STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU"

Transkript

1 STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád Plán environmentální výchovy Minimální preventivní program Plán výchovy k volbě povolání Plán výchovného poradenství Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků Plány kontrolní činnosti Projekt Zdravá škola Plán školní družiny Plán mateřské školy ŠVP Plán dovolených Plán pedagogických porad a třídních schůzek 1

2 1. HLAVNÍ ZÁSADY PRÁCE ŠKOLY pohodová škola, kde se cítí dobře žáci, učitelé i provozní zaměstnanci vytvářet bezpečné klima vedoucí k vnitřní pohodě škola je službou pro rodiče a jejich děti škola je místem aktivního poznání, kde se plně respektuje individuálnost každého žáka každý žák může prožít pocit úspěchu snaha o vytvoření pozitivního vztahu ke vzdělávání pochopení významu celoživotního vzdělávání zapojení dětí a rodičů do chodu školy využívání přitažlivých metod práce, které vedou k uvědomělému a nenásilnému získávání poznatků, respektují zvláštnosti žáků a zároveň učí partnerským vztahům snaha o promyšlené vzdělávání odpovídající dnešním požadavkům význam práce třídních učitelů provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí školy důležitost spolupráce MŠ a ZŠ partnerských vztah mezi žáky, učiteli, rodiči bohatá mimoškolní a zájmová činnost pocit spoluzodpovědnosti za svou školu reprezentace školy na veřejnosti součinnost s obcí škola bez větších kázeňských problémů pokusit se zvýšit zodpovědnost dětí za vlastní chování a jednání důraz na vzdělávání všech zaměstnanců 2

3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A) VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES o Vesměs kvalitní pedagogická a výchovná práce o Kvalita cizích jazyků na dobré úrovni/celkově ale klesající zájem o DVVP podporováno/viz samostatné hodnocení o Zlepšení v pravidelném a systematickém využívání počítačové učebny/viz záznamový sešit/+interaktivních dataprojektorů ve třídách a odborných učebnách o Odborné učebny pravidelně využívány v hodinách dějepisu, zeměpisu. chemie. fyziky a přírodopisu o Práce s IŽ na dobré úrovni/spolupráce s rodiči, souběžné hodiny, PPP.. o Trvající dobrá spolupráce v oblasti prevence sociálně patologických jevů s Ponorkou a Portimem o Práce s talentovanými žáky ovlivněna malým počtem žáků, přesto velká účast na soutěžích a olympiádách, v hodinách dle potřeby individuální přístup/viz výroční zpráva školy/ o Spolupráce učitelů na dobré úrovni / předávání informací, projekty, školní i mimoškolní aktivity, zprávy ze školení / o Kázeňské problémy objevilo se v jednom případě záškoláctví a ve dvou případech ublížení spolužákovi řešeno dle nastavených Pravidel hodnocení, u některých žáků se nedaří snížit množství zapomínaných pomůcek a nevypracovávání zadaných úkolů-řešeno pohovory s žáky, rodiči a dle nastavených pravidel o Spolupráce s PPP,SPC a sociálním odborem na dobré úrovni, vzhledem k některým problémovým dětem intenzivnější. Projednáno s SPC prodloužení integrace žáka s mentálním postižením + vypracován individuální plán. o Pokračování v práci dle pravidel zařazení školy do Sítě škol podporujících zdraví o Začleněno více projektového vyučování/viz přehledy/ i kreativnějších metod práce, nárůst práce s ICT technologiemi o Začleňování kompetencí do výuky bylo prováděno/ zpracování zpráv jednotlivými vyučujícími/ o Nedaří se aktivně začlenit většinu žáků do vyučovacího procesu, klesá částečně snaha o lepší výsledky/nemotivující počty míst na SŠ/ o Oblast hodnocení a sebehodnocení zůstává neuzavřenou oblastí pro její zkvalitňování o Proběhla setkání s členy Školské rady, spolupráce bez problémů o Začlenění EVVO do života školy se povedlo zintenzivnit, proběhlo mnoho aktivit/viz samostatná hodnotící zpráva/ 3

