Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu"

Transkript

1 Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2007

2 Anotace Předkládaný text je pracovní verzí metodické příručky pro učitele vyučující předmět, resp. témata z oblasti informační a komunikační technologie (ICT) a výchovy. Zároveň slouží jako podklad pro aktivity učitelů pilotních škol v rámci projektu Ekogramotnost. Obsahuje tři logicky silně související části: první uvádí velmi úzký výběr z obecné problematiky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) s cílem přiblížit jistou obtížnost zařazování environmentálních témat do výuky předmětů využívajících ICT a zároveň nutnost co nejkorektněji přistupovat k těmto tématům, druhá obsahuje popis přístupů a metod k aplikacím ICT do výchovy a vzdělávání ve škole s ohledem na připravované RVP a vyučovací předměty, třetí je pomůckou s odkazy na zdroje využitelné při přípravě ŠVP v průřezovém tématu Environmentální výchova (EV) v RVP GV, resp. Člověk a životní prostředí pro tvorbu ŠVP SOV. Pozn.: v textu budeme používat pojem evironmentální výchova (EV) i pro průřezové téma Člověk a životní prostředí, protože obecné principy témat jsou velmi blízké. Text předpokládá, že není třeba se výrazněji zmiňovat o informačních technologiích, protože je určen učitelům vyučujícím o těchto technologiích a s nimi, proto se zaměřuje detailněji především na prvky environmentální. Vzhledem k vysoké variabilitě aplikovatelnosti ICT očekáváme, že detailní aplikace námětů bude až záležitostí přípravy učitele na výuku, nyní je zde podkladem při zobecňování při přípravě ŠVP. V souladu s možnostmi aplikování ICT do výuky předpokládáme obvyklé role učitele ICT: vyučující předmětu / tematického celku ICT, konzultant pro ostatní učitele garantující témata ICT v ostatních předmětech, realizátor průřezového tématu Mediální výchova ve svém předmětu s ohledem na časté využití informačních prostředků pro toto téma. Poslední úvodní poznámkou je připomenutí skutečnosti, že text je určen učitelům vyučujícím jak na gymnáziích, tak na středních odborných školách. S tím souvisí zejména fakt, že RVP GV je ve stádiích příprav (a ke vzdělávací oblasti ICT je řada poměrně vážných připomínek), a že rozsah a zaměření výuky ICV a EV na SOŠ je velmi různorodá a někdy je svoji strukturou a zaměřením bližší pojetí RVP ZV, než RVP GV. Příklady proto zahrnují i některé náměty a příklady vhodné pro druhý stupeň, které lze bez problémů přímo nebo mírně pozměněné uplatnit v odborném školství. Zpracovali Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Technická spolupráce: Renata Skálová Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Ekogramotnost, který je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu HMP

3 Obsah 1 Některá východiska environmentální a ICT Globální problémy lidstva a informační technologie ve výuce Vztahy mezi EV a ICT RVP a ICT Způsoby vyučování a učení Projekty, mezinárodní projekty, projektově orientované vyučování Internet a datové zdroje Výukové programy Technické prvky ICT a EV Příklady námětů pro výuku s podporou ICT Příklad transformace námětu pro výuku s podporou ICT Podklady k přípravě ŠVP Kde lze čerpat inspiraci pro EV Literatura

4 - 4 -

5 1 Některá východiska environmentální a ICT Úvodem bychom rádi poznamenali, že vložení ekologických a environmentálních témat do širšího okruhu s využíváním ICT je poměrně nesnadné proto, že tento okruh otázek není přesně definován (vyjma témat ekologických s poznatky encyklopedického druhu) a o environmentální témata, jakož i o témata globálních problémů lidstva se vede dlouhodobý spor napříč pravolevým rozdělením politického spektra. V diskusích je třeba používat objektivní argumenty, používat pokud možno korektní mediální a elektronické zdroje, anebo zdroje naopak cíleně využívat k diskusi využívající rozličné pohledy na svět. Je tedy nutné předem předpokládat, že k výsledkům se lze dopracovat pouze za definovaných podmínek a pouze u vhodně zvolených témat, včetně dobře volených příkladů. Problémy spíše etické je vhodné řešit jako problémy lidských potřeb a zdrojů (v pojetí ekonomickém a z pohledu trvale udržitelného rozvoje). Upozorňujeme, že se často jedná o témata, která se stala v jistém smyslu rukojmími takzvané politické korektnosti. Zachování objektivity je zde nesmírně komplikované, a zavzpomínáme-li, zjistíme snadno, že už zde bylo leccos zpochybněno. Existujícím paradoxem je vztah veřejnosti k environmentálním snahám, které vlastně víceméně všichni jako celek uznávají jako pozitivní, s tou nepatrnou výjimkou, kdy se náhodou jedná o kolizi s jejich osobními zájmy, obvykle ekonomickými. Zde lze neobyčejně snadno najít opravdu kontroverzní situace a témata, jejichž řešení je v nedohlednu. Uvedeme-li i jen pouhou definici ekologie, lze na jejím vymezení vysledovat prvky, na které můžeme ve výuce reagovat při přípravě výukových materiálů, komunikačního prostředí, výukových pomůcek. Ekologie jako vědní disciplína se zabývá studiem vztahů mezi organismy navzájem a mezi organismy a jejich prostředím (fyzikálním, chemickým a biologickým), s cílem vysvětlit rozšíření, početnost a změny těchto organismů. To je význam radikálně odlišný od obecně platné představy o ekologii, slovu ekologie se postupem času kvůli neodborné medializaci podařilo zcela pozbýt původního smyslu, což vede k trvalému matení pojmů. Snahy o zlepšení životního prostředí člověka tedy nejsou snahami ekologickými, ale environmentálními. Ekologie se zabývá se čtyřmi úrovněmi: úrovní jedince, úrovní populace, úrovní společenstva a úrovní ekosystému. Jedinec: interaguje s prostředím,vlivy fyzikálních a chemických faktorů Populace: interakce jedinců jednoho druhu vzájemně a chování populace jako Společenstva: interakce jedinců různých populací Ekosystém: toky energie a koloběhy prvků Co lze např. sledovat u úrovní uspořádaní organizmů, tj. inspirace pro přemýšlení o využití ICT: Jedinec: popis, sociální interakce, ovlivnění biotopem a vliv na biotop Populace: počty jedinců, natalita, mortalita, věková struktura, genetická struktura Společenstva: počty druhů, jejich četnosti, migrace Ekosystém: kvantitativní charakteristiky, např. biomasy, obsahy prvků v biomase, energetické obsahy. Zvláštním druhem jedince je pak člověk, který jako druh je řazen do rozsáhlého celku výuky

