AŽD Praha. Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AŽD Praha. Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky"

Transkript

1 AŽD Praha Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky

2

3 Integrovaný systém managementu IMS garantuje kvalitu, bezpečnost i ekologičnost širokého spektra činností AŽD Praha. Systém řízení společnosti je zaveden i v oblasti ochrany životního prostředí včetně certifikátu dle ČSN EN ISO a je pravidelně certifikován EZU Praha-Troja. Vzdělávání Soustavné vzdělávání pracovníků AŽD Praha i v oblasti jednotlivých složek životního prostředí (voda, ovzduší, odpady, příroda, chemické látky a přípravky, úspory energií) je příspěvkem firmy k udržitelnému rozvoji společnosti v oblasti životního prostředí včetně zvládnutí ekologicky šetrných technologií. Marketing Znalost potřeby trhu v segmentu zabezpečovací techniky včetně ekologických parametrů je důležitou informací pro úspěch vlastních výrobků a technologií u zákazníků.

4

5 Výzkum a vývoj Odpovědným přístupem k vývoji nových výrobků a zabezpečovacích systémů minimalizujeme ekologické dopady na životní prostředí. Řešíme rozhodující fáze životního cyklu nového výrobku. Analyzujeme materiálové vstupy i z hlediska životního prostředí, energetickou náročnost i osud výrobku po jeho dožití a možnost jeho recyklovatelnosti. Projekční činnost Kvalitní projekční příprava staveb včetně naplnění všech požadavků daných orgány státní správy v oblasti životního prostředí je zárukou dodržení legislativy i optimalizace nákladů při realizaci vlastní stavby. Obchod Výběr odpovědného podzhotovitele a dobře uzavřená smlouva garantují kvalitu, bezpečnost i ekologičnost prací prováděných na zakázce. Výroba Moderní obráběcí centra ve strojírenské výrobě přispívají k ekologičnosti. Zvládnutí špičkových technologií v oblasti elektroniky a v oblasti osazování desek plošných spojů jsou základem kvality komponentů určených jak pro vlastní výrobky, tak i pro externí zákazníky.

6

7 Montáž Montážní činnost na liniových stavbách v krajině vyžaduje šetrný a odpovědný přístup k okolí. Povinností všech zaměstnanců na stavbách i vedoucích pracovníků je respektovat všechna rozhodnutí orgánů státní správy v oblasti vodoprávní a ochrany přírody a krajiny. Logistika Moderní vozový park splňující požadované emisní limity zabezpečuje zásobování materiálem jak výrobních, tak i montážních závodů společnosti a zajišťuje zásobování i pro naše zákazníky. Servis Klesající počet servisních zásahů u provozovaných systémů v oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky je odrazem kvality výrobků AŽD Praha. Také pro oblast servisu platí krédo Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky.

8 Zavedení systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 v roce 1997, který částečně již ošetřoval i problematiku životního prostředí, vneslo základní systém řízení společnosti i do oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Podrobné mapování situace ve firmě v oblasti životního prostředí bylo zahájeno v závěru roku 2003 a dokončeno v první polovině 2004 úvodním environmentálním přezkoumáním v celém spektru jednotlivých činností. Přezkoumána byla oblast výzkumu a vývoje, projekce, výroby, montážní činnosti servisu i logistické činnosti. Proces certifikace environmentálního systému řízení byl ukončen v roce 2004 získáním certifikátu dle ČSN EN ISO pro společnost AŽD Praha u všech jeho složek. Náročný certifikační audit byl proveden certifikačním orgánem EZU Praha-Troja. Páteř systémového řízení společnosti AŽD Praha v oblasti životního prostředí tvoří soubor šesti směrnic ředitelství společnosti: RSP-SM-144/01 Řízení provozu v oblasti EMS RSP-SM-144/03 Ochrana životního prostředí v objektech spravovaných RSP RSP-SM-144/05 Nakládání s chemickými látkami a směsmi RSP-SM-144/06 Nakládání s odpady RSP-SM-144/07 Řízení provozu ZTE a DSE v oblasti environmentu RSP-SM-144/08 Nakládání s vodami, ochrana ovzduší a ochrana přírody a krajiny, předcházení ekologické újmě

9 V roce 2005 byl ukončen proces integrace systémů řízení ve firmě a vytvořen integrovaný systém managementu (IMS), jehož součástí jsou: QMS systém managementu kvality EMS environmentální systém managementu SM BOZP systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci IMS prochází každoročně dozorovými audity a každé tři roky recertifikací. Poslední recertifikační audit EZU Praha- Troja probíhal v lednu 2012.

