Provozní manažer TIC KD Praha, tel.: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní manažer TIC KD Praha, tel.:+420 725 570 429, e-mail: info@tic-ckd.cz"

Transkript

1 Všeobecné podnájemní podmínky pro nebytové prostory Inova ního centra a podnikatelského inkubátoru provozovaného Technologickým inova ním centrem KD Praha 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné podnájemní podmínky (dále jen Podmínky ) tvo í nedílnou sou ást Smlouvy, a upravují další práva a povinnosti Nájemce a Podnájemce v souvislosti s užíváním P edm tu podnájmu Podnájemcem. 1.2 Nájemce prohlašuje, že je na základ Nájemní smlouvy uzav ené s Vlastníkem Budovy oprávn n k p enechání ástí Budovy, v etn P edm tu podnájmu do podnájmu t etím osobám. 2. DEFINICE POJM 2.1 Pro ú ely Podnájemní smlouvy a Podmínek mají níže následující výrazy s po áte ními velkými písmeny výlu následující význam: Budova Budova.p. 2394,.o. 4, v ulici Lisabonská, v Praze 9, na pozemku parcelní íslo 3344/9 v katastrálním území Libe, zapsaná na LV Vlastník budovy Obchodní spole nost RLRE Alpha Property, s.r.o., se sídlem Praha 4, Hv zdova 1716/2b, PS : , I : , zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C, vložka Smlouva Podnájemní smlouva uzav ená mezi Nájemcem a Podnájemcem. Nájemní smlouva Nájemní smlouva ze dne uzav ená mezi Vlastníkem Budovy a Nájemcem. edm t podnájmu Nebytové prostory a Parkovací stání specifikované ve Smlouv. Parkovací stání Vymezené místo nacházející se v 1. podzemním podlaží Budovy a p ed jižní fasádou Budovy ur ené k parkování osobních automobil. Spole né prostory Všechny spole né prostory Budovy, ve kterých se mohou bez omezení pohybovat všichni Budovy oprávn ní uživatelé a návšt vníci Budovy. Spole né prostory zahrnují zejména recepci, chodby, halu, sociální za ízení atd. Smluvní strany Spole Nájemce a Podnájemce. Úhrada za podnájem Úplata za p enechání P edm tu podnájmu do podnájmu (nájemné). Výše Úhrady za podnájem je uvedena ve Smlouv. Úhrada za podnájem nezahrnuje náklady související s užíváním P edm tu podnájmu. Služby Pln ní poskytovaná nebo zajiš ovaná Nájemcem specifikovaná v l. 6.2 Podmínek. Úhrada za služby Úplata za poskytování Služeb. Výše Úhrady za služby je uvedena ve Smlouv. Osoba oprávn ná jednat editel TIC KD Praha, tel , jménem nájemce ve cech smluvních Osoba oprávn ná jednat jménem nájemce ve cech technických Hlášení poruch a závad Provozní manažer TIC KD Praha, tel.: , UZAV ENÍ SMLOUVY 3.1 Smlouva je uzav ena, jakmile se Smluvní strany dohodnou na jejím obsahu a Smlouvu podepíší. Smlouva musí obsahovat zejména p esné ozna ení Smluvních stran, P edm t podnájmu, ú el podnájmu a výši Úhrady za Podnájem, jinak je smlouva neplatná. Neobsahuje-li Smlouva výši první úhrady za služby, oznámí tuto výši Nájemce Podnájemci bez zbyte ného odkladu po uzav ení Smlouvy. 3.2 V p ípad rozporu mezi Smlouvu a Podmínkami mají p ednost ustanovení Smlouvy. 4. VZNIK A ZÁNIK NÁJMU 4.1 Podnájem vzniká ke dni uvedenému ve Smlouv. Není-li takový den ur en, vzniká podnájem ke dni uzav ení Smlouvy. 4.2 Není-li ve Smlouv uvedeno jinak, uzavírá se Smlouva na dobu neur itou. 4.3 Podnájem zaniká dohodou Smluvních stran, výpov dí, odstoupením od Smlouvy, zánikem Nájemní smlouvy a v dalších zákonem stanovených p ípadech. Je-li uzav ena Smlouva na dobu ur itou, zaniká Smlouva také uplynutím sjednané doby podnájmu. 4.4 Dohoda o zániku podnájmu musí být uzav ena písemn a podepsána ob ma Smluvními stranami. 4.5 Kterákoliv Smluvní strana m že Smlouvu vypov t doru ením písemné výpov di druhé Smluvní stran. Smlouva skon í uplynutím t ím sí ní výpov dní doby, která za ne b žet prvního dne m síce následujícího po doru ení výpov di druhé stran. 4.6 Je-li Podnájemce v prodlení se zaplacením jakékoliv pen žité pohledávky a tuto pohledávku neuhradí ani po písemné výzv Nájemce, m že Nájemce dát Podnájemci výpov se sedmidenní výpov dní lh tou, která za ne b žet prvního dne následujícího po doru ení výpov di Podnájemci. 4.7 V p ípad, že Podnájemce úmysln poškodí P edm t podnájmu, Spole né ásti Budovy nebo jiné ásti Budovy, m že Nájemce od Smlouvy odstoupit písemným odstoupením s ú inky ke dni doru ení odstoupení Podnájemci (ex nunc). K odstoupení od Smlouvy m že dojít i v jiných p ípadech stanovených t mito Podmínkami. 4.8 Poruší-li Podnájemce podstatným zp sobem nebo opakovan kteroukoliv povinnost stanovenou t mito Podmínkami a/nebo Provozním ádem Budovy, je Nájemce oprávn n odstoupit od Smlouvy; tím není dot en nárok na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty, je-li za porušení této povinnosti stanovena. 4.9 V p ípad, že dojde k zániku Smlouvy v d sledku zániku Nájemní smlouvy, bude Nájemce o takové skute nosti Podnájemce informovat bez zbyte ného odkladu. Stránka 1 z 5

