INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD"

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne pod č. j /05-2/11 Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne pod č. j.4606/06-2 s účinností od školního roku 2007/2008

2 OBSAH Úvod Očekávané znalosti a dovednosti (cílové kompetence) Tematické okruhy Maturitní požadavky (specifické cíle) ke zkoušce z informačně technologického základu zadávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Obecná specifikace maturitní zkoušky z informačně technologického základu zadávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Příklady úloh ÚVOD Účel a obsah Katalogu požadavků k maturitní zkoušce Účelem Katalogu požadavků k maturitní zkoušce informačně technologický základ zadávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je poskytnout všem jeho uživatelům informace o požadavcích kladených na žáky vzdělávacích programů v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Informačně technologický základ je jednou ze čtyř zkoušek (dalšími jsou matematika 1, občanský základ a přírodovědně technický základ), z nichž si žák vybírá volitelnou zkoušku ve společné části maturity. Pedagogické dokumenty ke katalogu a k maturitní zkoušce Požadavky zařazené do tohoto katalogu vycházejí z platných pedagogických dokumentů: (1) Učební dokumenty pro gymnázia. (Schválilo MŠMT ČR s platností od ) Praha, Fortuna 1999 (2) Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu. (Schválilo MŠMT ČR dne ) Praha, Fortuna 1999 (3) Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední odborné školy. Svazek 1. Svazek 2. Praha, Výzkumný ústav odborného školství 1998 (4) Standard středoškolského odborného vzdělávání. (Schválilo MŠMT ČR dne ) Praha, Fortuna 1999 (Složka všeobecného vzdělávání do str. 50) Zkouška z informačně technologického základu vyváženou měrou obsahuje prvky informatické (vyhledání, třídění a další zpracování informací) a prvky zaměřené na využití počítačových nástrojů a jiných digitálních zařízení (hardware, operační systémy, mobilní technologie a aplikační software). Katalog vymezuje požadavky ke zkoušce z informačně technologického základu tak, aby si je mohli osvojit žáci bez ohledu na typ navštěvované školy a programového dokumentu, z něhož vychází studijní program dané školy. OČEKÁVANÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI (CÍLOVÉ KOMPETENCE) Očekávané znalosti a dovednosti žáka, které se ověřují zkouškou z informačně technologického základu zadávanou MŠMT v rámci společné části maturitní zkoušky, lze rozčlenit do tří kategorií: Znalost s porozuměním Žák dovede: - efektivně využívat běžně dostupnou výpočetní techniku a její programové vybavení - vysvětlit funkce jednotlivých součástí počítače a souvisejících zařízení - vysvětlit principy operačních systémů a počítačových sítí Aplikace znalostí a řešení problémů Žák dovede: - pracovat v operačním systému - řešit komplexní úlohy s využitím běžně dostupného HW a SW - řešit běžné problémy vzniklé při práci s výpočetní technikou a aplikačními programy 2

3 Práce s informacemi Žák dovede: - zpracovávat data v textovém, tabulkovém a databázovém procesoru - vyhledávat informace na internetu - řídit se bezpečnostními, legislativními a etickými pravidly pro používání počítače a internetu - vytvářet prezentace pomocí prezentačního softwaru - vytvořit webovou stránku - vytvářet a upravovat informace v grafickém formátu Tyto znalosti a dovednosti si osvojil v následujících tematických okruzích: TEMATICKÉ OKRUHY 1. Informace a informační zdroje 1.1 informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace 1.2 etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva 1.3 ergonomie a hygiena práce s výpočetní technikou 1.4 výpočetní technika pro osoby s handicapem 2. Hardware a software, sítě, operační systémy 2.1 počítač, jeho komponenty a periferní zařízení principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními 2.2 Historie výpočetní techniky, druhy počítačů 2.3 orientace v principech, možnostech a praktickém využití počítačových sítí a sítí GSM 2.4 operační systémy charakteristika, funkce, vlastnosti, ovládání, možnosti nastavení, práce s daty 2.5 aplikační programy, programovací jazyky, formáty datových souborů, 2.6 bezpečnostní pravidla při používání počítače a internetu 3. Využití internetu 3.1 internet struktura, fungování a přehled využití, 3.2 služby internetu WWW, , on-line komunikace, bezpečná komunikace 3.3 hledání informací na internetu 3.4 zásady bezpečného využívání internetu 4. Textový editor 4.1 prostředí textového editoru, nastavení zobrazení dokumentu 4.2 pořizování textu v počítači 4.3 struktura textu přiřazení stylu, 4.4 formátování (vzhled) textu, změna stylu, typografická a estetická pravidla 4.5 vkládání dalších objektů do textu a jejich vlastnosti, textové tabulky 4.6 šablony, jejich využití a tvorba 4.7 další nástroje textového procesoru 4.8 export a import dat, PDF formát čtení a tvorba 5. Tabulkový procesor 5.1 principy funkce a oblasti využívání tabulkových procesorů, struktura tabulky 5.2 vzorce a funkce obecně, adresace buněk (relativní a absolutní) 5.3 editace a plnění buněk 5.4 základní vzorce a funkce 5.5 formátování vzhledu tabulky 5.6 tvorba a editace grafů 5.7 filtrování a řazení dat 5.8 formuláře, podmínky a podmíněné formátování 5.9 export a import dat 3

