ULOZENO2 Normal ULOZENO2 ZAKAZKA ID Normal ZAKAZKA ID. _037 MATERIAL HIST Historie pohyb výrobního materiálu Aquadem. Indexy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ULOZENO2 Normal ULOZENO2 ZAKAZKA ID Normal ZAKAZKA ID. _037 MATERIAL HIST Historie pohyb výrobního materiálu Aquadem. Indexy"

Transkript

1 Datová struktura _037 MATERIAL Speciální sklad výrobního materiálu Aquadem MATERIAL ID Number (Long 4 Interní íslo materiálu [required] TYP MAT Text 32 Typ materiálu ROZMER1 Text 32 První rozm rový atribut ROZMER2 Text 32 Druhý rozm rový atribut FIRMA ID Text 50 Název zákazníka [required] TRIDA Text 100 ída materiálu MNOZSTVI Number (Double) 8 Množství materiálu [required] :0 ZAKAZKA ID Text 16 íslo zakázky ULOZENO1 Text 16 První popis místa uložení ULOZENO2 Text 16 Druhý popis místa uložení ULOZENO3 Text 32 etí popis místa uložení DAT PRIJATO Date/Time 8 Datum p ijetí materálu [required] :=Date() DAT ZMENENO Date/Time 8 Datum poslední zm ny [required] :=Now() DAT VYDANO Date/Time 8 Datum vydání materiálu SMAN PRIJAL Text 16 ijímající obchodník SMAN ZMENIL Text 16 Obchodník, který poslední kartu zm nil SMAN VYDAL Text 16 Obchodník, který zboží vydal FLAG VYDANO Yes/No 1 Materiál byl vydán :False POZNAMKA Memo Poznámka DAT PRIJATO Normal DAT PRIJATO DAT VYDANO Normal DAT VYDANO DAT ZMENENO Normal DAT ZMENENO MNOZSTVI Normal MNOZSTVI PrimaryKey Primary MATERIAL ID ROZMER1 Normal ROZMER1 ROZMER2 Normal ROZMER2 SMAN PRIJAL Normal SMAN PRIJAL SMAN VYDAL Normal SMAN VYDAL SMAN ZMENIL Normal SMAN ZMENIL TRIDA Normal TRIDA TYP MAT Normal TYP MAT ULOZENO1 Normal ULOZENO1 ULOZENO2 Normal ULOZENO2 _037 MATERIAL HIST Historie pohyb výrobního materiálu Aquadem MATERIAL HIST ID Currency 8 Interní íslo historie materiálu [required] MATERIAL ID Number (Long 4 Interní íslo materiálu [required] TYP MAT Text 32 Typ materiálu ROZMER1 Text 32 První rozm rový atribut ROZMER2 Text 32 Druhý rozm rový atribut FIRMA ID Text 50 Název zákazníka [required] TRIDA Text 100 ída materiálu MNOZSTVI Number (Double) 8 Množství materiálu [required] :0 ZAKAZKA ID Text 16 íslo zakázky ULOZENO1 Text 16 První popis místa uložení ULOZENO2 Text 16 Druhý popis místa uložení ULOZENO3 Text 32 etí popis místa uložení DAT PRIJATO Date/Time 8 Datum p ijetí materálu [required] :=Date() DAT ZMENENO Date/Time 8 Datum poslední zm ny [required] :=Now() DAT VYDANO Date/Time 8 Datum vydání materiálu SMAN PRIJAL Text 16 ijímající obchodník SMAN ZMENIL Text 16 Obchodník, který poslední kartu zm nil SMAN VYDAL Text 16 Obchodník, který zboží vydal FLAG VYDANO Yes/No 1 Materiál byl vydán :False POZNAMKA Memo Poznámka DAT PRIJATO Normal DAT PRIJATO DAT VYDANO Normal DAT VYDANO DAT ZMENENO Normal DAT ZMENENO MATERIAL ID Normal MATERIAL ID MNOZSTVI Normal MNOZSTVI PrimaryKey Primary MATERIAL HIST ID Reference110 Normal MATERIAL ID ROZMER1 Normal ROZMER1 ROZMER2 Normal ROZMER :49:34 VERZE: 5.40i Strana:1

2 SMAN PRIJAL Normal SMAN PRIJAL SMAN VYDAL Normal SMAN VYDAL SMAN ZMENIL Normal SMAN ZMENIL TRIDA Normal TRIDA TYP MAT Normal TYP MAT ULOZENO1 Normal ULOZENO1 ULOZENO2 Normal ULOZENO2 _043 ZAK CENY Kalkulace ceny zakázky (BrnoForm) ZAKAZKA ID Text 16 PLAN KONSTR Number (Double) 8 PLAN MODEL Number (Double) 8 PLAN ODLIT Number (Double) 8 PLAN KOOP Number (Double) 8 PLAN MAT Number (Double) 8 PLAN MZDY Number (Double) 8 PLAN HESS Number (Double) 8 PLAN CNC Number (Double) 8 PLAN JISKR Number (Double) 8 PLAN SMLUV Number (Double) 8 PLAN DOPRAVA Number (Double) 8 PLAN NOKC Number (Double) 8 PLAN KURZ Number (Single) 4 REAL KONSTR Number (Double) 8 REAL MODEL Number (Double) 8 REAL ODLIT Number (Double) 8 REAL KOOP Number (Double) 8 REAL MAT Number (Double) 8 REAL MZDY Number (Double) 8 REAL HESS Number (Double) 8 REAL CNC Number (Double) 8 REAL JISKR Number (Double) 8 REAL SMLUV Number (Double) 8 REAL DOPRAVA Number (Double) 8 REAL NOKC Number (Double) 8 REAL KURZ Number (Single) 4 MENA NOKC Text 3 DAT VZNIK Date/Time 8 DAT ZMENA Date/Time 8 PrimaryKey Primary ZAKAZKA ID Reference75 Unique ZAKAZKA ID _043 ZAK MAT Kalkulace výdej materiálu na zakázky (BrnoForm) ZAKAZKA ID Text 16 POZICE Text 7 NAZEV Text 50 MAT ID Text 32 ROZMER Text 16 MNOZSTVI Number (Single) 4 MNOZSTVI DOD Number (Single) 4 MNOZSTVI NOW Number (Single) 4 KG Number (Single) 4 CELK KG Number (Single) 4 NAKUP Number (Double) 8 CELK NAKUP Number (Double) 8 FLAG LITINA Yes/No 1 :False MAT ID Normal MAT ID PrimaryKey Primary ZAKAZKA ID, POZICE Reference Normal ZAKAZKA ID _117 PLAN Plán výroby - LaserTech ZAKPLAN ID Number (Long 4 Identifikace :0 ZAKAZKA ID Text 16 íslo zakázky [required] POZICE Text 16 Pozice položky [required] MACHINE ID Text 12 Kód za ízení [required] MAT ID Text 32 íslo materiálu - výrobku CAS PLAN Number (Single) 4 Plánovaný as výroby [required] :0 MNOZSTVI Number (Single) 4 Množství [required] :1 MNOZSTVI OK Number (Single) 4 Množství provedené [required] :0 SMENA ID Number (Byte) 1 íslo sm ny :0 ZAM ID Text 4 Pracovník DAT ZMENY Date/Time 8 Datum poslední zm ny :Now() DAT PLAN Date/Time 8 Datum plánované výroby [required] DAT VZNIK Date/Time 8 Datum poslední zm ny :Date() TISK Number (Integer) 2 Výb r skupin pro tisk (zákazník 388) :0 MACHINE ID Normal MACHINE ID MAT ID Normal MAT ID PrimaryKey Primary ZAKPLAN ID Reference116 Normal ZAKAZKA ID, POZICE Reference117 Normal MACHINE ID :49:34 VERZE: 5.40i Strana:2

3 _117 ZAK Evidence výrobních úkon (LaserTech, ANC Components) ZAKAZKA ID Text 16 Zakázka POZICE Text 16 Pozice výrobní zakázky NUM Text 4 po adové íslo úkonu DAT Date/Time 8 Datum MACHINE ID Text 12 Stroj ZAM ID Text 4 Pracovník SMENA Text 50 Sm na CAS Number (Single) 4 as - spot eba MAT Number (Single) 4 Materiál - spot eba FLAG VYD Yes/No 1 Výdej? [required] :No MN ZADANO Number (Single) 4 Po et zadaných kus (ANC-Components) :0 MNOZSTVI Number (Single) 4 Po et vyrobených kus :0 KOD Text 8 Kód výroby NORMA ID Text 24 norma p enášení z vyrobního p íkazu (norma / formát plechu) TBL SID Text 15 íslo svazku NUM OP Number (Integer) 2 Po adové íslo operace (ANC-Components) :1 MATPOL ID Text 32 íslo zboží polotovaru (ANC-Components) POHYB ID1 Text 16 skladový doklad výdej materiálu k zadanému množsví POHYB ID5 Text 16 skladový doklad výdej polotovar k zadanému množsv POHYB ID2 Text 16 skladový doklad p íjem k odvedenému množství POHYB ID3 Text 16 skladový doklad p íjem k zadanému množsví Kooperace POHYB ID4 Text 16 skladový doklad výdej k odvedenému množsví Kooperace MACHINE ID Normal MACHINE ID NORMA ID Normal NORMA ID NUM OP Normal NUM OP POL Normal ZAKAZKA ID, POZICE PrimaryKey Primary ZAKAZKA ID, POZICE, NUM Reference69 Normal MACHINE ID Reference73 Normal ZAKAZKA ID, POZICE Reference79 Normal ZAM ID TBL SID Normal TBL SID ZAM ID Normal ZAM ID _126 SERVIS Evidence výrobních ísel za ízení (GAS 3M) SERIAL ID Text 32 MAT ID Text 32 DAT PRODEJ Date/Time 8 DAT PROVOZ Date/Time 8 DAT ZARUKA Date/Time 8 FLAG GP Yes/No 1 :False FIRMA1 ID Text 50 FIRMA2 ID Text 50 ADRESA Text 100 TELEFON Text 32 DAT VZNIK Date/Time 8 DAT ZMENA Date/Time 8 POZN Memo DAT PRODEJ Normal DAT PRODEJ DAT ZARUKA Normal DAT ZARUKA MAT ID Normal MAT ID PrimaryKey Primary SERIAL ID, MAT ID _126 SERVIS POL Evidence servis za ízení (GAS 3M) SERIAL ID Text 32 MAT ID Text 32 POZICE Text 7 DAT SERVIS Date/Time 8 MAT2 ID Text 32 NAZEV MAT Text 100 POPIS Memo _126 SERVIS_126 Normal SERIAL ID, MAT ID SERVIS POL MAT ID Normal MAT ID PrimaryKey Primary SERIAL ID, MAT ID, POZICE SERVICE Normal SERIAL ID, MAT ID _130 KGBARVA Výroba - vážení barev KGBARVA ID Number (Long 4 ID ádku vážení barvy :0 SAVE KGBARVA Yes/No 1 Uzav ený záznam? :No DAT VYDEJ Date/Time 8 datum výdeje - zahájení DAT PRIJEM Date/Time 8 datum p íjmu - ukon ení ZAKAZKA ID Text 16 zakázka - projekt OPERACE ID Text 6 íslo výrobní operace MAT ID Text 32 Obj. íslo zboží BATCH ID Text 32 íslo šarže EVCIS Text 12 eviden ní íslo :49:34 VERZE: 5.40i Strana:3