2 4.10 V p ípad, že dojde k zániku podnájmu dle Smlouvy, je Podnájemce povinen zajistit zm nu svého sídla a nové sídlo zapsat do obchodního rejst íku, a to ve lh 30 dn od zániku podnájmu. Bude-li Podnájemce v prodlení se spln ním této povinnosti, zavazuje se zaplatit Nájemci smluvní pokutu ve výši 1.000,- K za každý zapo atý týden prodlení; právo Nájemce na náhradu škody tím není dot eno. 5. ÚHRADA ZA PODNÁJEM A ÚHRADA ZA SLUŽBY 5.1 Úhrada za podnájem a Úhrada za služby jsou splatné v pravidelných tvrtletních splátkách vždy nejpozd ji do 15. dne prvního m síce ve tvrtletí, za které se platí. 5.2 Neza íná-li podnájem na za átku kalendá ního tvrtletí, uvede se ve faktu e, kterou Nájemce vystaví Podnájemci, alikvotní ást Úhrady za podnájem a Úhrady za služby do konce nejbližšího kalendá ního tvrtletí a tuto ástku je Podnájemce povinen uhradit do 15 dní od vzniku podnájmu. 5.3 Není-li ve Smlouv výslovn sjednáno jinak platí, že všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Fakturovány budou ceny v etn DPH, jejíž výše bude odpovídat platným p edpis m v dob uskute ní zdanitelného pln ní ve smyslu ustanovení zákona o dani z p idané hodnoty v platném zn ní. 5.4 Úhradu za podnájem a Úhrady za služby hradí Podnájemce na ú et Nájemce uvedený ve Smlouv nebo na faktu e. 5.5 Nájemce je povinen ke každé platb vystavit fakturu. Pozdní vystavení nebo nevystavení faktury není vodem pro nezaplacení. 5.6 V p ípad prodlení Podnájemce se zaplacením jakékoliv pen žité ástky vyplývající nebo související se Smlouvou Nájemci je Nájemce oprávn n formou vystavené faktury ú tovat Podnájemci (i) úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné ástky za každý zapo atý den prodlení a (ii) smluvní pokutu ve výši 1.000,- K za každý zapo atý m síc prodlení. 6. SLUŽBY 6.1 Podnájemce je vedle Úhrady za podnájem povinen hradit náklady na veškeré Služby, které Nájemce Podnájemci poskytne nebo zajistí. 6.2 Službami se rozumí p edevším zajišt ní i poskytnutí elektrické energie, tepla, teplé a studené vody (v etn sto ného), údržby a provozu Spole ných prostor Budovy (chodu spole né recepce v Budov, ICT služeb, toalet, výtah, chodeb, kuchy ek, šatny, parkingu, podzemních garážových stáních atd.), využívání telefonní úst edny a rozvod telefonní sít (p ímé náklady na linku), odvoz b žných komunálních i t íd ných odpad z k tomu ur ených kontejner, zajišt ní sanitárních pot eb, pé e o zele, revize, BOZP a PO aj. 6.3 Podnájemce je dále povinen hradit veškeré telekomunika ní poplatky vztahující se k telefonním p ístroj m umíst ným v P edm tu podnájmu, v etn poplatku za využívání telefonního traktu a linek Nájemce, služby s ipojením k síti Internet, a to na základ m sí ních faktur vystavovaných Nájemcem s lh tou splatnosti 14 dní ode dne vystavení faktury. Úhrada bude provedena p evodním p íkazem na ú et Nájemce. 