Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vladimír Srp SEO analýza internetového obchodu Bakalářská práce 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma SEO analýza internetového obchodu zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis

3 Poděkování Děkuji Mgr. Karlu Maškovi za ochotu, cenné připomínky a podněty při tvorbě mé bakalářské práce.

4 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá SEO analýzou internetového obchodu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována teoretickému představení SEO problematiky a náležitostem, se kterými se při SEO analýze můžeme setkat. V druhé části je praktická ukázka analytických metod, využitých při analýze internetového obchodu Paketo.cz zabývající se distribucí obalů a obalových materiálu. Je zde popsán celý postup analýzy počínaje analýzou klíčových slov, přes úpravy zdrojového kódu, až po návrh strategie budování zpětných odkazů. V závěru praktické části jsou shrnuty poznatky a vypsány nejzávažnější chyby, které byly SEO analýzou zjištěny. Po přečtení této práce získá čtenář přehled o on-page a off-page faktorech, které ovlivňují ať už pozitivně či negativně optimalizaci webových stránek. Klíčová slova SEO, internetový marketing, SEO analýza, optimalizace, e-shop Abstract This bachelor's thesis deals with the analysis of SEO internet business. The work is divided into two main parts, which are closely related. The first part is devoted to the theoretical presentation SEO issues and formalities with which the SEO analysis can be found. In the second part is a practical demonstration of the analytical methods utilized in the analysis of internet business Paketo.cz engaged in distribution of packaging and packaging material. There is described the whole analysis process from analysis of keywords through modifications of source code to the design strategy of building backlinks. At the end of practical knowledge are summarized and listed the most serious errors that were detected SEO analysis. After reading this work the reader gets an overview of the on-page and off-page factors that influence either positively or negatively Website Optimizer.

5 OBSAH 1 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Vyhledavače v ČR Jak vyhledavače fungují SEO SEO analýza Analýza klíčových slov On-page faktory Stromová struktura Obsahová stránka webu Zpětné odkazy PRAKTICKÁ ČÁST SEO analýza internetového obchodu Paketo.cz Analýza klíčových slov On-page faktory Analýza stromové struktury webu Rozbor obsahové stránky webu Rozbor zpětných odkazů Návrh řešení zpětných odkazů Shrnutí nejzávažnějších chyb ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM INTERNETOVÝCH ZDROJŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK... 51

6 1 ÚVOD Internetový obchod má svá specifika, která se mění s vývojem internetu a stále náročnějšími potřebami zákazníků. Stále častěji se setkáváme s internetovým marketingem, který se stal nedílnou součástí provozování internetového obchodu. S internetovým marketingem se spojuje pojem SEO, který můžeme chápat jako sadu postupů, které pomáhají zlepšit pořadí webu ve výsledcích vyhledávání a tím zvýšit jeho návštěvnost. Z důvodu nárůstu počtu internetových obchodů, kterých se dnes podle projektu Shoptet.cz pohybuje okolo , přibývá poptávek po SEO analýze. SEO analýza podává ucelený přehled o aktuálním stavu webových stránek internetového obchodu, z pohledu vyhledávačů i částečně návštěvníků, a popisuje vhodná řešení nedostatků, které se analýzou odhalí. Se SEO problematikou jsem se okrajově setkal na své praxi ve firmě Acomware s.r.o., velice mě zaujala, a proto jsem si toto téma vybral. Tato problematika mě zajímá i z toho důvodu, že bych chtěl v budoucnu internetový obchod sám zrealizovat a touto prací jsem měl možnost prohloubit své SEO znalosti a dovednosti, které bych mohl později využít. Cílem práce je teoreticky popsat analytické metody, které se v SEO analýze využívají, následně tyto metody aplikovat na internetový obchod Paketo.cz. a na základě výsledku analýzy navrhnout, jak odstranit nejzávažnější chybné on-page a offpage faktory, které jsou z hlediska optimalizace webových stránek nejpodstatnější. 1

7 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Vyhledavače v ČR Vyhledávače dokážou průměrně generovat cca 50 70% návštěvnosti internetového projektu. Z těchto údajů je patrné, že optimalizace pro vyhledávače je jednou z nejdůležitějších součástí každého webu. Největší podíl na českém trhu má vyhledávač Seznam.cz, kterému jasně konkuruje Google.cz (ve spojení s Google.com). Další vyhledávače již používá malé procento uživatelů internetu. 1 Obrázek 1: Podíly vyhledávačů v ČR k lednu Jak vyhledavače fungují Vyhledávače pracují na principu prohledávání internetu, sběru a stahování dat do svých databází. Vyhledávače poté tyto informace poskytují uživateli dle určitého algoritmu a daných pravidel. Vyhledávače používají pro procházení webových stránek své vyhledávací roboty (u vyhledávače Seznam.cz se nazývá Seznambot a u vyhledávače Google.cz se nazývá 1 Proč PPC reklama nesmí chybět v marketingovém mixu: Důvody, proč využít PPC reklamu. In: Unmarketing.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 2

8 Googlebot). Vyhledávací roboti vyhledávačů jsou kódy, které se rozesílají na webové stránky, kde shromažďují data. Roboti poté zasílají data daným vyhledávačům do jejich databáze. Tento proces se nazývá indexace webových stránek. Vyhledávače porovnávají data v indexu z různých hledisek, především podle toho, jak jsou vytvořeny, jak jsou optimalizovány z hlediska SEO, kolik informací v sobě mají, kolik na ně vede zpětných odkazů z jiných webů, jak často jsou obměňovány, jak kvalitní informace nesou atd. Dle těchto údajů přiřazují vyhledávače webům určité body, takzvané ranky vyhledávačů (Google Page rank, Seznam Srank, Alexa Rank, Jyxo Rank a podobně), které jsou určitým hodnocením webu. V dnešní době však ranky ztrácejí na významu. 2.3 SEO SEO, optimalizace pro vyhledávače (zkratka z anglického Search Engine Optimization) je způsob, jak upravit web tak, aby se zobrazoval ve výsledcích vyhledávání na předních místech. 2 Pořadí ve výsledcích vyhledávání je ovlivněno řadou faktorů webových stránek (např. velikost stránek, stromová struktura, H nadpisová struktura a další). Záleží tedy, jak jsou tyto faktory z hlediska SEO optimalizovány. Optimalizace pro vyhledávače přivede více cílených návštěvníků, větší počet objednávek a s nimi i vyšší zisk. 2 Internetový marketing. In: Synergio.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 3

9 Obrázek 2: Schéma, kam uživatelé soustředí svojí pozornost ve výpisu výsledků vyhledávání (červená barva znázorňuje největší intenzitu) SEO analýza 3 SEO analýza je vhodným nástrojem, jak ověřit, zda web netrpí z pohledu optimalizace pro vyhledávače závažnými nedostatky, které by bránily v maximálním využití potenciálu webu. 4 SEO analýza zahrnuje pět hlavních částí. Jedna bez druhé nemůže být, neboť se navzájem vhodně doplňují a posilují. Jedná se o tyto faktory: Analýza klíčových slov On-page faktory Stromová struktura webu Obsahová stránka webu Off-page faktory Analýza klíčových slov Analýza klíčových slov je základním bodem, který je třeba vhodně vypracovat ještě před samotnou optimalizací webu. Hlavním cílem je najít vhodná klíčová slova, která by zvýšila návštěvnost daného internetového projektu a tím také zisky tohoto projektu. Klíčová slova nebo klíčové výrazy jsou výrazy, na které se internetový projekt zobrazuje ve vyhledávači. Můžeme 3 NOHÁL, Tomáš. ACOMWARE S.R.O. SEO Workshop. Praha, 2010, 4. s. 4 HOFFMANN, Martin. Analýza SEO. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 4

10 je dělit do několika skupin dle jejich vhodnosti pro daný internetový projekt. Veškeré tyto výrazy poté mohou při správné optimalizaci zvyšovat návštěvnost internetového projektu. Jako jednoduchá nápověda toho, jak uživatelé přibližně vyhledávají, mohou sloužit našeptávače jednotlivých vyhledávačů. V našeptávačích se generují nejvíce hledaná klíčová slova nebo klíčové výrazy, které jsou poté řazeny právě dle jejich hledanosti. U klíčových slov či výrazů však nejsou v našeptávači zobrazeny žádné konkrétnější hodnoty a může tak sloužit pouze jako vhodná nápověda, co přibližně uživatelé hledají. Obrázek 3: Našeptávač vyhledavače Seznam.cz Analýza klíčového slova nám ukáže vztah hledaného klíčového slova z hlediska konkrétních hodnot s jeho konkurencí. Pokud je určité slovo mnohokrát denně vyhledávané a nemá mnoho výsledků ve výsledcích vyhledávání, může být toto slovo vhodné pro optimalizaci. Takovéto slovo se dá poté jednoduše zoptimalizovat bez velkého úsilí. Pokud je naopak některé slovo málo vyhledávané a má velkou konkurenci, je toto slovo pro optimalizaci nevhodné a dosažení předních pozic ve vyhledávačích na toto slovo je velmi složité. U klíčových slov platí, že čím více je obecné, tím menší má toto slovo konverzi, tedy je menší šance, že návštěvník z tohoto klíčového slova učiní objednávku či využije služeb, které jsou na webu nabízeny. Nejpodstatnější pro český trh je analýza klíčových slov pro vyhledávače Seznam.cz (cca 54% ze všech uživatelů internetu) a pro Google.cz (po přechodu vyhledávačů Centrum.cz a Atlas.cz na vyhledávání Google cca 36% ze všech uživatelů internetu). Při analýze klíčových slov vycházíme z toho, že zkoumáme návštěvnost určitého klíčového slova v různých tvarech. Tyto výsledky následně porovnáváme s konkurencí slova ve vyhledávači. K analyzování klíčových slov se využívají nástroje Google AdWords, pro zjištění hledanosti slov prostřednictvím Google.cz, Sklik a Nástroj pro hledanost klíčového slova pro Seznam.cz. Pro zjištění pozic webu ve vyhledávačích na klíčová slova se používá např. nástroj Collabim. 5

