Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu"

Transkript

1 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Projekt: Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice Prioritní osa: 4a Národní podpora cestovního ruchu Integrovaného operačního programu Cíl Konvergence Aktivita: b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu Projekty: Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice Prioritní osa: 4b Národní podpora cestovního ruchu Integrovaného operačního programu Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Aktivita: b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu 1/56

2 Č. j.: / Datum zahájení zadávacího řízení: /56

3 Obsah 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Obecný popis předmětu veřejné zakázky Vymezení předmětu veřejné zakázky Vymezení předmětu veřejné zakázky ve vztahu k projektu Základní terminologie pro potřeby veřejné zakázky Podrobný popis předmětu veřejné zakázky Tvorba webových stránek a komunikačního rozhraní Požadavky zadavatele v rámci Fáze A Aplikace pro správu databáze uchazečů o certifikaci a certifikovaných zařízení Hlavní prezentační vrstvu tvořenou pomocí redakčního systému Aplikace pro správu vzdělávacích akcí Aplikace e-learning Požadavky zadavatele v rámci Fáze B Aplikace pro mobilní zařízení ve verzích pro ios, Android a Windows Mobile Aplikace pro nabídky a poptávky pracovních míst Zúčastněné společnosti prezentační blok Jazykové mutace vytvořeného internetového portálu Požadavky zadavatele ve Fázi C - údržba a provoz webových stránek a komunikačního rozhraní Monitorování veřejné zakázky Fáze a průběh plnění předmětu veřejné zakázky Požadavky zadavatele na zpracování dat a požadavky na zpracování zpráv Spolupráce zadavatele a dodavatele v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky Doba plnění Místo plnění předmětu veřejné zakázky Prohlídka místa plnění: Omezující podmínky pro dobu realizace veřejné zakázky Kvalifikace dodavatelů Splnění kvalifikace Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace Prokázání kvalifikace zahraniční osoby /56

4 5.4. Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Technický kvalifikační předpoklad dle 56 odst. 2 písm. a) zákona Technický kvalifikační předpoklad dle 56 odst. 2 písm. e) zákona Společné ustanovení k bodům 5.4., 5.5. a 5.6. zadávací dokumentace Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Prokazování kvalifikace v případě podání společné nabídky několika dodavateli Změny v kvalifikaci Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli Subdodávky Obchodní a platební podmínky Platební podmínky Fakturační kalendář a oprávnění k fakturaci Zpracování nabídkové ceny Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena Položkový rozpočet minimální požadované členění nabídkové ceny Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Návrh smlouvy Doporučující požadavky na zpracování a členění nabídky včetně dokladů k posouzení splnění kvalifikace Formální požadavky na zpracování nabídky Požadavky na členění nabídky Způsob, doba a místo podání nabídek Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky Dílčí hodnotící kritéria Způsob hodnocení Poskytování dodatečných informací Informace o otevírání obálek Další podmínky a práva zadavatele Přílohy k zadávací dokumentaci /56

5 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu 5/56

6 ZADAVATEL ZadavateI: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám Praha 1 Odpovědný útvar: Odbor cestovního ruchu Aleš Hozdecký, ředitel odboru Kontaktní osoby: PhDr. Helena Hlaváčková Ing. Radek Chaloupka 6/56

7 2. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Otevřené řízení na nadlimitní veřejnou zakázku dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH. 3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1. Obecný popis předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je veřejná zakázka na služby, jejímž cílem je vytvoření webových stránek a komunikačního rozhraní včetně zajištění provozu a údržby vytvořeného portálu (systému), který bude sloužit jako informační podpora pro fungování všech součástí Českého systému kvality služeb (dále jen ČSKS)., Webové stránky budou sloužit k prezentaci ČSKS účastníkům cestovního ruchu a jako zdroj informací pro potencionální uchazeče o certifikaci ČSKS. Komunikační rozhraní bude sloužit ke sdílení informací a zajištění vzájemné komunikace mezi všemi složkami ČSKS. Tato veřejná zakázka není rozdělena na části dle 98 zákona Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky je zařazen do kategorie č. 7 přílohy č. VI. k Nařízení komise (ES) č. 213/2008. Kód klasifikace veřejné zakázky: Kódy CPV: Návrh webových stránek Počítačová archivace Helpdesk a podpůrné služby Systémová podpora Datové služby Ukládání dat Správa dat Webové operační hostingové služby 7/56

