Soutěž Zlatý erb krajská kola Metodika práce poroty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěž Zlatý erb 2012 - krajská kola Metodika práce poroty"

Transkript

1 Soutěž Zlatý erb krajská kola Metodika práce poroty Obsah Soutěž Zlatý erb krajská kola Metodika práce poroty... 1 Soutěž Zlatý erb... 2 Činnost předsedy krajské poroty Oznámí pořadateli složení krajské poroty (termín: do pátku ) Stanoví soutěžící a dá pokyn pořadateli k zahájení práce poroty (termín: úterý ) Hodnotí jako člen poroty (termín: do pátku ) Uzavře práci krajské poroty (termín: do pátku )... 3 Činnost člena krajské poroty Hodnotí soutěžící (termín: do pátku ) Oznámí ukončení své práce předsedovi krajské poroty (termín: do pátku )... 4 Kritéria hodnocení v krajských kolech... 4 Kategorie Nejlepší webová stránka města a Nejlepší webová stránka obce... 4 Kategorie Nejlepší elektronická služba... 5 Zkrácený test povinných informací pro krajská kola soutěže Kritéria: Existence osnovy dle vyhlášky č. 442/2006, 2 Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Bod struktury povinně zveřejňovaných informací Rozpočet Bod struktury povinně zveřejňovaných informací 14.2 Vydané právní předpisy Bod struktury povinně zveřejňovaných informací 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb Povinně zveřejňované návody k řešení životních situací... 7 Zkrácený test přístupnosti pro krajská kola soutěže ZE Nástroje k testování přístupnosti... 7 Kritéria: Všechny odkazy a ovládací prvky jsou přístupné a ovladatelné z klávesnice Každá webová stránka má smysluplný název (titulek), vystihující její obsah Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu Prvky tvořící nadpisy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) jsou vůči sobě dostatečně kontrastní. Na pozadí není použit vzorek, který snižuje čitelnost textu připravil Roman Milner, , verze 1v2 stránky soutěže: kontakt: změny vyhrazeny 1

2 Vážená paní předsedkyně, pane předsedo, členové krajské poroty soutěže Zlatý erb, velice mne těší, že jste přijal/a nabídku účastnit se práce v krajské porotě. Vaše odbornost a zkušenosti přispějí k naplnění cíle soutěže, jímž je modernizace místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Věřím, že čas věnovaný hodnocení bude přínosný nejen pro samotnou soutěž, ale i pro Vás osobně, protože Vám vytváří prostor podrobně se seznámit se současným stavem poskytování online služeb konkrétních obcí a měst Vašeho kraje. Přeji Vám úspěšnou práci a mnoho obohacujících poznatků. Následující text má metodický charakter a opírá se o propozice, které naleznete na stránkách soutěže. Soutěž Zlatý erb Zlatý erb je soutěží o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí, je pořádána již od roku Soutěž byla v roce 2002 oceněna jako finalista světové prestižní ceny Stockholm Challenge Award a v roce 2011 zvítězila v soutěži Český zavináč. Soutěží se v kategoriích: a) nejlepší webové stránky města (včetně magistrátů, městských částí a obvodů. V hl. m. Praze webové stránky městských částí pověřených výkonem státní správy, tj. Praha 1-22) b) nejlepší webové stránky obce (v hl. m. Praze webové stránky ostatních městských částí) c) nejlepší elektronická služba Krajská porota může udělit zvláštní cenu veřejnosti, příp. jiné zvláštní ceny. Kritéria hodnocení jsou popsána níže. Činnost předsedy krajské poroty Předseda krajské poroty koordinuje činnost poroty a rozhoduje o případných sporech. Postupuje podle následujících bodů. Nezapomeňte včas připravit věcné ceny pro místo ve třech kategoriích, celkem tedy 9 cen, z toho 3 hodnotnější pro vítěze kategorií. Včas stanovte termín konání slavnostního ceremoniálu za účasti hejtmana/hejtmanky a vedení kraje v průběhu měsíce března. 1. Oznámí pořadateli složení krajské poroty (termín: do pátku ). Předseda poroty zašle pořadateli vyplněnou tabulku (_zlatyerb_krajska_porota_2012_vzor.xls). V tabulce se vyplňuje: Jméno a tituly Funkce ve vztahu ke kraji nebo ve své organizaci Telefon Zaškrtnout výběr kritérií, která bude porotce hodnotit (viz dále) Porotci se specializují na kritéria, která jim vyhovují. To znamená, že všichni členové poroty nemusí hodnotit všechna kritéria ve všech třech kategoriích, ale jen například Povinné informace u měst a u obcí. Někdo se zaměří jen na Výtvarné zpracování a na Ovládání webu apod. Tím se sníží pracnost a naopak vzroste odbornost hodnocení. Porota má dle propozic (odst. 1.4.) nejméně 5 členů. Volte raději alespoň 6 členů, může dojít k absenci. Oslovte externisty, specialisty na určité odbornosti. Věnujte prosím výběru porotců velikou péči, na nich závisí kvalita krajských kol především. Podle zkušeností se jako nejlepší porotci ukazují odborníci z akademické sféry, škol, výzkumných institucí apod. Nezávazné náměty na složení krajské poroty: zástupce akademické sféry, profesor, student odborný pracovník kraje, právník, odborník na veřejnou správu 2