6.4 Podnájemce je povinen hradit samostatn vlastním jménem koncesioná ské poplatky a jiné správní poplatky za jím instalované a provozované rozhlasové a televizní p ijíma e, p ípadn za jiná za ízení podléhající režim m tohoto typu. 6.5 Náklady na zvláštní služby (nap. pronájem jednací místnosti, o išt ní oken a úklid P edm tu podnájmu) budou ú továny na základ ceníku Nájemce a zvláštní objednávky uzav ené mezi Nájemcem a Podnájemcem. 7. KAUCE 7.1 Veškeré pohledávky Nájemce za Podnájemcem vyplývající nebo související se Smlouvou jsou zajišt ny kaucí (dál jen Kauce ), jejíž výše odpovídá celkové m sí ní Úhrad za podnájem (v. DPH). 7.2 Podnájemce se zavazuje složit Kauci na bankovní ú et nebo do pokladny Nájemce nejpozd ji do 5 pracovních dní od uzav ení Smlouvy, jinak má Nájemce právo od Smlouvy odstoupit. K uhrazení Kauce vystaví Nájemce Podnájemci ke dni uzav ení Smlouvy fakturu. 7.3 Nájemce je oprávn n proti Kauci zapo ítat veškeré své splatné pohledávky v i Podnájemci, nap. Úhradu za podnájem, náklady na Služby atd. 7.4 Dojde-li k zapo ítání pohledávek na Kauci podle p edcházejícího odstavce, je Podnájemce povinen Kauci bezodkladn doplnit na výši podle l. 7.1 Podmínek, nejpozd ji však do deseti (10) dn od doru ení písemného oznámení Nájemce o zapo ítání pohledávek na Kauci. Nesplní-li Podnájemce tuto povinnost, má Nájemce právo od Smlouvy odstoupit. 7.5 Kauce bude složena na bankovním ú tu Nájemce. 7.6 i zániku Smlouvy bude Kauce vrácena Podnájemci, po p ípadném zápo tu dle l. 7.4 Podmínek, do 3 m síc od zániku Smlouvy. 8. PRÁVA A POVINNOSTI PODNÁJEMCE Všeobecné 8.1 Podnájemce je oprávn n užívat P edm t podnájmu pouze ke sjednanému ú elu. 8.2 Podnájemce nesmí na P edm tu podnájmu bez p edchozího souhlasu Nájemce a zpracované p íslušné dokumentace provád t žádné úpravy stavebního nebo technického charakteru. 8.3 Podnájemce je oprávn n na své vlastní náklady u init opat ení k zabezpe ení majetku uloženého v P edm tu podnájmu, a to zp sobem, který nebude odporovat p edchozímu odstavci t chto Podmínek. 8.4 Podnájemce je povinen dbát na to, aby užíváním P edm tu podnájmu a jím instalovaných za ízení v n m nedocházelo ke znehodnocování životního prost edí. 8.5 Podnájemce je povinen umožnit p ístup Nájemce do P edm tu podnájmu ke kontrole v termínu po vzájemné dohod, nejpozd ji ve lh do t í pracovních dn od vyzvání Nájemcem; 8.6 Podnájemce není oprávn n dát P edm t podnájmu, ani jeho ást, dále do podnájmu. 8.7 Podnájemce je povinen vyklidit a p edat Nájemci zp t P edm t podnájmu ve stavu pln zp sobilém dalšího užívání, a to nejpozd ji do 12:00 hod poslední den podnájmu. V p ípad, že P edm t podnájmu nebude vyklizen a p edán, je Nájemce oprávn n provést vyklizení P edm tu podnájmu sám s tím, že je oprávn n si ci Podnájemce ponechat do úplné úhrady svých pohledávek v etn náklad na vyklizení P edm tu podnájmu. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li závazek Podnájemce uhrazen ani do 90 dn po lh splatnosti, je Nájemce oprávn n zajišt né v ci Podnájemce prodat a dluh tímto zp sobem umo it. P ípadný Stránka 2 z 5