8 3.3. Vymezení předmětu veřejné zakázky ve vztahu k projektu Veřejná zakázka Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu bude realizována v rámci projektu Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR. Tento projekt je realizován v rámci Integrovaného operačního programu vždy formou dvou oddělených projektů v cíli Konvergence - CZ.1.06/4.1.00/ a cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (dále jen RKaZ) - CZ.1.06/4.1.00/ spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Forma a věcný obsah obou projektů včetně všech aktivit jsou identické. Vzhledem k tomu, že dle čl. 22 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti musí být finanční prostředky pro oba cíle odděleny, projekty se liší podílem na celkovém finančním objemu projektu - 13/14 finančních prostředků připadne projektu v rámci Cíle Konvergence a 1/14 finančních prostředků připadne projektu v rámci Cíle RKaZ. Projekt a realizované aktivity naplňují cíle prioritní osy 4a, 4b Národní podpora cestovního ruchu Integrovaného operačního programu aktivita b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu. Tento projekt je z 85% hrazen z finančních prostředků Evropské unie a z 15% ze státního rozpočtu ČR. Projekt je realizován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako systémový nástroj státní politiky cestovního ruchu, jehož cílem je dosáhnout měřitelného zvýšení kvality služeb v sektoru cestovního ruchu. Cílem projektu je vytvoření Českého systému kvality služeb (ČSKS) včetně provedení certifikace alespoň u subjektů cestovního ruchu, a to do 30. června ČSKS je inovativní a dobrovolný nástroj primárně určený pro malé a střední podniky působící v cestovním ruchu, jimž je schopen systematicky pomáhat při zvyšování kvality služeb a získávání odborných znalostí a přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti těchto subjektů. ČSKS je manažerským systémem řízení přizpůsobený pro sektor cestovního ruchu. ČSKS je zároveň univerzálním systémem využitelným pro všechny subjekty působící v oblasti cestovního ruchu nebo ve službách. Pro vybrané sektory cestovního ruchu (hotelnictví, gastronomie, turistická informační centra, kempy a chatové osady a služby provozovatelů lanovek a vleků) je nezbytnou podmínkou pro certifikaci těchto subjektů 8/56

9 splnění technických předpokladů kvality (technických standardů), které jsou v kompetenci příslušných profesních sdružení. Platná metodika ČSKS byla v ČR vytvořena expertním týmem na základě veřejné zakázky s využitím MMR ČR zakoupené licence Německého systému kvality služeb (ServiceQualität Deutschland) v předešlé etapě projektu. ČSKS je tvořen třemi základními součástmi, a to: Standard Českého systému kvality služeb - zahrnuje platnou metodiku procesu certifikace Značka kvality ČSKS schválená značka zahrnující hodnotový rámec značky a logo ČSKS včetně platné komunikační strategie ČSKS do roku 2015 Institucionální zabezpečení ČSKS schválený způsob zajištění procesu certifikace dle ČSKS vycházející ze standardu ČSKS a další dokumentace Prostřednictvím této veřejné zakázky bude zajištěn kvalitní způsob zprostředkování informací o ČSKS pro účastníky CR (webové stránky ČSKS), kvalitní způsob zprostředkování informací pro zapojené subjekty s možností jejich přímého přihlášení do systému ČSKS (subjekty v procesu certifikace) a zajištěno komunikační propojení mezi všemi složkami ČSKS (komunikace v rámci ČSKS) včetně údržby vytvořeného systému do roku konce června Tato veřejná zakázka je vytvářena v rámci aktivit 4 a 5 tohoto projektu. Realizace této veřejné zakázky je nezbytnou podmínkou pro zajištění procesu certifikace dle ČSKS jakožto úspěšného dokončení tohoto projektu Základní terminologie pro potřeby veřejné zakázky Pro potřeby veřejné zakázky se následujícími termíny rozumí: Národní systém kvality služeb cestovního ruchu Český systém kvality služeb Standard ČSKS Certifikační místo Jedna se o oficiální název projektu realizovaného a schváleného MMR ČR, který je financován ze strukturálních fondů EU, Integrovaného operačního programu. Jeho cílem je vytvořit Český systém kvality služeb a do certifikovat organizací. ČSKS je inovativní a dobrovolný nástroj primárně určený pro malé a střední podniky působící v cestovním ruchu, jimž je schopen systematicky pomáhat při zvyšování kvality služeb a získávání odborných znalostí a současně přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti těchto subjektů. Metodická součást Českého systému kvality služeb (ČSKS), podle které je prováděna certifikace organizací Certifikační místo sdružuje Specializované pracoviště ČSKS v rámci organizační struktury MMR, Radu pro kvalitu a certifikaci a Hodnotitelské 9/56

