FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE EDIČNÍ CENTRUM LIPKY. Autorka: Mgr. Pavlína Horká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE EDIČNÍ CENTRUM LIPKY. Autorka: Mgr. Pavlína Horká"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE EDIČNÍ CENTRUM LIPKY Autorka: Mgr. Pavlína Horká Brno, prosinec 2010

2 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci funkčního studia jsem vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila

3 Obsah Úvod První kroky Edičního centra Cíl založení Rady Edičního centra Proč vydávat materiály Vize Edičního centra SWOT Povinnosti, kompetence a radosti Rady Edičního centra Zmapování výchozí situace na trhu Oblasti vydávání Lipky Kdo jsou naše cílové skupiny čtenářů a kupujících Zájem o naše materiály Nejlepší kvalita našich materiálů Pravidla vydávání materiálů Propagace a prodej publikací a materiálů Fungování prodejniček na pracovištích Ekonomické záležitosti prodeje Návrh propagace materiálů Závěr Přílohy Seznam příloh Příloha 1 Ediční průvodka Příloha 2 Pravidla pro vydávání publikací Příloha 3 Grafický manuál Edičního centra

4 Úvod Moje ročníková práce funkčního studia popisuje založení a fungování Edičního centra Lipky, které vzniklo na Lipce na začátku roku Lipka je brněnská vzdělávací organizace zaměřená na environmentální vzdělávání a výchovu dětí i dospělých. Základním, středním a mateřským školám nabízí jedno- či vícedenní ekologické výukové programy, při nichž ročně navštíví Lipku více než třiadvacet tisíc žáků. Odpoledne probíhají na pěti pracovištích Lipky přírodovědné a tvořivé kroužky a řemeslné kurzy. Dále organizace zajišťuje na několika vysokých školách výuku předmětů zaměřených na environmentalistiku a také rozvíjí systematické vzdělávání pedagogických pracovníků na poli environmentální výchovy. Po celý rok chystají pracovníci Lipky pro rodiny s dětmi akce pro veřejnost. Lipka se snaží být oporou a útočištěm všem zájemcům o environmentálně odpovědnější přístupy nejen k vlastnímu životu. Za dobu činnosti Lipky vznikly na jejích pracovištích nebo v její součinnosti desítky publikací, pracovních listů, her a dalších materiálů, které využívají vedle pracovníků Lipky i kolegové v jiných organizacích, učitelé a děti. V únoru 2010 jsem byla ředitelkou Lipky pověřena koordinací Rady Edičního centra (REC). Jedná se o nově založenou koordinační skupinu, v které je zástupce každého z pěti pracovišť Lipky, dále PR-manažerka a od prosince roku 2010 také redaktorka Lipky. V této práci bych ráda popsala, čím se během roku 2010 Rada Edičního centra pod mým vedením zabývala. Hlavním úkolem bylo navrhnout pravidla k vydávání materiálů, nechat profesionálním grafikem zpracovat vizuální identitu publikací Lipky a připravit vydavatelský plán Edičního centra. V první části práce popíši, jaké důvody nás vedly k založení Edičního centra, a vylíčím výchozí stav na Lipce před založením centra. Dále pak nastíním první kroky 4

5 Rady Edičního centra a problémy, které vznikly během práce při vytváření vydavatelského plánu pro rok 2010 a při přípravě vydávání materiálů. V další části se zaměřím na naše cílové skupiny. Dále popíši postupné kroky, které provádíme, aby naše materiály byly co nejkvalitnější. Na závěr vysvětlím, jak funguje prodej materiálů na Lipce. Dále napíši návrhy, jak budeme materiály propagovat a šířit mezi naše cílové skupiny. 1. První kroky Edičního centra 1.1 Cíl založení Rady Edičního centra Před rokem 2000 Lipka úzce spolupracovala s občanským sdružením Rezekvítek, které se věnovalo ekologické výchově a ochraně přírody. V rámci Tvůrčího centra Rezekvítku tak vznikla i řada materiálů a publikací, které připravili zaměstnanci Lipky. Postupem času se situace měnila. Jedním z důvodů je, že není snadné přenést myšlenky a práci lidí, kteří jsou zaměstnáni v profesionálním školském vzdělávacím zařízení, do organizace jiného typu. Zaměstnanci Lipky jsou velmi tvořiví a potřeba materiálů vzrůstala. Postupně si začala jednotlivá pracoviště samostatně připravovat a vydávat své pracovní listy, publikace a různé výukové pomůcky. Chybělo propojení a spolupráce jednotlivých pracovišť a vyvstala tedy potřeba koordinovat vydávání a stanovit základní pro všechny závazná pravidla. Vytvořením Rady Edičního centra jsme chtěli rovněž předejít zpracování stejných materiálů. Dalším důvodem bylo koordinovat a vytvořit plán vydávání materiálů pro potřebu všech pracovišť na delší dobu, abychom mohli při navrhování nových projektů 5

