AŽD Praha. Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AŽD Praha. Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky"

Transkript

1 AŽD Praha Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky

2

3 Integrovaný systém managementu IMS garantuje kvalitu, bezpečnost i ekologičnost širokého spektra činností AŽD Praha. Systém řízení společnosti je zaveden i v oblasti ochrany životního prostředí včetně certifikátu dle ČSN EN ISO a je pravidelně certifikován EZU Praha-Troja. Vzdělávání Soustavné vzdělávání pracovníků AŽD Praha i v oblasti jednotlivých složek životního prostředí (voda, ovzduší, odpady, příroda, chemické látky a přípravky, úspory energií) je příspěvkem firmy k udržitelnému rozvoji společnosti v oblasti životního prostředí včetně zvládnutí ekologicky šetrných technologií. Marketing Znalost potřeby trhu v segmentu zabezpečovací techniky včetně ekologických parametrů je důležitou informací pro úspěch vlastních výrobků a technologií u zákazníků.

4

5 Výzkum a vývoj Odpovědným přístupem k vývoji nových výrobků a zabezpečovacích systémů minimalizujeme ekologické dopady na životní prostředí. Řešíme rozhodující fáze životního cyklu nového výrobku. Analyzujeme materiálové vstupy i z hlediska životního prostředí, energetickou náročnost i osud výrobku po jeho dožití a možnost jeho recyklovatelnosti. Projekční činnost Kvalitní projekční příprava staveb včetně naplnění všech požadavků daných orgány státní správy v oblasti životního prostředí je zárukou dodržení legislativy i optimalizace nákladů při realizaci vlastní stavby. Obchod Výběr odpovědného podzhotovitele a dobře uzavřená smlouva garantují kvalitu, bezpečnost i ekologičnost prací prováděných na zakázce. Výroba Moderní obráběcí centra ve strojírenské výrobě přispívají k ekologičnosti. Zvládnutí špičkových technologií v oblasti elektroniky a v oblasti osazování desek plošných spojů jsou základem kvality komponentů určených jak pro vlastní výrobky, tak i pro externí zákazníky.

6

7 Montáž Montážní činnost na liniových stavbách v krajině vyžaduje šetrný a odpovědný přístup k okolí. Povinností všech zaměstnanců na stavbách i vedoucích pracovníků je respektovat všechna rozhodnutí orgánů státní správy v oblasti vodoprávní a ochrany přírody a krajiny. Logistika Moderní vozový park splňující požadované emisní limity zabezpečuje zásobování materiálem jak výrobních, tak i montážních závodů společnosti a zajišťuje zásobování i pro naše zákazníky. Servis Klesající počet servisních zásahů u provozovaných systémů v oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky je odrazem kvality výrobků AŽD Praha. Také pro oblast servisu platí krédo Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky.

8 Zavedení systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 v roce 1997, který částečně již ošetřoval i problematiku životního prostředí, vneslo základní systém řízení společnosti i do oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Podrobné mapování situace ve firmě v oblasti životního prostředí bylo zahájeno v závěru roku 2003 a dokončeno v první polovině 2004 úvodním environmentálním přezkoumáním v celém spektru jednotlivých činností. Přezkoumána byla oblast výzkumu a vývoje, projekce, výroby, montážní činnosti servisu i logistické činnosti. Proces certifikace environmentálního systému řízení byl ukončen v roce 2004 získáním certifikátu dle ČSN EN ISO pro společnost AŽD Praha u všech jeho složek. Náročný certifikační audit byl proveden certifikačním orgánem EZU Praha-Troja. Páteř systémového řízení společnosti AŽD Praha v oblasti životního prostředí tvoří soubor šesti směrnic ředitelství společnosti: RSP-SM-144/01 Řízení provozu v oblasti EMS RSP-SM-144/03 Ochrana životního prostředí v objektech spravovaných RSP RSP-SM-144/05 Nakládání s chemickými látkami a směsmi RSP-SM-144/06 Nakládání s odpady RSP-SM-144/07 Řízení provozu ZTE a DSE v oblasti environmentu RSP-SM-144/08 Nakládání s vodami, ochrana ovzduší a ochrana přírody a krajiny, předcházení ekologické újmě

