Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program: Elektrotechnika a informatika, strukturovaný, Bakalářský Obor: Výpočetní technika 30. června 2009

2 iv

3 v Poděkování Rád bych poděkoval vedoucímu své bakalářské práce, Ing. Davidu Tothovi, za věcné připomínky k práci a čas, který mi věnoval. Dále bych chtěl poděkovat své rodině a přátelům za pečlivé pročtení a korekturu.

4 vi

5 vii Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Ve Veltrusích dne

6 viii

7 Abstract Bachelor s thesis deals with the analysis and design of new web structure scientific work CEG - Center of Experimental Geotechnics Faculty of Civil Engineering Czech Technical University in Prague. Analysis of the current structure is based not only from web metrics and statistics analyzer Google Analytics, but also their own, defined metrics associated with the parsed web structure. The final draft optimized structure is composed of two part. The optimized structure of the analysis and the requirements of CEG. The implementation is then chosen suitable webframework, which implements the final web structure. The result should be the implementation of such structures, which corresponds to findings from the analytical part. The rate of success and good proposal is verified by reverse analysis of new structures using their own metrics and web-based analyzer. Abstrakt Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem nové webové struktury vědeckého pracoviště CEG Centrum experimentální geotechniky Fakulty stavební Českého vysokého učení technické v Praze. Analýza současné struktury vychází nejen z metrik a statistik webového analyzátoru Google Analytics, ale i z vlastních definovaných metrik souvisejících s analyzovanou webovou strukturou. Konečný návrh optimalizované struktury se skládá ze dvou částí. Z navržené struktury vycházející z analýzy a požadavků CEG. Pro implementaci je pak vybrán vhodný webový framework, pomocí kterého se konečný návrh implementuje. Výsledkem je implementace struktury, která odpovídá závěrům z analytické části práce. Míra úspěšnosti a správného návrhu je ověřena zpětnou analýzou nové struktury pomocí vlastních metrik a webového analyzátoru. ix

8 x

9 Obsah 1 Úvod 1 2 Základní pojmy analýzy webové struktury Návrhový vzor Human Computer Interaction Web Modeling Language Základní vlasnosti kvalitního webu Použitelnost webu Přístupnost webu Optimalizace pro vyhledávače Návštěvnost a vyhledávače Role návštěvníka Student Učitel Odborná veřejnost Obyčejný návštěvník Metrika webu Metriky Google Analytics Metrika HUI Metrika LNM Metrika MNC Analýza současné webové struktury Hlavní stránka webu Metriky Google Analytics Česká sekce webové struktury Základní struktura Metriky Google Analytics Metrika HUI Metrika LNM Metrika MNC Celkové zhodnocení analýzy Hodnocené prvky Závěr analýzy xi

10 xii OBSAH 4 Návrh optimalizace webové struktury Vstupní stránka Analýza nové vstupní stránky Vnitřní struktura webu Navigační zkratky Analýza vnitřní struktury metrikou HUI Použití metrik pro analýzu Syntéza návrhu s požadavky CEG Požadavky CEG na obsahovou stránku webu Proces syntézy Výsledný návrh mapy portálu CEG Metriky finálního modelu struktury Vyhodnocení metriky HUI Vyhodnocení metriky LNM Závěr analýzy webové struktury Implementace konečného návrhu Framework CMS Požadavky CEG na webový framework Výběr vhodného CMS frameworku Plone Drupal Joomla! WebGUI Porovnání základních vlastností CMS Testování jednotlivých CMS Konečná volba CMS Funkční bloky implementace Přístupná navigace webu Navigace navrhované struktury Přepínání jazykové verze webu Ukázka funkčních bloků Nasazení frameworku a tvorba struktury Použitá verze Plone Tvorba struktury v Plone Screenshoty konečné implementace Závěr Zpětná analýza pomocí Google Analytics Metrika MNC Bounce rate Celkové zhodnocení Literatura 39

11 OBSAH xiii A Seznam použitých zkratek 41 B Diagramy webové struktury 43 B.1 Návrh optimalizace struktury B.2 Proces syntézy finální struktury C Instalační a uživatelská příručka 47 C.1 Požadavky na operační systém C.2 Doporučené hardwarové prostředky C.3 Spuštění Plone pod Windows XP C.4 Spuštění Plone pod distribucí Linux Debian C.4.1 Unified Installer C.5 Vytváření struktury v Plone C.5.1 Vytvoření položky C.5.2 Vložení odkazů C.5.3 Zveřejnění stránky C.5.4 Nastavení navigace D Obsah přiloženého CD 51

