Soutěž Zlatý erb krajská kola Metodika práce poroty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěž Zlatý erb 2012 - krajská kola Metodika práce poroty"

Transkript

1 Soutěž Zlatý erb krajská kola Metodika práce poroty Obsah Soutěž Zlatý erb krajská kola Metodika práce poroty... 1 Soutěž Zlatý erb... 2 Činnost předsedy krajské poroty Oznámí pořadateli složení krajské poroty (termín: do pátku ) Stanoví soutěžící a dá pokyn pořadateli k zahájení práce poroty (termín: úterý ) Hodnotí jako člen poroty (termín: do pátku ) Uzavře práci krajské poroty (termín: do pátku )... 3 Činnost člena krajské poroty Hodnotí soutěžící (termín: do pátku ) Oznámí ukončení své práce předsedovi krajské poroty (termín: do pátku )... 4 Kritéria hodnocení v krajských kolech... 4 Kategorie Nejlepší webová stránka města a Nejlepší webová stránka obce... 4 Kategorie Nejlepší elektronická služba... 5 Zkrácený test povinných informací pro krajská kola soutěže Kritéria: Existence osnovy dle vyhlášky č. 442/2006, 2 Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Bod struktury povinně zveřejňovaných informací Rozpočet Bod struktury povinně zveřejňovaných informací 14.2 Vydané právní předpisy Bod struktury povinně zveřejňovaných informací 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb Povinně zveřejňované návody k řešení životních situací... 7 Zkrácený test přístupnosti pro krajská kola soutěže ZE Nástroje k testování přístupnosti... 7 Kritéria: Všechny odkazy a ovládací prvky jsou přístupné a ovladatelné z klávesnice Každá webová stránka má smysluplný název (titulek), vystihující její obsah Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu Prvky tvořící nadpisy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) jsou vůči sobě dostatečně kontrastní. Na pozadí není použit vzorek, který snižuje čitelnost textu připravil Roman Milner, , verze 1v2 stránky soutěže: kontakt: změny vyhrazeny 1

2 Vážená paní předsedkyně, pane předsedo, členové krajské poroty soutěže Zlatý erb, velice mne těší, že jste přijal/a nabídku účastnit se práce v krajské porotě. Vaše odbornost a zkušenosti přispějí k naplnění cíle soutěže, jímž je modernizace místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Věřím, že čas věnovaný hodnocení bude přínosný nejen pro samotnou soutěž, ale i pro Vás osobně, protože Vám vytváří prostor podrobně se seznámit se současným stavem poskytování online služeb konkrétních obcí a měst Vašeho kraje. Přeji Vám úspěšnou práci a mnoho obohacujících poznatků. Následující text má metodický charakter a opírá se o propozice, které naleznete na stránkách soutěže. Soutěž Zlatý erb Zlatý erb je soutěží o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí, je pořádána již od roku Soutěž byla v roce 2002 oceněna jako finalista světové prestižní ceny Stockholm Challenge Award a v roce 2011 zvítězila v soutěži Český zavináč. Soutěží se v kategoriích: a) nejlepší webové stránky města (včetně magistrátů, městských částí a obvodů. V hl. m. Praze webové stránky městských částí pověřených výkonem státní správy, tj. Praha 1-22) b) nejlepší webové stránky obce (v hl. m. Praze webové stránky ostatních městských částí) c) nejlepší elektronická služba Krajská porota může udělit zvláštní cenu veřejnosti, příp. jiné zvláštní ceny. Kritéria hodnocení jsou popsána níže. Činnost předsedy krajské poroty Předseda krajské poroty koordinuje činnost poroty a rozhoduje o případných sporech. Postupuje podle následujících bodů. Nezapomeňte včas připravit věcné ceny pro místo ve třech kategoriích, celkem tedy 9 cen, z toho 3 hodnotnější pro vítěze kategorií. Včas stanovte termín konání slavnostního ceremoniálu za účasti hejtmana/hejtmanky a vedení kraje v průběhu měsíce března. 1. Oznámí pořadateli složení krajské poroty (termín: do pátku ). Předseda poroty zašle pořadateli vyplněnou tabulku (_zlatyerb_krajska_porota_2012_vzor.xls). V tabulce se vyplňuje: Jméno a tituly Funkce ve vztahu ke kraji nebo ve své organizaci Telefon Zaškrtnout výběr kritérií, která bude porotce hodnotit (viz dále) Porotci se specializují na kritéria, která jim vyhovují. To znamená, že všichni členové poroty nemusí hodnotit všechna kritéria ve všech třech kategoriích, ale jen například Povinné informace u měst a u obcí. Někdo se zaměří jen na Výtvarné zpracování a na Ovládání webu apod. Tím se sníží pracnost a naopak vzroste odbornost hodnocení. Porota má dle propozic (odst. 1.4.) nejméně 5 členů. Volte raději alespoň 6 členů, může dojít k absenci. Oslovte externisty, specialisty na určité odbornosti. Věnujte prosím výběru porotců velikou péči, na nich závisí kvalita krajských kol především. Podle zkušeností se jako nejlepší porotci ukazují odborníci z akademické sféry, škol, výzkumných institucí apod. Nezávazné náměty na složení krajské poroty: zástupce akademické sféry, profesor, student odborný pracovník kraje, právník, odborník na veřejnou správu 2