9 V roce 2005 byl ukončen proces integrace systémů řízení ve firmě a vytvořen integrovaný systém managementu (IMS), jehož součástí jsou: QMS systém managementu kvality EMS environmentální systém managementu SM BOZP systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci IMS prochází každoročně dozorovými audity a každé tři roky recertifikací. Poslední recertifikační audit EZU Praha- Troja probíhal v lednu 2012.

10 Politika a strategie environmentu Společnost AŽD Praha se prezentuje jako firma, která ve své Politice integrovaného systému managementu (IMS) klade důraz nejen na kvalitu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ale i na ochranu životního prostředí a to: neustálým zlepšováním úrovně řízení v oblasti péče o životní prostředí a předcházením jeho znečišťování, úsilím o odstranění nebo minimalizaci negativních vlivů svých činností, produktů a služeb na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel okolí svých závodů a staveb, z pozice vedoucích pracovníků budováním bezbariérových komunikací, neupřednostňuje ekonomické aspekty před ekologickými, průběžným a důsledným rozborem surovin a materiálů se zaměřením na jejich maximální využití a minimalizaci odpadů z technologických procesů a stavební činnosti, plněním principu trvale udržitelného rozvoje s důrazem na efektivní využívání a zavádění technologií a zařízení šetrných k životnímu prostředí, na respektování odborných posudků a návrhů na účinnou prevenci negativních vlivů a havárií včetně jejich následků.

11 Personální politika a environment Jednou ze základních priorit personální politiky je neustálé zkvalitňování pracovního prostředí, které se odvíjí i z ekologicky šetrných technologií používaných v oblasti činností výrobních, montážních i servisních. Pro zaměstnance jsou organizována školení o poskytování první pomoci, nácvik činností při úniku závadných látek do vody a nakládání s nebezpečnými látkami. Do systému vzdělávání jsou zařazeni všichni vedoucí pracovníci, odborní pracovníci i profese v oblasti environmentálního managementu. V každé obchodní jednotce jsou pracovníci pověření řízením procesů zabývajících se problematikou životního prostředí.

12 Strategie technického rozvoje a oblast životního prostředí V návaznosti na vydání Nařízení evropského parlamentu 2002/95EC z o omezení užívání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních bylo nutno tuto problematiku řešit. Toto nařízení ukládá, že v elektrických a elektronických zařízeních uváděných na trh po nesmí být ve výrobcích obsaženy: olovo (Pb), rtuť (Hg), kadmium (Cd), šestimocný chrom (CrVI), polychlorované bifenyly (PBB) a polybromované difenylétery (PBDE). Aplikace této směrnice se odrazila v novele zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. V podmínkách AŽD Praha šlo především o zvládnutí technologie bezolovnatého pájení mimo oblast sdělovací a zabezpečovací techniky. V rámci úkolu technického rozvoje problematiku řešil Výrobní závod Brno. Byl vydán interní dokumentovaný postup týkající se technologie ručního bezolovnatého pájení. Zvládnutím technologie bezolovnatého pájení nabízí AŽD Praha výrobky splňující náročné technické, bezpečnostní a kvalitativní požadavky s optimálním dopadem na kvalitu životního prostředí.

13 V rámci úkolu technického rozvoje byl realizován pilotní program týkající se vývoje a výroby prototypů nových přestavníků (zjednodušená metoda LCA) s názvem Dopad nových vlastních výrobků AŽD Praha na životní prostředí (proces vývoje, výroby, provozování a ukončení životnosti výrobku). Znalost jednotlivých etap cyklu výrobků umožňuje pracovníkům marketingu identifikovat důležité zdroje negativních dopadů na životní prostředí, které lze řídit a systematicky snižovat.