6 1.1 Globální problémy lidstva a informační technologie ve výuce Za podstatné environmentální problémy mohou být pokládány zejména hospodaření s energií hospodaření s vodními zdroji hospodaření s odpady ochranu biologické rozmanitosti Země růst lidské populace negativní tendence ve vývoji ovzduší a klimatu negativní tendence ve využívání půdy a produkce potravin poškozování zdraví lidí vlivem znečištěného ovzduší negativní vlivy dopravy a výstavby dopravní sítě. Ve vztahu k oblasti IT lze tato témata využít typicky se zpracováním informací z (informačních) elektronických zdrojů a výukových programů, zpracováním v tabulkovém kalkulátoru, s aplikacemi metod statistiky (výpočty ve statistickém programu nebo tabulkovém kalkulátoru). Při pracích v terénu (exkurze apod.) je účelné pořizovat fotodokumentaci s následnou technologií zpracování grafiky. Témata se obsahové přímo nebo volněji prolínají s dalšími předměty (kromě obvyklého přírodopisu též s matematikou, zeměpisem, výchovou ke zdraví, z průřezových témat zcela jistě pak s výchovou k myšlení v evropských a globálních souvislostech). V tématech lze vysledovat přímý průnik s tématem ekonomiky a ekonomickou gramotností pochopitelně hlavně hospodaření s energiemi, vodou, a odpady, dopad takových hospodaření je součástí každodenního života jednotlivců i rodin. Ostatní témata pronikají do běžného občanského života spíše občas, přesto je žádoucí takové prvky do výuky vnášet, už proto, že se jim nelze vyhnout. Uveďme některá témata environmentální a související nástroje ICT jako příklad pro tvorbu obsahů výuky a přemýšlení o cílových kategoriích: Hospodaření s energií Uvažujme např. použití novinářské zprávy a hledejme možné souvislosti s aplikacemi ICT: Černobylská jaderná havárie výbuch 4. reaktoru (RBMK-1000) jaderné elektrárny poblíž města. Černobyl na Ukrajině Podle mezinárodní stupnice havárie 7. třídy, došlo k úniku radioaktivního materiálu, ke zvýšení radiační dávkové zátěže značné části vých., sev. a stř. Evropy. Při havárii bezprostředně zahynulo 31 lidí, v průběhu dalších let na nemoci z ozáření zemřely další tisíce, evakuováno více než osob. Následky postihly 23 % území Běloruska, 4,8 % Ukrajiny a 0,5 % Ruska. Můžeme použít např. úkoly (směřující k požadovaným kompetencím): zjištění specifik jaderných reaktorů, jejich počtu v různých státech (návaznost na fyziku a zeměpis; ICT: vyhledání a zpracování podkladů, číselné a grafické zpracování, možnost prezentace obdobně v dalších úkolech) porovnávání velikosti zasažené populace s demografickými charakteristikami sídel (zeměpis, matematika) porovnání rozloh (zeměpis, matematika) - 6 -

7 sociální a zdravotní dopady havárie na obyvatelstvo (výchova k občanství, přírodopis/biologie) vlastnosti konstrukčních materiálů (fyzika, člověk a svět práce) vyhledání informací o havárii v dalších zdrojích (mediální výchova, informační výchova) Ochrana biologické rozmanitosti Země Zmenšování plochy tropických deštných pralesů, lov velryb, záchrana jednotlivých konkrétních druhů Vyhledání podkladů, zpracování do tabulky a grafem, přepracování do zacíleného textového dokumentu(např. článek do novin, nejdůležitější fakta na nástěnku) Růst lidské populace Příčiny růstu populace, pro a proti Negativní tendence ve vývoji ovzduší a klimatu Kjotský protokol, pro a proti Ozonová díra Obchod s imisními limity Práce s informačními zdroji, grafické znárodnění tendencí, využití novinářských webů. Návaznost např. na ekonomickou gramotnost. Negativní tendence ve využívání půdy a produkce potravin Poškozování půdy zhutňováním Odplavování ornice, větrná eroze Poškozování zdraví lidí vlivem znečištěného ovzduší Konkrétní extrémní situace v české kotlině, inverze přirozená a vyvolaná, škody Fotografie inverzní situace, zpracování podkladů do mediální podoby Pří rozpracovávání témat EV s využitím prostředků ICT musíme zohlednit následující skutečnost: děje uvedené jako příklady jsou sice trvale přítomné v našem okolí nebo alespoň ve sdělovacích prostředcích, není ale snadné je vysvětlit proto, že jsou to obvykle děje poměrně složité, ať už biologicky, chemicky, fyzikálně a často i politicky. Nejednotnost názorů na jednotlivá témata v populaci dospělých naznačuje, že lze jen komplikovaně předkládat hotové výsledky, už proto, že je často nemáme. Obecná témata předpokládají velmi úzkou spolupráci učitelů ICT a dalších předmětů, obvykle vždy s učitelem přírodopisu/biologie. Výuka bude často s otevřeným koncem! Trvale udržitelný rozvoj je cílovou kategorií environmentální výchovy. Měli bychom ho mít na mysli při přípravě jakýchkoliv úkolů. Pojem trvale udržitelný rozvoj (sustainable development) je složen ze svou částí, ve kterých termín "trvale udržitelný" představující jistá omezení znamená tu skutečnost, že přírodní zdroje mohou být sice využívané, ale nikoliv nakonec vyčerpané. Rozvoj je pouhou záležitostí hodnot. Rozvoj se nerovná jen ekonomickému růstu, ale je rozvojem všeho, co zlepšuje kvalitu života, tedy také rozvoj péče o zdraví, sociálních služeb, vzdělávání, kultury, politické svobody apod. Do kategorie rozvoje řadíme také rozvoj ochrany přírody a životního prostředí! Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio De Janeiro (1992) deklarovala trvale udržitelný rozvoj jako globální rozvojový program pro konec 20. století, a zejména pro současné 21. století