3 specialista na webové technologie občan znalec internetu novinář (může pomoci i s medializací soutěže v kraji) výtvarník, grafik Příklad poroty o 5 členech jako ukázku možného rozdělení kritérií mezi porotce naleznete v souboru pro složení poroty. Do aplikace pro bodové hodnocení zapíše členy poroty pořadatel. 2. Stanoví soutěžící a dá pokyn pořadateli k zahájení práce poroty (termín: úterý ). Pořadatel po ukončení příjmu ohlášení vloží ohlášené soutěžící do aplikace pro bodové hodnocení a zašle přístupové heslo předsedovi krajské poroty. Předseda krajské poroty po dohodě s ostatními členy poroty vybere soutěžící k dalšímu hodnocení. Do výběru v kategorii Nejlepší webové stránky měst a Nejlepší webové stránky obcí předseda poroty zařadí všechny ohlášené webové stránky měst a obcí. Pokud je počet ohlášených soutěžících v jednotlivých kategoriích nízký nebo pokud to odpovídá zájmům kraje, doplní předseda podle uvážení poroty další soutěžící, například obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem podle informací systému epusa. Je potřeba si uvědomit, že ohlášené stránky nemusí být ty nejlepší v kraji. Aby výsledky krajského kola byly reprezentativní, zařaďte do výběru i další stránky. Smyslem soutěže je poukázat na ta nejlepší řešení. Úpravu výběru soutěžících provede předseda poroty v aplikaci pro bodové hodnocení, pokyny zde nalezne. Po uzavření výběru vyznačí předseda krajské poroty tuto skutečnost zatržením volby Ukončen výběr soutěžících a oznámí ji pořadateli em. Pořadatel pak předá členům poroty hesla pro přístup do této aplikace a vyzve je k zahájení činnosti. 3. Hodnotí jako člen poroty (termín: do pátku ) Viz pokyny pro člena poroty. 4. Uzavře práci krajské poroty (termín: do pátku ) Předseda poroty má v aplikaci pro bodové hodnocení přehled práce porotců. Po oznámení ukončení hodnocení od všech členů poroty zkontroluje, zda pořadí soutěžících na prvních třech místech je jednoznačně určeno. Pokud není, rozhodne po případné diskuzi s členy poroty o konečném pořadí v jednotlivých kategoriích. Je také možné udělit více cen na stejném místě, např. dvě první ceny (v takovém případě zohledněte počet připravených věcných cen). Pravidlo propozic o tom, že soutěžící nemůže získat 1. místo v kategorii ve dvou po sobě následujících ročnících se v krajském kole již neuplatňuje. Namísto něj se uplatňuje pravidlo, že pokud se v krajském kole na prvním místě umístí vítěz loňského ročníku celostátní soutěže, do celostátního kola postupuje soutěžící z druhého místa v krajském kole. Oznámí ukončení práce krajské poroty pořadateli, který aplikaci pro bodové hodnocení uzavře pro zápis. Pořadí a přehled bodů bude po slavnostním ceremoniálu zveřejněn na internetu. V odůvodněných případech lze využít časovou rezervu pro dokončení práce krajské poroty do středy Pokud bude mít kraj zájem vyhlásit zvláštní cenu veřejnosti, pořadatel poskytne počty zaslaných hlasů. Činnost člena krajské poroty Člen krajské poroty postupuje podle dvou následujících bodů. 1. Hodnotí soutěžící (termín: do pátku ) S pomocí hesla, které obdrží elektronickou poštou od pořadatele, se přihlásí do aplikace pro bodové hodnocení (adresa URL je uvedena v u s heslem). Podle jednotlivých kategorií se seznámí u všech soutěžících: s popisem (webové stránky nebo el. služby) uvedeným v ohlášení, pokud existuje se samotnou webovou stránkou nebo elektronickou službou 3

4 a zapíše do tabulek v aplikaci pro bodové hodnocení podle svého suverénního rozhodnutí bodové hodnocení v kritériích, která hodnotí. Porotci udělují body ve škále 0; 0,5; 1; 1,5; ; 5. přičemž 5 bodů je nejvyšší známka, 0 je nejnižší. Pokud kritérium nelze hodnotit, použije porotce hodnotu N. Snažte se však ohodnotit všechna kritéria, volbu N používejte jen v průběhu práce. Používejte celou škálu bodů od 0 do 5, nikoli tedy např. jen 4 nebo 5. Člen poroty může zapisovat do aplikace opakovaně a může do ukončení práce poroty měnit bodová ohodnocení. Výsledky hodnocení krajských porot včetně bodů jsou po ukončení krajských kol zveřejněny na internetu. 2. Oznámí ukončení své práce předsedovi krajské poroty (termín: do pátku ) Dohodnutou cestou, obvykle em, oznámí člen poroty předsedovi ukončení hodnocení. Vyznačí tuto skutečnost také v aplikaci pro bodové hodnocení. Kritéria hodnocení v krajských kolech Kategorie Nejlepší webová stránka města a Nejlepší webová stránka obce Krajská porota obvykle použije doporučená kritéria (viz dále), má však možnost si sestavit vlastní výběr kritérií z kritérií použitých v celostátním kole, případně i doplnit vlastní kritéria (po konzultaci s pořadatelem). Celostátní porota použije deset kritérií, naleznete je v propozicích na stránce soutěže (podrobně jsou popsána v metodice pro celostátní kolo). Kritéria jsou opatřena váhovým koeficientem, který vyjadřuje význam kritéria v celkovém hodnocení soutěžícího. Pořadí na základě výpočtu zajišťuje aplikace pro bodové hodnocení tak, že pro každé kritérium aplikace vypočte průměrný počet bodů udělených porotci. Dále se vypočte vážený průměr všech kritérií tak, že průměry jednotlivých kritérií se vynásobí příslušnými váhovými koeficienty a součet se vydělí součtem váhových koeficientů (zde 2; 2; 1,5; 1,5; 1; 1,5, součet 9,5). 4

