Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu"

Transkript

1 Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) formou zjednodušeného podlimitního řízení Název veřejné zakázky: Název: IČO : Adresa sídla: Právní forma: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: Redesign turistického portálu Zadavatel Vysočina Tourism, příspěvková organizace Věžní 26, Jihlava příspěvková organizace Ing. Tomáš Čihák, ředitel Ing. Jitka Mattyašovská Telefon: Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace Předmětem zakázky je redesign turistického portálu Kraje Vysočina vytvoření aplikací dle specifikace, nákup software a revize dat. 2. Specifikace Specifikace zakázky je uvedena v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 3. Předpokládaná hodnota bez DPH 4. Termín plnění zakázky Zahájení prací: ihned po uzavření smlouvy. Dokončení prací: předání a převzetí díla nejpozději dne Kvalifikace dodavatelů Kvalifikační předpoklady je uchazeč povinen prokázat ve lhůtě pro předložení nabídky. 5.1 Základní kvalifikační předpoklady požadované 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, uchazeč prokáže v souladu s ustanovení 62 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje

2 požadované základní kvalifikační předpoklady, a které bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče Profesní kvalifikační předpoklady požadované 54 zákona o veřejných zakázkách Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona prokáže uchazeč: předložením výpisu z Obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence pokud není zapsán v Obchodním rejstříku, ne staršího než 90 dnů k poslednímu dni lhůty pro předložení nabídek; dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 6. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 6.1 Forma zpracování nabídky a jejího předložení Nabídka bude předložena v jednom originále, v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly uchazečem řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a jednotlivé listy nabídky byly pevně svázány do jednoho svazku tak, aby bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky. Nabídka bude předložena v uzavřené obálce, opatřené názvem zakázky REDESIGN TURISTICKÉHO PORTÁLU a poznámkou NEOTVÍRAT. Uzavření obálky zájemce opatří razítkem, případně podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li zájemce právnickou osobou. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona. 6.2 Struktura nabídky Dokumenty tvořící nabídku budou předloženy v tomto pořadí: 1) Krycí list nabídky budou v něm uvedeny základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH, datum a podpis oprávněné osoby jednat jménem nebo za uchazeče. Vzor krycího listu nabídky je přílohou č. 3 této Zadávací dokumentace. 2) Podrobný položkový rozpočet. 3) Doklady k prokázání kvalifikace uchazeč prokazuje splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu a způsobem uvedeným v bodě 5. této zadávací dokumentace. 4) Návrh smlouvy obsahující plně všechny obchodní podmínky uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace a i další podmínky stanovené touto zadávací dokumentací. Návrhy, doplněné o identifikační údaje uchazeče a podanou cenovou nabídku, musí být podepsány osobou k tomu oprávněnou. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč doložil k nabídce příslušné doklady poskytující informaci o tom, která osoba je oprávněná k jednání jménem nebo za uchazeče; pokud to nevyplývá z ostatních dokumentů. 5) Návrh struktury turistického portálu. 6) Popis technické specifikace navrhovaného řešení. 2

3 6.3 Způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude uvedena za kompletní dodávku aplikací, revidovaných dat, software a služeb potřebných pro běh aplikace, v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Takto stanovená cena bude označena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Nabídková cena nákladů na roční podporu bude uvedena za kompletní zajištění provozu aplikace a update dodaných dat po dobu jednoho kalendářního roku, v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v případě změny sazby DPH, a to o částku odpovídající této změně. Nejvýše přípustná cena za předmět zakázky činí částku Kč včetně DPH. 7. Obchodní a platební podmínky Obchodní a platební podmínky vymezující budoucí rámec smluvního vztahu, jsou zapracovány do návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace a tvoří její přílohu č Poskytování informací Uchazeč podáním nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku Redesign turistického portálu uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě považuje informace o uchazečích získané při tomto řízení za důvěrné. 9. Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci a dodatečné podklady Zadávací dokumentace je součástí výzvy k podání nabídky. Zájemce je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci v souladu příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách. 10. Datum, hodina a místo předložení nabídek Lhůta pro předložení nabídek na realizaci zakázky dle této zadávací dokumentace končí dne v 9:00 hod. Zájemci doručí nabídky osobně na adresu Vysočina Tourism, příspěvková organizace, Věžní 26, Jihlava, v pracovní dny pondělí - čtvrtek od 8:00 do 13:00 hodin, v pátek od 8:00 3