12 xiv OBSAH

13 Seznam obrázků 3.1 Základní schéma hlavní stránky webu Metrika Zdroj provozu (Google Analytics) Metrika podle typu prohlížeče (Google Analytics) Graf metriky HUI pro hledané informace návštěvníkem Stavový digram pro vyhledání informací ve struktuře Základní struktura a rozdělení podle sekcí Stavový diagram ohodnocení sekcí Graf metriky MNC pro jednotlivé sekce webu Statistika přístupů podle Google Analytics Diagram nové základní struktury vycházející ze vstupní stránky Diagram vnitřní struktury s navigačními zkratkami Graf metriky HUI pro novou strukturu Schéma procesu syntézy Základní struktura finálního návrhu Graf metriky HUI pro finální model struktury Uložení dat v databázi Plone [8] MVC architektura systému Drupal [5] Ukázka funkčních bloků v konečné implementaci Vstupní stránka do struktury webu Horizontální navigace s aktuální pozicí ve struktuře Metrika MNC Srovnání celkového bounce rate před a po optimalizaci B.1 Návrh optimalizace struktury B.2 Proces syntézy finální struktury C.1 Vytvoření položky C.2 Vložení interního linku xv

14 xvi SEZNAM OBRÁZKŮ

15 Seznam tabulek 3.1 Odchody z hlavní stránky webu Srovnání vlastností vybraných CMS xvii

16 xviii SEZNAM TABULEK

17 Kapitola 1 Úvod Analýza struktury webu je důležitým procesem při vývoji, prezentaci a celkovém životním cyklu webového projektu a to v jakékoliv oblasti realizace. Tato práce se zabývá analýzou webové prezentace věděckého pracoviště CEG Fakulty stavební ČVUT. I pro tento web je proces analýzy a optimalizace důležitým prvkem. Jedná se zejména o oblast výzkumu a výuky tohoto pracoviště. Prezetance těchto dvou prvků musí být kvalitní a precizní. Práce se skládá z několika menších celků. Nejdříve se vypracuje celková analýza stávající webové struktury. Tato analýza bude částečně vycházet z údajů webového nástroje Google Analytics. Analyzuje se, jaká je současná dostupnost informací na webu, které potenciální návštěvník v roli studenta, učitele, odborníka či běžného návštěvníka vyhledává. Jednotlivé závislosti a struktury jsou vyjádřeny a zhodnoceny pomocí vhodně zadefinovaných vlastních metrik. Další část práce je věnována optimalizačnímu návrhu řešení, které vychází ze závěrů analýzy. V této části je popsána nová a optimální struktura webu. Před implementací nové struktury je tento návrh sjednocen s požadavky vědeckého pracoviště CEG na strukturu a systém. Po této syntéze je navržená struktura definitivní. Konečná struktura je následně implementována pomocí vhodně vybraného CMS webového frameworku. Cílem práce je vytvořit takový návrh řešení webové struktury, který bude vycházet z celému procesu analýzy. Důležitým aspektem je definování a použití vhodných webových metrik pro analýzu. Dalším důležitým prvkem je volba správného webového frameworku pro realizaci řešení. Závěrečnou zpětnou analýzou konečného návrhu a následné realizace řešení je ověřeno, do jaké míry je návrh struktury a volba frameworku správným řešením. 1

