MDL16. RC dvoukanálové osvìtlení 10 v jednom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MDL16. RC dvoukanálové osvìtlení 10 v jednom"

Transkript

1 JEDNODUCHOST Kvalita - Spolehlivost Èeský výrobek NÁVOD K POUŽITÍ RC dvoukanálové osvìtlení 10 v jednom Univerzální osvìtlovaè pro modely a makety ZAPOJENÍ Napájení LED napìtím +5V z pøijímaèe viz obr.1. 1) Spojte anody LED RL1 až RL4 a pøipojte je do konektoru K2A a K2B na vývod +RL. Katody jednotlivých LED RL1 až RL4 pøipojte do konektoru K2A a K2B. 2) Spojte anody LED diod SL1 až SL4 a pøipojte je do konektoru K3A a K3B na vývod +SL. Katody jednotlivých LED SL1 až SL4 pøipojte do konektoru K3A a K3B. - Pøipojte LED diody jen na ty pozice, které využijete. - K LED diodám nepøipojujte rezistory. Výstupy dodají jakékoli LED proud 20mA. Na jeden výstup (napø.: SL1A ) mùžete pøipojit jednu 3V LED nebo dvì LED (2,1V+2,1V=4,2V). - Spojením vývodù na konektoru K2A a K2B nebo K3A, K3B (napø.: RL1A s RL1B), zvýšíte proud LED na 20+20=40mA (použijte výkonnìjší LED!). Spojit mùžete libovolný poèet vývodù konektoru K2A a K2B nebo K3A a K3B. Bez programování. Jednoduchý výbìr z nabídky typu osvìtlení. Ovládání: pákou vysílaèe, volantovou soupravou, zmìnou polohy pøepínaèe 2P/3P, poètem pøepnutí 2P/3P pøepínaèe. 4x osvìtlení Auta, TIR, Tanku: - Pravé a levé páry blinkrù indikující smìr jízdy. - Pøední, brzdové a couvací páry svìtel. - Venkovní a majákové páry svìtel. 3x osvìtlení Lodì, èlunu, ponorky: - Pozièní páry svìtel. - Pøední a zadní páry reflektorù. - Kajutové a pomocné páry svìtel. 3x osvìtlení Letadla: - Pozièní páry svìtel. - Antikolizní páry svìtel. CLEVER - Pøistávací a pojíždìcí páry svìtel. Napájení LED napìtím akumulátoru pohonu viz obr.2. - Spojte anody LED ke kladnému (+) pólu akumulátoru pohonu. Poèet pøipojených LED je urèen velikostí napìtí akumulátoru. Ovìøte podle vzorce: Uaku-0,6-(n x Uled). Uaku: napìtí akumulátoru, n: poèet LED, Uled: napìtí LED. - Zapojení mùžete použít pouze v pøípadì, že výsledek je 0 až 4,4V a napìtí akumulátoru bude maximálnì 24V. - Možnost zapojení až 96 LED diod na výstupy RL a až 96 LED diod na výstupy SL. - V pøípadì, že pro osvìtlení používáte samostatný akumulátor, pak zapojte i mínus pól akumulátoru do konektoru K1/pin G (GND). - Pø.1: 8-èlánek NiMH (8x1,2V=9,6V), stabilizace 0,6V, v sérii 3ks LED (2,1V). Výpoèet: 9,6V-0,6-(3x2,1)=2,7V. Mùžete použít 3ks LED, napájení dostaèuje. - Pø.2: 3S Li-Pol (3x4V)=12V), stabilizace 0,6V, 5ks LED (2,1V). Výpoèet: 12V-0,6-(5x2,1)=0,9V; Mùžete použít na jeden výstup RL nebo SL 5ks standardních LED. Napájení dostaèuje. - Pø.3: 3S-èlánek LiPol (3x4V=12V), stabilizace 0,6V, 1ks LED (2,1V). Výpoèet: 12V-0,6-(1x2,1)=9,3V. Nemùžete použít 1ks LED, výsledek je vìtší jak 4,4V, došlo by k pøetížení. Zvyšte poèet LED, nebo zapojte anodu LED do K2 / K3, vývod +RL nebo +SL rev.: 0-02 Vyhrazujeme si právo na zmìny bez upozornìní uživatele 1

