KATALOG VÝROBKÙ FIRMY REALPLAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG VÝROBKÙ FIRMY REALPLAST"

Transkript

1 REALPLAST CESKÝ BROD SPOLECNOST S RUCENÍM OMEZENÝM KATALOG VÝROBKÙ FIRMY REALPLAST

2 REALPLAST CESKÝ BROD SPOLECNOST S RUCENÍM OMEZENÝM Vážení pøátelé, pøedkládáme Vám nabídku naší firmy, která se zabývá výrobou domovních èistíren odpadních vod, vodomìrných šachet, septikù, žump, dále pak výrobou plastových bazénù, rùzných plastových nádrží a zastøešením bazénù, jakož i dalších výrobkù dle individuelní dohody. V nabídce je uveden reprezentativní vzorek typových výrobkù, které lze upravit podle pøání a potøeb zákazníka. Doufáme, že Vás naše nabídka zaujme. Tìšíme se na další spolupráci. Kanceláø firmy se nachází na níže uvedené adrese v Èeském Brodì,. viz plánek dole. Realplast s.r.o. Žižkova ulice 1413, Èeský Brod KANCELÁØ REALPLAST Žižkova ulice 1413 SMÌR MOCHOV-ÈELÁKOVICE SMÌR LYSÁ N/L KOUNICE SMÌR POØÍÈANY-SADSKÁ NYMBURK ŠTOLMÍØ ŽELEZNIÈNÍ TRA LSTIBOØ NOVÁ VES II LIBLICE SMÌR PRAHA VÝROBA BYLANY TISMICE SMÌR MUKAØOV-ØÍÈANY PØISTOUPIM SMÌR KOLÍN VRÁTKOV TUCHORAZ SMÌR KOSTELEC N È/L KŠELY

3 REALPLAST CESKÝ BROD SPOLECNOST S RUCENÍM OMEZENÝM KATALOG VÝROBKÙ PLATNOST OD 1. 4., VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH KÓD VÝROBKU VÝROBEK - PØEDMÌT - SPRTIMENT PLASTOVÉ BAZÉNY - OBECNÌ CENÍK KULATÝCH BAZÉNÙ CENÍK OVÁLNÝCH A OBDÉLNÍKOVÝCH BAZÉNÙ, SCHODY TVARY - STANDARDNÍ VZORY BAZÉNÙ ILUSTRAÈNÍ FOTO BAZÉNU S ODKAZEM OBECNÉ POKYNY PRO INSTALACI BAZÉNÙ CENÍK PØÍSLUŠENSTVÍ K BAZÉNÙM (PRO PROVOZ) CENÍK - ŽUMPY KRUHOVÉ A OVÁLNÉ ŽEBROVANÉ CENÍK - ŽUMPY KRUHOVÉ A OVÁLNÉ SENDVIÈOVÉ ŽUMPY KRUHOVÉ ŽEBROVANÉ - POPIS ŽUMPY OVÁLNÉ ŽEBROVANÉ - POPIS ŽUMPY KRUHOVÉ SENDVIÈOVÉ - POPIS ŽUMPY OVÁLNÉ SENDVIÈOVÉ - POPIS ŽUMPY ATYPICKÉ HRANATÉ - POPIS ATYPICKÉ ŽUMPY A NÁDRŽE - POPIS ŠACHTA NA VRT SEPTIKY OVÁLNÉ - POPIS, CENÍK ODLUÈOVAÈE TUKÙ (LAPOLY) - POPIS, CENÍK VODOMÌRNÉ ŠACHTY - POPIS, CENÍK KANALIZAÈNÍ ŠACHTY, ÈERPACÍ JÍMKY - POPIS, CENÍK ÈISTIÈKY ODPADNÍCH VOD - POPIS, CENÍK, PROVOZ ÈOV OSTATNÍ VÝROBKY - POPIS, CENÍK STRANA 2 3 4, , 9 10, , 15 16, 17 18, 19 20, , 24 25, 26 27, až až až až a dále

4 2 PLASTOVÉ BAZÉNY REALPLAST Plastové bazény REALPLAST jsou vyrábìny podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO z homogenního polypropylénu odolného vùèi ÚV záøení o tlouštce 5 mm v barvách svìtle nebo tmavì modré. Vyrábìjí se ve standartních rozmìrech nebo podle individuelního pøání zákazníka do maximální hloubky 160 cm. Bazény tvaru oválu a obdélníku se zakulacenými rohy lze též vyrobit z polypropylénu o tlouštce 8 mm v barvì tmavì i svìtle modré. Výhodou plastových bazénù oproti bazénùm z folií je prakticky neomezená životnost použitého materálu, snadná montáž, libovolný tvar, montáž jakéhokoliv pøíslušenství, trysek, svìtel, protiproudu apod. možnost pevnì zabudovaných schodù do bazénu, to vše za srovnatelné ceny. U bazénù je možno vrchní okraj ukonèit trubkou v barvì plastu (32 mm), hranatým límcem 15 x 15 cm nebo pøelivovou hranou (møížkou) vhodné pro vnitøní zabudování bazénu. Kromì standardních rozmìrù a tvarù dodávaných bazénù se vyrábìjí i tvary a rozmìry podle pøání zákazníka. U takovýchto bazénù se cena stanoví individuálnì. OSAZENÍ PLASTOVÝCH BAZÉNÙ. Osazení bazénù - podrobný návod obdržíte pøi závazné objednávce. VŠEOBECNÉ POKYNY: Bazén se bude osazovat vìtšinou v celku, již svaøený, proto je tøeba vyhloubit jámu na všech stranách o 25 cm vìtší než je pùdorysný vnitøní rozmìr bazénu. To znamená, že skuteèný rozmìr jámy bude o 50 cm vìtší než vnitøní rozmìr bazénu. Bazény se instalují na pøedem pøipravenou armovanou desku tlouštky cm. Na betonovou desku se položí nejlépe tvrzený polystyrén o síle 2 cm nebo geotextilie a na tento podklad se usadí skelet bazénu, který se mùže obložit polystyrenem síly 5 cm jako zateplení bazénu. U bazénù zapuštìných do terénu je nejlépe skelet obetonovat suchým betonem o síle 15 cm. 1. POSTUP - BETONÁŽ. - po usazení skeletu bazénu se rozepøou podélné rovné stìny a bazén se napustí vodou do výšky cm. Bazén se obsype polosuchým betonem, který se opatrnì zhutní. Druhý den se zvýší hladina o dalších cm a pokraèuje se v betonáži. Poté následuje montáž pøíslušenství (filtraèní jednotka, skimmer, trysky, svìtla atd.) Po provedené montáži se betonáž dokonèí. 2. KRUHOVÉ BAZÉNY ATYPICKÉ BAZÉNY Bazeny kruhové se mohou instalovat na terénu na rovnou plochu.usazení atypických bazénù je nutno v každém pøípadì konzultovat s výrobcem. DEJTE POZOR ABY JSTE SE NEDOSTALI PØI VÝKOPU DO ZÓNY SPODNÍ VODY

5 3 BAZÉNY KULATÉ HLOUBKA 100 cm cena se rozumí bez DPH Vnitøní prùmìr v m objem v m3 základní cena cena s límcem Ø 3 Ø 3,5 Ø 4 Ø 4,5 Ø , , , , , , , , , ,- BAZÉNY KULATÉ HLOUBKA 120 cm cena se rozumí bez DPH Vnitøní prùmìr v m objem v m3 základní cena cena s límcem Ø 3 Ø 3,5 Ø 4 Ø 4,5 Ø , , , , , , , , , ,- BAZÉNY KULATÉ HLOUBKA 150 cm cena se rozumí bez DPH Vnitøní prùmìr v m objem v m3 základní cena cena s límcem Ø 3 Ø 3,5 Ø 4 Ø 4,5 Ø , , , , , , , , , ,- VNÌJŠÍ ROZMÌR BAZÉNU JE O cm VÌTŠÍ ( ŽEBRA)

6 4 BAZÉNY OVÁLNÉ UKONÈENÉ PLASTOVOU TRUBKOU 32 mm cena se rozumí bez DPH VNITØNÍ ROZMÌR HLOUBKA 120 cm HLOUBKA 130 cm HLOUBKA 140 cm HLOUBKA 150 cm HLOUBKA 160 cm 3 x 4 3 x 5 3 x 6 3,5 x 6 3,5 x 7 4 x 8 5 x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- BAZÉNY OBDÉLNÍKOVÉ UKONÈENÉ PLASTOVOU TRUBKOU 32 mm cena se rozumí bez DPH VNITØNÍ ROZMÌR HLOUBKA 120 cm HLOUBKA 130 cm HLOUBKA 140 cm HLOUBKA 150 cm HLOUBKA 160 cm 3 x 4 3 x 5 3 x 6 3,5 x 6 3,5 x 7 4 x 8 5 x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- VNÌJŠÍ ROZMÌR BAZÉNU JE O cm VÌTŠÍ ( ŽEBRA)

