Výzva k předkládání projektových žádostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k předkládání projektových žádostí"

Transkript

1 Výzva k předkládání projektových žádostí v programu Škola pro udržitelný život Zuzana Eliška Veselá

2 Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné znalosti i služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje výsadbu stromů, ochranu přírody, šetrnou dopravu a turistiku, využívání obnovitelných zdrojů energie a kvalitní veřejná prostranství. Během 20 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 238 miliónů korun projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association. Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER je nevládní nezisková organizace pro rozvoj ekologické výchovy v České republice se sídlem v Horním Maršově ve východních Krkonoších a odloučenými pracovišti v Litoměřicích, Trutnově a v Hradci Králové. Navazuje na předchozí činnost Českého střediska ekologické výchovy Rýchory. Celoročně zajišťuje výchovné, vzdělávací a školící akce přímo ve vlastních objektech i na dalších místech ČR, konzultace, prodej a půjčovaní literatury, videopořadů a dalších materiálů, zpracování odborných studii o ekologické výchově, ekologické poradenství a další služby. Od roku 2005 je SEVER krajským koordinátorem environmentální výchovy v Královéhradeckém kraji.

3 1 Obsah výzvy 1.1 Cíl programu Cílem programu je zapojení žáků a partnerů školy do zpracování vize a plánu udržitelného rozvoje obce či okolí školy, do promýšlení a přípravy projektového záměru a do uskutečnění praktických místních projektů iniciovaných společně školami a partnery. 1.2 Oprávnění žadatelé Do programu se mohou přihlásit školy: - v Jihočeském, Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Středočeském, Ústeckém a Zlínském kraji a v krajích Praha a Vysočina, - které jsou členy sítě Škola pro udržitelný život nebo toto členství získají nejpozději k datu 20. května Výzva není určena Jihomoravským školám. Na vybrané projekty bude možné získat prostředky do Kč. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit v případě neposkytnutí prostředků sponzorem. 1.3 Souhrnné informace Projektová žádost se podává elektronicky v informačním systému Grantys, viz níže Maximální výše částky, o niž lze žádat na realizaci jednoho projektu je Kč Celkově bude rozděleno v této výzvě Kč Uzávěrka příjmu projektových žádostí pátek 19. dubna 2013 do Vyhlášení výsledků výzvy 31. května 2013 Zahájení realizace podpořených projektů ne dříve než 1. září 2013 Termín ukončení realizace podpořených projektů ne později než 15. května Základní kritéria pro výběr projektů 1. Pozitivní citelná změna pro místní komunitu v důsledku realizace aktivit 2. Projekt reaguje na významný problém/významnou potřebu v obci/místě popsaný ve vizi a plánu udržitelného rozvoje obce či okolí školy (s ohledem na možnosti školy přispět k jeho řešení) strana: 3/9

4 3. Vize a plán udržitelného rozvoje obce či okolí školy jsou zpracovány kvalitně, tzn. pokrývají přiměřený geografický a sociální prostor, mají logickou strukturu a pokrývají široké spektrum konkrétních témat a otázek udržitelného rozvoje obce/místa, navržená opatření (projekty) jsou promyšlená 4. Aktivní zapojení žáků do všech fází (vytváření vize, posouzení problémů a potřeb obce a přípravy a realizace projektu) 5. Aktivní zapojení skupin (NNO, rodiče, představitelé obce, místní spolky, firmy mimo placené dodavatele, široká veřejnost) do všech fází (vytváření vize, posouzení problémů a potřeb obce a přípravy a realizace projektu) 6. Začlenění do vzdělávacího programu školy, jasně přispívá k vzdělávacím cílům, očekávaným výstupům, je popsána návaznost, jak přispívá k naplňování vzdělávacího programu 7. Postup řešení a harmonogram (jasný, přehledný, logický a reálný) 8. Rozpočet (realistický, přiměřený) 9. Inovativnost a kreativita přístupu k řešení problému 1.5 Jaké typy projektů je možné realizovat Projekty mohou zahrnovat například tyto oblasti: Energie využití alternativních zdrojů energie a úspory energie na školách (s prokazatelným dopadem nejen uvnitř školy, ale v širší komunitě). Odpady nakládání s odpady ve škole a v obci (s prokazatelným efektem nejen uvnitř školy, ale v širší komunitě), předcházení vzniku odpadů Voda ochrana malých vodních toků (studánky, studny, pítka), mapování vody v krajině, povodně, ochrany vody a ochrana před vodou, informační cedule, naučné stezky, výsadba dřevin Odpovědné spotřebitelství opatření k úsporám vody, používání ekologicky šetrných výrobků (s prokazatelným přínosem pro místní komunitu), osvěta v oblasti odpovědného spotřebitelství Potraviny, biopotraviny, místní potraviny zavedení biopotravin do školního bufetu s možností nákupu pro veřejnost, otevření biopotravinového informačního centra pro veřejnost, zavedení biopotravin do školní jídelny s možností odběru obědů i pro strávníky z řad veřejnosti, vzdělávací seminář pro rodiče, děti a veřejnost o zdravém stravování a udržitelném zemědělství, exkurze pro děti, učitele a veřejnost na ekologickou farmu, uspořádání bio dne pro veřejnost, spolupráce s místními biozemědělci, biopotraviny na školní zahradě Stromy a zeleň výsadba stromů a zeleně, školní zahrada pro ekologickou výchovu, zahrada jako biotop, obnova alejí, obnova a péče o veřejně přístupné zahrady, ovocné sady strana: 4/9

