Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR"

Transkript

1 Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR (dle ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 1. SMLUVNÍ STRANY NETERNITY GROUP, spol. s r.o. se sídlem: Vlastislavova 11/603, Praha 4 jednající: Ing. Eduardem Hlavou, jednatelem IČ: , DIČ: CZ zapsaná U rejstříkového soudu v Praze, spis. značka: oddíl C, vložka 77586, 7. června 2000 Oprávněné osoby, technický kontakt a osoby oprávněné zadávat jednotlivé úkoly do IS JIRA Oprávněné osoby: Ing. Eduard Hlava tel: , Technický kontakt webové aplikace: Ing. Eduard Hlava tel: Michal Ferencey tel: IS JIRA: Ing. Eduard Hlava tel: Michal Ferencey tel: (dále jen poskytovatel) a Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ zastoupen: Radkou Bučilovou, pověřenou řízením SFŽP ČR IČ:

2 Oprávněné osoby, technický kontakt a osoby oprávněné zadávat jednotlivé úkoly do IS JIRA Oprávněné osoby: Technický kontakt webové aplikace: J. Kabátek, tel: , E. Širůčková, tel: IS JIRA webové aplikace: J. Kabátek, tel: , E. Širůčková, tel: (dále jen objednatel) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), tuto smlouvu na zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR (dále jen smlouva ): 2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 2.1. Předmětem smlouvy jsou služby dle následující specifikace: a) technická podpora pro publikační systém používaný pro webové prezentace objednatele (charakteristika publikačního systému je přílohou č. 1 této smlouvy), b) úpravy systému pro potřeby objednatele, c) zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci objednatele intranet objednatele; (přesná technická specifikace webových aplikací je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy), d) poskytování konzultací a provádění analytických a programátorských prací v rámci jednotlivých projektů objednatele týkajících se zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací, e) aktualizace a průběžné dodržování grafické úpravy a struktury webu v rámci resortních webových prezentací, f) technická podpora aplikace SOD/SVT, následný vývoj aplikací, g) převzetí stávajícího nebo dodávka a implementace nového publikačního systému a zaškolení pracovníků zadavatele v případě návrhu jiného publikačního systému než používal zadavatel před platností této smlouvy na plnění z tohoto zadávacího řízení Poskytovatel bude provádět činnosti uvedené v článku 2.1 této smlouvy na stávajícím publikačním systému, ke kterému vlastní autorská práva. 3. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 3.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to s platností a účinností ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami do 31. prosince 2013 nebo do vyčerpání částky uvedené v článku 4 této smlouvy. V případě prodloužení doby trvání smlouvy po 31. prosinci 2013 (a zároveň nevyčerpání částky uvedené v článku 4 této smlouvy) uzavřou objednatel s poskytovatelem o tomto písemný dodatek ke smlouvě Místem plnění je kontaktní adresa objednatele: Praha 4, Olbrachtova 2006/9.