7 5 BAZÉNY OVÁLNÉ A OBDÉLNÍKOVÉ UKONÈENÉ ROVNÝM LÍMCEM 15 cm cena se rozumí bez DPH VNITØNÍ ROZMÌR HLOUBKA 120 cm HLOUBKA 130 cm HLOUBKA 140 cm HLOUBKA 150 cm HLOUBKA 160 cm 3 x 4 3 x 5 3 x 6 3,5 x 6 3,5 x 7 4 x 8 5 x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- VNÌJŠÍ ROZMÌR BAZÉNU JE O cm VÌTŠÍ ( ŽEBRA) PEVNÌ ZABUDOVANÉ SCHODY cena se rozumí bez DPH HLOUBKA v cm POÈET STUPÒÙ ŠÍØE 80 cm ŠÍØE 100 cm ŠÍØE 120 cm ks 4 ks 5 ks 8 250, , , , , , , , ,- BAZÉNY OVÁLNÉ A OBDÉLNÍKOVÉ UKONÈENÉ PØELIVOVÝM ŽLABEM cena se rozumí bez DPH VNITØNÍ ROZMÌR HLOUBKA 120 cm HLOUBKA 130 cm HLOUBKA 140 cm HLOUBKA 150 cm HLOUBKA 160 cm 3 x 4 3 x 5 3 x 6 3,5 x 6 3,5 x 7 4 x 8 5 x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,-

8 6

9 7 fotografie - obrázky bazénù další najdete na adrese :

10 8 OBECNÉ POKYNY PRO INSTALACI PLASTOVÝCH BAZÉNU NA CO JE TØEBA DÁT PØI ZABUDOVÁNÍ POZOR : Plastové bazény jsou vyrábìny svaøené vcelku vzhledem k pøepravì do maximálního rozmìru 3,5 x 7 m. Vìtší bazény jsou svaøovány na místì u zákazníka. Míry bazénù a plastových schodù uvedené v ceníku jsou míry vnitøní. Venkovní míry jsou asi o 30 cm vìtší a to podle velikosti bazénového lemu a velikosti výztuh (rovný límec, pøelivová hrana) UKONÈOVACÍ TRUBKA DLAŽBA STÌNA BAZÉNU MONTÁŽNÍ ROZPÌRY DNO BAZÉNU TEPELNÁ IZOLACE LÍMEC ZÁKLADOVÁ DESKA TEPELNÁ IZOLACE ŽEBRA ARMOVACÍ DRÁT BETONOVÝ ZÁSYP OKOLNÍ TERÉN VOLBA STANOVIŠTÌ Zvolte si èást pozemku chránìnou pøed padajícím listím, vzdálenou místùm se zvýšeným výskytem hmyzu. Podloží musí být rostlá zemina, nikoliv navážka, aby nedošlo k poškození betonového podkladu. Pøi výbìru umístìní bazénu pøihlédneme k možnosti umístìní technologie (filtr. jednotky atd.) do sklepa, pøípadnì do zdìné nebo plastové šachty. Vzdálenost umístìní filtraèní jednotky by nemìla být vìtší než 10 m. a) bazénový skelet bude usazován vcelku, již svaøený : v tomto pøípadì je tøeba vyhloubit jámu na všech stranách vìtší min. o cm než je pùdorysný vnitøní rozmìr bazénu. to znamená, že skuteèný rozmìr jámy bude minimálnì o cm vìtší než rozmìr bazénového skeletu. Totéž platí pro plastové schody umístìné vnì bazénu. b) bazénový skelet bude svaøen na místì mimo montážní jámu : v tomto pøípadì je potøeba rovný pozemek (trávník, dlažba, alespoò o 50 cm na každou stranu vìtší než je pùdorysný rozmìr bazénu - výkop je rozmìrovì stejný jako v pøedchozím pøípadì.

11 9 ŠACHTA PRO BAZÉNOVOU TECHNOLOGII Velikost šachty pro bazénovou technologii se urèí podle velikosti filtraèní jednotky a ostatního bazénového pøíslušenství ( topení, vámìníku atd.). Pøi použití plastové šachty dodávané firmou REALPLAST je potøeba po vyhloubení patøièné jámy vybetonovat dno jámy, na které se plastová šachta usadí. Po montáži bazénové technologie se šachta obetonuje betonem o síle 10 cm. OSAZENÍ BAZÉNOVÉHO SKELETU Po nastìhování bazénového skleletu na místo stavby se na základovou betonovou desku položí izolace ( polystyrén, geotextílie). Na takto pøipravenou desku se usadí skelet bazénu. Pevnì zabudované schody se srovnají do roviny a podepøou. Spodní izolace se zarovná zároveò s dnem bazénu. U bazénù zapuštìných do terénu je nejlépe skelet bazénu celoplošnì obetonovat polosuchým betonem o síle asi 15 cm. Po srovnání skeletu bazénu se podélné rovné stìny rozepøou montážními rozpìrami (prkna, fošny) a to tak, že se položí na horní límec bazénu a pøipevnìné zarážky jsou opøené uvnitø a vnì bazénu na potøebnou míru. Do bazénu se napustí cm vody. Plastové pevnì zabudované schody se podezdí. Bazénový skelet obložíme tepelnou izolací a do svislých výztuh bazénu, které mají pøedvrtané montážní otvory provlékneme armovací drát. Po takto pøipraveném bazénu pøistoupíme k vlastní betonáži. Betonáž provádíme polosuchou betonovou smìsí. Bazénový skelet obsypáváme stejnomìrnì kolem celého obvodu a opatrnì hutníme tak, aby všechny strany bazénu byly stále rovné (neprohnuté). Betonáž provedeme do výše napuštìné vody, to znamená do výše cm. Beton necháme 24 hodin zatvrdnout. Takže až tøetí den opìt z výšíme hladinu vody v bazénu o dalších cm a stejným zpùsobem pokraèujeme s betonáží. Bazén bude zabetonován do výše 60 cm. Následuje montáž pøíslušenství (filtraèní stanice, trysky, skimmer, svìtla atd.). Propojovací potrubí odzkoušíme a obložíme tepelnou izolací (mirelonem). Po provedené montáži technologie betonáž stejným zpùsobem dokonèíme, Pøi betonáži je potøeba dbát zvýšené pozornosti abychom nepoškodili spojovací PVC potrubí. Stavební terénní úpravy pøi dokonèení oklolí bazénu provádìjte podle vlastních možností s ohledem na pøípadné budoucí zastøešení bazénu.

12 10 PØÍSLUŠENSTVÍ K BAZÉNÙM REALPLAST cena se rozumí bez DPH zboží lze též obdržet na dobírku, resp. prostøednictvím pøepravních služeb ZBOŽÍ CENA ZBOŽÍ CENA filtr.stanice KIT 300 4,5 m3/hod 4 cestl 7 000,- krabice ke svìtlu 430,- filtr.stanice KIT 310 4,5 m3/hod 6 cest ,- trafo 600 W 4.500,- filtr.stanice KIT m3/hod ,- trafo 300 W/12 V 2.650,- filtr.stanice KIT m3/hod ,- trafo 200 W/12 V 2.450,- filtr.stanice KIT m3/hod ,- trafo 100 W/12 V 2.350,- filtraèní písek 1 kg 8,- trafo 50 W/12 V 2.100,- skimmer bílý 150 x 150 mm 1.100,- tepelný výmìník 13 kw 6 790,- skimmer bílý 200 x 150 mm 2.250,- tepelný výmìník 75 kw ,- skimmer oválný 3.100,- tepelný výmìník 28 kw 7.850,- skimvac 215,- tepelný výmìník 40 kw 9 820,- tryska komplet 18 mm 500,- protiproud VAG JET 74 m3/hod vestavný ,- uzávìr - zátka trysky 130,- protiproud VAG JET 66 m3/hod vestavný ,- žebøík standard 3 stupnì 4.500,- protiproud VAG JET 84 m3/hod ,- žebøík standard 4 stupnì 5.130,- odvlhèovaè D ,- žebøík standard 5 stupnì 5.220,- odvlhèovaè D ,- svìtlo 50 W 2 240,- tepelné èerpadlo 20 m ,- svìtlo 100 W 2 000,- tepelné èerpadlo m ,- svìtlo 300 W/12 V MTS 2 960,- tepelné èerpadlo m ,-

13 11 PØÍSLUŠENSTVÍ K BAZÉNÙM REALPLAST cena se rozumí bez DPH zboží lze též obdržet na dobírku, resp. prostøednictvím pøepravních služeb ZBOŽÍ CENA ZBOŽÍ CENA šachta k bazénu na filtr.stanici 100 x 120 cm 5 280,- šachta na protiproud 3 950,- šachta k bazénu na filtr.stanici 120 x 120 cm 5 610,- brouzdalištì - obdélník + límec 90 x 50 x ,- šachta k bazénu na filtr.stanici 100 x 100 cm brouzdalištì kruhové prùmìr 70 cm 1 050,- polystyren PSBS x50x2 38,- brouzdalištì ovál 90 x 50 cm 1 160,- polystyren PSBS x50x5 74,- PØÍSLUŠENSTVÍ PRO PROVOZ BAZÉNÙ REALPLAST cena se rozumí vèetnì DPH zboží lze též obdržet na dobírku, resp. prostøednictvím pøepravních služeb ZBOŽÍ CENA ZBOŽÍ CENA tablety DPD Cl/Br 4 950,- brouzdalištì ovál 70 x 40 cm 850,- 40,- SKIM - VAC 260,- tablety DPD Ph 40,- koš skimmer 350,- kapky set 120,- teplomìr plovoucí 140,- chlorátor plovoucí velký kartáè ocean de luxe 470,- 280,- tester DPD plachta solární m2 150,- 240,- hadice plovoucí - 1m 60,- manometr 260,- teleskopická tyè 1,8-3,6 m 510,- sí ka mìlká 160,- kartušová vložka 360,-

