSOP Dětmarovice, Dětmarovice 741, Dětmarovice, web: AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (okrašlovací činnost), Druhová ochrana (ochrana biodiverzity - ochrana a sledování hnízdiště čápa bílého, provádění přírodovědných průzkumů), Ochrana životního prostředí (účast ve správním řízení- účast ve správním řízení - počet případů za rok: 2), Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež,pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět, vydávání neperiodických publikací - názvy, náklad: články do obec. časopisu "Okénko"), Ostatní činnost (propagace projektu Živá zahrada) 70/RS EKOCENTRUM RS ČSOP NOVOJIČÍNSKA Adresa: Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska, Blahutovice 34, Nový Jičín, regionální centrum ČSOP pro Moravskoslezský kraj, tel.: , web: Hlavní kontaktní osoba: Lumír Kuchařík, Ochrana přírody - Ing. Petr Lelek, Ekologická výchova - Mgr. Hana Strnadlová-Pastorková, AKTIVITY: environmentální programy, probační programy, projekty rozvoje obcí a komunit, poradenství, kampaně, semináře, přednášky, Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

16 70/02 ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN Adresa: ZO ČSOP Nový Jičín. Palackého ul. 74, Nový Jičín, další kontakt: ZO ČSOP Nový Jičín Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy Bartošovice na Moravě č.p. 146, Bartošovice na Moravě, tel.: , , , web: AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (zřizování a údržba územních systémů ekologické stability, údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)), Druhová ochrana (ochrana biodiverzity - záchranné programy (sýček obecný, sova pálená, orel skalní, atd.), péče o handicapované živočichy, záchranné chovy - sýček obecný, sova pálená), Ochrana životního prostředí (ochrana vod, ochrana ovzduší, tuhé komunální a průmyslové odpady, lesní hospodaření, problematika dopravy silniční, problematika dopravy cyklistické, zemědělství), Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež, pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, informační centrum, ekologické centrum, provoz naučné stezky - Naučná vlastivědná stezka F. Palackého, propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)), Spolupráce se zahraničními subjekty (spolupráce se zahraničními subjekty - Alcedo Čadca SR) 70/03 ČSOP STUDÉNKA ZO 70/03 Adresa: ČSOP ZO 70/03 Studénka, Panská 229, Studénka, tel.: , web: AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (zřizování a údržba územních systémů ekologické stability, údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)), Ochrana životního prostředí (ochrana vod, problematika dopravy vodní, problematika dopravy cyklistické, zemědělství, účast ve správním řízení, účast ve správním řízení - počet případů za rok: 3), Environmentální výchova (pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní), Ostatní činnost (mapování a rozšiřování starých a krajových odrůd ovoce) 70/04 70/04 ZO ČSOP BARTOŠOVICE Adresa: 70/04 ZO ČSOP Bartošovice, Bartošovice 1, Bartošovice, tel.: , AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (zřizování a údržba územních systémů ekologické stability, okrašlovací činnost), Druhová ochrana (ochrana biodiverzity - Staré krajové odrůdy), Environmentální výchova (systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP) - Počet kolektivů MOP: 1, počet členů v kolektivech MOP: 11), působení na neorganizované děti a mládež, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, - pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět, provoz naučné stezky - Zámecká naučná stezka) 70/05 ZO ČSOP JESENÍK NAD ODROU Adresa: ZO ČSOP Jeseník nad Odrou, Blahutovice 34, Nový JIčín, tel.: , web: AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (okrašlovací činnost), Druhová ochrana (ochrana biodiverzity - krajové odrůdy ovocných dřevin, bezobratlí motýli, záchranné chovy - genofond valašské ovce), Ochrana životního prostředí (ochrana ovzduší, problematika dopravy cyklistické, zemědělství), Environmentální výchova (systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP) - počet kolektivů MOP: 1, počet členů v kolektivech MOP: 9, pořádání táborových pobytů v přírodě, Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

