Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR"

Transkript

1 Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR (dle ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 1. SMLUVNÍ STRANY NETERNITY GROUP, spol. s r.o. se sídlem: Vlastislavova 11/603, Praha 4 jednající: Ing. Eduardem Hlavou, jednatelem IČ: , DIČ: CZ zapsaná U rejstříkového soudu v Praze, spis. značka: oddíl C, vložka 77586, 7. června 2000 Oprávněné osoby, technický kontakt a osoby oprávněné zadávat jednotlivé úkoly do IS JIRA Oprávněné osoby: Ing. Eduard Hlava tel: , Technický kontakt webové aplikace: Ing. Eduard Hlava tel: Michal Ferencey tel: IS JIRA: Ing. Eduard Hlava tel: Michal Ferencey tel: (dále jen poskytovatel) a Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ zastoupen: Radkou Bučilovou, pověřenou řízením SFŽP ČR IČ:

2 Oprávněné osoby, technický kontakt a osoby oprávněné zadávat jednotlivé úkoly do IS JIRA Oprávněné osoby: Technický kontakt webové aplikace: J. Kabátek, tel: , E. Širůčková, tel: IS JIRA webové aplikace: J. Kabátek, tel: , E. Širůčková, tel: (dále jen objednatel) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), tuto smlouvu na zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR (dále jen smlouva ): 2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 2.1. Předmětem smlouvy jsou služby dle následující specifikace: a) technická podpora pro publikační systém používaný pro webové prezentace objednatele (charakteristika publikačního systému je přílohou č. 1 této smlouvy), b) úpravy systému pro potřeby objednatele, c) zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci objednatele intranet objednatele; (přesná technická specifikace webových aplikací je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy), d) poskytování konzultací a provádění analytických a programátorských prací v rámci jednotlivých projektů objednatele týkajících se zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací, e) aktualizace a průběžné dodržování grafické úpravy a struktury webu v rámci resortních webových prezentací, f) technická podpora aplikace SOD/SVT, následný vývoj aplikací, g) převzetí stávajícího nebo dodávka a implementace nového publikačního systému a zaškolení pracovníků zadavatele v případě návrhu jiného publikačního systému než používal zadavatel před platností této smlouvy na plnění z tohoto zadávacího řízení Poskytovatel bude provádět činnosti uvedené v článku 2.1 této smlouvy na stávajícím publikačním systému, ke kterému vlastní autorská práva. 3. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 3.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to s platností a účinností ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami do 31. prosince 2013 nebo do vyčerpání částky uvedené v článku 4 této smlouvy. V případě prodloužení doby trvání smlouvy po 31. prosinci 2013 (a zároveň nevyčerpání částky uvedené v článku 4 této smlouvy) uzavřou objednatel s poskytovatelem o tomto písemný dodatek ke smlouvě Místem plnění je kontaktní adresa objednatele: Praha 4, Olbrachtova 2006/9.

3 4. CENA A REAKČNÍ DOBY 4.1. Cena za služby dle článku 2.1 je následující: Cena za jednu hodinu správy webu je 990,- Kč Cena za jednu hodinu programátorské práce v rámci předmětu plnění smlouvy je 990,- Kč Paušální cena za měsíční správu webů při předpokládaném rozsahu 5-7 hodin/web je ,- Kč Cena za případnou implementaci nového publikačního systému včetně licenčního práva a zaškolení pracovníků dle článku 4 je 1,- Kč 4.2. Výše uvedené ceny jsou bez DPH Žádné další služby nebudou fakturovány a služby spojené s výše uvedenými činnostmi jsou již obsaženy v jednotlivých cenách Celková hodnota plnění vyplývající z této smlouvy nedosáhne částky 2, ,- Kč bez DPH Cena za služby je splatná na základě daňového dokladu faktury, který musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zejména dostatečně určitou identifikaci předmětu plnění a dále cenu určenou dle této smlouvy) a to do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad vždy nejdříve po dodání služeb, za které je daňový doklad vystaven a po odsouhlasení fakturovaných prací objednatelem dle výkazu odpracovaných činností vedených v IS JIRA. Daňový doklad faktura musí obsahovat text: Předmět smlouvy je financován z TA OPŽP ORG č nebo Předmět smlouvy je financován z TA GIS ORG č. 6025, přičemž poskytovatel bude fakturovat tak, že pro jednotlivé Technické asistence budou jednotlivé faktury, a to dle pokynu objednatele. Na faktuře bude uvedeno, co je předmětem jejího plnění a její přílohou bude výkaz práce, kde bude uvedena osoba odpovědná přebrat plnění Cenu je povinen objednatel uhradit poskytovateli na účet č /5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha V případě prodlení objednatele s platbou jakékoli částky dle této smlouvy může poskytovatel požadovat po objednateli zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy práva občanského. Pokud poskytovatel uplatní tento nárok, pak je objednatel povinen tento úrok z prodlení zaplatit. Poskytovatel nemá nárok na další náhradu škody způsobenou prodlením objednatele s úhradou finančních částek dle této smlouvy Objednatel nebude poskytovat zálohy Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat níže uvedené činnosti v následujících termínech: Reakční doba při nefunkčnosti webových stránek (Kritická závada/parciální závada) je 0,5 hodiny Reakční doba při zadání nového požadavku dle článku 2.1. je 24 hodin.