3 4. CENA A REAKČNÍ DOBY 4.1. Cena za služby dle článku 2.1 je následující: Cena za jednu hodinu správy webu je 990,- Kč Cena za jednu hodinu programátorské práce v rámci předmětu plnění smlouvy je 990,- Kč Paušální cena za měsíční správu webů při předpokládaném rozsahu 5-7 hodin/web je ,- Kč Cena za případnou implementaci nového publikačního systému včetně licenčního práva a zaškolení pracovníků dle článku 4 je 1,- Kč 4.2. Výše uvedené ceny jsou bez DPH Žádné další služby nebudou fakturovány a služby spojené s výše uvedenými činnostmi jsou již obsaženy v jednotlivých cenách Celková hodnota plnění vyplývající z této smlouvy nedosáhne částky 2, ,- Kč bez DPH Cena za služby je splatná na základě daňového dokladu faktury, který musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zejména dostatečně určitou identifikaci předmětu plnění a dále cenu určenou dle této smlouvy) a to do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad vždy nejdříve po dodání služeb, za které je daňový doklad vystaven a po odsouhlasení fakturovaných prací objednatelem dle výkazu odpracovaných činností vedených v IS JIRA. Daňový doklad faktura musí obsahovat text: Předmět smlouvy je financován z TA OPŽP ORG č nebo Předmět smlouvy je financován z TA GIS ORG č. 6025, přičemž poskytovatel bude fakturovat tak, že pro jednotlivé Technické asistence budou jednotlivé faktury, a to dle pokynu objednatele. Na faktuře bude uvedeno, co je předmětem jejího plnění a její přílohou bude výkaz práce, kde bude uvedena osoba odpovědná přebrat plnění Cenu je povinen objednatel uhradit poskytovateli na účet č /5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha V případě prodlení objednatele s platbou jakékoli částky dle této smlouvy může poskytovatel požadovat po objednateli zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy práva občanského. Pokud poskytovatel uplatní tento nárok, pak je objednatel povinen tento úrok z prodlení zaplatit. Poskytovatel nemá nárok na další náhradu škody způsobenou prodlením objednatele s úhradou finančních částek dle této smlouvy Objednatel nebude poskytovat zálohy Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat níže uvedené činnosti v následujících termínech: Reakční doba při nefunkčnosti webových stránek (Kritická závada/parciální závada) je 0,5 hodiny Reakční doba při zadání nového požadavku dle článku 2.1. je 24 hodin.

4 5. OBJEDNÁVKA, TERMÍN A ZPŮSOB PLNĚNÍ 5.1. Požadavek na poskytnutí služby dle předmětu plnění se uplatňuje prostřednictvím aplikace JIRA objednatele. Při přijetí požadavku poskytovatel označí v aplikaci JIRA "Začít práci na problému", tím je stav požadavku In Progress a tím počínají běžet časové lhůty pro zajištění činností. Vlastní doručení a verifikaci času doručení požadavku lze ověřit i na telefonním čísle , , nebo Za účelem zpřesnění a konzultace konkrétních požadavků je rovněž možno kontaktovat zodpovědnou osobu poskytovatele: Projekt manažer Ing. Eduard Hlava, tel: , nebo Projekt manažer Michal Ferencey, tel: Poskytovatel po obdržení požadavku předloží objednateli k odsouhlasení cenovou nabídku s popisem řešení, předpokládanou pracností a termínem dodání. Po vyřešení požadavku, jeho otestování poskytovatelem, následném otestování a akceptaci objednatelem bude požadavek objednatelem uzavřen v aplikaci JIRA a může být ze strany poskytovatele fakturován V případě kritických závad je objednatel oprávněn sdělit požadavek na jeho odstranění telefonicky dle shora uvedených kontaktů, s tím, že poté tento požadavek zpracuje dle článku 6.1. této smlouvy. 6. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 6.1. Smluvní pokuta pro případ prodlení s řádným plněním povinností proti termínu sjednanému s objednatelem činí 5.000,- Kč za každý i jen započatý kalendářní den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Tím se zejména rozumí prodlení s dodávkou předmětu plnění oproti dohodnutému termínu plnění Uplatněním nároku na smluvní pokutu ani jejím zaplacením nezanikne povinnost poskytovatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou a poskytovatel tak bude i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti Objednatel není oprávněn požadovat za totéž porušení smluvní povinnosti více než jednu smluvní pokutu Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu od okamžiku porušení smluvní povinnosti do dne, kdy došlo k jejímu splnění Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech a informacích, které se dozvěděl v rámci plnění předmětu smlouvy a vytvořit podmínky pro zajišťování zachování důvěrnosti zpracovávaných dat objednatele, pokud tyto data nejsou určena k veřejnému prezentování V případě, že poskytovatel povinnost uvedenou v článku 6.5 poruší, zavazuje se k zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody V případě, že poskytovatel bude činnosti uvedené v článku 2.1 zajišťovat prostřednictvím externích subjektů (tedy nikoliv svými zaměstnanci), přebírá za tyto externí subjekty odpovědnost za škodu způsobenou objednateli ve všech případech porušení smluvních povinností včetně závazků k zaplacení smluvní pokuty.