4 6. Počítačová grafika, prezentace, tvorba webových stránek, multimédia 6.1 základní pojmy a principy z počítačové grafiky 6.2 grafické a multimediální formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití 6.3 získávání, úpravy a publikování fotografií, práce v rastrovém grafickém editoru 6.4 základy práce v (vektorovém) kreslicím programu 6.5 základní zásady správné úpravy grafických dokumentů 6.6 prezentace principy úspěšné prezentace, příprava podkladů pro prezentaci, nástroje pro tvorbu prezentace, vytvoření a nastavení prezentace, zásady zpracování počítačové prezentace 6.7 vytvoření webové stránky exportem z aplikačního programu, provázání dokumentů odkazy 6.8 struktura webu, princip značkovacího jazyka, struktura XHTML dokumentu a jeho vazba na externí (CSS) soubor s definicí vzhledu stránek, přehledná znalost základních příkazů a parametrů HTML a CSS, tvorba webu s využitím připravené šablony 6.9 zásady přístupnosti a použitelnosti webových stránek 6.10 základní pojmy a principy z oblasti multimédií, multimediálními formáty souborů 6.11 získávání a přehrávání multimediálních souborů 6.12 převody formátů multimediálních souborů 7. Používání relačních databází 7.1 základní pojmy a principy z oblasti relačních databází struktura databáze, oblasti použití relačních databází 7.2 vkládání a editace dat, import a export dat 7.3 formuláře a sestavy, využití relací 7.4 vyhledávací dotazy, filtrování 7.5 databáze typu klient-server, SQL jazyk a transakční zpracování 8. Algoritmizace a základy programování, makra 8.1 algoritmizace úlohy, vlastnosti algoritmu 8.2 základní programové a datové struktury 8.3 přehled současných způsobů tvorby programů (objektové a vizuální programování) 8.4 záznam a spuštění makra MATURITNÍ POŽADAVKY (specifické cíle) ke zkoušce z informačně technologického základu zadávané MŠMT Maturitní požadavky představují konkrétní požadavky k maturitní zkoušce z informačně technologického základu. Vznikly promítnutím očekávaných znalostí a dovedností do tematických okruhů a jsou podle tematických okruhů členěny. Maturitní požadavky jsou formulovány pomocí aktivního slovesa, které navazuje na úvodní formulaci Žák dovede. Tato formulace pro lepší přehlednost není před každým požadavkem uváděna. 1. Informace a informační zdroje 1.1. Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace vyhledávat, hodnotit, třídit a zpracovávat informace (obecný cíl, který je realizován vlastně v celém katalogu) vysvětlit pojmy informace (z hlediska počítačové vědy), zpracování informace a metainformace znát a všestranně využívat různé informační zdroje (osobní komunikace, elektronické zdroje web, TV, rádio, písemné [tištěné ] zdroje knihy, noviny a časopisy) pracovat s odbornou literaturou (používat obsah a rejstřík) a vyhledat potřebnou knihu v knihovně (využívat katalog knih, klíčová slova a meziknihovní výpůjční službu, vyhledat knihu pomocí internetu) kriticky posoudit relevanci a kvalitu informačních zdrojů 4

5 1.2. etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva vysvětlit podstatu ochrany autorských práv a základní ustanovení zákona o právu autorském ve vztahu k software a k získávání dat z internetu respektovat při práci s informacemi etické zásady (zvažovat důsledky svého jednání na ostatní lidi) a právní normy (zásada ochrany autorských práv) 1.3. ergonomie a hygiena práce s výpočetní technikou, uplatňovat při práci s PC ergonomické a hygienické zásady (parametry monitoru, myši a klávesnice, hluk počítače, umístění monitoru, rozvržení pracoviště, kompenzační cvičení) 1.4. výpočetní technika pro osoby s handicapem využívat výpočetní techniku také v podobě vhodné pro osoby s handicapem (přizpůsobení zobrazení, funkce myš klávesnicí a klávesnice na obrazovce) 2. Hardware a software, sítě, operační systémy 2.1. počítač, jeho komponenty a periferní zařízení principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními vysvětlit funkci základních počítačových komponent (procesor, operační paměť, disky, optická média, grafická karta, síťová karta, zvuková karta, základní deska, skříň počítače, klávesnice a myš bez přesných specifikací a typů a pouze s přibližnými znalostmi aktuálních parametrů, funkcí se rozumí pouze vnější funkce, např.: procesor vykonává operace, ne jejich vnitřní uspořádání), znát základní odborné pojmy (hardware, software, kompatibilní, analogová a digitální zařízení, bit, byte [bajt], interní, externí, protokol, ovladač, program, dokument ) vysvětlit Von Neumannovu koncepci počítače (využití dvojkové soustavy, univerzální počítač, procesor a paměť, vstupní a výstupní zařízení) vysvětlit princip záznamu ve dvojkové a šestnáctkové soustavě, převádět čísla mezi dvojkovou, šestnáctkovou a desítkovou soustavou, znát násobné jednotky (kilo, mega, giga, tera) propojit počítač s běžnými digitálními zařízeními (tiskárny, dig. fotoaparáty, USB disky a multimediální přehrávače) vysvětlit principy fungování běžných digitálních zařízení (jehličkové, inkoustové a laserové tiskárny, plošné skenery, digitální fotoaparáty), znát jejich základní vlastnosti a sledované parametry 2.2. historie výpočetní techniky, druhy počítačů Předchůdci počítačů (počítadla [Abacus], princip mechanické kalkulačky, děrnoštítková zařízení, Babbageův analytický stroj) Přehled vývojových typů počítačů od prvních reléových strojů přes elektronkové a tranzistorové počítače po počítače využívající integrované obvody stále vyšší integrace Vývoj základních osobních počítačů (Apple a IBM PC) a jejich nejdůležitějších operačních systémů, význam grafického uživatelského rozhranní Druhy počítačů (superpočítače, mainframe, servery, osobní počítače, PDA, smartphone) 2.3. orientace v principech, možnostech a praktickém využití počítačových sítí a sítí GSM vysvětlit způsob zapojení sítě peer to peer a sítě klient server, pojmy LAN a WAN znát základní technické díly, nutné pro výstavbu sítě (síťová karta, kabeláž nebo bezdrátové spojení, aktivní prvek), orientačně znát přenosové rychlosti a označení typu (Ethernet) současných běžných sítí vysvětlit základní výhody sítí (sdílení dat, tiskáren a připojení do internetu, možnost použití centrálního informačního systému a archivace) přihlásit se do sítě a zvolit si bezpečné heslo (zná jeho parametry), připojit si (mapovat) složku nabízenou v síti jako síťový disk 5