6 dobře reagovat na dotační tituly. Vydavatelský plán by měl sloužit i jako podklad pro projektového manažera, aby mohl snadněji hledat zdroje pro vydávání materiálů. Také bylo potřeba zajistit kontrolu jak po jazykové, tak i po odborné a didaktické stránce. Vytvořili jsme proto skupinu odborníků, kteří mají za úkol dělat korektury textů. Zaměstnali jsme na Lipce PR manažerku a redaktorku, která se bude starat o vydávané materiály. 1.2 Proč vydávat materiály Hlavním důvodem, proč podporovat vydavatelství na Lipce, je fakt, že máme své klienty učitele, žáky a děti, kteří mají zájem o naše materiály, a kteří je vyžadují. Pro tuto naši cílovou skupinu rádi vytváříme vzdělávací i zábavné materiály. Dalším hlediskem je podpora a rozšíření dalšího vzdělávání dětí, žáků a studentů. Uvedu několik příkladů: - Na našem pracovišti Rozmarýnku je ekologický výukový program (EVP) o zahradě, který kolegové učí přímo v prostředí venkovní zahrady. Rozhodli jsme se vydat jako doplněk výuky hru, kterou kolegyně připravila na téma zahrada. - Na mém pracovišti Jezírko vyučujeme několik pěkných výukových programů pro mateřské školy. Roční poptávka EVP pro školky přesahuje nabídku, proto jsme před dvěma lety vydali publikaci - metodiku pro učitele mateřských škol. Metodika se jmenuje Vyprávění starého stromu a obsahuje soubor námětů na celoroční činnost s dětmi na téma dřevin. - V jiném výukovém programu o lese pracoviště Jezírko vzešla potřeba, aby žáci dokázali sami rozpoznat okolní dřeviny. Proto jsme se rozhodli vydat atlas Stromy a keře v našich lesích, parcích a zahradách. O tento atlas byl a stále je velký zájem ve školách, protože slouží k rychlému určení dřevin, má vhodný formát, atlas je vhodný do terénu, listy jsou ve folii a laminované. 6

7 Na Lipce pracuje mnoho opravdu tvořivých a šikovných lidí, proto vedení Lipky chce podporovat seberealizaci zaměstnanců a také hledat zdroje, jak je dobře za tuto speciální práci zaplatit. Bylo by škoda dobré nápady a náměty nepublikovat. V neposlední řadě je dobrý materiál s pěkným grafickým designem výbornou propagací. Lipka je tak vidět ve školách, školkách a v domácnostech žáků, kteří si hru nebo publikaci u nás koupí. Naše materiály se prodávají i během akcí pro veřejnost, kterých Lipka a její pracoviště pořádá v každém roce celou řadu. Přehled publikací, které Lipka vydala před vznikem Edičního centra: - Korálky (přírodovědné programy z Lipky) a videosnímky - Vyprávění starého stromu - Stromy a keře v našich lesích, parcích a zahradách - Hrajeme si na přírodu - Plané rostliny v domácnosti I. - Sborník námětů pro projektovou výuku - Zelené střechy Přehled materiálů, které vytvořili zaměstnanci Lipky (současní i bývalí) a vydal je Rezekvítek, případně jiná organizace: - Krabice vody - Krabice jehličí - Krabice ptáků zpěváků - Pytel plný květeny - Pytel plný zvířeny - Desatero domácí ekologie - Malý ekologický slovníček - Špetka dobromysli 7