4 5. OBJEDNÁVKA, TERMÍN A ZPŮSOB PLNĚNÍ 5.1. Požadavek na poskytnutí služby dle předmětu plnění se uplatňuje prostřednictvím aplikace JIRA objednatele. Při přijetí požadavku poskytovatel označí v aplikaci JIRA "Začít práci na problému", tím je stav požadavku In Progress a tím počínají běžet časové lhůty pro zajištění činností. Vlastní doručení a verifikaci času doručení požadavku lze ověřit i na telefonním čísle , , nebo Za účelem zpřesnění a konzultace konkrétních požadavků je rovněž možno kontaktovat zodpovědnou osobu poskytovatele: Projekt manažer Ing. Eduard Hlava, tel: , nebo Projekt manažer Michal Ferencey, tel: Poskytovatel po obdržení požadavku předloží objednateli k odsouhlasení cenovou nabídku s popisem řešení, předpokládanou pracností a termínem dodání. Po vyřešení požadavku, jeho otestování poskytovatelem, následném otestování a akceptaci objednatelem bude požadavek objednatelem uzavřen v aplikaci JIRA a může být ze strany poskytovatele fakturován V případě kritických závad je objednatel oprávněn sdělit požadavek na jeho odstranění telefonicky dle shora uvedených kontaktů, s tím, že poté tento požadavek zpracuje dle článku 6.1. této smlouvy. 6. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 6.1. Smluvní pokuta pro případ prodlení s řádným plněním povinností proti termínu sjednanému s objednatelem činí 5.000,- Kč za každý i jen započatý kalendářní den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Tím se zejména rozumí prodlení s dodávkou předmětu plnění oproti dohodnutému termínu plnění Uplatněním nároku na smluvní pokutu ani jejím zaplacením nezanikne povinnost poskytovatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou a poskytovatel tak bude i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti Objednatel není oprávněn požadovat za totéž porušení smluvní povinnosti více než jednu smluvní pokutu Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu od okamžiku porušení smluvní povinnosti do dne, kdy došlo k jejímu splnění Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech a informacích, které se dozvěděl v rámci plnění předmětu smlouvy a vytvořit podmínky pro zajišťování zachování důvěrnosti zpracovávaných dat objednatele, pokud tyto data nejsou určena k veřejnému prezentování V případě, že poskytovatel povinnost uvedenou v článku 6.5 poruší, zavazuje se k zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody V případě, že poskytovatel bude činnosti uvedené v článku 2.1 zajišťovat prostřednictvím externích subjektů (tedy nikoliv svými zaměstnanci), přebírá za tyto externí subjekty odpovědnost za škodu způsobenou objednateli ve všech případech porušení smluvních povinností včetně závazků k zaplacení smluvní pokuty.