10 centrum. Specializované pracoviště ČSKS rámci organizační struktury MMR Jedná se o pracoviště, které je jednotným místem kontaktu pro všechny zainteresované strany. Bude přijímat podklady pro certifikaci, vydávat certifikáty organizacím i trenérům kvality, distribuovat dotazníky pro stupeň II. svolávat Radu pro kvalitu a certifikaci, odpovídat na dotazy veřejnosti. Pracoviště MMR bude při plnění těchto úkolů využívat podpory IT, zejména pak webového portálu, který usnadní komunikaci s organizacemi, veřejností a bude sloužit i k podpoře trenérů I. a II. stupně prostřednictvím e-learningu. Pracoviště bude na základě podkladů hodnotitelského centra udržovat databázi certifikovaných organizací. Centrum pro školení a regionální koordinace Hodnotitelské centrum Jedná se o pracoviště, které řídí tým regionálních koordinátorů (školitelů). S jejich pomocí bude organizovat školení trenérů I. a II. stupně a úspěšným absolventům předávat osvědčení, vydaná specializovaným pracovištěm MMR. Centrum bude zabezpečovat kvalitu a konzistentnost školení a rozvíjet lektorské i odborné dovednosti regionálních koordinátorů. Centrum bude prostřednictvím svých koordinátorů spolupracovat s destinačními managementy. Úkolem centra bude i kontinuálně rozvíjet školicí program pro trenéry prvního a druhého stupně. Při plnění tohoto úkolu bude centrum spolupracovat s koordinátorem vzdělávání při specializovaném pracovišti MMR. Centrum bude autorizovaným subjektem specializovaného pracoviště MMR zabezpečující posuzování shody podle podkladů, dodaných organizacemi, se standardem v prvním i druhém stupni při: Počáteční certifikaci V ročním intervalu Při obnovení platnosti certifikátu Při této činnosti se bude Centrum řídit Manuálem pro hodnocení ČSKS. Centrum bude zároveň vydávat doporučení certifikace. Pro tuto činnost bude centrum využívat služby školených hodnotitelů ČSKS. V procesu certifikace bude oddělené hodnotitelské centrum garancí korektnosti a nezávislosti posuzování. Trenér kvality Komunikační propojení a webové stránky ČSKS Osoba, která úspěšně absolvovala předepsané školení pořádané MMR a získala certifikát Trenér I. stupně ČSKS nebo Trenéra II. stupně ČSKS. Systém, který je vytvářen v rámci této veřejné zakázky a slouží pro zabezpečení procesu certifikace v rámci ČSKS. Slouží ke komunikaci všech cílových skupin a zainteresovaných stran zapojených v projektu. Současně zabezpečuje technickou stránku komunikace, včetně všech vzdělávacích aktivit realizovaných Centrem školení a regionální koordinace 10/56