4 o Zorganizování činnosti mnoha školních kroužků i mimoškolních aktivit/viz výroční zpráva/ o Zkvalitnění práce Školního parlamentu se podařilo v rámci pravidelného jednání a promyšlených voleb zástupců jednotlivých tříd, pokračování v systému pochval od členů parlamentu o Úroveň práce třídních učitelů na dobré úrovní/péče o třídu, vztahy ve třídě../ o V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu využíváno v případě příznivého počasí venkovních prostor nejen v rámci ŠD, Tv, ale i v dalších hodinách/využíván i altán-možnost psaní, čtení atd./ o Efektivně využíváno zmodernizovaného vzdělávacího prostředí školy v rámci realizace projektu EU o Spolupráce MŠ a ZŠ na dobré úrovni/společné aktivity, propojenost 1. ročníku a MŠ, akce školy pro děti MŠ atd.-viz VZ/ o Došlo k rozvoji čtenářské, informační, finanční gramotnosti/viz samostatné hodnotící zprávy/ o Důsledné dodržování stanovených pravidel pro hodnocení žáky se zatím úplně nedaří/nedostatečný počet známek za čtvrtletí-tv, výchovy, hodnocení žáka za všechny jeho aktivity, nutnost ve větší míře začleňovat sebehodnocení žáků../ o Pokračování v testování žáků/viz hodnotící zprávy/ o Ohodnocení úspěchů žáků / ocenění na vysvědčení, pochvalné listy, odměny na konci školního roku, bezplatný zájezd oceněných žáků do Relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou, zápisy v kronice, prezentace v tisku a na webových stránkách či školní nástěnce../ 2) ORGANIZAČNÍ OBLAST o Stav žáků 135. Stav dětí v MŠ po zápisu zůstává stejný, naplněnost 40 dětí. o Hygienické a bezpečnostní zásady vzhledem k pracovním podmínkám naplňovány s rezervami vzhledem špatnému stavu staré části budovy školy /plíseň/, jinak bez problémů o V rámci práce v MŠ došlo k navýšení aktivit a kreativních činností o Umožněn na základě dohody mezi obcí a školou i nadále pobyt rodičů s dětmi na školních pozemcích. o Vedení zaměstnanců směřováno k efektivní práci/viz množství aktivit školy ve VZ, provoz ŠJ o sobotách a v době prázdnin/ o Dle finančních možností oceňován formou odměn aktivní přístup zaměstnanců k chodu školy o Kvalitní práce v oblasti BOZ a PO 4

5 o Pravidelně sestavovány týdenní, měsíční, roční plány pro všechny oblasti, v závěru roku vypracovány hodnotící zprávy s úkoly pro další období o Provozní porady konané jen z důvodu aktuální potřeby, často využíván osobní kontakt možný vzhledem malému počtu zaměstnanců o Vypracován promyšlený system dozorů a dohledú, který bere na zřetel potřeby a bezpečnost žáků i zaměstnanců. Dodržování dozorů namátkově kontrolováno, popř. poté projednánv závady o Problematika pozitivních a dobrých vztahů musí být brána stále na zřetel o Daří se udržet velmi dobrou úroveň vedení personální, platové, spisové a archivační činnosti o Projekt EU naplněn k o Prezentace školy na webových stránkách, Novinkách o Nedaří se naplňovat plán kontrolní činnosti 3) EKONOMIKA A MATERIÁLNÍ OBLAST o Snaha efektivního čerpání prostředků ze státního rozpočtu trvá o Daří se zajistit efektivní a promyšlené zastupování za nemocné zaměstnance / neměnné OP a možnost vyplácení odměn/ o Podařilo obhájit navrhovaný rozpočet na provozní náklady o Podařilo se začlenit do rozpočtu požadavek na opravu střechy, zateplení MŠ a úpravu schodiště o Z rezervního fondu použity finance částečně na schodiště, malby ve staré budově, opravu zasíťování, nákup počítačových komponentů, výměnu dveří ve staré budově, na nákup kvalitního vysavač, interaktivní diaprojektor, úpravy ve vstupu do MŠ o Rovnoměrném poukazování financí na provoz školy o Pokračování v doplňkové činnosti/rozšíření i na prázdniny o Nezapojování se do projektů se spoluúčastí /nedostatek financí/ 4) PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ o Stálá podpora vzdělávání pedagogů školy, využito v rámci projektů vzdělávání sborovny/viz výroční zpráva / o Jazykové vzdělávání všech učitelů 1. stupně se neuskutečnilo kvůli nezájmu pedagogů o Plán dovolených a DVVP zpracován 5