11 Obrázek 4: Nástroj pro hledanost klíčových slov ve vyhledávači Seznam.cz (obrázek byl upraven) On-page faktory On Page faktory jsou faktory, které ovlivňují kvalitu optimalizace pro vyhledávače a jsou umístěny přímo na optimalizovaném webu. Mezi On Page faktory patří např. validita zdrojového kódu, velikost stránek, nadpisová struktura atd. 6

12 Validita zdrojového kódu Validita zdrojového kódu neboli syntaktická správnost kódu je významnou součástí nejen optimalizace pro vyhledávače, ale také použitelnosti webu. Jedná se o správné sepsání zdrojového kódu takovým způsobem, který vyhovuje daným kritériím zdrojového kódu. Pokud by se ve zdrojovém kódu vyskytla závažná chyba, mohly by být některé části internetového projektu nefunkční a daný projekt by se stal pro uživatele nepoužitelný. Vyhledávače dávají kvalitě zdrojového kódu určitou váhu, která však není příliš velká. Jedním z nejlepších online nástrojů pro kontrolu validity zdrojového kódu je Validátor W3C, který na svých stránkách bezplatně provozuje World Wide Web Consorcium, mezinárodní konsorcium, jehož členové společně s veřejností vyvíjejí webové standardy pro World Wide Web. Obrázek 5: Nástroj pro kontrolu validity zdrojového kódu. Do pole Adress se vkládá adresa webu, kliknutím na Check se spustí validace. Chybová stránka 404 Pokud uživatel zadá URL adresu za lomítkem, která neexistuje (např. zobrazí se chybová stránka 404. Tato situace může nastat i v případě, že stránka byla z webu odstraněna a uživatel ji měl například uloženou v oblíbených položkách. Z tohoto důvodu je vhodné mít na internetovém projektu nastavenou chybovou stránku 404 tak, aby se po chybném zadání URL adresy zobrazila stránka hledaného webu. Nejčastěji se s chybovou hláškou setkáváme při přejmenování kategorií v e-shopech. 7

13 Velikost stránek Velikostí stránek je myšlena datová velikost dané stránky. Velikost stránek je pro vyhledávače důležitá zejména z toho důvodu, že uživateli s pomalejším připojením se může daná stránka načítat pomaleji, případně se nenačte vůbec. Internetové projekty s delší dobou načítání mohou dosáhnout o něco horších výsledků při vyhledávání než jejich konkurence. Při tvorbě samotného webu, ale také jeho obsahu, je tedy třeba dbát na to, aby na dané stránce nebylo takové množství obsahu, které by mohlo být v tomto ohledu zbytečnou zátěží. Ideální datová velikost zdrojového kódu je u internetových projektů do 600 kb. 5 Indexace stránek Indexace webu vyhledávačem je pro dosažení dobrých pozic ve vyhledávačích taktéž důležitá. Pokud by internetový projekt nebyl vyhledávačem zaindexován, vůbec by se nevyskytoval mezi výsledky vyhledávání. Pokud se do indexace vyhledávače dostane jakákoliv stránka internetového projektu, je vyhledávač schopen pomocí svého robota postupně začít procházet další stránky projektu. Indexaci stránek internetového projektu můžeme velmi snadno zjistit díky jednoduchému příkazu, který můžete do jednotlivých vyhledávačů zadat. Jedná se o příkaz site:www.domena.cz, který zadáte přímo do vyhledávání daných vyhledávačů. Vyhledávač zobrazí následně počet stránek, které byly nalezeny. Počet výsledků ve vyhledávači odpovídá počtu stránek, které jsou v daném vyhledávači indexovány. 6 5 Cesta k lepší SEO optimalizaci. In: Acomware.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 6 CICVÁREK, Antonín. NETDIRECT S.R.O. SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik. Praha, 2010, 51. s. 8

14 Obrázek 6: Příklad zadání příkazu pro zjištění počtu indexovaných stránek ve vyhledavači Seznam.cz Sitemap.xml Soubor Sitemap.xml je souborem, který by měl vyhledávačům usnadnit procházení internetového projektu a také jeho indexaci. V tomto souboru by měl být obsažen seznam všech stránek internetového projektu. Vytvořením tohoto souboru zvyšujete svoji šanci pro lepší indexaci ve vyhledávačích. Robots.txt Soubor Robots.txt je textovým souborem, který vyhledávačům zakazuje vstup na některé stránky webu a tím také jejich indexaci. Tímto souborem tedy můžete zamezit indexaci některých stránek, které nejsou pro vyhledávače důležité, jako např. nákupní košík, css soubory, apod. Využití domény pro SEO Doména slouží jak k zapamatování návštěvníkům webu, tak k orientaci pro vyhledávače. Důležité je, aby doména co nejlépe popisovala zaměření webu. Velmi důležitá je pro vyhledávač historická hodnota domény tzn., kdy byla doména zaregistrována a jaký obsah se na dané doméně vyskytoval. Vhodné je také použití důležitého klíčového slova přímo v doméně, případně více klíčových slov, která však musí být oddělena pomlčkou. Doména by měla být co nejjednodušší, co nejlépe zapamatovatelná na první pohled uživatele a neměla by být příliš dlouhá. 9

15 URL adresa URL adresa je jasným identifikátorem pro danou stránku na doméně určitého serveru. Jedná se o definici umístění daného souboru na serveru určité domény. URL adresa může případně obsahovat protokol, pod kterým se k dané URL adrese přistupuje. Čistá URL znamená zobrazení klíčových slov ve výpisu URL adresy v kategoriích, detailech článků, produktů a podobně. Toto zobrazení je vhodné jak z hlediska optimalizace pro vyhledávače, tak pro uživatele, kdy umožní uživateli lepší orientaci na webové stránce. Uživatel i robot vyhledávače ví, kde se v dané chvíli na webu nachází. Výpis klíčových slov v URL adrese je z hlediska SEO velice významný, jelikož zajistí vyšší váhu a četnost klíčového slova, na které se pak web může dostat na lepší pozice ve výsledcích vyhledávání. H nadpisová struktura H nadpisová struktura dostala toto označení, protože jsou nadpisy ve zdrojovém kódu webových stránek značeny tagy <h1>, <h2>, atd. a strukturovány z hlediska Nadpisu 1, 2, 3 atd. a tzn. že H1= Nadpis 1. H nadpisy jsou velmi důležité z hlediska optimalizace pro vyhledávače. H nadpisy můžeme přiřadit k nadpisům na obyčejné textové stránce. Robot vyhledávačů při prohledávání webu prochází jednotlivé stránky a orientuje se dle mnoha parametrů, mezi tyto parametry patří také H nadpisy. Robot vyhledávače, tak jako běžný uživatel, se orientuje v množství informací pomocí nadpisu. Je to tak, jako byste vzali noviny, také nejdříve čtete největší nadpisy, poté menší a až vás některý zaujme, přečtete si text. Pomocí těchto H nadpisů se umí roboti vyhledávače zorientovat a poskytnout tak uživatelům internetu vhodné odpovědi na jejich dotazy. Vyhledávače dávají klíčovým slovům v H1 a v H2 nadpisech značnou váhu. Jeho neuvedením na svých stránkách se ochuzujeme o velmi kladný vliv na optimalizaci. H1 nadpis se většinou dává jako hlavní nadpis na stránku (na každé stránce by měl být pouze jeden nadpis H1). H1 nadpisem označujeme hlavní kategorii, popřípadě sekci webu. Tento H1 nadpis je také nejdůležitějším H nadpisem vůbec. H2 podnadpis může být na stránce obsažen vícekrát. Takto označené podnadpisy mohou na stránce vyjadřovat odkazy na podsekce, popřípadě důležité nadpisy označující určitou skupinu, důležité články či kategorie. H3 nadpisy a nižší většinou označují skupinu výrobku nebo další články, popřípadě důležité informace, které jsou pro návštěvníka webu podstatné. 10

