Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu"

Transkript

1 Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) formou zjednodušeného podlimitního řízení Název veřejné zakázky: Název: IČO : Adresa sídla: Právní forma: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: Redesign turistického portálu Zadavatel Vysočina Tourism, příspěvková organizace Věžní 26, Jihlava příspěvková organizace Ing. Tomáš Čihák, ředitel Ing. Jitka Mattyašovská Telefon: Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace Předmětem zakázky je redesign turistického portálu Kraje Vysočina vytvoření aplikací dle specifikace, nákup software a revize dat. 2. Specifikace Specifikace zakázky je uvedena v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 3. Předpokládaná hodnota bez DPH 4. Termín plnění zakázky Zahájení prací: ihned po uzavření smlouvy. Dokončení prací: předání a převzetí díla nejpozději dne Kvalifikace dodavatelů Kvalifikační předpoklady je uchazeč povinen prokázat ve lhůtě pro předložení nabídky. 5.1 Základní kvalifikační předpoklady požadované 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, uchazeč prokáže v souladu s ustanovení 62 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje

2 požadované základní kvalifikační předpoklady, a které bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče Profesní kvalifikační předpoklady požadované 54 zákona o veřejných zakázkách Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona prokáže uchazeč: předložením výpisu z Obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence pokud není zapsán v Obchodním rejstříku, ne staršího než 90 dnů k poslednímu dni lhůty pro předložení nabídek; dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 6. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 6.1 Forma zpracování nabídky a jejího předložení Nabídka bude předložena v jednom originále, v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly uchazečem řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a jednotlivé listy nabídky byly pevně svázány do jednoho svazku tak, aby bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky. Nabídka bude předložena v uzavřené obálce, opatřené názvem zakázky REDESIGN TURISTICKÉHO PORTÁLU a poznámkou NEOTVÍRAT. Uzavření obálky zájemce opatří razítkem, případně podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li zájemce právnickou osobou. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona. 6.2 Struktura nabídky Dokumenty tvořící nabídku budou předloženy v tomto pořadí: 1) Krycí list nabídky budou v něm uvedeny základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH, datum a podpis oprávněné osoby jednat jménem nebo za uchazeče. Vzor krycího listu nabídky je přílohou č. 3 této Zadávací dokumentace. 2) Podrobný položkový rozpočet. 3) Doklady k prokázání kvalifikace uchazeč prokazuje splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu a způsobem uvedeným v bodě 5. této zadávací dokumentace. 4) Návrh smlouvy obsahující plně všechny obchodní podmínky uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace a i další podmínky stanovené touto zadávací dokumentací. Návrhy, doplněné o identifikační údaje uchazeče a podanou cenovou nabídku, musí být podepsány osobou k tomu oprávněnou. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč doložil k nabídce příslušné doklady poskytující informaci o tom, která osoba je oprávněná k jednání jménem nebo za uchazeče; pokud to nevyplývá z ostatních dokumentů. 5) Návrh struktury turistického portálu. 6) Popis technické specifikace navrhovaného řešení. 2

3 6.3 Způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude uvedena za kompletní dodávku aplikací, revidovaných dat, software a služeb potřebných pro běh aplikace, v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Takto stanovená cena bude označena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Nabídková cena nákladů na roční podporu bude uvedena za kompletní zajištění provozu aplikace a update dodaných dat po dobu jednoho kalendářního roku, v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v případě změny sazby DPH, a to o částku odpovídající této změně. Nejvýše přípustná cena za předmět zakázky činí částku Kč včetně DPH. 7. Obchodní a platební podmínky Obchodní a platební podmínky vymezující budoucí rámec smluvního vztahu, jsou zapracovány do návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace a tvoří její přílohu č Poskytování informací Uchazeč podáním nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku Redesign turistického portálu uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě považuje informace o uchazečích získané při tomto řízení za důvěrné. 9. Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci a dodatečné podklady Zadávací dokumentace je součástí výzvy k podání nabídky. Zájemce je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci v souladu příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách. 10. Datum, hodina a místo předložení nabídek Lhůta pro předložení nabídek na realizaci zakázky dle této zadávací dokumentace končí dne v 9:00 hod. Zájemci doručí nabídky osobně na adresu Vysočina Tourism, příspěvková organizace, Věžní 26, Jihlava, v pracovní dny pondělí - čtvrtek od 8:00 do 13:00 hodin, v pátek od 8:00 3

