Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos v mìsíci záøí a øíjnu zpracoval starosta mìstského obvodu nìkolik žádostí o dotace, které byly následnì odeslány do nejrùznìjších dotaèních øízení. Hned dvì žádosti byly zpracovány na hudební festival MichalFest. Jedna smìøovala do dotaèního øízení Ministerstva kultury, druhá pak do dotaèního øízení statutárního mìsta Ostravy. Další žádosti o poskytnutí dotací se vztahovaly na projekty Spoleènì se žije líp a Oáza pohody a radosti, které jsou zamìøeny na využití volného èasu obèanù všech generací. Poslední žádost se týká získání penìz na další provoz otevøeného klubu pro dìti a mládež. Vytipování lokalit pro kamerové systémy Starosta Michálkovic se setkal se zástupci Mìstské policie Ostrava a spoleènosti OVANET, a.s. Cílem jednání bylo vytipování vhodných lokalit pro umístìní kamer na veøejných prostranstvích. Zmínìná spoleènost totiž pøipravuje pro mìsto komplexní materiál, který problematiku kamerových systémù v celé Ostravì øeší. Jakmile bude materiál hotov, rozhodne rada mìsta o tom, které z lokalit budou skuteènì kamerami vybaveny a jaké budou finanèní podmínky celé akce (finanèní spoluúèast mìstského obvodu, apod.). Po krátkém úvodním sezení na radnici se úèastníci setkání pøesunuli do terénu, kde vytipovali sedm lokalit, které jsou pro umístìní kamer nejvhodnìjší. Jedná se o oblasti Michalského námìtí, lokality v okolí základní školy, areál hasièské zbrojnice, ulici Boháèovu a ulici ÈSA. Pokraèování na str. 2 Ve vìtšinì obcí se velká èást oprav èi investic soustøeïuje na podzimní období. Konec roku je již na dohled a je jasnìjší pøedstava o tom, zda skuteèné finanèní zdroje, které obec obdržela, odpovídají plánu, a tedy zda bude možno uskuteènit i všechny plánované opravy èi investice. Nejinak je tomu i v Michálkovicích, kde jsme na takové akce v podzimních mìsících mohli narazit takøka na každém kroku. Høištì na hasièské zbrojnici Velmi významnou akcí, ze které máme obzvláštì radost, a která do budoucna bezesporu obohatí možnosti volnoèasových aktivit obèanù, je víceúèelové sportovní høištì na hasièské zbrojnici. Vzniká na místì, kde již høištì v minulosti existovalo, ale v dùsledku nedostateèné péèe o obecní majetek se postupem èasu stalo nevyužitelným. Jakmile se otevøelo mimoøádné výbìrové grantové øízení mìsta Ostravy zamìøené na sportovní infrastrukturu, neváhali jsme ani chvíli a okamžitì 11/ Podzim v Michálkovicích ve znamení budování jsme podali pøihlášku a žádost o dotaci. Podaøilo se a Michálkovice tak získaly témìø 1,2 mil. Kè. Zbytek zdrojù na výstavbu høištì dodal ze svého rozpoètu mìstský obvod, a to vèetnì financí na odkup èásti areálu hasièské zbrojnice, který byl léta považován za její souèást, mìl však ve skuteènosti jiného majitele. Všichni obèané se tak mohou tìšit na místo, kde si budou moci zahrát tenis, volejbal, nohejbal, èi malý fotbal. Jsme rádi, že se vyplatila naše zvýšená snaha pøihlašovat se do nejrùznìjších dotaèních øízení. Pøináší to sice mnoho práce, zároveò však i mnoho radosti v pøípadì, že se dílo podaøí a vytvoøí se nìco hmatatelného, co bude sloužit lidem. Práce nejen na komunikacích Jednou z nejdùležitìjších starostí mìstského obvodu je péèe o komunikace. Již v minulém vydání jsme informovali o vìtšinì plánovaných oprav. Michálkovice v letošním roce investovaly do oprav komunikací více než 2,6 milionù korun. Samozøejmì, že potøeby jsou mnohem vyšší a michálkovické cesty by klidnì spolykaly i nìkolikanásobnì vyšší èástku. Na druhou stranu platí, že zdroje jsou omezené a tak nelze v jednom roce opravit vše, pokud se nám ovšem nepodaøí na nìkteré z oprav narazit na pramen ropy. I tak se letos do balíèku oprav komunikací vešlo celkem osm ulic èi jejich úsekù, v èemž není zapoèítána oprava havarijního stavu kanalizace na ÈSA v úseku u kulturního domu, kde Ulice Na Vìtérce pøed a po opravì Pokraèování na str. 2

