KATALOG VÝROBKÙ FIRMY REALPLAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG VÝROBKÙ FIRMY REALPLAST"

Transkript

1 REALPLAST CESKÝ BROD SPOLECNOST S RUCENÍM OMEZENÝM KATALOG VÝROBKÙ FIRMY REALPLAST

2 REALPLAST CESKÝ BROD SPOLECNOST S RUCENÍM OMEZENÝM Vá ení pøátelé, pøedkládáme Vám nabídku naší firmy, která se zabývá výrobou domovních èistíren odpadních vod, vodomìrných šachet, septikù, ump, dále pak výrobou plastových bazénù, rùzných plastových nádr í a zastøešením bazénù, jako i dalších výrobkù dle individuelní dohody. V nabídce je uveden reprezentativní vzorek typových výrobkù, které lze upravit podle pøání a potøeb zákazníka. Doufáme, e Vás naše nabídka zaujme. Tìšíme se na další spolupráci. Kanceláø firmy se nachází na ní e uvedené adrese v Èeském Brodì,. viz plánek dole. Realplast s.r.o. i kova ulice 1413, Èeský Brod KANCELÁØ REALPLAST i kova ulice 1413 SMÌR MOCHOV-ÈELÁKOVICE SMÌR LYSÁ N/L KOUNICE SMÌR POØÍÈANY-SADSKÁ NYMBURK ŠTOLMÍØ ELEZNIÈNÍ TRA LSTIBOØ NOVÁ VES II LIBLICE SMÌR PRAHA VÝROBA BYLANY TISMICE SMÌR MUKAØOV-ØÍÈANY PØISTOUPIM SMÌR KOLÍN VRÁTKOV TUCHORAZ SMÌR KOSTELEC N È/L KŠELY

3 REALPLAST CESKÝ BROD SPOLECNOST S RUCENÍM OMEZENÝM KATALOG VÝROBKÙ PLATNOST OD 1. 4., VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH KÓD VÝROBKU VÝROBEK - PØEDMÌT - SPRTIMENT PLASTOVÉ BAZÉNY - OBECNÌ CENÍK KULATÝCH BAZÉNÙ CENÍK OVÁLNÝCH A OBDÉLNÍKOVÝCH BAZÉNÙ, SCHODY TVARY - STANDARDNÍ VZORY BAZÉNÙ ILUSTRAÈNÍ FOTO BAZÉNU S ODKAZEM OBECNÉ POKYNY PRO INSTALACI BAZÉNÙ CENÍK PØÍSLUŠENSTVÍ K BAZÉNÙM (PRO PROVOZ) CENÍK - UMPY KRUHOVÉ A OVÁLNÉ EBROVANÉ CENÍK - UMPY KRUHOVÉ A OVÁLNÉ SENDVIÈOVÉ UMPY KRUHOVÉ EBROVANÉ - POPIS UMPY OVÁLNÉ EBROVANÉ - POPIS UMPY KRUHOVÉ SENDVIÈOVÉ - POPIS UMPY OVÁLNÉ SENDVIÈOVÉ - POPIS UMPY ATYPICKÉ HRANATÉ - POPIS ATYPICKÉ UMPY A NÁDR E - POPIS ŠACHTA NA VRT SEPTIKY OVÁLNÉ - POPIS, CENÍK ODLUÈOVAÈE TUKÙ (LAPOLY) - POPIS, CENÍK VODOMÌRNÉ ŠACHTY - POPIS, CENÍK KANALIZAÈNÍ ŠACHTY, ÈERPACÍ JÍMKY - POPIS, CENÍK ÈISTIÈKY ODPADNÍCH VOD - POPIS, CENÍK, PROVOZ ÈOV OSTATNÍ VÝROBKY - POPIS, CENÍK STRANA 2 3 4, , 9 10, , 15 16, 17 18, 19 20, , 24 25, 26 27, a a a a a dále

4 2 PLASTOVÉ BAZÉNY REALPLAST Plastové bazény REALPLAST jsou vyrábìny podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO z homogenního polypropylénu odolného vùèi ÚV záøení o tlouštce 5 mm v barvách svìtle nebo tmavì modré. Vyrábìjí se ve standartních rozmìrech nebo podle individuelního pøání zákazníka do maximální hloubky 160 cm. Bazény tvaru oválu a obdélníku se zakulacenými rohy lze té vyrobit z polypropylénu o tlouštce 8 mm v barvì tmavì i svìtle modré. Výhodou plastových bazénù oproti bazénùm z folií je prakticky neomezená ivotnost pou itého materálu, snadná montá, libovolný tvar, montá jakéhokoliv pøíslušenství, trysek, svìtel, protiproudu apod. mo nost pevnì zabudovaných schodù do bazénu, to vše za srovnatelné ceny. U bazénù je mo no vrchní okraj ukonèit trubkou v barvì plastu (32 mm), hranatým límcem 15 x 15 cm nebo pøelivovou hranou (møí kou) vhodné pro vnitøní zabudování bazénu. Kromì standardních rozmìrù a tvarù dodávaných bazénù se vyrábìjí i tvary a rozmìry podle pøání zákazníka. U takovýchto bazénù se cena stanoví individuálnì. OSAZENÍ PLASTOVÝCH BAZÉNÙ. Osazení bazénù - podrobný návod obdr íte pøi závazné objednávce. VŠEOBECNÉ POKYNY: Bazén se bude osazovat vìtšinou v celku, ji svaøený, proto je tøeba vyhloubit jámu na všech stranách o 25 cm vìtší ne je pùdorysný vnitøní rozmìr bazénu. To znamená, e skuteèný rozmìr jámy bude o 50 cm vìtší ne vnitøní rozmìr bazénu. Bazény se instalují na pøedem pøipravenou armovanou desku tlouštky cm. Na betonovou desku se polo í nejlépe tvrzený polystyrén o síle 2 cm nebo geotextilie a na tento podklad se usadí skelet bazénu, který se mù e oblo it polystyrenem síly 5 cm jako zateplení bazénu. U bazénù zapuštìných do terénu je nejlépe skelet obetonovat suchým betonem o síle 15 cm. 1. POSTUP - BETONÁ. - po usazení skeletu bazénu se rozepøou podélné rovné stìny a bazén se napustí vodou do výšky cm. Bazén se obsype polosuchým betonem, který se opatrnì zhutní. Druhý den se zvýší hladina o dalších cm a pokraèuje se v betoná i. Poté následuje montá pøíslušenství (filtraèní jednotka, skimmer, trysky, svìtla atd.) Po provedené montá i se betoná dokonèí. 2. KRUHOVÉ BAZÉNY ATYPICKÉ BAZÉNY Bazeny kruhové se mohou instalovat na terénu na rovnou plochu.usazení atypických bazénù je nutno v ka dém pøípadì konzultovat s výrobcem. DEJTE POZOR ABY JSTE SE NEDOSTALI PØI VÝKOPU DO ZÓNY SPODNÍ VODY

5 3 BAZÉNY KULATÉ HLOUBKA 100 cm cena se rozumí bez DPH Vnitøní prùmìr v m objem v m3 základní cena cena s límcem Ø 3 Ø 3,5 Ø 4 Ø 4,5 Ø , , , , , , , , , ,- BAZÉNY KULATÉ HLOUBKA 120 cm cena se rozumí bez DPH Vnitøní prùmìr v m objem v m3 základní cena cena s límcem Ø 3 Ø 3,5 Ø 4 Ø 4,5 Ø , , , , , , , , , ,- BAZÉNY KULATÉ HLOUBKA 150 cm cena se rozumí bez DPH Vnitøní prùmìr v m objem v m3 základní cena cena s límcem Ø 3 Ø 3,5 Ø 4 Ø 4,5 Ø , , , , , , , , , ,- VNÌJŠÍ ROZMÌR BAZÉNU JE O cm VÌTŠÍ ( EBRA)

6 4 BAZÉNY OVÁLNÉ UKONÈENÉ PLASTOVOU TRUBKOU 32 mm cena se rozumí bez DPH VNITØNÍ ROZMÌR HLOUBKA 120 cm HLOUBKA 130 cm HLOUBKA 140 cm HLOUBKA 150 cm HLOUBKA 160 cm 3 x 4 3 x 5 3 x 6 3,5 x 6 3,5 x 7 4 x 8 5 x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- BAZÉNY OBDÉLNÍKOVÉ UKONÈENÉ PLASTOVOU TRUBKOU 32 mm cena se rozumí bez DPH VNITØNÍ ROZMÌR HLOUBKA 120 cm HLOUBKA 130 cm HLOUBKA 140 cm HLOUBKA 150 cm HLOUBKA 160 cm 3 x 4 3 x 5 3 x 6 3,5 x 6 3,5 x 7 4 x 8 5 x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- VNÌJŠÍ ROZMÌR BAZÉNU JE O cm VÌTŠÍ ( EBRA)