5 Volná příroda, krajina, chráněná území výsadba biokoridorů, naučné stezky (naučné tabule, příručky, ), mapování v krajině (památné stromy, chráněné rostliny a živočichové, ) Doprava bezpečné cesty do školy, cyklostezky, pěší trasy, dopravní řešení Veřejná prostranství úprava veřejných prostranství v okolí školy nebo v obci, výsadba stromů a další zeleně, instalace mobiliáře a herních prvků atp. (s prokazatelným efektem zlepšení životního prostředí místa a za předpokladu, že úpravy budou sloužit nejen žákům školy!) Interpretace místního dědictví kreativní nástroje interpretující místní historické, kulturní a přírodní zajímavosti, tradice a zvyky, upřednostněny jsou nápady zapojující aktivně a nápaditě návštěvníky místa do jeho poznávání. Rozvojová spolupráce a pomoc Environmentálně šetrné podnikání 1.6 Časový harmonogram vyhlášení výzvy k podávání projektových žádostí využijte konzultace s krajským koordinátorem ve 12 hod uzávěrka příjmu projektových žádostí (podává se elektronicky v systému Grantys viz níže) hodnocení krajskými koordinátory a celostátní komisí schválení správní radou Nadace Partnerství vyhlášení výsledků výzvy uzavření smluv s podpořenými školami 8. červenec/srpen 2013 první splátka pro realizaci projektu 60 % 9. září 2013 zahájení realizace projektů 10. říjen 2013 duben 2014 konzultační a kontrolní dny v místě realizace 11. do zaslání průběžné zprávy, druhá splátka na realizaci projektu 30 % 12. do dokončení realizace projektu, uspořádání slavnostního zakončení, zaslání závěrečné zprávy, třetí splátka 10 % 1.7 Další důležité informace Jak vyplnit projektovou žádost v informačním systému Grantys Manuál ke Grantysu pro žadatele Registrace a přihlášení do informačního systému Grantys Povinné přílohy projektové žádosti doklad o vedení bankovního účtu školy (ne starší 3 měsíců) přiložit elektronicky k projektové žádosti v systému Grantys strana: 5/9

6 Vize a plán udržitelného rozvoje obce či okolí školy přiložit elektronicky k projektové žádosti v systému Grantys Školy, které jsou již držiteli certifikátu osvědčujícího zapojení do sítě Škol pro udržitelný život, dodají stejný dokument jako v loňském roce nebo aktualizovanou verzi dokumentu. Záznam o zapojení žáků do promýšlení a přípravy projektového záměru přiložit elektronicky k projektové žádosti v systému Grantys. Neplatí pro školy, které jsou již držiteli certifikátu osvědčujícího zapojení do sítě Škol pro udržitelný život a záznam o zapojení žáků tudíž již dodaly. Přihláška do sítě Škola pro udržitelný život originál s patřičným podpisem doručit nejpozději do 18. dubna 2013 na adresu vyhlašovatele: Nadace Partnerství, Škola pro udržitelný život, Údolní 33, Brno Neplatí pro školy, které jsou již držiteli certifikátu osvědčujícího zapojení do sítě Škol pro udržitelný život a pro školy, které přihlášku již dodaly. strana: 6/9

7 Krajští koordinátoři pro jednotlivé kraje Jihočeský kraj Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Lucie Cíchová Jizerská 4, , České Budějovice Mobil: Karlovarský a Ústecký kraj Středisko ekologické výchovy SEVER Martin Vlček Na Valech 53, Litoměřice Telefon: Královéhradecký kraj a Pardubický kraj Středisko ekologické výchovy SEVER Karin Kvasničková Horská 175, Horní Maršov Telefon: Liberecký kraj Středisko ekologické výchovy Divizna Martina Horáková Masarykova 31, Liberec 1 Telefon: strana: 7/9

8 Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj ČSOP - RS Iris Eliška Valentová Husovo nám. 67, Prostějov Mobil: Plzeňský kraj Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia, ZČ HB Forest Erika Hovorková Jizerská 4, České Budějovice Mobil: Středočeský kraj Sdružení Tereza Martina Kubešová Haštalská 17, Praha 1, Telefon: Vysočina Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání Jana Čížková Široká 378, Brtnice Telefon: Mobil: Zlínský kraj ALCEDO Středisko volného času Vsetín Jaroslav Hlinský Záviše Kalandry 1095, Vsetín Mobil: strana: 8/9

9 KONTAKTNÍ OSOBA PRO TUTO VÝZVU: Zuzana Eliška Veselá, , Marta Marková, , Anna Čtvrtníková, KONTAKTNÍ OSOBA PRO systém Grantys: Pro obsahové záležitosti Zuzana Eliška Veselá, , Marta Marková, , Pro technické záležitosti Radim Cenek, strana: 9/9

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ

METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ Město Vsetín METODIKA EKOLOGICKÉ AUDITY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ budování partnerství k udržitelnému rozvoji OBSAH: 1. Účel metodiky str. 2 2. Širší souvislosti a cíl ekologických auditů str. 2-3 3.

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

Často kladené otázky

Často kladené otázky Často kladené otázky Vybrané dotazy na téma fondů EU na informační lince Eurofon zaznamenané prostřednictvím telefonu, on-line chatu a e-mailu v programovém období 2007 2013 Fondy EU - investice do vaší

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek.

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek. Školní program EVVO Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Školní program EVVO Dlouhodobá část Zpracoval: Ing. Jan Kukrál Školní program EVVO 1. Charakteristika

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více