4 do 12:00 hodin, v poslední den lhůty pro podání nabídek pouze do 9:00 hod., nebo poštou nebo jiným veřejným přepravcem na adresu Vysočina Tourism, příspěvková organizace, Věžní 26, P.O.Box 85, Jihlava. Při podání nabídky osobně, poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí zástupcem zadavatele. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. O této skutečnosti bude uchazeč bezodkladně informován. Nabídky, jejichž obálky budou v důsledky přepravy poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, nebudou přijaty a budou ve stavu, v jakém byly v době vadného podání, vráceny s písemným vyrozuměním zájemci. 11. Termín otevírání obálek Otevírání obálek doručených ve lhůtě pro podání nabídek proběhne v sídle zadavatele dne v 10:30 hod. 12. Zadávací lhůta Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, v trvání nejdéle do uzavření smlouvy, tj. nejpozději do Hodnocení veřejné zakázky Hodnocení nabídek bude probíhat dle ekonomické výhodnosti nabídky, a to dle těchto kritérií: cena bez DPH za předmět zakázky uvedený v bodu I. přílohy 1 této zadávací dokumentace - váha 60% návrh struktury turistického portálu - váha 40% Návrh struktury turistického portálu (mapa webu) bude vypracován ve formátu stromu v rozsahu všech větví až na úroveň dat. Z navržené struktury bude vycházet grafický návrh portálu a jeho ovládání. V tomto subkritériu budou přidělovány body od 0 do 100. Zadavatel preferuje jednoduché a intuitivní uživatelské ovládání realizované na základě moderních trendů v této oblasti. Body u subkritéria cena budou přiděleny dle následujícího vzorce: nejnižší hodnota x váha příslušného subkritéria hodnocená hodnota Body u subkritéria návrh budou přiděleny dle následujícího vzorce: hodnocená hodnota x váha příslušného subkritéria nejvyšší hodnota 4

5 13.1 Vyhodnocení nabídek Dále bude hodnocení probíhat sečtením bodů obou kritérií (cena za zakázku + návrh struktury). Nabídka, která tedy dosáhne nejvyššího počtu bodů, bude vítězná. 14. Další ustanovení a) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, zadavatel všechny nabídky podané tímto uchazečem samostatně nebo společně s jinými uchazeči, vyřadí. b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. c) Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. Přílohy: 1. Technická specifikace zakázky 2. Provozní řád Technologického centra Kraje Vysočina 3. Krycí list nabídky 4. Návrhy smluv V Jihlavě dne Ing. Tomáš Čihák ředitel 5

6 Specifikace zakázky Předmětem veřejné zakázky jsou následující práce: Redesign turistického portálu Příloha č. 1 Položka Grafický návrh - vytvoření grafického návrhu a manuálu vycházejícího z navržené struktury - zajištění přepracování stávajících i nově vytvořených stránek a modulů dle návrhu Vytvoření prezentační aplikace (redakční systém) - seo optimalizace - seo url adresy (hezká url) - možnost integrace stávajících i nových modulů - fulltextové vyhledávání - otevřenost pro moduly třetích stran - jazykové mutace - odběr novinek - možnost provázání se sociálními sítěmi (facebook, twiter atd..) - provázání s mapovým portálem a plánovačem tras (rozhraní dle dohody s realizátorem mapového portálu) Úprava dat (revize, aktualizace) - revize dat - aktualizace nových skutečností - aktualizace otevíracích dob Vytvoření aplikace pro správu portálu (administrace) - správa obsahu - správa struktury webu - správa uživatelů a práv - správa modulů - user friendly interface Modul AKCE (nahrazení stávající aplikace) - aplikace v designu turistického portálu a v designu Krajského úřadu Kraje Vysočina - zachování stávajícího xml rozhraní v plném rozsahu - online xml výměna dat s aplikací Databáze akcí fungující na Krajském úřadu Kraje Vysočina - možnost přidávání více fotografií k akci - administrace systému - navázání na správu uživatelů administrace - možnost spravovat akce za oblast (infocentra) - provázání se stránkami portálu (hlavní stránka, aktuality, akce ve městě atd.) - odběr novinek 6