8 - Průvodce praktickou ekologickou výchovou - Z pohádky do zahrádky - Brňáku nezlob se - Kouzlo zapomenutého - Nápady pro mrňata a škvrňte - Rady do batohu - Jak na ekologické zemědělství 1.3 Vize Edičního centra Posláním Lipky je služba lidem, kteří se zajímají o šetrnější postoje k životnímu prostředí doma i ve světě. Cílem Edičního centra Lipky je poskytnout těmto lidem jak odpovídající teoretické zázemí, tak i nejrůznější náměty, jak svoje přírodě blízké smýšlení uvádět do každodenního života. Snažíme se šířit myšlenky a duševní bohatství lidí z Lipky prostřednictvím nových, vysoce kvalitních materiálů, které mají pomoci zvýšit úroveň ekologické gramotnosti všech našich cílových skupin - žáků, učitelů, kolegů z jiných SEV a v neposlední řadě i veřejnosti. 8

9 1.4 SWOT Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Edičního centra jsme zpracovali po roční práci Rady Edičního centra. S silné stránky - lidský potenciál autorů a nápadů - máme vizi - máme logo a vizuální identitu - máme zákazníky jsme ve stálém kontaktu s cílovou skupinou - dostatek peněz na publikace z projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - zkušenosti pedagogické praxe W slabé stránky - chybí klid - chybí odborné vedení - málo vydavatelských zkušeností většiny lidí na Lipce/potenciálních autorů - nejistota ohledně objemu ediční činnosti - koordinace mezi pracovišti - finanční omezení nulování finanční rezerva vždy na konci každého roku - některé slabiny v odbornosti - zaměstnanci Lipky mají malou zkušenost s prací učitele ve škole - publikace z projektu OPVK nelze prodávat 9

10 - publikace z projektu OPVK lze využívat pro omezený okruh cílových skupin - nejvíce pro zaměstnance škol v JMK O - příležitosti - finanční podpora JMK - nabízet něco velmi originálního, nového - neutuchající zájem cílové skupiny o metodické materiály T - hrozby - velká konkurence v ekologické výchově - šíře témat, které zabíráme můžeme narazit na neshodu - stres z nestíhání termínů - narušení vztahů s konkurencí především s Rezekvítkem - komplikace s rozlišováním publikací prodávaných a rozdávaných zdarma 1.5 Povinnosti, kompetence a radosti Rady Edičního centra Členové Rady Edičního centra mají za úkol tlumočit závěry ze schůzek REC, domluvená pravidla a další informace na svých pracovištích. Zástupci REC mají za povinnost koordinovat vydávání, prodej a propagaci materiálů na svých pracovištích. Úzce spolupracují s koordinátorkou pracovní skupiny REC, s redaktorkou a s PR-manažerkou. Zodpovídají za provedení odborných a jazykových korektur, za provedení kontroly grafické úpravy, která musí korespondovat s platným grafickým manuálem Lipky, a za přípravu do tisku. Protože jsme zařazeni 10

11 v Agentuře ISBN, člen pracovní skupiny REC kontroluje a připomíná autorovi, že PRmanažerka musí každé tištěné publikaci přiřadit příslušné číslo ISBN. Tyto povinnosti může převzít po domluvě redaktorka. Člen pracovní skupiny připravuje ve spolupráci s kolegy z pracoviště roční a dlouhodobý ediční plán. Tyto plány každý zástupce z pracoviště přednese na poradách REC a společně vytvoříme na setkání Rady Edičního centra harmonogram vydávání Lipky. Tyto podklady slouží pro výběrová řízení (např. při výběru grafika či tiskárny), dále k vytvoření rozpočtu nebo pro uzavření smluv. Veškerá ediční činnost tedy probíhá centrálně a podléhá schválení REC. Tuto činnost koordinuje vedoucí pracovní skupiny REC. Zástupce na poradách REC informuje a ukazuje rozpracovaná díla, ostatní ze skupiny mají možnost materiál připomínkovat, případně zajistit dalšího kolegu, který bude kompetentní udělat korekturu. 2. Zmapování výchozí situace na trhu 2.1 Oblasti vydávání Lipky Po celou dobu své dvacetileté existence se Lipka věnuje především realizaci ekologických výukových programů pro školy a vedení zájmových přírodovědných kroužků. Toto zaměření činnosti vyžaduje vytváření materiálů - různých pomůcek a her, pracovních listů, atlasů, metodik, prezentací a publikací atd. O materiály, které využíváme během výuky, je zájem ze strany učitelů. Dříve byl velký zájem o naše pracovní listy, v dnešní době se změnil trend a učitelé běžně během školní praxe používají různé doplňovačky a vlastní pracovní listy. 11