2 obr.1 AC nebo DC Regulátor 2 Napájení anod LED napìtím +5V z pøijímaèe kabel øízení regulátoru do spodního K1 (mimo 5, 8 ) kabel øízení serva do horního K1 Napájení anod LED napìtím akumulátoru pohonu (s možností pøipojení vypínaèe) obr.2 Vypínaè Akumulátor pohonu V1 - + Servo SL1 B RL1 B K2 K3 spodní kabel R S K1 SL1 A RL1 A horní kabel S obr.3 spodní piny R K1 A B K 1 K 2 K 3 S5V S G +SL SL4 SL3 SL2 SL1 +RL RL4 RL3 RL2 RL1 Pøipojení vypínaèe (napájení z pøijímaèe) SL1B RL1B Kanál plynu Kanál serva No:EB01 SL1 A RL1 A Pøijímaè Vypínaè V1 +SL ZAPOJENÍ KABELU ØÍZENÍ REGULÁTORU - Napájení pøijímaèe z BEC Regulátor regulátoru: Ponechte v kabelu konektoru øízení všechny piny. - Napájení pøijímaèe z pøijímaèových akumulátorù: Vysuòte z Regulátor konektoru pin s èerveným vodièem. - Napájení pøijímaèe z externího BEC: Vysuòte z konektoru pin s èerveným a hnìdým vodièem, piny Regulátor zaizolujte. INSTALACE - Zapojte kabel øízení R do pøijímaèe (kanál øízení regulátoru) a kabel øízení regulátoru pøipojte do spodního konektoru K1R. Kabel øízení S zapojte do pøijímaèe (kanál øízení serva) a kabel øízení serva pøipojte do horního konektoru K1S. Kabely øízení R a S mùžete také pøipojit do samostatných nezávislých kanálù pøijímaèe. - Ke konektorùm K2 a K3 mùžete vodièe pøipájet nebo použít protikusy konektorù. Vývody LED zkra te na délku 5mm, prodlužte kabelem a zaizolujte. - Barvy i typy do série zapojených LED mùžete kombinovat. - Vývody +RL (A+B), +SL (A+B) urèené pro napájení LED jsou vnitønì navzájem spojené. - V pøípadì, že chcete osvìtlení vypínat, pak spojte všechny anody LED RL1 až RL4 a SL1 až SL4 dohromady a tento spoleèný vývod pøipojte na kontakt vypínaèe V1 (viz obr.3). Druhý kontakt vypínaèe pøipojte do konektoru K2 pin +RL. Vypínaè umístìte v modelu vedle vypínaèe regulátoru. - Polarita LED: seøíznuté pouzdro (obvykle kratší vývod) je mínus K (Katoda). - Pøed pøipojením napájení zkontrolujte Pozvednìte západku a vysuòte kabel A+ - K - K + A správnost pøipojení všech kabelù a svítivých LED diod. - Zkontrolujte správnost zapojení podle obr.1. Zapnìte model, LED bliknou a v závislosti na øízení se budou rozsvìcovat / blikat. - Pøi napájení pod 5V dochází ke snižování intenzity svícení LED. - Pøi výpadku signálu (> 0,5s) budou LED postupnì blikat. 3