8 2 Vztahy mezi EV a ICT 2.1 RVP a ICT Zásadní a základní cílový pojem dle RVP jsou klíčové kompetence. Při tvorbě celku ŠVP i při uvažování o detailech realizace budoucí výuky si musíme tyto kategorie uvědomovat a aktivity k nim směřovat. Pro úplnost uvádíme výňatek z textu RVP: Klíčové kompetence představují soubor předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě. Jejich pojetí vychází z obecně sdílených představ společnosti o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho spokojenému a úspěšnému životu, a z hodnot společností obecně přijímaných. V etapě gymnaziálního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské. Uveďme dále výňatky z RVP GV týkající se vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie spolu s komentáři navazujícími na témata environmentální (psáno kurzívou); pro SOV lze analogicky, resp. využít komentáře k RVP ZV podle metodiky pro učitele 2. stupně ZŠ: Oblast Informační a komunikační technologie na gymnáziu navazuje na stejnojmennou oblast ICT v základním vzdělávání zaměřenou na zvládnutí základní úrovně informační gramotnosti, tj. na dosažení znalostí a dovedností nezbytných k využití výpočetní techniky pro komunikaci a práci s informacemi v digitální podobě informacemi toto je zcela základní a obvyklý prvek při naprosté většině činností, zejména na abstraktnějších úrovních EV. Oblast Informačních a komunikačních technologií v gymnáziu seznamuje žáka s nově vznikajícími potřebami informační společnosti, prohlubuje jeho schopnost využívat informační technologie a informační zdroje, aplikační i výukový software mělo by se týkat výukových aplikací v různých podobách, nejen výukových CD s cílem dosáhnout lepší orientace v množství informací komparace je často nezbytná v tématech EV, využívat výpočetní techniku při řešení úloh, k přípravě na vyučování a k dalšímu vzdělávání zde je jednoznačně uvedena nutnost využití ICT jako nástroje pro vzdělávání, nejen jako jeho cíle, a má tak usnadnit a zefektivnit transformaci dosažených poznatků v systematicky uspořádané vědomosti. Výpočetní technika a moderní technologie nejen počítač, ale i jeho periférie a zařízení připojitelná k počítači obvykle za účelem přenosu dat do počítače a jejich zpracování (digitální fotoaparát a videokamera) včetně nepříliš častého použití čidel a akčních prvků, které jsou použitelné v tématech přírodovědných předmětů zkvalitňují a urychlují dostupnost časově i prostorově rozptýlených informací a umožňují získané informace dále obsahově i graficky tvořivým způsobem zpracovávat. Usnadňují komunikaci mezi jednotlivci a institucemi a zvyšují dostupnost vzdělávání žákům

9 Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie: INFORMAČNÍ GRAMOTNOST V PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ Žák uplatňuje základní zákonitosti světa informací využívá a propojuje znalosti a dovednosti počítačové, funkční a informační gramotnosti teoreticky porovná informační procesy v mechanických, počítačových a biologických systémech oba dva uvedené výstupy přímo vyzývají ke vztahu ICT a EV respektuje potřeby informační společnosti a její požadavky v oblasti informační gramotnosti výstup můžeme obsahově naplňovat tématy z EV posuzuje tvůrčím způsobem relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a informací jde o základní metodu práce při posuzování různorodých informačních zdrojů, typické pro použití neověřených zdrojů, kam patří velká část údajů na webech, nutné pro vyhledávání dat využívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů, webblogů, encyklopedií, knihoven, databází a výukových programů bez uvedených zdrojů není téměř možné se EV zabývat využívá k získání informací a kontaktů možnosti komunikace v celosvětové síti časté pro projektově orientovanou výuku a mezinárodní kontakty využívá v případě potřeby interaktivní distanční a jiné formy vzdělávání je možné využívat nabídky vzdělávaní v oblasti EV, ale spíš v oblasti získávání faktů respektuje při využívání informačních technologií právní normy související s ochranou duševního vlastnictví Učivo terminologie světa informací (informační věda, algoritmizace, informace, poznatek, znalost, virtuální realita, síť) využití statistických programů, statistických funkční v tabulkových kalkulátorech informační zdroje pro vzdělávání (informační instituce, databáze, internet) EV vyžaduje vyhledávání aktuálních zdrojů, porovnávání aj., tedy učivo můžeme vhodně aplikovat mj. do témat EV relevance a kvalita informačního zdroje (stárnutí, životnost, rozptyl informací, impaktový faktor, pravdivostní hodnota informací) učivo lze uvádět jak v teoretické rovině ICT, tak při řešení aplikačních úkolů, tj. např. v tématech EV ochrana autorských práv včetně počítačových programů, zákon o právu autorském KOMUNIKACE, ZPRACOVÁNÍ A PREZENTACE INFORMACÍ Očekávané výstupy žák transformuje informace z libovolného média do elektronické podoby a dále je zpracovává časté pro získávání obrazů z graficky orientovaných periférií, z čidel - 9 -

