Soutěž Zlatý erb krajská kola Metodika práce poroty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěž Zlatý erb 2012 - krajská kola Metodika práce poroty"

Transkript

1 Soutěž Zlatý erb krajská kola Metodika práce poroty Obsah Soutěž Zlatý erb krajská kola Metodika práce poroty... 1 Soutěž Zlatý erb... 2 Činnost předsedy krajské poroty Oznámí pořadateli složení krajské poroty (termín: do pátku ) Stanoví soutěžící a dá pokyn pořadateli k zahájení práce poroty (termín: úterý ) Hodnotí jako člen poroty (termín: do pátku ) Uzavře práci krajské poroty (termín: do pátku )... 3 Činnost člena krajské poroty Hodnotí soutěžící (termín: do pátku ) Oznámí ukončení své práce předsedovi krajské poroty (termín: do pátku )... 4 Kritéria hodnocení v krajských kolech... 4 Kategorie Nejlepší webová stránka města a Nejlepší webová stránka obce... 4 Kategorie Nejlepší elektronická služba... 5 Zkrácený test povinných informací pro krajská kola soutěže Kritéria: Existence osnovy dle vyhlášky č. 442/2006, 2 Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Bod struktury povinně zveřejňovaných informací Rozpočet Bod struktury povinně zveřejňovaných informací 14.2 Vydané právní předpisy Bod struktury povinně zveřejňovaných informací 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb Povinně zveřejňované návody k řešení životních situací... 7 Zkrácený test přístupnosti pro krajská kola soutěže ZE Nástroje k testování přístupnosti... 7 Kritéria: Všechny odkazy a ovládací prvky jsou přístupné a ovladatelné z klávesnice Každá webová stránka má smysluplný název (titulek), vystihující její obsah Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu Prvky tvořící nadpisy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) jsou vůči sobě dostatečně kontrastní. Na pozadí není použit vzorek, který snižuje čitelnost textu připravil Roman Milner, , verze 1v2 stránky soutěže: kontakt: změny vyhrazeny 1

2 Vážená paní předsedkyně, pane předsedo, členové krajské poroty soutěže Zlatý erb, velice mne těší, že jste přijal/a nabídku účastnit se práce v krajské porotě. Vaše odbornost a zkušenosti přispějí k naplnění cíle soutěže, jímž je modernizace místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Věřím, že čas věnovaný hodnocení bude přínosný nejen pro samotnou soutěž, ale i pro Vás osobně, protože Vám vytváří prostor podrobně se seznámit se současným stavem poskytování online služeb konkrétních obcí a měst Vašeho kraje. Přeji Vám úspěšnou práci a mnoho obohacujících poznatků. Následující text má metodický charakter a opírá se o propozice, které naleznete na stránkách soutěže. Soutěž Zlatý erb Zlatý erb je soutěží o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí, je pořádána již od roku Soutěž byla v roce 2002 oceněna jako finalista světové prestižní ceny Stockholm Challenge Award a v roce 2011 zvítězila v soutěži Český zavináč. Soutěží se v kategoriích: a) nejlepší webové stránky města (včetně magistrátů, městských částí a obvodů. V hl. m. Praze webové stránky městských částí pověřených výkonem státní správy, tj. Praha 1-22) b) nejlepší webové stránky obce (v hl. m. Praze webové stránky ostatních městských částí) c) nejlepší elektronická služba Krajská porota může udělit zvláštní cenu veřejnosti, příp. jiné zvláštní ceny. Kritéria hodnocení jsou popsána níže. Činnost předsedy krajské poroty Předseda krajské poroty koordinuje činnost poroty a rozhoduje o případných sporech. Postupuje podle následujících bodů. Nezapomeňte včas připravit věcné ceny pro místo ve třech kategoriích, celkem tedy 9 cen, z toho 3 hodnotnější pro vítěze kategorií. Včas stanovte termín konání slavnostního ceremoniálu za účasti hejtmana/hejtmanky a vedení kraje v průběhu měsíce března. 1. Oznámí pořadateli složení krajské poroty (termín: do pátku ). Předseda poroty zašle pořadateli vyplněnou tabulku (_zlatyerb_krajska_porota_2012_vzor.xls). V tabulce se vyplňuje: Jméno a tituly Funkce ve vztahu ke kraji nebo ve své organizaci Telefon Zaškrtnout výběr kritérií, která bude porotce hodnotit (viz dále) Porotci se specializují na kritéria, která jim vyhovují. To znamená, že všichni členové poroty nemusí hodnotit všechna kritéria ve všech třech kategoriích, ale jen například Povinné informace u měst a u obcí. Někdo se zaměří jen na Výtvarné zpracování a na Ovládání webu apod. Tím se sníží pracnost a naopak vzroste odbornost hodnocení. Porota má dle propozic (odst. 1.4.) nejméně 5 členů. Volte raději alespoň 6 členů, může dojít k absenci. Oslovte externisty, specialisty na určité odbornosti. Věnujte prosím výběru porotců velikou péči, na nich závisí kvalita krajských kol především. Podle zkušeností se jako nejlepší porotci ukazují odborníci z akademické sféry, škol, výzkumných institucí apod. Nezávazné náměty na složení krajské poroty: zástupce akademické sféry, profesor, student odborný pracovník kraje, právník, odborník na veřejnou správu 2