3 4 JEDNODUCHÝ VÝBÌR TYPU MODELU: V základním nastavení (pùvodní hodnoty od výrobce) je vybráno 1 Auto 1. Zapnìte vysílaè, nastavte páku na Maximum. Pøipojte kabel S. Páku na Neutrál, LED SL1 1x blikne. Auto 1 Auto 2 Auto 3 Páku do Minima, LED SL1 1x blikne. 4 Auto 4 5 Loï 1 6 Loï 2 7 Loï 3 8 Letadlo 1 9 Letadlo 2 10 Letadlo 3 Pøipojte napájení. SL1až 4 bliknou. LED SL1 zaènou po dvou sekundách postupnì blikat od 1x krátkého bliknutí, 2x krátkého bliknutí atd... až po 2x dlouhé bliknutí a znovu od 1x krátkého bliknutí, dokud nedojde k vybrání typu modelu Za 10s LED SL1 4 x krátce blikne Páku ponechte v Minimu nebo v Neutrálu Po doblikání požadované kombinace pøesuòte a ponechte páku v Maximu. LED SL1 se rozsvítí. Vypnìte napájení. Vybraný typ modelu zùstává v osvìtlovaèi i po odpojení napájení. Pokud nedodržíte postup, pøejde osvìtlovaè do provozního stavu. Zadní obrysová, Couvací, RL1A, RL1B Brzda, TYPY MODELÙ A MAKET: Levé blinkry SL1A, SL1B Maják, Rampa, Pravé blinkry, SL2A, SL2B LED Svìtla Volant Volant Volant SL1 levé blinkry - - SL2 pravé blinkry - - SL3 rampa SL4 zadní obr. LED Svìtla Volant Volant Volant SL1 levé blinkry - - SL2 pravé blinkry - - SL3 rampa SL4 pøední obr. svítí 100% svítí 50% bliká pomalu - nesvítí. Vnitøní, Pøední obrysová, 1 Auto 1 (ovládání: R - øízení regulátoru, S - øízení serva smìru) RL2 brzdová RL3 vnitøní RL4 pøední obr. Evropská 2 Auto 2 (ovládání: R - øízení regulátoru, S - øízení serva smìru) RL2 pøední RL3 vnitøní RL4 brzda + obr. Americká 5

4 3 Auto 3 (ovládání: R - øízení regulátoru, S - øízení serva smìru) RL2 brzdová RL3 rampa RL4 pøední obr. LED Svìtla Volant Volant Volant SL1 levé blinkry - - SL2 pravé blinkry - - SL3 maják Záchranáøská SL4 zadní obr. a policejní svítí 100% svítí 50% bliká pomalu bliká rychle 2x záblesk 4 Auto 4 (ovládání: R - øízení regulátoru, S - poètem pøepnutí 2P) RL2 brzdová RL3 vnitøní RL4 pøední obr. LED Svìtla Pøepínaè 0 Pøepínaè 1 SL1 pomocná - SL2 rampa - SL3 maják - SL4 zadní obr. Pozièní, stožár SL2A, SL2B Reflektory pøední, RL1A, RL1B 6 svítí 100% svítí 50% 2x záblesk Pomocná, SL4A, SL4B Kabina, RL3A, RL3B Poètem pøepnutí Maják, SL3A, SL3B Pozièní, SL1A, SL1B Reflektory zadní, RL2A, RL2B Terénní a expedièní Pomocná, RL4A, RL4B 5 Loï 1 (ovládání: jednokanálové S, øízení regulátoru do horního K1) LED Svìtla Neutrál Chod Chod RL1 reflektory p - - RL2 reflektory z - - RL3 kabinová - - RL4 pomocná SL1 pozièní SL2 stožárová SL3 maják SL4 pomocná svítí 100% svítí 50% bliká pomalu bliká rychle - nesvítí 6 Loï 2 (ovládání: R- øízení regulátoru, S - polohou 3P/2P pøepínaèe) LED Svìtla Neutrál Chod Chod RL1 reflektory p - - RL2 reflektory z - - RL3 kabinová - - Pozn.: p-pøední RL4 pomocná z-zadní SL1 pozièní - SL2 stožárová - - SL3 maják - - SL4 pomocná - Polohy páèky pøepínaèe: horní, støední, dolní. 7 Loï 3 (Ovládání: R- øízení regulátoru, S - poètem pøepnutí 2P) LED Svìtla Neutrál Chod Chod RL1 reflektory p - - RL2 reflektory z - - RL3 kabinová - - RL4 pomocná LED Svìtla Pøepínaè 0 Pøepínaè 1 SL1 pozièní - SL2 stožárová - SL3 maják - SL4 pomocná - Poètem pøepnutí svítí 100% svítí 50% bliká rychle 2x záblesk Pozn.: p-pøední z-zadní Pozn.: p-pøední z-zadní 7

