PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO"

Transkript

1 PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO MAPOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ŘIMNÁČ MARTIN 1, ŠUSTA RICHARD 2, ŽIVNŮSTKA JIŘÍ 3 Katedra řídcí technky, ČVUT-FEL, Techncká 2, Praha 6, tel , fax emal 1 : emal 2 : emal 3 : Klíčová slova: webové stránky, mapování, webmapa, automatcké prohledávání Abstrakt: Příspěvek zobecňue dvouleté zkušenost autorů získané př řešení problematky automatckého mapování webových stránek, což představue problém velm podobný dentfkac struktury neznámého systému. Vzáemnou provázanost stránek pomocí hypertextových odkazů lze sce reprezentovat grafy, avšak ech vytváření není zdaleka trvální. Prosté pokusy o zmapovaní webu pomocí automatckého prohledávání odkazů vedou často na nepoužtelné grafy s extrémně složtým strukturam, a případně s nekonečnou velkostí, zeména př analýze dynamcky generovaných stránek. Článek popsue realzovanou metodu pro také automatcké vytváření herarchckých map - ty lze použít Obecně navržený klent/server nástro e určen pro generování map struktury webových serverů. Struktura webu e pak vntřně reprezentována ako orentovaný graf. Článek se zabývá vedle problematky konstrukce tohoto grafu z dat webových serverů hlavně algortmem pro generování herarchckých map. Ty mohou být využty pro orentac návštěvníků webových stránek nebo pro webmasterskou čnnost, dále pro usnadnění orentace návštěvníků webu nebo pro detekc chyb ve struktuře stránek. 1 ÚVOD Na obsah webových serverů můžeme pohlížet ako na rozsáhlou znalostní báz dat s velkou neurčtostí. Tuto báz potřebueme strukturovat a prořezávat, ať na globální úrovn pomocí nternetových fulltextových stroů nebo katalogů, tak na úrovn ednotlvých webových serverů. Popsovaná metoda chápe strukturu webových stránek ako orentovaný graf. Webové stránky sou reprezentovány uzly, hypertextové a hypermedální odkazy pak orentovaným hranam. Uvážíme-l, že stránky mohou být generovány dynamcky, hloubka takového grafu může být nekonečná. Metoda neprve data získá, webové stránky stáhne z webového serveru a pomocí prohledavače (crawleru) [1] převede stránku na uzel s daným vlastnostm a orentované hrany reprezentuící odkazy mez stránkam. Tato vytvořená struktura e uložena do databáze. Poem webová stránka zde označue dokument lbovolného, textem reprezentovatelného, formátu získaný z webového serveru. Nashromážděná data sou užívána k výpočtu ohodnocení stránek, tzv. PageRank [3], pro člověka sou však velm nepřehledná, navíc zobrazení všech odkazů mez stránkam e výpočetně náročné (srovnatelné s úlohou obchodního cestuícího, která e NP-úplná). Naopak mapa vytvořená pomocí popsované metody [2] e podgrafem tohoto grafu, obsahue mnmální počet hran př zachování počtu uzlů, navíc požadue mapu ve formě stromu. Systém e doplněn o webové rozhraní, které vedle admnstrace generování map umožňue fulltextové vyhledávání. R174-1