17 působení na neorganizované děti a mládež, pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, kampaň Ukliďme svět, informační centrum, ekologické centrum, provoz naučné stezky - naučně informační stezky v obci Blahutovice, vydávání periodických tiskovin - názvy, náklad: regionální časopis Poodří, 4x ročně, náklad 500 výtisků), Ostatní činnost - člen ZO působí jako stráž přírody v CHKO Poodří 70/07 ZO ČSOP APOLLO Adresa: ZO ČSOP APOLLO, Bažiny 744, Štramberk, tel.: , , web: AKTIVITY: Druhová ochrana (ochrana biodiverzity - motýli, orchideje), Ochrana životního prostředí (ochrana vod, ochrana ovzduší, problematika těžby nerostů, tuhé komunální a průmyslové odpady, lesní hospodaření), Environmentální výchova (pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země) 70/13 ZO ČSOP ODRY 70/13 Adresa: ZO ČSOP Odry 70/13, Sídliště Míru13, Odry, tel.: , , web: www. csop-odry.cz AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (péče o kulturní památky, okrašlovací činnost), Druhová ochrana (provádění přírodovědných průzkumů), Ochrana životního prostředí (problematika těžby nerostů, tuhé komunální a průmyslové odpady, problematika dopravy silniční, problematika dopravy železniční, problematika dopravy cyklistické), Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež, pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět, provoz naučné stezky - jmenovitě: Stříbrný chodník) 70/19 ZO ČSOP VESTIA ŽENKLAVA Adresa: ZO ČSOP Vestia Ženklava, Ženklava 68, , tel.: , AKTIVITY: Druhová ochrana (provádění přírodovědných průzkumů), Ochrana životního prostředí (lesní hospodaření), Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež) 72/01 1. ZO ČSOP OPAVA Adresa: 1. ZO ČSOP Opava, Husova 17, Opava, tel.: , , AKTIVITY: projekty podporující biodiverzitu, práce s dětmi Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

18 72/07 ZO ČSOP LEVREKŮV OSTROV Adresa: ZO ČSOP Levrekův ostrov, Průkopnická 18, Vřesina u Hlučína,tel: AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)), Druhová ochrana (provádění přírodovědných průzkumů), Environmentální výchova (provoz naučné stezky - "Okolo Vřesiny" ve spolupráci s NET4GAS, s.r.o, Lesy ČR, s.p. a obcí Vřesina) 72/08 ZO ČSOP OCHRÁNCE Adresa: ZO ČSOP Ochránce, Rybníčky 338, Otice, tel.: , AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (zřizování a údržba územních systémů ekologické stability), Druhová ochrana (ochrana biodiverzity - stepní teplomilná flóra, kuňka obecná, rosnička zelená), Environmentální výchova (pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země) 72/23 ZO ČSOP VELKÁ POLOM Adresa: ZO ČSOP 72/23 Velká Polom, Opavská 86, Velká Polom AKTIVITY: Ochrana životního prostředí (Ochrana vod) 72/26 ZO ČSOP PŘÍRODNÍ PARK MORAVICE Adresa: ZO ČSOP Přírodní park Moravice, Podolská 88, Hradec nad Moravicí, tel.: , web: AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba ekologicky významných nechráněných území, zřizování a údržba územních systémů ekologické stability), Druhová ochrana (ochrana biodiverzity - mapování invazních druhů rostlin v PPM, podpora hnízdících možností ptáků v lesích), Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět, vydávání neperiodických publikací - názvy, náklad: plakáty ke Dni Země), Ostatní činnost (čištění břehů řek, čištění budek, kosení louky, spolupráce s PS NIVA Hradec nad Moravicí, spolupráce s LČR a Soukromou střední školou podnikatelskou Opava) 73/03 NOVÁ OSTRAVA Adresa: Nová Ostrava, Vřesinská 185, Ostrava-Poruba, tel.: web: AKTIVITY: Ochrana životního prostředí (tuhé komunální a průmyslové odpady, problematika dopravy silniční, účast ve správním řízení), Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež, systematická práce s dětmi členů ZO, propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)), Ostatní činnost (úklidy lesa, pořádání akcí k ochraně stromů ve městě) Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