4 MNKG VYDEJ Number (Double) 8 vážená barva výdej p i zahájení :0 MNKG PRIJEM Number (Double) 8 vážená barva p íjem na konci :0 MNKG NETTO Number (Double) 8 netto váha šarže :0 PIKSLE VYDEJ Number (Integer) 2 po et plechovek - výdej :0 PIKSLE PRIJEM Number (Integer) 2 po et plechovek - p íjem :0 STREDISKO START Text 5 st edisko - provoz zahajující STREDISKO VYDEJ Text 5 st edisko - provoz zahajující STREDISKO PRIJEM Text 5 st edisko - provoz pokra ující MNOZSTVI VYR Number (Long 4 požadovaný po et kus výroby :0 KG 1KS Number (Double) 8 pot eba pro 1 ks :0 EMPTY PLECH Yes/No 1 prázdná plechovka na konci? :No NEXT DAY Yes/No 1 použito pro následující den? :No NEXT ID Number (Long 4 ID ádku dalšího dne :0 MJKG OK Yes/No 1 vazba kg na skladovou jednotku je korektní? :Yes SAVE 1 Yes/No 1 provedení výdeje do výroby? CHANGE 1 Yes/No 1 zm na vyžadující opakovaný výdej do výroby? SAVE 2 Yes/No 1 provedení p íjem z výroby? CHANGE 2 Yes/No 1 zm na vyžadující opakovaný p íjem z výroby? POHYB ID1 Text 16 doklad výdeje do výroby? POHYB ID2 Text 16 výdejka spot eby do výroby POHYB ID3 Text 16 evodka zbytku POHYB ID4 Text 16 výdejka zbytkové barvy MNOZSTVI NETTO Number (Double) 8 netto množství ve skladových mj :0 MJ NETTO Text 6 MJ pro netto množství BATCH ID Normal EVCIS DAT VYROBA Normal DAT VYDEJ MAT ID1 Normal MAT ID NEXT ID Normal NEXT ID PrimaryKey Primary KGBARVA ID SERIAL ID Normal BATCH ID _264 GATE FIELD Konfigurace polí popisu vrat GATE FIELD Text 16 Název pole FIELD TYPE Text 20 Typ pole: TEXTBOX;COMBOBOX;CHECKBOX;LABEL;EMPTY;C ALC DATA TYPE Text 24 Datový typ: STRING;NUMBER;DATE;BOOLEAN FORMULE VALUE Text 24 Jméno hodnoty pro výpo ty FILED WIDTH Number (Integer) 2 Ší ka pole cm :0 FILED HEIGHT Number (Integer) 2 Výška pole cm :0 FIELD ALIAS CZ Text 200 Popis pro formulá CZ FIELD ALIAS GER Text 200 Popis pro formulá GER FIELD ALIAS ENG Text 200 Popis pro formulá ENG FIELD ALIAS RU Text 200 Popis pro formulá RU FIELD ALIAS REPORT Text 200 Popis pro sestavu CZ CZ FIELD ALIAS REPORT Text 200 Popis pro sestavu GER GER FIELD ALIAS REPORT Text 200 Popis pro sestavu ENG ENG FIELD ALIAS REPORT Text 200 Popis pro sestavu RU RU DEFAULT VALUE CZ Text 200 Default hodnota CZ DEFAULT VALUE GER Text 200 Default hodnota GER DEFAULT VALUE ENG Text 200 Default hodnota ENG DEFAULT VALUE RU Text 200 Default hodnota RU MEMO FIELD Yes/No 1 Pole popisné :False POVINE POLE Yes/No 1 Povinné pole na formulá i/sestav? :False KALKULACE Yes/No 1 Pole pro cenotvorbu :False AUTO NEXT IC Yes/No 1 Tento materiál nebude uživatelsky opravován :No STOP EVALMAT Yes/No 1 Zastavení vyhodnocení materiálu p i spln ní podmínky :No DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() DAT ZMENA Normal DAT ZMENA PrimaryKey Primary GATE FIELD _264 GATE FRELAT Konfigurace vztah v popisu vrat FRELAT ID Number (Long 4 ID :0 GATE FIELD Text 16 Pole nad ízené POZ ROW Number (Integer) 2 Po adové íslo hodnoty :0 POZ ROW TO Number (Integer) 2 Po adové íslo hodnoty do pro interval :0 GATE FIELD RELAT Text 16 Pole pod ízené GATE FIELD EXCHANGE Text 16 Umíst ní pole na jinou pozici FORM FLAG Yes/No 1 íznak vztahu zobrazení na formulá i FORM INTPOZ Number (Integer) 2 Pomocné azení pod ízených polí pro zobrazeni :0 WEB FLAG Yes/No 1 íznak vztahu zobrazení na webu WEB INTPOZ Number (Integer) 2 Pomocné azení pod ízených polí pro web :0 MAT FLAG Yes/No 1 íznak vztahu materiálového rozpadu MAT INTPOZ Number (Integer) 2 Pomocné azení pod ízených polí pro materiálový rozpad :0 MAT COND Memo Podmínka použití materiálu MAT ID MAT Text 32 íslo zboží materílu MAT TYPCALC Text 32 Typizovaná varianta výpo tu :49:34 VERZE: 5.40i Strana:4

5 MAT FORMULE Text 250 Vzorec pro výpo et spot eby materiálu PRICE FLAG Yes/No 1 íznak vztahu cenotvorby PRICE INTPOZ Number (Integer) 2 Pomocné azení pod ízených polí pro cenotvorbu :0 PRICE COND Memo Podmínka použití ceny PRICE MAT ID Text 32 íslo zboží cenotvorby PRICE TYPCALC Text 32 Typizovaná varianta výpo tu PRICE FORMULE Text 250 Vzorec pro výpo et ceny PRICE SLEVAV Yes/No 1 Sleva dle výrobku :Yes PRICE SLEVAEXC Memo Sleva výjimky z pravidla slev DEALSK FIRMA SLEVA% DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() POZN FLAG Yes/No 1 íznak vztahu poznámky POZN INTPOZ Number (Integer) 2 Pomocné azení pod ízených polí pro materiálový rozpad :0 POZN COND Memo Podmínka použití materiálu POZN ID Text 40 Jméno poznámkového pole POZN TYPCALC Text 32 Typizovaná varianta výpo tu POZN FORMULE Text 250 Vzorec pro výpo et spot eby materiálu _264 GATE FIELD_264 Normal GATE FIELD GATE FRELAT DAT ZMENA Normal DAT ZMENA GATE FIELD Normal GATE FIELD PrimaryKey Primary FRELAT ID _264 GATE FROW Konfigurace nabídky hodnot polí v popisu vrat GATE FIELD Text 16 Název pole POZ ROW Number (Integer) 2 Po adové ílo ádku :0 FROW VALUE CZ Text 200 Hodnota pro CZ verzi FROW VALUE GER Text 200 Hodnota pro GER verzi FROW VALUE ENG Text 200 Hodnota pro ENG verzi FROW VALUE RU Text 200 Hodnota pro RU verzi DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() PLATNOST Yes/No 1 Platná hodnota :Yes _264 GATE FIELD_264 Normal GATE FIELD GATE FROW PrimaryKey Primary GATE FIELD, POZ ROW _264 GATE SET Konfigurace sady polí pro typ vrat TYP GATE Text 32 Typ vrat GATE FIELD Text 16 Položka popisu typu vrat INTPOZ Number (Integer) 2 azení v sad :0 POZN Memo Poznámka k za azení pole do setu INDEX FORM Number (Integer) 2 Index umíst ní na formulá i :0 INDEX REPORT Number (Integer) 2 Index umíst ní na sestav :0 INDEX WEB Number (Integer) 2 Index umíst ní na internetu :0 INDEX MAT Number (Integer) 2 Index v materiálovém rozpisu :0 VIEW FORM Yes/No 1 íznak zobrazení na formulá i :True VIEW REPORT Yes/No 1 íznak zobrazení na sestav :True VIEW WEB Yes/No 1 íznak zobrazení na internetu :True VIEW MAT Yes/No 1 íznak použití v materiálovém rozpisu :True DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() _264 GATE FIELD_264 Normal GATE FIELD GATE SET _264 GATE TYP_264 Normal TYP GATE GATE SET DAT ZMENA Normal DAT ZMENA PrimaryKey Primary TYP GATE, GATE FIELD _264 GATE TYP Typy vrat TYP GATE Text 32 Typ vrat TYP1 Text 20 Základní typ vrat PROVEDENI Text 50 Provedení vrat PACK Text 10 Pack VERZE TYP GATE Text 4 verze typu vrat [required] PLATNOST TYP GATE Yes/No 1 platnost typu :Yes NUM TYP GATE Number (Integer) 2 íslo pro zna ení subformu/subreportu :0 NAZEV Text 200 Název typu vrat POPIS Memo Popis typu vrat TYP GATE2 Text 32 Zastupující typ pro výrobu MATERIAL TYP Yes/No 1 Typ pro ízení materiálu? :No DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() KEY Unique TYP1, PROVEDENI, PACK, VERZE TYP GATE PrimaryKey Primary TYP GATE _264 VRATA Obsah zadání objednávky vrat v5 ORDR ID Text 50 íslo p ijaté objednávky VRATA ID Text 32 Typ vrat :49:34 VERZE: 5.40i Strana:5

6 VALUES Memo Parametry vrat - poslední uložená verze VALUES CZ Memo Parametry vrat - cz VALUES EN Memo Parametry vrat - anglicky VALUES GER Memo Parametry vrat - n mecky VALUES RU Memo Parametry vrat - rusky DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() LAST LANGUAGE Number (Integer) 2 Jazyk poslední uložený 1-cz,2-de,3-en,4-ru :1 _264 GATE TYP_264 Normal VRATA ID VRATA ORDR ID Normal ORDR ID PrimaryKey Primary ORDR ID VRATA ID Normal VRATA ID _296 IMPORT AVIZO Importovaná avíza a storna AVIZO ID Number (Double) 8 ID Provize :0 DAT AVIZO Date/Time 8 Ke dni :Date() ICISSML Text 32 Cislo smlouvy ICISPRIP Text 32 Cislo navrhu smlouvy ITARIF Text 15 Tarif IKODPROV Text 15 Kód storna IDLUH Currency 8 Dluh :0 IPOPISAVIZO Text 50 Popis splátky IFIRMA Text 50 Pojisteny IICO Text 10 ICO IPRIJMENI Text 50 Pojistnik IRC Text 10 Rodne cislo IJMENO Text 50 Pojistnik IADR1 Text 50 Adresa - ulice IADR2 Text 50 Adresa - m sto IADR3 Text 50 Adresa - ps IDATFROM Date/Time 8 Datum od kdy IDATSPL Date/Time 8 Splanost IDATNAPOSLZAP Date/Time 8 Naposledy zaplaceno IDATEND Date/Time 8 Datum zániku IM1 Text 15 Dopl ující modifika ní pole ICELKPOJ Number (Double) 8 pojišt ní celkem ICELKROC Number (Double) 8 ro celkem ICELKURAZ Number (Double) 8 úraz celkem POJSML ID Number (Long 4 ID smlouvy KODPOJ Number (Integer) 2 kod Pojiš ovny :0 FIRMA POJ Text 50 Pojiš ovna RTARIF Text 15 Tarif dle ádu nebo dopl ovaný :"*" DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :Now() DAT VZNIK Date/Time 8 Datum poslední úpravy :Date() FLAG Number (Double) 8 Priznak duplicity v cislech smluv u proviz :0 ZDROJ Text 60 Soubor importovaný IBONUSAVIZ Number (Long 4 Bonus :0 IREZERVAAVIZ Number (Long 4 Rezerva :0 ISKODYAVIZ Number (Long 4 Škody :0 IUDALOSTAVIZ Number (Long 4 Po et pojistních udalostí :0 IZPUSOBAVIZ Text 50 Zp sob placení pojistného PrimaryKey Primary AVIZO ID _296 IMPORT POJSML Import pojistných smluv IPOJSML ID Number (Long 4 íslo smlouvy :0 ICIS PRIP Text 32 íslo návrhu smlouvy ICIS SML Text 32 íslo smlouvy zákazníka ICIS SML PREV Text 32 íslo p edch dce smlouvy zákazníka IFIRMA ID Text 50 Pojistník (kdo uzav el) IPOJ JMENO Text 50 Jméno pojistníka IADR ID Text 8 ID adresy IULICE Text 50 Ulice IULICE CIS Text 50 íslo domu IMESTO Text 50 Mesto IPSC Text 50 PSC ITELEFON Text 50 Telefon IPERS ID Number (Integer) 2 Osoba pojistníka :0 IFIRMA KDO Text 50 Pojišt ný (kdo je pojišt n) IJMENO KDO Text 50 Jméno KDO IRC KDO Text 60 Rodní íslo / I O IADR KDO Text 8 ID adresy IPERS KDO Number (Integer) 2 Osoba pojišt ného :0 IKODPOJ Number (Integer) 2 Kód pojiš ovny :0 IFIRMA POJ Text 50 Pojiš ovna IADR POJ Text 8 ID adresy IZAKAZKA ID Text 16 íslo zakázky IOBLAST ID Text 12 Oblast ITARIF POJ Text 16 Tarif ITYP END Text 16 vod zániku IKOD STOR Text 16 Kód storna ISTAV ID Text 12 Vztah ke smlouv ISMAN ID Text 50 Získatel :49:34 VERZE: 5.40i Strana:6