4 do 12:00 hodin, v poslední den lhůty pro podání nabídek pouze do 9:00 hod., nebo poštou nebo jiným veřejným přepravcem na adresu Vysočina Tourism, příspěvková organizace, Věžní 26, P.O.Box 85, Jihlava. Při podání nabídky osobně, poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí zástupcem zadavatele. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. O této skutečnosti bude uchazeč bezodkladně informován. Nabídky, jejichž obálky budou v důsledky přepravy poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, nebudou přijaty a budou ve stavu, v jakém byly v době vadného podání, vráceny s písemným vyrozuměním zájemci. 11. Termín otevírání obálek Otevírání obálek doručených ve lhůtě pro podání nabídek proběhne v sídle zadavatele dne v 10:30 hod. 12. Zadávací lhůta Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, v trvání nejdéle do uzavření smlouvy, tj. nejpozději do Hodnocení veřejné zakázky Hodnocení nabídek bude probíhat dle ekonomické výhodnosti nabídky, a to dle těchto kritérií: cena bez DPH za předmět zakázky uvedený v bodu I. přílohy 1 této zadávací dokumentace - váha 60% návrh struktury turistického portálu - váha 40% Návrh struktury turistického portálu (mapa webu) bude vypracován ve formátu stromu v rozsahu všech větví až na úroveň dat. Z navržené struktury bude vycházet grafický návrh portálu a jeho ovládání. V tomto subkritériu budou přidělovány body od 0 do 100. Zadavatel preferuje jednoduché a intuitivní uživatelské ovládání realizované na základě moderních trendů v této oblasti. Body u subkritéria cena budou přiděleny dle následujícího vzorce: nejnižší hodnota x váha příslušného subkritéria hodnocená hodnota Body u subkritéria návrh budou přiděleny dle následujícího vzorce: hodnocená hodnota x váha příslušného subkritéria nejvyšší hodnota 4

5 13.1 Vyhodnocení nabídek Dále bude hodnocení probíhat sečtením bodů obou kritérií (cena za zakázku + návrh struktury). Nabídka, která tedy dosáhne nejvyššího počtu bodů, bude vítězná. 14. Další ustanovení a) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, zadavatel všechny nabídky podané tímto uchazečem samostatně nebo společně s jinými uchazeči, vyřadí. b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. c) Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. Přílohy: 1. Technická specifikace zakázky 2. Provozní řád Technologického centra Kraje Vysočina 3. Krycí list nabídky 4. Návrhy smluv V Jihlavě dne Ing. Tomáš Čihák ředitel 5

6 Specifikace zakázky Předmětem veřejné zakázky jsou následující práce: Redesign turistického portálu Příloha č. 1 Položka Grafický návrh - vytvoření grafického návrhu a manuálu vycházejícího z navržené struktury - zajištění přepracování stávajících i nově vytvořených stránek a modulů dle návrhu Vytvoření prezentační aplikace (redakční systém) - seo optimalizace - seo url adresy (hezká url) - možnost integrace stávajících i nových modulů - fulltextové vyhledávání - otevřenost pro moduly třetích stran - jazykové mutace - odběr novinek - možnost provázání se sociálními sítěmi (facebook, twiter atd..) - provázání s mapovým portálem a plánovačem tras (rozhraní dle dohody s realizátorem mapového portálu) Úprava dat (revize, aktualizace) - revize dat - aktualizace nových skutečností - aktualizace otevíracích dob Vytvoření aplikace pro správu portálu (administrace) - správa obsahu - správa struktury webu - správa uživatelů a práv - správa modulů - user friendly interface Modul AKCE (nahrazení stávající aplikace) - aplikace v designu turistického portálu a v designu Krajského úřadu Kraje Vysočina - zachování stávajícího xml rozhraní v plném rozsahu - online xml výměna dat s aplikací Databáze akcí fungující na Krajském úřadu Kraje Vysočina - možnost přidávání více fotografií k akci - administrace systému - navázání na správu uživatelů administrace - možnost spravovat akce za oblast (infocentra) - provázání se stránkami portálu (hlavní stránka, aktuality, akce ve městě atd.) - odběr novinek 6