6 znát základní práva k síťovým diskům (vidět, číst, zapisovat, spravovat) nastavit sdílení složky a tiskárny v počítačové síti, znát základní potřebné údaje (název počítače a sdílené složky) vysvětlit princip fungování buňkové sítě mobilních telefonů (telefon buňky základnových stanic centrála) 2.4. operační systémy charakteristika, funkce, vlastnosti, ovládání, možnosti nastavení, práce s daty charakterizovat funkce operačního systému (oživuje počítač, poskytuje prostředí pro práci) a jeho základní složení (ovladače hardware, jádro systému, grafické rozhraní), znát přehledně v současnosti nejrozšířenější operační systémy (Microsoft Windows různých verzí, distribuce Linuxu, Apple OS) ovládat současný operační systém (spouštět a ukončovat programy, přepínat se mezi nimi, manipulovat s okny, prozkoumávat složky; zobrazovat (různými způsoby), vybírat, vytvářet, přejmenovávat, kopírovat, přesunovat a mazat objekty; hledat objekty, používat schránku, ukládat/otevírat dokumenty, komprimovat a dekomprimovat soubory a složky nastavit chování systému (vybrat aktivní klávesnici, nastavit datum a čas, chování myši a klávesnice, vybrat pozadí plochy, spořič obrazovky a další vlastnosti zobrazení) instalovat a odebírat ze systému programy a písma 2.5. aplikační programy, programovací jazyky, formáty datových souborů orientovat se v druzích aplikačního software (webové prohlížeče a komunikační programy, kancelářské balíky, podnikové aplikace, vývojová prostředí a překladače programovacích jazyků, grafické a CAD programy, počítačové hry, výukové programy, pomocné programy [utility] a speciální programy pro různé profese) vysvětlit funkci a význam programovacích jazyků vysvětlit pojem formát datového souboru, znát vazbu typů dokumentu na určitý program a umět ji změnit, znát význam standardizace dokumentů a mít přehled o nejpoužívanějších současných typech dokumentů (HTML, TXT, DOC, XLS, ODT, ODS, PDF, PPT, WAV, JPG, MP3, WMA, MPEG) 2.6. bezpečnostní pravidla při používání počítače a internetu vysvětlit potřebu aktualizace operačního systému, umět ji provést a nastavit způsob jejího provádění rozumět obecně funkci firewallu a umět ho zapnout pro zabránění neoprávněnému přístupu, vysvětlit problematiku počítačových virů a červů, umět používat a aktualizovat antivirový program, znát nebezpečné typy souborů v operačních systémech Microsoft Windows 3. Využití internetu 3.1. internet struktura, fungování a přehled využití vysvětlit strukturu internetu (servery, klienti, datové spoje, směrovače) vysvětlit paketový (balíčkový) princip přenosu dat, znát název sady přenosových protokolů (TCP/IP bez podrobností), vysvětlit pojmy IP adresa, URL, doména a DNS 3.2. služby internetu WWW, , on-line komunikace, bezpečná komunikace vysvětlit pojem hypertext, umět pracovat s prohlížečem webu (načíst stránku, používat odkazy, vracet se zpět, aktualizovat a měnit zobrazení stránky [velikost textu, celoobrazovkové zobrazení], používat a nastavit domácí stránku, používat záložky [oblíbené položky] a historii procházení, prohledat právě zobrazenou stránku, uložit aktuální stránku na disk, prohlédnout si ji v náhledu, vytisknout, stáhnout z webu nabízený soubor, rozpoznat zabezpečené připojení) vysvětlit princip fungování elektronické pošty (schránka na internetu) a znát princip práce klienta elektronické pošty 6

7 rozumět rozdílu a umět pracovat s poštou pomocí webového rozhraní a klienta elektronické pošty (vytvářet a odesílat zprávy, znát jejich prvky, umět spravovat složky poštovního programu, umět odpovědět na zprávu a přeposlat ji, využívat adresář, umět vložit přílohu), vysvětlit princip elektronické konference, diskusního fóra a chatu používat nástroje on-line komunikace textové i hlasové, znát princip IP telefonie vysvětlit princip používání (ne způsob fungování) bezpečnostních certifikátů a elektronického podpisu 3.3. hledání informací na internetu hledat informace na webu pomocí zatříděného katalogu odkazů hledat informace (včetně obrázků) na webu pomocí vyhledávače, vysvětlit způsob jeho fungování, umět využívat tzv. rozšířené vyhledávání (upřesnit zadání) orientovat se ve výsledcích vyhledávání, ověřovat věrohodnost, kvalitu a relevanci informací získaných pomocí internetu (viz bod 1.1) 3.4. zásady bezpečného využívání internetu vysvětlit nebezpečí hrozící z internetu (SPAM, sledování, odcizení dat, odcizení identity [pishing, spyware apod.]) a používat prostředky jejich eliminace respektovat zásady bezpečné práce s internetem (opatrnost při sdělování osobních údajů, silná hesla, opatrnost při instalaci stažených programů a doplňků systému nebo prohlížeče) 4. Textový editor 4.1. prostředí textového editoru, nastavení zobrazení dokumentu orientovat se v prostředí textového editoru a používat nabídky, panely nástrojů, stavový řádek, pravítka, posuvníky, nastavit si prostředí pro svoji práci (zobrazení panelů a pravítek) využívat lupu, zobrazení skrytých znaků a náhled 4.2. zásady pořizování textu v počítači vytvořit a ukončit odstavec, správně umístit mezery a velká písmena, označit libovolný rozsah textu, slovo, řádek a odstavec vložit znaky a symboly, které nejsou obsaženy na české klávesnici, používat a nastavovat tabulátory zkopírovat text z jiného zdroje (webu apod.) pomocí schránky jako neformátovaný text, vložit obrázek jako rastr (nezávislou bitovou mapu) respektovat autorská práva a dodržovat zásady citování použitých zdrojů 4.3. struktura textu přiřazení stylu vysvětlit význam a výhody důsledného používání stylů a pravidla pro jejich používání (hierarchie nadpisů) při pořizování textu průběžně vytvářet jeho strukturu i vzhled přiřazováním stylů (připravených v aktuální šabloně) 4.4. formátování (vzhled) textu, změna stylu, typografická a estetická pravidla měnit základní vlastnosti (vzhled) písma (druh, styl, velikost, horní a dolní index), vysvětlit základní dělení písem (proporcionální a neproporcionální, patková a bezpatková, psaná písma) formátovat odstavec, umět nastavit základní vlastnosti odstavce (odsazení a mezery, zarovnání, ohraničení a podklad, odrážky a číslování) i vlastnosti pro řízení toku textu v dokumentu (nedělení odstavce, spojení s následujícím, hlídání osamocených řádků) aplikovat změny písma s odstavce na vybraný styl odstavce dodržovat typografická pravidla pořizování textu ((použití pomlčky a spojovníku, uvozovek, závorek, zápis čísel a jednotek s nedělitelnou (tvrdou) mezerou, dělení slov, zápis měny, data, tel.čísla, výpustku [ ]) dodržovat estetická pravidla pro kombinování písem, vyznačování v textu a odstavce 7