7 ITYP SML Text 50 Typ smlouvy ISPZ POJ Text 10 SPZ IZODP Memo další osoby IROLE PARTNERA Text 40 Role partnera IROLE MOJE Text 40 Role naší firmy ICELK POJ1 Currency 8 Pojistná ástka ICELK POJ2 Currency 8 Pojistná splátka ICELK URAZ1 Currency 8 Úraz 1 ICELK URAZ2 Currency 8 Úraz 2 ICELK URAZ3 Currency 8 Úraz 3 ICELK URAZ4 Currency 8 Úraz 4 ICELK URAZ5 Currency 8 Úraz 5 ICELK URAZ6 Currency 8 Úraz 6 ICELK ODSKOD1 Currency 8 Odškodné 1 ICELK ODSKOD2 Currency 8 Odškodné 2 ICELK ODSKOD3 Currency 8 Odškodné 3 IMOD POJ2 Number (Integer) 2 režim splácení (kolíkrát ro ) :12 IDAT FROM Date/Time 8 Datum od kdy IDAT TO Date/Time 8 Datum do kdy IDAT SML Date/Time 8 Datum podpisu IDAT END Date/Time 8 Datum zániku IDAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() IAUTO PROLONG Yes/No 1 Automatická prolongace :No INAZEV SML Memo Zkrácený název smlouvy IPOZN SML Memo Poznámka ke smlouv IVALUE TVAL Memo Seznam ADD hodnot IAUTO TP Text 32 serie a íslo TP IAUTO VIN Text 50 íslo karoserie IAUTO TZ Text 32 Tovarni znacka IAUTO SPSAZBA Text 50 Specialni sazba IAUTO DRUH Text 50 Druh vozidla IAUTO CM3 Number (Long 4 Objem motoru v ccm3 :0 IAUTO KG Number (Long 4 Celková hmotnost v kg :0 IAUTO PROVEDENI Text 50 Typ a provedení IAUTO PALIVO Text 6 Palivo IAUTO KW Number (Long 4 Výkon v KW :0 IAUTO ROK Number (Integer) 2 Rok výroby :0 IAUTO MISTA Number (Integer) 2 Po et míst k sezení :0 IAUTO BONUS Text 50 Bonus IAUTO KARTA Yes/No 1 Zelená karta? :No IOVER DAY Number (Integer) 2 eplatek - dny IOVER CELK Number (Double) 8 eplatek - k IBM CELK Number (Double) 8 Bonus, malus celkem ILEVEL HSEC Number (Integer) 2 Úrove horizontální ochrany :0 IFLAG READY Yes/No 1 Potvrzeno pojiš ovnou :False IMOD PROV Text 4 Režim placení provizí ICELK REZERVA1 Number (Double) 8 Poplatek :0 ICELK REZERVA3 Number (Double) 8 Rezerva 2 :0 ICELK REZERVA2 Number (Double) 8 Rezerva 3 :0 IUHRADA Text 30 Zp sob platby IDAT ZAPL Date/Time 8 Datum zaplacení IZAPLACENO Yes/No 1 Zaplaceno? :No IZODPOVIDA Text 50 Zodpovídá <> Získatel IDODATEK Text 5 íslo dodatku IREGISTRACE Text 2 Registrace PM,PA IPOLE1 Text 50 Volné pole IPOLE2 Text 50 IPOLE3 Text 50 IPOLE4 Text 50 IPOLE5 Text 50 IPOLE6 Text 50 IPOLE7 Text 50 IPOLE8 Text 50 IPOLE9 Text 50 IPOLE10 Text 50 IPOLE11 Text 50 IPOLE12 Text 50 IPOLE13 Text 50 IPOLE14 Text 50 IPOLE15 Text 50 IZDROJ Text 60 Zdrojový soubor importu IDAT ZMENA Date/Time 8 Datum importu IRC Text 50 Rodní íslo / I O ISMAN JMENO Text 50 Jméno získatele ISMAN PRIJM Text 50 íjm ní získatele REWRITE Yes/No 1 epsat? :No SPAR Yes/No 1 :No CIS SML S4S Text 50 íslo smlouvy s4s POJSML ID S4S Number (Long 4 ID S4S :0 DUPLFIRMA Yes/No 1 Duplicita firmy :No CIS SML Normal ICIS SML DAT SML Normal IDAT SML FIRMA ID Normal IFIRMA ID IADR ID Normal IADR ID IDAT END Normal IDAT END IDAT FROM Normal IDAT FROM IDAT TO Normal IDAT TO :49:34 VERZE: 5.40i Strana:7

8 IDAT VZNIK Normal IDAT VZNIK IDAT ZAPL Normal IDAT ZAPL IDAT ZMENA Normal IDAT ZMENA IDODATEK Normal IDODATEK ILEVEL HSEC Normal ILEVEL HSEC IOBLAST ID Normal IOBLAST ID IPERS ID Normal IPERS ID ISTAV ID Normal ISTAV ID IZAKAZKA ID Normal IZAKAZKA ID PrimaryKey Primary IPOJSML ID SMAN ID Normal ISMAN ID TYP POJ Normal ITARIF POJ ZAPLACENO Normal IZAPLACENO _296 IMPORT PROVIZE Importované ádky provizní PROVIZE ID Number (Double) 8 ID Provize :0 DAT CONF Date/Time 8 Datum zápisu DKODPOJ Number (Integer) 2 Kod Pojiš ovny v notaci pojištovný :0 IKODPROV Text 15 Jeden Sman IM1 Text 30 Metoda výpo tu provize ISPLATKA Text 30 Popis splátky IDATUMVYPL Date/Time 8 Datum vyplaty ITARIF Text 25 Tarif IPOJISTNIK Text 50 Pojistnik IPOJISTENY Text 50 Pojisteny IRC Text 10 Rodne cislo ICISSML Text 32 Cislo smlouvy ICISPRIP Text 32 Cislo navrhu smlouvy IPROVIZE Number (Double) 8 Provize ICELKPOJ Number (Double) 8 pojišt ní celkem ICELKROC Number (Double) 8 ro celkem ICELKURAZ Number (Double) 8 úraz celkem POJSML ID Number (Long 4 ID smlouvy SMAN ID Text 16 Získatel NADR SAL Text 16 Získatel LEV2 NADR SAL2 Text 16 Získatel LEV3 KODPRO MV Text 50 Kod provize v notaci S4S :"*" RTARIF Text 25 Tarif dle ádu nebo dopl ovaný :"*" ZISK Text 12 Druhý Sman BODY Number (Double) 8 Body DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy FLAG Number (Double) 8 Priznak duplicity v cislech smluv u proviz :0 PROVIZE0 Number (Double) 8 Vypo tená provize - level 0 :0 PROVIZE1 Number (Double) 8 Vypo tená provize - level 1 :0 STORNO1 Number (Double) 8 Storno fond - level 1 :0 PROVIZE2 Number (Double) 8 Vypo tená provize - level 2 :0 PROVIZE3 Number (Double) 8 Vypo tená provize - level 3 :0 ZDROJ Text 60 Provize FA PROVIZE0 CTRL Number (Double) 8 Vypo tená provize - level 0-CTRL :0 PROVIZE1 CTRL Number (Double) 8 Vypo tená provize - level 1-CTRL :0 PROVIZE2 CTRL Number (Double) 8 Vypo tená provize - level 2-CTRL :0 PROVIZE3 CTRL Number (Double) 8 Vypo tená provize - level 3-CTRL :0 IVEK Number (Integer) 2 k pojistníka /roky :0 ITRVANI Number (Integer) 2 Doba trvání smlouvy / roky :0 CPR Text 50 íslo provizního ádu RSPL Text 16 rok / splátka FLAG ONCE Yes/No 1 :No POZN Memo Poznámka NADR SAL Normal NADR SAL NADR SAL2 Normal NADR SAL2 PrimaryKey Primary PROVIZE ID SMAN ID Normal SMAN ID _296 IMPORT UDALOST Import pojistných událostí UDALOST ID Number (Long 4 Vnitrni ID pojistne udalosti :0 ICIS UDALOST Text 32 Cislo pojistne udalosti IFIRMA POS Text 50 Poskozeny Firma ITITUL POS Text 14 Poskozeny Titul p ed jménem :"p." IJMENO POS Text 12 Poskozeny Jmeno IPRIJMENI POS Text 20 Poskozeny Prijmeni ITITUL ZA POS Text 12 Poskozeny Titul za jménem ITEL POS Text 32 Poskozeny Telefony IFAX POS Text 32 Poskozeny Fax IMOBIL POS Text 16 Poskozeny Mobilní telefon I POS Text 100 Poskozeny adresa IICO POS Text 10 O IDIC POS Text 18 DI IRC POS Text 10 Rodne cislo IDAT POJ UDALOST Date/Time 8 Datum pojistne udalosti INAZEV UDALOST Text 50 Nazev pojistne udalosti IDEJ UDALOST Memo Dej Pojistne udalosti IDAT UKONCENI Date/Time 8 Datum pojistne udalosti IVYPLATA Currency 8 Vyplata (kolik) :0 IDAT VYPLATA Date/Time 8 Datum vyplaty pojistne udalosti DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() :49:34 VERZE: 5.40i Strana:8

9 DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() ISKODA Currency 8 Skoda (kolik) :0 ICIS NAVRHU Text 24.návrhu ICIS SMLOUVA Text 24.smlouvy IPRODUKT Text 16 Kod produktu IDAT HLAS Date/Time 8 Datum hlášení IDAT REVIZE Date/Time 8 Datum revize IDRUH Number (Integer) 2 Druh PU :0 IULICE Text 50 Ulice IMESTO Text 50 Mesto IPSC Text 50 PSC IPOLE1 Text 50 rezerva IPOLE2 Text 50 rezerva IPOLE3 Text 50 rezerva IPOLE4 Text 50 rezerva IPOLE5 Text 50 rezerva SPAR Number (Long 4 spárováno? :0 REWRITE Yes/No 1 zapsat? POJSML ID Number (Long 4.smlouvy S4S :0 CIS UDALOST Normal ICIS UDALOST IDAT HLAS Normal IDAT HLAS IDAT POJ UDALOST Normal IDAT POJ UDALOST IDAT REVIZE Normal IDAT REVIZE IDAT UKONCENI Normal IDAT UKONCENI IDAT VYPLATA Normal IDAT VYPLATA IDIC POS Normal IDIC POS IDRUH Normal IDRUH POJSML ID Normal POJSML ID PrimaryKey Primary UDALOST ID _296 POJISTOVNA íselník pojiš oven KODPOJ Number (Integer) 2 Kód pojiš ovny :0 NAZEV POJ Text 50 Název pojiš ovny TYP POJ Text 8 Typ pojiš ovny STORNO POJ Number (Double) 8 Storno :0 PrimaryKey Primary KODPOJ _296 POJSML Pojistné smlouvy POJSML ID Number (Long 4 íslo smlouvy :0 SAVE POJ Yes/No 1 Dokon eno [required] :No CIS PRIP Text 32 íslo návrhu smlouvy CIS SML Text 32 íslo smlouvy zákazníka CIS SML PREV Text 32 íslo p edch dce smlouvy zákazníka FIRMA ID Text 50 Pojistník (kdo uzav el) ADR ID Text 8 ID adresy PERS ID Number (Integer) 2 Osoba pojistníka :0 FIRMA KDO Text 50 Pojišt ný (kdo je pojišt n) ADR KDO Text 8 ID adresy PERS KDO Number (Integer) 2 Osoba pojišt ného :0 KODPOJ Number (Integer) 2 Kód pojiš ovny :0 FIRMA POJ Text 50 Pojiš ovna ADR POJ Text 8 ID adresy ZAKAZKA ID Text 16 íslo zakázky OBLAST ID Text 12 Oblast TARIF POJ Text 16 Tarif TYP END Text 16 vod zániku KOD STOR Text 16 Kód storna STAV ID Text 12 Vztah ke smlouv SMAN ID Text 50 Získatel TYP SML Text 50 Typ smlouvy SPZ POJ Text 10 SPZ ZODP Memo další osoby ROLE PARTNERA Text 40 Role partnera ROLE MOJE Text 40 Role naší firmy CELK POJ1 Currency 8 Pojistná ástka CELK POJ2 Currency 8 Pojistná splátka CELK URAZ1 Currency 8 Úraz 1 CELK URAZ2 Currency 8 Úraz 2 CELK URAZ3 Currency 8 Úraz 3 CELK URAZ4 Currency 8 Úraz 4 CELK URAZ5 Currency 8 Úraz 5 CELK URAZ6 Currency 8 Úraz 6 CELK ODSKOD1 Currency 8 Odškodné 1 CELK ODSKOD2 Currency 8 Odškodné 2 CELK ODSKOD3 Currency 8 Odškodné 3 MOD POJ2 Number (Integer) 2 režim splácení (kolíkrát ro ) :12 DAT FROM Date/Time 8 Datum od kdy DAT TO Date/Time 8 Datum do kdy DAT SML Date/Time 8 Datum podpisu DAT END Date/Time 8 Datum zániku DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() AUTO PROLONG Yes/No 1 Automatická prolongace :No :49:34 VERZE: 5.40i Strana:9

