Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu"

Transkript

1 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Projekt: Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice Prioritní osa: 4a Národní podpora cestovního ruchu Integrovaného operačního programu Cíl Konvergence Aktivita: b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu Projekty: Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice Prioritní osa: 4b Národní podpora cestovního ruchu Integrovaného operačního programu Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Aktivita: b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu 1/56

2 Č. j.: / Datum zahájení zadávacího řízení: /56

3 Obsah 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Obecný popis předmětu veřejné zakázky Vymezení předmětu veřejné zakázky Vymezení předmětu veřejné zakázky ve vztahu k projektu Základní terminologie pro potřeby veřejné zakázky Podrobný popis předmětu veřejné zakázky Tvorba webových stránek a komunikačního rozhraní Požadavky zadavatele v rámci Fáze A Aplikace pro správu databáze uchazečů o certifikaci a certifikovaných zařízení Hlavní prezentační vrstvu tvořenou pomocí redakčního systému Aplikace pro správu vzdělávacích akcí Aplikace e-learning Požadavky zadavatele v rámci Fáze B Aplikace pro mobilní zařízení ve verzích pro ios, Android a Windows Mobile Aplikace pro nabídky a poptávky pracovních míst Zúčastněné společnosti prezentační blok Jazykové mutace vytvořeného internetového portálu Požadavky zadavatele ve Fázi C - údržba a provoz webových stránek a komunikačního rozhraní Monitorování veřejné zakázky Fáze a průběh plnění předmětu veřejné zakázky Požadavky zadavatele na zpracování dat a požadavky na zpracování zpráv Spolupráce zadavatele a dodavatele v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky Doba plnění Místo plnění předmětu veřejné zakázky Prohlídka místa plnění: Omezující podmínky pro dobu realizace veřejné zakázky Kvalifikace dodavatelů Splnění kvalifikace Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace Prokázání kvalifikace zahraniční osoby /56

4 5.4. Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Technický kvalifikační předpoklad dle 56 odst. 2 písm. a) zákona Technický kvalifikační předpoklad dle 56 odst. 2 písm. e) zákona Společné ustanovení k bodům 5.4., 5.5. a 5.6. zadávací dokumentace Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Prokazování kvalifikace v případě podání společné nabídky několika dodavateli Změny v kvalifikaci Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli Subdodávky Obchodní a platební podmínky Platební podmínky Fakturační kalendář a oprávnění k fakturaci Zpracování nabídkové ceny Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena Položkový rozpočet minimální požadované členění nabídkové ceny Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Návrh smlouvy Doporučující požadavky na zpracování a členění nabídky včetně dokladů k posouzení splnění kvalifikace Formální požadavky na zpracování nabídky Požadavky na členění nabídky Způsob, doba a místo podání nabídek Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky Dílčí hodnotící kritéria Způsob hodnocení Poskytování dodatečných informací Informace o otevírání obálek Další podmínky a práva zadavatele Přílohy k zadávací dokumentaci /56

5 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu 5/56

6 ZADAVATEL ZadavateI: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám Praha 1 Odpovědný útvar: Odbor cestovního ruchu Aleš Hozdecký, ředitel odboru Kontaktní osoby: PhDr. Helena Hlaváčková Ing. Radek Chaloupka 6/56

7 2. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Otevřené řízení na nadlimitní veřejnou zakázku dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH. 3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1. Obecný popis předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je veřejná zakázka na služby, jejímž cílem je vytvoření webových stránek a komunikačního rozhraní včetně zajištění provozu a údržby vytvořeného portálu (systému), který bude sloužit jako informační podpora pro fungování všech součástí Českého systému kvality služeb (dále jen ČSKS)., Webové stránky budou sloužit k prezentaci ČSKS účastníkům cestovního ruchu a jako zdroj informací pro potencionální uchazeče o certifikaci ČSKS. Komunikační rozhraní bude sloužit ke sdílení informací a zajištění vzájemné komunikace mezi všemi složkami ČSKS. Tato veřejná zakázka není rozdělena na části dle 98 zákona Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky je zařazen do kategorie č. 7 přílohy č. VI. k Nařízení komise (ES) č. 213/2008. Kód klasifikace veřejné zakázky: Kódy CPV: Návrh webových stránek Počítačová archivace Helpdesk a podpůrné služby Systémová podpora Datové služby Ukládání dat Správa dat Webové operační hostingové služby 7/56