18 2 KAPITOLA 1. ÚVOD

19 Kapitola 2 Základní pojmy analýzy webové struktury V následující kapitule jsou definovány základní pojmy analýzy, s kterými se v dalších kapitolách práce bude pracovat. Jedná se zejména o správné návrhy a postupy tvorby kvalitního webu, vymezení pojmu role návštěvníka stránek či definice metrik, které se aplikují na strukturu webu při analýze. 2.1 Návrhový vzor V oblasti webového softwarového inženýrství existuje v dnešní době mnoho osvědčených metodik, které se promítají do standardizovaných postupů a nástrojů. Návrhové vzory mohou pomoci podstatným způsobem při vývoji aplikace, protože předávají především zkušenost s ověřeným řešením a jeho, do jisté míry, formalizovaný popis. Může se tím velmi urychlit proces návrhu, vývoje a zlepšit použitelnost, flexibilita a správa nějakého projektu. Návrhový vzor je proces softwarového inženýrství, který popisuje náčrt problému a popis jeho obecného řešení v konkrétních souvislostech. Návod řešení pak musí být natolik pružný, aby se vzor mohl aplikovat opakovaně. Může se jednat o popis či šablonu, jak řešit problém, který lze použít v mnoha různých situacích. Je důležité, aby skupina vzorů určená pro řešení účelově zaměřené skupiny problémů, byla popsána stejnou formou, strukturou, která zajišťuje jednotnou podobu jejich popisu. Snahou je, aby všechny části vzoru byly popsány stručně, výstižně a úplně [3]. Objektově orientované návrhové vzory vyjadřují obvykle souvislost mezi třídou a objektem. Počátky těchto vzorů nejsou v softwarovém inženýrství, ale v šedesátých letech byl tento termín použit v architektuře Christopherem Alexandrem. Každý návrhový vzor má přesný a pevně daný popis vazby a funkčnosti na další objekty či jiné vzory. Mezi základní typy návrhových vzorů patří Creational Patterns, Structural Patterns a Behavioral Patterns [3]. 3

20 4 KAPITOLA 2. ZÁKLADNÍ POJMY ANALÝZY WEBOVÉ STRUKTURY 2.2 Human Computer Interaction Interakce člověk-počítač je disciplína zabývající se návrhem, vyhodnocením a zaváděním interaktivních počítačových systémů pro lidské použití a studium jevů kolem nich. Jedná se o oblast metodiky a principů, která má své základy v době prvních osobních počítačů. V dnešní době je interakce počítače s člověkem nedílnou součástí našeho života. Z pohledu počítačové vědy je kladen důraz na interakci zejména mezi jedním nebo více lidmi a jedním nebo více výpočetními zařízeními. Klasická situace je taková, kdy osoba používá interaktivní grafiku programu na pracovní stanici. Rozhraní člověk-počítač může být popsáno jako okamžik komunikace mezi uživatelem a jeho počítačem. Tok informací je definován jako smyčka interakce. Smyčky interakce mají několik aspektů [12]: Pracovní prostředí - podmínky a cíle stanovené na uživatele, tj. prostředí, ve které je počítač interaguje s člověkem. Vstupní tok - uživatel má určité specifické úkoly, které vyžadují použití počítače. Zpětná vazba - vazba hodnotící procesy, které přecházejí z člověka prostřednictvím rozhraní k počítači a zpět. 2.3 Web Modeling Language Existuje mnoho metodik a principů, jak správně postupovat při tvorbě dobrého a kvalitního webového projektu. Jedna z nejnovějších webových metodik se nazývá WebML (Web Modeling Language), která vznikla poměrně nedávno. Vychází z konceptu UML (Unified Modeling Language), avšak definuje i kompletní proces návrhu internetových aplikací a podporuje celý životní cyklus produktu. WebML je tak speciálně navrženo pro tvorbu internetových aplikací [13]. Tato metodika je založena na dvou základních modelech konceptuálním a navigačním. Konceptuální model tvoří klasický E-R (relační) model nebo OO (Objektově Orientovaný) model a umožňuje tzv. pohledy nad daty pro návrh uživatelského rozhraní. Navigační model zachycuje pohyb uživatele mezi jednotlivými stránkami webu. WebML využívá klasických nástrojů pro vývoj jako jsou např. CASE diagramy v UML [13]. 2.4 Základní vlasnosti kvalitního webu Návrh správné webové struktury jakéhokoliv projektu je nesmírně důležitý. Web musí být rychlý, dynamický s kvalitní službou. Návštěvník se na tento webový portál bude rád vracet. Základní pilíře kvalitního webu tvoří Použitelnost a Přístupnost webu, Optimalizace pro vyhledávače a Návštěvnost stránek [4].