10 NAZEV SML Memo Zkrácený název smlouvy POZN SML Memo Poznámka ke smlouv VALUE TVAL Memo Seznam ADD hodnot AUTO TP Text 32 serie a íslo TP AUTO VIN Text 50 íslo karoserie AUTO TZ Text 32 Tovarni znacka AUTO SPSAZBA Text 50 Specialni sazba AUTO DRUH Text 50 Druh vozidla AUTO CM3 Number (Long 4 Objem motoru v ccm3 :0 AUTO KG Number (Long 4 Celková hmotnost v kg :0 AUTO PROVEDENI Text 50 Typ a provedení AUTO PALIVO Text 6 Palivo AUTO KW Number (Long 4 Výkon v KW :0 AUTO ROK Number (Integer) 2 Rok výroby :0 AUTO MISTA Number (Integer) 2 Po et míst k sezení :0 AUTO BONUS Text 50 Bonus AUTO KARTA Yes/No 1 Zelená karta? :No OVER DAY Number (Integer) 2 eplatek - dny OVER CELK Number (Double) 8 eplatek - k BM CELK Number (Double) 8 Bonus, malus celkem LEVEL HSEC Number (Integer) 2 Úrove horizontální ochrany :0 FLAG READY Yes/No 1 Potvrzeno pojiš ovnou :No MOD PROV Text 4 Režim placení provizí CELK REZERVA1 Number (Double) 8 Poplatek :0 CELK REZERVA3 Number (Double) 8 Rezerva 2 :0 CELK REZERVA2 Number (Double) 8 Rezerva 3 :0 UHRADA Text 30 Zp sob platby DAT ZAPL Date/Time 8 Datum zaplacení ZAPLACENO Yes/No 1 Zaplaceno? :No ZODPOVIDA Text 50 Zodpovídá <> Získatel DODATEK Text 50 íslo dodatku REGISTRACE Text 2 Registrace PM,PA POLE1 Text 50 Volné pole POLE2 Text 50 POLE3 Text 50 POLE4 Text 50 POLE5 Text 50 POLE6 Text 50 POLE7 Text 50 POLE8 Text 50 POLE9 Text 50 POLE10 Text 50 POLE11 Text 50 POLE12 Text 50 POLE13 Text 50 POLE14 Text 50 POLE15 Text 50 CIS SML Normal CIS SML DAT SML Normal DAT SML LEVEL HSEC Normal LEVEL HSEC PrimaryKey Primary POJSML ID Reference132 Normal TARIF POJ SMAN ID Normal SMAN ID TYP POJ Normal TARIF POJ ZAPLACENO Normal ZAPLACENO _296 POJSML AVIZO Avíza neplacení nebo ukon ení smlouvy AVIZO ID Number (Long 4 Vnitrni ID pojistne udalosti :0 POJSML ID Number (Long 4 íslo smlouvy :0 CAV PRIP Text 32 íslo návrhu smlouvy CAV SML Text 32 íslo smlouvy zákazníka CAV DODATEK Text 50 íslo dodatku smlouvy POPIS AVIZO Text 100 Nazev avíza POZN AVIZO Memo Popis avíza DLUH Currency 8 Dluh :0 DAT AVIZO Date/Time 8 Ze dne :Date() DAT END Date/Time 8 Datum zániku DAT SPL Date/Time 8 Splanost DAT UP Date/Time 8 Upomínka dne DAT UPZ Date/Time 8 Upozorn ní o zániku DAT NAPOSLZAP Date/Time 8 Naposledy zaplaceno DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() FIRMA POJ Text 50 Pojiš ovna ITARIF Text 15 Tarif IKODPROV Text 15 Kód storna IM1 Text 15 Dopl ující modifika ní pole ZDROJ Text 60 Soubor importovaný BONUSAVIZ Number (Long 4 Bonus :0 REZERVAAVIZ Number (Long 4 Rezerva :0 SKODYAVIZ Number (Long 4 Škody :0 UDALOSTAVIZ Number (Long 4 Po et pojistních udalostí :0 ZPUSOBAVIZ Text 50 Zp sob placení pojistného :49:35 VERZE: 5.40i Strana:10

11 POJSML ID Normal POJSML ID PrimaryKey Primary AVIZO ID Reference Normal POJSML ID _296 POJSML HIST Historie pojistných smluv POJSMLHIST ID Number (Long 4 Historie ID :0 POJSML HIST ID2 Number (Long 4 íslo historie smlouvy :0 HIST TYP Text 16 vod zm ny POJSML OLD ID Number (Long 4 íslo staré smlouvy :0 POJSML ID Number (Long 4 íslo smlouvy :0 SAVE POJ Yes/No 1 Dokon eno [required] :No CIS PRIP Text 32 íslo návrhu smlouvy CIS SML Text 32 íslo smlouvy zákazníka CIS SML PREV Text 32 íslo p edch dce smlouvy zákazníka FIRMA ID Text 50 Pojistník (kdo uzav el) ADR ID Text 8 ID adresy PERS ID Number (Integer) 2 Osoba pojistníka :0 FIRMA KDO Text 50 Pojišt ný (kdo je pojišt n) ADR KDO Text 8 ID adresy PERS KDO Number (Integer) 2 Osoba pojišt ného :0 KODPOJ Number (Integer) 2 Kód pojiš ovny :0 FIRMA POJ Text 50 Pojiš ovna ADR POJ Text 8 ID adresy ZAKAZKA ID Text 16 íslo zakázky OBLAST ID Text 12 Oblast TARIF POJ Text 16 Tarif TYP END Text 16 vod zániku KOD STOR Text 16 Kód storna STAV ID Text 12 Vztah ke smlouv SMAN ID Text 16 Získatel TYP SML Text 50 Typ smlouvy SPZ POJ Text 10 SPZ ZODP Memo další osoby ROLE PARTNERA Text 40 Role partnera ROLE MOJE Text 40 Role naší firmy CELK POJ1 Currency 8 Pojistná ástka CELK POJ2 Currency 8 Pojistná splátka CELK URAZ1 Currency 8 Úraz 1 CELK URAZ2 Currency 8 Úraz 2 CELK URAZ3 Currency 8 Úraz 3 CELK URAZ4 Currency 8 Úraz 4 CELK URAZ5 Currency 8 Úraz 5 CELK URAZ6 Currency 8 Úraz 6 CELK ODSKOD1 Currency 8 Odškodné 1 CELK ODSKOD2 Currency 8 Odškodné 2 CELK ODSKOD3 Currency 8 Odškodné 3 MOD POJ2 Number (Integer) 2 režim splácení (kolíkrát ro ) :12 DAT FROM Date/Time 8 Datum od kdy DAT TO Date/Time 8 Datum do kdy DAT SML Date/Time 8 Datum podpisu DAT END Date/Time 8 Datum zániku DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() AUTO PROLONG Yes/No 1 Automatická prolongace :No NAZEV SML Memo Zkrácený název smlouvy POZN SML Memo Poznámka ke smlouv VALUE TVAL Memo Seznam ADD hodnot AUTO TP Text 32 serie a íslo TP AUTO VIN Text 50 íslo karoserie AUTO TZ Text 32 Tovarni znacka AUTO SPSAZBA Text 50 Specialni sazba AUTO DRUH Text 50 Druh vozidla AUTO CM3 Number (Long 4 Objem motoru v ccm3 :0 AUTO KG Number (Long 4 Celková hmotnost v kg :0 AUTO PROVEDENI Text 50 Typ a provedení AUTO PALIVO Text 6 Palivo AUTO KW Number (Long 4 Výkon v KW :0 AUTO ROK Number (Integer) 2 Rok výroby :0 AUTO MISTA Number (Integer) 2 Po et míst k sezení :0 AUTO BONUS Text 50 Bonus AUTO KARTA Yes/No 1 Zelená karta? :No OVER DAY Number (Integer) 2 eplatek - dny OVER CELK Number (Double) 8 eplatek - k BM CELK Number (Double) 8 Bonus, malus celkem LEVEL HSEC Number (Integer) 2 Úrove horizontální ochrany :0 FLAG READY Yes/No 1 Potvrzeno pojiš ovnou :No MOD PROV Text 4 Režim placení provizí CELK REZERVA1 Number (Double) 8 Poplatek :0 CELK REZERVA3 Number (Double) 8 Rezerva 2 :0 CELK REZERVA2 Number (Double) 8 Rezerva 3 :0 UHRADA Text 30 Zp sob platby DAT ZAPL Date/Time 8 Datum zaplacení ZAPLACENO Yes/No 1 Zaplaceno? :No ZODPOVIDA Text 50 Zodpovídá <> Získatel :49:35 VERZE: 5.40i Strana:11

12 _296 POJSML_296 Normal POJSML ID POJSML HIST CIS SML Normal CIS SML DAT SML Normal DAT SML LEVEL HSEC Normal LEVEL HSEC POJSML HIST Unique POJSMLHIST ID POJSML HIST ID2 Normal POJSML HIST ID2 POJSML ID Normal POJSML ID POJSML OLD ID Normal POJSML OLD ID PrimaryKey Primary POJSMLHIST ID TARIF POJ Normal TARIF POJ _296 POJSML HIST AVIZO Historie avíza neplacení nebo ukon ení smlouvy AVIZOHIST ID Number (Long 4 Vnitrni ID :0 AVIZO ID Number (Long 4 Vnitrni ID OLD :0 POJSMLHIST ID Number (Long 4 íslo historie smlouvy :0 CAV PRIP Text 32 íslo návrhu smlouvy CAV SML Text 32 íslo smlouvy zákazníka CAV DODATEK Text 50 íslo dodatku smlouvy POPIS AVIZO Text 100 Nazev avíza POZN AVIZO Memo Popis avíza DLUH Currency 8 Dluh :0 DAT AVIZO Date/Time 8 Ze dne :Date() DAT END Date/Time 8 Datum zániku DAT SPL Date/Time 8 Splanost DAT UP Date/Time 8 Upomínka dne DAT UPZ Date/Time 8 Upozorn ní o zániku DAT NAPOSLZAP Date/Time 8 Naposledy zaplaceno DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() FIRMA POJ Text 50 Pojiš ovna ITARIF Text 15 Tarif IKODPROV Text 15 Kód storna IM1 Text 15 Dopl ující modifika ní pole ZDROJ Text 60 Soubor importovaný BONUSAVIZ Number (Long 4 Bonus :0 REZERVAAVIZ Number (Long 4 Rezerva :0 SKODYAVIZ Number (Long 4 Škody :0 UDALOSTAVIZ Number (Long 4 Po et pojistních udalostí :0 ZPUSOBAVIZ Text 50 Zp sob placení pojistného _296 POJSML HIST_296 Normal POJSMLHIST ID POJSML HIST AVIZO AVIZO ID Normal AVIZO ID POJSMLHIST ID Normal POJSMLHIST ID PrimaryKey Primary AVIZOHIST ID _296 POJSML HIST POL Historie - položky pojistné smlouvy POJSML POL ID Number (Long 4 ID PojSmlPol :0 POJSMLPOL ID Number (Long 4 ID PojSmlPol Old :0 POJSMLHIST ID Number (Long 4 íslo historie smlouvy :0 FIRMA KDO Text 50 Pojišt ný (kdo je pojišt n) ADR KDO Text 8 ID adresy PERS KDO Number (Integer) 2 Osoba pojišt ného :0 TARIF POJ Text 16 Tarif SPZ POJ Text 10 SPZ CELK POJ1 Currency 8 Pojistná ástka CELK POJ2 Currency 8 Pojistná splátka DAT FROM Date/Time 8 Datum od kdy DAT TO Date/Time 8 Datum do kdy DAT SML Date/Time 8 Datum podpisu DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() NAZEV POL Memo Zkrácený název smlouvy POZN POL Memo Poznámka ke smlouv _296 POJSML HIST_296 Normal POJSMLHIST ID POJSML HIST POL FIRMA KDO Normal FIRMA KDO POJSMLHIST ID Required POJSMLHIST ID POJSMLPOL ID Normal POJSMLPOL ID PrimaryKey Primary POJSML POL ID _296 POJSML HIST RIZIKO Historie pojišt ní - riziko RIZIKOHIST ID Number (Long 4 Vnitrni ID :0 RIZIKO ID Number (Long 4 Vnitrni ID OLD :0 POJSMLHIST ID Number (Long 4 :0 CIS SML Text :49:35 VERZE: 5.40i Strana:12