19 73/05 ZO ČSOP OLZA Adresa: ZO ČSOP Olza, Závada 198, Petrovice u Karviné, tel.: , AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)), Druhová ochrana (ochrana biodiverzity - sledování lokality Lužní les v Lyngu, provádění přírodovědných průzkumů), Ochrana životního prostředí (účast ve správním řízení, účast ve správním řízení - počet případů za rok: cca desítky - zásahy do VKP,kácení zeleně, vodoprávní řízení, výjimky aj.) 73/18 ZO ČSOP ALCES Adresa: ZO ČSOP ALCES Čkalovova 10, , Ostrava-Poruba, tel: , , web: AKTIVITY: Druhová ochrana (ochrana biodiverzity - minirezervace obojživelníků, lom Myslík - Palkovické hůrky, provádění přírodovědných průzkumů), Ochrana životního prostředí (problematika dopravy silniční) Environmentální výchova (působení na neorganizované děti a mládež, pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět, provoz naučné stezky - Naučná stezka PR Rezavka, propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)), Ostatní činnost (pořádání komentovaných terénních exkurzí pro veřejnost ) 73/19 ZO ČSOP ONYX Adresa: ZO ČSOP Onyx, Gen. Sochora 1242, Ostrava, tel: , , web: AKTIVITY: Druhová ochrana (botanika, zoologie, provádění přírodovědných průzkumů), Environmentální výchova (pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.) 73/20 ZO ČSOP NA BŘEHU Adresa: ZO ČSOP Na břehu, V zálomu 2897/2, Ostrava, tel: , AKTIVITY: Péče o krajinu a památky (údržba maloplošných chráněných území, údržba ekologicky významných nechráněných území, údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)), Druhová ochrana (provádění přírodovědných průzkumů), Environmentální výchova (systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP) - počet kolektivů MOP: 1, počet členů v kolektivech MOP: 4, působení na neorganizované děti a mládež, systematická práce s dětmi členů ZO, pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, pořádání akcí ke Dni Země, kampaň Ukliďme svět, provoz naučné stezky - Ptačí stezka) Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

20 Podpořte ochranu přírody a krajiny v Moravskoslezském kraji Můžete se sami aktivně zapojit do spolkového života zelených nevládních organizací, můžete využít jejich poradenských či odborných kapacit při řešení Vašich záměrů, projektů či problémů, můžete podpořit jejich činnost materiální, organizační nebo finanční pomocí, můžete jen tak strávit čas na některé z jejich akcí určené pro veřejnost a potkat tak nové lidi, nové prostředí, nové možnosti. Můžete... Vydává: Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska, regionální centrum ČSOP pro Moravskoslezský kraj IČO: , ISSN Adresa redakce: Blahutovice 34, Nový Jičín, tel.: , , Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70/RS v prosinci

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

ČSOB a Era pro podporu regionů

ČSOB a Era pro podporu regionů Vítězné projekty Menších komunitních grantů ČSOB : JIHOČESKÝ KRAJ Krajina Mikuláše Rutharda Obnova starých krajinných struktur na Chlumecku a jejich hospodářské využití aneb Přiveď ovečku na pastvu a vysaď

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

v chráněných územích

v chráněných územích ŽIVOT A PODNIKÁNÍ v chráněných územích SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ze závěrečné konference k projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí doplněný tématickými díly žáků základních škol na

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Seminární práce z předmětu Péče o životní prostředí Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Zpracovali: Vít Kolečkář,

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 9 DUBEN 2011 HLAVNÍ TÉMA: DOBROVOLNICTVÍ PRÁCE PLACENÁ ZÁŽITKY A PŘÁTELSTVÍM ŽIVOTABĚH NA MODRÉM DOMĚ ORIGAMI V TVAROŽCE STRÁŽCI PŘÍRODY JAK SE DĚLÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Více

ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2014 ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ PETR PAVELČÍK VIKTOR TŘEBICKÝ Petr Pavelčík Viktor Třebický ZHODNOCENÍ REVITALIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA?

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Věra Soukupová: EKOSPOTŘEBITELEM OD NAROZENÍ Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5.

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Zima 2013 číslo 13 ZDARMA Biosférická rezervace Šumava Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Výrobky, řemesla, lidé Značkou ŠUMAVA originální produkt se pyšní již 80 výrobců. Nováčky

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

Městský úřad Klimkovice

Městský úřad Klimkovice Městský úřad Klimkovice Březen 2012 Z obsahu tohoto čísla: Slovo starosty: Vážení spoluobčané, vážení lázeňští hosté 1. Slovo starosty 2. Lázeňské okénko 3. Dopravní komise 4.-5. Nízkoemisní zóna 6. Normální

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Naše téma: Jaro v dětských spolcích. číslo 3/2015 ARCHA. Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže. foto Dominik David

Naše téma: Jaro v dětských spolcích. číslo 3/2015 ARCHA. Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže. foto Dominik David Naše téma: Jaro v dětských spolcích číslo 3/2015 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže foto Dominik David Představujeme: Kondor SAFE mapoval dobrovolníky s dětmi a mládeží Sametky

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více