PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO"

Transkript

1 PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO MAPOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ŘIMNÁČ MARTIN 1, ŠUSTA RICHARD 2, ŽIVNŮSTKA JIŘÍ 3 Katedra řídcí technky, ČVUT-FEL, Techncká 2, Praha 6, tel , fax emal 1 : emal 2 : emal 3 : Klíčová slova: webové stránky, mapování, webmapa, automatcké prohledávání Abstrakt: Příspěvek zobecňue dvouleté zkušenost autorů získané př řešení problematky automatckého mapování webových stránek, což představue problém velm podobný dentfkac struktury neznámého systému. Vzáemnou provázanost stránek pomocí hypertextových odkazů lze sce reprezentovat grafy, avšak ech vytváření není zdaleka trvální. Prosté pokusy o zmapovaní webu pomocí automatckého prohledávání odkazů vedou často na nepoužtelné grafy s extrémně složtým strukturam, a případně s nekonečnou velkostí, zeména př analýze dynamcky generovaných stránek. Článek popsue realzovanou metodu pro také automatcké vytváření herarchckých map - ty lze použít Obecně navržený klent/server nástro e určen pro generování map struktury webových serverů. Struktura webu e pak vntřně reprezentována ako orentovaný graf. Článek se zabývá vedle problematky konstrukce tohoto grafu z dat webových serverů hlavně algortmem pro generování herarchckých map. Ty mohou být využty pro orentac návštěvníků webových stránek nebo pro webmasterskou čnnost, dále pro usnadnění orentace návštěvníků webu nebo pro detekc chyb ve struktuře stránek. 1 ÚVOD Na obsah webových serverů můžeme pohlížet ako na rozsáhlou znalostní báz dat s velkou neurčtostí. Tuto báz potřebueme strukturovat a prořezávat, ať na globální úrovn pomocí nternetových fulltextových stroů nebo katalogů, tak na úrovn ednotlvých webových serverů. Popsovaná metoda chápe strukturu webových stránek ako orentovaný graf. Webové stránky sou reprezentovány uzly, hypertextové a hypermedální odkazy pak orentovaným hranam. Uvážíme-l, že stránky mohou být generovány dynamcky, hloubka takového grafu může být nekonečná. Metoda neprve data získá, webové stránky stáhne z webového serveru a pomocí prohledavače (crawleru) [1] převede stránku na uzel s daným vlastnostm a orentované hrany reprezentuící odkazy mez stránkam. Tato vytvořená struktura e uložena do databáze. Poem webová stránka zde označue dokument lbovolného, textem reprezentovatelného, formátu získaný z webového serveru. Nashromážděná data sou užívána k výpočtu ohodnocení stránek, tzv. PageRank [3], pro člověka sou však velm nepřehledná, navíc zobrazení všech odkazů mez stránkam e výpočetně náročné (srovnatelné s úlohou obchodního cestuícího, která e NP-úplná). Naopak mapa vytvořená pomocí popsované metody [2] e podgrafem tohoto grafu, obsahue mnmální počet hran př zachování počtu uzlů, navíc požadue mapu ve formě stromu. Systém e doplněn o webové rozhraní, které vedle admnstrace generování map umožňue fulltextové vyhledávání. R174-1

2 2 ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ 2.1 Stažení V první fáz potřebueme získat data z webových stránek umístěných na obecném webovém serveru. Systému explctně zadáme URL adresu lbovolné stránky umístěné na serveru, pro ednoduchost uvažume domovskou stránku webové prezentace (homepage). Systém pomocí GNU nástroe wget v rekurzvním módu stáhne tuto stránku a následně provede analýzu odkazů. Pokud některá z odkazovaných stránek eště nebyla stažena, e zařazena do fronty a stažena v některém dalším průchodu cyklu. Cyklus e ukončen krtérem na maxmální hloubku grafu, tedy dosažení zadaného počtu stránek mez analyzovanou a zadanou stránkou. Během procesu stahování detekueme neplatné odkazy odkazy na neexstuící (č nedostupné) stránky. Výsledkem tohoto kroku e kope všech ze zadané stránky přístupných stránek na lokální souborový systém včetně adresářové struktury. 2.2 Korespondence URL a obsahu stránky U dynamcky generovaných webových stránek e nutné navíc vyřešt netrvální úlohu korespondence mez URL adresou stránky a eím o obsahem. URL adresa takových stránek se skládá ze ména skrptu, které následue znak? a znakem & oddělený seznam předávaných atrbutů a ech hodnot. Ne každý atrbut však má vlv na obsah dynamcky vygenerovanou stránku. Měme např. URL adresu pak atrbuty clanek a azyk udávaí číslo a azykovou mutac tsknutého článku a tedy zásadně ovlvňuí obsah stránky. Naopak atrbut uzvatel specfkue číslo návštěvníka, ten žádným způsobem obsah neovlvňue. O vlvu parametrů URL adresy na obsah generované stránky systém nemá žádnou nformac. Sofstkované metody detekuí tento vlv pomocí různých heurstk. Pro potřeby zákaznckého mapování stránek postačue možnost přdání takovéto aprorní nformace pomocí voleb systému. Parametry každého skrptu rozdělíme na povnně uvedené, povnně nabývaící edné z množny hodnot a nepovnné. Specálním případem nepovnného atrbutu e doplnění atrbutu na předdefnovanou hodnotou, není-l ve výčtu parametrů URL adresy uveden. Vlv neuvedených atrbutů na obsah stránky považueme za zanedbatelný. Pokud URL stránky nevyhovue zadanému výčtu podmínek na parametry, e stránka označena ako gnorovaná. V našem příkladu by např. parametr clanek byl povnný, azyk nepovnný s předdefnovanou hodnotou cz. Parametr uzvatel by v seznamu nebyl uveden. V poslední fáz operací s URL adresou seřadíme parametry podle abecedy a tím získáme ednoznačnou transformac URL adresy stránky na odpovídaící obsah. Na úrovn souborového systému nahradíme soubor s původní URL adresou symbolckým odkazem na soubor s adresou upravenou. 2.3 Analýza obsahu stránky Nyní můžeme přkročt k samotné analýze stránek. Každá stránka e popsána nformacem z HTTP hlavčky a samotným obsahem stránky. Jedním z atrbutů HTTP hlavčky e typ obsahu stránky, podle ehož hodnoty zavoláme dílčí fltr na samostatné zpracování obsahu stránky. U fltru pro (X)HTML formát navíc musíme uvažovat možnost explctního předefnování hodnot atrbutů HTTP hlavčky. HTTP hlavčka poskytue nformace ak o stránce, tak o serveru, případně o spoení mez klentem a serverem. Pro naše účely zmíníme vedle typu obsahu (content-type) délku obsahu (contentlength), dobu poslední modfkace obsahu (last-modfed), dobu platnost (expres), příp. hlavčka může obsahovat azykovou mutac stránky. Systém umožňue obsah stránek rozdělt do textových bloků a ty fulltextově zandexovat. Příkladem takového bloků e např. ttulek stránky, text na odkazu na danou stránku, odstavec atd. R174-2