14 12 ŽUMPY KRUHOVÉ A OVÁLNÉ ŽEBROVANÉ KR + OR POPIS - CHARAKTERISTIKA Kruhová a oválná žumpa typu KR a OR slouží k zachycení splaškových a ostatních vodobsahujícíchškodlivé látky z menších zdrojù. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.), u kterých není možnost použít èistírenské zaøízení (domovní èistièky, septiky),èi likvidovat odpadní vodu jiným zpùsobem (vypouštìním do kanalizace). Urèení objemu akumulaèního prostoru žumpy lze vypoèítat podle vzorce V = n x q x t kde n je ekvivalentní poèet pøipojených obyvatel (EO) podle ÈSN EN 1085, q je specifická, prùmìrná denní spotøeba vody v litrech na obyvatelea den a t je èasový interval vyprazdòování žumpy ve dnech. KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Kruhová a oválná žumpa typu KR a OR je navržena a vyrábìna v souladu s ÈSN Válcové tìleso žumpy je zastudena zkrouženo a svaøeno technologií firmy LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO (tl mm) jako uzavøená vodotìsná kruhová resp. oválná nádrž. Pláš žumpy tlouštky 8-12 mm je opatøen svislými žebry daného prùøezu. Víko žumpy tlouštky 8-12 mm je opatøeno systémem radiálních žeber opìt daného prùøezu, která jsou pøivaøena k plášti na stranì jedné a ke støedovému (støedovým) sloupkùm na stranì druhé. Støedový sloupek je v celé své výšce vyplnìn betonem. Dno žumpy je tvoøeno kruhovou (oválnou) deskou tlouš ky 8-12 mm. Ve stropu je umístìn prùlez rozmìru 60 x 60 cm výška 20 cm. Tento prùlez je vybaven standardním pochozím víkem, které je zajištìno proti odklopení a posunutí šrouby. OSAZENÍ DO TERÉNU Žumpa KR a OR se osazuje v terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o tloušce cm. Po usazení se dno žumpy pøibetonuje armovaným vìncem o prùøezu 150 x 250 mm. Následující den se provádí zásyp zásypovým materiálem betonem B 10, který se prùbìžnì hutní. Podmínkou pøi provádìní zásypu je protitlak vody, která se zároveò s pokraèujícím zásypem do žumpy napouští. Závìrem se zasype víko žumpy do úrovnì terénu. Jímky nesmí být osazeny do míst se zvýšenou hladinou spodní vody. V pøípadì výskytu spodní vody lze po konzultaci s výrobcem jímky rozmìrovì upravit. VNITØNÍ PRÙMÌR 150 cm VNITØNÍ PRÙMÌR 240 cm CENÍK - ŽUMPY KRUHOVÉ ŽEBROVANÉ VNITØNÍ PRÙMÌR 190 cm HLOUBKA cm OBJEM m3 CENA HLOUBKA cm OBJEM m3 CENA KR , ,- KR , ,- KR , ,- KR , ,- KR , ,- KR , ,- KR , ,- KR , ,- KR , ,- VNITØNÍ PRÙMÌR 290 cm KR , ,- KR , ,- KR , ,- CENÍK - ŽUMPY OVÁLNÉ ŽEBROVANÉ VNITØNÍ ROZMÌR OR VNITØNÍ ROZMÌR OR HLOUBKA cm ŠÍØKA cm DÉLKA cm OBJEM m3 CENA HLOUBKA cm ŠÍØKA cm DÉLKA cm OBJEM m3 CENA OR OR OR ,7 11,6 14, , , ,- OR OR OR ,7 12,9 16, , , ,- VŠECHNY SHORA UVEDENÉ CENY SE ROZUMÍ BEZ DPH A DOPRAVY

15 13 ŽUMPY KRUHOVÉ A OVÁLNÉ SENDVIÈOVÉ KSR + OSR POPIS - CHARAKTERISTIKA Kruhová a oválná žumpa typu KSR a OSR slouží k zachycení splaškových a ostatních vod obsahujících škodlivé látky z menších zdrojù. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.), u kterých není možnost použít èistírenské zaøízení (domovní èistièky, septiky), èi likvidovat odpadní vodu jiným zpùsobem (vypouštìním do kanalizace). Urèení objemu akumulaèního prostoru žumpy lze vypoèítat podle vzorce V = n x q x t kde n je ekvivalentní poèet pøipojených obyvatel (EO) podle ÈSN EN 1085, q je specifická-prùmìrná denní spotøeba vody v litrech na obyvatele a den a t je èasový interval vyprazdòování žumpy ve dnech. KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Kruhová a oválná žumpa typu KSR a OSR je navržena a vyrábìna v souladu s ÈSN Skládá se z vnitøního a vnìjšího pláštì, dna žumpy a víka žumpy. Víko žumpy je opatøeno vybíracím otvorem 60 x 60 cm. Vnitøní i vnìjší pláštì jsou zastudena zkrouženy a svaøeny technologií firmy LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO (tl mm). Vnitøní tìleso pak jako uzavøená vodotìsná nádrž, která je uvnitø ve své vnitøní èásti opatøena dvìmi tangenciálními žebry. Víko je opatøeno systémem radiálních žeber daného prùøezu, která jsou pøivaøena k plášti na stranì jedné a ke støedovému (støedovým) sloupkùm na stranì druhé a prùlezem standardního rozmìru 60x60 cm, výška 20 cm.. Støedový sloupek je v celé své výšce vyplnìn betonem. Dno žumpy je tvoøeno kruhovou (oválnou) deskou stejné tlouš ky jako pláš a víko. V prostoru mezi vnitøním a vnìjším pláštìm, kam se ukládají jednotlivé betonové vrstvy, je pøivaøeno 8 rozpìrek- segmentù, které zajiš ují soustøednost pláš ù. Tento prùlez je vybaven standardním pochozím víkem, které je zajištìno proti odklopení a posunutí šrouby. OSAZENÍ DO TERÉNU Žumpa KSR a OSR se osazuje v terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o tloušce cm. Vnitøní válec se napustí vodou, která vytváøí vnitøní protitlak potøebný pøi postupném plnìní mezistìn-sendvièe žumpy vrstvami betonu. Napouštìní vody se dìje postupnì tak, jak postupuje betonáž. Jednotlivé vrstvy se doporuèují o výšce mm a vytvrdnutí jedné vrstvy 3 dny.jímky nesmí být osazeny do míst se zvýšenou hladinou spodní vody. V pøípadì výskytu spodní vody lze po konzultaci s výrobcem jímky rozmìrovì upravit. VNITØNÍ PRÙMÌR 150 cm VNITØNÍ PRÙMÌR 240 cm CENÍK - ŽUMPY KRUHOVÉ SENDVIÈOVÉ VNITØNÍ PRÙMÌR 190 cm HLOUBKA cm OBJEM m3 CENA HLOUBKA cm OBJEM m3 CENA KSR , KSR , ,- KSR , ,- KSR , ,- KSR , ,- KSR , ,- KSR , ,- KSR , ,- KSR , ,- VNITØNÍ PRÙMÌR 290 cm KSR , ,- KSR , ,- KSR , ,- CENÍK - ŽUMPY OVÁLNÉ SENDVIÈOVÉ VNITØNÍ ROZMÌR OR VNITØNÍ ROZMÌR OR HLOUBKA cm ŠÍØKA cm DÉLKA cm OBJEM m3 CENA HLOUBKA cm ŠÍØKA cm DÉLKA cm OBJEM m3 CENA OSR OSR OSR ,7 11,6 14, , , ,- OSR OSR OSR ,7 12,9 16, , , ,- VŠECHNY SHORA UVEDENÉ CENY SE ROZUMÍ BEZ DPH A DOPRAVY

16 14 POPIS - CHARAKTERISTIKA Kruhová žumpa typu KR slouží k zachycení splaškových a ostatních vod obsahujících škodlivé látky z menších zdrojù. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.),u kterých není možnost použít èistírenské zaøízení (domovní èistièky, septiky), a likvidovat odpadní vodu jiným zpùsobem (vypouštìním do kanalizace). Urèení objemu akumulaèního prostoru žumpy lze vypoèítat podle vzorce V = n x q x t kde n je ekvivalentní poèet pøipojených obyvatel (EO) podle ÈSN EN 1085, q je specifická-prùmìrná denní spotøeba vody v litrech na obyvatele a den a t je èasový interval vyprazdòování žumpy ve dnech KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Kruhová žumpa typu KR je navržena a vyrábìna v souladu s ÈSN Válcové tìleso žumpy je zastudena zkrouženo a svaøeno technologií firmy LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO VÍKO S PRÙLEZEM MONTÁŽNÍ OTVOR a ÈSN EN ISO (tl mm) jako uzavøená vodotìsná kruhová nádrž. Válcový pláš je opatøen svislými žebry PLÁŠ daného prùøezu. Víko žumpy je opatøeno systémem radiálních žeber opìt daného prùøezu, která jsou pøivaøena k plášti na stranì jedné a ke støedovému sloupku na stranì druhé. Støedový sloupek je v celé své výšce vyplnìn betonem. Dno žumpy je tvoøeno kruhovou deskou stejné tlouš ky jako pláš a ŽEBRA víko. Ve strope je prùlez o rozmìru 600 x 600 x 200 mm DNO Tento prùlez je vybaven standardním pochozím víkem, které je zajištìno proti odklopení CELKOVÝ POHLED a posunutí šrouby. OSAZENÍ DO TERÉNU Žumpa KR se osazuje v terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o tloušce cm. Po usazení se dno žumpy pøibetonuje armovaným vìncem o prùøezu 150 x 250 mm. Následující den se provádí zásyp zásypovým materiálem - betonem B 10, který se prùbìžnì hutní. Podmínkou pøi provádìní zásypu je protitlak vody která se zároveò s pokraèujícím zásypem do žumpy napouští. Závìrem se víko žumpy zasype nebo pøebetonuje. Jímky nesmí být osazeny do míst se zvýšenou hladinou spodní vody. V pøípadì výskytu spodní vody lze po konzultaci s výrobcem jímky rozmìrovì upravit. Pokud nebude výše uvedený postup dodržen, hrozí, že vahou betonu a zásypového materiálu mùže být žumpa pøi montáži poškozena.