8 4.5. vkládání dalších objektů do textu a jejich vlastnosti, textové tabulky vkládat obrázky ze souboru i pomocí schránky, používat rámce (textová pole) měnit umístění, velikost, ohraničení, podklad a způsob obtékání textu vložených objektů znát pravidla pro umístění obrázků v textu (stejná nebo výrazně odlišná velikost, zarovnání okrajů, pohyb objektu do dokumentu) vložit a určit parametry textové tabulky, editovat tabulku a nastavit její formát (vzhled) vytvořit a editovat hypertextový odkaz na jiný dokument nebo webovou stránku 4.6. šablony, jejich využití a tvorba vysvětlit funkci šablony, umět vybrat pro dokument vhodnou šablonu vytvořit z upraveného dokumentu šablonu pro nové dokumenty 4.7. další nástroje textového procesoru používat a nastavovat pomocné funkce a nástroje textového editoru (hledání a záměnu znaků, automatickou kontrolu pravopisu, automatické opravy, slovník synonym, sledování změn, automatické vytvoření obsahu dokumentu) 4.8. export a import dat, PDF formát čtení a tvorba vysvětlit základní typy datových souborů s textovými dokumenty (TXT, ODT, DOC, RTF, PDF) a problematiku jejich standardizace (viz bod 2.4.3) uložit dokument v jiném než pro editor nativním formátu vysvětlit vlastnosti, výhody a možnosti využití formátu PDF číst PDF soubor (pohybovat se po něm, měnit jeho zobrazení a prohledávat soubor) vytvořit PDF soubor exportem z textového editoru 5. Tabulkový procesor 5.1. principy funkce a oblasti využívání tabulkových procesorů, struktura tabulky vysvětlit princip funkce tabulkového programu (buňky s čísly, na které se odkazuji přes jejich adresu) a oblasti jejich využití (matematika, statistika, prezentace dat s využitím grafů) vysvětlit strukturu tabulky (řádky, sloupce, buňky a jejich značení, listy, řádek vzorců) 5.2. vzorce a funkce obecně, adresace buněk (relativní a absolutní) zadat vzorec (funkci) odkazující se na jiné buňky, respektovat prioritu operátorů, zadávat a vybírat argumenty funkcí vysvětlit a používat relativní a absolutní adresaci buněk 5.3. editace a plnění buněk změnit obsah buňky, kopírovat a přesunovat buňky a jejich oblasti, plnit vzorce do sousedních buněk, vytvářet číselné řady měnit šířku sloupců a výšku řádků, vkládat a vypouštět řádky nebo sloupce 5.4. základní vzorce a funkce používat základní funkce (součet, průměr, maximum, minimum, sinus, cosinus, tangens, odmocnina, budoucí hodnota, platba) 5.5. formátování vzhledu tabulky změnit formát zobrazení čísla v buňce (obecný formát, měna, datum, procenta) a určit počet desetinných míst formátovat celkový vzhled tabulky s využitím pokročilých voleb automatického formátu měnit formát (ohraničení, podklad) oblasti buněk 5.6. tvorba a editace grafů vysvětlit prvky grafu (osa kategorií a osa hodnot, legenda, název grafu) vytvořit vhodný graf z údajů v tabulce včetně grafů s více položkami na ose hodnot 8

9 vytvořit tabulku hodnot a graf průběhu zadané matematické funkce změnit formát jednotlivých oblastí grafu 5.7. filtrování a řazení dat vysvětlit pojmy záznam, pole a jeho označení seřadit záznamy podle stanoveného pole filtrovat záznamy podle stanovených podmínek 5.8. formuláře, podmínky a podmíněné formátování zadat ověření rozsahu dat při jejich zadávání a výběr pouze připravených možností z vytvořeného seznamu zamknout buňky a celý sešit používat podmínky a podmíněné formátování 5.9. export a import dat vysvětlit základní typy datových souborů s tabulkami a seznamy (ODS, XLS, CSV) a problematiku jejich standardizace (viz bod 2.4.3) uložit dokument v jiném než pro procesor nativním formátu, vysvětlit omezení načíst (importovat) tabulku nebo seznam z jiného formátu (CSV, DBF) 6. Počítačová grafika, prezentace, tvorba webových stránek, multimédia 6.1. základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky charakterizovat základní pojmy a principy počítačové grafiky (rastrová x vektorová grafika, 3D grafika, barevné modely RGB a CMYK, rozlišení (DPI), barevná hloubka) 6.2. grafické a multimediální formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití specifikovat grafické formáty a jejich vlastnosti (rastrové BMP, JPEG, GIF, TIFF, PNG vlastnostmi se rozumí využitelná barevná hloubka a způsob komprese, vektorové specifické vlastnosti nemají, avšak neexistují standardy) provádět konverzi mezi formáty včetně vhodné komprimace dat zvolit grafický formát vyhovující danému užití 6.3. získávání, úpravy a publikování fotografií, práce v rastrovém grafickém editoru prohlížet fotografie, uložené na disku počítače, vyhledávat fotografie na internetu, skenovat fotografie používat digitální fotoaparát (motivové programy, ZOOM, prohlížení a mazání snímků), rozumět jeho ovládání, znát a používat základní zásady kompozice obrazu (ústřední motiv snímku dostatečně velký a umístěný na zlatý řez, odstranění rušivých prvků, popředí a pozadí), provést základní úpravy fotografií (otočení a oříznutí, jas a kontrast, úprava histogramu, úprava barevnosti, doostření, lokální úpravy chyb a skvrn, odstranění červených očí) základy práce v (vektorovém) kreslicím programu vytvářet (skládat) vektorové kresby, používat základní objekty (obdélník, elipsa, čára, text, rastr), nastavovat jejich základní vlastnosti (obrys a výplň objektu), používat zarovnání a uspořádání objektů používat text ve vektorovém editoru a nastavovat jeho vlastnosti, vkládat (importovat) do kresby rastrové obrázky 6.5. základní zásady správné úpravy grafických dokumentů respektovat základní zásady správné úpravy grafiky (zarovnání, kontrast, blízkost, opakování, zásady používání barev, barevný a tonální kontrast) 9

