2013/2014. okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, Stará čtvrť Údlice IČ: tel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2013/2014. okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel."

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, okres Chomutov 2013/2014 Stará čtvrť Údlice IČ: tel V Údlicích 10. září 2014 Zpracoval: Mgr. Jiří Chloupek

2 1

3 1. Základní údaje o škole Název organizace: Sídlo organizace: Zřizovatel školy: Sídlo zřizovatele: Základní škola Údlice, okres Chomutov Stará čtvrť 363, Údlice Obec Údlice Náměstí 12, Údlice Vedení školy: Mgr. Jiří Chloupek ředitel školy Mgr. Antonín Roušar zástupce ředitelky Kontakt: Školská rada: zřízena usnesením zastupitelstva č. 4 ze dne zástupce zřizovatele: zákonný zástupce žáků: Michaela Řeháková - Hubínková Lenka Pospíšilová zástupce pedag. pracovníků: Mgr. Antonín Roušar (do ) Mgr. Kamila Skopcová (od ) Založení školy Stavební povolení na výstavbu školy bylo vydáno Budova školy byla slavnostně otevřena dne Kolaudační rozhodnutí je z Zřízení školy Základní škola s právní subjektivitou byla zřízena k jako příspěvková organizace. Zřizovací listina byla vydána Obecním úřadem Údlice dne , dodatek zřizovací 2

4 listiny byl vydán dne Dne upravil zřizovatel zřizovací listinu a vydal ji v plném znění. Další dodatek zřizovací listiny byl vydán dne Zařazení školy do sítě škol Jako příspěvková organizace byla škola zařazena do sítě škol dne Součástí školy je školní družina. Úloha školy ZŠ je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Poskytuje žákům základy vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků. Připravuje žáky na další studium a praxi. Škola zřizuje pro žáky, kteří mají obtíže při zvládání učiva, doučovací skupiny. Připravuje vycházející žáky na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Velkou péči věnuje škola žákům se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a žákům integrovaným a úzce spolupracuje s PPP v Chomutově. Se značnou pozorností se škola věnuje mimoškolním aktivitám. Zřizuje pro žáky školy zájmové útvary, poskytuje své prostory pro činnost zájmových organizací dětí a mládeže. Škola organizuje školní exkurze a akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Organizuje plavecký výcvik, lyžařské kurzy (dle zájmu), ekologické pobyty a poznávací pobyty v ČR i do zahraničí. Udělení výjimky Vzhledem k přistěhování žáka do našeho školského obvodu a jeho vřazení do druhé třídy ve školním roce 2010/2011 došlo k navýšení počtu žáků v této třídě na 31. Zřizovatel na naši žádost udělil výjimku z počtu žáků v této třídě a to na dobu neurčitou (pokud by stav žáků ve třídě byl vyšší než 30 i v následujících letech). V následujících letech jsme tuto výjimku nebyli nuceni využít. 3

5 Budova školy s popisem včetně areálu školy Jedná se o třípodlažní, částečně podsklepený objekt s plochou střechou. V suterénu je kotelna a šatny. V přízemí jsou učebny, sociální zařízení, školní družina a zároveň hudebna, sklad CO, archiv, kanceláře (Ř, ZŘ, hospodářka), zádveří a vstupní hala. Z obou stran haly vede schodiště do druhého podlaží. Zde jsou učebny, odborné učebny, počítačová učebna, kabinety, školní družina, sborovna, sklad a chodby, z kterých vede schodiště do třetího podlaží. Ve třetím podlaží jsou učebny, kabinety, sociální zařízení, školní čítárna a chodba. V areálu školy je nové multifunkční hřiště, běžecká dráha, doskočiště a zahradní altán pro ekologickou výchovu. Běžecká dráha a doskočiště však vyžadují nutnou rekonstrukci. Rekonstrukce budovy Snížení energetické náročnosti objektu základní školy V roce 2013 proběhla rekonstrukce školy Snížení energetické náročnosti objektu základní školy. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rekonstrukce spočívala v zateplení obvodových stěn a střechy a ve výměně otvorových výplní. Dále opatření spočívalo v rekonstrukci zdroje tepla instalací absorpčního plynového tepelného čerpadla typu vzduch/voda. Výsledkem realizace opatření dojde ke snížení emisí CO 2 o cca 35t/rok a k úspoře energie cca 521 Gj/rok. Zahájení samotné realizace projektu: , datum ukončení projektu: Dodavatel Částka pozn. Energy Benefit ,- projekt Bohemia Arch ,- projekt Energy Benefit ,- Energy Benefit ,- projektová dokumentace ABC ,- stavba I. etapa ABC ,- stavba II. etapa Energy Benefit ,- zadávací řízení Energy Benefit ,- technický dozor ABC ,- stavba Energy Benefit ,- autor. dozor Energy Benefit ,- za adm. žádosti 6 976,- cedule na ZŠ ,17 úrok z úvěru CELKEM ,17 Z toho dotace činila ,- 4

6 Řídícím orgán: Ministerstvo životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR Příjemce dotace: Obec Údlice Zprostředkovatel projektu: Energy Benefit Crntre a.s. Realizační firma: ABC Chomutov spol. s r.o. Administrátor projektu: Energy Benefit Centre o.p.s. Fotografie viz příloha 1 Objekt je napojen přípojkami na místní rozvod vody, na kanalizaci a na elektrorozvody. Provozní doba zařízení ZŠ otevření budovy hodin ŠD ranní činnost uzavření budovy hodin odpolední činnost začátek vyučování hodin jinak dle potřeb rodičů V době vedlejších prázdnin je zajišťována činnost ŠD dle předem zjištěného zájmu rodičů. Význam v rámci regionu Jsme vesnická škola, kterou k navštěvovalo 193 žáků, ke konci školního roku 191 žáků. Zřizovatel stanovil pro školský obvod Údlice tyto spádové obce: Nezabylice, Bílence, Hrušovany, Všehrdy, Otvice, Velemyšleves a Žíželice. Ve školním roce 2013/2014 se na škole vzdělávali žáci ze sedmnácti obcí obecních úřadů. Jednalo se o obce: Údlice, Bílence, Nezabylice, Hrušovany, Hořenec, Všehrdy, Všestudy, Přečáply, Truzenice, Spořice, Lažany, Hořetice, Zálezly, Jirkov, Voděrady, Chomutov a Velemyšleves spadajících pod tři regiony (Chomutov, Louny, Žatec). Odlišnosti školy ve srovnání s jinými ZŠ Součástí školy není školní jídelna a ani tělocvična. Škola využívá školní jídelnu a tělocvičnu Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov, příspěvkové organizace, střediska Údlice. 5