12 Na Lipce se naopak snažíme co nejméně využívat naše pracovní listy přímo během výuky. Orientujeme se na vytvoření metodiky pro učitele, aby věděli, jak správně pracovat s úkoly v našich již vydaných pracovních listech, čímž zajistíme návaznost na výukový program, který prožili jejich žáci na Lipce. Největší zájem je o pomůcky pro předškolní děti a mladší školní žáky. Především o herní pomůcky, kdy se děti učí něco nového při hře. Například v programu o mravencích máme vyrobené skládací puzzle vývoje mravence. O puzzle je zájem, jen výroba ze dřeva je velmi drahá, proto jsme připravili stejné puzzle se stejnými obrázky z kašírované a laminované lepenky. Učitelé II. stupně ZŠ měli zase velký zájem o pomůcky v programu neživé přírody, kolega proto zpracoval prezentaci na téma Vývoj planety Země, kterou jsme vložili do publikace Geologická tvář Země a připravili k tématu další pracovní listy. Během mnohaleté existence našich zájmových kroužků a pořádání příměstských táborů vznikla řada dobrých nápadů, aktivit, ekoher (her s ekologickou tématikou) nebo námětů na další činnost oddílů a kroužků, které jsme již několikrát zpracovali a vydali (poslední vydaná publikace na toto téma se jmenuje Hrajeme si na přírodu). Střediska ekologické výchovy v ČR, která vzájemně spolupracují a která jsou členy sdružení Pavučina, mají zájem o inspiraci k tvorbě ekologických výukových programů. Kolem roku 1995 jsme vydali tři publikace s názvem Korálky, kde jsme zveřejnili ukázku několika našich výukových programů. Od té doby uběhlo hodně času, naše výuka se velmi změnila. Proto jsme se rozhodli, že vytvoříme publikaci, kde popíšeme naše nejlepší ekologické programy z celé Lipky. Tento materiál je podpořen Evropským sociálním fondem a vydáme ho na začátku roku

13 Pořádáme akce pro veřejnost, kde si účastníci - většinou rodiče s dětmi - rádi koupí publikaci o přírodě, hru nebo atlas k určování rostlinných nebo živočišných druhů. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že pedagogové vytváří materiály pro svoji výuku a činnosti ať už do výukového programu, k výuce pro vysokoškoláky, pro kroužek či na semináře pro učitele. Tyto materiály jsou určeny hlavně pro děti a žáky, učitele a veřejnost. 2.2 Kdo jsou naše cílové skupiny čtenářů a kupujících Největší cílovou skupinou, která projevuje zájem o naše materiály, jsou učitelé a to hlavně učitelé předškolních dětí a mladšího školního věku. V poslední době se ozvalo poměrně hodně středoškolských pedagogů, pro které je vytvořeno jen málo materiálů v odpovídající kvalitě. Je již běžnou praxí, že na učitelských seminářích učitelé vyžadují a dostávají tematické materiály. Na výukové programy na Jezírko jezdí plné autobusy dětí z celého Jihomoravského kraje, tento den je pro žáky výletem. Žáci mají v dnešní době potřebu si něco cenově dostupného pořídit a dovézt domů, mnohdy si koupí i materiál pro jejich věk nevhodný. Proto jsme se rozhodli vytvořit několik zábavných a herních materiálů pro děti - např. tajenky a křížovky FiLipky, skládačku a puzzle mravence, klíčenku s logem Lipky speciální hrací kostku a další. Vzdělávací materiály si u nás také kupují studenti vysokých škol, velmi oblíbený je Malý ekologický a environmentální slovníček. Studenti pedagogických škol si mohou vybrat různé metodiky námětů do škol. V neposlední řadě prodáváme materiály na akcích, které pořádáme pro veřejnost. 13