17 15 ROZMÌROVÁ DISPOZICE VNITRNI ZUMPY 150 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm KR 1 1,7 100 KR 2 2,6 150 VÝŠKA Ž U MPY KR 3 3,5 200 VNITRNI ZUMPY 190 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm KR 4 4,2 150 ŽUMPY ŽUMPY PØES ŽEBRA Prùmìr žumpy pøes žebra je o 200 mm vìtší KR 5 5,6 200 KR 6 7,0 250 VNITRNI ZUMPY 240 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm KR 7 6,7 150 ZEBRA STRED.SLOUPEK KR 8 8,9 200 KR 9 11,2 250 VNITRNI ZUMPY 290 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm KR 10 9,9 150 KR 11 13,2 200 KR 12 16,5 250 DETAIL STREDOVÉHO SLOUPKU A ZEBER

18 16 ŽUMPY OVÁLNÉ ŽEBROVANÉ OR 1 - OR 6 POPIS - CHARAKTERISTIKA Oválná žumpa typu OR slouží k zachycení splaškových a ostatních vod obsahujících škodlivé látky z menších zdrojù. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.),u kterých není možnost použít èistírenské zaøízení (domovní èistièky, septiky), a likvidovat odpadní vodu jiným zpùsobem (vypouštìním do kanalizace). Urèení objemu akumulaèního prostoru žumpy lze vypoèítat podle vzorce V = n x q x t kde n je ekvivalentní poèet pøipojených obyvatel (EO) podle ÈSN EN 1085, q je specifická - prùmìrná denní spotøeba vody v litrech na obyvatele a den a t je èasový interval vyprazdòování žumpy ve dnech. KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Oválná žumpa typu OR je navržena a vyrábìna v souladu s ÈSN Oválné tìleso žumpy je zastudena zkrouženo a svaøeno technologií firmy LEISTER MONTÁZNÍ OTVORY VÍKO S PRULEZEM z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO (tl mm) PLÁST jako uzavøená vodotìsná oválná nádrž. Oválný pláš je opatøen svislými žebry daného prùøezu.. Víko žumpy je opatøeno systémem radiálních žeber opìt daného prùøezu, která jsou pøivaøena k plášti na stranì jedné a ke støedovým sloupkùm ZEBRA na stranì druhé. Støedový sloupek je vyplnìn betonem. Dno žumpy je tvoøeno oválnou deskou stejné tlouš ky DNO jako pláš a víko. Ve strope je prùlez o rozmìru 600 x 600 x 200 mm. CELKOVÝ POHLED Tento prùlez je vybaven standardním pochozím víkem, které je zajištìno proti odklopení a posunutí šrouby. OSAZENÍ DO TERÉNU Žumpa OR se osazuje v terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o tloušce cm. Po usazení se dno žumpy pøibetonuje armovaným vìncem o prùøezu 150 x 250 mm. Následující den se provádí zásyp zásypovým materiálem - betonem B 10,, který se prùbìžnì hutní. Podmínkou pøi provádìní zásypu je protitlak vody, která se zároveò s pokraèujícím zásypem do žumpy napouští. Závìrem se víko žumpy zasype Jímky nesmí být osazeny do míst se zvýšenou hladinou spodní vody. V pøípadì výskytu spodní vody lze po konzultaci s výrobcem jímky rozmìrovì upravit Pokud nebude výše uvedený postup dodržen, hrozí, že vahou betonu a zásypového materiálu mùže být žumpa pøi montáži poškozena.

19 ŠÍØKA REALPLAST ÈESKÝ BROD 17 ROZMEROVÁ DISPOZICE VNITRNI VNITRNI SÍRKA ZUMPY 190 cm DÉLKA ZUMPY 340 cm VÝŠKA TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm OR 1 8,7 150 OR 2 11,6 200 DÉLKA OR 3 14,5 250 Rozmìry žumpy pøes žebra jsou o 200 mm vìtší VNITRNI VNITRNI SÍRKA ZUMPY 240 cm DÉLKA ZUMPY 340 cm ZEBRA STRED.SLOUPKY TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm OR 4 9,7 150 OR 5 12,9 200 OR 6 16,1 250 DETAIL STREDOVÝCH SLOUPKU A ZEBER

20 18 ŽUMPY KRUHOVÉ SENDVIÈOVÉ KSR 1 - KSR 12 POPIS - CHARAKTERISTIKA Kruhová žumpa typu KSR slouží k zachycení splaškových a ostatních vod obsahujících škodlivé látky z menších zdrojù. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.), u kterých není možnost použít èistírenské zaøízení (domovní èistièky, septiky), a likvidovat odpadní vodu jiným zpùsobem (vypouštìním do kanalizace). Urèení objemu akumulaèního prostoru žumpy lze vypoèítat podle vzorce V = n x q x t kde n je ekvivalentní poèet pøipojených obyvatel (EO) podle È SN EN 1085, q je specifická-prùmìrná denní spotøeba vody v litrech na obyvatele a den a t je èasový interval vyprazdòování žumpy ve dnech. KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Kruhová žumpa typu KSR je navržena a vyrábìna v souladu s ÈSN Skládá se z vnitøního a vnìjšího válcového tìlesa, dna žumpy a stropu žumpy, MONTÁŽNÍ OTVOR s prùlezem o rozmìru 600 x 600 x 200 VÍKO S PRÙLEZEM mm.tento prùlez je vybaven standardním VNITØNÍ PLÁŠ pochozím víkem, které je zajištìno proti odklopení a posunutí šrouby. a montážním otvorem sloužícímu k naplnìní støedového sloupku betonem. Vnitøní i vnìjší válcové tìleso jsou zastu dena zkrouženy a svaøeny technologií firmy LEISTER z homogenních polypropylenových desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO (tl mm). Vnitøní tìleso je vyrobeno jako uzavøená vodotìsná kruhová nádrž. Vnitøní DNO tìleso je opatøeno ve své horní èásti VNÌJŠÍ PLÁŠ dvìmi tangenciálními žebry. Kruhové víko je opatøeno systémem radiálních žeber, která jsou pøivaøena k CELKOVÝ POHLED vnitønímu plášti a ke støedovému sloupku. Støedový sloupek je v celé své výšce vyplnìn betonem. Dno je tvoøeno kruhovou deskou stejné tlouštky jako pláš a víko. V prostoru mezi vnitøním a vnìjším pláštìm, kam se pøi montáži ukládají betonové vrstvy je pøivaøeno 8 distanèních segmentù, které zajiš ují soustøednost pláš ù jímky. OSAZENÍ DO TERÉNU Žumpa KSR se osazuje do terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o tlouš ce cm. Vnitøní válec žumpy se napustí vodou, která vytváøí vnitøní protitlak potøebný pøi postupném plnìní mezistìn-sendvièe žumpy vrstvami betonu.napouštìní vody se dìje postupnì, tak, jak postupuje betonáž. Jednotlivé vrstvy se doporuèují o výšce mm a vytvrdnutí jedné vrstvy 3 dny..

21 19 ROZMEROVÁ DISPZICE VNITØNÍ PRÙMÌR ŽUMPY 150 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm KSR 1 1,7 100 KSR 2 2,6 150 VÝŠ KA Z UM PY KSR 3 3,5 200 VNITØNÍ PRÙMÌR ŽUMPY 190 cm VNITØNÍ PRÙMÌR ŽUMPY TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm KSR 4 4,2 150 KSR 5 5,6 200 KSR 6 7,0 250 VNITØNÍ PRÙMÌR ŽUMPY 240 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm KSR 7 6,7 150 ZEBRA STRED.SLOUPEK KSR 8 8,9 200 KSR 9 11,2 250 VNITØNÍ PRÙMÌR ŽUMPY 290 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm KSR 10 9,9 150 KSR 11 13,2 200 KSR 12 16,5 250 DETAIL STREDOVÉHO SLOUPKU A ZEBER

