Soutěž Zlatý erb krajská kola Metodika práce poroty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěž Zlatý erb 2012 - krajská kola Metodika práce poroty"

Transkript

1 Soutěž Zlatý erb krajská kola Metodika práce poroty Obsah Soutěž Zlatý erb krajská kola Metodika práce poroty... 1 Soutěž Zlatý erb... 2 Činnost předsedy krajské poroty Oznámí pořadateli složení krajské poroty (termín: do pátku ) Stanoví soutěžící a dá pokyn pořadateli k zahájení práce poroty (termín: úterý ) Hodnotí jako člen poroty (termín: do pátku ) Uzavře práci krajské poroty (termín: do pátku )... 3 Činnost člena krajské poroty Hodnotí soutěžící (termín: do pátku ) Oznámí ukončení své práce předsedovi krajské poroty (termín: do pátku )... 4 Kritéria hodnocení v krajských kolech... 4 Kategorie Nejlepší webová stránka města a Nejlepší webová stránka obce... 4 Kategorie Nejlepší elektronická služba... 5 Zkrácený test povinných informací pro krajská kola soutěže Kritéria: Existence osnovy dle vyhlášky č. 442/2006, 2 Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Bod struktury povinně zveřejňovaných informací Rozpočet Bod struktury povinně zveřejňovaných informací 14.2 Vydané právní předpisy Bod struktury povinně zveřejňovaných informací 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb Povinně zveřejňované návody k řešení životních situací... 7 Zkrácený test přístupnosti pro krajská kola soutěže ZE Nástroje k testování přístupnosti... 7 Kritéria: Všechny odkazy a ovládací prvky jsou přístupné a ovladatelné z klávesnice Každá webová stránka má smysluplný název (titulek), vystihující její obsah Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu Prvky tvořící nadpisy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) jsou vůči sobě dostatečně kontrastní. Na pozadí není použit vzorek, který snižuje čitelnost textu připravil Roman Milner, , verze 1v2 stránky soutěže: kontakt: změny vyhrazeny 1

2 Vážená paní předsedkyně, pane předsedo, členové krajské poroty soutěže Zlatý erb, velice mne těší, že jste přijal/a nabídku účastnit se práce v krajské porotě. Vaše odbornost a zkušenosti přispějí k naplnění cíle soutěže, jímž je modernizace místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Věřím, že čas věnovaný hodnocení bude přínosný nejen pro samotnou soutěž, ale i pro Vás osobně, protože Vám vytváří prostor podrobně se seznámit se současným stavem poskytování online služeb konkrétních obcí a měst Vašeho kraje. Přeji Vám úspěšnou práci a mnoho obohacujících poznatků. Následující text má metodický charakter a opírá se o propozice, které naleznete na stránkách soutěže. Soutěž Zlatý erb Zlatý erb je soutěží o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí, je pořádána již od roku Soutěž byla v roce 2002 oceněna jako finalista světové prestižní ceny Stockholm Challenge Award a v roce 2011 zvítězila v soutěži Český zavináč. Soutěží se v kategoriích: a) nejlepší webové stránky města (včetně magistrátů, městských částí a obvodů. V hl. m. Praze webové stránky městských částí pověřených výkonem státní správy, tj. Praha 1-22) b) nejlepší webové stránky obce (v hl. m. Praze webové stránky ostatních městských částí) c) nejlepší elektronická služba Krajská porota může udělit zvláštní cenu veřejnosti, příp. jiné zvláštní ceny. Kritéria hodnocení jsou popsána níže. Činnost předsedy krajské poroty Předseda krajské poroty koordinuje činnost poroty a rozhoduje o případných sporech. Postupuje podle následujících bodů. Nezapomeňte včas připravit věcné ceny pro místo ve třech kategoriích, celkem tedy 9 cen, z toho 3 hodnotnější pro vítěze kategorií. Včas stanovte termín konání slavnostního ceremoniálu za účasti hejtmana/hejtmanky a vedení kraje v průběhu měsíce března. 1. Oznámí pořadateli složení krajské poroty (termín: do pátku ). Předseda poroty zašle pořadateli vyplněnou tabulku (_zlatyerb_krajska_porota_2012_vzor.xls). V tabulce se vyplňuje: Jméno a tituly Funkce ve vztahu ke kraji nebo ve své organizaci Telefon Zaškrtnout výběr kritérií, která bude porotce hodnotit (viz dále) Porotci se specializují na kritéria, která jim vyhovují. To znamená, že všichni členové poroty nemusí hodnotit všechna kritéria ve všech třech kategoriích, ale jen například Povinné informace u měst a u obcí. Někdo se zaměří jen na Výtvarné zpracování a na Ovládání webu apod. Tím se sníží pracnost a naopak vzroste odbornost hodnocení. Porota má dle propozic (odst. 1.4.) nejméně 5 členů. Volte raději alespoň 6 členů, může dojít k absenci. Oslovte externisty, specialisty na určité odbornosti. Věnujte prosím výběru porotců velikou péči, na nich závisí kvalita krajských kol především. Podle zkušeností se jako nejlepší porotci ukazují odborníci z akademické sféry, škol, výzkumných institucí apod. Nezávazné náměty na složení krajské poroty: zástupce akademické sféry, profesor, student odborný pracovník kraje, právník, odborník na veřejnou správu 2