10 Politika a strategie environmentu Společnost AŽD Praha se prezentuje jako firma, která ve své Politice integrovaného systému managementu (IMS) klade důraz nejen na kvalitu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ale i na ochranu životního prostředí a to: neustálým zlepšováním úrovně řízení v oblasti péče o životní prostředí a předcházením jeho znečišťování, úsilím o odstranění nebo minimalizaci negativních vlivů svých činností, produktů a služeb na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel okolí svých závodů a staveb, z pozice vedoucích pracovníků budováním bezbariérových komunikací, neupřednostňuje ekonomické aspekty před ekologickými, průběžným a důsledným rozborem surovin a materiálů se zaměřením na jejich maximální využití a minimalizaci odpadů z technologických procesů a stavební činnosti, plněním principu trvale udržitelného rozvoje s důrazem na efektivní využívání a zavádění technologií a zařízení šetrných k životnímu prostředí, na respektování odborných posudků a návrhů na účinnou prevenci negativních vlivů a havárií včetně jejich následků.

11 Personální politika a environment Jednou ze základních priorit personální politiky je neustálé zkvalitňování pracovního prostředí, které se odvíjí i z ekologicky šetrných technologií používaných v oblasti činností výrobních, montážních i servisních. Pro zaměstnance jsou organizována školení o poskytování první pomoci, nácvik činností při úniku závadných látek do vody a nakládání s nebezpečnými látkami. Do systému vzdělávání jsou zařazeni všichni vedoucí pracovníci, odborní pracovníci i profese v oblasti environmentálního managementu. V každé obchodní jednotce jsou pracovníci pověření řízením procesů zabývajících se problematikou životního prostředí.

12 Strategie technického rozvoje a oblast životního prostředí V návaznosti na vydání Nařízení evropského parlamentu 2002/95EC z o omezení užívání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních bylo nutno tuto problematiku řešit. Toto nařízení ukládá, že v elektrických a elektronických zařízeních uváděných na trh po nesmí být ve výrobcích obsaženy: olovo (Pb), rtuť (Hg), kadmium (Cd), šestimocný chrom (CrVI), polychlorované bifenyly (PBB) a polybromované difenylétery (PBDE). Aplikace této směrnice se odrazila v novele zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. V podmínkách AŽD Praha šlo především o zvládnutí technologie bezolovnatého pájení mimo oblast sdělovací a zabezpečovací techniky. V rámci úkolu technického rozvoje problematiku řešil Výrobní závod Brno. Byl vydán interní dokumentovaný postup týkající se technologie ručního bezolovnatého pájení. Zvládnutím technologie bezolovnatého pájení nabízí AŽD Praha výrobky splňující náročné technické, bezpečnostní a kvalitativní požadavky s optimálním dopadem na kvalitu životního prostředí.

13 V rámci úkolu technického rozvoje byl realizován pilotní program týkající se vývoje a výroby prototypů nových přestavníků (zjednodušená metoda LCA) s názvem Dopad nových vlastních výrobků AŽD Praha na životní prostředí (proces vývoje, výroby, provozování a ukončení životnosti výrobku). Znalost jednotlivých etap cyklu výrobků umožňuje pracovníkům marketingu identifikovat důležité zdroje negativních dopadů na životní prostředí, které lze řídit a systematicky snižovat.

14 Energetické zdroje šetří peníze i přírodu V roce 2004 byly na jednotlivých závodech společnosti AŽD Praha zpracovány energetické audity v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. v platném znění. Výstupy z auditů ukázaly na možnosti docílení energetických úspor beznákladovými opatřeními se střednědobou nebo dlouhodobou návratností. Byly realizovány výměny oken budov vybraných závodů v Brně a Olomouci a zateplení objektů v Zásobovacím a odbytovém závodu v Olomouci. V ruční i strojní lakovně Výrobního závodu Olomouc byl uplatněn systém rekuperace tepla. Vytápění některých mimopražských závodů AŽD Praha je zajištěno napojením na CZT. Vlastní plynové kotelny jsou v Zásobovacím a odbytovém závodu Olomouc, v objektu divize Teleinformatiky a v budově ředitelství společnosti v Praze. Kotelna budovy ředitelství společnosti byla doplněna o novou ekvitermní Spotřeba elektřiny , , , , , , , , ,4 MWh/rok rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012

