UNICORN COLLEGE. Katedra Informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. White hat a Black hat SEO praktiky. Autor BP: Jakub Šebek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE. Katedra Informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. White hat a Black hat SEO praktiky. Autor BP: Jakub Šebek"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra Informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE White hat a Black hat SEO praktiky Autor BP: Jakub Šebek Vedoucí BP: Ing. Tomáš Holas 2013 Praha

2

3

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma White hat a Black hat SEO praktiky vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím výhradně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou také uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor této bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s jejím vytvořením jsem neporušil autorská práva třetích osob a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V. dne (Jakub Šebek)

5 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Tomáši Holasovi za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat firmě ROMAn s.r.o. za poskytnutí své internetové prezentace k optimalizaci.

6 White hat a Black hat SEO praktiky White hat and Black hat SEO practices 6

7 Abstrakt Optimalizace pro vyhledávače je v současné době základním prvkem konkurenceschopnosti webu. Šanci na úspěch mají pouze dobře viditelné a kvalitní weby. Především i v budoucnosti, kdy se vyhledávače budou snažit nabízet uživatelům čím dál kvalitnější obsah. K SEO se v této práci přistupuje v moderním širokém pojetí nejedná se pouze o první pozice na pár klíčových slov, ale jde především o splnění cíle webu (hlavně nalezitelnost a viditelnost). Cílem této práce je popsání jednak etických, ale i neetických praktik používaných k optimalizaci a porovnání vhodnosti jejich použití. Klíčová slova: SEO, optimalizace pro vyhledávače, White hat, Black hat, vyhledávače, analýza klíčových slov Abstract Search Engine Optimization (SEO) is a basic element of website competitiveness at the present time. Only well visible and quality websites have chances of success. Particularly in the future, when search engines will strive to offer growing quality content to the users. The topic of SEO in this bachelor work is approached in modern and wide conception it does not deal with the top positions of a few key words only, but it is especially aimed at meeting the fundamental goal of the website (mainly findability and visibility). The aim of this bachelor work is to describe both ethical as well as unethical SEO techniques and compare their appropriateness. Keywords: SEO, Search Engine Optimization, White hat, Black hat, search engines, keyword analysis 7

8 Seznam zkratek Anchor text Black hat Cookies DHTML Dlouhý ocas Flash JavaScript Klíčové slovo Linkbaiting Linkbuilding PPC SEM SEO SERP Spam Spam report Uživatel White hat Text odkazu Neetické metody SEO Malé textové informace, které se dají uložit na počítači klienta. Dynamické HTML je spojení JavaScriptu (JScriptu) a CSS v prohlížečích Internet Explorer verze 4, 5 a 6. Long tail, dlouhý chvost. Klíčová slova, která nejsou na první pohled nejdůležitější a tak často hledaná (mají nižší konkurenci), je jich však velké množství, které v součtu může přivést více návštěvníků než nejhledanější slova s mnohem vyšší konkurencí. Grafický vektorový program, Používá se především pro tvorbu (převážně internetových) interaktivních animací, prezentací a her. Programovací jazyk, často vkládaný přímo do HTML kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky GUI (tlačítka, textová políčka) nebo tvořeny animace a efekty obrázků. Slovo na které se optimalizuje (např. odhlučnění). V této práci se pod pojmem klíčové slovo myslí i klíčová fráze slovní spojení (např. protihlukový plot). Lákání, vábení nebo přitahování zpětných odkazů. Zaměřen na získání co nejvíce zpětných odkazů. Tvorba zpětných odkazů Pay-per-click (platba za klik) forma reklamy, ve které inzerent specifikuje klíčová slova, pro která se mají jeho záznamy objevit ve výsledcích vyhledávání. Inzerent zaplatí vyhledávači určitý poplatek vždy, když někdo klikne na jeho záznam. Search Engine Marketing placený marketing ve vyhledávačích Search Engine Optimization - optimalizace pro vyhledávače, zaměřeno na přirozené výsledky vyhledávání Search Engine Results Page - stránka výsledků zobrazená internetovým vyhledávačem jako odpověď na dotaz zadaný uživatelem Podvodná praktika. Např. zasílání nevyžádané reklamy, vydávání se za jinou stránku, Nástroj nebo lépe řečeno formulář, kam je možné nahlásit web, který využívá Black hat praktiky. Člověk, který něco hledá a využívá k tomu vyhledávač Etické metody SEO 8

9 Obsah 1 Úvod 11 2 Vyhledávače Optimalizace pro vyhledávače nebo pro hledající lidi? Robot 14 3 Co to je a jak funguje SEO Cíl webu Cíl optimalizace pro vyhledávače Historie SEO On-page a off-page faktory On-page faktory Off-page faktory Analýza klíčových slov Dlouhý ocas Nástroje pro analýzu klíčových slov 30 4 White hat a Black hat SEO praktiky White hat SEO Doporučené praktiky od Seznam.cz a Google Black hat SEO Neetické nebo zakázané praktiky Zakázané Black hat praktiky Neetické Black hat praktiky 37 5 Optimalizace v praxi White hat SEO v praxi Pozorování konkurence Black hat SEO v praxi Masivní linkbuilding Doorway SEO Bait and switch lákání na nerelevantní obsah Hrátky s písmem vs. Google webmaster tools Nástroje pro SEO SEOmaty Google Webmaster Tools Zjišťování pozic klíčových slov 47 9

10 5.3.4 Nástroj pro monitorování konkurence Zaindexovanost webu vyhledávačem Kdo na mě odkazuje 48 6 Závěr 49 7 Conclusion 50 8 Seznam použitých zdrojů 51 9 Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh Příloha 1: Search Engine Results Page 56 10