22 20 POPIS - CHARAKTERISTIKA Oválná žumpa typu OSR slouží k zachycení splaškových a ostatních vod obsahujících škodlivé látky z menších zdrojù. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.), u kterých není možnost použít èistírenské zaøízení (domovní èistièky, septiky), i likvidovat odpadní vodu jiným zpùsobem (vypouštìním do kanalizace). Urèení objemu akumulaèního prostoru žumpy lze vypoèítat podle vzorce V = n x q x t kde n je ekvivalentní poèet pøipojených obyvatel (EO) podle ÈSN EN 1085, q je specifická-prùmìrná denní spotøeba vody v litrech na obyvatele a den a t je èasový interval vyprazdòování žumpy ve dnech. KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Oválná žumpa typu OSR je navržena a vyrábìna v souladu s ÈSN Skládá se z vnitøního a vnìjšího oválného tìlesa, dna žumpy stropu žumpy s prùlezem o rozmìru 600 x 600 x 200 mm. Tento prùlez je vybaven standardním pochozím víkem, které je zajištìno proti odklopení a posunutí MONTÁZNÍ OTVORY šrouby. VÍKO S PRULEZEM Dále je víko opatøeno montážním otvorem pro naplnìní støedového sloupku betonem. Vnitøní i vnìjší tìleso žumpy jsou zastudena zkrouženy a svaøeny technologií firmy LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO (tl mm). Vnitøní tìleso je pak vyrobeno jako uzavøená vodotìsná nádrž. Vnìjší válcové tìleso žumpy má uvniø po svém obvodu cca 50 mm od horního okraje pøivaøeno 8 distanèních rozpìrek - segmentù o délce 600 mm, které zajiš- DNO ují soustøed nost vlastních tìles žumpy. VNÌJŠÍ - VNITØNÍ PLÁŠ Vnitøní tìleso je navíc opatøeno ve své horní èásti 2 tangenciálními žebry. Kruhové resp. oválné víko žumpy je opatøeno CELKOVÝ POHLED systémem radiálních žeber, která jsou pøivaøena k vnitønímu plášti žumpy na stranì jedné a ke støedovému sloupku na stranì druhé. Støedový sloupek je v celé své výšce vyplnìn betonem. Dno žumpy je tvoøeno kruhovou deskou stejné tlouštky jako pláš a víko. OSAZENÍ DO TERÉNU Žumpa OSR se osazuje do terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o tlouš ce cm. Vnitøní válec žumpy se napustí vodou, která vytváøí vnitøní proti-tlak potøebný pøi postupném plnìní mezistìn-sendvièe žumpy vrstvami betonu. Napouštìní vody se dìje postupnì, tak, jak postupuje betonáž. Jednotlivé vrstvy se doporuèují o výšce mm a vytvrdnutí jedné vrstvy 3 dny.

23 21 ROZMEROVÁ DISPOZICE VNITØNÍ ŠÍØK A VNITØNÍ DÉLKA ŽUMPY 340 cm VNITØNÍ ŠÍØKA ŽUMPY 190 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm OSR 1 8,7 150 OSR 2 11,6 200 OSR 3 14,5 250 VNITØNÍ DÉLKA ZEBRA STRED.SLOUPKY VNITØNÍ ŠÍØKA ŽUMPY 240 cm VNITØNÍ DÉLKA ŽUMPY 340 cm TYP OBSAH VÝŠKA m3 cm OSR 4 9,7 150 OSR 5 12,9 200 OSR 6 16,1 250 DETAIL STØEDOVÝCH SLOUPKÙ A ŽEBER

24 22 POPIS - CHARAKTERISTIKA Hranatá žumpa typu HR slouží k zachycení splaškových a ostatních vod obsahujících škodlivé látky z menších zdrojù. (rodinné domky, chaty, menší provozovny apod.),u kterých není možnost použít èistírenské zaøízení (domovní èistièky, septiky),èi likvidovat odpadní vodu jiným zpùsobem (vypouštìním do kanalizace). Urèení objemu akumulaèního prostoru žumpy lze vypoèítat podle vzorce V = n x q x t kde n je ekvivalentní poèet pøipojených obyvatel (EO) podle ÈSN EN 1085, q je specifická-prùmìrná denní spotøeba vody v litrech na obyvatele a den a t je èasový interval vyprazdòování žumpy ve dnech. KONSTRUÈNÍ ØEŠENÍ Hranatá žumpa typu HR je navržena a vyrábìna v souladu s ÈSN Tìleso žumpy je svaøeno technologií firmy LEISTER z homogenních MONTÁŽNÍ OTVOR polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN PRÙLEZ 600x600 VÍKO ŽUMPY EN ISO (tl mm). jako uzavøená vodotìsná hranatá nádrž. ŽEBRA Pláš žumpy je opatøen tangenciálními žebry daného prùøezu, jejichž rozteè se s ubývající hloubkou zásypu zvìtšuje. Víko žumpy je opatøeno systémem radiálních žeber opìt daného prùøezu, která jsou pøivaøena k plášti na stranì jedné a ke støedovému (støedovým) sloupku na stranì. ŠÍØKA ŽUMPY druhé. Støedový sloupek je v celé své výšce vyplnìn betonem. Dno žumpy DÉLKA ŽUMPY je tvoøeno deskou stejné tlouš ky. DNO ZUMPY jako pláš a strop. Strop je opatøeno prùlezem o rozmìru 600 x 600 x 200 mm CELKOVÝ POHLED Tento prùlez je vybaven standardním pochozím víkem, které je zajištìno proti odklopení a posunutí šrouby. OSAZENÍ DO TERÉNU Žumpa HR se osazuje v terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o tloušce cm. Protože se jedná o nádrž vyrobenou z rovného deskového materiálu, tak doporuèujeme celou žumpu obetonovat. Sílu betonových opìrných zdí je nutno konzultovat se stavebním odborníkem, který podle konkrétních geologických podmínek stanoví její tlouš ku. ATYPICKÉ ŽUMPY HRANATÉ VÝŠKA ŽUMPY

25 VÝ SK A ZU M PY REALPLAST ÈESKÝ BROD 23 ATYPICKÉ ZUMPY A NÁDRZE KRUHOVÉ A HRANATÉ Slouží k zachycení splaškových odpadních vod u rodinných domkù, chat, menších provozoven atd. Atypické žumpy a nádrže vyrábíme na základì požadavkù zákazníkù. Používají se napøíklad k vyvložkování stávajících betonových žump a nádrží. Dále v místech, kde typové žumpy nevyhovují svými rozmìry vzhledem k možnosti umístìní. Atypické žumpy se vyrábìjí ve velikostech od 1 m3 do 30 m3. ROZMEROVÁ DISPOZICE MONTÁZNÍ OTVOR VÍKO ZUMPY PRULEZ 600 x 600 ZEBRA ZEBRA STRED. SLOUPEK VÝ Š K A Z U M PY SÍRKA ZUMPY DNO ZUMPY DÉLKA ZUMPY Rozmìr žumpy pøes žebra je o 200 mm vìtší DETAIL STREDOVÉHO SLOUPKU A ZEBER VÍKO ZUMPY MONTÁZNÍ OTVORY PRULEZ 600 x 600 ZEBRA DNO ZUMPY D ÉLK A ZU M PY ROZMEROVÁ DISPOZICE SÍRKA ZUMPY Rozmìr žumpy pøes žebra je o 200 mm vìtší

26 VÝ SK A ZU M PY REALPLAST CESKÝ BROD SPOLECNOST S RUCENÍM OMEZENÝM ATYPICKÉ ŽUMPY A NÁDRŽE KRUHOVÉ A HRANATÉ Slouží k zachycení splaškových odpadních vod u rodinných domkù, chat, menších provozoven atd. Atypické žumpy a nádrže vyrábíme na základì požadavkù zákazníkù. Používají se napøíklad k vyvložkování stávajících betonových žump a nádrží. Dále v místech, kde typové žumpy nevyhovují svými rozmìry vzhledem k možnosti umístìní. Atypické žumpy se vyrábìjí ve velikostech od 1 m3 do 30 m3. ROZMEROVÁ DISPOZICE VÍKO ZUMPY ZEBRA MONTÁZNÍ OTVOR PRULEZ 600 x 600 PLÁST MONTÁZNÍ OTVOR VÍKO S PRULEZEM VÝ S KA Z U M P Y VÝ Š K A Z U M PY SÍRKA ZUMPY ZEBRA DÉLKA ZUMPY DNO ZUMPY DNO ZUMPY Rozmìr žumpy pøes žebra je o 200 mm vìtší VÍKO ZUMPY MONTÁZNÍ OTVORY PRULEZ 600 x 600 ZEBRA DNO ZUMPY D ÉLK A ZU M PY ROZMEROVÁ DISPOZICE SÍRKA ZUMPY Rozmìr žumpy pøes žebra je o 200 mm vìtší

27 66 VANIÈKA PRO RYBÁØE PROVEDENÍ A PROVEDENÍ B CENA bez DPH : 995,- CENA bez DPPH : 895,- DÉLKA ŠÍØKA HLOUBKA 75 cm 45 cm 28 cm

28 25 ŠACHTA NA VRT SVS PRÙLEZ Ø 60 cm PRÙMÌR ŠACHTY OD 80 cm CELKOVÁ VÝŠKA ŠACHTY OD 110 cm VNÌJŠÍ Ø ŠACHTY OD 90 cm VNITØNÍ Ø ŠACHTY OD 80 cm ZÁKLADNÍ VÝŠKA OD 110 cm VÈETNÌ PRÙLEZU VYRÁBÍME V LIBOVOLNÝCH ROZMÌRECH OD ROZMÌRU Ø 80 x 110 cm PODLE PØÁNÍ ZÁKAZNÍKA PRÙCHOD PRO PO T RU B Í PRÙMÌR mm PØIPOJOVACÍ HRDLO NA VRT PRÙMÌR PODLE PRÙMÌRU PAŽENÍ mm ŠACHTY NA VRT - STANDARDNÍ ROZMÌRY (CENY BEZ DPH) Ø 80 x Ø 80 x Ø 80 x Ø 90 x Ø 90 x Ø 90 x Ø 100 x Ø 100 x Ø 100 x , , , , , , , , ,-

29 PRÙLEZ 26 ZÁSYP TERÉN PRÙCHOD PRO POTRUBÍ PRÙMÌR cm PRÙMÌR ŠACHTY OD 80 cm VÝŠKA ŠACHTY OD 90 cm PØIPOJOVACÍ HRDLO NA VRT PRÙMÌR PODLE PRÙMÌRU PAŽENÍ PRÙLEZ Ø 60 x 20 PRÙMÌR TYP PRÙMÌR VÝŠKA SVS.. ROZMÌRY od 80 cm od 90 cm PRÙLEZ (komínek) Ø 60 x 20 OSAZENÍ ŠACHTY V TERÉNU.