2 2 ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ 2.1 Stažení V první fáz potřebueme získat data z webových stránek umístěných na obecném webovém serveru. Systému explctně zadáme URL adresu lbovolné stránky umístěné na serveru, pro ednoduchost uvažume domovskou stránku webové prezentace (homepage). Systém pomocí GNU nástroe wget v rekurzvním módu stáhne tuto stránku a následně provede analýzu odkazů. Pokud některá z odkazovaných stránek eště nebyla stažena, e zařazena do fronty a stažena v některém dalším průchodu cyklu. Cyklus e ukončen krtérem na maxmální hloubku grafu, tedy dosažení zadaného počtu stránek mez analyzovanou a zadanou stránkou. Během procesu stahování detekueme neplatné odkazy odkazy na neexstuící (č nedostupné) stránky. Výsledkem tohoto kroku e kope všech ze zadané stránky přístupných stránek na lokální souborový systém včetně adresářové struktury. 2.2 Korespondence URL a obsahu stránky U dynamcky generovaných webových stránek e nutné navíc vyřešt netrvální úlohu korespondence mez URL adresou stránky a eím o obsahem. URL adresa takových stránek se skládá ze ména skrptu, které následue znak? a znakem & oddělený seznam předávaných atrbutů a ech hodnot. Ne každý atrbut však má vlv na obsah dynamcky vygenerovanou stránku. Měme např. URL adresu pak atrbuty clanek a azyk udávaí číslo a azykovou mutac tsknutého článku a tedy zásadně ovlvňuí obsah stránky. Naopak atrbut uzvatel specfkue číslo návštěvníka, ten žádným způsobem obsah neovlvňue. O vlvu parametrů URL adresy na obsah generované stránky systém nemá žádnou nformac. Sofstkované metody detekuí tento vlv pomocí různých heurstk. Pro potřeby zákaznckého mapování stránek postačue možnost přdání takovéto aprorní nformace pomocí voleb systému. Parametry každého skrptu rozdělíme na povnně uvedené, povnně nabývaící edné z množny hodnot a nepovnné. Specálním případem nepovnného atrbutu e doplnění atrbutu na předdefnovanou hodnotou, není-l ve výčtu parametrů URL adresy uveden. Vlv neuvedených atrbutů na obsah stránky považueme za zanedbatelný. Pokud URL stránky nevyhovue zadanému výčtu podmínek na parametry, e stránka označena ako gnorovaná. V našem příkladu by např. parametr clanek byl povnný, azyk nepovnný s předdefnovanou hodnotou cz. Parametr uzvatel by v seznamu nebyl uveden. V poslední fáz operací s URL adresou seřadíme parametry podle abecedy a tím získáme ednoznačnou transformac URL adresy stránky na odpovídaící obsah. Na úrovn souborového systému nahradíme soubor s původní URL adresou symbolckým odkazem na soubor s adresou upravenou. 2.3 Analýza obsahu stránky Nyní můžeme přkročt k samotné analýze stránek. Každá stránka e popsána nformacem z HTTP hlavčky a samotným obsahem stránky. Jedním z atrbutů HTTP hlavčky e typ obsahu stránky, podle ehož hodnoty zavoláme dílčí fltr na samostatné zpracování obsahu stránky. U fltru pro (X)HTML formát navíc musíme uvažovat možnost explctního předefnování hodnot atrbutů HTTP hlavčky. HTTP hlavčka poskytue nformace ak o stránce, tak o serveru, případně o spoení mez klentem a serverem. Pro naše účely zmíníme vedle typu obsahu (content-type) délku obsahu (contentlength), dobu poslední modfkace obsahu (last-modfed), dobu platnost (expres), příp. hlavčka může obsahovat azykovou mutac stránky. Systém umožňue obsah stránek rozdělt do textových bloků a ty fulltextově zandexovat. Příkladem takového bloků e např. ttulek stránky, text na odkazu na danou stránku, odstavec atd. R174-2