5 Doporučená kritéria: Kritérium 1. Povinné informace 2. Úřední deska 2 3. Doporučené a doplňkové informace 4. Ovládání webu, navigace a přehlednost stránky Váhový koeficient/ Dopor. počet porotců 2 1 porotce 2 porotci 1,5 2 porotci 1,5 2 porotci Dílčí kritéria pro práci porotce Metodika stanovená společností Otevřená společnost, o.p.s., viz příloha Zkrácený test povinných informací pro krajská kola soutěže níže Použitelnost technického provedení a aktuálnost úřední desky ve smyslu správního řádu dle zákona č. 500/2004 Sb. ( 26) Hodnotí se zejména: 1. Možnost fulltextového vyhledávání na úřední desce 2. Možnost třídění a řazení dokumentů podle skupin, dat apod. 3. Zveřejnění dokumentů úřadu v textové a nikoli obrazové (scan) podobě 4. Přítomnost doplňkových informací např. kde nalézt kamennou úřední desku, odkazy na důležité dokumenty města/obce apod. 5. Snadnost nalezení úřední desky na soutěžním webu Z uvedených dílčích kritérií lze vybrat k hodnocení jen některá či přidat vlastní: 1. Adresáře firem a dalších subjektů 2. Archiv usnesení a zápisy rady 3. Archiv usnesení a zápisy zastupitelstva 4. Cizojazyčné informace 5. Diskuse 6. El. verze obecního/městského zpravodaje 7. Fakta o městu, obci a regionu 8. FAQ 9. Fotogalerie 10. Geografické mapové služby 11. Historie, památky 12. Hlasování zastupitelů, účast na jednáních zastupitelstva, činnost ve výborech, komisích a dalších orgánech (správní rady apod.) 13. Informace z částí obce (osadní výbory) 14. Informace z jednání výborů a komisí 15. Kalendář kulturních a sportovních akcí 16. MHD 17. Podklady k jednání, termíny veřejných projednávání 18. Podrobné informace z odborů 19. Řešení životních situací 20. Strategický plán, územní plán, další rozvojové dokumenty 21. Tiskové zprávy 22. Ubytovací a stravovací kapacity 1. Srozumitelná struktura webu (přehledné členění webu, jasné a přesné názvy stránek, provázání souvisejících stránek např. informací z odborů apod.) 2. Snadná orientace v hierarchii webu pomocí nabídek (vhodné umístění nabídek na stránkách, snadná ovladatelnost nabídek, intuitivní formulace odkazů v nabídkách, konzistence po celém webu, odkaz na titul na všech stránkách, označení pozice zobrazené stránky v hierarchii webu) 3. Přítomnost mapy webu (odkaz na mapu na každé stránce) 4. Vyhledávací nástroje (globální fulltext, přítomnost kontextového fulltextu na jednotlivých stránkách pro dohledání podobného obsahu) 5. Výtvarné zpracování 6. Bezbariérová přístupnost 1 1 porotce 1,5 1 porotce 1. Výtvarné působení stránky s ohledem na důstojnost oficiální stránky a důvěryhodnost obsahu 2. Nápaditost řešení uživatelského rozhraní pro dobrou ergonomii práce se stránkou (užití obrázků, optimalizace kb, užití záložek apod.) Metodika stanovená Tyflocentrem Brno, viz příloha Zkrácený test přístupnosti pro krajská kola soutěže níže Kategorie Nejlepší elektronická služba Pořadí je stanoveno obdobně jako u předchozích dvou kategorií. Kritérium Váhový koeficient/ Dopor. počet porotců 1. Užitečnost služby 1 min. 2 porotci Dílčí kritéria pro práci porotce Hodnocení bude provedeno na základě subjektivního posouzení porotce a pokud možno vyzkoušení služby po dohodě s kontaktní osobou podle Ohlášení soutěžícího. Cílem je ocenit řešení, která mohou sloužit jako inspirace pro další města a obce. 2. Nápaditost řešení 1 dtto min. 2 porotci 5