14 O naše materiály mají zájem také kolegové na ostatních střediscích ekologické výchovy a centrech volného času z celé České i Slovenské republiky. 3. Zájem o naše materiály 3.1 Nejlepší kvalita našich materiálů Před vznikem Edičního centra jsme vydávali na Lipce materiály a já osobně jsem stála u tvorby několika pracovních listů, atlasu, publikací. Během vydávání vyvstala řada problémů, a proto jsme s mým kolegou vymysleli a vytvořili formulář pro autora. Nazvali jsme ho Ediční průvodka, která má sloužit k práci redaktora a autora před zahájením prací. Slouží jako osnova pro specifikaci vydávaného materiálu. Obsahem Ediční průvodky má být: a) jasně formulovaný cíl materiálu, upřesnění charakteru materiálu, specifikace obsahu, formulace environmentálního rozměru b) pro koho bude určen materiál (věková kategorie), komunikační jazyk cílové skupiny c) rešerše provede autor, zapíše a diskuse s redaktorem d) rozsah díla specifikace rozsahu, včetně počtu stran, formát, grafika, ilustrace e) časový harmonogram zpracování, korektury, kdy půjde do tisku f) právo autora je zvolit si: lektora na didaktiku a odborného lektora g) redaktor určí jazykovou korekturu viz. příloha č. 1 Ediční průvodka 14

15 3.2 Pravidla vydávání materiálů Všechny materiály, které vydává Lipka, musí obsahovat povinné prvky popsané níže v příloze číslo 2 - Pravidla pro vydávání publikací. Grafika materiálů Lipky se řídí Grafickým manuálem Edičního centra - Značka a pravidla pro použití (viz. příloha č. 3). Grafika publikací by měla korespondovat s ostatními materiály, jež Lipka v současnosti vydává. Jak postupovat při tvorbě materiálů je popsané a uvedené v osnově Ediční průvodky. Dle nových pravidel veškerý vydávaný materiál vč. letáků, plakátů, pracovních listů musí pověřený pracovník (nyní PR managerka) překontrolovat po jazykové stránce. Dopředu autor ve spolupráci s redaktorkou určí, kteří specialisté budou hodnotit odbornou správnost. Autor úzce spolupracuje s editorem a respektuje odborný názor. S autorem, který není zaměstnanec Lipky, je třeba uzavřít licenční smlouvu. Licenční smlouvu redaktor konzultuje s právníkem Lipky. S autorem, který je zaměstnanec Lipky, redaktor sepíše dohodu o provedení práce. Pokud očekávaný autorský honorář, tisk nebo grafické práce mohou u jednoho subjektu přesáhnout za rok částku 100 tisíc korun, projektový manager zorganizuje výběrové řízení. 15

16 4. Propagace a prodej publikací a materiálů 4.1 Fungování prodejniček na pracovištích Každé pracoviště Lipky provozuje v tzv. prodejničce jako vedlejší činnost prodej našich materiálů, ale i materiálů jiných středisek ekologické výchovy a regionální produkty a cukrovinky především s ochrannou známkou FAIRTRADE (tzv. spravedlivý obchod). Fair trade je způsob obchodování, jehož cílem je v první řadě podpořit zemědělce a malé výrobce např. čokolády, kávy, čaje a dalších produktů z rozvojových zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Tyto produkty fair tradového obchodu a také regionální produkty z oblasti Drahanské vrchoviny prodáváme, abychom podpořili jejich propagaci a vysvětlili přitom lidem cíle prodeje. Na poradě Rady Edičního centra jsme zpracovali SWOTku prodeje v prodejničkách na každém pracovišti: S Silné stránky - Velkým kladem prodeje jsou pravidelné návštěvy učitelů, kteří mají profesní zájem o tyto publikace na našich pracovištích. - Stáváme se známými díky širšímu sortimentu publikací s environmentální tematikou pro školy. - Prodáváme za relativně velmi nízké ceny. - Podporujeme regionální prodej produktů. 16