30 27 OVÁLNÉ SEPTIKY REALPLAST OSR 1 - OSR 4 POPIS - CHARAKTERISTIKA Oválné septiky Realplast jsou zaøízení pro èištìní odpadních splaškových vod vyrábìné podle ÈSN EN Malé èistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel (EO), èást 1 : Prefabrikované septiky. Èištìní probíhá na principu vyhnívání kalu, který se usazuje na dnì septiku. Odtud je pak vyklízen podle potøeby, zpravidla pokud výška kalu dosáhne 1/3 užitné výšky septiku, nejménì však 1 x roènì. Septiky Realplast se instalují do objektu s max. poètem 20 osob EO ( ekvivalent obyvatel) viz ÈSN EN 1085, nebo je lze využívat jako první èistící stupeò. Objem akumulaèního prostoru septiku lze vypoèítat dle ÈSN EN 1085 podle vzorce : V = a x n x q x t kde a je souèinitel kalového prostoru (1,5), n ekvivalentní poèet pøipojených obyvatel (EO) ( ÈSN EN 1085, ) q je specifická spotøeba vody v m3 na osobu a den a t zdržení ve dnech ( obvykle t = 3 ) FUNKCE - KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Septik Realplast je opatøen 2 nebo 3 komorami. Jednotlivé komory jsou od sebe navzájem oddìleny pøepážkami-pøíèkami a nornými stìnami. Èištìná voda je do septiku pøivádìna pøívodním potrubím, zde se pomocí systému víko s prùlezy výtok. potrubí pøíèek a norných stìn oddìluje kal od èištìné vody a usazuje se v jednotlivých komorách na dnì septiku. Oválné tìleso septiku je zastudena zkrouženo a svaøeno technologií firmy LEISTER z homogenních pláš dno vtok. potrubí žebra CELKOVÝ POHLED polypropylenových plastových desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO (tl mm). jako uzavøená oválná vodotìsná nádrž. Oválný pláš je opatøen systémem výztužných žeber, jejichž rozteè se s ubývající hloubkou zásypu zvìtšuje. v souladu se statickým výpoètem Dno septiku je tvoøeno oválnou deskou. Víko - strop septiku je opatøen 2 standardními pochozími prùlezy rozmìru 600 x 600 mm. Pláš septiku je opatøen vtokovým a výtokovým potrubím o prùmìru 150 mm. OSAZENÍ DO TERÉNU Septik OSR se osazuje v terénu na dno jámy na rovnou vybetonovanou armovanou desku o tlouš ce cm. Po usazení se dno septiku pøibetonuje armovacím vìncem prùøezu 15 x 20 cm. Následující den se provádí zásyp zásypovým materiálem betonem B 10 který se prùbìžnì hutní.podmínkou pøi provádìní zásypu je protitlak vody, která se zároveò do septiku napouští.. Rovné strany septiku doporuèujeme pøibetonovat betonem tlouš ky cm Pokud nebude výše uvedený postup dodržen, hrozí, že vahou betonu a zásypového materiálu mùže být septik vytlaèen z montážní jámy.

31 28 SÍRKA ROZMEROVÁ DISPOZICE VNITRNI VNITRNI SÍRKA SEPTIKU 100 cm VÝSKA SEPTIKU 200 cm TYP POCET DÉLKA EO cm OSR OSR V Ý S KA 180 cm OSR c m VNITRNI VNITRNI SÍRKA SEPTIKU 120 cm VÝSKA SEPTIKU 200 cm DÉLKA DÉLKA PRES ZEBRA TYP POCET DÉLKA EO cm OSR CENÍK UVEDENÉ CENY SE ROZUMÍ BEZ DPH NORNÉ STENY VTOK OSR ,- OSR ,- OSR ,- OSR ,- VÝTOK PREPÁZKY DETAIL PREPÁZEK A NORNÝCH STEN

32 30 ODLUÈOVAÈ TUKÙ (LAPOL) ROT POPIS - CHARAKTERISTIKA Plastový odluèovaè tukù - lapol ROT - je vyrábìn podle ÈSN EN LAPÁKY TUKÙ Èást 1 Zásady pro navrhování, provádìní a zkoušení, oznaèování a øízení jakosti a ÈSN EN LAPÁKY TUKÙ - èást 2 výbìr vhodného rozmìru, osazování, obsluha a údržba. Slouží k zachycení tukù a olejù v provozech jako jsou restaurace, kuchynì, výrobny lahùdek apod. Používá se zpravidla jako pøedøazená jednotka pøed èistírnu odpadních vod, resp. jako první stupeò pøed vypouštìním odpadních vod do veøejné kanalizace. Pøedpokladem správné funkce odluèovaèe je pravidelné odstraòování tuku ze zásobníku (žlabu). Stejnì tak je nutné pravidelnì odstra òovat kal z kalového prostoru odluèovaèe. KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Plastový odluèovaè tukù je navržen v souladu s normou ÈSN - Odluèovaèe tukù. Funkce odluèovaèe spoèívá v tom že je zneèištìná voda je pøivádìna pøes usmìròovací komoru do odluèovacího prostoru, ve kterém dochází k jejímu ochlazení. Poté dochází vzhledem k VÍKO LAPOLU PØÍTOKOVÉ POTRUBÍ PLÁŠ LAPOLU DNO LAPOLU NORNÁ STÌNA USMÌRÒOVACÍ KOMORA ODTOKOVÉ POTRUBÍ ZÁSOBNÍK NA TUK KALOVÁ PØEPÁŽKA CELKOVÝ POHLED vhodné konstrukci lapolu spojeného s gravitaèími vlastnostmi tekutin k odlouèení tukù a olejù od vody a jejich shromažïování v zásobníku. Zároveò dochází k oddìlení pevných èástic a jejich usazení v kalovém prostoru Odluèovaè REALPLAST je svaøen pomocí nejmodernìjší svaøovací techniky firmy LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO (tl mm) jako uzavøená vodotìsná jímka odolávající tlaku zásypového betonu. Standardnì je odluèovaè vybaven pøítokovým a odtokovým potrubím prùmìru dle potøeby. Odlišné provedení potrubí pøípadné zvìtšení základních rozmìrù je možné provésti dle individuelních požadavkù zákazníka. Tyto úpravy je tøeba specifikovat pøi objednávce. OSAZENÍ ODLUÈOVAÈE Po vykopání jámy a vybetonování podkladního betonu se odluèovaè usadí do vodorovné polohy.po napuštìní odluèovaèe vodou a pøípadném rozepøení se provede obetonování spodní èásti odluèovaèe betonem B 30. Pøipojí se kanalizaèní potrubí, provede se obetonování stìn. OBSLUHA ODLUÈOVAÈE Provozovatel na základì výsledkù zkušebního provozu vypracuje provozní øád odluèovaèe, kde budou.zejména pøedepsané lhùty pro : kontrolu odluèovaèe, shrabování odlouèeného tuku do zásobníku natuk, èištìní zásobníku a zpùsob likvidace odlouèeného tuku, èištìní kalového prostoru a likvidace kalu. Pro zkušební provoz doporuèuje výrobce v bìžných podmínkách kontrolu a shrabování 1 x za mìsíc, èištìní zásobníku po Jjho naplnìní a èištìní kalového prostoru (vyèerpání fekálním vozem, pøípadnì ruèní odstranìní) 1 x za 3 mìsíce. Tyto lhùty budou po zkušebním provozu zkráceny nebo prodlouženy podle množství odlouèeného tuku a množství kalù v kalovém prostoru.

