Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR"

Transkript

1 Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR (dle ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 1. SMLUVNÍ STRANY NETERNITY GROUP, spol. s r.o. se sídlem: Vlastislavova 11/603, Praha 4 jednající: Ing. Eduardem Hlavou, jednatelem IČ: , DIČ: CZ zapsaná U rejstříkového soudu v Praze, spis. značka: oddíl C, vložka 77586, 7. června 2000 Oprávněné osoby, technický kontakt a osoby oprávněné zadávat jednotlivé úkoly do IS JIRA Oprávněné osoby: Ing. Eduard Hlava tel: , Technický kontakt webové aplikace: Ing. Eduard Hlava tel: Michal Ferencey tel: IS JIRA: Ing. Eduard Hlava tel: Michal Ferencey tel: (dále jen poskytovatel) a Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ zastoupen: Radkou Bučilovou, pověřenou řízením SFŽP ČR IČ:

2 Oprávněné osoby, technický kontakt a osoby oprávněné zadávat jednotlivé úkoly do IS JIRA Oprávněné osoby: Technický kontakt webové aplikace: J. Kabátek, tel: , E. Širůčková, tel: IS JIRA webové aplikace: J. Kabátek, tel: , E. Širůčková, tel: (dále jen objednatel) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), tuto smlouvu na zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR (dále jen smlouva ): 2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 2.1. Předmětem smlouvy jsou služby dle následující specifikace: a) technická podpora pro publikační systém používaný pro webové prezentace objednatele (charakteristika publikačního systému je přílohou č. 1 této smlouvy), b) úpravy systému pro potřeby objednatele, c) zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci objednatele intranet objednatele; (přesná technická specifikace webových aplikací je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy), d) poskytování konzultací a provádění analytických a programátorských prací v rámci jednotlivých projektů objednatele týkajících se zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací, e) aktualizace a průběžné dodržování grafické úpravy a struktury webu v rámci resortních webových prezentací, f) technická podpora aplikace SOD/SVT, následný vývoj aplikací, g) převzetí stávajícího nebo dodávka a implementace nového publikačního systému a zaškolení pracovníků zadavatele v případě návrhu jiného publikačního systému než používal zadavatel před platností této smlouvy na plnění z tohoto zadávacího řízení Poskytovatel bude provádět činnosti uvedené v článku 2.1 této smlouvy na stávajícím publikačním systému, ke kterému vlastní autorská práva. 3. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 3.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to s platností a účinností ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami do 31. prosince 2013 nebo do vyčerpání částky uvedené v článku 4 této smlouvy. V případě prodloužení doby trvání smlouvy po 31. prosinci 2013 (a zároveň nevyčerpání částky uvedené v článku 4 této smlouvy) uzavřou objednatel s poskytovatelem o tomto písemný dodatek ke smlouvě Místem plnění je kontaktní adresa objednatele: Praha 4, Olbrachtova 2006/9.

3 4. CENA A REAKČNÍ DOBY 4.1. Cena za služby dle článku 2.1 je následující: Cena za jednu hodinu správy webu je 990,- Kč Cena za jednu hodinu programátorské práce v rámci předmětu plnění smlouvy je 990,- Kč Paušální cena za měsíční správu webů při předpokládaném rozsahu 5-7 hodin/web je ,- Kč Cena za případnou implementaci nového publikačního systému včetně licenčního práva a zaškolení pracovníků dle článku 4 je 1,- Kč 4.2. Výše uvedené ceny jsou bez DPH Žádné další služby nebudou fakturovány a služby spojené s výše uvedenými činnostmi jsou již obsaženy v jednotlivých cenách Celková hodnota plnění vyplývající z této smlouvy nedosáhne částky 2, ,- Kč bez DPH Cena za služby je splatná na základě daňového dokladu faktury, který musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zejména dostatečně určitou identifikaci předmětu plnění a dále cenu určenou dle této smlouvy) a to do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad vždy nejdříve po dodání služeb, za které je daňový doklad vystaven a po odsouhlasení fakturovaných prací objednatelem dle výkazu odpracovaných činností vedených v IS JIRA. Daňový doklad faktura musí obsahovat text: Předmět smlouvy je financován z TA OPŽP ORG č nebo Předmět smlouvy je financován z TA GIS ORG č. 6025, přičemž poskytovatel bude fakturovat tak, že pro jednotlivé Technické asistence budou jednotlivé faktury, a to dle pokynu objednatele. Na faktuře bude uvedeno, co je předmětem jejího plnění a její přílohou bude výkaz práce, kde bude uvedena osoba odpovědná přebrat plnění Cenu je povinen objednatel uhradit poskytovateli na účet č /5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha V případě prodlení objednatele s platbou jakékoli částky dle této smlouvy může poskytovatel požadovat po objednateli zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy práva občanského. Pokud poskytovatel uplatní tento nárok, pak je objednatel povinen tento úrok z prodlení zaplatit. Poskytovatel nemá nárok na další náhradu škody způsobenou prodlením objednatele s úhradou finančních částek dle této smlouvy Objednatel nebude poskytovat zálohy Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat níže uvedené činnosti v následujících termínech: Reakční doba při nefunkčnosti webových stránek (Kritická závada/parciální závada) je 0,5 hodiny Reakční doba při zadání nového požadavku dle článku 2.1. je 24 hodin.