11 3.5. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je kompletní vytvoření webových stránek ČSKS a komunikačního propojení včetně zajištění provozu a údržby vytvořeného portálu (systému), který bude sloužit jako informační podpora pro fungování všech součástí ČSKS. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě základní součásti: 1. Tvorba webových stránek a komunikačního rozhraní tato část zahrnuje vytvoření webových stránek a komunikačního rozhraní zahrnující vybrané aplikace a je rozdělena do dvou základních fází, a to Fáze A a Fáze B. Webové stránky a komunikační rozhraní budou mít tři hlavní funkce: Komunikační - zajištění komunikačního propojení mezi všemi složkami ČSKS (Certifikační místo, Centrum pro školení a regionální koordinaci, Rada pro kvalitu a certifikaci a uchazeči o certifikaci) sloužící pro výměnu a sdílení informací mezi těmito složkami Zprostředkující - zajištění kvalitního způsobu zprostředkování informací pro subjekty CR s možností jejich přímého přihlášení do systému ČSKS sloužící zejména pro subjekty zapojené do procesu certifikace v rámci ČSKS Informační - zajištění kvalitního způsobu poskytování informací pro účastníky CR, případně širokou odbornou a laickou veřejnost, která bude mít zájem o informace o ČSKS, 2. Údržba webových stránek a komunikačního rozhraní - tato část je Fází C a zahrnuje zajištění provozu a údržby vytvořeného portálu (systému) včetně veškerého technického a technologického vybavení využívaného k jeho provozu včetně zajištění způsobu zálohování dat a ochrany vůči virům a jiným hrozbám, které by mohly narušit chod celého portálu (systému) Tvorba webových stránek a komunikačního rozhraní V rámci této části veřejné zakázky bude vytvořen webový portál, jehož vznik bude rozdělen do časově oddělených fází, a to Fáze A, Fáze B (viz bod č. 3.7 zadávací dokumentace) Požadavky zadavatele v rámci Fáze A Ve Fázi A bude vytvořeno komunikační rozhraní, tvořící stěžejní součást webový stránek a vybrané aplikace. Komunikační rozhraní bude sloužit jako spojující článek zajišťující komunikační propojení mezi všemi složkami ČSKS. Členění sekcí a podsekcí bude rozdílné 11/56

12 pro složky ČSKS, pro koncové zákazníky, pro uchazeče o certifikaci a certifikované společnosti. Schéma č. 1 Struktura webových stránek a komunikačního rozhraní ve Fázi A Webové stránky budou ve Fázi A obsahovat tyto subsystémy (aplikace): 1. Aplikace pro správu databáze: a. uchazečů o certifikaci; b. uchazečů o vybraná školení; c. certifikovaných zařízení; 2. Hlavní prezentační vrstvu tvořenou pomocí redakčního systému ve variantě pro stolní PC; 3. Aplikace pro správu vzdělávacích akcí; 4. Aplikace e-learning zabezpečující vybraná školení; Dodavatel musí garantovat, že ve Fázi A projdou všechny aplikace testováním pomocí Heuristické evaluace podle těchto bodů: a) Koncový uživatel stále vidí aktuální stav aplikace; b) Jednoduché, uživatelsky přívětivé prostředí aplikace; 12/56