7 Vytvoření modulu Fotogalerie - správa fotografií - doplnění metadat - automatická úprava velikosti - vyhledávání dle metedat - import ze stávajícího systému Vytvoření modulu virtuální prohlídky (uložiště a zobrazení v portálu) - zapracování virtuálních prohlídek do portálu - správa uložiště Vytvoření modulu Rychle k cíli (navedení k požadovanému obsahu) - vytvoření modulu a propojení s obsahem - navedení k požadovanému obsahu prostřednictvím dotazů Vytvoření modulu Uživatelské recenze (moderovaná recenze uživatelů k jednotlivým obektům) - vytvoření modulu a propojení s portálem Úprava stávajících modulů - nové vytvoření stávajících modulů se zapracování nové grafiky s ohledem na stávající funkcionalitu (ubytování, lyžařský portál, hipoturistika, produkty, TIC turstická informační centra atd.) Čtení textu (pro nevidomé) - nákup software - implementace aplikace Vytvoření modulu anketa - vytvoření modulu a propojení s portálem Vytvoření modulu poznávací hra - vytvoření modulu - poznávaní míst dle připraveného itineráře a plnění úkolů na jednotlivých zastávkách (paralela ke geocachingu) Jazykové mutace - revize stávajících dat mutací Portál bude provozován v prostředí Technologického centra Kraje Vysočina a musí splňovat jeho podmínky viz. příloha č. 2. Zadavatel předá zpracovateli data ze stávajícího portálu pro použití v novém portálu. Data budou předána ve formátu XLS nebo ve formátu zdrojové databáze (MySQl). Součástí předaných dat bude datový model a metadata. 7

8 Provozní řád Technologického centra kraje Vysočina verze 3.0 září 2010 Redesign turistického portálu Příloha č. 2 Základní služby Technologického centra kraje (TCK) Virtuální hosting VMWare vsphere 4.0, možnost HA, 4 fyzické nody Fyzický hosting umístění zařízení do serveroven TCK Sdílené DB systémy MS SQL 2008 Standard, Oracle 10g Sdílená SAN podpora iscsi, FC, možnost VSS snapshotů, replikace do 10ti lokalit v kraji Vysočina, clustering, mirroring, podpora FalconStor DiskSafe, IPStor Konektivita 1Gbps Cesnet2, BGP záloha 100Mbps Optonet, vlastní AS pool, podpora IPv6 Napájení dvouzdrojové, zálohované bateriovou soustavu a centrálním diesel agregátem Vzdálený přístup pro potřeby správy prostřednictvím tunelovaného RDP/SSH popř. v odůvodněných případech SSL/VPN https://webvpn.kr-vysocina.cz/ (SSH, RDP) Požadavky na dodavatel popř. provozovatele hostovaných systémů před zřízením hostingu. Předání základní dokumentace systému Pro zřízení hostingového prostředí musí dodavatel specifikovat základní systémové požadavky v následující struktuře. Systémový parametr Požadavky na provozní prostředí Provozní režim systému Operační systém Možnost souběhu s jinými systém Správa systému v úrovni OS Požadavky na filesystem Požadavky na databázi Provozované systémy Požadavky na AntiX Požadavky na zálohování a archivaci Popis min RAM, min disková kapacita, odhad růstu, počty síťových rozhraní, požadavek na CPU (počet, MHz) požadované SLA, provozní doba, možnosti odstávky Specifikace verze, systémových komponent, licencování (kdo zajišťuje licenci OS) Je možné systém provozovat v souběhu v jednom OS s dalšími aplikacemi? zajišťuje dodavatel nebo poskytovatel hostingu? Záplatování, aktualizace, instalace základních komponent. velikost, rozdělení LUNů, oprávnění, struktura, maximální předpokládané I/O typ, verze, možnost využití samostatné instance sdíleného db. serveru, požadavky na práva, požadavky na služby (např. fulltextindexing, reporting services atd.), požadovaná velikost databáze a výhled růstu popis provozovaných systémů (db, web servery, nadstavby, aplikační systémy) kdo zajišťuje antivirovou kontrolu, antispyware atd. kdo a jak zajišťuje zálohování, specifikace cest, cílů a periodicity; clusterování, HA 8