7 5 BAZÉNY OVÁLNÉ A OBDÉLNÍKOVÉ UKONÈENÉ ROVNÝM LÍMCEM 15 cm cena se rozumí bez DPH VNITØNÍ ROZMÌR HLOUBKA 120 cm HLOUBKA 130 cm HLOUBKA 140 cm HLOUBKA 150 cm HLOUBKA 160 cm 3 x 4 3 x 5 3 x 6 3,5 x 6 3,5 x 7 4 x 8 5 x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- VNÌJŠÍ ROZMÌR BAZÉNU JE O cm VÌTŠÍ ( EBRA) PEVNÌ ZABUDOVANÉ SCHODY cena se rozumí bez DPH HLOUBKA v cm POÈET STUPÒÙ ŠÍØE 80 cm ŠÍØE 100 cm ŠÍØE 120 cm ks 4 ks 5 ks 8 250, , , , , , , , ,- BAZÉNY OVÁLNÉ A OBDÉLNÍKOVÉ UKONÈENÉ PØELIVOVÝM LABEM cena se rozumí bez DPH VNITØNÍ ROZMÌR HLOUBKA 120 cm HLOUBKA 130 cm HLOUBKA 140 cm HLOUBKA 150 cm HLOUBKA 160 cm 3 x 4 3 x 5 3 x 6 3,5 x 6 3,5 x 7 4 x 8 5 x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,-

8 6

9 7 fotografie - obrázky bazénù další najdete na adrese :

10 8 OBECNÉ POKYNY PRO INSTALACI PLASTOVÝCH BAZÉNU NA CO JE TØEBA DÁT PØI ZABUDOVÁNÍ POZOR : Plastové bazény jsou vyrábìny svaøené vcelku vzhledem k pøepravì do maximálního rozmìru 3,5 x 7 m. Vìtší bazény jsou svaøovány na místì u zákazníka. Míry bazénù a plastových schodù uvedené v ceníku jsou míry vnitøní. Venkovní míry jsou asi o 30 cm vìtší a to podle velikosti bazénového lemu a velikosti výztuh (rovný límec, pøelivová hrana) UKONÈOVACÍ TRUBKA DLA BA STÌNA BAZÉNU MONTÁ NÍ ROZPÌRY DNO BAZÉNU TEPELNÁ IZOLACE LÍMEC ZÁKLADOVÁ DESKA TEPELNÁ IZOLACE EBRA ARMOVACÍ DRÁT BETONOVÝ ZÁSYP OKOLNÍ TERÉN VOLBA STANOVIŠTÌ Zvolte si èást pozemku chránìnou pøed padajícím listím, vzdálenou místùm se zvýšeným výskytem hmyzu. Podlo í musí být rostlá zemina, nikoliv navá ka, aby nedošlo k poškození betonového podkladu. Pøi výbìru umístìní bazénu pøihlédneme k mo nosti umístìní technologie (filtr. jednotky atd.) do sklepa, pøípadnì do zdìné nebo plastové šachty. Vzdálenost umístìní filtraèní jednotky by nemìla být vìtší ne 10 m. a) bazénový skelet bude usazován vcelku, ji svaøený : v tomto pøípadì je tøeba vyhloubit jámu na všech stranách vìtší min. o cm ne je pùdorysný vnitøní rozmìr bazénu. to znamená, e skuteèný rozmìr jámy bude minimálnì o cm vìtší ne rozmìr bazénového skeletu. Toté platí pro plastové schody umístìné vnì bazénu. b) bazénový skelet bude svaøen na místì mimo montá ní jámu : v tomto pøípadì je potøeba rovný pozemek (trávník, dla ba, alespoò o 50 cm na ka dou stranu vìtší ne je pùdorysný rozmìr bazénu - výkop je rozmìrovì stejný jako v pøedchozím pøípadì.

11 9 ŠACHTA PRO BAZÉNOVOU TECHNOLOGII Velikost šachty pro bazénovou technologii se urèí podle velikosti filtraèní jednotky a ostatního bazénového pøíslušenství ( topení, vámìníku atd.). Pøi pou ití plastové šachty dodávané firmou REALPLAST je potøeba po vyhloubení patøièné jámy vybetonovat dno jámy, na které se plastová šachta usadí. Po montá i bazénové technologie se šachta obetonuje betonem o síle 10 cm. OSAZENÍ BAZÉNOVÉHO SKELETU Po nastìhování bazénového skleletu na místo stavby se na základovou betonovou desku polo í izolace ( polystyrén, geotextílie). Na takto pøipravenou desku se usadí skelet bazénu. Pevnì zabudované schody se srovnají do roviny a podepøou. Spodní izolace se zarovná zároveò s dnem bazénu. U bazénù zapuštìných do terénu je nejlépe skelet bazénu celoplošnì obetonovat polosuchým betonem o síle asi 15 cm. Po srovnání skeletu bazénu se podélné rovné stìny rozepøou montá ními rozpìrami (prkna, fošny) a to tak, e se polo í na horní límec bazénu a pøipevnìné zará ky jsou opøené uvnitø a vnì bazénu na potøebnou míru. Do bazénu se napustí cm vody. Plastové pevnì zabudované schody se podezdí. Bazénový skelet oblo íme tepelnou izolací a do svislých výztuh bazénu, které mají pøedvrtané montá ní otvory provlékneme armovací drát. Po takto pøipraveném bazénu pøistoupíme k vlastní betoná i. Betoná provádíme polosuchou betonovou smìsí. Bazénový skelet obsypáváme stejnomìrnì kolem celého obvodu a opatrnì hutníme tak, aby všechny strany bazénu byly stále rovné (neprohnuté). Betoná provedeme do výše napuštìné vody, to znamená do výše cm. Beton necháme 24 hodin zatvrdnout. Tak e a tøetí den opìt z výšíme hladinu vody v bazénu o dalších cm a stejným zpùsobem pokraèujeme s betoná í. Bazén bude zabetonován do výše 60 cm. Následuje montá pøíslušenství (filtraèní stanice, trysky, skimmer, svìtla atd.). Propojovací potrubí odzkoušíme a oblo íme tepelnou izolací (mirelonem). Po provedené montá i technologie betoná stejným zpùsobem dokonèíme, Pøi betoná i je potøeba dbát zvýšené pozornosti abychom nepoškodili spojovací PVC potrubí. Stavební terénní úpravy pøi dokonèení oklolí bazénu provádìjte podle vlastních mo ností s ohledem na pøípadné budoucí zastøešení bazénu.

12 10 PØÍSLUŠENSTVÍ K BAZÉNÙM REALPLAST cena se rozumí bez DPH zbo í lze té obdr et na dobírku, resp. prostøednictvím pøepravních slu eb ZBO Í CENA ZBO Í CENA krabice ke svìtlu 200,- filtr.stanice KIT 310 4,5 m3/hod 6 cest ,- trafo 600 W 5 250,- filtr.stanice KIT m3/hod ,- trafo 300 W/12 V 2 380,- filtr.stanice KIT m3/hod ,- trafo 200 W/12 V 2 205,- filtr.stanice KIT m3/hod ,- trafo 100 W/12 V 1 745,- filtraèní písek 1 kg 8,- trafo 50 W/12 V 1 530,- skimmer bílý 150 x 150 mm 700,- tepelný výmìník 13 kw 6 790,- skimmer bílý 200 x 150 mm 2.250,- tepelný výmìník 75 kw ,- skimmer oválný 3.100,- tepelný výmìník 28 kw 7.850,- skimvac 260,- tepelný výmìník 40 kw 9 820,- tryska komplet 18 mm 500,- protiproud VAG JET 74 m3/hod vestavný ,- uzávìr - zátka trysky 130,- protiproud VAG JET 66 m3/hod vestavný ,- ebøík standard 3 stupnì 4 780,- protiproud VAG JET 84 m3/hod ,- ebøík standard 4 stupnì 5.480,- odvlhèovaè D ,- ebøík standard 5 stupnì 6.150,- odvlhèovaè D ,- svìtlo 50 W 1 920,- tepelné èerpadlo 20 m ,- svìtlo 100 W 1 950,- tepelné èerpadlo m ,- svìtlo 300 W/12 V MTS 2 600,- tepelné èerpadlo m ,-

13 11 PØÍSLUŠENSTVÍ K BAZÉNÙM REALPLAST cena se rozumí bez DPH zbo í lze té obdr et na dobírku, resp. prostøednictvím pøepravních slu eb ZBO Í CENA ZBO Í CENA šachta k bazénu na filtr.stanici 100 x 120 cm 5 280,- šachta na protiproud 3 950,- šachta k bazénu na filtr.stanici 120 x 120 cm 5 610,- brouzdalištì - obdélník + límec 90 x 50 x ,- šachta k bazénu na filtr.stanici 100 x 100 cm brouzdalištì kruhové prùmìr 70 cm 1 050,- polystyren PSBS x50x2 38,- brouzdalištì ovál 90 x 50 cm 1 160,- polystyren PSBS x50x5 74,- PØÍSLUŠENSTVÍ PRO PROVOZ BAZÉNÙ REALPLAST cena se rozumí vèetnì DPH zbo í lze té obdr et na dobírku, resp. prostøednictvím pøepravních slu eb ZBO Í CENA ZBO Í CENA tablety DPD Cl/Br 4 950,- brouzdalištì ovál 70 x 40 cm 850,- 40,- SKIM - VAC 315,- tablety DPD Ph 40,- koš skimmer 350,- kapky set 120,- teplomìr plovoucí 170,- chlorátor plovoucí velký kartáè ocean de luxe 470,- 190,- tester DPD plachta solární m2 150,- 410,- hadice plovoucí - 1,5 m 100,- manometr 290,- teleskopická tyè 1,8-3,6 m 630,- sí ka mìlká 160,- sí ka do hloubky 200,- kartušová vlo ka 340,-