5 Maják 2, SL3A, SL3B 8 Letadlo 1 (ovládání: jednokanálové S- polohou 3P/2P pøepínaèe) RL1 pozièní - RL2 záblesková - RL3 maják 1 - RL4 pomocná 1 SL1 pøistávací - - SL2 záblesková - - SL3 maják SL4 pomocná 2 9 Letadlo 2 (R - polohou 3P/2P pøepínaèe, S - polohou 3P/2P) RL1 pozièní - RL2 záblesková - RL3 maják RL4 pomocná 1 SL1 pøistávací - - SL2 záblesková - SL3 maják 2 - SL4 pomocná 2-8 Záblesková, SL2A, SL2B Záblesková, RL2A, RL2B Pomocná, SL4A, SL4B Pozièní pravé a levé, RL1A, RL1B Pøistávací, SL1A, SL1B Pomocná 1, RL4A, RL4B Maják 1, RL3A, RL3B svítí 100% svítí 50% bliká rychle 1x záblesk 2x záblesk bliká pomalu - nesvítí Polohy páèky pøepínaèe: horní, støední, dolní. Kabel R nezapojujte 10 Letadlo 3 (R - polohou 3P/2P pøepínaèe, S - poètem pøepnutí 2P) RL1 pozièní - RL2 záblesková - RL3 maják RL4 pomocná 1 LED Svìtla Pøepínaè 0 Pøepínaè 1 SL1 pøistávací - SL2 záblesková - SL3 maják 2 - SL4 pomocná 2 - Poètem pøepnutí svítí 100% svítí 50% bliká rychle 1x záblesk 2x záblesk Polohy páèky pøepínaèe: horní, støední, dolní. - nesvítí ØÍZENÍ 1) Ovládání dle polohy: páky plynu, pøepínaèe, volantu. Chod vzad (u letadel klidová - stop), brzda, neutrál (u auto / loï klidová - stop), chod vpøed. U volantu jeho natoèení (vlevo, vpravo, rovnì). Místo páky lze použít i dvoupolohový 2P nebo 3P pøepínaè. 2) Ovládání dle poètu pøepnutí 2P pøepínaèe. LED SL se vybírá rychlou (ménì jak 0,4s) zmìnou polohy pøepínaèe z dolní do horní polohy a zpìt do dolní polohy. a) Poèet rychlých zmìn urèuje, která LED SL bude vybrána (rychlé 3x pøepnutí z dolní do horní polohy a zpìt do dolní polohy vybere tøetí LED SL3). 5x rychlým pøepnutím mùžete ovládat naráz všechny LED SL. b) Po výbìru LED SL mùžete LED zapnout (1) pøepnutím pøepínaèe z dolní do horní polohy a po zapnutí LED pøepnìte pøepínaè zpìt do dolní polohy. c) Vypnout (0) LED SL lze pøepnutím pøepínaèe z dolní do horní polohy a po vypnutí LED pøepnìte pøepínaè zpìt do dolní polohy. Další pøepnutí pøepínaèe z dolní do horní polohy LED znovu zapne. - Pro zapnutí nebo vypnutí jiné LED SL postupujte dle bodu 2a). 3) Pøi výpadku signálu delším jak 0,5s budou LED postupnì blikat. 9