3 Výhodou tohoto přístupu e ovlvnění výpočtu celkové relevance odkazu podle typu textového bloku, tedy výskyt klíčového slova v ttulku stránky e pro vyhledavač významněší nežl výskyt slova v odstavc. Fltr pro (X)HTML formáty rovněž regstrue odkazy na stránky, přčemž na URL adresy odkazovaných stránek e aplkována výše popsané transformace URL adres. Analýza probíhá postupně pro všechny stažené stránky reprezentované soubory, symbolcké lnky přeskakueme. Analýzu provádíme herarchcky, tedy první analyzueme úvodní stránku, pak všechny stránky odkazované ze stránky úvodní atd. až do maxmální hloubky grafu. Stránky, na které e odkazováno z maxmální hloubky a dosud nebyly zandexovány, označíme ako stránky regstrované. Každou vrstvu (uzly se shodnou hloubkou) uložíme do databáze zvlášť, což umožňue řízení zpracování stránek z databáze. Výhodou tohoto přístupu e možnost paralelního generování map až do hloubky vrstvy před aktuálně analyzovanou vrstvou stránek. 2.4 Aktualzace Použtý nástro wget umožňue ednou ž stažené stránky pouze aktualzovat, tedy znovu stáhnout pouze ty stránky, které byly změněny. Využeme-l v souborovém systému symbolckých odkazů a znalostí o statusu stránek (především gnorované stránky) z databáze, další aktualzace prax sou podstatně méně časově náročné. Vlastní systém obsahue prostředky pro automatckou aktualzac stránek ednou za specfkovanou perodu. 2.5 Ohodnocení stránek Pro potřeby vyhledavače a generování map potřebueme každou stránku ohodnott. V systému e použta základní verze metody PageRanku [3]. Jeí modfkace využívaí komerční vyhledávače včetně Google, který poprvé mplementoval. Předpokladem správné funkčnost metody e, že dobrá stránka odkazue na né, steně dobré stránky. Měřítkem kvalty stránky e tedy počet na stránku odkazuících stránek vážený ech kvaltou. Zaveďme následuící značení. Množnu všech stránek p označme P, tato množna reprezentue uzly grafu. Defnume množnu odkazů L, ednotlvé prvky množny deklarume ako < a, b > ; a, b P ve významu odkazu ze stránky a na stránku b. Množna L tedy reprezentue hrany grafu. Zaveďme zobrazení PR(p), které každé stránce p přřadí eí ohodnocení. Vzorec pro výpočet ohodnocení (Page-Rank) e PR( q ) PR( p) = (1 k) + k ; x, q, p P (V1) < q, x > < q, p> L Symbol k e konstanta algortmu, k (,1), doporučená hodnota k=,85 zašťue optmální konvergenc. Součet e přes všechny stránky q odkazuící na stránku p. Symbolem < q, x > rozumíme počet stránek odkazovaných ze stránky q. Příklad výpočtu e na obrázku 1. Ze vzorce vyplývá, že pro p P : PR( p) 1 k. Této vlastnost lze zneužít ke zvýhodňování stránek [4]. Tyto metody ale sofstkované vyhledavače detekuí a penalzuí zvýhodňované stránky. R174-3