6 Příloha Zkrácený test povinných informací pro krajská kola soutěže 2012 Zkrácený test povinných informací se skládá z pěti kritérií. Podkladem pro jejich výběr byla vyhláška č. 442/2006, Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu. Hodnocený web může za povinné informace získat celkem 0 až 5 bodů jako součet bodů za jednotlivá kritéria. Ty se udělují následovně: 0 bodů požadavek kritéria není splněn 0,5 bodu je zřejmá snaha o splnění požadavku, avšak se zřetelnými nedostatky 1 bod požadavek je splněn Pokud soutěžící získá méně než 3 body, nemůže postoupit do celostátního kola, hodnotitel však zapíše i nižší hodnotu. Kritéria: 1. Existence osnovy dle vyhlášky č. 442/2006, 2 Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu. Hodnotí se formální stránka zveřejnění, do jaké míry povinný subjekt zveřejňuje informace ve struktuře, v pořadí, s označením a uvozovacím textem podle přílohy. Hodnotí se i snadnost nalezení stránky na webu. 2. Bod struktury povinně zveřejňovaných informací Rozpočet Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok. Uvádí se schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy. Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi (přímý link na požadovanou informaci, nikoli na titulní stránku serveru). Hodnotí se úplnost uvedených informací a to, zda jsou zveřejněny v textově použitelném formátu. Nejsou-li údaje zveřejněny v textově použitelném formátu (nelze je okopírovat a vložit do jiného dokumentu jako text), je hodnocení = 0,5 bodů. 3. Bod struktury povinně zveřejňovaných informací 14.2 Vydané právní předpisy Právní předpisy vydané v rámci věcné působnosti povinného subjektu. Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky, kde je text příslušných právních předpisů již zveřejněn (poznámka: Vyhláška MIČR v rozporu se zákonem uvádí pouze Přehled předpisů, zákon však výslovně nařizuje zveřejnit na internetové stránce celé znění předpisů vydaných povinným subjektem.) Hodnotí se úplnost uvedených informací a to, zda jsou zveřejněny v textově použitelném formátu. Nejsou-li údaje zveřejněny v textově použitelném formátu (nelze je okopírovat a vložit do jiného dokumentu jako text), je hodnocení = 0,5 bodů. 4. Bod struktury povinně zveřejňovaných informací 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle 18 zákona. Výroční zprávy se uvádějí nejméně za dva poslední roky. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku (pozor tedy, v době hodnocení v únoru ještě na webu nemusí být výroční zprávy za předchozí rok). Pokud povinný subjekt začleňuje údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací do obecné výroční zprávy obsahující informace o jeho činnosti jako její samostatnou část ( 18 odst. 2 zákona), lze uvést celou obecnou výroční zprávu. Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi. Hodnotí se úplnost uvedených informací a to, zda jsou zveřejněny v textově použitelném formátu. Nejsou-li údaje zveřejněny v textově použitelném formátu (nelze je okopírovat a vložit do jiného dokumentu jako text), je hodnocení = 0,5 bodů. 6

7 5. Povinně zveřejňované návody k řešení životních situací Hodnotí se, zda a jakou formou jsou návody zveřejňovány. Postačí použitelný odkaz na portál veřejné správy. Samostatně zpracované návody jsou výhodou. Zkrácený test přístupnosti pro krajská kola soutěže ZE 2012 Zkrácený test přístupnosti se skládá z pěti kritérií. Podkladem pro jejich výběr byla připravovaná vyhláška pro tvorbu přístupného webu a metodika Blind Friendly Web. Hodnocený web může za přístupnost získat 0 až 5 bodů jako součet bodů za jednotlivá kritéria. Body za jednotlivá pravidla uděluje hodnotitel následovně: 0 bodů Pravidlo není splněno 0,5 bodu Je zřejmá snaha o splnění pravidla, web obsahuje pouze drobné prohřešky proti danému pravidlu 1 bod Pravidlo je splněno Nástroje k testování přístupnosti K testování hodnotitel použije: Prohlížeč Mozilla Firefox CZ (http://www.firefox.cz) Web Developer Toolbar pro Firefox (https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/60). WAVE Web Accessibility Evaluation Tool HeadingsMap https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/7203 Nástroje pro stanovení kontrastu (http://poslepu.blogspot.com/2009/01/testovani-kontrastu-barev.html) Kritéria: 1. Všechny odkazy a ovládací prvky jsou přístupné a ovladatelné z klávesnice. Řada návštěvníků webových stránek (nevidomí, těžce slabozrací, tělesně postižení) nemůže k ovládání webu použít myš a pracuje s webovou stránkou výhradně pomocí klávesnice. V případě, kdy nejsou z klávesnice přístupné všechny odkazy nebo prvky, je taková stránka pro uživatele velmi obtížně (či vůbec) ovladatelná a uživatel má problémy se dostat k informacím, které potřebuje. Splnění či nesplnění tohoto pravidla zjistí hodnotitel tak, že si pomocí klávesy tabulátor projde všechny odkazy a ovládací prvky na stránce a vyzkouší, zda je může z klávesnice ovládat. Poznámka: typickým porušením tohoto pravidla bývá nevhodně použitý Javascript či CSS pro vytvoření rozbalovacích menu. Hodnocení: 0 bodů Důležité odkazy (např. položky menu/podmenu) nejsou přístupné a ovladatelné z klávesnice. 0,5 bodu Některé odkazy a ovládací prvky nejsou z klávesnice přístupné, tento nedostatek ale nemá vliv na získání informací a možností dostat se na další stránky webu. 1 bod Všechny odkazy i ovládací prvky jsou bez problémů přístupné a ovladatelné z klávesnice. 2. Každá webová stránka má smysluplný název (titulek), vystihující její obsah. Titulek stránky (tzn. obsah značky <title> v sekci <head>) patří k nejdůležitějším orientačním bodům pro návštěvníky webu. Hodnotitel jej najde v titulkovém pruhu okna prohlížeče. 7