13 CIS PRIP Text 50 KOD RIZIKO Text 16 TARIF Text 16 CASTKA Currency 8 :0 SPLATKA Currency 8 :0 SPOLUCAST Currency 8 :0 FIRMA OBJ Text 50 POZN Memo DAT VZNIK Date/Time 8 :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 :=Now() _296 POJSML HIST_296 Normal POJSMLHIST ID POJSML HIST RIZIKO POJSMLHIST ID Normal POJSMLHIST ID PrimaryKey Primary RIZIKOHIST ID RIZIKO ID Normal RIZIKO ID _296 POJSML HIST UDALOST Historie pojistných událostí UDALOSTHIST ID Number (Long 4 Vnitrni ID :0 UDALOST ID Number (Long 4 Vnitrni ID OLD :0 POJSMLHIST ID Number (Long 4 Historie ID :0 CIS UDALOST Text 32 Cislo pojistne udalosti FIRMA POS Text 50 Poskozeny Firma TITUL POS Text 14 Poskozeny Titul p ed jménem :"p." JMENO POS Text 12 Poskozeny Jmeno PRIJMENI POS Text 20 Poskozeny Prijmeni TITUL ZA POS Text 12 Poskozeny Titul za jménem TEL POS Text 32 Poskozeny Telefony FAX POS Text 32 Poskozeny Fax MOBIL POS Text 16 Poskozeny Mobilní telefon POS Text 100 Poskozeny adresa ICO POS Text 10 O DIC POS Text 18 DI RC POS Text 10 Rodne cislo DAT POJ UDALOST Date/Time 8 Datum pojistne udalosti NAZEV UDALOST Text 50 Nazev pojistne udalosti DEJ UDALOST Memo Dej Pojistne udalosti DAT UKONCENI Date/Time 8 Datum pojistne udalosti VYPLATA Currency 8 Vyplata (kolik) :0 DAT VYPLATA Date/Time 8 Datum vyplaty pojistne udalosti DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() SKODA Currency 8 Skoda (kolik) :0 CIS NAVRHU Text 24.návrhu CIS SMLOUVA Text 24.smlouvy PRODUKT Text 16 Kod produktu DAT HLAS Date/Time 8 Datum hlášení DAT REVIZE Date/Time 8 Datum revize DRUH Number (Integer) 2 Druh PU :0 ULICE Text 50 Ulice MESTO Text 50 Mesto PSC Text 50 PSC POLE1 Text 50 rezerva POLE2 Text 50 rezerva POLE3 Text 50 rezerva POLE4 Text 50 rezerva POLE5 Text 50 rezerva _296 POJSML HIST_296 Normal POJSMLHIST ID POJSML HIST UDALOST CIS UDALOST Normal CIS UDALOST POJSMLHIST ID Normal POJSMLHIST ID PrimaryKey Primary UDALOSTHIST ID UDALOST ID Normal UDALOST ID _296 POJSML POL ádkové položky pojistné smlouvy POJSMLPOL ID Number (Long 4 ID of SMLPOL :0 POJSML ID Number (Long 4 íslo smlouvy :0 FIRMA KDO Text 50 Pojišt ný (kdo je pojišt n) ADR KDO Text 8 ID adresy PERS KDO Number (Integer) 2 Osoba pojišt ného :0 TARIF POJ Text 16 Tarif SPZ POJ Text 10 SPZ CELK POJ1 Currency 8 Pojistná ástka CELK POJ2 Currency 8 Pojistná splátka DAT FROM Date/Time 8 Datum od kdy DAT TO Date/Time 8 Datum do kdy DAT SML Date/Time 8 Datum podpisu DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() NAZEV POL Memo Zkrácený název smlouvy POZN POL Memo Poznámka ke smlouv FIRMA KDO Normal FIRMA KDO POJSML ID Required POJSML ID :49:35 VERZE: 5.40i Strana:13

14 PrimaryKey Primary POJSMLPOL ID Reference4 Normal POJSML ID _296 POJSML RIZIKO Pojišt ní - riziko RIZIKO ID Number (Long 4 :0 POJSML ID Number (Long 4 :0 CIS SML Text 50 CIS PRIP Text 50 KOD RIZIKO Text 16 TARIF Text 16 FIRMA OBJ Text 50 PLATNOST Yes/No 1 CASTKA Currency 8 :0 SPLATKA Currency 8 :0 SPOLUCAST Currency 8 :0 POZN Memo DAT VZNIK Date/Time 8 :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 :=Now() _296 POJSML_296 Normal POJSML ID POJSML RIZIKO POJSML ID Normal POJSML ID PrimaryKey Primary RIZIKO ID RIZIKO ID Normal RIZIKO ID _296 POJSML TVAL Dopl kové informace pojistné smlouvy POJSML ID Number (Long 4 íslo smlouvy :0 TARIF POJ Text 16 Tarif VALUE TVAL Memo Seznam hodnot DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() PrimaryKey Primary POJSML ID Reference3 Unique POJSML ID TARIF POJ Normal TARIF POJ _296 POJSML UDALOST Pojistné události UDALOST ID Number (Long 4 Vnitrni ID pojistne udalosti :0 CIS UDALOST Text 32 Cislo pojistne udalosti POJSML ID Number (Long 4 íslo smlouvy :0 FIRMA POS Text 50 Poskozeny Firma TITUL POS Text 14 Poskozeny Titul p ed jménem :"p." JMENO POS Text 12 Poskozeny Jmeno PRIJMENI POS Text 20 Poskozeny Prijmeni TITUL ZA POS Text 12 Poskozeny Titul za jménem TEL POS Text 32 Poskozeny Telefony FAX POS Text 32 Poskozeny Fax MOBIL POS Text 16 Poskozeny Mobilní telefon POS Text 100 Poskozeny adresa ICO POS Text 10 O DIC POS Text 18 DI RC POS Text 10 Rodne cislo DAT POJ UDALOST Date/Time 8 Datum pojistne udalosti NAZEV UDALOST Text 50 Nazev pojistne udalosti DEJ UDALOST Memo Dej Pojistne udalosti DAT UKONCENI Date/Time 8 Datum pojistne udalosti VYPLATA Currency 8 Vyplata (kolik) :0 DAT VYPLATA Date/Time 8 Datum vyplaty pojistne udalosti DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() SKODA Currency 8 Skoda (kolik) :0 CIS NAVRHU Text 24.návrhu CIS SMLOUVA Text 24.smlouvy PRODUKT Text 16 Kod produktu DAT HLAS Date/Time 8 Datum hlášení DAT REVIZE Date/Time 8 Datum revize DRUH Number (Integer) 2 Druh PU :0 ULICE Text 50 Ulice MESTO Text 50 Mesto PSC Text 50 PSC POLE1 Text 50 rezerva POLE2 Text 50 rezerva POLE3 Text 50 rezerva POLE4 Text 50 rezerva POLE5 Text 50 rezerva CIS UDALOST Normal CIS UDALOST POJSML ID Normal POJSML ID PrimaryKey Primary UDALOST ID Reference2 Normal POJSML ID _296 PROVIZE Provize PROVIZE ID Number (Long 4 ID položky provize [required] :0 POJSML ID Number (Long 4 ID smlouvy : :49:35 VERZE: 5.40i Strana:14

15 KODPOJ Number (Integer) 2 Pojiš ovna :0 TARIF POJ Text 16 Tarif S4S notace KODPRO MV Text 5 Kód provize S4S notace :"*" ITARIF Text 15 Tarif IKODPROV Text 15 Jeden Sman M1 Text 30 Metoda výpo tu provize SMAN ID Text 16 Jeden Sman LEVEL Number (Byte) 1 Úrove provize :1 PROVIZE Number (Double) 8 Provize :0 PROVIZE CTRL Number (Double) 8 Provize-CTRL :0 DAT VYPLATA Date/Time 8 Datum výplaty DAT CONF Date/Time 8 Datum zdroje :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() SPLATKA Text 30 Popis splátky KONTRAKT Text 32 íslo smlouvy STORNO Number (Double) 8 Storno fond :0 PC Number (Double) 8 pojišt ní celkem :0 RC Number (Double) 8 ro celkem :0 UR Number (Double) 8 úraz celkem :0 BODY Number (Double) 8 Body :0 MAIN ID Number (Long 4 ID položky provize LEVEL 1 [required] :0 ZDROJ Memo Zdroj provize DOSLO ID Text 12 ÍSLO DOŠLÉ FAKTURY CPR Text 50 íslo provizního ádu RSPL Text 16 rok / splátka FLAG ONCE Yes/No 1 :No POZN Memo Poznámka DAT VYPLATA Normal DAT VYPLATA KODPOJ Normal KODPOJ MAIN ID Normal MAIN ID POJSML ID Required POJSML ID PROVIZE ID Primary PROVIZE ID Reference124 Normal POJSML ID Reference133 Normal KODPOJ SMAN ID Normal SMAN ID TARIF POJ Normal TARIF POJ _296 SMAN PROVRAD Provizní ád obchodníka PROVRAD ID Number (Long 4 ID :0 SMAN ID Text 16 Obchodník NADR SAL Text 16 Obchodník LEV2 NADR SAL2 Text 16 Obchodník LEV3 LEVEL Number (Byte) 1 Úrove provize :1 TARIF MV Text 16 Tarif S4S KODPRO MV Text 8 Kód provize S4S :"*" KODPRO 2 Text 8 Kód provize POJ notace :"*" M1 Text 30 Metoda výpo tu provize :"*" NAZEV Text 100 Název kódu provize VZOREC Text 100 Vzorec pro výpo et provize PROVIZE Number (Double) 8 Provize :0 STORNO Number (Double) 8 Storno fond :0 PC Number (Double) 8 Procenta PC :0 RC Number (Double) 8 Procenta RC :0 UC Number (Double) 8 Procenta UC :0 KONST Number (Double) 8 Kontanta :0 DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() METODA Yes/No 1 Typ metody :Yes DAT RAD FROM Date/Time 8 Od kdy platí DAT RAD TO Date/Time 8 Do kdy platil CPR Text 50 íslo provizního ádu KODPRO 2 Normal KODPRO 2 NADR SAL Normal NADR SAL NADR SAL2 Normal NADR SAL2 PrimaryKey Primary PROVRAD ID SMAN ID Normal SMAN ID TARIF MV Normal TARIF MV _296 TARIF Císelník tarif TARIF POJ Text 16 Tarif TARIF 2 Text 64 Tarif POJ notace TARIF 3 Text 30 Tarif externího systému TARIF CTRL Text 16 Nad azený tarif KODPOJ Number (Integer) 2 Kód pojiš ovny :0 FIRMA TARIF Text 50 Pojiš ovna POPIS TARIF Memo Popis tarifu PRODUKT ID Text 12 Produktová ada OBLAST TARIF Text 12 Oblast DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() KODPOJ Normal KODPOJ PrimaryKey Primary TARIF POJ TARIF 2 Normal TARIF :49:35 VERZE: 5.40i Strana:15

