AŽD Praha. Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AŽD Praha. Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky"

Transkript

1 AŽD Praha Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky

2

3 Integrovaný systém managementu IMS garantuje kvalitu, bezpečnost i ekologičnost širokého spektra činností AŽD Praha. Systém řízení společnosti je zaveden i v oblasti ochrany životního prostředí včetně certifikátu dle ČSN EN ISO a je pravidelně certifikován EZU Praha-Troja. Vzdělávání Soustavné vzdělávání pracovníků AŽD Praha i v oblasti jednotlivých složek životního prostředí (voda, ovzduší, odpady, příroda, chemické látky a přípravky, úspory energií) je příspěvkem firmy k udržitelnému rozvoji společnosti v oblasti životního prostředí včetně zvládnutí ekologicky šetrných technologií. Marketing Znalost potřeby trhu v segmentu zabezpečovací techniky včetně ekologických parametrů je důležitou informací pro úspěch vlastních výrobků a technologií u zákazníků.

4

5 Výzkum a vývoj Odpovědným přístupem k vývoji nových výrobků a zabezpečovacích systémů minimalizujeme ekologické dopady na životní prostředí. Řešíme rozhodující fáze životního cyklu nového výrobku. Analyzujeme materiálové vstupy i z hlediska životního prostředí, energetickou náročnost i osud výrobku po jeho dožití a možnost jeho recyklovatelnosti. Projekční činnost Kvalitní projekční příprava staveb včetně naplnění všech požadavků daných orgány státní správy v oblasti životního prostředí je zárukou dodržení legislativy i optimalizace nákladů při realizaci vlastní stavby. Obchod Výběr odpovědného podzhotovitele a dobře uzavřená smlouva garantují kvalitu, bezpečnost i ekologičnost prací prováděných na zakázce. Výroba Moderní obráběcí centra ve strojírenské výrobě přispívají k ekologičnosti. Zvládnutí špičkových technologií v oblasti elektroniky a v oblasti osazování desek plošných spojů jsou základem kvality komponentů určených jak pro vlastní výrobky, tak i pro externí zákazníky.

6

7 Montáž Montážní činnost na liniových stavbách v krajině vyžaduje šetrný a odpovědný přístup k okolí. Povinností všech zaměstnanců na stavbách i vedoucích pracovníků je respektovat všechna rozhodnutí orgánů státní správy v oblasti vodoprávní a ochrany přírody a krajiny. Logistika Moderní vozový park splňující požadované emisní limity zabezpečuje zásobování materiálem jak výrobních, tak i montážních závodů společnosti a zajišťuje zásobování i pro naše zákazníky. Servis Klesající počet servisních zásahů u provozovaných systémů v oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky je odrazem kvality výrobků AŽD Praha. Také pro oblast servisu platí krédo Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky.

8 Zavedení systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 v roce 1997, který částečně již ošetřoval i problematiku životního prostředí, vneslo základní systém řízení společnosti i do oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Podrobné mapování situace ve firmě v oblasti životního prostředí bylo zahájeno v závěru roku 2003 a dokončeno v první polovině 2004 úvodním environmentálním přezkoumáním v celém spektru jednotlivých činností. Přezkoumána byla oblast výzkumu a vývoje, projekce, výroby, montážní činnosti servisu i logistické činnosti. Proces certifikace environmentálního systému řízení byl ukončen v roce 2004 získáním certifikátu dle ČSN EN ISO pro společnost AŽD Praha u všech jeho složek. Náročný certifikační audit byl proveden certifikačním orgánem EZU Praha-Troja. Páteř systémového řízení společnosti AŽD Praha v oblasti životního prostředí tvoří soubor šesti směrnic ředitelství společnosti: RSP-SM-144/01 Řízení provozu v oblasti EMS RSP-SM-144/03 Ochrana životního prostředí v objektech spravovaných RSP RSP-SM-144/05 Nakládání s chemickými látkami a směsmi RSP-SM-144/06 Nakládání s odpady RSP-SM-144/07 Řízení provozu ZTE a DSE v oblasti environmentu RSP-SM-144/08 Nakládání s vodami, ochrana ovzduší a ochrana přírody a krajiny, předcházení ekologické újmě

9 V roce 2005 byl ukončen proces integrace systémů řízení ve firmě a vytvořen integrovaný systém managementu (IMS), jehož součástí jsou: QMS systém managementu kvality EMS environmentální systém managementu SM BOZP systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci IMS prochází každoročně dozorovými audity a každé tři roky recertifikací. Poslední recertifikační audit EZU Praha- Troja probíhal v lednu 2012.