11 1 Úvod Každým rokem přibývá velké množství e-shopů, zpravodajských serverů, blogů a dalších internetových stránek. Tím vzniká i velká konkurence, která sebou přináší otázku, jak obstát a být nalezen uživateli. Již nestačí mít pouze internetovou prezentaci, ale je třeba, aby se na stránky dostali také ti, pro které má být stránka přínosem. Právě tímto problémem se zabývá obor optimalizace pro vyhledávače 1. Ke zlepšení nalezitelnosti internetových stránek je možné použít celé řady postupů a praktik, od placeného marketingu ve vyhledávačích 2, až po správně optimalizované stránky. Tato práce se zabývá optimalizací internetových stránek. Není sice možné tvrdit, že ani pro SEO se nemohou používat placené praktiky např. nákup zpětných odkazů, ale narozdíl od SEM se stránka probojovává ve vyhledávači tím, jak je optimalizovaná a jak se mu líbí. Cílem práce je zmapovat možnosti využití etických (White hat) a neetických (Black hat) praktik, které jsou využívány k optimalizaci internetových stránek. Cílem porovnání těchto praktik je snaha zjistit, zda vyhledávače umí rozpoznat neetické praktiky a nějak je penalizují nebo naopak mohou tyto praktiky přinést užitek, ať už z krátkodobého nebo dlouhodobého hlediska. Pro lepší posuzování etických a neetických praktik v SEO, obsahuje práce část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá popisem, co to je optimalizace pro vyhledávače, jaké postupy a praktiky jsou používány a jaké jsou přínosy. Protože teorie je věc jedna, ale teprve praxe může ukázat, zda dané postupy a praktiky mohou opravdu fungovat (či naopak jsou nevhodné). Je vytvořeno několik internetových stránek, které slouží pro znázornění využití a především porovnání etických a neetických metod optimalizace pro vyhledávače. Na začátku práce je seznámení se samotnými vyhledávači a popis jejich motivace poskytování relevantních výsledků pro uživatele. V následující kapitole je obecně popsána disciplína SEO, přičemž SEO je vnímáno jako jeden z několika faktorů ovlivňující úspěšnost (cíl) 1 Přeloženo z anglického Search Engine Optimization (SEO) 2 Search Engine Marketing (SEM) 11

12 webu, od historického pohledu vzniku optimalizace pro vyhledávače až po 2 základní kategorie dělení SEO (on-page a off-page faktory). Podíváme se i na to, zda se jedná jen o programátorské techniky nebo zda je potřeba ovládat i jiné metody. Tento pohled do podstatných základů SEO bude dále využit k lepšímu pochopení etických a neetických praktik. Čtvrtá kapitola přímo popisuje etické a neetické metody SEO, jejich použití, a případné penalizace ze stran vyhledávačů. Následující kapitola je věnována využití získaných teoretických znalostí, které jsou propojeny s reálnými příklady z praxe. Kapitola obsahuje popis optimalizace pomocí etických metod a také využití a možné zneužití Black hat praktik. Dále jsou uvedeny různé nástroje, které byly použity při optimalizaci webu firmy ROMAn s.r.o. a slouží pro usnadnění optimalizace. Pro správné pochopení některých částí této práce je potřeba, aby čtenář znal jazyk HTML a základy kaskádových stylů (CSS), případně i základy JavaScriptu. 12

13 2 Vyhledávače V České republice převládá vyhledávač Seznam.cz a Google 3 viz Obrázek 1. Proto se v této práci při optimalizaci zaměříme právě na tyto dva nejvyužívanější vyhledávače a jejich výsledky hledání (SERP) viz Příloha 1: Search Engine Results Page. Je třeba podotknout, že se jedná o fulltextové vyhledávače nikoliv katalogy. Obrázek 1: Podíl vyhledávačů Zdroj: code= Abychom správně pochopili k čemu slouží optimalizace pro vyhledávače, je třeba objasnit hlavní motivaci vyhledávačů. Vyhledávače využívají uživatelé, kteří se s jejich pomocí snaží nalézt, co hledají. Proto používají osvědčené vyhledávače, které je k tomu dovedou. Hlavním důvodem, proč se Seznam.cz a Google snaží, aby právě jejich vyhledávač byl co nejpoužívanější, je zisk (příjmy ze zobrazování reklamy,...). Díky tomu, že konkurence je i mezi vyhledávači, proto se musí snažit zlepšovat výsledky hledání. Tento fakt zlepšování výsledků 3 Pod Google patří (v pojetí této práce): Google.cz, Google.sk a Google.com 13