33 31 ODLUÈOVAÈ TUKÙ ( LAPOL ) ROT ROZMEROVÁ DISPOZICE ROZMERY TYP ŠÍRKA x DÉLKA x VÝSKA POCET JÍDEL ROT VÝSKA ROT ROT DÉLKA SÍRKA ROZMERY JSOU UVEDENY V mm ZEBRA USMERNOVACÍ KOMORA CENÍK UVEDENÉ CENY SE ROZUMÍ BEZ DPH ROT ,- ROT ,- ROT ,- KALOVÝ PROSTOR ODTOKOVÁ KOMORA POHLED DOVNITR

34 Atest - úèinnost odluèovaèù tukù ROT Výrobce : REALPLAST spol. s r.o. Suvorovova 159, ÈESKÝ BROD,PSÈ POUŽITÍ : Gravitaèní odluèovaè tukù slouží k zachycení tukù a olejù z odpadních vod z kuchyní, restaurací, jídelen a menších masných a dalších potravináøských provozù. Pro úèinné gravitaèní èištìní nesmí být tuky a oleje emulgované. KONSTRUKCE ODLUÈOVAÈÙ : Odluèovaèe byly navrženy v souladu s ÈSN a EN a na základì smìrnic pro návrh gravitaèních odluèovaèù tukù ZKOUŠKY, REFERENÈNÍ MÌØENÍ : Výrobce provedl zkoušky a sleduje výsledky rozborù výstupní vody na nìkolika referenèních instalacích odluèovaèù tukù. Hodnoty zneèištìní ve výstupní vodì za odluèovaèem, který je obsluhován dle doporuèení výrobce, tj. pravidelnì kontrolován a èištìn, se pohybují v tìchto mezích : Tuky (EL - extrahované látky) - desítky mg/l, BSK - stovky mg/l, CHSK - stovky mg/l.gravitaèní odluèovaè tukù slouží k zachycení tukù a olejù z odpadních vod z kuchyní, restaurací, jídelen a menších masných a dalších potravináøských provozù. Pro úèinné gravitaèní èištìní nesmí být tuky a oleje SPLNÌNÍ POŽADAVKÙ : Na základì zkušenosti z provozu odluèovaèù ROT a podle výsledku zkoušek, resp. kontrolních mìøení lze na výstupu z odluèovaèù oèekávat tyto hodnoty zneèištìní : EL...50 mg/l BSK mg/l CHSK mg/l PROHLÁŠENÍ O SHODÌ : Výrobce na základì zkoušek, kontrolních mìøení a dalších podkladù vydal pro odluèovaèe tukù Prohlášení o shodì podle zákona 22/1997 Sb. a naøízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. v Èeském Brodì kvìten 2002 REALPLAST Èeský Brod

35 32 Provozní øád plastových odluèovaèù tukù Plastový odluèovaè tukù ROT 1-3 je samostatnou èistící jednotkou pøed zaústìním odpadních vod z kuchyòských provozù do veøejné kanalizace. Provoz odluèovaèe vyžaduje, dle stupnì zatížení odpadními vodami pravidelnì èistit kalovou jímku na vstupu pevných èástic a tuk usazený na hladinì sbírat a ekologicky nezávadným zpùsobem likvidovat. Povinnosti provozovatele: 1. provozovatel ustanoví trvalou obsluhu odluèovaèe. 2. provozovatel zajistí likvidaci tuku odstranìného z odpadní vody specializovanou firmou podle aktuální potøeby formou objednávky. Povinnosti obsluhy: 1. shrabovat usazený tuk z povrchu èištìné vody do pøipravené nádoby pøi vrstvì tuku vyšší než 3 cm, kontrola se provádí 1 x týdnì. 2. upozornit provozovatele na nutnost likvidace tukù pøi naplnìní sbìrné nádoby. Pokyny pro bezpeènost a hygienu práce (výbìr) 1. obsluhovatel je povinnen postupovat tak, aby pøi èinnosti neohrožoval zdraví a život svùj ani jiné osoby. 2. podrobovat se lékaøským prohlídkám 1 x za 3 roky. 3. oznamovat svým nadøízeným závady, které by mohly ovlivnit bezpeènost a zdraví lidí. 4. pøi manipulaci s odpadními vodami je povinnen dodržovat osobní hygienu a pøi likvidaci tukù používat ochranné pomùcky a prostøedky. 5. veškerá i drobná poranìní nechat dùkladnì ošetøit. 6. prokázat se platným oèkováním proti tetanu Záruèní a pozáruèní servis provádí dodavatel: REALPLAST ÈESKÝ BROD

36 33 VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 1 POPIS - CHARAKTERISTIKA Vodomìrná šachta typu VŠR je urèena k umístìní vodovodní pøípojky mimo budovu tam, kde nelze umístit vodomìr pøímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní pøípojky vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrù. Šachta se obvykle umis uje na neveøejném pozemku tìsnì u hranice s pozemkem veøejným. Vodomìrné šachty se dodávají v provedení pochozím nebo pojezdném. KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Vodomìrná šachta je navržena v souladu s normou ÈSN Vodovodní pøípojky a slouží k osazení hlavního pøípojkového uzávìru a vodomìru vèetnì dalšího manipulaèního uzávìru. Vodomìrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernìjší svaøovací techniky firmy PRÙLEZ Ø 600 VÍKO LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO (tl mm) jako uzavøená vodotìsná kruhová jímka odolávající tlaku PLÁŠT zásypového betonu. Pøístup do šachty je umožnìn prùlezem o prùmìru 600 mm a výšce 200 mm. Tento prùlez je standardnì opatøen pochozím víkem. šachta je vybavena plastovými stupadly a vstupy pro vodovodní potrubí velikosti 32 mm. Odlišné umístìní prostupù a pøípadné zvìtšení základních rozmìrù DNO CELKOVÝ POHLED VSTUP resp. VÝSTUP PRO POTRUBÍ je možné provésti dle individuelních požadavkù zákazníka. Prùmìry vstup a výstupního potrubí je tøeba specifikovat pøi objednávce. OSAZENÍ VODOMÌRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU Vodomìrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která pøesahuje dno šachty o 100 mm. U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s pøíslušnou ÈSN a postupnì obsypávám betonem B 10, který prùbìžnì hutníme aby nedošlo k sesednutí betonu a následné deformaci šachty. U provedení pojezdného je postup stejný, pouze jako ukonèení se pøes obetonovanou šachtu položí roznášecí deska, pøípadnì se tato deska vybetonuje a na ní se položí povrch vozovky.

37 34 ROZMEROVÁ DISPOZICE PROVEDENÍ A VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 1 VNITRNI SACHTY 100 cm VNEJSI SACHTY 110 cm PRULEZ 60 x 20 cm ZAKLADNI VYSKA 150 cm VCETNE PRULEZU V Ý SKA SACHTY PRUMER SACHTY PROVEDENÍ B (2 ŽEBRA) DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL 2 ŽEBRA (OBRUÈE) VÝ S KA SA C HT Y PRUMER SACHTY CENA UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH VŠR 1 A (základní provedení) 4 500,- VŠR 1 B (provedení s dvìmi žebry) 4 830,-

38 35 VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 2 POPIS - CHARAKTERISTIKA Vodomìrná šachta typu VŠR je urèena k umístìní vodovodní pøípojky mimo budovu tam, kde nelze umístit vodomìr pøímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní pøípojky vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrù. Šachta se obvykle umis uje na neveøejném pozemku tìsnì u hranice s pozemkem veøejným. Vodomìrné šachty se dodávají v provedení pochozím nebo pojezdném. KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Vodomìrná šachta je navržena v souladu s normou ÈSN Vodovodní pøípojky PRÙLEZ Ø 600 a slouží k osazení hlavního pøípojkového uzávìru a vodomìru vèetnì VÍKO dalšího manipulaèního uzávìru. Vodomìrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernìjší svaøovací techniky firmy PLÁŠT LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO 1873 ZEBRA 1 a ÈSN EN ISO (tl mm) jako uzavøená vodotìsná kruhová jímka odolávající tlaku DNO SPODNÍ ZEBRA CELKOVÝ POHLED VSTUP resp. VÝSTUP PRO POTRUBÍ zásypového betonu. Pøístup do šachty je umožnìn prùlezem o prùmìru 600 mm a výšce 200 mm. Tento prùlez je standardnì opatøen pochozím víkem. šachta je vybavena plastovými stupadly a vstupy pro vodovodní potrubí velikosti 32 mm. Odlišné umístìní prostupù a pøípadné zvìtšení základních rozmìrù je možné provésti dle individuelních požadavkù zákazníka. Prùmìry vstup a výstupního potrubí je tøeba specifikovat pøi objednávce. OSAZENÍ VODOMÌRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU Vodomìrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která pøesahuje dno šachty o 100 mm. U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s pøíslušnou ÈSN a postupnì obsypávám betonem B 10, který prùbìžnì hutníme aby nedošlo k sesednutí betonu a následné deformaci šachty.u provedení pojezdného je postup stejný, pouze jako ukonèení se pøes obetonovanou šachtu položí roznášecí deska, pøípadnì se tato deska vybetonuje a na ní se položí povrch vozovky.

39 VÝ S KA SA C HT Y REALPLAST ÈESKÝ BROD 36 ROZMEROVÁ DISPOZICE VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 2 VNITRNI SACHTY 100 cm VNEJSI SACHTY 120 cm PRULEZ 60 x 20 cm ZAKLADNI VYSKA 150 cm VCETNE PRULEZU PRUMER SACHT Y DETAIL PLASTOVÝCH STUPADEL POHLED NA SACHTU ZDOLA 2 ŽEBRA (OBRUÈE) CENA UVEDENÁ CENA SE ROZUMÍ BEZ DPH VSR ,-