10 Politika a strategie environmentu Společnost AŽD Praha se prezentuje jako firma, která ve své Politice integrovaného systému managementu (IMS) klade důraz nejen na kvalitu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ale i na ochranu životního prostředí a to: neustálým zlepšováním úrovně řízení v oblasti péče o životní prostředí a předcházením jeho znečišťování, úsilím o odstranění nebo minimalizaci negativních vlivů svých činností, produktů a služeb na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel okolí svých závodů a staveb, z pozice vedoucích pracovníků budováním bezbariérových komunikací, neupřednostňuje ekonomické aspekty před ekologickými, průběžným a důsledným rozborem surovin a materiálů se zaměřením na jejich maximální využití a minimalizaci odpadů z technologických procesů a stavební činnosti, plněním principu trvale udržitelného rozvoje s důrazem na efektivní využívání a zavádění technologií a zařízení šetrných k životnímu prostředí, na respektování odborných posudků a návrhů na účinnou prevenci negativních vlivů a havárií včetně jejich následků.

11 Personální politika a environment Jednou ze základních priorit personální politiky je neustálé zkvalitňování pracovního prostředí, které se odvíjí i z ekologicky šetrných technologií používaných v oblasti činností výrobních, montážních i servisních. Pro zaměstnance jsou organizována školení o poskytování první pomoci, nácvik činností při úniku závadných látek do vody a nakládání s nebezpečnými látkami. Do systému vzdělávání jsou zařazeni všichni vedoucí pracovníci, odborní pracovníci i profese v oblasti environmentálního managementu. V každé obchodní jednotce jsou pracovníci pověření řízením procesů zabývajících se problematikou životního prostředí.

12 Strategie technického rozvoje a oblast životního prostředí V návaznosti na vydání Nařízení evropského parlamentu 2002/95EC z o omezení užívání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních bylo nutno tuto problematiku řešit. Toto nařízení ukládá, že v elektrických a elektronických zařízeních uváděných na trh po nesmí být ve výrobcích obsaženy: olovo (Pb), rtuť (Hg), kadmium (Cd), šestimocný chrom (CrVI), polychlorované bifenyly (PBB) a polybromované difenylétery (PBDE). Aplikace této směrnice se odrazila v novele zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. V podmínkách AŽD Praha šlo především o zvládnutí technologie bezolovnatého pájení mimo oblast sdělovací a zabezpečovací techniky. V rámci úkolu technického rozvoje problematiku řešil Výrobní závod Brno. Byl vydán interní dokumentovaný postup týkající se technologie ručního bezolovnatého pájení. Zvládnutím technologie bezolovnatého pájení nabízí AŽD Praha výrobky splňující náročné technické, bezpečnostní a kvalitativní požadavky s optimálním dopadem na kvalitu životního prostředí.

13 V rámci úkolu technického rozvoje byl realizován pilotní program týkající se vývoje a výroby prototypů nových přestavníků (zjednodušená metoda LCA) s názvem Dopad nových vlastních výrobků AŽD Praha na životní prostředí (proces vývoje, výroby, provozování a ukončení životnosti výrobku). Znalost jednotlivých etap cyklu výrobků umožňuje pracovníkům marketingu identifikovat důležité zdroje negativních dopadů na životní prostředí, které lze řídit a systematicky snižovat.