4 3 GENEROVÁNÍ MAP V souladu s předchozím textem zemníme množnu P na množnu zandexovaných stránek P I, množnu regstrovaných stránek P R, množnu gnorovaných stránek P G a množnu neplatných stránek (přesně URL adres) P N. 3.1 Kontrola platnost odkazů Neprve zmíníme automatcký mechanzmus kontroly platnost odkazů. Výsledkem operace e výčet odkazů (hran v grafu), které vedou na neplatné stránky. Formálně tedy L nv { < p q >, p P q P } =,, (A1) I N Jednoduše lze nahlédnout, že algortmus A1 e složtost o(n). Tento algortmus využí webmasteř rozsáhlých webových prezentací. Systém bude perodcky aktualzovat svo báz dat stále se vyvíeící webové prezentace a upozorní webmastera na stránku, která obsahue neplatný odkaz včetně nformace o URL adrese odkazované stránky. 3.2 Seznam externích odkazů Př SEO optmalzac stránek e žádoucí znát všechny externí stránky, na které e z analyzované webové prezentace odkazováno. Zda-l se edná o externí zdro poznáme testem shodnost men domén. Formálně doménu stránky označme symbolem D(p), pak mapu externích odkazů vygenerueme ako výčet z množny L dle L ext { < p q >, D( p) D( q), p P q P P } =,, (A2) I Povšmněme s, že podle A2 neplatná URL adresa, byť s externí doménou, není součástí externích odkazů, ale považue se za chybu na straně analyzované webové prezentace. Tak tomu e u ných automatcky řízených prohledavačů. 3.3 Herarchcká mapa I Základní motvací popsovaného systému e generování herarchcké mapy. Požadume graf H se H = P, L. Symbol P reprezentue uzly v -té vrstvu stromu H. Specfkume podmínky na graf H. stromovou strukturou, ( ) P { p p } = ; (P1) P I p P P D( p) D( p ) odpovídá právě eden uzel v P. (P2) I R, = 1 L = l =< p, q > ; p P ; q U P ; l L Lext (P3) 1, I R 1, 2 l l ; l =< p, q >, l =< p, q > ; PR( p ) PR( p ); p, p, q P P : l L l L (P4) Interpretume tyto podmínky: 1. Herarchcká mapa má ve svém kořen ednou stránku a to homepage webové prezentace. Ta musí být zandexována. 2. Herarchcká mapa obsahue všechny zandexované a regstrované stránky přístupné z homepage. Každá stránka e v mapě uvedena právě ednou. Mapa obsahue stránky pouze z domény, která e určena homepage. R R174-4

5 3. Z množny odkazů L vybíráme pouze ty odkazy L, které vedou na v mapě dosud neuvedené stránky. Z podmínek 1 až 3 e možné nahlédnout, že se edná o algortmus generuící kostru grafu. 4. V prax se běžně vyskytuí případy, kdy ze dvou různých stránek patřících do stené vrstvy (vyplývá z předchozích podmínek) e odkazováno na ednu stránku, kostra grafu tedy není ednečná. Pak e upřednostněna ta stránka, která má větší hodnotu ohodnocení. Se 4. podmínkou souvsí problém možné neexstence maxma ohodnocení stránek, zde exstue pouze suprémum. V takovém případě povolueme nedetermnstcké řešení, vybíráme náhodně ednu ze stránek, eíž ohodnocení nabývá hodnoty supréma. Algortmus e mplementován pomocí SQL funkce přímo v prostředí databáze PostgreSQL v azyce pl/pgsql, funkce vrací XML-valdní řetězec popsuící danou mapu. Výpočet rozdělueme do dvou částí. Neprve generueme herarchckou mapu, edná se o algortmus postavený na klasckém prohledávání do šířky. Algortmus startueme s lbovolnou hranou vedoucí do homepage p odpovídaícímu uzlu. Hrany grafu, které vyhovuí podmínce P3, vložíme do dočasné tabulky. Ta vedle počátečního a koncového uzlu hrany obsahue označení vrstvy (abychom mohl testovat en aktuální vrstvu). Podmínku přdání hrany na q z P3 e pro potřeby databázového algortmu přepíšeme podle m q U P < p, q > L (P3.a) Algortmus končí, pokud neexstue žádná další hrana na uzel, který eště není součástí mapy. Hloubka herarchcké mapy e m. Tedy U m < p, q > L : q P (P5) Uvažueme, že z optmalzačních důvodů provádíme na ednu vrstvu mapy právě eden výběr hran. Podmínku P3 upravíme na podmínku P3.b (resp. ekvvalentní podmínku podle P3.a), která neuvažue stránky v aktuálním kroku, protože podmínku P3.a v této podobě nelze databázově nterpretovat. 1 1 L = l =< p, q > ; p P ; q U P ; l L Lext (P3.b) Pak ale musíme přpustt, že v aktuální -té vrstvě se obeví více uzlů téže stránky, každý spoený hranou z ného uzlu, tedy stuace l l l =< p q > l =< p q > p p P 1 1, 2; 1 1,, 2 2, ; 1, 2, q P (P6) To e ale v rozporu s podmínkou P2. Proto zavádíme podmínku P4 a ze všech takových hran vybíráme právě ednu s maxmální hodnotou ohodnocení (tupá nerovnost v podmínce P4). Tím splňueme všechny podmínky a algortmus generue kostru grafu dle původních požadavků. Předpokládeme, že samotný výběr hran z databáze e o(n) a test na podmínku každé hrany e o(n). Celková složtost výběru hran s ohledem na podmínku e o(n 2 ). Uvažme kraně nepříznvý případ, kdy pro každý uzel p exstue právě edna hrana do uzlu p +1. Pak prohledávání proběhne celkem (n-1)-krát. Celková složtost této část algortmu generování mapy e tedy o(n 3 ). R174-5