8 Hodnocení: 0 bodů Titulek úplně chybí či neodpovídá obsahu stránky. 0,5 bodu Titulky jsou v pořádku pouze na některých z hodnocených stránek. 1 bod Titulky na hodnocených stránkách zcela odpovídají obsahu stránek. 3. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu. Definování textové alternativy u netextových prvků nesoucích významové sdělení (např. u položek menu, vytvořených pomocí obrázkových odkazů) nepomůže pouze nevidomým návštěvníkům (pro ně je alternativní textový popisek jediná možnost, jak zjistit význam netextového objektu), ale i těm, kteří si z nějakého důvodu zobrazování netextových prvků na stránkách vypínají. Hodnotitel míru splnění tohoto pravidla ověří tak, že si v Web Developer Toolbaru vypne zobrazování obrázků (Obrázky Zakázat Obrázky Všechny obrázky) a vyzkouší navigaci po hodnocených stránkách s vypnutými obrázky. Hodnocení: 0 bodů Netextové prvky nemají definovány relevantní textové popisky. Textové popisky neodpovídají významu netextového prvku. 0,5 bodu Alternativní textové popisky jsou správně definovány pouze na části hodnocených stránek či pouze u některých netextových prvků s významovým sdělením. 1 bod Všechny netextové prvky nesoucí významové sdělení na všech hodnocených stránkách mají definovány relevantní textové popisky. 4. Prvky tvořící nadpisy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu. Správné vyznačování nadpisů značkami <h1> až <h6> je velmi důležité pro nevidomé návštěvníky, kterým jsou odečítací programy schopny zpřístupnit korektně vyznačené nadpisy. Nevidomý návštěvník si pak může pomocí nadpisu vybrat pouze tu část stránky, která jej zajímá. Hodnotitel ověří existenci nadpisů pomocí funkce Outline rozšíření WAVE Firefox Toolbar. Po jejím potvrzení se zobrazí strukturovaný seznam nadpisů včetně jim přiřazených úrovní. Druhou možností je použít doplněk HeadingsMap. Hodnocení: 0 bodů Vyznačení nadpisů na hodnocených stránkách úplně chybí. Jako nadpisy jsou vyznačeny nesprávné pasáže textu stránek. 0,5 bodu Nadpisy jsou korektně vyznačeny pouze na části hodnocených stránek nebo jsou korektně vyznačeny pouze nadpisy nejvyšší úrovně. 1 bod Nadpisy jsou korektně vyznačeny na všech hodnocených stránkách, tzn. pro vyznačení nadpisů jsou použity správné značky a nadpisy mají správné hierarchické uspořádání. 5. Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) jsou vůči sobě dostatečně kontrastní. Na pozadí není použit vzorek, který snižuje čitelnost textu. Kombinace barvy popředí textu (nebo textu v obrázku) a barvy či vzorku na pozadí tvoří dostatečný vzájemný kontrast, aby vzájemně nesplývaly pro uživatele, kteří mají zhoršený zrak nebo méně kvalitní zobrazovací zařízení. Dostatečný vzájemný kontrast má barva textu i v případě, že prvek získá focus. Pokud je text (nebo text v obrázku) použit pouze jako dekorace a nenese žádný informační význam, nemusí být tato podmínka dodržena. Pro výpočet hodnoty kontrastu je použit algoritmus výpočtu jasu (tzv. luminance) a pro ověření je možné využít některý z nástrojů zmiňovaných na Vzájemný kontrast běžného písma do velikosti 18 bodů nebo tučného písma do velikosti 14 bodů dosahuje minimálně hodnoty 4,5:1. Kontrast běžného písma nad 18 bodů nebo tučného písma nad 14 bodů dosahuje minimálně hodnoty 3:1. 8

9 Hodnocení: 0 bodů Kontrast je u významných textů nedostatečný. 0,5 bodu Kontrast je dostatečný na pouze na části textů. 1 bod Kontrast je dostatečný u všech textů. V případě jakýchkoliv problémů či dotazů kontaktujte prosím autora testu: Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s , ). 9

Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb 2015 Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web PROČ PŘÍSTUPNOST TESTUJEME? Zákonná povinnost (Vyhláška o přístupnosti) Web je oficiálním

Více

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s.