7 Vzhledem k dopravním spojům (dojíždějící žáci jsou vázáni na autobusové spoje) je obtížné zavádět odpolední vyučování. Z důvodu navýšení počtu vyučovacích hodin jsme však museli k odpolednímu vyučování přistoupit. Hygiena rozvrhu je dodržována v maximální možné míře s ohledem na značný počet dojíždějících žáků z okolních obcí. Výchozí podmínky pro práci školy nejsou nejlepší. Většina našich žáků je dojíždějících. Část žáků pochází ze sociálně slabých rodin. Dalším faktorem, který nelze přehlédnout, je nezaměstnanost. Ekonomická situace některých rodin neumožňuje např. vyslání žáků na ozdravné a ekologické pobyty nebo na lyžařský výcvik. Počty žáků, tříd a pracovníků školy podle zahajovacích výkazů Základní škola počet žáků tříd žáků žáků celkem ped. na třídu na učitele pracovníků ,44 13, pracovníků: 4 provozních, 15 pedagogických zaměstnanců (14 učitelů, 2 vychovatelky). Vychovatelka s částečným úvazkem byla zároveň učitelka. Školní družina počet žáků oddělení žáků vychovatelky na oddělení ,5 2/1,266 6

8 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a které jsou zařazeny ve školském rejstříku Ve všech ročnících se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání EKOŠKOLA. Každý pedagogický pracovník měl zpracován plán učiva, který byl rozvržen na jednotlivé časové úseky a pro každou třídu a každý předmět zvlášť. Plány učiva byly ve všech ročnících a vyučovacích předmětech splněny. Ve školním roce 2013/2014 byly na II. stupni zařazeny tyto volitelné předměty a praktické činnosti: Volitelné předměty a doplňující vzdělávací obory, praktické činnosti: 6. ročník Přírodovědná praktika Praktické činnosti 7. ročník Přírodovědná praktika Informatika Konverzace anglický jazyk Německý jazyk 8. ročník Informatika Přírodovědná praktika Praktické činnosti (VP) Německý jazyk 9. ročník Praktické činnosti (VP) Technické kreslení Základy elektrotechniky Německý jazyk Týdenní dotace ŠVP EKOŠKOLA: 240 hodin 7

9 Do úvazků rozděleno 251 hodin (240 hodin + 11 hodin z důvodu dělení některých tříd na dvě skupiny. Dělení 1 hodiny Čj v 2. třídě. Dělení 3 hodin Aj a 1 hodiny Inf. v 5. třídě. Dělení v 8. třídě: 3 hodin Aj, 2 hodiny Nj a 1 hodiny volitelného předmětu. 8

10 Učební plán Školního vzdělávacího programu EKOŠKOLA Vyučovací předměty 1. stupeň 2. stupeň celkem celkem Časová dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Německý jazyk Volitelné předměty Celkem

11 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Celkový počet zaměstnanců K počátku školního roku 19 fyzických osob. fyzické osoby ZŠ - pedagogičtí pracovníci 14 (jedna současně vychovatelka v ŠD) ZŠ asistent pedagoga 0 ZŠ - provozní zaměstnanci 4 ŠD - pedagogičtí pracovníci 2 celkem 19 Jedna paní učitelka je zároveň vychovatelkou ve školní družině. Přidělené hodiny do úvazků I. stupeň II. stupeň celkem přidělené hodiny do úvazků Nástup nových pracovníků, ukončení pracovních poměrů Nástup: pedagogičtí pracovníci: Ivan Holubář k Ukončení: pedagogičtí pracovníci: Mgr. Andrea Jiříková k , Mgr. Alena Pytláková k

12 Personální obsazení školy Ředitelka školy: Mgr. Alena Pytláková (do ) Z důvodu dlouhodobé nemoci Mgr. Aleny Pytlákové ji od zastupoval v plném rozsahu Mgr. Antonín Roušar, který byl k jmenován ředitelem do ukončení konkurzního řízení) Na základě konkurzního řízení, které se konalo , byl ředitelem jmenován od Mgr. Jiří Chloupek Personální oblast, přijímání a propouštění zaměstnanců, uzavírání smluv a dohod, výběrová řízení, režim školy a změny, řády a směrnice školy, pedagogická a hospodářská dokumentace, kontrolní a řídící činnost, zajišťování provozu školy po stránce pedagogické, hospodářské, technické, styk s nadřízenými orgány, zřizovatelem a rodičovskou veřejností. Zástupce ředitele: Mgr. Antonín Roušar Kontrolní a řídící činnost, zabezpečování plynulé práce školy, zastupování, rozvrhy, dozory, pohotovosti, pohyblivé složky platů, dokumentace školy, CO, učební pomůcky a učebnice, metodická činnost. Školník: p. Václav Vyčichlo Kontrolní a řídící činnost uklízeček, drobná údržba, zajištění úklidu a pořádku na škole, bezpečnostní činnost, zajištění školy po stránce technické, dodávka tepla, teplé vody, drobné práce v areálu školy. Výchovný poradce: Mgr. Božena Hafenrichterová Volba povolání, výchovná komise, problémoví žáci, integrovaní, žáci s SVPU. Hlavní vychovatelka: Zdeňka Štrejlová Poradenská činnost ve školní družině. 11

13 Metodik školní prevence: Mgr. Margita Puchingerová Práce související s oblastí drogové prevence a zneužívání návykových látek. Sociálně patologické jevy, šikana. Koordinátor EVVO: Mgr. Jiří Chloupek Práce zaměřená na ekologické aktivity školy a jejich koordinaci, externí řídící tým Ekoškoly a poradní sbor KÚ EVVO, konzultant výukových programů a pracovních listů Sdružení TEREZA Praha. Metodik ICT: Mgr. Jiří Chloupek Využití ICT po metodické a pedagogické stránce. Běžná údržba sítě zajištění odborného zásahu. a detekce závad, THP: p. Eva Kubová Práce v agendách personálních, mzdových, finančních, pokladních a majetkových. Učitelé ZŠ: Mgr. Alena Pytláková (do ) Mgr. Hana Machová Mgr. Antonín Roušar Mgr. Lucie Škubová Mgr. Kamila Skopcová Mgr. Karla Zwettlerová Mgr. Božena Hafenrichterová Mgr. Andrea Jiříková Mgr. Jiří Chloupek Iva Jeníčková Mgr. Margita Puchingerová Mgr. Daniela Nebeská Mgr. Veronika Kašpárková Mgr. Štěpánka Johánková Vychovatelky ŠD: Zdeňka Štrejlová Mgr. Andrea Jiříková 12