7 Vytvoření modulu Fotogalerie - správa fotografií - doplnění metadat - automatická úprava velikosti - vyhledávání dle metedat - import ze stávajícího systému Vytvoření modulu virtuální prohlídky (uložiště a zobrazení v portálu) - zapracování virtuálních prohlídek do portálu - správa uložiště Vytvoření modulu Rychle k cíli (navedení k požadovanému obsahu) - vytvoření modulu a propojení s obsahem - navedení k požadovanému obsahu prostřednictvím dotazů Vytvoření modulu Uživatelské recenze (moderovaná recenze uživatelů k jednotlivým obektům) - vytvoření modulu a propojení s portálem Úprava stávajících modulů - nové vytvoření stávajících modulů se zapracování nové grafiky s ohledem na stávající funkcionalitu (ubytování, lyžařský portál, hipoturistika, produkty, TIC turstická informační centra atd.) Čtení textu (pro nevidomé) - nákup software - implementace aplikace Vytvoření modulu anketa - vytvoření modulu a propojení s portálem Vytvoření modulu poznávací hra - vytvoření modulu - poznávaní míst dle připraveného itineráře a plnění úkolů na jednotlivých zastávkách (paralela ke geocachingu) Jazykové mutace - revize stávajících dat mutací Portál bude provozován v prostředí Technologického centra Kraje Vysočina a musí splňovat jeho podmínky viz. příloha č. 2. Zadavatel předá zpracovateli data ze stávajícího portálu pro použití v novém portálu. Data budou předána ve formátu XLS nebo ve formátu zdrojové databáze (MySQl). Součástí předaných dat bude datový model a metadata. 7

8 Provozní řád Technologického centra kraje Vysočina verze 3.0 září 2010 Redesign turistického portálu Příloha č. 2 Základní služby Technologického centra kraje (TCK) Virtuální hosting VMWare vsphere 4.0, možnost HA, 4 fyzické nody Fyzický hosting umístění zařízení do serveroven TCK Sdílené DB systémy MS SQL 2008 Standard, Oracle 10g Sdílená SAN podpora iscsi, FC, možnost VSS snapshotů, replikace do 10ti lokalit v kraji Vysočina, clustering, mirroring, podpora FalconStor DiskSafe, IPStor Konektivita 1Gbps Cesnet2, BGP záloha 100Mbps Optonet, vlastní AS pool, podpora IPv6 Napájení dvouzdrojové, zálohované bateriovou soustavu a centrálním diesel agregátem Vzdálený přístup pro potřeby správy prostřednictvím tunelovaného RDP/SSH popř. v odůvodněných případech SSL/VPN https://webvpn.kr-vysocina.cz/ (SSH, RDP) Požadavky na dodavatel popř. provozovatele hostovaných systémů před zřízením hostingu. Předání základní dokumentace systému Pro zřízení hostingového prostředí musí dodavatel specifikovat základní systémové požadavky v následující struktuře. Systémový parametr Požadavky na provozní prostředí Provozní režim systému Operační systém Možnost souběhu s jinými systém Správa systému v úrovni OS Požadavky na filesystem Požadavky na databázi Provozované systémy Požadavky na AntiX Požadavky na zálohování a archivaci Popis min RAM, min disková kapacita, odhad růstu, počty síťových rozhraní, požadavek na CPU (počet, MHz) požadované SLA, provozní doba, možnosti odstávky Specifikace verze, systémových komponent, licencování (kdo zajišťuje licenci OS) Je možné systém provozovat v souběhu v jednom OS s dalšími aplikacemi? zajišťuje dodavatel nebo poskytovatel hostingu? Záplatování, aktualizace, instalace základních komponent. velikost, rozdělení LUNů, oprávnění, struktura, maximální předpokládané I/O typ, verze, možnost využití samostatné instance sdíleného db. serveru, požadavky na práva, požadavky na služby (např. fulltextindexing, reporting services atd.), požadovaná velikost databáze a výhled růstu popis provozovaných systémů (db, web servery, nadstavby, aplikační systémy) kdo zajišťuje antivirovou kontrolu, antispyware atd. kdo a jak zajišťuje zálohování, specifikace cest, cílů a periodicity; clusterování, HA 8