10 6.6. prezentace principy úspěšné prezentace, příprava podkladů pro prezentaci, nástroje pro tvorbu prezentace, vytvoření a nastavení prezentace, zásady zpracování počítačové prezentace vysvětlit zásady úspěšné prezentace (příprava obsahu, techniky a místnosti, srozumitelný [pomalý] přednes a výklad, kontakt s posluchači, přiměřená délka prezentace) najít a vytvořit poklady pro prezentaci, připravit (rastrové) obrázky ve vhodném formátu a rozlišení vysvětlit možnosti prezentování informací pomocí počítačových technologií (PDF formát, webové stránky statické nebo animované, prezentační program) a znát základní technické vybavení (projektory, interaktivní tabule, laserová ukazovátka) znát a dodržovat zásady zpracování počítačové prezentace (kontrastní barvy, velká písma, stručné texty, využívání obrázků, grafů a schémat, používat titulní stránku a stránku s údaji o autorovi) vytvořit počítačovou prezentaci na zadané téma, umět vytvořit snímek a nastavit jeho celkové vlastnosti (způsob přechodu [čas, klepnutí] a přiřazení připraveného přechodového efektu), měnit pořadí snímků upravit jeden snímek, rozmístění a způsob zobrazení jednotlivých objektů a formát (vzhled) snímku i celé prezentace exportovat vytvořenou prezentaci do formátu XHTML 6.7. vytvoření webové stránky exportem z aplikačního programu, provázání dokumentů odkazy uložit stránku (textového) dokumentu ve formátu webové stránky, znát omezení používat v textu hypertextové odkazy 6.8. struktura webu, struktura XHTML dokumentu a jeho vazba na externí (CSS) soubor s definicí vzhledu stránek, přehledná znalost základních příkazů a parametrů HTML a CSS (tj. předpokládá se tvorba webu s využitím vzorového webu [šablony] pomocí WISIWYG editoru s výjimečným zásahem do HTML a CSS) vysvětlit strukturu webu (website) a konvence i omezení pro jména souborů (index.htm[l], diakritika, velká/malá písmena) vysvětlit složení webové stránky (textový HTML soubor, obrázky a další prvky stránky v samostatných souborech, formátování pomocí externích souborů se [CSS] styly) znát základní strukturu HTML dokumentu (části HEAD a BODY) a princip značkovacího jazyka rozpoznat a vybrat parametry základních příkazů jazyka XHTML a CSS pro vlastnosti textu, obrázků, umístnění, formátování a chování objektů na stránce rozumět použití tříd (class) a vazbě vlastností CSS stylů na umístění (oblast) elementu vložit odkaz, obrázek (ve správné velikosti a ve správném formátu) a tabulku do webové stránky nahrát vytvořený web na server internetu pomocí FTP 6.9. zásady přístupnosti a použitelnosti webových stránek dodržovat jednotnou navigaci webu, používat alternativní texty pro obrázky, dodržovat estetické zásady pro barevné ladění a uspořádání webu (bezpatková písma, umírněné použití barev, jednotný vzhled stránek) základní pojmy a principy z oblasti multimédií, multimediální formáty souborů vysvětlit princip digitálního záznamu zvuku a obrazu, znát princip komprese multimediálních souborů, vysvětlit pojem kodek orientovat se v základních formátech zvukových souborů (audio stopa CD, WAV, MP3 a WMA, MID) a videosouborů (AVI, MPEG 2, DivX, DV) a znát jejich vlastnosti (datový tok a kvalita u komprimovaných souborů) 10

11 6.11. získávání a přehrávání multimediálních souborů přehrávat zvukové a videosoubory všech uvedených formátů, instalovat potřebný kodek přehrávat streamované audio a videosoubory převody formátů multimediálních souborů převádět nekomprimované zvukové stopy (audio CD) a soubory do nejpoužívanějších komprimovaných formátů (MP3, WMA) s provedením základních nastavení kvality (minimální a maximální datový tok) převádět komprimované audio soubory nejpoužívanějších formátů (MP3, WMA) do formátu audio stop CD disku a zapsat je ( vypálit ) na CD disk 7. Používání relačních databází 7.1. základní pojmy a principy z oblasti relačních databází struktura databáze, oblasti použití relačních databází vysvětlit pojmy databáze, tabulka, pole a jeho vlastnosti, primární index, propojení tabulek vysvětlit zásadní význam databázových aplikací pro firemní sféru (evidence, účetnictví, mzdy, sklady, řízení výroby ) a jejich propojení v informačním systému podniku vysvětlit zásadní význam databázových aplikací pro vznik a rozšíření počítačů v minulém století vysvětlit princip fungování databáze typu klient server vysvětlit princip transakčního zpracování vysvětlit princip SQL 7.2. vkládání a editace dat, import a export dat pohybovat se po tabulce, přidat záznam, změnit ho a odstranit importovat data do databáze a exportovat data z databáze do tabulky nebo textu 7.3. formuláře a sestavy, využití relací využívat připravené formuláře, tabulky a sestavy vysvětlit propojení tabulek pomocí relací 7.4. vyhledávací dotazy, filtrování zadat dotaz na vyhledávání a filtrování záznamů podle zadaných kritérií s využitím logických operátorů (A, NEBO, NE) 8. Algoritmizace a základy programování, makra 8.1. algoritmizace úlohy, vlastnosti algoritmu vysvětlit postup vzniku počítačového programu (analýza zadání, návrh řešení, algoritmizace řešení, zápis programu a jeho ladění, podpora a údržba programu) vysvětlit pojem a účel tzv. myšlenkové mapy a vytvořit myšlenkovou mapu zadané oblasti vysvětlit pojem algoritmus a jeho vlastnosti (hromadnost, podmíněnost, opakovatelnost, konečnost) algoritmizovat jednoduchou úlohu 8.2. základní programové a datové struktury vysvětlit základní příkazy strukturovaného programování (příkaz, posloupnost příkazů [složený příkaz], podmíněný příkaz, cyklus s podmínkou na začátku a na konci, cyklus s pevným počtem opakování a základní programové struktury (procedury a funkce) vysvětlit pojmy proměnná, identifikátor a datový typ a znát základní typy proměnných (znak, řetězec, celé číslo, reálné číslo, logická hodnota) rozumět pojmu syntaxe programovacího jazyka 11