4 5. OBJEDNÁVKA, TERMÍN A ZPŮSOB PLNĚNÍ 5.1. Požadavek na poskytnutí služby dle předmětu plnění se uplatňuje prostřednictvím aplikace JIRA objednatele. Při přijetí požadavku poskytovatel označí v aplikaci JIRA "Začít práci na problému", tím je stav požadavku In Progress a tím počínají běžet časové lhůty pro zajištění činností. Vlastní doručení a verifikaci času doručení požadavku lze ověřit i na telefonním čísle , , nebo Za účelem zpřesnění a konzultace konkrétních požadavků je rovněž možno kontaktovat zodpovědnou osobu poskytovatele: Projekt manažer Ing. Eduard Hlava, tel: , nebo Projekt manažer Michal Ferencey, tel: Poskytovatel po obdržení požadavku předloží objednateli k odsouhlasení cenovou nabídku s popisem řešení, předpokládanou pracností a termínem dodání. Po vyřešení požadavku, jeho otestování poskytovatelem, následném otestování a akceptaci objednatelem bude požadavek objednatelem uzavřen v aplikaci JIRA a může být ze strany poskytovatele fakturován V případě kritických závad je objednatel oprávněn sdělit požadavek na jeho odstranění telefonicky dle shora uvedených kontaktů, s tím, že poté tento požadavek zpracuje dle článku 6.1. této smlouvy. 6. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 6.1. Smluvní pokuta pro případ prodlení s řádným plněním povinností proti termínu sjednanému s objednatelem činí 5.000,- Kč za každý i jen započatý kalendářní den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Tím se zejména rozumí prodlení s dodávkou předmětu plnění oproti dohodnutému termínu plnění Uplatněním nároku na smluvní pokutu ani jejím zaplacením nezanikne povinnost poskytovatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou a poskytovatel tak bude i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti Objednatel není oprávněn požadovat za totéž porušení smluvní povinnosti více než jednu smluvní pokutu Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu od okamžiku porušení smluvní povinnosti do dne, kdy došlo k jejímu splnění Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech a informacích, které se dozvěděl v rámci plnění předmětu smlouvy a vytvořit podmínky pro zajišťování zachování důvěrnosti zpracovávaných dat objednatele, pokud tyto data nejsou určena k veřejnému prezentování V případě, že poskytovatel povinnost uvedenou v článku 6.5 poruší, zavazuje se k zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody V případě, že poskytovatel bude činnosti uvedené v článku 2.1 zajišťovat prostřednictvím externích subjektů (tedy nikoliv svými zaměstnanci), přebírá za tyto externí subjekty odpovědnost za škodu způsobenou objednateli ve všech případech porušení smluvních povinností včetně závazků k zaplacení smluvní pokuty.