3 výt žek z prodeje nad rámec pohledávek Nájemce (v etn náklad na prodej) se Nájemce zavazuje nájemci uhradit bez zbyte ného prodlení. Pokud se v ci nepoda í prodat, je Nájemce oprávn n ponechané v ci zni it a Podnájemce mu k tomu dává souhlas. Shora uvedeným postupem p i nevyklizení se Nájemce nezbavuje práva na využití jiných zákonných institut. 8.8 Podnájemce je povinen zajistit ú ast všech zam stnanc Podnájemce na Nájemcem organizovaném školení na EZS (systém elektrické zabezpe ovací signalizace) a další systémy v Budov. V p ípad opakovaného zp sobování falešných poplach je Podnájemce povinen uhradit náklady s tím související. Za opakované zp sobení falešného poplachu se pro ú ely této smlouvy považuje zp sobení t í a více falešných poplach totožným podnájemcem v pr hu po sob jdoucích 60-ti kalendá ních dn. 8.9 V oblasti ochrany dat a bezpe nosti po íta ové sít je Podnájemce povinen dodržovat základní bezpe nostní standardy a pravidla. Ke spole né privátní síti v rámci Budovy (datový sklad File Server, sdílená tiskárna a jiné sdílené služby) je Podnájemce oprávn n se p ipojit pouze v p ípad, kdy jeho privátní sí je od ve ejné sít (Internet) odd lena za ízením, umož ujícím kontrolu p ístupu do privátní sít (router, proxy server). Sou asn je nep ípustné p ipojovat privátní sí Podnájemce do ve ejné sít (internet) prost ednictvím telefonního modemu apod. Pokud bude zjišt no porušení bezpe nostních zásad, uvedených v tomto bod Podmínek, ponese podnájemce, který se porušení dopustil, veškeré náklady na odstran ní škod zp sobených elektronickým útokem t etích osob, a to jak Nájemci, tak i ostatním uživatel m prostor v Budov, v etn škod zp sobených ztrátou dat nebo únikem d rných informací. Podnájemce, který se porušení bezpe nostních zásad dopustil, ztrácí trvale s okamžitou platností nárok na p ístup ke službám sdílené privátní sít (datový sklad File Server, sdílená tiskárna a jiné sdílené služby). Tato skute nost nemá vliv na Smlouvou stanovenou výši Úhrady za podnájem Podnájemce je povinen s veškerými informacemi poskytnutými Nájemcem nebo uvedenými ve Smlouv, Podmínkách nebo jiných dokumentech Nájemce zacházet jako s d rnými a nebude tyto informace poskytovat t etím osobám s výjimkou zákonem stanovených p ípad. Provozní a organiza ní 8.11 Podnájemce je povinen chránit jemu sv ené identifika ní karty systému kontroly a evidence vstupu, hlásit bez odkladu nejpozd ji však následující pracovní den ode dne zjišt ní ztráty jejich ztrátu Nájemci a zavazuje se uhradit Nájemci náklady spojené s blokací karty staré a výrobou karty nové v paušální výši 200,- K + DPH V p ípad pot eby Podnájemce instalovat k provozování své innosti elektrické spot ebi e s vyšším p íkonem než b žná kancelá ská technika a jakékoli spot ebi e spalující paliva, je Podnájemce povinen toto p edem s Nájemcem projednat a instalaci provést až na základ písemného souhlasu Nájemce. V p ípad, že Podnájemce nesplní tuto povinnost a instalací za ízení Podnájemce dojde k p ekro ení odb rných parametr energií dojednaných Nájemcem s poskytovatelem elektrické energie a plynu a následné penalizaci Nájemce (nebo jiné osoby) poskytovatelem elektrické energie p ípadn jiných medií, je Podnájemce povinen uhradit takto vzniklé penále (škodu) v plném rozsahu. Platba bude provedena na základ faktury Nájemce a splatnost se sjednává na 10 kalendá ních dn ode dne prokazatelného doru ení da ového dokladu Zp sob zajišt ní po ádku a istoty v P edm tu podnájmu je v cí Podnájemce. Nájemce v p ípad zájmu zajistí úklidovou službu na náklady Podnájemce v rozsahu dle jeho požadavk. Podnájemce je v tomto p ípad povinen umožnit pov enému dodavateli služby provád ní úklidu V kuchy kách, vybavených my kou, je doporu eno odkládat použité nádobí do my ek. Uvedení my ky do provozu je p edm tem innosti úklidové služby, v p ípad pot eby m že toto provést Podnájemce sám Podnájemce a všichni jeho zam stnanci a osoby ve vztahu k n mu jsou povinni udržovat po ádek ve Spole ných ástech Budovy. Po ukon ení užívání jednacích místností a p ednáškového sálu jsou povinni tyto edat službu konajícímu zam stnanci Nájemce (obsluha recepce). Pokud bude v rámci takové p ejímky zjišt no výrazné zne ist ní nebo jakékoli poškození interiéru nebo instalovaného technického za ízení, ponese Podnájemce veškeré náklady na uvedení poškozeného vybavení interiér a technického za ízení do p vodního stavu Nájemce na základ objednávky Podnájemce (viz l. 6.5) organiza zajistí provedení o ist ní oken v P edm tu podnájmu, a to oboustrann v etn okenních rám. Náklady s touto služnou budou Podnájemci vyú továny. Nájemce oznámí Podnájemci termín provedení ist ní oken minimáln 7 kalendá ních dn p ed termínem ist ní a Podnájemce zajistí v dohodnutém termínu p ístup dodavatele služby k okn m v P edm tu podnájmu. V p ípad, že Podnájemce neumožní dodavateli ist ní oken v dohodnutém termínu, je Nájemce oprávn n fakturovat vzniklé vícenáklady. V takovém p ípad je Podnájemce povinen umožnit ist ní oken v náhradním termínu, dohodnutém s Nájemcem Podnájemce není oprávn n nikde ve Spole ných prostorech Budovy, na oknech, na vn jším plášti Budovy apod. umis ovat bez souhlasu Nájemce žádné p edm ty, zví ata apod. V p ípad porušení této povinnosti je Podnájemce povinen uhradit Nájemci smluvní pokutu ve výši 1.000,- K za každé takové porušení. Informace o provozovn a umíst ní Podnájemce bude Nájemcem zajišt na v rámci jednotného informa ního systému a v souladu se živnostenským zákonem Podnájemce je oprávn n p echovávat v Budov zví ata, zbran, výbušniny, zápalné látky a jiné obecn nebezpe né p edm ty jen s p edchozím písemným souhlasem Nájemce V celé Budov je zakázáno kou ení a Podnájemce se tento zákaz zavazuje dodržovat a vynucovat jej i v P edm tu podnájmu V celé Budov (s výjimkou 1. podzemního podlaží Budovy) je zakázáno pohybovat se na jízdním kole, bruslích a dalších sportovních a jiných prost edcích a Podnájemce se tento zákaz zavazuje dodržovat. Podnájemce je oprávn n zdarma využívat Parkovací stání, které je jeho P edm tem podnájmu, pro uskladn ní svého jízdního kola. Dojde-li ke ztrát nebo škod na takto uskladn ném jízdním kole, Nájemce za ztrátu nebo škodu neodpovídá Podnájemce, jeho zam stnanci a externí spolupracovníci nejsou oprávn ni užívat jiná Parkovací stání, než která jsou P edm tem podnájmu Podnájemce. V p ípad porušení této povinnosti je Podnájemce povinen uhradit Nájemci smluvní pokutu ve výši 1.000,- K za každé takové porušení. Nájemce je oprávn n Stránka 3 z 5