15 Spotřeba tepla GJ/rok tis. m /rok rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok ,8 520,5 483,9 Spotřeba plynu 427,4 647,3 525,1 484,8 403,1 389,9 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2019 rok 2010 rok 2011 rok 2012 regulaci systémem Controlesta RCO firmy ELESTA. Díky jedenácti teplotním čidlům umístěným po celé budově umí systém na základě prostorové teploty přesně regulovat topení ve výrobní hale i v kancelářích. I další objekty tak lze komfortněji vytopit na optimální teplotu v požadovaném čase i prostoru. Na všech výrobních závodech byly zastaralé, energeticky náročné a hlučné zdroje stlačeného vzduchu pro centrální rozvody nahrazeny novým typem kompresoru s nižším příkonem a sníženou spotřebou maziv. U těchto kompresorů je kondenzát z odvodnění upravován filtrem na snížený obsah ropných látek.

16 Oblast výroby Společnost AŽD Praha investuje i do modernizace výrobních technologií v jednotlivých výrobních závodech nejen z důvodu zvýšení produktivity, ale i z důvodu neustálého zlepšování svého image v oblasti ochrany životního prostředí. Provedená restrukturalizace výrobních činností je ekonomickým přínosem. Výrobní závod Olomouc se specializuje především na strojírenskou výrobu. V období posledních 5 let zde byly investovány finanční prostředky ve výši 33,2 mil. Kč. Řada obráběcích center firmy MAZAK (soustružnické a frézovací centrum, pětiosé frézovací centrum, vertikální obráběcí centrum, soustružnické centrum) přinesla zvýšení produktivity obráběcích prací, zlepšení pracovního prostředí (snížení hlučnosti, vibrací), ale je přínosem i v oblasti snížení rizik z hlediska životního prostředí, jako je úplná eliminace rozstřiku řezných kapalin, nižší objem hydraulické náplně center a vlastní řezné kapaliny,

17 prodloužená lhůta výměny provozních náplní apod. Zprovozněním těchto obráběcích center bylo možné z provozu vyřadit zastaralé obráběcí stroje. V oblasti zpracovávání plechů se instalací nových CNC tabulových nůžek a CNC ohraňovacího lisu minimalizovaly účinky vibrací i rizik možného úniku hydraulických náplní. V rámci provedené restrukturalizace výrobní činnosti si Výrobní závod Olomouc osvojil výrobu elektrotechnických skříní. Výroba probíhá na moderních strojích (ohraňovací lis TRUPunch se sníženou vibrací a hlukem, elektrický ohraňovací lis SAFAN e-brake 150 absence rizikové hydrauliky). Povrchové úpravy skříní jsou řešeny v kooperaci. Investice společnosti AŽD Praha s.r.o. ve výši 10 mil. Kč do modernizace ruční a strojní lakovny přispěla nejen ke zvýšení ekologičnosti provozu, ale i ke zlepšení pracovního prostředí. Výrobní závod Brno se specializuje především na elektrotechnickou výrobu (adresné elektronické sestavy). Moderní výroba (čisté pracovní prostředí) s týmem vysoce kvalifikovaných pracovníků

18 zvládne osazování DPS vývodovými součástkami do průchozích otvorů (ruční), jednostranné i oboustranné osazování DPS prvky SMD (osazovací automat), kombinované osazování DPS (vývodové součástky + SMD jednostranné / oboustranné), pájení na vlně bezolovnatou i olovnatou pájkou v ochranné dusíkové atmosféře, bezšablonové nanášení pájecí pasty/lepidla tryskovým tiskem, pájení přetavením bezolovnaté i olovnaté pájecí pasty v ochranné dusíkové atmosféře, ruční pájení bezolovnatou i olovnatou slitinou, inspekce osazení a zapájení prvku SMD na AOI, automatický vnitroobvodový (in-circuit) test sestav na DPS, montáž konstrukčních prvků na DPS, oživování, zkoušení a zahořování elektronických sestav. Ani tyto špičkové technologie se neobejdou bez odpovědného přístupu k životnímu prostředí. V posledním období proběhla na Výrobním závodu Brno částečná modernizace v oblasti povrchových úprav, a to