13 c) V případě chybného rozhodnutí uživatele možnost návratu zpět minimálně o jeden krok, uživatel nesmí být omezen aplikací provést opravný příkaz; d) Jednoznačné označování funkčních tlačítek a odkazů, každá funkce je označena jednoznačným termínem ideálně takovým, který je běžně používán v dané souvislosti; e) Aplikace musí být navržena tak, aby předem eliminovala chybné kroky uživatele; f) Aplikace musí obsahovat pomocné hlášky řešící jednotlivé chybné kroky, s případným postupem pro správné řešení. Všechny aplikace musí mít jednotné uživatelské prostředí pro uživatele a uživatelské skupiny. Do portálu budou přistupovat čtyři hlavní kategorie uživatelů s rozličnými právy přístupu, kterými jsou: I. správce systému a databáze nejvyšší oprávnění v systému II. hodnotitelé, lektoři, správci e-learningu III. uchazeči o certifikaci, certifikovaná zařízení IV. koncoví uživatelé (široká veřejnost) nejnižší oprávnění v systému Každá z těchto skupin přistupuje k datům z různého úhlu pohledu, se specifickým oprávněním, a se samostatnou prezentační vrstvou, případně specifickým rozhraním pro zadávání a úpravu dat. Požadavky na kategorii uživatele: Správce systému a databáze Úroveň správce redakčního systému a databáze umožňuje spravovat nastavení oprávnění uživatelů, vytvářet a editovat obsah stránek, vytvářet a upravovat elektronické formuláře, vytvářet a upravovat šablony vzhledu a vytvářet a upravovat databázi zařízení. Správa uživatelů a rolí, rozdělení práv a rolí, delegace oprávnění; o správa uživatelů včetně kontaktů, hesel apod., o vytváření skupin uživatelů, o správa oprávnění uživatelů a skupin k jednotlivým částem systému, o vytváření workflow pro skupiny uživatelů. Kompletní správa databáze, s přístupem ke všem statistickým výstupům, včetně jejich konfigurace, informací od hodnotitelů i od koncových uživatelů Kompletní správa prezentační vrstvy - redakčního systému 13/56

14 Kompletní správa databáze školení Kompletní správa e-learningového systému Kompletní správa aplikace pro nabídky a poptávky pracovních míst. Požadavky na kategorii uživatele: Hodnotitelé, lektoři, správci e-learningu Do této skupiny patří všichni hodnotitelé, regionální koordinátoři, školící společnost a jejich zaměstnanci (lektoři) a lektoři e-learningu. Přístup k materiálům a informacím potřebným pro činnost hodnotitele; Přístup k zápisu hodnocení; Přístup k lektorským informacím o kurzech, nahrávání materiálů ke kurzům; Vytváření lekcí e-learningu, vytváření otázek testů, hodnocení a další související činnosti. Požadavky na kategorii uživatele: Uchazeči o certifikaci, certifikovaná zařízení Přístup k materiálům; Přístup k e-learningu; Přístup k registraci na školení; Přístup k sekci pracovních nabídek a poptávek (bude vytvořeno, až ve Fázi B viz bod č zadávací dokumentace); Přistup k formulářům potřebným pro certifikaci Přístup k editaci informací o vlastním zařízení, možnost nahrávání multimediálních informací (fotografie, videa, virtuální prohlídky) a možnost vytvoření virtuální prohlídky zařízení. Požadavky na kategorii uživatele: Koncoví uživatelé (široká veřejnost) Přístup k hlavní prezentační vrstvě ze stolního PC nebo mobilních zařízení; Přístup k aplikaci ke stažení pro ios, Android a Windows Mobile umožňující vyhledání certifikovaných zařízení a jejich zpětné hodnocení (bude vytvořeno, až ve Fázi B viz bod č zadávací dokumentace); Přihlášení a činnosti jednotlivých uživatelů musí být logovány. 14/56