4 zablokovat (nap. zámkem na kolo) neoprávn parkující vozidlo Podnájemce, jeho zam stnanc nebo externích spolupracovník do doby zaplacení všech pohledávek Podnájemce v i Nájemci Podnájemce je povinen seznámit své zam stnance a externí spolupracovníky s t mito Podmínkami a Provozním ádem Budovy ihned po jejich vstupu do Budovy. Bezpe nost a požární ochrana 8.23 Podnájemce je povinen dodržovat požární, bezpe nostní a hygienické p edpisy. Provozuje-li innost spojenou s vyšší úrovní požárního nebezpe í, než stanovenou požárním technikem pro Budovu jako celek, je povinen zajiš ovat požární ochranu podle ustanovení zákona NR. 133/85 Sb. o požární ochran v platném zn ní. Podnájemce je povinen provozovat jen schválené spot ebi e, které si nechá na své náklady v pravidelných lh tách stanovených zákonem nebo jiným závazným p edpisem kontrolovat, a ur í osoby odpov dné za provoz tepelných spot ebi v P edm tu podnájmu Podnájemce odpovídá za pln ní povinností uložených mu obecn platnými p edpisy na úseku požární ochrany v P edm tu podnájmu, zejména je povinen: - edložit posouzení požárního nebezpe í v p ípad, že provozuje innost pro kterou je toto vyžadováno podle zákona. 133/1985 Sb., o požární ochran v platném zn ní (úplné zn ní zák. 67/2001 Sb.); - udržovat volné únikové cesty a nástupní plochy a volný p ístup k nouzovým východ m, k rozvodným za ízením elektrické energie a k uzáv m vody a plynu v prostorách, které užívá a udržovat volné ístupy k prost edk m požární ochrany; - oznamovat bez odkladu Hasi skému záchrannému sboru okresu (okresnímu opera nímu st edisku) a nájemci každý požár vzniklý v p edm tu nájmu; - umož ovat orgán m vykonávajícím státní požární dozor nebo preventivní požární kontrolu a nájemci provedení kontroly zajišt ní požární ochrany a poskytovat jim požadované podklady a informace; plnit ve stanovených lh tách opat ení uložená orgány státního požárního dozoru nebo nájemcem; - ozna ovat pracovišt, kde se vykonávají innosti se zvýšeným požárním nebezpe ím, p íkazy, zákazy a pokyny k ochran p ed požáry a pravideln kontrolovat dodržování p edpis o požární ochran a odstra ovat zjišt né závady; - mít k dispozici požárn technické charakteristiky vyráb ných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiál, nutných ke stanovení preventivních opat ení k ochran života, zdraví a majetku; dodržovat návody a technické podmínky výrobce nebo obchodní organizace vztahující se k požární bezpe nosti; - informovat jednotky požární ochrany, ur ené k prvnímu zásahu, o rizikových innostech a požárn nebezpe ných látkách a materiálech, provozovaných nebo nacházejících se v prostorách, které užívá; - ídit požární hlídku tam, kde se provozují inností se zvýšeným požárním nebezpe ím; - vyv sit na svých pracovištích speciální dokumentaci požární ochrany, pokud to charakter innosti Podnájemce vyžaduje. Povinnost plnit ostatní úkoly vyplývající z obecn platných p edpis není p edchozími ustanoveními dot ena Podnájemce není odpov dný pouze za pln ní t ch úkol, za jejichž pln ní odpovídá