3 Výhodou tohoto přístupu e ovlvnění výpočtu celkové relevance odkazu podle typu textového bloku, tedy výskyt klíčového slova v ttulku stránky e pro vyhledavač významněší nežl výskyt slova v odstavc. Fltr pro (X)HTML formáty rovněž regstrue odkazy na stránky, přčemž na URL adresy odkazovaných stránek e aplkována výše popsané transformace URL adres. Analýza probíhá postupně pro všechny stažené stránky reprezentované soubory, symbolcké lnky přeskakueme. Analýzu provádíme herarchcky, tedy první analyzueme úvodní stránku, pak všechny stránky odkazované ze stránky úvodní atd. až do maxmální hloubky grafu. Stránky, na které e odkazováno z maxmální hloubky a dosud nebyly zandexovány, označíme ako stránky regstrované. Každou vrstvu (uzly se shodnou hloubkou) uložíme do databáze zvlášť, což umožňue řízení zpracování stránek z databáze. Výhodou tohoto přístupu e možnost paralelního generování map až do hloubky vrstvy před aktuálně analyzovanou vrstvou stránek. 2.4 Aktualzace Použtý nástro wget umožňue ednou ž stažené stránky pouze aktualzovat, tedy znovu stáhnout pouze ty stránky, které byly změněny. Využeme-l v souborovém systému symbolckých odkazů a znalostí o statusu stránek (především gnorované stránky) z databáze, další aktualzace prax sou podstatně méně časově náročné. Vlastní systém obsahue prostředky pro automatckou aktualzac stránek ednou za specfkovanou perodu. 2.5 Ohodnocení stránek Pro potřeby vyhledavače a generování map potřebueme každou stránku ohodnott. V systému e použta základní verze metody PageRanku [3]. Jeí modfkace využívaí komerční vyhledávače včetně Google, který poprvé mplementoval. Předpokladem správné funkčnost metody e, že dobrá stránka odkazue na né, steně dobré stránky. Měřítkem kvalty stránky e tedy počet na stránku odkazuících stránek vážený ech kvaltou. Zaveďme následuící značení. Množnu všech stránek p označme P, tato množna reprezentue uzly grafu. Defnume množnu odkazů L, ednotlvé prvky množny deklarume ako < a, b > ; a, b P ve významu odkazu ze stránky a na stránku b. Množna L tedy reprezentue hrany grafu. Zaveďme zobrazení PR(p), které každé stránce p přřadí eí ohodnocení. Vzorec pro výpočet ohodnocení (Page-Rank) e PR( q ) PR( p) = (1 k) + k ; x, q, p P (V1) < q, x > < q, p> L Symbol k e konstanta algortmu, k (,1), doporučená hodnota k=,85 zašťue optmální konvergenc. Součet e přes všechny stránky q odkazuící na stránku p. Symbolem < q, x > rozumíme počet stránek odkazovaných ze stránky q. Příklad výpočtu e na obrázku 1. Ze vzorce vyplývá, že pro p P : PR( p) 1 k. Této vlastnost lze zneužít ke zvýhodňování stránek [4]. Tyto metody ale sofstkované vyhledavače detekuí a penalzuí zvýhodňované stránky. R174-3

4 3 GENEROVÁNÍ MAP V souladu s předchozím textem zemníme množnu P na množnu zandexovaných stránek P I, množnu regstrovaných stránek P R, množnu gnorovaných stránek P G a množnu neplatných stránek (přesně URL adres) P N. 3.1 Kontrola platnost odkazů Neprve zmíníme automatcký mechanzmus kontroly platnost odkazů. Výsledkem operace e výčet odkazů (hran v grafu), které vedou na neplatné stránky. Formálně tedy L nv { < p q >, p P q P } =,, (A1) I N Jednoduše lze nahlédnout, že algortmus A1 e složtost o(n). Tento algortmus využí webmasteř rozsáhlých webových prezentací. Systém bude perodcky aktualzovat svo báz dat stále se vyvíeící webové prezentace a upozorní webmastera na stránku, která obsahue neplatný odkaz včetně nformace o URL adrese odkazované stránky. 3.2 Seznam externích odkazů Př SEO optmalzac stránek e žádoucí znát všechny externí stránky, na které e z analyzované webové prezentace odkazováno. Zda-l se edná o externí zdro poznáme testem shodnost men domén. Formálně doménu stránky označme symbolem D(p), pak mapu externích odkazů vygenerueme ako výčet z množny L dle L ext { < p q >, D( p) D( q), p P q P P } =,, (A2) I Povšmněme s, že podle A2 neplatná URL adresa, byť s externí doménou, není součástí externích odkazů, ale považue se za chybu na straně analyzované webové prezentace. Tak tomu e u ných automatcky řízených prohledavačů. 3.3 Herarchcká mapa I Základní motvací popsovaného systému e generování herarchcké mapy. Požadume graf H se H = P, L. Symbol P reprezentue uzly v -té vrstvu stromu H. Specfkume podmínky na graf H. stromovou strukturou, ( ) P { p p } = ; (P1) P I p P P D( p) D( p ) odpovídá právě eden uzel v P. (P2) I R, = 1 L = l =< p, q > ; p P ; q U P ; l L Lext (P3) 1, I R 1, 2 l l ; l =< p, q >, l =< p, q > ; PR( p ) PR( p ); p, p, q P P : l L l L (P4) Interpretume tyto podmínky: 1. Herarchcká mapa má ve svém kořen ednou stránku a to homepage webové prezentace. Ta musí být zandexována. 2. Herarchcká mapa obsahue všechny zandexované a regstrované stránky přístupné z homepage. Každá stránka e v mapě uvedena právě ednou. Mapa obsahue stránky pouze z domény, která e určena homepage. R R174-4