16 2.4.3 Stromová struktura Stromová struktura je nejdůležitějším článkem pro vytvoření ideálního internetového obchodu nejen pro vyhledávače, ale také pro potencionální zákazníky. Díky vhodně zvolené stromové struktuře lze velké množství nových uživatelů získat, naopak lze o velké množství potencionálních zákazníků přijít. Po vyhotovení detailní analýzy klíčových slov je tedy třeba se zaměřit na stromovou strukturu internetového obchodu, která by měla obsahovat tyto části: 1) hlavní menu 2) strom kategorií 3) novinky 4) informace pro Vás První část stromové struktury musí obsahovat důležité údaje, které jsou nezbytné pro uživatele, pokud by na webu chtěli nakoupit a zajímaly by je jakékoliv náležitosti, které jsou spojené s firmou či společností, nebo se systémem objednávání (např. obchodní podmínky). Další 3 části by měly vzniknout na základě analýzy klíčových slov. Je třeba klíčová slova vhodně rozdělit a určit, které klíčové slovo je vhodné pro název kategorie (příp. produktů v této kategorii), názvy novinek či zajímavostí v části informace pro Vás. Veškeré části webu musí být tvořeny naprosto přehledně a logicky z důvodu, aby uživatel, který by rád nakoupil cokoliv z nabídky, rychle našel tu část internetového obchodu, která jej zajímá. Jinak odejde ke konkurenci Obsahová stránka webu Titulky stránek Titulek je dalším významným faktorem z hlediska optimalizace pro vyhledávače. Titulek webu vidí uživatel v horní liště prohlížeče a rovněž při uložení do oblíbených webových adres ve svém prohlížeči. Titulek webu je rovněž viditelný ve výsledcích vyhledávání ve vyhledávačích. 7 CICVÁREK, Antonín. NETDIRECT S.R.O. SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik. Praha, 2010, s. 11

17 Obrázek 7: Ukázka titulku v prohlížeči Obrázek 8: Ukázka titulku ve vyhledávači Seznam.cz Vyhledávače řadí titulky k předním obsahovým faktorům z hlediska optimalizace pro vyhledávače. Titulek webu by měl být stručný, ale zároveň také výstižný. Měl by popisovat danou stránku webu, které náleží. Titulek je tedy důležité tvořit tak, aby byl pro každou stránku originální a aby popisoval, co na dané stránce může uživatel (vyhledávač) nalézt. V případě titulní stránky je důležité, aby titulek krátce vystihoval obsah celého webu. To znamená, že je vhodné do titulku umístit název webu a případně nějaké důležité klíčové slovo, slova nebo fráze Aby se titulek kompletně zobrazil ve vyhledávači, měl by obsahovat maximálně 8 slov a zároveň 64 až 70 znaků. Ve vyhledávači Seznam.cz, však může být i delší, jelikož je tento vyhledávač schopen zobrazit pouze důležité části titulku. Meta tagy Meta tagy definují vlastnosti dané stránky, jako např. autor stránky, klíčová slova, popisek stránky, apod. Jsou vždy umístěny v hlavičce zdrojového kódu. I když je meta tagů velké množství, pro optimalizaci pro vyhledávače jsou zajímavé pouze meta tagy Keywords a Description. Meta tag Description mohou vyhledávače Google.cz a Seznam.cz použít jako výsledek vyhledávání. Meta tagy Keywords dnes již nezaujímají tak velkou prioritu jako v dřívějších dobách. Dá se dokonce říci, že jej velké vyhledávače zcela ignorují. Není však na škodu, pokud se v meta tagu Keywords objevují dynamicky alespoň hlavní klíčová slova. Meta tagy Keywords dosud totiž slouží nižším vyhledávačům a katalogům, jako je např. Bing.cz. Do meta tagu Keywords by vždy měla být doplněna pouze klíčová 12

18 slova, která jsou důležitá pro stránku, na které je daný meta tag Keywords umístěn. Ideální počet klíčových slov v tomto meta tagu je do 10 klíčových slov, případně klíčových frází. Meta tag Description je popiskem stránky, kde se snažíme co nejlépe a nejvýstižněji popsat pro robota vyhledávače a případně pro uživatele danou stránku. Meta tag Description je důležitý pro vyhledávače Google.cz a Seznam.cz. Tyto vyhledávače používá celkem kolem 87% českých uživatelů internetu. Pokud je meta tag Description vyplněn vhodným obsahem, zobrazí se obvykle ve výpisu vyhledávání těchto vyhledávačů jako popisek stránky pod titulkem. Dochází k tomu například tehdy, pokud Google.cz nebo Seznam.cz vyhodnotí tento popisek jako vhodnější, než je text uvnitř webu a vypíše jej do výsledku vyhledávání. Meta tag Description je proto důležité vyplňovat vhodným obsahem tak, aby obsahoval klíčová slova a byl zároveň přesvědčivý pro uživatele. Tento popisek může webu ve výsledku pomoci, aby se dostal na přední pozice, ale může také přesvědčit uživatele, aby se proklikl do internetového obchodu, případně mu sdělit určité informace ještě před vstupem na webové stránky. Obrázek 9: Ukázka meta tagů ve zdrojovém kódu webové stránky Abra.eu Web copywriting Texty stránek jsou nejdůležitějším faktorem webu. Tvořit kvalitní texty za použití vhodné četnosti klíčových slov ve správném tvaru a navíc mít tyto texty často obměňovány, znamená být úspěšní. Ideální text by měl uživatele na první pohled zaujmout, měl by ho přesvědčit k tomu, aby si daný článek přečetl, popřípadě daný produkt (či službu) zakoupil. V textu by se měla ve správném tvaru (v prvním pádě, množného nebo jednotného čísla) objevovat klíčová slova, která jsou pro web podstatná. 13

19 Četnost klíčových slov v textu by měla být v rozmezí od 2% do 8% obsahu stránek 8 (přičemž se započítává i text v titulcích a meta tagu Description, zároveň se berou v potaz také synonyma a různé tvary daného slova). Nejdůležitější klíčové slovo, slova nebo fráze na stránce by měly být co nejblíže počátku textu. Optimální počet klíčových slov hraje na stránce nejdůležitější roli. Slova je vhodné použít občas i v různých tvarech, pro vetší pravděpodobnost nalezení. Velmi důležité, jak pro uživatele, tak pro vyhledávače, je neustálá obměna článků uvnitř webu (tam, kde se pořád něco děje, se vyhledávače rádi vracejí. 5 Proto je vhodné často vytvářet novinky a podávat svým klientům nejaktuálnější informace (stačí na titulní stránce webu). Uvnitř textů je velmi vhodné použití odkazů, které navazují například na jiné stránky webu, jiné články, slovník webu, detaily produktů, kategorie, popřípadě rovnou na nějakou nabídku. V případě tvorby textů je třeba si uvědomit, pro jakou skupinu články píšeme. Uvědomit si, co danou skupinu nejvíce zajímá a čím ji zaujmeme. Pokud si určíme správnou množinu klíčových slov pro jednotlivé kategorie a snažíme se na tato slova text optimalizovat, je výhodné tato slova několikrát v textu zopakovat. Působí to jak na vyhledávače, tak na psychiku uživatele. Čím častěji uživatel (vyhledávač) slovo čte, tím lépe si jej zapamatuje a utkví mu v paměti. Můžeme se o něm zmínit jak na počátku, uprostřed, tak i na konci článku. Na každých 50 slov se doporučuje použít jedno klíčové slovo. Správný článek, prezentace nebo popis by měl obsahovat určitou výzvu k akci, popřípadě by měl zapůsobit na psychiku uživatele. Nějak se jej osobně dotknout, přesvědčit jej, donutit jej k zamyšlení. Ideální text psaný na webu však nesmí zaujmout pouze uživatele, ale rovněž robota vyhledávače, který nemá psychiku ani emoce, ale řídí se přesně stanovenými pravidly. Proto text psaný na webu je odlišný od běžného textu (např. v novinách a časopisech). Je určitým kompromisem mezi velmi kvalitním přesvědčivým textem a textem složeným z co nejvíce frází v jednoduchém smyslu a v prvních pádech. Je nutné psát text tak, aby se daná stránka (text) zobrazovala ve výsledcích vyhledávání na předních pozicích. Jde o to, dát robotovi vyhledávače co 8 ŠTĚPÁN, Jíří. Marketingová podpora při zavádění nového výrobku na trh [online]. Pardubice, 2010 [cit ]. Dostupné z: pdf 14

20 nejvhodnější text pro něj, a zároveň jej napsat tak, aby uživatele přesvědčil k požadované akci. Při psaní textů pro web se nejdříve určí množiny klíčových slov, které spadají do požadovaných kategorií a popisují detaily produktů. Klíčová slova se převedou do správných tvarů (prvních pádu, jednotného nebo množného čísla) a pak se kolem nich obalí texty. Texty se proto tvoří tak, aby do nich vhodně zapadla vybraná klíčová slova, a zároveň aby byly uživatelsky přívětivé a přesvědčivé. Dobrý Copywriting musí umět odlišit myšlenky do odstavců a vět. Musí umět vhodně zakomponovat klíčová slova, opakovat myšlenku a to jak na začátku textu, tak i jako připomínku na konci věty. Klíčová slova je nutné použít nejen v textu, ale také v titulku stránky a v H nadpisu. Duplicita obsahu U kontroly duplicitních obsahů jde o rozbor existence totožného obsahu s konkurenčními weby. Pokud vyhledávač na webu na tento jev narazí, může se stát, že duplicitní stránky nebude indexovat, nebo budou indexovány hůře. Dalším případem duplicitního obsahu je duplicita v rámci jednoho webu. Při takovém případě bude vyhledávač indexovat pouze jednu z těchto stránek a ostatní bude ignorovat. Pokud daná situace nastane, je třeba přesměrovat duplicitní stránky na jednu stránku pomocí přesměrování 301, které zajistí trvalé přesměrování. Jedním z nejlepších online nástrojů, který vyhledává internetové projekty se stejnými texty je Copyscape dostupný z Cílem služby Copyscape je ochrana obsahu webu proti krádežím a plagiátorství. Zadáním adresy webu služba okamžitě vyhledá stránky, na kterých je použitý stejný nebo podobný text. Proti kopírování se pak může uživatel chránit umístěním varovného banneru na svůj web. Při využití pokročilých funkcí lze nastavit automatické pravidelné sledování nových kopií webu a upozorňování jejich majitele. Také lze pomocí této metody testovat původnost nového obsahu. V základní verzi je nástroj k dispozici zdarma. 9 9 Copyscape com - vyhledávání kopií obsahu webu. In: Workline.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 15

