Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu"

Transkript

1 Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) formou zjednodušeného podlimitního řízení Název veřejné zakázky: Název: IČO : Adresa sídla: Právní forma: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: Redesign turistického portálu Zadavatel Vysočina Tourism, příspěvková organizace Věžní 26, Jihlava příspěvková organizace Ing. Tomáš Čihák, ředitel Ing. Jitka Mattyašovská Telefon: Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace Předmětem zakázky je redesign turistického portálu Kraje Vysočina vytvoření aplikací dle specifikace, nákup software a revize dat. 2. Specifikace Specifikace zakázky je uvedena v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 3. Předpokládaná hodnota bez DPH 4. Termín plnění zakázky Zahájení prací: ihned po uzavření smlouvy. Dokončení prací: předání a převzetí díla nejpozději dne Kvalifikace dodavatelů Kvalifikační předpoklady je uchazeč povinen prokázat ve lhůtě pro předložení nabídky. 5.1 Základní kvalifikační předpoklady požadované 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, uchazeč prokáže v souladu s ustanovení 62 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje

2 požadované základní kvalifikační předpoklady, a které bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče Profesní kvalifikační předpoklady požadované 54 zákona o veřejných zakázkách Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona prokáže uchazeč: předložením výpisu z Obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence pokud není zapsán v Obchodním rejstříku, ne staršího než 90 dnů k poslednímu dni lhůty pro předložení nabídek; dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 6. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 6.1 Forma zpracování nabídky a jejího předložení Nabídka bude předložena v jednom originále, v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly uchazečem řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a jednotlivé listy nabídky byly pevně svázány do jednoho svazku tak, aby bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky. Nabídka bude předložena v uzavřené obálce, opatřené názvem zakázky REDESIGN TURISTICKÉHO PORTÁLU a poznámkou NEOTVÍRAT. Uzavření obálky zájemce opatří razítkem, případně podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li zájemce právnickou osobou. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona. 6.2 Struktura nabídky Dokumenty tvořící nabídku budou předloženy v tomto pořadí: 1) Krycí list nabídky budou v něm uvedeny základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH, datum a podpis oprávněné osoby jednat jménem nebo za uchazeče. Vzor krycího listu nabídky je přílohou č. 3 této Zadávací dokumentace. 2) Podrobný položkový rozpočet. 3) Doklady k prokázání kvalifikace uchazeč prokazuje splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu a způsobem uvedeným v bodě 5. této zadávací dokumentace. 4) Návrh smlouvy obsahující plně všechny obchodní podmínky uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace a i další podmínky stanovené touto zadávací dokumentací. Návrhy, doplněné o identifikační údaje uchazeče a podanou cenovou nabídku, musí být podepsány osobou k tomu oprávněnou. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč doložil k nabídce příslušné doklady poskytující informaci o tom, která osoba je oprávněná k jednání jménem nebo za uchazeče; pokud to nevyplývá z ostatních dokumentů. 5) Návrh struktury turistického portálu. 6) Popis technické specifikace navrhovaného řešení. 2

3 6.3 Způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude uvedena za kompletní dodávku aplikací, revidovaných dat, software a služeb potřebných pro běh aplikace, v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Takto stanovená cena bude označena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Nabídková cena nákladů na roční podporu bude uvedena za kompletní zajištění provozu aplikace a update dodaných dat po dobu jednoho kalendářního roku, v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v případě změny sazby DPH, a to o částku odpovídající této změně. Nejvýše přípustná cena za předmět zakázky činí částku Kč včetně DPH. 7. Obchodní a platební podmínky Obchodní a platební podmínky vymezující budoucí rámec smluvního vztahu, jsou zapracovány do návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace a tvoří její přílohu č Poskytování informací Uchazeč podáním nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku Redesign turistického portálu uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě považuje informace o uchazečích získané při tomto řízení za důvěrné. 9. Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci a dodatečné podklady Zadávací dokumentace je součástí výzvy k podání nabídky. Zájemce je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci v souladu příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách. 10. Datum, hodina a místo předložení nabídek Lhůta pro předložení nabídek na realizaci zakázky dle této zadávací dokumentace končí dne v 9:00 hod. Zájemci doručí nabídky osobně na adresu Vysočina Tourism, příspěvková organizace, Věžní 26, Jihlava, v pracovní dny pondělí - čtvrtek od 8:00 do 13:00 hodin, v pátek od 8:00 3