14 12 UMPY KRUHOVÉ A OVÁLNÉ EBROVANÉ KR + OR POPIS - CHARAKTERISTIKA Kruhová a oválná umpa typu KR a OR slou í k zachycení splaškových a ostatních vodobsahujícíchškodlivé látky z menších zdrojù. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.), u kterých není mo nost pou ít èistírenské zaøízení (domovní èistièky, septiky),èi likvidovat odpadní vodu jiným zpùsobem (vypouštìním do kanalizace). Urèení objemu akumulaèního prostoru umpy lze vypoèítat podle vzorce V = n x q x t kde n je ekvivalentní poèet pøipojených obyvatel (EO) podle ÈSN EN 1085, q je specifická, prùmìrná denní spotøeba vody v litrech na obyvatelea den a t je èasový interval vyprazdòování umpy ve dnech. KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Kruhová a oválná umpa typu KR a OR je navr ena a vyrábìna v souladu s ÈSN Válcové tìleso umpy je zastudena zkrou eno a svaøeno technologií firmy LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO (tl mm) jako uzavøená vodotìsná kruhová resp. oválná nádr. Pláš umpy tlouštky 8-12 mm je opatøen svislými ebry daného prùøezu. Víko umpy tlouštky 8-12 mm je opatøeno systémem radiálních eber opìt daného prùøezu, která jsou pøivaøena k plášti na stranì jedné a ke støedovému (støedovým) sloupkùm na stranì druhé. Støedový sloupek je v celé své výšce vyplnìn betonem. Dno umpy je tvoøeno kruhovou (oválnou) deskou tlouš ky 8-12 mm. Ve stropu je umístìn prùlez rozmìru 600 výška 200 mm. Tento prùlez je vybaven standardním pochozím víkem, které je zajištìno proti odklopení a posunutí šrouby. OSAZENÍ DO TERÉNU umpa KR a OR se osazuje v terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o tloušce cm. Po usazení se dno umpy pøibetonuje armovaným vìncem o prùøezu 150 x 250 mm. Následující den se provádí zásyp zásypovým materiálem betonem B 10, který se prùbì nì hutní. Podmínkou pøi provádìní zásypu je protitlak vody, která se zároveò s pokraèujícím zásypem do umpy napouští. Závìrem se zasype víko umpy do úrovnì terénu. Jímky nesmí být osazeny do míst se zvýšenou hladinou spodní vody. V pøípadì výskytu spodní vody lze po konzultaci s výrobcem jímky rozmìrovì upravit. VNITØNÍ PRÙMÌR 150 cm VNITØNÍ PRÙMÌR 240 cm CENÍK - UMPY KRUHOVÉ EBROVANÉ VNITØNÍ PRÙMÌR 190 cm HLOUBKA cm OBJEM m3 CENA HLOUBKA cm OBJEM m3 CENA KR , ,- KR , ,- KR , ,- KR , ,- KR , ,- KR , ,- KR , ,- KR , ,- KR , ,- VNITØNÍ PRÙMÌR 290 cm KR , ,- KR , ,- KR , ,- CENÍK - UMPY OVÁLNÉ EBROVANÉ VNITØNÍ ROZMÌR OR VNITØNÍ ROZMÌR OR HLOUBKA cm ŠÍØKA cm DÉLKA cm OBJEM m3 CENA HLOUBKA cm ŠÍØKA cm DÉLKA cm OBJEM m3 CENA OR OR OR ,7 11,6 14, , , ,- OR OR OR ,7 12,9 16, , , ,- VŠECHNY SHORA UVEDENÉ CENY SE ROZUMÍ BEZ DPH A DOPRAVY

15 13 UMPY KRUHOVÉ A OVÁLNÉ SENDVIÈOVÉ KSR + OSR POPIS - CHARAKTERISTIKA Kruhová a oválná umpa typu KSR a OSR slou í k zachycení splaškových a ostatních vod obsahujících škodlivé látky z menších zdrojù. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.), u kterých není mo nost pou ít èistírenské zaøízení (domovní èistièky, septiky), èi likvidovat odpadní vodu jiným zpùsobem (vypouštìním do kanalizace). Urèení objemu akumulaèního prostoru umpy lze vypoèítat podle vzorce V = n x q x t kde n je ekvivalentní poèet pøipojených obyvatel (EO) podle ÈSN EN 1085, q je specifická-prùmìrná denní spotøeba vody v litrech na obyvatele a den a t je èasový interval vyprazdòování umpy ve dnech. KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Kruhová a oválná umpa typu KSR a OSR je navr ena a vyrábìna v souladu s ÈSN Skládá se z vnitøního a vnìjšího pláštì, dna umpy a víka umpy. Víko umpy je opatøeno vybíracím otvorem 600 mm. Vnitøní i vnìjší pláštì jsou zastudena zkrou eny a svaøeny technologií firmy LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO (tl mm). Vnitøní tìleso pak jako uzavøená vodotìsná nádr, která je uvnitø ve své vnitøní èásti opatøena dvìmi tangenciálními ebry. Víko je opatøeno systémem radiálních eber daného prùøezu, která jsou pøivaøena k plášti na stranì jedné a ke støedovému (støedovým) sloupkùm na stranì druhé a prùlezem standardního rozmìru 600 výška 200 mm.. Støedový sloupek je v celé své výšce vyplnìn betonem. Dno umpy je tvoøeno kruhovou (oválnou) deskou stejné tlouš ky jako pláš a víko. V prostoru mezi vnitøním a vnìjším pláštìm, kam se ukládají jednotlivé betonové vrstvy, je pøivaøeno 8 rozpìrek- segmentù, které zajiš ují soustøednost pláš ù. Tento prùlez je vybaven standardním pochozím víkem, které je zajištìno proti odklopení a posunutí šrouby. OSAZENÍ DO TERÉNU umpa KSR a OSR se osazuje v terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o tloušce cm. Vnitøní válec se napustí vodou, která vytváøí vnitøní protitlak potøebný pøi postupném plnìní mezistìn-sendvièe umpy vrstvami betonu. Napouštìní vody se dìje postupnì tak, jak postupuje betoná. Jednotlivé vrstvy se doporuèují o výšce mm a vytvrdnutí jedné vrstvy 3 dny.jímky nesmí být osazeny do míst se zvýšenou hladinou spodní vody. V pøípadì výskytu spodní vody lze po konzultaci s výrobcem jímky rozmìrovì upravit. VNITØNÍ PRÙMÌR 150 cm VNITØNÍ PRÙMÌR 240 cm CENÍK - UMPY KRUHOVÉ SENDVIÈOVÉ VNITØNÍ PRÙMÌR 190 cm HLOUBKA cm OBJEM m3 CENA HLOUBKA cm OBJEM m3 CENA KSR , KSR , ,- KSR , ,- KSR , ,- KSR , ,- KSR , ,- KSR , ,- KSR , ,- KSR , ,- VNITØNÍ PRÙMÌR 290 cm KSR , ,- KSR , ,- KSR , ,- CENÍK - UMPY OVÁLNÉ SENDVIÈOVÉ VNITØNÍ ROZMÌR OR VNITØNÍ ROZMÌR OR HLOUBKA cm ŠÍØKA cm DÉLKA cm OBJEM m3 CENA HLOUBKA cm ŠÍØKA cm DÉLKA cm OBJEM m3 CENA OSR OSR OSR ,7 11,6 14, , , ,- OSR OSR OSR ,7 12,9 16, , , ,- VŠECHNY SHORA UVEDENÉ CENY SE ROZUMÍ BEZ DPH A DOPRAVY

16 14 POPIS - CHARAKTERISTIKA Kruhová umpa typu KR slou í k zachycení splaškových a ostatních vod obsahujících škodlivé látky z menších zdrojù. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.),u kterých není mo nost pou ít èistírenské zaøízení (domovní èistièky, septiky), a likvidovat odpadní vodu jiným zpùsobem (vypouštìním do kanalizace). Urèení objemu akumulaèního prostoru umpy lze vypoèítat podle vzorce V = n x q x t kde n je ekvivalentní poèet pøipojených obyvatel (EO) podle ÈSN EN 1085, q je specifická-prùmìrná denní spotøeba vody v litrech na obyvatele a den a t je èasový interval vyprazdòování umpy ve dnech KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Kruhová umpa typu KR je navr ena a vyrábìna v souladu s ÈSN Válcové tìleso umpy je zastudena zkrou eno a svaøeno techno- VÍKO S PRÙLEZEM MONTÁ NÍ OTVOR logií firmy LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO ( tl mm) jako uzavøená vodotìsná kruhová nádr. PLÁŠ Válcový pláš je opatøen svislými ebry daného prùøezu. Víko umpy je opatøeno systémem radiálních eber opìt daného prùøezu, která jsou pøivaøena k plášti na stranì jedné a ke støedovému sloupku na stranì druhé. Støedový sloupek je v celé své výšce vypl- EBRA nìn betonem. Dno umpy je tvoøeno kruhovou deskou stejné tlouš ky jako pláš a víko. Ve strope je prùlez o rozmìru 600 x 200 mm DNO Tento prùlez je vybaven standardním pocho- CELKOVÝ POHLED zím víkem, které je zajištìno proti odklopení a posunutí šrouby. OSAZENÍ DO TERÉNU umpa KR se osazuje v terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o tloušce cm. Po usazení se dno umpy pøibetonuje armovaným vìncem o prùøezu 150 x 250 mm. Následující den se provádí zásyp zásypovým materiálem - betonem B 10, který se prùbì nì hutní. Podmínkou pøi provádìní zásypu je protitlak vody která se zároveò s pokraèujícím zásypem do umpy napouští. Závìrem se víko umpy zasype nebo pøebetonuje. Jímky nesmí být osazeny do míst se zvýšenou hladinou spodní vody. V pøípadì výskytu spodní vody lze po konzultaci s výrobcem jímky rozmìrovì upravit. Pokud nebude výše uvedený postup dodr en, hrozí, e vahou betonu a zásypového materiálu mù e být umpa pøi montá i poškozena.