12 8.3. přehled současných způsobů tvorba programů (objektové a vizuální programování) vysvětlit princip objektového programování (zapouzdření proměnných, procedur a metod do objektů, řízení tokem událostí) vysvětlit princip vizuální tvorby programu (výběr připravených komponent a programování reakcí na události, které jsou s nimi spojené) 8.4. záznam a spuštění makra vysvětlit pojem makro zaznamenat jednoduché makro (např. v textovém editoru) pojmenovat a spustit dříve zaznamenané makro OBECNÁ SPECIFIKACE MATURITNÍ ZKOUŠKY Z INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO ZÁKLADU ZADÁVANÉ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zkouška z informačně technologického základu bude trvat celkem 90 minut a bude mít dvě části. V první části vyřeší žáci didaktický test, který bude trvat 30 minut v této části zkoušky žáci nebudou mít k dispozici počítač. V druhé části v délce trvání 60 minut vyřeší žáci jednu komplexní úlohu s využitím počítače tato část bude vyžadovat aktivní práci v operačním systému a aplikačních programech. Podrobnosti uvádíme dále v části PŘÍKLADY ÚLOH. Zkoušku charakterizuje následující specifikační tabulka, která obsahuje procentuální zastoupení tematických okruhů: Tematické okruhy % Informace a informační zdroje 10 Hardware a software, sítě 10 Využití internetu 15 Textový editor 15 Tabulkový kalkulátor 15 Počítačová grafika, prezentace, tvorba webových 20 stránek, multimédia Databázové aplikace 5 Algoritmizace a základy programování, makra 10 V průběhu první části zkoušky (didaktický test na 30 minut) mají žáci možnost využívat pouze psací potřeby, nikoliv počítač. V průběhu druhé části zkoušky (praktická úloha na 60 minut) mají žáci kromě psacích potřeb k dispozici počítač, který musí být vybaven operačním systémem s grafickým rozhraním, grafickým editorem, textovým, tabulkovým a databázovým procesorem, softwarem pro vytváření prezentací, softwarem pro záznam a zpracování multimediálních souborů, internetovým prohlížečem, klientem elektronické pošty, FTP klientem a připojením na internet. S ohledem na charakter praktické úlohy může být v průběhu zkoušky vyřazen přístup na internet a vyřazeny nebo přiměřeně omezeny síťové služby. K některým úlohám budou mít žáci jako součást zadání soubory se vstupními daty zpravidla v následujících formátech: *.rtf, *.txt, *.xml, *.pdf pro textové soubory *.html pro webové stránky *.bmp, *.jpg, *.gif, *.png, *.tif pro bitmapové grafické soubory *.wmf pro vektorovou grafiku 12

13 *.csv pro tabulky *.dbf pro databáze *.mid, *.wav, *.aif, *.mp3, *.avi, *.mpeg, *.mov pro multimediální soubory. PŘÍKLADY ÚLOH Úlohy didaktického testu i praktické úlohy jsou uvedeny jako samostatné ukázky, jejichž zastoupení necharakterizuje strukturu testu. Jednotlivé úlohy jsou bodovány. Počet bodů za správně vyřešenou úlohu v didaktickém testu je uveden u čísla úlohy vpravo. Je-li u počtu bodů zkratka max., je možné za řešení úlohy získat i dílčí body. Obdobně to platí také u praktické úlohy. Počet bodů, které lze získat za testovou a praktickou část zkoušky, je přibližně v poměru 1:2, tedy například : lze-li získat maximálně 25 bodů za didaktický text, lze získat maximálně 50 bodů za praktickou úlohu, tedy celkem maximálně 75 bodů. Soubor ukázek nelze považovat za sestavený test. První část zkoušky didaktický test (30 minut) V didaktickém testu budou převažovat uzavřené úlohy s volenou odpovědí zpravidla ze 4 možností. Jiné typy úloh (uzavřené uspořádací a přiřazovací, otevřené s krátkou odpovědí) v konkrétním testu mohou, ale nemusejí být použity. Test bude obsahovat přibližně 15 úloh. Úloha 1 2 b. Číslo vyjádřené ve dvojkové soustavě jako odpovídá číslu: A) 1674 v oktalové soustavě B) 958 v desítkové soustavě C) 1654 v oktalové soustavě D) 3B4 v hexadecimální soustavě správná odpověď: D Úloha 2 2 b. Co se označuje zkratkou GPU? A) hlavní procesor počítače B) řadič pro připojení harddisku C) procesor na grafické kartě D) řadič paralelního portu správná odpověď: C Úloha 3 2 b. 13

14 Jakých hodnot může nabývat osmibitové číslo se znaménkem reprezentované v doplňkovém kódu? A) <-127, +127> B) <-127, +128> C) <-128, +127> D) <-128, +128 správná odpověď: C Úloha 4 1 b. Firewall nám slouží k: A) Lepšímu uchování dat na diskových jednotkách B) Ochraně počítače před nežádoucím přístupem z počítačové sítě C) Přenosu velkého množství dat D) K bezdrátové komunikaci mezi počítači správná odpověď: B Úloha 5 2 b. Vzestupně seřaďte následující média k uchovávání dat podle dnes běžně používané kapacity: I. zip disk II. disketa III. DVD IV. externí pevný disk A) II, III, IV, I B) I, II, III, IV C) II, I, III, IV D) IV, II, I, III správná odpověď: C Úloha 6 1 b. Který z následujících SW není operační systém? I. UNIX II. MS Word III. MS Windows XP IV. LINUX A) IV B) I C) III D) II správná odpověď: D Úloha 7 2 b. 14

15 Ke každému z následujících zařízení přiřaďte související zkratku: 1. tiskárna 2. procesor 3. CD-ROM 4. Dial-up A) MB B) RGB C) dpi D) MHz E) Kbps F) pixel správná odpověď: 7.1 C, 7.2 D, 7.3 A, 7.4 E Úloha 8 1 b. Jaký z následujících formátů je nejvhodnější pro fotografii, která je součástí webové stránky na internetu? A) bmp B) jpg C) mpeg D) pdf správná odpověď: B. Úloha 9 2 b. Které z následujících tvrzení není pravdivé? A) Brána firewall filtruje data přicházející do sítě z externích počítačů. B) je jedním ze způsobů, jimž se po internetu mohou šířit viry. C) Hudební nahrávka se může dále kopírovat a šířit, jen pokud je stažena z internetu. D) Protokol TCP/IP umožňuje komunikaci počítačům s různými operačními systémy. správná odpověď: C Druhá část zkoušky praktická úloha (60 minut) Předkládáme ukázky dvou koncepčně odlišných typů praktických úloh. První úloha je z hlediska nutných úkonů při jejím řešení více homogenní, je formulována stručněji a nepředepisuje žákům pevný postup. Třebaže jsou jednotlivé dílčí úlohy číslovány, je možno řešení začít kteroukoliv z nich. Druhá úloha je z hlediska nutných úkonů při jejím řešení více heterogenní, dílčí úlohy formuluje velmi detailně v malých krocích, které mají být vykonány. Žádnou z uvedených ukázek nelze chápat jako typický vzor z koncepčního, obsahového, strukturálního ani formulačního hlediska jde pouze o vybrané ukázky z celé řady jiných možností, které jsou v souladu s požadavky tohoto katalogu. V konkrétní zkoušce bude vždy pouze jedna praktická úloha, kterou lze označit za otevřenou úlohu se širokou odpovědí. Datové soubory (případně i vzory 15

