Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. Přítomni: Omluven: Ověřovatel: Hosté: Ing. I. Brabcová, Z. Ohnoutek, Mgr. R. Podlas, Ing. P. Ratiborský, Z. Tilšer, Ing. J. Toufar F. Cívela Ing. J. Toufar Bc. J. Foltýn, Ing. M. Chrástová, Ing. J. Opravilová, Ing. I. Šlíma Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Stanovení ověřovatele zápisu 3. Kontrola zápisu z minulé schůze 4. Schválení programu jednání B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Využití části objektu č. p. 304 sportoviště pro účely Mateřské školy Napajedla 2. Schválení smlouvy o dílo na akci Výměna oken na zdravotním středisku 3. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP na akci Cyklostezka podél Baťova kanálu část Napajedla 4. Zadání veřejné zakázky na akci Zateplení objektu 1.základní školy v Napajedlích 5. Příprava žádosti o dotaci z ROP Střední Morava na akci Společenské centrum Napajedla zpracování žádosti 6. Zadání zakázky malého rozsahu na akci Napajedla oprava střechy kina 7. Oznámení o prodeji pozemku 8. Návrh na stanovení ceníku věcných břemen 9. Vybudování energetického zařízení pro zásobování objektů 1. a 2. základní školy teplem a dodávky tepelné energie z centralizovaného zásobování teplem Teplárna Otrokovice a.s. 10. Žádost o prodej části pozemku zastavěného garáží 11. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na nájem části pozemku v lokalitě za Hospodářskou školou 12. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na nájem části pozemku v lokalitě za Hospodářskou školou a návrh na uzavření nové nájemní smlouvy 13. Žádost o nájem části pozemku v lokalitě za Hospodářskou školou 14. Žádost o nájem části pozemku v lokalitě za Hospodářskou školou 15. Žádost o pronájem pozemku v lokalitě Za zámky 16. Žádost o převod spoluvlastnického podílu pod bytem č. 1365/5 v k. ú. Napajedla 17. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní 18. Smlouva o výpůjčce na část pozemku p. č. 406/1 za účelem vybudování dětského pískoviště v ulici Husova

2 2 19. Žádost spol. Němeček Elektromontáž, a.s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro společnost E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu Napajedla,Nad Zámkem, kab.vn a NN 20. Výpůjčka prostor radničního dvora TJ Sokol Napajedla v souvislosti s pořádáním akce Pochod za pokladem 21. Žádost spol. SYGNUM IMMO, s.r.o. o prodej pozemku na rozhraní katastrů Napajedla a Kvítkovice 22. Žádost spol. MDP GEO, s.r.o. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu SF Smlouvy o výpůjčce částí nebytových prostor objektu č. p. 387 se společností Slaviamotor, s.r.o. a o.s. M2M 24. Snížení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na výdaje vzniklé s volbou prezidenta, rozpočtové opatření č. 42/ Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro příspěvkovou organizaci Klub kultury Napajedla, rozpočtové opatření č. 44/ Dodatek č. 2 k Zásadám pro poskytování finančních příspěvků městem Napajedla 27. Úhrada výdajů na odstranění havárií a mimořádných akcí, rozpočtové opatření č. 43/ Posílení a čerpání investičního fondu pergola a zastřešení pískoviště v Mateřské škole Napajedla 29. Čerpání investičního fondu zasíťování učeben v Mateřské škole Napajedla 30. Ukončení nájemní smlouvy dohodou a vyhlášení záměru nájmu bytu č. 8 v domě č. p Dodatek č. 1 smlouvy o dílo výroba webových stránek města Napajedla 32. Výběrové řízení na obsazení funkce městského architekta 33. Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb 34. In-line překážky skateparku Napajedla C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé 2. Závěr A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Starostka města Ing. Irena Brabcová přivítala přítomné a ve 14:05 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 5 členů rady města. 2. Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. J. Toufar. 3. Zápis z jednání dne 11. září 2013 byl řádně ověřen, a protože nebyly vzneseny žádné připomínky, je považován za schválený. 4. Starostka seznámila přítomné s programem, který byl schválen včetně změny. Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