17 15 ROZMÌROVÁ DISPOZICE VNITRNI ZUMPY 150 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm KR 1 1,7 100 KR 2 2,6 150 VÝŠKA UMPY KR 3 3,5 200 VNITRNI ZUMPY 190 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm KR 4 4,2 150 UMPY UMPY PØES EBRA Prùmìr umpy pøes ebra je o 200 mm vìtší KR 5 5,6 200 KR 6 7,0 250 VNITRNI ZUMPY 240 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm KR 7 6,7 150 STRED.SLOUPEK KR 8 8,9 200 KR 9 11,2 250 ZEBRA VNITRNI ZUMPY 290 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm KR 10 9,9 150 KR 11 13,2 200 KR 12 16,5 250 DETAIL STREDOVÉHO SLOUPKU A ZEBER

18 16 UMPY OVÁLNÉ EBROVANÉ OR 1 - OR 6 POPIS - CHARAKTERISTIKA Oválná umpa typu OR slou í k zachycení splaškových a ostatních vod obsahujících škodlivé látky z menších zdrojù. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.),u kterých není mo nost pou ít èistírenské zaøízení (domovní èistièky, septiky), a likvidovat odpadní vodu jiným zpùsobem (vypouštìním do kanalizace). Urèení objemu akumulaèního prostoru umpy lze vypoèítat podle vzorce V = n x q x t kde n je ekvivalentní poèet pøipojených obyvatel (EO) podle ÈSN EN 1085, q je specifická - prùmìrná denní spotøeba vody v litrech na obyvatele a den a t je èasový interval vyprazdòování umpy ve dnech. KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Oválná umpa typu OR je navr ena a vyrábìna v souladu s ÈSN Oválné VÍKO S PRÙLEZEM tìleso umpy je zastudena zkrou eno a svaøeno technologií firmy LEISTER z homogenních polypropylénových MONTÁ NÍ OTVOR desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO (tl mm) jako uzavøená vodotìsná oválná nádr. Oválný pláš je opatøen svislými ebry daného prùøezu.. Víko umpy je opatøeno systémem radiálních eber opìt daného prùøezu, která jsou pøivaøena k plášti na stranì jedné a ke støedovým sloupkùm na stranì druhé. Støedový sloupek je EBRA vyplnìn betonem. Dno umpy je tvoøeno oválnou deskou stejné tlouš ky jako pláš a víko. Ve strope je PLÁŠ prùlez o 600 x 200 mm. DNO Tento prùlez je vybaven standardním pochozím víkem, které je zajištìno proti odklopení CELKOVÝ POHLED a posunutí šrouby. OSAZENÍ DO TERÉNU umpa OR se osazuje v terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o tloušce cm. Po usazení se dno umpy pøibetonuje armovaným vìncem o prùøezu 150 x 250 mm. Následující den se provádí zásyp zásypovým materiálem - betonem B 10,, který se prùbì nì hutní. Podmínkou pøi provádìní zásypu je protitlak vody, která se zároveò s pokraèujícím zásypem do umpy napouští. Závìrem se víko umpy zasype Jímky nesmí být osazeny do míst se zvýšenou hladinou spodní vody. V pøípadì výskytu spodní vody lze po konzultaci s výrobcem jímky rozmìrovì upravit Pokud nebude výše uvedený postup dodr en, hrozí, e vahou betonu a zásypového materiálu mù e být umpa pøi montá i poškozena.

19 ŠÍØKA REALPLAST ÈESKÝ BROD 17 ROZMEROVÁ DISPOZICE VÝŠKA VNITRNI VNITRNI SÍRKA ZUMPY 190 cm DÉLKA ZUMPY 340 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm OR 1 8,7 150 OR 2 11,6 200 DÉLKA OR 3 14,5 250 Rozmìry umpy pøes ebra jsou o 200 mm vìtší STRED.SLOUPKY VNITRNI VNITRNI SÍRKA ZUMPY 240 cm DÉLKA ZUMPY 340 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm OR 4 9,7 150 OR 5 12,9 200 OR 6 16,1 250 DETAIL STREDOVÝCH SLOUPKU A ZEBER

20 18 UMPY KRUHOVÉ SENDVIÈOVÉ KSR 1 - KSR 12 POPIS - CHARAKTERISTIKA Kruhová umpa typu KSR slou í k zachycení splaškových a ostatních vod obsahujících škodlivé látky z menších zdroj ù. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.), u kterých není mo nost pou ít èistírenské zaøízení (domovní èistièky, septiky), a likvidovat odpadní vodu jiným zpùsobem (vypouštìním do kanalizace). Urèení objemu akumulaèního prostoru umpy lze vypoèítat podle vzorce V = n x q x t kde n je ekvivalentní poèet pøipojených obyvatel (EO) podle ÈSN EN 1085, q je specifická-prùmìrná denní spotøeba vody v litrech na obyvatele a den a t je èasový interval vyprazdòování umpy ve dnech. KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Kruhová umpa typu KSR je navr ena a vyrábìna v souladu s ÈSN Skládá se z vnitøního a vnìjšího válcového tì- VÍKO S PRÙLEZEM lesa, dna umpy a stropu umpy, VNITØNÍ PLÁŠ s prùlezem o 600 x 200 mm MONTÁ NÍ OTVOR Tento prùlez je vybaven standardním pochozím víkem, které je zajištìno proti odklopení a posunutí šrouby. a montá ním otvorem slou ícímu k naplnìní støedového sloupku betonem. Vnitøní i vnìjší válcové tìleso jsou zastu dena zkrou eny a svaøe- ny technologií firmy LEISTER z homogenních polypropylenových desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO (tl mm). Vnitøní tìleso je vyrobeno jako uzavøe- DNO ná vodotìsná kruhová nádr. Vnitøní tìleso je opatøeno ve své horní èásti VNÌJŠÍ PLÁŠ dvìmi tangenciálními ebry. Kruhové víko je opatøeno systémem radiálních eber, která jsou pøivaøena k CELKOVÝ POHLED vnitønímu plášti a ke støedovému sloupku. Støedový sloupek je v celé své výšce vyplnì n betonem. Dno je tvoøeno kruhovou deskou stejné tlouštky jako pláš a víko. V prostoru mezi vnitøním a vnìjším pláštìm, kam se pøi montá i ukládají betonové vrstvy je pøivaøeno 8 distanèních segment ù, které zajiš ují soustøednost pláš ù jímky. OSAZENÍ DO TERÉNU umpa KSR se osazuje do terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o tlouš ce cm. Vnitøní válec umpy se napustí vodou, která vytváøí vnitøní protitlak potøebný pøi postupném plnìní mezistìn-sendvièe umpy vrstvami betonu.napouštìní vody se dìje postupn ì, tak, jak postupuje betoná. Jednotlivé vrstvy se doporuèují o výšce mm a vytvrdnutí jedné vrstvy 3 dny..

21 19 ROZMEROVÁ DISPZICE VNITØNÍ PRÙMÌR UMPY 150 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm KSR 1 1,7 100 KSR 2 2,6 150 VÝŠKA ZUMPY KSR 3 3,5 200 VNITØNÍ PRÙMÌR UMPY 190 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm KSR 4 4,2 150 VNITØNÍ PRÙMÌR UMPY KSR 5 5,6 200 KSR 6 7,0 250 VNITØNÍ PRÙMÌR UMPY 240 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm KSR 7 6,7 150 ZEBRA STRED.SLOUPEK KSR 8 8,9 200 KSR 9 11,2 250 VNITØNÍ PRÙMÌR UMPY 290 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm KSR 10 9,9 150 KSR 11 13,2 200 KSR 12 16,5 250 DETAIL STREDOVÉHO SLOUPKU A ZEBER

22 20 POPIS - CHARAKTERISTIKA Oválná umpa typu OSR slou í k zachycení splaškových a ostatních vod obsahujících škodlivé látky z menších zdrojù. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.), u kterých není mo nost pou ít èistírenské zaøízení (domovní èistièky, septiky), i likvidovat odpadní vodu jiným zpùsobem (vypouštìním do kanalizace). Urèení objemu akumulaèního prostoru umpy lze vypoèítat podle vzorce V = n x q x t kde n je ekvivalentní poèet pøipojených obyvatel (EO) podle ÈSN EN 1085, q je specifická-prùmìrná denní spotøeba vody v litrech na obyvatele a den a t je èasový interval vyprazdòování umpy ve dnech. KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Oválná umpa typu OSR je navr ena a vyrábìna v souladu s ÈSN Skládá se z vnitøního a vnìjšího oválného tìlesa, dna umpy stropu umpy s prùlezem o rozmìru 600 x 200 mm. Tento prùlez je vybaven standardním pochozím víkem, MONTÁZNÍ OTVORY které je zajištìno proti odklopení a posunutí šrouby. VÍKO S PRULEZEM Dále je víko opatøeno montá ním otvorem pro naplnìní støedového sloupku betonem. Vnitøní i vnìjší tìleso umpy jsou zastudena zkrou eny a svaøeny technologií firmy LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO (tl mm). Vnitøní tìleso je pak vyrobeno jako uzavøená vodotìsná nádr. Vnìjší válcové tìleso umpy má uvniø po svém obvodu cca 50 mm od horního okraje pøivaøeno 8 distanèních rozpìrek DNO - segmentù o délce 600 mm, které zajiš- VNÌJŠÍ - VNITØNÍ PLÁŠ ují soustøed nost vlastních tìles umpy. Vnitøní tìleso je navíc opatøeno ve své horní èásti 2 tangenciálními ebry. Kruhové resp. oválné víko umpy je opatøeno CELKOVÝ POHLED systémem radiálních eber, která jsou pøivaøena k vnitønímu plášti umpy na stranì jedné a ke støedovému sloupku na stranì druhé. Støedový sloupek je v celé své výšce vyplnìn betonem. Dno umpy je tvoøeno kruhovou deskou stejné tlouštky jako pláš a víko. OSAZENÍ DO TERÉNU umpa OSR se osazuje do terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o tlouš ce cm. Vnitøní válec umpy se napustí vodou, která vytváøí vnitøní proti-tlak potøebný pøi postupném plnìní mezistìn-sendvièe umpy vrstvami betonu. Napouštìní vody se dìje postupnì, tak, jak postupuje betoná. Jednotlivé vrstvy se doporuèují o výšce mm a vytvrdnutí jedné vrstvy 3 dny.