5 7. DALŠÍ POVINNOSTI POSKYTOVATELE A OBJEDNATELE 7.1. Zjistí-li poskytovatel v rámci poskytování služeb závadu funkčnosti, je povinen neprodleně zahájit práce na odstranění vzniklé závady. Na odstraňování závad se přiměřeně použijí ustanovení čl. 6 a 8.8 této smlouvy. Za okamžik předání požadavku poskytovateli ve smyslu ustanovení čl smlouvy se považuje okamžik zjištění závady funkčnosti serverů poskytovatelem Poskytovatel se zavazuje informovat objednatele o všech okolnostech znemožňujících řádnou správu webových aplikací, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem, poskytovatel se zavazuje o nich dohodnutým způsobem informovat bez zbytečných prodlev tak, aby mohla být ze strany objednatele přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou Servery umístěny Předaný požadavek musí obsahovat přesný popis požadované služby (popř. popis cílového stavu). Jestliže předaný požadavek neobsahuje přesnou specifikaci, poskytovatel vyzve objednatele k jejímu doplnění Reakcí poskytovatele ve smyslu čl. 5.1 smlouvy se rozumí potvrzení přijetí požadavku s uvedením času jeho předání a informování objednatele, způsobem uvedeným v čl. 5.1 smlouvy, o předpokládané časové náročnosti řešení předaného požadavku a předpokládaném termínu jeho dokončení. Poskytovatel se zavazuje při určení předpokládaného termínu dokončení přihlédnout k naléhavosti požadavku, k časové a technické náročnosti předaného požadavku a dalším okolnostem majícím přímo či nepřímo vliv na časovou náročnost řešení předaného požadavku a termín dokončení. Jde-li o požadavek na odstranění Kritické závady, je poskytovatel povinen vyvinout maximální úsilí k odstranění Kritické závady v uvedené lhůtě nebo k provedení takových opatření, jsou-li možná, aby byla snížena její naléhavost a rozsah na stupeň Parciální závady (tj. závady, která má za následek částečný výpadek nebo omezení funkčnosti či dostupnosti Serveru, lze li- s tímto Serverem nadále pracovat) Jedná-li se o Kritickou závadu (tj. závadu, kdy je tato aplikace zcela nedostupná, nefunkční nebo není možné s ní vůbec pracovat) nebo Parciální závadu, je poskytovatel povinen pracovat na jejím odstranění i mimo běžnou pracovní dobu (8:00-19:00 v pracovní dny) až do okamžiku, kdy bude odstraněna, nebo objednatel sdělí, že s řešením mimo běžnou pracovní dobu nesouhlasí, podle toho, co nastane dříve. O zahájení prací na odstraňování Kritické závady nebo Parciální závady neohlášené objednatelem (tj. zjištěné poskytovatelem dle čl Smlouvy) je povinen objednatele informovat Minimální účtovaná časová jednotka pro služby poskytované nad rámec paušálu je ½ projekt hodiny. Projekt hodinou se rozumí práce jednoho pracovníka poskytovatele po dobu 1 hodiny (dále také PH) Nepřesahuje-li předpokládaná časová náročnost řešení předaného požadavku objednatele 2 (slovy: dvě) PH (dále jen Minoritní požadavek ), je poskytovatel povinen zahájit práce na realizaci předaného požadavku bez zbytečného odkladu, a to i bez souhlasu objednatele. Jestliže však předpokládaná časová náročnost je větší než 2 (slovy: dvě) PH (dále jen Majoritní požadavek ), je poskytovatel povinen vyčkat na potvrzení objednatele, že na realizaci požadavku trvá. Na potvrzení požadavku se přiměřeně použijí ustanovení o předání požadavku Není-li dohodnuto jinak, je poskytovatel povinen realizovat požadavek objednatele v termínu sděleném v souladu s čl smlouvy. V případě, že řešení předaného požadavku v důsledku