5 3. Z množny odkazů L vybíráme pouze ty odkazy L, které vedou na v mapě dosud neuvedené stránky. Z podmínek 1 až 3 e možné nahlédnout, že se edná o algortmus generuící kostru grafu. 4. V prax se běžně vyskytuí případy, kdy ze dvou různých stránek patřících do stené vrstvy (vyplývá z předchozích podmínek) e odkazováno na ednu stránku, kostra grafu tedy není ednečná. Pak e upřednostněna ta stránka, která má větší hodnotu ohodnocení. Se 4. podmínkou souvsí problém možné neexstence maxma ohodnocení stránek, zde exstue pouze suprémum. V takovém případě povolueme nedetermnstcké řešení, vybíráme náhodně ednu ze stránek, eíž ohodnocení nabývá hodnoty supréma. Algortmus e mplementován pomocí SQL funkce přímo v prostředí databáze PostgreSQL v azyce pl/pgsql, funkce vrací XML-valdní řetězec popsuící danou mapu. Výpočet rozdělueme do dvou částí. Neprve generueme herarchckou mapu, edná se o algortmus postavený na klasckém prohledávání do šířky. Algortmus startueme s lbovolnou hranou vedoucí do homepage p odpovídaícímu uzlu. Hrany grafu, které vyhovuí podmínce P3, vložíme do dočasné tabulky. Ta vedle počátečního a koncového uzlu hrany obsahue označení vrstvy (abychom mohl testovat en aktuální vrstvu). Podmínku přdání hrany na q z P3 e pro potřeby databázového algortmu přepíšeme podle m q U P < p, q > L (P3.a) Algortmus končí, pokud neexstue žádná další hrana na uzel, který eště není součástí mapy. Hloubka herarchcké mapy e m. Tedy U m < p, q > L : q P (P5) Uvažueme, že z optmalzačních důvodů provádíme na ednu vrstvu mapy právě eden výběr hran. Podmínku P3 upravíme na podmínku P3.b (resp. ekvvalentní podmínku podle P3.a), která neuvažue stránky v aktuálním kroku, protože podmínku P3.a v této podobě nelze databázově nterpretovat. 1 1 L = l =< p, q > ; p P ; q U P ; l L Lext (P3.b) Pak ale musíme přpustt, že v aktuální -té vrstvě se obeví více uzlů téže stránky, každý spoený hranou z ného uzlu, tedy stuace l l l =< p q > l =< p q > p p P 1 1, 2; 1 1,, 2 2, ; 1, 2, q P (P6) To e ale v rozporu s podmínkou P2. Proto zavádíme podmínku P4 a ze všech takových hran vybíráme právě ednu s maxmální hodnotou ohodnocení (tupá nerovnost v podmínce P4). Tím splňueme všechny podmínky a algortmus generue kostru grafu dle původních požadavků. Předpokládeme, že samotný výběr hran z databáze e o(n) a test na podmínku každé hrany e o(n). Celková složtost výběru hran s ohledem na podmínku e o(n 2 ). Uvažme kraně nepříznvý případ, kdy pro každý uzel p exstue právě edna hrana do uzlu p +1. Pak prohledávání proběhne celkem (n-1)-krát. Celková složtost této část algortmu generování mapy e tedy o(n 3 ). R174-5