5 7. DALŠÍ POVINNOSTI POSKYTOVATELE A OBJEDNATELE 7.1. Zjistí-li poskytovatel v rámci poskytování služeb závadu funkčnosti, je povinen neprodleně zahájit práce na odstranění vzniklé závady. Na odstraňování závad se přiměřeně použijí ustanovení čl. 6 a 8.8 této smlouvy. Za okamžik předání požadavku poskytovateli ve smyslu ustanovení čl smlouvy se považuje okamžik zjištění závady funkčnosti serverů poskytovatelem Poskytovatel se zavazuje informovat objednatele o všech okolnostech znemožňujících řádnou správu webových aplikací, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem, poskytovatel se zavazuje o nich dohodnutým způsobem informovat bez zbytečných prodlev tak, aby mohla být ze strany objednatele přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou Servery umístěny Předaný požadavek musí obsahovat přesný popis požadované služby (popř. popis cílového stavu). Jestliže předaný požadavek neobsahuje přesnou specifikaci, poskytovatel vyzve objednatele k jejímu doplnění Reakcí poskytovatele ve smyslu čl. 5.1 smlouvy se rozumí potvrzení přijetí požadavku s uvedením času jeho předání a informování objednatele, způsobem uvedeným v čl. 5.1 smlouvy, o předpokládané časové náročnosti řešení předaného požadavku a předpokládaném termínu jeho dokončení. Poskytovatel se zavazuje při určení předpokládaného termínu dokončení přihlédnout k naléhavosti požadavku, k časové a technické náročnosti předaného požadavku a dalším okolnostem majícím přímo či nepřímo vliv na časovou náročnost řešení předaného požadavku a termín dokončení. Jde-li o požadavek na odstranění Kritické závady, je poskytovatel povinen vyvinout maximální úsilí k odstranění Kritické závady v uvedené lhůtě nebo k provedení takových opatření, jsou-li možná, aby byla snížena její naléhavost a rozsah na stupeň Parciální závady (tj. závady, která má za následek částečný výpadek nebo omezení funkčnosti či dostupnosti Serveru, lze li- s tímto Serverem nadále pracovat) Jedná-li se o Kritickou závadu (tj. závadu, kdy je tato aplikace zcela nedostupná, nefunkční nebo není možné s ní vůbec pracovat) nebo Parciální závadu, je poskytovatel povinen pracovat na jejím odstranění i mimo běžnou pracovní dobu (8:00-19:00 v pracovní dny) až do okamžiku, kdy bude odstraněna, nebo objednatel sdělí, že s řešením mimo běžnou pracovní dobu nesouhlasí, podle toho, co nastane dříve. O zahájení prací na odstraňování Kritické závady nebo Parciální závady neohlášené objednatelem (tj. zjištěné poskytovatelem dle čl Smlouvy) je povinen objednatele informovat Minimální účtovaná časová jednotka pro služby poskytované nad rámec paušálu je ½ projekt hodiny. Projekt hodinou se rozumí práce jednoho pracovníka poskytovatele po dobu 1 hodiny (dále také PH) Nepřesahuje-li předpokládaná časová náročnost řešení předaného požadavku objednatele 2 (slovy: dvě) PH (dále jen Minoritní požadavek ), je poskytovatel povinen zahájit práce na realizaci předaného požadavku bez zbytečného odkladu, a to i bez souhlasu objednatele. Jestliže však předpokládaná časová náročnost je větší než 2 (slovy: dvě) PH (dále jen Majoritní požadavek ), je poskytovatel povinen vyčkat na potvrzení objednatele, že na realizaci požadavku trvá. Na potvrzení požadavku se přiměřeně použijí ustanovení o předání požadavku Není-li dohodnuto jinak, je poskytovatel povinen realizovat požadavek objednatele v termínu sděleném v souladu s čl smlouvy. V případě, že řešení předaného požadavku v důsledku