4 do 12:00 hodin, v poslední den lhůty pro podání nabídek pouze do 9:00 hod., nebo poštou nebo jiným veřejným přepravcem na adresu Vysočina Tourism, příspěvková organizace, Věžní 26, P.O.Box 85, Jihlava. Při podání nabídky osobně, poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí zástupcem zadavatele. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. O této skutečnosti bude uchazeč bezodkladně informován. Nabídky, jejichž obálky budou v důsledky přepravy poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, nebudou přijaty a budou ve stavu, v jakém byly v době vadného podání, vráceny s písemným vyrozuměním zájemci. 11. Termín otevírání obálek Otevírání obálek doručených ve lhůtě pro podání nabídek proběhne v sídle zadavatele dne v 10:30 hod. 12. Zadávací lhůta Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, v trvání nejdéle do uzavření smlouvy, tj. nejpozději do Hodnocení veřejné zakázky Hodnocení nabídek bude probíhat dle ekonomické výhodnosti nabídky, a to dle těchto kritérií: cena bez DPH za předmět zakázky uvedený v bodu I. přílohy 1 této zadávací dokumentace - váha 60% návrh struktury turistického portálu - váha 40% Návrh struktury turistického portálu (mapa webu) bude vypracován ve formátu stromu v rozsahu všech větví až na úroveň dat. Z navržené struktury bude vycházet grafický návrh portálu a jeho ovládání. V tomto subkritériu budou přidělovány body od 0 do 100. Zadavatel preferuje jednoduché a intuitivní uživatelské ovládání realizované na základě moderních trendů v této oblasti. Body u subkritéria cena budou přiděleny dle následujícího vzorce: nejnižší hodnota x váha příslušného subkritéria hodnocená hodnota Body u subkritéria návrh budou přiděleny dle následujícího vzorce: hodnocená hodnota x váha příslušného subkritéria nejvyšší hodnota 4

5 13.1 Vyhodnocení nabídek Dále bude hodnocení probíhat sečtením bodů obou kritérií (cena za zakázku + návrh struktury). Nabídka, která tedy dosáhne nejvyššího počtu bodů, bude vítězná. 14. Další ustanovení a) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, zadavatel všechny nabídky podané tímto uchazečem samostatně nebo společně s jinými uchazeči, vyřadí. b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. c) Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. Přílohy: 1. Technická specifikace zakázky 2. Provozní řád Technologického centra Kraje Vysočina 3. Krycí list nabídky 4. Návrhy smluv V Jihlavě dne Ing. Tomáš Čihák ředitel 5

6 Specifikace zakázky Předmětem veřejné zakázky jsou následující práce: Redesign turistického portálu Příloha č. 1 Položka Grafický návrh - vytvoření grafického návrhu a manuálu vycházejícího z navržené struktury - zajištění přepracování stávajících i nově vytvořených stránek a modulů dle návrhu Vytvoření prezentační aplikace (redakční systém) - seo optimalizace - seo url adresy (hezká url) - možnost integrace stávajících i nových modulů - fulltextové vyhledávání - otevřenost pro moduly třetích stran - jazykové mutace - odběr novinek - možnost provázání se sociálními sítěmi (facebook, twiter atd..) - provázání s mapovým portálem a plánovačem tras (rozhraní dle dohody s realizátorem mapového portálu) Úprava dat (revize, aktualizace) - revize dat - aktualizace nových skutečností - aktualizace otevíracích dob Vytvoření aplikace pro správu portálu (administrace) - správa obsahu - správa struktury webu - správa uživatelů a práv - správa modulů - user friendly interface Modul AKCE (nahrazení stávající aplikace) - aplikace v designu turistického portálu a v designu Krajského úřadu Kraje Vysočina - zachování stávajícího xml rozhraní v plném rozsahu - online xml výměna dat s aplikací Databáze akcí fungující na Krajském úřadu Kraje Vysočina - možnost přidávání více fotografií k akci - administrace systému - navázání na správu uživatelů administrace - možnost spravovat akce za oblast (infocentra) - provázání se stránkami portálu (hlavní stránka, aktuality, akce ve městě atd.) - odběr novinek 6

