M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y"

Transkript

1 M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody jednotek Analogová a digitální zařízení Princip bezztrátové a ztrátové komprese dat Přenosové rychlosti připojení k Internetu Princip digitalizace informace včetně určení počtu bitů pro zakódování zadaného počtu možných stavů a aplikace základního postulátu Shannonova teorému Převody čísel mezi desítkovou, dvojkovou a šestnáctkovou soustavou Proces komunikace Výpočet doby přenosu dat po zadané datové lince 1.2 Informační zdroje a jejich kvalita Charakteristika informačních zdrojů a posouzení vhodnosti jejich použití pro daný účel Popis a využití služeb poskytovaných knihovnami Vyhledávání informací pomocí katalogu a pomocí fulltextového vyhledávače, rozdíly mezi různými způsoby hledání informací Způsob fungování vyhledávače a orientace ve webovém vyhledávači, rozšířené vyhledávání, formulace zadání dotazu pro získání relevantních výsledků a orientace ve výstupu vyhledávání Kritický přístup k informacím a ověřování informací z různých zdrojů, posouzení relevance a kvality informačního zdroje Využívání a tvorba metadat Myšlenkové mapy pro organizaci pojmů a vztahů mezi nimi Princip a přínos digitalizace reálných objektů, virtualizace reálných objektů a míst 2 Technické vybavení počítačů a počítačových sítí 2.1 Technologické inovace a druhy počítačů Vývoj výpočetních strojů a počítačů a vývoj osobních počítačů Trendy ve vývoji počítačů a osobních komunikačních zařízení Druhy počítačů podle jejich role, funkce a uživatelského rozhraní, oblast jejich nasazení 2.2 Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení Von Neumannovo schéma počítače, jeho koncepce Funkce a role základních počítačových komponent z hlediska fungování počítačové sestavy, přiřazení používaných zkratek k základním komponentám Postup zjištění základních hardwarových a softwarových komponent konkrétního počítače Charakteristické parametry počítačových komponent, jejich typické hodnoty a jejich vliv na celkový výkon počítače Charakteristika v současnosti využívaných datových úložišť a záznamových médií Vstupní a výstupní zařízení Druhy tiskáren a jejich vhodnost pro různé způsoby využití 2.3 Struktura datových sítí a přenos dat LAN, MAN a WAN Server a klient Druhy lokálních sítí a jejich služby, výhody a nevýhody Popis fungování sítí mobilních telefonů a globálních družicových polohovacích systémů Schéma lokální sítě, specifikace základních technických prvků Základní technické díly nutné pro výstavbu bezdrátové sítě, důležitost a mechanismy zabezpečení této sítě Komunikace v lokální síti na úrovni MAC adres a IP adres, způsoby přidělování IP adres, princip směrování dat, princip DNS Struktura sítě Internet, principy použité při jejím návrhu a okolnosti jejího vzniku Technické způsoby připojení k síti Internet pro koncového uživatele 1 Mgr. Kateřina Macová