6 Nyní máme v dočasné tabulce uloženy všechny hrany L potřebné pro vygenerování herarchcké mapy H. Pokračueme druhou fází, generováním řetězce reprezentuícího herarchckou mapu. Jedná se opět o prohledávání, tentokráte do hloubky. Složtost této fáze e n-krát o(n) výběr z dočasné tabulky, tedy o(n 2 ). Celková složtost celého algortmu včetně vygenerování výstupu ve formátu XML e o(n 3 ). Efektvní složtost e však podstatně nžší. Takto vygenerovanou mapu lze pomocí XSL transformovat do PDF formátu nebo lbovolného desgnu XHTML stránky, se zobrazením všech nebo en některých hodnot získaných předchozím procesem z webových stránek. Seznam zobrazovaných hodnot může být rozšířen o další výpočty nad strukturou XML, např. e mplementováno zobrazení grafu u každé stránky v mapě, který ukazue velkost odkazovaných stránek (a obecně souborů) podle ech typu obsahu. Tak lze např. bezpečně na první pohled poznat galer obrázků v dané webové prezentac. 3.4 Příklad Ilustrume algortmus generování herarchcké mapy obrázkem 1, nad každým uzlem e uvedena hodnota PageRanku po první terac, úvodní stránka e označena HP. Obrázek 1 - Příklad generování herarchcké mapy V prvním kroku vybereme pouze ty hrany, které odkazuí z úvodní stránky, tedy hrany a, b, c (pravdlo P2). V druhém kroku vybíráme ty hrany, na echž uzly odkazovaly hrany z předchozího kroku a zároveň na ech cílové uzly nevede žádná hrana (pravdlo P3). Poztvním případem sou hrany d, f, g a g', negatvním pak hrany a ', které odkazuí na uzly ž odkazované z ných hran. Hrana e není vybrána podle pravdla P4, neboť hrana f odkazue na stenou stránku ze stené úrovně, ale odkazuící stránka má vyšší hodnotu PageRank. Hrana h není v mapě uvedena, ukazue podobně ako hrany a ' na uzel, který ž byl do mapy přdán v některém z předchozím kroku. V mapě ž sou obsaženy všechny uzly (pravdlo P5), které byly součástí celé struktury webové prezentace, proto algortmus končí. Výsledná herarchcká mapa e v obrázku naznačena tučným hranam. R174-6

7 4 SHRNUTÍ Příspěvek popsue mplementac obecného nástroe pro prác s webovým stránkam. Součástí nástroe e webové rozhraní, ze kterého e nástro ovládán. Nástro umožňue určtý stupeň paralelzace pomocí zavedeného balíčkového systému a prortně řazené fronty dotazů. Řízení e ponecháno v rež databázového stroe, ednotlvé požadavky na systém sou reprezentovány záznamy v databáz. Navržený systém umožňue ednoduchou rekonfgurovatelnost, podporue perodckou aktualzac výsledků požadavků. Detalní pops řídcího systému e však mmo rámec tohoto příspěvku. Popsovaná metodka byla testována na několka webových prezentací, od statckých stránek s ednoduchou strukturou až po stránky dynamcky generované [5] s použtím aprorních nformací bez těchto nformací. Nástro pomohl př částečné restrukturalzac zmíněné webové prezentace odhalováním neplatných odkazů. V prax se př generování herarchckých map zatím vždy potvrdl předpoklad správné funkčnost metody, kterým e strukturalzace webových prezentací. 5 LITERATURA [1] ŘIMNÁČ, M. Mapa webové sítě. Katedra řídcí technky, FEL, ČVUT, 24. Dplomová práce. [2] ŽIVNŮSTKA, J. Webové rozhraní pro mapu webové sítě. Katedra řídcí technky, FEL, ČVUT, 24. Dplomová práce. [3] HENZINGER, M.R. Hyperlnk Analyss for the Web. IEEE Internet Computng. 21 (January/February). Stránky [4] ŘIMNÁČ, M.; ŠUSTA, R.; ŽIVNŮSTKA J. Automatcké prohledávání webových stránek I. Automatzace 24/4. [5] DCE. Mapa webu. [on-lne]. Katedra řídcí technky, FEL, ČVUT. <http://dce.felk.cvut.cz/pub/webmapa/cs/webmapa.html> R174-7

EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY

EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY . přednáška EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY Ekonomcko matematcké metody (též se užívá název operační analýza) sou metody s matematckým základem, využívané především v ekonomcké oblast, v oblast řízení a

Více

1. Nejkratší cesta v grafu

1. Nejkratší cesta v grafu 08. Nekratší cesty. Úloha obchodního cestuícího. Heurstky a aproxmační algortmy. Metoda dynamckého programování. Problém batohu. Pseudopolynomální algortmy 1. Nekratší cesta v grafu - sled e lbovolná posloupnost

Více

ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB. Vladimír Hanta 1, Ivan Gros 2

ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB. Vladimír Hanta 1, Ivan Gros 2 ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB Vladmír Hanta 1 Ivan Gros 2 Vysoká škola chemcko-technologcká Praha 1 Ústav počítačové a řídcí technky 2 Ústav

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

Automatická klasifikace dokumentů do tříd za použití metody Itemsets

Automatická klasifikace dokumentů do tříd za použití metody Itemsets Automatcká klasfkace dokumentů do tříd za použtí metody Itemsets Jří HYNEK 1, Karel JEŽEK 2 1 nsite, s.r.o., Knowledge Management Integrator Rubešova 29, 326 00 Plzeň r.hynek@nste.cz 2 Katedra nformatky

Více

ČASOVÁ KOORDINACE SPOJŮ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY NA ÚSECÍCH DOPRAVNÍ SÍTĚ

ČASOVÁ KOORDINACE SPOJŮ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY NA ÚSECÍCH DOPRAVNÍ SÍTĚ ČASOVÁ KOORDINACE SPOJŮ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY NA ÚSECÍCH DOPRAVNÍ SÍTĚ THE TIME COORDINATION OF PUBLIC MASS TRANSPORT ON SECTIONS OF THE TRANSPORT NETWORK Petr Kozel 1 Anotace: Předložený příspěvek