14 hledání ovlivňuje změny v SEO - vyhledávače se snaží bránit podvodným stránkám, na kterých není to, co uživatel hledá (zpravidla stránky vytvořené pomocí neetických praktik), a naopak se co nejvíce snaží uživatelům nacházet ty nejrelevantnější stránky. V tento okamžik se dá říci, že překlad anglického Search Engine Optimization není úplně vhodný jako optimalizace pro vyhledávače, ale spíš se dá přeložit jako optimalizace pro hledající lidi [1]. 2.1 Optimalizace pro vyhledávače nebo pro hledající lidi? Oba tyto překlady mají částečně pravdu. Proč? Jak bylo zmíněno výše, uživatel chce něco najít a vyhledávač mu to umožňuje. Uživatelé vědí (nebo třeba jen tuší) co chtějí vyhledat a požadují od vyhledávače, aby jim to nalezl. Právě v tomto okamžiku se rozhoduje o tom, zda vyhledávač zobrazí to, co uživatelé chtějí nalézt. Proto se musí vyhledávačům pomoci, aby mohly lépe rozpoznat, zda je daná stránka vhodnější či nikoliv. Člověk neocení, že jsou na stránce nadpisy s tagem h1, že má stránka vyplněný titulek nebo že je vyplněn description. To vše naopak pomůže robotovi pochopit, o čem je daná stránka, a tím se stává lépe nalezitelnou. Nedá se tedy přesně říci, který překlad je lepší nebo horší, ovšem při optimalizaci musíme myslet na obojí vědět co a jak bude uživatel hledat a pomocí optimalizace stránek vysvětlit robotovi, že přesně to najde na mých stránkách. 2.2 Robot Robot, spider (pavouk), crawler (prohledávač) všechny tyto názvy označují software, který prochází internetové stránky za účelem jejich indexace do své databáze, aby posléze v ní mohl vyhledat výsledek na hledaný dotaz od uživatele. V této práci primárně zmiňované vyhledavače Seznam a Google nazývají své roboty Seznambot a Googlebot. Práce robotů nebo spíš jejich algoritmů je každým vyhledávačem dobře střežena a tím není přesně známo, jak daný robot funguje (v opačném případě by bylo jednoduší odhalovat slabiny vyhledávačů a podstrkávat mu podvodné stránky Black Hat praktiky). Navíc se vyhledávací algoritmus v čase mění, protože je potřeba podávat uživateli čím dál více relevantnější výsledky. Robot při procházení objevuje nové a aktualizované stránky, které mají být přidány do indexu. Při své činnosti se řídí mnoha parametry jakými má jednotlivé stránky procházet např. které weby má procházet, jak často je má procházet a kolik stránek má z každého webu načíst. Při procházení robot ze všeho nejdříve potřebuje seznam adres URL webových stránek, který byl vygenerován při předchozím procházení. Robot tyto stránky navštíví a na každé jednotlivé stránce vyhledá odkazy (v atributech SRC a HREF) a přidá je na seznam stránek k procházení. 14

15 Nové stránky, změny stávajících stránek a nefunkční odkazy se zaznamenají a zaktualizují v indexu. [2] Jak bylo zmíněno výše, každý vyhledávač má vlastního robota, s vlastním algoritmem procházení a řazení internetových stránek. Tento fakt tedy stěžuje práci optimalizátora, protože to co se může líbit jednomu vyhledávači, ten druhý může brát v nejhorším případě i za neetickou praktiku. Obecně lze říci, že to co je vhodné pro uživatele, je vhodné i pro robota. [1] 15

16 3 Co to je a jak funguje SEO Optimalizace stránek se skrývá v tom, že své stránky a reklamy vytvoříte skutečně relevantní k vyhledávanému dotazu. [3] Dobře provedené SEO pomáhá lidem najít přesně to, co chtějí najít. [4] Předchozí dvě věty velmi dobře popisují to o čem SEO je. Cílem SEO není být první ve výsledcích hledání na pár klíčových slov, jak občas bývá mylně prezentováno 4, ale cíl SEO je totožný s cílem webu. [5] Ano, cílem webu je zpravidla jeho viditelnost a nalezitelnost pro ty, pro které je určen Cíl webu Cílů webu bývá více, např. maximalizace zisku, maximalizace obratu/tržního podílu, informovat o značce, maximalizace návštěvnosti 6 [5]. SEO slouží jako jedna z mnoha možností jak propagovat svůj web. Pro lepší představu kam SEO spadá, jak je možné dále propagovat web, čeho všeho je potřeba se dotknout, abychom mohli využít potenciál optimalizace pro vyhledávače naplno, slouží následující obrázek. 4 Pokud budu na prvních pozicích na klíčová slova, přes které nebude uživatel na náš web chodit nebo i když budu na prvních pozicích na slova přes které budu mít velikou návštěvnost, ale nedokážu na svých stránkách nabídnout uživateli kvalitní obsah, který hledá, tak je to v obou případech zbytečná ztráta času (peněz) věnovaná SEO. Proto se vždy musí přihlížet k cíli webu. 5 Např. Pro firmu prodávající protihlukové kryty na tepelná čerpadla je cílem, aby její stránky nalezli lidé hledající odhlučnění tepelného čerpadla. Ale už ne ti kteří hledají konkrétní typ tepelného čerpadla. 6 Dalšími cíli může být např. zobrazení reklamy, kliknutí na reklamu, 16

17 Obrázek 2: Jak dosáhnout cíle webu Zdroj: vlastní zpracování Uživatelé přistupují na web pomocí jednoho ze zdrojů návštěvnosti viz předchozí obrázek (SEO je pouze jedním z nich). Dále je potřeba uživateli vysvětlit, že náš web je pro uživatele ten nejvhodnější. Tento pohled je tzv. širší pohled na problematiku optimalizace pro vyhledávače. [1] 17

