5.10 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.10 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu"

Transkript

1 5.10 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika z RVP ZV vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a ze vzdělávacího oboru Fyzika z RVP G vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Do vyučovacího předmětu fyzika je integrován ve druhém ročníku a v sextě tematický okruh vzdělávacího oboru Geologie a ve třídě septima a ve 3. ročníku tematický okruh průřezového tématu Environmentální výchova. V prvním ročníku (včetně části laboratorních cvičení) je kladen zvýšený důraz na zvládnutí základního matematického aparátu (řešení jednoduchých početních fyzikálních úloh, obecné vyvozování). Žáci se rovněž v laboratorních cvičeních naučí pracovat s jednoduchými měřidly a zpracovat výsledky měření. Ve druhém ročníku v laboratorních cvičeních žáci měří a vyhodnocují praktické úlohy z různých oblastí fyziky (mechanika, termika, mechanické kmitání, elektřina a optika). Na povinný kurz fyziky navazuje volitelný dvouletý seminář a cvičení z fyziky ve 3. a 4. ročníku a v septimě a v oktávě, vhodný zejména pro zájemce o hlubší studium fyziky na vysoké škole, a jednoletý seminář a cvičení z fyziky ve 4. ročníku a v oktávě, vhodný např. pro studenty farmacie, lékařství a chemie, kteří se s předmětem fyzika setkají u přijímacích zkoušek na VŠ, respektive v úvodních ročnících vysokoškolského studia. Ve vyučovacím předmětu fyzika směřujeme žáky k osvojení základních fyzikálních pojmů, zákonitostí a odborné terminologie. Pomocí jednoduchých demonstračních pokusů rozvíjíme u žáků zájem o poznávání nových fyzikálních pojmů a zákonitostí. Během celého studia rozvíjíme u žáků schopnosti pozorovat, měřit, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy a vyvozovat z nich závěry. Získané fyzikální poznatky aplikujeme do praktického života. Podle charakteru učiva a cílů vzdělávání jsou ve vyučovacích hodinách fyziky užívány různé metody práce (frontální výuka s demonstračními pomůckami, řízená diskuse, rozhovor, skupinová práce, problémové vyučování, krátkodobé a střednědobé projekty a referáty, výklad) V rámci studia prvního ročníku žáci absolvují terénní kurz v lokalitě Staré Město Velehrad, který je součástí grantového projektu číslo CZ.1.07/1.1.08/ s názvem Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu. Vybrané klíčové aktivity projektu jsou implementovány do učebních osnov předmětu. V průběhu výuky budou používány digitální učební materiály (DUMy) vytvořené v rámci projektu Peníze EU středním školám název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT technologií, číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ a výukové materiály vytvořené

2 v rámci projektu OPVK Laboratorium přírodních věd na Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.38/ Časová dotace pro nižší gymnázium: Ve třetím ročníku (tercie) a čtvrtém ročníku (kvarta) je předmět posílen o jednu hodinu z disponibilní časové dotace. Posílení je určeno k doplnění a rozšíření vzdělávacího obsahu. Časová dotace pro vyšší (a čtyřleté) gymnázium: V prvním a druhém ročníku a v kvintě a v sextě jsou součástí výuky i laboratorní cvičení s hodinovou dotací týdně (z praktických důvodů jsou realizovány ve dvouhodinových cvičeních jedenkrát za 14 dní). Ve druhém ročníku a v sextě je tento vyučovací předmět posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace pro realizaci laboratorního cvičení. Vyučovací předmět fyzika je zpravidla vyučován v odborné učebně fyziky, kde je k dispozici TV okruh, dataprojektor, interaktivní tabule, multimediální počítač (napojen na televizní okruh, na školní intranet a na internet), který je vybaven měřícím systémem ISES. Praktická cvičení probíhají v laboratoři fyziky (kapacita 16 pracovních míst). Pro teoretické hodiny se třídy nedělí, pro praktická cvičení se jednotlivé třídy dělí na poloviny. Během studia vyučovacího předmětu fyzika škola realizuje mimo vyučovací hodinu následující aktivity: - fyzikální olympiády všech kategorií - přírodovědný klokan - odborné exkurze - odborné soutěže - korespondenční semináře

3 2. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření (na nižším gymnáziu) a rozvíjení (na vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu) klíčových kompetencí učitelé využívají tyto následující postupy, metody a formy práce a žákům nabízejí následující aktivity a příležitosti: KOMPETENCE K UČENÍ - vytváří cíleně problémové situace, při nichž systematicky žáky motivuje k učení - zadáváním projektů učí žáky vyhledávat, zpracovávat a užívat potřebné informace v literatuře a na internetu; získané informace pak posuzovat z hlediska jejich důležitosti, objektivity a použití k dalšímu studiu - rozšiřuje poznávací potenciál žáků diskusemi o možných vysvětleních pozorovaných fyzikálních jevů, vede diskuse o jejich možném průběhu - vede žáky řízenou diskusí k tomu, aby dokázali fyzikální problém matematicky zdokumentovat (veličiny přímo a nepřímo úměrné, význam materiálových konstant) - v praktických cvičeních umožní žákům pozorovat, měřit a experimentovat, v závěru pak analyzovat a obhájit získané výsledky - postupným nácvikem učí žáky správně teoreticky i kvantitativně zdokumentovat laboratorní experiment - s chybou, kterou žák vytvoří, pracuje jako s pozitivním prvkem (chyba představuje pro žáka odraz ke správnému pochopení problému) KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - cíleně navozuje problémové úlohy a situace z praktického života, které společně s žáky přetváří na fyzikální problém (jednoznačně preferuje diskusi při řešení fyzikálních problémů) - vhodnými dotazy vede žáky ke schopnosti odhadnout výsledek početní úlohy nebo experimentu na počátku úlohy a k porovnání získaných výsledků s realitou na konci úlohy - rozvíjí u žáků zručnost při provádění náčrtů fyzikálních situací (znázornění sil působících na těleso, náčrt elektrického obvodu) - směřuje k řešení problému postupným nácvikem řešení úloh s postupným stupňováním jejich náročnosti - diskusí podpoří žáky v navrhování a používání dalších metod, které daný problém například zjednoduší (nedrží se pouze jednoho typu řešení) - formou projektů a seminárních prací podporuje samostatnost, tvořivost, tvůrčí a logické myšlení žáků - podpoří týmovou práci při řešení některých problémových situací a úloh - užívá k řešení problému dostupnou moderní techniku - se žáky rozebírá chybná řešení problémů (rozpor mezi teoretickými předpoklady a praktickými výsledky), hledá příčiny tohoto nesouladu

4 - zapojením žáka do fyzikálních soutěží jej vede k prohlubování a rozšiřování znalostí nad rámec stanovený ŠVP KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - systematickou kontrolou klade důraz na kulturní úroveň a formální správnost mluveného (při diskusích, zkoušení) i písemného (písemné zkoušení, seminární práce) projevu - vytváří modelové situace, které žáky motivují vzájemně se poslouchat, naslouchat si a klást jasné a srozumitelné dotazy - pravidelně dává žákům možnost argumentovat a vhodnou formou obhajovat svůj vlastní názor - v praktických cvičeních učí žáky objektivně sdělovat a zdůvodnit výsledky svých fyzikálních pozorování a experimentů, dále pak vede žáky k tomu, aby získané fyzikální výsledky objektivně zhodnotili, a to i v případě, že nejsou správné, popřípadě přesné KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - zařazuje do výuky (praktická cvičení) týmovou práci žáků, a tak rozvíjí u žáků schopnost zastávat v týmu různé role, komunikovat a spolupracovat v rámci týmu - vybízí žáky k aktivní diskusi, pozitivní a konstruktivní kritice práce druhých a k obhajobě kritiky své vlastní práce pomocí argumentů KOMPETENCE OBČANSKÉ - vybízí žáky k otevřenosti a upřímnosti, aby se nebáli zeptat a nestyděli se za své případné chyby a omyly - dbá na včasné odevzdání písemných a seminárních prací, referátů a plnění domácích úkolů a tím dává žákům pocit zodpovědnosti za jejich plnění - v praktických cvičeních učí žáky poskytnout základní první pomoc a preventivně předcházet úrazům - důsledně vyžaduje a kontroluje dodržování stanovených pravidel jako jsou chování v učebně fyziky a laboratoři fyziky, pravidla bezpečnosti práce při fyzikálním měření, dodržování stanovených postupů při praktických cvičeních KOMPETENCE PRACOVNÍ (pro NG podle RVP Z) - seznamuje žáky s nejdůležitějšími bezpečnostními zásadami pro práci s elektrickým proudem - názornými ukázkami a důslednou kontrolou vede žáky ke správnému užití měřících přístrojů a dalších pracovních a technických pomůcek