16 _296 TARIF PROVIZE Provizní ád tarifu pojiš ovny PROVRAD ID Number (Long 4 ID :0 TARIF POJ Text 16 Tarif S4S notace KODPRO 2 Text 10 Kód provize POJ notace :"*" KODPRO MV Text 5 Kód provize MV notace :"*" M1 Text 30 Metoda výpo tu provize :"*" NAZEV Text 100 Název kódu provize VZOREC Text 100 Vzorec pro výpo et provize PROVIZE Number (Double) 8 Procenta Provize :0 STORNO Number (Double) 8 Procenta Storno fond :0 DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() PC Number (Double) 8 Procenta PC :0 RC Number (Double) 8 Procenta RC :0 UC Number (Double) 8 Procenta UC :0 KONST Number (Double) 8 Kontanta :0 METODA Yes/No 1 Typ metody :Yes PLATBA DELTA1 Number (Integer) 2 Kdy p ijde platba od podpisu [m síce] :0 PLATBA OPAK Number (Integer) 2 Kolikrát se platba opakuje? :1 PLATBA INTERVAL Number (Integer) 2 Interval opakování dalších plateb [m síce] :0 CPR Text 50 íslo provizního ádu PrimaryKey Primary PROVRAD ID Reference122 Normal TARIF POJ TARIF POJ Normal TARIF POJ _296 TARIFDEF Definice polí dopl kové karty smlouvy k tarifu TARIF POJ Text 16 Tarif NAME TDEF Number (Integer) 2 Identifikace položky :0 POZN TDEF Memo Poznámka k definici dopl kové karty smlouvy LABEL TDEF Text 32 Label položky FORMAT TDEF Text 8 Formát NUMBER, PCNT, DATUM, TEXT, MEMO, ANO- NE, COMBO DATTYP TDEF Text 8 Datový typ INT, DATE, LINT, DOUBLE, TEXT, MEMO, LOG ROWSOURCE TDEF Memo Seznam hodnot do Row Source DEFAULT TDEF Memo Defaultní hodnota COLROW TDEF Text 3 Umíst ní pole na šachovnici WIDTH TDEF Number (Integer) 2 ší ka pole :0 HEIGHT TDEF Number (Integer) 2 výška pole :0 DUTY TDEF Yes/No 1 povinná pole? :No LCOLOR TDEF Number (Long 4 barva Labelu :0 BCOLOR TDEF Number (Long 4 barva pozadí :0 DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Now() PrimaryKey Primary TARIF POJ, NAME TDEF TYP POJ Normal TARIF POJ _306 CEN MN Množstevní slevy - Rotana CENIK MN ID Number (Long 4 ID :0 MAT ID Text 32 Identifikace zboží MN OD Number (Double) 8 Sleva platí od množství SLEVA MN Number (Single) 4 Sleva FLAG SLEVA Yes/No 1 Platnost slevy CENA MN PRODEJ Currency 8 Cena po slev CZ CENA MN VYROBA Currency 8 Cena výrobní z výrobní kalkulace DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední zm ny DAT VZNIK Date/Time 8 Datum založení položky POZN MN Text 100 Poznámka CENIK MN ID Normal CENIK MN ID MAT ID Normal MAT ID PrimaryKey Primary CENIK MN ID _306 CENIK NASTROJ Ceník nástroj - Rotana MAT ID Text 32 Nazev - ID MATERIAL Text 50 Materiál DIAMETER FROM Number (Double) 8 Pr r od :0 DIAMETER TO Number (Double) 8 Pr r do :0 SPROCKET COUNT Number (Byte) 1 Po et zub :0 MAT NAZEV Text 50 Podrobn jší název CENA SPROCKET Number (Double) 8 Cena za zub :0 CENA STANDARD Number (Double) 8 Cena celková za nástroj-standardní :0 CENA ADD1 Number (Double) 8 íplatek 1 :0 CENA ADD2 Number (Double) 8 íplatek 2 :0 CENA ADD3 Number (Double) 8 íplatek 3 :0 CENA ADD4 Number (Double) 8 íplatek 4 :0 CENA ADD5 Number (Double) 8 íplatek 5 :0 CENA ADD6 Number (Double) 8 íplatek 6 :0 CENA ADD7 Number (Double) 8 íplatek 7 :0 CENA ADD8 Number (Double) 8 íplatek 8 : :49:35 VERZE: 5.40i Strana:16

17 POPIS ADD1 Text 50 Popis p íplatku 1 POPIS ADD2 Text 50 Popis p íplatku 2 POPIS ADD3 Text 50 Popis p íplatku 3 POPIS ADD4 Text 50 Popis p íplatku 4 POPIS ADD5 Text 50 Popis p íplatku 5 POPIS ADD6 Text 50 Popis p íplatku 6 POPIS ADD7 Text 50 Popis p íplatku 7 POPIS ADD8 Text 50 Popis p íplatku 8 FLAG COAT Yes/No 1 íznak povlaku :False DAT VZNIK Date/Time 8 Datum vzniku :Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum aktualizace :Now() PrimaryKey Primary MAT ID _306 CENIK PRIPLATKY Automatické dopl ování p íplatk - Rotana CENIK PRIP ID Number (Long 4 ID :0 CENIK MAT ID Text 32 Identifikace zboží ceníku NASTROJ MAT ID Text 32 Identifikace zboží nástroje FLAG ADD1 Yes/No 1 Platnost p íplatku 1 :False FLAG ADD2 Yes/No 1 Platnost p íplatku 2 :False FLAG ADD3 Yes/No 1 Platnost p íplatku 3 :False FLAG ADD4 Yes/No 1 Platnost p íplatku 4 :False FLAG ADD5 Yes/No 1 Platnost p íplatku 5 :False FLAG ADD6 Yes/No 1 Platnost p íplatku 6 :False FLAG ADD7 Yes/No 1 Platnost p íplatku 7 :False FLAG ADD8 Yes/No 1 Platnost p íplatku 8 :False FLAG X1 Yes/No 1 Zaškrtnutí p íplatku 1 :False FLAG X2 Yes/No 1 Zaškrtnutí p íplatku 2 :False FLAG X3 Yes/No 1 Zaškrtnutí p íplatku 3 :False FLAG X4 Yes/No 1 Zaškrtnutí p íplatku 4 :False FLAG X5 Yes/No 1 Zaškrtnutí p íplatku 5 :False FLAG X6 Yes/No 1 Zaškrtnutí p íplatku 6 :False FLAG X7 Yes/No 1 Zaškrtnutí p íplatku 7 :False FLAG X8 Yes/No 1 Zaškrtnutí p íplatku 8 :False OPERACE1 Number (Long 4 Propojení s íselníkem operací :0 OPERACE2 Number (Long 4 Propojení s íselníkem operací :0 OPERACE3 Number (Long 4 Propojení s íselníkem operací :0 OPERACE4 Number (Long 4 Propojení s íselníkem operací :0 OPERACE5 Number (Long 4 Propojení s íselníkem operací :0 OPERACE6 Number (Long 4 Propojení s íselníkem operací :0 OPERACE7 Number (Long 4 Propojení s íselníkem operací :0 OPERACE8 Number (Long 4 Propojení s íselníkem operací :0 DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední zm ny DAT VZNIK Date/Time 8 Datum založení položky CENIK MAT ID Normal NASTROJ MAT ID CENIK MN ID Normal CENIK PRIP ID MAT ID Normal CENIK MAT ID PrimaryKey Primary CENIK PRIP ID _306 DEALER CEN Dealerské slevy - Rotana CENIK DEALER ID Number (Long 4 :0 TYP DEALER Text 4 Kód dealerské skupiny MAT ID Text 32 Identifikace zboží SLEVA Number (Single) 4 Dealerská sleva CENA DEALER Currency 8 Dealerská cena RABAT USUAL Number (Single) 4 Obvyklý rabat DAT ZMENA Date/Time 8 Datum zm ny DAT VZNIK Date/Time 8 Datum vzniku POZN DEALER Text 100 Poznámka CENIK DEALER ID Normal CENIK DEALER ID MAT ID Normal MAT ID PrimaryKey Primary CENIK DEALER ID _390 CENIK PROTOKOL Protokoly výroby výlisk CENPROT ID Number (Long 4 ID záznamu protokolu :0 MAT ID Text 32 Identifikace výrobku ID VYRMAT Text 32 Identifikace MATERIÁLOVÉ NORMY NAZEV NORMA Text 100 Název normy ID NASTROJ Text 24 Nástroj POZN PROTOKOL Memo Poznámka výrobní TSEC PRACE Number (Single) 4 Doba práce v sec :0 TSEC SERIZENI Number (Single) 4 Doba se ízení 1 ks v sec :0 TSEC CYKLUS Number (Single) 4 Doba výroby 1 vtoku :0 VAHA Number (Single) 4 Váha v etn vtoku v g :0 VAHA VTOK Number (Single) 4 Váha jen vtoku v g :0 NASOBNOST Number (Single) 4 Násobnost formy :1 THOD SERIZENI Number (Single) 4 Doba se ízení v hodinách :0 THOD UDRZBA Number (Single) 4 Doba údržby v hodinách :0 MNOZSTVI OK Number (Long 4 Po et ks vyrobených :0 MNOZSTVI WASTER Number (Long 4 Po et ks zmetk :0 DAT START Date/Time 8 Datum výroby :49:35 VERZE: 5.40i Strana:17

18 DAT END Date/Time 8 Datum výroby LISNO Text 10 íslo lisu CHLAZENI Number (Integer) 2 chlazeni [s] :0 DOTLAK Number (Integer) 2 dotlak [s] :0 SMAN PROTOKOL Text 16 Protokol vystavil PLATNOST Yes/No 1 Platnost protokolu :No DAT PROTOKOL Date/Time 8 Datum vystavení prokolu DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední zm ny :Date() DAT VZNIK Date/Time 8 Datum založení položky do ceníku :Date() MAT ID Normal MAT ID PrimaryKey Primary CENPROT ID ACTIVITY Výkazy práce ACTIVITY ID Number (Long 4 Identifikace záznamu :0 FIRMA ID Text 50 Název firmy hlavního dodavatele ZAKAZKA ID Text 16 íslo zakázky EP ID Text 16 Proces projektu MAKCE ID Text 16 íslo marketingové akce NABID ID Text 12 íslo nabídky LEVEL PROJ Text 8 Úrove položky projektu STREDISKO ID Text 5 St edisko PROFESE ID Text 12 Kód profese TRIDA ID Number (Byte) 1 ída ZAM ID Text 4 íslo zam stnance TYP ACT Text 8 Typ innosti JOBLIST ID Text 10 íslo úkolového listu OBDOBI Text 6 Období (m síc) TYP EXEC Text 6 Zp sob realizace FAK ID Text 12 íslo faktury FLAG INTRA Yes/No 1 íznak režie :No HOURS Number (Single) 4 Po et odpracovaných hodin :0 CELK ZAKL Number (Double) 8 Celkovem základ pro mzdu :0 CELK ACT Number (Double) 8 Celkové náklady :0 CELK PRODEJ Number (Double) 8 Prodejní cena celkem :0 CELK MZDA Currency 8 :0 PREMIE Number (Double) 8 Prémie v procentech :0 PODIL Number (Double) 8 Prémie v procentech :0 FLAG EXEC Yes/No 1 Prodáno, realizováno? :No DAT ACT Date/Time 8 Datum práce DAT VZNIK Date/Time 8 Datum vzniku :=Date() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední zm ny :=Now() DAT STOP Date/Time 8 Datum zákazu zm n POZN ACT Memo Poznámka STATIS ID Text 24 Statistické ID FLAG UKOL Yes/No 1 innost v úkolové mzd? :No MNOZSTVI Number (Single) 4 Po et jednotek pro úkolové innosti :0 POL LIST Memo Seznam položek (X130 Color - dve e) OBLAST IPOL Text 12 Oblast DAT ACT Normal DAT ACT EP ID Normal EP ID LEVEL PROJ Normal LEVEL PROJ PrimaryKey Primary ACTIVITY ID Reference80 Normal ZAM ID ZAM ID Normal ZAM ID ACTMES Hlavi ky mesí ních výkaz práce OBDOBI Text 6 Období (m síc) [required] ZAM ID Text 4 íslo zam stnance HOURS STD Number (Single) 4 Po et hodin m síce :0 HOURS ACT Number (Single) 4 Po et odpracovaných hodin :0 ZAKLAD STD Currency 8 Základ celého m síce :0 ZAKLAD ACT Currency 8 základ :0 VYKON ACT Currency 8 z výkonu :0 INTRA ACT Currency 8 režie :0 PREMIE ACT Currency 8 prémie :0 UKOL ACT Number (Long 4 :0 UKOL STD Number (Long 4 :0 DAT VZNIK Date/Time 8 Datum vzniku :=Date() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední zm ny :=Now() DAT STOP Date/Time 8 Datum zákazu zm n POZN Memo Poznámka OBDOBI Normal OBDOBI PrimaryKey Primary OBDOBI, ZAM ID Reference98 Normal ZAM ID ZAM ID Normal ZAM ID ADDTEXT íselník pomocných text TEXT ID Text 20 Identifikátor pomocného textu TEXT OBSAH Memo Pomocný text TEXT OBSAH RTF Memo Pomocný text RTF :49:35 VERZE: 5.40i Strana:18