14 Nepedagogičtí pracovníci: THP Eva Kubová školník Václav Vyčichlo uklízečka Lenka Novotná uklízečka Karla Jakoušová Třídnictví: třída počet žáků třídní učitel I. 18 Hafenrichterová II. 24 Škubová III. 23 Puchingerová IV. 16 Skopcová V. 26 Nebeská VI. 23 Chloupek VII. 21 Johánková VIII. 23 Machová IX. 19 Kašpárková Netřídní: Mgr. Alena Pytláková Mgr. Antonín Roušar Mgr. Karla Zwettlerová p. uč. Iva Jeníčková Mgr. Andrea Jiříková Oddělení ŠD: I. Zdeňka Štrejlová II. Mgr. Andrea Jiříková 13

15 Metodická sdružení: Kamila Skopcová Hana Machová Zdeňka Štrejlová metodické sdružení I. stupeň metodické sdružení II. stupeň metodické sdružení ŠD Úkoly metodických sdružení 1. Příprava žáků na soutěže, olympiády. 2. Sjednocení učebnic, návaznost při objednávání učebnic (pouze ze seznamu schválených učebnic). 3. Vypracování plánů exkurzí, vycházek na celý rok dopředu. 4. Práce na tematických plánech pro jednotlivé ročníky v rámci ŠVP. 5. Návrhy na vybavení učebními pomůckami. 6. Plánování DVPP. 7. Koordinace počtu a obsahu kontrolních prací žáků, sjednocení způsobu klasifikace a hodnocení žáků. 8. Koordinace prací v rámci šablon. Kabinety a sbírky, sklady Antonín Roušar Margita Puchingerová Božena Hafenrichterová Hana Machová Veronika Kašpárková Jiří Chloupek Karla Zwettlerová Zdeňka Štrejlová Václav Vyčichlo Veronika Kašpárková kabinet Bi, Ch, Pp, sklad Co, učitelská knihovna, inventář ZP a DHIM, archiv, sklad učebnic a školních potřeb kabinet I. stupně kabinet SVPU, keramická dílna žákovská čítárna, kabinet D, Čj kabinet cizích jazyků dílny, kabinet Fy, audiovizuální technika, Tv, kab. informatiky kabinet Z, M kabinet ŠD úklidové prostředky a materiál kabinet Vv, Ov, Vz 14

16 Andrea Jiříková kabinet Hv Další oblasti činnosti sportovní akce I. st. správce sborovny bezpečnostní technik požární preventista a velitel požární hlídky správce šk. pozemku, hřiště, Ovoce do škol poradce pro didaktickou techniku sportovní akce II. stupeň, Asociace ŠSK péče o výzdobu školy zápisy PR a kronikář zdravotník školy KMČ koordinátor soutěží Vv pro I. a II. st. sběrové akce Božena Hafenrichterová Karla Zwettlerová Václav Vyčichlo Václav Vyčichlo Antonín Roušar Jiří Chloupek Jiří Chloupek Margita Puchingerová, Veronika Kašpárková Lucie Škubová Veronika Kašpárková Eva Kubová Lucie Škubová, Štěpánka Johánková Veronika Kašpárková, Jiří Chloupek 15

17 4. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce Organizace zápisu Zápis žáků do první třídy byl ve dnech 14. ledna a 15. ledna Rodiče byli informováni vyhláškou obce. Tato vyhláška byla rozeslána do všech obcí, z kterých k nám děti do školy přicházejí. Škola rozeslala letáky s informacemi o zápise do obcí a MŠ. Celkem zapisovaných: 27 Ze zapisovaných žádost o odklad: 3 Rozhodnutí o přijetí: 24 Rozhodnutí o odkladu: 3 Vycházející žáci Počet vycházejících žáků celkem: 27 z toho: z 9. ročníku: 20 (z toho 10 žáků na obory s maturitou) z 8. ročníku: 5 ze 7. ročníku: 0 Přestup na víceleté gymnázium: 2 žáci ze 7. ročníku Změny ve stavu žáků během školního roku Na začátku školního roku (zahajovací výkaz) jsme měli 193 žáků, během školního roku se čtyři žáci přistěhovali a šest žáků odstěhovalo. K jsme měli 191 žáků. 16

18 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem Na konci školního roku (k ) jsme měli ve škole ze 190 žáků 52 žáků pouze evidovaných v PPP, dalších 10 žáků se zdravotním znevýhodněním a 5 žáků integrovaných se zdravotním postižením. Integrovaní žáci byli zařazeni do běžných třídních kolektivů. Integrovaní žáci měly zpracovány individuální výukové plány, které plně respektovaly závěry školských poradenských zařízení. U všech žáků se zdravotním znevýhodněním učitelé respektovali závěry z vyšetření. Někteří z těchto žáků docházeli dle doporučení PPP na nápravná cvičení, docházka ale nebyla u všech zařazených dětí pravidelná. V PPP bylo vedeno 67 žáků: 52 pouze evidovaných, 10 znevýhodněných a 5 se zdr. postižením. V 1. pololetí z celkem 192 žáků prospělo s vyznamenáním 87 žáků, prospělo 86 žáků a neprospělo 19 žáků. Tři žáci měli druhý stupeň z chování. Ve 2. pololetí z celkem 190 žáků prospělo s vyznamenáním 86 žáků, prospělo 91 žáků a neprospělo 13 žáků. Dva žáci měli druhý stupeň z chování. 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 6. Školní družina 24

26 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení (evaluace) účinnosti uplatňovaných preventivních aktivit MPP za školní rok 2013 / 2014 Kvalitativní evaluace Pracovníci ZŠ Údlice důsledně uplatňují všechny body MPP rizikového chování u žáků pravidelně již delší dobu. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikování a mají značné zkušenosti. Naplánované programy a akce byly odpovídajícím způsobem připraveny a efektivně aplikovány na dané cílové skupiny. Výsledkem je poměrně dobrá situace v oblasti minimalizace zneužívání návykových látek, rasismu, šikany, záškoláctví apod. Jen některé z těchto jevů se vyskytly v naší škole a to pouze ojediněle. Tyto případy byly konzultovány a řešeny s rodiči dětí i s příslušnými orgány. Naši žáci se celkově rádi zapojují do akcí pořádaných školou, jak v rámci vyučování, tak do volnočasových aktivit. Dvouletý projekt šablona VII/1 program primární prevence, ve specifické primární prevenci a programy např.: Zdravé zuby, Barevná párty s pětkou, PEER programy SZŠ a další výrazně přispěly ke snížení výskytu rizikového chování mezi žáky naší školy a zvýšily zájem žáků o zdravý životní styl. V předešlém školním roce jsme navázali spolupráci se sdružením SANANIM na projektu Pobavme se o alkoholu, které řeší prevenci pití alkoholu u dětí, určené pro žáky VII. třídy. Na webových stránkách ZŠ Údlice je umístěný banner i s logem pobavme se o alkoholu propojený s webovými stránkami kde jsou 25