Nájemce ze zákona nebo za ty povinnosti, k jejichž pln ní se Nájemce zavázal ve Smlouv. Jedná se nap. o: - zpracování dokumentace o za len ní do kategorie inností se zvýšeným požárním nebezpe ím (p íp. s vysokým požárním nebezpe ím), - zpracování organizace zabezpe ení požární ochrany; - vybavení prostor technickými prost edky požární ochrany, v etn provád ní jejich pravidelných revizí; - provád ní p edepsaných revizí a kontrol elektroinstalace, hromosvod a zdroj tepla Nájemce a Podnájemce jsou povinni si poskytovat p i zdolávání požár vzájemnou pomoc; náhrada výdaj se ídí zákonem o požární ochran a dalšími platnými p edpisy Podnájemce je povinen umožnit provedení kontroly k zajišt ní bezpe nosti práce a požární bezpe nosti za ízení, v termínu po vzájemné dohod, nejpozd ji ve lh do t í pracovních dn od vyzvání Nájemcem; 8.28 Podnájemce je povinen p ípadné závady, zjišt né na rozvodu elektroinstalace, resp. na za ízeních ohrožujících bezpe nost osob, ihned ohlásit Nájemci Podnájemce se dále zavazuje dodržovat veškeré právní p edpisy k zajišt ní bezpe nosti práce a požární ochrany s tím, že odpovídá za p ípadné porušení t chto povinností a sjednání nápravy Podnájemce se zavazuje zavírat okna a dve e u nouzových východ a zajistit pln ní tohoto závazku svými zam stnanci a externími spolupracovníky i používání elektrických spot ebi je Podnájemce povinen dbát bezpe nostních p edpis daných jejich výrobcem, p ed ukon ením pracovní doby kontrolovat pracovišt, zda jsou v požárn bezpe ném stavu Za škody vzniklé nedodržením p edpis k výše uvedeným za ízením je Podnájemce pln odpov dný. Údržba a opravy 8.33 Podnájemce odpovídá za škody zp sobené na/v P edm tu podnájmu Podnájemce je povinen bez zbyte ného odkladu oznámit Nájemci pot ebu oprav P edm tu podnájmu (movitého i nemovitého majetku, nejedná se o opravy za ízení Podnájemce), které má Nájemce provést a sou asn bude povinen Nájemci umožnit provedení t chto a jiných nezbytných oprav, jinak Podnájemce odpovídá za škodu, která nespln ním t chto povinností vznikne Podnájemce je povinen nahradit škodu na P edm tu podnájmu zp sobenou neodborným zacházením, vlastní nedbalostí nebo úmysln, a to úhradou náklad na jeho opravu nebo uvedením do p vodního stavu Podnájemce odpovídá za veškeré škody, které zp sobí svou inností v P edm tu podnájmu t etím osobám Podnájemce je povinen na vlastní náklady provád t práce spojené s obvyklým udržováním a drobnými opravami P edm tu podnájmu (v souladu s ustanovením 5 odst. 3 zák.. 116/1990 Sb. v platném zn ní. Pokud jde o vymezení obsahu pojmu "náklady spojené s obvyklým udržováním" smluvní strany se dohodly, že za takové budou považovat všechny náklady v jednotlivém p ípad do 1.000,- K (bez DPH) a maximáln však do výše ,--K (bez DPH) za jeden kalendá ní rok. Pro ujednání dle tohoto lánku sjednávají smluvní strany výjimku pro údržbu osv tlení v etn vým ny sv telných zdroj. Zejména z d vodu zajišt ní bezpe nosti práce zajistí tyto práce vždy Nájemce na základ upozorn ní Podnájemce. Stránka 4 z 5