40 37 VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 3 POPIS - CHARAKTERISTIKA Vodomìrná šachta typu VŠR je urèena k umístìní vodovodní pøípojky mimo budovu tam, kde nelze umístit vodomìr pøímo do budovy a nebo je-li místo vstupu vodovodní pøípojky vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrù. Šachta se obvykle umis uje na neveøejném pozemku tìsnì u hranice s pozemkem veøejným. Vodomìrné šachty se dodávají v provedení pochozím nebo pojezdném. KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ KONSTRUKÈNÍ ØEŠENÍ Vodomìrná šachta je navržena v souladu s normou ÈSN Vodovodní pøípojky a slouží k osazení hlavního pøípojkového uzávìru a vodomìru vèetnì PRÙLEZ Ø 600 VÍKO dalšího manipulaèního uzávìru. Vodomìrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernìjší svaøovací techniky firmy PLÁŠT LEISTER z homogenních polypropylénových desek podle ÈSN EN ISO a ÈSN EN ISO (tl mm) jako uzavøená vodotìsná kruhová jímka odolávající tlaku DNO ZEBRA CELKOVÝ POHLED ZEBRA VSTUP resp. VÝSTUP PRO POTRUBÍ zásypového betonu. Pøístup do šachty je umožnìn prùlezem o prùmìru 600 mm a výšce 200 mm. Tento prùlez je standardnì opatøen pochozím víkem. šachta je vybavena plastovými stupadly a vstupy pro vodovodní potrubí velikosti 32 mm. Odlišné umístìní prostupù a pøípadné zvìtšení základních rozmìrù je možné provésti dle individuelních požadavkù zákazníka. Prùmìry vstup a výstupního potrubí je tøeba specifikovat pøi objednávce.. OSAZENÍ VODOMÌRNÉ ŠACHTY DO TERÉNU Vodomìrná šachta se osazuje na vybetonovanou desku, která pøesahuje dno šachty o 100 mm. U provedení pochozího šachtu usadíme na základovou desku, propojíme s vodovodním potrubím v souladu s pøíslušnou ÈSN a postupnì obsypávám betonem B 10, který prùbìžnì hutníme aby nedošlo k sesednutí betonu a následné deformaci šachty.u provedení pojezdného je postup stejný, pouze jako ukonèení se pøes obetonovanou šachtu položí roznášecí deska, pøípadnì se tato deska vybetonuje a na ní se položí povrch vozovky. Vodomìrnou šachtu v úpravì proti pùsobení spodní vody (je dodávána se zpevòovacími žebry), je nutné pøibetonovat k základové desce.

KATALOG VÝROBKÙ FIRMY REALPLAST

KATALOG VÝROBKÙ FIRMY REALPLAST REALPLAST CESKÝ BROD SPOLECNOST S RUCENÍM OMEZENÝM 321 622 064 www.azrealplast.cz e-mail : arealplast@quick.cz KATALOG VÝROBKÙ FIRMY REALPLAST REALPLAST CESKÝ BROD SPOLECNOST S RUCENÍM OMEZENÝM 321 622

Více

2. Důležité rozměry a kóty čistírny. Z hlediska stavebního zabudování čistírny jsou významné rozměry a kóty uvedené v následující tabulce:

2. Důležité rozměry a kóty čistírny. Z hlediska stavebního zabudování čistírny jsou významné rozměry a kóty uvedené v následující tabulce: Příloha č.1 - Doporučený postup zabudování čistírny BIOREAL DČ3 1. Popis čistírny. Čistírna BIOREAL DČ3 je tvořena plastovou kruhovou nádrží o průměru 1,3 m a výšce dno strop čistírny: 2,20 m. Ve stropní

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

REALPLAST ÈESKÝ BROD SPOLEÈNOST S RUÈENÍM OMEZENÝM. 321 622 064 www.azrealplast.cz e-mail: mocrealplast@seznam.cz VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 1 VÝSKA SACHTY

REALPLAST ÈESKÝ BROD SPOLEÈNOST S RUÈENÍM OMEZENÝM. 321 622 064 www.azrealplast.cz e-mail: mocrealplast@seznam.cz VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 1 VÝSKA SACHTY 30 PROVEDENÍ A VODOMÌRNÁ ŠACHTA VŠR 1 VNITRNI SACHTY 100 cm VNEJSI SACHTY 110 cm ZAKLADNI VYSKA 150 cm PROVEDENÍ B (2 EBRA) 2 EBRA (OBRUÈE) VŠR 1 A (základní provedení) 4 730,- VŠR 1 B (provedení s dvìmi

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Návod k užívání a údržbě plastových jímek a nádrží určených k akumulaci odpadních vod

Návod k užívání a údržbě plastových jímek a nádrží určených k akumulaci odpadních vod Návod k užívání a údržbě plastových jímek a nádrží určených k akumulaci odpadních vod Návod k užívání a údržbě plastových nádrží a jímek určených k akumulaci odpadních vod Návod na používání a údržbu Během

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

15. Požární ochrana budov

15. Požární ochrana budov 15. Požární ochrana budov Øešení požární bezpeènosti stavebních objektù vychází ze dvou základních norem: ÈSN 73 0802 Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN 73 0804 Požární bezpeènost staveb Výrobní

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad DN 300 a více ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU 51-100 M Čištění kanalizace do DN 200mm

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

Instalaèní instrukce

Instalaèní instrukce CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DTIP 18 je urèený na: - hlavní vytápìní v betonových podlahách - ochranu venkovních prostor pøed náledím - ochranu okapových žlabù a svodù pøed zamrznutím Ž

Více

Pražská? Dobrá adresa...

Pražská? Dobrá adresa... Pražská? Dobrá adresa... Nová výstavba Projekt urèený k dlouhodobì soustøedìné výstavbì pøedmìstského komplexu bytových domù s názvem "Pražská" se nachází podél místní obslužné komunikace C 2 - ul. gen.

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315 REHAU AWAŠACHTA PP D 400/315 BEZEPEČOST PRO CELÉ GEERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA D 400/315 Strana AWAŠACHTA

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe

pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe Penzion v pasivním standardu, který se zrodil v hlavì investora pana Jana Ivièièe se nyní buduje v lokalitì vinných sklepù vinaøské obce Nechory u obce

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

regulaèní stanice plynu

regulaèní stanice plynu regulaèní stanice plynu Èlenìní Katalogu Úvod 3 Regulaèní stanice plynu 6 Malá farmáøská regulaèní stanice 6 Farmáøská regulaèní stanice 8 Ukázky èinnosti 10 Pøehled dodávaných budov 11 Certifikace 25

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL Bytový dùm, rozdìlený do šesti sekcí, z nichž v pìti se nacházejí bytové jednotky. K dispozici jsou i nebytové prostory rùzných výmìr, které se nacházejí v pøízemí. Bytový dùm je rozdìlen na tøi èásti,

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

KORUDRAIN. drenážní trubky z PE. = nejlepší řešení pro Vaše odvodnění

KORUDRAIN. drenážní trubky z PE. = nejlepší řešení pro Vaše odvodnění KORUDRAIN drenážní trubky z PE = nejlepší řešení pro Vaše odvodnění ck Sa GEO PROFIL A HISTORIE SPOLEÈNOSTI 1993 založení firmy Böhm-plast s.r.o. 1994-1997 rozvíjení obchodních aktivit 1997 koupě výrobního

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m Čelní pohled Boční pohled 772 1 502 Šířka chaty: 2,5 m 300 28 2 504 28 300 28 1 502 28 2 560 1 530 Šířka chaty: 3 m 300 28 3 004 28 300 28 1 502 28 3 060 1 530 Šířka chaty: 3,5 m 300 28 3 504 28 300 28

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

D ìkujem e za pozornost

D ìkujem e za pozornost D ìkujem e za pozornost JiøíK alina / O ddìleníprojektù telefon:+420 244 016 911 Em ail:kalina@ regulus.cz w w w.regulus.cz 2 O b ecný pøehled typù voda / voda N ejlepšítopný faktor Èerpacía zasakovacístudna

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02 SIGMA PUMPY HRANICE FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, TØÍVØETENOVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz FADV, FATV

Více

Střecha pro 3 generace

Střecha pro 3 generace Střecha pro 3 generace česká betonová taška Betonová krytina BESK a střešní příslušenství Katalog a ceník platný od 1. 4. 2009 BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA BESK Přijatelné finanční řešení Vaší střechy Společnost

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ACO MARKANT. release: čerpat, odvádět a opětovně využít

ACO MARKANT. release: čerpat, odvádět a opětovně využít release: čerpat, odvádět a opětovně využít ACO MARKANT 222 Sklepní světlíky Světlíky pochozí / pojízdné 226 Sklepní světlíky Allround Nástavné prvky Nástavce a výztužné rámy 229 Příslušenství Doplňky,

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU Výzva è. 7 / v1 25. 5. 2009 OBSAH 1. Úvod 2 2. Obecná pravidla publicity 3 2.1 Technické vlastnosti informacních a propagacních opatrení 5 2.2 Informacní banner 5 2.3 Cizojazycné

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z

build book rozpìtí: 3,05 m délka: 2,85 m motor: 150 200 ccm letová váha: 18 19 kg w w w.ba da n.c z build book w w w.ba da n.c z build book Dìkujeme za zakoupení stavebnice a pøejeme pøíjemnou stavbu. w w w.ba da n.c z Trup Pøíprava polystyrenových dílù - turtledeck Ve formì polepíme turtledeck balzou

Více

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY

GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY GUMOVÉ NO IÈKY, PLAST. KRYTKY Jednostrannì lepící no ièky kruhové plné A B materiál 27267 NG-R3,8-2 8 0 guma 27268 NG-R7-1 7.0 0 guma 27269 NG-R10-2 10.0 0 guma 27272 NG-R12-3 10 0 guma 27270 NG-R19-2

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Krouhaèe zeleniny stolní

Krouhaèe zeleniny stolní 79 Krouhaèe zeleniny stolní krouhaèe zeleniny CL20D a CL25D rozmìry v cm napìtí V pøíkon kw výkon porce rychlost ot/min CL20D 32,5x30xV.55 0,4 a 40 kg/hod. 20-60 1-22394 19.780,- CL25D 32x30xV.55 0,4 a

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více