14 Energetické zdroje šetří peníze i přírodu V roce 2004 byly na jednotlivých závodech společnosti AŽD Praha zpracovány energetické audity v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. v platném znění. Výstupy z auditů ukázaly na možnosti docílení energetických úspor beznákladovými opatřeními se střednědobou nebo dlouhodobou návratností. Byly realizovány výměny oken budov vybraných závodů v Brně a Olomouci a zateplení objektů v Zásobovacím a odbytovém závodu v Olomouci. V ruční i strojní lakovně Výrobního závodu Olomouc byl uplatněn systém rekuperace tepla. Vytápění některých mimopražských závodů AŽD Praha je zajištěno napojením na CZT. Vlastní plynové kotelny jsou v Zásobovacím a odbytovém závodu Olomouc, v objektu divize Teleinformatiky a v budově ředitelství společnosti v Praze. Kotelna budovy ředitelství společnosti byla doplněna o novou ekvitermní Spotřeba elektřiny , , , , , , , , ,4 MWh/rok rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012

15 Spotřeba tepla GJ/rok tis. m /rok rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok ,8 520,5 483,9 Spotřeba plynu 427,4 647,3 525,1 484,8 403,1 389,9 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2019 rok 2010 rok 2011 rok 2012 regulaci systémem Controlesta RCO firmy ELESTA. Díky jedenácti teplotním čidlům umístěným po celé budově umí systém na základě prostorové teploty přesně regulovat topení ve výrobní hale i v kancelářích. I další objekty tak lze komfortněji vytopit na optimální teplotu v požadovaném čase i prostoru. Na všech výrobních závodech byly zastaralé, energeticky náročné a hlučné zdroje stlačeného vzduchu pro centrální rozvody nahrazeny novým typem kompresoru s nižším příkonem a sníženou spotřebou maziv. U těchto kompresorů je kondenzát z odvodnění upravován filtrem na snížený obsah ropných látek.

16 Oblast výroby Společnost AŽD Praha investuje i do modernizace výrobních technologií v jednotlivých výrobních závodech nejen z důvodu zvýšení produktivity, ale i z důvodu neustálého zlepšování svého image v oblasti ochrany životního prostředí. Provedená restrukturalizace výrobních činností je ekonomickým přínosem. Výrobní závod Olomouc se specializuje především na strojírenskou výrobu. V období posledních 5 let zde byly investovány finanční prostředky ve výši 33,2 mil. Kč. Řada obráběcích center firmy MAZAK (soustružnické a frézovací centrum, pětiosé frézovací centrum, vertikální obráběcí centrum, soustružnické centrum) přinesla zvýšení produktivity obráběcích prací, zlepšení pracovního prostředí (snížení hlučnosti, vibrací), ale je přínosem i v oblasti snížení rizik z hlediska životního prostředí, jako je úplná eliminace rozstřiku řezných kapalin, nižší objem hydraulické náplně center a vlastní řezné kapaliny,

17 prodloužená lhůta výměny provozních náplní apod. Zprovozněním těchto obráběcích center bylo možné z provozu vyřadit zastaralé obráběcí stroje. V oblasti zpracovávání plechů se instalací nových CNC tabulových nůžek a CNC ohraňovacího lisu minimalizovaly účinky vibrací i rizik možného úniku hydraulických náplní. V rámci provedené restrukturalizace výrobní činnosti si Výrobní závod Olomouc osvojil výrobu elektrotechnických skříní. Výroba probíhá na moderních strojích (ohraňovací lis TRUPunch se sníženou vibrací a hlukem, elektrický ohraňovací lis SAFAN e-brake 150 absence rizikové hydrauliky). Povrchové úpravy skříní jsou řešeny v kooperaci. Investice společnosti AŽD Praha s.r.o. ve výši 10 mil. Kč do modernizace ruční a strojní lakovny přispěla nejen ke zvýšení ekologičnosti provozu, ale i ke zlepšení pracovního prostředí. Výrobní závod Brno se specializuje především na elektrotechnickou výrobu (adresné elektronické sestavy). Moderní výroba (čisté pracovní prostředí) s týmem vysoce kvalifikovaných pracovníků