3 3 B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Rada města Napajedla se seznámila s havarijním stavem střešního pláště budovy B v objektu mateřské školy a u s n e s e n í m č. 62/1229/2013 a) bere na vědomí informaci, že střešní plášť budovy B byl z důvodu živelné pohromy (krupobití) dne natolik porušen, že tyto prostory není možné od 2. září 2013 využívat pro účely školního zařízení; proto bylo nutné hledat prostory pro náhradní provoz mateřské školky na dobu nezbytně nutnou, než objekt (třídy) bude možné znovu užívat ke svému účelu bezplatné užívání části objektu, č. p. 304 sportoviště, pro Mateřskou školu Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvkovou organizaci, na dobu nezbytně nutnou tj. od , nejpozději však do , k účelům dočasného umístění tří tříd přemístěných z budovy B, z důvodu její neobyvatelnosti c) ukládá sdělit stanovisko rady města ředitelce MŠ Napajedla Termín: 7. října 2013 Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 2. Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Výměna oken na zdravotním středisku a u s n e s e n í m č. 62/1230/2013 smlouvu o dílo se společností M stolárna, s.r.o. na provedení akce Výměna oken na zdravotním středisku za cenu Kč ,00 vč. DPH b) pověřuje podpisem smlouvy o dílo se společností M stolárna, s.r.o. na realizaci akce Výměna oken na zdravotním středisku Termín: 10. října 2013 c) ukládá zajistit realizaci akce Termín: 30. listopadu 2013 Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 Ve 14:10 hodin přišel Z. Tilšer, přítomno 6 členů rady města. 3. Rada města Napajedla se seznámila se Smlouvou o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2013/0099/OKP a u s n e s e n í m č. 62/1231/2013

4 4 Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava č. ÚRR D-2013/0099/OKP na akci Cyklostezka podél Baťova kanálu část Napajedla b) pověřuje podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava č. ÚRR D-2013/0099/OKP Termín: ihned 4. Rada města Napajedla se seznámila s přípravou veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění na akci Zateplení objektu 1.základní školy v Napajedlích zadané v režimu otevřeného podlimitního řízení a u s n e s e n í m č. 62/1232/2013 předloženou zadávací a kvalifikační dokumentaci včetně příloh na akci Zateplení objektu 1.základní školy v Napajedlích, která bude zadána v režimu otevřeného podlimitního řízení ve znění dle příloh č. 1 a 2 jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi vč. jejich náhradníků dle předloženého návrhu viz příloha č. 3 c) pověřuje podpisem předmětných dokumentů uvedených v bodě a) a b) Termín: 3. října Rada města Napajedla se seznámila se záměrem města Napajedla podat žádost o dotaci do výzvy č. 46/ Fyzická revitalizace území vyhlášené ROP Střední Morava na akci Naše Napajedla - Město pro život - Revitalizace veřejných ploch a komunikací v MPZ - 3.etapa a u s n e s e n í m č. 62/1233/2013 Mandátní smlouvu se společností JVM - RPIC, spol. s r.o. na odbornou činnost vyplývající z podmínek stanovených vyhlašovatelem programu - Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory Fyzická revitalizace; předmětem smlouvy je vypracování podkladů pro podání žádosti o dotaci (1. fáze) za cenu Kč ,00 bez DPH, dopracování žádosti (2. fáze) za cenu Kč ,00 bez DPH na realizaci projektu Naše Napajedla - Město pro život - Revitalizace veřejných ploch a komunikací v MPZ - 3.etapa, v předloženém znění dle přílohy č. 1 b) pověřuje podpisem předmětné smlouvy Termín: 9. října 2013