2 2/2013 Podzim v Michálkovicích ve znamení budování Pokraèování ze str. 1 opakovanì dochází k propadu vozovky na rùzných místech, což ohrožuje bezpeènost obèanù. Vìøíme, že i v pøíštím roce udržíme souèasné tempo oprav. Urèitým pøíslibem v této víøe je fakt, že již letos bylo mìstem schváleno poskytnutí transferu na opravu ulice Ferdinandské (èást bude realizována ještì letos). V uplynulém mìsíci jsme rovnìž provádìli vyèištìní bezejmenného potoku nacházejícího se na pozemcích mìstského obvodu u ulice Rajské. Podnìt k proèištìní podali obèané, kteøí žijí v okolí. Jelikož mìstský obvod nemìl k dispozici prostøedky na realizaci, požádali jsme o dotaci z fondu životního prostøedí mìsta Ostravy. Naše žádost byla shledána jako oprávnìná. Po spoustì peripetií a nutnosti upravovat, na základì stanoviska správních orgánù, rozsah akce, jsme se koneènì doèkali a akce mohla být v øíjnu provedena. Práce probíhají také na budovách ve správì mìstského obvodu Zvýšená intenzita oprav se týká i budov ve správì mìstského obvodu. Nejvìtší akcí v letošním roce je zateplení a oprava fasády bytového domu Bláhova 3, kde bude soubìžnì provedena rovnìž oprava støechy (pøehøebíkování a její nátìr). Obdobná oprava støechy je realizována rovnìž na bytovém domì ÈSA 98. Další opravy èekají rovnìž náš kulturní dùm. Vìtšina finanèních prostøedkù, které jsme zamýšleli vynaložit na skuteènou modernizaci tohoto zaøízení, skonèí bohužel v opravách havarijního stavu základních funkèních prvkù budovy. Již v prùbìhu roku jsme museli odstraòovat havarijní stav rozvodu ústøedního topení a nyní nás èeká rekonstrukce kotelny (opìt havarijní stav) a oprava èásti støechy, kterou do kulturního domu zatéká. Jsme tak rádi, že se alespoò v minulých letech nalezly prostøedky na rekonstrukci toalet èi obnovu nátìru parket, díky kterým kulturní dùm alespoò trochu prohlédl i navenek. Pøíští rok pokraèujeme Samozøejmì, že existuje celá øada akcí, které by bylo potøebné udìlat co nejrychleji, ale není možné všeho dosáhnout ihned. V tomto období probíhají intenzivní práce na pøípravì rozpoètu pro pøíští rok a budeme se jej snažit sestavit tak, abychom toho mohli udìlat co nejvíc. Martin Juroška starosta Michálkovic Zateplování domu na ulici Bláhovì AKTUALITY z mìstského obvodu Pokraèování ze str. 1 Ostrava mìsto sportu Náš mìstský obvod se pøihlásil do dotaèního øízení v rámci akce Ostrava evropské mìsto sportu. Mìsto náš projekt podpoøí èástkou 80 tisíc korun. Cílem projektu je uspoøádání zábavné sportovní akce v pøíštím roce, urèené pro všechny obèany Michálkovic a poøízení drobných sportovních prvkù. Je rovnìž otevøen prostor pro doprovodné akce místních organizací, pokud se budou chtít zúèastnit. V prosinci bude mnoho zajímavých akcí Vedení mìstského obvodu Michálkovice pøipravuje na závìr letošního roku spoustu zajímavých akcí. Obèané se mohou tìšit nejen na rozsvícení vánoèního stromu na Michalském námìstí a Mikulášský rej, ale i na divadelní pøedstavení profesionálních hercù ze Slezského divadla Opava v inscenaci hry Kurt a Sid. Na období tìsnì pøed vánocemi pak máme pøipraven tradièní vánoèní koncert skupiny Tempo di vlak a samozøejmì také vánoèní koncert v Husovì sboru, na kterém se budeme moci opìt setkat s Evou Døízgovou-Jirušovou. Redakce Mìstský obvod Michálkovice ve spolupráci s SVÈ Korunka, p.o. vás zve na MICHÁLKOVICKÉ DESKOHRÁTKY aneb Michálkovický turnaj v deskových hrách pro malé i velké 23. listopadu 2013 od 9.30 hodin v Kulturním domì Michálkovice Program turnaje: Èlovìèe nezlob se (startovné 20 Kè) Weykick (startovné 20 kè) Ubongo (startovné 20 Kè) Holandský billiard (startovné 50 Kè) V prùbìhu akce bude možnost si vyzkoušet a pøípadnì i zakoupit deskové hry od firmy Mindok Blíží se termín pro èipování psù S koncem roku se blíží termín pro èipování pejskù. Podle obecnì závazné vyhlášky mìsta Ostravy, která tuto povinnost majitelùm psù uložila, mají majitelé psa povinnost oznaèit psa èipem do konce roku 2013 a pøihlásit jej do evidence vedené úøadem mìstského obvodu. Zde pøedloží potvrzení od veterináøe, který èip aplikoval, provedou pøihlášení èipovaného psa do evidence a mohou požádat o pøíspìvek na èipování ve výši 100 Kè. Povìøený pracovník s nimi ihned sepíše jednoduchou darovací smlouvu a zajistí vyplacení tohoto pøíspìvku. Potøebné formuláøe jsou k dispozici na radnici a po dohodì mezi starostou mìstského obvodu a místními veterináøi jsou rovnìž k dispozici v michálkovických veterinárních ordinacích. Zde si je mohou obèané pøi èipování psa vyzvednout popø. pøedvyplnit. Pokud si samozøejmì s nìkterými vìcmi nebudou jisti, pak je lze doplnit až pøi jejich odevzdání pøíslušnému úøedníkovi ÚMOb, který rád s jejich vyplnìním pomùže. Podobnì jako v jiných pøípadech, by bylo dobré, kdyby majitelé nenechávali splnìní své povinnosti na poslední chvíli. (mj) MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - mìsíèník Vydavatel: Statutární mìsto Ostrava, mìstský obvod Michálkovice, Ès. armády 106, tel , IÈO: /16 Redaktor: Ing. Jiøí Kašpárek Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Timková, Bc. R. Ivanský, R. Holec, F. Bolfík, Ing. V. Kozel, Mgr. T. Mikulská. Inzerce - telefon: , Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, telefon: , Tisk: Moravapress, s.r.o. Ostrava Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E Uzávìrka pøíštího èísla: /