Více

Vícekriteriální rozhodování. Typy kritérií

Vícekriteriální rozhodování. Typy kritérií Vícekrterální rozhodování Zabývá se hodnocením varant podle několka krtérí, přčemž varanta hodnocená podle ednoho krtéra zpravdla nebývá nelépe hodnocená podle krtéra ného. Metody vícekrterálního rozhodování

Více

APLIKACE MATEMATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ PŘI NÁVRHU STRUKTURY DISTRIBUČNÍHO SYSTÉMU

APLIKACE MATEMATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ PŘI NÁVRHU STRUKTURY DISTRIBUČNÍHO SYSTÉMU APLIKACE MATEMATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ PŘI NÁVRHU STRUKTURY DISTRIBUČNÍHO SYSTÉMU APPLICATION OF MATHEMATICAL PROGRAMMING IN DESIGNING THE STRUCTURE OF THE DISTRIBUTION SYSTEM Martn Ivan 1 Anotace: Prezentovaný

Více

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku Využtí logstcké regrese pro hodnocení omaku Vladmír Bazík Úvod Jedním z prmárních proevů textlí e omak. Jedná se o poct který vyvolá textle př kontaktu s pokožkou. Je to ntegrální psychofyzkální vlastnost

Více

Metody vícekriteriálního hodnocení variant a jejich využití při výběru produktu finanční instituce

Metody vícekriteriálního hodnocení variant a jejich využití při výběru produktu finanční instituce . meznárodní konference Řízení a modelování fnančních rzk Ostrava VŠB-TU Ostrava, Ekonomcká fakulta, katedra Fnancí 8. - 9. září 200 Metody vícekrterálního hodnocení varant a ech využtí př výběru produktu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Radka Luštincová

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Radka Luštincová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Radka Luštncová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Název bakalářské práce: Aplkace řezných

Více

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny 2. Posouzení efektvnost nvestce do malé vtrné elektrárny Cíle úlohy: Posoudt ekonomckou výhodnost proektu malé vtrné elektrárny pomocí základních metod hodnocení efektvnost nvestních proekt ako sou metoda

Více

SIMULACE A ŘÍZENÍ PNEUMATICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRAMU MATLAB SIMULINK. Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ

SIMULACE A ŘÍZENÍ PNEUMATICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRAMU MATLAB SIMULINK. Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ bstrakt SIMULCE ŘÍZENÍ PNEUMTICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRMU MTL SIMULINK Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ Katedra automatzační technky a řízení Fakulta stroní VŠ-TU Ostrava Příspěvek popsue sestavení matematckého

Více

Agregace vzájemné spojování destabilizovaných částic ve větší celky, případně jejich adheze na povrchu jiných materiálů

Agregace vzájemné spojování destabilizovaných částic ve větší celky, případně jejich adheze na povrchu jiných materiálů Agregace - úvod 1 Agregace vzáemné spoování destablzovaných částc ve větší cely, případně ech adheze na povrchu ných materálů Částce mohou agregovat, poud vyazuí adhezní schopnost a poud e umožněno ech

Více

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení Softwarová podpora matematckých metod v ekonomce a řízení Petr Sed a Opava 2013 Hrazeno z prostředků proektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studních oborů se zaměřením na spoluprác s

Více

Iterační výpočty. Dokumentace k projektu pro předměty IZP a IUS. 22. listopadu projekt č. 2

Iterační výpočty. Dokumentace k projektu pro předměty IZP a IUS. 22. listopadu projekt č. 2 Dokumentace k projektu pro předměty IZP a IUS Iterační výpočty projekt č.. lstopadu 1 Autor: Mlan Setler, setl1@stud.ft.vutbr.cz Fakulta Informačních Technologí Vysoké Učení Techncké v Brně Obsah 1 Úvod...

Více

Staré mapy TEMAP - elearning

Staré mapy TEMAP - elearning Staré mapy TEMAP - elearnng Modul 4 Kartometrcké analýzy Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., 2013 Přírodovědecká fakulta UK v Praze Katedra aplkované geonformatky a kartografe Kartometre a kartometrcké vlastnost

Více

SIMULACE. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

SIMULACE. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 SIMULACE numercké řešení dferencálních rovnc smulační program dentfkace modelu Numercké řešení obyčejných dferencálních rovnc krokové metody pro řešení lneárních dferencálních rovnc 1.řádu s počátečním

Více

{ } SYNTÉZA TABULEK PŘECHODŮ 1. NEALGEBRAICKÉ METODY

{ } SYNTÉZA TABULEK PŘECHODŮ 1. NEALGEBRAICKÉ METODY SNTÉZA TABULEK PŘECHODŮ. NEALGEBRAICKÉ METOD a) GINSBURGOVA METODA Využívá tzv. korespondencí mez vstupním a výstupním slovem př dané vstupní a výstupní abecedě. Jnak řečeno, vyhodnocuí se ednotlvé odezvy

Více

Klasifikace a predikce. Roman LUKÁŠ

Klasifikace a predikce. Roman LUKÁŠ 1/28 Klasfkace a predkce Roman LUKÁŠ 2/28 Základní pomy Klasfkace = zařazení daného obektu do sté skupny na základě eho vlastností Dvě fáze klasfkace: I. Na základě trénovacích vzorů (u nchž víme, do aké

Více

Analýza nahraditelnosti aktivního systému úsekového měření rychlosti pasivním systémem P. Chmelař 1, L. Rejfek 1,2, M.