14 Energetické zdroje šetří peníze i přírodu V roce 2004 byly na jednotlivých závodech společnosti AŽD Praha zpracovány energetické audity v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. v platném znění. Výstupy z auditů ukázaly na možnosti docílení energetických úspor beznákladovými opatřeními se střednědobou nebo dlouhodobou návratností. Byly realizovány výměny oken budov vybraných závodů v Brně a Olomouci a zateplení objektů v Zásobovacím a odbytovém závodu v Olomouci. V ruční i strojní lakovně Výrobního závodu Olomouc byl uplatněn systém rekuperace tepla. Vytápění některých mimopražských závodů AŽD Praha je zajištěno napojením na CZT. Vlastní plynové kotelny jsou v Zásobovacím a odbytovém závodu Olomouc, v objektu divize Teleinformatiky a v budově ředitelství společnosti v Praze. Kotelna budovy ředitelství společnosti byla doplněna o novou ekvitermní Spotřeba elektřiny , , , , , , , , ,4 MWh/rok rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012

15 Spotřeba tepla GJ/rok tis. m /rok rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok ,8 520,5 483,9 Spotřeba plynu 427,4 647,3 525,1 484,8 403,1 389,9 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2019 rok 2010 rok 2011 rok 2012 regulaci systémem Controlesta RCO firmy ELESTA. Díky jedenácti teplotním čidlům umístěným po celé budově umí systém na základě prostorové teploty přesně regulovat topení ve výrobní hale i v kancelářích. I další objekty tak lze komfortněji vytopit na optimální teplotu v požadovaném čase i prostoru. Na všech výrobních závodech byly zastaralé, energeticky náročné a hlučné zdroje stlačeného vzduchu pro centrální rozvody nahrazeny novým typem kompresoru s nižším příkonem a sníženou spotřebou maziv. U těchto kompresorů je kondenzát z odvodnění upravován filtrem na snížený obsah ropných látek.

16 Oblast výroby Společnost AŽD Praha investuje i do modernizace výrobních technologií v jednotlivých výrobních závodech nejen z důvodu zvýšení produktivity, ale i z důvodu neustálého zlepšování svého image v oblasti ochrany životního prostředí. Provedená restrukturalizace výrobních činností je ekonomickým přínosem. Výrobní závod Olomouc se specializuje především na strojírenskou výrobu. V období posledních 5 let zde byly investovány finanční prostředky ve výši 33,2 mil. Kč. Řada obráběcích center firmy MAZAK (soustružnické a frézovací centrum, pětiosé frézovací centrum, vertikální obráběcí centrum, soustružnické centrum) přinesla zvýšení produktivity obráběcích prací, zlepšení pracovního prostředí (snížení hlučnosti, vibrací), ale je přínosem i v oblasti snížení rizik z hlediska životního prostředí, jako je úplná eliminace rozstřiku řezných kapalin, nižší objem hydraulické náplně center a vlastní řezné kapaliny,

17 prodloužená lhůta výměny provozních náplní apod. Zprovozněním těchto obráběcích center bylo možné z provozu vyřadit zastaralé obráběcí stroje. V oblasti zpracovávání plechů se instalací nových CNC tabulových nůžek a CNC ohraňovacího lisu minimalizovaly účinky vibrací i rizik možného úniku hydraulických náplní. V rámci provedené restrukturalizace výrobní činnosti si Výrobní závod Olomouc osvojil výrobu elektrotechnických skříní. Výroba probíhá na moderních strojích (ohraňovací lis TRUPunch se sníženou vibrací a hlukem, elektrický ohraňovací lis SAFAN e-brake 150 absence rizikové hydrauliky). Povrchové úpravy skříní jsou řešeny v kooperaci. Investice společnosti AŽD Praha s.r.o. ve výši 10 mil. Kč do modernizace ruční a strojní lakovny přispěla nejen ke zvýšení ekologičnosti provozu, ale i ke zlepšení pracovního prostředí. Výrobní závod Brno se specializuje především na elektrotechnickou výrobu (adresné elektronické sestavy). Moderní výroba (čisté pracovní prostředí) s týmem vysoce kvalifikovaných pracovníků