3 specialista na webové technologie občan znalec internetu novinář (může pomoci i s medializací soutěže v kraji) výtvarník, grafik Příklad poroty o 5 členech jako ukázku možného rozdělení kritérií mezi porotce naleznete v souboru pro složení poroty. Do aplikace pro bodové hodnocení zapíše členy poroty pořadatel. 2. Stanoví soutěžící a dá pokyn pořadateli k zahájení práce poroty (termín: úterý ). Pořadatel po ukončení příjmu ohlášení vloží ohlášené soutěžící do aplikace pro bodové hodnocení a zašle přístupové heslo předsedovi krajské poroty. Předseda krajské poroty po dohodě s ostatními členy poroty vybere soutěžící k dalšímu hodnocení. Do výběru v kategorii Nejlepší webové stránky měst a Nejlepší webové stránky obcí předseda poroty zařadí všechny ohlášené webové stránky měst a obcí. Pokud je počet ohlášených soutěžících v jednotlivých kategoriích nízký nebo pokud to odpovídá zájmům kraje, doplní předseda podle uvážení poroty další soutěžící, například obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem podle informací systému epusa. Je potřeba si uvědomit, že ohlášené stránky nemusí být ty nejlepší v kraji. Aby výsledky krajského kola byly reprezentativní, zařaďte do výběru i další stránky. Smyslem soutěže je poukázat na ta nejlepší řešení. Úpravu výběru soutěžících provede předseda poroty v aplikaci pro bodové hodnocení, pokyny zde nalezne. Po uzavření výběru vyznačí předseda krajské poroty tuto skutečnost zatržením volby Ukončen výběr soutěžících a oznámí ji pořadateli em. Pořadatel pak předá členům poroty hesla pro přístup do této aplikace a vyzve je k zahájení činnosti. 3. Hodnotí jako člen poroty (termín: do pátku ) Viz pokyny pro člena poroty. 4. Uzavře práci krajské poroty (termín: do pátku ) Předseda poroty má v aplikaci pro bodové hodnocení přehled práce porotců. Po oznámení ukončení hodnocení od všech členů poroty zkontroluje, zda pořadí soutěžících na prvních třech místech je jednoznačně určeno. Pokud není, rozhodne po případné diskuzi s členy poroty o konečném pořadí v jednotlivých kategoriích. Je také možné udělit více cen na stejném místě, např. dvě první ceny (v takovém případě zohledněte počet připravených věcných cen). Pravidlo propozic o tom, že soutěžící nemůže získat 1. místo v kategorii ve dvou po sobě následujících ročnících se v krajském kole již neuplatňuje. Namísto něj se uplatňuje pravidlo, že pokud se v krajském kole na prvním místě umístí vítěz loňského ročníku celostátní soutěže, do celostátního kola postupuje soutěžící z druhého místa v krajském kole. Oznámí ukončení práce krajské poroty pořadateli, který aplikaci pro bodové hodnocení uzavře pro zápis. Pořadí a přehled bodů bude po slavnostním ceremoniálu zveřejněn na internetu. V odůvodněných případech lze využít časovou rezervu pro dokončení práce krajské poroty do středy Pokud bude mít kraj zájem vyhlásit zvláštní cenu veřejnosti, pořadatel poskytne počty zaslaných hlasů. Činnost člena krajské poroty Člen krajské poroty postupuje podle dvou následujících bodů. 1. Hodnotí soutěžící (termín: do pátku ) S pomocí hesla, které obdrží elektronickou poštou od pořadatele, se přihlásí do aplikace pro bodové hodnocení (adresa URL je uvedena v u s heslem). Podle jednotlivých kategorií se seznámí u všech soutěžících: s popisem (webové stránky nebo el. služby) uvedeným v ohlášení, pokud existuje se samotnou webovou stránkou nebo elektronickou službou 3