5 5 6. Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Napajedla oprava střechy kina a u s n e s e n í m č. 62/1234/2013 vyhodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na realizaci akce Napajedla oprava střechy kina zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené Radou města Napajedla dne usnesením č. 50/994/2013 smlouvu o dílo se společností STAVERA s.r.o. na provedení akce Napajedla oprava střechy kina za cenu Kč ,00 vč. DPH c) pověřuje podpisem smlouvy o dílo se společností STAVERA s.r.o. na realizaci akce Napajedla oprava střechy kina Termín: 7. října 2013 d) ukládá zajistit realizaci akce Termín: 16. prosince Rada města Napajedla projednala oznámení o prodeji pozemku a u s n e s e n í m č. 62/1235/2013 podání žádosti města Napajedla do 1. kola výběrového řízení čís. BZL/16/2013 na prodej pozemku p. č. 2152/415 ostatní plocha zeleň o výměře 549 m 2 v k. ú. Napajedla za cenu Kč ,00 podat žádost Termín: 16. října Rada města Napajedla projednala návrh na stanovení ceníku věcných břemen a u s n e s e n í m č. 62/1236/2013 a) odkládá stanovení ceníku věcných břemen do doby prověření v praxi nového Občanského zákoníku a Katastrálního zákona, které oba vejdou v platnost od a jimiž se do českého občanského práva vrátí tzv. právo stavby a budou podrobněji upravena věcná břemena předložit nový návrh ceníku věcných břemen Termín: 31. prosince 2014

6 6 9. Rada města Napajedla se seznámila s návrhy smluv o smlouvách budoucích se společností Teplárna Otrokovice a.s., jejichž předměty jsou vybudování energetického zařízení pro zásobování objektu 1. základní školy a 2. základní školy teplem a dodávky tepelné energie do těchto objektů a u s n e s e n í m č. 62/1237/2013 Smlouvu o smlouvě budoucí o dodávkách tepelné energie a spolupráci smluvních stran č se společností Teplárna Otrokovice a.s., jejímž jménem jednají Ing. Petr Jeník, předseda představenstva a Ing. František Foltýn, místopředseda představenstva; předmětem smlouvy je závazek budoucího prodávajícího (Teplárny Otrokovice a.s.) vybudovat energetické zařízení pro zásobování objektu 1. ZŠ teplem, závazek budoucího kupujícího (Města Napajedla) poskytnout budoucímu prodávajícímu nezbytnou součinnost a rovněž závazek smluvních stran uzavřít budoucí smlouvu o dodávkách a odběrech tepla pro účely zásobování objektu 1. ZŠ teplem; smlouva je přílohou č. 1 Smlouvu o smlouvě budoucí o dodávkách tepelné energie a spolupráci smluvních stran č se společností Teplárna Otrokovice a.s., jejímž jménem jednají Ing. Petr Jeník, předseda představenstva a Ing. František Foltýn, místopředseda představenstva; předmětem smlouvy je závazek budoucího prodávajícího (Teplárny Otrokovice a.s.) vybudovat energetické zařízení pro zásobování objektu 2. ZŠ teplem, závazek budoucího kupujícího (Města Napajedla) poskytnout budoucímu prodávajícímu nezbytnou součinnost a rovněž závazek smluvních stran uzavřít budoucí smlouvu o dodávkách a odběrech tepla pro účely zásobování objektu 2. ZŠ teplem; smlouva je přílohou č. 2 c) pověřuje podpisem předmětných smluv Termín: 18. října 2013 d) ukládá součinnost s Teplárnou Otrokovice a.s. ve věci vybudování energetických zařízení pro zásobování objektů 1. ZŠ a 2. ZŠ teplem prostřednictvím CZT Termín: průběžně do 30. září Rada města Napajedla projednala žádost o prodej části pozemku zastavěného garáží a u s n e s e n í m č. 62/1238/2013 a) vyhlašuje záměr prodeje části pozemku KN st. p. č. 47/1 o výměře cca 5 m 2 za cenu 300 Kč/m 2 formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměru Termín: 31. října sdělit stanovisko rady města žadateli Termín: 19. října 2013 Ing. Ireně Brabcové, starostce města - předložit materiál k projednání zastupitelstvu města Termín: 27. listopadu 2013