9 Požadavky na IP/DNS Požadavky na IP/FW Požadovaná šířka pásma Požadavky na monitoring Požadavky na vzdálený přístup Další požadavky Kontakty - admin Kontakt - monitoring Kontakty - ost počet požadovaných IP adres, typ (veřejná?), požadavky na DNS, specifické síťové požadavky (ROWAnet VLAN, KIVS) specifikace komunikačních rozhraní (požadované UDP/TCP porty) do jakých sítí, předpokládané maximální dlouhodobé zatížení seznam IP služeb a portů pro centrální monitoring RDP/SSH tunel, SSL-VPN mailservery, faxy, sms seznam osob, kterým bude zřízen vzdálený přístup ový kontakt na zasílání varovných hlášení monitoringu ostatní kontaktní osoby Akceptační testy Dodavatel popř. provozovatel systému musí před ostrým spuštěním systému v prostředí Technologického centra kraje Vysočina zajistit na své náklady následující výstupy: Penetrační test systému - předání protokolu prokazujícího dostupnost systému z okolních sítí (před FW, za FW, internet, klientské sítě), výhradně na dokumentovaná rozhraní a služby a to včetně příslušných testů aplikační vrstvy (např. testy xss, sql injection, rfi, lfi, code upload nebo OWASP top 10). Zátěžový test otestování systému na provozní parametry požadované při rutinním běhu systému. Musí být realizováno v součinnosti s poskytovatelem pro měření systémových požadavků a vliv na hostingovou infrastrukturu Ověření dohledu a záloh ověření systému zálohování a dohledu zkušebním výpadkem služby Penetrační test, ověření dohledu, ověření záloh a případné aktualizace základní dokumentace musí dodavatel opakovat minimálně 1x ročně včetně předání příslušného protokolu. Tyto výstupy budou předány poskytovateli hostingu v podobě, která prokáže provozuschopnost systému v rutinním běhu. Výstupy musí být před spuštěním systému akceptovány oběma stranami akceptačním protokolem (viz. příloha provozního řádu) V případě dodatečného zjištění bezpečnostního rizika provozovaného systému nebo jeho negativního vlivu na hostingovou infrastrukturu je dodavatel povinen bezodkladně tento systém zabezpečit. V opačném případě si provozovatel vyhrazuje právo na dočasné odpojení systému do doby, než bude sjednána náprava. Provoz systému Provozovatel hostingu si vyhrazuje právo na odstávku systému v případě nezbytné údržby, havárie popř. chování systému, které ohrožuje chod dalších technologií kraje popř. dalších hostovaných systémů. Plánované odstávky budou předem oznámeny na kontaktní adresu monitoringu dodavatele. 9

10 Provozovatel výrazně doporučuje dodavateli udržovat datovou zálohu systému i mimo prostředí technologického centra. Poplatky Technologické centrum kraje poskytuje služby výhradně subjektům veřejné správy a jimi zřizovaným organizacím jako koncovým uživatelům hostovaných systémů. V případě subjektů se sídlem na území kraje Vysočina jsou základní hostingové služby poskytovány zdarma. V případě subjektů veřejné správy mimo kraj Vysočina jsou služby poskytovány mimo zařízení TCK pořízeného z příslušného projektu IOP a je účtován roční poplatek v hodnotě 1% z celkové ceny systému (licence+support+další roční provozní náklady). Hosting služeb pro subjekty mimo veřejnou správu nebo většího množství systémů pro subjekty veřejné správy není obecně předpokládán. Odůvodněné žádosti např. NNO a školských organizací budou posuzovány vedením kraje Vysočina včetně individuálního určení poplatku a umístění. Přístup a kontakty Technologické centrum kraje je provozováno v režimu 24x7 se základním SLA 99,9% v lokalitě Jihlava, Žižkova 57. Postupně je budováno záložní TCK v prostorách Nemocnice Jihlava (odhad dokončení konec roku 2011). Objekt TCK je nepřetržitě střežen bezpečnostní službou a kamerovým systémem se záznamem min 72h. Technický support je dostupný v pracovní době 8:00-17:00 v pracovních dnech. Vstup do objektu a technické požadavky nutno předem oznámit na následující kontakty: telefon: fax:

11 Redesign turistického portálu Příloha č. 3 KRYCÍ LIST NABÍDKY Název veřejná zakázka podlimitní Redesign turistického portálu Identifikační údaje Zadavatel Název: Vysočina Tourism, příspěvková organizace IČO : Adresa sídla: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: Věžní 26, Jihlava Ing. Tomáš Čihák, ředitel Ing. Jitka Mattyašovská Telefon: Uchazeč Název: IČO : Sídlo/místo podnikání: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: Telefon: Cenová nabídka cena za realizaci zakázky Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (sazba 10 %): Samostatně DPH (sazba 20 %): Cena celkem včetně DPH: Osoba oprávněná za uchazeče jednat titul, jméno, příjmení funkce Datum Podpis Razítko 11