18 zvládne osazování DPS vývodovými součástkami do průchozích otvorů (ruční), jednostranné i oboustranné osazování DPS prvky SMD (osazovací automat), kombinované osazování DPS (vývodové součástky + SMD jednostranné / oboustranné), pájení na vlně bezolovnatou i olovnatou pájkou v ochranné dusíkové atmosféře, bezšablonové nanášení pájecí pasty/lepidla tryskovým tiskem, pájení přetavením bezolovnaté i olovnaté pájecí pasty v ochranné dusíkové atmosféře, ruční pájení bezolovnatou i olovnatou slitinou, inspekce osazení a zapájení prvku SMD na AOI, automatický vnitroobvodový (in-circuit) test sestav na DPS, montáž konstrukčních prvků na DPS, oživování, zkoušení a zahořování elektronických sestav. Ani tyto špičkové technologie se neobejdou bez odpovědného přístupu k životnímu prostředí. V posledním období proběhla na Výrobním závodu Brno částečná modernizace v oblasti povrchových úprav, a to

19 dosazením nové lakovací kabiny DRY CLEAN OPEN vybavené třístupňovým filtračním zařízením včetně koncového stupně s aktivním uhlím. Přínosem pro životní prostředí bylo dokončení vývoje a zavedení nové řady stykových transformátorů DT 075 do výroby. Tyto transformátory jsou již bez klasické olejové náplně, která byla rizikem pro znečištění štěrkového lože železničního svršku v případě krizových havarijních stavů (železniční nehody).

20 Oblast logistiky a montážní činnosti Zásobování výrobních závodů materiálem, přeprava výrobků do logistického centra a zásobování staveb je zajišťováno moderním vozovým parkem Zásobovacího a odbytového závodu Olomouc ve všech případech splňujícím požadované emisní limity. Je průběžně obnovována i speciální technika (autojeřáby, bagry a další drobná mechanizace se spalovacími motory), která splňuje nejpřísnější evropské emisní limity.

21 Recyklovaný plast místo betonových výrobků Náhrada betonových výrobků výrobky z recyklovaného plastu je velikým přínosem AŽD Praha k ochraně přírodních surovin (štěrky, kámen, vápenec), snížení spotřeby energie při těžbě surovin, energeticky náročné výrobě cementu i k snížení nákladů na dopravu. V současné době je již vyráběno 22 druhů výrobků z recyklovaného plastu, které se objevují v kolejišti a jsou zabudovávány spolu s venkovními prvky zabezpečovacího zařízení výrobního programu AŽD Praha. Naše společnost se podílí v součinnosti s firmou MOSEV plast i na vývoji těchto plastových výrobků. Jednotlivé výrobky z recyklátu mají podstatně nižší hmotnost, což snižuje fyzickou námahu montážních pracovníků na stavbách.

22 565,44 30,48 25,13 42,25 Odpadové hospodářství V oblasti odpadového hospodářství byl zaveden systém důsledného třídění odpadů do označených sběrných nádob. Odpady se třídí nejen ve výrobě, ale i na stavbách při montážní činnosti našich závodů a divizí. Veškeré odpady z činnosti jsou předávány odborně způsobilým firmám, je vedena řádná evidence odpadů s využitím SW EVI8 na intranetové síti. Závody společnosti AŽD Praha se v jednotlivých krajích řídí Plány odpadového hospo- Produkce odpadů Ostatní odpad Nebezpečný odpad 823,10 711, ,59 565,57 613,76 612,55 540,11 tun/rok , ,03 35,56 31,87 32,87 63,17 44,77 0 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012

23 dářství. Do těchto plánů AŽD Praha jsou zahrnuty i následující cíle: snižování měrné produkce odpadů, minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a na životní prostředí, separace složek komunálního odpadu zejména nebezpečného, důsledné uplatňování zpětného odběru upotřebených výrobků, zvýšení podílu vratných obalů u vlastních výrobků, snížení podílu odpadů ke skládkování (upřednostnění jejich recyklace a energetického využití), zvýšení podílu vratných interních obalů. Vývoj produkce odpadů je ovlivňován jednak objemem vlastní průmyslové výroby, ale i charakterem stavebně montážní činnosti na stavbách, a to především vznikem stavebních odpadů při prováděných terénních úprav v souvislosti se zemními pracemi. Značné finanční prostředky byly vynaloženy na vytvoření systému pro třídění odpadů (nádoby), ale i pro jejich řádné uložení v souladu s legislativou do doby předání odborným firmám k dalšímu nakládání s nimi. V areálu Výrobního závodu Olomouc byl vybudován nový objekt pro odpadové hospodářství, dále jsou k dočasnému uložení odpadů používány především speciální mobilní kontejnery se záchytnou vanou a jsou opatřeny příslušnou certifikací. Mobilní kontejnery jsou využívány především na stavbách, ale i v areálech jednotlivých závodů.