6 skutečností zjištěných v průběhu prací překročí poskytovatelem původně stanovenou časovou náročnost, vyžádá si poskytovatel souhlas objednatele s pokračováním v řešení předaného požadavku s novým odhadem časové náročnosti a termínu jeho dokončení. Jestliže objednatel souhlas dle věty předchozí neudělí, poskytovatel realizaci požadavku ukončí V případě, že bude objednatel požadovat realizaci většího funkčního celku, podstatnou aktualizaci nikoliv obsahové části webových aplikací a stránek vyvinutých poskytovatelem nebo třetí stranou pro objednatele (dále také součást díla), nebo jiný podstatný zásah do součásti díla, pak a) Poskytovatel na základě analýzy požadavku navrhne písemně objednateli způsob technického zpracování požadavku vč. jeho časové náročnosti, postup a harmonogram jeho řešení vč. předpokládané termínu dokončení. b) Objednatel má právo předložit důvodné písemné připomínky ke způsobu technického zpracování požadavku. Objednatel je event. dle svého uvážení oprávněn vzít svůj požadavek zcela či zčásti zpět. Nedojde-li ke konečnému schválení a opřipomínkování, úkol není zadán. c) Dojde-li ke shodě mezi objednatelem a poskytovatelem dle předchozího ustanovení, poskytovatel v souladu s dohodnutým harmonogramem zahájí práce na realizaci požadavku Je-li předmětem požadavku objednatele poskytnutí školících služeb, zajišťuje poskytovatel pouze obsahovou náplň školení. Další organizační zajištění vč. zajištění vhodných prostor a jejich potřebného technického vybavení nezbytné pro řádné poskytnutí školící služby je povinen provést objednatel, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak V rámci paušální odměny dle čl garantuje poskytovatel objednateli poskytnutí 5 (slovy: pět) PH služeb měsíčně, které se použijí na běžnou telefonickou, ovou, osobní komunikaci či další administrativu týkající se aplikace zelenausporam.cz, s tím, že případné nevyčerpané PH se nepřevádějí do dalšího měsíce V rámci paušální odměny dle čl garantuje poskytovatel objednateli poskytnutí 5 (slovy: pět) PH služeb měsíčně, které se použijí na běžnou telefonickou, ovou, osobní komunikaci či další administrativu týkající se aplikace SOD a SVT, s tím, že případné nevyčerpané PH se nepřevádějí do dalšího měsíce V rámci paušální odměny dle čl garantuje poskytovatel objednateli poskytnutí 3 (slovy: tři) PH služeb měsíčně, které se použijí na běžnou telefonickou, ovou, osobní komunikaci či další administrativu týkající se webových stránek sfzp.cz a opzp.cz, s tím, že případné nevyčerpané PH se nepřevádějí do dalšího měsíce V rámci paušální odměny dle čl garantuje poskytovatel objednateli poskytnutí 2 (slovy: dvou) PH služeb měsíčně, která se použije na běžnou telefonickou, ovou, osobní komunikaci či další administrativu týkající se aplikace Intranet s tím, že případné nevyčerpané PH se nepřevádějí do dalšího měsíce Minimální účtovaná časová jednotka, jak pro účely čerpání garantových PH, tak pro služby poskytované nad rámec paušálu je ½ PH v rámci jednoho úkolu Poskytovatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do obsahu dat uložených jednotlivými uživateli na Serveru, vyjma zásahů vyžádaných přímo objednatelem.

7 8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 8.1. Poskytovatel prohlašuje, že k veškerým činnostem podle této smlouvy má potřebná oprávnění a že je bude vykonávat v souladu s platnými právními předpisy České republiky Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tato smlouva, popř. její část může být předmětem poskytování informací Smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace, které získají v průběhu činnosti podle této smlouvy nebo její realizace, jakož i po jejím ukončení. Dále uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se poskytovatele či objednatele, které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují zavázat k utajování informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které jsou pověřeny dílčími úkoly v souvislosti s realizací účelu Smlouvy. 9. AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANA DÍLA 9.1. Jestliže výsledkem realizace předaného požadavku na poskytnutí služby dle této Smlouvy bude aktualizace, úprava, upgrade či jiná změna Díla nebo jeho části, která je autorským dílem ve smyslu zákona o právu autorském, nebo změna Díla, která bude znamenat přeměnu Díla nebo změnami dotčené části Díla, s výjimkou systému Atrium, v dílo autorské, uplatní se ve vztahu k této části Díla přiměřeně ustanovení 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon ). 10. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že za doručené se považují písemnosti doručené držitelem poštovní licence nebo prostřednictvím datové schránky a dále písemnosti doručené na adresy elektronické pošty ( ) uvedené v záhlaví této smlouvy nebo v textu smlouvy. 11. UKONČENÍ SMLOUVY Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy a dále je tato smlouva ukončena uplynutím času, na který byla uzavřena, popř. vyčerpáním částky, uvedené v článku 4.4. této smlouvy Tato smlouva může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď prokazatelným způsobem doručena druhé smluvní straně Pokud některá ze smluvních stran odmítne převzít výpověď nebo neposkytne součinnost potřebnou k jejímu řádnému doručení, považuje se výpověď za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení. Obálka musí být zřetelně označena slovy VÝPOVĚĎ Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá smluvní strana hrubě nesplní povinnost, kterou podle této smlouvy nebo zákona má, a to ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené v písemné výzvě ke splnění.