8 3.3. Vymezení předmětu veřejné zakázky ve vztahu k projektu Veřejná zakázka Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu bude realizována v rámci projektu Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR. Tento projekt je realizován v rámci Integrovaného operačního programu vždy formou dvou oddělených projektů v cíli Konvergence - CZ.1.06/4.1.00/ a cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (dále jen RKaZ) - CZ.1.06/4.1.00/ spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Forma a věcný obsah obou projektů včetně všech aktivit jsou identické. Vzhledem k tomu, že dle čl. 22 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti musí být finanční prostředky pro oba cíle odděleny, projekty se liší podílem na celkovém finančním objemu projektu - 13/14 finančních prostředků připadne projektu v rámci Cíle Konvergence a 1/14 finančních prostředků připadne projektu v rámci Cíle RKaZ. Projekt a realizované aktivity naplňují cíle prioritní osy 4a, 4b Národní podpora cestovního ruchu Integrovaného operačního programu aktivita b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu. Tento projekt je z 85% hrazen z finančních prostředků Evropské unie a z 15% ze státního rozpočtu ČR. Projekt je realizován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako systémový nástroj státní politiky cestovního ruchu, jehož cílem je dosáhnout měřitelného zvýšení kvality služeb v sektoru cestovního ruchu. Cílem projektu je vytvoření Českého systému kvality služeb (ČSKS) včetně provedení certifikace alespoň u subjektů cestovního ruchu, a to do 30. června ČSKS je inovativní a dobrovolný nástroj primárně určený pro malé a střední podniky působící v cestovním ruchu, jimž je schopen systematicky pomáhat při zvyšování kvality služeb a získávání odborných znalostí a přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti těchto subjektů. ČSKS je manažerským systémem řízení přizpůsobený pro sektor cestovního ruchu. ČSKS je zároveň univerzálním systémem využitelným pro všechny subjekty působící v oblasti cestovního ruchu nebo ve službách. Pro vybrané sektory cestovního ruchu (hotelnictví, gastronomie, turistická informační centra, kempy a chatové osady a služby provozovatelů lanovek a vleků) je nezbytnou podmínkou pro certifikaci těchto subjektů 8/56

9 splnění technických předpokladů kvality (technických standardů), které jsou v kompetenci příslušných profesních sdružení. Platná metodika ČSKS byla v ČR vytvořena expertním týmem na základě veřejné zakázky s využitím MMR ČR zakoupené licence Německého systému kvality služeb (ServiceQualität Deutschland) v předešlé etapě projektu. ČSKS je tvořen třemi základními součástmi, a to: Standard Českého systému kvality služeb - zahrnuje platnou metodiku procesu certifikace Značka kvality ČSKS schválená značka zahrnující hodnotový rámec značky a logo ČSKS včetně platné komunikační strategie ČSKS do roku 2015 Institucionální zabezpečení ČSKS schválený způsob zajištění procesu certifikace dle ČSKS vycházející ze standardu ČSKS a další dokumentace Prostřednictvím této veřejné zakázky bude zajištěn kvalitní způsob zprostředkování informací o ČSKS pro účastníky CR (webové stránky ČSKS), kvalitní způsob zprostředkování informací pro zapojené subjekty s možností jejich přímého přihlášení do systému ČSKS (subjekty v procesu certifikace) a zajištěno komunikační propojení mezi všemi složkami ČSKS (komunikace v rámci ČSKS) včetně údržby vytvořeného systému do roku konce června Tato veřejná zakázka je vytvářena v rámci aktivit 4 a 5 tohoto projektu. Realizace této veřejné zakázky je nezbytnou podmínkou pro zajištění procesu certifikace dle ČSKS jakožto úspěšného dokončení tohoto projektu Základní terminologie pro potřeby veřejné zakázky Pro potřeby veřejné zakázky se následujícími termíny rozumí: Národní systém kvality služeb cestovního ruchu Český systém kvality služeb Standard ČSKS Certifikační místo Jedna se o oficiální název projektu realizovaného a schváleného MMR ČR, který je financován ze strukturálních fondů EU, Integrovaného operačního programu. Jeho cílem je vytvořit Český systém kvality služeb a do certifikovat organizací. ČSKS je inovativní a dobrovolný nástroj primárně určený pro malé a střední podniky působící v cestovním ruchu, jimž je schopen systematicky pomáhat při zvyšování kvality služeb a získávání odborných znalostí a současně přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti těchto subjektů. Metodická součást Českého systému kvality služeb (ČSKS), podle které je prováděna certifikace organizací Certifikační místo sdružuje Specializované pracoviště ČSKS v rámci organizační struktury MMR, Radu pro kvalitu a certifikaci a Hodnotitelské 9/56