27 informace k tomuto projektu. Pro příští školní rok bude MPP klást znovu větší důraz zlepšení informovanosti a vzájemných vztahů, na další zlepšení připravenosti ke zvládání zátěžových situací a celkové zvýšení odolnosti vůči působení faktorů vedoucích k rizikovému chování. Na webových stránkách naší školy je zveřejněný odkaz na školního metodika prevence, Minimální preventivní program, program proti šikanování, dále jsou zde umístěné odkazy na organizace zabývající se prevencí a pomoci. Kvantitativní evaluace Učební plány ZŠ Údlice ve všech předmětech zahrnující témata prevence rizikového chování byly splněny. Naplánované aktivity ke splnění stanovených cílů byly dostačující a plně se osvědčily. Letos velký ohlas u žáků měly aktivity s Policie ČR a Policie SRN. V příštím školním roce budeme pokračovat v typech PEER programů, které jsme již absolvovali dříve u SZŠ Chomutov. Vzhledem k nárůstu výskytu negativních jevů ve společnosti zahrneme více aktivit z oblastí prevence agresivity, zneužívání drog, poruch příjmů potravy a aktivit se sexuální, počítačovou a finanční tématikou. Stanovené cíle MPP byly splněny. Evidence sociálně-patologických jevů na škole: řešil ŠMP Celkem ano ne věk: případů: návykové látky: kouření - ano, alkohol, marihuana, pervitin, heroin / 12 1 záškoláctví / 14 6 Šikana - kyberšikana / 0 gambling / kriminalita / rasismus / Spolupráce s institucemi a organizacemi využíváme: ano ne forma spolupráce: PPP / Semináře MPP, kolektiv třídy, konzultace SVP / konzultace Policie ČR / besedy, přednášky, konzultace, dětský den Městská policie / K-centrum / OSPOD (OPD) / Písemné, telefonické konzultace Magistrát (MěÚ ) / 26

28 Jiná školská zařízení (jaká): / SZŠ Odborníci (psychiatr, psycholog, pediatr,atd.) / konzultace Neziskové organizace / Semináře, besedy, školení Jiné (jaké): Dyáda, Světlo, SZÚ UL,. / Semináře, besedy, školení, přednášky... Evidence případů ve šk. rok 2013 / 2014 ( drogy, alkohol, kouření, záškoláctví, šikana) CO POSTIH záškoláctví - 3 hodiny neomluvené DTU záškoláctví - 6 hodin neomluvených DŘŠ záškoláctví - 7 hodin neomluvených DŘŠ záškoláctví - 12 hodin neomluvených 2 z chování Nevhodné až neslušné vyjadřování vůči učitelům DŘŠ * Nevhodné až neslušné vyjadřování vůči učitelům a spolužákům * záškoláctví - 1 hodina neomluvená DTU * Nevhodné až neslušné vyjadřování vůči učitelům a spolužákům * záškoláctví - 1 hodina neomluvená Výchovná komisedomluva s rodiči * nepřipravenost a zapomínání * záškoláctví - 6 hodin neomluvených DTU * nepřipravenost a zapomínání * záškoláctví - 6 hodin neomluvených Výchovná komisedomluva s rodiči vysoká absence Výchovná komise, odesláno na OSPOD kouření Výchovná komise- Domluva s rodiči vysoká absence Výchovná komise, odesláno na OSPOD nevhodné chování Výchovná komisedomluva s rodiči 27

29 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zapojení žáků do soutěží a olympiád Žáci se v průběhu školního roku zapojili do řady soutěží a to i v rámci okresu. Přípravu žáků na tyto soutěže zajišťovali vyučující a dosažené výsledky žáků měly v mnoha případech velmi dobrou úroveň. 28

30 Účast na přehlídkách a soutěžích vyhlášených MŠMT: druh soutěže školní kolo počet žáků okresní kolo počet žáků Pythagoriáda 27 Přírodovědný klokan 31 3 Matematický klokan 151 Olympiáda Z 12 3 Olympiáda D 16 Olympiáda Aj 15 Přírodovědný klokan okresní kolo - kategorie Kadet: 1. místo Nela Reisová (VIII. tř.) Zeměpisná olympiáda: Kategorie A (6. ročník): 1. místo M. Kukačka, 2. místo T. Miklovičová, 3. místo R. Olejář Kategorie B (7. ročník): 1. místo P. Sýkorová, 2. místo K. Ernestová, 3. místo J. Schwarz Kategorie C (8. A 9. ročník): 1. místo O. Holl (9. r.), 2. místo M. Poliačková (8. r.), 3. místo M. Knorová (9. r.) V okresním kole byl O. Holl na 18. místě, M. Kukačka na 3. místě, P. Sýkorová na 12. místě. 29

31 Účast na dalších soutěžích a akcích: Ekologický pobyt v Německu Osmnáct žáků osmé třídy a dvě žákyně sedmé třídy odjeli 16. září na výměnný pětidenní Ekokemp Proměny lesa projektu Pestrý Bunt do Naturschutzzentra Erzgebirge u německého Annabergu. Navázali tak na dubnový úspěšný pobyt německých žáků s našimi deváťáky na české straně Krušných hor ve středisku Lesná. Celý program byl zaměřen na poznání lesa pokaždé z jiného pohledu a často byl provázán dalším školním předmětem. Nejlépe to bylo vidět na mapování vzorku vybraného lesního území. Žáci si nejprve v lesním porostu vyznačili čtvercovou plochu o hraně dvacet metrů a sepsali s využitím atlasů a klíčů všechny dřeviny a keře vyšší jednoho metru. Potom podle návodné tabulky zapsali procentuální zastoupení jednotlivých dřevin a s pomocí pásma a znalosti vlastností rovnoramenného trojúhelníku určovali výšku jednotlivých stromů. Následovalo ještě měření obvodů kmenů. Lepší uplatnění přírodopisu a matematiky v praxi si těžko představit. Jindy procvičovali vedle přírodovědných dovedností pro změnu vzájemnou komunikaci, vyhledávání informací v knihách i na internetu a částečně i němčinu. Česká i německá třída se rozdělila do skupin, kdy každá představovala některou zájmovou skupinu, která podle zaměření obhajovala své zájmy, které se týkaly fiktivního výskytu vlků v dané oblasti. Po několikahodinové přípravě argumentů, psaní dopisů druhým skupinám rozmístěným po budově, ale i tvoření plakátů, se všechny skupiny sešly u kulatého stolu a s pomocí argumentů se snažily prosadit představu a zájmy své organizace nebo zájmové skupiny. Tak se u stolu sešli zástupci myslivců, svazu turistů, ochránců přírody, svazu chovatelů ovcí, občanská iniciativa proti vlkům a pověřenec ochrany vlků Krušných hor. Po vzájemném představení a předložení své představy řešení nastalé situace (zvýšený výskyt vlka v okolních lesích) se rozpoutala opravdová diskuse a často i rychlá přestřelka názorů a argumentů a návrhů řešení. Celá konference měla svého moderátora a pro rychlé porozumění a téměř simultální tlumočení profesionální tlumočnicí. Mimo zmíněné aktivity se žáci seznámili s životem káněte, poseděli u ohně, jejich němečtí hostitelé je ve skupinkách provedli svým městem a ukázali jeho pamětihodnosti a zástupce ředitele všechny provedl rekonstruovaným Gymnáziem v Annabergu. Největším zážitkem z důvodu deštivého počasí bylo hrabání louky, na kterou z důvodu výskytu vzácných orchidejí nemohla vjet technika. Žáci si sice z pobytu neodváželi známky v žákovských knížkách, ale zkušenosti a dovednosti, které získali, se známkami ani vyvážit nedají. Na realizaci výjezdu se podílela SOŠ Schola Humanitas Litvínov a Naturschutzzentrum Erzgebirge u Anabergu. Projekt Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/erzgebirge byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků fondu pro regionální rozvoj. 30