3 specialista na webové technologie občan znalec internetu novinář (může pomoci i s medializací soutěže v kraji) výtvarník, grafik Příklad poroty o 5 členech jako ukázku možného rozdělení kritérií mezi porotce naleznete v souboru pro složení poroty. Do aplikace pro bodové hodnocení zapíše členy poroty pořadatel. 2. Stanoví soutěžící a dá pokyn pořadateli k zahájení práce poroty (termín: úterý ). Pořadatel po ukončení příjmu ohlášení vloží ohlášené soutěžící do aplikace pro bodové hodnocení a zašle přístupové heslo předsedovi krajské poroty. Předseda krajské poroty po dohodě s ostatními členy poroty vybere soutěžící k dalšímu hodnocení. Do výběru v kategorii Nejlepší webové stránky měst a Nejlepší webové stránky obcí předseda poroty zařadí všechny ohlášené webové stránky měst a obcí. Pokud je počet ohlášených soutěžících v jednotlivých kategoriích nízký nebo pokud to odpovídá zájmům kraje, doplní předseda podle uvážení poroty další soutěžící, například obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem podle informací systému epusa. Je potřeba si uvědomit, že ohlášené stránky nemusí být ty nejlepší v kraji. Aby výsledky krajského kola byly reprezentativní, zařaďte do výběru i další stránky. Smyslem soutěže je poukázat na ta nejlepší řešení. Úpravu výběru soutěžících provede předseda poroty v aplikaci pro bodové hodnocení, pokyny zde nalezne. Po uzavření výběru vyznačí předseda krajské poroty tuto skutečnost zatržením volby Ukončen výběr soutěžících a oznámí ji pořadateli em. Pořadatel pak předá členům poroty hesla pro přístup do této aplikace a vyzve je k zahájení činnosti. 3. Hodnotí jako člen poroty (termín: do pátku ) Viz pokyny pro člena poroty. 4. Uzavře práci krajské poroty (termín: do pátku ) Předseda poroty má v aplikaci pro bodové hodnocení přehled práce porotců. Po oznámení ukončení hodnocení od všech členů poroty zkontroluje, zda pořadí soutěžících na prvních třech místech je jednoznačně určeno. Pokud není, rozhodne po případné diskuzi s členy poroty o konečném pořadí v jednotlivých kategoriích. Je také možné udělit více cen na stejném místě, např. dvě první ceny (v takovém případě zohledněte počet připravených věcných cen). Pravidlo propozic o tom, že soutěžící nemůže získat 1. místo v kategorii ve dvou po sobě následujících ročnících se v krajském kole již neuplatňuje. Namísto něj se uplatňuje pravidlo, že pokud se v krajském kole na prvním místě umístí vítěz loňského ročníku celostátní soutěže, do celostátního kola postupuje soutěžící z druhého místa v krajském kole. Oznámí ukončení práce krajské poroty pořadateli, který aplikaci pro bodové hodnocení uzavře pro zápis. Pořadí a přehled bodů bude po slavnostním ceremoniálu zveřejněn na internetu. V odůvodněných případech lze využít časovou rezervu pro dokončení práce krajské poroty do středy Pokud bude mít kraj zájem vyhlásit zvláštní cenu veřejnosti, pořadatel poskytne počty zaslaných hlasů. Činnost člena krajské poroty Člen krajské poroty postupuje podle dvou následujících bodů. 1. Hodnotí soutěžící (termín: do pátku ) S pomocí hesla, které obdrží elektronickou poštou od pořadatele, se přihlásí do aplikace pro bodové hodnocení (adresa URL je uvedena v u s heslem). Podle jednotlivých kategorií se seznámí u všech soutěžících: s popisem (webové stránky nebo el. služby) uvedeným v ohlášení, pokud existuje se samotnou webovou stránkou nebo elektronickou službou 3