3 specialista na webové technologie občan znalec internetu novinář (může pomoci i s medializací soutěže v kraji) výtvarník, grafik Příklad poroty o 5 členech jako ukázku možného rozdělení kritérií mezi porotce naleznete v souboru pro složení poroty. Do aplikace pro bodové hodnocení zapíše členy poroty pořadatel. 2. Stanoví soutěžící a dá pokyn pořadateli k zahájení práce poroty (termín: úterý ). Pořadatel po ukončení příjmu ohlášení vloží ohlášené soutěžící do aplikace pro bodové hodnocení a zašle přístupové heslo předsedovi krajské poroty. Předseda krajské poroty po dohodě s ostatními členy poroty vybere soutěžící k dalšímu hodnocení. Do výběru v kategorii Nejlepší webové stránky měst a Nejlepší webové stránky obcí předseda poroty zařadí všechny ohlášené webové stránky měst a obcí. Pokud je počet ohlášených soutěžících v jednotlivých kategoriích nízký nebo pokud to odpovídá zájmům kraje, doplní předseda podle uvážení poroty další soutěžící, například obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem podle informací systému epusa. Je potřeba si uvědomit, že ohlášené stránky nemusí být ty nejlepší v kraji. Aby výsledky krajského kola byly reprezentativní, zařaďte do výběru i další stránky. Smyslem soutěže je poukázat na ta nejlepší řešení. Úpravu výběru soutěžících provede předseda poroty v aplikaci pro bodové hodnocení, pokyny zde nalezne. Po uzavření výběru vyznačí předseda krajské poroty tuto skutečnost zatržením volby Ukončen výběr soutěžících a oznámí ji pořadateli em. Pořadatel pak předá členům poroty hesla pro přístup do této aplikace a vyzve je k zahájení činnosti. 3. Hodnotí jako člen poroty (termín: do pátku ) Viz pokyny pro člena poroty. 4. Uzavře práci krajské poroty (termín: do pátku ) Předseda poroty má v aplikaci pro bodové hodnocení přehled práce porotců. Po oznámení ukončení hodnocení od všech členů poroty zkontroluje, zda pořadí soutěžících na prvních třech místech je jednoznačně určeno. Pokud není, rozhodne po případné diskuzi s členy poroty o konečném pořadí v jednotlivých kategoriích. Je také možné udělit více cen na stejném místě, např. dvě první ceny (v takovém případě zohledněte počet připravených věcných cen). Pravidlo propozic o tom, že soutěžící nemůže získat 1. místo v kategorii ve dvou po sobě následujících ročnících se v krajském kole již neuplatňuje. Namísto něj se uplatňuje pravidlo, že pokud se v krajském kole na prvním místě umístí vítěz loňského ročníku celostátní soutěže, do celostátního kola postupuje soutěžící z druhého místa v krajském kole. Oznámí ukončení práce krajské poroty pořadateli, který aplikaci pro bodové hodnocení uzavře pro zápis. Pořadí a přehled bodů bude po slavnostním ceremoniálu zveřejněn na internetu. V odůvodněných případech lze využít časovou rezervu pro dokončení práce krajské poroty do středy Pokud bude mít kraj zájem vyhlásit zvláštní cenu veřejnosti, pořadatel poskytne počty zaslaných hlasů. Činnost člena krajské poroty Člen krajské poroty postupuje podle dvou následujících bodů. 1. Hodnotí soutěžící (termín: do pátku ) S pomocí hesla, které obdrží elektronickou poštou od pořadatele, se přihlásí do aplikace pro bodové hodnocení (adresa URL je uvedena v u s heslem). Podle jednotlivých kategorií se seznámí u všech soutěžících: s popisem (webové stránky nebo el. služby) uvedeným v ohlášení, pokud existuje se samotnou webovou stránkou nebo elektronickou službou 3

