Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. Přítomni: Omluven: Ověřovatel: Hosté: Ing. I. Brabcová, Z. Ohnoutek, Mgr. R. Podlas, Ing. P. Ratiborský, Z. Tilšer, Ing. J. Toufar F. Cívela Ing. J. Toufar Bc. J. Foltýn, Ing. M. Chrástová, Ing. J. Opravilová, Ing. I. Šlíma Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Stanovení ověřovatele zápisu 3. Kontrola zápisu z minulé schůze 4. Schválení programu jednání B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Využití části objektu č. p. 304 sportoviště pro účely Mateřské školy Napajedla 2. Schválení smlouvy o dílo na akci Výměna oken na zdravotním středisku 3. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP na akci Cyklostezka podél Baťova kanálu část Napajedla 4. Zadání veřejné zakázky na akci Zateplení objektu 1.základní školy v Napajedlích 5. Příprava žádosti o dotaci z ROP Střední Morava na akci Společenské centrum Napajedla zpracování žádosti 6. Zadání zakázky malého rozsahu na akci Napajedla oprava střechy kina 7. Oznámení o prodeji pozemku 8. Návrh na stanovení ceníku věcných břemen 9. Vybudování energetického zařízení pro zásobování objektů 1. a 2. základní školy teplem a dodávky tepelné energie z centralizovaného zásobování teplem Teplárna Otrokovice a.s. 10. Žádost o prodej části pozemku zastavěného garáží 11. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na nájem části pozemku v lokalitě za Hospodářskou školou 12. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na nájem části pozemku v lokalitě za Hospodářskou školou a návrh na uzavření nové nájemní smlouvy 13. Žádost o nájem části pozemku v lokalitě za Hospodářskou školou 14. Žádost o nájem části pozemku v lokalitě za Hospodářskou školou 15. Žádost o pronájem pozemku v lokalitě Za zámky 16. Žádost o převod spoluvlastnického podílu pod bytem č. 1365/5 v k. ú. Napajedla 17. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 18. Smlouva o výpůjčce na část pozemku p. č. 406/1 za účelem vybudování dětského pískoviště v ulici Husova

2 2 19. Žádost spol. Němeček Elektromontáž, a.s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro společnost E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu Napajedla,Nad Zámkem, kab.vn a NN 20. Výpůjčka prostor radničního dvora TJ Sokol Napajedla v souvislosti s pořádáním akce Pochod za pokladem 21. Žádost spol. SYGNUM IMMO, s.r.o. o prodej pozemku na rozhraní katastrů Napajedla a Kvítkovice 22. Žádost spol. MDP GEO, s.r.o. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu SF Smlouvy o výpůjčce částí nebytových prostor objektu č. p. 387 se společností Slaviamotor, s.r.o. a o.s. M2M 24. Snížení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na výdaje vzniklé s volbou prezidenta, rozpočtové opatření č. 42/ Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro příspěvkovou organizaci Klub kultury Napajedla, rozpočtové opatření č. 44/ Dodatek č. 2 k Zásadám pro poskytování finančních příspěvků městem Napajedla 27. Úhrada výdajů na odstranění havárií a mimořádných akcí, rozpočtové opatření č. 43/ Posílení a čerpání investičního fondu pergola a zastřešení pískoviště v Mateřské škole Napajedla 29. Čerpání investičního fondu zasíťování učeben v Mateřské škole Napajedla 30. Ukončení nájemní smlouvy dohodou a vyhlášení záměru nájmu bytu č. 8 v domě č. p Dodatek č. 1 smlouvy o dílo výroba webových stránek města Napajedla 32. Výběrové řízení na obsazení funkce městského architekta 33. Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb 34. In-line překážky skateparku Napajedla C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé 2. Závěr A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Starostka města Ing. Irena Brabcová přivítala přítomné a ve 14:05 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 5 členů rady města. 2. Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. J. Toufar. 3. Zápis z jednání dne 11. září 2013 byl řádně ověřen, a protože nebyly vzneseny žádné připomínky, je považován za schválený. 4. Starostka seznámila přítomné s programem, který byl schválen včetně změny. Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