6 Nyní máme v dočasné tabulce uloženy všechny hrany L potřebné pro vygenerování herarchcké mapy H. Pokračueme druhou fází, generováním řetězce reprezentuícího herarchckou mapu. Jedná se opět o prohledávání, tentokráte do hloubky. Složtost této fáze e n-krát o(n) výběr z dočasné tabulky, tedy o(n 2 ). Celková složtost celého algortmu včetně vygenerování výstupu ve formátu XML e o(n 3 ). Efektvní složtost e však podstatně nžší. Takto vygenerovanou mapu lze pomocí XSL transformovat do PDF formátu nebo lbovolného desgnu XHTML stránky, se zobrazením všech nebo en některých hodnot získaných předchozím procesem z webových stránek. Seznam zobrazovaných hodnot může být rozšířen o další výpočty nad strukturou XML, např. e mplementováno zobrazení grafu u každé stránky v mapě, který ukazue velkost odkazovaných stránek (a obecně souborů) podle ech typu obsahu. Tak lze např. bezpečně na první pohled poznat galer obrázků v dané webové prezentac. 3.4 Příklad Ilustrume algortmus generování herarchcké mapy obrázkem 1, nad každým uzlem e uvedena hodnota PageRanku po první terac, úvodní stránka e označena HP. Obrázek 1 - Příklad generování herarchcké mapy V prvním kroku vybereme pouze ty hrany, které odkazuí z úvodní stránky, tedy hrany a, b, c (pravdlo P2). V druhém kroku vybíráme ty hrany, na echž uzly odkazovaly hrany z předchozího kroku a zároveň na ech cílové uzly nevede žádná hrana (pravdlo P3). Poztvním případem sou hrany d, f, g a g', negatvním pak hrany a ', které odkazuí na uzly ž odkazované z ných hran. Hrana e není vybrána podle pravdla P4, neboť hrana f odkazue na stenou stránku ze stené úrovně, ale odkazuící stránka má vyšší hodnotu PageRank. Hrana h není v mapě uvedena, ukazue podobně ako hrany a ' na uzel, který ž byl do mapy přdán v některém z předchozím kroku. V mapě ž sou obsaženy všechny uzly (pravdlo P5), které byly součástí celé struktury webové prezentace, proto algortmus končí. Výsledná herarchcká mapa e v obrázku naznačena tučným hranam. R174-6

7 4 SHRNUTÍ Příspěvek popsue mplementac obecného nástroe pro prác s webovým stránkam. Součástí nástroe e webové rozhraní, ze kterého e nástro ovládán. Nástro umožňue určtý stupeň paralelzace pomocí zavedeného balíčkového systému a prortně řazené fronty dotazů. Řízení e ponecháno v rež databázového stroe, ednotlvé požadavky na systém sou reprezentovány záznamy v databáz. Navržený systém umožňue ednoduchou rekonfgurovatelnost, podporue perodckou aktualzac výsledků požadavků. Detalní pops řídcího systému e však mmo rámec tohoto příspěvku. Popsovaná metodka byla testována na několka webových prezentací, od statckých stránek s ednoduchou strukturou až po stránky dynamcky generované [5] s použtím aprorních nformací bez těchto nformací. Nástro pomohl př částečné restrukturalzac zmíněné webové prezentace odhalováním neplatných odkazů. V prax se př generování herarchckých map zatím vždy potvrdl předpoklad správné funkčnost metody, kterým e strukturalzace webových prezentací. 5 LITERATURA [1] ŘIMNÁČ, M. Mapa webové sítě. Katedra řídcí technky, FEL, ČVUT, 24. Dplomová práce. [2] ŽIVNŮSTKA, J. Webové rozhraní pro mapu webové sítě. Katedra řídcí technky, FEL, ČVUT, 24. Dplomová práce. [3] HENZINGER, M.R. Hyperlnk Analyss for the Web. IEEE Internet Computng. 21 (January/February). Stránky [4] ŘIMNÁČ, M.; ŠUSTA, R.; ŽIVNŮSTKA J. Automatcké prohledávání webových stránek I. Automatzace 24/4. [5] DCE. Mapa webu. [on-lne]. Katedra řídcí technky, FEL, ČVUT. < R174-7