4 a zapíše do tabulek v aplikaci pro bodové hodnocení podle svého suverénního rozhodnutí bodové hodnocení v kritériích, která hodnotí. Porotci udělují body ve škále 0; 0,5; 1; 1,5; ; 5. přičemž 5 bodů je nejvyšší známka, 0 je nejnižší. Pokud kritérium nelze hodnotit, použije porotce hodnotu N. Snažte se však ohodnotit všechna kritéria, volbu N používejte jen v průběhu práce. Používejte celou škálu bodů od 0 do 5, nikoli tedy např. jen 4 nebo 5. Člen poroty může zapisovat do aplikace opakovaně a může do ukončení práce poroty měnit bodová ohodnocení. Výsledky hodnocení krajských porot včetně bodů jsou po ukončení krajských kol zveřejněny na internetu. 2. Oznámí ukončení své práce předsedovi krajské poroty (termín: do pátku ) Dohodnutou cestou, obvykle em, oznámí člen poroty předsedovi ukončení hodnocení. Vyznačí tuto skutečnost také v aplikaci pro bodové hodnocení. Kritéria hodnocení v krajských kolech Kategorie Nejlepší webová stránka města a Nejlepší webová stránka obce Krajská porota obvykle použije doporučená kritéria (viz dále), má však možnost si sestavit vlastní výběr kritérií z kritérií použitých v celostátním kole, případně i doplnit vlastní kritéria (po konzultaci s pořadatelem). Celostátní porota použije deset kritérií, naleznete je v propozicích na stránce soutěže (podrobně jsou popsána v metodice pro celostátní kolo). Kritéria jsou opatřena váhovým koeficientem, který vyjadřuje význam kritéria v celkovém hodnocení soutěžícího. Pořadí na základě výpočtu zajišťuje aplikace pro bodové hodnocení tak, že pro každé kritérium aplikace vypočte průměrný počet bodů udělených porotci. Dále se vypočte vážený průměr všech kritérií tak, že průměry jednotlivých kritérií se vynásobí příslušnými váhovými koeficienty a součet se vydělí součtem váhových koeficientů (zde 2; 2; 1,5; 1,5; 1; 1,5, součet 9,5). 4

5 Doporučená kritéria: Kritérium 1. Povinné informace 2. Úřední deska 2 3. Doporučené a doplňkové informace 4. Ovládání webu, navigace a přehlednost stránky Váhový koeficient/ Dopor. počet porotců 2 1 porotce 2 porotci 1,5 2 porotci 1,5 2 porotci Dílčí kritéria pro práci porotce Metodika stanovená společností Otevřená společnost, o.p.s., viz příloha Zkrácený test povinných informací pro krajská kola soutěže níže Použitelnost technického provedení a aktuálnost úřední desky ve smyslu správního řádu dle zákona č. 500/2004 Sb. ( 26) Hodnotí se zejména: 1. Možnost fulltextového vyhledávání na úřední desce 2. Možnost třídění a řazení dokumentů podle skupin, dat apod. 3. Zveřejnění dokumentů úřadu v textové a nikoli obrazové (scan) podobě 4. Přítomnost doplňkových informací např. kde nalézt kamennou úřední desku, odkazy na důležité dokumenty města/obce apod. 5. Snadnost nalezení úřední desky na soutěžním webu Z uvedených dílčích kritérií lze vybrat k hodnocení jen některá či přidat vlastní: 1. Adresáře firem a dalších subjektů 2. Archiv usnesení a zápisy rady 3. Archiv usnesení a zápisy zastupitelstva 4. Cizojazyčné informace 5. Diskuse 6. El. verze obecního/městského zpravodaje 7. Fakta o městu, obci a regionu 8. FAQ 9. Fotogalerie 10. Geografické mapové služby 11. Historie, památky 12. Hlasování zastupitelů, účast na jednáních zastupitelstva, činnost ve výborech, komisích a dalších orgánech (správní rady apod.) 13. Informace z částí obce (osadní výbory) 14. Informace z jednání výborů a komisí 15. Kalendář kulturních a sportovních akcí 16. MHD 17. Podklady k jednání, termíny veřejných projednávání 18. Podrobné informace z odborů 19. Řešení životních situací 20. Strategický plán, územní plán, další rozvojové dokumenty 21. Tiskové zprávy 22. Ubytovací a stravovací kapacity 1. Srozumitelná struktura webu (přehledné členění webu, jasné a přesné názvy stránek, provázání souvisejících stránek např. informací z odborů apod.) 2. Snadná orientace v hierarchii webu pomocí nabídek (vhodné umístění nabídek na stránkách, snadná ovladatelnost nabídek, intuitivní formulace odkazů v nabídkách, konzistence po celém webu, odkaz na titul na všech stránkách, označení pozice zobrazené stránky v hierarchii webu) 3. Přítomnost mapy webu (odkaz na mapu na každé stránce) 4. Vyhledávací nástroje (globální fulltext, přítomnost kontextového fulltextu na jednotlivých stránkách pro dohledání podobného obsahu) 5. Výtvarné zpracování 6. Bezbariérová přístupnost 1 1 porotce 1,5 1 porotce 1. Výtvarné působení stránky s ohledem na důstojnost oficiální stránky a důvěryhodnost obsahu 2. Nápaditost řešení uživatelského rozhraní pro dobrou ergonomii práce se stránkou (užití obrázků, optimalizace kb, užití záložek apod.) Metodika stanovená Tyflocentrem Brno, viz příloha Zkrácený test přístupnosti pro krajská kola soutěže níže Kategorie Nejlepší elektronická služba Pořadí je stanoveno obdobně jako u předchozích dvou kategorií. Kritérium Váhový koeficient/ Dopor. počet porotců 1. Užitečnost služby 1 min. 2 porotci Dílčí kritéria pro práci porotce Hodnocení bude provedeno na základě subjektivního posouzení porotce a pokud možno vyzkoušení služby po dohodě s kontaktní osobou podle Ohlášení soutěžícího. Cílem je ocenit řešení, která mohou sloužit jako inspirace pro další města a obce. 2. Nápaditost řešení 1 dtto min. 2 porotci 5