10 prezentuje výsledky své práce s využitím speciálních softwarových a multimediálních programů student může využívat k tvorbě prezentací práci se zvukem (komentáře, hudební doprovod), obrazem (v EV je znárodnění reality častým prvkem), využívat autorské systémy využívá informační a komunikační služby v souladu se stávajícími etickými, estetickými a legislativními požadavky Učivo principy práce počítače a jeho periferií, operační systémy, bezpečnost práce s výpočetní technikou přibývá mj. práce s čidly, specifika práce s grafickými perifériemi aplikační software pro práci s informacemi, grafická a typografická úprava dokumentu využití statistických programů, statistických funkční v tabulkových kalkulátorech digitalizace, vizualizace a prezentace informací, publikování na webu častý výsledek diskusí, požadavek na prezentaci výsledků sdílení odborných informací (diskusní skupiny, elektronické konference) konference a prostředí při kolaborativní výuce, (mezinárodní) projekty např. při sledování parametrů životního prostředí informační ekologie, hygiena, etika a legislativa legislativu lze zobecnit na obecnou problematiku využívání právních předpisů Následující komentáře se týkají technologické podstaty aplikace ICT za účelem postupného rozvoje klíčových kompetencí. Podle RVP směřuje vzdělávání ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: porozumění jazyku používajícímu ikony a piktogramy využívání moderních informačních technologií (on-line vzdělávání, spolupráce na zahraničních projektech) ke vzdělávání Zde jde o roli ICT jako nástroje studenta, např. v situacích řešení zadaného úkolu nebo bádání. Protože témata EV jsou velmi široká, je nutné podporovat samostatnost využívaní ICT, aby byl student schopen se sám v problematice orientovat, stejně tak jako prvky kolaborativní práce. vytváření pozitivních postojů k potřebám informační společnosti uvědomění si a respektování negativních vlivů moderních informačních a komunikačních technologií na společnost a na zdraví člověka Z pohledu EV má smysl vzít v úvahu paralelu obecné šetrnosti jak k právům člověka, tak k právům životního prostředí, na kterém je člověk jednoznačně závislý. tvořivé využívání spektra možností komunikačních technologií a jejich kombinací k rychlé a efektivní komunikaci Měli bychom vést studenty k oprávněnému využívání ICT v rámci aplikací, k řešení úloh, nikoliv jen samoúčelně. Důsledkem je potřeba vybírat aplikační úlohy tak, aby podpořily poznáni (v našem případě) v oblasti EV

11 Přírodní, fyzikální a chemické jevy je velmi často nutné simulovat, proto je EV vhodným tématem pro získání vhodných znalostí a dovedností. Velmi často využíváme elektronické zdroje přímo nebo slouží primárně k vyhledávání výukových obsahů, proto musíme pro žáky vytvářet vhodné podmínky pro kvalifikovanou prezentaci získávání údajů z většího počtu alternativních zdrojů a k odlišování informačních zdrojů věrohodných a kvalitních od nespolehlivých a nekvalitních Opět zde jde o zásadní prvek zejména v situacích vyžadujících nedeskriptivní přístup k faktům, zjišťování skutečnosti z různých a různě věrohodných zdrojů, typicky v problematice globálních problémů lidstva. V oblasti EV je řada zdrojů nevěrohodných, i když mohou vypadat na první pohled kvalifikovaně. poznání nejdůležitějších zákonů a norem týkajících se práce s informacemi a výpočetní techniky, respektování duševního vlastnictví, copyrightu, zásad správného citování článků a publikací přečtených autorů Z pohledu EV má smysl vzít v úvahu paralelu obecné šetrnosti jak k právům člověka, tak k právům životního prostředí, na kterém je člověk jednoznačně závislý. využívání výpočetní techniky ke zvýšení efektivnosti své činnosti, k dokonalejší organizaci práce a k týmové spolupráci na úrovni školní, republikové a mezinárodní Mezinárodní týmy studentů při bádání v oblasti přírodovědy a EV jsou relativně časté. prezentování výsledků své práce s využitím softwarových a hardwarových prostředků Prezentace bývají různorodé obsahem, strukturou i druhem dat. Častými prvky jsou grafika, schémata, grafy a tabulky. Pro účely EV jde o užití získaných znalostí a dovedností. Z pohledu ICT se při tvorbě úloh pro EV často zabýváme kvantitavními vztahy, typicky v posloupnosti vyhledání dat kromě poměrně kvalitních zdrojů internetu je vhodné stále používat i klasické mediální zdroje, a tedy i souvislost s mediální výchovou úprava do tabulky nebo textového dokumentu zde půjde o informačně-technologickou záležitost, doplňovanou dovednostmi matematickými (vztahy, vzorce, analýza) a výtvarnými (typografická úprava dokumentů) výpočty v tabulkovém kalkulátoru a grafické znázornění zde uvažujme typicky využití matematických dovedností a spolupráci s učitelem matematiky jedním z důsledků je potřeba přiblížení statistických metod (matematika), zobrazení a interpretace dat diskuse v mezipředmětovém pojetí nad výsledky princip diskuse je blízký některým tématům v obsahu výchovy k občanství a osobnostní a sociální výchovy (rodinné výchovy) Prvky posloupností obecně přispívají různým způsobem k získávání klíčových kompetencí