6 o Nebyly v rámci přímé činnosti pedagogů navýšeny hodiny nad rámec stanovené přímé vyučovací povinnosti/hodiny navíc řešeny zkrácenými úvazky či dohodami/ o Využíváno zkrácených úvazků z důvodu zajištění kvalifikované výuky /Ch, 1.stupeň/ 5) KOMUNIKACE ŠKOLY S VEŘEJNOSTÍI o Dobrá komunikace s obcí a ostatními organizacemi v obci o Nedaří se více vtáhnou rodiče do života školy/pouze pasivní návštěvníci o Akce pro veřejnost opět hojně školou organizovány/viz VZ o Pravidelná prezentace činnosti školy v Novinkách, podařilo se uspokojivě pracovat na webových stránkách školy, obecní rozhlas o Otevřená škola pro rodiče a veřejnost/dny otevřených dveří, ples, karneval, kulturní akce, zájmové činnosti, spolupráce s Krákorkou práce, dějepisné výstavy nejen pro žáky, ale i pro veřejnost /, možnost návštěv školy ve vyučování během celého školního roku o Organizace plenární schůze s přizvaným psychologem PhDr. Zdeňkem Kulhánkem o Zajišťování donášky obědů pro nemocné občany a vaření obědů pro ostatní zájemce z řad občanů o Úklid obce, sběr papíru o Spolupráce s knihovnou/besedy, vzdělávací program pro děti o Kulturní akce/spoz,karneval a ples s programem, výstavky 6

7 3. PROGNÓZA A CÍLE A) Výchovně vzdělávací proces dobrá kvalita pedagogické a výchovné práce udržet kvalitu výuky cizích jazyků podpora DVPP /důraz na IKT, Cj, důraz na vzdělávání celé sborovny/ snaha o stálé systematické využívání nových IKT při výuce, zapojení všech pedagogů/ snaha zajistit systematické využívání PC žáky ve třídách využívat efektivně při výuce nově vybudované odborné učebny udržet úroveň práce s integrovanými žáky spolupráce v oblasti prevence sociálně patologických jevů a Centrem PONORKA / celoroční aktivity ve všech ročnících/a Portimem práce s talentovanými žáky /olympiády, individuální úkoly, příprava na studium výběrových škol/ spolupráce a kreativita pedagogů, znovu začleňovat vzájemné a zvací hospitace udržet školu bez větších kázeňských problémů, zpracovat systém prevence rizikových jevů spolupráce s PPP a SPC pokračovat v činnosti školy dle pravidel začlenění naší školy do sítě Škol podporujících zdraví, připravit zprávu za tříleté období a obhájit zařazení do SZŠ, postupné předávání agendy nově určenému pedagogovi zaměřit se na využívání motivujících a rozmanitých metod při práci se žáky u všech vyučujících využívat praktických, názorně-demonstračních, motivačních a aplikačních metod ve výuce, které podporují zájem dětí o vzdělávání, zavádět metody podporující rozvoj praktických dovedností a celoživotního učení podporovat aktivní učení žáků/objevování, experiment, řešení problémů, kritické myšlení/ podporovat pedagogickou interakci a vzájemnou komunikaci mezi účastníky vzdělávacího procesu/učitel-žák, žák-žák,učitel-učitel/ snaha o postupné zavádění kompetencí do výuky neustálá snaha přeměňovat pasivní žáky na aktivní spolutvůrce vyučovacích hodin, podporovat dětskou a žákovskou kreativitu a samostatnost soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků, k tomu využívat efektivní formy práce a vyučovací metody klást důraz na zpracování kritérií a zvolených metod pro hodnocení každého žáka a jeho potencionality uplatňovat individuální přístup při hodnocení se zřetelem na individualitu a specifické potřeby každého žáka, motivaci 7