6 Příloha Zkrácený test povinných informací pro krajská kola soutěže 2012 Zkrácený test povinných informací se skládá z pěti kritérií. Podkladem pro jejich výběr byla vyhláška č. 442/2006, Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu. Hodnocený web může za povinné informace získat celkem 0 až 5 bodů jako součet bodů za jednotlivá kritéria. Ty se udělují následovně: 0 bodů požadavek kritéria není splněn 0,5 bodu je zřejmá snaha o splnění požadavku, avšak se zřetelnými nedostatky 1 bod požadavek je splněn Pokud soutěžící získá méně než 3 body, nemůže postoupit do celostátního kola, hodnotitel však zapíše i nižší hodnotu. Kritéria: 1. Existence osnovy dle vyhlášky č. 442/2006, 2 Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu. Hodnotí se formální stránka zveřejnění, do jaké míry povinný subjekt zveřejňuje informace ve struktuře, v pořadí, s označením a uvozovacím textem podle přílohy. Hodnotí se i snadnost nalezení stránky na webu. 2. Bod struktury povinně zveřejňovaných informací Rozpočet Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok. Uvádí se schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy. Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi (přímý link na požadovanou informaci, nikoli na titulní stránku serveru). Hodnotí se úplnost uvedených informací a to, zda jsou zveřejněny v textově použitelném formátu. Nejsou-li údaje zveřejněny v textově použitelném formátu (nelze je okopírovat a vložit do jiného dokumentu jako text), je hodnocení = 0,5 bodů. 3. Bod struktury povinně zveřejňovaných informací 14.2 Vydané právní předpisy Právní předpisy vydané v rámci věcné působnosti povinného subjektu. Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky, kde je text příslušných právních předpisů již zveřejněn (poznámka: Vyhláška MIČR v rozporu se zákonem uvádí pouze Přehled předpisů, zákon však výslovně nařizuje zveřejnit na internetové stránce celé znění předpisů vydaných povinným subjektem.) Hodnotí se úplnost uvedených informací a to, zda jsou zveřejněny v textově použitelném formátu. Nejsou-li údaje zveřejněny v textově použitelném formátu (nelze je okopírovat a vložit do jiného dokumentu jako text), je hodnocení = 0,5 bodů. 4. Bod struktury povinně zveřejňovaných informací 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle 18 zákona. Výroční zprávy se uvádějí nejméně za dva poslední roky. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku (pozor tedy, v době hodnocení v únoru ještě na webu nemusí být výroční zprávy za předchozí rok). Pokud povinný subjekt začleňuje údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací do obecné výroční zprávy obsahující informace o jeho činnosti jako její samostatnou část ( 18 odst. 2 zákona), lze uvést celou obecnou výroční zprávu. Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi. Hodnotí se úplnost uvedených informací a to, zda jsou zveřejněny v textově použitelném formátu. Nejsou-li údaje zveřejněny v textově použitelném formátu (nelze je okopírovat a vložit do jiného dokumentu jako text), je hodnocení = 0,5 bodů. 6