12 2.2 Způsoby vyučování a učení Jednou z výrazných specifik organizace výuky v oblasti přírodovědy je terénní vyučování. Můžeme jím označit všechny organizační formy vyučování, které neprobíhají ve škole - např. vycházky, terénní cvičení nebo exkurze do různých podniků. Zákonitě se při něm uplatňují progresivní vyučovací metody (skupinové, projektové a problémové vyučování). Důraz je kladen na spolupráci všech zúčastněných (tj. učitelů, studentů a žáků) při řešení praktických úkolů. Při práci v terénu se typicky uplatňují mezipředmětové vazby, což opět vyžaduje kooperaci učitelů a využívání týmového vyučování. Návaznosti na výuku, prostředky a témata ICT: využití přenosných počítačů (notebooky) možnost využití měřicích čidel použití graficky zaměřených vstupních zařízení (v terénu nebo při zpracování fotografií) práce s daty - získávání, organizace, analýza, zpracování, vyhodnocení práce s textovými dokumenty (tvorba zpráv, přehledů, informací) zpracování grafiky tvorba prezentací různými nástroji, prezentace při zapojení do projektů komunikace s dalšími školami Druhým typickým prvkem jsou praktická cvičení a laboratorní práce, z kategorie názorně-demonstračních metod výuky. Z pohledu učitele IKT můžeme nalézt následující činnosti: fotografování včetně fotografování mikroskopických vzorků, makrofotografie, fotografie živé přírody (malé nebo pohybující se objekty) využití měřicích čidel dále pak obvyklé využití programů pro zpracování laboratorních prací, měření, výsledků Dalším významným faktorem je způsob poznávání okolního světa z pohledu potřeby udržitelného rozvoje. Zde je sice možné studentům předávat pouhá fakta ( udržitelnost je nezbytná ), ale pro získání hlubšího pochopení souvislostí je zapotřebí nejen předložit studentům řadu podkladů, ale také kvalifikovaně působit na emocionální stránku a o problémech diskutovat. Znamená to získávání podkladů v celém mediálním rozsahu a technologicky často data zpracovávat číselně. Zde je pak vlastní role učitele ICT. Jako poslední významný prvek uvedeme projektově orientované vyučování, resp. skupinovou a kooperativní výuku. Mezi hlavní důvody využívání patří různorodost druhů činností při vzdělávání a v obecných tématech udržitelnosti rozvoje též potřeba využití pluralitních zdrojů informací spojených s diskusemi. Možnost zařazení ICT je v projektové formě výuky zřejmá

13 2.3 Projekty, mezinárodní projekty, projektově orientované vyučování GLOBE je dlouhodobý mezinárodní projekt určený pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy. Studenti prostřednictvím měření a pozorování, prováděných v okolí školy, poznávají přírodu kolem sebe, získávají k ní kladný vztah a s tím i potřebu její ochrany. Data, která studenti získají, odesílají ke zpracování do NASA (USA). Zpracované výsledky slouží vědcům a studentům po celém světě k dalšímu využití. Z pohledu učitele je projekt příkladem možností uplatnění prakticky celého základního rozsahu technologií, ať již technických (digitální fotoaparát, skener, využití měřicích čidel) nebo programových (zpracování dat, příprava zpráv, komunikace, vyhledávání a zpracovávání informačních zdrojů), s využitím více různých organizačních forem vyučování. Podrobnosti viz Projekt Ekoškola Ekoškola je celosvětový projekt, který podporuje celoškolní činnost zaměřenou na ochranu a zlepšování životního prostředí. Jde o mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém jsou oceněny školy, jež se rozhodly trvale zlepšovat svoji činnost ve vztahu k životnímu prostředí a snižovat svoji ekologickou stopu. Jde také o vzdělávací program, protože aktivity realizované v průběhu projektu vedou ke zvyšování znalostí o životním prostředí, stejně jako k formování zodpovědného postoje vůči němu. Všechny realizované aktivity tak mohou být plnou součástí vyučování a mohou být zařazeny do školního vzdělávacího programu. Podrobnosti viz 2.4 Internet a datové zdroje Internet je považován za velmi významný zdroj informací. Stále více dat umístěných na www stránkách je použitelných pro EV. Z pohledu environmentalistických témat můžeme uvažovat zejména následující typy obsahů a využití webů pro EV: zdroj encyklopedických informací slovníky pojmů popisy živých organismů popisy neživé přírody číselná i kvalitativní data zdroj informací pro učitele (pro přípravu na výuku, resp. sebevzdělávání) faktografické údaje metody, náměty články na novinářských webech zdroj výukových materiálů a interaktivních prostředí stránky zacílené na výchovu a vzdělávání interaktivní prvky zdroj informací o výukových materiálech

14 informace o výukovém SW stránky organizací často obsahují relevantní odkazy Příklady datových zdrojů, metodických materiálů a interaktivních prostředí na internetu Téma třídění odpadů Obsahuje příklady her z oblasti problematiky životního prostředí s dopadem do více kompetencí. Výukové materiály na téma ekologie: složky životného prostředí (vzduch, voda, energie, biodiverzita) Bl%C3%A1n%C3%AD_%28EV%29) Výukové materiály zaměřené na environmentální výchovu na portálu ENWIKI Skripta Environmentální výchovy (Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského) Environmentální informační systémy a humanistická environmentalistika - texty k výuce. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Diplomová práce Environmentální vzdělávání na vysokých školách připravujících učitele Průvodce praktickou ekologickou výchovou Příklad cizojazyčného portálu s rozsáhlými odkazy na množství výukových stránek Příklady internetových periodik Střediska ekologické výchovy Pavučina a odkazy na členy sdružení Environmentální výchovou se zabývá celá řada organizací, pro vzdělávání vytvářejí různé semináře, exkurze, projekty, materiály pro žáky i učitele základních a středních škol