4 a zapíše do tabulek v aplikaci pro bodové hodnocení podle svého suverénního rozhodnutí bodové hodnocení v kritériích, která hodnotí. Porotci udělují body ve škále 0; 0,5; 1; 1,5; ; 5. přičemž 5 bodů je nejvyšší známka, 0 je nejnižší. Pokud kritérium nelze hodnotit, použije porotce hodnotu N. Snažte se však ohodnotit všechna kritéria, volbu N používejte jen v průběhu práce. Používejte celou škálu bodů od 0 do 5, nikoli tedy např. jen 4 nebo 5. Člen poroty může zapisovat do aplikace opakovaně a může do ukončení práce poroty měnit bodová ohodnocení. Výsledky hodnocení krajských porot včetně bodů jsou po ukončení krajských kol zveřejněny na internetu. 2. Oznámí ukončení své práce předsedovi krajské poroty (termín: do pátku ) Dohodnutou cestou, obvykle em, oznámí člen poroty předsedovi ukončení hodnocení. Vyznačí tuto skutečnost také v aplikaci pro bodové hodnocení. Kritéria hodnocení v krajských kolech Kategorie Nejlepší webová stránka města a Nejlepší webová stránka obce Krajská porota obvykle použije doporučená kritéria (viz dále), má však možnost si sestavit vlastní výběr kritérií z kritérií použitých v celostátním kole, případně i doplnit vlastní kritéria (po konzultaci s pořadatelem). Celostátní porota použije deset kritérií, naleznete je v propozicích na stránce soutěže (podrobně jsou popsána v metodice pro celostátní kolo). Kritéria jsou opatřena váhovým koeficientem, který vyjadřuje význam kritéria v celkovém hodnocení soutěžícího. Pořadí na základě výpočtu zajišťuje aplikace pro bodové hodnocení tak, že pro každé kritérium aplikace vypočte průměrný počet bodů udělených porotci. Dále se vypočte vážený průměr všech kritérií tak, že průměry jednotlivých kritérií se vynásobí příslušnými váhovými koeficienty a součet se vydělí součtem váhových koeficientů (zde 2; 2; 1,5; 1,5; 1; 1,5, součet 9,5). 4