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení Softwarová podpora matematckých metod v ekonomce a řízení Petr Sed a Opava 2013 Hrazeno z prostředků proektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studních oborů se zaměřením na spoluprác s

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

Experimentální systém pro WEB IR

Experimentální systém pro WEB IR Experimentální systém pro WEB IR Jiří Vraný Školitel: Doc. RNDr. Pavel Satrapa PhD. Problematika disertační práce velmi stručný úvod WEB IR information retrieval from WWW, vyhledávání na webu Vzhledem

Více

Správa klí (key management)

Správa klí (key management) Tonda Beneš Ochrana nformace aro 2011 Správa klí (key management) významná ást bezpenostní stratege nad danou doménou Základním úkolem správy klí e kontrola klíového materálu po celou dobu eho exstence,

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Retailový a korporátní credit scoring

Retailový a korporátní credit scoring Masarykova unverzta Přírodovědecká fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Eva Krečová Retalový a korporátní credt scorng Vedoucí práce: Mgr. Martn Řezáč, Ph.D. Studní program Aplkovaná matematka Studní obor Fnanční

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

Evaluation of Interferograms Using a Fourier-Transform Method

Evaluation of Interferograms Using a Fourier-Transform Method ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra fzk Vhodnocování nterferogramů metodou Fourerov transformace Evaluaton of Interferograms Usng a Fourer-Transform Method dplomová práce Studní

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV Tomáš INSPEKTOR 1, Jří HORÁK 1, Igor IVAN 1, Davd VOJTEK 1, Davd FOJTÍK 2, Pavel ŠVEC 1, Luce ORLÍKOVÁ 1,Pavel BELAJ 1 1

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

2 Rozhodovací problém

2 Rozhodovací problém Rozhodovaí problém Rozhodovaí problém je problém s víe možným řešením. Jde tedy o problémy se kterým se setkáváme v běžném žvotě. Základním krokem každého rozhodování je proes volby, tedy poszování jednotlvýh

Více

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky Modely vyhledávání informací 4 podle technologie 1) Booleovský model 1) booleovský 2) vektorový 3) strukturní 4) pravděpodobnostní a další 1 dokumenty a dotazy jsou reprezentovány množinou indexových termů

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K Ostrava 2006 Obsah předmětu 1. ČÍSELNÉ SOUSTAVY... 2 1.1. Číselné soustavy - úvod... 2 1.2. Rozdělení číselných soustav... 2 1.3. Polyadcké číselné soustavy... 2

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Přehled vhodných metod georeferencování starých map Přehled vhodných metod georeferencování starých map ČVUT v Praze, katedra geomatiky 12. 3. 2015 Praha Georeferencování historická mapa vs. stará mapa georeferencování umístění obrazu mapy do referenčního

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

Modelování montážní linky

Modelování montážní linky Modelování montážní linky Geza Dohnal 1. Montážní linka S rozvoem hromadné výroby e velice těsně spoen rozvo a automatizace výrobních a montážních linek. Tyto linky se od sebe obecně liší ednak topologií

Více

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari)

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari) XSLT a JavaScript Autor: Petr Dvořák (http://joshis.iprofil.cz/) Úvod Dokumenty XML (můžeme rovnou říct, že narozdíl od dokumentů (X)HTML) nenesou žádnou informaci, která by prohlížeči sdělila, jakým způsobem

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení 1. Průběh funkce K zobrazení průběhu analytické funkce jedné proměnné potřebujeme sloupec dat nezávisle proměnné x (argumentu) a sloupec dat s funkcí argumentu y = f(x) vytvořený obvykle pomocí vzorce.