19 FLAG NABIDKA Yes/No 1 Text k vytvá eným nabídkám [required] :True FLAG FAKTURA Yes/No 1 Text k vystaveným fakturám [required] :True FLAG OBJEDNAVKA Yes/No 1 Text k vystaveným objednávkám [required] :True FLAG ORDR Yes/No 1 Text k p ijatým objednávkám :True FLAG DODLIST Yes/No 1 Text k dodacím list [required] :True FLAG SKLAD Yes/No 1 Text k skladovým pohyb m [required] :True FLAG ZAKAZKA Yes/No 1 Text k zakazkam :True FLAG REKLAMACE Yes/No 1 Text k reklamacím :True FLAG PRODEJ Yes/No 1 Text k vystaveným fakturám [required] :No HEAD TEXT Text 100 Nadpis dynamického textu HEAD TEXT RTF Memo Nadpis dynamického textu RTF FLAG UVOD Yes/No 1 Úvodní text? :No FLAG BOLD1 Yes/No 1 Zvýrazn ný nadpis :No FLAG BOLD2 Yes/No 1 Zvýrazn ný text :No FLAG LEFT Yes/No 1 Umístit nadpis a text vedle sebe? :Yes AUTO ADD Yes/No 1 Automatické dopln ní do dokumentu DAT ADD FROM Date/Time 8 Od kdy budeme automaticky dopl ovat DAT ADD TO Date/Time 8 Do kdy budeme automaticky dopl ovat PrimaryKey Primary TEXT ID AKCE Marketingové výb ry AKCE ID Text 12 Identifikace akce NAZEV AKCE Text 50 Název akce TYP AKCE Text 16 Typ akce SMAN ID Text 16 Zodpovídá FIRMA ID Text 50 Název firmy po adatele CENA AKCE Number (Double) 8 Celková cena :0 CELK AKCE Number (Double) 8 Po et :0 MJ Text 2 rná jednotka DAT AKCE1 Date/Time 8 datum zahájení DAT AKCE2 Date/Time 8 datum ukon ení DAT ZMENA Date/Time 8 poslední zm na :Date() DAT VZNIK Date/Time 8 založení :Date() SELECT Yes/No 1 pouze výb r :Yes HOTOVO Yes/No 1 ukon eno? :No PERSONAL Yes/No 1 Výb r kontaktních osob? :No FLAG CENIK Yes/No 1 Výb r zboží? :No FLAG DOKLAD Yes/No 1 Výb r doklad? :No KONKURENT Yes/No 1 Konkuren ní akce :No POPIS AKCE Memo detailní popis akce FLAG CENIK Normal FLAG CENIK FLAG DOKLAD Normal FLAG DOKLAD PERSONAL Normal PERSONAL PrimaryKey Primary AKCE ID BANKA Bankovní výpisy BANKA ID Number (Long 4 ID BANKA UCET Text 24 et BANKA VYPIS Number (Long 4 Po adové íslo BV SAVE BANKA Yes/No 1 Zapsáno? :No IMPORT BANKA Yes/No 1 Importováno z bank. výpisu i ru? :No BANKA TYP Text 1 Typ výpisu: B-banka, S-SIPO :"B" SMAN ID Text 16 Zapsal MENA ID Text 3 Kód m ny DAT BANKA Date/Time 8 Datum výpisu v bance DAT VZNIK Date/Time 8 Vznik záznamu DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Date() CELK START Number (Double) 8 Po áte ní stav :0 CELK CREDIT Number (Double) 8 Celkem credit :0 CELK DEBET Number (Double) 8 Celkem debet :0 CELK END Number (Double) 8 Kone ný stav :0 POZN BANKA Memo Poznámka SOUBOR BANKA Text 255 Cesta jméno souboru bank. výpisu IDIE Number (Integer) 2 Identifikace exportu a importu :0 KURZ BANKA Number (Double) 8 Použitý kurs m ny CELK START NOKC Number (Double) 8 Po áte ní stav :0 CELK CREDIT NOKC Number (Double) 8 Celkem credit :0 CELK DEBET NOKC Number (Double) 8 Celkem debet :0 CELK END NOKC Number (Double) 8 Kone ný stav :0 FLAG ZAHR Yes/No 1 :No CFGEKO ID Number (Long 4 íslo ú etní databáze, jenž p evazala v tu :0 BANKA UCET Normal BANKA UCET BANKA VYPIS Normal BANKA VYPIS DAT BANKA Normal DAT BANKA IDIE Normal IDIE PrimaryKey Primary BANKA ID SAVE BANKA Normal SAVE BANKA BANKA POL Bankovní výpisy ( ádky) BANKA ID Number (Long 4 íslo BV : :49:35 VERZE: 5.40i Strana:19

20 POZICE Text 7 íslo ádku OBLAST ID Text 12 Oblast zájmu STREDISKO ID Text 5 St edisko UCET POL Text 24 íslo ú tu protistrany BANKA POL Text 8 Kód banky protistrany CENA POL Number (Double) 8 ástka :0 VS Text 14 Variabilní symbol KS Text 4 Konstatní symbol SS Text 10 Specifický symbol S4S_ID Text 12 Identifikace faktury TYP_ID Text 2 Typ platby FV, FP, PP, PV FIRMA ID Text 50 Název firmy zákazníka ZAPSANO Yes/No 1 Zapsáno? :No DAT ZAPSANO Date/Time 8 Datum zápisu do S4S DAT BANKA Date/Time 8 Den p evodu v bance DAT ZMENA Date/Time 8 Datum poslední úpravy :=Date() POPIS POL Text 255 Bankovní informace CENA POL NOKC Number (Double) 8 ástka NOKC :0 UCET EKO Text 6 et ekonomiky BANKA ID Normal BANKA ID PrimaryKey Primary BANKA ID, POZICE Reference5 Normal BANKA ID BENEFIT Benefity BEN ID Number (Long 4 ID :0 BENEFIT ID Text 16 Kód Benefitu SMAN ID Text 16 Obchodník OBDOBI BEN Text 6 Obdodí erpání Benefitu :=Format(Now(),"yyyymm") VYUZITI BEN Yes/No 1 Plán využití :False VZNIK BEN Date/Time 8 Vznik :=Now() ZMENA BEN Date/Time 8 Zm na :=Now() PERIODA BEN Number (Integer) 2 Po et opakování benefitu :0 BEN1 Unique BENEFIT ID, SMAN ID, OBDOBI BEN PrimaryKey Primary BEN ID SMAN ID Normal SMAN ID BONUS Bonusové ú ty BONUS ID Number (Long 4 ID bonusového systému :0 FIRMA ID Text 50 Firma PERS ID Number (Integer) 2 Po adové íslo kontaktní osoby :0 STAV BBOD MASTER Number (Double) 8 Stav ú tu - body :0 BONUS SLAVE Yes/No 1 íznak zda se jedná o ú et pod ízený :False BONUS ID TOP Number (Long 4 ID nad ízeného ú tu FIRMA ID TOP Text 50 Firma nad ízeného ú tu STAV BBOD SLAVE Number (Double) 8 Po et bod z pod ízených ú :0 BONUS NOMSG Yes/No 1 Zákaz výpisu bonus stavu na dokladech :False SMAN ID Text 16 Zodpov dná osoba DAT LAST Date/Time 8 Datum poslední aktualizace stavu ú tu :=Now() DAT VZNIK Date/Time 8 Datum vzniku :=Date() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum zm ny :=Now() BONUS ID TOP Normal BONUS ID TOP PrimaryKey Primary BONUS ID BONUS POL Položky bonusového systému BONUS ID Number (Long 4 íslo nad ízeného bonusového ú tu :0 TYP DOKLAD Text 50 Typ dokladu DOKLAD ID Text 50 ID zdrojového dokladu CELK BBOD Number (Double) 8 Po et bod :0 MAT ID BONUS Text 32 Odebraný bonusový produkt DAT VZNIK Date/Time 8 Datum vzniku :=Now() DAT ZMENA Date/Time 8 Datum zm ny :=Now() POZN BONUS POL Memo Poznámka SQLID GUID 16 ID :GenGUID() BONUS ID Normal BONUS ID BONUSBONUS POL Normal BONUS ID DAT VZNIK Normal DAT VZNIK DOKLAD ID Normal DOKLAD ID PrimaryKey Primary SQLID BUSINESS PLAN Business Plán BUSINESS ID Number (Long 4 Identifikace položky plánu [required] :0 FIRMA ID Text 50 Název firmy odb ratele PERS ID Number (Integer) 2 Po adové íslo kontaktní osoby :0 FIRMA2 ID Text 50 Název firmy kone ného zákazníka / p íjemce PERS2 ID Number (Integer) 2 Po adové íslo kontaktní osoby p íjemce :0 ZAKAZKA ID Text 16 íslo zakázky EP ID Text 16 Proces projektu :49:36 VERZE: 5.40i Strana:20

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006 Úvod...2 1. Zakázkový list...2 1.1. Identifikační údaje...2 1.2. Položková část...2 1.3. Rezervace (materiálu, resp. zboží)...3 1.4. Materiálové náklady (resp. Výdej nebo Prodej ze skladu)...3 1.5. Běžné

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky eské republiky Ústí nad Labem 14 3.11.2003 Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických za

Více

Konfigurační soubor *** IES.CFG

Konfigurační soubor *** IES.CFG Konfigurační soubor *** IES.CFG Ú Č E T N I C T V Í U.01 Import ÚD s koeficientem formát: UCTO_IMPORT_UD_KOEFICIENT=ANO Výstupy. Import účetních dokladů Implicitní vstupní menu: Vstupní menu po nastavení

Více

Účty a účtová osnova

Účty a účtová osnova Účty a účtová osnova Zásada podvojnosti Zásada souvztažnosti Příklad 1 Panelárna, společnost s ručením omezeným vykázala následující počáteční stavy (v Kč) na vybraných syntetických účtech: Závazky z obchodních

Více

Žádost o p ísp vek na zapracování

Žádost o p ísp vek na zapracování Registra ní íslo ÚP: PZ Ú ad práce R krajská pobo ka v: OSÚ S 15 Žádost o p ísp vek na zapracování 116 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis, 29 vyhlášky. 518/2004 Sb., kterou

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

TVRTLETNÍ VÝKAZ o zam stnancích a mzdových prost edcích v regionálním kolství za 1.-. tvrtletí 2012

TVRTLETNÍ VÝKAZ o zam stnancích a mzdových prost edcích v regionálním kolství za 1.-. tvrtletí 2012 MINISTERSTVO KOLSTVÍ, MLÁDE E A T LOVÝCHOVY Schváleno SÚ pro M MT V 139/12 ze dne 17.10.2011 v rámci Programu statistických zji ování na rok 2012 Organizace doru í výkaz do 15. kalendá ního dne po skon

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné. 3.1.3 Obec 3.1.7 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem KN 2