21 2.5. ROLE NÁVŠTĚVNÍKA Použitelnost webu Správná navigace v celém projektu udrží návštěvníka na stránkách. Celý web by měl být přehledný, měl by obsahovat funkční dynamické menu pro správnou orientaci se zpětnými meziúrovňovými odkazy. Není-li návštěvník výjimečně trpělivý, nezdrží se na nevhodně vybudované webové struktuře příliš dlouho Přístupnost webu Přístupnost webu je soubor pravidel, které zajišťují, aby samotné stránky nebránily návštěvě webu. Každý nepoužívá stejný prohlížeč internetových stránek či rozlišení svého monitoru / LCD je jiné, musí tak být zajištěna nezávislost na zobrazovacím médiu. Stránky by měly mít i podporu a správné zobrazení v mobilním telefonu [4]. Člověk se specifickým zdravotním postižením by měl mít šanci se na určitý web podívat. Dnes jsou oblíbené RSS kanály, jejichž správná funkčnost závisí na správné struktuře jednotlivých stránek a dodržováním konvencí W3C pro tvorbu webu. Jedná se dodržování zápisu a správného použití specifických jazyků, prostředků či modelů. Mezi základní konvence W3C patří: XHTML, CSS, XML, DOM, SVG, PNG a další. Pokud jsou konvence dodrženy, je zaručeno správné zobrazení či zpětná kompatibilita v určitém prohlížeči [14] Optimalizace pro vyhledávače Při správně zvolené struktuře webových stránek (správné definování nadpisů a hlaviček v HTML kódu) má portál šanci být snáze vyhledán internetovým vyhledávačem s přední pozicí při hledání klíčových slov návštěvníkem. Tato optimalizace se nazývá SEO [4] Návštěvnost a vyhledávače Dobrý web si udrží daleko více návštěvníků, procento návratnosti může být také vysoké, tj. pokud si stránku návštěvník oblíbil, je možné, že se někdy na ni opět vrátí. Pokud má projekt dobrou marketingovou reklamu, dozví se o něm větší množství lidí mnohem rychleji. 2.5 Role návštěvníka Pro hodnocení struktury je vhodné určit jednotlivé skupiny návštěvníků, kteří vstupují na analyzovanou strukturu webu. Každý návštěvník webu vždy hledá určité specifické informace. Proto je vhodné návštěvníky rozdělit podle určitých rolí. Jelikož analyzovaným webem je výzkumné pracoviště vysoké školy, největší procento návštěvníků budou zřejmě studenti a učitelé, dále odborná veřejnost, vědci zabývající se podobnou problematikou. Samozřejmě na stránky může zamířit i obyčejný návštěvník, tj. bez příslušného vzdělání a odborných znalostí. Jednotlivé role návštěvníka se však prolínají. Pro analýzy budou brány v úvahu tyto 4 základní role: student, učitel, odborník, obyčejný návštěvník.

22 6 KAPITOLA 2. ZÁKLADNÍ POJMY ANALÝZY WEBOVÉ STRUKTURY Student Nejvíce se bude zajímat o výuku předmětů, kontakty na učitele, materiály pro studium, teoretické pasáže problematiky. Pravděpodobně jeden z nejčastějších návštěvníků stránek Učitel Role učitele se prolíná s rolí studenta a odborné veřejnosti. Největší podíl návštěv s touto rolí bude zřejmě do sekce s výukou předmětů, publikační činností a informacemi k dané problematice Odborná veřejnost Lidé v oboru se budou nejvíce zajímat o informace z výzkumu, popis experimentů, teoretické odborné pasáže pro- blematiky, kterou studuje toto pracoviště. Oblasti okolo výzkumu bude také navštěvovat většina uživatelů tohoto webu z ciziny, proto jsou řazeny do této role Obyčejný návštěvník Laickou veřejnost budou nejvíce zajímat základní informace o pracovišti, úvod do problematiky a kontakty na příslušné osoby na tomto pracovišti. 2.6 Metrika webu Pojem metrika má v informatice velice široký význam. V teorii grafů lze metriku definovat jako funkci, která ke dvěma libovolným vrcholům v souvislém grafu dosadí nejkratší vzdálenost. Tato funkce se potom nazývá metrika grafu. Pro analýzy webových struktur lze tuto definici přijmout, pokud se bude brát v úvahu webová struktura jako graf. Metrikou grafu lze zjistit a analyzovat místo a způsob uložení informací ve webové struktuře [1]. V oblasti webových Business projektů je metrika ukazatelem hodnocení efektivnosti a výkonnosti, která se skládá z několika prvků: Použitelnost webu a vzory Uživatelem dodaná data Výkon stránek Transakce a finanční analýza Takto definované metriky lze rozdělit do dvou základních skupin. Measure to Control (MTC) jsou kvantitavní metriky, které sledují hodnotu návštěvníka či transakce ve struktuře, odpovídají na otázky typu jak často či kolik. Typickou MTC metrikou je například jednotlivá návštěvnost stránek, poměry odchodu a návratnosti dané stránky či doba strávená na určitém místě struktury. Druhou skupinou jsou metriky typu Measure to Analyze (MTA), které mohou být kvalitativní i kvantitavní. Používají se pro pochopení využití webu a sledování trendu či změn