19 dosazením nové lakovací kabiny DRY CLEAN OPEN vybavené třístupňovým filtračním zařízením včetně koncového stupně s aktivním uhlím. Přínosem pro životní prostředí bylo dokončení vývoje a zavedení nové řady stykových transformátorů DT 075 do výroby. Tyto transformátory jsou již bez klasické olejové náplně, která byla rizikem pro znečištění štěrkového lože železničního svršku v případě krizových havarijních stavů (železniční nehody).

20 Oblast logistiky a montážní činnosti Zásobování výrobních závodů materiálem, přeprava výrobků do logistického centra a zásobování staveb je zajišťováno moderním vozovým parkem Zásobovacího a odbytového závodu Olomouc ve všech případech splňujícím požadované emisní limity. Je průběžně obnovována i speciální technika (autojeřáby, bagry a další drobná mechanizace se spalovacími motory), která splňuje nejpřísnější evropské emisní limity.

21 Recyklovaný plast místo betonových výrobků Náhrada betonových výrobků výrobky z recyklovaného plastu je velikým přínosem AŽD Praha k ochraně přírodních surovin (štěrky, kámen, vápenec), snížení spotřeby energie při těžbě surovin, energeticky náročné výrobě cementu i k snížení nákladů na dopravu. V současné době je již vyráběno 22 druhů výrobků z recyklovaného plastu, které se objevují v kolejišti a jsou zabudovávány spolu s venkovními prvky zabezpečovacího zařízení výrobního programu AŽD Praha. Naše společnost se podílí v součinnosti s firmou MOSEV plast i na vývoji těchto plastových výrobků. Jednotlivé výrobky z recyklátu mají podstatně nižší hmotnost, což snižuje fyzickou námahu montážních pracovníků na stavbách.

22 565,44 30,48 25,13 42,25 Odpadové hospodářství V oblasti odpadového hospodářství byl zaveden systém důsledného třídění odpadů do označených sběrných nádob. Odpady se třídí nejen ve výrobě, ale i na stavbách při montážní činnosti našich závodů a divizí. Veškeré odpady z činnosti jsou předávány odborně způsobilým firmám, je vedena řádná evidence odpadů s využitím SW EVI8 na intranetové síti. Závody společnosti AŽD Praha se v jednotlivých krajích řídí Plány odpadového hospo- Produkce odpadů Ostatní odpad Nebezpečný odpad 823,10 711, ,59 565,57 613,76 612,55 540,11 tun/rok , ,03 35,56 31,87 32,87 63,17 44,77 0 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012

23 dářství. Do těchto plánů AŽD Praha jsou zahrnuty i následující cíle: snižování měrné produkce odpadů, minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a na životní prostředí, separace složek komunálního odpadu zejména nebezpečného, důsledné uplatňování zpětného odběru upotřebených výrobků, zvýšení podílu vratných obalů u vlastních výrobků, snížení podílu odpadů ke skládkování (upřednostnění jejich recyklace a energetického využití), zvýšení podílu vratných interních obalů. Vývoj produkce odpadů je ovlivňován jednak objemem vlastní průmyslové výroby, ale i charakterem stavebně montážní činnosti na stavbách, a to především vznikem stavebních odpadů při prováděných terénních úprav v souvislosti se zemními pracemi. Značné finanční prostředky byly vynaloženy na vytvoření systému pro třídění odpadů (nádoby), ale i pro jejich řádné uložení v souladu s legislativou do doby předání odborným firmám k dalšímu nakládání s nimi. V areálu Výrobního závodu Olomouc byl vybudován nový objekt pro odpadové hospodářství, dále jsou k dočasnému uložení odpadů používány především speciální mobilní kontejnery se záchytnou vanou a jsou opatřeny příslušnou certifikací. Mobilní kontejnery jsou využívány především na stavbách, ale i v areálech jednotlivých závodů.