8 prostřednictvím hodnocení včetně hodnocení individuálního pokroku žákem samotným začlenit ve velké míře ekologickou výchovu, která je jednou z priorit ŠVP, pokračovat v práci v projektech GLOBE, Les ve škole apod., využívat venkovní učebny a naučných tabulí udržet množství nabídky mimoškolních aktivit a školní tradiční akce pokračovat ve spolupráci se Školním parlamentem a se zástupci rodičů spolupráce vedení školy a školské rady, připravit nové volby do ŠR stabilní dobrá práce třídních učitelů využívat výsledků evaluace a autoevaluace pro každodenní práci a při práci se ŠVP v rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny efektivně využívat zmodernizovaného vzdělávacího prostředí školy v souvislosti s realizací projektů dotovaných z EU dbát na propojenost s MŠ, organizace společných aktivit, vzájemná znalost ŠVP pokračovat v kvalitní práci s tématem holocaustu zaměřit se na rozvoj a podporu zvyšování úrovně v jednotlivých gramotnostech začleňovat i nadále problematiku finanční, informační a etické gramotnosti do výuky v rámci výchovy k volbě povolání zařadit více exkurzí do podniků, v rámci zhodnocení schopností a studijních předpokladů žáků propagovat učňovské školství stát se v rámci projektu EU partnerskou školou s gymnázia a SŠT/ zaměření na rozvoj technických dovedností/ pokračovat ve sportovních aktivitách využívat nabídek na srovnávací testování žáků, či stávajících testů z plošného testování 5. a 9. ročníků zaměřit se v MŠ na správnou výslovnost promyšlená práce ve ŠD, zpracování celoroční hry, zvládnout organizačně činnost dvou oddělení B) Organizační oblast snaha udržet nebo zvýšit stávající počet žáků v řízení a vedení lidí uplatňovat přístupy a metody práce, které zajišťují nejvyšší efektivitu finančně rozlišit aktivní přístup zaměstnanců k chodu školy odpovědnost třídních učitelů za správnost a aktualizaci školní matriky zajistit dle metodického pokynu utajování osobních údajů žáků a zaměstnanců školy dbát na dodržování BOZ a pravidel PO 8

9 sestavovat týdenní, měsíční a roční plány, dbát na jejich plnění, popř. zhodnocení jejich plnění /roční plány/ organizovat efektivní provozní porady zajistit důsledné dodržování dozorů a dohledů dle zpracovaného metodického pokynu vytvářet dobré pracovní podmínky a příznivou, pozitivní atmosféru pro práci zaměstnanců a vzdělávání žáků promýšlet a zpracovat systém hodnocení a autoevaluace zkvalitnit plnění kontrol a hospitačního plánu pokračovat v dobré úrovni vedení personální, platové, spisové a archivační činnosti využívat možností vyhlášených projektů a grantů na získání financí na rozvoj školy/evvo, Zdravá škola, primární prevence atd./ obnovit pokračování práce dle zásad projektu Řešení vrstevnických vztahů využívání prostor u školy veřejností na základě dohody s obcí systematická a pravidelná péče o venkovní prostory vypracovat systém kontrol práce provozních zaměstnanců dbát na pořádek v šatnách, kabinetech a učebnách C) Ekonomika a materiální oblast efektivní čerpání prostředků ze státního rozpočtu a snaha pokračovat v dobré mzdové politice zajistit efektivní a promyšlené zastupování za nemocné zaměstnance dbát na efektivní a úsporné využívání financí na provozní náklady snaha o zvýšení rozpočtu na provozní náklady /řešení havarijního stavu-plíseň, střecha, atd.,vybavování školy, energie, čisticí prostředky atd./ pokračovat v doplňkové činnosti propagovat ve spolupráci se sokolovnou možnost celoročního stravování ve školní jídelně snažit se s obcí výhledově vyřešit zlepšení podmínek pro tělesnou výchovu v sokolovně oprava plotu kolem zahrady MŠ/havarijní stav/ jednat o vymalování školy/ nutné dle vyhlášky o provozních podmínkách a dle aktuálního stavu ve škole/ úprava vstupního prostoru v MŠ D) Personální zajištění podporovat vzdělávání pedagogů, využívat vzdělávacích aktivit pro sborovnu zpracovat plán dovolených a plán DVPP snaha nezvyšovat hodiny přímé činnosti pedagogů nad rámec stanovené přímé vyučovací povinnosti 9

10 nástup nové vedoucí učitelky v MŠ využívání zkrácených úvazků z důvodu zajištění kvalifikované výuky klást důraz na systematickou, soustavnou práci TU zvýšit pocit zodpovědnosti u TU za bezchybné a úplné doplňování údajů do školní matriky E) Komunikace školy s veřejností neustále upevňovat přesvědčení občanů a zastupitelů všech obcí o důležitosti školy zkvalitňovat spolupráci s rodiči se snahou více je vtáhnout do života školy pořádat Dny otevřených dveří, výstavky prací žáků neustále prohlubovat dobrou spolupráci s OÚ, MŠ a ostatními organizacemi v obci pořádat kulturní vystoupení pro veřejnost prezentovat činnost školy v tisku, občasníku, webových stránkách organizovat úklid obce, podílet se na její upravenosti pravidelná účast řš na jednání zastupitelstva účast školy na akcích obce 10