5 KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI (pro VG podle RVP G) - zapojuje žáky do skupinových nebo třídních projektů - vybízí žáky k hodnocení výsledků své práce - nabízí žákům takové aktivity, které podporují jejich schopnost samostatně se rozhodovat, plánovat a připravovat další aktivity

6 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: prima Očekávané školní výstupy - rozlišuje pojmy látka a těleso - zařadí konkrétní látku (těleso) v daném fyzikálním stavu do příslušného skupenství - vysvětlí částicovou strukturu látek - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují - popíše difúzi a Brownův pohyb - ozřejmí souvislosti mezí částicovou stavbou látek v jednotlivých skupenstvích a jejich makroskopickými vlastnostmi - rozliší fyzikální veličinu, její číselnou hodnotu a jednotku - převede veličiny vyjádřené v násobných a dílčích jednotkách na stanovenou jednotku - převede veličiny mezi jednotkami SI a vybranými jednotkami mimo soustavu SI - navrhne a zrealizuje měření fyzikální veličiny (hmotnosti, délky, objemu, teploty, času) - vybere vhodné měřidlo a provede opakované měření fyzikální veličiny - stanoví průměrnou hodnotu Látka a těleso - skupenství látek Učivo - difúze, Brownův pohyb Fyzikální veličiny a jejich jednoty - převody jednotek Měření fyzikálních veličin - měření délky, objemu, hmotnosti, času a teploty Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

7 - využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotnosti a objemem - aplikuje vztahy související s výpočtem hustoty při řešení praktických úloh - vysvětlí změnu délky a objemu tělesa při změně teploty tělesa - najde uplatnění těchto fyzikálních jevů v praktickém životě - odvodí ze vzájemného působení těles pojem síla - rozliší druhy sil (gravitační, elektrická, magnetická) - popíše některé důsledky existence gravitačních sil (slapové jevy, Sluneční soustava, chování těles v gravitačním poli Země) - vysvětlí vznik iontů a zelektrování těles - předvídá vzájemné chování elektricky nabitých těles - rozliší trvalý a dočasný magnet a najde způsoby jejich praktického využití - porovná jednotlivá fyzikální pole a najde jejich společné a rozdílné vlastnosti Hustota tělesa - délková a objemová teplotní roztažnost Vzájemné silové působení těles - dodržuje zásady a pravidla bezpečného zacházení s elektrickým zařízením - načrtne jednoduchý elektrický obvod s využitím standardizovaných schématických Elektrický obvod - bezpečnost práce s elektrickým zařízením - elektrický obvod a jeho součásti

8 značek - sestaví jednoduchý elektrický obvod - rozliší elektrické vodiče, izolanty - vysvětlí princip elektromagnetu a nalézá jeho uplatnění v praktickém životě - elektrický proud

9 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: sekunda Očekávané školní výstupy - rozliší klid a pohyb tělesa ve zvolené vztažné soustavě - dělí pohyby podle rychlosti a podle trajektorie - rozliší průměrnou rychlost a okamžitou rychlost rovnoměrného pohybu - při řešení problémů na rovnoměrný pohyb aplikuje vztahy mezi rychlostí, dráhou a časem - převádí jednotky rychlosti - sestrojí grafické závislosti dráhy a rychlosti na čase Pohyb a klid tělesa Učivo - pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný, posuvný a křivočarý - průměrná a okamžitá rychlost Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - rozliší jednotlivé druhy sil působící na těleso - změří a vypočte tíhovou a třecí sílu určí koeficient tření - sestrojí výslednici sil užitím vektorového rovnoběžníku a výpočtem určí velikost výslednice - pro síly stejného a opačného směru - aplikuje 1. a 3. Newtonův pohybový zákon při řešení jednoduchých problémů - charakterizuje různé účinky stálé působící síly na těleso - vypočte moment síly a vysvětlí jeho účinek Síly a jejich vlastnosti - síla, gravitační a tíhová síla, třecí síla - skládání sil, výslednice sil - Newtonovy pohybové zákony - moment síly, dvojice sil rychlosti a vzdálenosti. Využití jednoduchých strojů k usnadnění práce.

10 na těleso - aplikuje poznatky o podmínkách rovnovážné polohy na páce při vysvětlení reálných jevů - určí v jednoduchých případech velikost, směr a účinek tlakové síly - popíše základní vlastnosti kapalin a plynů - aplikuje Pascalův zákon v hydraulických zařízeních - vysvětlí vznik hydrostatického tlaku - užívá spojených nádob k určení hustoty neznámé kapaliny - určí velikost a směr výslednice tlakových sil působící na těleso v kapalině - aplikuje Archimédův zákon při řešení praktických problémů - vysvětlí různé chování těles v klidné kapalině na základě analýzy sil na něj působících - objasní atmosférický tlak, přetlak a podtlak plynu v uzavřené nádobě - rozpozná ve svém okolí různé zdroje světla - rozliší různá optická prostředí - nachází užití přímočarého šíření světla v praxi - užívá pojem stín k objasnění zatmění Slunce a Měsíce - užívá zákon odrazu ke konstrukci obrazu - jednoduché stroje (páka) Mechanické vlastnosti tekutin - tlaková síla, tlak - Pascalův zákon - vztlaková síla - Archimédův zákon a jeho důsledek - atmosférický tlak Světelné jevy - zdroje světla - optická prostředí - stín, polostín - zákon odrazu světla, zrcadla

11 vzniklého na rovinném a kulovém zrcadle - popíše vlastnosti vytvořeného obrazu (skutečný - zdánlivý, zvětšený - zmenšený, převrácený - vzpřímený) - demonstruje zobrazení kulovým zrcadlem - objasní užití zrcadel v praktickém životě - ze znalostí rychlostí světel ve dvou různých prostředích rozhodne, zda se světlo bude lámat od kolmice nebo ke kolmici - rozliší spojku a rozptylku a uvede jejich využití v praxi - užívá tří význačných paprsků k sestrojení obrazu vytvořeného čočkami - popíše vlastnosti obrazu vytvořeného čočkami - popíše oko jako optickou soustavu - rozliší vady oka a navrhne jejich korekci - demonstruje rozklad bílého světla optickým hranolem a popíše jeho složky - lom světla - čočky - rozklad bílého světlo hranolem

12 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: tercie Očekávané školní výstupy - objasní práci z fyzikálního hlediska a vypočte její velikost - graficky znázorní práci vykonanou konstantní silou - vysvětlí rozdíl mezi mechanickou prací a výkonem, mezi výkonem a příkonem - výpočtem určí účinnost zařízení - rozliší pohybovou a polohovou energii, vypočte polohovou energii - řeší jednoduché úlohy na výpočet práce ze zadané změny pohybové nebo polohové energie a naopak - aplikuje zákon zachování mechanické energie a zákon zachování energie při vysvětlení reálných situací - aplikuje poznatky o podmínkách rovnovážné polohy na páce a pevné kladce při vysvětlení reálných jevů - nachází v reálném světě příklady změn vnitřní energie konáním práce a tepelnou výměnou - určí v jednoduchých případech teplo přijaté nebo odevzdané tělesem - sestaví kalorimetrickou rovnici (bez Práce a energie Mechanická práce Učivo Výkon, příkon, účinnost Pohybová a polohová energie Zákon zachování (mechanické) energie Jednoduché stroje Tepelné jevy Vnitřní energie Teplo, měrná tepelná kapacita Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