23 2.6. METRIKA WEBU 7 MTC metrik. Tyto metriky odpovídají na otázky typu kde, kam, proč a kdo je aktuálně uživatelem. Jedná se například o ukazatele původu návštěvníka - odkud na stránky přišel a jak stránky našel, zachycují tak jeho pohyb ve struktuře [2] Metriky Google Analytics Tento webový analyzátor od společnosti Gogole obsahuje metriky MTC i MTA. Poskytuje statistiky a přehledy o jednotlivých stránkách či souborech stránek. Tento systém je implementován do jednotlivých stránek pomocí Google Analytics Tracking Code (GATC). Jedná se o skrytý fragment JavaScriptu vložený do stránky, který uživatel přidá ke každé stránce portálu. Tento kód slouží k shromažďování soukromých dat návštěvníka a následně je předává zpět na servery Google ke sběru dat pro zpracování. Zpracování dat probíhá v intervalu hodiny, i když to může být 3-4 hodiny zpětně v reálném čase. Kromě vysílání informací na serverech Google GATC nastavuje soubory cookie při každé návštěvě z daného počítače. To slouží k ukládání anonymních informací, jako např. zda byl návštěvník na daném místě již dřív (nový nebo vracející se návštěvník), jaký je čas současné návštěvy, z jakých odkazujících stránek nebo kampaní návštěvník přišel přes vyhledávač, příchod pomocí klíčových slov, banneru, u apod. Jednotlivé statistiky daných metrik lze rozdělit do 3 základních skupin [11]: Sledování návštěvníků - počty návštěv, unikátních návštěvníků a zobrazených stránek, demografické charakteristiky odkud jsou uživatelé, statistiky používaných prohlížečů, operačních systémů, rozlišení obrazovky, loajalita návštěvníků kolikrát se vracejí na stránky, za jak dlouhou dobu apod. Obsah a navigace po webu - jaké jsou nejnavštěvovanější stránky, jak se uživatelé po stránkách pohybují, kam přijdou, kudy odejdou, unikátní pohled, analýza používání interního vyhledávání. Zdrojů návštěvnosti - odkud uživatelé přicházejí, jaká klíčová slova hledají ve vyhledávačích, kolik uživatelů přichází z placených kampaní. Pomocí jednotlivých metrik Gogole Analytics se bude analyzovat daná struktura webu. Z těchto komplexních statistik budou použity jen některé relevantní informace potřebné k analýzám. Sběr dat těchto metrik probíhal v období od 1. října 2008 do 30.dubna Nejen tyto metriky jsou však použity pro komplexní analýzu webu. Je vhodné si definovat vlastní, které se týkají konkrétní analýzy a druhu webového portálu. Z výše uvedených definic metrik jsou pro další analýzy definovány tyto metriky: Metrika HUI Hloubka uložené informace (grafová metrika) Metrika LNM Logika navigačního menu (metrika typu MTA) Metrika MNC Metrika nejčastějších cest (metrika typu MTC)