3 INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU Na svém 69. a 70. zasedání a na dvou mimoøádných zasedáních v uplynulém období rada mìstského obvodu projednala mimo jiné následující záležitosti: Vyèistìní potoka a propustku v Ostravì Michálkovicích se spoleèností DEMONSTAV, s.r.o., Ostrava. Doporuèila zastupitelstvu mìstského obvodu souhlasit s pøedložením návrhù šesti žádostí o poskytnutí dotací z rozpoètu mìsta Ostravy, Nadace Landek Ostrava a Ministerstva kultury ÈR. Odstranìní havarijního stavu LB na bezejmenném pøítoku Michálkovického potoka se spoleèností TALPA-RPF, s.r.o., Ostrava. Schválila písemnou výzvu k podání nabídek k veøejné zakázce malého rozsahu na stavbu Oprava úseku deš ové kanalizace na ul. ÈSA, jmenovala komisi pro vyhodnocení nejvhodnìjší nabídky a schválila subjekty vybrané k pøímému oslovení. Schválila komisionáøskou smlouvu s Národní kulturní památkou Dùl Michal na prodej Zprávy Mìstské policie Ostrava Podnapilý se procházel ulicemi ve spodním prádle Dne byla hlídka mìstské policie vyslána do Ostravy- Michálkovic, kde se na zastávce mìstské hromadné dopravy nacházel polonahý muž. Strážníci na zastávce spatøili 51letého opilého muže, obleèeného pouze do spodního prádla. Vzhledem ke své opilosti byl muž pøevezen na protialkoholní záchytnou stanici. Rvaèka pøed hernou Dne byla hlídka mìstské policie vyslána k restauraci v Ostravì-Michálkovicích, pøed kterou mìlo dle oznámení na tísòovou linku docházet ke rvaèce. Již pøi pøíjezdu spatøili strážníci dva muže, kteøí se vzájemnì fyzicky napadali. Rvaèce pøihlížela skupina dalších osob. Na dùraznou výzvu strážníkù oba aktéøi rvaèky pøestali se vzájemným napadáním, ale klid vydržel jen nìkolik málo minut. Poté se oba muži do sebe pustili znovu a na výzvy již nereagovali. Strážníci je od sebe museli oddìlit za použití donucovacích prostøedkù a nasadit jim pouta. Pøi ovìøování totožnosti obou mužù (34 a 36 let) vyšlo navíc najevo, že mladší z nich je osobou hledanou policií. Oba muže pak strážníci pro podezøení ze spáchání trestného èinu pøedali pøivolaným policistùm. Aktivace Senior linky Dne vyjíždìla hlídka mìstské policie k bytu 62letého muže z Ostravy-Michálkovic, který aktivoval nouzové tlaèítko Senior linky. Když strážníci dorazili na místo, zjistili, že dveøe bytu jsou dokoøán otevøené. Uvnitø pak našli na zemi sedícího muže, který uvedl, že se mu udìlalo nevolno a upadl. Dokázal si však sám pøivolat sanitku a aktivovat nouzové tlaèítko. Strážníci s mužem vyèkali do pøíjezdu sanitky, která muže pøevezla do nemocnice. Bc. Vladimíra Zychová, Mìstská policie Ostrava 3 / Telefonní èíslo služebny v Michálkovicích Policie ÈR l Mìstská policie Ostrava publikace Kapitoly z historie Michálkovic I. až III. díl. Vzala na vìdomí pøehled platných pojistných smluv ke dni a souhlasila s návrhy nových pojistných smluv o pojištìní souboru vozidel a o pojištìní majetku a odpovìdnosti podnikatelù. Schválila smlouvu na pronájem výpoèetní techniky pro mimoøádné volby 2013, uzavøenou s firmou AYZU, s.r.o., Zlín. Schválila termíny jednání orgánù mìstského obvodu, rady a zastupitelstva, do konce roku Schválila smlouvu o sdružených službách dodávky plynu s dodavatelem EP ENERGY TRA- DING, a.s., Praha. Schválila písemnou výzvu k podání nabídky k veøejné zakázce malého rozsahu Zimní údržba komunikací v mìstském obvodu Michálkovice v období 2013/ 2014, jmenovala komisi pro vyhodnocení nejvhodnìjší nabídky a schválila subjekty vybrané k pøímému oslovení. Oprava úseku deš ové kanalizace na ul. ÈSA se spoleèností SEWER, s.r.o., Ostrava. Oprava komunikace ul. U Vody se spoleèností SWIETEL- SKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby MORAVA, Brno. ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Zastupitelé mìstského obvodu Michálkovice se sešli ve støedu 25. záøí 2013 v zasedací místnosti ÚMOb ke svému devatenáctému zasedání zastupitelstva. Jednání zahájil a øídil starosta mìstského obvodu Ing. Martin Juroška, PhD. Nejprve podal zastupitelùm zprávu o èinnosti orgánù mìstského obvodu za období mezi 18. a 19. zasedáním zastupitelstva. V té souvislosti pøedstavil zastupitelùm i pøítomným obèanùm novì jmenovaného øeditele Základní školy U Køíže Mgr. Jiøího Slepièku. V prùbìhu dalšího jednání zastupitelé rozhodli o navýšení neinvestièní úèelové dotace michálkovické základní škole o 14 tisíc korun na pokrytí nákladù na rozšíøenou nabídku zájmového vzdìlávání dìtí a schválili Zásady pro poskytování úèelových dotací z rozpoètu mìstského obvodu na rok Schválili rovnìž návrh na zmìnu pøílohy obecnì závazné vyhlášky è.2/2009 o zákazu konzumace alkoholických nápojù na veøejném prostranství, novì vymezující oblasti se zákazem konzumace v mìstském obvodu Michálkovice. Zastupitelstvo dále vzalo na vìdomí obsáhlou Informaci o realizaci projektu MichalFest, multižánrového hudebního festivalu, který se konal 5. èervence Oprava komunikace ul. Ferdinandova Ferdinandova kolonie úsek è.5 se spoleèností SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby MORAVA, Brno. Jiøí Kašpárek Zaplnìný sál Kulturního domu pøi dalším pøedstavení DIVADLA U STOLU Psycho-tera-politika. FOTO M. POLOKOVÁ 2013 v areálu Národní kulturní památky Dolu Michal. Vyslovilo podìkování èlenùm pøípravného týmu festivalu, donátorùm a dalším partnerùm této úspìšné kulturní akce. Zastupitelé dále vzali na vìdomí informaci o výsledku hospodaøení mìstského obvodu Michálkovice za období 1. pololetí roku V souvislosti s pøidìlením dotace 130 tisíc korun na realizaci výstavby víceúèelového sportovního høištì v areálu hasièské zbrojnice schválili pøíslušnou zmìnu rozpoètu mìstského obvodu. Seznámili se také s požadavky mìstského obvodu Michálkovice na kapitálový rozpoèet mìsta Ostravy pro rok 2014 a rozpoètový kapitálový výhled na roky 2015 až V dalším jednání vzali na vìdomí Protokol o kontrole samostatné pùsobnosti, provedené u mìstského obvodu Michálkovice pracovníky majetkového odboru magistrátu mìsta Ostravy. Dále projednali a odsouhlasili žádosti o dotace pro rok 2014, pøedkládané Ministerstvu kultury Èeské republiky, Statutárnímu mìstu Ostrava a Nadaci Landek. Po projednání dotazù, pøipomínek a podnìtù zastupitelù i pøítomných obèanù starosta Martin Juroška zasedání zastupitelstva ukonèil. Jiøí Kašpárek