4 a zapíše do tabulek v aplikaci pro bodové hodnocení podle svého suverénního rozhodnutí bodové hodnocení v kritériích, která hodnotí. Porotci udělují body ve škále 0; 0,5; 1; 1,5; ; 5. přičemž 5 bodů je nejvyšší známka, 0 je nejnižší. Pokud kritérium nelze hodnotit, použije porotce hodnotu N. Snažte se však ohodnotit všechna kritéria, volbu N používejte jen v průběhu práce. Používejte celou škálu bodů od 0 do 5, nikoli tedy např. jen 4 nebo 5. Člen poroty může zapisovat do aplikace opakovaně a může do ukončení práce poroty měnit bodová ohodnocení. Výsledky hodnocení krajských porot včetně bodů jsou po ukončení krajských kol zveřejněny na internetu. 2. Oznámí ukončení své práce předsedovi krajské poroty (termín: do pátku ) Dohodnutou cestou, obvykle em, oznámí člen poroty předsedovi ukončení hodnocení. Vyznačí tuto skutečnost také v aplikaci pro bodové hodnocení. Kritéria hodnocení v krajských kolech Kategorie Nejlepší webová stránka města a Nejlepší webová stránka obce Krajská porota obvykle použije doporučená kritéria (viz dále), má však možnost si sestavit vlastní výběr kritérií z kritérií použitých v celostátním kole, případně i doplnit vlastní kritéria (po konzultaci s pořadatelem). Celostátní porota použije deset kritérií, naleznete je v propozicích na stránce soutěže (podrobně jsou popsána v metodice pro celostátní kolo). Kritéria jsou opatřena váhovým koeficientem, který vyjadřuje význam kritéria v celkovém hodnocení soutěžícího. Pořadí na základě výpočtu zajišťuje aplikace pro bodové hodnocení tak, že pro každé kritérium aplikace vypočte průměrný počet bodů udělených porotci. Dále se vypočte vážený průměr všech kritérií tak, že průměry jednotlivých kritérií se vynásobí příslušnými váhovými koeficienty a součet se vydělí součtem váhových koeficientů (zde 2; 2; 1,5; 1,5; 1; 1,5, součet 9,5). 4

5 Doporučená kritéria: Kritérium 1. Povinné informace 2. Úřední deska 2 3. Doporučené a doplňkové informace 4. Ovládání webu, navigace a přehlednost stránky Váhový koeficient/ Dopor. počet porotců 2 1 porotce 2 porotci 1,5 2 porotci 1,5 2 porotci Dílčí kritéria pro práci porotce Metodika stanovená společností Otevřená společnost, o.p.s., viz příloha Zkrácený test povinných informací pro krajská kola soutěže níže Použitelnost technického provedení a aktuálnost úřední desky ve smyslu správního řádu dle zákona č. 500/2004 Sb. ( 26) Hodnotí se zejména: 1. Možnost fulltextového vyhledávání na úřední desce 2. Možnost třídění a řazení dokumentů podle skupin, dat apod. 3. Zveřejnění dokumentů úřadu v textové a nikoli obrazové (scan) podobě 4. Přítomnost doplňkových informací např. kde nalézt kamennou úřední desku, odkazy na důležité dokumenty města/obce apod. 5. Snadnost nalezení úřední desky na soutěžním webu Z uvedených dílčích kritérií lze vybrat k hodnocení jen některá či přidat vlastní: 1. Adresáře firem a dalších subjektů 2. Archiv usnesení a zápisy rady 3. Archiv usnesení a zápisy zastupitelstva 4. Cizojazyčné informace 5. Diskuse 6. El. verze obecního/městského zpravodaje 7. Fakta o městu, obci a regionu 8. FAQ 9. Fotogalerie 10. Geografické mapové služby 11. Historie, památky 12. Hlasování zastupitelů, účast na jednáních zastupitelstva, činnost ve výborech, komisích a dalších orgánech (správní rady apod.) 13. Informace z částí obce (osadní výbory) 14. Informace z jednání výborů a komisí 15. Kalendář kulturních a sportovních akcí 16. MHD 17. Podklady k jednání, termíny veřejných projednávání 18. Podrobné informace z odborů 19. Řešení životních situací 20. Strategický plán, územní plán, další rozvojové dokumenty 21. Tiskové zprávy 22. Ubytovací a stravovací kapacity 1. Srozumitelná struktura webu (přehledné členění webu, jasné a přesné názvy stránek, provázání souvisejících stránek např. informací z odborů apod.) 2. Snadná orientace v hierarchii webu pomocí nabídek (vhodné umístění nabídek na stránkách, snadná ovladatelnost nabídek, intuitivní formulace odkazů v nabídkách, konzistence po celém webu, odkaz na titul na všech stránkách, označení pozice zobrazené stránky v hierarchii webu) 3. Přítomnost mapy webu (odkaz na mapu na každé stránce) 4. Vyhledávací nástroje (globální fulltext, přítomnost kontextového fulltextu na jednotlivých stránkách pro dohledání podobného obsahu) 5. Výtvarné zpracování 6. Bezbariérová přístupnost 1 1 porotce 1,5 1 porotce 1. Výtvarné působení stránky s ohledem na důstojnost oficiální stránky a důvěryhodnost obsahu 2. Nápaditost řešení uživatelského rozhraní pro dobrou ergonomii práce se stránkou (užití obrázků, optimalizace kb, užití záložek apod.) Metodika stanovená Tyflocentrem Brno, viz příloha Zkrácený test přístupnosti pro krajská kola soutěže níže Kategorie Nejlepší elektronická služba Pořadí je stanoveno obdobně jako u předchozích dvou kategorií. Kritérium Váhový koeficient/ Dopor. počet porotců 1. Užitečnost služby 1 min. 2 porotci Dílčí kritéria pro práci porotce Hodnocení bude provedeno na základě subjektivního posouzení porotce a pokud možno vyzkoušení služby po dohodě s kontaktní osobou podle Ohlášení soutěžícího. Cílem je ocenit řešení, která mohou sloužit jako inspirace pro další města a obce. 2. Nápaditost řešení 1 dtto min. 2 porotci 5