24 8 KAPITOLA 2. ZÁKLADNÍ POJMY ANALÝZY WEBOVÉ STRUKTURY Metrika HUI Touto metrikou lze vyjádřit míru dostupnosti informace v závislosti na místě uložení ve struktuře. Tj. do jaké úrovně webové struktury si návštěvník musí dojít pro požadovanou informaci. Celý web lze považovat za orientovaný graf, kde smyčky vyjadřují zkratky do vyšších úrovní struktury. V místě uzlu se nachází požadovaná informace hypertextová stránka [1]. Čím bude hodnota této metriky menší, tím relativně rychleji se k dané informaci návštěvník dostane. Tento fakt také závisí na správné navigační logice, tj. na výstižných odkazech v menu či zpětných odkazech do vyšší úrovně. Pokud je navigace nevhodná, uživatel stránek je zmaten, čas vyhledání informace je pak o to vyšší. Metrika HUI je vyjádřena číslem vyjadřujícím úroveň uložené informace Metrika LNM LNM metrika zkoumá logické rozložení navigace. Určuje, zda se návštěvník podle menu správně orientuje a jestli klíčové sekce struktury jsou logicky pojmenovány a nejsou zavádějící. Proto pro každou roli návštěvníka může, ale nemusí, hodnocení LNM metrikou vypadat jinak. Dobrá funkčnost navigační logiky zajistí návštěvníkovi rychlý a pohodlný přístup k informacím, které na webu hledá. Tato metrika je vyjádřena sémantickou akcí určující chování návštěvníka v jednotlivých rolích při průchodu struktury Metrika MNC Metrika nejčastějších cest ukazuje vytíženost cest do jednotlivých sekcí a podsekcí webu. Jednotlivé sekce se ohodnotí podle role návštěvníka. Metrika ukáže, které sekce mají velkou návštěvnost a které naopak ne. Výsledkem by mělo být ponechání sekce, rozdělení do více sekcí či sloučení více sekcí do jedné. V tomto případě není brána v úvahu navigační logika, předpokládá se, že se návštěvník za nějaký čas dostane na požadovanou stránku s hledanou informací. Jednotlivé ohodnocení spočívá v počtu přístupů od každé role. Při analýze struktury pomocí metriky MNC se vezme v úvahu určitý počet nejnavštěvovanějších stránek, jejich počet se rozdělí podle jednotlivých sekcí. Tento počet se poté vynásobí ohodnocením dané sekce, do které návštěvník směřoval pro informace. Oceněny jsou jednotlivé položky v navigační logice.

25 Kapitola 3 Analýza současné webové struktury Analýza současné struktury vychází z definic metrik popsaných v přechozí kapitole. V následujících odstavcích bude popsán současný stav webové struktury celkové rozvržení, statistiky přístupů a zhodnocení metrik pomocí webového analyzátoru Google Analytics a vlastních webových metrik. Tento způsob analýzy není však jediný, existují alternativní řešení. Jedno z řešení je zaplatit nemalý finanční obnos firmě zabývají se analýzou a optimalizací. Firma posléze veškeré analýzy udělá za nás. Další alternativou jsou komerční a free softwarové nástroje pro analýzu - např. ClickTracks, Google Analytics, WebTrends či NetTracker. V plné verzi těchto nástrojů je k dispozici mnoho různých statistik a webových přehledů. Základní webové statistiky nabízejí například webové servery toplist.cz či blueboard.cz. 3.1 Hlavní stránka webu Při zobrazení vstupní stránky struktury je k dispozici rozcestník pomocí obrázku, který směruje návštěvníka do jednotlivých částí webu. Zde se nachází také členění na českou a anglickou verzi projektu. Efekt obrázku je poměrně působivý, nicméně takto řešená a rozvržená vstupní stránka není příliš vhodná. Na hlavní stránce stránce by se mělo objevit základní menu se směrováním do jednotlivých struktur webu a základní informace o pracovišti Metriky Google Analytics Nejvíce odchodů z této stránky je na českou verzi stránek (cca 48%), 12% odchodů tvoří stránky FSV ČVUT. 32% tvoří tzv. ukončení stránky návštěvník stránku opustí. Na vstupní hlavní stránku je to poměrně vysoké procento. Kompletní statistika odchodů návštěníka z hlavní stránky je uvedena v tabulce 3.1. Jednotlivé přechody jsou zvýrazněny na obrázku 3.1. Čas strávený na této stránce je přibližně 52 sekund, což je na takto koncipovanou hlavní stránku poměrně hodně [11]. 9

26 10 KAPITOLA 3. ANALÝZA SOUČASNÉ WEBOVÉ STRUKTURY Sekce Odchody CZ 48% EN 4% FSV ČVUT 12% CZ/Mock-Up-CZ 2% EN/Mock-Up-CZ 2% Opuštění webu 32% Tabulka 3.1: Odchody z hlavní stránky webu Obrázek 3.1: Základní schéma hlavní stránky webu 3.2 Česká sekce webové struktury Na českou verzi projektu se dostaneme z hlavní stránky kliknutím na část obrázku. Stránka obsahuje vlevo navigační menu s odkazy na příslušné sekce, v dolní části stránky jsou přímé odkazy do jednotlivých sekcí. Na hlavní straně v české sekci je popis činnosti pracoviště. Celkové uspořádání působí trochu chaoticky. Menu v dolní části není přes celou obrazovku, návštěvník si jednotlivých odkazů nemusí všimnout. Základní pojmenování sekcí není úplně ideální, návštěvník musí hledat, než najde odkaz na požadované informace. V pravém horním rohu je k dispozici odkaz na přepnutí stránek do anglické verze. Ve struktuře je však návštěvník vrácen na hlavní stránku anglické verze Základní struktura Ačkoliv hlavní stránka působí dojmem rozsáhlého webu, díky velkému množství odkazů, je základní struktura rozložena do 5 sekcí: Úvodní statě - tato sekce obsahuje úvod do problematiky výzkumu, kterým se pracoviště zabývá - úložiště radioaktivního odpadu, bentonit a jeho vlastnosti a ložiska, informace o současných výzkumných projektech. Výzkum v CEG - podle názvu by se zde měly objevovat informace o výzkumu, ale tato sekce spíše popisuje základní vlastnosti materiálů a zemin, dále jsou obsahem teoretické pasáže o různých analýzách - mikroskopie, fyzikální a matematické modelování, atd.