23 21 ROZMEROVÁ DISPOZICE VNITØNÍ ŠÍØKA VNITØNÍ ŠÍØKA UMPY 190 cm VNITØNÍ DÉLKA UMPY 340 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm VÝŠKA OSR 1 8,7 150 OSR 2 11,6 200 VNITØNÍ DÉLKA OSR 3 14,5 250 STØEDOVÉ SLOUPKY EBRA VNITØNÍ ŠÍØKA UMPY 240 cm VNITØNÍ DÉLKA UMPY 340 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm OSR 4 9,7 150 OSR 5 12,9 200 OSR 6 16,1 250 DETAIL STØEDOVÝCH SLOUPKÙ A EBER

24 22 POPIS - CHARAKTERISTIKA Hranatá umpa typu HR slou í k zachycení splaškových a ostatních vod obsahujících škodlivé látky z menších zdrojù. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.),u kterých není mo nost pou ít èistírenské zaøízení (domovní èistièky, septiky),èi likvidovat odpadní vodu jiným zpùsobem (vypouštìním do kanalizace). Urèení objemu akumulaèního prostoru umpy lze vypoèítat podle vzorce V = n x q x t kde n je ekvivalentní poèet pøipojených obyvatel (EO) podle ÈSN EN 1085, q je specifická-prùmìrná denní spotøeba vody v litrech na obyvatele a den a t je èasový interval vyprazdòování umpy ve dnech. KONSTRUÈNÍ ØEŠENÍ Hranatá umpa typu HR je navr ena a vyrábìna v souladu s ÈSN Tìleso umpy je svaøeno technologií firmy LEISTER z homogenních MONTÁ NÍ OTVOR polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN PRÙLEZ 600x600 VÍKO UMPY EN ISO (tl mm). jako uzavøená vodotìsná hranatá nádr. EBRA Pláš umpy je opatøen tangenciálními ebry daného prùøezu, jejich rozteè se s ubývající hloubkou zásypu zvìtšuje. Víko umpy je opatøeno systémem radiálních eber opìt daného prùøezu, která jsou pøivaøena k plášti na stranì jedné a ke støedovému (støedovým) sloupku na stranì. ŠÍØKA UMPY druhé. Støedový sloupek je v celé své výšce vyplnìn betonem. Dno umpy DÉLKA UMPY je tvoøeno deskou stejné tlouš ky. DNO ZUMPY jako pláš a strop. Strop je opatøeno prùlezem o rozmìru 600 x 600 x 200 mm CELKOVÝ POHLED Tento prùlez je vybaven standardním pochozím víkem, které je zajištìno proti odklopení a posunutí šrouby. OSAZENÍ DO TERÉNU umpa HR se osazuje v terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o tloušce cm. Proto e se jedná o nádr vyrobenou z rovného deskového materiálu, tak doporuèujeme celou umpu obetonovat. Sílu betonových opìrných zdí je nutno konzultovat se stavebním odborníkem, který podle konkrétních geologických podmínek stanoví její tlouš ku. ATYPICKÉ UMPY HRANATÉ VÝŠKA UMPY

25 VÝSKA ZUMPY REALPLAST ÈESKÝ BROD 23 ATYPICKÉ ZUMPY A NÁDRZE KRUHOVÉ A HRANATÉ Slou í k zachycení splaškových odpadních vod u rodinných domkù, chat, menších provozoven atd. Atypické umpy a nádr e vyrábíme na základì po adavkù zákazníkù. Pou ívají se napøíklad k vyvlo kování stávajících betonových ump a nádr í. Dále v místech, kde typové umpy nevyhovují svými rozmìry vzhledem k mo nosti umístìní. Atypické umpy se vyrábìjí ve velikostech od 1 m3 do 30 m3. ROZMEROVÁ DISPOZICE MONTÁZNÍ OTVOR VÍKO ZUMPY PRULEZ 600 x 600 ZEBRA ZEBRA STRED. SLOUPEK VÝŠKA ZUMPY SÍRKA ZUMPY DNO ZUMPY DÉLKA ZUMPY Rozmìr umpy pøes ebra je o 200 mm vìtší DETAIL STREDOVÉHO SLOUPKU A ZEBER VÍKO ZUMPY MONTÁZNÍ OTVORY PRULEZ 600 x 600 ZEBRA DNO ZUMPY DÉLKA ZUMPY ROZMEROVÁ DISPOZICE SÍRKA ZUMPY Rozmìr umpy pøes ebra je o 200 mm vìtší

26 VÝSKA ZUMPY REALPLAST CESKÝ BROD SPOLECNOST S RUCENÍM OMEZENÝM ATYPICKÉ UMPY A NÁDR E KRUHOVÉ A HRANATÉ Slou í k zachycení splaškových odpadních vod u rodinných domkù, chat, menších provozoven atd. Atypické umpy a nádr e vyrábíme na základì po adavkù zákazníkù. Pou ívají se napøíklad k vyvlo kování stávajících betonových ump a nádr í. Dále v místech, kde typové umpy nevyhovují svými rozmìry vzhledem k mo nosti umístìní. Atypické umpy se vyrábìjí ve velikostech od 1 m3 do 30 m3. ROZMEROVÁ DISPOZICE VÍKO ZUMPY ZEBRA MONTÁZNÍ OTVOR PRULEZ 600 x 600 PLÁST MONTÁZNÍ OTVOR VÍKO S PRULEZEM VÝSKA ZUMPY VÝŠKA ZUMPY SÍRKA ZUMPY ZEBRA DÉLKA ZUMPY DNO ZUMPY DNO ZUMPY Rozmìr umpy pøes ebra je o 200 mm vìtší VÍKO ZUMPY MONTÁZNÍ OTVORY PRULEZ 600 x 600 ZEBRA DNO ZUMPY DÉLKA ZUMPY ROZMEROVÁ DISPOZICE SÍRKA ZUMPY Rozmìr umpy pøes ebra je o 200 mm vìtší

27 66 VANIÈKA PRO RYBÁØE PROVEDENÍ A PROVEDENÍ B CENA bez DPH : 995,- CENA bez DPPH : 895,- DÉLKA ŠÍØKA HLOUBKA 75 cm 45 cm 28 cm KRMÍTKO PRO PTACTVO CENA bez DPH : 990,- VÝŠKA PRÙMÌR PRÙMÌR 50 cm 40 cm 34 cm

28 25 ŠACHTA NA VRT SVS PRÙLEZ Ø PRÙMÌR ŠACHTY OD 80 cm 60 cm CELKOVÁ VÝŠKA ŠACHTY OD 110 cm VNÌJŠÍ ŠACHTY OD 90 cm VNITØNÍ ŠACHTY OD 80 cm ZÁKLADNÍ VÝŠKA OD 110 cm Ø VÈETNÌ PRÙLEZU Ø VYRÁBÍME V LIBOVOLNÝCH ROZMÌRECH OD ROZMÌRU Ø 80 x 110 cm PODLE PØÁNÍ ZÁKAZNÍKA PRÙCHOD PRO POTRUBÍ PRÙMÌR mm TLOUŠTKA 5-12 MM PØIPOJOVACÍ HRDLO NA VRT PRÙMÌR PODLE PRÙMÌRU PA ENÍ mm ŠACHTY NA VRT - STANDARDNÍ ROZMÌRY (CENY BEZ DPH) Ø 80 x Ø 80 x Ø 80 x Ø 90 x Ø 90 x Ø 90 x Ø 100 x Ø 100 x Ø 100 x , , , , , , , , ,-

29 PRÙLEZ 26 ZÁSYP TERÉN PRÙCHOD PRO POTRUBÍ PRÙMÌR cm PRÙMÌR ŠACHTY OD 80 cm VÝŠKA ŠACHTY OD 90 cm PØIPOJOVACÍ HRDLO NA VRT PRÙMÌR PODLE PRÙMÌRU PA ENÍ PRÙLEZ Ø 60 x 20 PRÙMÌR TYP PRÙMÌR VÝŠKA SVS.. ROZMÌRY od 80 cm od 90 cm PRÙLEZ (komínek) Ø 60 x 20 OSAZENÍ ŠACHTY V TERÉNU.