3 3 B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Rada města Napajedla se seznámila s havarijním stavem střešního pláště budovy B v objektu mateřské školy a u s n e s e n í m č. 62/1229/2013 a) bere na vědomí informaci, že střešní plášť budovy B byl z důvodu živelné pohromy (krupobití) dne natolik porušen, že tyto prostory není možné od 2. září 2013 využívat pro účely školního zařízení; proto bylo nutné hledat prostory pro náhradní provoz mateřské školky na dobu nezbytně nutnou, než objekt (třídy) bude možné znovu užívat ke svému účelu bezplatné užívání části objektu, č. p. 304 sportoviště, pro Mateřskou školu Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvkovou organizaci, na dobu nezbytně nutnou tj. od , nejpozději však do , k účelům dočasného umístění tří tříd přemístěných z budovy B, z důvodu její neobyvatelnosti c) ukládá sdělit stanovisko rady města ředitelce MŠ Napajedla Termín: 7. října 2013 Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 2. Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Výměna oken na zdravotním středisku a u s n e s e n í m č. 62/1230/2013 smlouvu o dílo se společností M stolárna, s.r.o. na provedení akce Výměna oken na zdravotním středisku za cenu Kč ,00 vč. DPH b) pověřuje podpisem smlouvy o dílo se společností M stolárna, s.r.o. na realizaci akce Výměna oken na zdravotním středisku Termín: 10. října 2013 c) ukládá zajistit realizaci akce Termín: 30. listopadu 2013 Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 Ve 14:10 hodin přišel Z. Tilšer, přítomno 6 členů rady města. 3. Rada města Napajedla se seznámila se Smlouvou o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2013/0099/OKP a u s n e s e n í m č. 62/1231/2013

4 4 Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava č. ÚRR D-2013/0099/OKP na akci Cyklostezka podél Baťova kanálu část Napajedla b) pověřuje podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava č. ÚRR D-2013/0099/OKP Termín: ihned 4. Rada města Napajedla se seznámila s přípravou veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění na akci Zateplení objektu 1.základní školy v Napajedlích zadané v režimu otevřeného podlimitního řízení a u s n e s e n í m č. 62/1232/2013 předloženou zadávací a kvalifikační dokumentaci včetně příloh na akci Zateplení objektu 1.základní školy v Napajedlích, která bude zadána v režimu otevřeného podlimitního řízení ve znění dle příloh č. 1 a 2 jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi vč. jejich náhradníků dle předloženého návrhu viz příloha č. 3 c) pověřuje podpisem předmětných dokumentů uvedených v bodě a) a b) Termín: 3. října Rada města Napajedla se seznámila se záměrem města Napajedla podat žádost o dotaci do výzvy č. 46/ Fyzická revitalizace území vyhlášené ROP Střední Morava na akci Naše Napajedla - Město pro život - Revitalizace veřejných ploch a komunikací v MPZ - 3.etapa a u s n e s e n í m č. 62/1233/2013 Mandátní smlouvu se společností JVM - RPIC, spol. s r.o. na odbornou činnost vyplývající z podmínek stanovených vyhlašovatelem programu - Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory Fyzická revitalizace; předmětem smlouvy je vypracování podkladů pro podání žádosti o dotaci (1. fáze) za cenu Kč ,00 bez DPH, dopracování žádosti (2. fáze) za cenu Kč ,00 bez DPH na realizaci projektu Naše Napajedla - Město pro život - Revitalizace veřejných ploch a komunikací v MPZ - 3.etapa, v předloženém znění dle přílohy č. 1 b) pověřuje podpisem předmětné smlouvy Termín: 9. října 2013

5 5 6. Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Napajedla oprava střechy kina a u s n e s e n í m č. 62/1234/2013 vyhodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na realizaci akce Napajedla oprava střechy kina zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené Radou města Napajedla dne usnesením č. 50/994/2013 smlouvu o dílo se společností STAVERA s.r.o. na provedení akce Napajedla oprava střechy kina za cenu Kč ,00 vč. DPH c) pověřuje podpisem smlouvy o dílo se společností STAVERA s.r.o. na realizaci akce Napajedla oprava střechy kina Termín: 7. října 2013 d) ukládá zajistit realizaci akce Termín: 16. prosince Rada města Napajedla projednala oznámení o prodeji pozemku a u s n e s e n í m č. 62/1235/2013 podání žádosti města Napajedla do 1. kola výběrového řízení čís. BZL/16/2013 na prodej pozemku p. č. 2152/415 ostatní plocha zeleň o výměře 549 m 2 v k. ú. Napajedla za cenu Kč ,00 podat žádost Termín: 16. října Rada města Napajedla projednala návrh na stanovení ceníku věcných břemen a u s n e s e n í m č. 62/1236/2013 a) odkládá stanovení ceníku věcných břemen do doby prověření v praxi nového Občanského zákoníku a Katastrálního zákona, které oba vejdou v platnost od a jimiž se do českého občanského práva vrátí tzv. právo stavby a budou podrobněji upravena věcná břemena předložit nový návrh ceníku věcných břemen Termín: 31. prosince 2014