4 Køest knihy Zájezd dùchodcù Dne 17. záøí vyrazili senioøi z Michálkovic na jednodenní výlet do Kromìøíže, Velehradu nebo také lázní v Teplicích nad Beèvou. Spolu s nimi se zájezdu úèastnili i zástupci radnice, konkrétnì starosta Ing. Martin Juroška, Ph.D. a místostarosta Ing. Vladimír Kozel. Akce, jejíž organizaci mìl na starosti pan místostarosta Kozel, byla spolufinancována z grantu Oáza pohody a radosti. Díky tomu èinil úèastnický poplatek pouhých 80 korun, pøièemž se do ceny zapoèítávala doprava, vstupné a také obèerstvení. Na úèastníky èekal bohatý doprovodný program. V Kromìøíži, kterou navštívili jako první, si prohlédli zámek a pøilehlou zámeckou zahradu. Ve vesnici Tupesy si senioøi prošli výrobnu keramiky, kde si mohli zakoupit i rùzné suvenýry. Následnì se podívali do baziliky ve Velehradì. V rámci prohlídky si dùchodci poslechli odborný výklad, pøi kterém se dozvìdìli mnoho zajímavých informací. Nároèný den plný cestování a zážitkù zakonèila návštìva lázní v Teplicích nad Beèvou, kde si všichni odpoèinuli a naèerpali další energii. I pøes velikou nároènost na pøemís ování a nedostatek èasu vše probìhlo bez vìtších potíží, i díky dobré organizaci a plánování. Jedinou kaòkou na povedeném projektu tak bylo deštivé poèasí, které seniorùm dvakrát nepøálo. To jim však nezabránilo si celý den náležitì užít. Miro Budínský Každý køest a se jedná o dítì, knihu èi CD je slavnostní událostí, uvádìjící do života pokøtìného. Jisté je, že v poboèce Knihovny mìsta Ostravy v Michálkovicích nekøtíme dìti, takže se logicky nabízí doplòovaèka autor dílo kmotr sudièky. Autor: Náš starý známý Ing. Jiøí Kašpárek, který na svìt pøivedl již nìkolik knih, což dokazuje název té nejnovìjší, právì køtìné. Jeho knihy jsou samozøejmou souèástí knihoven michálkovických patriotù ti mají štìstí v podobì èlovìka se zájmem, chutí a nadáním ke psaní. Dílo: Kapitoly z historie Michálkovic III. Kmotr: Ing. Martin Juroška, PhD., starosta Michálkovic. Sudièky: Ivana Timková, Marie Kryštofová a Mgr. Jarmila Burešová za Knihovnu mìsta Ostravy. Ve støedu 2. øíjna 2013 se sešli nejen výše zmínìní, ale spousta pøátel autora i obce, také pøíznivcù ètení a knihovny samotné. Po krátkých proslovech kmotra a sudièek podìkoval Ing. Kašpárek nìkolika spolupracovníkùm za poskytnuté informace, obci za finanèní podporu, posléze knihu pøedstavil zajímavou ètenou ukázkou. Po vyslovených pøáních k úspìchu knihy vystoupily pøed více než sedmdesáti návštìvníky dívky z pìveckého sboru Michálek pod vedením Mgr. Ta ány Mikulské, a postaraly se o pøíjemnou atmosféru. V naší doplòovaèce nesmí chybìt šampaòské, kterým byla kniha pokøtìna a kterého bylo pro všechny pøíchozí právì dost na to, aby mohli popøát knize i autorovi to nejlepší. Následovaly pak pøíjemné chvíle povídání, prohlídka knihovny, výstavy obrazù, mlsání bohatì nachystaných laskomin nejen duše byla uspokojena Všichni pøítomní, pøedevším zástupci ÚMOb Michálkovice i KMO se shodli na tom, že vzájemná spolupráce poboèky v Michálkovicích s obcí se daøí ku prospìchu všech. Obìtavá a nadšená práce knihovnic s obecní podporou morální i finanèní je pøijímána s velkým zájmem. Kapitoly z historie Michálkovic III jsou již pokøtìny, ale jistì se najde dost materiálu ke vzniku ètvrtého dílu sejdeme se s chutí zas! Jarmila Burešová Ander v Michálkovicích V nedìlní podveèer 6. øíjna zaplnilo sál michálkovického kulturního domu pøes 160 pøíznivcù lidové zábavy. Jevištì patøilo na dvì hodiny známému slovenskému lidovému vypravìèi Anderovi z Košic. Jeho svérázné historky interpretované východòárským náøeèím doplnilo zpìvem oblíbených slováckých, slovenských i èeských písnièek duo Markéta Luskaèová a Kamil Barták. Smích a zpìv spokojených posluchaèù v sále provázel celé vystoupení. Na závìr si návštìvníci svým potleskem vynutili øadu pøídavkù. Pøíjemnì strávený veèer byl zakonèen autogramiádou cedéèek a DVD. (jk) 4 /