6 Příloha Zkrácený test povinných informací pro krajská kola soutěže 2012 Zkrácený test povinných informací se skládá z pěti kritérií. Podkladem pro jejich výběr byla vyhláška č. 442/2006, Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu. Hodnocený web může za povinné informace získat celkem 0 až 5 bodů jako součet bodů za jednotlivá kritéria. Ty se udělují následovně: 0 bodů požadavek kritéria není splněn 0,5 bodu je zřejmá snaha o splnění požadavku, avšak se zřetelnými nedostatky 1 bod požadavek je splněn Pokud soutěžící získá méně než 3 body, nemůže postoupit do celostátního kola, hodnotitel však zapíše i nižší hodnotu. Kritéria: 1. Existence osnovy dle vyhlášky č. 442/2006, 2 Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu. Hodnotí se formální stránka zveřejnění, do jaké míry povinný subjekt zveřejňuje informace ve struktuře, v pořadí, s označením a uvozovacím textem podle přílohy. Hodnotí se i snadnost nalezení stránky na webu. 2. Bod struktury povinně zveřejňovaných informací Rozpočet Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok. Uvádí se schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy. Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi (přímý link na požadovanou informaci, nikoli na titulní stránku serveru). Hodnotí se úplnost uvedených informací a to, zda jsou zveřejněny v textově použitelném formátu. Nejsou-li údaje zveřejněny v textově použitelném formátu (nelze je okopírovat a vložit do jiného dokumentu jako text), je hodnocení = 0,5 bodů. 3. Bod struktury povinně zveřejňovaných informací 14.2 Vydané právní předpisy Právní předpisy vydané v rámci věcné působnosti povinného subjektu. Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky, kde je text příslušných právních předpisů již zveřejněn (poznámka: Vyhláška MIČR v rozporu se zákonem uvádí pouze Přehled předpisů, zákon však výslovně nařizuje zveřejnit na internetové stránce celé znění předpisů vydaných povinným subjektem.) Hodnotí se úplnost uvedených informací a to, zda jsou zveřejněny v textově použitelném formátu. Nejsou-li údaje zveřejněny v textově použitelném formátu (nelze je okopírovat a vložit do jiného dokumentu jako text), je hodnocení = 0,5 bodů. 4. Bod struktury povinně zveřejňovaných informací 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle 18 zákona. Výroční zprávy se uvádějí nejméně za dva poslední roky. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku (pozor tedy, v době hodnocení v únoru ještě na webu nemusí být výroční zprávy za předchozí rok). Pokud povinný subjekt začleňuje údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací do obecné výroční zprávy obsahující informace o jeho činnosti jako její samostatnou část ( 18 odst. 2 zákona), lze uvést celou obecnou výroční zprávu. Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi. Hodnotí se úplnost uvedených informací a to, zda jsou zveřejněny v textově použitelném formátu. Nejsou-li údaje zveřejněny v textově použitelném formátu (nelze je okopírovat a vložit do jiného dokumentu jako text), je hodnocení = 0,5 bodů. 6