18 3.1.1 Cíl optimalizace pro vyhledávače Jak bylo řečeno výše, cíl optimalizace pro vyhledávače je totožný s cílem webu, ale není jediným nástrojem, jak tohoto cíle dosáhnout. Předmětem SEO je nalezitelnost informací a tedy optimalizace stránek pro hledající lidi. Prostředkem SEO je zviditelnit web tak, aby jej nacházelo co nejvíce dobře zacílených návštěvníků za přijatelné náklady. [5] SEO jako takové je disciplína, která se obejde i bez dalších zdrojů návštěvnosti a přitom přivede na web uživatele, ale ani sebelepší optimalizace nám nezaručí jedinou a nejlepší cestu k cíli webu 7. Proto pokud chceme mít opravdu kvalitní web pro uživatele (a tím i pro vyhledávače), musíme se snažit co nejvíce splňovat vlastnosti webu z obrázku 2. Z toho vyplívá, že co je dobré pro uživatele, je dobré i pro vyhledávače. [5] SEO je v dnešní době důležité pro každý web, který chce být nejnavštěvovanější ve svém oboru. 3.2 Historie SEO Pro správné pochopení toho, proč SEO vzniklo, je třeba podívat se do historie. Vývoj SEO jde ruku v ruce s vývojem internetu a hlavně s tím spojenými vyhledávači. Od okamžiku, kdy začaly vyhledávače řadit výsledky, začalo se přemýšlet, jak se posunout v pozicích SERP co nejvýše. Správci webů začali poznávat hodnocení jejich webů a tím jejich viditelnost ve výsledcích hledání. V ten samý okamžik začali vznikat jak etické, tak i neetické SEO praktiky. První zdokumentované použití fráze optimalizace pro vyhledávače je z roku 1997 od Johna Audette ze společnocti Multimedia Marketing Group. [6] 3.3 On-page a off-page faktory Abychom pomohli robotům co nejlépe procházet naše stránky, nesmíme jim házet klacky pod nohy např. místo obrázkového menu je lepší použít text, který se pomocí CSS stylů doladí i graficky. V dnešní konkurenčně nabité době si nemůžeme dovolit technické chyby. Proto je 7 Pokud pomocí dobře provedené optimalizace bude přistupovat na web velké množství uživatelů, ale nenaleznou to co hledají, k nalezení cíle webu to zpravidla nepovede. 18

19 potřeba se zaměřit na 2 základní kategorie optimalizace pro vyhledávače: on-page a off-page faktory On-page faktory Tyto faktory jsou přímo na stránce (ve zdrojovém kódu) a můžeme je jednoduše ovlivnit. Mezi on-page faktory patří titulek stránky, description, nadpisy, alternativní popisky u obrázků, podoba url, ale i samotný text atd. Vždy musí být vhodně zvolena a umístěna klíčová slova. Nyní se ukazuje, že SEO není jen o programátorských schopnostech, je také o psaní zajímavých textů (copywriting). On-page faktory je vhodné dále dělit na technické překážky indexace; technické faktory; obsah, klíčová slova a struktura [5] Technické překážky indexace V tomto případě se jedná o programátorské chyby, které nedovolí robotovi, aby procházel a indexoval stránky 8. Zpravidla takovéto chyby vedou i k nesprávnému zobrazení stránek v prohlížeči. Proto pokud stránky nepřečte prohlížeč, je tedy skoro jisté, že tyto stránky nebude umět přečíst ani robot. Z toho důvodu je potřeba veškeré překážky indexace odstranit, bez toho nemá cenu pokračovat v jakékoli další optimalizaci pro vyhledávače, neboť v tomto případě nemá další význam optimalizaci řešit JavaScript, Flash Pokud vám v zobrazení celého webu v textovém prohlížeči 9 brání ozdobné funkce jako JavaScript 10, soubory cookie, ID relace, rámce, DHTML nebo Flash, budou mít prohledávače vyhledávačů s procházením pravděpodobně problémy. [7] Robot nemá takový výkon, aby byl 8 Výjimku tvoří atributy nofollow a noindex, které se používají pro zakázání přístupu robotovi, pokud nechceme, aby stránky procházel a indexoval je. Pokud je na stránce použit atribut noindex, vyhledávač stránku nezaindexuje. 9 Textový prohlížeč načte stránky pouze jako text bez grafiky. Takový prohlížeč je např. Lynx 10 JavaScript je v dnešní době nedílnou součástí i kvalitních a dobře dohledatelných webů a není tím myšleno, že se jedná o ozdobné funkce. Ve smyslu ozdobných funkcí v JavaScriptu se jedná např. o navigační strukturu, text, který je vkládán pomocí JavaSriptových funkcí a nemá k sobě alternativní text, tak aby mohl robot procházet odkazy, číst text atd. 19

20 schopen procházet veškeré Flashe, JavaScripty, na všech webových stránkách na světe a hledat v nich textový obsah, který by mohl indexovat. Pokud je použito těchto prvků, je potřeba k nim mít vytvořený alternativní textový obsah, který robot může načíst. Mimo jiné i pro to, že uživatel může mít například v prohlížeči zakázaný JavaScript Duplicity Další překážkou je i duplicita stránek. Vyhledávače již nemají problém s tzv. přirozenou duplicitou jako je romansro.cz, romansro.cz/index.html, V takovém případě si vyhledávač zvolí 11 nebo může být i zvolen tvůrcem webu pomocí nastavení htaccess, jaký tvar url bude preferován. Problém nastává například u e-shopu v případě stránkování. První stránka s produkty má tvar example.com/produkty, druhá stránka produktů má tvar example.com/produkty?stranka=2, ale když z této stránky se uživatel proklikne zpět na stránku první, má již adresu example.com/produkty?stranka=1. Započítáme-li, že se zboží dá ještě řadit podle parametrů (od nejdražšího, podle názvu vzestupně atd.), tak najednou vzniká velké množství stránek s téměř totožným obsahem. A právě z důvodu velkého množství stránek se skoro stejným obsahem, vyhledávač úplně všechny nezaindexuje, protože by to vedlo k přeplnění jeho indexu stejným obsahem. Řešení duplicit je tedy poměrně klíčové. Nejprve je třeba zvolit si výchozí tvar url a ostatní klony je pak potřeba směřovat na tuto url pomocí přesměrování , meta tagem noindex nebo ještě lépe využít kanonickou stránku. Kanonická stránka je upřednostňovaná verze ze sady stránek s velmi podobným obsahem. Je potřeba zadat do ostatních (nekanonických) stránek do sekce <head> odkaz na stránku upřednostňovanou (kanonickou) např. v předchozím příkladě, pokud budeme chtít aby vyhledávač indexoval stránku example.com/produkty?stranka=1 nikoli example.com/produkty, vložíme právě to této do sekce <head> <link rel="canonical" href=" </head>. [8] 11 Pro vyhledávač Google lze zvolit preferovaný tvar url i v Nástrojích pro webmastery ( 12 Přesměrování na straně serveru (odpověď serveru) - kód 301 znamená přesunuto napořád 20