5 Pojišt ní 8.38 Budova jako stavební objekt je pojišt na Nájemcem, a to proti živlu, vandalismu, proti škodám zp sobených krádeží, vloupáním, nebo loupežným p epadením a dále ve v ci odpov dnosti Nájemce za škodu. Náklady na pojišt ní nebudou na Podnájemce dále p enášeny (tzn. náklady nebudou p efakturovány) ípadný závazek Podnájemce sjednat vlastní pojišt ní odpov dnosti za škody v i t etím osobám musí být sjednán ve Smlouv Ve v ci ochrany v cí Podnájemce (movitých) nep ebírá Nájemce žádné právní závazky. Pojišt ní majetku Podnájemce je výhradní záležitostí Podnájemce. Do asné p emíst ní Podnájemce 8.41 V p ípad, že si to vyžádají provozní d vody Nájemce (zejména opravy a úpravy Budovy nebo její ásti) je Nájemce oprávn n rozhodnout o p emíst ní Podnájemce do jiných prostor v Budov Prostory, do kterých se má Podnájemce p emístit musí mít shodnou nebo lepší kvalitu než stávající prostory Podnájemce. P emíst ní m že být u in no maximáln na dobu šesti m síc. Jako kompenzaci za p emíst ní (a za veškeré náklady Podnájemce s tím vzniklé) náleží Podnájemci sleva z Úhrady za podnájem ve výši 15 %. P emíst ní musí být Podnájemci oznámeno nejmén jeden m síc p ed p emíst ním Pokud podmínky p emíst ní odpovídají podmínkám uvedeným v p edcházejícím odstavci, je Podnájemce povinen výzv Nájemce k p emíst ní vyhov t. 9. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE 9.1 Nájemce je povinen umožnit Podnájemci nerušené užívání P edm tu podnájmu a zajistit mu dodávku veškerých Služeb, ke kterým se zavázal. 9.2 Nájemce je povinen informovat Podnájemce o všech skute nostech, které mají vliv nebo budou mít okamžitý vliv na užívání P edm tu podnájmu. 9.3 Nájemce je povinen doru ovat Nájemci veškeré faktury da ové doklady. 9.4 Nájemce je oprávn n po p edcházející dohod s Podnájemce, nejpozd ji však do t í pracovních dn od doru ení oznámení Podnájemci, vstoupit do P edm tu podnájmu za ú ele kontroly užívání P edm tu podnájmu. 9.5 Nájemce se zavazuje zajistit p ístupnost p edm tu podnájmu 24 hod denn v etn svátk, sobot a ned lí. 9.6 Nájemce p i uzav ení Smlouvy proškolil Podnájemce o využívání systému kontroly vstupu (ACS), seznámil jej s oprávn ními i odpov dností držitele karty (karet). 10. SPOLE NÁ A ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ 10.1 Smlouva m že být m na pouze písemnými dodatky, ádn podepsanými ob ma Smluvními stranami, neníli ve Smlouv nebo v t chto Podmínkách stanoveno jinak Pokud n jaká lh ta, dojednání, podmínky nebo ustanovení Smlouvy nebo Podmínek budou prohlášeny soudem p íslušné jurisdikce za neplatné, nulitní, nedovolené nebo nevymahatelné, z stávají ostatní ustanovení Smlouvy a Podmínek platná a ú inná a není tím dot ena platnost a ú innost Smlouvy jako celku. V takovém p ípad musí smluvní strany pozm nit Smlouvu písemnou formou tak, aby namísto takto neplatných, nulitních, nedovolených i nevymáhatelných ustanovení byla uplatn na úprava z hospodá ského hlediska co nejbližší, platná, ú inná a vymáhatelná Veškerá korespondence, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty související s realizací Smlouvy bude mezi smluvními stranami doru ována hlavn em. Veškerá korespondence, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty související s realizací Smlouvy musí mít písemnou formu v p ípadech, kdy tak stanoví Smlouva, Podmínky a právní p edpisy. Každá strana m že zm nit svoji doru ovací adresu, jestliže to písemn oznámí druhé stran alespo patnáct (15) dní p edem ve smyslu ustanovení tohoto lánku Smlouva, tyto Podmínky i ostatní práva a povinnosti Smluvních stran se ídí právním ádem eské republiky Každá Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis ílohou. 1 Smlouvy jsou tyto Podmínky, P ílohou. 2 je plánek vymezující P edm t podnájmu a P ílohu. 3 Provozní ád Budovy. Tyto Všeobecné podnájemní podmínky jsou platné od TIC KD Praha Ing. Pavel Habarta, editel Podnájemce svým podpisem potvrzuje, že tyto Podmínky obdržel p i podpisu Smlouvy a že s jejím zn ním vyslovuje souhlas. podnájemce Stránka 5 z 5

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Obnova server v regionech Otev ené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní Obsah: I. ást Informace

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s.

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU ZP SOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 2/07 OBSAH lánek 1 Úvodní ustanovení lánek 2 Pojistná událost, pojistná

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Po ízení Blade server Otev ené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní Obsah: I. ást Informace o zadavateli

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. j. 5600004543 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor Smluvní strany: ČEZ, a. s. sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 zastoupena: PhDr. Ivo Hlaváč, člen představenstva JUDr. Michaela

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY. pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 8 9) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠT NÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum SBÍRKA ZÁKON ástka 32 rozeslána dne 25.4.2000 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zm n n kterých

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Smlouva o ostraze objektu

Smlouva o ostraze objektu Smlouva o ostraze objektu uzavřená mezi Statutární město Kladno zastoupené SBF Kladno s.r.o. a Europe Security Agency, s.r.o. dne Statutární město Kladno se sídlem Nám. Starosty Pavla 44, Kladno IČ: 00234516

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved.

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved. Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu určitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) verze 01/01.01.2013 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investi ní životní pojišt ní pro p ípad smrti nebo dožití (dále jen hlavní

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více