10 centrum. Specializované pracoviště ČSKS rámci organizační struktury MMR Jedná se o pracoviště, které je jednotným místem kontaktu pro všechny zainteresované strany. Bude přijímat podklady pro certifikaci, vydávat certifikáty organizacím i trenérům kvality, distribuovat dotazníky pro stupeň II. svolávat Radu pro kvalitu a certifikaci, odpovídat na dotazy veřejnosti. Pracoviště MMR bude při plnění těchto úkolů využívat podpory IT, zejména pak webového portálu, který usnadní komunikaci s organizacemi, veřejností a bude sloužit i k podpoře trenérů I. a II. stupně prostřednictvím e-learningu. Pracoviště bude na základě podkladů hodnotitelského centra udržovat databázi certifikovaných organizací. Centrum pro školení a regionální koordinace Hodnotitelské centrum Jedná se o pracoviště, které řídí tým regionálních koordinátorů (školitelů). S jejich pomocí bude organizovat školení trenérů I. a II. stupně a úspěšným absolventům předávat osvědčení, vydaná specializovaným pracovištěm MMR. Centrum bude zabezpečovat kvalitu a konzistentnost školení a rozvíjet lektorské i odborné dovednosti regionálních koordinátorů. Centrum bude prostřednictvím svých koordinátorů spolupracovat s destinačními managementy. Úkolem centra bude i kontinuálně rozvíjet školicí program pro trenéry prvního a druhého stupně. Při plnění tohoto úkolu bude centrum spolupracovat s koordinátorem vzdělávání při specializovaném pracovišti MMR. Centrum bude autorizovaným subjektem specializovaného pracoviště MMR zabezpečující posuzování shody podle podkladů, dodaných organizacemi, se standardem v prvním i druhém stupni při: Počáteční certifikaci V ročním intervalu Při obnovení platnosti certifikátu Při této činnosti se bude Centrum řídit Manuálem pro hodnocení ČSKS. Centrum bude zároveň vydávat doporučení certifikace. Pro tuto činnost bude centrum využívat služby školených hodnotitelů ČSKS. V procesu certifikace bude oddělené hodnotitelské centrum garancí korektnosti a nezávislosti posuzování. Trenér kvality Komunikační propojení a webové stránky ČSKS Osoba, která úspěšně absolvovala předepsané školení pořádané MMR a získala certifikát Trenér I. stupně ČSKS nebo Trenéra II. stupně ČSKS. Systém, který je vytvářen v rámci této veřejné zakázky a slouží pro zabezpečení procesu certifikace v rámci ČSKS. Slouží ke komunikaci všech cílových skupin a zainteresovaných stran zapojených v projektu. Současně zabezpečuje technickou stránku komunikace, včetně všech vzdělávacích aktivit realizovaných Centrem školení a regionální koordinace 10/56

11 3.5. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je kompletní vytvoření webových stránek ČSKS a komunikačního propojení včetně zajištění provozu a údržby vytvořeného portálu (systému), který bude sloužit jako informační podpora pro fungování všech součástí ČSKS. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě základní součásti: 1. Tvorba webových stránek a komunikačního rozhraní tato část zahrnuje vytvoření webových stránek a komunikačního rozhraní zahrnující vybrané aplikace a je rozdělena do dvou základních fází, a to Fáze A a Fáze B. Webové stránky a komunikační rozhraní budou mít tři hlavní funkce: Komunikační - zajištění komunikačního propojení mezi všemi složkami ČSKS (Certifikační místo, Centrum pro školení a regionální koordinaci, Rada pro kvalitu a certifikaci a uchazeči o certifikaci) sloužící pro výměnu a sdílení informací mezi těmito složkami Zprostředkující - zajištění kvalitního způsobu zprostředkování informací pro subjekty CR s možností jejich přímého přihlášení do systému ČSKS sloužící zejména pro subjekty zapojené do procesu certifikace v rámci ČSKS Informační - zajištění kvalitního způsobu poskytování informací pro účastníky CR, případně širokou odbornou a laickou veřejnost, která bude mít zájem o informace o ČSKS, 2. Údržba webových stránek a komunikačního rozhraní - tato část je Fází C a zahrnuje zajištění provozu a údržby vytvořeného portálu (systému) včetně veškerého technického a technologického vybavení využívaného k jeho provozu včetně zajištění způsobu zálohování dat a ochrany vůči virům a jiným hrozbám, které by mohly narušit chod celého portálu (systému) Tvorba webových stránek a komunikačního rozhraní V rámci této části veřejné zakázky bude vytvořen webový portál, jehož vznik bude rozdělen do časově oddělených fází, a to Fáze A, Fáze B (viz bod č. 3.7 zadávací dokumentace) Požadavky zadavatele v rámci Fáze A Ve Fázi A bude vytvořeno komunikační rozhraní, tvořící stěžejní součást webový stránek a vybrané aplikace. Komunikační rozhraní bude sloužit jako spojující článek zajišťující komunikační propojení mezi všemi složkami ČSKS. Členění sekcí a podsekcí bude rozdílné 11/56

12 pro složky ČSKS, pro koncové zákazníky, pro uchazeče o certifikaci a certifikované společnosti. Schéma č. 1 Struktura webových stránek a komunikačního rozhraní ve Fázi A Webové stránky budou ve Fázi A obsahovat tyto subsystémy (aplikace): 1. Aplikace pro správu databáze: a. uchazečů o certifikaci; b. uchazečů o vybraná školení; c. certifikovaných zařízení; 2. Hlavní prezentační vrstvu tvořenou pomocí redakčního systému ve variantě pro stolní PC; 3. Aplikace pro správu vzdělávacích akcí; 4. Aplikace e-learning zabezpečující vybraná školení; Dodavatel musí garantovat, že ve Fázi A projdou všechny aplikace testováním pomocí Heuristické evaluace podle těchto bodů: a) Koncový uživatel stále vidí aktuální stav aplikace; b) Jednoduché, uživatelsky přívětivé prostředí aplikace; 12/56