7 5. Povinně zveřejňované návody k řešení životních situací Hodnotí se, zda a jakou formou jsou návody zveřejňovány. Postačí použitelný odkaz na portál veřejné správy. Samostatně zpracované návody jsou výhodou. Zkrácený test přístupnosti pro krajská kola soutěže ZE 2012 Zkrácený test přístupnosti se skládá z pěti kritérií. Podkladem pro jejich výběr byla připravovaná vyhláška pro tvorbu přístupného webu a metodika Blind Friendly Web. Hodnocený web může za přístupnost získat 0 až 5 bodů jako součet bodů za jednotlivá kritéria. Body za jednotlivá pravidla uděluje hodnotitel následovně: 0 bodů Pravidlo není splněno 0,5 bodu Je zřejmá snaha o splnění pravidla, web obsahuje pouze drobné prohřešky proti danému pravidlu 1 bod Pravidlo je splněno Nástroje k testování přístupnosti K testování hodnotitel použije: Prohlížeč Mozilla Firefox CZ (http://www.firefox.cz) Web Developer Toolbar pro Firefox (https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/60). WAVE Web Accessibility Evaluation Tool HeadingsMap https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/7203 Nástroje pro stanovení kontrastu (http://poslepu.blogspot.com/2009/01/testovani-kontrastu-barev.html) Kritéria: 1. Všechny odkazy a ovládací prvky jsou přístupné a ovladatelné z klávesnice. Řada návštěvníků webových stránek (nevidomí, těžce slabozrací, tělesně postižení) nemůže k ovládání webu použít myš a pracuje s webovou stránkou výhradně pomocí klávesnice. V případě, kdy nejsou z klávesnice přístupné všechny odkazy nebo prvky, je taková stránka pro uživatele velmi obtížně (či vůbec) ovladatelná a uživatel má problémy se dostat k informacím, které potřebuje. Splnění či nesplnění tohoto pravidla zjistí hodnotitel tak, že si pomocí klávesy tabulátor projde všechny odkazy a ovládací prvky na stránce a vyzkouší, zda je může z klávesnice ovládat. Poznámka: typickým porušením tohoto pravidla bývá nevhodně použitý Javascript či CSS pro vytvoření rozbalovacích menu. Hodnocení: 0 bodů Důležité odkazy (např. položky menu/podmenu) nejsou přístupné a ovladatelné z klávesnice. 0,5 bodu Některé odkazy a ovládací prvky nejsou z klávesnice přístupné, tento nedostatek ale nemá vliv na získání informací a možností dostat se na další stránky webu. 1 bod Všechny odkazy i ovládací prvky jsou bez problémů přístupné a ovladatelné z klávesnice. 2. Každá webová stránka má smysluplný název (titulek), vystihující její obsah. Titulek stránky (tzn. obsah značky <title> v sekci <head>) patří k nejdůležitějším orientačním bodům pro návštěvníky webu. Hodnotitel jej najde v titulkovém pruhu okna prohlížeče. 7

8 Hodnocení: 0 bodů Titulek úplně chybí či neodpovídá obsahu stránky. 0,5 bodu Titulky jsou v pořádku pouze na některých z hodnocených stránek. 1 bod Titulky na hodnocených stránkách zcela odpovídají obsahu stránek. 3. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu. Definování textové alternativy u netextových prvků nesoucích významové sdělení (např. u položek menu, vytvořených pomocí obrázkových odkazů) nepomůže pouze nevidomým návštěvníkům (pro ně je alternativní textový popisek jediná možnost, jak zjistit význam netextového objektu), ale i těm, kteří si z nějakého důvodu zobrazování netextových prvků na stránkách vypínají. Hodnotitel míru splnění tohoto pravidla ověří tak, že si v Web Developer Toolbaru vypne zobrazování obrázků (Obrázky Zakázat Obrázky Všechny obrázky) a vyzkouší navigaci po hodnocených stránkách s vypnutými obrázky. Hodnocení: 0 bodů Netextové prvky nemají definovány relevantní textové popisky. Textové popisky neodpovídají významu netextového prvku. 0,5 bodu Alternativní textové popisky jsou správně definovány pouze na části hodnocených stránek či pouze u některých netextových prvků s významovým sdělením. 1 bod Všechny netextové prvky nesoucí významové sdělení na všech hodnocených stránkách mají definovány relevantní textové popisky. 4. Prvky tvořící nadpisy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu. Správné vyznačování nadpisů značkami <h1> až <h6> je velmi důležité pro nevidomé návštěvníky, kterým jsou odečítací programy schopny zpřístupnit korektně vyznačené nadpisy. Nevidomý návštěvník si pak může pomocí nadpisu vybrat pouze tu část stránky, která jej zajímá. Hodnotitel ověří existenci nadpisů pomocí funkce Outline rozšíření WAVE Firefox Toolbar. Po jejím potvrzení se zobrazí strukturovaný seznam nadpisů včetně jim přiřazených úrovní. Druhou možností je použít doplněk HeadingsMap. Hodnocení: 0 bodů Vyznačení nadpisů na hodnocených stránkách úplně chybí. Jako nadpisy jsou vyznačeny nesprávné pasáže textu stránek. 0,5 bodu Nadpisy jsou korektně vyznačeny pouze na části hodnocených stránek nebo jsou korektně vyznačeny pouze nadpisy nejvyšší úrovně. 1 bod Nadpisy jsou korektně vyznačeny na všech hodnocených stránkách, tzn. pro vyznačení nadpisů jsou použity správné značky a nadpisy mají správné hierarchické uspořádání. 5. Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) jsou vůči sobě dostatečně kontrastní. Na pozadí není použit vzorek, který snižuje čitelnost textu. Kombinace barvy popředí textu (nebo textu v obrázku) a barvy či vzorku na pozadí tvoří dostatečný vzájemný kontrast, aby vzájemně nesplývaly pro uživatele, kteří mají zhoršený zrak nebo méně kvalitní zobrazovací zařízení. Dostatečný vzájemný kontrast má barva textu i v případě, že prvek získá focus. Pokud je text (nebo text v obrázku) použit pouze jako dekorace a nenese žádný informační význam, nemusí být tato podmínka dodržena. Pro výpočet hodnoty kontrastu je použit algoritmus výpočtu jasu (tzv. luminance) a pro ověření je možné využít některý z nástrojů zmiňovaných na Vzájemný kontrast běžného písma do velikosti 18 bodů nebo tučného písma do velikosti 14 bodů dosahuje minimálně hodnoty 4,5:1. Kontrast běžného písma nad 18 bodů nebo tučného písma nad 14 bodů dosahuje minimálně hodnoty 3:1. 8