30 27 OVÁLNÉ SEPTIKY REALPLAST OSR 1 - OSR 4 POPIS - CHARAKTERISTIKA Oválné septiky Realplast jsou zaøízení pro èištìní odpadních splaškových vod vyrábìné podle ÈSN EN Malé èistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel (EO), èást 1 : Prefabri- kované septiky. Èištìní probíhá na principu vyhnívání kalu, který se usazuje na dnì septiku. Odtud je pak vyklízen podle potøeby, zpravidla pokud výška kalu dosáhne 1/3 u itné výšky septiku, nejménì však 1 x roènì. Septiky Realplast se instalují do objektu s max. poètem 20 osob EO ( ekvivalent obyvatel) viz ÈSN EN 1085, nebo je lze vyu ívat jako první èistící stupeò. Objem akumulaèního prostoru septiku lze vypoèítat dle ÈSN EN 1085 podle vzorce : V = a x n x q x t kde je souèinitel kalového prostoru (1,5), n ekvivalentní poèet pøipojených obyvatel (EO) ( ÈSN EN 1085, ) q je specifická spotøeba vody v m3 na osobu a den a t zdr ení ve dnech ( obvykle t = 3 ) FUNKCE - KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Septik Realplast je opatøen 2 nebo 3 komorami. Jednotlivé komory jsou od sebe navzájem oddìleny pøepá kami-pøíèkami a nornými stìnami. Èištìná voda je do septiku pøivádìna pøívod- víko s prùlezy vtok. potrubí ním potrubím, zde se pomocí systému výtok. potrubí pøíèek a norných stìn oddìluje kal od èištìné vody a usazuje se v jednotlivých komorách na dnì septiku. Oválné tìleso septiku je zastudena zkrou eno a svaøeno technologií firmy LEISTER z homogenních polypropylenových plastových desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO (tl mm). jako uzavøená oválná vodotìsná nádr. Oválný pláš je opatøen systémem výztu ných eber, jejich rozteè se s ubývající hloubkou zásypu pláš zvìtšuje. v souladu se statickým výpoètem Dno septiku je tvoøeno oválnou deskou. ebra Víko - strop septiku je opatøen 2 standardními pochozími prùlezy 600 x 200 dno mm a CELKOVÝ POHLED Pláš septiku je opatøen vtokovým a výtokovým potrubím o prùmìru 150 mm. OSAZENÍ DO TERÉNU Septik OSR se osazuje v terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o tlouš ce cm. Po usazení se dno septiku pøibetonuje armovacím vìncem prùøezu 15 x 20 cm. Následující den se provádí zásyp zásypovým materiálem betonem B 10 který se prùbì nì hutní.podmínkou pøi provádìní zásypu je protitlak vody, která se zároveò do septiku napouští.. Rovné strany septiku doporuèujeme pøibetonovat betonem tlouš ky cm Pokud nebude výše uvedený postup dodr en, hrozí, e vahou betonu a zásypového materiálu mù e být septik vytlaèen z montá ní jámy.

31 28 ROZMEROVÁ DISPOZICE ŠÍØKA VNITRNI VNITRNI SÍRKA SEPTIKU 100 cm VÝSKA SEPTIKU 200 cm TYP POCET DÉLKA EO cm OSR OSR VÝŠKA DÉLKA OSR VNITRNI VNITRNI SÍRKA SEPTIKU 120 cm VÝSKA SEPTIKU 200 cm TYP POCET DÉLKA EO cm OSR CENÍK UVEDENÉ CENY SE ROZUMÍ BEZ DPH NORNÉ STÌNY OSR ,- OSR ,- OSR ,- OSR ,- PØEPÁ KY DETAIL PØEPÁ EK A NORNÝCH STÌN

32 30 ODLUÈOVAÈ TUKÙ (LAPOL) ROT POPIS - CHARAKTERISTIKA Plastový odluèovaè tukù - lapol ROT - je vyrábìn podle ÈSN EN LAPÁKY TUKÙ Èást 1 Zásady pro navrhování, provádìní a zkoušení, oznaèování a øízení jakosti a ÈSN EN LAPÁKY TUKÙ - èást 2 výbìr vhodného rozmìru, osazování, obsluha a údr ba. Slou í k zachycení tukù a olejù v provozech jako jsou restaurace, kuchyn ì, výrobny lahùdek apod. Pou ívá se zpravidla jako pøedøazená jednotka pøed èistírnu odpadních vod, resp. jako první stupeò pøed vypouštìním odpadních vod do veøejné kanalizace. Pøedpokladem správné funkce odluèovaèe je pravidelné odstraòování tuku ze zásobníku ( labu). Stejnì tak je nutné pravidelnì odstra òovat kal z kalového prostoru odluèovaèe. KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Plastový odluèovaè tukù je navr en v souladu s normou ÈSN - Odluèovaèe tukù. Funkce odluèovaèe spoèívá v tom e je zneèištìná voda je pøivádìna pøes usmìròovací komoru do odluèovacího prostoru, ve kterém dochází k jejímu ochlazení. Poté dochází vzhledem k VÍKO LAPOLU PØÍTOKOVÉ POTRUBÍ PLÁŠ LAPOLU DNO LAPOLU NORNÁ STÌNA USMÌRÒOVACÍ KOMORA ODTOKOVÉ POTRUBÍ ZÁSOBNÍK NA TUK KALOVÁ PØEPÁ KA CELKOVÝ POHLED vhodné konstrukci lapolu spojeného s gravitaèími vlastnostmi tekutin k odlouèení tukù a olejù od vody a jejich shroma ïování v zásobníku. Zároveò dochází k oddìlení pevných èástic a jejich usazení v kalovém prostoru Odluèovaè REALPLAST je svaøen pomocí nejmodernìjší svaøovací techniky firmy LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO (tl mm) jako uzavøená vodotìsná jímka odolávající tlaku zásypového betonu. Standardnì je odluèovaè vybaven pøítokovým a odtokovým potrubím prùmìru dle potøeby. Odlišné provedení potrubí pøípadné zvìtšení základních rozmìrù je mo né provésti dle individuelních po adavkù zákazníka. Tyto úpravy je tøeba specifikovat pøi objednávce. OSAZENÍ ODLUÈOVAÈE Po vykopání jámy a vybetonování podkladního betonu se odluèovaè usadí do vodorovné polohy.po napuštìní odluèovaèe vodou a pøípadném rozepøení se provede obetonování spodní èásti odluèovaèe betonem B 30. Pøipojí se kanalizaèní potrubí, provede se obetonování stìn. OBSLUHA ODLUÈOVAÈE Provozovatel na základì výsledkù zkušebního provozu vypracuje provozní øád odluèovaèe, kde budou.zejména pøedepsané lhùty pro : kontrolu odluèovaèe, shrabování odlouèeného tuku do zásobníku natuk, èištìní zásobníku a zpùsob likvidace odlouèeného tuku, èištìní kalového prostoru a likvidace kalu. Pro zkušební provoz doporuèuje výrobce v bì ných podmínkách kontrolu a shrabování 1 x za mìsíc, èištìní zásobníku po Jjho naplnìní a èištìní kalového prostoru (vyèerpání fekálním vozem, pøípadnì ruèní odstranìní) 1 x za 3 mìsíce. Tyto lhùty budou po zkušebním provozu zkráceny nebo prodlou eny podle mno ství odlouèeného tuku a mno ství kalù v kalovém prostoru.

33 31 ODLUÈOVAÈ TUKÙ ( LAPOL ) ROT ROZMEROVÁ DISPOZICE ROZMERY TYP ŠÍRKA x DÉLKA x VÝSKA POCET JÍDEL ROT VÝSKA ROT ROT DÉLKA SÍRKA ROZMERY JSOU UVEDENY V mm ZEBRA USMERNOVACÍ KOMORA CENÍK UVEDENÉ CENY SE ROZUMÍ BEZ DPH ROT ,- ROT ,- ROT ,- KALOVÝ PROSTOR ODTOKOVÁ KOMORA POHLED DOVNITR

34 Atest - úèinnost odluèovaèù tukù ROT Výrobce : REALPLAST spol. s r.o. Suvorovova 159, ÈESKÝ BROD,PSÈ POU ITÍ : Gravitaèní odluèovaè tukù slou í k zachycení tukù a olejù z odpadních vod z kuchyní, restaurací, jídelen a menších masných a dalších potravináøských provozù. Pro úèinné gravitaèní èištìní nesmí být tuky a oleje emulgované. KONSTRUKCE ODLUÈOVAÈÙ : Odluèovaèe byly navr eny v souladu s ÈSN a EN a na základì smìrnic pro návrh gravitaèních odluèovaèù tukù ZKOUŠKY, REFERENÈNÍ MÌØENÍ : Výrobce provedl zkoušky a sleduje výsledky rozborù výstupní vody na nìkolika referenèních instalacích odluèovaèù tukù. Hodnoty zneèištìní ve výstupní vodì za odluèovaèem, který je obsluhován dle doporuèení výrobce, tj. pravidelnì kontrolován a èištìn, se pohybují v tìchto mezích : Tuky (EL - extrahované látky) - desítky mg/l, BSK - stovky mg/l, CHSK - stovky mg/l.gravitaèní odluèovaè tukù slou í k zachycení tukù a olejù z odpadních vod z kuchyní, restaurací, jídelen a menších masných a dalších potravináøských provozù. Pro úèinné gravitaèní èištìní nesmí být tuky a oleje SPLNÌNÍ PO ADAVKÙ : Na základì zkušenosti z provozu odluèovaèù ROT a podle výsledku zkoušek, resp. kontrolních mìøení lze na výstupu z odluèovaèù oèekávat tyto hodnoty zneèištìní : EL...50 mg/l BSK mg/l CHSK mg/l PROHLÁŠENÍ O SHODÌ : Výrobce na základì zkoušek, kontrolních mìøení a dalších podkladù vydal pro odluèovaèe tukù Prohlášení o shodì podle zákona 22/1997 Sb. a naøízení vlády, kterým se stanoví technické po adavky na stavební výrobky. v Èeském Brodì kvìten 2002 REALPLAST Èeský Brod