9 Požadavky na IP/DNS Požadavky na IP/FW Požadovaná šířka pásma Požadavky na monitoring Požadavky na vzdálený přístup Další požadavky Kontakty - admin Kontakt - monitoring Kontakty - ost počet požadovaných IP adres, typ (veřejná?), požadavky na DNS, specifické síťové požadavky (ROWAnet VLAN, KIVS) specifikace komunikačních rozhraní (požadované UDP/TCP porty) do jakých sítí, předpokládané maximální dlouhodobé zatížení seznam IP služeb a portů pro centrální monitoring RDP/SSH tunel, SSL-VPN mailservery, faxy, sms seznam osob, kterým bude zřízen vzdálený přístup ový kontakt na zasílání varovných hlášení monitoringu ostatní kontaktní osoby Akceptační testy Dodavatel popř. provozovatel systému musí před ostrým spuštěním systému v prostředí Technologického centra kraje Vysočina zajistit na své náklady následující výstupy: Penetrační test systému - předání protokolu prokazujícího dostupnost systému z okolních sítí (před FW, za FW, internet, klientské sítě), výhradně na dokumentovaná rozhraní a služby a to včetně příslušných testů aplikační vrstvy (např. testy xss, sql injection, rfi, lfi, code upload nebo OWASP top 10). Zátěžový test otestování systému na provozní parametry požadované při rutinním běhu systému. Musí být realizováno v součinnosti s poskytovatelem pro měření systémových požadavků a vliv na hostingovou infrastrukturu Ověření dohledu a záloh ověření systému zálohování a dohledu zkušebním výpadkem služby Penetrační test, ověření dohledu, ověření záloh a případné aktualizace základní dokumentace musí dodavatel opakovat minimálně 1x ročně včetně předání příslušného protokolu. Tyto výstupy budou předány poskytovateli hostingu v podobě, která prokáže provozuschopnost systému v rutinním běhu. Výstupy musí být před spuštěním systému akceptovány oběma stranami akceptačním protokolem (viz. příloha provozního řádu) V případě dodatečného zjištění bezpečnostního rizika provozovaného systému nebo jeho negativního vlivu na hostingovou infrastrukturu je dodavatel povinen bezodkladně tento systém zabezpečit. V opačném případě si provozovatel vyhrazuje právo na dočasné odpojení systému do doby, než bude sjednána náprava. Provoz systému Provozovatel hostingu si vyhrazuje právo na odstávku systému v případě nezbytné údržby, havárie popř. chování systému, které ohrožuje chod dalších technologií kraje popř. dalších hostovaných systémů. Plánované odstávky budou předem oznámeny na kontaktní adresu monitoringu dodavatele. 9