2 Mapování složky nabízené v síti jako síťové úložiště, rozeznání a přidělení základních přístupových práv ke sdíleným prostředkům 3 Programové vybavení počítačů 3.1 Operační systémy a jejich funkce Základní funkce operačního systému Základní architektura OS, funkce ovladačů hardware, jádra systému, aplikačního a grafického rozhraní Multitasking Princip vytváření datových souborů, spustitelný a datový soubor Charakteristiky nejrozšířenějších operačních systémů 3.2 Ovládání operačního systému a správa souborů Využívání rozhraní a nástrojů OS k efektivní organizaci své práce a svých dat Prozkoumávání složek, zobrazování a řazení objektů různými způsoby, zjišťování vlastností objektů, práce s objekty, hledání objektů Schránka operačního systému Komprimace a dekomprimace souborů a složek 3.3 Základní nastavení operačního systému Nastavení uživatelského rozhraní systému Instalace a odebírání písem, programů a tiskáren ze systému Nastavení výchozí tiskárny, zobrazení a zrušení tiskových úloh Formát datového souboru, vazba typů datových souborů s určitou aplikací a její změna Základní nastavení uživatelských práv k souborům, založení a zrušení uživatelského účtu a nastavení jeho typu 3.4 Datové soubory Principy ukládání dat pomocí XML souborů Význam standardizace datových souborů a přehled nejpoužívanějších současných typů datových souborů a programů 4 Člověk, společnost a počítačové technologie 4.1 Bezpečný počítač Význam aktualizace operačního systému a aplikačních programů, nastavení způsobu jejího provádění Antivirový program, firewall a další bezpečnostní nástroje Problematika a způsoby šíření počítačových virů, červů, malware a spyware Metody útoků přes webové stránky a elektronickou poštu, obrana proti nim Problematika spamu a obrana proti němu Hoax Techniky sociálního inženýrství a jejich rysy Důležitost komplexního přístupu k bezpečnosti IT 4.2 Obecné bezpečnostní zásady a ochrana dat Zásady vytvoření bezpečného hesla pro identifikaci přístupu Základní způsoby zabezpečení dat před jejich zneužitím Ochrana dat před ztrátou (zálohování) Pojmy integrita dat, hash, autenticita, šifrovací algoritmus, klíč Principy šifrování pomocí symetrické kryptografie a oblasti jejího nasazení Principy šifrování pomocí asymetrické kryptografie a oblasti jejího nasazení, pojmy privátní a veřejný klíč, princip elektronického podpisu Postup praktického šifrování souborů 4.3 Etické a právní normy související s informatikou Etické zásady práce s informacemi Principy stanovené v zákonech o svobodném přístupu k informacím a o ochraně osobních údajů Ochrana autorských práv a základní ustanovení zákona o právu autorském ve vztahu k software a k šíření digitálních dat Normy pro citování z knih a on-line zdrojů Pojem licence k užití programu, druhy licencí 2 Mgr. Kateřina Macová

3 Principy obsažené v licencích GNU/GPL a Creative Commons Příklady proprietárních programů a Open Source programů Způsoby ochrany software proti nelegálnímu šíření, protiprávnost prolomení těchto ochran a související rizika 4.4 Ergonomie a hygiena práce s technikou ICT ergonomické a hygienické zásady Prostředky k zachování fyzické a duševní pohody 4.5 ICT pro osoby s handicapem ICT v podobě vhodné pro osoby s handicapem Možnosti ICT pro zlepšení kvality života osob s handicapem 4.6 ICT a životní prostředí Energetická náročnost různých prostředků ICT Vliv použitých komponent počítačové sestavy na energetickou náročnost a životní prostředí, možnosti snížení spotřeby energie Úsporné technologie a jejich nastavení v počítači Způsoby nakládání s elektronickým odpadem a organizace jeho recyklace 4.7 Média, reklama a technologie Veřejnoprávní a komerční média, důvody jejich existence Základní způsoby manipulace s příjemcem sdělení, skrytá reklama Vliv reklamy na současnou společnost, kritické zhodnocení obsahu a formy reklamního sdělení Počítačové úpravy vyobrazení předmětů a osob, vliv těchto úprav na příjemce sdělení a společnost Role technologií v jednotlivých etapách realizace reklamní kampaně 4.8 Význam IT pro veřejnou sféru Přínosy, které hospodářským, obchodním a bankovním organizacím přinášejí různé typy aplikací Přínosy, které informatika přináší veřejné a státní správě 5 Využívání služeb Internetu 5.1 WWW World Wide Web Pojmy hypertext, hyperlink, URL, doména Webový prohlížeč a způsob jeho práce, nejpoužívanější současné prohlížeče webe Práce s webovým prohlížečem, pokročilé funkce webového prohlížeče Zabezpečené připojení a pojem digitální certifikát serveru 5.2 Využívání webových aplikací a sociálních sítí Webové a desktopové aplikace z hlediska uživatelského přístupu a technického řešení Princip fungování internetových obchodů ve vazbě na databáze a na elektronické bankovní systémy Způsoby sdružování lidí v sociálních sítích, přínosy a rizika sociálních sítí Základní funkce LMS 5.3 Elektronická komunikace Princip fungování elektronické pošty Práce s ovým klientem a jeho pokročilé funkce Nastavení ového klienta k příjmu a odesílání elektronické pošty Údaje v záhlaví ové zprávy Charakteristika synchronních a asynchronních způsobů komunikace Význam, výhody a nevýhody IP telefonie, pojmy VoIP, IM, práce s nástroji on-line komunikace textové i hlasové 6 Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu 6.1 Textový editor, struktura a formátování textu Prostředí textového editoru, jeho nastavení a nástroje Vkládání textu z klávesnice nebo z jiného zdroje jako neformátovaný Tvorba struktury i vzhledu textu přiřazováním stylů Formátování odstavce pomocí úprav vlastností jim přiřazených stylů Vlastnosti stránky, záhlaví a zápatí, pole a další pomocné prvky 3 Mgr. Kateřina Macová