24 Ochrana vod AŽD Praha provozuje i výrobní technologie (odmašťování povrchů před navazujícími povrchovými úpravami, galvanizaci, lakování apod.), které jsou na vstupu náročné na spotřebu vody a produkují průmyslové odpadní vody. Jsou čištěny vlastními ČOV (Výrobní závod Brno neutralizační stanice, Výrobní závod Olomouc, Zásobovací a odbytový závod Olomouc) tak, aby byly dodrženy limity znečištění povolené rozhodnutím příslušného místního vodoprávního orgánu před vypouštěním do kanalizačních systémů. Ve výrobních provozech se nakládá s dalšími vodám závadnými látkami (CHLaS), které musí být řádně skladovány. Pravidelná kontrola skladů z hlediska těsnosti je samozřejmostí. Celá problematika nakládání s vodě závadnými látkami je v jednotlivých závodech AŽD Praha ošetřena schváleným Plánem opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod včetně zajištění havarijních prostředků pro prvotní sanační zásah. Při montážní činnosti u liniových staveb je třeba při nakládání s vodě závadnými látkami věnovat pozornost podmínkám, které v rámci schvalování dokumentace stavby stanovil vodoprávní orgán, a to především s ohledem na pásma hygienické ochrany vod, ochranu přírody a krajiny.

25 Ochrana ovzduší S účinností od vstoupil v platnost nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší s navazující prováděcí vyhláškou č.415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Vybrané činnosti a technologie AŽD Praha jsou zařazeny dle přílohy č.2 k zákonu č. 201/2012 Sb., jako Vyjmenované stacionární zdroje nebo zdroje neuvedené/nevyjmenované. U všech zdrojů je vedena řádná provozní evidence, zdroje znečištění jsou kontrolovány tak, aby byly provozovány v souladu s legislativou. Vybrané zdroje znečištění jsou měřeny v požadovaných lhůtách autorizovanými měřicími skupinami. Při modernizaci strojní a ruční lakovny na Výrobním závodě v Olomouci byly kromě filtrů na pevné částice do systému osazeny uhlíkové filtry pro záchyt těkavých organických látek (VOC). Dosazená rekuperační jednotka u ruční lakovny vede i ke značným úsporám tepelné energie odebírané z CZT.

26 Ochrana přírody a krajiny Pokud jde o závody a divize společnosti AŽD Praha je vzhledem k možnostem v jednotlivých lokalitách zeleň pouze v areálu logistického centra Zásobovacího a odbytového závodu Olomouc. Vzorná péče o zeleň vytváří příjemné prostředí v okolí závodu. U ostatních jednotek stísněné poměry v areálech nedovolují výsadbu zeleně. Se složitou situací se průběžně setkávají montážní závody, které pracují na stavbách železničních koridorů procházejících chráněnými krajinnými oblastmi, přírodními památkami, ptačími oblastmi apod. a vyžadují specifický a odpovědný přístup k přírodě a krajině. U všech stavebních akcí je velmi důležitá aplikace všech rozhodnutí orgánů státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny. Rozhodnutí jsou nedílnou součástí stavebního povolení nebo jsou zapracována v části životní prostředí zadávací dokumentace, patřící do realizační dokumentace staveb. Šetrný přístup ke krajině je důležitý především u liniových staveb (kabelové trasy, pohyb mechanizace apod.).

27 Předcházení ekologické újmě zákon č.167/2008 Sb. v pl. znění. V rámci plnění legislativních povinností bylo u AŽD Praha provedeno na všech provozovnách (sídlech OJ a RSP Žirovnická a na dvou vybraných stavbách žst. Stará Paka, žst. Přerov) fyzické posouzení relevantnosti požadavků zákona č. 167/2008 Sb., Nařízení vlády č.295/2011 Sb. a vydaných Metodických pokynů MŽP. Všechny závěrečné zprávy prokázaly, že dle 14 zákona č.167/2008 Sb., pro žádnou z našich provozoven. není povinna společnost AŽD Praha zabezpečit finanční zajištění pro případné preventivní nebo nápravná opatření k řešení vzniklé ekologické újmy.

28 2013

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006 Jeden tým, jeden cíl 1 tým Společná environmentální zpráva Stovky lidí, desítky profesí, pět společností práce každého je potřebná ke společnému

Více

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost.

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. . Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. Otázka Ano Ne Netý.. Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen člen vrcholového

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD

PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Václav Hammer EKOSYSTEM spol.

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 CEPS a. s. komplexní servis potrubních systémů VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 2009 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI [3] Předmět podnikání společnosti [5]

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více