Transparentnost chemického průmyslu - základ budování důvěry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transparentnost chemického průmyslu - základ budování důvěry"

Transkript

1 Transparentnost chemického průmyslu - základ budování důvěry Příklad aktivního přístupu k informacím o životním prostředí Ekologické centrum Most pro Krušnohoří a Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Seminář 1 Chemický průmysl dialog zúčastněných, Praha,

2 Ekologická centra Nevládní ekologické organizace Střediska ekologické výchovy Ekoporadny Ekologická centra při MěÚ, školách Ekologické centrum Most, Ekologické centrum Kralupy n. Vltavou zázemí výzkumného ústavu způsob financování právní statut komunikace s průmyslem cílové skupiny Budování důvěry - téma důležité pro všechny zúčastněné. 2

3 Legislativní rámec právo na informace o životním prostředí Aarhuská úmluva 2004 ratifikace ČR 2005 ratifikace EU Pasivní přístup k informacím Aktivní přístup k informacím Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí ČR Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 3

4 Systém informování o životním prostředí Požadavek č. 1: snadno dostupné informace 37 informačních systému o životním prostředí Integrovaný registr znečištění ročenky ŽP tištěné, na internetu CD-ROMy ŽP, elektronické atlasy žp (mapové výstupy) monitorovací a informační systémy (Praha) linka čistoty ovzduší ČHMÚ Informační systém kvality ovzduší (ISKO) regionální média elektronické panely zasílání sms zpráv Zelená linka 4

5 Systém informování o životním prostředí Požadavek č. 2: srozumitelné informace Indexy čistoty ovzduší okamžité on-line informace o čistotě ovzduší informuje o akutních zdravotních důsledcích, dlouhodobější účinky na přírodu a materiály užitečný nástroj pro prezentaci a interpretaci dat Předpověď rozptylových podmínek max. zjednodušení plochá informace (veřejnost stále zaměňuje pojmy inverze smog apod.) Využití GIS přehledné výstupy požadovaných údajů 5

6 Systém informování o životním prostředí Požadavek č. 3: aktuální informace operativní údaje ze sítě Automatického imisního monitoringu ČHMÚ na internetu zasílání sms zpráv hot line Aktuální, srozumitelné a snadno dostupné informace nižší důraz na hodnoty, limity, avšak vyšší důraz na vliv konkrétních látek na zdraví a doporučení pro rizikové skupiny 6

7 Přínos aktivního informování přínos zejména pro rizikové skupiny osob astmatici, alergici, kardiaci, starší lidé, maminky s dětmi zvýšení informovanosti o vlivu škodlivin na lidské zdraví prevence vystavení zvýšené zátěži Veřejnost žádá aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích s ohledem na vystavení aktuální zátěži, nejen přehledy (např. z IRZ) zejména v blízkosti průmyslových podniků. založení Ekologického centra Most - monitoring znečištění ovzduší, prezentace dat veřejnosti - informování o nestandardních událostech v průmyslových podnicích 7

8 Ekologické centrum Most od myšlenky k založení... Mostecko oblast zatížená těžbou, chemickým a energetickým průmyslem... Inspirace DCMR v Rotterdamu příprava a vypracování projektu zahájení činnosti Ekologického centra Most zahájení činnosti Ekologického centra Kralupy nad Vltavou 8

9 The Základní issue at a funkce glance... Servis informací o životním prostředí monitoring imisní situace, kvalita vody, odpady prezentace dat ve srozumitelné formě pro jednotlivé cílové skupiny Dispečink aktuálních informací Zelený telefon, internet napojení na dispečinky průmyslových podniků Komunikační prostředník, spolupráce při nestandardních událostech mobilní měřicí vůz HORIBA služby veřejné i podnikové sféře Vzdělávání, osvěta, poradenství publikační činnost přednášky výukové programy 9

10 EC Most aktivní přístup k informacím o životním prostředí MěÚ Litvínov MěÚ Teplice MěÚ Chomutov VEŘEJNOST a místní úřady Magistrát města Most OÚ Zelený telefon: Fax:

11 EC Kralupy aktivní přístup k informacím o životním prostředí MěÚ Veltrusy OÚ Chvatěruby MěÚ Kralupy nad Vltavou VEŘEJNOST a místní úřady OÚ Úžice OÚ Nelahozeves Zelený telefon: Fax:

12 Zdroj dat: Monitoring imisní situace ČHMÚ, Ústí nad Labem Zdravotní ústav, Ústí nad Labem ČEZ, a.s měřicích stanic Mostecko Chomutovsko Teplicko Lounsko Informování na základě spolupráce se ZÚ V Litoměřicích, sledování internetových stránek ČHMÚ Vlastní měření mobilní měřicí vůz HORIBA 12

13 Monitoring imisní situace Předávání informací Zelený telefon Internet, regionální média informování MěÚ a podniků rozesílání SMS zpráv Veltrusy On-line grafické výstupy na: 13

14 Mobilní měření při haváriích Požár ústecké Spolchemie, 2002 Požár litvínovské přádelny bavlny Schoeller, 2004 Požár na skládce Celio, 2006 výhoda nonstop dispečinku ECM mobilní měřicí vůz vyslán na žádost hasičského záchranného sboru monitoring znečištění ovzduší ve stopě kouřové vlečky výsledky měření publikovány na internetu, v médiích 14

15 Zelený telefon hlášení a poznatky stížnosti pachové události černé skládky atd. členství v Síti ekologických poraden ČR účast na odborných seminářích metodické příručky spoluúčast na projektech, výměna zkušeností přijato již cca dotazů kvalita ovzduší, vody ekoporadenství, kam se obrátit, jak postupovat ekospotřebitelské dotazy vyhledávání informací celkem

16 Komunikace s dispečinky podniků napojení na dispečinky příjem faxových zpráv o nestandardních událostech s potenciálním dopadem na kvalitu ovzduší zveřejňování aktuálních informací o mimořádných událostech na internetových stránkách zvýšení informovanosti veřejnosti podklad pro vyřizování stížností EC Most 16 EC Kralupy

17 Zprávy o nestandardních událostech Aktuální informace na internetových stránkách Ekologického centra 17

18 Přeshraniční informovanost Ekologické centrum Most: Příjem a vyřizování stížností na pachovou zátěž Zelený telefon Aktuální informace o dění v průmyslových podnicích, o překročení imis. limitů on-line na webu (i v němčině), ihned zaslán Saskému MŽP Publikování v médiích Internetové stránky On-line formulář pro odeslání stížnosti (je vyřízen dispečinkem do 2 hod.) Výsledky mobilního měření čistoty ovzduší Mimořádné události v průmyslových podnicích Legislativa 18

19 Návrh projektu - řešení problematiky pachové zátěže v Podkrušnohoří Cíle: Zjistit pachové zatížení vytipovaných (postižených) oblastí Identifikovat zdroje pachového zatížení oblasti Zjistit vliv pachových látek na míru obtěžování obyvatel vytipované oblasti s nejvíce stěžovateli Zjistit převažující podstatu pachových látek analytika Posoudit toxikologii nalezených látek na zdraví obyvatel analytika Zajistit zastupitelnost metod měření pachů obou států, aby byly metodiky akceptovatelné oběma zeměmi Zoptimalizovat rozptylové studie pro sledování rozptylu pachových látek 19

20 Návrh projektu - řešení problematiky pachové zátěže v Podkrušnohoří Participující organizace Ekologické centrum Most Průmyslové podniky Německá občanská iniciativa Další německý partner Euroregion Krušnohoří Data z měřicích stanic Mobilní měřicí vůz Profesionální zázemí VÚHU a.s. ECM jako nestranný prostředník Zaznamenává pachové události Odborná instituce Orgán státní správy Nositel projektu Komise ŽP konzultace, odborné diskuse 20

21 21 Projekt Chemie a životní prostředí

22 POLNÍ HOŘÁK (HAVARIJNÍ POCHODEŇ, FLÉRA, FAKLE) POLNÍ HOŘÁK (HAVARIJNÍ POCHODEŇ, FLÉRA, FAKLE) Zařízením tohoto typu jsou vybaveny všechny petrochemické výrobny a rafinérie na celém světě. Je to nezbytná bezpečnostní součást, ve které je zajištěno bezpečné spalování zejména uhlovodíkových plynů při běžném provozu, sjíždění nebo najíždění výroby, poruchách a haváriích). Výška až 100 m Ústí hlavice hořáku až 165 cm širší než automobil Jmenovitý výkon jedné z havarijních pochodní v areálu je více než 1000 t za hod., což je více než roční spotřeba plynu v rodinném domku, kde se používá plyn na vaření i vytápění. provoz havarijních pochodní, zejména při při jejich využití v rámci havarijních situací, je je vysoce ekonomicky náročný, protože jsou spalovány produkty, které by by jinak mohly být být komerčně velice dobře zhodnoceny ztráty vzniklé spalováním produktu představují milionové částky, a je je tudíž zřejmá snaha společnosti toto spalování maximálně zkracovat