Analýza nahraditelnosti aktivního systému úsekového měření rychlosti pasivním systémem P. Chmelař 1, L. Rejfek 1,2, M. Ročník 03 Číslo II Analýza nahradtelnost aktvního systému úsekového měření rychlost pasvním systémem P. Chmelař, L. Refek,, M. Dobrovolný Katedra elektrotechnky, Fakulta elektrotechnky a nformatky, Unverzta

Více

ALGORITMUS SILOVÉ METODY

ALGORITMUS SILOVÉ METODY ALGORITMUS SILOVÉ METODY CONSISTENT DEFORMATION METHOD ALGORITHM Petr Frantík 1, Mchal Štafa, Tomáš Pal 3 Abstrakt Příspěvek se věnuje popsu algortmzace slové metody sloužící pro výpočet statcky neurčtých

Více

Procesy paralelně komunikujících gramatických systé mů

Procesy paralelně komunikujících gramatických systé mů Procesy paralelně komunkuících gramatckých systé mů Pokroč lá témata z teoretckénformatky á věrečný proekt Autor: Ivan chwarz Abstrakt: Tato prá ce se zabý vá paralelně komunkuícím gramatcký m systé my

Více

ANALÝZA ROZPTYLU (Analysis of Variance ANOVA)

ANALÝZA ROZPTYLU (Analysis of Variance ANOVA) NLÝZ OZPYLU (nalyss of Varance NOV) Používá se buď ako samostatná technka, nebo ako postup, umožňuící analýzu zdroů varablty v lneární regres. Př. použtí: k porovnání středních hodnot (průměrů) více než

Více

1. Úvod. Cílem teorie her je popsat situaci, která nás zajímá, jako hru. Klasickým případem

1. Úvod. Cílem teorie her je popsat situaci, která nás zajímá, jako hru. Klasickým případem Kvaternon 2/204, 79 98 79 MATICOVÉ HRY V INŽENÝRSTVÍ JAROSLAV HRDINA a PETR VAŠÍK Abstrakt. Následuící text pokrývá eden z cyklů přednášek předmětu Aplkovaná algebra pro nženýry (0AA) na FSI VUT. Text

Více

Monte Carlo metody Josef Pelikán CGG MFF UK Praha.

Monte Carlo metody Josef Pelikán CGG MFF UK Praha. Monte Carlo metody 996-7 Josef Pelkán CGG MFF UK Praha pepca@cgg.mff.cun.cz http://cgg.mff.cun.cz/~pepca/ Monte Carlo 7 Josef Pelkán, http://cgg.ms.mff.cun.cz/~pepca / 44 Monte Carlo ntegrace Odhadovaný

Více

The bridge to knowledge 28/05/09

The bridge to knowledge 28/05/09 The bridge to knowledge DigiTool umožňuje knihovnám vytvářet, administrovat, dlouhodobě uchovávat a sdílet digitální sbírky. DigiTool je možno využít pro institucionální repozitáře, sbírky výukových materiálu

Více

MODELOVÁNÍ A SIMULACE

MODELOVÁNÍ A SIMULACE MODELOVÁNÍ A SIMULACE základní pojmy a postupy vytváření matematckých modelů na základě blancí prncp numerckého řešení dferencálních rovnc základy práce se smulačním jazykem PSI Základní pojmy matematcký

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Testování hypotéz. 1 Jednovýběrové testy. 90/2 odhad času

Testování hypotéz. 1 Jednovýběrové testy. 90/2 odhad času Testování hypotéz 1 Jednovýběrové testy 90/ odhad času V podmínkách naprostého odloučení má voák prokázat schopnost orientace v čase. Úkolem voáka e provést odhad časového intervalu 1 hodiny bez hodinek

Více

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní úřad pro jadernou bezpečnost radační ochrana DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování ptnou vodou Rev. 1 SÚJB únor 2012 Předmluva Zákon

Více

SIMULACE ZTRÁTY STABILITY ŠTÍHLÉHO PRUTU PŘI KROUCENÍ

SIMULACE ZTRÁTY STABILITY ŠTÍHLÉHO PRUTU PŘI KROUCENÍ SIMULACE ZTRÁTY STABILITY ŠTÍHLÉHO PRUTU PŘI KROUCENÍ SIMULATION OF STABILITY LOSS OF SLENDER BEAM UNDER TORSION Petr Frantík Abstract Paper deals wth the stablty loss of straght shape of slender deal

Více

Experimentální systém pro WEB IR

Experimentální systém pro WEB IR Experimentální systém pro WEB IR Jiří Vraný Školitel: Doc. RNDr. Pavel Satrapa PhD. Problematika disertační práce velmi stručný úvod WEB IR information retrieval from WWW, vyhledávání na webu Vzhledem

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. 10. Rozhodování při jistotě, riziku a neurčitosti

Teorie her a ekonomické rozhodování. 10. Rozhodování při jistotě, riziku a neurčitosti Teore her a ekonomcké rozhodování 10. Rozhodování př stotě, rzku a neurčtost 10.1 Jednokrterální dskrétní model Jednokrterální model rozhodování: f a ) max a Aa, a,..., a ( 1 2 f krterální funkce (zsk,

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

Lineární a adaptivní zpracování dat. 8. Kumulační zvýrazňování signálů v šumu 2

Lineární a adaptivní zpracování dat. 8. Kumulační zvýrazňování signálů v šumu 2 Lneární a adaptvní zpracování dat 8. Kumulační zvýrazňování sgnálů v šumu 2 Danel Schwarz Investce do rozvoe vzdělávání Opakování Kumulační zpracování sgnálů co to e, k čemu to e? Prncp metody? Nutné podmínky

Více

Uživatelská podpora v prostředí WWW

Uživatelská podpora v prostředí WWW Uživatelská podpora v prostředí WWW Jiří Jelínek Katedra managementu informací Fakulta managementu Jindřichův Hradec Vysoká škola ekonomická Praha Úvod WWW obsáhlost obsahová i formátová pestrost dokumenty,

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření 503M012.N01 11/09/2012 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3.1 Tenký a tlustý klient Klientské aplikace nad XML dokumenty v prostředí internetu se dají rozdělit na dvě skupiny: tenký klient a tlustý klient.