21 Souvisí to i s vlastními interními odkazy (odchozí odkazy směřující zpět na náš web např. menu). Je potřeba si vybrat, jaký tvar budeme používat a poté ho dodržovat při vytváření odkazů, aby vždy směřovaly na správný tvar URL. Pokud si zvolíme, že chceme využívat URL s www, měly by být i odkazy směřovány na adresy s URL Validita kódu Kód by měl být validní, aby vyhledávač správně pochopil vše jak má, je ale potřeba, aby byl vždy bezchybný? Záleží jak moc je kód nevalidní pokud ho může přeložit kdejaký prohlížeč, s největší pravděpodobností ho přeloží i robot. Nejlépe si to ukážeme na příkladu: pokud zadáme do vyhledávače slovo valydator nabídne nám vyhledávač Google přímo na prvním 13 místě odkaz Při důkladnějším prozkoumání a za použití validátoru W3C 14 zjistíme, že tato stránka obsahuje 287 chyb, 60 varování a přesto jí Google zobrazil hned na první pozici. Pomocí tohoto příkladu jsme si ukázali, že i nevalidní web je indexován a je dohledatelný na předních pozicích. Validita webu tedy není parametr, kterým by vyhledávače hodnotily. Pokud bude kód webu natolik nečitelný pro vyhledávacího robota, že ho nepřeloží nebo přeloží špatně, pak ho nemůže správně zaindexovat Velikost stránky a rychlost Především vyhledávač Google má rád stránky, které nabídnou svůj obsah uživateli rychle, proto je vhodné mít stránky na kvalitním (rychlém) serveru a stránky jako takové, mít co nejmenší (datová velikost by měla odpovídat obsahu). Velikost se dá velmi ovlivnit použitím externích CSS stylů 15. Rychlé weby jsou pro uživatele příjemnější a zvyšují kvalitu celé sítě World Wide Web. [9] Není to jen o vyhledávači i uživatelé jsou rádi, pokud se jim stránky načítají rychle, převážně pokud mají pomalejší připojení např. čím dál častěji využívaný mobilní internet. 13 Testováno dne To platí i pro Javascript co je možné mít v externím souboru, tak ať to tam je. 21

22 Technické faktory Vyladěné technické faktory nejsou až tak důležitým krokem jako odstranění technických překážek indexace, ale svoji úlohu plní. Technické faktory pomáhají robotovi správně určit strukturu kódu. Opět se tedy jedná hlavně o programátorskou činnost. Do technických faktorů spadá správné využívání nadpisů (<h1>, <h2>, ), odstavců (<p>, <div>), formátování písma (<strong>, <b>, <em>, ) a také tvar adresy URL. Každou stránku je potřeba optimalizovat pouze na omezený počet klíčových slov a zároveň je potřeba, aby každá stránka byla optimalizována na jiná slova Zázračný SEO HTML tag [10] Ano, existuje a setkáme se s ním více v praktické části této práce. Tímto tagem je titulek <title>. Vyhledávače berou titulek jako nejdůležitější parametr stránky, proto je potřeba mu věnovat dostatečnou péči. Titulek stejný pro celý web je velkou chybou. V titulku musí být stručně napsáno, o čem stránka je, čím kratší, tím lepší 16. Titulek se zapisuje do hlavičky dokumentu a může být obsažen pouze jednou na každé stránce. Dalším významným prvkem stránky (i když s menším významem než titulek) je nadpis první úrovně <h1>. Nadpis první úrovně by měl být na stránce pouze jednou a podobně jako u titulku má vystihovat, o čem stránka je. Vyskytuje se ještě jeden prvek, který bývá často zobrazen, aniž by jsme to vždy předpokládali. Ve výsledcích hledání (SERP) se často zobrazí nejen titulek stránky, ale i popis stránky, který buď vygeneruje sám vyhledávač z textu na stránce nebo použije (pokud je vyplněn) text z meta tagu description. Zde by měl být uveden rozsáhlejší popisek stránky do cca 200 znaků. U description se ale nedá říci, že by byl zásadně významným pro umístění webu. Jednoduše si lze vyzkoušet, že pokud zadám text z description do vyhledávače, ve většině případů 17 vyhledávač stránku nenalezne. 16 Vyhledávač rozděluje sílu titulku mezi počet slov, proto tedy pokud bude obsahovat titulek jedno slovo dostane celou váhu, pokud deset slov, tak každé získá pouze jednu čtvrtinu váhy. Proto je i vhodné dávat do titulku klíčová slova dané stránky. 17 Záleží na obsahu klíčových slov pokud bude popisek jednoslovný (případně fráze), tak se dá předpokládat, že vyhledávač stránku nalezne (pokud je optimalizována právě na toto slovo či frázi.) 22