13 c) V případě chybného rozhodnutí uživatele možnost návratu zpět minimálně o jeden krok, uživatel nesmí být omezen aplikací provést opravný příkaz; d) Jednoznačné označování funkčních tlačítek a odkazů, každá funkce je označena jednoznačným termínem ideálně takovým, který je běžně používán v dané souvislosti; e) Aplikace musí být navržena tak, aby předem eliminovala chybné kroky uživatele; f) Aplikace musí obsahovat pomocné hlášky řešící jednotlivé chybné kroky, s případným postupem pro správné řešení. Všechny aplikace musí mít jednotné uživatelské prostředí pro uživatele a uživatelské skupiny. Do portálu budou přistupovat čtyři hlavní kategorie uživatelů s rozličnými právy přístupu, kterými jsou: I. správce systému a databáze nejvyšší oprávnění v systému II. hodnotitelé, lektoři, správci e-learningu III. uchazeči o certifikaci, certifikovaná zařízení IV. koncoví uživatelé (široká veřejnost) nejnižší oprávnění v systému Každá z těchto skupin přistupuje k datům z různého úhlu pohledu, se specifickým oprávněním, a se samostatnou prezentační vrstvou, případně specifickým rozhraním pro zadávání a úpravu dat. Požadavky na kategorii uživatele: Správce systému a databáze Úroveň správce redakčního systému a databáze umožňuje spravovat nastavení oprávnění uživatelů, vytvářet a editovat obsah stránek, vytvářet a upravovat elektronické formuláře, vytvářet a upravovat šablony vzhledu a vytvářet a upravovat databázi zařízení. Správa uživatelů a rolí, rozdělení práv a rolí, delegace oprávnění; o správa uživatelů včetně kontaktů, hesel apod., o vytváření skupin uživatelů, o správa oprávnění uživatelů a skupin k jednotlivým částem systému, o vytváření workflow pro skupiny uživatelů. Kompletní správa databáze, s přístupem ke všem statistickým výstupům, včetně jejich konfigurace, informací od hodnotitelů i od koncových uživatelů Kompletní správa prezentační vrstvy - redakčního systému 13/56

14 Kompletní správa databáze školení Kompletní správa e-learningového systému Kompletní správa aplikace pro nabídky a poptávky pracovních míst. Požadavky na kategorii uživatele: Hodnotitelé, lektoři, správci e-learningu Do této skupiny patří všichni hodnotitelé, regionální koordinátoři, školící společnost a jejich zaměstnanci (lektoři) a lektoři e-learningu. Přístup k materiálům a informacím potřebným pro činnost hodnotitele; Přístup k zápisu hodnocení; Přístup k lektorským informacím o kurzech, nahrávání materiálů ke kurzům; Vytváření lekcí e-learningu, vytváření otázek testů, hodnocení a další související činnosti. Požadavky na kategorii uživatele: Uchazeči o certifikaci, certifikovaná zařízení Přístup k materiálům; Přístup k e-learningu; Přístup k registraci na školení; Přístup k sekci pracovních nabídek a poptávek (bude vytvořeno, až ve Fázi B viz bod č zadávací dokumentace); Přistup k formulářům potřebným pro certifikaci Přístup k editaci informací o vlastním zařízení, možnost nahrávání multimediálních informací (fotografie, videa, virtuální prohlídky) a možnost vytvoření virtuální prohlídky zařízení. Požadavky na kategorii uživatele: Koncoví uživatelé (široká veřejnost) Přístup k hlavní prezentační vrstvě ze stolního PC nebo mobilních zařízení; Přístup k aplikaci ke stažení pro ios, Android a Windows Mobile umožňující vyhledání certifikovaných zařízení a jejich zpětné hodnocení (bude vytvořeno, až ve Fázi B viz bod č zadávací dokumentace); Přihlášení a činnosti jednotlivých uživatelů musí být logovány. 14/56