7 5. Povinně zveřejňované návody k řešení životních situací Hodnotí se, zda a jakou formou jsou návody zveřejňovány. Postačí použitelný odkaz na portál veřejné správy. Samostatně zpracované návody jsou výhodou. Zkrácený test přístupnosti pro krajská kola soutěže ZE 2012 Zkrácený test přístupnosti se skládá z pěti kritérií. Podkladem pro jejich výběr byla připravovaná vyhláška pro tvorbu přístupného webu a metodika Blind Friendly Web. Hodnocený web může za přístupnost získat 0 až 5 bodů jako součet bodů za jednotlivá kritéria. Body za jednotlivá pravidla uděluje hodnotitel následovně: 0 bodů Pravidlo není splněno 0,5 bodu Je zřejmá snaha o splnění pravidla, web obsahuje pouze drobné prohřešky proti danému pravidlu 1 bod Pravidlo je splněno Nástroje k testování přístupnosti K testování hodnotitel použije: Prohlížeč Mozilla Firefox CZ (http://www.firefox.cz) Web Developer Toolbar pro Firefox (https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/60). WAVE Web Accessibility Evaluation Tool HeadingsMap https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/7203 Nástroje pro stanovení kontrastu (http://poslepu.blogspot.com/2009/01/testovani-kontrastu-barev.html) Kritéria: 1. Všechny odkazy a ovládací prvky jsou přístupné a ovladatelné z klávesnice. Řada návštěvníků webových stránek (nevidomí, těžce slabozrací, tělesně postižení) nemůže k ovládání webu použít myš a pracuje s webovou stránkou výhradně pomocí klávesnice. V případě, kdy nejsou z klávesnice přístupné všechny odkazy nebo prvky, je taková stránka pro uživatele velmi obtížně (či vůbec) ovladatelná a uživatel má problémy se dostat k informacím, které potřebuje. Splnění či nesplnění tohoto pravidla zjistí hodnotitel tak, že si pomocí klávesy tabulátor projde všechny odkazy a ovládací prvky na stránce a vyzkouší, zda je může z klávesnice ovládat. Poznámka: typickým porušením tohoto pravidla bývá nevhodně použitý Javascript či CSS pro vytvoření rozbalovacích menu. Hodnocení: 0 bodů Důležité odkazy (např. položky menu/podmenu) nejsou přístupné a ovladatelné z klávesnice. 0,5 bodu Některé odkazy a ovládací prvky nejsou z klávesnice přístupné, tento nedostatek ale nemá vliv na získání informací a možností dostat se na další stránky webu. 1 bod Všechny odkazy i ovládací prvky jsou bez problémů přístupné a ovladatelné z klávesnice. 2. Každá webová stránka má smysluplný název (titulek), vystihující její obsah. Titulek stránky (tzn. obsah značky <title> v sekci <head>) patří k nejdůležitějším orientačním bodům pro návštěvníky webu. Hodnotitel jej najde v titulkovém pruhu okna prohlížeče. 7