5 AKCE V MICHÁLKOVICÍCH KULTURNÍ DÙM l Telefon Každé pondìlí a støeda od do hodin Cvièení žen s Vendulou Každá støeda od do hodin Zumba s Žanèou Prodej textilu hod. Ljuba žena, která ví Èeská premiéra divadelního pøedstavení Divadla Silesia Ostrava. Vstupné 60,- Kè hod. Vítání obèánkù hod. Country bál.vstupné pøedprodej 60,- Kè, na místì 80,- Kè hod. Michálkovické deskohrátky MIKULÁŠKÝ REJ 2013 diskotéka soutìže nadílka KD Michálkovice 7. prosince 2013 v Na akci je nutno dìti pøedem pøihlásit a zaplatit pøíspìvek na poøízení balíèku (35 Kè/dítì). Kulturní dùm Michálkovice pøijímá pøihlášky vèetnì pøíspìvku na balíèek. Uzávìrka pøihlášek MÌSTSKÝ OBVOD Michálkovické strašení v parku na Michalském námìstí ROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMU Michalské námìstí 5. prosince 2013 v hodin Láska mezi nebem a zemí V sobotu 19. øíjna v podveèer pøedstavil Michálkovický ochotnický divadelní soubor Devítka pøed zaplnìným sálem své domovské scény v místním kulturním domì premiéru romantické duchaøské komedie britské autorky Pam Valentine Láska mezi nebem a zemí v režii Petra Rady. KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Koulí se koulí 7. roèník tradièního turnaje ètenáøù v bowlingu hodin Romantická ramínka výtvarné odpoledne pro dìti v A bùh mlèel. beseda se spisovatelem Karlem Cubecou Vánoènì ladìné pøekvapení výtvarné odpoledne s Lenkou Zimní setkání s Michálkem a Táòou Mikulskou koncert pro všechny milovníky hudby V zajetí tónù koncert ZUŠ Edvarda Runda Vítejte na sletu andìlù výtvarné odpoledne s Lenkou Od do vánoc Perníèky provoní knihovnu výstava perníkù Gabriely Bartákové Do konce listopadu - Jak jsme køtili knihu výstava fotografií ze slavnostního køtu knihy Ing. Jiøího Kašpárka Do konce listopadu Dopravní znaèky podle fantazie výstava výkresù michálkovických dìtí Do konce listopadu Sportem ke zdraví výstava fotografií ze 7. roèníku turnaje v bowlingu Do konce listopadu Jsi in? vìdomostní soutìž pro dìti Do konce roku Vùnì apatyky výstava fotografií starých lékáren, receptù a zajímavostí ze sbírek šéfredaktorky Èasopisu èeských lékárníkù Jaroslavy Hoøanské Do konce roku Zelená Viridianu výstava obrazù Zdeòka Burdka, kurzisty Viridianu Do konce roku Hedvábí má jméno Hana výstava hedvábných malièkostí Hany Víchové Do konce roku Krása a elegance výstava doplòkù Hany Binarové Do konce roku Lehké jako vánek výstava hedvábných šátkù Hany Lešanovské OTEVØENÝ KLUB PRO DÌTI A MLÁDEŽ Provozní doba: pondìlí pátek Volné aktivity jsou realizovány v rámci provozní doby v pøípadì, že neprobíhá nìkterá z organizovaných aktivit. DÙL MICHAL V prùbìhu mìsíce listopadu probíhají - Výstava obrazù Andrzeje Cieslara a výstava Fotoklubu Havíøov. Každý ètvrtek od 9.00 do hodin a od do hodin Výtvarná dílna pro všechny pod vedením uèitele Oldøicha Pelikána. VZPOMÍNÁME 11. listopadu 2013 tichou vzpomínkou uctíme 1. výroèí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, dìdeèka a pradìdeèka, pana JAROSLAVA BOGDY S láskou a úctou vzpomínají manželka a dcera s rodinou FOTO JAN LAPIŠ od 9.00 hodin Poslední závod Havíøského poháru RC automobilù øízených rádiem v cechovnì Dolu Michal. Po celý mìsíc nabízíme edukaèní program urèený pro dìti prvního stupnì základních škol, nebo pro pøedškolní dìti s názvem Po stopách havíøe s permoníkem Michalem. Program je vhodný i pro rodièe s dìtmi. Na edukaèní program doporuèujeme zájemcùm se pøihlásit em, nebo telefonicky. ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA! Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech, na a na webových stránkách poøadatelù 5 /