15 Aplikace pro správu databáze uchazečů o certifikaci a certifikovaných zařízení Aplikace pro správu databáze uchazečů o certifikaci a certifikovaných zařízení, včetně systému hodnocení zákazníky, je jednou ze stěžejních aplikací celého portálu. Technická specifikace: 1) Možnost vytváření stromové struktury kategorií záznamů; 2) Možnost vytváření číselníků (parametrických, číselných i textových) závislých na kategoriích i na sobě navzájem tak, aby bylo možné podmiňovat jejich vyplnění; 3) Možnost ukládání záznamů o zařízeních čekajících na certifikaci a certifikovaných zařízeních, a to s následujícími parametry: a. název a popis záznamu, b. kontaktní informace, včetně GPS lokace, s možností zadání této lokace přímo na mapě, c. informace o otevíracích dobách zařízení, d. zatřídění do libovolného počtu odpovídajících kategorií, e. volba a vyplnění hodnot k souvisejícím číselníkům, f. související informace o provozovateli, g. multimediální obsah (fotografie, videa, panoramatické fotografie, zvukové soubory), práce s multimediálními soubory, h. libovolné soubory. 4) Možnost parametrického vyhledávání na základě kategorií, lokality, číselníků i pomocí fulltextového vyhledávání. Výsledky vyhledávání musí systém umožňovat ukládat pro další použití nebo opakované vyhledávání; 5) Generování volitelných statistických výstupu na základě číselníků, kategorií a územní jednotky s výstupem do tabulek, grafů, případně kartogramů nebo kartodiagramů, v závislosti na povaze statistických informací; 6) Volitelný export dat do XML nebo CSV, na základě filtrů a definovaných číselníků. Předem nastavené exporty bude možné zpřístupnit třetím stranám pomocí unikátní URL adresy; 7) Importní / exportní rozhraní pro výměnu informací s celorepublikovými nebo regionálními portály. 15/56

16 Veškeré změny v systému musí být logovány a musí být dostupná jejich historie (archivace dat). Pro volitelné typy změn u záznamů musí systém podporovat definování schvalovacího workflow. Úpravy v databázi bude možné provádět jak přes hlavní rozhraní, tak i přes uživatelské rozhraní, určené pro certifikované subjekty. Rozsah možných úprav bude určovat administrátor. Všechny úpravy budou podléhat nastavenému workflow a budou logovány. Aplikace musí provádět automatickou kontrolu dat. Správce musí být schopen definovat cyklus, ve kterém systém automaticky vyzve certifikované zařízení ke kontrole aktuálnosti zaznamenaných dat. Pokud ke kontrole ze strany certifikovaného zařízení nedojde, musí na tuto skutečnost upozornit správce databáze, který buď aktualizaci provede sám, nebo rozhodne o dočasném, případně úplném vyřazení zařízení z databáze. Součástí aplikace musí být taktéž prostředí pro správu hodnotících otázek uživatelů i hodnotitelů. Aplikace musí umožnit správci úplnou kontrolu nad definicí otázek, sdružování do skupin, ovlivnění pořadí, způsobu zobrazení. Hodnocení uživatelem bude probíhat pomocí stupnice spokojenosti na základě položených dotazů. Pro každou kategorii služeb budou pomocí Aplikace pro správu databáze certifikovaných zařízení a uchazečů o certifikaci vytvořeny skupiny dotazů spokojenosti. Systém musí umožnit sběr demografických údajů, například o věku hodnotitele, typu pobytu (služební cesta, dovolená) a podobně. Hodnocení musí byt uživateli umožněno jednoduchou formou, například výběrem počtu hvězdiček, nebo jinou formou. Kromě odpovědí pomocí stupnice spokojenosti bude možné, aby uživatel mohl přidávat i textové komentáře, případně fotografie nebo videa. Data získaná touto formou budou využita pro statistické účely ve volitelných statistických výstupech Aplikace pro správu databáze uchazečů o certifikaci a certifikovaných zařízení. Kompletní výsledky hodnocení musí být přístupné také provozovatelům zařízení pod jejich heslem. Hodnocení uživatelem bude možné provádět na stránkách portálu v podsekci Seznam certifikovaných společností ve verzi pro stolní počítače a ve Fázi B mobilní počítače, a dále pomocí mobilní aplikace. Aplikace taktéž musí umožňovat správci generování hromadné korespondence, formou rozesílání ů, včetně příloh s možností definovat skupiny obeslaných nebo využít uložené výsledky vyhledávání. Aplikace musí být dostatečně robustní, aby zvládala dostatečný počet požadavků od prezentační vrstvy při zobrazování informací pro širokou veřejnost a zároveň byla dostatečně pružná pro zadávání a úpravy dat administrátory. 16/56