6 6 9. Rada města Napajedla se seznámila s návrhy smluv o smlouvách budoucích se společností Teplárna Otrokovice a.s., jejichž předměty jsou vybudování energetického zařízení pro zásobování objektu 1. základní školy a 2. základní školy teplem a dodávky tepelné energie do těchto objektů a u s n e s e n í m č. 62/1237/2013 Smlouvu o smlouvě budoucí o dodávkách tepelné energie a spolupráci smluvních stran č se společností Teplárna Otrokovice a.s., jejímž jménem jednají Ing. Petr Jeník, předseda představenstva a Ing. František Foltýn, místopředseda představenstva; předmětem smlouvy je závazek budoucího prodávajícího (Teplárny Otrokovice a.s.) vybudovat energetické zařízení pro zásobování objektu 1. ZŠ teplem, závazek budoucího kupujícího (Města Napajedla) poskytnout budoucímu prodávajícímu nezbytnou součinnost a rovněž závazek smluvních stran uzavřít budoucí smlouvu o dodávkách a odběrech tepla pro účely zásobování objektu 1. ZŠ teplem; smlouva je přílohou č. 1 Smlouvu o smlouvě budoucí o dodávkách tepelné energie a spolupráci smluvních stran č se společností Teplárna Otrokovice a.s., jejímž jménem jednají Ing. Petr Jeník, předseda představenstva a Ing. František Foltýn, místopředseda představenstva; předmětem smlouvy je závazek budoucího prodávajícího (Teplárny Otrokovice a.s.) vybudovat energetické zařízení pro zásobování objektu 2. ZŠ teplem, závazek budoucího kupujícího (Města Napajedla) poskytnout budoucímu prodávajícímu nezbytnou součinnost a rovněž závazek smluvních stran uzavřít budoucí smlouvu o dodávkách a odběrech tepla pro účely zásobování objektu 2. ZŠ teplem; smlouva je přílohou č. 2 c) pověřuje podpisem předmětných smluv Termín: 18. října 2013 d) ukládá součinnost s Teplárnou Otrokovice a.s. ve věci vybudování energetických zařízení pro zásobování objektů 1. ZŠ a 2. ZŠ teplem prostřednictvím CZT Termín: průběžně do 30. září Rada města Napajedla projednala žádost o prodej části pozemku zastavěného garáží a u s n e s e n í m č. 62/1238/2013 a) vyhlašuje záměr prodeje části pozemku KN st. p. č. 47/1 o výměře cca 5 m 2 za cenu 300 Kč/m 2 formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměru Termín: 31. října sdělit stanovisko rady města žadateli Termín: 19. října 2013 Ing. Ireně Brabcové, starostce města - předložit materiál k projednání zastupitelstvu města Termín: 27. listopadu 2013

7 7 11. Rada města Napajedla projednala žádost o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku v lokalitě za Hospodářskou školou v Napajedlích a u s n e s e n í m č. 62/1239/2013 ukončení nájemní smlouvy dohodou na pozemek KN p. č. 2074/1 o výměře cca 40 m 2 v k. ú. Napajedla ke dni Dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle návrhu v příloze č. 1 c) ukládá sdělit stanovisko rady města žadatelce Termín: 3. října 2013 d) pověřuje podpisem dohody Termín: 3. října Rada města Napajedla projednala žádost o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku v lokalitě za Hospodářskou školou v Napajedlích a návrh na uzavření nové nájemní smlouvy a u s n e s e n í m č. 62/1240/2013 ukončení nájemní smlouvy dohodou na pozemek KN p. č. 2087/2 a 2088/1 o celkové výměře cca 60 m 2 v k. ú. Napajedla ke dni Dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle návrhu v příloze č. 3 c) vyhlašuje záměr nájmu části pozemku KN p. č. 2074/1 o výměře cca 55 m 2, za cenu 1,00 Kč/m 2 /rok, v k. ú. Napajedla, k pěstitelským účelům, k , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc d) ukládá - sdělit stanovisko rady města žadatelům Termín:18. října 2013 Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměru nájmu na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 7. října Rada města Napajedla projednala žádost o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v lokalitě za Hospodářskou školou v Napajedlích a u s n e s e n í m č. 62/1241/2013 a) bere na vědomí informaci, že na základě zveřejněného záměru města Napajedla pronajmout část pozemku KN p. č. 2074/1 v k. ú. Napajedla ve smyslu usnesení Rady města Napajedla