5 7. DALŠÍ POVINNOSTI POSKYTOVATELE A OBJEDNATELE 7.1. Zjistí-li poskytovatel v rámci poskytování služeb závadu funkčnosti, je povinen neprodleně zahájit práce na odstranění vzniklé závady. Na odstraňování závad se přiměřeně použijí ustanovení čl. 6 a 8.8 této smlouvy. Za okamžik předání požadavku poskytovateli ve smyslu ustanovení čl smlouvy se považuje okamžik zjištění závady funkčnosti serverů poskytovatelem Poskytovatel se zavazuje informovat objednatele o všech okolnostech znemožňujících řádnou správu webových aplikací, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem, poskytovatel se zavazuje o nich dohodnutým způsobem informovat bez zbytečných prodlev tak, aby mohla být ze strany objednatele přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou Servery umístěny Předaný požadavek musí obsahovat přesný popis požadované služby (popř. popis cílového stavu). Jestliže předaný požadavek neobsahuje přesnou specifikaci, poskytovatel vyzve objednatele k jejímu doplnění Reakcí poskytovatele ve smyslu čl. 5.1 smlouvy se rozumí potvrzení přijetí požadavku s uvedením času jeho předání a informování objednatele, způsobem uvedeným v čl. 5.1 smlouvy, o předpokládané časové náročnosti řešení předaného požadavku a předpokládaném termínu jeho dokončení. Poskytovatel se zavazuje při určení předpokládaného termínu dokončení přihlédnout k naléhavosti požadavku, k časové a technické náročnosti předaného požadavku a dalším okolnostem majícím přímo či nepřímo vliv na časovou náročnost řešení předaného požadavku a termín dokončení. Jde-li o požadavek na odstranění Kritické závady, je poskytovatel povinen vyvinout maximální úsilí k odstranění Kritické závady v uvedené lhůtě nebo k provedení takových opatření, jsou-li možná, aby byla snížena její naléhavost a rozsah na stupeň Parciální závady (tj. závady, která má za následek částečný výpadek nebo omezení funkčnosti či dostupnosti Serveru, lze li- s tímto Serverem nadále pracovat) Jedná-li se o Kritickou závadu (tj. závadu, kdy je tato aplikace zcela nedostupná, nefunkční nebo není možné s ní vůbec pracovat) nebo Parciální závadu, je poskytovatel povinen pracovat na jejím odstranění i mimo běžnou pracovní dobu (8:00-19:00 v pracovní dny) až do okamžiku, kdy bude odstraněna, nebo objednatel sdělí, že s řešením mimo běžnou pracovní dobu nesouhlasí, podle toho, co nastane dříve. O zahájení prací na odstraňování Kritické závady nebo Parciální závady neohlášené objednatelem (tj. zjištěné poskytovatelem dle čl Smlouvy) je povinen objednatele informovat Minimální účtovaná časová jednotka pro služby poskytované nad rámec paušálu je ½ projekt hodiny. Projekt hodinou se rozumí práce jednoho pracovníka poskytovatele po dobu 1 hodiny (dále také PH) Nepřesahuje-li předpokládaná časová náročnost řešení předaného požadavku objednatele 2 (slovy: dvě) PH (dále jen Minoritní požadavek ), je poskytovatel povinen zahájit práce na realizaci předaného požadavku bez zbytečného odkladu, a to i bez souhlasu objednatele. Jestliže však předpokládaná časová náročnost je větší než 2 (slovy: dvě) PH (dále jen Majoritní požadavek ), je poskytovatel povinen vyčkat na potvrzení objednatele, že na realizaci požadavku trvá. Na potvrzení požadavku se přiměřeně použijí ustanovení o předání požadavku Není-li dohodnuto jinak, je poskytovatel povinen realizovat požadavek objednatele v termínu sděleném v souladu s čl smlouvy. V případě, že řešení předaného požadavku v důsledku