32 Sběr kaštanů a žaludů 31

33 Údlické farmářské trhy - prezentace školy 3. beseda o Indonésii Po předešlých úspěšných besedách jsme se tentokrát dozvěděli spoustu zajímavého o podmořském světě. Pracovníci Projektu GREEN LIFE nás nejprve seznámili s tím, co nového se od jejich poslední návštěvy v naší škole událo. Není toho málo Začal vycházet nový časopis, z jehož výtěžku se financují proti pytlácké hlídky. Po deštích se sesunuly břehy koryta říčky, což poškodilo základnu, která se musí znovu vybudovat v jiné části parku. Podařilo se díky fotopastím vyfotit nový druh tygra atd. Poté následoval film a soutěž. 32

34 Podzimní výstavka družiny Školní družina připravila malou podzimní výstavu plnou skřítků podzimníčků, ježků a vlaštovek. Soutěž vlaštovek Dne školní družina pořádala soutěž v letu papírových vlaštovek. Děti si přinesly vyrobené vlaštovky z domova, kdo zapomněl, tak si ji vyrobil před soutěží ve školní družině, a šlo se soutěžit. Nálada byla bezvadná a děti soutěživé. Už se těšíme na další soutěže. 33

35 Předvánoční muzikál Andílci za školou Rok 2013 ukončily některé třídy netradičně. V pátek před Vánoci se vydala šestá, sedmá a osmá třída do Prahy, kde nejprve v divadle Brodway žáci navštívili muzikál Andílci za školou a poté si prošli trhy na Václavském, Havelském a Staroměstském náměstí. Hlavními protagonisty muzikálu M. Davida byla skupina 5angels, Pepa Vojtek a Sabina Laurinová. Litvínovský Choroš a 12. prosince se šest žákyň osmé třídy zúčastnilo soutěže Litvínovský Choroš. Soutěž je zaměřená na vědomosti a dovednosti z téměř všech školních předmětů včetně tělocviku. Protože je soutěž určena pro žáky osmých a devátých tříd a je tvořena převážně z látky deváté třídy, byly naše žákyně spíše obhlédnout prostředí před příštím rokem. Soutěž se konala ve Schole Humanitas, se kterou v posledních měsících úzce spolupracujeme. 34

36 Mikuláš ve škole 5. prosince navštívil žáky na prvním stupni Mikuláš s čerty a anděly. Hodní měli radost, ti zlobivější se trochu báli, ale když zazpívali nebo přednesli básničku, čerti si svůj úmysl rozmysleli a do pekla je neodnesli. Vánoční besídky 35

37 Vánoční dílny Sběr papíru Zajímavý koncert v březnu proběhl pprogram Jana Šestáka, kdy se žáci seznámili s řadou netradičních hudebních nástrojů a to nejen poslechem, ale také si hru vyzkoušeli. V mnohých třídách po vystoupení následovalo povídání o tom, že i lidé s hendikepem mohou dělat zajímavé činnosti a třeba ve třetí třídě se žáci zajímali, jestli by naší školu mohl navštěvovat spolužák na vozíku. 36

38 Závěrečná konference projektu Pestrý Bunt 25. března se žáci osmé třídy zúčastnili závěrečné konference k mezinárodnímu projektu Pestrý Bunt ve Schole Humanitas v Litvínově. Žáci nejprve v prezentaci představili svou školu, potom stejným způsobem aktivity v projektu a na závěr sehráli krátkou skeč na téma Biodiverzita. Vše bylo simultálně tlumočeno a celé vystoupení mělo velký úspěch. Technodays představení firem v regionu V pátek 25. dubna se šestá a sedmá třída zúčastnila programu zaměřeného na volbu budoucího zaměstnání v chomutovském divadle. V hlavním sále si žáci prohlédli stánky firem z regionu a poslechli krátké prezentace o jejich zaměření. V přísálí se představily chomutovské školy a před budovou si některé činnosti žáci i vyzkoušeli. 37

39 Jazykově poznávací pobyt v Anglii Ve dnech se někteří žáci 8. a 9. třídy, společně s p. učitelkami Jeníčkovou a Jiříkovou, vydali na poznávací zájezd do Anglie. Navštívili Londýn a univerzitní město Oxford. Ve velmi časově i fyzicky náročném programu stačili zhlédnout jak hlavní pamětihodnosti (Westminster, Big Ben, Londýnské oko, Buckinghamský palác atd.), tak i poměrně novou atrakci na okraji Londýna studia Warner Bros Harry Potter, kde si prohlédli velkolepou expozici včetně reálných interiérů. Vše korunovala návštěva fotbalového stadionu i šaten FC Chelsea na Stanford Bridge. Děti spaly v anglických rodinách, kde se jim otevřel pohled na jinou kulturu a zároveň měly skvělou příležitost vylepšit své znalosti anglického jazyka. 38

40 Pěvecké vystoupení v sobotu 17. května se na Zámku Červený Hrádek konal Myslivecký den. V rámci slavností se uskutečnilo pěvecké vystoupení, na kterém vystoupili i dva zástupci naší školy. Z 1. třídy to byl Michal Čech a z 9. třídy Veronika Kašpárková. Písně o zvířátkách s nimi nacvičila a na elektrický klavír doprovodila paní učitelka Andrea Jiříková. 39