18 zvládne osazování DPS vývodovými součástkami do průchozích otvorů (ruční), jednostranné i oboustranné osazování DPS prvky SMD (osazovací automat), kombinované osazování DPS (vývodové součástky + SMD jednostranné / oboustranné), pájení na vlně bezolovnatou i olovnatou pájkou v ochranné dusíkové atmosféře, bezšablonové nanášení pájecí pasty/lepidla tryskovým tiskem, pájení přetavením bezolovnaté i olovnaté pájecí pasty v ochranné dusíkové atmosféře, ruční pájení bezolovnatou i olovnatou slitinou, inspekce osazení a zapájení prvku SMD na AOI, automatický vnitroobvodový (in-circuit) test sestav na DPS, montáž konstrukčních prvků na DPS, oživování, zkoušení a zahořování elektronických sestav. Ani tyto špičkové technologie se neobejdou bez odpovědného přístupu k životnímu prostředí. V posledním období proběhla na Výrobním závodu Brno částečná modernizace v oblasti povrchových úprav, a to

19 dosazením nové lakovací kabiny DRY CLEAN OPEN vybavené třístupňovým filtračním zařízením včetně koncového stupně s aktivním uhlím. Přínosem pro životní prostředí bylo dokončení vývoje a zavedení nové řady stykových transformátorů DT 075 do výroby. Tyto transformátory jsou již bez klasické olejové náplně, která byla rizikem pro znečištění štěrkového lože železničního svršku v případě krizových havarijních stavů (železniční nehody).

20 Oblast logistiky a montážní činnosti Zásobování výrobních závodů materiálem, přeprava výrobků do logistického centra a zásobování staveb je zajišťováno moderním vozovým parkem Zásobovacího a odbytového závodu Olomouc ve všech případech splňujícím požadované emisní limity. Je průběžně obnovována i speciální technika (autojeřáby, bagry a další drobná mechanizace se spalovacími motory), která splňuje nejpřísnější evropské emisní limity.

21 Recyklovaný plast místo betonových výrobků Náhrada betonových výrobků výrobky z recyklovaného plastu je velikým přínosem AŽD Praha k ochraně přírodních surovin (štěrky, kámen, vápenec), snížení spotřeby energie při těžbě surovin, energeticky náročné výrobě cementu i k snížení nákladů na dopravu. V současné době je již vyráběno 22 druhů výrobků z recyklovaného plastu, které se objevují v kolejišti a jsou zabudovávány spolu s venkovními prvky zabezpečovacího zařízení výrobního programu AŽD Praha. Naše společnost se podílí v součinnosti s firmou MOSEV plast i na vývoji těchto plastových výrobků. Jednotlivé výrobky z recyklátu mají podstatně nižší hmotnost, což snižuje fyzickou námahu montážních pracovníků na stavbách.

22 565,44 30,48 25,13 42,25 Odpadové hospodářství V oblasti odpadového hospodářství byl zaveden systém důsledného třídění odpadů do označených sběrných nádob. Odpady se třídí nejen ve výrobě, ale i na stavbách při montážní činnosti našich závodů a divizí. Veškeré odpady z činnosti jsou předávány odborně způsobilým firmám, je vedena řádná evidence odpadů s využitím SW EVI8 na intranetové síti. Závody společnosti AŽD Praha se v jednotlivých krajích řídí Plány odpadového hospo- Produkce odpadů Ostatní odpad Nebezpečný odpad 823,10 711, ,59 565,57 613,76 612,55 540,11 tun/rok , ,03 35,56 31,87 32,87 63,17 44,77 0 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012