6 skutečností zjištěných v průběhu prací překročí poskytovatelem původně stanovenou časovou náročnost, vyžádá si poskytovatel souhlas objednatele s pokračováním v řešení předaného požadavku s novým odhadem časové náročnosti a termínu jeho dokončení. Jestliže objednatel souhlas dle věty předchozí neudělí, poskytovatel realizaci požadavku ukončí V případě, že bude objednatel požadovat realizaci většího funkčního celku, podstatnou aktualizaci nikoliv obsahové části webových aplikací a stránek vyvinutých poskytovatelem nebo třetí stranou pro objednatele (dále také součást díla), nebo jiný podstatný zásah do součásti díla, pak a) Poskytovatel na základě analýzy požadavku navrhne písemně objednateli způsob technického zpracování požadavku vč. jeho časové náročnosti, postup a harmonogram jeho řešení vč. předpokládané termínu dokončení. b) Objednatel má právo předložit důvodné písemné připomínky ke způsobu technického zpracování požadavku. Objednatel je event. dle svého uvážení oprávněn vzít svůj požadavek zcela či zčásti zpět. Nedojde-li ke konečnému schválení a opřipomínkování, úkol není zadán. c) Dojde-li ke shodě mezi objednatelem a poskytovatelem dle předchozího ustanovení, poskytovatel v souladu s dohodnutým harmonogramem zahájí práce na realizaci požadavku Je-li předmětem požadavku objednatele poskytnutí školících služeb, zajišťuje poskytovatel pouze obsahovou náplň školení. Další organizační zajištění vč. zajištění vhodných prostor a jejich potřebného technického vybavení nezbytné pro řádné poskytnutí školící služby je povinen provést objednatel, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak V rámci paušální odměny dle čl garantuje poskytovatel objednateli poskytnutí 5 (slovy: pět) PH služeb měsíčně, které se použijí na běžnou telefonickou, ovou, osobní komunikaci či další administrativu týkající se aplikace zelenausporam.cz, s tím, že případné nevyčerpané PH se nepřevádějí do dalšího měsíce V rámci paušální odměny dle čl garantuje poskytovatel objednateli poskytnutí 5 (slovy: pět) PH služeb měsíčně, které se použijí na běžnou telefonickou, ovou, osobní komunikaci či další administrativu týkající se aplikace SOD a SVT, s tím, že případné nevyčerpané PH se nepřevádějí do dalšího měsíce V rámci paušální odměny dle čl garantuje poskytovatel objednateli poskytnutí 3 (slovy: tři) PH služeb měsíčně, které se použijí na běžnou telefonickou, ovou, osobní komunikaci či další administrativu týkající se webových stránek sfzp.cz a opzp.cz, s tím, že případné nevyčerpané PH se nepřevádějí do dalšího měsíce V rámci paušální odměny dle čl garantuje poskytovatel objednateli poskytnutí 2 (slovy: dvou) PH služeb měsíčně, která se použije na běžnou telefonickou, ovou, osobní komunikaci či další administrativu týkající se aplikace Intranet s tím, že případné nevyčerpané PH se nepřevádějí do dalšího měsíce Minimální účtovaná časová jednotka, jak pro účely čerpání garantových PH, tak pro služby poskytované nad rámec paušálu je ½ PH v rámci jednoho úkolu Poskytovatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do obsahu dat uložených jednotlivými uživateli na Serveru, vyjma zásahů vyžádaných přímo objednatelem.

7 8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 8.1. Poskytovatel prohlašuje, že k veškerým činnostem podle této smlouvy má potřebná oprávnění a že je bude vykonávat v souladu s platnými právními předpisy České republiky Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tato smlouva, popř. její část může být předmětem poskytování informací Smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace, které získají v průběhu činnosti podle této smlouvy nebo její realizace, jakož i po jejím ukončení. Dále uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se poskytovatele či objednatele, které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují zavázat k utajování informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které jsou pověřeny dílčími úkoly v souvislosti s realizací účelu Smlouvy. 9. AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANA DÍLA 9.1. Jestliže výsledkem realizace předaného požadavku na poskytnutí služby dle této Smlouvy bude aktualizace, úprava, upgrade či jiná změna Díla nebo jeho části, která je autorským dílem ve smyslu zákona o právu autorském, nebo změna Díla, která bude znamenat přeměnu Díla nebo změnami dotčené části Díla, s výjimkou systému Atrium, v dílo autorské, uplatní se ve vztahu k této části Díla přiměřeně ustanovení 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon ). 10. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že za doručené se považují písemnosti doručené držitelem poštovní licence nebo prostřednictvím datové schránky a dále písemnosti doručené na adresy elektronické pošty ( ) uvedené v záhlaví této smlouvy nebo v textu smlouvy. 11. UKONČENÍ SMLOUVY Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy a dále je tato smlouva ukončena uplynutím času, na který byla uzavřena, popř. vyčerpáním částky, uvedené v článku 4.4. této smlouvy Tato smlouva může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď prokazatelným způsobem doručena druhé smluvní straně Pokud některá ze smluvních stran odmítne převzít výpověď nebo neposkytne součinnost potřebnou k jejímu řádnému doručení, považuje se výpověď za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení. Obálka musí být zřetelně označena slovy VÝPOVĚĎ Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá smluvní strana hrubě nesplní povinnost, kterou podle této smlouvy nebo zákona má, a to ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené v písemné výzvě ke splnění.