10 Provozovatel výrazně doporučuje dodavateli udržovat datovou zálohu systému i mimo prostředí technologického centra. Poplatky Technologické centrum kraje poskytuje služby výhradně subjektům veřejné správy a jimi zřizovaným organizacím jako koncovým uživatelům hostovaných systémů. V případě subjektů se sídlem na území kraje Vysočina jsou základní hostingové služby poskytovány zdarma. V případě subjektů veřejné správy mimo kraj Vysočina jsou služby poskytovány mimo zařízení TCK pořízeného z příslušného projektu IOP a je účtován roční poplatek v hodnotě 1% z celkové ceny systému (licence+support+další roční provozní náklady). Hosting služeb pro subjekty mimo veřejnou správu nebo většího množství systémů pro subjekty veřejné správy není obecně předpokládán. Odůvodněné žádosti např. NNO a školských organizací budou posuzovány vedením kraje Vysočina včetně individuálního určení poplatku a umístění. Přístup a kontakty Technologické centrum kraje je provozováno v režimu 24x7 se základním SLA 99,9% v lokalitě Jihlava, Žižkova 57. Postupně je budováno záložní TCK v prostorách Nemocnice Jihlava (odhad dokončení konec roku 2011). Objekt TCK je nepřetržitě střežen bezpečnostní službou a kamerovým systémem se záznamem min 72h. Technický support je dostupný v pracovní době 8:00-17:00 v pracovních dnech. Vstup do objektu a technické požadavky nutno předem oznámit na následující kontakty: telefon: fax:

11 Redesign turistického portálu Příloha č. 3 KRYCÍ LIST NABÍDKY Název veřejná zakázka podlimitní Redesign turistického portálu Identifikační údaje Zadavatel Název: Vysočina Tourism, příspěvková organizace IČO : Adresa sídla: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: Věžní 26, Jihlava Ing. Tomáš Čihák, ředitel Ing. Jitka Mattyašovská Telefon: Uchazeč Název: IČO : Sídlo/místo podnikání: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: Telefon: Cenová nabídka cena za realizaci zakázky Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (sazba 10 %): Samostatně DPH (sazba 20 %): Cena celkem včetně DPH: Osoba oprávněná za uchazeče jednat titul, jméno, příjmení funkce Datum Podpis Razítko 11

12 SMLOUVA O DÍLO Redesign turistického portálu Příloha č. 4 I. Smluvní strany Vysočina Tourism, příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1571 se sídlem: Věžní 26, Jihlava zastoupená: Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem IČO: bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., Jihlava č. ú.: (dále jen objednatel ) a společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v.., v odd.., vl... zastoupený,..,. se sídlem IČO:.. bankovní spojení:. č.ú.: (dále jen zhotovitel ) II. Předmět a účel smlouvy 1) Účelem této smlouvy je zajištění kvalitního produktu v rámci realizace projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina který napomůže ke zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu. 2) Předmětem této smlouvy je redesign turistického portálu Kraje Vysočina vytvoření aplikací, nákup software a revize dat. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen dílo ). III. Místo a doba plnění 1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy předložit objednateli požadavky na Technické centrum Kraje Vysočina nezbytné pro řádné fungování díla. Pro tyto účely se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli podkladovou tabulku k vyplnění nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy. 2) Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli nejpozději do Předáním díla se rozumí zprovoznění díla v plném rozsahu na portálu objednatele. 3) Místem předání díla je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. O předání díla bude smluvními stranami sepsán protokol podepsaný osobami k tomu oprávněnými. Za objednatele je oprávněna podepsat protokol kontaktní osoba pro technické záležitosti: Ing. Jitka Mattyašovská, tel: a za zhotovitele...(doplní uchazeč). Případné vady zjištěné objednatel po předání díla je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli do sedmi dnů od podpisu předávacího protokolu. 12