13 kalorimetru) a vyřeší ji - vysvětlí význam měrné tepelné kapacity v praxi - rozliší druhy skupenství a popíše změny skupenství - užívá změn skupenství k popisu reálných jevů - vysvětlí rozdíl mezi měrným skupenským teplem a skupenským teplem - popíše na modelech princip jednoduchých motorů - rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku - objasní procesy vzniku a šíření zvuku - kvalitativně posoudí příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku - vysvětlí odraz zvuku na překážce - posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí a navrhne možnosti ochrany před nadměrným hlukem - vysvětlí základní rozdíl mezi světlem a zvukem - popíše vlastnosti elektrického náboje - vysvětlí pojmy: vodič, izolant, zelektrování těles, elektrostatická indukce - znázorní elektrické pole pomocí elektrických siločar - určí velikost a směr elektrické síly, kterou na sebe působí elektricky nabitá tělesa Změny skupenství Tepelné motory Zvukové děje Zdroje zvuku, šíření zvuku, vlastnosti zvuku. Elektrické pole, elektrický proud v kovech, elektrická energie. Zelektrování těles.

14 - pomocí standardizovaných značek načrtne elektrický obvod - podle schematu sestaví elektrický obvod - zapojí do elektrického obvodu ampérmetr a voltmetr a změří velikost elektrického proudu a napětí v obvodu - využívá Ohmův zákon pro část obvodu k řešení praktických problémů - vysvětlí závislost elektrického odporu na teplotě a na parametrech vodiče - vypočte výsledný elektrický odpor rezistorů zapojených sériově a paralelně - porovná vztahy pro elektrickou práci a výkon se vztahy pro práci a výkon v mechanice Elektrický odpor, Ohmův zákon, výsledný odpor.

15 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: kvarta Očekávané školní výstupy Učivo Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Elektrodynamika : - pomocí magnetických indukčních čar načrtne magnetické pole v okolí trvalého magnetu, vodiče s proudem a cívky s proudem - Ampérovým pravidlem určí orientaci magnetických indukčních čar magnetického pole přímého vodiče a cívky s proudem - vysvětlí rozdíl mezi stacionárním a nestacionárním magnetickým polem - popíše účinky nestacionárního magnetického pole na vodič a cívku - vysvětlí rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým proudem - objasní princip výroby a přenosu elektrické energie - dodržuje základní pravidla bezpečnosti při práci s elektrickými zařízeními Magnetické pole - Generátor střídavého proudu, transformátor, elektromotor - Bezpečnost práce s elektrickými zařízeními : - vysvětlí rozdíly mezi vlastním a příměsovým polovodičem a popíše vedení elektrického proudu v těchto látkách - zná praktické užití vlastních a příměsových polovodičů v technické praxi - popíše stavbu a složení polovodičové diody - rozhodne, zda v daném elektrickém obvodu Elektrický proud v polovodičích - polovodiče, jejich druhy - polovodičová dioda

16 bude diodou procházet elektrický proud - správně zapojí diodu do el. obvodu : - používá správně protonové, neutronové a nukleonové číslo a uvede vztahy mezi nimi - určí složení jádra atomu a správně zapíše značku nuklidu - vysvětlí pojem radioaktivita látky - rozliší jednotlivé druhy radioaktivního záření a porovná jejich vlastnosti a chování v elektrickém a magnetickém poli - vysvětlí štěpení a syntézu atomových jader jako zdroje energie - vysvětlí řetězovou jadernou reakci - načrtne schéma jaderného reaktoru a vysvětlí procesy, které v něm probíhají - načrtne schéma jaderné elektrárny a srovná jadernou elektrárnu s tepelnou elektrárnou - posoudí škodlivé účinky záření na lidský organismus a navrhne možnosti efektivní ochrany před nimi Atomy a záření - Jaderná energie - Radioaktivita - Řetězová jaderná reakce - Jaderný reaktor, jaderná elektrárna - Ochrana před radioaktivním zářením - na základě gravitačních sil popíše pohyb planet v Sluneční soustavě - seřadí planety podle vzdálenosti od Slunce a podle velikosti - stručně popíše další tělesa, která se vyskytují ve Sluneční soustavě - popíše jednotlivé fáze Měsíce - vysvětlí jevy zatmění Slunce a zatmění Vesmír - Sluneční soustava

17 Měsíce - vysvětlí pojmy hvězda, souhvězdí, galaxie a uvede jejich příklady - na základě jejich vlastností rozlišuje planety od hvězd - na noční obloze nalezne některá významná souhvězdí - hvězdy - základní orientace na noční obloze - přiřadí k vybraným fyzikálním veličinám jejich jednotky a naopak - rozliší základní fyzikální veličiny a jednotky od veličin a jednotek odvozených - řeší fyzikální problémy užitím základních fyzikálních jednotek - provádí jednotkovou kontrolu fyzikálních vztahů - převádí násobné (dílčí) jednotky na mocniny při základu 10 - vysvětlí s porozuměním význam fyzikálních a materiálních konstant ve fyzikálních vztazích a odvodí jejich jednotku - rozpozná, zda je fyzikální veličina skalární nebo vektorová - znázorní vektorovou veličinu a určí graficky součet a rozdíl vektorových veličin - užívá matematické operace se skalárními a vektorovými veličinami při řešení fyzikálních problémů Fyzikální veličiny a jejich měření soustava fyzikálních veličin a jednotek Mezinárodní soustava jednotek (SI) - skalární a vektorové fyzikální veličiny - určí polohu hmotného bodu v rovině nebo Kinematika pohybu poloha a změna polohy tělesa, jeho rychlost a

18 v prostoru užitím souřadnic nebo polohového vektoru - dělí pohyby podle tvaru trajektorie, tvaru dráhy a rychlosti - při řešení fyzikálního problému vhodně zvolí vztažnou soustavu - rozhodne na základě zadaných počátečních hodnot, jedná-li se o pohyb rovnoměrně přímočarý, rovnoměrně zrychlený (zpomalený) - určí v praktických úlohách dráhu, čas, okamžitou a průměrnou rychlost a zrychlení tělesa konajícího rovnoměrný pohyb a rovnoměrně zrychlený (zpomalený) pohyb - sestrojí grafické závislosti dráhy, rychlosti a zrychlení (včetně volného pádu) na čase - řeší kinematické problémy o pohybech v různých reálných situacích - popíše rovnoměrný pohyb po kružnici pomocí veličin úhlová dráha, úhlová a obvodová rychlost, perioda a frekvence - změří periodu a frekvenci rovnoměrného pohybu po kružnici - při řešení praktických problémů užívá vztahy popisující souvislost mezi úhlovou a obvodovou rychlostí a mezi periodou a frekvencí - rozliší inerciální a neinerciální vztažnou soustavu - aplikuje Newtonovy pohybové zákony při zrychlení vztažná soustava Dynamika pohybu hmotnost a síla; první, druhý a třetí pohybový zákon; inerciální soustava; hybnost tělesa; tlaková síla; třecí síla; zákony zachování