8 8 č. 60/1183/2013 ze dne nebyly na Městském úřadě Napajedla uplatněny žádné další žádosti či podněty nájem části pozemku KN p. č. 2074/1 o výměře cca 50 m 2, za cenu 1,00 Kč/m 2 /rok, v k. ú. Napajedla, k pěstitelským účelům, k , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc c) schvaluje Nájemní smlouvu v přeloženém znění dle přílohy č. 1 d) ukládá sdělit stanovisko rady města nájemkyni Termín:15. října 2013 e) pověřuje podpisem smlouvy Termín: 31. října Rada města Napajedla projednala žádost o pronájem části pozemku v lokalitě za Hospodářskou školou v Napajedlích a u s n e s e n í m č. 62/1242/2013 a) vyhlašuje záměr nájmu části pozemku KN p. č. 2074/1 o výměře 45 m 2, za cenu 1,00 Kč/m 2 /rok, v k. ú. Napajedla, k pěstitelským účelům, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc ke dni sdělit stanovisko rady města žadatelce Termín: 23. října 2013 Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměru nájmu na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 7. října Rada města Napajedla projednala žádost o pronájem pozemku v lokalitě Za zámky v Napajedlích a u s n e s e n í m č. 62/1243/2013 a) bere na vědomí informaci, že na základě zveřejněného záměru města Napajedla pronajmout pozemek p. č. 5265/1 orná půda v k. ú. Napajedla ve smyslu usnesení Rady města Napajedla č. 60/1184/2013 ze dne nebyly na Městském úřadě Napajedla uplatněny žádné další žádosti či podněty nájem pozemku p. č. 5265/1 orná půda o výměře 734 m 2, za cenu 1,00 Kč/m 2 /rok, v k. ú. Napajedla, k pěstitelským účelům, k , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc c) schvaluje Nájemní smlouvu v předloženém znění dle přílohy č. 1

9 9 d) ukládá sdělit stanovisko rady města nájemkyni Termín:14. října 2013 e) pověřuje podpisem smlouvy Termín:30. října Rada města Napajedla projednala žádost o úplatný popř. bezúplatný převod spoluvlastnického podílu pod bytem č. 1365/5 v k. ú. Napajedla a u s n e s e n í m č. 62/1244/2013 a) vyhlašuje záměr prodeje id. 492/10000 pozemku st. p. č pod bytem č. 1365/5 do společného jmění manželů za cenu 120,00 Kč/m 2, včetně podílu na vodovodní a kanalizační přípojce (odpadní i dešťové vody), kterou je stavba připojena na vodovod a kanalizaci za cenu 1,00 Kč Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zveřejnit záměr Termín: 1. listopadu 2013 Ing. Ireně Brabcové, starostce města - předložit žádost k projednání zastupitelstvu města Termín: 27. listopadu Rada města Napajedla projednala žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní a u s n e s e n í m č. 62/1245/2013 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 969/2 o výměře 6 m 2 dle geometrického plánu č /2012 za cenu 300,00 Kč/m 2 na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní; celková cena pozemku činí Kč 1.800,00 Ing. Ireně Brabcové, starostce města předložit žádost k projednání zastupitelstvu města Termín: 27. listopadu Rada města Napajedla projednala záležitost vybudování dětského pískoviště v ulici Husova a využití části pozemku p. č. 406/1 v k. ú. Napajedla a u s n e s e n í m č. 62/1246/2013 a) bere na vědomí informaci, že na základě zveřejněných záměrů města Napajedla vypůjčit část pozemku p. č. 406/1 o výměře cca 5 m² v k. ú. Napajedla ve smyslu usnesení Rady města Napajedla č. 60/1202/2013 ze dne nebyly na Městském úřadě Napajedla uplatněny žádné další žádosti či podněty