15 2.5 Výukové programy Pojem (výukové) programy se používá velice často nejen v počítačovém pojetí výukový SW, ale také jako popis zacílených aktivit, zejména u ekologicky zaměřených (neziskových) organizací. V dalších odstavcích jde o přiblížení počítačových programů. Naprostá většina programů pro školy patří do kategorie encyklopedií. Liší se rozsahem a hloubkou popisu, zaměřením, způsobem výběru a prezentace údajů, statičností či dynamičností zobrazení (fotografie, animace, videozáznam). Dalším podstatným kritériem pro didaktické uplatnění je forma prezentace údajů (prostá fakta nebo až výukově zpracovaný popis pro situace samostatné práce studentů) a zařazení zpětnovazebních možností (interaktivita, didaktický test). Následující přehled je příkladem variability programů využitelných pro vzdělávání v oblasti EV. K němu je nutno dodat, že na českém trhu rozhodně není přebytek výukových programů z oblasti přírodovědy využitelných zejména na vyšších stupních gymnázií. Programy jsou často zaměřeny spíše na podstatu jevů a objektů, nebývají rozsáhlými encyklopediemi, použitelnější jsou spíše pro SOV než přírodovědně orientovaná gymnázia. Zde narůstá význam zdrojů internetu (např. existuje několik různě specializovaných encyklopedií rostlin). Naší přírodou krok za krokem Poměrně podrobná a známá encyklopedie rostlin a zvířat. Encyklopedie přírody 2.0 Opět jeden z nejznámějších programů, s didakticky vhodně využitelnými prvky, z produkce kvalitního anglického nakladatelství Dorling Kidersley. Encyklopedie umožňuje mj. vytvářet logické vazby mezi pojmy a vlastním životem na planetě Zemi. Představuje jednotlivé biotopy. Hrátky s přírodou Multimediální program charakteru vzdělávacího i relaxačního je připraven podle učiva přírodopisu, vychází z pojetí encyklopedie. Zaměřuje se na oblasti poznávání květenství, poznávání jehličnanů, semena rostlin, plody, kořeny rostlin, listy, houby, hmyz, poznávání zvířat podle různých kritérií, části těla živočichů a další... Zkoušení se děje formou hádanek, kvizů a testů na různých stupních obtížnosti. Úspěšnost odpovědí je zobrazována prostřednictvím animovaných symbolů. Program obsahuje desítky stran hádanek. Určen pro žáky třídy. Putování světem rostlin - Vegetace střední Evropy Multimediální program byl připraven ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Vhodný pro žáky vyšších tříd ZŠ a středních škol. Zabývá se zákonitostmi formování živé přírody, o tom, jaké mají mnohé rostliny nároky na své životní prostředí a s jakými typy rostlinných společenstev se lze ve volné přírodě setkat. Součástí CD-ROMu je řada unikátních komentovaných fotografií rostlin a rostlinných společenstev z nejzachovalejších koutů naší přírody. Fotografie z programu lze zobrazit přes celou obrazovku, lze přidávat vlastní a tvořit série snímků, které mohou být dále promítány i automaticky. Obsahuje přes 600 komentovaných barevných fotografií

16 velkého formátu, témata o vzniku a vývoji rostlin, rozdělení podle vegetačních typů či výškového členění vegetace, obrazy jsou též animované. Obsahuje kviz (zjednodušený didaktický test). ZOO 180 zvířat z celého světa. Video ukázky, zvuky zvířat, fotografie. Ottova encyklopedie Česká republika Příklad obecného typu encyklopedie obsahující i hesla z oblasti přírodovědy, lze ji využít typicky pro individuální práci studentů. Klíč k určování obojživelníků a plazů Jde sice o již dávno vytvořený program, ale stále aktuálně použitelný respektuje klíč, je jeho převodem do elektronické podoby, obsahuje obrázky. Příroda Plzeňského kraje Program je příkladem úžeji vymezeného programu, v tomto případě využitelného mj. pro výuková témata o biotopech (konkrétních i typů) na příkladu konkrétního regionu. 2.6 Technické prvky ICT a EV Některá technická zařízení ICT mohou být využívána pro EV ve zvýšené míře. Jde zejména o: digitální fotoaparát užití např. pro činnosti: záznam z terénní práce záznamy vzorků z mikroskopu speciální využití fotografie makrofotografie vyžaduje zohlednit některé požadavky na snímky zblízka (např. paralaxa, pokud hledáček nezobrazuje záběr přes objektiv), náročné je např. již fotografování s bleskem (prakticky nutný kruhový blesk) související technologie zpracování: primárně práce s grafikou, grafickým editorem, následně zpracování do textového dokumentu nebo prezentace videokameru využití je obdobné, technologické zpracování podstatně náročnější skener poměrně standardní zařízení,v tématech EV využívané často pro skenování z tištěných médií Při používání těchto zařízení musíme zohlednit čas na technické zvládnutí zařízení (to je oblast ICT), nelze přistupovat k využití pouze způsobem zmáčkni a vyfoť, to jen v počátečních fázích nácviku a spíše jako motivační prvek