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. INSPO 2008 Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. 1 Představení centra TEREZA a Seznamu Počátky a model spolupráce Možnosti přístupu, realizace a testování Dosažené

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

VYHLÁŠKA ze dne. 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

VYHLÁŠKA ze dne. 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup VYHLÁŠKA ze dne. 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup Ministerstvo informatiky stanoví podle 21 odst. 3 písm. a) a b) zákona

Více

Předmět úpravy. Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

Předmět úpravy. Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu 442/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva informatiky ze dne 31. srpna 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup ve znění vyhlášky č.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 442/2006 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 442/2006 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 442/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup Ze dne 31.08.2006 Částka 143/2006 Účinnost

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX Vypracoval: Jan Živný, Obce na webu, s.r.o. V Brně dne XXXXXXXX 1 Cíl hodnocení Tato zpráva je zpracována za účelem zhodnocení přístupnosti

Více

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY webové Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy David Špinar Tvoříme přístupné webové stránky Autor: David Špinar Copyright

Více

Pravidla soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší internetové prezentace obcí věnované životnímu prostředí. Článek 1.

Pravidla soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší internetové prezentace obcí věnované životnímu prostředí. Článek 1. Článek 1 Účel soutěže 1) Účelem soutěže je vyhledat a ocenit nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách obcí ČR. Cílem je motivovat jejich vedení k uživatelsky

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Aktuální trendy v přístupnosti

Aktuální trendy v přístupnosti Aktuální trendy v přístupnosti Radek Pavlíček, duben 2010 Co je přístupnost? Přístupná webová stránka je použitelná pro každého uživatele Internetu, a sice nezávisle na jeho postižení, schopnostech, znalostech,

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

442/2006 Sb. VYHLÁŠKA

442/2006 Sb. VYHLÁŠKA 442/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. srpna 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup Změna: 416/2008 Sb. Ministerstvo informatiky stanoví

Více

Přístupnost. aby WWW stránky mohla zobrazovat co nejš irš í paleta programů a zařízení myslet na speciální požadavky

Přístupnost. aby WWW stránky mohla zobrazovat co nejš irš í paleta programů a zařízení myslet na speciální požadavky Přístupnost aby WWW stránky mohla zobrazovat co nejš irš í paleta programů a zařízení myslet na speciální požadavky nevidomí a slabozrací negrafičtí klienti (pozor! sem patří i vyhledávací roboti) lidé

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Celostátní kolo Česká republika. Celostátní kolo 12. 4. 2010, Hradec Králové. Sponzoři. Setkání finalistů. Jan Savický, Sdružení Zlatý erb

Celostátní kolo Česká republika. Celostátní kolo 12. 4. 2010, Hradec Králové. Sponzoři. Setkání finalistů. Jan Savický, Sdružení Zlatý erb Celostátní kolo 12. 4. 2010, Hradec Králové Sponzoři Setkání finalistů Jan Savický, Sdružení Zlatý erb Ing. Jaroslav Chýlek, MBA náměstek ministra vnitra pro informatiku Děkujeme odborným partnerům Děkujeme

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 K účasti jsou zvány všechny firmy, které používají firemní tašky s vlastní reklamou, právě tak jako jejich kreativní tvůrci či výrobci. Bližší informace na internetových

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Kvalita Vzhled v různých prohlížečích Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1% Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných

Více

Zadání grafického designu Trh poptávek

Zadání grafického designu Trh poptávek 2012 Zadání grafického designu Trh poptávek Dokument obsahuje shrnutí cílů webu Trh poptávek a požadavky na grafický design Zelinka Josef LogisCom s.r.o 1.1.2012 Obsah 1. Cíle dokumentu... 2 2. Cíle webu...

Více

Důvodová zpráva: Kontrolované období bylo od do

Důvodová zpráva: Kontrolované období bylo od do Důvodová zpráva: Ministerstvo vnitra ČR provedlo u Olomouckého ve dnech 22. - 23. 6. 2016 kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Olomouckého dle ustanovení 86 a násl. zákona č. 129/2000

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014 KNIHOVNICKÁ DÍLNA 201 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 201 BIBLIOWEB Stručný pohled do historie Biblioweb 201 Nová hodnotící kritéria Co bude dál? Knihovnická dílna 201 HISTORIE BIBLIOWEBU

Více

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Dějepisné olympiády Č. j. MSMT- 20 406/2016-1 Organizační řád Dějepisné olympiády ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Č1. 1 Povaha a cíl dějepisné olympiády (1) Dějepisná olympiáda (dále též jen DěO ) je soutěž 1) vycházející

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Organizační řád Soutěže v programování

Organizační řád Soutěže v programování Organizační řád Soutěže v programování Č.j. MSMT 32 359/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Navigace na webových stránkách

Navigace na webových stránkách Navigace na webových stránkách Tato kapitola navazuje na kapitoly o přístupnosti, použitelnosti a optimalizaci webových stránek a podrobněji popisuje tvorbu informační architektury webových stránek, zejména

Více

Metodika 2015 pro ZE (změna oproti roku 2014 1 )