9 Hodnocení: 0 bodů Kontrast je u významných textů nedostatečný. 0,5 bodu Kontrast je dostatečný na pouze na části textů. 1 bod Kontrast je dostatečný u všech textů. V případě jakýchkoliv problémů či dotazů kontaktujte prosím autora testu: Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s , ). 9

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s.

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. INSPO 2008 Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. 1 Představení centra TEREZA a Seznamu Počátky a model spolupráce Možnosti přístupu, realizace a testování Dosažené

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX Vypracoval: Jan Živný, Obce na webu, s.r.o. V Brně dne XXXXXXXX 1 Cíl hodnocení Tato zpráva je zpracována za účelem zhodnocení přístupnosti

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY webové Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy David Špinar Tvoříme přístupné webové stránky Autor: David Špinar Copyright

Více

Pravidla soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší internetové prezentace obcí věnované životnímu prostředí. Článek 1.

Pravidla soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší internetové prezentace obcí věnované životnímu prostředí. Článek 1. Článek 1 Účel soutěže 1) Účelem soutěže je vyhledat a ocenit nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách obcí ČR. Cílem je motivovat jejich vedení k uživatelsky

Více

Přístupnost. aby WWW stránky mohla zobrazovat co nejš irš í paleta programů a zařízení myslet na speciální požadavky

Přístupnost. aby WWW stránky mohla zobrazovat co nejš irš í paleta programů a zařízení myslet na speciální požadavky Přístupnost aby WWW stránky mohla zobrazovat co nejš irš í paleta programů a zařízení myslet na speciální požadavky nevidomí a slabozrací negrafičtí klienti (pozor! sem patří i vyhledávací roboti) lidé

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Kvalita Vzhled v různých prohlížečích Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1% Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek

Více

Celostátní kolo Česká republika. Celostátní kolo 12. 4. 2010, Hradec Králové. Sponzoři. Setkání finalistů. Jan Savický, Sdružení Zlatý erb

Celostátní kolo Česká republika. Celostátní kolo 12. 4. 2010, Hradec Králové. Sponzoři. Setkání finalistů. Jan Savický, Sdružení Zlatý erb Celostátní kolo 12. 4. 2010, Hradec Králové Sponzoři Setkání finalistů Jan Savický, Sdružení Zlatý erb Ing. Jaroslav Chýlek, MBA náměstek ministra vnitra pro informatiku Děkujeme odborným partnerům Děkujeme

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

WCAG 2.0 prakticky aneb Jak zlepšit přístupnost webových stránek

WCAG 2.0 prakticky aneb Jak zlepšit přístupnost webových stránek WCAG 2.0 prakticky aneb Jak zlepšit přístupnost webových stránek Radek Pavlíček, březen 2010 1 WCAG 2.0 struktura metodiky Princip pravidlo kritérium technika 4 principy Vnímatelnost. Ovladatelnost. Srozumitelnost.