7 7 11. Rada města Napajedla projednala žádost o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku v lokalitě za Hospodářskou školou v Napajedlích a u s n e s e n í m č. 62/1239/2013 ukončení nájemní smlouvy dohodou na pozemek KN p. č. 2074/1 o výměře cca 40 m 2 v k. ú. Napajedla ke dni Dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle návrhu v příloze č. 1 c) ukládá sdělit stanovisko rady města žadatelce Termín: 3. října 2013 d) pověřuje podpisem dohody Termín: 3. října Rada města Napajedla projednala žádost o ukončení nájemní smlouvy na část pozemku v lokalitě za Hospodářskou školou v Napajedlích a návrh na uzavření nové nájemní smlouvy a u s n e s e n í m č. 62/1240/2013 ukončení nájemní smlouvy dohodou na pozemek KN p. č. 2087/2 a 2088/1 o celkové výměře cca 60 m 2 v k. ú. Napajedla ke dni Dohodu o ukončení nájemní smlouvy dle návrhu v příloze č. 3 c) vyhlašuje záměr nájmu části pozemku KN p. č. 2074/1 o výměře cca 55 m 2, za cenu 1,00 Kč/m 2 /rok, v k. ú. Napajedla, k pěstitelským účelům, k , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc d) ukládá - sdělit stanovisko rady města žadatelům Termín:18. října 2013 Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměru nájmu na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 7. října Rada města Napajedla projednala žádost o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v lokalitě za Hospodářskou školou v Napajedlích a u s n e s e n í m č. 62/1241/2013 a) bere na vědomí informaci, že na základě zveřejněného záměru města Napajedla pronajmout část pozemku KN p. č. 2074/1 v k. ú. Napajedla ve smyslu usnesení Rady města Napajedla

8 8 č. 60/1183/2013 ze dne nebyly na Městském úřadě Napajedla uplatněny žádné další žádosti či podněty nájem části pozemku KN p. č. 2074/1 o výměře cca 50 m 2, za cenu 1,00 Kč/m 2 /rok, v k. ú. Napajedla, k pěstitelským účelům, k , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc c) schvaluje Nájemní smlouvu v přeloženém znění dle přílohy č. 1 d) ukládá sdělit stanovisko rady města nájemkyni Termín:15. října 2013 e) pověřuje podpisem smlouvy Termín: 31. října Rada města Napajedla projednala žádost o pronájem části pozemku v lokalitě za Hospodářskou školou v Napajedlích a u s n e s e n í m č. 62/1242/2013 a) vyhlašuje záměr nájmu části pozemku KN p. č. 2074/1 o výměře 45 m 2, za cenu 1,00 Kč/m 2 /rok, v k. ú. Napajedla, k pěstitelským účelům, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc ke dni sdělit stanovisko rady města žadatelce Termín: 23. října 2013 Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměru nájmu na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 7. října Rada města Napajedla projednala žádost o pronájem pozemku v lokalitě Za zámky v Napajedlích a u s n e s e n í m č. 62/1243/2013 a) bere na vědomí informaci, že na základě zveřejněného záměru města Napajedla pronajmout pozemek p. č. 5265/1 orná půda v k. ú. Napajedla ve smyslu usnesení Rady města Napajedla č. 60/1184/2013 ze dne nebyly na Městském úřadě Napajedla uplatněny žádné další žádosti či podněty nájem pozemku p. č. 5265/1 orná půda o výměře 734 m 2, za cenu 1,00 Kč/m 2 /rok, v k. ú. Napajedla, k pěstitelským účelům, k , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc c) schvaluje Nájemní smlouvu v předloženém znění dle přílohy č. 1