6 KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Milí ètenáøi, v minulém èísle jsme vám slíbili, že zhodnotíme výlet s naším Klubem Generace do tiskárny Finidr. Mìli jsme opravdu štìstí, protože poèasí se ve støedu 18. záøí vydaøilo, pøestože den pøedtím vypadalo beznadìjnì. Do tiskárny Finidr v Èeském Tìšínì nás dorazilo celkem ètrnáct. Ve vrátnici naši výpravu pøevzala Ing. Radka Mièanová a za jejího zasvìceného a velmi zajímavého výkladu jsme prošli celou tiskárnou. Jak nám bylo øeèeno, Finidr je nejvìtší a nejmodernìjší tiskárna v Èeské republice, která roènì vytiskne 20 milionù knih, což je jistì velmi úctyhodné èíslo. Z toho putuje 80 % do Nìmecka, Anglie, Holandska, Rakouska, Švýcarska, Polska a Slovenska. Po skonèení prohlídky jsme byli pozváni do prvorepublikové kavárny Avion, kde jsme se obèerstvili. Pak následoval výstup na nedalekou Piastowskou vìž, odkud máte Èeský i polský Tìšín jako na dlani. Kolegynì Marie Kryštofová si pøipravila komentovanou prohlídku obou èástí mìsta, jejich námìstí, kostelù, kaváren a kašen. Další zajímavá akce následovala hned za týden, kdy jsme na støedu pozvali až z daleké Vysoèiny sbìratele Babièek Boženy Nìmcové pana Jaroslava Kreibicha. Všem, kteøí si toto zajímavé odpoledne nenechali ujít, se vyprávìní moc líbilo a nìkteøí pøinesli i své vlastní Babièky. Tuto besedu jsme organizovali spoleènì s rychvaldskou knihovnou, takže následující den byla beseda i v Rychvaldu. Od 30. záøí do 5. øíjna probíhal Týden knihoven, jehož vrcholem byl køest a autogramiáda knihy Kapitoly z historie Michálkovic III. Ing. Jiøího Kašpárka. Samostatný èlánek o této akci najdete na jiném místì MZ. Již se stalo tradicí, že vždy zaèátkem listopadu se setkáváme s našimi ètenáøi na turnaji v bowlingu. Na letošním sedmém roèníku, tentokrát , se jako témìø pokaždé setkáme i se spisovatelkou Janou Schlossarkovou, kterou znáte z mnoha besed v knihovnì. Výherce turnaje dostane putovní kuželku, která v sobì ukrývá tajemství. Fotografie z této oblíbené akce si budete moci prohlédnout bìhem listopadu v knihovnì. Nezapomnìli jsme ani na dìti. Naše externí spolupracovnice Lenka Damaškovièová si pro ku. Na jaøe jsme vystavovali výrobky Hany Binarové a pro velký poèet obdivovatelù jsme paní Binarovou pozvali opìt. Ti, kteøí mají perníky spojeny s vánocemi, se mohou tìšit na mistrovské perníky manželù Bartákových. Tìžko nìkde uvidíte krásnìjší perníèky - nemají prostì konkurenci. Od 25. listopadu provoní naši knihovnu. Pùjèovní doba: pondìlí úterý støeda zavøeno ètvrtek pátek Pøed tiskárnou Finidr 6 / nì pøipravila nìkolik výtvarných odpolední budeme vyrábìt romantická ramínka, vánoènì ladìná pøekvapení a se mùžete zúèastnit sletu andìlù. Zaèínáme vždy v Na tato výtvarná odpoledne si z domu nic nosit nemusíte, vše hradí knihovna z úèelové dotace ÚMOb Michálkovice. Opìt pøipomínám besedu s oblíbeným autorem Karlem Cubecou, která se koná ve støedu v Nenechte si ujít tohoto velmi zajímavého a všestranného èlovìka, nejen o psaní bude øeè. Zaèínáme chystat program na vánoèní období. Mùžete tìšit na hedvábné malièkosti a spoleèenské doplòky Hany Víchové. Hedvábné šátky Hany Lešanovské, jejíž výstava obrazù s michálkovickou tématikou je trvalou souèástí výzdoby kulturního domu, také obohatí naši nabíd- Sbìratel Babièek Jaroslav Kreibich Abyste se s pøedstihem mohli pøipravit na vánoèní koncerty svých dìtí, zveme vás již teï. Zatrhnìte si støedy, 16.30, místo konání knihovna. 4. prosince se mùžete tìšit na soubor Michálek s vedoucí Mgr. Táòou Mikulskou, a 11. prosince k nám zavítají pedagogové ze ZUŠ Edvarda Runda se svými žáky. Jste všichni srdeènì zváni. Ještì jedna perlièka na závìr. 4. øíjna 2013 jsme oslavili osmé výroèí pùsobení knihovny v krásné budovì školy. Od mìstského obvodu jsme dostali hezký dárek - novou kuchyòku. Moc za ni dìkujeme, protože nám velmi usnadní práci hlavnì pøi poøádání rùzných akcí, kterých vám knihovna bìhem roku nabízí nepøebernì. Brzy skonèí práce na zahradì a k celoroèním ètenáøùm pøivítáme i ty ètenáøe zimní. Tìšíme se na vás všechny. Vaše knihovnice Ivana Timková a Marie Kryštofová Všem zájemcùm o historii naší obce sdìlujeme, že všechny tøi díly publikace KAPITOLY Z HISTORIE MICHÁLKOVIC jsou v prodeji v pokladnì Úøadu mìstského obvodu Michálkovice. Cena 1 výtisku: 60,- Kè