11 HLAVNÍ KLÍČOVÉ OBLASTI ZKVALITNIT ČINNOST A PROSTŘEDÍ V MŠ, ZAMĚŘIT SE NA SPOLUPRÁCI SE ZŠ PŘÍPRAVA NA OBHAJOBU ZAŘAZENÍ ŠKOLY DO SÍTĚ ZDRAVÝCH ŠKOL A VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU NA DALŠÍ OBDOBÍ EVVO SOUČÁST ŽIVOTA ŠKOLY VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY A ZKVALITNĚNÍ SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ SNAHA ZÍSKAT DOTACE NA OBMĚNU PC A NA OPRAVY STARÉ BUDOVY ZKVALITNIT ČINNOST A PROSTŘEDÍ V MŠ, ZAMĚŘIT SE NA SPOLUPRÁCI SE ZŠ změna vedoucí učitelky podporovat interakci a vzájemnou komunikaci mezi účastníky předškolního vzdělávání a rodinou dítěte kontrola a aktualizace dokumentace postupná modernizace vybavení důraz na estetické vybavení MŠ zaměřit se na systematickou spolupráci se ZŠ snaha získat dotace na zlepšení vybavení školní zahrady promyšlený a efektivní systém vzdělávání zpracování představ rozvoje MŠ důraz na spolupráci se zákonnými zástupci dětí zlepšení image školy na veřejnosti zajistit efektivní provoz MŠ 11

12 PŘÍPRAVA NA OBHAJOBU ZAŘAZENÍ ŠKOLY DO SÍTĚ ZDRAVÝCH ŠKOL A VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU NA DALŠÍ OBDOBÍ průběžně připravovat hodnotící zprávu za tříleté období vypracování projektu na další období zařazení školy do SZŠ úzká spolupráce mezi členy pedagogického sboru a koordinátorem EVVO pravidelně sledovat novinky z KÚ a SÚZ EVVO SOUČÁST ŽIVOTA ŠKOLY kontrola naplňování výstupů v oblast EVVO dle ŠVP organizace celoškolních projektů/např. Den Země / propojenost problematiky EVVO s cíli naší Zdravé školy/koordinace plánů a aktivit/ kvalitní práce koordinátorky založená na spolupráci se všemi zaměstnanci školy, zapojovat i MŠ dokumentace aktivit ve školní kronice a prezentace na webových stránkách propagace a prezentace činnosti mezi veřejností a rodiči snažit se působit na ekologické myšlení žáků vhodně zařazovat výuku v terénu či na školním pozemku, využívat venkovní učebnu a panely zařazovat do výuky praktické poznávání rostlin a živočichů nadále organizovat návštěvy ve středisku ekologické výchovy ve velkém Meziříčí dle vhodnosti a finančních možností se zapojovat do projektů a kurzů s ekologickou tématikou/např. Dovednosti pro terénní vzdělávání/ zpracovat projekty se snahou získat finanční prostředky na zkvalitnění práce učitelů a zlepšení prostředí školy účastnit se tradiční přírodovědné soutěže Jeřabinka a biologické olympiády zabezpečit třídění odpadů pokračovat ve sběru pomerančové a citrónové kůry pokračovat ve sběru víček od PET lahví, sběru papíru využívat vhodně nabídek na DVPP s ekologickou tématikou VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY A ZKVALITNĚNÍ SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ příprava písemných podkladů pro volby členů ŠR zajistit v předstihu informace pro zákonné zástupce vytipovat vhodné kandidáty pro volby zajistit bezproblémový průběh voleb členů do ŠR informovat o výsledcích voleb 12