9 9 d) ukládá sdělit stanovisko rady města nájemkyni Termín:14. října 2013 e) pověřuje podpisem smlouvy Termín:30. října Rada města Napajedla projednala žádost o úplatný popř. bezúplatný převod spoluvlastnického podílu pod bytem č. 1365/5 v k. ú. Napajedla a u s n e s e n í m č. 62/1244/2013 a) vyhlašuje záměr prodeje id. 492/10000 pozemku st. p. č pod bytem č. 1365/5 do společného jmění manželů za cenu 120,00 Kč/m 2, včetně podílu na vodovodní a kanalizační přípojce (odpadní i dešťové vody), kterou je stavba připojena na vodovod a kanalizaci za cenu 1,00 Kč Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zveřejnit záměr Termín: 1. listopadu 2013 Ing. Ireně Brabcové, starostce města - předložit žádost k projednání zastupitelstvu města Termín: 27. listopadu Rada města Napajedla projednala žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní a u s n e s e n í m č. 62/1245/2013 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st. p. č. 969/2 o výměře 6 m 2 dle geometrického plánu č /2012 za cenu 300,00 Kč/m 2 na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní; celková cena pozemku činí Kč 1.800,00 Ing. Ireně Brabcové, starostce města předložit žádost k projednání zastupitelstvu města Termín: 27. listopadu Rada města Napajedla projednala záležitost vybudování dětského pískoviště v ulici Husova a využití části pozemku p. č. 406/1 v k. ú. Napajedla a u s n e s e n í m č. 62/1246/2013 a) bere na vědomí informaci, že na základě zveřejněných záměrů města Napajedla vypůjčit část pozemku p. č. 406/1 o výměře cca 5 m² v k. ú. Napajedla ve smyslu usnesení Rady města Napajedla č. 60/1202/2013 ze dne nebyly na Městském úřadě Napajedla uplatněny žádné další žádosti či podněty

10 10 výpůjčku části pozemku p. č. 406/1 o výměře cca 5 m² v k. ú. Napajedla za účelem vybudování dětského pískoviště v ul. Husova c) schvaluje Smlouvu o výpůjčce v předloženém znění dle přílohy č. 1 vč. její grafické přílohy č. 1 d) ukládá sdělit stanovisko rady města žadatelce Termín: 18. října 2013 e) pověřuje podpisem smlouvy Termín: 25. října Rada města Napajedla projednala žádost společnosti Němeček Elektromontáž, a.s. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro společnost E.ON Distribuce, a.s. a u s n e s e n í m č. 62/1247/2013 a) revokuje usnesení č. 60/1194/2013 bod b) ze dne , kterým byla schválena Smlouva /003 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu Napajedla,Nad Zámkem, kab.vn a NN nové znění Smlouvy /003 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu Napajedla,Nad Zámkem, kab.vn a NN, umístěnou v pozemcích p. č. 6423/35, 1732/15, 1732/2, 1732/14, 1732/11, 1732/10, 1732/13, 1732/20, 6424/1, 1733/1,1732/1, 6424/2, 1819/15, 6423/1 a 2031/3 v k. ú. Napajedla se společností E.ON Distribuce, a.s. na dobu neurčitou, po dobu existence stavby v předloženém znění dle přílohy č. 3 c) ukládá sdělit stanovisko rady města žadateli a zajistit uzavření smlouvy Termín: 30. září Rada města Napajedla projednala žádost Tělocvičné jednoty Sokol Napajedla, zastoupené jednatelkou paní Sloukovou, o výpůjčku nádvoří radnice za účelem zakončení akce Pochod za pokladem a u s n e s e n í m č. 62/1248/2013 výpůjčku nádvoří radnice dne od 14:00 hodin do 22:00 hodin za podmínek stanovených dle Provozního řádu nádvoří radnice, za účelem zakončení akce Pochod za pokladem Tělocvičné jednotě Sokol Napajedla sdělit stanovisko rady města vypůjčiteli Termín: 3. října 2013