8 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva spadá pod režim zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se tudíž řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, není-li ve smlouvě stanoveno jinak Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy a jejích příloh je možno činit pouze formou písemných číslovaných dodatků. 13. SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Technická specifikace publikačního systému Příloha č. 2 Technická specifikace webů a aplikací Příloha č. 3 Specifikace činností uvedených v článku 5.1. Příloha č. 4 Licenční podmínky k publikačnímu systému V Praze dne V Praze dne... poskytovatel NETERNITY GROUP, spol. s r.o. Ing. Eduard Hlava jednatel objednatel Státní fond životního prostředí ČR Radka Bučilová pověřena řízením SFŽP ČR

9 Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE PUBLIKAČNÍHO SYSTÉMU 1. Redakční systém musí být na trhu dostupný alespoň 3 roky. Součástí nabídky bude popis systému, přehled funkčnosti (např. dosud vyvinutých modulů) a reference nasazení systému. 2. Přístup k administračnímu rozhraní přes neveřejný přístup (administrační rozhraní) na základě přidělených přístupových údajů 3. Správa přístupových a editačních práv jednotlivých uživatelů administračního rozhraní. S možností nastavit oblasti, které muže uživatel spravovat 4. Možnost nastavit alespoň třístupňové workflowpublikace článků (redaktor - korektor - publikace) 5. Dodání licence na redakční systém s možností rozšíření na více webových stránek, intranet a další webové aplikace 6. K redakčnímu systému musí být poskytnut podrobný manuál popisující fungování systému apříručka pro rychlou orientaci, napsaný v českém jazyce 7. Automatické generování Cool URL s možností změny pravidel generování 8. Redakční systém musí umožnit správu obsahu a struktury webu, dále dalších modulů (např. častýchdotazu, anket a dalších) 9. WYSIWYG editor pro psaní článků, obsahu rubrik a dalších textových informací 10. Fulltextové vyhledávání zjednodušené i rozšířené 11. Importy (RSS, CSV, XLS, XML) a Exporty dat (RSS, CSV, XML, PDF, RTF, XLS) 12. Jednoduché vytváření fotogalerií 13. Možnost vložit video/audio s možností přehrávání přímo ve stránkách 14. Formuláře (kontaktní, registrační a další) s možností zápisu dat do databáze 15. Podpora automatického převodu videí z formátu WMV do formátu přehrávače použitého vrámci webových stránek (MP4 v kodeku H. 264, FLV). 16. Možnost vložit do článku přílohy v libovolném formátu (např. XLS, ZIP, PDF ad.). 17. Práce se ZIP archivy (zobrazení obsahu, rozbalení) 18. Verzování obsahu 19. Možnost zapínání a vypínání modulu v rámci webové stránky, či jednotlivé sekce/rubriky (např. zobrazení seznamu článku, ankety, banneru, informačního modulu apod.) 20. Evidence aktivit uživatelů v administračním rozhraní 21. Kalendář s možností zapnout/vypnout registraci na akci a nastavit počet dostupných míst,přičemž systém po registraci účastníka automaticky sníží počet volných míst u dané akce 22. Možnost generování PDF souboru podle Zadavatelem dodané šablony (seznamúčastníků semináře, PDF newsletter apod.). 23. Moduly a funkce pro napojení a integraci dat s databázíoracle 24. Komunikace s dalšími systémy přes webové služby (SOAP, XML-RPC) 25. Možnost vytvořit na stejném systému intranetové stránky přístupné pres šifrované HTTPS 26. Podpora více jazyků webové prezentace 27. Možnost provozovat více webových stránek na různých doménách spravované z jednohouživatelského rozhraní 28. Dodržení zákona c. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy v aktuálním znění 29. Splnění pravidel přístupnosti webu provozovaných na redakčním systému WAI a Blind FriedlyWeb a pravidel optimalizace pro vyhledávače 30. Umožnění Zadavateli měnit a přidávat nové funkce do redakčního systému a webových aplikací (po zaškolení) provozovaných na redakčním systému, včetně rozšiřování struktury databáze (případné dodání licence) 31. Možnost vytvoření a administrace dalších databází a strukturovaných informací spravovaných zjednoho administračního rozhraní 32. Možnost integrace redakčního systému (část intranetu) s databází uživatelů na LDAP a ActiveDirectory 33. Provoz redakčního systému na serveru s OS Linux (Debian), Apache, mysql, PHP 34. Možnost generovat webové stránky pro offline použití pro případ krátkodobého zvýšeného zájmu o webové stránky.redakční systém musí implementovat cachování nebo se musí umět vyrovnat s krátkodobým výrazným zvýšením návštěvnosti 35. Systém musí umět spouštět pravidelné úlohy pro údržbu a zajištění interních procesů implementovaných aplikací (generování statistik, reportů, newsletterůapod,)