Více

CFD MODEL SNCR TECHNOLOGIE

CFD MODEL SNCR TECHNOLOGIE CFD MODEL SNCR TECHNOLOGIE Ing., Ph.D, Tomáš, BLEJCHAŘ, VŠB-TU OSTRAVA, tomas.blechar@vsb.cz Bc., Jří, PECHÁČEK, ORGREZ a.s., r.pechacek@orgrez.cz Ing., Rostslav, MALÝ, ORGREZ a.s., rostslav.maly@orgrez.cz

Více

Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK

Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK Milan Janíček milan.janicek at techlib.cz odd. rozvoje elektronických služeb Národní technická knihovna Praha Obsah 1) Proč další systém? 2) Metavyhledávač

Více

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Přehled vhodných metod georeferencování starých map Přehled vhodných metod georeferencování starých map ČVUT v Praze, katedra geomatiky 12. 3. 2015 Praha Georeferencování historická mapa vs. stará mapa georeferencování umístění obrazu mapy do referenčního

Více

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list Zboží.cz PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz.

Více

VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky. Diplomová práce. 2014 Michal Běloch

VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky. Diplomová práce. 2014 Michal Běloch VŠB - Techncká unverzta Ostrava Fakulta elektrotechnky a nformatky Katedra aplkované matematky Dplomová práce 204 Mchal Běloch VŠB - Techncká unverzta Ostrava Fakulta elektrotechnky a nformatky Katedra

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace...1 2. Internetový prohlížeč...1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení...1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...2

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

Matematické modelování dopravního proudu

Matematické modelování dopravního proudu Matematické modelování dopravního proudu Ondřej Lanč, Alena Girglová, Kateřina Papežová, Lucie Obšilová Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč lancondrej@centrum.cz Abstrakt: Cílem projektu bylo seznámení

Více

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST Abstrakt ANALÝZA ZKA A CTLOST JAKO SOUČÁST STUDE POVEDTELNOST 1. ČÁST Jří Marek Úspěšnost nvestce závsí na tom, jaké nejstoty ovlvní její předpokládaný žvotní cyklus. Pomocí managementu rzka a analýzy

Více

Statistická energetická analýza (SEA)

Statistická energetická analýza (SEA) Hladna akustckého tlaku buzení harmonckou slou [db] Statstcká energetcká analýza (SA) V současné době exstue řada způsobů, ak řešt vbroakustcké problémy. odobně ako v ných odvětvích nženýrství, také ve

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

vektor a vrátili jiný vektor. Měli-li jsme jistou pozorovatelnou A, dostali jsme jejím změřením

vektor a vrátili jiný vektor. Měli-li jsme jistou pozorovatelnou A, dostali jsme jejím změřením Operátor hustoty Popsueme-l vývo uzavřeného kvantového systému, vystačíme s většnou s pomem čstého stavu. Jedná se o vektor v Hlbertově prostoru H, který e danému kvantovému systému přdružen. Na daném

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky Modely vyhledávání informací 4 podle technologie 1) Booleovský model 1) booleovský 2) vektorový 3) strukturní 4) pravděpodobnostní a další 1 dokumenty a dotazy jsou reprezentovány množinou indexových termů

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

1. Úvod do genetických algoritmů (GA)

1. Úvod do genetických algoritmů (GA) Obsah 1. Úvod do genetických algoritmů (GA)... 2 1.1 Základní informace... 2 1.2 Výstupy z učení... 2 1.3 Základní pomy genetických algoritmů... 2 1.3.1 Úvod... 2 1.3.2 Základní pomy... 2 1.3.3 Operátor

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 7 InternetovéTechnologie vyhledávání na internetu Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Vyhledávání a vyhledávače - Jediný možný způsob, jak získat obecný přístup k informacím na Internetu -

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace... 1 2. Internetový prohlížeč... 1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení... 1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...

Více

LectureV. April 18, celou historii vývoje škálovacího faktoru a Hubleovy konstanty. Otázkou je, jak určit množství hmoty ve vesmíru.

LectureV. April 18, celou historii vývoje škálovacího faktoru a Hubleovy konstanty. Otázkou je, jak určit množství hmoty ve vesmíru. LectureV Aprl 18, 2016 1 Temná hmota V předchozích lekcích sme ukázal, že pokud známe celkové množství hmoty ve vesmíru a eí složení, známe celou hstor vývoe škálovacího faktoru a Hubleovy konstanty. Otázkou

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ. Gennet Letná s.r.o.