15 Aplikace pro správu databáze uchazečů o certifikaci a certifikovaných zařízení Aplikace pro správu databáze uchazečů o certifikaci a certifikovaných zařízení, včetně systému hodnocení zákazníky, je jednou ze stěžejních aplikací celého portálu. Technická specifikace: 1) Možnost vytváření stromové struktury kategorií záznamů; 2) Možnost vytváření číselníků (parametrických, číselných i textových) závislých na kategoriích i na sobě navzájem tak, aby bylo možné podmiňovat jejich vyplnění; 3) Možnost ukládání záznamů o zařízeních čekajících na certifikaci a certifikovaných zařízeních, a to s následujícími parametry: a. název a popis záznamu, b. kontaktní informace, včetně GPS lokace, s možností zadání této lokace přímo na mapě, c. informace o otevíracích dobách zařízení, d. zatřídění do libovolného počtu odpovídajících kategorií, e. volba a vyplnění hodnot k souvisejícím číselníkům, f. související informace o provozovateli, g. multimediální obsah (fotografie, videa, panoramatické fotografie, zvukové soubory), práce s multimediálními soubory, h. libovolné soubory. 4) Možnost parametrického vyhledávání na základě kategorií, lokality, číselníků i pomocí fulltextového vyhledávání. Výsledky vyhledávání musí systém umožňovat ukládat pro další použití nebo opakované vyhledávání; 5) Generování volitelných statistických výstupu na základě číselníků, kategorií a územní jednotky s výstupem do tabulek, grafů, případně kartogramů nebo kartodiagramů, v závislosti na povaze statistických informací; 6) Volitelný export dat do XML nebo CSV, na základě filtrů a definovaných číselníků. Předem nastavené exporty bude možné zpřístupnit třetím stranám pomocí unikátní URL adresy; 7) Importní / exportní rozhraní pro výměnu informací s celorepublikovými nebo regionálními portály. 15/56

16 Veškeré změny v systému musí být logovány a musí být dostupná jejich historie (archivace dat). Pro volitelné typy změn u záznamů musí systém podporovat definování schvalovacího workflow. Úpravy v databázi bude možné provádět jak přes hlavní rozhraní, tak i přes uživatelské rozhraní, určené pro certifikované subjekty. Rozsah možných úprav bude určovat administrátor. Všechny úpravy budou podléhat nastavenému workflow a budou logovány. Aplikace musí provádět automatickou kontrolu dat. Správce musí být schopen definovat cyklus, ve kterém systém automaticky vyzve certifikované zařízení ke kontrole aktuálnosti zaznamenaných dat. Pokud ke kontrole ze strany certifikovaného zařízení nedojde, musí na tuto skutečnost upozornit správce databáze, který buď aktualizaci provede sám, nebo rozhodne o dočasném, případně úplném vyřazení zařízení z databáze. Součástí aplikace musí být taktéž prostředí pro správu hodnotících otázek uživatelů i hodnotitelů. Aplikace musí umožnit správci úplnou kontrolu nad definicí otázek, sdružování do skupin, ovlivnění pořadí, způsobu zobrazení. Hodnocení uživatelem bude probíhat pomocí stupnice spokojenosti na základě položených dotazů. Pro každou kategorii služeb budou pomocí Aplikace pro správu databáze certifikovaných zařízení a uchazečů o certifikaci vytvořeny skupiny dotazů spokojenosti. Systém musí umožnit sběr demografických údajů, například o věku hodnotitele, typu pobytu (služební cesta, dovolená) a podobně. Hodnocení musí byt uživateli umožněno jednoduchou formou, například výběrem počtu hvězdiček, nebo jinou formou. Kromě odpovědí pomocí stupnice spokojenosti bude možné, aby uživatel mohl přidávat i textové komentáře, případně fotografie nebo videa. Data získaná touto formou budou využita pro statistické účely ve volitelných statistických výstupech Aplikace pro správu databáze uchazečů o certifikaci a certifikovaných zařízení. Kompletní výsledky hodnocení musí být přístupné také provozovatelům zařízení pod jejich heslem. Hodnocení uživatelem bude možné provádět na stránkách portálu v podsekci Seznam certifikovaných společností ve verzi pro stolní počítače a ve Fázi B mobilní počítače, a dále pomocí mobilní aplikace. Aplikace taktéž musí umožňovat správci generování hromadné korespondence, formou rozesílání ů, včetně příloh s možností definovat skupiny obeslaných nebo využít uložené výsledky vyhledávání. Aplikace musí být dostatečně robustní, aby zvládala dostatečný počet požadavků od prezentační vrstvy při zobrazování informací pro širokou veřejnost a zároveň byla dostatečně pružná pro zadávání a úpravy dat administrátory. 16/56