5 Doporučená kritéria: Kritérium 1. Povinné informace 2. Úřední deska 2 3. Doporučené a doplňkové informace 4. Ovládání webu, navigace a přehlednost stránky Váhový koeficient/ Dopor. počet porotců 2 1 porotce 2 porotci 1,5 2 porotci 1,5 2 porotci Dílčí kritéria pro práci porotce Metodika stanovená společností Otevřená společnost, o.p.s., viz příloha Zkrácený test povinných informací pro krajská kola soutěže níže Použitelnost technického provedení a aktuálnost úřední desky ve smyslu správního řádu dle zákona č. 500/2004 Sb. ( 26) Hodnotí se zejména: 1. Možnost fulltextového vyhledávání na úřední desce 2. Možnost třídění a řazení dokumentů podle skupin, dat apod. 3. Zveřejnění dokumentů úřadu v textové a nikoli obrazové (scan) podobě 4. Přítomnost doplňkových informací např. kde nalézt kamennou úřední desku, odkazy na důležité dokumenty města/obce apod. 5. Snadnost nalezení úřední desky na soutěžním webu Z uvedených dílčích kritérií lze vybrat k hodnocení jen některá či přidat vlastní: 1. Adresáře firem a dalších subjektů 2. Archiv usnesení a zápisy rady 3. Archiv usnesení a zápisy zastupitelstva 4. Cizojazyčné informace 5. Diskuse 6. El. verze obecního/městského zpravodaje 7. Fakta o městu, obci a regionu 8. FAQ 9. Fotogalerie 10. Geografické mapové služby 11. Historie, památky 12. Hlasování zastupitelů, účast na jednáních zastupitelstva, činnost ve výborech, komisích a dalších orgánech (správní rady apod.) 13. Informace z částí obce (osadní výbory) 14. Informace z jednání výborů a komisí 15. Kalendář kulturních a sportovních akcí 16. MHD 17. Podklady k jednání, termíny veřejných projednávání 18. Podrobné informace z odborů 19. Řešení životních situací 20. Strategický plán, územní plán, další rozvojové dokumenty 21. Tiskové zprávy 22. Ubytovací a stravovací kapacity 1. Srozumitelná struktura webu (přehledné členění webu, jasné a přesné názvy stránek, provázání souvisejících stránek např. informací z odborů apod.) 2. Snadná orientace v hierarchii webu pomocí nabídek (vhodné umístění nabídek na stránkách, snadná ovladatelnost nabídek, intuitivní formulace odkazů v nabídkách, konzistence po celém webu, odkaz na titul na všech stránkách, označení pozice zobrazené stránky v hierarchii webu) 3. Přítomnost mapy webu (odkaz na mapu na každé stránce) 4. Vyhledávací nástroje (globální fulltext, přítomnost kontextového fulltextu na jednotlivých stránkách pro dohledání podobného obsahu) 5. Výtvarné zpracování 6. Bezbariérová přístupnost 1 1 porotce 1,5 1 porotce 1. Výtvarné působení stránky s ohledem na důstojnost oficiální stránky a důvěryhodnost obsahu 2. Nápaditost řešení uživatelského rozhraní pro dobrou ergonomii práce se stránkou (užití obrázků, optimalizace kb, užití záložek apod.) Metodika stanovená Tyflocentrem Brno, viz příloha Zkrácený test přístupnosti pro krajská kola soutěže níže Kategorie Nejlepší elektronická služba Pořadí je stanoveno obdobně jako u předchozích dvou kategorií. Kritérium Váhový koeficient/ Dopor. počet porotců 1. Užitečnost služby 1 min. 2 porotci Dílčí kritéria pro práci porotce Hodnocení bude provedeno na základě subjektivního posouzení porotce a pokud možno vyzkoušení služby po dohodě s kontaktní osobou podle Ohlášení soutěžícího. Cílem je ocenit řešení, která mohou sloužit jako inspirace pro další města a obce. 2. Nápaditost řešení 1 dtto min. 2 porotci 5