7 Co nového v naší škole? Školní rok bìží svým obvyklým tempem, brzy tady bude ètvrtletí. A pøece je každý den ve škole trošku jiný. Kromì uèení, zkoušení a té bìžné žákovské práce je zde øada akcí, které obohacují školní dny všem žákùm. V letošním roce se rozbìhla èinnost nových zájmových útvarù, takže kromì sborového zpìvu a výtvarné výchovy letos žáci protahují tìlo ve sportovních hrách, rozšiøují si své jazykové znalosti v kroužku angliètiny, který pracuje s multimediální tabulí, ve dvou kroužcích nìmèiny zaèínají s novým jazykem formou hry, svou èinnost zahájil i dramatický kroužek.také se rozbìhl dal- ší rok spolupráce s Renarkonem, institucí zabývající se prevencí a léèbou drogových závislostí, probìhly již první schùzky ve všech tøídách. Ve spolupráci s michálkovickou knihovnou zaèaly knihovnické lekce pro žáky 1.stupnì.Tøe áci chodí každý týden plavat,na 2. stupni pokraèují žáci ve spolupráci s Mìstskou policií Ostrava v projektu nazvaném Pro život bez závislostí zahájeném již v loòském školním roce, který vyvrcholí v prosinci ve Národním divadle moravskoslezském v Ostravì. Kromì této pravidelné èinnosti, obohatila život školy øada dalších akcí. Žáci 2. stupnì navštívili koncert èeské zpìvaèky, houslistky a hereèky, PRVNÍ MÍSTO NA MISTROVSTVÍ ÈR patøící k nejvýraznìjším osobnostem èeské alternativní hudební scény. Žáci 5.B tøídy si zahráli na herce a zúèastnili se natáèení dokumentu prezentujícího národní kulturní památku michálkovický Dùl Michal. Žáci 4. a 5. roèníku se zúèastnili akce Den evropské mobility. Formou soutìže vybírali napøíklad, co patøí do povinné výbavy cyklisty, tøídili odpad, opakovali si dùležitá telefonní èísla èi dopravní znaèky. Souèástí akce byla také zdravotní prùprava, na které si mimo jiné žáci vyzkoušeli telefonický hovor o dopravní nehodì èi ošetøení nìkterých druhù poranìní. V nejbližší dobì nás èeká dùležitá akce Den otevøených dveøí, na kterou se pøipravují žáci i jejich uèitelé. Ale o tom zase pøíštì. Ta ána Mikulská ZŠ Ostrava-Michálkovice, U Køíže 28, pøíspìvková organizace zve širokou veøejnost na DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ aneb MIKULÁŠ VE ŠKOLE 10. prosince 2013 Dopolední program: 1. Návštìva žákù MŠ v1.tøídách 2. Prohlídka školy (pro nejširší veøejnost) Odpolední program: 1.Všeználkovy kulišárny (pohádky,dílny,poèítaèe,...) - pro budoucí prvòáèky 2. Co umìjí naši žáci - pøehlídka dovedností Michálkovická trojka Naši hasièi zakonèili letošní úspìšnou sezónu opìt netradièní tradièní soutìží Michálkovická trojka, jedná se o soutìž tøíèlenných týmù v dìtském požárním útoku, kdy se hodnotí nejenom rychlost, ale také dres jednotlivých závodníkù. Soutìž byla poøádána nejenom pro hasièe, ale zúèastnit se jí mohl kdokoliv, kdo mìl chu vyzkoušet si hasièský útok a pobavit se. (rh) V sobotu 28. záøí se konalo již IV. Mistrovství ÈR v tradièních disciplínách CTIF ve Dvoøe Králové. Na tìchto závodech nemohlo chybìt družstvo mužù našeho SDH, které se již letos úspìšnì prezentovalo na Hasièské olympiádì ve francouzském mìsteèku Mulhouse. Již po prvních pokusech bylo jasné, že Michálkovice budou opìt minimálnì na bednì. Mistrovství se zúèastnili vedle èeských týmù i týmy zahranièní z Polska, Rakouska, Nìmecka, Slovenska, Chorvatska a Itálie. Druhý pokus se našim povedl, hlavnì tedy bez trestných bodù, což znamenalo zlepšení výkonu z prvního pokusu. Michálkovice si z letošního roèníku odvezly titul mistrù ÈR v tradièních klasických disciplínách CTIF z kategorie A, a dokonce jsme se stali absolutními vítìzi této kategorie, když se nám povedlo pøedbìhnout i mezinárodní úèastníky. Absolutními mistry ÈR se stali profesionální hasièi z Královehradeckého kraje, kteøí se øadili do kategorie profi muži B (to jsou muži nad 30 let). Michálkoviètí sice èasovì hradecké porazili, nicménì v kategorii B jsou závodníci zvýhodnìni plusovými body za vìk a ztráta 13 sekund se nám nepodaøila stáhnout. (rh) Šmoulové z Beèvy 7 /