21 Obrázek 10: Nástroj pro kontrolu duplicitního obsahu. Do pole se vkládá adresa webu, kliknutím na Copyscape Search se spustí vyhledávání Zpětné odkazy Zpětným odkazem se označuje každý odkaz mířící na danou stránku z jiné stránky. 10 Zpětné odkazy jsou jedním z off-page faktorů webu, které nelze ovlivnit přímo v samotném webu. Zpětné odkazy vedoucí na web jsou velice užitečné, jelikož vyhledávače dávají dle množství a kvality zpětných odkazů své hodnocení, které je jedním z faktorů, pomocí něhož se weby dostávají na lepší pozice ve výsledcích vyhledávaní. Vyplatí se vybudovat větší strukturu zpětných odkazů, například nákupem kvalitních zpětných odkazů, výměnou odkazů, registracemi do katalogů, apod. Další způsob je také přispívání svými články na různé tematické weby a konference a tam uvádět odkaz na váš web. Dobrý zpětný odkaz je odkaz z tematicky zaměřeného webu, který má vysoký Google Page Rank a Seznam Srank a který odkazuje na co nejmenší počet jiných webů (v nejlepším případě pouze na váš). Vhodný odkaz by měl také obsahovat anchor text, klíčové slovo v odkazu, které se ideálně vyskytuje v textu nebo článku webové stránky, na kterou odkazujeme, a ne jen URL adresu. 10 Internetový slovníček: Zpětný odkaz. In: Adaptic.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 16

22 Nákup zpětných odkazů Nejefektivnějším, ale také nejdražším řešením zpětných odkazů je nakupování kvalitních odkazů nebo článků s odkazy z oborových webů. U této formy budování zpětných odkazů je nejdůležitějším krokem vytypování kvalitních serverů, které se zabývají tématikou, která je pro internetový projekt důležitá, a poté stanovení a vyjednání ceny daného odkazu dle kvality serveru a formy odkazu. V tomto případě může jít o malé informační servery nebo blogy, které jsou vytvářeny fanouškem nebo příznivcem daného oboru, ale také velké informační servery, na kterých se vyskytují informace o problematice vztahující se k vašemu projektu. Výměna zpětných odkazů Nejběžnější formou získávání zpětných odkazů je výměna zpětných odkazů, která však má velkou nevýhodu. Jako taková má negativní vliv pro optimalizaci u vyhledávače Google.cz, který ji nedokáže automaticky rozeznat. U této formy získávání je obtížné určit její dlouhodobý účinek a z tohoto důvodu není pro optimalizaci vhodná. Pokud byste k výměně odkazů přistoupili, je třeba dbát zejména na kvalitu vašeho partnerského webu (obsah webu, ranky webu, odkazující stránky na daný web, apod.). Tvorba PR článků PR článek, odkazující na public relation (vztahy s veřejností), je nástrojem marketingové komunikace. Tato forma tvorby zpětných odkazů je jednou z efektivnějších forem. Tvorbou PR článků propagujete profil firmy nebo společnosti a její značku. PR články jsou umisťovány na portály, které se týkají oboru, ve kterém podnikáte, nebo na portály umožňující vkládání článků zdarma. I když se v tomto případě nemusí jednat přímo o oborové weby, je přínos tohoto odkazu dostatečný a investice do této formy odkazů není vysoká. Jelikož je takových projektů velké množství, jedná se o celkem zajímavou formu podpory webu. Tvorba obsahových článků Obsahové články se od PR článků odlišují zejména svým obsahem, jelikož dané články nepropagují vaši firmu, společnost nebo internetový obchod. Tyto články jsou tvořeny zejména za účelem optimalizace pro vyhledávače vašeho internetového obchodu. Jedná se např. o články, které popisují nové trendy v daném oboru, obsahují informace o jednom produktu či jeho recenzi, apod. Jedná se tedy o články, které mají pro uživatele alespoň malou informační hodnotu a pomohou mu např. s výběrem 17

23 vhodného produktu dle jeho požadavku. U těchto článků je např. vhodné nakonec vložit podpis autora, díky kterému se uživatel dozví, který odborník pro něj tyto informace připravil. 11 Vytváření mikrostránek Mikrostránky jsou rozsahem malé weby nesoucí úzce zaměřené informace. 12 Jsou vhodné pro posílení značky a hlavního webu. Jejich využitelnost roste v případě oboru, ve kterém je dostatek informací a který je zároveň vysoce konkurenční. U tvorby mikrostránek je důležité nastavit jasný a vhodný systém, kterým se mikrostránky budou tvořit. Je důležité nejprve rozhodnout, k čemu bude daná mikrostránka určena. Může se jednat o mikrostránku, která bude zaměřena na podporu optimalizace daného webu, nebo na budování značky. Může být také vytvořena informační mikrostránka. Přispívání do blogů a diskusních fór Další možností pro tvorbu zpětných odkazů je přispívání do blogů a diskusních fór, které se zabývají problematikou spojenou s oborem internetového obchodu. Tyto zpětné odkazy sice ve většině případů nemají takovou váhu pro vyhledávače, ale mohou generovat slušnou návštěvnost. Uživatelé, kteří navštíví internetový projekt z těchto webů, se nejspíš o danou problematiku nebo obor zajímají a je zde tedy větší pravděpodobnost, že objednají nějaký produkt nebo službu. U těchto projektů je však třeba přispívat takovým způsobem, aby z příspěvků nebylo přímo patrné, že se jedná o reklamu, jinak by byly příspěvky smazány, nebo by mohly být vyhledávači považovány za spam. Registrace do firemních katalogů Efektivní formou tvorby kvalitních zpětných odkazů pro začínající internetové obchody, jsou firemní katalogy. Slouží jak pro optimalizaci stránek, tak pro zvýšení návštěvnosti z odkazujících stránek. Některé firemní katalogy mají vysokou návštěvnost, může se díky nim na váš internetový projekt dostat nemalé množství uživatelů hledající určitou firmu, ve většině případů v určitém regionu. Zde tedy není důležitá jen kvalita odkazu, ale také kvalita obsahu, který je vložen do firemního 11 CICVÁREK, Antonín. NETDIRECT S.R.O. SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik. Praha, 2010, s Proč mikrostránky?: Co si představit pod pojmem mikrostránky?. In: Mikrostranky.com [online] [cit ]. Dostupné z: 18

24 katalogu. Ve firemních katalozích je také možnost přednostního výpisu před konkurencí, což opět zvýší návštěvnost vašeho projektu. 19

25 3 PRAKTICKÁ ČÁST 3.1 SEO analýza internetového obchodu Paketo.cz Společnost G.N.P. spol. s.r.o., která byla založena v roce 1995 se orientuje na zákazníky, kteří vyžadují jak kvalitu výrobků, tak i kvalitu dodavatelsko-logistického servisu. Největší podíl produkce tvoří běžné kartonážní výrobky - obaly z vlnité lepenky (klopové krabice, výseky, paletové boxy, přepravní boxy, proložky, mřížky apod.). V posledních letech, postupně rozšiřuje sortiment nejen kartónových obalů, ale i ostatních běžných balících materiálů (lepící pásky, vázací pásky, fólie, sáčky atd.) tak, aby byl tento materiál dostupný i drobným zákazníkům prostřednictvím internetového obchodu 13 Paketo.cz, ke kterému se tato analýza vztahuje Analýza klíčových slov Tato část je věnována analýze klíčových slov hlavní stránky internetového obchodu Paketo.cz a jeho vybraných kategorií. Najdeme zde jednotlivá klíčová slova s důležitými údaji o jejich hledanosti a pozicích. Pro zjištění klíčových slov jsem využil nástroj Google AdWords (obr. 12), kde je vyznačeno kam se vkládá URL adresa webu a níže pak aplikace navrhne další klíčová slova. Při rozboru klíčových slov, ke zjištění jejich hledanosti, jsem použil nástroj Google AdWords a Sklik. Pro zjištění pozic webu ve vyhledávačích jsem využil nástroj Collabim. Obrázek 11: Nástroj Sklik. Hledanost je uváděna za jeden měsíc 13 O nás. In: Gnp.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 20

26 Obrázek 12: Nástroj AdWords Obrázek 13: Nástroj Collabim Tabulky, které budou následovat, jsou shrnutím výsledků z výše uvedených nástrojů. Hodnoty ve sloupcích Hledanost Seznam.cz a Google.cz jsou přepočítány na zaokrouhlenou průměrnou denní hledanost klíčových slov uživatelů daných vyhledavačů. Hodnoty ve sloupcích pozice Seznam.cz a Google.cz jsou aktuální pozice ve vyhledávačích, na kterých se Paketo.cz nachází. Pokud se jako výsledek 21