23 dářství. Do těchto plánů AŽD Praha jsou zahrnuty i následující cíle: snižování měrné produkce odpadů, minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a na životní prostředí, separace složek komunálního odpadu zejména nebezpečného, důsledné uplatňování zpětného odběru upotřebených výrobků, zvýšení podílu vratných obalů u vlastních výrobků, snížení podílu odpadů ke skládkování (upřednostnění jejich recyklace a energetického využití), zvýšení podílu vratných interních obalů. Vývoj produkce odpadů je ovlivňován jednak objemem vlastní průmyslové výroby, ale i charakterem stavebně montážní činnosti na stavbách, a to především vznikem stavebních odpadů při prováděných terénních úprav v souvislosti se zemními pracemi. Značné finanční prostředky byly vynaloženy na vytvoření systému pro třídění odpadů (nádoby), ale i pro jejich řádné uložení v souladu s legislativou do doby předání odborným firmám k dalšímu nakládání s nimi. V areálu Výrobního závodu Olomouc byl vybudován nový objekt pro odpadové hospodářství, dále jsou k dočasnému uložení odpadů používány především speciální mobilní kontejnery se záchytnou vanou a jsou opatřeny příslušnou certifikací. Mobilní kontejnery jsou využívány především na stavbách, ale i v areálech jednotlivých závodů.

24 Ochrana vod AŽD Praha provozuje i výrobní technologie (odmašťování povrchů před navazujícími povrchovými úpravami, galvanizaci, lakování apod.), které jsou na vstupu náročné na spotřebu vody a produkují průmyslové odpadní vody. Jsou čištěny vlastními ČOV (Výrobní závod Brno neutralizační stanice, Výrobní závod Olomouc, Zásobovací a odbytový závod Olomouc) tak, aby byly dodrženy limity znečištění povolené rozhodnutím příslušného místního vodoprávního orgánu před vypouštěním do kanalizačních systémů. Ve výrobních provozech se nakládá s dalšími vodám závadnými látkami (CHLaS), které musí být řádně skladovány. Pravidelná kontrola skladů z hlediska těsnosti je samozřejmostí. Celá problematika nakládání s vodě závadnými látkami je v jednotlivých závodech AŽD Praha ošetřena schváleným Plánem opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod včetně zajištění havarijních prostředků pro prvotní sanační zásah. Při montážní činnosti u liniových staveb je třeba při nakládání s vodě závadnými látkami věnovat pozornost podmínkám, které v rámci schvalování dokumentace stavby stanovil vodoprávní orgán, a to především s ohledem na pásma hygienické ochrany vod, ochranu přírody a krajiny.

25 Ochrana ovzduší S účinností od vstoupil v platnost nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší s navazující prováděcí vyhláškou č.415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Vybrané činnosti a technologie AŽD Praha jsou zařazeny dle přílohy č.2 k zákonu č. 201/2012 Sb., jako Vyjmenované stacionární zdroje nebo zdroje neuvedené/nevyjmenované. U všech zdrojů je vedena řádná provozní evidence, zdroje znečištění jsou kontrolovány tak, aby byly provozovány v souladu s legislativou. Vybrané zdroje znečištění jsou měřeny v požadovaných lhůtách autorizovanými měřicími skupinami. Při modernizaci strojní a ruční lakovny na Výrobním závodě v Olomouci byly kromě filtrů na pevné částice do systému osazeny uhlíkové filtry pro záchyt těkavých organických látek (VOC). Dosazená rekuperační jednotka u ruční lakovny vede i ke značným úsporám tepelné energie odebírané z CZT.