8 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva spadá pod režim zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se tudíž řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, není-li ve smlouvě stanoveno jinak Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy a jejích příloh je možno činit pouze formou písemných číslovaných dodatků. 13. SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Technická specifikace publikačního systému Příloha č. 2 Technická specifikace webů a aplikací Příloha č. 3 Specifikace činností uvedených v článku 5.1. Příloha č. 4 Licenční podmínky k publikačnímu systému V Praze dne V Praze dne... poskytovatel NETERNITY GROUP, spol. s r.o. Ing. Eduard Hlava jednatel objednatel Státní fond životního prostředí ČR Radka Bučilová pověřena řízením SFŽP ČR

9 Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE PUBLIKAČNÍHO SYSTÉMU 1. Redakční systém musí být na trhu dostupný alespoň 3 roky. Součástí nabídky bude popis systému, přehled funkčnosti (např. dosud vyvinutých modulů) a reference nasazení systému. 2. Přístup k administračnímu rozhraní přes neveřejný přístup (administrační rozhraní) na základě přidělených přístupových údajů 3. Správa přístupových a editačních práv jednotlivých uživatelů administračního rozhraní. S možností nastavit oblasti, které muže uživatel spravovat 4. Možnost nastavit alespoň třístupňové workflowpublikace článků (redaktor - korektor - publikace) 5. Dodání licence na redakční systém s možností rozšíření na více webových stránek, intranet a další webové aplikace 6. K redakčnímu systému musí být poskytnut podrobný manuál popisující fungování systému apříručka pro rychlou orientaci, napsaný v českém jazyce 7. Automatické generování Cool URL s možností změny pravidel generování 8. Redakční systém musí umožnit správu obsahu a struktury webu, dále dalších modulů (např. častýchdotazu, anket a dalších) 9. WYSIWYG editor pro psaní článků, obsahu rubrik a dalších textových informací 10. Fulltextové vyhledávání zjednodušené i rozšířené 11. Importy (RSS, CSV, XLS, XML) a Exporty dat (RSS, CSV, XML, PDF, RTF, XLS) 12. Jednoduché vytváření fotogalerií 13. Možnost vložit video/audio s možností přehrávání přímo ve stránkách 14. Formuláře (kontaktní, registrační a další) s možností zápisu dat do databáze 15. Podpora automatického převodu videí z formátu WMV do formátu přehrávače použitého vrámci webových stránek (MP4 v kodeku H. 264, FLV). 16. Možnost vložit do článku přílohy v libovolném formátu (např. XLS, ZIP, PDF ad.). 17. Práce se ZIP archivy (zobrazení obsahu, rozbalení) 18. Verzování obsahu 19. Možnost zapínání a vypínání modulu v rámci webové stránky, či jednotlivé sekce/rubriky (např. zobrazení seznamu článku, ankety, banneru, informačního modulu apod.) 20. Evidence aktivit uživatelů v administračním rozhraní 21. Kalendář s možností zapnout/vypnout registraci na akci a nastavit počet dostupných míst,přičemž systém po registraci účastníka automaticky sníží počet volných míst u dané akce 22. Možnost generování PDF souboru podle Zadavatelem dodané šablony (seznamúčastníků semináře, PDF newsletter apod.). 23. Moduly a funkce pro napojení a integraci dat s databázíoracle 24. Komunikace s dalšími systémy přes webové služby (SOAP, XML-RPC) 25. Možnost vytvořit na stejném systému intranetové stránky přístupné pres šifrované HTTPS 26. Podpora více jazyků webové prezentace 27. Možnost provozovat více webových stránek na různých doménách spravované z jednohouživatelského rozhraní 28. Dodržení zákona c. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy v aktuálním znění 29. Splnění pravidel přístupnosti webu provozovaných na redakčním systému WAI a Blind FriedlyWeb a pravidel optimalizace pro vyhledávače 30. Umožnění Zadavateli měnit a přidávat nové funkce do redakčního systému a webových aplikací (po zaškolení) provozovaných na redakčním systému, včetně rozšiřování struktury databáze (případné dodání licence) 31. Možnost vytvoření a administrace dalších databází a strukturovaných informací spravovaných zjednoho administračního rozhraní 32. Možnost integrace redakčního systému (část intranetu) s databází uživatelů na LDAP a ActiveDirectory 33. Provoz redakčního systému na serveru s OS Linux (Debian), Apache, mysql, PHP 34. Možnost generovat webové stránky pro offline použití pro případ krátkodobého zvýšeného zájmu o webové stránky.redakční systém musí implementovat cachování nebo se musí umět vyrovnat s krátkodobým výrazným zvýšením návštěvnosti 35. Systém musí umět spouštět pravidelné úlohy pro údržbu a zajištění interních procesů implementovaných aplikací (generování statistik, reportů, newsletterůapod,)