3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné. 3.1.3 Obec 3.1.7 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem KN 2 3 Údaje pro vy ádání zadávací dokumentace 3.1 Adresa pro vy ádání zadávací dokumentace 3.1.1 Obch. firma / název / p íjmení, jméno poskytovatele zadávací dokumentace 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 3.1.3

Více

obsah: Daňová evidence A4 (neplátce DPH, oboustr.) Daňová evidence A4 (plátce DPH, oboustr.)

obsah: Daňová evidence A4 (neplátce DPH, oboustr.) Daňová evidence A4 (plátce DPH, oboustr.) KATALOG TISKOPISŮ Baloušek, s. r. o., Ostravská 1112/34, 748 01 Hlučín Tel./fax: 595 044 774, 595 042 651, mobil: +420 777 748 001 e-mail: prodej@balousektisk.cz, www.balousektisk.cz, SKYPE: prodej.balousektisk

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Číselníky Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o. společnost

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Nárok na odpočet, vracení DPH, opravy základu daně

Nárok na odpočet, vracení DPH, opravy základu daně Nárok na odpočet, vracení DPH, opravy základu daně 3. listopadu 2015 Marie Přikrylová Agenda Nárok na odpočet základní podmínky Nárok na odpočet v částečné výši a krácení koeficientem Vracení DPH Dobropisy

Více

Ceník služeb UDP AUSTRIA s.r.o., IČ: 48397211

Ceník služeb UDP AUSTRIA s.r.o., IČ: 48397211 Ceník služeb UDP AUSTRIA s.r.o., IČ: 48397211 Koželužská 591/21, Olomouc, PSČ 779 00, Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10225, dne 4.3.1993 Ceník

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Územní pracovišt v, ve, pro 01 Da ové identi ka ní íslo otisk podacího razítka nan ního

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

Žádost o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit pro rok 2014

Žádost o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit pro rok 2014 Odbor sociálních věcí Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Žádost o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit pro rok 2014 1. INFORMACE O

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Programová dokumentace HELIOS Red

Programová dokumentace HELIOS Red Import faktur z fakturace (DOS verze) platí pro verze od: 9.15 (Leden 2015) Import Vydané f. z fakturace (DOS verze) Soubor VYDFAK.DBF - obsahuje seznam vydaných faktur a umožňuje jejich import a rozklíčování

Více

Komerční pojišťovna 1

Komerční pojišťovna 1 Komerční pojišťovna 1 Úkoly komerční pojišťovny technický (náhradový) úkol preventivní (zábranný) úkol investiční úkol 2 Pojišťovací činnost uzavírání pojistných smluv, správa pojištění, poskytování plnění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Autosalón (semestrální projekt) ZS 2011-2012 Analýza Implementace Číslo skupiny: 2 Členové skupiny: Jmeno,příjmení,login

Více

Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto :

Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto : Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto : Par. Pol. Popis Kč tis. komentář 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 1900 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH

ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH . podací íslo pro import z odeslaného ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH 1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Adresa: J.E.PURKYN 652 Obec: LITOMY L PS : 57014 Stát: CZ Kontaktní údaje: Telefon:

Více

Software IS Řízení stavebních zakázek

Software IS Řízení stavebních zakázek Software IS Řízení stavebních zakázek Stručný popis Informačního systému řízení zakázek Hlavní cíl - sledování zakázky od jejího mapování, získání, realizaci, dokončení a běhu záručních lhůt. Obsah a rozsah

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Programová dokumentace HELIOS Red

Programová dokumentace HELIOS Red Import faktur z fakturace (DOS verze) platí pro verze od: 9.15 (Listopad 2015) Import Vydané f. z fakturace (DOS verze) Soubor VYDFAK.DBF - obsahuje seznam vydaných faktur a umožňuje jejich import a rozklíčování

Více

2.5.1 Ulice íslo popisné Obec íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem Ulice íslo popisné

2.5.1 Ulice íslo popisné Obec íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem Ulice íslo popisné 2.5 Sídlo / místo podnikání / bydli t zadavatele 2.5.1 Ulice 2.5.4 íslo popisné 2.5.2 Obec 2.5.5 íslo orienta ní 2.5.3 ást 2.5.6 PS 2.5.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.6 Kontaktní údaje zadavatele 2.6.1 Titul p

Více

Programová dokumentace HELIOS Red

Programová dokumentace HELIOS Red Import faktur z fakturace (WIN verze) platí pro verze od: 9.15 (Leden 2015) Import Vydané f. z fakturace (WIN verze) Soubor VYDFAK.??? obsahuje hlavičky vydaných faktur a umožňuje jejich import do knihy

Více

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah Obsah Příjem zboží...2...2 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam)...3 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole)...3 Detail aktuální položky dodacího listu

Více

P0203.04. A1-B Informace o žadateli

P0203.04. A1-B Informace o žadateli Instruktážní list pro vyplňování "Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství" u podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (LEADER +) (nevztahuje se na Žádosti o realizaci strategie Místních akčních skupin) A1-A

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24

Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24 Příloha účetní závěrky zpracovaná podle 18 a 19 zákona o účetnictví a 24 Obec Tasov Tasov č. 89 696 63 Hroznová Lhota IČ: 00488879 I. Úvodní část Právní forma: obec územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č...

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č... SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č... uzavřená v souladu s ustanovením 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Page 1 of 7 Eviden ní íslo: 7203011007555 Evropská unie Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lucemburk E-mail: ojs@publications.europa.eu Fax: +352 29 29 42

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/07

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/07 NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/07 N E W S 0 7 / 2 0 0 6 DOPRAVA...2 KONFIGURACE... 2 DOPRAVNÍ LIST... 3 TISKOVÉ VÝSTUPY... 5 REKLAMACE...6 KARTA REKLAMACE... 6 TISKOVÉ VÝSTUPY REKLAMACE... 6 K Í OVÉ TABULKY...

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 21. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese ze sady: 03 tematický okruh sady: Kreslení výrobních výkres ze šablony: 04_Technická dokumentace Ur eno pro :1. ro ník vzd lávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00298875 Název: Obec Grygov 3026 @I=75. @S=700. @U=712. A.1. Informace podle

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

Kompostování v obci Březnice

Kompostování v obci Březnice Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie na dodávku Kompostování

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr chmelnic na eagri Základní popis funkcí a formulářů Verze 1.8 Registr chmelnic

Více

Obecní ú ad Chýnice Karlštejnská Tachlovice

Obecní ú ad Chýnice Karlštejnská Tachlovice Obecní ú ad Chýnice Karlštejnská 22 252 17 Tachlovice Záv re ný ú et obce Chýnice za rok 2010 (návrh) dle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Vyřizuje: Milena Pecnová Telefon: 267 994 541 Fax: 272 936 383 E-mail: milena.pecnova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ SERVISNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ SERVISNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ SERVISNÍCH SLUŽEB ev. číslo odběratele: O/16/126 uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem podnikání/: IČ: DIČ: jednající

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků.

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. P r a v i d l a České republiky - Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

2.5.1 Ulice íslo popisné Obec íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem

2.5.1 Ulice íslo popisné Obec íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem 2.5 Sídlo / místo podnikání / bydli t zadavatele 2.5.1 Ulice 2.5.4 íslo popisné 2.5.2 Obec 2.5.5 íslo orienta ní 2.5.3 ást 2.5.6 PS 2.5.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.6 Kontaktní údaje zadavatele 2.6.1 Titul p

Více

Smlouva o pronájmu vozidla Podlešák T700A, RZ: 3A00661

Smlouva o pronájmu vozidla Podlešák T700A, RZ: 3A00661 Smlouva o pronájmu vozidla Podlešák T700A, RZ: 3A00661 Jan Jeřábek, sídlem Smíchovská 337/34, 155 00 Praha 5 Řeporyje, IČ: 75510481 (dále jen pronajímatel ), Non-Stop T: 777 656 668, E: rezervace@pujcovna-dodavek-praha-5.cz,

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Roční prověrka BOZP. na pracovišti a zařízeních. provedená podle Zákoníku práce. Počet zaměstnaných žen BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ NA ČS

Roční prověrka BOZP. na pracovišti a zařízeních. provedená podle Zákoníku práce. Počet zaměstnaných žen BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ NA ČS Roční prověrka BOZP na pracovišti a zařízeních provedená podle Zákoníku práce Provozovatel / vedoucí ČS : Adresa ČS : Bezpečnostní technik ( BOZP ) Odborně způsobilá osoba (PO) Smluvní lékař Počet zaměstnanců

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny.

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v ve pro SVITAVY 0 Da ové identi ka ní íslo C Z Než za nete vypl ovat tiskopis p e t te si prosím pokyny. 02 Fyzická osoba ) Rodné íslo X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 03 Právnická osoba ) Identi

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Dohoda o zápočtu pohledávek a závazků

Dohoda o zápočtu pohledávek a závazků 6 Smi. č. 2 0 1 1 /..? / / Dohoda o zápočtu pohledávek a závazků Smluvní strany: IČ: 00239640 DIČ: CZ00239640 sídlem: /I, 290 31 Poděbrady zastoupené: PhDr. Ladislavem Langrem (dále jen "") Ing. Karel

Více

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087 Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku Jakub Kamrla, KAM087 1. část Funkční a nefunkční požadavky 1. K čemu má systém sloužit Jedná se o informační systém pro jednu nejmenovanou

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Uživatelská příručka Rejstřík státních zaměstnanců

Uživatelská příručka Rejstřík státních zaměstnanců Informační systém o státní službě (ISoSS) Název dokumentu: Verze dokumentu: 1.2 (z 9. 12. 2015) Strana: 1/35 Historie dokumentu Historie revizí Číslo revize Datum revize Popis revize Změny označeny 1.0

Více

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy Majetek podniku a zdroje financování majetku. cíle kapitoly Co je dlouhodobý a oběžný majetek. Co je vlastní a cizí zdroj. Inventura majetku a závazku. čas potřebný ke studiu 1,5 hodiny klíčová slova Dlouhodobý

Více

EZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. K Aktiva. Dlouhodobý hmotný majetek:

EZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. K Aktiva. Dlouhodobý hmotný majetek: ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 315 322 313 006 Oprávky a opravné položky -190 095-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 125 227

Více

Článek 1. Základní ustanovení

Článek 1. Základní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA k nákupu stravovacích poukázek pro rok 2015 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel přístupu na regulovaný trh RMS a Pravidel přístupu na mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

*RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB

*RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB *RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y k plnění veřejné zakázky malého rozsahu V Ostravě dne 10. 5. 2011

Více

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti podprogram 117D515 Podpora oprav domovních olov ných rozvod Elektronická žádost je umíst na na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 4. 2012 od 16,00 hodin

Více

Pravidla řízení ekonomiky na rok 2007

Pravidla řízení ekonomiky na rok 2007 Pravidla řízení ekonomiky na rok 2007 (podkladový materiál pro studenty předmětu PHCON Controlling) Obsah: Zásady ekonomického řízení... 2 Zásady pro vedení účetnictví a označování účtů... 2 Stanovení

Více

Popis struktury databáze sklad.

Popis struktury databáze sklad. Popis struktury databáze sklad. Evidence zboží Tabulka zbozi Jedinečný index: Kod,KodPodskladu Popis Název pole Typ pole Číslo zboží Kod char Název zboží Nazev char Čas založení tzalož time Poznámka Číslo

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Č. 4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení KČ MD D 1. PS některých účtů: - SMV 13 900 000 022 701 - oprávky k SMV 9 700 000 701 022 HV ve schvalovacím řízení 5 000 000 701 431 - výdaje příštích období 3

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Organizační opatření

Organizační opatření Název dokumentu: Číslo: 5-PP01-18 Revize: 5 Strana: 1 z 7 Typ dokumentu: Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. nabývá platnosti dnem podpisu s účinností od 1. 9. 2012. 3. Kontrolou

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ev. č. smlouvy: 15/242-0 Česká republika - Úřad vlády České republiky se sídlem nábř. E. Beneše

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

PRAKTICKÝ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ. sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady. edice účetnictví

PRAKTICKÝ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ. sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady. edice účetnictví Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová PRAKTICKÝ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady 1. vydání 2013 edice účetnictví V případě, že dojde k významným

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti Ekorex-Consult, spol. s r.o. (dále jen Ekorex ) 1. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB Objednání produktů a služeb je možné provést písemnou formou (e-mailem, faxem, poštou),

Více