27 zobrazuje 60+, znamená to, že web je níže jak na 6 stránce, což znamená, že je pro dané klíčové slovo uživateli takřka k nenalezení. Klíčová slova hlavní stránka V tabulce níže jsou uvedena veškerá klíčová slova, která jsou pro hlavní stránku internetového obchodu důležitá. Klíčové slovo Hledanost Seznam.cz Hledanost Google.cz Pozice Seznam.cz Pozice Google.cz Obaly obalový materiál balící materiál Paketo gnp czech republic paketo.cz Gnp balící materiály obaly morava obalové materiály Tabulka 1: Vybraná klíčová slova pro hlavní stránku Z klíčových slov, která jsou uvedena v tabulce, bych se primárně zaměřil na slova obaly, obalový materiál a obalové materiály, která jsou pro hlavní stránku nejpodstatnější. 22

28 Klíčová slova kategorie Krabice a boxy Zde jsou uvedena klíčová slova pro kategorie spojené s krabicemi a boxy, případně jejich produkty. Klíčové slovo Hledanost Seznam.cz Hledanost Google.cz Pozice Seznam.cz Pozice Google.cz Krabice papírové krabice plastové obaly kartonové krabice úložné krabice plastové krabice krabice s víkem kartonové obaly krabice na pizzu krabice na stěhování Kartony Boxy lepenkove krabice plastová krabice krabice z lepenky přepravní obaly lepenkové krabice kartony krabice kartonove krabice Tabulka 2: Vybraná klíčová slova pro kategorii Krabice a boxy Z těchto klíčových slov bych největší pozornost věnoval slovům krabice, papírové krabice, kartony, krabice s víkem a boxy, která jsou více vyhledávaná a zároveň u nich není tak silná konkurence. Dále bych se zaměřil na slova, krabice na pizzu, kartonové krabice, krabice na stěhování, lepenkové krabice. 23

29 Klíčová slova kategorie Fólie V níže uvedené tabulce byla analyzována klíčová slova, která jsou spojena s kategorií fólie a jejími produkty. Klíčové slovo Hledanost Seznam.cz Hledanost Google.cz Pozice Seznam.cz Pozice Google.cz Folie bublinková folie balící folie stretch folie fixační folie stretch fólie obalová folie odvíječe folií odvinovače folií stretch folie cena Fólie folie v rolích bublinkové folie v rolích Tabulka 3: Vybraná klíčová slova pro kategorii Fólie Vysokou hledanost mají klíčová slova bublinková folie, fólie, a folie. Nemělo by se zapomenout ani na stretch fólie, balící folie, a stretch folie. Tato klíčová slova nejsou sice tolik vyhledávaná, jako předchozí klíčová slova, ale pro tuto kategorii jsou z hlediska optimalizace důležitá. 24

30 Klíčová slova kategorie Sáčky, pytle a tašky Zde jsou uvedena důležitá klíčová slova pro kategorii Sáčky, pytle a tašky, případně pro její produkty. Klíčové slovo Hledanost Seznam.cz Hledanost Google.cz Pozice Seznam.cz Pozice Google.cz Tašky Pytel papírové tašky Sáčky igelitové tašky látkové tašky papírové sáčky igelitové pytle pytle na odpad igelitové sáčky papírové pytle stojany pro pytle na odpad Taška stojan na pytle zip sáčky mikrotenové sáčky sáčky se zipem Pytle Tabulka 4: Vybraná klíčová slova pro kategorii Sáčky, pytle a tašky Z kategorie Sáčky, pyle a tašky jsou nejvíce vyhledávaná slova papírové tašky, taška, igelitové tašky, tašky, pytle, sáčky a pytel. Věnoval bych se i méně hledaným slovům: igelitové sáčky, zip sáčky, papírové sáčky, igelitové pytle, pomocí nichž by se potenciální zákazník mohl dostat na stránku konkrétního produktu. 25

31 3.1.2 On-page faktory V této části byly kontrolovány veškeré důležité technické faktory, které by mohly ovlivnit optimalizaci jednotlivých stránek internetového projektu. Kontrola validity zdrojového kódu Internetový projekt Paketo.cz obsahuje celkem 5 chyb, které však nejsou tak závažného rázu, aby poškozovaly daný projekt. Bylo by dobré některé chyby opravit, aby byl zdrojový kód snadněji průchozí pro vyhledávače. U internetového obchodu nejsou zcela všude doplněny alternativní popisky obrázků, což by mohl být problém u uživatelů, kteří mají u obrázků zakázané zobrazování. Uživatel poté netuší, že se na dané stránce objevuje například odkaz či nějaký obsah. Bylo by proto dobré u všech obrázků doplnit jejich alternativní popisek, aby uživatel vždy věděl, co se na dané stránce vyskytuje za obsah. Nastavení chybové stránky 404 U webu Paketo.cz je chybová stránka vložena ve vhodném tvaru. Chybová stránka má stejnou grafiku jako zbytek obchodu, zobrazuje se zde odkaz na hlavní stránku a po 3 vteřinách na ni zákazníka automaticky přesměruje. Obrázek 14: Ukázka chybové stránky 404 Vypočet velikosti stránek Pomocí nástroje Web Developer 1.1.9, což je rozšíření webového prohlížeče Mozzila, jsem zjistil přesnou velikost stránek internetového obchodu. Hlavní stránka internetového obchodu má nyní datovou velikost 1026 kb, což už je vysoká hodnota a uživateli s pomalejším připojením se stránka bude načítat pomaleji. 26

32 Po případném doplnění nového obsahu dojde ještě ke zhoršení této situace a Paketo.cz tak dosáhne horších výsledků při vyhledávání než konkurence. Obrázek 15: Datová velikost hlavní stránky získaná nástrojem Web Developer Hlavní zátěží na hlavní stránce jsou obrázky, které jsou uvedeny v hlavním obsahu pro informování uživatele o možnosti dopravy jeho produktů. Tyto obrázky jsou ve formátu PNG, který je pro obrázky publikované na internetu nevhodný. Zvolil bych formát JPG, který je po stránce velikosti souborů přijatelnější. Kategorie Krabice a boxy má nyní datovou velikost 450 kb, což je ideální hodnota, která se neblíží horní hranici maximální datové velikosti. Pokud se bude do kategorie doplňovat nový obsah, nemělo by dojít k větším problémům. Obrázek 16: Datová velikost vybrané kategorie získaná nástrojem Web Developer Na stránkách kategorie jsou nejobsáhlejší soubory scriptů, které svou velikostí však ničím neohrožují optimalizaci dané kategorie. Není třeba tento faktor u kategorií řešit. 27

33 Produkt Krabice na pizzu 320x320x30mm, bez potisku, vysekávaná má datovou velikost 683 kb, což je hodnota, která lehce přesahuje danou normu. Obrázek 15: Datová velikost vybraného produktu získaná nástrojem Web Developer Největší podíl na velikosti mají soubory scriptů, konkrétně ten, který propojuje internetový obchod s Facebookem (http://connect.facebook.net/cs_cz/all.js#xfbml=1). Ten bohužel nijak neupravíme, proto by se měly přeformátovat obrázky z PNG na formát JPG, a tím zmenšit velikost stránky na maximální hodnotu 600 kb. Indexace stránek U projektu Paketo.cz je ve vyhledávači Seznam.cz v indexaci stránek a vyhledávač Google.cz indexuje celkově stránek. Hodnota je vůči sortimentu celkem dobrá a pro optimalizaci dostačující. Obrázek 17: Počet zaindexovaných stránek projektu Paketo.cz ve vyhledavači Google.cz 28

34 Obrázek 18: Počet zaindexovaných stránek projektu Paketo.cz ve vyhledavači Seznam.cz Správnost sitemap.xml U internetového obchodu Paketo.cz je soubor Sitemap.xml vložen. I když nemá na webu samostatnou URL adresu s grafickým znázorněním, je tento soubor, co se týče obsahu, naprosto v pořádku a usnadňuje vyhledávačům indexovat i více zanořené stránky. Nastavení robots.txt Soubor robots.txt je vložen a je nastaven ve vhodném tvaru, který by však mohl být nepatrně upraven, aby vyhledávač neindexoval např. stránky košíku, které nejsou důležité. Rozbor domény Doména byla registrována dne , tudíž její historická hodnota není pro vyhledávače příliš velká. V doméně se nevyskytuje klíčové slovo, uživatel internetu tak nerozpozná zaměření internetového obchodu a nebude si moci doménu snadno zapamatovat. Doména je však vhodná pro budování značky, ale pro tento účel již existuje doména která je určena zejména pro prezentaci firmy, která internetový obchod Paketo.cz vlastní. Dříve byl internetový obchod provozován na doméně svet-obalu.cz, ve které se vyskytovalo klíčové slovo, ale ve tvaru, který není vyhledáván. Nyní je vyřešena situace s doménou svet-obalu.cz tak, že jsou veškeré odkazy na produkty atd. přesměrovány na Paketo.cz. Vhodně byla také vyřešena situace s doménou svetobalu.cz, která je přesměrována pomocí přesměrování 29