12 SMLOUVA O DÍLO Redesign turistického portálu Příloha č. 4 I. Smluvní strany Vysočina Tourism, příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1571 se sídlem: Věžní 26, Jihlava zastoupená: Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem IČO: bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., Jihlava č. ú.: (dále jen objednatel ) a společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v.., v odd.., vl... zastoupený,..,. se sídlem IČO:.. bankovní spojení:. č.ú.: (dále jen zhotovitel ) II. Předmět a účel smlouvy 1) Účelem této smlouvy je zajištění kvalitního produktu v rámci realizace projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina který napomůže ke zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu. 2) Předmětem této smlouvy je redesign turistického portálu Kraje Vysočina vytvoření aplikací, nákup software a revize dat. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen dílo ). III. Místo a doba plnění 1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy předložit objednateli požadavky na Technické centrum Kraje Vysočina nezbytné pro řádné fungování díla. Pro tyto účely se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli podkladovou tabulku k vyplnění nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy. 2) Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli nejpozději do Předáním díla se rozumí zprovoznění díla v plném rozsahu na portálu objednatele. 3) Místem předání díla je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. O předání díla bude smluvními stranami sepsán protokol podepsaný osobami k tomu oprávněnými. Za objednatele je oprávněna podepsat protokol kontaktní osoba pro technické záležitosti: Ing. Jitka Mattyašovská, tel: a za zhotovitele...(doplní uchazeč). Případné vady zjištěné objednatel po předání díla je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli do sedmi dnů od podpisu předávacího protokolu. 12

13 4) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady: přístupová hesla a kódy k dílu. IV. Cena a platební podmínky 1) Celková a nejvýše přípustná cena díla v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na:...kč včetně DPH (slovy:...kč) (doplní uchazeč) (dále jen cena ) 2) Účastníci sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny ze strany zhotovitele, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě zákonné změny sazby DPH nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě, ale bude fakturovaná cena včetně zákonné sazby DPH. 3) Cenu díla uhradí objednatel po řádném a včasném předání díla objednateli a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura bude zhotovitelem vystavena po řádném a včasném dodání produktu. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 60 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále bude uvedeno, že předmět díla je financovaný v rámci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina financovaného z ROP JV. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 4) Za zaplacení se považuje odepsání příslušné částky z účtu objednatele. V. Licence 1) Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke všem způsobům užití podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon ), a to za účelem jeho dalšího využití pro potřeby objednatele (dále jen licence ). 2) Objednatel je oprávněn užít licenci pouze v souladu s jejím určením. 3) Objednatel není povinen licenci využít. 4) Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence, nebo licenci třetím osobám. 5) Odměna za poskytnutí licence je již zahrnuta do ceny uvedené v čl. IV této smlouvy. 6) Licence je poskytnuta jako výhradní. 7) Územní a časový rozsah licence je neomezený. 13

14 VI. Záruka za dílo 1) Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy a to na software. 2) Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 3) Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 2 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou si strany písemně na lhůtě delší. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad. 4) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. VII. Sankce 1) V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem IV. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení. 2) V případě, že zhotovitel nepředá dílo v termínu dle této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny, a to za každý i započatý den prodlení až do okamžiku řádného předání díla. 3) Zaplacením úroku z prodlení nebo smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody či právo od smlouvy odstoupit upravené v čl. VIII. odst. 2 této smlouvy. VIII. Ukončení smlouvy 1) Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 2) Objednatel může od této smlouvy odstoupit pokud zhotovitel nepředá dílo v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy, a to ani po stanovení přiměřené dodatečné lhůty. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. IX. Závěrečná ustanovení 1) Výběr zhotovitele byl proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 2) Vzhledem k tomu, že dílo je součástí realizace projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 (dále jen projekt ) realizovaného v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, je zhotovitel povinen uchovat veškeré dokumenty související s plněním této smlouvy do a na vyžádání je v této lhůtě předložit orgánům oprávněným provádět věcnou a finanční kontrolu projektu. 14

15 3) Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 4) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 5) Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. 7) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. 8) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 specifikace díla. 9) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. 10) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. V dne 2011 V Jihlavě dne za zhotovitele... za objednatele Ing. Tomáš Čihák ředitel 15