10 36. Další funkce a moduly vyplývající ze zadávací dokumentace nebo používané Zadavatelem

11 PŘÍLOHA Č. 2 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE WEBŮ A APLIKACÍ Aplikace a) Slovníček pojmů b) Newslettery a. automatické (generované z obsahu publikovaného na webových stránkách) b. ručně sestavované do šablony a automaticky odesílané ve formátu PDF c) Databáze veřejných zakázek s archivem d) Akce a pozvánky e) Databáze realizovaných projektů f) Databáze poradců g) Rezervační systém h) Databáze dodavatelů a technologií i) Kalkulačky a simulační mini-aplikace s grafickým a textovým výstupem j) Dokumenty ke stažení k) Modul atlas OPI (znalostní databáze) l) Modul ekoslovník m) Modul akreditované vzdělávání n) Modul databáze odběratelů časopisu Priorita o) Administrační rozhraní Aplikace intranet.sfzp.cz a) Struktura organizace b) Telefonní seznam c) Prezentace jednotlivých oddělení d) Modul refundace a výpočtové moduly e) Definování zodpovědností za obsah jednotlivých sekcí f) Modul pro správu mobilních telefonů g) Modul novinky h) Uživatelská zóna i) Možnost definovat parametry expirace platnosti uživatelských účtů j) Možnost definovat parametry síly uživatelských hesel k) Modul FTP umožňující definovat projekty, oprávnění přístupu uživatelů k projektům, definovat externí uživatele l) Provoz aplikace pouze na vnitřní síti Zadavatele m) Automatický export telefonního seznamu (vybraných částí) na veřejný web Zadavatele n) Modul porady vedení umožňující správu dokumentů, definování zodpovědností za dodané dokumenty, napojení na uživatele intranetu, definování oprávnění přístupu do modulu o) Modul rešerše p) Modul nástupy q) Administrační rozhraní Aplikace ftp.sfzp.cz a) FTP přístup k datovému úložišti b) Webová aplikace pro přístup k úložišti s možností nahrávat, stahovat, přesouvat a mazat složky a dokumenty c) Propojení uživatelských účtů s uživateli aplikace intranet d) Expirace hesla e) Provoz na vnější síti f) Administrační rozhraní Aplikace Webové stránky programu Zelená úsporám Napojení na webovou aplikaci vyhledávání nad databází SOD-SVT Zelená úsporám Modul Otázky a odpovědi Modul Slovníček pojmů Modul Ke stažení

12 Kalkulačky: Výpočet energie, Dotační kalkulačka, Úspora energie, Zobrazení výše vyplacených financí Administrační rozhraní Aplikace registrace.zelenausporam.cz 1. Webová aplikace registrace SOD-SVT Zelená úsporám 2. Registrační formuláře s kontrolou zadávaných dat pro dodavatele 3. Registrační formuláře s kontrolou zadávaných dat pro výrobky a technologie 4. Uživatelská sekce pro dodavatele 5. Uživatelská sekce pro výrobce 6. Změnová řízení pro již zadané výrobky a dodavatele 7. Administrační rozhraní pro správu zadaných dodavatelů a výroků 8. Webová služba SOAP pro systémy třetích stran dle definovaného WSDL Aplikacewww.zelenausporam.cz/vyhledavani/ 1. Webová aplikace vyhledávání nad databází SOD-SVT Zelená úsporám 2. Automatická synchronizace dat s webovou aplikací registrace SOD-SVT Zelená úsporám 3. Komplexní parametrické vyhledávání v seznamu výrobků a technologií 4. Komplexní parametrické vyhledávání v seznamu odborných dodavatelů

13 PŘÍLOHA Č. 3 - SPECIFIKACE ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 5.1

14 PŘÍLOHA Č. 4 - LICENČNÍ PODMÍNKY K PUBLIKAČNÍMU SYSTÉMU Doplní poskytovatel v případě nového publikačního systému. Uchazeč bude dále spravovat stávající aplikace a vyvíjet nové funkce a moduly na stávajícím publikačním systému Atrium 2.x, na kterém jsou postavené poptávané aplikace Zadavatele.