35 301 na hlavní doménu svet-obalu.cz, která by však měla směřovat přímo na Paketo.cz. Z domény svetobalu.cz tak nemůže profitovat konkurence, která by mohla doménu zaregistrovat a přesměrovat na svůj obchod. Do budoucna by bylo přínosné vytvořit obsahový projekt či mikrostránky, které by primárně sloužily k podpoře optimalizace projektu Paketo.cz, ale také k budování silnější značky. Tento projekt by mohl být např. na doméně nebo na Rozbor URL adres Současný stav URL je po technické stránce naprosto v pořádku. Zanoření se v URL adresách nevyskytuje a internetový obchod tak má čisté URL adresy. Obsahově nejsou URL adresy příliš ideální. Tato situace je zapříčiněna tím, že jsou nesprávně pojmenovány kategorie či některé produkty na internetovém obchodě. Zde jsou uvedeny příklady nynějších tvarů URL adres. Doporučuji provést změny názvů kategorií a některých produktů. Poté budou URL adresy na internetovém obchodě v mnohem lepším tvaru pro vyhledávače. Pokud se provede náprava názvů kategorií a produktů, získá se tvar URL adres (uvedené níže), který je z hlediska vyhledávačů mnohem lepší. Takto by mohli vypadat URL adresy po přejmenování údajů. 30

36 Rozbor H nadpisové struktury H nadpisovou strukturu nám přehledně a graficky znázorní již zmiňovaný nástroj Web Developer Obrázek 19: H nadpisová struktura hlavní stránky zobrazená nástrojem Web Developer H1 nadpis hlavní stránky je ve správném tvaru, jelikož není ničím skrytý a běžný uživatel jej tak může bez problému přečíst (u některých webových stránek bývá překryt například logem). Po obsahové stránce je H1 nadpis vyřešen dobře. Jeho nynější tvar vypadá takto: PAKETO.CZ obalové materiály rychle, levně, kvalitně. Jako alternativa připadá v úvahu H1 nadpis ve tvaru Kvalitní obaly a obalové materiály Paketo.cz, kde jsou uvedena dvě důležitá klíčová slova pro hlavní stránku namísto jednoho. H1 nadpisy kategorií a podkategorií jsou z technického hlediska naprosto v pořádku, jelikož se do nich automaticky doplňují názvy aktivních kategorií, a není je tedy z tohoto pohledu třeba upravovat. H1 nadpisy však v některých případech nejsou zcela vhodné, co se týče obsahu, jelikož jsou některé kategorie nevhodně pojmenovány. Např. u kategorie Vázací pásky a prostředky je H1 nadpis doplněn ve tvaru Vázací pásky a prostředky. Po jejím vhodnějším přejmenování do podoby Vázací prostředky by měl být H1 nadpis v podobě Vázací prostředky, který je ideální. H1 nadpisy produktů jsou z hlediska technického řešení v pořádku, názvy daných produktů se do nich vkládají automaticky. Pokud mám tedy zobrazenou stránku např. produktu Nůž obalářský na folii /WA - 320/, je H1 nadpis ve tvaru Nůž obalářský na folii /WA - 320/, což není obsahově příliš ideální tvar. Pokud se vhodně přejmenuje produkt na tvar Obalářský nůž na folie (WA 320), bude H1 nadpis ve tvaru Obalářský nůž na folie (WA 320), který je pro vyhledávače přijatelnější. Stejným způsobem je třeba postupovat také u dalších produktů internetového obchodu. 31

37 H2 nadpisy hlavní stránky jsou vyřešeny pro vyhledávače nevhodně, i když jsou vloženy ručně přímo do hlavního obsahu, tedy nejsou generovány automaticky, jako to mu bylo u většiny nadpisů H1, ale obsahují text, který neobsahuje žádná klíčová slova. V nynějším tvaru vypadají takto Budete se stěhovat? Nebo potřebujete zaslat křehkou, objemnou či atypickou zásilku?, Důkaz kvality certifikát APEK Certifikovaný obchod H2 nadpisy by se měly vložit tak, aby obsahovaly důležitá klíčová slova pro hlavní stránku. H2 nadpisy by měly být ve tvaru Objednejte obaly nad 1 500,- bez DPH doprava zdarma, Nový obalový materiál v nabídce, apod., což je obsah, který bude ideálně podporovat optimalizaci pro vyhledávače. H2 nadpisy kategorií a podkategorií jsou z technického hlediska doplněny správně, neboť v nich nejsou podřazeny názvy podkategorií aktuální kategorii. Jsou doplněny např. ve tvaru Ochrana hran a rohů pro bezpečnu přepravu, Samolepicí pásky pro každé použití, atd. Za hrubý nedostatek se považuje absence H2 nadpisů u kategorie Ostatní balící materiály a u všech jejích podkategorií a také u podkategorie Papírové hrany. H2 nadpisy produktů nejsou doplněny vůbec, což je pro optimalizaci kritické. Bylo by vhodné H2 nadpisy vkládat ručně přímo do obsahu, např. u produktu Nůž obalářský na folii /WA - 320/ v podobě Parametry produktu Obalářský nůž na folii /WA - 320/, Použití produktu Obalářský nůž na folii /WA - 320/, apod. Tento obsah může být také vytvářen automaticky. H3 nadpisy hlavní stránky také nejsou doplněny. Měly by obsahovat názvy podkategorií, které jsou uvedeny v hlavním obsahu. H3 nadpisy by tedy měly vypadat takto: Krabice na pizzu, Balicí papír v rolích, Poštovní obálky, atd. H3 nadpisy kategorií a podkategorií se vůbec nevyskytují a pro optimalizaci webu by se měly doplnit. Měly by se v nich objevovat názvy produktů, které jsou zobrazeny v hlavním obsahu např. Odnoska na víno - mikrovlna hnědo hnědá 1 x 0,75l, Samolepící páska PP 50x66 Žlutá, atd. H3 nadpisy produktů chybí a měly by být doplněny např. ve tvaru souvisejícího zboží. Toto řešení je z hlediska optimalizace jedno z nejlepších. Další H nadpisy jsou na webu v podstatě zbytečné a není třeba je vůbec na webu uvádět. 32

38 3.1.3 Analýza stromové struktury webu Nynější stromová struktura internetového obchodu Paketo.cz (viz. Obrázek 20) není pro vyhledávače ani pro zákazníky ve správné podobě. Vyhledávače mohou postrádat vhodná klíčová slova a uživatelé se mohou v této stromové struktuře méně orientovat, jelikož jsou kategorie a podkategorie nelogicky pojmenovány. Je tedy třeba vytvořit nový systém stromové struktury, který bude obsahovat kategorie vytvořené dle hledanosti klíčových slov uživateli ve vyhledávačích. 33

39 Obrázek 20: Ukázka stromové struktury webu Paketo.cz 34

40 Zde je vhodný návrh stromové struktury, kterou však může internetový obchod dále rozvíjet dle nabídky produktů. Vždy je ale důležité kategorie tvořit dle vyhledávání uživatelů a kategorie logicky rozmisťovat, aby je uživatel na webu jednoduše našel. Krabice, kartony Kartónové krabice Klopové krabice Krabice na pizzu Krabice na víno Krabice na cukroví Dortové krabice Papírové krabice Poštovní krabice Dárkové krabičky Boxy Kartónové boxy 5VL Kartónové boxy 7VL Paletové boxy Kartónová víka na boxy Obálky Bublinkové obálky Poštovní obálky Folie Balící folie PE Bublinkové folie Stretch folie ruční Stretch folie strojní Vázací prostředky Vázací pásky polypropylén Vázací pásky polyester Vázací pásky ocelové Vázací spony 35

41 Sáčky, tašky Igelitové tašky Mikrotenové sáčky Papírové sáčky Papírové tašky PE sáčky Zip sáčky Zip sáčky s pruhem Pytle PE pytle Pytle na odpad Stojany pro pytle na odpad Balící papír Antikorozní papír Balící papír archy Balící papír role Samolepící pásky Bezpečnostní, výstražné pásky Samolepící pásky Tesa Speciální pásky Fixační materiály Dřevitá vlna Gumičky Kartónová vlna Provazy Pěnový polyetylén Role pěnový PE Proložky Cartonplast Vlnitá lepenka Ochrana hran, rohů Papírové hrany Rohy pod vázací pásku 36

42 Proti vlhkosti Vysoušecí sáčky Vysoušedla Zerust Balící stroje Napínače vázací pásky Odvinovače vázací pásky Odvíječe samolepící pásky Odvíječe stretch folie Řezáky, nože Sponkovačky Sponky do sponkovačky Svářečky Obaly pro média Obaly na CD Obaly na DVD Palety Palety Nika Rozbor obsahové stránky webu V této části je zhodnocení dosavadního obsahu internetového obchodu Paketo.cz včetně doporučení, co s danými částmi webu dělat, aby byl obsah stránek pro vyhledávače ideální. Titulky stránek Titulek pro hlavní stránku není vyplněn žádným obsahem. Bylo by vhodné titulek doplnit do podoby pro vyhledavače a to ve tvaru Obaly, obalový materiál Paketo.cz, kde jsou uvedena důležitá klíčová slova hlavní stránky vystihující zaměření celého internetového obchodu. 37