8 Peníze na odkanalizování èásti Michálkovic jsou zajištìny Vìtšina obyvatel Michálkovic si pøeje, aby mohli splaškové vody vypouštìt kulturnì, to je do splaškové kanalizace, o které se mluví øadu let. Tak zaèínal mùj èlánek v jednom z pøedchozích zpravodajù o problémech s kanalizací v Michálkovicích. Jsme velmi potìšeni, že v tomto dnešním èlánku mùžeme konstatovat dílèí, ale významný úspìch v oblasti výstavby kanalizace. Dlouhá léta vlekoucí se problém, v dùsledku absence celoplošné kanalizaèní sítì v našem mìstském obvodu, se v plné síle se všemi negativními dùsledky projevil na okraji Michálkovic, a to u rodinných domù v oblasti ulic Petøvaldská a Sládeèkova. Finanèní prostøedky v rozsahu cca 180 mil. Kè se již po nìkolik let nedaøilo mìstu Ostrava pro výstavbu získat, a tak se hledalo øešení, jak tuto svízelnou situaci øešit. Po opakovaných jednáních na investièním odboru a vedení Magistrátu mìsta Ostravy, do jejichž kompetence odkanalizování našeho obvodu náleží jsme doporuèili radì mìsta Ostravy vyèlenit výstavbu stoky se splašky vyvìrajícími na povrch z celkové stavby plošné kanalizace Michálkovic a tímto krokem urychlit øešení celé situace. Byl to krok správným smìrem, na jehož základì zastupitelstvo mìsta Ostravy schválilo potøebné finanèní prostøedky pro realizaci stavby na pøíští rok. Peèovatelská služba pro obèany Michálkovic Vážení obèané, ve spolupráci s mìstským obvodem Slezská Ostrava si Vám dovolujeme nabídnout v rámci poskytování peèovatelské služby níže uvedené úkony: - úklid a údržbu domácnosti - nákupy a pochùzky - doprovod - pomoc pøi úkonech osobní hygieny (koupání, péèe o vlasy, ) - další podobné úkony V souvislosti se zvyšováním kvality došlo také ke zmìnì dodavatele stravy. Nový dodavatel Vám nabízí možnost vybrat si ze ètyø druhù hlavních jídel. Pro potøeby dietního stravování je zajištìna rovnìž eventualita výbìru dietního pokrmu. Cena obìda je stanovena na èástku 60,-Kè a cena dovozu pak na 12,-Kè. V pøípadì vašeho zájmu se mùžete obrátit na níže uvedené pracovnice oddìlení sociálních služeb mìstského obvodu Slezská Ostrava. Sociální pracovnice: Mgr. Kateøina Krenželoková, tel.: Bc. Alžbìta Hyklová, tel.: Vìøíme, že rozšíøením poskytování úkonù peèovatelské služby pøispìjeme k Vaší celkové spokojenosti. Mgr. Markéta Drobíková samostatný referent sociálních vìcí ÚMOb Michálkovice MASÁŽE RELAXAÈNÍ, MEDOVÉ A DALŠÍ AKCE NA LISTOPAD - MEDOVÁ MASÁŽ ZA 250,- KÈ MODRÝ PAVILON SUTERÉN seznam.cz Bc. Monika Kirmanová Dobrovolníci pomáhali osobám bez pøístøeší Rychle odkoupíme Vaši nemovitost DOMY BYTY POZEMKY Tel: V souèasné dobì je již zpracována dokumentace pro stavební povolení a investièní odbor MMO zahajuje úkony potøebné pro vydání stavebního povolení. Tento krok byl nepostradatelný také pro výstavbu kanalizaèní pøípojky pro hasièskou zbrojnici v rámci její rekonstrukce, která vyžadovala v prvé øadì její napojení na novou kanalizaci a byla zaøazena do výstavby v rámci celoplošného odkanalizování Michálkovic. Pomohl také øadì majitelù rodinných domù, kteøí byli postiženi naøízenými stavebními úpravami, spoèívajícími v zaslepování žump, propouštìjících odpadní vody. Vladimír Kozel místostarosta Ve dnech 10. a 11. øíjna 2013 probìhla spoleèná akce dobrovolnických organizací pùsobících na území mìsta Ostravy: SBÍRKA PRO OSOBY BEZ PØÍSTØEŠÍ. Do sbírky se spoleènì zapojili dobrovolníci pìti dobrovolnických organizací: Obèanského sdružení ADRA, Dobrovolnického hospicového hnutí Charity Ostrava, Obèanského sdružení S.T.O.P., Obèanského sdružení Spoleènì Jekhetane a Slezské diakonie. Sbírka probíhala na ètyøech rùzných místech v rámci celé Ostravy. Vybíralo se zejména teplé zimní obleèení, boty, bundy, ponožky, zimní deky a podobnì. Sebrané obleèení, boty a pøikrývky byly pøedány Armádì spásy, jejíž pracovníci vše vytøídili na mužské a ženské obleèení a rozdìlili do pøíslušných skladù. Pokud jde o použití, tak mimo tøí pytlù nepoužitelných vìcí, které pøesuneme na další využití pro prùmyslové zpracování, bude vše použito zejména pro uživatele nízkoprahového denního centra v Ostravì Hulvákách. Za veškerou pomoc a šatstvo ještì jednou moc dìkujeme. vzkazuje všem pomáhajícím dobrovolníkùm provozní vedoucí Centra sociálních služeb Armády spásy v Ostravì pan Petr Geffert. Ing. Ivana Kolková Sehnalová Magistrát mìsta Ostravy Hájkova 1, Ostrava-Pøívoz l Poradenství pro úpravu váhy a optimální výživu l Analýza stavby tìla - mìøení l Škola správného stravování l Kurzy zdravého hubnutí l Výživa pro sport,fitness l Péèe o ple,kurzy vizáže Objednávky: Podzimní akce: VSTUPNÍ KONZULTACE ZDARMA PRODEJ PALIVOVÉHO DØEVA Smrk: špalky 30 cm 670,- Kè/1prm/s štípaný 850,- Kè/1prm/s Buk: štípaný 1.200,- Kè/1prm/s Tvrdá kulatina á 2mb 1.200,- Kè/1prm/r Doprava pro obvod O. Michálkovice á 200,- Kè Za 4 prm 1x pytlík tøísek zdarma Tel.:

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 159 AKTUALITY z mìstského obvodu Nové topení v kulturním domì V uplynulém mìsíci byla provádìna rekonstrukce systému vytápìní v michálkovickém kulturním domì.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz DIVADLO U STOLU Ten, kdo navštívil v posledních mìsících nìkteré z divadelních pøedstavení v michálkovickém kulturním domì, jistì

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 134 9/2012 www.michalkovice.cz Prázdniny skonèily... Ano, prázdniny skonèily, skonèila doba dovolených, naèerpali jsme nové síly a dobrou náladu, máme spoustu

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz Konèí rok 2012 nastává doba adventu, rozjímání, bilancování a hodnocení i plánù do budoucna. Náš Michálkovický zpravodaj uzavírá

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XIX l ZDARMA 2/2010 http://www.michalkovice.cz V únoru jsme se navždy rozlouèili s dlouholetým vedoucím redaktorem Michálkovického zpravodaje Pavlem Polokem. Jeho celoživotním

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 139 Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 probìhlo v Èeské republice první kolo prezidentských voleb a dva týdny na to

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 130 5/2012 www.michalkovice.cz JARO ve znamení kultury Letošní jaro v Michálkovicích bylo poznamenáno celou øadou kulturních a spoleèenských akcí. V rámci již

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 156-7 7-8/2014 www.michalkovice.cz Léto je tady... Michálkovice, zelená oáza Ostravy, poskytují svým obèanùm i návštìvníkùm bohaté pøedpoklady pøíjemnì stráveného

Více