23 Tvar adresy URL a=24 i takto může vypadat adresa URL. Na první pohled je to adresa pro člověka nezapamatovatelná a není z ní vidět, o co se vlastně jedná. Jak bylo zmiňováno na začátku práce co je vhodné pro člověka, je vhodné i pro vyhledávač, proto je lepší používat hezké tvary URL. Např. U takovéhoto tvaru je vetší šance, že si ji může zapamatovat i člověk (je to název produktu), ale hlavní výhoda - na první pohled je zde i pro robota vidět, o čem stránka je. Stránku s konkrétním výrobkem je vhodné optimalizovat na daný výrobek, nikoliv na to, že se jedná o domácí kino nebo že to obecně spadá pod audio-video. Pro kategorii domácí kino je potřeba optimalizovat samotnou stránku např. stejně jako pro konkrétní výrobek Obsah, klíčová slova, struktura Předchozí čistě programátorské techniky je třeba rozšířit o další potřebné znalosti. Dobře naprogramovaný web se špatným obsahem nás k cíli webu nedovede. Významným faktorem je správné použití klíčových slov. Už nyní víme z předchozích kapitol, že je vhodné klíčová slova vkládat do titulku stránky atd. Dále se ale dozvíme, jaká slova zvolit, aby obstála v konkurenčním boji Klíčová slova Klíčová slova, aneb jak se uživatelé ptají vyhledávače, když hledají dané stránky. Pokud neznám klíčová slova, pod kterými uživatelé vyhledávají (budou vyhledávat) dané stránky, není poté možné stránky optimalizovat! Nevhodně zvolená klíčová slova mohou možná i přivést uživatele, ale nikoliv je udržet, protože nenaleznou, co hledali a tím ani není splněn cíl webu. [5] Například dotaz facebook vyhledává seznam.cz v průměru x za týden 18. Ale je otázkou, pokud by se podařilo zviditelnit 19 web natolik, aby na něj uživatelé chodili právě přes 18 Statistika ze dne , dostupná z 19 Seznam nalezl na výsledek hledání odkazů v SERP. Z toho vyplývá velmi vysoká konkurence a tudíž je hodně složité a drahé (časově i finančně) zviditelnit web právě na toto slovo. 23

24 klíčové slovo facebook, zda by to pro ně mělo nějaký přínos, pokud na webu najdou informace s facebookem absolutně nesouvisející např. stránky zaměřené na protihlukové ploty. Z výše uvedeného příkladu je vidět, jak moc je důležité umět správně zanalyzovat klíčová slova vhodná pro daný web. Z důvodu vysoké důležitosti tohoto tématu je detailnější postup, jak získat správná klíčová slova, popsán v kapitole 3.4 Analýza klíčových slov Struktura webu a odkazy Struktura webu navazuje na analýzu klíčových slov. Důvody proč je nejprve potřeba znát klíčová slova a teprve až poté tvořit vlastní strukturu webu jsou: každá stránka je potřeba optimalizovat pouze na úzkou skupinu klíčových slov každá stránka je potřeba optimalizovat na jiná klíčová slova 20 Správná struktura webu musí nabídnout co největší pokrytí všech klíčových slov 21. Je tedy třeba nejprve umístit klíčová slova do stránek a teprve poté z toho vyvodit navigační strukturu, případně i grafiku webu. Navigační struktura to jsou odkazy, které jsou podstatnou částí optimalizace. Odkaz je další místo, kam je vhodné umístit klíčové slovo označuje se jako anchor text (text odkazu). Aby toto fungovalo, odkaz musí být v textové podobě, jak bylo zmiňováno v kapitole Technické překážky indexace. Text odkazu říká nejen uživateli, ale i robotovi, kam se po kliknutí dostane a tím vzniká velmi užitečná informace. Pokud zvolíme špatný anchor text (odkazovaná stránka s tímto textem nijak nesouvisí), bude ho robot ignorovat stejně tak, jako uživatel půjde hledat jinam Přístupnost a optimalizace obrázků Kromě samotného textu je možné a i vhodné optimalizovat obrázky. Vyhledavač neumí a ani nemůže umět přesně poznat, co je na obrázku. Proto je potřeba vyplnit u obrázku alt 20 Pokud vezmete jakékoli klíčové slovo, na které optimalizujete web, musíte být schopni přesně určit jednu konkrétní stránku, která je na toto slovo optimalizována - relevantní. Pokud ne, pravděpodobně nebude ani vyhledávač schopen určit právě tu relevantní stránku. [5] 21 Př.: Pokud optimalizuji pro uživatele hledající protihlukovou stěnu k domu aby se mu snížil hluk z ulice, tím pádem je třeba mít stránku optimalizovanou na protihlukové stěny. Ale přitom pokud uživatel nezná pojem protihluková stěna a použije místo toho protihlukový plot, je potřeba mít (nejlépe jinou) stránku optimalizovanou právě na protihlukové ploty. A další varianty jako protihlukové plotové dílce atd. 24

SEO Optimalizace pro vyhledávače

SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý E-mail: tichy@h1.cz Twitter: @jantichy +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO

Obsah Úvodem Kapitola 1 Search Engine Marketing (SEM) a Search Engine Optimization (SEO) Kapitola 2 Základy SEO Obsah Úvodem... 11 Komu je kniha určena...12 Pro koho je tato kniha zbytečná...12 Proč optimalizovat...12 Tajemství této knihy v jedné větě...13 Konvence použité v knize...13 Kapitola 1 Search Engine Marketing

Více

10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Obsah stránek Meta data Meta Title Meta Description Meta Keywords Zdrojový kód Odkazy Vyhledávací roboty Přesměrování

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 6. SEO úvod do problematiky, terminologie, principy Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Smysl SEO Dlouhý ocas Crawler PageRank S-rank Latent Semantic Indexing (LSI) Trust Rank Sandbox

Více

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE,

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JEN VYHLEDÁVAČE HO ZATÍM NEPOCHOPILY... Prezentace již nyní na http://wwww.eshopkonzultant.cz/ Ing. Jan Kalianko EshopKonzultant.cz KDO JSEM? Sledujte mě: Weby: http://www.eshopkonzultant.cz/

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů Dobrý den, Připravili jsme pro Vás Analýzu pro úspěšné budování zpětných odkazů jejichž smyslem je nalézt dostupná relevantní místa, pro tyto odkazy a poskytnutí

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

SEO. Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů

SEO. Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů SEO Jarda Hlavinka Informační architekt internet. portálů Kapitola 0 - FAQ A ty seš jako kdo? Jaroslav Hlavinka (@neologyc) Informační architekt internetových projektů optimalizace všech služeb Seznam.cz

Více

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 1. přednáška - webové služby, jazyk HTML, editory pro úpravu HTML (15.10.09) 2. přednáška

Více

Marketing a reklama. Zpracoval: Ing. Petr Hlubuček, květen 2013 REKLAMA A INTERNET. Reklama se postupně z velké míry přesouvá na internet.