Více

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014

KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2014 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN. Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 2014 KNIHOVNICKÁ DÍLNA 201 WEBY ČESKÝCH KNIHOVEN Ing. Pavel Cimbálník 2. 10. 201 BIBLIOWEB Stručný pohled do historie Biblioweb 201 Nová hodnotící kritéria Co bude dál? Knihovnická dílna 201 HISTORIE BIBLIOWEBU

Více

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 K účasti jsou zvány všechny firmy, které používají firemní tašky s vlastní reklamou, právě tak jako jejich kreativní tvůrci či výrobci. Bližší informace na internetových

Více

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO Čl. I. Úvodní ustanovení Jednání Prezidia CDO jsou řízena podle tohoto jednacího řádu Prezidia CDO. Prezident, popřípadě 1.viceprezident, jsou povinni 4x ročně svolat osobní jednání

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

Navigace na webových stránkách

Navigace na webových stránkách Navigace na webových stránkách Tato kapitola navazuje na kapitoly o přístupnosti, použitelnosti a optimalizaci webových stránek a podrobněji popisuje tvorbu informační architektury webových stránek, zejména

Více

Metodika 2015 pro ZE (změna oproti roku 2014 1 )

Metodika 2015 pro ZE (změna oproti roku 2014 1 ) Metodika 205 pro ZE (změna oproti roku 204 ) Obecně Většina požadavků vyplývá z 5 odst. 2 InfZ. Část z nich je dále upravena ve Vyhlášce č. 442/2006 Sb., která je upřesňuje. Metodika se při svém členění

Více

Oznámení na profilu kupujícího

Oznámení na profilu kupujícího Oznámení na profilu kupujícího Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2013 Verze v03.3

Více

Organizační řád Soutěže v programování

Organizační řád Soutěže v programování Organizační řád Soutěže v programování Č.j. MSMT 32 359/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s.

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. Účinnost od 1.12.2015 Vyhotovil: Advokátní kancelář Zvolský & partners s.r.o. Schválil:

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 15.8.2007 Vytváříš web své farnosti, spolču či svůj vlastní? Nebo o tom zatím jen uvažuješ, a nevíš, jak

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 PC4 Část A Dodávka transformátoru Smlouva na Dodávku Transformátoru Příloha č.d Základní informace k elektronické

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Územní studie 25 SZ. 30 odst. 1 SZ

Územní studie 25 SZ. 30 odst. 1 SZ Územní studie Územní studie: patří mezi územně plánovací podklady, ověřuje možnosti a podmínky změn v území, slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, slouží jako podklad k pořizování

Více

METODICKÝ POKYN K HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT V PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI 1. PROCES UDĚLOVÁNÍ GRANTU. 1.1. Příjem a registrace grantových žádostí

METODICKÝ POKYN K HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT V PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI 1. PROCES UDĚLOVÁNÍ GRANTU. 1.1. Příjem a registrace grantových žádostí METODICKÝ POKYN K HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT V PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI 1. PROCES UDĚLOVÁNÍ GRANTU 1.1. Příjem a registrace grantových žádostí 1. ČNA přijímá žádosti o grant v souladu s kalendářem uzávěrek

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Pravidla recenzního řízení časopisu Andragogika

Pravidla recenzního řízení časopisu Andragogika Pravidla recenzního řízení časopisu Andragogika Článek I. Autoři 1. Časopis Andragogika otiskuje pouze původní, dříve nepublikované, odborné a vědecké příspěvky autora, autorky či autorů (dále jen autor

Více

Č. j. Vyřizuje / linka Datum 60/03/2016 Sp. zn. SZ 10/2016. Mgr. Bušková/257215181

Č. j. Vyřizuje / linka Datum 60/03/2016 Sp. zn. SZ 10/2016. Mgr. Bušková/257215181 Č. j. Vyřizuje / linka Datum 60/03/2016 Sp. zn. SZ 10/2016 Mgr. Bušková/257215181 Počet listů 3 22.3.2016 Věc: Výzva k předložení cenové nabídky na zakázku malého rozsahu na stavební práce podle 12 odst.

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing.

Operační program Rybářství 2014-2020. Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství. Ing. Operační program Rybářství 2014-2020 Systém administrace Žádosti o podporu v rámci 1. a 2. výzvy příjmu žádostí OP Rybářství Ing. Lubomír Valdhans Obsah prezentace Opatření přijímaná v 1. a 2. výzvě příjmu

Více

Organizační řád Astronomické olympiády

Organizační řád Astronomické olympiády Č.j.: MŠMT 14 896/2012-51 dne 16. dubna 2012 Organizační řád Astronomické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Zkrácený návod vás provede vyplněním (odesláním) přihlášky, přihlášením se a vložením nabídky do eaukční síně. V případě