11 11 c) pověřuje podpisem smlouvy Termín: 4. října Rada města Napajedla projednala žádost spol. SYGNUM IMMO, s.r.o. o prodej pozemku na rozhraní katastrů Napajedla a Kvítkovice a u s n e s e n í m č. 62/1249/2013 a) vyhlašuje záměr prodeje pozemku p. č. 1349/3 o výměře 36 m 2 v k. ú. Napajedla za cenu 410,00 Kč/m 2 Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zveřejnit záměr Termín: 1. listopadu 2013 Ing. Ireně Brabcové, starostce města - předložit žádost k projednání zastupitelstvu města Termín: 27. listopadu Rada města Napajedla projednala žádost společnosti MDP GEO, s.r.o., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost E.ON Distribuce, a.s. SF a u s n e s e n í m č. 62/1250/2013 zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu SF Napajedla,propojení T40 US 8 na pozemcích p. č. 7914, 2120/3 v k. ú. Napajedla pro společnost E.ON Distribuce, a.s. smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu dle předloženého návrhu přílohy č. 3 c) ukládá Ing.Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR sdělit stanovisko rady města žadateli a zajistit uzavření smluv Termín: 31. října Rada města Napajedla projednala uzavření smluv o výpůjčce částí nebytových prostor objektu č. p. 387 a u s n e s e n í m č. 62/1251/2013 a) bere na vědomí informaci, že na základě zveřejněných záměrů města Napajedla vypůjčit část nebytových prostor v objektu č. p. 387, ul. Na Kapli ve smyslu usnesení Rady města Napajedla č. 60/1186/2013 ze dne nebyly na Městském úřadě Napajedla uplatněny žádné další žádosti či podněty

12 12 výpůjčku uvolněných nebytových prostor v budově č. p. 387, ul. Na Kapli, v k. ú. Napajedla o celkové výměře 19 m 2 za účelem užívání pro zajištění sezónního provozu informačního centra pro společnost Slaviamotor, s.r.o. k c) schvaluje Smlouvu o výpůjčce v předloženém znění dle přílohy č. 1 d) schvaluje výpůjčku uvolněných nebytových prostor v budově č. p. 387, ul. Na Kapli, v k. ú. Napajedla o celkové výměře 85 m 2 za účelem zřízení kontaktního místa pro občanské sdružení M2M k e) schvaluje Smlouvu o výpůjčce v předloženém znění dle přílohy č. 2 f) ukládá sdělit stanovisko rady města vypůjčitelům Termín: 15. října 2013 g) pověřuje podpisem smluv Termín: 30. října Rada města Napajedla se seznámila s návrhem na úpravu rozpočtu města z důvodu snížení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na výdaje vzniklé v souvislosti s volbou prezidenta a u s n e s e n í m č. 62/1252/2013 rozpočtové opatření č. 42/2013: - v příjmové části rozpočtu snížení ve třídě 4 transfery o částku Kč ,00 z titulu snížení přijaté dotace ze státního rozpočtu z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa - ve výdajové části rozpočtu snížení o částku Kč ,00 v oddíle 61 Státní moc, státní správa a územní samospráva na výdaje spojené v souvislosti s volbou prezidenta České republiky v lednu tohoto roku Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit změnu rozpočtu města na rok 2013 Termín: 31. října Rada města Napajedla se seznámila s návrhem na úpravu rozpočtu města z důvodu přijetí a poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro příspěvkovou organizaci Klub kultury Napajedla a u s n e s e n í m č. 62/1253/2013 rozpočtové opatření č. 44/2013: - v příjmové části rozpočtu navýšení ve třídě 4 transfery o částku Kč ,00 z titulu přijetí dotace z rozpočtu Zlínského kraje - ve výdajové části rozpočtu navýšení o částku Kč ,00 v oddíle 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci

13 13 Klub kultury Napajedla ORJ 2409 na výdaje vzniklé v souvislosti s pořádáním 56. ročníku Divadelního festivalu ochotnických souborů Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního - zajistit změnu rozpočtu města na rok zajistit zaslání příspěvku příspěvkové organizaci Termín: 31. října Rada města Napajedla se seznámila s návrhem Dodatku č. 2 k Zásadám pro poskytování finančních příspěvků městem a u s n e s e n í m č. 62/1254/2013 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 k Zásadám pro poskytování finančních příspěvků městem dle návrhu v příloze č. 1 Zbyňku Ohnoutkovi, místostarostovi města předložit návrh Dodatku č. 2 k projednání zastupitelstvu města Termín: 27. listopadu Rada města Napajedla projednala materiál předložený ředitelem Služeb města Napajedla, příspěvkové organizace a u s n e s e n í m č. 62/1255/2013 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 43/2013: - ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu Kč ,00 z kapitálové rezervy do oddílu 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj na ORJ 2422 neinvestiční příspěvek pro Služby města Napajedla - ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu Kč ,00 z rezervy na krizové stavy do oddílu 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj na ORJ 2422 neinvestiční příspěvek pro Služby města Napajedla b) doporučuje zastupitelstvu města navýšit neinvestiční příspěvek pro Služby města Napajedla, příspěvkovou organizaci na rok 2013 o částku celkem Kč ,00 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním havárií a živelných pohrom (63.000,00 Kč) a úhradu nákladů na splnění požadavků odboru SMIR (oprava chodníku k vlakovému nádraží, oprava autobusového nádraží, dopravní značení ulice Dvořákova a dopravní značení zastávka u Spořitelny ,00 Kč) c) ukládá Ing. Ireně Brabcové, starostce města předložit materiál k projednání zastupitelstvu města Termín: 27. listopadu Rada města Napajedla projednala žádost Mateřské školy Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvkové organizace o převod částky Kč ,00 z rezervního do investičního