41 Otvírání naučné stezky v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově Na pátek 30. května byli žáci 6. a 7. třídy pozváni na slavnostní otevření NAUČNÉ STEZKY v prostorách zooparku a Staré Vsi. Na přestřižení pásky se podílel primátor města Chomutova J. Mareš, náměstek primátora J. Řehák, ředitelka zooparku I. Rabasová a p. Pommer ze Saského Naturshutzzentra. Po několika úvodních slovech představitelů organizací jsme si společně prošli první dvě zastávky stezky v prostorách zooparku. Potom jsme se Safari expresem přesunuli do vzdálenější části, do tzv. Staré Vsi, kde stezka pokračuje. V kulisách starých roubenek, mlýna a kapličky pokračovala procházka. Závěr s občerstvením se uskutečnil ve stodole u statku. Po celou dobu žáci vyplňovali pracovní listy, které si na závěr zkontrolovali. Zprvu nevlídné počasí se v průběhu akce proměnilo v teplý slunný den, což dopomohlo k příjemnému dojmu z celé akce. 40

42 Exkurze 8. třídy do kompostárny Žáci 8. třídy si dnes prohlédli Kompostárnu KOBRA Údlice, která paří mezi nejmodernější zařízení na zpracování biologicky rozložitelných surovin ve střední Evropě. Celým areálem nás provedl p. Studený vedoucí provozu, který žákům vysvětlil podrobně princip kompostování a seznámil žáky i s dalšími plány firmy. 5. třída v Lezecké aréně Jirkov strávila 5. třída netradiční hodinu Tv v Lezecké aréně Jirkov, kde se děti seznámily s lezením na horolezecké stěně. Po přednášce a rozcvičení se žáci učili lézt s lanem a na boulderové stěně. Po skončení lekce byly děti instruktory pochváleny za šikovnost i za dobé chování. 41

43 Čtvrťáci převzali ocenění Že pátek třináctého nemusí být smolným dnem, o tom se přesvědčili žáci čtvrté třídy, kteří převzali z rukou Adama Chrenky, který zastupoval Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas v Litvínově, DIPLOM za 3. místo v přírodovědné soutěži ŽIVOT KOLEM NÁS. Soutěž probíhala na přelomu roku 2013 a 2014 a zapojilo se do ní 23 tříd z regionu. Soutěž byla dvoukolová a úkoly žáci plnili v různých předmětech. Kreslili a popisovali obrázky hub a zvířat, vyhledávali informace v knihách i na internetu, skládali básničky, rozlišovali pravdu od mýtů, skládali správné názvy živočichů nebo živočichy popisovali. Vše mělo společného jmenovatele, a to přírodu. Těsně za pomyslnou medailovou bednou skončili jejich spolužáci z páté třídy. 42

44 Exkurze k plynovodu Gazela a do Centra Lesná V pondělí se žáci deváté třídy a členové školního Ekotýmu z druhého stupně zúčastnili exkurze do okolí střediska Lesná, kudy prochází plynovod GAZELA. Exkurzi pořádala společnost NET4GAS a Centrum Lesná. Žáci se dozvěděli o důvodech, výhodách, nevýhodách a parametrech plynovodu oproti přepravě plynu v kamiónech. Ve druhé části programu si účastníci vyzkoušeli práci s GPS navigací v terénu nebo hledání starých kovových předmětů pomocí detektoru kovů. Exkurzi zakončili v Muzeu Krušnohoří a prohlídkou Geologické stezky. Výlet do Mariánských Lázní, parku miniatur a do Motýlího domu v Žírovici 43

45 2. a 3. třída na Pražském hradě a v Divadle Spejbla a Hurvínka Rozloučení s žáky 9. ročníku Dne proběhlo závěrečné loučení se s 9. ročníkem. Po slavnostním nástupu a všech děkovačkách došlo na šerpování odcházejících žáků. Rozdaly se květiny a závěrečným hudebním vystoupením se deváťáci se základní školou rozloučili. 44

46 Podpora školy žákům Vedle doučování žáků probíhala pro vycházející žáky také příprava na přijímací zkoušky. Ze strany žáků však nebyl příliš velký zájem, který je odrazem celého systému přijímání žáků na střední školy, ve kterém stále převládá větší nabídka, než je poptávka. Lyžařský výcvik pro nezájem se neuskutečnil. Plavecký výcvik Probíhal od do v plavecké škole Chomutov (Kultura a sport Chomutov s. r. o) pro žáky 2. a 3. třídy. Zúčastnilo se 42 žáků. 45

47 Přehled soutěží a akcí v jednotlivých třídách, ve školní družině a akce EVVO 1. třída Zdobení vánočního stromečku 15 žáků Návštěva v mateřské školce Údlice 14 žáků Chomutov betlémy, výroba svíčky 14 žáků Pracovní dílny na ZŠ Údlice na téma Vánoce 10 žáků Hudební pořad 15 žáků Den dětí 10 žáků Sportovní den 18 žáků 2. třída Beseda Indonésie 21 žáků Planetárium Most 21 žáků PČR dopravní výchova 21 žáků Sběr papíru 6 žáků ZŠ Hamr u Litvínova akce PČR 19 žáků Vánoční Chomutov 16 žáků Vánoční dílny ve škole 18 žáků Hudební vystoupení 20 žáků Plavecký výcvik 21 žáků Sběr papíru 7 žáků Beseda Indonésie 17 žáků Exkurze Praha 18 žáků 3. třída Beseda Indonésie 15 žáků Planetárium Most-souhvězdí, vesmír, planeta Země, Astropohádky 19 žáků Beseda PČR prevence dopravní výchova 21 žáků ZŠ Hamr u Litvínova prevence spolupráce PČR s Policií Německa soutěže škol 18 žáků Vánoční trhy a betlémy Chomutov vánoční zvyky, Tradice, obyčeje 18 žáků Projektový den vánoční dílny na ZŠ 12 žáků Zdobení vánočního stromku na náměstí v Údlicích 20 žáků Beseda s PČR zaměření na rizikové chování 18 žáků Plavecký výcvik 19 žáků Hudební pořad 19 žáků Matematický klokan 19 žáků Sběr papíru 6 žáků 46