26 Ochrana přírody a krajiny Pokud jde o závody a divize společnosti AŽD Praha je vzhledem k možnostem v jednotlivých lokalitách zeleň pouze v areálu logistického centra Zásobovacího a odbytového závodu Olomouc. Vzorná péče o zeleň vytváří příjemné prostředí v okolí závodu. U ostatních jednotek stísněné poměry v areálech nedovolují výsadbu zeleně. Se složitou situací se průběžně setkávají montážní závody, které pracují na stavbách železničních koridorů procházejících chráněnými krajinnými oblastmi, přírodními památkami, ptačími oblastmi apod. a vyžadují specifický a odpovědný přístup k přírodě a krajině. U všech stavebních akcí je velmi důležitá aplikace všech rozhodnutí orgánů státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny. Rozhodnutí jsou nedílnou součástí stavebního povolení nebo jsou zapracována v části životní prostředí zadávací dokumentace, patřící do realizační dokumentace staveb. Šetrný přístup ke krajině je důležitý především u liniových staveb (kabelové trasy, pohyb mechanizace apod.).

27 Předcházení ekologické újmě zákon č.167/2008 Sb. v pl. znění. V rámci plnění legislativních povinností bylo u AŽD Praha provedeno na všech provozovnách (sídlech OJ a RSP Žirovnická a na dvou vybraných stavbách žst. Stará Paka, žst. Přerov) fyzické posouzení relevantnosti požadavků zákona č. 167/2008 Sb., Nařízení vlády č.295/2011 Sb. a vydaných Metodických pokynů MŽP. Všechny závěrečné zprávy prokázaly, že dle 14 zákona č.167/2008 Sb., pro žádnou z našich provozoven. není povinna společnost AŽD Praha zabezpečit finanční zajištění pro případné preventivní nebo nápravná opatření k řešení vzniklé ekologické újmy.

28 2013

AŽD Praha. Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky

AŽD Praha. Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky AŽD Praha Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky Integrovaný systém managementu IMS garantuje kvalitu, bezpečnost i ekologičnost širokého spektra činností AŽD Praha. Systém řízení společnosti je zaveden

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor provozuschopnosti oddělení životního prostředí e-mail:

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development Ekodesignový projekt Centrum inovací a rozvoje (CIR) Ekodesign Centrum inovací a rozvoje (CIR) Vlastnosti a užitná hodnota každého je definována již v prvních fázích jejich vzniku. Při návrhu je nutné

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS

Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS Systém řízeníenvironmentu (EMS) přestavuje systematický přístup k ochraněživotního prostředíve všech činnostech organizace včetně prevence

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

GreenFuture VS/1, Jaroslav Brabec

GreenFuture VS/1, Jaroslav Brabec VS/1, Jaroslav Brabec 9. 6. 2015 Strategie životního prostředí Koncernová strategie životního prostředí Vize: koncern Volkswagen se bude nacházet do roku 2018 ekologicky na špičce automobilového průmyslu

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 214 1 Lovochemie, a.s. věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných

Více

modifikace pro rok 2015

modifikace pro rok 2015 Účel dokumentu: Tento environmentální program je zaveden jako základní nástroj dosažení politiky a závazků společnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Vychází zejména z: 1. potřeb zákonů ČR pro

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu 1. Emisní limity Ovzduší Velký zdroj znečišťování ovzduší Tabulka č.1 Emisní zdroj Znečišťující látka Emisní limit Četnost měření Zařízení chovu prasat amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ POLITIKY

VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ POLITIKY Výrobní kapacity společnosti VEBA Broumov jsou rozmístěny v regionu Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (CHKO) a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, tzv. Polické pánvi (CHOPAV). Textilní výroba

Více

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011 Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011 1. Charakteristika společnosti Společnost Lach-Ner, s.r.o. je nástupnickou organizací společnosti Lachema a.s., závod Neratovice a

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 47088/2012 Ing. Švecová/385 12. července 2012 OŽPZ 655/2012 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Hlavními předměty podnikání společnosti jsou výroba, instalace a opravy elektrických strojů a elektronických zařízení dle OKEČ 33200 a související vývoj a konstrukční práce. Výrobky

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů RNDr Petr Kratochvíl, ECOBAT s.r.o. 1. národní konference - Předcházení vzniku odpadů, CEMC 2.10.2014, Praha Suchdol 5200 Přenosné

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.200; 91.040.20 2006 Čerpací stanice pohonných hmot Září ČSN 73 6060 Filling Station Nahrazení předchozích norem Touto normou se částečně nahrazuje ČSN 73 6059 z 1977-08-18.