24 Ochrana vod AŽD Praha provozuje i výrobní technologie (odmašťování povrchů před navazujícími povrchovými úpravami, galvanizaci, lakování apod.), které jsou na vstupu náročné na spotřebu vody a produkují průmyslové odpadní vody. Jsou čištěny vlastními ČOV (Výrobní závod Brno neutralizační stanice, Výrobní závod Olomouc, Zásobovací a odbytový závod Olomouc) tak, aby byly dodrženy limity znečištění povolené rozhodnutím příslušného místního vodoprávního orgánu před vypouštěním do kanalizačních systémů. Ve výrobních provozech se nakládá s dalšími vodám závadnými látkami (CHLaS), které musí být řádně skladovány. Pravidelná kontrola skladů z hlediska těsnosti je samozřejmostí. Celá problematika nakládání s vodě závadnými látkami je v jednotlivých závodech AŽD Praha ošetřena schváleným Plánem opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod včetně zajištění havarijních prostředků pro prvotní sanační zásah. Při montážní činnosti u liniových staveb je třeba při nakládání s vodě závadnými látkami věnovat pozornost podmínkám, které v rámci schvalování dokumentace stavby stanovil vodoprávní orgán, a to především s ohledem na pásma hygienické ochrany vod, ochranu přírody a krajiny.

25 Ochrana ovzduší S účinností od vstoupil v platnost nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší s navazující prováděcí vyhláškou č.415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Vybrané činnosti a technologie AŽD Praha jsou zařazeny dle přílohy č.2 k zákonu č. 201/2012 Sb., jako Vyjmenované stacionární zdroje nebo zdroje neuvedené/nevyjmenované. U všech zdrojů je vedena řádná provozní evidence, zdroje znečištění jsou kontrolovány tak, aby byly provozovány v souladu s legislativou. Vybrané zdroje znečištění jsou měřeny v požadovaných lhůtách autorizovanými měřicími skupinami. Při modernizaci strojní a ruční lakovny na Výrobním závodě v Olomouci byly kromě filtrů na pevné částice do systému osazeny uhlíkové filtry pro záchyt těkavých organických látek (VOC). Dosazená rekuperační jednotka u ruční lakovny vede i ke značným úsporám tepelné energie odebírané z CZT.

26 Ochrana přírody a krajiny Pokud jde o závody a divize společnosti AŽD Praha je vzhledem k možnostem v jednotlivých lokalitách zeleň pouze v areálu logistického centra Zásobovacího a odbytového závodu Olomouc. Vzorná péče o zeleň vytváří příjemné prostředí v okolí závodu. U ostatních jednotek stísněné poměry v areálech nedovolují výsadbu zeleně. Se složitou situací se průběžně setkávají montážní závody, které pracují na stavbách železničních koridorů procházejících chráněnými krajinnými oblastmi, přírodními památkami, ptačími oblastmi apod. a vyžadují specifický a odpovědný přístup k přírodě a krajině. U všech stavebních akcí je velmi důležitá aplikace všech rozhodnutí orgánů státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny. Rozhodnutí jsou nedílnou součástí stavebního povolení nebo jsou zapracována v části životní prostředí zadávací dokumentace, patřící do realizační dokumentace staveb. Šetrný přístup ke krajině je důležitý především u liniových staveb (kabelové trasy, pohyb mechanizace apod.).

27 Předcházení ekologické újmě zákon č.167/2008 Sb. v pl. znění. V rámci plnění legislativních povinností bylo u AŽD Praha provedeno na všech provozovnách (sídlech OJ a RSP Žirovnická a na dvou vybraných stavbách žst. Stará Paka, žst. Přerov) fyzické posouzení relevantnosti požadavků zákona č. 167/2008 Sb., Nařízení vlády č.295/2011 Sb. a vydaných Metodických pokynů MŽP. Všechny závěrečné zprávy prokázaly, že dle 14 zákona č.167/2008 Sb., pro žádnou z našich provozoven. není povinna společnost AŽD Praha zabezpečit finanční zajištění pro případné preventivní nebo nápravná opatření k řešení vzniklé ekologické újmy.