Marketing a reklama. Zpracoval: Ing. Petr Hlubuček, květen 2013 REKLAMA A INTERNET. Reklama se postupně z velké míry přesouvá na internet. Marketing a reklama Studijní materiál pro účastníky kurzu Marketing a reklama pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha- Adaptabilita.

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie.

Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie. Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie. Dobré tema pro každého kdo začne uvažovat o svém webu

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI AZ Media = internet marketing, internetová prezentace, internetový obchod, SEO optimalizace, PPC kampaně a vše pro Vaše zviditelnění a prosazení reklamy na internetu. Naše společnost

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

Pavel Ungr. konzultant. @PavelUngr jsem@pavelungr.cz www.pavelungr.cz

Pavel Ungr. konzultant. @PavelUngr jsem@pavelungr.cz www.pavelungr.cz Pavel Ungr konzultant @PavelUngr jsem@pavelungr.cz Proč dělat MARKETING na INTERNETU? jsem@pavelungr.cz Markeťákov, Holečkova 777/39, Praha 5 Smíchov V ČR je on-line více než 7 000 000 lidí http://www.lupa.cz/clanky/cesky-internet-ma-pres-7-milionu-uzivatelu-a-v-reklame-protoci-14-6-miliard-za-rok/

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker, BA Petr Adamík Poski.com s.r.o. Červen 2010 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Metody a principy optimalizace pro vyhledávače. Ondřej Boček

Metody a principy optimalizace pro vyhledávače. Ondřej Boček Metody a principy optimalizace pro vyhledávače Ondřej Boček Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na metody a principy optimalizace pro vyhledávače (SEO). Seznamuje čtenáře se

Více

SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik

SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik SEO manuál pro uživatele systému FastCentrik Vytvořil: Antonín Cicvárek Strana 1 (celkem 57) Datum: 12. října 2010 Obsah 1. Předmluva... 4 1.1 Co je SEO... 4 1.2 Vyhledávače v ČR...5 1.3 Jak vyhledávače

Více

8. SEO Strategie, analýza a návrh klíčových slov. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

8. SEO Strategie, analýza a návrh klíčových slov. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 8. SEO Strategie, analýza a návrh klíčových slov Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Fáze SEO Strategie SEO Co si od SEO slibuji? Jak toho dosáhnout? Key Performance Indicator Sandbox effect Google

Více

SEO analýza webu www.svitidla-osvetleni.com

SEO analýza webu www.svitidla-osvetleni.com SEO analýza webu www.svitidla-osvetleni.com Tento dokument obsahuje seznam zkoumaných nedostatků webu www.svitidlaosvetleni.cz z hlediska optimalizace stránek pro vyhledávače. Základní popis těchto nedostatků,

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Příloha: SEO analýza webové stránky www.takeplace.eu

Příloha: SEO analýza webové stránky www.takeplace.eu Příloha: SEO analýza webové stránky www.takeplace.eu 1 Zevrubný pohled na webovou stránku Webová prezentace TakePlace na adrese www.takeplace.eu je velmi kvalitně provedena. Nebude potřeba provést žádné

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete.

Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete. Rychlokurz vyhledávání na internetu aneb Jak co nejrychleji napsat domácí úkol Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 14.8.2007 Vypracovat domácí úkol, esej či seminární práci, najít odpovědi

Více

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je:

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je: Školení technologií a služeb na internetu. Určeno pro lidi, kteří s uvedenou technologií ještě nepřišli do styku a chtějí se do ní rychle dostat. Školení není sestaveno do hloubky problematiky ani pro

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG4116 SEO, standardy, sémantika kódu, přistupnost

Název: VY_32_INOVACE_PG4116 SEO, standardy, sémantika kódu, přistupnost Název: VY_32_INOVACE_PG4116 SEO, standardy, sémantika kódu, přistupnost Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 09 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: webdesign, počítačová grafika Anotace:

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Kvalita Vzhled v různých prohlížečích Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1% Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6:

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Správa objednávek Když přijde objednávka, systém automaticky zasílá email provozovateli eshopu a zákazníkovi. Seznam objednávek je zde: Vedle každé

Více

Naše služby v oblasti SEO optimalizace

Naše služby v oblasti SEO optimalizace Grafika Webdesign Eshopy Naše služby v oblasti SEO optimalizace OBSAH: 1 2 3 4 5 6 Stručně o tom, co SEO optimalizace je a jak funguje 2 Co vše v rámci SEO optimalizace provádíme 3 Kolik SEO optimalizace

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS

Více

Produktový manuál. www.seznam.cz

Produktový manuál. www.seznam.cz Produktový manuál Co je Zboží.cz? Registrace internetového obchodu Vyhledávání na Zboží.cz Služby pro internetové obchody Hodnocení obchodů Doporučení pro obchodníky Návštěvnost služby Technická specifikace

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

SEO PRO DRUPAL DEVELOPERY. David Monoszon

SEO PRO DRUPAL DEVELOPERY. David Monoszon SEO není Voo Doo SEO PRO DRUPAL DEVELOPERY David Monoszon Je SEO můj problém? web developer hraje důležitou roli v SEO optimalizaci!!! Rozdělení odpovědností SEO Optimalizace připravit web tak, aby byl

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci

Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci Google Site Search Datový list Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci Google Site Search Další informace najdete zde: http://www.google.com/enterprise/search/ Co získáte Relevance