17 Hlavní prezentační vrstvu tvořenou pomocí redakčního systému Redakční systém musí poskytovat robustní a kompletní portálové služby, potřebné pro vytvoření jednotného prostředí pro personalizovaný přístup k obsahu a integrovaným aplikacím. Ve Fázi A bude vytvořeno pouze ve variantě pro stolní PC. Funkční požadavky Kompletní správa struktury webu s neomezenou hloubkou stromové struktury; Vytváření a editace článků pomocí komfortního rich-text editoru; Možnost editace nastavení vizuální podoby stránek pomocí CSS ve verzi 2 a 3; Schvalovací workflow článků; Podpora vytváření verzí článků a jejich archivace; Konfigurovatelná archivace článků (nastavení dne archivace); Tagování článků, možnost přidání neomezeného počtu tagů, správa tagů (editace, slučování), výpisy článků dle tagů a jejich kombinace; Možnost opatřit články vlastními metadaty; Personalizace obsahu; Možnost vkládání obrázků ve formátech JPG, PNG, GIF (včetně animovaného) a včetně formátů, které pro zobrazení na webu musí umět systém automaticky konvertovat (TIFF, RAW, apod.); Možnost vkládání flash prvků ve formátu SWF; Možnost vkládání video souborů ve standardních formátech s možností konverze do formátu přehratelného ve webovém prohlížeči. Systém zároveň musí obsahovat přehrávač pro konvertovaná videa; Možnost vkládání audio souborů ve standardních formátech s možností konverze do formátu přehratelného ve webovém prohlížeči. Systém zároveň musí obsahovat přehrávač pro konvertované audio; Možnost hromadného nahrávání souborů, včetně adresářů a podadresářů, přes webové rozhraní, bez nutnosti instalovat další podpůrné programy; Možnost vyhledávání v článcích včetně příloh; Možnost copy-paste textu z Wordu, Excelu apod. do rich-text editoru, se zachováním prvků formátování a odstraněním přebytečných tagů; Systém musí podporovat více jazykových mutací, včetně vyhledávání. Systém musí umožňovat vytváření různých struktur pro jednotlivé jazykové mutace; Stránky generované redakčním systémem musí být validní ve zvolené specifikaci jazyka 17/56

18 (XHTML 1.0 Strict nebo HTML5); Automatické generování sitemap; Automatické generování RSS dle nastavení správce systému; Možnost propojení se sociálními sítěmi; Možnost zasílání odkazů na článek em; Možnosti tisku článků; Statistiky činnosti uživatelů. Další požadované aplikace redakčního systému: Ankety s možností zadávání více otázek k jedné anketě; Kvízy s možností zadávání více otázek k jednomu kvízu; Diskuze k článkům, i samostatně stojící, s možností moderování; Notifikace nových článků na uživatelům, kteří si přejí být tímto způsobem informováni; Aktuality, možnost vytváření aktualit ze článků; Vytváření webových formulářů přímo správcem systému, ukládání dat zaslaných uživateli do databáze, možnost exportu do CSV. Redakční systém musí umožňovat hromadné operace s články a strukturou, jako je její přesouvání, hromadné autorizace a podobně tak, aby byla maximálně zjednodušena práce správce webu. Pravidla pro vytvoření webových stránek Stránky musí být vytvořeny dle závazných pravidel, která určují, jak by měla být webová prezentace vytvořena tak, aby byla validní (tzn. přístupná i zdravotně postiženým). Česká pravidla přístupnosti jsou zakotvená ve vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) ke které existuje i metodický pokyn. Zadavatel požaduje, aby byla dodržena především následující pravidla: Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení musí mít svou textovou alternativu. Taktéž informace sdělované pomocí skriptů, appletů, obrázků a obdobných doplňků musí být dostupné bez kteréhokoliv z těchto doplňků na straně uživatele. Barvy prostředí musí být dostatečně kontrastní. Pro určení velkosti písma nesmí být použity absolutní jednotky a předpisy určující typ písma musí obsahovat celou rodinu písem. 18/56

19 Obsah webové stránky musí řídit uživatel, obsah stránky se mění, pouze pokud uživatel aktivuje určitý prvek. Webová stránka bez přímého příkazu nesmí manipulovat uživatelským prostředím, pokud na to není uživatel výslovně upozorněn. Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn. Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá ani nevyžaduje konkrétní způsob použití ani konkrétní výstupní či ovládací zařízení. Redakční systém musí stránky generovat takovým způsobem, aby byly dobře čitelné pro vyhledávače, a tedy obsahovaly technickou optimalizaci pro vyhledávače SEO. Jedná se především o celkovou velikost stránky, správné použití meta tagů, keywords, description, title, robots a o správně generovanou sémantiku struktury dokumentu, použití nadpisů H1 až H6. Nezanedbatelným kritériem je taktéž velikost stránky, která by neměla přesáhnout 40kb. Podoba a struktura webových stránek Stránky musí být koncipovány tak, aby uživatele vždy co nejjednodušším způsobem dovedly k cíli. Navigace musí být přehledná, z každé stránky se uživatel musí jednoduše dostat na titulní stránku. Stránky musí obsahovat drobečkovou navigaci. Struktura hlavní sekce zákazníci V této sekci budou uveřejněny informace pro koncové uživatele, kteří by zde měli bez problémů nalézt požadované informace. Celá tato část webových stránek ČSKS by měla být přístupná i pro osoby zrakově postižené. Podrobný vyhledavač certifikovaných společností; o tříditelné výsledky vyhledávání. Seznam certifikovaných společností; o prezentace jednotlivých společnosti, o oblíbené, o mapa. Základní informace; o informace o ČSKS, o informace o certifikaci, o cíle a přínosy. O certifikaci; Stížnosti a podněty; Statistika; 19/56