6 10 TECHNICKÉ ÚDAJE Napájecí napìtí øídící elektroniky: +5 V z konektoru JR (3,5V-8V) Napájecí napìtí externího akumulátoru: +4 až 24V. Odbìr proudu klidový: cca.0,01a Odbìr proudu provozní: 0,030 až 0,35A (dle zátìže) Proud RL1-RL4 a SL1-SL4: cca.20ma (nezávisí na typu LED) Signálová ochrana maskuje výpadek signálu po dobu: 0,5s Øízení (kladné impulsy): T=5 30ms, t=1,5ms, ± 0,7ms Rozmìry DxŠxV (mm) / Hmotnost: 20 x 36 x 4 mm / 11g Teplota okolí: -10 až + 40 C Verze HW / SW: 1.1 / 4.2 Urèené prostøedí: obytné, obchodní a lehkého prùmyslu! POKYNY PRO PROVOZ A BEZPEÈNOSTNÍ PRAVIDLA - Osvìtlovaè je urèen pouze pro osvìtlení modelù a maket. - Pøed použitím si pøeètìte návod a øiïte se jeho pokyny! - Nepøekraèujte mezní hodnoty proudù, napìtí a tepelných ztrátových výkonù. - Nepøipojujte vyšší napájecí napìtí akumulátorù, než je povoleno. Nedobíjejte akumulátory, pokud jsou pøipojeny k výrobku. Zajistìte, aby nedošlo k pøepólování napájení osvìtlovaèe. - Chraòte pøed agresivním prostøedím, vniknutí cizích pøedmìtù, tekutin, støíkající vodì, snìhu do výrobku. Pøinesete-li osvìtlovaè z chladného do teplého prostøedí, poèkejte 20 minut, než ho pøipojíte k napájení. - Nedívejte se na rozsvícené LED diody z krátké vzdálenosti z dùvodu vysoké intenzity svìtla vyzaøovaných z LED. - Pozor! Používat jen pod dohledem dospìlé osoby! Osvìtlovaè uložte mimo dosah malých dìtí! Chraòte pøed nárazy a pády. - Chybná montáž, zapojení, nedodržení bezpeènostních pravidel osvìtlovaèe mùže zpùsobit ohrožení obsluhy, znièení osvìtlovaèe a jeho vznícení! Poškození se mùže projevit až po nìkolikerém pozdìjším použití osvìtlovaèe! - Provádìjte údržbu pøipojení, zaizolování a montáže po každém použití. - Vykazuje-li osvìtlovaè závadu, vyøaïte jej z provozu a zašlete jej do servisu. Dìkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek znaèky DSYS. Váš DSYS team OBSAH KOMPLETNÍ DODÁVKY: - vèetnì návodu k použití: 1 ks - super LED, 5mm, 20mA: 16 ks (4x bílá /3,2V, 4x èervená /2,1V, 4x žlutooranžová /2,1V, 4x modrá /3,2V) - konektor J5: 4 ks - smrš ovací bužírka 2mm, délky 80mm: 3 ks - prodlužovací dvoužilový kabel délky 2m: 1 ks DALŠÍ VÝROBKY: - Regulátory MDE i v provedení W s ochranou proti støíkající vodì, snìhu a prachu - Mini 4,5A regulátor MDD4 - MDP3: programátor se ètyømístným LED displejem - MDU4: programátor - USB s grafickým prostøedím dsyslink - MDOP1: optické oddìlení øízení regulátoru nebo serva - MD8LA: LED osvìtlovaè a spínaè (jedno kanálové øízení) - MDS4: univerzální spínaè / regulátor (dvou kanálové øízení) - MDPA1, MDPA2: RC analyzátor (U, I, P, t, RPM, Šíøka pulsù) Více informací a návody ke stažení na: ZÁRUKA: 24 mìsícù. Poskytujeme odborné poradenství, rychlý záruèní i pozáruèní servis. Vykazuje-li výrobek závadu, zašlete jej k opravì do servisu. S výrobkem zašlete popis závady. Záruka se nevztahuje na vady zpùsobené nevhodným použitím, nesprávnou manipulací, zásahem do výrobku, použitím nevhodného pøíslušenství. ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ: V pøípadì, že výrobek dosloužil a chcete jej zlikvidovat, odevzdejte jej do ekodvora, prodejci nebo výrobci. Technickou podporu, servis a informace žádejte na: Tel: Adresa výrobce a servisu: Z. David, Hrušòová 12, Brno , internet: Objednávky zasílejte na: Modeláøská elektronika - vývoj, výroba, záruèní a pozáruèní servis 11