7 Vytvoření modulu Fotogalerie - správa fotografií - doplnění metadat - automatická úprava velikosti - vyhledávání dle metedat - import ze stávajícího systému Vytvoření modulu virtuální prohlídky (uložiště a zobrazení v portálu) - zapracování virtuálních prohlídek do portálu - správa uložiště Vytvoření modulu Rychle k cíli (navedení k požadovanému obsahu) - vytvoření modulu a propojení s obsahem - navedení k požadovanému obsahu prostřednictvím dotazů Vytvoření modulu Uživatelské recenze (moderovaná recenze uživatelů k jednotlivým obektům) - vytvoření modulu a propojení s portálem Úprava stávajících modulů - nové vytvoření stávajících modulů se zapracování nové grafiky s ohledem na stávající funkcionalitu (ubytování, lyžařský portál, hipoturistika, produkty, TIC turstická informační centra atd.) Čtení textu (pro nevidomé) - nákup software - implementace aplikace Vytvoření modulu anketa - vytvoření modulu a propojení s portálem Vytvoření modulu poznávací hra - vytvoření modulu - poznávaní míst dle připraveného itineráře a plnění úkolů na jednotlivých zastávkách (paralela ke geocachingu) Jazykové mutace - revize stávajících dat mutací Portál bude provozován v prostředí Technologického centra Kraje Vysočina a musí splňovat jeho podmínky viz. příloha č. 2. Zadavatel předá zpracovateli data ze stávajícího portálu pro použití v novém portálu. Data budou předána ve formátu XLS nebo ve formátu zdrojové databáze (MySQl). Součástí předaných dat bude datový model a metadata. 7

8 Provozní řád Technologického centra kraje Vysočina verze 3.0 září 2010 Redesign turistického portálu Příloha č. 2 Základní služby Technologického centra kraje (TCK) Virtuální hosting VMWare vsphere 4.0, možnost HA, 4 fyzické nody Fyzický hosting umístění zařízení do serveroven TCK Sdílené DB systémy MS SQL 2008 Standard, Oracle 10g Sdílená SAN podpora iscsi, FC, možnost VSS snapshotů, replikace do 10ti lokalit v kraji Vysočina, clustering, mirroring, podpora FalconStor DiskSafe, IPStor Konektivita 1Gbps Cesnet2, BGP záloha 100Mbps Optonet, vlastní AS pool, podpora IPv6 Napájení dvouzdrojové, zálohované bateriovou soustavu a centrálním diesel agregátem Vzdálený přístup pro potřeby správy prostřednictvím tunelovaného RDP/SSH popř. v odůvodněných případech SSL/VPN https://webvpn.kr-vysocina.cz/ (SSH, RDP) Požadavky na dodavatel popř. provozovatele hostovaných systémů před zřízením hostingu. Předání základní dokumentace systému Pro zřízení hostingového prostředí musí dodavatel specifikovat základní systémové požadavky v následující struktuře. Systémový parametr Požadavky na provozní prostředí Provozní režim systému Operační systém Možnost souběhu s jinými systém Správa systému v úrovni OS Požadavky na filesystem Požadavky na databázi Provozované systémy Požadavky na AntiX Požadavky na zálohování a archivaci Popis min RAM, min disková kapacita, odhad růstu, počty síťových rozhraní, požadavek na CPU (počet, MHz) požadované SLA, provozní doba, možnosti odstávky Specifikace verze, systémových komponent, licencování (kdo zajišťuje licenci OS) Je možné systém provozovat v souběhu v jednom OS s dalšími aplikacemi? zajišťuje dodavatel nebo poskytovatel hostingu? Záplatování, aktualizace, instalace základních komponent. velikost, rozdělení LUNů, oprávnění, struktura, maximální předpokládané I/O typ, verze, možnost využití samostatné instance sdíleného db. serveru, požadavky na práva, požadavky na služby (např. fulltextindexing, reporting services atd.), požadovaná velikost databáze a výhled růstu popis provozovaných systémů (db, web servery, nadstavby, aplikační systémy) kdo zajišťuje antivirovou kontrolu, antispyware atd. kdo a jak zajišťuje zálohování, specifikace cest, cílů a periodicity; clusterování, HA 8