8 Hodnocení: 0 bodů Titulek úplně chybí či neodpovídá obsahu stránky. 0,5 bodu Titulky jsou v pořádku pouze na některých z hodnocených stránek. 1 bod Titulky na hodnocených stránkách zcela odpovídají obsahu stránek. 3. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu. Definování textové alternativy u netextových prvků nesoucích významové sdělení (např. u položek menu, vytvořených pomocí obrázkových odkazů) nepomůže pouze nevidomým návštěvníkům (pro ně je alternativní textový popisek jediná možnost, jak zjistit význam netextového objektu), ale i těm, kteří si z nějakého důvodu zobrazování netextových prvků na stránkách vypínají. Hodnotitel míru splnění tohoto pravidla ověří tak, že si v Web Developer Toolbaru vypne zobrazování obrázků (Obrázky Zakázat Obrázky Všechny obrázky) a vyzkouší navigaci po hodnocených stránkách s vypnutými obrázky. Hodnocení: 0 bodů Netextové prvky nemají definovány relevantní textové popisky. Textové popisky neodpovídají významu netextového prvku. 0,5 bodu Alternativní textové popisky jsou správně definovány pouze na části hodnocených stránek či pouze u některých netextových prvků s významovým sdělením. 1 bod Všechny netextové prvky nesoucí významové sdělení na všech hodnocených stránkách mají definovány relevantní textové popisky. 4. Prvky tvořící nadpisy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu. Správné vyznačování nadpisů značkami <h1> až <h6> je velmi důležité pro nevidomé návštěvníky, kterým jsou odečítací programy schopny zpřístupnit korektně vyznačené nadpisy. Nevidomý návštěvník si pak může pomocí nadpisu vybrat pouze tu část stránky, která jej zajímá. Hodnotitel ověří existenci nadpisů pomocí funkce Outline rozšíření WAVE Firefox Toolbar. Po jejím potvrzení se zobrazí strukturovaný seznam nadpisů včetně jim přiřazených úrovní. Druhou možností je použít doplněk HeadingsMap. Hodnocení: 0 bodů Vyznačení nadpisů na hodnocených stránkách úplně chybí. Jako nadpisy jsou vyznačeny nesprávné pasáže textu stránek. 0,5 bodu Nadpisy jsou korektně vyznačeny pouze na části hodnocených stránek nebo jsou korektně vyznačeny pouze nadpisy nejvyšší úrovně. 1 bod Nadpisy jsou korektně vyznačeny na všech hodnocených stránkách, tzn. pro vyznačení nadpisů jsou použity správné značky a nadpisy mají správné hierarchické uspořádání. 5. Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) jsou vůči sobě dostatečně kontrastní. Na pozadí není použit vzorek, který snižuje čitelnost textu. Kombinace barvy popředí textu (nebo textu v obrázku) a barvy či vzorku na pozadí tvoří dostatečný vzájemný kontrast, aby vzájemně nesplývaly pro uživatele, kteří mají zhoršený zrak nebo méně kvalitní zobrazovací zařízení. Dostatečný vzájemný kontrast má barva textu i v případě, že prvek získá focus. Pokud je text (nebo text v obrázku) použit pouze jako dekorace a nenese žádný informační význam, nemusí být tato podmínka dodržena. Pro výpočet hodnoty kontrastu je použit algoritmus výpočtu jasu (tzv. luminance) a pro ověření je možné využít některý z nástrojů zmiňovaných na Vzájemný kontrast běžného písma do velikosti 18 bodů nebo tučného písma do velikosti 14 bodů dosahuje minimálně hodnoty 4,5:1. Kontrast běžného písma nad 18 bodů nebo tučného písma nad 14 bodů dosahuje minimálně hodnoty 3:1. 8

9 Hodnocení: 0 bodů Kontrast je u významných textů nedostatečný. 0,5 bodu Kontrast je dostatečný na pouze na části textů. 1 bod Kontrast je dostatečný u všech textů. V případě jakýchkoliv problémů či dotazů kontaktujte prosím autora testu: Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s , ). 9

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s.

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. INSPO 2008 Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. 1 Představení centra TEREZA a Seznamu Počátky a model spolupráce Možnosti přístupu, realizace a testování Dosažené

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Pravidla soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší internetové prezentace obcí věnované životnímu prostředí. Článek 1.

Pravidla soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší internetové prezentace obcí věnované životnímu prostředí. Článek 1. Článek 1 Účel soutěže 1) Účelem soutěže je vyhledat a ocenit nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách obcí ČR. Cílem je motivovat jejich vedení k uživatelsky

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX Vypracoval: Jan Živný, Obce na webu, s.r.o. V Brně dne XXXXXXXX 1 Cíl hodnocení Tato zpráva je zpracována za účelem zhodnocení přístupnosti

Více

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014 KNIHOVNICKÁ DÍLNA 201 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 201 BIBLIOWEB Stručný pohled do historie Biblioweb 201 Nová hodnotící kritéria Co bude dál? Knihovnická dílna 201 HISTORIE BIBLIOWEBU

Více

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Kvalita Vzhled v různých prohlížečích Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1% Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných

Více

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek

Více

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen výzva) Na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v MČ Brno- Kohoutovice schválené Radou MČ Brno-Kohoutovice dne 15.

Více

ISSS/LORIS/V4DIS 2009 Registrační formulář a informace o konferenčním příspěvku

ISSS/LORIS/V4DIS 2009 Registrační formulář a informace o konferenčním příspěvku ISSS/LORIS/V4DIS 2009 Registrační formulář a informace o konferenčním příspěvku Název příspěvku WCAG 2.0 nový pohled na přístupnost Stručná anotace Příspěvek se zabývá novou metodikou přístupnosti a novými

Více

Metodika 2015 pro ZE (změna oproti roku 2014 1 )

Metodika 2015 pro ZE (změna oproti roku 2014 1 ) Metodika 205 pro ZE (změna oproti roku 204 ) Obecně Většina požadavků vyplývá z 5 odst. 2 InfZ. Část z nich je dále upravena ve Vyhlášce č. 442/2006 Sb., která je upřesňuje. Metodika se při svém členění