48 Program Green Liffe ekologie, ochrana přírody 19 žáků Exkurze Praha divadlo Spejbla a Hurvínka, Pražský hrad 18 žáků 4. třída Autoškola pro 4. Třídu přednáška 15 žáků Exkurze Kouzlo vitráží v Lubenci 14 žáků Program GreenLife 16 žáků Exkurze do planetária v Mostě 14 žáků Návštěva výstavy betlémů v chomutovském muzeu 11 žáků Vánoční dílny 14 žáků Sběr papíru 3 žáci Matematický klokan 16 žáků Sběr papíru 4 žáci Vyhodnocení přírodovědné soutěže na Schola Humanitas V Litvínově 3. Místo z 23 tříd 17 žáků Exkurze do 3D planetária v Plzni 15 žáků Program GreenLife 17 žáků Dopravní hřiště v Chomutově 16 žáků Exkurze na horu Říp 16 žáků Sportovně branný den Kamenná cesta a hřiště v Údlicích 17 žáků Celý školní rok žáci 4. třídy vynášeli tříděný odpad. 5. třída Exkurze Lubenec kouzlo vitráží 19 žáků Beseda o Indonésii 24 žáků Planetárium Most 22 žáků Vánoční dílny v muzeu v Chomutově 22 žáků Vánoční dílny ve škole 22 žáků Hudební vystoupení 23 žáků Dílna ke Dni matek 22 žáků Planetárium Plzeň 21 žáků Lezecká aréna Jirkov 19 žáků Dopravní hřiště 19 žáků Výlet na horu Říp 19 žáků Sběr papíru 6. třída Odvoz baterií Recyklohraní 22 kg Odeslání úkolu do soutěže Recyklohraní Beseda o Indonésii 47

49 Výukový program GreenLife Exkurze Praha muzikál, výzdoba Akce k volbě povolání Beseda o Indonésii Otvírání naučné stezky ZOO park Chomutov Středisko Lesná poznávání ČR, technika plynovodu Gazela Školní výlet do Mariánských lázní, motýlí dům 7. třída Výměnný kemp Les v proměnách Německo Vv soutěž Zoopark Výstava škol 2014 přehled středních škol v okrese Chomutov Indonésie I přednáška Indonésie II Exkurze se spol. Net4 a středisko Lesná poznávání ČR, technika, Plynovod Gazela a Lesná Andílci za školou muzikál Praha Akce Technodays Chomutov divadlo Den otevřených dveří Machačný, Laczko Otvírání naučné stezky Zoo Chomutov Exkurze se spol. Net4 Gas a střed. Lesná poznávání ČR, technika, plynovod Gazela a Lesná Exkurze Mariánské Lázně, SOOS, Motýlí farma 8. třída Mezinárodní kemp les v proměnách projekt Pestrý Bunt praktická Výuka v lese doplněná jazykovými a sportovními aktivitami Láska ano, děti ještě ne přednáška na téma antikoncepce Výstava škol v Chomutově Beseda s pracovníky Schola Humanitas Přednáška pro vycházející žáky o oborech a AGT Chomutov Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje prohlídky učeben na AGT Vystoupení na konferenci v závěru projektu Pestrý Bunt Litvínov 17 žáků Technicko-motivační rozvoj žáka svépomocné dílny Poznávací zájezd Anglie Londýn, Oxford Výukový program o Indonésii Exkurze do kompostárny v Údlicích 48

50 Exkurze se spol Net4 a středisko Lesná poznávání ČR, technika plynovodu Gazela a Lesná Exkurze lázeňského města, seznámení s expozicí chovu motýlů 9. třída Přírodovědný klokan ZŠ Údlice 16 žáků Přednáška Láska ano, děti ještě ne Kino Svět CV 17 žáků Vzdělávání 2014 výstava škol SH CV 18 žáků Program Green Life Nejbohatší ekosystémy planety Země 3. film o Indonésii ZŠ Údlice 16 žáků Rozsvícení vánočního stromečku v Údlicích zpěv 5 žáků Exkurze Projektový den SPŠ a VOŠ Chomutov 14 žáků Sběr papíru ZŠ Údlice Odvoz papíru 13 žáků Zpěv pro seniory učiliště Údlice 4 žáci Vánoční dílny - ZŠ Údlice 16 žáků Vánoční besídka 16 žáků Olympiáda ze zeměpisu ZŠ Údlice 6 žáků Beseda o Schole Humanitas ZŠ Údlice 16 žáků Kalibro ZŠ Údlice Přednáška o oborech na SŠ AGT CV ZŠ Údlice Okresní kolo zeměpisné olympiády - Gymnázium Kadaň 1 žák Matematický klokan ZŠ Údlice 17 žáků Projekt přírodovědné a tech. Vzdělávání SŠ AGT CV 17 žáků Technicko-motivační rozvoj žáka projekt CV 1 žák Přijímací zkoušky na OU a SŠ 20 žáků Zahraniční exkurze Anglie poznávací zájezd 4 žáci Sběr papíru Odvoz papíru 18 žáků Pěvecká soutěž v rámci Mysliveckého dne Červený Hrádek 1 žákyně Program Green Life Ochrana deštných pralesů v Indonésii 4. film o Indonésii ZŠ Údlice 17 žáků Spaní ve škole 16 žáků Školní fotografování Exkurze plynovod Gazela a ekologický program ve středisku Lesná 17 žáků Školní výlet Mariánské Lázně, SOOS, Motýlí dům 5 žáků Rozloučení se s 9. ročníkem 49