9 Požadavky na IP/DNS Požadavky na IP/FW Požadovaná šířka pásma Požadavky na monitoring Požadavky na vzdálený přístup Další požadavky Kontakty - admin Kontakt - monitoring Kontakty - ost počet požadovaných IP adres, typ (veřejná?), požadavky na DNS, specifické síťové požadavky (ROWAnet VLAN, KIVS) specifikace komunikačních rozhraní (požadované UDP/TCP porty) do jakých sítí, předpokládané maximální dlouhodobé zatížení seznam IP služeb a portů pro centrální monitoring RDP/SSH tunel, SSL-VPN mailservery, faxy, sms seznam osob, kterým bude zřízen vzdálený přístup ový kontakt na zasílání varovných hlášení monitoringu ostatní kontaktní osoby Akceptační testy Dodavatel popř. provozovatel systému musí před ostrým spuštěním systému v prostředí Technologického centra kraje Vysočina zajistit na své náklady následující výstupy: Penetrační test systému - předání protokolu prokazujícího dostupnost systému z okolních sítí (před FW, za FW, internet, klientské sítě), výhradně na dokumentovaná rozhraní a služby a to včetně příslušných testů aplikační vrstvy (např. testy xss, sql injection, rfi, lfi, code upload nebo OWASP top 10). Zátěžový test otestování systému na provozní parametry požadované při rutinním běhu systému. Musí být realizováno v součinnosti s poskytovatelem pro měření systémových požadavků a vliv na hostingovou infrastrukturu Ověření dohledu a záloh ověření systému zálohování a dohledu zkušebním výpadkem služby Penetrační test, ověření dohledu, ověření záloh a případné aktualizace základní dokumentace musí dodavatel opakovat minimálně 1x ročně včetně předání příslušného protokolu. Tyto výstupy budou předány poskytovateli hostingu v podobě, která prokáže provozuschopnost systému v rutinním běhu. Výstupy musí být před spuštěním systému akceptovány oběma stranami akceptačním protokolem (viz. příloha provozního řádu) V případě dodatečného zjištění bezpečnostního rizika provozovaného systému nebo jeho negativního vlivu na hostingovou infrastrukturu je dodavatel povinen bezodkladně tento systém zabezpečit. V opačném případě si provozovatel vyhrazuje právo na dočasné odpojení systému do doby, než bude sjednána náprava. Provoz systému Provozovatel hostingu si vyhrazuje právo na odstávku systému v případě nezbytné údržby, havárie popř. chování systému, které ohrožuje chod dalších technologií kraje popř. dalších hostovaných systémů. Plánované odstávky budou předem oznámeny na kontaktní adresu monitoringu dodavatele. 9

10 Provozovatel výrazně doporučuje dodavateli udržovat datovou zálohu systému i mimo prostředí technologického centra. Poplatky Technologické centrum kraje poskytuje služby výhradně subjektům veřejné správy a jimi zřizovaným organizacím jako koncovým uživatelům hostovaných systémů. V případě subjektů se sídlem na území kraje Vysočina jsou základní hostingové služby poskytovány zdarma. V případě subjektů veřejné správy mimo kraj Vysočina jsou služby poskytovány mimo zařízení TCK pořízeného z příslušného projektu IOP a je účtován roční poplatek v hodnotě 1% z celkové ceny systému (licence+support+další roční provozní náklady). Hosting služeb pro subjekty mimo veřejnou správu nebo většího množství systémů pro subjekty veřejné správy není obecně předpokládán. Odůvodněné žádosti např. NNO a školských organizací budou posuzovány vedením kraje Vysočina včetně individuálního určení poplatku a umístění. Přístup a kontakty Technologické centrum kraje je provozováno v režimu 24x7 se základním SLA 99,9% v lokalitě Jihlava, Žižkova 57. Postupně je budováno záložní TCK v prostorách Nemocnice Jihlava (odhad dokončení konec roku 2011). Objekt TCK je nepřetržitě střežen bezpečnostní službou a kamerovým systémem se záznamem min 72h. Technický support je dostupný v pracovní době 8:00-17:00 v pracovních dnech. Vstup do objektu a technické požadavky nutno předem oznámit na následující kontakty: telefon: fax:

11 Redesign turistického portálu Příloha č. 3 KRYCÍ LIST NABÍDKY Název veřejná zakázka podlimitní Redesign turistického portálu Identifikační údaje Zadavatel Název: Vysočina Tourism, příspěvková organizace IČO : Adresa sídla: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: Věžní 26, Jihlava Ing. Tomáš Čihák, ředitel Ing. Jitka Mattyašovská Telefon: Uchazeč Název: IČO : Sídlo/místo podnikání: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: Telefon: Cenová nabídka cena za realizaci zakázky Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (sazba 10 %): Samostatně DPH (sazba 20 %): Cena celkem včetně DPH: Osoba oprávněná za uchazeče jednat titul, jméno, příjmení funkce Datum Podpis Razítko 11

12 SMLOUVA O DÍLO Redesign turistického portálu Příloha č. 4 I. Smluvní strany Vysočina Tourism, příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1571 se sídlem: Věžní 26, Jihlava zastoupená: Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem IČO: bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., Jihlava č. ú.: (dále jen objednatel ) a společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v.., v odd.., vl... zastoupený,..,. se sídlem IČO:.. bankovní spojení:. č.ú.: (dále jen zhotovitel ) II. Předmět a účel smlouvy 1) Účelem této smlouvy je zajištění kvalitního produktu v rámci realizace projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina který napomůže ke zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu. 2) Předmětem této smlouvy je redesign turistického portálu Kraje Vysočina vytvoření aplikací, nákup software a revize dat. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen dílo ). III. Místo a doba plnění 1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy předložit objednateli požadavky na Technické centrum Kraje Vysočina nezbytné pro řádné fungování díla. Pro tyto účely se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli podkladovou tabulku k vyplnění nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy. 2) Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli nejpozději do Předáním díla se rozumí zprovoznění díla v plném rozsahu na portálu objednatele. 3) Místem předání díla je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. O předání díla bude smluvními stranami sepsán protokol podepsaný osobami k tomu oprávněnými. Za objednatele je oprávněna podepsat protokol kontaktní osoba pro technické záležitosti: Ing. Jitka Mattyašovská, tel: a za zhotovitele...(doplní uchazeč). Případné vady zjištěné objednatel po předání díla je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli do sedmi dnů od podpisu předávacího protokolu. 12

13 4) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady: přístupová hesla a kódy k dílu. IV. Cena a platební podmínky 1) Celková a nejvýše přípustná cena díla v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na:...kč včetně DPH (slovy:...kč) (doplní uchazeč) (dále jen cena ) 2) Účastníci sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny ze strany zhotovitele, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě zákonné změny sazby DPH nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě, ale bude fakturovaná cena včetně zákonné sazby DPH. 3) Cenu díla uhradí objednatel po řádném a včasném předání díla objednateli a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura bude zhotovitelem vystavena po řádném a včasném dodání produktu. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 60 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále bude uvedeno, že předmět díla je financovaný v rámci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina financovaného z ROP JV. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 4) Za zaplacení se považuje odepsání příslušné částky z účtu objednatele. V. Licence 1) Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke všem způsobům užití podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon ), a to za účelem jeho dalšího využití pro potřeby objednatele (dále jen licence ). 2) Objednatel je oprávněn užít licenci pouze v souladu s jejím určením. 3) Objednatel není povinen licenci využít. 4) Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence, nebo licenci třetím osobám. 5) Odměna za poskytnutí licence je již zahrnuta do ceny uvedené v čl. IV této smlouvy. 6) Licence je poskytnuta jako výhradní. 7) Územní a časový rozsah licence je neomezený. 13