28 2013

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Zpráva o stavu ochrany životního prostředí 2015 Environmentální profil Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Napajedla, květen 2015 PROFIL SPOLEČNOSTI HISTORIE Více informací na www.fatra.cz

Více

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 41-2014 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky Kovový nábytek Cílem stanovení kritérií Národního

Více

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů RNDr Petr Kratochvíl, ECOBAT s.r.o. 1. národní konference - Předcházení vzniku odpadů, CEMC 2.10.2014, Praha Suchdol 5200 Přenosné

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt Environmentálnířízení měst se zaměřením na energetický management Ústí nad Labem, 23. 8. 2010 Kontrolní otázka č. 1 Co je EMAS?

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Stavebnictví a nemovitosti

Stavebnictví a nemovitosti Stavebnictví a nemovitosti Komplexní služby pro zajištění kvality, bezpečnosti a dodržení legislativních požadavků Kontrola kvality staveb Poradenství při řízení investic Snižování provozních nákladů Posouzení

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod.

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod. ČV KLD - VRIC Revize: 0/ktualizace Křížkem označit, co se týká daného přítok V na ČV zhorš kyslíkového živin a, mikrobiol. KLD Kriteria významnosti legislativa ovliv. Ž četn. a pravděpod. náklady 0,3 0,3

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Profil Společnosti. Historie

Profil Společnosti. Historie Kasper kovo Historie 1992 založení společnosti 1996 změna obchodní strategie - zaměření se na zakázkovou výrobu strojů a zařízení 1999 instalace laseru na řezání plechu, certifikace společnosti dle normy

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související aktivity v rámci Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu oddělení regionálního rozvoje 5. května

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 ZPRÁVA O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2014 V souladu s etikou podnikání akciové společnosti Kemifloc v oblasti výroby a prodeje chemikálií pro úpravu

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o.

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. http://www.relsie.cz/ Současný stav projektů v ICT Procesy dohled řízení Legislativa národní

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Společnost SEV Litovel, s. r. o. je soukromá firma, která byla založena 20. září 1999 a svoji činnost zahájila 1. října 1999.

Společnost SEV Litovel, s. r. o. je soukromá firma, která byla založena 20. září 1999 a svoji činnost zahájila 1. října 1999. Společnost SEV Litovel, s. r. o. je soukromá firma, která byla založena 20. září 1999 a svoji činnost zahájila 1. října 1999. SEV Litovel Společnost SEV Litovel, s.r.o vznikla jako nový podnikatelský subjekt,

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI Příloha E2 ZÁSADY BEZPEČNOSTI Dodavatel, nájemce či jinak ve smlouvě/objednávce uvedená osoba se zavazuje při plnění závazků v TAMERO. sledovat aktuální stav předpisů souvisejících s náplní jeho činností

Více

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV Vydání: červen 2015 BENEKOVterm s. r. o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, www.benekov.com Vážení zákazníci, investice do nové kotelny

Více

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o.

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Seminář BID, hotel Duo, Praha, 20. října 2011 1 Energetické sluţby: Zaručené úspory a metoda

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

HK ENGINEERING CHRUDIM

HK ENGINEERING CHRUDIM HK ENGINEERING CHRUDIM InÏen ring Dodávky Obchod Konzultace Generální dodávky, inženýring a kompletace investičních celků a průmyslových zařízení Technologie pro životní prostředí Ekologizace průmyslových

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28 MĚSTO BYSTŘICE Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice dle ustanovení 156 odst. 1 zákona

Více

Bezolejové spirálové kompresory. Spiralair SPR 2-30 SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Bezolejové spirálové kompresory. Spiralair SPR 2-30 SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Bezolejové spirálové kompresory Spiralair SPR 2-30 Bezolejové kompresory Uživatelské benefity Bezolejové spirálové kompresory SPR 2-30 poskytují dodávku vysoce kvalitního stlačeného vzduchu pro kritické

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více