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Hodnocení webové stránky města Volyně www.volyne.eu

Hodnocení webové stránky města Volyně www.volyne.eu ALENA VLKOVÁ Hodnocení webové stránky města Volyně www.volyne.eu Předmět Aplikace informačních technologií Zimní semestr 2009/2010-1 - HODNOCENÍ DOSTUPNOSTI On page faktory Doména - Jedním z hlavních kritérií

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 15.8.2007 Vytváříš web své farnosti, spolču či svůj vlastní? Nebo o tom zatím jen uvažuješ, a nevíš, jak

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Přístupnost webů institucí státní správy

Přístupnost webů institucí státní správy Přístupnost webů institucí státní správy Analytická studie Dobrého webu Obsah Abstrakt... 1 Informace o zpracovateli... 1 Kontakt... 1 Přístupnost webu obecně... 2 Přístupnost webů státní správy... 2 Jak

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ Oživení, o. s. srpen 2008 za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha WWW.BEZKORUPCE.CZ 1 Obsah: str. Účel a základní charakteristika databáze

Více

Přístupnost webových stránek- projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webových stránek- projekt Blind Friendly Web 048 Přístupnost webových stránek- projekt Blind Friendly Web Mgr. Radek Pavlíček / pavlicek@tyflocentrumbrno.cz Autor působí jako metodik projektu Blind Friendly Web, přístupností se profesionálně zabývá

Více

WCAG 2.0 prakticky aneb Jak zlepšit přístupnost webových stránek

WCAG 2.0 prakticky aneb Jak zlepšit přístupnost webových stránek WCAG 2.0 prakticky aneb Jak zlepšit přístupnost webových stránek Radek Pavlíček, březen 2010 1 WCAG 2.0 struktura metodiky Princip pravidlo kritérium technika 4 principy Vnímatelnost. Ovladatelnost. Srozumitelnost.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

2. Zásady přístupnosti a použitelnosti webu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

2. Zásady přístupnosti a použitelnosti webu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 2. Zásady přístupnosti a použitelnosti webu Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Minoritní skupiny uživatelů Proč přístupnost? Pravidla tvorby přístupného webu Kontrola přístupnosti Další

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Vyhlášení veřejného příslibu

Vyhlášení veřejného příslibu Vyhlášení veřejného příslibu Univerzita Palackého v Olomouci vyhlašuje ve smyslu ustanovení 2887a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů veřejný příslib odměny vypsáním

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí SPOUŠTĚNÍ CD Prezentace se spouští dvojklikem na soubor index.html. Otevře se váš výchozí internetový prohlížeč, např. Internet Explorer. V

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Registrace Zájemce

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Registrace Zájemce Příloha č. 1 ke SMLOUVĚ O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví Použité pojmy Elektronická aukce: způsob

Více

Bližší specifikace požadovaných grafických návrhů

Bližší specifikace požadovaných grafických návrhů Bližší specifikace požadovaných grafických návrhů Každá podaná nabídka, aby byla zařazena do výběrového řízení, musí obsahovat návrh webového designu a layoutu pro tyto stránky: 1) hlavní domovskou stránku

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek

Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek VYHLAŠOVATEL Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1, 400

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Návrh webové prezentace. Internetové publikování

Návrh webové prezentace. Internetové publikování Návrh webové prezentace Internetové publikování 1 Co je webdesign? Jedna z definic Návrh webových stránek nebo webových aplikací s využitím různých technologií Řemeslo, věda nebo umění? Různí autoři se

Více

Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem

Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem Pořadatelé, soutěžící, téma soutěže, účel soutěže: 1. Oficiálním pořadatelem je Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky, v. v. i.

Více

Řešení nejen pro státní správu

Řešení nejen pro státní správu Řešení nejen pro státní správu Krátký úvod Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné peníze, ale

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.

Nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb. Nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb. Kapitola A: Obsah webových stránek je dostupný a čitelný

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III OBSAH PŘÍRUČKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍM ARCHIVU AIP SAFE III OBSAH 1. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 1.1. HLAVNÍ STRÁNKA 1.2. HORIZONTÁLNÍ MENU 1.3.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 6 0 U k á z k a k n i h

Více

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová WEB TOP 100 2008 Weby o rok starší Dana Bérová Kritické faktory úspěchu webu Hodnotící kritéria v rámci WebTop100 vycházejí z kritických faktorů úspěchu : o o o o o PŘÍNOS PRO UŽIVATELE bez toho to nepůjde

Více

Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online

Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah online Informace o soutěži a kritéria pro přihlášení Úvod: Evropská soutěž o kvalitní online obsah pro děti ve věku 6-12 let je iniciována Evropskou komisí v rámci

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Budou weby veřejné správy skutečně přístupné?