6 skutečností zjištěných v průběhu prací překročí poskytovatelem původně stanovenou časovou náročnost, vyžádá si poskytovatel souhlas objednatele s pokračováním v řešení předaného požadavku s novým odhadem časové náročnosti a termínu jeho dokončení. Jestliže objednatel souhlas dle věty předchozí neudělí, poskytovatel realizaci požadavku ukončí V případě, že bude objednatel požadovat realizaci většího funkčního celku, podstatnou aktualizaci nikoliv obsahové části webových aplikací a stránek vyvinutých poskytovatelem nebo třetí stranou pro objednatele (dále také součást díla), nebo jiný podstatný zásah do součásti díla, pak a) Poskytovatel na základě analýzy požadavku navrhne písemně objednateli způsob technického zpracování požadavku vč. jeho časové náročnosti, postup a harmonogram jeho řešení vč. předpokládané termínu dokončení. b) Objednatel má právo předložit důvodné písemné připomínky ke způsobu technického zpracování požadavku. Objednatel je event. dle svého uvážení oprávněn vzít svůj požadavek zcela či zčásti zpět. Nedojde-li ke konečnému schválení a opřipomínkování, úkol není zadán. c) Dojde-li ke shodě mezi objednatelem a poskytovatelem dle předchozího ustanovení, poskytovatel v souladu s dohodnutým harmonogramem zahájí práce na realizaci požadavku Je-li předmětem požadavku objednatele poskytnutí školících služeb, zajišťuje poskytovatel pouze obsahovou náplň školení. Další organizační zajištění vč. zajištění vhodných prostor a jejich potřebného technického vybavení nezbytné pro řádné poskytnutí školící služby je povinen provést objednatel, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak V rámci paušální odměny dle čl garantuje poskytovatel objednateli poskytnutí 5 (slovy: pět) PH služeb měsíčně, které se použijí na běžnou telefonickou, ovou, osobní komunikaci či další administrativu týkající se aplikace zelenausporam.cz, s tím, že případné nevyčerpané PH se nepřevádějí do dalšího měsíce V rámci paušální odměny dle čl garantuje poskytovatel objednateli poskytnutí 5 (slovy: pět) PH služeb měsíčně, které se použijí na běžnou telefonickou, ovou, osobní komunikaci či další administrativu týkající se aplikace SOD a SVT, s tím, že případné nevyčerpané PH se nepřevádějí do dalšího měsíce V rámci paušální odměny dle čl garantuje poskytovatel objednateli poskytnutí 3 (slovy: tři) PH služeb měsíčně, které se použijí na běžnou telefonickou, ovou, osobní komunikaci či další administrativu týkající se webových stránek sfzp.cz a opzp.cz, s tím, že případné nevyčerpané PH se nepřevádějí do dalšího měsíce V rámci paušální odměny dle čl garantuje poskytovatel objednateli poskytnutí 2 (slovy: dvou) PH služeb měsíčně, která se použije na běžnou telefonickou, ovou, osobní komunikaci či další administrativu týkající se aplikace Intranet s tím, že případné nevyčerpané PH se nepřevádějí do dalšího měsíce Minimální účtovaná časová jednotka, jak pro účely čerpání garantových PH, tak pro služby poskytované nad rámec paušálu je ½ PH v rámci jednoho úkolu Poskytovatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do obsahu dat uložených jednotlivými uživateli na Serveru, vyjma zásahů vyžádaných přímo objednatelem.