4 Tvorba a editace objektů a tabulek Funkce a nástroje textového editoru na sledování změn a na týmovou spolupráci Hypertextový odkaz, obsah dokumentu Ukládání dokumentu v jiném než pro editor nativním formátu Hromadná korespondence s vazbou na tabulku s daty, datová pole, externí zdroje dat Tisk, PDF soubory 6.2 Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů Gramatická, typografická a citační pravidla Estetická pravidla pro kombinování písem, vyznačování v textu, umístění obrázků a pravidla pro řízení toku textu v dokumentu Kombinace barev v dokumentu, generátor barevných schémat 6.3 Tvorba sdíleného obsahu Principy wiki, jejich přednosti a nedostatky Tvorba dokumentu pomocí on-line nástrojů, funkce pro sdílení dat a týmovou spolupráci 7 Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia 7.1 Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky Pojmy rastrová a vektorová grafika, 3D grafika, barevné modely RGB a CMYK, obrazový bod, pixel a barevná hloubka Úprava počtu bodů rastrového obrázku, jeho rozlišení (DPI) a barevné hloubky Estetické zásady grafické kompozice a barevného ladění Problematika barevné věrnosti a základní způsoby jejího dosažení (kalibrace zařízení, barevné profily) 7.2 Grafické formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití Grafické formáty a jejich vlastnosti Konverze mezi formáty s nastavením vhodné komprese dat Volba grafických formátů podle způsobu využití 7.3 Práce s rastrovou grafikou Vyhledávání obrázků, skenování obrázků, publikování a sdílení obrázků Práce s digitálním fotoaparátem, zásady kompozice obrazu, motivový program Úprava fotografií Výběr oblastí podle tvaru, barvy, výběrové nástroje, prolnutí výběru Vrstvy, masky, průhlednost 7.4 Práce s vektorovou grafikou Kresby pomocí nástrojů vektorového editoru Text ve vektorovém editoru a jeho vlastnosti Vkládání rastrových obrázků do kreseb Export vektorového obrázku do rastrového formátu Konverze vektorového obrázku do PDF 7.5 Prezentace Zásady úspěšné prezentace, zásady zpracování počítačové prezentace Prezentační nástroje Vyhledání a tvorba podkladů pro prezentaci Příprava rastrových obrázků ve vhodném formátu a rozlišení Vyhledání a použití šablony, návrh designu prezentace, přechody snímků, animace objektů Provázání prezentace pomocí odkazů na jednotlivé snímky, odkazy na webové stránky Export prezentace do PDF 7.6 Tvorba webu Struktura webu, složení webové stránky, princip formátování HTML resp. XHTML, kaskádové styly Princip statických a dynamických webových prezentací Publikační webový systém Zásady přístupnosti a použitelnosti webových stránek Zásady dobrého webu Tvorba provázaných webových stránek na úrovni editace HTML resp. XHTML a CSS, umístění stránek na webový server 4 Mgr. Kateřina Macová