16 formátování) a pokyny pro školu i pokyny pro žáky budou školám předány na CD. Žákovská řešení zaznamenají školy na jiné prázdné CD. Praktická úloha 1 (60 minut) max. 50 b. Ve složce G:\MATURITA\ jsou uloženy datové soubory deti.csv a deti.xls s následující strukturou: rodné číslo, jméno, příjmení, školka, pohlaví a datum narození. (G: je označení diskové jednotky, vycházející z předpokladu, že data úlohy dostanou školy na CD, v praxi bude nahrazeno cestou ke skutečnému umístění složky MATURITA v podmínkách dané školy). V okresním městě je 8 školek (označeny čísly 0 7 ). Školky spravuje městský úřad a jako jeho zaměstnanec máte za úkol vytvořit podklady do rady úřadu. Podklady mají ukázat složení dětí ve školkách. Z databáze dětí (použijte rodné číslo a číslo školky) vytvořte: 1 Výsečový graf ( koláč ), vyjadřující poměr chlapců a dívek ve všech školkách. 6 b. 2 Sloupcový graf, vyjadřující poměr dívek a chlapců, a to podle věku v kroku (intervalu) po jednom roku. 6 b. 3 Dva výsečové grafy ( koláče ), vyjadřující poměr chlapců a dívek ve školkách 4 a 6 pro každou školku zvlášť. 10 b. 4 Dva sloupcové grafy, vyjadřující poměr chlapců a dívek ve školkách 4 a 6 za každou školku zvlášť, a to podle věku v kroku (intervalu) po jednom roku. 10 b. 5 Sestavu jubilantů, kteří letos dosáhnou věku 5 let, seřazenou dle data narození od nejstaršího k nejmladšímu (obsahující jméno, příjmení a datum narození). 8 b. 6 Sestavu dětí, které letos školky opustí a přejdou na základní školu (letos dosáhnou věku 6 let), seřazenou podle abecedy (příjmení, jméno). Dále uveďte a zapište počet odcházejících dětí. 8 b. 7 Všechny dílčí výsledky (1 až 6) opatřete vysvětlujícími nadpisy a vložte do textového souboru, jehož názvem je vaše identifikační číslo. 2 b. Poznámka: Rodné číslo je ve formátu rrmmddčččč, kde rr značí ročník narození, například 61 znamená rok 1961 mm je číslo měsíce, například 11 je listopad, u žen je k měsíci přičteno číslo 50, takže žena má listopad jako 61 dd je den v měsíci čččč je pořadové číslo a číslice kontrolního součtu. V našem případě je nevýznamné. Praktická úloha 2 (60 minut) max. 60 b. 16

17 Ve složce X:\MATURITA\ZADANI jsou uloženy datové soubory s připravenými daty, ve složce X:\MATURITA\VZORY jsou vzorové soubory (obrázky), podle kterých máte upravit vzhled připravených souborů. (X: je označení diskové jednotky, ve které jsou složky se zadáním, může být nahrazeno cestou ke sdílené složce, např. ve tvaru \\SERVER\SLOZKA.) SOUBORY S DATY JSOU: 1 tabulka ZBOZI, která je připravena ve formátech CSV, ODT a XLS. 2 textový dokument FIRMA, který je připraven ve formátech RTF, ODS a DOC. 3 webová stránka KURZY, která je připravena ve formátu HTML. 4 rastrové obrázky dodávaného zboží KVETINA1 a KVETINA2, které jsou připraveny ve formátu JPEG. 5 vektorový obrázek poutače firmy KVET, který je připraven ve formátu WMF. SOUBORY SE VZORY VÝSLEDNÉHO FORMÁTOVÁNÍ JSOU: obrázek vzhledu tabulky ZBOZI, který je připraven ve formátu JPEG. obrázky vzhledu dokumentu FIRMA1 a FIRMA2, které jsou připraveny ve formátu JPEG. obrázek poutače KVET_VZOR, který je připraven ve formátu JPEG (s nízkým rozlišením). ZADÁNÍ ÚLOHY: Úloha řeší problematiku fiktivní firmy dovážející květiny ze zemí EU. Vaším úkolem je doplnit a formátovat tabulku, opravit a formátovat text s nabídkou květin, upravit rastrové obrázky a vložit je do textu, upravit a exportovat vektorový obrázek a vložit ho do textu. Z výsledného dokumentu pak vytvořit PDF soubor s nabídkou. Úloha se skládá z jednotlivých dílčích úkolů: 1 Vytvořte strukturu složek pro ukládání zpracovaných souborů zadané úlohy takto: a) vytvořte složku VAŠE_JMÉNO, 2 b. b) v ní pak tyto složky: TEXTY, TABULKY, OBRÁZKY, 2 b. c) ve složce OBRÁZKY pak složky RASTRY a VEKTORY. Do těchto složek pak ukládejte upravené soubory v souladu s jejich typy (tj. text i PDF dokument do složky TEXTY apod.). 2 b. 2 Otevřete si do prohlížeče webu stránku KURZY.HTM a pomocí nástroje pro vyhledání textu (řetězce) na stránce v ní najděte aktuální kurz vůči Kč. 2 b. 3 Otevřete tabulku ZBOZI do tabulkového procesoru a proveďte s ní následující operace: a) doplňte pod seznam položek vzorce pro výpočet průměrné ceny zboží, maximální a minimální ceny zboží a celkové tržby v, 2 b. b) do buňky B10 vložte aktuální kurz vůči Kč (viz bod 2), 2 b. c) do volného sloupce vložte vzorec počítající cenu v Kč z udané ceny v (= cena v * kurz vůči Kč), 2 b. d) vytvořte sloupcový graf zobrazující jednotlivé ceny výrobků, tj. na ose X bude název výrobku a na ose Y jeho jednotková cena v Kč. Doplňte také vhodně názvy os a název celého grafu, e) zkopírujte aktivní list do nového listu a tento nový list přejmenujte na SEZNAMY, 2 b. f) seřaďte výrobky podle jejich ceny od nejdražšího po nejlevnější, výrobky se stejnou cenou pak podle názvu vzestupně, 2 b. g) nechte zobrazit pouze výrobky levnější než b. h) do volného sloupce vpravo vložte výraz: pokud je cena výrobku levnější nebo rovna 20, objeví se ve sloupci slovo LEVNÝ, pokud tato podmínka neplatí, tak se tam objeví slovo DRAHÝ. 2 b. i) zkopírujte tento druhý list do nového listu a tento list přejmenujte na FORMÁT. 2 b. 17