(dle ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) (dle ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 1. SMLUVNÍ STRANY NETERNITY GROUP, spol. s r.o. se sídlem: Vlastislavova 11/603, Praha 4, 140 00 jednající:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 631 a násl. Občanského zákoníku č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 381/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 360 ze dne 21.05.2014,,Analýza příležitostí nového operačního programu: OP Praha - Pól růstu pro období 2014-2020" Rada městské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva o dílo. kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Smlouva o dílo kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: 27.2.2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Evidenční číslo smlouvy objednatele: SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany 1. Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou sídlo: Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou 516 01 IČ: 00275336 DIČ: CZ00275336 zastoupený: Ing.

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŽENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168898/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

Smlouva o poskytování

Smlouva o poskytování Evid.č. smlouvy objednatele:..s/2.o1e:. /1::../00 t Evid.č. smlouvy poskytovatele: ERU+C 16 Smlouva o poskytování služeb Níže uvedené strany KPMG Česká republika, s.r.o. se sídlem: Pobřežní 648/1a, 186

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Příloha č. 3 Výzvy uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00, korespondenční adresou Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: 140 21

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Gordic - roční udržovací poplatek a dolicencování IS Ginis. odbor kanceláře starosty a místostarostů starosta města. vedoucí odboru OKASM

Gordic - roční udržovací poplatek a dolicencování IS Ginis. odbor kanceláře starosty a místostarostů starosta města. vedoucí odboru OKASM M Ě S T O H O D O N Í N Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Bod číslo: 3. pro jednání: 23. schůze rady města konané dne: 22.11.2016 Obsah zprávy: Gordic - roční udržovací poplatek a dolicencování IS Ginis

Více

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smlouva o dílo č. 03/2016 na zhotovení díla - stavební úpravy objektu č.p. 429: Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smluvní strany 1. Objednatel: Střední odborné učiliště opravárenské

Více

Smlouva o poradenských službách

Smlouva o poradenských službách Smlouva o poradenských službách Název: Obec Podolí Zastoupený: Ing. Vítězslavem Eliášem, starostou obce Sídlo: Podolí č.p.1, 664 03 Podolí Právní forma: veřejná správa IČ: 00282332 DIČ: CZ00282332 Bankovní

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy objednatele: O/16/185 Číslo smlouvy zhotovitele: I. SMLUVNÍ STRANY 1. Objednatel: Teplárny

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 6, podle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) a ve smyslu ustanovení 536 a násl. citovaného zákona, je uzavřena tato: SMLOUVA O

Více

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Příloha č.1 Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/15 3691/5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany SLZ-1850-11/ČJ-2011-009HVZ Smlouva o dílo uzavřena podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) 1. Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo:

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo: Příloha č. 7 KUPNÍ SMLOUVA Číslo: kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR

Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR Kontaktní osoba: Jaromír Albrecht Telefon: 267 994 352 Fax: 272 936 597 E-mail: jaromir.albrecht@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. SMLOUVA O DÍLO č... /2010 uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) SMLUVNÍ STRANY Královéhradecký kraj

Více

neoprávněných zásahů do práv třetích osob, a to zejména do práv autorských, průmyslových a jiných práv duševního vlastnictví Dodavatel se zavazu

neoprávněných zásahů do práv třetích osob, a to zejména do práv autorských, průmyslových a jiných práv duševního vlastnictví Dodavatel se zavazu Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s 536-565 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění platném ke dni podpisu smlouvy 1. Objednatel Obchodní firma: Počítačová služba s.r.o. se sídlem: Stupkova 413/1a,

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi účastníky: SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov zastupuje: Mgr. Jan Mareš, primátor IČ:

Více

SMLOUVA O PŘEVZETÍ A ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU. č. 002/2015/MK

SMLOUVA O PŘEVZETÍ A ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU. č. 002/2015/MK SMLOUVA O PŘEVZETÍ A ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU č. 002/2015/MK Smluvní strany Objednatel : Článek I. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace sídlo: náměstí 1. Máje 89, 430 01 Chomutov IČ:

Více