Budou weby veřejné správy skutečně přístupné? 068 Budou weby veřejné správy skutečně přístupné? RNDr. Hana Bubeníčková, Mgr. Radek Pavlíček / e-mail: bubenickova@tyflocentrum-bm.cz; radek@blind.friendly.cz 1. března 2008 nabyla účinnosti vyhláška

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Mr. Leather ČR 2015. Soutěžní řád

Mr. Leather ČR 2015. Soutěžní řád Mr. Leather ČR 2015 Soutěžní řád 1. Pořadatel a místo soutěže a) Pořadatelem soutěže je spolek Leathers.CZ se sídlem Štúrova 1156/26, Praha 4, 142 00, zastoupený předsedou Ottou Tesařem, (dále jen pořadatel).

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Webové stránky pro školy

Webové stránky pro školy Webové stránky pro školy Obsah Webové stránky pro školy... 1 Úvod... 2 Co obsahuje školní web?... 2 Extra výhody školního webu od nás... 2 Webová prezentace... 3 Fotogalerie... 4 Studijní materiály...

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 04. 06. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

Webové stránky pro školy

Webové stránky pro školy Webové stránky pro školy od just4web.cz s.r.o. PREZENTACE Obsah Webové stránky pro školy... 1 Úvod... 2 Proč školní web od nás?... 2 Co obsahuje školní web?... 2 Extra výhody školního webu od nás... 2

Více

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% PROJEKT ROZVOJE PORTÁLU BROŽURA PŘINÁŠÍ DÍLČÍ VÝSLEDKY STUDIÍ ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ PORTÁLU BUSINESSINFO.CZ V LETECH 2010 2013. STUDIE OBSAHUJÍ DATA PLATNÁ K 1. 3. 2010 B e n c h m a r k i n g a n a l ý

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Webové stránky pro školy

Webové stránky pro školy Webové stránky pro školy Obsah Webové stránky pro školy... 1 Úvod... 2 Co obsahuje školní web?... 2 Extra výhody školního webu od nás... 2 Webová prezentace... 3 Fotogalerie... 4 Studijní materiály...

Více

Regionální granty 2009

Regionální granty 2009 Regionální granty 2009 Nadace O 2 vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem, více než 120 milionů korun. Dlouhodobým, promyšleným

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje Docházka INTRAWEB Ve docházkovém systému je možno používat také tenkého klienta. Přes internetový prohlížeč je možno sledovat docházku zaměstnanců, žádat o dovolenou, schvalovat docházku, atd. Zákazníci,

Více

9. SEO Struktura stránek, uspořádání webu, navigace. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

9. SEO Struktura stránek, uspořádání webu, navigace. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 9. SEO Struktura stránek, uspořádání webu, navigace Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Struktura stránek Taxonomie Uspořádání webu Váha stránek Navigace Další prostředky navigace Uspořádání obsahu

Více

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 PC4 Část A Dodávka transformátoru Smlouva na Dodávku Transformátoru Příloha č.d Základní informace k elektronické

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. 1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je Jan Becher Karlovarská Becherovka, a. s., T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary,

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ. Rostislav Čevela, Libuše Čeledová

Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ. Rostislav Čevela, Libuše Čeledová Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ Rostislav Čevela, Libuše Čeledová Jaké portály jsou k dispozici? Adresy portálů sociální oblasti http://portal.mpsv.cz Integrovaný informační portál MPSV - významný

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Webový portá l RODINA - specifikáce

Webový portá l RODINA - specifikáce Webový portá l RODINA - specifikáce 1 Účel portálu Vznik webového portálu RODINA je součástí projektu Město pro rodinu 2012 a jeho aktivity Zvyšování informovanosti. Cílem této aktivity je: seznámit veřejnost

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

SEO Optimalizace pro vyhledávače

SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý E-mail: tichy@h1.cz Twitter: @jantichy +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline

Více

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 2012 SAFETY CULTURE AWARD Článek I Obecná ustanovení 1. Tento statut popisuje podmínky soutěže Safety Culture Award 2012, která je organizována společností Česká

Více

Organizační řád Astronomické olympiády

Organizační řád Astronomické olympiády Č.j.: MŠMT 14 896/2012-51 dne 16. dubna 2012 Organizační řád Astronomické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více