18 j) vytvořte formát (vzhled) tabulky podle vzoru v souboru ZBOZI.JPG. 2 b. 4 Otevřete textový dokument FIRMA do textového editoru a proveďte s ním následující operace: a) vytvořte strukturu dokumentu přiřazením stylů Nadpis 1 až Nadpis 3 podle vzoru v souboru FIRMA1.JPG, 3 b. b) změňte vlastnosti stránky a stylů textu podle vzoru v souboru FIRMA2.JPG, 3 b. c) opravte v dokumentu typografické chyby, 3 b. d) vložte do dokumentu tři upravené obrázky (KVETINA1, KVETINA2 a KVET viz další body úkolu), 2 b. e) určete jejich velikost a umístění v souladu s estetickými pravidly umístění obrázků v dokumentu, 2 b. f) do textu na konec dokumentu vložte graf vytvořený v bodě 3d. 2 b. 5 Otevřete postupně rastrové obrázky KVETINA1 a KVETINA2 do programu na úpravu rastrových obrázků a proveďte s nimi následující operace: a) obrázky natočte tak, aby výrobky stály rovně, 2 b. b) obrázky ořízněte tak, aby výrobky zabíraly více než 50 % jejich šířky 2 b. c) upravte histogram obrázků tak, aby byl rovnoměrný. 3 b. 6 Otevřete vektorový obrázek KVET do vektorového grafického programu a proveďte s ním následující operace: a) změňte barvu květu z šedé na červenou, 1 b. b) doplňte kolem květu čtverec otočený o 45 stupňů a kolem něho ještě kruh tak, aby všechny objekty byly vůči sobě zarovnány na střed včetně vlastností obrysu a výplně podle vzoru v náhledovém souboru KVET_VZOR.JPG, 3 b. c) obrázek exportujte do rastru formátu JPG s vysokou kvalitou obrazu (nízkou kompresí) o šířce 600 bodů (tento obrázek pak použijte pro vložení do textového dokumentu viz bod 4c). 2 b. 7 Hotový textový dokument s obrázky a grafem pojmenujte svým identifikačním kódem (číslem) a pod stejným názvem exportujte do formátu PDF. 4 b. 18

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

Tematické celky Nové informatiky

Tematické celky Nové informatiky Tematické celky Nové informatiky Seminárka č. 1: Digitální reprezentace a přenos informací definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení; vysvětlit

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22306/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 138 1.ročník:

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22305/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 1. Vývoj výpočetní techniky. HW konfigurace počítače, základní jednotky informace a. historie a vznik

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Komponenta ICT. Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel)

Komponenta ICT. Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel) Komponenta ICT Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel) Tato komponenta vychází RVP studijních oborů a lze jí zařadit ŠVP vrámci jedno nebo i více ročníků. Ţáci získají odpovídající

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr. Tematický plán Vyučující: Mgr. Kijonková Jana 1. r o č n í k 3 h o d i n y t ý d n ě, c e l k e m 1 0 2 h o d i n Počet hodin Z á ř í 1. Operační systém Windows 6 1.1. Práce se soubory (vytvoření, uložení,

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-310

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-310 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

6.17 Informatika a výpočetní technika

6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávací oblasti Informatika

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004)

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Cíle Hlavním cílem přípravy Z je motivovat pedagogické pracovníky k použití počítače ve škole i doma a vybavit je pro tento účel základními uživatelskými znalostmi

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

14. Informační a komunikační technologie

14. Informační a komunikační technologie 14. Informační a komunikační technologie 170 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

O P A K O V A C Í T E S T z a d á n í 1/5 TEXTOVÝ EDITOR. Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové dopisy: Hlavní dokument

O P A K O V A C Í T E S T z a d á n í 1/5 TEXTOVÝ EDITOR. Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové dopisy: Hlavní dokument 1/5 V určeném paměťovém prostoru vytvořte složku TEST2. Do této složky ukládejte všechny soubory vytvořené podle následujících zadání. TEXTOVÝ EDITOR Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte formulářové

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

INFORMATIKA vyšší úroveň obtížnosti

INFORMATIKA vyšší úroveň obtížnosti INFORMATIKA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST PRAKTICKÝ SUBTEST ITIVS12C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 41 bodů Hranice úspěšnosti: % 1 Základní informace k zadání zkoušky Zkouška

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-3/1-5 technologie Délka modulu 66 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Informatika a

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Modul 4 obsahuje 32 úkolů. Modul 5 obsahuje 32 otázek a úkolů. Modul 6 obsahuje 32 otázek a úkolů. Modul 7 obsahuje 30 otázek a úkolů.

Modul 4 obsahuje 32 úkolů. Modul 5 obsahuje 32 otázek a úkolů. Modul 6 obsahuje 32 otázek a úkolů. Modul 7 obsahuje 30 otázek a úkolů. PŘÍKLADY OTÁZEK A ÚKOLŮ TESTŮ PROGRAMU ECDL CORE Na této stránce jsou ukázky otázek a úkolů z testů programu ECDL Core. Nejde samozřejmě o konkrétní znění z aktuálně používané databáze testů QTB verze

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

INFORMATIKA základní úroveň obtížnosti

INFORMATIKA základní úroveň obtížnosti INFORMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST PRAKTICKÝ SUBTEST ITIZS12C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 42 bodů Hranice úspěšnosti: % 1 Základní informace k zadání zkoušky Zkouška

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více