10 10 výpůjčku části pozemku p. č. 406/1 o výměře cca 5 m² v k. ú. Napajedla za účelem vybudování dětského pískoviště v ul. Husova c) schvaluje Smlouvu o výpůjčce v předloženém znění dle přílohy č. 1 vč. její grafické přílohy č. 1 d) ukládá sdělit stanovisko rady města žadatelce Termín: 18. října 2013 e) pověřuje podpisem smlouvy Termín: 25. října Rada města Napajedla projednala žádost společnosti Němeček Elektromontáž, a.s. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro společnost E.ON Distribuce, a.s. a u s n e s e n í m č. 62/1247/2013 a) revokuje usnesení č. 60/1194/2013 bod b) ze dne , kterým byla schválena Smlouva /003 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu Napajedla,Nad Zámkem, kab.vn a NN nové znění Smlouvy /003 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu Napajedla,Nad Zámkem, kab.vn a NN, umístěnou v pozemcích p. č. 6423/35, 1732/15, 1732/2, 1732/14, 1732/11, 1732/10, 1732/13, 1732/20, 6424/1, 1733/1,1732/1, 6424/2, 1819/15, 6423/1 a 2031/3 v k. ú. Napajedla se společností E.ON Distribuce, a.s. na dobu neurčitou, po dobu existence stavby v předloženém znění dle přílohy č. 3 c) ukládá sdělit stanovisko rady města žadateli a zajistit uzavření smlouvy Termín: 30. září Rada města Napajedla projednala žádost Tělocvičné jednoty Sokol Napajedla, zastoupené jednatelkou paní Sloukovou, o výpůjčku nádvoří radnice za účelem zakončení akce Pochod za pokladem a u s n e s e n í m č. 62/1248/2013 výpůjčku nádvoří radnice dne od 14:00 hodin do 22:00 hodin za podmínek stanovených dle Provozního řádu nádvoří radnice, za účelem zakončení akce Pochod za pokladem Tělocvičné jednotě Sokol Napajedla sdělit stanovisko rady města vypůjčiteli Termín: 3. října 2013

11 11 c) pověřuje podpisem smlouvy Termín: 4. října Rada města Napajedla projednala žádost spol. SYGNUM IMMO, s.r.o. o prodej pozemku na rozhraní katastrů Napajedla a Kvítkovice a u s n e s e n í m č. 62/1249/2013 a) vyhlašuje záměr prodeje pozemku p. č. 1349/3 o výměře 36 m 2 v k. ú. Napajedla za cenu 410,00 Kč/m 2 Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zveřejnit záměr Termín: 1. listopadu 2013 Ing. Ireně Brabcové, starostce města - předložit žádost k projednání zastupitelstvu města Termín: 27. listopadu Rada města Napajedla projednala žádost společnosti MDP GEO, s.r.o., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost E.ON Distribuce, a.s. SF a u s n e s e n í m č. 62/1250/2013 zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu SF Napajedla,propojení T40 US 8 na pozemcích p. č. 7914, 2120/3 v k. ú. Napajedla pro společnost E.ON Distribuce, a.s. smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu dle předloženého návrhu přílohy č. 3 c) ukládá Ing.Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR sdělit stanovisko rady města žadateli a zajistit uzavření smluv Termín: 31. října Rada města Napajedla projednala uzavření smluv o výpůjčce částí nebytových prostor objektu č. p. 387 a u s n e s e n í m č. 62/1251/2013 a) bere na vědomí informaci, že na základě zveřejněných záměrů města Napajedla vypůjčit část nebytových prostor v objektu č. p. 387, ul. Na Kapli ve smyslu usnesení Rady města Napajedla č. 60/1186/2013 ze dne nebyly na Městském úřadě Napajedla uplatněny žádné další žádosti či podněty