19 řešení praktických problémů - graficky znázorní síly působící na těleso v různých situacích (např. nakloněná rovina, kolotoč) - určí výslednou sílu ze znalosti jednotlivých sil působících na těleso - při řešení fyzikálních úloh užívá vztah mezi třecí a tlakovou silou - určí v konkrétních situacích hybnost tělesa nebo soustavy těles - řeší praktické problémy využitím zákona zachování hybnosti hmotnosti a hybnosti

20 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 1. ročník, kvinta Očekávané školní výstupy - přiřadí k vybraným fyzikálním veličinám jejich jednotky a naopak - rozliší základní fyzikální veličiny a jednotky od veličin a jednotek odvozených - řeší fyzikální problémy užitím základních fyzikálních jednotek - provádí jednotkovou kontrolu fyzikálních vztahů - převádí násobné (dílčí) jednotky na mocniny při základu 10 - vysvětlí s porozuměním význam fyzikálních a materiálních konstant ve fyzikálních vztazích a odvodí jejich jednotku - rozpozná, zda je fyzikální veličina skalární nebo vektorová - znázorní vektorovou veličinu a určí graficky součet a rozdíl vektorových veličin - užívá matematické operace se skalárními a vektorovými veličinami při řešení fyzikálních problémů Učivo Fyzikální veličiny a jejich měření soustava fyzikálních veličin a jednotek Mezinárodní soustava jednotek (SI) - skalární a vektorové fyzikální veličiny Tématické okruhy Průřezových témat Přesahy a vazby - vyjádří z daného souboru naměřených hodnot veličin aritmetický průměr, Měření fyzikálních veličin absolutní a relativní odchylka měření

21 průměrnou a relativní odchylku měření - výsledek fyzikálního měření veličiny X zapíše ve tvaru X X X - objektivně zdůvodní chybu vzniklou při měření - rozhodne, zda je výsledek početní úlohy nebo měřeného experimentu fyzikálně možný užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených (zpomalených) určí polohu hmotného bodu v rovině nebo v prostoru užitím souřadnic nebo polohového vektoru dělí pohyby podle tvaru trajektorie, tvaru dráhy a rychlosti při řešení fyzikálního problému vhodně zvolí vztažnou soustavu rozhodne na základě zadaných počátečních hodnot, jedná-li se o pohyb rovnoměrně přímočarý, rovnoměrně zrychlený (zpomalený) určí v praktických úlohách dráhu, čas, okamžitou a průměrnou rychlost a zrychlení tělesa konající rovnoměrný pohyb sestrojí grafické závislosti dráhy, rychlosti a zrychlení (včetně volného pádu) na čase řeší kinematické problémy o pohybech Kinematika pohybů hmotného bodu vztažná soustava; poloha a změna polohy tělesa, jeho rychlost a zrychlení

22 v různých reálných situacích popíše rovnoměrný pohyb po kružnici pomocí veličin úhlová dráha, úhlová a obvodová rychlost, perioda a frekvence změří periodu a frekvenci rovnoměrného pohybu po kružnici při řešení praktických problémů užívá vztahy popisující souvislost mezi úhlovou a obvodovou rychlostí a mezi periodou a frekvencí - popíše a rozliší inerciální a neinerciální vztažnou soustavu - aplikuje Newtonovy pohybové zákony při řešení praktických problémů - graficky znázorní síly působící na těleso v různých situacích (např. nakloněná rovina, kolotoč) - určí výslednou sílu ze znalosti jednotlivých sil působících na těleso - při řešení fyzikálních úloh užívá vztah mezi třecí a tlakovou silou - určí v konkrétních situacích hybnost tělesa nebo soustavy těles - řeší praktické problémy využitím zákona zachování hybnosti - objasní práci z fyzikálního hlediska - graficky znázorní práci vykonanou konstantní i proměnlivou silou Dynamika pohybu hmotnost a síla; první, druhý a třetí pohybový zákon; inerciální soustava; hybnost tělesa; tlaková síla; třecí síla; zákony zachování hmotnosti a hybnosti Energie Práce

23 - vyjádří fyzikální veličinu výkon pomocí práce a času nebo pomocí velikosti působící síly a rychlosti pohybujícího se tělesa - řeší úlohy na výpočet práce ze zadané změny pohybové nebo polohové energie a naopak - řeší úlohy na zákon zachování mechanické energie - objasní v praktických úlohách přeměny polohové energie v pohybovou a naopak - odhadne výkon člověka při běžných, popř. sportovních činnostech - určí gravitační sílu z Newtonova gravitačního zákona - vysvětlí fyzikální význam gravitační konstanty - znázorní homogenní a radiální gravitační pole - objasní souvislost mezi intenzitou gravitačního pole a gravitačním zrychlením - rozliší gravitační sílu od tíhové síly - různými způsoby změří velikost tíhového zrychlení v daném místě - porovná velikost tíhového zrychlení na různých místech na Zemi - popíše společné vlastnosti a rozdíly mezi tíhovou silou a tíhou tělesa - načrtne a popíše vrh tělesa jako složený Výkon souvislost změny mechanické energie s prací zákon zachování mechanické energie Gravitační pole gravitační a tíhová síla; gravitační pole pohyby těles v gravitačních polích "Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu"; CZ.1.07/1.1.08/ "Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu"; CZ.1.07/1.1.08/

24 pohyb - určí dobu výstupu a výšku vrhu svislého, vyjádří pomocí souřadnic polohu tělesa konajícího vodorovný vrh a délku vodorovného vrhu - graficky znázorní a popíše trajektorii tělesa pohybujícího se v centrálním gravitačním poli Země v závislosti na jeho počáteční rychlosti - řeší praktické úlohy na pohyby těles v homogenním a centrálním gravitačním poli - vyjádří vzdálenost mezi planetami v astronomických jednotkách - aplikuje Keplerovy zákony pro určení rychlosti planety (kvalitativně), doby oběhu planety a délku její hlavní poloosy (kvantitativně) - rozhodne, zda je pro daný problém vhodné užít model tuhého tělesa a je-li jeho pohyb posuvný nebo otáčivý - popíše moment síly jako vektorovou veličinu (rozdíl mezi momentem síly a mechanickou prací) - určí velikost a směr výsledného momentu sil působících na těleso vzhledem k pevné ose otáčení - skládá graficky dvě síly (rovnoběžné, různoběžné) mající působiště v různých bodech tělesa - pohyby po kružnici Mechanika tuhého tělesa moment síly

25 - aplikuje momentovou větu pro nalezení rovnovážné (klidové) polohy tuhého tělesa (skládání sil, určení těžiště) - vyjádří moment dvojice sil - rozloží sílu na dvě složky a určí jejich velikosti - charakterizuje druhy rovnovážných poloh a stabilitu tělesa - určí kinetickou energii rotujícího tělesa a celkovou pohybovou energii valícího se tělesa - porovná sobě odpovídající si veličiny charakterizující posuvný a otáčivý pohyb - popíše základní vlastnosti ideálních kapalin a plynů - aplikuje Pascalův zákon v praxi - určí hydrostatickou tlakovou sílu a hydrostatický tlak v hloubce h - užívá hydrostatický tlak k získání hustoty a určení neznámé kapaliny ve spojených nádobách - využívá Archimédův zákon k řešení problémů z běžného života - rozhodne, zda těleso z dané látky bude v kapalině plovat, vznášet se nebo klesne ke dnu - vyjádří objemový průtok pomocí veličin objem a čas nebo plošného průřezu trubice a rychlosti proudící kapaliny - aplikuje zákon zachování hmotnosti Mechanika kapalin a plynů tlak Proudění kapalin