35 32 Provozní øád plastových odluèovaèù tukù Plastový odluèovaè tukù ROT 1-3 je samostatnou èistící jednotkou pøed zaústìním odpadních vod z kuchyòských provozù do veøejné kanalizace. Provoz odluèovaèe vy aduje, dle stupnì zatí ení odpadními vodami pravidelnì èistit kalovou jímku na vstupu pevných èástic a tuk usazený na hladinì sbírat a ekologicky nezávadným zpùsobem likvidovat. Povinnosti provozovatele: 1. provozovatel ustanoví trvalou obsluhu odluèovaèe. 2. provozovatel zajistí likvidaci tuku odstranìného z odpadní vody specializovanou firmou podle aktuální potøeby formou objednávky. Povinnosti obsluhy: 1. shrabovat usazený tuk z povrchu èištìné vody do pøipravené nádoby pøi vrstvì tuku vyšší ne 3 cm, kontrola se provádí 1 x týdnì. 2. upozornit provozovatele na nutnost likvidace tukù pøi naplnìní sbìrné nádoby. Pokyny pro bezpeènost a hygienu práce (výbìr) 1. obsluhovatel je povinnen postupovat tak, aby pøi èinnosti neohro oval zdraví a ivot svùj ani jiné osoby. 2. podrobovat se lékaøským prohlídkám 1 x za 3 roky. 3. oznamovat svým nadøízeným závady, které by mohly ovlivnit bezpeènost a zdraví lidí. 4. pøi manipulaci s odpadními vodami je povinnen dodr ovat osobní hygienu a pøi likvidaci tukù pou ívat ochranné pomùcky a prostøedky. 5. veškerá i drobná poranìní nechat dùkladnì ošetøit. 6. prokázat se platným oèkováním proti tetanu Záruèní a pozáruèní servis provádí dodavatel: REALPLAST ÈESKÝ BROD

36 33 VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 1 POPIS - CHARAKTERISTIKA Vodomìrná šachta typu VŠR je urèena k umístìní vodovodní pøípojky mimo budovu tam, kde nelze umístit vodomìr pøímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní pøípojky vzdáleno od hranice nemovitosti více ne 10 metrù. Šachta se obvykle umis uje na neveøejném pozemku tìsnì u hranice s pozemkem veøejným. Vodomìrné šachty se dodávají v provedení pochozím nebo pojezdném. KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Vodomìrná šachta je navr ena v souladu s normou ÈSN Vodovodní pøípojky a slou í k osazení hlavního pøípojko- vého uzávìru a vodomìru vèetnì dalšího manipulaèního uzávìru. Vodomìrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernìjší svaøovací techniky firmy PRÙLEZ Ø 600 VÍKO LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO (tl mm) jako uzavøená vodotìs- ná kruhová jímka odolávající tlaku PLÁŠT zásypového betonu. Pøístup do šachty je umo nìn prùlezem o prùmìru 600 mm a výšce 200 mm. Tento prùlez je standardnì opatøen pochozím víkem. šachta je vybavena plastovými stupadly a vstupy pro vodovodní potrubí velikosti 32 mm. Odlišné umístìní prostupù a pøí- padné zvìtšení základních rozmìrù DNO je mo né provésti dle individuelních VSTUP resp. VÝSTUP po adavkù zákazníka. Prùmìry vstup a PRO POTRUBÍ výstupního potrubí je tøeba specifikovat pøi objednávce. CELKOVÝ POHLED OSAZENÍ VODOMÌRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU Vodomìrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která pøesahuje dno šachty o 100 mm. U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s pøíslušnou ÈSN a postupnì obsypávám betonem B 10, který prùbì nì hutníme aby nedošlo k sesednutí betonu a následné deformaci šachty. U provedení pojezdného je postup stejný, pouze jako ukonèení se pøes obetonovanou šachtu polo í roznášecí deska, pøípadnì se tato deska vybetonuje a na ní se polo í povrch vozovky.

37 34 ROZMEROVÁ DISPOZICE PROVEDENÍ A VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 1 VNITRNI SACHTY 100 cm VNEJSI SACHTY 110 cm PRULEZ 60 x 20 cm ZAKLADNI VYSKA 150 cm VCETNE PRULEZU VÝSKA SACHTY PRUMER SACHTY PROVEDENÍ B (2 EBRA) DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL 2 EBRA (OBRUÈE) VÝSKA SACHTY PRUMER SACHTY CENA UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH VŠR 1 A (základní provedení) 4 500,- VŠR 1 B (provedení s dvìmi ebry) 4 830,-

38 35 VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 2 POPIS - CHARAKTERISTIKA Vodomìrná šachta typu VŠR je urèena k umístìní vodovodní pøípojky mimo budovu tam, kde nelze umístit vodomìr pøímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní pøípojky vzdáleno od hranice nemovitosti více ne 10 metrù. Šachta se obvykle umis uje na neveøejném pozemku tìsnì u hranice s pozemkem veøejným. Vodomìrné šachty se dodávají v provedení pochozím nebo pojezdném. KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Vodomìrná šachta je navr ena v souladu s normou ÈSN Vodovodní pøípojky VÍKO PRÙLEZ Ø 600 a slou í k osazení hlavního pøípojko- vého uzávìru a vodomìru vèetnì dalšího manipulaèního uzávìru. Vodomìrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernìjší svaøovací techniky firmy PLÁŠT LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO 1873 ZEBRA 1 a ÈSN EN ISO (tl mm) jako uzavøená vodotìs- ná kruhová jímka odolávající tlaku zásypového betonu. Pøístup do šachty je umo nìn prùlezem o prùmìru 600 mm a výšce 200 mm. Tento prùlez DNO je standardnì opatøen pochozím víkem. VSTUP resp. VÝSTUP šachta je vybavena plastovými stupadly a PRO POTRUBÍ vstupy pro vodovodní potrubí velikosti SPODNÍ 32 mm. Odlišné umístìní prostupù a pøí- ZEBRA padné zvìtšení základních rozmìrù CELKOVÝ POHLED je mo né provésti dle individuelních po adavkù zákazníka. Prùmìry vstup a výstupního potrubí je tøeba specifikovat pøi objednávce. OSAZENÍ VODOMÌRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU Vodomìrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která pøesahuje dno šachty o 100 mm. U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s pøíslušnou ÈSN a postupnì obsypávám betonem B 10, který prùbì nì hutníme aby nedošlo k sesednutí betonu a následné deformaci šachty.u provedení pojezdného je postup stejný, pouze jako ukonèení se pøes obetonovanou šachtu polo í roznášecí deska, pøípadnì se tato deska vybetonuje a na ní se polo í povrch vozovky.

39 36 ROZMEROVÁ DISPOZICE VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 2 VNITRNI SACHTY 100 cm VNEJSI SACHTY 120 cm PRULEZ 60 x 20 cm ZAKLADNI VYSKA 150 cm VCETNE PRULEZU VÝSKA SACHTY PRUMER SACHTY DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL POHLED NA SACHTU ZDOLA 2 EBRA (OBRUÈE) CENA UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH VSR ,-

40 37 VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 3 POPIS - CHARAKTERISTIKA Vodomìrná šachta typu VŠR je urèena k umístìní vodovodní pøípojky mimo budovu tam, kde nelze umístit vodomìr pøímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní pøípojky vzdáleno od hranice nemovitosti více ne 10 metrù. Šachta se obvykle umis uje na neveøejném pozemku tìsnì u hranice s pozemkem veøejným. Vodomìrné šachty se dodávají v provedení pochozím nebo pojezdném. KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Vodomìrná šachta je navr ena v souladu s normou ÈSN Vodovodní pøípojky a slou í k osazení hlavního pøípojko- vého uzávìru a vodomìru vèetnì PRÙLEZ Ø 600 VÍKO dalšího manipulaèního uzávìru. Vodo- mìrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernìjší svaøovací techniky firmy PLÁŠT LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO (tl mm) jako uzavøená vodotìs- ná kruhová jímka odolávající tlaku ZEBRA zásypového betonu. Pøístup do šachty je umo nìn prùlezem o prùmìru 600 mm a výšce 200 mm. Tento prùlez je standardnì opatøen pochozím víkem. šachta je vybavena plastovými stupadly a DNO vstupy pro vodovodní potrubí velikosti VSTUP resp. VÝSTUP PRO POTRUBÍ 32 mm. Odlišné umístìní prostupù a pøí- padné zvìtšení základních rozmìrù ZEBRA je mo né provésti dle individuelních CELKOVÝ POHLED po adavkù zákazníka. Prùmìry vstup a výstupního potrubí je tøeba specifikovat pøi objednávce.. OSAZENÍ VODOMÌRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU Vodomìrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která pøesahuje dno šachty o 100 mm. U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s pøíslušnou ÈSN a postupnì obsypávám betonem B 10, který prùbì nì hutníme aby nedošlo k sesednutí betonu a následné deformaci šachty.u provedení pojezdného je postup stejný, pouze jako ukonèení se pøes obetonovanou šachtu polo í roznášecí deska, pøípadnì se tato deska vybetonuje a na ní se polo í povrch vozovky. Vodomìrnou šachtu v úpravì proti pùsobení spodní vody (je dodávána se zpevòovacími ebry), je nutné pøibetonovat k základové desce.