12 12 výpůjčku uvolněných nebytových prostor v budově č. p. 387, ul. Na Kapli, v k. ú. Napajedla o celkové výměře 19 m 2 za účelem užívání pro zajištění sezónního provozu informačního centra pro společnost Slaviamotor, s.r.o. k c) schvaluje Smlouvu o výpůjčce v předloženém znění dle přílohy č. 1 d) schvaluje výpůjčku uvolněných nebytových prostor v budově č. p. 387, ul. Na Kapli, v k. ú. Napajedla o celkové výměře 85 m 2 za účelem zřízení kontaktního místa pro občanské sdružení M2M k e) schvaluje Smlouvu o výpůjčce v předloženém znění dle přílohy č. 2 f) ukládá sdělit stanovisko rady města vypůjčitelům Termín: 15. října 2013 g) pověřuje podpisem smluv Termín: 30. října Rada města Napajedla se seznámila s návrhem na úpravu rozpočtu města z důvodu snížení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na výdaje vzniklé v souvislosti s volbou prezidenta a u s n e s e n í m č. 62/1252/2013 rozpočtové opatření č. 42/2013: - v příjmové části rozpočtu snížení ve třídě 4 transfery o částku Kč ,00 z titulu snížení přijaté dotace ze státního rozpočtu z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa - ve výdajové části rozpočtu snížení o částku Kč ,00 v oddíle 61 Státní moc, státní správa a územní samospráva na výdaje spojené v souvislosti s volbou prezidenta České republiky v lednu tohoto roku Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit změnu rozpočtu města na rok 2013 Termín: 31. října Rada města Napajedla se seznámila s návrhem na úpravu rozpočtu města z důvodu přijetí a poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro příspěvkovou organizaci Klub kultury Napajedla a u s n e s e n í m č. 62/1253/2013 rozpočtové opatření č. 44/2013: - v příjmové části rozpočtu navýšení ve třídě 4 transfery o částku Kč ,00 z titulu přijetí dotace z rozpočtu Zlínského kraje - ve výdajové části rozpočtu navýšení o částku Kč ,00 v oddíle 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci

13 13 Klub kultury Napajedla ORJ 2409 na výdaje vzniklé v souvislosti s pořádáním 56. ročníku Divadelního festivalu ochotnických souborů Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního - zajistit změnu rozpočtu města na rok zajistit zaslání příspěvku příspěvkové organizaci Termín: 31. října Rada města Napajedla se seznámila s návrhem Dodatku č. 2 k Zásadám pro poskytování finančních příspěvků městem a u s n e s e n í m č. 62/1254/2013 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 k Zásadám pro poskytování finančních příspěvků městem dle návrhu v příloze č. 1 Zbyňku Ohnoutkovi, místostarostovi města předložit návrh Dodatku č. 2 k projednání zastupitelstvu města Termín: 27. listopadu Rada města Napajedla projednala materiál předložený ředitelem Služeb města Napajedla, příspěvkové organizace a u s n e s e n í m č. 62/1255/2013 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 43/2013: - ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu Kč ,00 z kapitálové rezervy do oddílu 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj na ORJ 2422 neinvestiční příspěvek pro Služby města Napajedla - ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu Kč ,00 z rezervy na krizové stavy do oddílu 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj na ORJ 2422 neinvestiční příspěvek pro Služby města Napajedla b) doporučuje zastupitelstvu města navýšit neinvestiční příspěvek pro Služby města Napajedla, příspěvkovou organizaci na rok 2013 o částku celkem Kč ,00 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním havárií a živelných pohrom (63.000,00 Kč) a úhradu nákladů na splnění požadavků odboru SMIR (oprava chodníku k vlakovému nádraží, oprava autobusového nádraží, dopravní značení ulice Dvořákova a dopravní značení zastávka u Spořitelny ,00 Kč) c) ukládá Ing. Ireně Brabcové, starostce města předložit materiál k projednání zastupitelstvu města Termín: 27. listopadu Rada města Napajedla projednala žádost Mateřské školy Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvkové organizace o převod částky Kč ,00 z rezervního do investičního

14 14 fondu a čerpání investičního fondu ve výši Kč ,00 na pořízení pergoly na zastřešení pískoviště v areálu zahrady Mateřské školy Napajedla a u s n e s e n í m č. 62/1256/2013 pozastavuje čerpání investičního fondu do vyjasnění financování škod z důvodu neuzavření pojistné události v souvislosti s krupobitím na objektu B v Mateřské škole Napajedla 29. Rada města Napajedla projednala žádost Mateřské školy Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvkové organizace o čerpání investičního fondu ve výši Kč ,00 na zasíťování 8 učeben MŠ Napajedla a u s n e s e n í m č. 62/1257/2013 pozastavuje čerpání investičního fondu do vyjasnění financování škod z důvodu neuzavření pojistné události v souvislosti s krupobitím na objektu B v Mateřské škole Napajedla 30. Rada města Napajedla se seznámila s žádostí o ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt č. 2 v domě č. p. 719 ul. Jiráskova o velikosti 1+1 a u s n e s e n í m č. 62/1258/2013 ukončení nájemní smlouvy dohodou k b) vyhlašuje výběrové řízení na nájem bytu č. 8 v domě č. p. 719 ul. Jiráskova o velikosti 1+1 v souladu se schválenými Zásadami nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla c) ukládá Ing. Miroslavu Poláškovi, řediteli NBTH, s.r.o. uzavřít s nájemcem dohodu o ukončení nájmu ke dni d) ukládá Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru zajistit zveřejnění výběrového řízení na nájem bytu č. 8 v domě č. p. 719 v ulici Jiráskova na úřední desce Termín: 3. října Rada města Napajedla se seznámila s návrhem dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku nových webových stránek města a u s n e s e n í m č. 62/1259/2013 dodatek č. 1 smlouvy o dílo na dodávku nových webových stránek města s panem Sviečkou dle předloženého návrhu v příloze č. 1 b) pověřuje Zbyňka Ohnoutka, místostarostu města podpisem smlouvy Termín: ihned