26 (rovnice kontinuity) a energie (Bernoulliho rovnice) při řešení praktických problémů - objasní hydrostatický a hydrodynamický paradox - vysvětlí kinetickou teorii látek a na jejím základě objasní souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou - charakterizuje modely struktur látek různých skupenství - rozlišuje druhy termodynamických soustav - pomocí stavových veličin (tlaku, objemu a teploty) rozhodne, zda soustava je nebo není v rovnovážném stavu - rozliší významné body Celsiovy a termodynamické teplotní stupnice - vyjadřuje v Kelvinech teplotu uvedenou v Celsiových stupních a naopak - rozlišuje fyzikální veličiny teplo a teplota - definuje vnitřní energii tělesa (soustavy) - popíše způsoby změny vnitřní energie (konáním práce a tepelnou výměnou) - vypočítá změnu vnitřní energie tělesa konáním práce a tepelnou výměnou - vypočítá tepelnou kapacitu tělesa z měrné Termodynamika Kinetická teorie látek Termodynamická teplota Vnitřní energie Vnitřní energie a jejich změna Měrná tepelná kapacita

27 tepelné kapacity a naopak - vysvětlí fyzikální význam měrné tepelné kapacity - objasní užití látek z hlediska jejich měrných tepelných kapacit - určí teplo, které přijme nebo odevzdá stejnorodé těleso při změně teploty - sestaví kalorimetrickou rovnici pro konkrétní příklad a řeší úlohy využitím této rovnice - aplikuje první termodynamický zákon při řešení praktických úloh - popíše různé způsoby přenosu vnitřní energie (zářením, prouděním, vedením) a jejich praktické využití : - změří délku tělesa - změří hmotnost tělesa na laboratorních vahách - určí hustotu pevné látky - změří velikost zrychlení kuličky na nakloněné rovině - změří rychlost zvuku ve vzduchu - změří velikost smykového tření a ověří vlastnosti třecí síly - užívá matematické kyvadlo ke změření velikosti tíhového zrychlení - užívá Archimédův zákon k určení hustoty pevné látky - určí součinitel odporu tělesa - pomocí měřících přístrojů PASCO změří Teplo První zákon termodynamiky Přenos vnitřní energie v různých systémech - délka tělesa - hmotnost tělesa - objem tělesa - zrychlení tělesa - třecí síla - tíhové zrychlení - hustota pevné látky - mechanika kapalin "Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu"; CZ.1.07/1.1.08/ "Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu"; CZ.1.07/1.1.08/

28 radioaktivní pozadí prostředí a vypočte roční osobní efektivní dávku - vlastnosti látek

29 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: sexta Očekávané školní výstupy - popíše vlastnosti ideálního plynu z hlediska termodynamiky a srovná je s vlastnostmi ideálního plynu z hlediska mechaniky - používá vztahy pro relativní atomovou hmotnost, relativní molekulovou hmotnost, látkové množství, počet částic, molární hmotnost, molární objem a Avogadrovu konstantu při řešení úloh - vypočítá střední kvadratickou rychlost molekuly ideálního plynu v závislosti na termodynamické teplotě - vysvětlí příčiny vzniku tlaku plynu - řeší jednoduché úlohy na změnu stavu ideálního plynu pomocí stavové rovnice - charakterizuje děj izotermický, izochorický, izobarický a adiabatický - vypočítá práci při stálém tlaku - znázorní pracovní diagram kruhového děje - vyjádří druhý termodynamický zákon - vypočte účinnost tepelně pracujícího stroje - popíše látky amorfní a krystalické z hlediska jejich částicové stavby - vysvětlí pojmy: ideální krystalická mřížka, poruchy krystalické mřížky Učivo Struktura a vlastnosti plynného skupenství Stavová rovnice ideálního plynu Stavové změny Druhý zákon termodynamiky Struktura a vlastnosti pevných látek Tématické okruhy průřezových temat Přesahy a vazby

30 - využívá vybrané metody identifikace minerálů - rozlišuje druhy deformací z hlediska silových účinků a silového působení (tahem, tlakem ) - charakterizuje veličinu normálové napětí a určí její jednotku - vyhledává v tabulkách mez pružnosti a zná její význam v praxi - vypočítá velikost síly pružnosti, normálového napětí a relativního prodloužení při pružné deformaci tahem - použije Hookův zákon pro pružnou deformaci tahem při řešení praktických úloh - řeší úlohy na délkovou a objemovou roztažnost pevných těles - objasní využití těchto fyzikálních jevů v praxi - minerály krystaly a jejich vnitřní stavba; fyzikální vlastnosti minerálů Normálové napětí Hookův zákon Součinitel teplotní roztažnosti pevných látek Integrace: vzdělávací obor Geologie, tematický okruh Složení a struktura Země - charakterizuje kapaliny a jejich vlastnosti z hlediska částicové stavby - vysvětlí vlastnosti povrchové vrstvy kapalin rozborem působících sil na molekuly kapaliny - vypočítá povrchovou sílu pomocí povrchového napětí a naopak - vysvětlí jevy související s kapilárním tlakem - vypočítá ze zadaných údajů poloměr kapiláry nebo povrchové napětí - zná užití kapilarity v praxi - řeší úlohy na objemovou roztažnost Struktura a vlastnosti kapalin Povrchové napětí kapaliny Kapilární jevy Objemová roztažnost kapalin

31 kapalin, nachází její využití v praxi - vysvětlí anomálii vody a její význam - rozlišuje druhy skupenství a změny skupenství - objasní podmínky, při kterých dochází ke změnám skupenství - vysvětlí rozdíl mezi měrným skupenským teplem a skupenským teplem - vypočítá s použitím údajů v tabulkách celkové teplo, které přijme pevné těleso dané hmotnosti a dané teploty, aby se změnilo na kapalinu o teplotě vyšší než je teplota tání - vysvětlí ze závislosti teploty tání na vnějším tlaku a regelaci ledu - z kinetické teorie látek objasní vypařování kapalin a var kapaliny - vypočítá ze známých hodnot teplo potřebné k přeměně kapaliny dané hmotnosti a dané teploty na páru - zná vlastnosti páry syté a přehřáté - graficky znázorní fázový diagram látky a vysvětlí jeho význam : - charakterizuje elektrický náboj a jeho vlastnosti - vysvětlí zelektrování těles - užívá analogie s gravitačním polem k popisu elektrického pole Změny skupenství látek Měrné skupenské teplo, skupenské teplo Elektrostatické pole Elektrický náboj a jeho zachování

32 - znázorní elektrické pole pomocí elektrických siločar a ekvipotenciálních ploch - určí velikost a směr elektrické síly, kterou na sebe působí elektricky nabitá tělesa - určí velikost a směr intenzity elektrického pole více nábojů - vysvětlí chování vodičů a izolantů vložených do elektrického pole - vypočítá velikost práce, kterou vykoná elektrická síla při přemístění elektrického náboje - vysvětlí pojmy elektrický potenciál a elektrické napětí a jejich souvislost s intenzitou elektrického pole - voltmetrem změří velikost elektrického napětí - určí kapacitu kondenzátoru a kapacitu sériového a paralelního spojení kondenzátorů - sestaví elektrický obvod se sériovým a paralelním spojením kondenzátorů - nastíní užití kondenzátorů v technické praxi : - charakterizuje elektrický proud jako fyzikální děj a jako fyzikální veličinu - určí velikost elektrického náboje, který projde za určitý čas průřezem vodiče - ampérmetrem změří velikost elektrického proudu procházejícího obvodem - popíše model vedení elektrického proudu Intenzita elektrického pole Elektrické napětí Elektrický proud v látkách