17 W Slabé stránky - Počet zájemců o publikace s environmentální tematikou pro děti je omezen. Většina titulů se intenzivně prodává 2 roky, z toho plyne malý náklad a tím pádem vyšší cena za kus. - Zdá se, že trh začíná být zahlcen různými atlasy a encyklopediemi s přírodní tematikou. - Prodej zabere hodně času při poměrně nízkém zisku. - Některá pracoviště mají malý prostor na vystavení a uskladnění materiálů. - Málo propagujeme prodej v našich ekologických programech. O Příležitosti - Tvořit a vydávat publikace do batohu jako např. Stromy a keře v našich lesích, parcích a zahradách - jsou žádané, praktické, levné, kvalitní, obsahují poměrně málo textu a jsou vhodné i pro mladší žáky a tím i dobře prodejné. - Zvýšit prodej nastavením množstevních slev v internetovém obchodě. - Snažit se získávat finance na zaplacení autorů a výroby pomocí dotací a projektů. Tím bude mít produkt menší náklady a bude tedy levnější. T Hrozby - Na vydávání vlastních publikací se orientuje stále více subjektů se stejným zaměřením velká konkurence. - Finanční objem neprodaných publikací v zásobě na skladě způsobí několikanásobný vzrůst hodnoty peněz umrtvených v zásobách. - Snižování kupní síly cílových skupin. 17

18 4.2 Ekonomické záležitosti prodeje Tisk materiálů, které získají pracoviště do prodejničky, hradí každé pracoviště z finančního lístku prodejničky (z příjmů za prodej publikací) nebo z provozu. Ze zisku prodejničky lze platit nejlépe DPČ, úvazek nebo DPP zaměstnanci, který zajišťuje chod prodeje. Dále náklady na provoz prodejničky. Převzetí zdarma rozdávaných materiálů, jejichž tisk je financován z dotace Jmk nebo z projektových peněz, musí dárce potvrdit podpisem v Předávacím protokolu. 4.3 Návrh propagace materiálů - Propagace a prodej vydaných materiálů mezi učiteli a dětmi během návštěvy na pracovištích Lipky při výukovém programu. - Propagace a prodej materiálů mezi dětmi na příměstských táborech. - Propagace na pobytových táborech formou letáků. Vytváření letáků dle potřeby podle cílové skupiny pro menší děti formou kopírování. Potřebné letáky bude zajišťovat PR-managerka dle instrukcí členů Rady Edičního centra. - Vytváření letáků či skládaček s uvedením anotací a ceny vydávaných materiálů. Tento leták zasílat konkrétním učitelům spolu s pravidelnou rozesílkou např. Bedrníku či informací o seminářích. Seznam našich publikací či tento leták posílat do škol v rámci pravidelných rozesílek s odkazem na internetový obchod s publikacemi. - Do různých letáků, vydávaných Lipkou, zavést na spodní části stránky odkaz na internetový obchod s publikacemi (případně přidat seznam či výběr našich publikací nebo novinek na druhou stranu letáku formou oboustranného tisku). - Propagace internetového obchodu na webových stránkách Lipky (což je nejčastěji využívaná cesta získávání informací lidí mladšího a středního věku, potencionálních kupců našich publikací). 18

19 - Při akcích pro veřejnost mít nové publikace vystavené viditelně vedle prezenčních listin. - Propagace tematicky zaměřených materiálů na seminářích (např. na semináři o krajině propagovat naše publikace Uzdravme krajinu, Vývoj krajiny v ČR a Krajina a lidé). - Prodávání materiálů na námi pořádaných velkých akcích (např. KONEV Konference o ekologické výchově pro učitele ZŠ a SŠ, KONVIČKA - Konference k environmentální výchově pro učitele MŠ a Veletrh ekologických výukových programů, kde se sejdou zástupci většiny středisek ekologické výchovy v ČR). - Vhodné materiály pro studenty VŠ propagovat během naší výuky na univerzitách. Tyto materiály nabídnout také knihovnám VŠ. - Formou propagace je i uspořádání autogramiády či křtu nové knihy (např. každoročně se podílíme na organizaci premiéry divadelního představení amatérské skupiny VERDIS na environmentální téma, po kterém následuje raut a zpívání u cimbálu. V únoru 2011 budeme opět organizovat spolu se sdružením ČSOP Veronika představení v divadle Husa na provázku, kde chceme připravit křest knihy Oni a my aneb Dvanáct neodbytných otázek mezi antikou a postmodernou a následnou autogramiádu s autorem knihy Luborem Kysučanem). - Při příležitosti vydání vybraných nových titulů zajistit jejich recenze a nabízet novinářům podklady pro tiskové zprávy. Vytvořit a aktualizovat seznam novinářů. 19