10 36. Další funkce a moduly vyplývající ze zadávací dokumentace nebo používané Zadavatelem

11 PŘÍLOHA Č. 2 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE WEBŮ A APLIKACÍ Aplikace a) Slovníček pojmů b) Newslettery a. automatické (generované z obsahu publikovaného na webových stránkách) b. ručně sestavované do šablony a automaticky odesílané ve formátu PDF c) Databáze veřejných zakázek s archivem d) Akce a pozvánky e) Databáze realizovaných projektů f) Databáze poradců g) Rezervační systém h) Databáze dodavatelů a technologií i) Kalkulačky a simulační mini-aplikace s grafickým a textovým výstupem j) Dokumenty ke stažení k) Modul atlas OPI (znalostní databáze) l) Modul ekoslovník m) Modul akreditované vzdělávání n) Modul databáze odběratelů časopisu Priorita o) Administrační rozhraní Aplikace intranet.sfzp.cz a) Struktura organizace b) Telefonní seznam c) Prezentace jednotlivých oddělení d) Modul refundace a výpočtové moduly e) Definování zodpovědností za obsah jednotlivých sekcí f) Modul pro správu mobilních telefonů g) Modul novinky h) Uživatelská zóna i) Možnost definovat parametry expirace platnosti uživatelských účtů j) Možnost definovat parametry síly uživatelských hesel k) Modul FTP umožňující definovat projekty, oprávnění přístupu uživatelů k projektům, definovat externí uživatele l) Provoz aplikace pouze na vnitřní síti Zadavatele m) Automatický export telefonního seznamu (vybraných částí) na veřejný web Zadavatele n) Modul porady vedení umožňující správu dokumentů, definování zodpovědností za dodané dokumenty, napojení na uživatele intranetu, definování oprávnění přístupu do modulu o) Modul rešerše p) Modul nástupy q) Administrační rozhraní Aplikace ftp.sfzp.cz a) FTP přístup k datovému úložišti b) Webová aplikace pro přístup k úložišti s možností nahrávat, stahovat, přesouvat a mazat složky a dokumenty c) Propojení uživatelských účtů s uživateli aplikace intranet d) Expirace hesla e) Provoz na vnější síti f) Administrační rozhraní Aplikace Webové stránky programu Zelená úsporám Napojení na webovou aplikaci vyhledávání nad databází SOD-SVT Zelená úsporám Modul Otázky a odpovědi Modul Slovníček pojmů Modul Ke stažení

12 Kalkulačky: Výpočet energie, Dotační kalkulačka, Úspora energie, Zobrazení výše vyplacených financí Administrační rozhraní Aplikace registrace.zelenausporam.cz 1. Webová aplikace registrace SOD-SVT Zelená úsporám 2. Registrační formuláře s kontrolou zadávaných dat pro dodavatele 3. Registrační formuláře s kontrolou zadávaných dat pro výrobky a technologie 4. Uživatelská sekce pro dodavatele 5. Uživatelská sekce pro výrobce 6. Změnová řízení pro již zadané výrobky a dodavatele 7. Administrační rozhraní pro správu zadaných dodavatelů a výroků 8. Webová služba SOAP pro systémy třetích stran dle definovaného WSDL Aplikacewww.zelenausporam.cz/vyhledavani/ 1. Webová aplikace vyhledávání nad databází SOD-SVT Zelená úsporám 2. Automatická synchronizace dat s webovou aplikací registrace SOD-SVT Zelená úsporám 3. Komplexní parametrické vyhledávání v seznamu výrobků a technologií 4. Komplexní parametrické vyhledávání v seznamu odborných dodavatelů

13 PŘÍLOHA Č. 3 - SPECIFIKACE ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 5.1

14 PŘÍLOHA Č. 4 - LICENČNÍ PODMÍNKY K PUBLIKAČNÍMU SYSTÉMU Doplní poskytovatel v případě nového publikačního systému. Uchazeč bude dále spravovat stávající aplikace a vyvíjet nové funkce a moduly na stávajícím publikačním systému Atrium 2.x, na kterém jsou postavené poptávané aplikace Zadavatele.

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti VIZUS.CZ s.r.o. se sídlem Praha 5, Nušlova 2515/4, PSČ 158 00, IČ: 27155315, zapsané v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C., vložce 100486

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují a blíže rozvádějí podmínky, za nichž poskytuje Poskytovatel

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více