33 v kovovém vodiči - využívá Ohmův zákon při řešení praktických problémů - vysvětlí závislost elektrického odporu na teplotě a na parametrech vodiče - vypočte celkový elektrický odpor rezistorů zapojených paralelně a sériově - nakreslí elektrické obvody s využitím normalizovaných elektrotechnických značek prvků a tyto obvody sestaví - na základě naměřených hodnot napětí a proudu sestrojí voltampérovou charakteristiku spotřebiče - z voltampérové charakteristiky odečte hodnoty elektrického napětí a proudu a určí z nich elektrický odpor spotřebiče - různými metodami změří velikost elektrického odporu spotřebiče - ze zatěžovací charakteristiky zdroje odečte elektromotorické napětí zdroj a zkratový proud - určí velikost práce vykonané elektrickými silami a výkon elektrického proudu v obvodu stejnosměrného elektrického proudu Ohmův zákon pro část obvodu a pro uzavřený obvod Rezistory Elektrická energie, výkon elektrického proudu : - vysvětlí rozdíly mezi vlastním a příměsovým polovodičem a popíše vedení elektrického proudu v těchto látkách - zná praktické užití vlastních a příměsových polovodičů v technické praxi

34 - popíše stavbu a složení polovodičové diody - rozhodne, zda v daném elektrickém obvodu bude diodou procházet elektrický proud - na základě naměřených hodnot napětí a proudu sestaví voltampérovou charakteristiku diody a popíše ji - popíše model vedení elektrického proudu v elektrolytu - vypočítá hmotnost látky vyloučené z roztoku při elektrolýze - popíše model vedení elektrického proudu v plynu za normálního a sníženého tlaku - popíše vlastnosti a využití katodového záření : - změří měrnou tepelnou kapacitu látky - určí povrchové napětí kapaliny - změří mez pevnosti lidského vlasu - sestaví elektrický obvod a korektně do něj zapojuje elektrické součástky a měřící zařízení - změří velikost elektrického proudu, elektrického napětí a elektrického odporu - určí kapacitu kondenzátoru Polovodičová dioda Elektrolyty Elektrický proud v plynech - měrná tepelná kapacita látky - povrchové napětí kapalin - mez pevnosti pevných látek - elektrický obvod - Ohmův zákon, spojování rezistorů, voltampérová charakteristika - kapacita kondenzátoru, spojování kondenzátorů

35 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: septima Očekávané školní výstupy : - pomocí magnetických indukčních čar načrtne magnetické pole v okolí trvalého magnetu, vodiče s proudem a cívky s proudem - Ampérovým pravidlem určí orientaci magnetických indukčních čar magnetického pole přímého vodiče a cívky s proudem - vypočte velikost a směr magnetické síly působící v homogenním magnetickém poli na vodič s proudem - vypočte velikost a směr magnetické síly při vzájemném působení vodičů s proudem - určí velikost a směr magnetické síly působící v magnetickém poli na částici s nábojem - určí velikost a směr magnetické indukce v daném místě magnetického pole vodiče a cívky s proudem - vysvětlí rozdíl mezi stacionárním a nestacionárním magnetickým polem - vypočte velikost magnetického indukčního toku danou plochou - vysvětlí vznik indukovaného napětí ve vodiči a z Faradayova zákona elektromagnetické indukce určí jeho Učivo Magnetické pole Pole magnetů a vodičů s proudem Magnetická indukce Indukované napětí Tématické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

36 velikost - na základě Lenzova zákona určí směr indukovaného proudu v uzavřeném vodiči - řeší jednoduché praktické problémy týkající se magnetického pole a elektromagnetické indukce - vysvětlí použití elektromagnetické indukce v praxi : - popíše vznik harmonického střídavého napětí a proudu - popíše vlastnosti jednoduchých obvodů střídavého proudu (s rezistorem, kondenzátorem, cívkou) - objasní souvislost efektivních hodnot a amplitud střídavého napětí a proudu - určí činný výkon střídavého proudu v daném obvodu : - načrtne schéma trojfázového generátoru střídavého proudu a vysvětlí princip jeho činnosti - rozlišuje fázové a sdružené napětí a určí jejich velikost - načrtne schéma elektromotoru na trojfázový střídavý proud a vysvětlí jeho funkci a použití - porovná výhody a nevýhody elektromotoru a spalovacího motoru - načrtne schéma transformátoru a vysvětlí Střídavý proud - Harmonické střídavé napětí a proud, jejich frekvence - Výkon střídavého proudu Střídavý proud v energetice - Generátor střídavého proudu - Elektromotor - Transformátor

37 jeho funkci a použití - načrtne a užívá grafickou závislost polohy kmitajícího tělesa na čase k popisu kmitavého pohybu - vysvětlí souvislost mezi kmitavým pohybem a rovnoměrným pohybem po kružnici - určí z časového diagramu okamžité výchylky harmonického kmitání amplitudu, periodu, frekvenci a počáteční fázi kmitavého pohybu - vyjádří ze známé amplitudy, frekvence a počáteční fáze okamžitou výchylku, rychlost a zrychlení kmitavého pohybu v daném čase - užívá princip superpozice ke konstrukci časového diagramu výsledného kmitání složeného ze dvou izochronních harmonických kmitání - popíše kmitavý pohyb z hlediska dynamiky - popíše vlastnosti jednoduchých mechanických oscilátorů - demonstruje závislost a nezávislost vybraných fyzikálních veličin na velikosti periody kyvadla - vysvětlí vznik rezonance a nalézá její uplatnění (pozitivní, negativní) v praktickém životě Mechanické kmitání kmitání mechanického oscilátoru, jeho perioda a frekvence síla pružnosti, tuhost pružiny Mechanické vlnění

38 - názorně předvádí souvislost mezi kmitavým pohybem a mechanickým vlněním - rozliší základní druhy mechanického vlnění (postupné vlnění podélné, příčné a stojaté vlnění) - vypočítá vlnovou délku, frekvenci nebo rychlost postupného vlnění - určí z rovnice postupného vlnění amplitudu, periodu, vlnovou délku a rychlost vlnění - graficky znázorní výsledek interference dvou vlnění mající stejnou frekvenci - rozhodne, zda je splněna podmínka pro vznik interferenčního maxima (minima) při interferenci dvou vlnění stejné frekvence - demonstruje odraz vlnění na pevném a volném konci - užívá pružinový oscilátor k demonstraci stojatého vlnění, vyznačí kmitny a uzly stojatého vlnění - aplikuje Huygensův princip k nalezení odražené a lomené vlny - charakterizuje ohyb vlnění z hlediska velikosti překážky a vlnové délky vlnění - přiřadí frekvence různým druhům mechanického vlnění - popíše přenosovou soustavu zvukového vlnění a její části (zdroj, prostředí, přijímač) - rozliší práh slyšení a práh bolesti - navrhne možnosti omezení hluku - vlnová délka a rychlost vlnění, postupné vlnění, stojaté vlnění - Huygensův princip, zákon odrazu a lomu vlnění - zvuk, jeho hlasitost a intenzita

39 - nachází uplatnění ultrazvuku a infrazvuku v reálném životě : - načrtne schéma jednoduchého oscilačního obvodu a popíše jeho činnost - na základě parametrů obvodu určí periodu resp. frekvenci vlastního kmitání oscilátoru - vysvětlí souvislosti mezi mechanickým a elektromagnetickým oscilátorem - charakterizuje elektromagnetickou vlnu a vysvětlí její souvislost s mechanickou vlnou - rozliší elektromagnetické vlnění podle vlnových délek, resp. podle frekvencí : - demonstruje základní principy paprskové optiky - rozliší druhy zrcadel (rovinné, duté, vypuklé) - znázorní na optické ose prvky potřebné ke konstrukci obrazu daného předmětu - užívá zákona odrazu ke konstrukci obrazu vzniklého na rovinném a kulovém zrcadle - popíše vlastnosti vytvořeného obrazu (skutečný, neskutečný, přímý, převrácený, zvětšený) - demonstruje zobrazení kulovým zrcadlem - užívá znaménkovou konvenci a zobrazovací rovnici při řešení úloh - objasní užití zrcadel v praktickém životě Elektromagnetické kmitání a vlnění - Elektromagnetické kmitání - Elektromagnetické záření - Spektrum elektromagnetického záření Paprsková optika - Zobrazení odrazem na rovinném a kulovém zrcadle