20 Kontakty. Podsekce Podrobný vyhledavač certifikovaných společností Tato vrstva umožní podrobné vyhledávání, na základě parametrů vybraných správcem, které jsou součástí databáze certifikovaných zařízení. Výsledky vyhledávání se pak zobrazí obdobným způsobem jako podsekce Seznam certifikovaných společností. Podsekce Seznam certifikovaných společností Seznam certifikovaných společností bude umožňovat třídění a řazení dle preferencí uživatele, bude obsahovat více druhů výpisů, minimálně stručný a detailní. Každé zařízení si bude moci uživatel uložit do skupiny Oblíbené. Součástí prezentace bude zobrazení certifikovaných společností nad interaktivní mapou. Interaktivní mapa bude umožňovat veškeré běžné úkony (zoom, volba zobrazených vrstev v tomto případě kategorie společností). Prezentace jednotlivých společností bude kromě textových informací obsahovat i parametrické informace z databáze a multimediální informace. Z multimediálních informací se bude jednat o fotografie uspořádané fotogalerií, virtuální prohlídky, videa. U každé společnosti bude možné uživatelem provést hodnocení. Hodnocení uživatelem bude probíhat pomocí stupnice spokojenosti na základě položených dotazů. Pro každou kategorii služeb budou pomocí Aplikace pro správu databáze certifikovaných zařízení a uchazečů o certifikaci vytvořeny skupiny dotazů spokojenosti. Uživatel si bude moci vybrat mezi stručným dotazníkem (například 5 otázek) a podrobnějším dotazníkem (až 30 otázek). Systém musí umožnit sběr demografických údajů, například o věku hodnotitele, typu pobytu (služební cesta, dovolená) a podobně. Hodnocení musí byt uživateli umožněno jednoduchou formou, například výběrem počtu hvězdiček, nebo jinou formou. Kromě odpovědí pomocí stupnice spokojenosti bude možné, aby uživatel mohl přidávat i textové komentáře, případně fotografie nebo videa. Data získaná touto formou budou využita pro statistické účely ve volitelných statistických výstupech Aplikace pro správu databáze certifikovaných zařízení a uchazečů o certifikaci. Podsekce Základní informace Tato vrstva se bude dále dělit na další tři podvrstvy, které budou obsahovat základní informace o Českém systému kvality služeb. 20/56

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky DATOVÝ SKLAD. Technická specifikace

Příloha č. 1. k zadávací dokumentaci veřejné zakázky DATOVÝ SKLAD. Technická specifikace Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky DATOVÝ SKLAD Technická specifikace Zpracovatel: Ivo Šicner, odbor vnitřní správy MěÚ Jindřichův Hradec Květen 2015. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09640

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 8148 Pořízení elearningového prostředí Statutárního města

Více

Závazná pravidla certifikace Českého systému kvality služeb

Závazná pravidla certifikace Českého systému kvality služeb MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Závazná pravidla certifikace PREAMBULE Ministerstvo pro místní rozvoj se, v souladu s uskutečňováním záměru systematicky pomáhat při zvyšování kvality a získávání odborných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Č.j.: / Veřejná zakázka: Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Č.j.: / Veřejná zakázka: Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Č.j.: 37 569/2012-54 Veřejná zakázka: Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Vzdělávání pro kvalitní logistiku. Nákup služeb. Frost Logistics spol. s r.o.

Vzdělávání pro kvalitní logistiku. Nákup služeb. Frost Logistics spol. s r.o. Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace k podlimitní zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Počítačové kurzy pro servisní techniky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

zákonem, váže k subjektu (dodavateli, příp. subdodavateli) nikoliv k osobám u něj zaměstnaným, a slouží k prokázání zkušeností dodavatele.

zákonem, váže k subjektu (dodavateli, příp. subdodavateli) nikoliv k osobám u něj zaměstnaným, a slouží k prokázání zkušeností dodavatele. Č.j.: 1921/2014-RSL Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na služby Zpracování e-learningu a webového portálu, Evidenční číslo ve VVZ: 485319 Zadavatel obdržel dne 16.

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

Příloha č. 1 Předmět plnění a harmonogram

Příloha č. 1 Předmět plnění a harmonogram Příloha č. 1 Předmět plnění a harmonogram Obecný popis předmětu plnění Předmětem plnění je vytvoření a zajištění činnosti Hodnotitelského centra Českého systému kvality služeb (dále jen Hodnotitelské centrum

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO IT kurzy 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Úřad práce ČR IČO: 72496991 Sídlo/místo podnikání: Dobrovského 1278/25 170 00 Praha

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00281 Identifikace zadavatele Název: FONTEA a.s. IČ: 26029073

Více

Zadávací podmínky. Název zakázky: Zadavatel. Zajištění medializace výstupů projektu Futura. Název žadatele: Respekt o.p.s.