20 5. Závěr V závěrečné práci funkčního studia jsem se snažila popsat historii a vývoj vydavatelské činnosti na Lipce a také proč jsme se rozhodli založit Radu Edičního centra a k jakému účelu slouží. V roce 2010 se REC pravidelně scházela a domluvila fungování Edičního centra, plán vydávání, propagaci materiálů a mnoho dalších důležitých organizačních záležitostí. Společně s PR managerkou jsme sestavili Pravidla vydávání materiálů. Profesionální grafik vytvořil grafický manuál a logo Edičního centra. Vyvstala potřeba přijmout redaktorku, protože bylo třeba provádět jazykové korektury veškerého materiálu, konzultovat a řídit autory. Také bylo nutné kontrolovat autory, aby využili dostatečný počet odborných konzultací. Cílem Rady Edičního centra je, aby naše materiály byly, co nejkvalitnější. Vytvořili jsme Ediční průvodku pro autora a redaktorku, která slouží jako osnova před zahájením prací a během práce na materiálu. Jsem přesvědčena, že vznik Edičního centra Lipky a založení Rady Edičního centra byly úspěšné kroky a ponesou i nadále výborné výsledky, které budou přínosem pro Lipku, její spolupracovníky, klienty i širokou veřejnost. V roce 2010 Ediční centrum Lipky vydalo: - Oni a My aneb Dvanáct neodbytných otázek mezi antikou a postmodernou - publikace, autor Lubor Kysučan - Vývoj krajiny v České republice - publikace, autor Radim Lokoč - Uzdravme krajinu soubor obsahuje: plakát, metodiku pro učitele a obrázky, autor Jiří Nešpor a kolektiv Lipky 20

21 - Filipka pro mladší - přírodovědné kvízy a luštěnky, autorka Blanka Ponížilová - Filipka pro starší - přírodovědné kvízy a luštěnky, autorka Blanka Ponížilová - Vývoj mravence puzzle vícevrstvé, připravila Blanka Ponížilová - Mravenec skládačka, připravila Blanka Ponížilová - Přírodní zahrada stolní hra, autorka Veronika Chlubná - Přírodní zahrada publikace, autorka Dana Křivánková - Dřevěné jojo propagační materiál - Dřevěná placka propagační materiál Několik materiálů připravených k vydání před tiskem: - Můj strom pracovní list - Pexeso stromů - Zimní přírodou pracovní list - Krajina a lidé publikace, autorka Lenka Kvasničková a Adéla Češková - Plané rostliny v domácnosti atlas, autorka Nikola Hermanová, připravila Blanka Ponížilová 21

22 6. Přílohy 6.1 Seznam příloh - Příloha č. 1: Ediční průvodka Zpracovali: Horká, Máchal ediční průvodka.pdf - Příloha č. 2: Pravidla pro vydávání publikací Zpracovali: Horká, Vítková Pravidla pro vydávání publikací.pdf - Příloha č. 3: Grafický manuál Edičního centra - Značka a pravidla pro použití Zpracoval: Augusta Lipka_EDICNI CENTRUM_znacka a pravidla pouziti.pdf 22

23 6.2 Příloha 1 Ediční průvodka 23

24 6.3 Příloha 2 Pravidla pro vydávání publikací 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 6.4 Příloha 3 Grafický manuál Edičního centra 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY Autorka: Marie Petrů, DiS. Veselí nad Moravou, prosinec 2010 Prohlašuji,

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání VÚP v Praze 2005 Celková gesce přípravy Manuálu Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY Veronika Tesaříková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více