51 EVVO Letošní školní rok byl ve znamení akcí ve spolupráci se Scholou Humanitas a akcí v rámci projektu programu Recyklohraní. Pokračoval taktéž program Ekoškola se Sdružením Tereza v Praze. První školní den se 17 žáků osmé třídy a dvě žákyně sedmé třídy vydali do Německa do ekologického střediska poblíž Annabergu. Na výměnný pobyt nás přizvala Schola Humanitas a konal se v rámci programu PESTRÝ BUNT. Projekt se nazýval Les v proměnách a byl zakončen v lednu 2014 mezinárodní konferencí v Litvínově, kam byli naši žáci jako zástupci jediné české školy pozváni. Vystoupili s komentovanými prezentacemi a krátkou scénkou na téma biodiverzita. Vystoupení sklidilo velký úspěch. Další akcí ve spolupráci s litvínovskou Scholou Humanitas byla účast 4. a 5. třídy ve dvoukolové soutěži o přírodě. 13. června přijel z Litvínova organizátor soutěže předat žákům 4. třídy diplom a odměny. V těsné blízkosti, na 4. místě, skončili žáci páté třídy. Žáci celé školy po celý rok třídili baterie, elektrozařízení, PC, mob. telefony, žárovky atd. Všechny odpady si odváželi pracovníci firmy z programu Recyklohraní. Na druhém stupni také žáci plnili úkoly, které byly v rámci projektu průběžně vyhlašovány a odesílali je v určeném termínu. Za vše získávali body a ty v závěru roku vyměnili za stolní fotbal, který o přestávkách využívají. Sebrané odpady jsou přiloženy v příloze. Nově od letošního roku sbíráme také prázdné náplně do kopírek. Koše na tříděný odpad vynášeli do kontejnerů žáci 3 třídy. V říjnu a listopadu proběhl tradiční sběr kaštanů a žaludů. Ty si odvezli místní myslivci. V květnu se dva žáci zúčastnili pěveckého vystoupení na Červeném Hrádku u Jirkova, kam je myslivci pozvali. V listopadu a v květnu se žáci 2. až 9. třídy zúčastnili výukového programu o soukromé rezervaci Green Life na Sumatře. Devět žáků odebírá předplacený časopis této organizace. V prosinci se šest žáků 8. třídy účastnilo přírodovědné soutěže LITVÍNOVSKÝ CHOROŠ. Jelikož je soutěž koncipována podle látky devátých tříd, nebylo umístění v polovině z padesáti družstev špatné. V červnu se konala exkurze do místní moderní kompostárny v Údlicích. V červnu se také uskutečnila exkurze a výukový program se společností NET4GAS do Centra Lesná, kde se žáci dozvěděli zajímavé informace o plynovodu GAZELA a programech v ekocentru Lesná. Poslední letošní akcí byla návštěva MOTÝLÍHO DOMU v obci Žírovice nedaleko Františkových Lázní. V průběhu roku v rámci přírodovědných praktik probíhaly projekty: v 6. třídě téma VODA, v 7. třídě téma DŘEVO a v 8. třídě téma ODPADY a ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL. Problematika ekologie se ale prolnula i do dalších předmětů informatiky, fyziky nebo výtvarné výchovy. Činnosti, které vyžadovaly zapojení menšího počtu žáků, dělaly děti v odpoledním kroužku ekologicko-praktických činností. Dále se v průběhu roku konal 2x sběr papíru. Celkem žáci i učitelé sebrali kg papíru. Sběrové týdny organizovala 9. třída s p. uč. Kašpárkovou. 50

52 ČINNOSTI V RÁMCI EKOŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 DATUM ČINNOST POZN až Týdenní ekologický pobyt v Německu; projekt PESTRÝ-BUNT Článek o ekologickém pobytu v Německu v týdeníku Nástup 17 ž. 8. tř. + 2 ž. ze 7. tř Odvoz baterií - Recyklohraní 22 kg Článek o ekologickém pobytu v Německu v týdeníku ŠKOLSTVÍ Článek o ekologickém pobytu v Německu v Údlickém Zpravodaji Odeslání úkolu do soutěže Recyklohraní Inventura, 5 ž Beseda o Indonésii Green Life tř Odvoz sebraných kaštanů a žaludů p. Matys Odvoz baterií Recyklohraní 24 kg Odevzdání starých PC Rec. 5 ks Odvoz elektrozařízení Rec. 25 kg Celoškolní sběr papíru tř Litvínovský Choroš 6 ž. 8. tř Odeslání 1. kola soutěže o přírodě, Schola Humanitas Litvínov 7.1. Odeslání úkolu do soutěže - Recyklohraní 4. a 5. tř. Cesta kolem světa, 5 ž Beseda s vedením Střední školy ekologické v Litvínově Schola Humanitas 8. a 9. tř Odvoz mobilních telefonů 45 ks Kontrola sběrných nádob - Ekolamp 5.3. Příprava na vystoupení ve Schola Humanitas na konferenci PESTRÝ-BUNT s pracovníkem VIANA (Litvínov) 8. tř Prezentace projektu PESTRÝ-BUNT - Litvínov 8. tř. 17 ž Seminář k učebnici ekologie Ú. n. L. učitel 4.4. Odeslání úkolu do soutěže Recyklohraní Enigma, 5 ž Článek v tisku 9.4. Odeslání 2. kola soutěže o přírodě, Schola 4. a 5. tř. Humanitas Litvínov Odvoz baterií - Recyklohraní 22 kg Odvoz náplní do kopírek Rec. 32 ks Výukový program Green Life tř. 51

53 4. 6. Exkurze do kompostárny 15 ž. 8. tř Výukový pobyt NET4GAS, Lesná 18 ž Exkurze do motýlího domu v Žírovicích 43 ž. 10. Informační technologie 52

54 11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a další jiné kontroly Ve školním roce 2013/2014 inspekční činnost ze strany ČŠI nebyla žádná. Jiné kontroly: Finanční kontroly ze strany zřizovatele byly provedeny ve dnech Závěr: Nebyla uložena žádná nápravná opatření. 12. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů a mezinárodních programů Také byla zapojena do rozvojového programu Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání. Dále byla škola zapojena do rozvojového programu MŠMT Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 sb., o pedagogických pracovnících. Na základě projektové žádosti pro získání dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, směřované k podpoře rozvoje znalostí, schopností a dovedností v těchto oblastech: ICT, cizí jazyky, finanční gramotnost, přírodní vědy, čtenářská a informační gramotnost a prevence rizikového chování, byla škole přiznána dotace ve výši Kč. Program byl úspěšně ukončen Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Žádné další vzdělávání škola neorganizuje. 53

55 14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Žáků sedmé a osmé třídy se zúčastnili týdenního jazykově ekologického pobytu v mezinárodním kempu Les v proměnách v termínu září 2013 v Schlettau v Německu z projektu PESTRÝ BUNT organizovaný Scholou Humanitas v Litvínově a financovaný z prostředků v rámci programu Ziel 3/Cíl. 15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání S odborovými organizacemi ani s organizacemi zaměstnavatelů škola nemá spolupráci. Partneři při plnění úkolů ve vzdělávání Obec Údlice Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, pracoviště Chomutov Speciálně pedagogické centrum při speciální mateřské škole Praha Speciálně pedagogické centrum Měcholupy MŠ Údlice Sever Litoměřice Sdružení Tereza - Praha Severočeské doly a. s. Chomutov Podkrušnohorský zoopark Společnost EKO-KOM Lesy ČR Myslivecké sdružení Údlice Elektrárny Prunéřov Ekologické centrum Lesná Plavecká škola Regena Chomutov Divadlo Rozmanitostí, Divadlo Most (velká scéna) Kino Jirkov Pedagogické centrum Ústí nad Labem, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 54

56 Okresní myslivecký spolek Policie ČR Schola Humanitas Litvínov Nástup, Školství, Údlické listy Novinové články 55

57 56

58 16. Výroční zpráva KEVIS 57

59 58

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Kvantitativní hodnocení MPP

Kvantitativní hodnocení MPP Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2013/2014 Škola: ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 2 Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Taťána Svobodarová Počet žáků, studentů: 194 % zapojení žáků (studentů) ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více