6 Příloha Zkrácený test povinných informací pro krajská kola soutěže 2012 Zkrácený test povinných informací se skládá z pěti kritérií. Podkladem pro jejich výběr byla vyhláška č. 442/2006, Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu. Hodnocený web může za povinné informace získat celkem 0 až 5 bodů jako součet bodů za jednotlivá kritéria. Ty se udělují následovně: 0 bodů požadavek kritéria není splněn 0,5 bodu je zřejmá snaha o splnění požadavku, avšak se zřetelnými nedostatky 1 bod požadavek je splněn Pokud soutěžící získá méně než 3 body, nemůže postoupit do celostátního kola, hodnotitel však zapíše i nižší hodnotu. Kritéria: 1. Existence osnovy dle vyhlášky č. 442/2006, 2 Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu. Hodnotí se formální stránka zveřejnění, do jaké míry povinný subjekt zveřejňuje informace ve struktuře, v pořadí, s označením a uvozovacím textem podle přílohy. Hodnotí se i snadnost nalezení stránky na webu. 2. Bod struktury povinně zveřejňovaných informací Rozpočet Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok. Uvádí se schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy. Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi (přímý link na požadovanou informaci, nikoli na titulní stránku serveru). Hodnotí se úplnost uvedených informací a to, zda jsou zveřejněny v textově použitelném formátu. Nejsou-li údaje zveřejněny v textově použitelném formátu (nelze je okopírovat a vložit do jiného dokumentu jako text), je hodnocení = 0,5 bodů. 3. Bod struktury povinně zveřejňovaných informací 14.2 Vydané právní předpisy Právní předpisy vydané v rámci věcné působnosti povinného subjektu. Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky, kde je text příslušných právních předpisů již zveřejněn (poznámka: Vyhláška MIČR v rozporu se zákonem uvádí pouze Přehled předpisů, zákon však výslovně nařizuje zveřejnit na internetové stránce celé znění předpisů vydaných povinným subjektem.) Hodnotí se úplnost uvedených informací a to, zda jsou zveřejněny v textově použitelném formátu. Nejsou-li údaje zveřejněny v textově použitelném formátu (nelze je okopírovat a vložit do jiného dokumentu jako text), je hodnocení = 0,5 bodů. 4. Bod struktury povinně zveřejňovaných informací 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle 18 zákona. Výroční zprávy se uvádějí nejméně za dva poslední roky. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku (pozor tedy, v době hodnocení v únoru ještě na webu nemusí být výroční zprávy za předchozí rok). Pokud povinný subjekt začleňuje údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací do obecné výroční zprávy obsahující informace o jeho činnosti jako její samostatnou část ( 18 odst. 2 zákona), lze uvést celou obecnou výroční zprávu. Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi. Hodnotí se úplnost uvedených informací a to, zda jsou zveřejněny v textově použitelném formátu. Nejsou-li údaje zveřejněny v textově použitelném formátu (nelze je okopírovat a vložit do jiného dokumentu jako text), je hodnocení = 0,5 bodů. 6