KATALOG VÝROBKÙ FIRMY REALPLAST

KATALOG VÝROBKÙ FIRMY REALPLAST REALPLAST CESKÝ BROD SPOLECNOST S RUCENÍM OMEZENÝM 321 622 064 www.azrealplast.cz e-mail : arealplast@quick.cz KATALOG VÝROBKÙ FIRMY REALPLAST REALPLAST CESKÝ BROD SPOLECNOST S RUCENÍM OMEZENÝM 321 622

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

2. Důležité rozměry a kóty čistírny. Z hlediska stavebního zabudování čistírny jsou významné rozměry a kóty uvedené v následující tabulce:

2. Důležité rozměry a kóty čistírny. Z hlediska stavebního zabudování čistírny jsou významné rozměry a kóty uvedené v následující tabulce: Příloha č.1 - Doporučený postup zabudování čistírny BIOREAL DČ3 1. Popis čistírny. Čistírna BIOREAL DČ3 je tvořena plastovou kruhovou nádrží o průměru 1,3 m a výšce dno strop čistírny: 2,20 m. Ve stropní

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

REALPLAST ÈESKÝ BROD SPOLEÈNOST S RUÈENÍM OMEZENÝM. 321 622 064 www.azrealplast.cz e-mail: mocrealplast@seznam.cz VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 1 VÝSKA SACHTY

REALPLAST ÈESKÝ BROD SPOLEÈNOST S RUÈENÍM OMEZENÝM. 321 622 064 www.azrealplast.cz e-mail: mocrealplast@seznam.cz VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 1 VÝSKA SACHTY 30 PROVEDENÍ A VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 1 VNITRNI SACHTY 100 cm VNEJSI SACHTY 110 cm ZAKLADNI VYSKA 150 cm PROVEDENÍ B (2 EBRA) 2 EBRA (OBRUÈE) VŠR 1 A (základní provedení) 4 730,- VŠR 1 B (provedení s dvìmi

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

Návod k užívání a údržbě plastových jímek a nádrží určených k akumulaci odpadních vod

Návod k užívání a údržbě plastových jímek a nádrží určených k akumulaci odpadních vod Návod k užívání a údržbě plastových jímek a nádrží určených k akumulaci odpadních vod Návod k užívání a údržbě plastových nádrží a jímek určených k akumulaci odpadních vod Návod na používání a údržbu Během

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

15. Požární ochrana budov

15. Požární ochrana budov 15. Požární ochrana budov Øešení požární bezpeènosti stavebních objektù vychází ze dvou základních norem: ÈSN 73 0802 Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN 73 0804 Požární bezpeènost staveb Výrobní

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

Krouhaèe zeleniny stolní

Krouhaèe zeleniny stolní 79 Krouhaèe zeleniny stolní krouhaèe zeleniny CL20D a CL25D rozmìry v cm napìtí V pøíkon kw výkon porce rychlost ot/min CL20D 32,5x30xV.55 0,4 a 40 kg/hod. 20-60 1-22394 19.780,- CL25D 32x30xV.55 0,4 a

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

CENÍK INTERIÉROVÝCH DVEØÍ

CENÍK INTERIÉROVÝCH DVEØÍ 3/200 platnost ceníku do vydání nového CENÍK INTERIÉROVÝCH DVEØÍ LUX interier s.r.o. Hlušovice 92 7834 Bohuòovice tel.: +420 585 34 605 fax: +420 585 34 606 e-mail: luxinterier@luxinterier.cz http://www.luxinterier.cz

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad DN 300 a více ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU 51-100 M Čištění kanalizace do DN 200mm

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY Jednostrannì lepící no ièky kruhové plné A B materiál 27267 NG-R3,8-2 8 0 guma 27268 NG-R7-1 7.0 0 guma 27269 NG-R10-2 10.0 0 guma 27272 NG-R12-3 10 0 guma 27270 NG-R19-2

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe

pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe Penzion v pasivním standardu, který se zrodil v hlavì investora pana Jana Ivièièe se nyní buduje v lokalitì vinných sklepù vinaøské obce Nechory u obce

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

Střecha pro 3 generace

Střecha pro 3 generace Střecha pro 3 generace česká betonová taška Betonová krytina BESK a střešní příslušenství Katalog a ceník platný od 1. 4. 2009 BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA BESK Přijatelné finanční řešení Vaší střechy Společnost

Více

Instalaèní instrukce

Instalaèní instrukce CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DTIP 18 je urèený na: - hlavní vytápìní v betonových podlahách - ochranu venkovních prostor pøed náledím - ochranu okapových žlabù a svodù pøed zamrznutím Ž

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Pražská? Dobrá adresa...

Pražská? Dobrá adresa... Pražská? Dobrá adresa... Nová výstavba Projekt urèený k dlouhodobì soustøedìné výstavbì pøedmìstského komplexu bytových domù s názvem "Pražská" se nachází podél místní obslužné komunikace C 2 - ul. gen.

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

regulaèní stanice plynu

regulaèní stanice plynu regulaèní stanice plynu Èlenìní Katalogu Úvod 3 Regulaèní stanice plynu 6 Malá farmáøská regulaèní stanice 6 Farmáøská regulaèní stanice 8 Ukázky èinnosti 10 Pøehled dodávaných budov 11 Certifikace 25

Více

MONTÁ NÍ MANUÁL. Parotìsné zábrany

MONTÁ NÍ MANUÁL. Parotìsné zábrany MONTÁ NÍ MANUÁL Parotìsné zábrany OBSAH 1. Popis kategorie parotìsných zábran. 1.1 Co to je parotìsná zábrana? 1.2 Kde se pou ívá? 1.3 Jakou plní funkci? 1.4 Reflexní úèinky. 2. jak vybírat. Dùle ité zásady.

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315 REHAU AWAŠACHTA PP D 400/315 BEZEPEČOST PRO CELÉ GEERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA D 400/315 Strana AWAŠACHTA

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

okna Dalur profi s.r.o. Dveře interiérové, vstupní, bezpečnostní Podlahy masivní, plovoucí, vinylové Žaluzie, markýzy - představení společnosti

okna Dalur profi s.r.o. Dveře interiérové, vstupní, bezpečnostní Podlahy masivní, plovoucí, vinylové Žaluzie, markýzy - představení společnosti Dalur profi s.r.o. - představení společnosti Nabídka sortimentu vèetnì odborné montá e: Dveøe (interiérové, vchodové, bezpeènostní, protipo ární) Podlahy (plovoucí, vinylové, masivní) Stínící technika

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

ACO MARKANT. release: čerpat, odvádět a opětovně využít

ACO MARKANT. release: čerpat, odvádět a opětovně využít release: čerpat, odvádět a opětovně využít ACO MARKANT 222 Sklepní světlíky Světlíky pochozí / pojízdné 226 Sklepní světlíky Allround Nástavné prvky Nástavce a výztužné rámy 229 Příslušenství Doplňky,

Více

KORUDRAIN. drenážní trubky z PE. = nejlepší řešení pro Vaše odvodnění

KORUDRAIN. drenážní trubky z PE. = nejlepší řešení pro Vaše odvodnění KORUDRAIN drenážní trubky z PE = nejlepší řešení pro Vaše odvodnění ck Sa GEO PROFIL A HISTORIE SPOLEÈNOSTI 1993 založení firmy Böhm-plast s.r.o. 1994-1997 rozvíjení obchodních aktivit 1997 koupě výrobního

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02 SIGMA PUMPY HRANICE FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, TØÍVØETENOVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz FADV, FATV

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

příklady nestandardních doplňkových prvků regálového systému signální žlutá (signal yellow) RAL 3020 RAL 3002 RAL 4005

příklady nestandardních doplňkových prvků regálového systému signální žlutá (signal yellow) RAL 3020 RAL 3002 RAL 4005 REGÁOÝ SYSTÉM SU5 RA 99 6 7 9 5 8 0 základní barevné provedení prezentovaných výrobků příklady nestandardních doplňkových prvků regálového systému DOPŇKOÉ PRKY REGÁOÉHO SYSTÉMU 0 přístěnný regál 00mm s

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU Výzva è. 7 / v1 25. 5. 2009 OBSAH 1. Úvod 2 2. Obecná pravidla publicity 3 2.1 Technické vlastnosti informacních a propagacních opatrení 5 2.2 Informacní banner 5 2.3 Cizojazycné

Více

Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v malých otopných, solárních nebo klimatizaèních systémech.

Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v malých otopných, solárních nebo klimatizaèních systémech. OÌOVÁ MOKROÌ NÁ ÈERADA RO OTONÉ, SOÁRNÍ A KIMATIZAÈNÍ SYSTÉMY V VA, VSA VD VŠEOECNÉ INORMACE ou ití Èerpadla jsou urèena pro cirkulaci horké nebo studené vody v alých otopných, solárních nebo kliatizaèních

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 6. 2011. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) dodací lhùta 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád

Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Kanalizace ve správě SLUMEKO, s.r.o. Kanalizační řád Ostrava, listopad 2009 Výtisk č.:1 Na základě zpracovaného paspartu kanalizací v dané oblasti a provozního řádu kanalizace předkládáme návrh kanalizačního

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více