14 14 fondu a čerpání investičního fondu ve výši Kč ,00 na pořízení pergoly na zastřešení pískoviště v areálu zahrady Mateřské školy Napajedla a u s n e s e n í m č. 62/1256/2013 pozastavuje čerpání investičního fondu do vyjasnění financování škod z důvodu neuzavření pojistné události v souvislosti s krupobitím na objektu B v Mateřské škole Napajedla 29. Rada města Napajedla projednala žádost Mateřské školy Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvkové organizace o čerpání investičního fondu ve výši Kč ,00 na zasíťování 8 učeben MŠ Napajedla a u s n e s e n í m č. 62/1257/2013 pozastavuje čerpání investičního fondu do vyjasnění financování škod z důvodu neuzavření pojistné události v souvislosti s krupobitím na objektu B v Mateřské škole Napajedla 30. Rada města Napajedla se seznámila s žádostí o ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt č. 2 v domě č. p. 719 ul. Jiráskova o velikosti 1+1 a u s n e s e n í m č. 62/1258/2013 ukončení nájemní smlouvy dohodou k b) vyhlašuje výběrové řízení na nájem bytu č. 8 v domě č. p. 719 ul. Jiráskova o velikosti 1+1 v souladu se schválenými Zásadami nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla c) ukládá Ing. Miroslavu Poláškovi, řediteli NBTH, s.r.o. uzavřít s nájemcem dohodu o ukončení nájmu ke dni d) ukládá Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru zajistit zveřejnění výběrového řízení na nájem bytu č. 8 v domě č. p. 719 v ulici Jiráskova na úřední desce Termín: 3. října Rada města Napajedla se seznámila s návrhem dodatku č. 1 smlouvy o dílo na dodávku nových webových stránek města a u s n e s e n í m č. 62/1259/2013 dodatek č. 1 smlouvy o dílo na dodávku nových webových stránek města s panem Sviečkou dle předloženého návrhu v příloze č. 1 b) pověřuje Zbyňka Ohnoutka, místostarostu města podpisem smlouvy Termín: ihned

15 Rada města Napajedla se znovu zabývala problematikou obsazení funkce městského architekta a u s n e s e n í m č. 62/1260/2013 a) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce městského architekta podmínky výběrového řízení na obsazení funkce městského architekta dle návrhu v příloze č. 1 c) ukládá Bc. Jiřímu Foltýnovi, tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění výběrového řízení dle schválených podmínek způsobem v místě obvyklým Termín: 10. října Rada města Napajedla se seznámila s předloženým návrhem Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb podle 54 odst. 2 písm. a) zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění a u s n e s e n í m č. 62/1261/2013 Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb podle 54 odst. 2 písm. a) zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění s účinností od Bc. Jiřímu Foltýnovi, tajemníkovi MěÚ zajistit dodržování smlouvy Termín: průběžně 34. Rada města Napajedla se seznámila s nabídkou Města Krnov na odprodej in-line překážek do skateparku a u s n e s e n í m č. 62/1262/2013 a) souhlasí s odkupem in-line prvků na skatepark Napajedla od Města Krnov dle znaleckého posudku č /2013 rozpočtové opatření č. 45/2013: ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu Kč ,00 z kapitálové rezervy do oddílu 34 Tělovýchova a zájmová činnost na nákup prvků pro skatepark (ORJ 2634) c) ukládá Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního - zajistit změnu rozpočtu města na rok 2013 Termín: 31. října 2013