40 : - rozliší druhy čoček - užívá tří význačných paprsků ke konstrukci obrazu daného předmětu - popíše vlastnosti obrazu předmětu vzhledem k předmětu - užívá znaménkové konvence a zobrazovací rovnice při řešení praktických úloh - vysvětlí užití čoček : - vysvětlí pojem zorný úhel - popíše oko jako optickou soustavu - charakterizuje vady oka a navrhne jejich korekci - načrtne a popíše získání obrazu lupou : - vysvětlí pojem difrakce a načrtne difrakční obrazec - popíše podmínky vzniku difrakce na mřížce - určí podmínky pro interferenční maxima a minima na štěrbině a mřížce a užívá jich při výpočtech praktických úloh - objasní užití optických mřížek v praxi (ohybová spektra) - vysvětlí význam pojmů: polarizovaná a nepolarizovaná světelná vlna - objasní druhy polarizace a jejich užití v praxi - Zobrazení předmětu lomem na tenkých čočkách - Zorný úhel - Oko jako optický systém - Lupa Vlnová optika - Difrakce na štěrbině a mřížce

41 : - vysvětlí podstatu kvantové hypotézy - vypočte energii fotonů z frekvence nebo vlnové délky odpovídajícího záření a naopak - vyjádří energii částice nebo záření v ev - užívá kvantové hypotézy k popisu fotoelektrického jevu - objasní vlnově částicový dualismus záření a částic - určí de Broglieho vlnovou délku částice : - užívá kvantování energie atomu k vysvětlení emisních spekter plynů - určí energii elektronu v atomu vodíku a vypočte vlnovou délku (resp. frekvenci) záření, které atom přijme (resp. vyzáří) při přechodu z jednoho energetického stavu do druhého - objasní principy interakce záření a látky - vysvětlí rozdíly mezi spontánní a stimulovanou emisí záření - vysvětlí princip činnosti laseru - dělí lasery podle základních kritérií (skupenství aktivního prostředí, počet hladin, užití) : - používá správně protonové, neutronové a nukleonové číslo, zná vztahy mezi nimi, Fyzika mikrosvěta - Foton a jeho energie - Korpuskulárně vlnová povaha záření a mikročástic - Kvantování energie elektronu v atomu - Spontánní a stimulovaná emise záření - Laser Jaderná fyzika - Jaderná energie

42 určí složení jádra atomu a správně zapíše značku nuklidu - z hmotnosti daného jádra vypočítá jeho hmotností úbytek a vazebnou energii - vysvětlí pojem radioaktivita látky - rozliší jednotlivé druhy radioaktivního záření a porovná jejich vlastnosti a chování v elektrickém a magnetickém poli - užívá zákon radioaktivní přeměny při studiu vlastností radioaktivních látek : - užívá zákonů zachování elektrického náboje a počtu nukleonů při zápisu jaderných reakcí - z klidových energií nebo hmotností částic vstupujících do reakce a částic vystupujících z reakce vypočte energetickou bilanci reakce - vysvětlí řetězovou jadernou reakci - načrtne schéma jaderného reaktoru a vysvětlí procesy, které v něm probíhají - načrtne schéma jaderné elektrárny a srovná jadernou elektrárnu s tepelnou elektrárnou - Zákon radioaktivní přeměny - Syntéza a štěpení jader atomů - Řetězová reakce - Jaderný reaktor Průřezové téma Environmentální výchova Tématický okruh Člověk a životní prostředí Námět činnosti Zdroje energie (práce v týmu, referát)

43 Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 1. ročník Očekávané školní výstupy - přiřadí k vybraným fyzikálním veličinám jejich jednotky a naopak - rozliší základní fyzikální veličiny a jednotky od veličin a jednotek odvozených - řeší fyzikální problémy užitím základních fyzikálních jednotek - provádí jednotkovou kontrolu fyzikálních vztahů - převádí násobné (dílčí) jednotky na mocniny při základu 10 - vysvětlí s porozuměním význam fyzikálních a materiálních konstant ve fyzikálních vztazích a odvodí jejich jednotku - rozpozná, zda je fyzikální veličina skalární nebo vektorová - znázorní vektorovou veličinu a určí graficky součet a rozdíl vektorových veličin - užívá matematické operace se skalárními a vektorovými veličinami při řešení fyzikálních problémů Učivo Fyzikální veličiny a jejich měření soustava fyzikálních veličin a jednotek Mezinárodní soustava jednotek (SI) - skalární a vektorové fyzikální veličiny Tématické okruhy Průřezových témat Přesahy a vazby - vyjádří z daného souboru naměřených hodnot veličin aritmetický průměr, Měření fyzikálních veličin absolutní a relativní odchylka měření

44 průměrnou a relativní odchylku měření - výsledek fyzikálního měření veličiny X zapíše ve tvaru X X X - objektivně zdůvodní chybu vzniklou při měření - rozhodne, zda je výsledek početní úlohy nebo měřeného experimentu fyzikálně možný užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených (zpomalených) určí polohu hmotného bodu v rovině nebo v prostoru užitím souřadnic nebo polohového vektoru dělí pohyby podle tvaru trajektorie, tvaru dráhy a rychlosti při řešení fyzikálního problému vhodně zvolí vztažnou soustavu rozhodne na základě zadaných počátečních hodnot, jedná-li se o pohyb rovnoměrně přímočarý, rovnoměrně zrychlený (zpomalený) určí v praktických úlohách dráhu, čas, okamžitou a průměrnou rychlost a zrychlení tělesa konající rovnoměrný pohyb sestrojí grafické závislosti dráhy, rychlosti a zrychlení (včetně volného pádu) na čase Kinematika pohybů hmotného bodu vztažná soustava; poloha a změna polohy tělesa, jeho rychlost a zrychlení

45 řeší kinematické problémy o pohybech v různých reálných situacích popíše rovnoměrný pohyb po kružnici pomocí veličin úhlová dráha, úhlová a obvodová rychlost, perioda a frekvence změří periodu a frekvenci rovnoměrného pohybu po kružnici při řešení praktických problémů užívá vztahy popisující souvislost mezi úhlovou a obvodovou rychlostí a mezi periodou a frekvencí - popíše a rozliší inerciální a neinerciální vztažnou soustavu - aplikuje Newtonovy pohybové zákony při řešení praktických problémů - graficky znázorní síly působící na těleso v různých situacích (např. nakloněná rovina, kolotoč) - určí výslednou sílu ze znalosti jednotlivých sil působících na těleso - při řešení fyzikálních úloh užívá vztah mezi třecí a tlakovou silou - určí v konkrétních situacích hybnost tělesa nebo soustavy těles - řeší praktické problémy využitím zákona zachování hybnosti - objasní práci z fyzikálního hlediska - graficky znázorní práci vykonanou Dynamika pohybu hmotnost a síla; první, druhý a třetí pohybový zákon; inerciální soustava; hybnost tělesa; tlaková síla; třecí síla; zákony zachování hmotnosti a hybnosti Energie Práce

46 konstantní i proměnlivou silou - vyjádří fyzikální veličinu výkon pomocí práce a času nebo pomocí velikosti působící síly a rychlosti pohybujícího se tělesa - řeší úlohy na výpočet práce ze zadané změny pohybové nebo polohové energie a naopak - řeší úlohy na zákon zachování mechanické energie - objasní v praktických úlohách přeměny polohové energie v pohybovou a naopak - odhadne výkon člověka při běžných, popř. sportovních činnostech - určí gravitační sílu z Newtonova gravitačního zákona - vysvětlí fyzikální význam gravitační konstanty - znázorní homogenní a radiální gravitační pole - objasní souvislost mezi intenzitou gravitačního pole a gravitačním zrychlením - rozliší gravitační sílu od tíhové síly - různými způsoby změří velikost tíhového zrychlení v daném místě - porovná velikost tíhového zrychlení na různých místech na Zemi - popíše společné vlastnosti a rozdíly mezi tíhovou silou a tíhou tělesa Výkon souvislost změny mechanické energie s prací zákon zachování mechanické energie Gravitační pole gravitační a tíhová síla; gravitační pole pohyby těles v gravitačních polích "Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu"; CZ.1.07/1.1.08/ "Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu"; CZ.1.07/1.1.08/