7 5. Povinně zveřejňované návody k řešení životních situací Hodnotí se, zda a jakou formou jsou návody zveřejňovány. Postačí použitelný odkaz na portál veřejné správy. Samostatně zpracované návody jsou výhodou. Zkrácený test přístupnosti pro krajská kola soutěže ZE 2012 Zkrácený test přístupnosti se skládá z pěti kritérií. Podkladem pro jejich výběr byla připravovaná vyhláška pro tvorbu přístupného webu a metodika Blind Friendly Web. Hodnocený web může za přístupnost získat 0 až 5 bodů jako součet bodů za jednotlivá kritéria. Body za jednotlivá pravidla uděluje hodnotitel následovně: 0 bodů Pravidlo není splněno 0,5 bodu Je zřejmá snaha o splnění pravidla, web obsahuje pouze drobné prohřešky proti danému pravidlu 1 bod Pravidlo je splněno Nástroje k testování přístupnosti K testování hodnotitel použije: Prohlížeč Mozilla Firefox CZ (http://www.firefox.cz) Web Developer Toolbar pro Firefox (https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/60). WAVE Web Accessibility Evaluation Tool HeadingsMap https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/7203 Nástroje pro stanovení kontrastu (http://poslepu.blogspot.com/2009/01/testovani-kontrastu-barev.html) Kritéria: 1. Všechny odkazy a ovládací prvky jsou přístupné a ovladatelné z klávesnice. Řada návštěvníků webových stránek (nevidomí, těžce slabozrací, tělesně postižení) nemůže k ovládání webu použít myš a pracuje s webovou stránkou výhradně pomocí klávesnice. V případě, kdy nejsou z klávesnice přístupné všechny odkazy nebo prvky, je taková stránka pro uživatele velmi obtížně (či vůbec) ovladatelná a uživatel má problémy se dostat k informacím, které potřebuje. Splnění či nesplnění tohoto pravidla zjistí hodnotitel tak, že si pomocí klávesy tabulátor projde všechny odkazy a ovládací prvky na stránce a vyzkouší, zda je může z klávesnice ovládat. Poznámka: typickým porušením tohoto pravidla bývá nevhodně použitý Javascript či CSS pro vytvoření rozbalovacích menu. Hodnocení: 0 bodů Důležité odkazy (např. položky menu/podmenu) nejsou přístupné a ovladatelné z klávesnice. 0,5 bodu Některé odkazy a ovládací prvky nejsou z klávesnice přístupné, tento nedostatek ale nemá vliv na získání informací a možností dostat se na další stránky webu. 1 bod Všechny odkazy i ovládací prvky jsou bez problémů přístupné a ovladatelné z klávesnice. 2. Každá webová stránka má smysluplný název (titulek), vystihující její obsah. Titulek stránky (tzn. obsah značky <title> v sekci <head>) patří k nejdůležitějším orientačním bodům pro návštěvníky webu. Hodnotitel jej najde v titulkovém pruhu okna prohlížeče. 7

8 Hodnocení: 0 bodů Titulek úplně chybí či neodpovídá obsahu stránky. 0,5 bodu Titulky jsou v pořádku pouze na některých z hodnocených stránek. 1 bod Titulky na hodnocených stránkách zcela odpovídají obsahu stránek. 3. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu. Definování textové alternativy u netextových prvků nesoucích významové sdělení (např. u položek menu, vytvořených pomocí obrázkových odkazů) nepomůže pouze nevidomým návštěvníkům (pro ně je alternativní textový popisek jediná možnost, jak zjistit význam netextového objektu), ale i těm, kteří si z nějakého důvodu zobrazování netextových prvků na stránkách vypínají. Hodnotitel míru splnění tohoto pravidla ověří tak, že si v Web Developer Toolbaru vypne zobrazování obrázků (Obrázky Zakázat Obrázky Všechny obrázky) a vyzkouší navigaci po hodnocených stránkách s vypnutými obrázky. Hodnocení: 0 bodů Netextové prvky nemají definovány relevantní textové popisky. Textové popisky neodpovídají významu netextového prvku. 0,5 bodu Alternativní textové popisky jsou správně definovány pouze na části hodnocených stránek či pouze u některých netextových prvků s významovým sdělením. 1 bod Všechny netextové prvky nesoucí významové sdělení na všech hodnocených stránkách mají definovány relevantní textové popisky. 4. Prvky tvořící nadpisy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu. Správné vyznačování nadpisů značkami <h1> až <h6> je velmi důležité pro nevidomé návštěvníky, kterým jsou odečítací programy schopny zpřístupnit korektně vyznačené nadpisy. Nevidomý návštěvník si pak může pomocí nadpisu vybrat pouze tu část stránky, která jej zajímá. Hodnotitel ověří existenci nadpisů pomocí funkce Outline rozšíření WAVE Firefox Toolbar. Po jejím potvrzení se zobrazí strukturovaný seznam nadpisů včetně jim přiřazených úrovní. Druhou možností je použít doplněk HeadingsMap. Hodnocení: 0 bodů Vyznačení nadpisů na hodnocených stránkách úplně chybí. Jako nadpisy jsou vyznačeny nesprávné pasáže textu stránek. 0,5 bodu Nadpisy jsou korektně vyznačeny pouze na části hodnocených stránek nebo jsou korektně vyznačeny pouze nadpisy nejvyšší úrovně. 1 bod Nadpisy jsou korektně vyznačeny na všech hodnocených stránkách, tzn. pro vyznačení nadpisů jsou použity správné značky a nadpisy mají správné hierarchické uspořádání. 5. Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) jsou vůči sobě dostatečně kontrastní. Na pozadí není použit vzorek, který snižuje čitelnost textu. Kombinace barvy popředí textu (nebo textu v obrázku) a barvy či vzorku na pozadí tvoří dostatečný vzájemný kontrast, aby vzájemně nesplývaly pro uživatele, kteří mají zhoršený zrak nebo méně kvalitní zobrazovací zařízení. Dostatečný vzájemný kontrast má barva textu i v případě, že prvek získá focus. Pokud je text (nebo text v obrázku) použit pouze jako dekorace a nenese žádný informační význam, nemusí být tato podmínka dodržena. Pro výpočet hodnoty kontrastu je použit algoritmus výpočtu jasu (tzv. luminance) a pro ověření je možné využít některý z nástrojů zmiňovaných na Vzájemný kontrast běžného písma do velikosti 18 bodů nebo tučného písma do velikosti 14 bodů dosahuje minimálně hodnoty 4,5:1. Kontrast běžného písma nad 18 bodů nebo tučného písma nad 14 bodů dosahuje minimálně hodnoty 3:1. 8