16 16 - zaslat závazný požadavek Městu Krnov Termín: 4. října 2013 C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 2. Závěr Přílohou zápisu je hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům. Starostka města poděkovala přítomným za účast a jednání v 16:05 hodin ukončila. Ing. Irena Brabcová v. r. Zbyněk Ohnoutek v. r. starostka místostarosta Ing. Jaroslav Toufar v. r. ověřovatel

17 17 Hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům Bod č. Ing. Irena Brabcová František Cívela Zbyněk Ohnoutek Mgr. Robert Podlas Ing. Pavel Ratiborský Zbyněk Tilšer Ing. Jaroslav Toufar 1 A - A A A - A 2 A - A A A - A 3 A - A A A A A 4 A - A A A A A 5 A - A A A A A 6 A - A A A A A 7 A - A A A A A 8 A - A A A A A 9 A - A A A A A 10 A - A A A A A 11 A - A A A A A 12 A - A A A A A 13 A - A A A A A 14 A - A A A A A 15 A - A A A A A 16 A - A A A A A 17 A - A A A A A 18 A - A A A A A 19 A - A A A A A 20 A - A A A A A 21 A - A A A A A 22 A - A A A A A 23 A - A A A A A 24 A - A A A A A 25 A - A A A A A 26 A - A A A A A 27 A - A A A A A 28 A - A A A A A

18 18 29 A - A A A A A 30 A - A A A A A 31 A - A A A A A 32 A - A A A A A 33 A - A A A A A 34 A - A A A A A Vysvětlivky: A pro přijetí navrhovaného usnesení 0 nehlasoval N proti přijetí navrhovaného usnesení / usnesení k bodu se nepřijímalo Z zdržel se - nepřítomen na RM S seznámení se B bere na vědomí

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 31.08.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu zdůvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 06.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 1 RM 01.02.2017 Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 01.02.2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a v 15:30 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města.

Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a v 15:30 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města. Zápis č. 21/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 08.02.2016 od 15:30 hodin a 10.02.2016 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 204 Dne 08.02.2016 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis č. 32/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 32/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 32/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 09.11.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu zdůvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 70 konaného dne 19. března 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 70 konaného dne 19. března 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 70 konaného dne 19. března 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne 16. 4. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků v lokalitě Malina III 2. Schválení výše půjček z Fondu rozvoje bydlení

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 77 konaného dne 16. července 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 77 konaného dne 16. července 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 77 konaného dne 16. července 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 4 konaného dne 22. dubna 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 4 konaného dne 22. dubna 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 4 konaného dne 22. dubna 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 14 konaného dne 19. srpna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 14 konaného dne 19. srpna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 14 konaného dne 19. srpna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 1 konaného dne 19. listopadu 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 1 konaného dne 19. listopadu 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 1 konaného dne 19. listopadu 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 24. 9. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Podání

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 9 konaného dne 3. června 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 9 konaného dne 3. června 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 9 konaného dne 3. června 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Zápis. ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle presenční listiny

Zápis. ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle presenční listiny Zápis ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr. Milena

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty Usnesení Rady města Brumov-Bylnice ze dne 14. 1. 2008 pod číslem 329/2008 329/2008 - Změna systému vytápění pro podporované byty v objektu bývalé měšťanské školy Různé: Změna systému vytápění pro podporované

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 6. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady města Žatce konané dne 9.5.2016 Usnesení č. 1 /16-24 /16 1/16 Schválení programu 2/16 Informace o investičních akcích 3/16 Nájem garáže v budově e. č. 2406 ul. Třebízského

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne 18. 4. 2016 Usnesení č. 565/16 RM zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. Brtnice parc. č. 1358/7 o výměře 63 m 2, která je dle geometrického

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více