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ. Gennet Letná s.r.o. PŘÍSTAVBA KLNKY SV. KLMENTA ul. Kostelní, p.č. 2118/9, k.ú. Holešovce, 170 00, Praha 7 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ výškový systém b.p.v. ±0,000 = +230,030 m.n.m., souřadncový systém S - JTSK Gennet

Více

Technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka Technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka Téma: závěrečná část dokumentu, dodatky a manuály 1) Závěrečná část dokumentu 2) Dodatky 3) Manuály a návody obsah dokumentu Závěrečná část dokumentu Závěrečná

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 4 InternetovéTechnologie vyhledávání na internetu Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Vyhledávání a vyhledávače - Jediný možný způsob, jak získat obecný přístup k informacím na Internetu -

Více

NÁVRH MATEMATICKÉHO MODELU PRO OPTIMALIZACI VYTVÁŘENÍ SMĚSÍ SPALITELNÝCH ODPADŮ PRO SPALOVNY. PETR BYCZANSKI a a KAREL OBROUČKA b.

NÁVRH MATEMATICKÉHO MODELU PRO OPTIMALIZACI VYTVÁŘENÍ SMĚSÍ SPALITELNÝCH ODPADŮ PRO SPALOVNY. PETR BYCZANSKI a a KAREL OBROUČKA b. Chem. Lsty 101, 668 67 (007) Laboratorní přístroe a postupy NÁVRH MATEMATICKÉHO MODELU PRO OPTIMALIZACI VYTVÁŘENÍ SMĚSÍ SPALITELNÝCH ODPADŮ PRO SPALOVNY PETR BYCZANSKI a a KAREL OBROUČKA b a Ústav geonky

Více

Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO. od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu

Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO. od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu Knihovny současnosti 2007 Obsah prezentace Co je systém PRIMO Příklad fungování systému Komponenty systému Princip fungování

Více

Rizikového inženýrství stavebních systémů

Rizikového inženýrství stavebních systémů Rzkového nženýrství stavebních systémů Mlan Holcký, Kloknerův ústav ČVUT Šolínova 7, 166 08 Praha 6 Tel.: 24353842, Fax: 24355232 E-mal: Holcky@vc.cvut.cz Základní pojmy Management rzk Metody analýzy rzk

Více

Elektronická technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka

Elektronická technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka 17, 18. hodina Elektronická technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka Téma: závěrečná část dokumentu, dodatky a manuály 1) Závěrečná část dokumentu 2) Dodatky 3) Manuály a návody obsah dokumentu Závěrečná

Více

Plánování a rozvrhování

Plánování a rozvrhování Úprava p ednášky byla podpo ena projektem CZ.2.17/3.1.00/33274, který je fnancován Evropským socálním fondem a rozpo tem hlavního m sta Prahy. Evropský socální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnost

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

GEPRO odemyká dveře vašemu potenciálu

GEPRO odemyká dveře vašemu potenciálu GEPRO odemyká dveře vašemu potenciálu Marek Knězů GIVS 2014 Praha, 15. - 16. 5. 2014 Představení společnosti GEPRO plně česká firma, na trhu od roku 1991 hlavní oblasti činnosti : systém pro geodety (KOKEŠ),

Více

Static Load Balancing Applied to Time Dependent Mechanical Problems

Static Load Balancing Applied to Time Dependent Mechanical Problems Static Load Balancing Applied to Time Dependent Mechanical Problems O. Medek 1, J. Kruis 2, Z. Bittnar 2, P. Tvrdík 1 1 Katedra počítačů České vysoké učení technické, Praha 2 Katedra stavební mechaniky

Více

xrays optimalizační nástroj

xrays optimalizační nástroj xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto

Více

2. Definice pravděpodobnosti

2. Definice pravděpodobnosti 2. Defnce pravděpodobnost 2.1. Úvod: V přírodě se setkáváme a v přírodních vědách studujeme pomocí matematckých struktur a algortmů procesy dvojího druhu. Jednodušší jsou determnstcké procesy, které se

Více

Přemysl Žiška, Pravoslav Martinek. Katedra teorie obvodů, ČVUT Praha, Česká republika. Abstrakt

Přemysl Žiška, Pravoslav Martinek. Katedra teorie obvodů, ČVUT Praha, Česká republika. Abstrakt ALGORITMUS DIFERENCIÁLNÍ EVOLUCE A JEHO UŽITÍ PRO IDENTIFIKACI NUL A PÓLŮ PŘE- NOSOVÉ FUNKCE FILTRU Přemysl Žška, Pravoslav Martnek Katedra teore obvodů, ČVUT Praha, Česká republka Abstrakt V příspěvku

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT

NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT J. Tuma Summary: The paper deals wth dfferentaton and ntegraton of sampled tme sgnals n the frequency doman usng the FFT and

Více

Správa klí (key management)

Správa klí (key management) Tonda Beneš Ochrana nformace aro 2011 Správa klí (key management) významná ást bezpenostní stratege nad danou doménou Základním úkolem správy klí e kontrola klíového materálu po celou dobu eho exstence,

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

Tisk map z LPIS - rozšířené

Tisk map z LPIS - rozšířené Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tisk map z LPIS - rozšířené Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

1. Sítě se vzájemnými vazbami

1. Sítě se vzájemnými vazbami Obsah 1. Sítě se vzáemným vazbam... 2 1.1 Základní nformace... 2 1.2 Výstupy z učení... 2 1.3 Obecná charakterstka umělých neuronových sítí se vzáemným vazbam... 2 1.4 Hopfeldova síť... 3 1.4.1 Organzační

Více

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% PROJEKT ROZVOJE PORTÁLU BROŽURA PŘINÁŠÍ DÍLČÍ VÝSLEDKY STUDIÍ ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ PORTÁLU BUSINESSINFO.CZ V LETECH 2010 2013. STUDIE OBSAHUJÍ DATA PLATNÁ K 1. 3. 2010 B e n c h m a r k i n g a n a l ý

Více