16 Specifikace díla Příloha č. 1 Smlouvy Položka Grafický návrh - vytvoření grafického návrhu a manuálu vycházejícího z navržené struktury - zajištění přepracování stávajících i nově vytvořených stránek a modulů dle návrhu Vytvoření prezentační aplikace (redakční systém) - seo optimalizace - seo url adresy (hezká url) - možnost integrace stávajících i nových modulů - fulltextové vyhledávání - otevřenost pro moduly třetích stran - jazykové mutace - odběr novinek - možnost provázání se sociálními sítěmi (facebook, twiter atd..) - provázání s mapovým portálem a plánovačem tras (rozhraní dle dohody s realizátorem mapového portálu) Úprava dat (revize, aktualizace) - revize dat - aktualizace nových skutečností - aktualizace otevíracích dob Vytvoření aplikace pro správu portálu (administrace) - správa obsahu - správa struktury webu - správa uživatelů a práv - správa modulů - user friendly interface Modul AKCE (nahrazení stávající aplikace) - aplikace v designu turistického portálu a v designu Krajského úřadu Kraje Vysočina - zachování stávajícího xml rozhraní v plném rozsahu - online xml výměna dat s aplikací Databáze akcí fungující na Krajském úřadu Kraje Vysočina - možnost přidávání více fotografií k akci - administrace systému - navázání na správu uživatelů administrace - možnost spravovat akce za oblast (infocentra) - provázání se stránkami portálu (hlavní stránka, aktuality, akce ve městě atd.) - odběr novinek Vytvoření modulu Fotogalerie - správa fotografií - doplnění metadat - automatická úprava velikosti 16

17 - vyhledávání dle metedat - import ze stávajícího systému Vytvoření modulu virtuální prohlídky (uložiště a zobrazení v portálu) - zapracování virtuálních prohlídek do portálu - správa uložiště Vytvoření modulu Rychle k cíli (navedení k požadovanému obsahu) - vytvoření modulu a propojení s obsahem - navedení k požadovanému obsahu prostřednictvím dotazů Vytvoření modulu Uživatelské recenze (moderovaná recenze uživatelů k jednotlivým obektům) - vytvoření modulu a propojení s portálem Úprava stávajících modulů - nové vytvoření stávajících modulů se zapracování nové grafiky s ohledem na stávající funkcionalitu (ubytování, lyžařský portál, hipoturistika, produkty, TIC turstická informační centra atd.) Čtení textu (pro nevidomé) - nákup software - implementace aplikace Vytvoření modulu anketa - vytvoření modulu a propojení s portálem Vytvoření modulu poznávací hra - vytvoření modulu - poznávaní míst dle připraveného itineráře a plnění úkolů na jednotlivých zastávkách (paralela ke geocachingu) Jazykové mutace - revize stávajících dat mutací Portál bude provozován v prostředí Technologického centra Kraje Vysočina a musí splňovat jeho podmínky. Zadavatel předá zpracovateli data ze stávajícího portálu pro použití v novém portálu. Data budou předána ve formátu XLS nebo ve formátu zdrojové databáze (MySQl). Součástí předaných dat bude datový model a metadata. 17

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Návrh smlouvy o dodávce software

Návrh smlouvy o dodávce software Návrh smlouvy o dodávce software Smluvní strany: Sídlo: Právní forma: Zastoupená: Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: (dále jen dodavatel ) a Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva k předložení nabídky Předmět nabídky: Obnova vozového parku - 9 místný automobil PODMÍNKY

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e" Zadavatel obec Radvanice za účelem zadání zakázky malého rozsahu v y z ý v á uchazeče k podání

Více

Příkazní smlouva SPR/OZZL/070/15

Příkazní smlouva SPR/OZZL/070/15 Příkazní smlouva SPR/OZZL/070/15 KUJCP019MN32 uzavřená podle ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů L Smluvní strany Jihočeský kraj se sídlem: U Zimního

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A CHODBY VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU Zadavatel: Obec Staré Město se sídlem: Staré Město

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Č.j.: TMV/213/17 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) Elektrický ručně vedený

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Záložní internet

Veřejná zakázka malého rozsahu Záložní internet PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1125/11 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 MOB: E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Pořízení softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů a technická podpora po dobu realizace projektu Dodávka

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 07.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9/2016/KTÚ k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MĚCHOLUPY 2 IČO , Bank. spoj. Č.ú /0300, Tel