7 8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 8.1. Poskytovatel prohlašuje, že k veškerým činnostem podle této smlouvy má potřebná oprávnění a že je bude vykonávat v souladu s platnými právními předpisy České republiky Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tato smlouva, popř. její část může být předmětem poskytování informací Smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace, které získají v průběhu činnosti podle této smlouvy nebo její realizace, jakož i po jejím ukončení. Dále uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se poskytovatele či objednatele, které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují zavázat k utajování informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které jsou pověřeny dílčími úkoly v souvislosti s realizací účelu Smlouvy. 9. AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANA DÍLA 9.1. Jestliže výsledkem realizace předaného požadavku na poskytnutí služby dle této Smlouvy bude aktualizace, úprava, upgrade či jiná změna Díla nebo jeho části, která je autorským dílem ve smyslu zákona o právu autorském, nebo změna Díla, která bude znamenat přeměnu Díla nebo změnami dotčené části Díla, s výjimkou systému Atrium, v dílo autorské, uplatní se ve vztahu k této části Díla přiměřeně ustanovení 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon ). 10. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že za doručené se považují písemnosti doručené držitelem poštovní licence nebo prostřednictvím datové schránky a dále písemnosti doručené na adresy elektronické pošty ( ) uvedené v záhlaví této smlouvy nebo v textu smlouvy. 11. UKONČENÍ SMLOUVY Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy a dále je tato smlouva ukončena uplynutím času, na který byla uzavřena, popř. vyčerpáním částky, uvedené v článku 4.4. této smlouvy Tato smlouva může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď prokazatelným způsobem doručena druhé smluvní straně Pokud některá ze smluvních stran odmítne převzít výpověď nebo neposkytne součinnost potřebnou k jejímu řádnému doručení, považuje se výpověď za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení. Obálka musí být zřetelně označena slovy VÝPOVĚĎ Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá smluvní strana hrubě nesplní povinnost, kterou podle této smlouvy nebo zákona má, a to ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené v písemné výzvě ke splnění.

8 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva spadá pod režim zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se tudíž řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, není-li ve smlouvě stanoveno jinak Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy a jejích příloh je možno činit pouze formou písemných číslovaných dodatků. 13. SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Technická specifikace publikačního systému Příloha č. 2 Technická specifikace webů a aplikací Příloha č. 3 Specifikace činností uvedených v článku 5.1. Příloha č. 4 Licenční podmínky k publikačnímu systému V Praze dne V Praze dne... poskytovatel NETERNITY GROUP, spol. s r.o. Ing. Eduard Hlava jednatel objednatel Státní fond životního prostředí ČR Radka Bučilová pověřena řízením SFŽP ČR