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Obsah 1. Popis GPS 2. P íprava a záznam dat 3. Vyhodnocení získaných dat 4. Záruka a certifikace 5. Kontakt

Obsah 1. Popis GPS 2. P íprava a záznam dat 3. Vyhodnocení získaných dat 4. Záruka a certifikace 5. Kontakt Verze: 8.0 Obsah 1. Popis GPS 1.1. Technická specifikace... 3 1.2. Popis součástí... 4 2. Příprava a záznam dat 2.1. Paměťová karta... 6 2.2. Připojení GPS... 6 2.2.1. Připojení GPS s řízením... 7 2.2.2.

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Studiové blesky MENIK. Návod k použití

Studiové blesky MENIK. Návod k použití Studiové blesky MENIK Návod k použití Směrné číslo (ISO 100) Doba nabytí Regulace výkonu Modelová lampa Teplota chromatičnosti Odpalování blesku Odpalovací napětí Synchronizační vzdálenost Pracovní napětí

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

www.snailinstruments.com www.picaxe.cz www.hobbyrobot.cz

www.snailinstruments.com www.picaxe.cz www.hobbyrobot.cz Začínáme www.snailinstruments.com www.picaxe.cz www.hobbyrobot.cz Co všechno budete potřebovat: počítač třídy PC, vybavený operačním systémem Windows (2000 až W7) mikrokontrolér PICAXE (zde pracujeme s

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Reflexní optický paprskový detektor kouře Návod k použití

Reflexní optický paprskový detektor kouře Návod k použití Reflexní optický paprskový detektor kouře Návod k použití 1. Montáž DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Infračervený paprsek MUSÍ být neustále směřovat mimo jakékoli překážky! Při nedodržení může systém vyvolat signál

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Bezpečnostní upozornění. Výrobek není hračka a musí být umístěn mimo dosah dětí!

Bezpečnostní upozornění. Výrobek není hračka a musí být umístěn mimo dosah dětí! Bezpečnostní upozornění Ovladač rychlosti série Carbon, 15 otáček/75a Obj. č.: 20 90 74 Upozornění! Nárok na záruku se ruší v případě, že dojde k poškození vlivem používání výrobku v rozporu s návodem

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Návod na montáž a zapojení LED pásku

Návod na montáž a zapojení LED pásku Návod na montáž a zapojení LED pásku Návod na montáž a zapojení LED pásku obsahuje důležité pokyny k montáži a zapojení. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FID AVIONICS FT300 GPS/GSM online tracker UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - 1 - Obsah FID AVIONICS FT300 - Uživatelská příručka Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 Obsah balení...3 Zapojení a instalace...4

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V CAR ALARM SYSTEMS CZ NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM 290 289 274 230U 290-24v Pouze pro vozidla 24 V Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

VAROVÁNÍ. Obsah. Snadné použití, obrovské možnosti. Stručný úvod. Základní manuál pro regulátory MAMBA

VAROVÁNÍ. Obsah. Snadné použití, obrovské možnosti. Stručný úvod. Základní manuál pro regulátory MAMBA VAROVÁNÍ Základní manuál pro regulátory MAMBA Pohonný systém je extrémně výkonný, je nutno dodržovat bezpečnostní zásady. Před zkoušením a programováním sejměte z hřídele motoru pastorek. Tak nemůže dojít

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 prog DT 10 DT 20 auto 1 2 3 4 5 6 7 auto set? OK 6720611791-00.1WO Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 Lietuvių

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více