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

Směrnice Prague Bears

Směrnice Prague Bears Směrnice Prague Bears 1. Typy registrace a) Spolek provádí registrace uživatelů na webových stránkách. Existují dva typy registrace: členové Prague Bears příznivci spolku b) Typ registrace člen Prague

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Pravidla dobrého školního webu v soutěži scool web 2015

Pravidla dobrého školního webu v soutěži scool web 2015 Pravidla dobrého školního webu v soutěži scool web 2015 Nové radnice, Mariánské nám. 2 Praha 1 - Staré Město 20. listopadu 2015 Ondřej NEUMAJER ondrej@neumajer.cz Soutěžní kategorie Jednotná kritéria problematizují

Více

Přístupnost webů institucí státní správy

Přístupnost webů institucí státní správy Přístupnost webů institucí státní správy Analytická studie Dobrého webu Obsah Abstrakt... 1 Informace o zpracovateli... 1 Kontakt... 1 Přístupnost webu obecně... 2 Přístupnost webů státní správy... 2 Jak

Více

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III OBSAH PŘÍRUČKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍM ARCHIVU AIP SAFE III OBSAH 1. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 1.1. HLAVNÍ STRÁNKA 1.2. HORIZONTÁLNÍ MENU 1.3.

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.2 Účinnost 28.06.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.4 Účinnost

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

Seznam orgánů veřejné moci

Seznam orgánů veřejné moci Seznam orgánů veřejné moci Prezentace 27. 6. 2011 Ing. Pavel Tesař, MV pavel.tesar@smartadministration.cz 1 Obsah prezentace Co je Seznam OVM Účel, komponenty, role Komponenty Seznamu OVM Veřejné rozhraní,

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Docházkový systém modul E-PORTÁL Docházkový systém modul E-PORTÁL E-PORTÁL slouží k prohlížení docházky pomocí internetového prohlížeče, na základě přiřazených práv jednotlivým zaměstnancům (uživatelům). V E-PORTÁLu lze také plánovat

Více

Metodika hodnocení. Logika hodnocení a systém bodování. Systém nastavení hvězd

Metodika hodnocení. Logika hodnocení a systém bodování. Systém nastavení hvězd Metodika hodnocení Metodika hodnocení v rámci systému Značka kvality v sociálních službách je praktickým manuálem pro certifikátory. Je zde detailně uveden způsob a forma hodnocení jednotlivých subperspektiv

Více

Hodnocení webové stránky města Volyně www.volyne.eu

Hodnocení webové stránky města Volyně www.volyne.eu ALENA VLKOVÁ Hodnocení webové stránky města Volyně www.volyne.eu Předmět Aplikace informačních technologií Zimní semestr 2009/2010-1 - HODNOCENÍ DOSTUPNOSTI On page faktory Doména - Jedním z hlavních kritérií

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

ISSS/LORIS/V4DIS 2009 Registrační formulář a informace o konferenčním příspěvku

ISSS/LORIS/V4DIS 2009 Registrační formulář a informace o konferenčním příspěvku ISSS/LORIS/V4DIS 2009 Registrační formulář a informace o konferenčním příspěvku Název příspěvku WCAG 2.0 nový pohled na přístupnost Stručná anotace Příspěvek se zabývá novou metodikou přístupnosti a novými

Více

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Zadávací dokumentace stavby STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Název zakázky: Revitalizace obvodových

Více

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen výzva) Na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v MČ Brno- Kohoutovice schválené Radou MČ Brno-Kohoutovice dne 15.

Více

2. Zásady přístupnosti a použitelnosti webu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

2. Zásady přístupnosti a použitelnosti webu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 2. Zásady přístupnosti a použitelnosti webu Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Minoritní skupiny uživatelů Proč přístupnost? Pravidla tvorby přístupného webu Kontrola přístupnosti Další

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 48. ročník školní rok 2013-2014 P R O P O Z I C E Praha 2013 Tematické zaměření ročníku Kategorie C a D: Světlo

Více

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 140218/2014 Sp. zn.: S-JMK 105127/2014 Vyřizuje: Megová Telefon: 541 651 338 Počet listů: 5 Počet příloh/listů: 0/0

Více

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% PROJEKT ROZVOJE PORTÁLU BROŽURA PŘINÁŠÍ DÍLČÍ VÝSLEDKY STUDIÍ ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ PORTÁLU BUSINESSINFO.CZ V LETECH 2010 2013. STUDIE OBSAHUJÍ DATA PLATNÁ K 1. 3. 2010 B e n c h m a r k i n g a n a l ý

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí SPOUŠTĚNÍ CD Prezentace se spouští dvojklikem na soubor index.html. Otevře se váš výchozí internetový prohlížeč, např. Internet Explorer. V

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více