27 3.2. ČESKÁ SEKCE WEBOVÉ STRUKTURY 11 Mock-Up-CZ - stránky popisující experiment pracoviště. Experiment stránky popisující experiment pracoviště, v současné době v této sekci webu nic není.... o CEG - zde jsou základní informace o pracovišti, kontakty, popis činnosti, granty, publikační činnost a výuka předmětů Metriky Google Analytics Metrika Zdroj provozu na obrázku 3.2 říká, jakým způsobem se návštěvníci dostanou na analyzovaný web. Polovinu provozu webu tvoří vyhledávače, dle statistik se na prvních místech objevuje google.com a seznam.cz. Mezi odkazující weby patří hlavně česká Wikipedia a stránky FSV ČVUT [11]. Obrázek 3.2: Metrika Zdroj provozu (Google Analytics) Další obecnější metrikou je podíl jednotlivých prohlížečů. V prohlížečích jasně dominují Internet Explorer a Firefox, webové stránky a veškeré funkční jednotky by měly být optimalizovány hlavně pro tyto dva prohlížeče. Hodnoty zobrazeny na obrázku 3.3. Přístup na web je přibližně z jedné poloviny díky internetovým vyhledávačům, struktura stránek a hlavně samotný kód stránky musí být optimalizován, při vyhledávání určitých slov se dostanou pak na přední pozice výsledku hledání. V následující tabulce je přehled jednotlivých prohlížečů, bráno s ohledem na procentuální návštěvnost stránek Metrika HUI Na obrázku 3.4 je znázorněna metrika HUI pro 10 vybraných informací, pro které by si uživatel mohl do struktury přijít. Jednotlivé úrovně jsou ohodnoceny postupně čísly, hlavní stránka má číslo 1-1. úroveň. Toto značení se liší od klasické teorie grafů, kde kořen, tj. v našem případě hlavní stránka, má hloubku 0. Je zřejmé, že některé informace, které návštěvník hledá, by bylo výhodné posunout o úroveň výše, například pro roli studenta má Výuka předmětů HUI=4. Student návštěvník se musí do této úrovně z hlavní stránky nějakým způsobem dostat.

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Prezentace navrhované struktury internetových stránek

Prezentace navrhované struktury internetových stránek Prezentace navrhované struktury internetových stránek Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Cíle prezentace

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

Angličtina program k procvičování slovní zásoby

Angličtina program k procvičování slovní zásoby Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Angličtina program k procvičování slovní zásoby Kamil Hanus Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Administrační rozhraní Drupalu

Administrační rozhraní Drupalu Administrační rozhraní Drupalu Možnosti, flexibilita, uživatelská nastavení Zaměřeno přednostně na Drupal 7 Eva Rázgová, Mojžíš Stupka Výchozí administrační rozhraní, Drupal 7 Pozn.: prezentace vychází

Více

Řešení nejen pro státní správu

Řešení nejen pro státní správu Řešení nejen pro státní správu Krátký úvod Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné peníze, ale

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Analýza a návrh webových aplikací I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova dnešní přednášky Proč tento předmět vlastně existuje? Proč nestačí standardní metodiky SI? Co standardním

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

D R U P A L V O J T Ě C H K U S Ý @ W O J T H A www.vojtechkusy.cz

D R U P A L V O J T Ě C H K U S Ý @ W O J T H A www.vojtechkusy.cz DRUPAL VOJTĚCH KUSÝ @WOJTHA www.vojtechkusy.cz KDO JSEM D R U P A L V Ý V O J Á Ř / E V A N G E L I Z Á T O R & P H D. S T U D E N T postgraduální studium na ČVUT FSV Katedra inženýrské informatiky Obor