13 4) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady: přístupová hesla a kódy k dílu. IV. Cena a platební podmínky 1) Celková a nejvýše přípustná cena díla v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na:...kč včetně DPH (slovy:...kč) (doplní uchazeč) (dále jen cena ) 2) Účastníci sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny ze strany zhotovitele, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě zákonné změny sazby DPH nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě, ale bude fakturovaná cena včetně zákonné sazby DPH. 3) Cenu díla uhradí objednatel po řádném a včasném předání díla objednateli a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura bude zhotovitelem vystavena po řádném a včasném dodání produktu. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 60 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále bude uvedeno, že předmět díla je financovaný v rámci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina financovaného z ROP JV. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 4) Za zaplacení se považuje odepsání příslušné částky z účtu objednatele. V. Licence 1) Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke všem způsobům užití podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon ), a to za účelem jeho dalšího využití pro potřeby objednatele (dále jen licence ). 2) Objednatel je oprávněn užít licenci pouze v souladu s jejím určením. 3) Objednatel není povinen licenci využít. 4) Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence, nebo licenci třetím osobám. 5) Odměna za poskytnutí licence je již zahrnuta do ceny uvedené v čl. IV této smlouvy. 6) Licence je poskytnuta jako výhradní. 7) Územní a časový rozsah licence je neomezený. 13

14 VI. Záruka za dílo 1) Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy a to na software. 2) Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 3) Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 2 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou si strany písemně na lhůtě delší. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad. 4) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. VII. Sankce 1) V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem IV. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení. 2) V případě, že zhotovitel nepředá dílo v termínu dle této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny, a to za každý i započatý den prodlení až do okamžiku řádného předání díla. 3) Zaplacením úroku z prodlení nebo smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody či právo od smlouvy odstoupit upravené v čl. VIII. odst. 2 této smlouvy. VIII. Ukončení smlouvy 1) Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 2) Objednatel může od této smlouvy odstoupit pokud zhotovitel nepředá dílo v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy, a to ani po stanovení přiměřené dodatečné lhůty. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. IX. Závěrečná ustanovení 1) Výběr zhotovitele byl proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 2) Vzhledem k tomu, že dílo je součástí realizace projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 (dále jen projekt ) realizovaného v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, je zhotovitel povinen uchovat veškeré dokumenty související s plněním této smlouvy do a na vyžádání je v této lhůtě předložit orgánům oprávněným provádět věcnou a finanční kontrolu projektu. 14

15 3) Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 4) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 5) Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. 7) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. 8) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 specifikace díla. 9) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. 10) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. V dne 2011 V Jihlavě dne za zhotovitele... za objednatele Ing. Tomáš Čihák ředitel 15

16 Specifikace díla Příloha č. 1 Smlouvy Položka Grafický návrh - vytvoření grafického návrhu a manuálu vycházejícího z navržené struktury - zajištění přepracování stávajících i nově vytvořených stránek a modulů dle návrhu Vytvoření prezentační aplikace (redakční systém) - seo optimalizace - seo url adresy (hezká url) - možnost integrace stávajících i nových modulů - fulltextové vyhledávání - otevřenost pro moduly třetích stran - jazykové mutace - odběr novinek - možnost provázání se sociálními sítěmi (facebook, twiter atd..) - provázání s mapovým portálem a plánovačem tras (rozhraní dle dohody s realizátorem mapového portálu) Úprava dat (revize, aktualizace) - revize dat - aktualizace nových skutečností - aktualizace otevíracích dob Vytvoření aplikace pro správu portálu (administrace) - správa obsahu - správa struktury webu - správa uživatelů a práv - správa modulů - user friendly interface Modul AKCE (nahrazení stávající aplikace) - aplikace v designu turistického portálu a v designu Krajského úřadu Kraje Vysočina - zachování stávajícího xml rozhraní v plném rozsahu - online xml výměna dat s aplikací Databáze akcí fungující na Krajském úřadu Kraje Vysočina - možnost přidávání více fotografií k akci - administrace systému - navázání na správu uživatelů administrace - možnost spravovat akce za oblast (infocentra) - provázání se stránkami portálu (hlavní stránka, aktuality, akce ve městě atd.) - odběr novinek Vytvoření modulu Fotogalerie - správa fotografií - doplnění metadat - automatická úprava velikosti 16