9 Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE PUBLIKAČNÍHO SYSTÉMU 1. Redakční systém musí být na trhu dostupný alespoň 3 roky. Součástí nabídky bude popis systému, přehled funkčnosti (např. dosud vyvinutých modulů) a reference nasazení systému. 2. Přístup k administračnímu rozhraní přes neveřejný přístup (administrační rozhraní) na základě přidělených přístupových údajů 3. Správa přístupových a editačních práv jednotlivých uživatelů administračního rozhraní. S možností nastavit oblasti, které muže uživatel spravovat 4. Možnost nastavit alespoň třístupňové workflowpublikace článků (redaktor - korektor - publikace) 5. Dodání licence na redakční systém s možností rozšíření na více webových stránek, intranet a další webové aplikace 6. K redakčnímu systému musí být poskytnut podrobný manuál popisující fungování systému apříručka pro rychlou orientaci, napsaný v českém jazyce 7. Automatické generování Cool URL s možností změny pravidel generování 8. Redakční systém musí umožnit správu obsahu a struktury webu, dále dalších modulů (např. častýchdotazu, anket a dalších) 9. WYSIWYG editor pro psaní článků, obsahu rubrik a dalších textových informací 10. Fulltextové vyhledávání zjednodušené i rozšířené 11. Importy (RSS, CSV, XLS, XML) a Exporty dat (RSS, CSV, XML, PDF, RTF, XLS) 12. Jednoduché vytváření fotogalerií 13. Možnost vložit video/audio s možností přehrávání přímo ve stránkách 14. Formuláře (kontaktní, registrační a další) s možností zápisu dat do databáze 15. Podpora automatického převodu videí z formátu WMV do formátu přehrávače použitého vrámci webových stránek (MP4 v kodeku H. 264, FLV). 16. Možnost vložit do článku přílohy v libovolném formátu (např. XLS, ZIP, PDF ad.). 17. Práce se ZIP archivy (zobrazení obsahu, rozbalení) 18. Verzování obsahu 19. Možnost zapínání a vypínání modulu v rámci webové stránky, či jednotlivé sekce/rubriky (např. zobrazení seznamu článku, ankety, banneru, informačního modulu apod.) 20. Evidence aktivit uživatelů v administračním rozhraní 21. Kalendář s možností zapnout/vypnout registraci na akci a nastavit počet dostupných míst,přičemž systém po registraci účastníka automaticky sníží počet volných míst u dané akce 22. Možnost generování PDF souboru podle Zadavatelem dodané šablony (seznamúčastníků semináře, PDF newsletter apod.). 23. Moduly a funkce pro napojení a integraci dat s databázíoracle 24. Komunikace s dalšími systémy přes webové služby (SOAP, XML-RPC) 25. Možnost vytvořit na stejném systému intranetové stránky přístupné pres šifrované HTTPS 26. Podpora více jazyků webové prezentace 27. Možnost provozovat více webových stránek na různých doménách spravované z jednohouživatelského rozhraní 28. Dodržení zákona c. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy v aktuálním znění 29. Splnění pravidel přístupnosti webu provozovaných na redakčním systému WAI a Blind FriedlyWeb a pravidel optimalizace pro vyhledávače 30. Umožnění Zadavateli měnit a přidávat nové funkce do redakčního systému a webových aplikací (po zaškolení) provozovaných na redakčním systému, včetně rozšiřování struktury databáze (případné dodání licence) 31. Možnost vytvoření a administrace dalších databází a strukturovaných informací spravovaných zjednoho administračního rozhraní 32. Možnost integrace redakčního systému (část intranetu) s databází uživatelů na LDAP a ActiveDirectory 33. Provoz redakčního systému na serveru s OS Linux (Debian), Apache, mysql, PHP 34. Možnost generovat webové stránky pro offline použití pro případ krátkodobého zvýšeného zájmu o webové stránky.redakční systém musí implementovat cachování nebo se musí umět vyrovnat s krátkodobým výrazným zvýšením návštěvnosti 35. Systém musí umět spouštět pravidelné úlohy pro údržbu a zajištění interních procesů implementovaných aplikací (generování statistik, reportů, newsletterůapod,)

10 36. Další funkce a moduly vyplývající ze zadávací dokumentace nebo používané Zadavatelem

11 PŘÍLOHA Č. 2 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE WEBŮ A APLIKACÍ Aplikace a) Slovníček pojmů b) Newslettery a. automatické (generované z obsahu publikovaného na webových stránkách) b. ručně sestavované do šablony a automaticky odesílané ve formátu PDF c) Databáze veřejných zakázek s archivem d) Akce a pozvánky e) Databáze realizovaných projektů f) Databáze poradců g) Rezervační systém h) Databáze dodavatelů a technologií i) Kalkulačky a simulační mini-aplikace s grafickým a textovým výstupem j) Dokumenty ke stažení k) Modul atlas OPI (znalostní databáze) l) Modul ekoslovník m) Modul akreditované vzdělávání n) Modul databáze odběratelů časopisu Priorita o) Administrační rozhraní Aplikace intranet.sfzp.cz a) Struktura organizace b) Telefonní seznam c) Prezentace jednotlivých oddělení d) Modul refundace a výpočtové moduly e) Definování zodpovědností za obsah jednotlivých sekcí f) Modul pro správu mobilních telefonů g) Modul novinky h) Uživatelská zóna i) Možnost definovat parametry expirace platnosti uživatelských účtů j) Možnost definovat parametry síly uživatelských hesel k) Modul FTP umožňující definovat projekty, oprávnění přístupu uživatelů k projektům, definovat externí uživatele l) Provoz aplikace pouze na vnitřní síti Zadavatele m) Automatický export telefonního seznamu (vybraných částí) na veřejný web Zadavatele n) Modul porady vedení umožňující správu dokumentů, definování zodpovědností za dodané dokumenty, napojení na uživatele intranetu, definování oprávnění přístupu do modulu o) Modul rešerše p) Modul nástupy q) Administrační rozhraní Aplikace ftp.sfzp.cz a) FTP přístup k datovému úložišti b) Webová aplikace pro přístup k úložišti s možností nahrávat, stahovat, přesouvat a mazat složky a dokumenty c) Propojení uživatelských účtů s uživateli aplikace intranet d) Expirace hesla e) Provoz na vnější síti f) Administrační rozhraní Aplikace Webové stránky programu Zelená úsporám Napojení na webovou aplikaci vyhledávání nad databází SOD-SVT Zelená úsporám Modul Otázky a odpovědi Modul Slovníček pojmů Modul Ke stažení