13 SNAHA ZÍSKAT DOTACE NA OBMĚNU PC A NA OPRAVY STARÉ BUDOVY systematicky sledovat vhodné vyhlášené projekty s cílem získat finance na obnovu PC snaha přesvědčit obec o nutnosti stavebních úprav na staré školní budově / střecha, obložení, okna, plíseň../ 5. ORGANIZACE ŠKOLY I. VEDENÍ ŠKOLY Funkce Jméno Předmět, třída,hodiny Ředitelka školy Mgr. Jana Vavřínková Čj/8/5,SČj/8/1,Ov/6/1 Zástupce ŘŠ Mgr. Stanislava Tomková D/6,7,8,9/8, Vv/8/1, Nj/8/2 II. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI a) pracovní smlouvy Jméno Přímá činnost Předmět, třída, počet hodin Mgr. Ilona FŇUKALOVÁ ročník 21, Hv /1.+3./ 1 Věra MIFKOVÁ ročník 18, Aj/4/ 3 Mgr. Pavla PROKOPOVÁ ročník 18, Hv/6,7,8,9/ 4 Mgr. Alena KUNCOVÁ 8 Vl /4,5/2, Pr/1,2/2, Vv /1,2,4,5/ 3, Dv /5/ 1 Mgr. Jitka DOLEŽALOVÁ 22 Čj /6,7,9/ 12, Aj /7,8,9/ 9, Ak /7/1 13

14 Mgr.Štěpán PROKOP 22 Z /6,7,8,9/ 7, Ov /7,9/2, Aj/3,5,6/ 9 Tv /6,7,8,9/ 4 Ing.Dagmar JAITNEROVÁ 14 Ch /8,9/ 4, Sp /6,7,9/3, Vv /6,7,9/5 Vz /9/1 1 výchovný poradce Mgr. Věra Blažíčková 22 M /7,9/ 9, Fy /6,7,8,9/ 7, IKT/4,5,7,9/4 2 metodik ICT Mgr. Marie JUDOVÁ 22 M /6,8/10, EPř /6,7,8,9/ 7, CvM /6/ 1, Vz/6,8/ 2, Epr/6/ 1, Ov/8/ 1 b) dohody Bc. Markéta HANSLOVÁ 5 Nj /7,9/ 5 III. PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI Mgr. Peter TOMKA školník Jitka KRČÁLOVÁ účetní Iveta KUČEROVÁ uklízečka Naďa KARASOVÁ kuchařka, uklízečka Petra BENEŠOVÁ kuchařka, uklízečka Marie BARTOŠOVÁ vedoucí školní jídelny, kuchařka Lenka VAVEROVÁ kuchařka Jana ČERNÁ uklízečka 14

15 IV. MATEŘSKÁ ŠKOLA Bc. Věra VESELÁ vedoucí učitelka Hana ŠTEIDLOVÁ učitelka DiS. Jana HENZLOVÁ učitelka Petra LOJKOVÁ uklízečka V. ŠKOLNÍ DRUŽINA Jana SPĚVÁČKOVÁ vychovatelka Jana POSPÍCHALOVÁ vychovatelka VI. ČINNOST PEDAGOGŮ NAD ÚVAZKY Mgr. Ilona FŇUKALOVÁ TU 3. ročník příspěvky do novinek pokladna SRPŠ kroužek dyslektický kroužek taneční kabinet l. stupně kulturní referent 1.stupně Věra MIFKOVÁ TU 1. a 2. ročníku kabinet cizích jazyků zápisy z porad Zdravá škola kroužek anglického jazyka kroužek aerobik Mgr. Pavla PROKOPOVÁ TU 4. a 5. ročníku kabinet Hv,Tv správce hřiště kronika dopravní výchova 15

16 sportovní kroužek Mgr. Alena KUNCOVÁ výzdoba školy sborovna kroužek keramický Mgr. Stanislava TOMKOVÁ ZŘŠ kabinet Vv, D učebna Z, D bufet TU 8. ročník výzdoba /nástěnka u bufetu/ květiny Mgr. Štěpán PROKOP kabinet Z, Ov sportovní referent Mgr. Jitka DOLEŽALOVÁ školní a žákovská knihovna TU 7. ročníku kabinet ČJ kulturní referent čtenářská gramotnost Mgr. Marie JUDOVÁ TU 6.ročník EVVO květiny učebna EPř kabinet EPř finanční gramotnost Mgr. Věra BLAŽÍČKOVÁ kabinet fyziky, Pc, M TU 9. ročníku učebna fyziky, Pc kroužek matematiky informační, finanční gramotnost Ing. Dagmar JAITNEROVÁ kabinet Ch cvičná kuchyň, Sp, Rv prevence sociálně patologických jevů VII. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Mgr. Jana MIŠKOVSKÁ náboženství 16