Zadávací podmínky. Název zakázky: Zadavatel. Zajištění medializace výstupů projektu Futura. Název žadatele: Respekt o.p.s. Zadávací podmínky Název zakázky: Zadavatel Zajištění medializace výstupů projektu Futura Název žadatele: Respekt o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vytvoření vzdělávacího portálu pro učitele a děti 1. a 2. tříd základní školy

Výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vytvoření vzdělávacího portálu pro učitele a děti 1. a 2. tříd základní školy Výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vytvoření vzdělávacího portálu pro učitele a děti 1. a 2. tříd základní školy Oslovujeme Vás v souladu s ustanovením příručky pro

Více

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen výzva) Na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v MČ Brno- Kohoutovice schválené Radou MČ Brno-Kohoutovice dne 15.

Více

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů. v rámci zakázky. Podporujeme vaši budoucnost. zadavatel. DORA Gastro a.s. Str.

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů. v rámci zakázky. Podporujeme vaši budoucnost. zadavatel. DORA Gastro a.s. Str. Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů v rámci zakázky Podporujeme vaši budoucnost zadavatel DORA Gastro a.s. Str. 1 1. Preambule Výběrové řízení je vypisováno na základě účasti zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu s názvem: Vzděláváním zaměstnanců BOIS Opava a.s. a jeho partnerů ke zmírnění dopadů ekonomické krize, reg. č.:

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Komplexní zajištění vzdělávacího programu Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch pro projekt Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu Zadavatel

Více

Pac-tra (Czech), s.r.o. Hnojník 408, 739 53. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra. týkající se projektu:

Pac-tra (Czech), s.r.o. Hnojník 408, 739 53. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra. týkající se projektu: Zadávací dokumentace k výběrovému řízení k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra týkající se projektu: Efektivní zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců Pac-tra (Czech), s.r.o. a pac-tra

Více

Zpracování elearningových kurzů

Zpracování elearningových kurzů Zpracování elearningových kurzů Zadávací dokumentace Název projektu: Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka jako podpora zavádění a realizace ŠVP ZV Opatření: 3.1 Jednotného programového dokumentu

Více

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o.

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. Zadávací dokumentace A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. B. DRUH ZAKÁZKY Nákup služeb od dodavatele vzdělávacích kurzů. C. NÁZEV PROGRAMU Operační program Lidské

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ IČO: 00020478 Sídlo/místo podnikání: Těšnov 65/17 11000

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD IČO: 68403569 Sídlo/místo podnikání: Na Popelce 2/16 15000

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Projekt: Internetové stránky obce Modletice

Projekt: Internetové stránky obce Modletice Projekt: Internetové stránky obce Modletice Verze 2 - upravené požadavky na základě finančních možností www.modletice.cz Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření nových reprezentativních internetových

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČ: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka jazykového vzdělávání pro zaměstnance společností Copy General a Copy General Onsite Services 1. Identifikační údaje

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 10/2014 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo:

Více

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list Zboží.cz PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČO: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců členů OSHŽ IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název / obchodní firma zadavatele: Odvětvový svaz hutnictví

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Řízení prací na vodovodních sítích

Řízení prací na vodovodních sítích Řízení prací na vodovodních sítích Ing. Josef Fojtů 1) Ing. Jiří Tajdus 1), Ing. Milan Koníř 2) 1) QLine a.s., 2) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cílem příspěvku je představení základních

Více

Rámcová smlouva na přepravu dříví II.

Rámcová smlouva na přepravu dříví II. Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, příspěvková organizace Rámcová smlouva na přepravu dříví II. Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové smlouvy mezi zadavatelem a

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ IČO: 00020478 Sídlo/místo podnikání: Těšnov 65/17 11000

Více

CZ /0.0/0.0/15_014/

CZ /0.0/0.0/15_014/ 1) Identifikace zadavatele Název: ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. Sídlo: náměstí Svobody 87/18, 602 00 Brno IČ: 26258412 DIČ: CZ26258412 Zástupce: Petr Čermák, Finanční ředitel (CFO) adresa profilu

Více

Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty

Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty Kulturně-mediální komise MČ Praha-Kolovraty vyhlašuje poptávku na dodavatele webu pro MČ Praha- Kolovraty. Nabídky na tuto poptávku je možné zasílat: - elektronicky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Komplexní program vzdělávání zaměstnanců ostrahy a hlídací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců společnosti ROSSMANN k zvýšení jejich kvalifikace, profesní mobility a adaptability

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem Výstavba a rekonstrukce chodníků

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 IČO: 00063797 Sídlo/místo podnikání: Zenklova 1/35 18000 Praha

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU zadávací dokumentace TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Stránka 1 z 6 Obsah 1. Specifikace požadavků webové stránky... 4 2. Specifikace technických

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více