17 čidla a převodníky technicky jde o připojení čidel snímajících fyzikální (např. teplota, zvuk, rychlost větru, vlhkost, světlo) nebo chemické (ph) parametry životního prostředí, převádějí je na elektrický signál, který je po případné transformaci analogově-digitálním převodníkem zpracován na počítači, zpravidla měřicím programem obsahujícím i možnosti matematického zpracování dat (např. maximální a minimální hodnoty) a jejich zobrazení a grafickou úpravu (grafy, závislosti). Vůči klasickým metodám měření je výhodou automatizovaný záznam dat a jeho grafické zpracování aplikačním programem, výukové metody se mohou lépe soustředit na část analytickou. Tyto prvky jsou pro spojení ICT a sledování a vyhodnocování parametrů životního prostředí perspektivní a pokud se zaměříme na domácí trh, pak jsou i finančně přístupné. Protože jejich zařazení do výuky přináší řadu pozitiv (praktická výuka, zvýšení zájmu studentů, jednoznačné mezipředmětové vztahy), uvedeme zde pro přiblížení příklady činností, které lze zařadit do výuky. Vazby na cílové kategorie a na rozvoj kompetencí po krátké úvaze jistě z popisu vyplynou. Některá měření mohou být nahrazena zjištěním hodnot na zařízení nebo výpočty (to se týká zejména sledování příkonu spotřebičů, kdy je možné uvažovat jmenovité údaje zařízení). Měření je vhodné doplňovat vyhledáváním a analýzou údajů udávaných v běžné praxi např. jako obvyklé, časté apod. (průměrná hladina hluku, typické teplotní charakteristiky ovzduší, běžná rozmezí ph vodních zdrojů a toků) a v konečné fázi i diskusemi nad zjištěnými výsledky. Námět: Sledování hluku Sledování hlučnosti prostředí školy a okolí. Znázornění a analýza grafů. Pomůcky: - měřicí souprava ISES, mikrofon (nebo jiná souprava s čidly, popř. čidla připojitelná přes USB port se svými drivery) - grafy jako pomůcky (vzniknou po prvním měření, lze použít i následně pro posouzení hlučnosti bez přímého měření), např. hluk v tiché ulici na boku školy, hlučná ulice před školou hlučnost projíždějících aut průběh hluku na chodbě školy, ve školní jídelně (např. záznam z průběhu a z konce vyučovací hodiny, z období přestávky, z počátku další hodiny v době, kdy jdou některé třídy na oběd.) Studenti mohou na grafech sledovat délku a sílu hluků vzniklých různými příčinami a v různé době, porovnávat situace mezi sebou. Na grafu jsou následně označeny některé situace z měření, studenti mohou pod vedením učitele např. hádat, která ze situací odpovídá jejich představám o hlučnosti, nebo učitel může promítnout neočíslovaný seznam situací a studenti zkouší přiřazovat k označením na grafu aj. Námět: Sledování kyselosti (nebo teploty) vod V běžné praxi se ph měří chemickými postupy, zde jde o ukázku využití čidla ph s možností porovnávat výsledky získané měřením s čidlem a jinými postupy

18 Námětem je zjišťování reálných podmínek biotopů, tedy např. stavu, že voda v okolí bydliště/školy má obvykle různé parametry v závislosti na lokalitě odběru, může být ovlivněna srážkami apod. Vodu odebíráme v terénu a měříme v laboratoři. V případě měření teploty je sice možné použít notebook a externí převodník s čidlem, ale právě zde bude vhodnější využít situaci na zjištění, že použití klasického teploměru bude výhodnější, než použití počítače. Zajímavé je navázat na měření ph nápojů, zejména některé kofolovité výrazně vybočují z neutrální hodnoty. Navazujeme tím na téma Výchova ke zdraví. Námět: Teplota ve třídě Zjišťování: větší skupina osob má významný vliv na tepelné poměry i ve větší v místnosti. Měříme teplotu ve třídě, která měla na počátku měření ustálenou teplotu a do které poté přišli studenti na vyučování. V průběhu hodiny nevětráme. Sledujeme nárůst teploty v místnosti. Čidlo je umístěné ve volném prostoru, nikoliv poblíž oken nebo tepelných zdrojů. Na grafu znázorňujícím průběh teploty na čase bude patrný i několikastupňový nárůst teploty ve třídě. Studenti mohou vyvodit, že pro udržení průměrné teploty třídy není nutné mít tuto teplotu ve třídě již při začátku hodiny. Snížená teplota vede k úsporám energie, řádově vyčíslitelnou v jednotkách procent. Mezipředmětové vztahy: fyzika, matematika, výchova ke zdraví. Měřit teplotu můžeme i v průběhu celého vyučování, popř. během dne (24 hodin) nebo přes víkend, tím sledovat a vyhodnocovat teplotní režim třídy. Na průběh teploty bude mít výrazný vliv větrání třídy, doba topení lokálním topidlem, ozáření místnosti sluncem, rychlost větru ve spojení s netěsnostmi oken a dveří. Na grafu lze tyto jevy sledovat a upozornit na ně. Námět: Využití čidla měřícího jas Můžeme se zaměřit na sledování sedimentace znečištěné vody, průběh jasu ve třídě v průběhu dne, světelné poměry v různých částech místnosti, porovnání světelného výkonu různých typů světelných zdrojů, vliv znečištění světelného zdroje na jeho světelný výkon apod. Zajímavým pokusem je sledování infračerveného záření z ovladačů elektroniky (televize apod.) v okamžiku ovládání takových zařízení. 2.7 Příklady námětů pro výuku s podporou ICT Náměty jen ideově přibližují některá využitelná témata, pro něž je vhodná nebo nutná podpora ICT. Jejich konkrétní zpracování záleží na podmínkách školy, potřebách učitele a žáků, v obecné rovině jde ale velmi často o standardní prostředky. Ekologický informační stánek Studenti připraví ve vhodné prezentační formě stánek (reálný nebo fiktivní) na dané téma. Co stojí odpady? Studenti zpracují tabulku, do které zahrnou např. data o objemu denně produkovaných odpadků v domácnosti, nákladovosti dopravy na skládku v dané vzdálenosti, lze