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MĚCHOLUPY 2 IČO , Bank. spoj. Č.ú /0300, Tel DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MĚCHOLUPY 2 IČO 61781517, Bank. spoj. Č.ú. 101342392/0300, Tel. 376395194 Č.j. 3344/10 Měcholupy 18. 5. 2010 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ:

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ: Obec Klenová Klenová 65 340 21 Janovice nad Úhlavou IČ:00573515 v souladu s ustanovením 18 odst.5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypisuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb,

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-0503/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 21.2.2011 Písemná výzva

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 20.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3/2016/OKS k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Dodávka laboratorního nábytku

Dodávka laboratorního nábytku Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka

Více

*** * * * g *** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. Smlouva o zajištění služeb

*** * * * g *** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. Smlouva o zajištění služeb (Hi.!:, I} 10 evropský I..' g t ~ ~ sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTví, OP Vzdělávání fond v ČR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

Servisní smlouva č. S0014/2011 dále jen Smlouva

Servisní smlouva č. S0014/2011 dále jen Smlouva Servisní smlouva č. S0014/2011 dále jen Smlouva uzavřená dle ust. 261 odst. 2 a ust. 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Dodavatel: EATON

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 Výzva pro předložení nabídek k veřejné

Více

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n.

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2086/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu "Vítejte v Anglii"

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu Vítejte v Anglii Příloha č. 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu "Vítejte v Anglii" Identifikační údaje uchazeče Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení IČ

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Odkanalizování obce Dobrčice

Odkanalizování obce Dobrčice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále je zákon ) pro akci: Odkanalizování obce Dobrčice (výběrové řízení mimo režim zákona)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: NÁKUP UŽITKOVÉHO SKŘÍŇOVÉHO VOZIDLA PRO TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 1 / 6 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

Sanace kaple Panny Marie v Dobrčicích

Sanace kaple Panny Marie v Dobrčicích Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále je zákon ) pro akci: Sanace kaple Panny Marie v Dobrčicích (výběrové řízení mimo režim

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon Městská část Praha 13 Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO OPRAVA VÝZVY ZE DNE

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO OPRAVA VÝZVY ZE DNE Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO 61385271 Čj: VZ-služby 2/2017 OPRAVA VÝZVY ZE DNE 16. 10. 2017 V Praze dne 23. 10. 2017 Výzva k podání nabídky k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého

Více

1. Zadavatel. 2. Specifikace

1. Zadavatel. 2. Specifikace Věc: Oprava výzvy pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: VÚDDŠ,DDŠ, SŠ,ZŠ a ŠJ Mor. Krumlov rozšíření vozového parku 1. Zadavatel Výchovný ústav,dětský domov se školou,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE PRAHA čj.:5 662/09-13 Kovrzek/1.412 2.4.2009 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Dokumentace bouracích prací - dům kultury Chrastava

Více

Výzva k předložení cenové nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace

Výzva k předložení cenové nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace Č. j.: 01Te/350/2015 Datum: 2. 7. 2015 Výzva k předložení cenové nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace V souladu s ustanovením 6, 17 a

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

" Ú z e m n í p l á n V í t ě z n á " v y z ý v á

 Ú z e m n í p l á n V í t ě z n á  v y z ý v á Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR ) na služby, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění Obec Korouhev se sídlem Korouhev 234, 569 93 Korouhev IČ 002 76 855 zastoupená Mgr. Ladislavem Filipim, starostou

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb Příloha č. 2 k Č.j. PPR-31679-4/ČJ-2016-990656 Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb uzavřená podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝZVA. k předložení nabídky včetně zadávací dokumentace dle ust. 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

VÝZVA. k předložení nabídky včetně zadávací dokumentace dle ust. 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) VÝZVA k předložení nabídky včetně zadávací dokumentace dle ust. 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Evidenční číslo zakázky: LDN 004/2017VZMR Zadavatel - Léčebna dlouhodobě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto:

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto: Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) na zajištění dodávky osobního vozidla 1.

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 631 a násl. Občanského zákoníku č.

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka malého rozsahu na výběr zhotovitele stavebního díla: KANALIZACE A ČOV ŽDÍREC U POHLEDU II. ETAPA - 1 - Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD) 1. Identifikace zadavatele 2.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉ SEKAČKY 1 / 7 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické služby města Příbora Adresa sídla: Štramberská

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY S00RP00P350T ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Břeclav Sídlo: nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav V souladu s ustanovením článku 3 odst. 3 písm. b) směrnice Rady

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje.

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje. PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1127/13 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz DATUM:

Více