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2003, čj. 22 733/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9. 6.07. Fyzika - FYZ Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět fyzika

Více

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL 7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL Obecné cíle výuky Fyziky Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je nezbytná pro rozvoj moderních technologií,

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

FYZIKA (7. 9. ročník)

FYZIKA (7. 9. ročník) FYZIKA (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět fyzika je zařazen do výuky na druhém stupni od sedmého do devátého ročníku. Vyučuje se v běžných učebnách s dostupnými pomůckami. Spolu s ostatními

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Fyzika za významný

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 FYZIKA Časové, obsahové a organizační vymezení Povinné Volitelné ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Fyzika RVP GV. Realizují se

Více

Fyzika vyšší gymnázium

Fyzika vyšší gymnázium Fyzika vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda v. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika. Do vyučovacího předmětu Fyzika

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků FYZIKA 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Fyzika je samostatně vyučována v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Časová dotace byla posílena v 6. a 8.

Více

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy FYZIKA PORG Ostrava Fyziku vyučujeme na gymnáziu PORG Ostrava jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu Integrated

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve všech třídách šestiletého i čtyřletého gymnázia od školního roku 2012/2013. Zpracování osnovy předmětu Fyzika koordinoval Mgr. Jaroslav Bureš. Časová dotace Nižší

Více

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.11 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP, který ovi umožňuje poznávání přírody jako systému a uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA, SVĚT FYZIKY (pro třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika/Svět Fyziky je součástí vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Obsahem předmětu Fyzika je oblast neživé přírody a současných technologií. Žák si osvojí

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.6.1 Fyzika (F) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika vede žáky k hledání a poznávání fyzikálních

Více

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Fyzika II mechanika zkouška 2014 Fyzika II mechanika zkouška 2014 Přirozené složky zrychlení Vztahy pro tečné, normálové a celkové zrychlení křivočarého pohybu, jejich odvození, aplikace (nakloněná rovina, bruslař, kruhový závěs apod.)

Více

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia Plán volitelného předmětu Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 3. ročník gymnázia 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Volitelný předmět fyzika, který je realizován prostřednictvím

Více

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata Fyzika Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět od šestého do devátého ročníku druhého stupně. Vyučování probíhá ve třídách, speciální učebně fyziky a chemie a v interaktivní učebně. Fyzika se obsahově

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina) 242 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: FYZIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FYZIKA (FYZ) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 68 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

FYZIKA II Otázky ke zkoušce FYZIKA II Otázky ke zkoušce 1. Formy fyzikálního pohybu. Hmotný bod, trajektorie, dráha, zákon pohybu, vztažná soustava. Pohyb hmotného bodu podél přímky: vektor posunutí, rychlost posunutí, okamžitá rychlost,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: FYZIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzika je časové vymezení dáno učebním plánem. V šestém, sedmém

Více

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována ve vyučovacím předmětu Fyzika. Navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a přírodovědu.

Více

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2)

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2) UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2) 1. ROČNÍK Očekávané školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, poznámky 1. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (4 + 2) používá s porozuměním učivem

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je

Více

Fyzika. Gymnázium Příbram. Charakteristika vyučovacího předmětu

Fyzika. Gymnázium Příbram. Charakteristika vyučovacího předmětu Gymnázium Příbram Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 1. 7. ročníku osmiletého gymnázia a 1. 3. ročníku čtyřletého gymnázia. V rámci tohoto

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 187, příspěvková organizace Název modulu Fyzika Kód modulu Fy H 2/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1. 09. 2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Fyzika 6.10 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Fyzika nižší gymnázium

Fyzika nižší gymnázium Fyzika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a svět práce. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika a z tematického

Více

5.7. Člověk a příroda

5.7. Člověk a příroda 5.7. Člověk a příroda 5.7.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Žáci dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém. Jsou vedeni k pochopení, že udržování přírodní rovnováhy mezi přírodními procesy

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Základní prioritou každé oblasti přírodovědného poznávání je odkrývat metodami vědeckého výzkumu zákonitosti, jimiž se řídí přírodní

Více

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 1. ročník gymnázia

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 1. ročník gymnázia Plán volitelného předmětu Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 1. ročník gymnázia 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Volitelný předmět fyzika, který je realizován prostřednictvím

Více

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU VARIANTA P (časová dotace 2 + 2 + 2 + 2)

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU VARIANTA P (časová dotace 2 + 2 + 2 + 2) UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU VARIANTA P (časová dotace 2 + 2 + 2 + 2) 1. ROČNÍK Očekávané školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, poznámky 1. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (4 + 2) používá s porozuměním učivem

Více

5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUACE PŘESAHY, VAZBY, POMŮCKY Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo

5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUACE PŘESAHY, VAZBY, POMŮCKY Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo 5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo Kompetence k učení Opakování látky 6. ročníku vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 66

Více

Fyzika F3 volitelný předmět ve 4. ročníku

Fyzika F3 volitelný předmět ve 4. ročníku Fyzika F3 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je nezbytná

Více

Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika Mechanická práce a mechanická energie

Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika Mechanická práce a mechanická energie Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů mechanický pohyb, hmotný bod, vztažná soustava (inerciální, neinerciální), trajektorie, dráha, pohyb rovnoměrný, nerovnoměrný, přímočarý, křivočarý,

Více

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7. a 8. ročníku 2 hodiny týdně a v 9.ročníku 1 hodinu

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: MECHANIKA FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Soustava SI notebook VY_32_INOVACE_01.pdf Datum

Více

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Základní okruhy 1. ročník: - obsah a význam fyziky, metody fyzikálního poznávání, vztah fyziky k ostatním vědám (matematice, chemii, biologii,...) - fyzikální veličiny

Více

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis.

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis. FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný v 6. 9. ročníku. V 6. ročníku je 1 hodina

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222 5.9 Člověk a příroda 5.9.1 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku. 6. ročník 1 hod. týdně, 7., 8. a 9. ročník 2 hod. týdně. Sportovní

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Období: 3. období Počet hodin ročník: 33 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD F-1 Fyzika hravě ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. F-1_01 KLID a POHYB 2. F-1_02 ROVNOVÁŽNÁ POLOHA Prezentace obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. materiál slouží k opakování látky na téma relativnost klidu

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012 Název školy Dvojí povaha světla Název a registrační číslo projektu Označení RVP (název RVP) Vzdělávací oblast (RVP) Vzdělávací obor (název ŠVP) Předmět/modul (ŠVP) Tematický okruh (ŠVP) Název DUM (téma)

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ Pavel Koktavý Ústav fyziky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Představení FEKT

Více

Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a příroda Fyzika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Fyzika je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Fyzika pro

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Měsíc: Září Učivo: Látka a těleso Co nás obklopuje Z čeho se tělesa skládají Skupenství látek Atomy a molekuly Opakování a shrnutí Dovede

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák využívá poznatky z přírody o fyzikálních jevech a dějích určí rozdíly mezi tělesy popíše vlastnosti předmětů

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Základy přírodních věd -část Chemie Biologie a Ekologie RVP CR

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Základy přírodních věd -část Chemie Biologie a Ekologie RVP CR 7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Základy přírodních věd -část Chemie Biologie a Ekologie RVP CR Obecné cíle výuky Chemie a Ekologie Cílem výuky vyučování předmětu Chemie je osvojení základních pojmů, seznámení

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více