17 Hlavní prezentační vrstvu tvořenou pomocí redakčního systému Redakční systém musí poskytovat robustní a kompletní portálové služby, potřebné pro vytvoření jednotného prostředí pro personalizovaný přístup k obsahu a integrovaným aplikacím. Ve Fázi A bude vytvořeno pouze ve variantě pro stolní PC. Funkční požadavky Kompletní správa struktury webu s neomezenou hloubkou stromové struktury; Vytváření a editace článků pomocí komfortního rich-text editoru; Možnost editace nastavení vizuální podoby stránek pomocí CSS ve verzi 2 a 3; Schvalovací workflow článků; Podpora vytváření verzí článků a jejich archivace; Konfigurovatelná archivace článků (nastavení dne archivace); Tagování článků, možnost přidání neomezeného počtu tagů, správa tagů (editace, slučování), výpisy článků dle tagů a jejich kombinace; Možnost opatřit články vlastními metadaty; Personalizace obsahu; Možnost vkládání obrázků ve formátech JPG, PNG, GIF (včetně animovaného) a včetně formátů, které pro zobrazení na webu musí umět systém automaticky konvertovat (TIFF, RAW, apod.); Možnost vkládání flash prvků ve formátu SWF; Možnost vkládání video souborů ve standardních formátech s možností konverze do formátu přehratelného ve webovém prohlížeči. Systém zároveň musí obsahovat přehrávač pro konvertovaná videa; Možnost vkládání audio souborů ve standardních formátech s možností konverze do formátu přehratelného ve webovém prohlížeči. Systém zároveň musí obsahovat přehrávač pro konvertované audio; Možnost hromadného nahrávání souborů, včetně adresářů a podadresářů, přes webové rozhraní, bez nutnosti instalovat další podpůrné programy; Možnost vyhledávání v článcích včetně příloh; Možnost copy-paste textu z Wordu, Excelu apod. do rich-text editoru, se zachováním prvků formátování a odstraněním přebytečných tagů; Systém musí podporovat více jazykových mutací, včetně vyhledávání. Systém musí umožňovat vytváření různých struktur pro jednotlivé jazykové mutace; Stránky generované redakčním systémem musí být validní ve zvolené specifikaci jazyka 17/56

18 (XHTML 1.0 Strict nebo HTML5); Automatické generování sitemap; Automatické generování RSS dle nastavení správce systému; Možnost propojení se sociálními sítěmi; Možnost zasílání odkazů na článek em; Možnosti tisku článků; Statistiky činnosti uživatelů. Další požadované aplikace redakčního systému: Ankety s možností zadávání více otázek k jedné anketě; Kvízy s možností zadávání více otázek k jednomu kvízu; Diskuze k článkům, i samostatně stojící, s možností moderování; Notifikace nových článků na uživatelům, kteří si přejí být tímto způsobem informováni; Aktuality, možnost vytváření aktualit ze článků; Vytváření webových formulářů přímo správcem systému, ukládání dat zaslaných uživateli do databáze, možnost exportu do CSV. Redakční systém musí umožňovat hromadné operace s články a strukturou, jako je její přesouvání, hromadné autorizace a podobně tak, aby byla maximálně zjednodušena práce správce webu. Pravidla pro vytvoření webových stránek Stránky musí být vytvořeny dle závazných pravidel, která určují, jak by měla být webová prezentace vytvořena tak, aby byla validní (tzn. přístupná i zdravotně postiženým). Česká pravidla přístupnosti jsou zakotvená ve vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) ke které existuje i metodický pokyn. Zadavatel požaduje, aby byla dodržena především následující pravidla: Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení musí mít svou textovou alternativu. Taktéž informace sdělované pomocí skriptů, appletů, obrázků a obdobných doplňků musí být dostupné bez kteréhokoliv z těchto doplňků na straně uživatele. Barvy prostředí musí být dostatečně kontrastní. Pro určení velkosti písma nesmí být použity absolutní jednotky a předpisy určující typ písma musí obsahovat celou rodinu písem. 18/56