Metodika 2015 pro ZE (změna oproti roku 2014 1 ) Metodika 205 pro ZE (změna oproti roku 204 ) Obecně Většina požadavků vyplývá z 5 odst. 2 InfZ. Část z nich je dále upravena ve Vyhlášce č. 442/2006 Sb., která je upřesňuje. Metodika se při svém členění

Více

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO Čl. I. Úvodní ustanovení Jednání Prezidia CDO jsou řízena podle tohoto jednacího řádu Prezidia CDO. Prezident, popřípadě 1.viceprezident, jsou povinni 4x ročně svolat osobní jednání

Více

Předmět úpravy. Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu. Osnova popisu postupů, které povinný subjekt dodržuje

Předmět úpravy. Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu. Osnova popisu postupů, které povinný subjekt dodržuje Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 442/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřej... - znění dle 416/08 Sb. 442/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva informatiky ze dne 31.

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Oznámení na profilu kupujícího

Oznámení na profilu kupujícího Oznámení na profilu kupujícího Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2013 Verze v03.3

Více

WCAG 2.0 prakticky aneb Jak zlepšit přístupnost webových stránek

WCAG 2.0 prakticky aneb Jak zlepšit přístupnost webových stránek WCAG 2.0 prakticky aneb Jak zlepšit přístupnost webových stránek Radek Pavlíček, březen 2010 1 WCAG 2.0 struktura metodiky Princip pravidlo kritérium technika 4 principy Vnímatelnost. Ovladatelnost. Srozumitelnost.

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s.

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. Účinnost od 1.12.2015 Vyhotovil: Advokátní kancelář Zvolský & partners s.r.o. Schválil:

Více

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 15.8.2007 Vytváříš web své farnosti, spolču či svůj vlastní? Nebo o tom zatím jen uvažuješ, a nevíš, jak

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO Čl. I. Úvodní ustanovení Jednání Prezidia CDO jsou řízena podle tohoto jednacího řádu Prezidia CDO. Prezident, popřípadě 1.viceprezident, jsou povinni 4x ročně svolat osobní jednání

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 SMĚRNICE K REALIZACI ZÁKONA č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ V PODMÍNKÁCH OBCE NOVÁ VES A OBECNÍHO ÚŘADU NOVÁ VES datum vzniku

Více

METODICKÝ POKYN K HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT V PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI 1. PROCES UDĚLOVÁNÍ GRANTU. 1.1. Příjem a registrace grantových žádostí

METODICKÝ POKYN K HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT V PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI 1. PROCES UDĚLOVÁNÍ GRANTU. 1.1. Příjem a registrace grantových žádostí METODICKÝ POKYN K HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT V PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI 1. PROCES UDĚLOVÁNÍ GRANTU 1.1. Příjem a registrace grantových žádostí 1. ČNA přijímá žádosti o grant v souladu s kalendářem uzávěrek

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

Návod na vyplňování údajů do systému Aplikace SDV v rámci financování silnic II. a III. třídy

Návod na vyplňování údajů do systému Aplikace SDV v rámci financování silnic II. a III. třídy Návod na vyplňování údajů do systému Aplikace SDV v rámci financování silnic II. a III. třídy Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů:

Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Povinně zveřejňované informace obcí podle zákonů: Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Zákon o č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zákon č. 500/2004, správní

Více

4 Poskytování informací. (1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

4 Poskytování informací. (1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. V Praze dne 28. května 2008 Vážení členové Konzultační skupiny, dovoluji si vám předložit k následné diskuzi návrhy zpracovatelů informací veřejného sektoru, tak jak byly prodiskutovány na platformě Iniciativy

Více

Systém hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB

Systém hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB Návod Systém hodnocení kvality závodů soutěží sekce OB 1. Webové stránky a přihlášení Webové stránky hodnocení jsou umístěny na adrese http://lpu.cz/hodnoceni Každá stránka je rozdělena na záhlaví, menu

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 PC4 Část A Dodávka transformátoru Smlouva na Dodávku Transformátoru Příloha č.d Základní informace k elektronické

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Pravidla hlasování veřejnosti v rámci soutěže Ekologický oskar 2016

Pravidla hlasování veřejnosti v rámci soutěže Ekologický oskar 2016 Pravidla hlasování veřejnosti v rámci soutěže Ekologický oskar 2016 Vyhlašovatelem hlasovací soutěže v rámci projektu Ekologický oskar (E.ON Energy Globe Award ČR 2016) (dále také jen soutěž ) je E.ON

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

Jak vkládat dokumenty do redakčního systému tak, aby byly přístupné

Jak vkládat dokumenty do redakčního systému tak, aby byly přístupné Jak vkládat dokumenty do redakčního systému tak, aby byly přístupné Poznámka: V tomto návodu jsou použity příklady z konkrétní instalace redakčního systému Drupal. Uvedené postupy jsou využitelné i pro

Více

Návod pro aktualizaci údajů o školách obnovy venkova na stránkách

Návod pro aktualizaci údajů o školách obnovy venkova na stránkách Návod pro aktualizaci údajů o školách obnovy venkova na stránkách www.ebfle.eu 1. Technické podmínky Databáze škol obnovy venkova (dále v textu "školy") funguje jako součást serveru EBFLE.EU a je dostupná

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing.