14 VI. Záruka za dílo 1) Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy a to na software. 2) Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 3) Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 2 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou si strany písemně na lhůtě delší. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad. 4) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. VII. Sankce 1) V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem IV. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení. 2) V případě, že zhotovitel nepředá dílo v termínu dle této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny, a to za každý i započatý den prodlení až do okamžiku řádného předání díla. 3) Zaplacením úroku z prodlení nebo smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody či právo od smlouvy odstoupit upravené v čl. VIII. odst. 2 této smlouvy. VIII. Ukončení smlouvy 1) Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 2) Objednatel může od této smlouvy odstoupit pokud zhotovitel nepředá dílo v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy, a to ani po stanovení přiměřené dodatečné lhůty. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. IX. Závěrečná ustanovení 1) Výběr zhotovitele byl proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 2) Vzhledem k tomu, že dílo je součástí realizace projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 (dále jen projekt ) realizovaného v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, je zhotovitel povinen uchovat veškeré dokumenty související s plněním této smlouvy do a na vyžádání je v této lhůtě předložit orgánům oprávněným provádět věcnou a finanční kontrolu projektu. 14

15 3) Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 4) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 5) Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. 7) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. 8) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 specifikace díla. 9) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. 10) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. V dne 2011 V Jihlavě dne za zhotovitele... za objednatele Ing. Tomáš Čihák ředitel 15

16 Specifikace díla Příloha č. 1 Smlouvy Položka Grafický návrh - vytvoření grafického návrhu a manuálu vycházejícího z navržené struktury - zajištění přepracování stávajících i nově vytvořených stránek a modulů dle návrhu Vytvoření prezentační aplikace (redakční systém) - seo optimalizace - seo url adresy (hezká url) - možnost integrace stávajících i nových modulů - fulltextové vyhledávání - otevřenost pro moduly třetích stran - jazykové mutace - odběr novinek - možnost provázání se sociálními sítěmi (facebook, twiter atd..) - provázání s mapovým portálem a plánovačem tras (rozhraní dle dohody s realizátorem mapového portálu) Úprava dat (revize, aktualizace) - revize dat - aktualizace nových skutečností - aktualizace otevíracích dob Vytvoření aplikace pro správu portálu (administrace) - správa obsahu - správa struktury webu - správa uživatelů a práv - správa modulů - user friendly interface Modul AKCE (nahrazení stávající aplikace) - aplikace v designu turistického portálu a v designu Krajského úřadu Kraje Vysočina - zachování stávajícího xml rozhraní v plném rozsahu - online xml výměna dat s aplikací Databáze akcí fungující na Krajském úřadu Kraje Vysočina - možnost přidávání více fotografií k akci - administrace systému - navázání na správu uživatelů administrace - možnost spravovat akce za oblast (infocentra) - provázání se stránkami portálu (hlavní stránka, aktuality, akce ve městě atd.) - odběr novinek Vytvoření modulu Fotogalerie - správa fotografií - doplnění metadat - automatická úprava velikosti 16

17 - vyhledávání dle metedat - import ze stávajícího systému Vytvoření modulu virtuální prohlídky (uložiště a zobrazení v portálu) - zapracování virtuálních prohlídek do portálu - správa uložiště Vytvoření modulu Rychle k cíli (navedení k požadovanému obsahu) - vytvoření modulu a propojení s obsahem - navedení k požadovanému obsahu prostřednictvím dotazů Vytvoření modulu Uživatelské recenze (moderovaná recenze uživatelů k jednotlivým obektům) - vytvoření modulu a propojení s portálem Úprava stávajících modulů - nové vytvoření stávajících modulů se zapracování nové grafiky s ohledem na stávající funkcionalitu (ubytování, lyžařský portál, hipoturistika, produkty, TIC turstická informační centra atd.) Čtení textu (pro nevidomé) - nákup software - implementace aplikace Vytvoření modulu anketa - vytvoření modulu a propojení s portálem Vytvoření modulu poznávací hra - vytvoření modulu - poznávaní míst dle připraveného itineráře a plnění úkolů na jednotlivých zastávkách (paralela ke geocachingu) Jazykové mutace - revize stávajících dat mutací Portál bude provozován v prostředí Technologického centra Kraje Vysočina a musí splňovat jeho podmínky. Zadavatel předá zpracovateli data ze stávajícího portálu pro použití v novém portálu. Data budou předána ve formátu XLS nebo ve formátu zdrojové databáze (MySQl). Součástí předaných dat bude datový model a metadata. 17

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti VIZUS.CZ s.r.o. se sídlem Praha 5, Nušlova 2515/4, PSČ 158 00, IČ: 27155315, zapsané v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C., vložce 100486

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Účastníkovi veřejně

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více