19 Obsah webové stránky musí řídit uživatel, obsah stránky se mění, pouze pokud uživatel aktivuje určitý prvek. Webová stránka bez přímého příkazu nesmí manipulovat uživatelským prostředím, pokud na to není uživatel výslovně upozorněn. Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn. Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá ani nevyžaduje konkrétní způsob použití ani konkrétní výstupní či ovládací zařízení. Redakční systém musí stránky generovat takovým způsobem, aby byly dobře čitelné pro vyhledávače, a tedy obsahovaly technickou optimalizaci pro vyhledávače SEO. Jedná se především o celkovou velikost stránky, správné použití meta tagů, keywords, description, title, robots a o správně generovanou sémantiku struktury dokumentu, použití nadpisů H1 až H6. Nezanedbatelným kritériem je taktéž velikost stránky, která by neměla přesáhnout 40kb. Podoba a struktura webových stránek Stránky musí být koncipovány tak, aby uživatele vždy co nejjednodušším způsobem dovedly k cíli. Navigace musí být přehledná, z každé stránky se uživatel musí jednoduše dostat na titulní stránku. Stránky musí obsahovat drobečkovou navigaci. Struktura hlavní sekce zákazníci V této sekci budou uveřejněny informace pro koncové uživatele, kteří by zde měli bez problémů nalézt požadované informace. Celá tato část webových stránek ČSKS by měla být přístupná i pro osoby zrakově postižené. Podrobný vyhledavač certifikovaných společností; o tříditelné výsledky vyhledávání. Seznam certifikovaných společností; o prezentace jednotlivých společnosti, o oblíbené, o mapa. Základní informace; o informace o ČSKS, o informace o certifikaci, o cíle a přínosy. O certifikaci; Stížnosti a podněty; Statistika; 19/56

20 Kontakty. Podsekce Podrobný vyhledavač certifikovaných společností Tato vrstva umožní podrobné vyhledávání, na základě parametrů vybraných správcem, které jsou součástí databáze certifikovaných zařízení. Výsledky vyhledávání se pak zobrazí obdobným způsobem jako podsekce Seznam certifikovaných společností. Podsekce Seznam certifikovaných společností Seznam certifikovaných společností bude umožňovat třídění a řazení dle preferencí uživatele, bude obsahovat více druhů výpisů, minimálně stručný a detailní. Každé zařízení si bude moci uživatel uložit do skupiny Oblíbené. Součástí prezentace bude zobrazení certifikovaných společností nad interaktivní mapou. Interaktivní mapa bude umožňovat veškeré běžné úkony (zoom, volba zobrazených vrstev v tomto případě kategorie společností). Prezentace jednotlivých společností bude kromě textových informací obsahovat i parametrické informace z databáze a multimediální informace. Z multimediálních informací se bude jednat o fotografie uspořádané fotogalerií, virtuální prohlídky, videa. U každé společnosti bude možné uživatelem provést hodnocení. Hodnocení uživatelem bude probíhat pomocí stupnice spokojenosti na základě položených dotazů. Pro každou kategorii služeb budou pomocí Aplikace pro správu databáze certifikovaných zařízení a uchazečů o certifikaci vytvořeny skupiny dotazů spokojenosti. Uživatel si bude moci vybrat mezi stručným dotazníkem (například 5 otázek) a podrobnějším dotazníkem (až 30 otázek). Systém musí umožnit sběr demografických údajů, například o věku hodnotitele, typu pobytu (služební cesta, dovolená) a podobně. Hodnocení musí byt uživateli umožněno jednoduchou formou, například výběrem počtu hvězdiček, nebo jinou formou. Kromě odpovědí pomocí stupnice spokojenosti bude možné, aby uživatel mohl přidávat i textové komentáře, případně fotografie nebo videa. Data získaná touto formou budou využita pro statistické účely ve volitelných statistických výstupech Aplikace pro správu databáze certifikovaných zařízení a uchazečů o certifikaci. Podsekce Základní informace Tato vrstva se bude dále dělit na další tři podvrstvy, které budou obsahovat základní informace o Českém systému kvality služeb. 20/56

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 215 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více