12 Kalkulačky: Výpočet energie, Dotační kalkulačka, Úspora energie, Zobrazení výše vyplacených financí Administrační rozhraní Aplikace registrace.zelenausporam.cz 1. Webová aplikace registrace SOD-SVT Zelená úsporám 2. Registrační formuláře s kontrolou zadávaných dat pro dodavatele 3. Registrační formuláře s kontrolou zadávaných dat pro výrobky a technologie 4. Uživatelská sekce pro dodavatele 5. Uživatelská sekce pro výrobce 6. Změnová řízení pro již zadané výrobky a dodavatele 7. Administrační rozhraní pro správu zadaných dodavatelů a výroků 8. Webová služba SOAP pro systémy třetích stran dle definovaného WSDL Aplikacewww.zelenausporam.cz/vyhledavani/ 1. Webová aplikace vyhledávání nad databází SOD-SVT Zelená úsporám 2. Automatická synchronizace dat s webovou aplikací registrace SOD-SVT Zelená úsporám 3. Komplexní parametrické vyhledávání v seznamu výrobků a technologií 4. Komplexní parametrické vyhledávání v seznamu odborných dodavatelů

13 PŘÍLOHA Č. 3 - SPECIFIKACE ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 5.1

14 PŘÍLOHA Č. 4 - LICENČNÍ PODMÍNKY K PUBLIKAČNÍMU SYSTÉMU Doplní poskytovatel v případě nového publikačního systému. Uchazeč bude dále spravovat stávající aplikace a vyvíjet nové funkce a moduly na stávajícím publikačním systému Atrium 2.x, na kterém jsou postavené poptávané aplikace Zadavatele.

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více

Rámcová smlouva na zajištění překladů

Rámcová smlouva na zajištění překladů Rámcová smlouva na zajištění překladů (dle ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 1. SMLUVNÍ STRANY Objednatel: Státní fond životního prostředí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR

Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR Kontaktní osoba: Jaromír Albrecht Telefon: 267 994 352 Fax: 272 936 597 E-mail: jaromir.albrecht@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00. Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., ředitel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00. Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., ředitel Název veřejné zakázky: Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) TECHNICKÁ

Více

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany 1.1. Zhotovitel Název: Se sídlem: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany strana 1 / stran 5 Smlouva o spolupráci I. Smluvní strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupené

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Endokrinologický

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y a M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O K a r l o v y V a r y, 2014 Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají Statutární město Karlovy Vary Moskevská

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smluvní strany Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Národní

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

jednající. jednající...

jednající. jednající... Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: SPOLEČNOST se sídlem..., IČ:... jednající... společnost zapsána do OR vedeného... číslo smlouvy objednatele: (dále jen objednatel ) a VIZUS.CZ

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 Zastoupený prof. RNDR. Václavem Hořejším

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

SMLOUVA O DÍLO podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O DÍLO podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O DÍLO podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Smluvní strany: Název společnosti: Sídlo: IČ: DIČ: E-mail: Telefon: zastoupená jednatelem: Jméno a příjmení: Bydliště: RČ: e-mail:

Více

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Email : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se

Více

Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku)

Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku) Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku) Smluvní strany: Společnost: MEDISPA, zájmové sdružení právnických osob DIČ: CZ75053829 sídlem: Závodní 353/88, 360

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy)

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky zadavatele (Návrh smlouvy) Zde jsou uvedeny obchodní podmínky zadavatele (níže označeného za objednatele ). Obchodní podmínky jsou pro usnadnění jejich

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více