19 uvažovat i náklady na spálení odpadků, náklady na zaměstnance odvozu a spalovny, amortizaci technických prostředků apod. Spotřeba vody Zjišťování spotřeby vody v domácnosti. Spotřebu lze sledovat na průtokovém měřiči. Odečítáme zpravidla jednou denně, zapisujeme nárazovou i pravidelnou potřebu vody (nárazově praní, koupání ve vaně místo sprchování, úklid domácnosti s větší potřebou vody, v domku též zalévání vodou apod., pravidelně mytí, mytí nádobí apod.) podle konkrétního záměru učitele. Pro zápisy hodnot bude použita tabulka a údaje zpracovány, můžeme sledovat kromě klasické průměrné spotřeby též výkyvy a na základně tabulkových hodnot (např. spotřeba vody pro jedno praní) odhadovat nároky na spotřebu vody pro různé činnosti. Lze připravit jako projekt s různými rolemi studentů laborant sledující stav vodoměru, matematik připravující tabulku s výpočty, grafik zpracuje zprávu, další přednese referát o výsledcích. Návaznosti na hudební výchovu Multimediální počítač můžeme sloužit jako přehravač hudby a zvuků, elektronické zdroje na internetu mohou posloužit k vyhledání potřebné skladby. Zde bude učitel ICT spolupracovat s učitelem hudební výchovy, pro něhož bude zajišťovat (z pohledu Hv) podpůrné funkce. Souvislost s tvorbou multimediálních prezentací (nebo alespoň s doplněným komentářem nebo hudebním podkladem) je nasnadě. Vedení diskuse Diskuse podložená argumenty je významnou formou poznání a v oblasti EV ještě více. Z pohledu ICT jde o využití elektronických zdrojů a dalších médií pro získávání podkladů pro argumentaci, jejich případně zpracování do prezentační podoby, využití pro kvantitativní analýzy, pro zápis a prezentaci výsledků diskuse. Jednotlivosti vyžadující získání dat v médiích, popř. jejich následné zpracování jaký je denní/roční plošný úbytek rozlohy deštných pralesů? Jak velká plocha to je v porovnání např. s rozlohou Prahy, ČR? jaké jsou rozdíly v hodnotách průměrných teplot ve velkoměstech a mimo ně? které naučné stezky jsou na území Prahy, na které environmentální jevy se zaměřují? kolik benzínu denně spotřebují auta, jezdící po Praze? jak velké jsou náklady na kilometr jízdy tramvají při zadané průměrné obsazenosti (např. 40 osob) a spotřebě elektřiny ve srovnání s náklady na benzín průměrného automobilu? (úlohu lze modifikovat např. se zahrnutím nákladů na řidiče, odhad amortizace dopravních prostředků některé údaje může připravit učitel) kolik m3 projde denně plícemi člověka? Jak velká krychlová budova pojme tento objem vzduchu? Jak dlouho vydrží člověk dýchat v uzavřené místnosti daného objemu? (u úloh není vždy bezpodmínečně nutné získat údaje ve zdrojích, je možné je použít na rozvoj logického uvažování a tvořivé představivosti) kolik kg potravy spotřebují denně různí živočichové? Je tato spotřeba přímo úměrná areálu, ve kterém se pohybují? (vhodné v návaznosti na exkurzi do ZOO)

20 Recyklace Cílem je porovnat náklady na výrobu papíru nebo skla ze surovin recyklovaných a nerecyklovaných. 2.8 Příklad transformace námětu pro výuku s podporou ICT Text je vybrán (a zkrácen) jako příklad možného přístupu k přepracování ucelené metodiky realizace tématu EV původně nevyužívající ICT a orientované spíše na změnu postojů. K náznakům variant využití ICT a mezipředmětových vazeb můžeme dále přiřazovat cílové kategorie a přemýšlet, k rozvoji kterých kompetencí jednotlivé činnosti mohou přispět. LOV A OCHRANA VELRYB Modelový příklad přímého dlouhodobého konfliktu ekonomiky a ekologie Přílohy k metodickým listům: 1. Poznámky pro učitele textový dokument Lze v elektronické podobě 2. Úryvek z knihy k četbě ve vyučování (Hanzák, J., Veselovský, Z.: Světem zvířat. díl 1. - Savci. Albatros, Praha, 1975, s , popis lovu velryby přibližně v polovině XX. století, zpracování uloveného jedince, popsal prof. Josef Kuncký, geograf). Český jazyk / literatura. Lze převést do elektronické podoby? Do formátu, grafického, textového (OCR), pdf? Není-li publikace dostupná, pak lze najít na www?ano, mj. Kytovci jako nechtěná spolukořist rybolovu (lze využít k diskusi o etice) Pokud nalezneme např. zmínka o lovu velryby souvisí s titulem Patnáctiletý kapitán (Jules Verne), obecně navazuje na oblast výuky literatury Z textu lze použít části textu v souvislosti s dějepisem, zeměpisem, popř. rodinné výchově 3. Pracovní list pro žáky - Úmluva ICRW. K dispozici např. na =cs Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství. ICRW 4. Námět pro třetí vyučovací hodinu může a nemusí být zařazen. Počet hodin: 2 (3) Klíčová slova: Velryby, velrybářství, ohrožení kytovců, ochrana kytovců, echolokace a zpěv velryb, ICRW (Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství), IWC (Mezinárodní velrybářská komise), Inuité. K čemu by měl žák dospět: 1. Poznat co nejvíce o životě velryb v kontextu poznávání biotopu moře

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1/2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní vzdělávací program pro osmileté

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Protože s odbornou geografií a kartografií současně studuji obor

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program Název vyučovacího předmětu: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Informatika a

Více

MgA. Ivana Honsnejmanová

MgA. Ivana Honsnejmanová Badatelská výuka ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011)

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Název vyučovacího předmětu:

Název vyučovacího předmětu: Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je zařazen samostatně v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům:

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3. 5.3.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA: Vyučovací předmět Informatika vychází

Více