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

KAPITOLA 7. Nepovolené praktiky (Black Hat SEO) V této kapitole se dozvíte:

KAPITOLA 7. Nepovolené praktiky (Black Hat SEO) V této kapitole se dozvíte: KAPITOLA 7 Nepovolené praktiky (Black Hat SEO) V této kapitole se dozvíte: Tato kapitola není a ani nemá být návodem na to, jak optimalizovat stránky. Naopak má varovat nezkušené správce stránek, kteří

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Bakalářská práce Optimalizace web site pro vyhledávače Jiří Knechtl 2009 ČZU v Praze Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY PROBLEMATIKA OPTIMALIZACE PRO INTERNETOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Filip Heidenreich Přírodovědná studia,

Více

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS to je to, co se

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Petr Nevrlý <petr.nevrly@firma.seznam.cz>

Petr Nevrlý <petr.nevrly@firma.seznam.cz> Fulltextové vyhledávání Petr Nevrlý Vyhledávání Architektura ve zkratce Vyhledávání Robot Aktuální údaje z provozu Obsah přednášky Novinky ve fulltext (2009) Screenshot generátor

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

2009-2011 SEO Startér, http://www.seo-starter.cz

2009-2011 SEO Startér, http://www.seo-starter.cz systém pro registraci do katalogů PARK v1.3 Uživatelská příručka 2009-2011 SEO Startér, http://www.seo-starter.cz 1. Stručný průvodce PARKem Nástroj PARK (Polo-Automatická Registrace do Katalogů) je on-line

Více

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby Co je potřeba Mozek, to zaprvé. Budete potřebovat počítač, na kterém běží alespoň nějaký jednoduchý textový editor (Poznámkový blok). Potřebujete webový prohlížeč. Hodí se připojení na internet. Kdo nemá

Více

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB CZ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% PROJEKT ROZVOJE PORTÁLU BROŽURA PŘINÁŠÍ DÍLČÍ VÝSLEDKY STUDIÍ ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ PORTÁLU BUSINESSINFO.CZ V LETECH 2010 2013. STUDIE OBSAHUJÍ DATA PLATNÁ K 1. 3. 2010 B e n c h m a r k i n g a n a l ý

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Produkční plán. Tvorba internetových stránek

Produkční plán. Tvorba internetových stránek Produkční plán Tvorba internetových stránek Marek Žáček - Zac0057 Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2014 Obsah OBSAH 1 ÚVOD 2 NÁZEV WEBU 3 ZÁMĚR A CÍLE 3 CÍLOVÉ PUBLIKUM 3 VZOR NÁVŠTĚVNOSTI 3

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

1. Základní specifikace produktu Kouzelná půjčka

1. Základní specifikace produktu Kouzelná půjčka 1 Obsah 1. Základní specifika produktu KOUZELNÁ PŮJČKA 3 2. Specifikace cílového zákazníka a podmínky schválení 4 3. Technická specifikace. 5 4. Pravidla prezentace SEO, SEM 8 5. Doporučené texty ke zveřejnění

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker Poski.com s.r.o. 03/2012 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing Tvorba e-marketingové

Více

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 Redesign webu www.czech-us.cz www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 1 Obsah OBSAH... 2 WIREFRAME WEBOVÝCH STRÁNEK... 3 DŮVODY PRO REDESIGN... 4 CÍLE REDESIGNU... 4 ROZSAH

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

www.ubytovani-levne.cz

www.ubytovani-levne.cz Představujeme vám katalog kvalitního ubytování Vážení partneři, katalog ubytovani-levne.cz je ambiciózní projekt, který na jednom místě sdružuje informace o ubytování v přímém napojení na tipy na výlety.

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat)

konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) konzultační hodiny: středa od 8:00-09:30 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů je dobře cílená: Návštěvník

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Nová struktura souborů a složek

Nová struktura souborů a složek Tvorba podstránek Vytvoření podstránek Asi si kladete otázku, jakým způsobem docílíme toho, aby se všechny podstránky na našem webu zobrazovaly v námi vytvořeném layoutu. Máme 4 možnosti jak vytvářet podstránky

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 HTML Vystavení vlastních dat na Internetu Každý uživatel Internetu, který chce svoje webové stránky publikovat na Internetu potřebuje: - místo na webovém serveru,

Více

INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE

INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE Centrum Atlas Seznam Google Jyxo Quick Lucie Štroblová Základní popis a význam Internetový vyhledávač je služba, která umožňuje na Internetu najít webové stránky, které obsahují

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová WEB TOP 100 2008 Weby o rok starší Dana Bérová Kritické faktory úspěchu webu Hodnotící kritéria v rámci WebTop100 vycházejí z kritických faktorů úspěchu : o o o o o PŘÍNOS PRO UŽIVATELE bez toho to nepůjde

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

NABÍDKOVÝ DOKUMENT. efektivní internetová prezentace od EASY BEST s.r.o.

NABÍDKOVÝ DOKUMENT. efektivní internetová prezentace od EASY BEST s.r.o. NABÍDKOVÝ DOKUMENT efektivní internetová prezentace od EASY BEST s.r.o. CO UMÍME A DOKÁŽEME Analýzy - provedeme analýzy přístupnosti, použitelnosti a návštěvnosti, abyste mohli posoudit, jak je Váš internetový

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík. 2012 2013 Martina Hosová DiS.

Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík. 2012 2013 Martina Hosová DiS. Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík 2012 2013 Martina Hosová DiS. Slovníček pojmů SEO Search Engine Optimalization = Optimalizace pro internetové vyhledávače SEM Search Engine

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích SEO, SEM a marketing v PPC systémech Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Obsahový marketing je pravidelná tvorba a distribuce obsahu různými digitálními

Více