Více

Uživatelská podpora v prostředí WWW

Uživatelská podpora v prostředí WWW Uživatelská podpora v prostředí WWW Jiří Jelínek Katedra managementu informací Fakulta managementu Jindřichův Hradec Vysoká škola ekonomická Praha Úvod WWW obsáhlost obsahová i formátová pestrost dokumenty,

Více

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% PROJEKT ROZVOJE PORTÁLU BROŽURA PŘINÁŠÍ DÍLČÍ VÝSLEDKY STUDIÍ ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ PORTÁLU BUSINESSINFO.CZ V LETECH 2010 2013. STUDIE OBSAHUJÍ DATA PLATNÁ K 1. 3. 2010 B e n c h m a r k i n g a n a l ý

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Jednotlivé historické modely neuronových sítí

Jednotlivé historické modely neuronových sítí Jednotlivé historické modely neuronových sítí Tomáš Janík Vícevrstevná perceptronová síť opakování Teoretický model obsahue tři vrstvy perceptronů; každý neuron první vrstvy e spoen s každým neuronem z

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Produktový manuál. www.seznam.cz

Produktový manuál. www.seznam.cz Produktový manuál Co je Zboží.cz? Registrace internetového obchodu Vyhledávání na Zboží.cz Služby pro internetové obchody Hodnocení obchodů Doporučení pro obchodníky Návštěvnost služby Technická specifikace

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Praha6.cz. Správa moderního portálu

Praha6.cz. Správa moderního portálu Praha6.cz Správa moderního portálu Praktické detaily Ochrana emailů před roboty. Formát např.: jméno{zavináč}praha6{tečka}.cz Účinné a praktické, ale chce to použít včas (ještě před kompromitací emailové

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke službě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace služby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod služby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens Analýza chování servopohonů u systému CNC frmy Semens Analyss and behavour of servo-drve system n CNC Semens Bc. Tomáš áčalík Dplomová práce 00 UTB ve Zlíně, Fakulta aplkované nformatky, 00 4 ABSTRAKT

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce 2. Numerické výpočty Excel je poměrně pohodlný nástroj na provádění různých numerických výpočtů. V příkladu si ukážeme možnosti výpočtu a zobrazení diferenciálních charakteristik analytické funkce, přičemž

Více

OBSAH IMPLICITNÍ NASTAVENÍ OS WINDOWS VÝCHOZÍ TISKÁRNA. »ProServis Strana: 1

OBSAH IMPLICITNÍ NASTAVENÍ OS WINDOWS VÝCHOZÍ TISKÁRNA. »ProServis Strana: 1 »ProServis Strana: 1 OBSAH Obsah 1 Implicitní nastavení 1 OS Windows 1 Výchozí tiskárna 1 Virtuální PDF tiskárna 2 OS MS DOS 2 Možnosti a nastavení tisku 2 Paralelní tiskárny 2 Síťové tiskárny 3 Síťové

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google weby. Tutoriál projektu MOSS učitelská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google weby. Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google weby Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Jan Bobek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

ŘÍZENÍ OTÁČEK ASYNCHRONNÍHO MOTORU

ŘÍZENÍ OTÁČEK ASYNCHRONNÍHO MOTORU ŘÍZENÍ OTÁČEK AYNCHONNÍHO MOTOU BEZ POUŽITÍ MECHANICKÉHO ČIDLA YCHLOTI Petr Kadaník ČVUT FEL Praha, Techncká 2, Praha 6 Katedra elektrckých pohonů a trakce e-mal: kadank@feld.cvut.cz ANOTACE V tomto příspěvku

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly.

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly. Kapitola Reprezentace grafu V kapitole?? jsme se dozvěděli, co to jsou grafy a k čemu jsou dobré. rzo budeme chtít napsat nějaký program, který s grafy pracuje. le jak si takový graf uložit do počítače?