15 Rada města Napajedla se znovu zabývala problematikou obsazení funkce městského architekta a u s n e s e n í m č. 62/1260/2013 a) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce městského architekta podmínky výběrového řízení na obsazení funkce městského architekta dle návrhu v příloze č. 1 c) ukládá Bc. Jiřímu Foltýnovi, tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění výběrového řízení dle schválených podmínek způsobem v místě obvyklým Termín: 10. října Rada města Napajedla se seznámila s předloženým návrhem Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb podle 54 odst. 2 písm. a) zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění a u s n e s e n í m č. 62/1261/2013 Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb podle 54 odst. 2 písm. a) zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění s účinností od Bc. Jiřímu Foltýnovi, tajemníkovi MěÚ zajistit dodržování smlouvy Termín: průběžně 34. Rada města Napajedla se seznámila s nabídkou Města Krnov na odprodej in-line překážek do skateparku a u s n e s e n í m č. 62/1262/2013 a) souhlasí s odkupem in-line prvků na skatepark Napajedla od Města Krnov dle znaleckého posudku č /2013 rozpočtové opatření č. 45/2013: ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu Kč ,00 z kapitálové rezervy do oddílu 34 Tělovýchova a zájmová činnost na nákup prvků pro skatepark (ORJ 2634) c) ukládá Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního - zajistit změnu rozpočtu města na rok 2013 Termín: 31. října 2013

16 16 - zaslat závazný požadavek Městu Krnov Termín: 4. října 2013 C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 2. Závěr Přílohou zápisu je hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům. Starostka města poděkovala přítomným za účast a jednání v 16:05 hodin ukončila. Ing. Irena Brabcová v. r. Zbyněk Ohnoutek v. r. starostka místostarosta Ing. Jaroslav Toufar v. r. ověřovatel

17 17 Hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům Bod č. Ing. Irena Brabcová František Cívela Zbyněk Ohnoutek Mgr. Robert Podlas Ing. Pavel Ratiborský Zbyněk Tilšer Ing. Jaroslav Toufar 1 A - A A A - A 2 A - A A A - A 3 A - A A A A A 4 A - A A A A A 5 A - A A A A A 6 A - A A A A A 7 A - A A A A A 8 A - A A A A A 9 A - A A A A A 10 A - A A A A A 11 A - A A A A A 12 A - A A A A A 13 A - A A A A A 14 A - A A A A A 15 A - A A A A A 16 A - A A A A A 17 A - A A A A A 18 A - A A A A A 19 A - A A A A A 20 A - A A A A A 21 A - A A A A A 22 A - A A A A A 23 A - A A A A A 24 A - A A A A A 25 A - A A A A A 26 A - A A A A A 27 A - A A A A A 28 A - A A A A A

18 18 29 A - A A A A A 30 A - A A A A A 31 A - A A A A A 32 A - A A A A A 33 A - A A A A A 34 A - A A A A A Vysvětlivky: A pro přijetí navrhovaného usnesení 0 nehlasoval N proti přijetí navrhovaného usnesení / usnesení k bodu se nepřijímalo Z zdržel se - nepřítomen na RM S seznámení se B bere na vědomí

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedel 2. Rozpočtové

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 89. jednání Rady města

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 1798/2014 spisová značka 1765/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 104. zasedání dne 16. dubna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 1 0 4 / 1 4

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007

Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007 Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, Marcela Krupicová, Luděk Sečanský V průběhu schůze přišela: JUDr. Jana Havlíková

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 č.j. MCH 4969/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 53. zasedání dne 13. srpna 2008 R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více