43 Obrázek 21: Ukázka titulku v internetovém prohlížeči Obrázek 22: Ukázka titulku ve vyhledávači Seznam.cz Titulky v kategoriích a podkategoriích jsou vyplněny téměř správně. V kategoriích nejsou texty příliš dlouhé a vyskytují se zde slova, která jsou klíčová pro danou kategorii. Oproti tomu v podkategoriích jsou klíčová slova vložena v nesprávném tvaru např. v podkategorii Výstražné a bezpečnostní pásky je titulek napsán ve tvaru Pásky výstražné a bezpečnostní, což není pro vyhledavače příliš optimální. Přínosnější by byl tvar Bezpečnostní, výstražné pásky Paketo.cz, protože v tomto tvaru je uživateli vyhledáván. V podkategorii Samolepící pásky je titulek vložen ve tvaru Pásky samolepící, ten opět nevyhovuje hledanému klíčovému slovu. Vhodnější by byl tvar Samolepící pásky Paketo.cz. Titulky produktů jsou po technické stránce v pořádku. Jsou automaticky generovány a z tohoto pohledu není třeba nic upravovat. Pokud by měly být v pořádku i po obsahové stránce, je třeba u některých produktů změnit jejich názvy, které jsou v nesprávném tvaru, nebo jsou příliš dlouhé. Např. u produktu Dárková krabice 350x320x110 mm, na láhev vína a malé číše, SP+V+vložka HNĚDÁ, u kterého je vložen titulek ve stejném znění, by postačilo titulek zkrátit na tvar Dárkové krabice na víno Paketo.cz. Dále u produktu Nůž obalářský multifunkční /CN-100/ přepsat titulek z Nůž obalářský multifunkční /CN-100/ - Paketo.cz na Obalářský nůž multifunkční /CN-100/ - Paketo.cz, který je uživateli hledanější. 38

44 Rozbor meta tagů Současný stav Meta tagu Keywords je nedostatečný, neboť se na všech stránkách nevyskytuje vhodný obsah podporující optimalizaci daných stránek. Meta tag Keywords hlavní stránky je nyní v naprosto nevyhovujícím tvaru obalové materiály, krabice, krabičky, sáčky, kartony, folie, lepící pásky, vázací pásky, obaly, boxy, palety, pytle, který je třeba změnit do podoby, kde budou uvedena pouze klíčová slova, která jsou důležitá pro hlavní stránku. Vhodný tvar meta tagu pro hlavní stránku by mohl být ve tvaru obalové materiály, obaly, balící materiály, obalový materiál, gnp, balící materiál, obaly morava, kde jsou uvedena pouze klíčová slova, která jsou důležitá pro hlavní stránku. Stejným způsobem je třeba postupovat u kategorií, podkategorií a produktů internetového obchodu. Každá stránka by měla obsahovat pouze klíčová slova, která jsou pro danou stránku důležitá. Obrázek 23: Meta tagy hlavní stránky zobrazené nástrojem Web Developer Meta tag Description je nedostatečný, protože nemá pro vyhledávače vhodný obsah, který by napomáhal dostat internetový obchod na lepší pozice. Meta tag Description hlavní stránky je pro optimalizaci vložen správně, a to ve tvaru Specializovaný obchod nabízející obaly a obalový materiál za výhodné ceny. Veškeré produkty jsou expedovány do 24 hodin po celé ČR.. Jsou v něm obsažena klíčová slova důležitá právě pro hlavní stránku a zároveň pro případné uživatele ve 39

45 vyhledávačích. Doplnit by se měl pouze název internetového obchodu. Konečná podoba meta tagu Description by měla vypadat takto Paketo.cz, specializovaný obchod nabízející obaly a obalový materiál za výhodné ceny. Veškeré produkty jsou expedovány do 24 hodin po celé ČR. Meta tag Description kategorií a podkategorií je u všech kategorií v optimálním tvaru, až na kategorie Lepicí pásky a prostředky, Balicí papír, Balicí materiály proti vlhkosti, Fixační balicí materiály a výplně, Ostatní balící materiály, jelikož jsou meta tag Description doplněny pouze klíčovými slovy, což je pro popisek nevhodné. Např. u kategorie Balicí papír je meta tag doplněn ve tvaru Balící papír, papír pro balení. Je třeba ho změnit pro lepší optimalizaci. Vhodný tvar meta tagu by byl Vyberte si ze široké nabídky internetového obchodu Paketo.cz. Neváhejte a objednávejte si náš kvalitní balicí papír, který je základ každého zásilkového obchodu, kde jsou uvedeny důležité údaje pro vyhledávače i uživatele vyhledávačů. Skoro u všech podkategorií meta tag Description chybí. Pro lepší hodnocení od vyhledavačů a pro lepší informovanost uživatelů by měly být doplněny. Např. u podkategorie Vázací spony, kde je meta tag ve tvaru Spony vázací, což je pro optimalizaci nevhodné, by měl být přepsán např. na tvar V našem e-shopu Paketo.cz naleznete nejen ocelové vázací spony, ale i umělohmotné spony. Objednejte si vázací spony na Paketo.cz ještě dnes. Meta tag Description produktů není ve většině případů doplněn. Chybí texty u produktů, z kterých by se Meta tag Description měl tvořit. Do meta tagu Description je ideální vložit maximálně 156 znaků. Meta tagy Description Vašeho webu doporučuji upravit takto: V meta tagu Description by se měl měl ručně tvořit popisky dané stránky. To znamená pro každou kategorii vytvořit vhodný a originální popisek, který by vystihoval obsah dané kategorie. Možnost administrace meta tagů máte ve Vaší administraci webu. Meta tag Description by měl být tvořen z vět se zakomponovanými klíčovými slovy v příslušném tvaru (v prvním pádě) a měl by přesně popisovat, co návštěvník na dané stránce nalezne. Ideální je také vytvořit popisek tak, aby návštěvníka webu při výpisu přesvědčil k tomu, aby danou stránku navštívil. Seznam.cz je schopen zobrazit ve svém vyhledávání popisky delší než 156 znaků. 40

46 Rozbor textů Internetový obchod Paketo.cz má nedostatečné texty, je třeba vytvořit texty nové pro hlavní stránku, kategorii Ostatní balící materiály, podkategorie a produkty internetového obchodu. Stávající texty nedostatečně podporují optimalizaci stránek. Jako příklad bych uvedl text, který bych vložil na hlavní stránku webu Paketo.cz. Internetový obchod Paketo.cz nabízí velmi kvalitní obaly a balící materiály za skvělé ceny. V našem obchodě mohou objednávat jak profesionálové a firmy, tak i maloobchodníci. Hlavní prioritou jsou pro nás zejména kvalitní používané materiály při výrobě všech obalů. Kontrola duplicity obsahu U internetového obchodu Paketo.cz nebyl nalezen po kontrole nástrojem Cocyscape jiný projekt obsahující stejné popisky a texty. To je velmi dobré a je třeba tento stav nadále zachovat. Obecné doporučení pro zabránění vzniku duplicitních obsahů webu je takové, že by se mělo snažit nekopírovat cizí texty z jiných webů a neměl by se tvořit totožný obsah s konkurenčními weby. Na webu je však možné zobrazit jednotlivé kategorie, produkty, aktuality atd. ve dvou formátech, a to ve formátu např. a kdy oba odkazy směřují na stránky s naprosto stejným obsahem. Je třeba druhou URL adresu přesměrovat pomocí 301 přesměrování na první URL adresu Rozbor zpětných odkazů Na internetový obchod Paketo.cz nyní směřuje celkem 144 odkazů z jiných internetových projektů. Tato hodnota byla zjištěna pomocí vyhledávače Jyxo.vybereme.cz. Pomocí příkazu link:, který se vloží před webovou stránku, je možné zjistit počet zpětných odkazů, které na ni směřuje. Jyxo je schopný vyhledat veškeré externí zpětné odkazy vedoucí na internetový projekt, na rozdíl od vyhledavačů Seznam.cz nebo Google.cz, které zobrazují jenom některé z nich. Hodnota 144 odkazů není příliš vysoká, je třeba ji do budoucna zvýšit vytvořením nových zpětných odkazů na oborových internetových projektech. 41

47 Obrázek 24: Příklad zadání příkazu pro zjištění počtu externích zpětných odkazů ve vyhledavači Jyxo.vybereme.cz Návrh řešení zpětných odkazů U internetového obchodu Paketo.cz navrhuji postupovat tímto způsobem: Nákup kvalitních zpětných odkazů z menších projektů, jako jsou menší firmy nabízející balící či odpadové služby, kde bude cena za odkazy nižší a kvalita odkazů bude dostatečná. Tvorba PR článků se zajímavým obsahem, které poté budou vkládány na projekty, kde je možné umístění PR článků zdarma. Důležité je vždy správně umístit daný odkaz do vhodné kategorie, které se na těchto projektech ve většině případů vyskytují. Zaregistrování webu a firmy do katalogů firem, odkud se bude také generovat návštěvnost internetového obchodu. Přispívání do diskusních fór, kde je řešena problematika, která by se mohla týkat internetového obchodu. Tím se bude vhodně budovat značka společnosti a jméno jako odborníků na daný problém a produkty. U některých diskusních fór je také možné zanechat odkaz, což bude nepatrně podporovat jak optimalizaci, tak návštěvnost. Tvorba zajímavého a hledaného obsahu na samotném webu, na který budou poté uživatelé odkazovat na jiných webech jako na zajímavý obsah, který je pro další členy diskusního fóra užitečný. Registrace do Google Maps, kde je možné zaregistrovat svou firmu. Firmy zaregistrované v Google Maps se pak zobrazují v tomto vyhledávači po zadání klíčového slova také dle lokace. 42

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik

SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik Vytvořil: Antonín Cicvárek Strana 1 (celkem 57) Datum: 12. října 2010 Obsah 1. Předmluva... 4 1.1 Co je SEO... 4 1.2 Vyhledávače v ČR...5 1.3 Jak vyhledávače

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster

Více

Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie.

Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie. Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie. Dobré tema pro každého kdo začne uvažovat o svém webu

Více

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE,

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JEN VYHLEDÁVAČE HO ZATÍM NEPOCHOPILY... Prezentace již nyní na http://wwww.eshopkonzultant.cz/ Ing. Jan Kalianko EshopKonzultant.cz KDO JSEM? Sledujte mě: Weby: http://www.eshopkonzultant.cz/

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

SEO Optimalizace pro vyhledávače

SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý E-mail: tichy@h1.cz Twitter: @jantichy +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů Dobrý den, Připravili jsme pro Vás Analýzu pro úspěšné budování zpětných odkazů jejichž smyslem je nalézt dostupná relevantní místa, pro tyto odkazy a poskytnutí

Více

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 1. přednáška - webové služby, jazyk HTML, editory pro úpravu HTML (15.10.09) 2. přednáška

Více

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO Obsah Úvodem... 11 Komu je kniha určena...12 Pro koho je tato kniha zbytečná...12 Proč optimalizovat...12 Tajemství této knihy v jedné větě...13 Konvence použité v knize...13 Kapitola 1 Search Engine Marketing

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

SEO analýza webu www.svitidla-osvetleni.com

SEO analýza webu www.svitidla-osvetleni.com SEO analýza webu www.svitidla-osvetleni.com Tento dokument obsahuje seznam zkoumaných nedostatků webu www.svitidlaosvetleni.cz z hlediska optimalizace stránek pro vyhledávače. Základní popis těchto nedostatků,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

SEO. Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů

SEO. Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů SEO Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů Kapitola 0 - FAQ A ty seš jako kdo? Jaroslav Hlavinka (@neologyc) Informační architekt internetových projektů optimalizace všech služeb Seznam.cz

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Obsah stránek Meta data Meta Title Meta Description Meta Keywords Zdrojový kód Odkazy Vyhledávací roboty Přesměrování

Více

6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Smysl SEO Dlouhý ocas Crawler PageRank S-rank Latent Semantic Indexing (LSI) Trust Rank Sandbox

Více

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč KÓD NÁZEV TYP CENA 7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč 7 772 620 Klopová krabice 620 x 420 x 350 mm, 3vrstvá

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

www.ubytovani-levne.cz

www.ubytovani-levne.cz Představujeme vám katalog kvalitního ubytování Vážení partneři, katalog ubytovani-levne.cz je ambiciózní projekt, který na jednom místě sdružuje informace o ubytování v přímém napojení na tipy na výlety.

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

2009-2011 SEO Startér, http://www.seo-starter.cz

2009-2011 SEO Startér, http://www.seo-starter.cz systém pro registraci do katalogů PARK v1.3 Uživatelská příručka 2009-2011 SEO Startér, http://www.seo-starter.cz 1. Stručný průvodce PARKem Nástroj PARK (Polo-Automatická Registrace do Katalogů) je on-line

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI AZ Media = internet marketing, internetová prezentace, internetový obchod, SEO optimalizace, PPC kampaně a vše pro Vaše zviditelnění a prosazení reklamy na internetu. Naše společnost

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Marketing a reklama. Zpracoval: Ing. Petr Hlubuček, květen 2013 REKLAMA A INTERNET. Reklama se postupně z velké míry přesouvá na internet.

Marketing a reklama. Zpracoval: Ing. Petr Hlubuček, květen 2013 REKLAMA A INTERNET. Reklama se postupně z velké míry přesouvá na internet. Marketing a reklama Studijní materiál pro účastníky kurzu Marketing a reklama pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha- Adaptabilita.

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír Doplňkový sortiment Obalový materiál - fólie Obálky a tašky 2 Lepicí pásky Obalový materiál - papír Vlnité lepenky, krabice Strana v PDF 3-4 5-6 7-8 9 10 STREČOVÉ FÓLIE - RUČNÍ Micron Šíře (mm) Návin (m)

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker, BA Petr Adamík Poski.com s.r.o. Červen 2010 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

Vzorový audit webové stránky podle

Vzorový audit webové stránky podle Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines Autor: Tomáš Drn Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá hodnocením správnosti provedení

Více

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6:

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Správa objednávek Když přijde objednávka, systém automaticky zasílá email provozovateli eshopu a zákazníkovi. Seznam objednávek je zde: Vedle každé

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Kvalita Vzhled v různých prohlížečích Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1% Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných

Více

Pavel Ungr. konzultant. @PavelUngr jsem@pavelungr.cz www.pavelungr.cz

Pavel Ungr. konzultant. @PavelUngr jsem@pavelungr.cz www.pavelungr.cz Pavel Ungr konzultant @PavelUngr jsem@pavelungr.cz Proč dělat MARKETING na INTERNETU? jsem@pavelungr.cz Markeťákov, Holečkova 777/39, Praha 5 Smíchov V ČR je on-line více než 7 000 000 lidí http://www.lupa.cz/clanky/cesky-internet-ma-pres-7-milionu-uzivatelu-a-v-reklame-protoci-14-6-miliard-za-rok/

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

PPC inzerce Sklik od Seznam.cz

PPC inzerce Sklik od Seznam.cz PPC inzerce Sklik od Seznam.cz 1 Obsah 1. O Seznam.cz 2. Seznam.cz v číslech 3. Co je Sklik 4. Sklik v číslech 5. Sklik ve vyhledávací síti 6. Sklik v obsahové síti 7. Grafická inzerce v obsahové síti

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Deliverable D2 [NIC-WEB-] Redesign UI mojeid Předmět: [A4M39NUR] Návrh uživatelského rozhraní Zpracovali: Petr Liška, Jan Šrogl, Petr Štěpán

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

8. SEO Strategie, analýza a návrh klíčových slov. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

8. SEO Strategie, analýza a návrh klíčových slov. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 8. SEO Strategie, analýza a návrh klíčových slov Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Fáze SEO Strategie SEO Co si od SEO slibuji? Jak toho dosáhnout? Key Performance Indicator Sandbox effect Google

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích SEO, SEM a marketing v PPC systémech Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Obsahový marketing je pravidelná tvorba a distribuce obsahu různými digitálními

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

NABÍDKOVÝ DOKUMENT. efektivní internetová prezentace od EASY BEST s.r.o.

NABÍDKOVÝ DOKUMENT. efektivní internetová prezentace od EASY BEST s.r.o. NABÍDKOVÝ DOKUMENT efektivní internetová prezentace od EASY BEST s.r.o. CO UMÍME A DOKÁŽEME Analýzy - provedeme analýzy přístupnosti, použitelnosti a návštěvnosti, abyste mohli posoudit, jak je Váš internetový

Více

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je:

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je: Školení technologií a služeb na internetu. Určeno pro lidi, kteří s uvedenou technologií ještě nepřišli do styku a chtějí se do ní rychle dostat. Školení není sestaveno do hloubky problematiky ani pro

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Katalog. obalových materiálů

Katalog. obalových materiálů Katalog obalových materiálů Kartonové lepící pásky Nejčastěji používané pásky, slouží většinou k uzavírání kartonů. Dodáváme v rozměrech 12 75 mm x 66 m, v provedení hnědém nebo průhledném. V šířích 25

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete.

Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete. Rychlokurz vyhledávání na internetu aneb Jak co nejrychleji napsat domácí úkol Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 14.8.2007 Vypracovat domácí úkol, esej či seminární práci, najít odpovědi

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Petr Nevrlý

Petr Nevrlý <petr.nevrly@firma.seznam.cz> Fulltextové vyhledávání Petr Nevrlý Vyhledávání Architektura ve zkratce Vyhledávání Robot Aktuální údaje z provozu Obsah přednášky Novinky ve fulltext (2009) Screenshot generátor

Více

Zbožové vyhledávače. Autor ebooku: Jakub Velička

Zbožové vyhledávače. Autor ebooku: Jakub Velička Zbožové vyhledávače Autor ebooku: Jakub Velička Obsah Co jsou vyhledávače zboží a proč je používat? 4 Zboží.cz 5 Jak funguje? 5 Možnosti optimalizace 8 Datový soubor (XML feed) 8 Technické chyby 8 Obsahové

Více

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Marketing na webu. Zajímavá čísla z oblasti online marketingu

Marketing na webu. Zajímavá čísla z oblasti online marketingu V Marketing na webu Zajímavá čísla z oblasti online marketingu PPC PPC kampaně obecně PPC v rámci Google AdWords PPC v rámci Seznam Skliku PPC v rámci Facebooku Online marketing Nezapomeňte na základ online

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více