5 Validace HTML a použití validátoru 7.7 Multimédia Formáty zvukových a video souborů Pojem kodek Převod nekomprimované zvukové stopy do komprimovaných formátů s provedením základních nastavení kvality Posouzení kvality zvuku u komprimovaných audio souborů na základě datového toku ve vztahu k účelu použití Princip streamování Princip komprese multimediálních souborů Užití formátu zvukových souborů a video souborů pro daný účel Rozlišení videa pro digitální TV Základní úpravy videa, konverze formátů a střih záznamu 8 Hromadné zpracování dat a číselných údajů 8.1 Tabulkový procesor Práce s tabulkou, operace s daty Struktura tabulky a princip funkce tabulkového procesoru Vzorce, priorita operátorů Relativní a absolutní adresování buněk v rámci souboru i mezi soubory Funkce a jejich argumenty, funkce pro vyhledávání dat, funkce pro práci s textovými řetězci a statistickými hodnotami, výpočty s časovými úseky Editace a plnění buněk, formátování tabulky Kopírovaní a přesun buněk a jejich oblastí, plnění vzorců, datové řady Práce s řádky a sloupci tabulky, slučování buněk Formáty zobrazení čísla v buňce Automatický formát a styly buněk Zamykání a odemykání buněk a celých souborů s tabulkou Podmíněné formátování Export a import dat Vizualizace dat a tvorba a editace grafů Interpretace dat v grafu Typy grafů a jejich využití Tvorba grafu z tabulky, vzhled oblastí grafu Tabulky hodnot a grafy matematických funkcí Filtrování a řazení dat Pojmy záznam, pole a jeho označení Seřazení záznamů podle hodnoty stanoveného pole Filtrování dat a spojování kritérií výběru podle logických operátorů Omezení rozsahu zadávaných hodnot Záznam a spuštění makra Pojem makro Zaznamenání makra Pojmenování a spuštění zaznamenaného makra Ovládací prvky makra 8.2 Používání a tvorba databází Základní pojmy z oblasti relačních databází Pojmy databáze, tabulka, záznam, pole jeho datový typ a jeho vlastnosti Pojem index a jeho význam pro vyhledávání v tabulce Pojem primární klíč, relace, cizí klíč, referenční integrita Pojem tabulka Práce se záznamy Význam databázových aplikací pro praxi a jejich propojení v informačním systému Princip fungování databáze typu klient server Princip transakčního zpracování Základy SQL 5 Mgr. Kateřina Macová

6 Role jazyka SQL při práci s databází Příkaz SELECT Filtrování a řazení záznamů Návrh databází Návrh struktury tabulek pro řešení databázového problému a jejich provázání přes primární klíče Tvorba databáze v databázovém prostředí a plnění daty 9 Algoritmizace a základy programování 9.1 Algoritmizace úlohy, vlastnosti algoritmu Pojem algoritmus a jeho základní vlastnosti Algoritmizace úloh s využitím vývojových diagramů 9.2 Základní programové a datové struktury Základní programové struktury (příkaz, vstup, výstup, podmíněný příkaz, cyklus s podmínkou na začátku a na konci, cyklus s pevným počtem opakování) Definice procedury a funkce Pojmy proměnná, identifikátor a datový typ, deklarace proměnné, rozsah platnosti proměnné, základní typy proměnných a seznamů (polí) Matematické, relační a logické operátory Pojem syntaxe programovacího jazyka Princip objektově orientovaného programování 9.3 Přehled současných způsobů tvorby programů Funkce interpretu a překladače Používané programovací jazyky Princip tvorby programu ve vizuálním prostředí Řízení programu tokem událostí 9.4 Programování v programovacím jazyce C# Vývojové prostředí, ovládací prvky, události, přiřazovací příkaz, typy a proměnné, grafika, objekty a třídy, čísla, podmíněné vykonávání a rozvětvení, cyklus Animace a pohyb, myš a klávesnice, pole, soubory L I T E R A T U R A [1] ROUBAL, Pavel. Informatika a výpočetní technika pro střední školy: teoretická učebnice. Brno: Computer Press, 2010, 103 s. ISBN [2] ROUBAL, Pavel. Informatika a výpočetní technika pro střední školy: praktická učebnice. Brno: Computer Press, 2010, 112 s. ISBN V Sušici dne Mgr. Kateřina Macová 6 Mgr. Kateřina Macová

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

Úvod 27 O autorech 31

Úvod 27 O autorech 31 Stručný obsah Úvod 27 O autorech 31 Část I: Instalace a spuštění 1. Co je nového v operačním systému Windows Vista 35 2. Instalace a konfigurace Windows Vista 49 3. Přizpůsobení systému Windows Vista 99

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy Přístupnost webových stránek orgánů státní správy David Špinar Vladimír Saur Jaroslav Ráček Danka Némethová Jiří Hřebíček Michal Hejč Hana Bubeníčková Radek Pavlíček 2007 Brno, 2007 ISBN 978-80-903786-4-3

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Textové otázky k opakování učiva ICT z 1. ročníku

Textové otázky k opakování učiva ICT z 1. ročníku Textové otázky k opakování učiva ICT z 1. ročníku Metainformace slouží zejména A. k uchování informací na extérních médiích B. k popisu jiné informace C. k šifrování a dešifrování dat D. k bezpečnému přenosu

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více