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing. Operační program Rybářství 2014-2020 Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství Ing. Lubomír Valdhans Obsah prezentace Opatření přijímaná v 1. a 2. výzvě příjmu

Více

Organizační řád Astronomické olympiády

Organizační řád Astronomické olympiády Č.j.: MŠMT 14 896/2012-51 dne 16. dubna 2012 Organizační řád Astronomické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

Podmínky soutěže Obec přátelská rodině 2015

Podmínky soutěže Obec přátelská rodině 2015 Příloha č. 1 k Příkazu ministra č. 30/2015 Podmínky soutěže Obec přátelská rodině 2015 Cílem soutěže Obec přátelská rodině 2015 je podpora realizace prorodinných opatření a aktivit v českých obcích/městech/městských

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 Při vypracování práce se řiďte následujícími

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu

Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu HLAVNÍ MĚSTO PRAH A MAGISTRÁT HL AVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor sportu a volného času Zásady pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu I. Obecná ustanovení 1. Partnerství hl. m. Prahy v

Více

Výsledky testování katalogu Evergreen

Výsledky testování katalogu Evergreen Výsledky testování katalogu Evergreen Slovo úvodem Testování systému Evergreen jsem prováděl na 3 operačních systémech a 3 internetových prohlížečích. Systém Microsoft Windows 7 až 10, internetový prohlížeč

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Magistrát města Pardubic. Ekonomický odbor METODICKÝ LIST

Magistrát města Pardubic. Ekonomický odbor METODICKÝ LIST Magistrát města Pardubic Ekonomický odbor METODICKÝ LIST Změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 24/2017 Sb. V návaznosti na schválení zákona č. 23/2017

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

IIK Grand Prix Soutěž IIK Grand Prix 2016 Kritéria hodnocení Hodnocení poroty Harmonogram a poplatky

IIK Grand Prix Soutěž IIK Grand Prix 2016 Kritéria hodnocení Hodnocení poroty Harmonogram a poplatky Soutěž Kritéria hodnocení Hodnocení poroty Harmonogram a poplatky Metodika hodnocení přihlášených prací Každá práce přihlášená do dané kategorie bude hodnocena z několika hledisek a odborná porota má právo

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen výzva) Na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v MČ Brno- Kohoutovice schválené Radou MČ Brno-Kohoutovice dne 15.

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 48. ročník školní rok 2013-2014 P R O P O Z I C E Praha 2013 Tematické zaměření ročníku Kategorie C a D: Světlo

Více

Pravidla recenzního řízení časopisu Andragogika

Pravidla recenzního řízení časopisu Andragogika Pravidla recenzního řízení časopisu Andragogika Článek I. Autoři 1. Časopis Andragogika otiskuje pouze původní, dříve nepublikované, odborné a vědecké příspěvky autora, autorky či autorů (dále jen autor

Více

Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Č. j. 17587/2005-606 Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) tímto stanoví podle 130 odst. 8 zákona

Více

Směrnice Prague Bears

Směrnice Prague Bears Směrnice Prague Bears 1. Typy registrace a) Spolek provádí registrace uživatelů na webových stránkách. Existují dva typy registrace: členové Prague Bears příznivci spolku b) Typ registrace člen Prague

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

ISSS/LORIS/V4DIS 2009 Registrační formulář a informace o konferenčním příspěvku

ISSS/LORIS/V4DIS 2009 Registrační formulář a informace o konferenčním příspěvku ISSS/LORIS/V4DIS 2009 Registrační formulář a informace o konferenčním příspěvku Název příspěvku WCAG 2.0 nový pohled na přístupnost Stručná anotace Příspěvek se zabývá novou metodikou přístupnosti a novými

Více

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ PŘIHLÁŠENÍ A PODPORA UŽIVATELŮ Produkční (ostré) prostředí (slouží pro realizaci OP, zadávají se pouze ostrá data) https://mseu.mssf.cz Technická podpora IS KP14+ v rámci OPZ iskp@mpsv.cz

Více

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí SPOUŠTĚNÍ CD Prezentace se spouští dvojklikem na soubor index.html. Otevře se váš výchozí internetový prohlížeč, např. Internet Explorer. V

Více

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Registrace Zájemce

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Registrace Zájemce Příloha č. 1 ke SMLOUVĚ O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví Použité pojmy Elektronická aukce: způsob

Více

Návod na modul Úřední deska pro obce a města

Návod na modul Úřední deska pro obce a města Návod na modul Úřední deska pro obce a města Základní informace Co je "Obecní úřad úřední deska"? Elektronická úřední deska slouží k zvěřejnění všech důležitých rozhodnutí, oznámení a vyrozumění jednotlivých

Více

Pravidla dobrého školního webu v soutěži scool web 2015

Pravidla dobrého školního webu v soutěži scool web 2015 Pravidla dobrého školního webu v soutěži scool web 2015 Nové radnice, Mariánské nám. 2 Praha 1 - Staré Město 20. listopadu 2015 Ondřej NEUMAJER ondrej@neumajer.cz Soutěžní kategorie Jednotná kritéria problematizují

Více