23 POLNÍ HOŘÁK (HAVARIJNÍ POCHODEŇ, FLÉRA, FAKLE) POLNÍ HOŘÁK (HAVARIJNÍ POCHODEŇ, FLÉRA, FAKLE) plyny jsou vedeny do zařízení, kde se bezpečným způsobem zneškodní spálením havarijní pochodeň není v trvalém provozu, ale musí být neustále v pohotovosti, zajištěné provozováním stabilizačních hořáků a trvalou pohotovostní dodávkou páry pro zajištění bezdýmého spalování k využívání dochází při vzniku havarijní situace (uvolnění tlaku ve výrobním zařízení, při provozních operacích, odstavování zařízení do opravy a jeho opětovné uvádění do provozu, atd.) plamen havarijní pochodně je viditelný na velkou vzdálenost maximální výška plamene může být až 100 metrů flérování (faklování) může být doprovázeno zvýšenou hlučností a vibracemi závisí na množství páry (pokud je více páry, netvoří se dým, ale provoz fléry je hlučnější) Často je s tímto efektem spojováno nepodložené významné znečištění ovzduší - minimálního dopadu na kvalitu ovzduší je dosahováno speciálně konstruovaným hořákem havarijní pochodně, který umožňuje dosáhnout vysoké účinnosti spalování 98-99,8 %.

24 CHLADICÍ VĚŽ CHLADICÍ VĚŽ čistá pára bez škodlivin tepelný výměník, v němž se se předává teplo chladicí vody do do okolního vzduchu. Ochlazená voda pak může být být opět využita ke ke chlazení. Jedná se se o uzavřený koloběh. nejpoužívanější jsou chladicí věže s přirozeným tahem, charakterizované tahovým komínem z železobetonového hyperboloidního pláště přiváděná voda je je rozstřikována na na drobné kapičky, které jsou ochlazovány proudem stoupajícího vzduchu. horká voda je čerpána do chladicí věže ochlazuje se a vrací se zpět studený vzduch je nasáván u základny věže horká voda je rozstřikovaná a padající kapky jsou ochlazovány studeným vzduchem studená voda se shromažďuje v bazénu a vrací se zpět do koloběhu teplý vzduch stoupá a vytváří oblak páry 24

25 Ekologické centrum Most pilotní projekt v rámci ČR (ECM jako součást výzkumného ústavu, komunikace se znečišťovateli) Zelený telefon dotazů dokazuje jak mohou být informace o kvalitě ovzduší a dění v průmyslových podnicích předávány veřejnosti přímo prostřednictvím vhodných informačních kanálů. cílené, aktuální, objektivní, snadno srozumitelné, přehledné a přístupné informace posun z ohniska veřejných institucí k občanovi a jeho potřebám ulehčení práce úředníkům a dispečerům průmyslových podniků zvýšení informovanosti o životním prostředí rozvoj spolupráce a komunikace při výměně informací mezi podniky, veřejnou správou veřejností a nevládními organizacemi 25

26 Motivace a míra angažovanosti Míra motivace a angažovanosti Jak mohu sám přispět ke snížení znečištění životního prostředí? Jaké látky vypouští ten podnik do ovzduší? Jaký je stav ovzduší? Mohu jít ven? veřejnost Transparentní informovanost, dobrovolné nástroje a dohody Environmentální management Plní zákonné limity. průmyslové podniky Míra vzájemné komunikace a důvěry 26

27 Děkuji za pozornost Kontakt: Ing. Soňa Hykyšová 27

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006 Jeden tým, jeden cíl 1 tým Společná environmentální zpráva Stovky lidí, desítky profesí, pět společností práce každého je potřebná ke společnému

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty 1/43 Dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Řešení energetického využití

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V Ý Z K U M NÉ CENTRUM VŠE RS, O.P.S. PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (SBORNÍK Z VĚDECKÉ KONFERENCE) Vědecký výbor konference plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pracovní skupina při Ministerstvu vnitra České republiky Dobrovolníci při mimořádných událostech a krizových stavech Pomůcka pro občany, veřejnou

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více