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 15.8.2007 Vytváříš web své farnosti, spolču či svůj vlastní? Nebo o tom zatím jen uvažuješ, a nevíš, jak

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Mějte svůj web ve svých rukou. info@bubileg.cz www.bubileg.cz

Mějte svůj web ve svých rukou. info@bubileg.cz www.bubileg.cz Mějte svůj web ve svých rukou. info@bubileg.cz www.bubileg.cz Obsah 1 Úvod...2 2 Základní vlastnosti systému...3 2.1 České prostředí...3 2.2 Neomezené množství článků a uživatelů...3 2.3 Cílenost zobrazení

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

DOKUMENTACE. l.weis@seznam.cz L A TEX

DOKUMENTACE. l.weis@seznam.cz L A TEX . REDAKČNÍ SYSTÉM DOKUMENTACE AUTOR LUKÁŠ WEIS l.weis@seznam.cz UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 17. ledna 2014 L A TEX Obsah 1 Několik vět o redakčním systému WordPress 3 2 Struktura a obsah 3 3 Přihlášení do redakčního

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci

Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci Google Site Search Datový list Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci Google Site Search Další informace najdete zde: http://www.google.com/enterprise/search/ Co získáte Relevance

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

D1 - EXU-UIB. Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz

D1 - EXU-UIB. Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz D1 - EXU-UIB Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz Vypracování: Václav Burda, burdavac@fel.cvut.cz Vlastimil Jinoch, jinocvla@fel.cvut.cz Tomáš Turek, turekto5@fel.cvut.cz Úvod Na základě

Více

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty.

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Co je to Cloudia CMS? Cloudia CMS je nástroj pro efektivní vývoj a správu webových aplikací. Obsahuje řadu unikátních vlastností a sofistikovaných mechanismů,

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

WebExpress. Web v rukou zákazníka. Modulární publikační systém. WebExpress je ideálním řešením pro. každou moderní organizaci, která

WebExpress. Web v rukou zákazníka. Modulární publikační systém. WebExpress je ideálním řešením pro. každou moderní organizaci, která WebExpress Snadná správa - Systém WebExpress umožňuje kdykoli Web v rukou zákazníka aktualizovat obsah stránek přímo z prostředí webového prohlížeče. K jeho používání postačí běžné uživatelské znalosti

Více

Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university

Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university Ing. Milan Tomeš, Bc. Alena Musilová Abstrakt: Tento článek se zabývá využitím portálu Sharepoint v prostředí Univerzity

Více

Drupal. Svobodný redakční systém. duben 2007 Jakub Suchý 1

Drupal. Svobodný redakční systém. duben 2007 Jakub Suchý 1 Drupal Svobodný redakční systém duben 2007 Jakub Suchý 1 Co je redakční systém? Uživatel: laik Způsob práce: používá MS Frontpage duben 2007 Jakub Suchý 2 Co je redakční systém? Uživatel: pokročilý Způsob

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster

Více

OOT Objektově orientované technologie

OOT Objektově orientované technologie OOT Objektově orientované technologie Požadavky a případy užití Daniela Szturcová Institut geoinformatiky, HGF Osnova Systém Uživatelé Případy užití Vazby (asociace, generalizace, include a extend) Shrnutí

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu

Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu Poptávkové řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu Zadavatel Český volejbalový

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Redakční (CMS) systém. Představení

Redakční (CMS) systém. Představení Redakční (CMS) systém Představení Publikování a editace informací bez odborných znalostí Jednoduché a výkoné obchodování na internetu Neomezená struktura webu i obchodu Vícejazyčné mutace webu SEO optimalizace

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Obsah Strana Ceník CMS 2 Ceník E-SHOP 3 Ceník BAZAR 4 Ceník Webhosting 5 Ceník Služby 5 1 CMS W1000 Základ

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV Standardy ICT MPSV Datum: 19.12.2014 Informace o dokumentu Název dokumentu: Aplikační Dokumentace Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 31.8.2012 Jan Apfelthaler Doplnění

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva:

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva: rozsáhlé webdesign / eshop projekty Ceník a technické požadavky Společnost GlobalDAT a.s. se specializuje na rozsáhlé internetové prezentace a e- shopy, které zajišťuje náš moderní redakční systém. Naprogramujeme

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker, BA Petr Adamík Poski.com s.r.o. Červen 2010 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více