9 Hodnocení: 0 bodů Kontrast je u významných textů nedostatečný. 0,5 bodu Kontrast je dostatečný na pouze na části textů. 1 bod Kontrast je dostatečný u všech textů. V případě jakýchkoliv problémů či dotazů kontaktujte prosím autora testu: Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s , ). 9

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ Dr. Ing. Jan Savický a Odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina jan.savicky@webhouse.cz portál Města a obce online (http://mesta.obce.cz) Česká vydavatelská pro

Více

Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu

Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu Ministerstvo informatiky Odbor metodické podpory ISVS Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu Verze 1.0 Obsah: Předmluva...3 Úvod...3 Pravidla pro tvorbu přístupného

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Metodika 2015 pro ZE (změna oproti roku 2014 1 )

Metodika 2015 pro ZE (změna oproti roku 2014 1 ) Metodika 205 pro ZE (změna oproti roku 204 ) Obecně Většina požadavků vyplývá z 5 odst. 2 InfZ. Část z nich je dále upravena ve Vyhlášce č. 442/2006 Sb., která je upřesňuje. Metodika se při svém členění

Více

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy Přístupnost webových stránek orgánů státní správy David Špinar Vladimír Saur Jaroslav Ráček Danka Némethová Jiří Hřebíček Michal Hejč Hana Bubeníčková Radek Pavlíček 2007 Brno, 2007 ISBN 978-80-903786-4-3

Více

Studie webů politických stran

Studie webů politických stran Studie webů politických stran Vypracovalo poradenské centrum Dobrý web Duben 2006 1 Obsah 1 OBSAH... 1 SHRNUTÍ... 4 1.1 DOSTUPNOST A PŘEHLEDNOST NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ... 4 1.2 PROPAGACE STRANY A VOLEBNÍCH

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Postup při zpracování záměru bezbariérové trasy. Národní rozvojový program mobility pro všechny

Postup při zpracování záměru bezbariérové trasy. Národní rozvojový program mobility pro všechny Postup při zpracování záměru bezbariérové trasy Národní rozvojový program mobility pro všechny Schválený Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny dne 29.8. 2008-1 - Úvod V rámci

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) (účinnost od 1. února 2014) Leden 2014 1 OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více