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

METAINFORMAČNÍ SYSTÉM (MIS) ZLÍNSKÉHO KRAJE

METAINFORMAČNÍ SYSTÉM (MIS) ZLÍNSKÉHO KRAJE METAINFORMAČNÍ SYSTÉM (MIS) ZLÍNSKÉHO KRAJE Zpracováno pro: Zlínský kraj Třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno, IČ: 634 81 901, DIČ: CZ634 81 901 Tel.:

Více

Do knihovny skrze webový prohlížeč

Do knihovny skrze webový prohlížeč Do knihovny skrze webový prohlížeč Milan Janíček milan.janicek at techlib.cz odd. rozvoje el. služeb Národní technická knihovna Praha Knihovny současnosti, Seč, 15. 9. 2010 Do knihovny skrze webový prohlížeč

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 1. přednáška - webové služby, jazyk HTML, editory pro úpravu HTML (15.10.09) 2. přednáška

Více

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb Popis služby MiniNET.cz Služba MiniNET cz zpřístupní velmi efektně a profesionálně všechny důležité informace o Vás a Vaší činnosti v celosvětové síti Internet pomocí vlastní webové prezentace. Jestliže

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Vybraná zajímavá Lotus Notes řešení použitelná i ve vašich aplikacích. David Marko TCL DigiTrade - 29.5.2014

Vybraná zajímavá Lotus Notes řešení použitelná i ve vašich aplikacích. David Marko TCL DigiTrade - 29.5.2014 Vybraná zajímavá Lotus Notes řešení použitelná i ve vašich aplikacích David Marko TCL DigiTrade - 29.5.2014 Xpages a napojení na SQL data Přístup na SQL tabulky a nebo uložené procedury (stored procedures

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Optimalizace portfolia

Optimalizace portfolia Optmalzace portfola ÚVOD Problémy vestováí prostředctvím ákupu ceých papírů sou klasckým tématem matematcké ekoome. Celkový výos z portfola má v době rozhodováí o vestcích povahu áhodé velčy, eíž rozložeí

Více

C3 Vyhledávání na Internetu

C3 Vyhledávání na Internetu C3 T1 Vybrané kapitoly počíta tačových s sítí Vyhledávání na Internetu 1. Vyhledáva vače 2. Katalogy 3. Vyhledávac vací centrály 4. Metavyhledáva vače 2 Cíle cvičen ení C3 Vyhledávání na Internetu 1. Vysvětlit

Více

Cíle lokalizace. Zjištění: 1. polohy a postavení robota (robot pose) 2. vzhledem k mapě 3. v daném prostředí

Cíle lokalizace. Zjištění: 1. polohy a postavení robota (robot pose) 2. vzhledem k mapě 3. v daném prostředí Cíle lokalizace Zjištění: 1. polohy a postavení robota (robot pose) 2. vzhledem k mapě 3. v daném prostředí 2 Jiný pohled Je to problém transformace souřadnic Mapa je globální souřadnicový systém nezávislý

Více

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost)

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Cíl projektu Cílem projektu je soustředit všechny mapové a textové informace

Více

WebExpress. Web v rukou zákazníka. Modulární publikační systém. WebExpress je ideálním řešením pro. každou moderní organizaci, která

WebExpress. Web v rukou zákazníka. Modulární publikační systém. WebExpress je ideálním řešením pro. každou moderní organizaci, která WebExpress Snadná správa - Systém WebExpress umožňuje kdykoli Web v rukou zákazníka aktualizovat obsah stránek přímo z prostředí webového prohlížeče. K jeho používání postačí běžné uživatelské znalosti

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

A 4 9 18 24 26 B 1 5 10 11 16 C 2 3 8 13 15 17 19 22 23 25 D 6 7 12 14 20 21

A 4 9 18 24 26 B 1 5 10 11 16 C 2 3 8 13 15 17 19 22 23 25 D 6 7 12 14 20 21 Příklad 1 Soutěž o nelepší akost výrobků obeslali čtyři výrobci A, B, C, D celkem 26 výrobky. Porota sestavila toto pořadí (uveden pouze původ výrobku od nelepšího k nehoršímu): Pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8

Více