17 VIII. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 6. ročník Ekologická praktika Cvičení z matematiky 7. ročník Anglická konverzace 8. ročník Seminář z českého jazyka IX.NABÍDKA KROUŽKŮ dyslektický keramický matematický anglický jazyk sportovní aerobik taneční X. ŠKOLNÍ PARLAMENT 3. ročník 4. a 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Anna Zapletalová Magdaléna Cempírková Miroslava Uzlová Lucie Mrkvičková Adéla Dvořáková Radek Synek Anna Freyová Zbyněk Zlesák Adéla Blažíčková Jan Danihel Alžběta Kabrdová Jiří Nedvěd 6. PLÁN ŠKOLNÍCH VÝLETŮ A EXKURZÍ Ročník Exkurze Školní výlet Organizuje Programy k EVVO /Horní Krupá/ Fň, Mf, Pr, Ku 17

18 Besedy v MK, OK Divadelní předplatné Hasiči Jihlava Praha,Znojmo Fň, Mf, Pr Fň,Mf,Pr Fň, Mf Pr 6. Divadelní předplatné Besedy v OK a MK Fyzika hrou Rašeliniště Louky u Černého lesa 7. Divadelní předplatné Besedy v MK,OK Muzeum Třebíč Fyzika hrou Rašeliniště Cesta do pralesa Toulovcovy maštale Do Do Bl Ju Ju Do Do To Bl Ju JU Do 8. Zelená hora Úřad práce Žďár n.s. Divadelní předplatné Besedy v OK,MK Muzeum VHÚ Praha Muzeum Polná Regionální muzeum Šlakhamr Hamry Vysočina To Ja Do Va To To To To To 9. Besedy v OK,MK Divadelní předplatné Festival vzdělávání Moučkův dům Regionální muzeum Muzeum energetiky Do Do Ja To To Bl 18

19 Exkurze k volbě povolání Počátky Bl 7. VĚTŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE Název akce Zodpovídá Termín Hodnocení Poznáváme les Fň průběžně Les ve škol Ju průběžně Den jazyků Do,Mf září Preventivní programy Ja průběžně Startovací kurz Ja, Ju září Mrkvový den 1.stupeň říjen Zoo křížemi krážem Pr říjen Zelená hora, výstava To říjen Celoroční projekt: 1. stupeň průběžně Dětská práva Zdravé zuby Normální je nekouřit Projekt Kdo jiný To průběžně Kampaň EAZA Ju 2.pololetí Mikulášská nadílka Bl prosinec Vánoce ve škole vyučující prosinec Globe Ju průběžně Recyklohraní Ju průběžně Podzimní a jarní úklid v vyučující říjen obci duben Karneval Va únor Moje oblíbená kniha 1.stupeň únor Vítání jara 1.stupeň březen Sběr papíru To září, duben 19

20 Sběr víček od PET lahví Ja průběžně Sběr baterií,dobného Ju průběžně elektrozařízení, mobilů Sběr pomerančové kůry Ju průběžně Den Země Ju duben Dopravní hřiště Pr září,květen Velikonoční den 1.stupeň duben Výstava krasliv 1.stupeň duben Den dětí TU červen Vyřazování žáků 9. Bl červen ročníku Pohádkový les Bl červen Spaní ve škole 1. stupeň červen 8. PLÁN SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD Název soutěže, olympiády Olympiáda z českého jazyka Olympiáda z anglického jazyka Olympiáda z biologie Olympiáda z matematiky Olympiáda z dějepisu Olympiáda ze zeměpisu Olympiáda z fyziky Sportovní soutěže Dopravní soutěž Výtvarné soutěže Recitační soutěž Bobřík informatiky Pohár vědy Jeřabinka Klokan, Pythágoriáda Organizuje Do Do Ju Ju,Bl To Št Bl Št, uč.1.stupně Pr 1. stupeň, To,Ku,Ja Do, 1.stupeň Bl Bl Ju Ju,Bl 20

21 Plán práce ZŠ a MŠ Polnička na školní rok 2014/2015 byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 26.srpna 2014 Jednotlivé oblasti plánu jsou podrobněji rozpracovány v individuálních plánech určenými pedagogy. Polnička dne 26.srpna 2014 Mgr. Jana Vavřínková ředitelka školy 21

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí OPERATIVNÍ PLÁN výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15 Plán Plnění Zajistí I. Oblast vzdělávací: 1) Zajistit co nejvyšší aprobovanost, neaprobovaným pedagogům, zajistit metodickou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Č. j. ZŠ/ 640 /11 V Kladně, dne 31. 3. 2011 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Koncepční záměry školy na období 2011

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více