17 - vyhledávání dle metedat - import ze stávajícího systému Vytvoření modulu virtuální prohlídky (uložiště a zobrazení v portálu) - zapracování virtuálních prohlídek do portálu - správa uložiště Vytvoření modulu Rychle k cíli (navedení k požadovanému obsahu) - vytvoření modulu a propojení s obsahem - navedení k požadovanému obsahu prostřednictvím dotazů Vytvoření modulu Uživatelské recenze (moderovaná recenze uživatelů k jednotlivým obektům) - vytvoření modulu a propojení s portálem Úprava stávajících modulů - nové vytvoření stávajících modulů se zapracování nové grafiky s ohledem na stávající funkcionalitu (ubytování, lyžařský portál, hipoturistika, produkty, TIC turstická informační centra atd.) Čtení textu (pro nevidomé) - nákup software - implementace aplikace Vytvoření modulu anketa - vytvoření modulu a propojení s portálem Vytvoření modulu poznávací hra - vytvoření modulu - poznávaní míst dle připraveného itineráře a plnění úkolů na jednotlivých zastávkách (paralela ke geocachingu) Jazykové mutace - revize stávajících dat mutací Portál bude provozován v prostředí Technologického centra Kraje Vysočina a musí splňovat jeho podmínky. Zadavatel předá zpracovateli data ze stávajícího portálu pro použití v novém portálu. Data budou předána ve formátu XLS nebo ve formátu zdrojové databáze (MySQl). Součástí předaných dat bude datový model a metadata. 17

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

POPTÁVKA NA NÁKUP FOTOGRAFIÍ

POPTÁVKA NA NÁKUP FOTOGRAFIÍ POPTÁVKA NA NÁKUP FOTOGRAFIÍ Zadavatel poptávky: Vysočina Tourism, příspěvková organizace Věžní 26, 586 01 Jihlava IČO: 28263693 zastoupená Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem Kontaktní osoba: Ing. Romana

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Zpracování mediální kampaně a její realizace

Zpracování mediální kampaně a její realizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazyková úroveň

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazyková úroveň Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele Počet účastníků Jazyk Místo Jazyková úroveň 6 anglický Malta B2 Termín 3.10.2015-18.10.2015 a 17.10.2015-1.11.2015 Max nabídková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Počet účastníků Vyučovaný jazyk 30+6 Angličtina Velká Británie Místo Termín Max nabídková cena 31.10.2015 28.11.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Název veřejné zakázky: Název: Příspěvková organizace Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál Věra Halová Telefon: 603820817 E-mail: vera.halova@seznam.

Název veřejné zakázky: Název: Příspěvková organizace Věra Halová, ředitelka ZŠ Liptál Věra Halová Telefon: 603820817 E-mail: vera.halova@seznam. Základní škola Liptál, okres Vsetín se sídlem Liptál 465 jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzvu pro předložení nabídek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Oprava místních komunikací v obci Borovnice

Oprava místních komunikací v obci Borovnice OBEC BOROVNICE Přestavlky čp. 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných zakázek

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NÁZEV ZAKÁZKY VÝBĚR DODAVATELE SLUŽEB PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU 2014-2015 Číslo zakázky 2/2014 Rozhodnutí o zakázce Rada

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor informatiky VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na UTM firewall Zadávání zakázky malého rozsahu městem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba Jihlava dne: 6.2.2015 Č.j. spisu: 0069812015-ERU Č.j.: 00698-112015-ERU Počet listů: 4 Počet příloh: 1/1 Výzva k podání nabídky (včetně zadávací dokumentace) Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Zadavatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění grafických prací

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Naše zn.: ZŠ 170/2015 Vyřizuje: Petra Barošová Telefon: 575 733 021 E mail: skola@zs travniky.cz Datum: 11. 6. 2015 Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Strana 1 ze 8 Název veřejné zakázky: Zadavatel Název / obchodní firma : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IČ : 00064165 Adresa sídla / místa podnikání: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Naše značka: pc1311 Vyřizuje: Gracík Datum: 22.11.2013 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více