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci PSU Ekologie a pracovní ochrana 01. 08. 2017 1/5 I. Dodržování

Více

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková 1 Co se dozvíte Zákon o ochraně ovzduší a jeho

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim

Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim www.tuv-sud.cz Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim Praha, 3. 4. 2015 Obsah prezentace 1. Představení partnera SCHP, společnosti s.r.o. 2. Aktuální povinnosti

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

katalog zakázkové výroby Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Katalog je v platnosti od 1. 8. 2008.

katalog zakázkové výroby Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Katalog je v platnosti od 1. 8. 2008. katalog zakázkové výroby Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Katalog je v platnosti od 1. 8. 2008. KOVOVÉ DÍLY zpracování plechu kovové regály lakování OHRAŇOVACÍ LIS FORMETAL Zajišťujeme výrobu dílců

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí Lubomír Paroha Petra Borůvková Beroun, 5. Června 2007 Absorpční kapacita Schopnost efektivně a účinně využít finanční zdroje

Více

Zákon č. 133/1985 Sb , , , , , 7.102, 7.104

Zákon č. 133/1985 Sb , , , , , 7.102, 7.104 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 REJSTŘÍK PRÁVNÍCH

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Provádění ochrany u zdrojů pitné vody, z nichž je většina využívána jako zdroj pitné vody v rámci skupinových nebo místních vodovodů.

Provádění ochrany u zdrojů pitné vody, z nichž je většina využívána jako zdroj pitné vody v rámci skupinových nebo místních vodovodů. Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí a hospodaření s energiemi (významné environmentální a energetické aspekty a jejich dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1.

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Zkušenosti z projektů USV. Pavel Růžička Předcházení vzniku odpadu 2016 Praha, 25/10/2016

Zkušenosti z projektů USV. Pavel Růžička Předcházení vzniku odpadu 2016 Praha, 25/10/2016 Zkušenosti z projektů USV Pavel Růžička Předcházení vzniku odpadu 2016 Praha, 25/10/2016 Udržitelná spotřeba a výroba Praktické uchopení konceptu udržitelného rozvoje Základní konflikt: Chceme věci, které

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. března 2011 Č.j.: 15301/ENV/11 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017QRQK* Čj: MSK 35288/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Smlouva o dílo č.1301-0075-a4 PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK

Smlouva o dílo č.1301-0075-a4 PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK Příloha č. 2 PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK Skupina Dalkia v České republice, tvořena společnostmi Dalkia Česká republika, a.s., AmpluServis, a.s., Dalkia Kolín, a.s.,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu

Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu Jan Louženský, E.ON Energie, a.s. 3.11.2015 Energetická skupina E.ON v České republice patří do

Více

Účinnost užití energie

Účinnost užití energie Účinnost užití energie 6 úplného znění zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií jak vyplývá ze změny provedené zákonem č. 177/2006 Sb. Odstavce č. 2,3,4,5 Kontrola kotlů 9. listopadu 2006 1 6 odst.2

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT

Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT Problematika přechodu odběratelů od centrálního zásobování teplem k vlastním zdrojům je proces, který se dotýká několika legislativních úprav. Níže jsou

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nový zákon o ochraně ovzduší Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP tis. tun Ilustrativní vývoj emisí vybraných ZL v ČR v letech 1989-2008 4000 3500 3000 2500

Více

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace... PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Aliance Czech Energy Team se představuje

Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance CET byla založena v roce 2007 podnikatelskými subjekty působícími v tržním segmentu dodavatelů zařízení do energetiky. Specializujeme se zejména, avšak

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky

Více