STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU"

Transkript

1 STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád Plán environmentální výchovy Minimální preventivní program Plán výchovy k volbě povolání Plán výchovného poradenství Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků Plány kontrolní činnosti Projekt Zdravá škola Plán školní družiny Plán mateřské školy ŠVP Plán dovolených Plán pedagogických porad a třídních schůzek 1

2 1. HLAVNÍ ZÁSADY PRÁCE ŠKOLY pohodová škola, kde se cítí dobře žáci, učitelé i provozní zaměstnanci vytvářet bezpečné klima vedoucí k vnitřní pohodě škola je službou pro rodiče a jejich děti škola je místem aktivního poznání, kde se plně respektuje individuálnost každého žáka každý žák může prožít pocit úspěchu snaha o vytvoření pozitivního vztahu ke vzdělávání pochopení významu celoživotního vzdělávání zapojení dětí a rodičů do chodu školy využívání přitažlivých metod práce, které vedou k uvědomělému a nenásilnému získávání poznatků, respektují zvláštnosti žáků a zároveň učí partnerským vztahům snaha o promyšlené vzdělávání odpovídající dnešním požadavkům význam práce třídních učitelů provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí školy důležitost spolupráce MŠ a ZŠ partnerských vztah mezi žáky, učiteli, rodiči bohatá mimoškolní a zájmová činnost pocit spoluzodpovědnosti za svou školu reprezentace školy na veřejnosti součinnost s obcí škola bez větších kázeňských problémů pokusit se zvýšit zodpovědnost dětí za vlastní chování a jednání důraz na vzdělávání všech zaměstnanců 2

3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A) VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES o Vesměs kvalitní pedagogická a výchovná práce o Kvalita cizích jazyků na dobré úrovni/celkově ale klesající zájem o DVVP podporováno/viz samostatné hodnocení o Zlepšení v pravidelném a systematickém využívání počítačové učebny/viz záznamový sešit/+interaktivních dataprojektorů ve třídách a odborných učebnách o Odborné učebny pravidelně využívány v hodinách dějepisu, zeměpisu. chemie. fyziky a přírodopisu o Práce s IŽ na dobré úrovni/spolupráce s rodiči, souběžné hodiny, PPP.. o Trvající dobrá spolupráce v oblasti prevence sociálně patologických jevů s Ponorkou a Portimem o Práce s talentovanými žáky ovlivněna malým počtem žáků, přesto velká účast na soutěžích a olympiádách, v hodinách dle potřeby individuální přístup/viz výroční zpráva školy/ o Spolupráce učitelů na dobré úrovni / předávání informací, projekty, školní i mimoškolní aktivity, zprávy ze školení / o Kázeňské problémy objevilo se v jednom případě záškoláctví a ve dvou případech ublížení spolužákovi řešeno dle nastavených Pravidel hodnocení, u některých žáků se nedaří snížit množství zapomínaných pomůcek a nevypracovávání zadaných úkolů-řešeno pohovory s žáky, rodiči a dle nastavených pravidel o Spolupráce s PPP,SPC a sociálním odborem na dobré úrovni, vzhledem k některým problémovým dětem intenzivnější. Projednáno s SPC prodloužení integrace žáka s mentálním postižením + vypracován individuální plán. o Pokračování v práci dle pravidel zařazení školy do Sítě škol podporujících zdraví o Začleněno více projektového vyučování/viz přehledy/ i kreativnějších metod práce, nárůst práce s ICT technologiemi o Začleňování kompetencí do výuky bylo prováděno/ zpracování zpráv jednotlivými vyučujícími/ o Nedaří se aktivně začlenit většinu žáků do vyučovacího procesu, klesá částečně snaha o lepší výsledky/nemotivující počty míst na SŠ/ o Oblast hodnocení a sebehodnocení zůstává neuzavřenou oblastí pro její zkvalitňování o Proběhla setkání s členy Školské rady, spolupráce bez problémů o Začlenění EVVO do života školy se povedlo zintenzivnit, proběhlo mnoho aktivit/viz samostatná hodnotící zpráva/ 3

4 o Zorganizování činnosti mnoha školních kroužků i mimoškolních aktivit/viz výroční zpráva/ o Zkvalitnění práce Školního parlamentu se podařilo v rámci pravidelného jednání a promyšlených voleb zástupců jednotlivých tříd, pokračování v systému pochval od členů parlamentu o Úroveň práce třídních učitelů na dobré úrovní/péče o třídu, vztahy ve třídě../ o V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu využíváno v případě příznivého počasí venkovních prostor nejen v rámci ŠD, Tv, ale i v dalších hodinách/využíván i altán-možnost psaní, čtení atd./ o Efektivně využíváno zmodernizovaného vzdělávacího prostředí školy v rámci realizace projektu EU o Spolupráce MŠ a ZŠ na dobré úrovni/společné aktivity, propojenost 1. ročníku a MŠ, akce školy pro děti MŠ atd.-viz VZ/ o Došlo k rozvoji čtenářské, informační, finanční gramotnosti/viz samostatné hodnotící zprávy/ o Důsledné dodržování stanovených pravidel pro hodnocení žáky se zatím úplně nedaří/nedostatečný počet známek za čtvrtletí-tv, výchovy, hodnocení žáka za všechny jeho aktivity, nutnost ve větší míře začleňovat sebehodnocení žáků../ o Pokračování v testování žáků/viz hodnotící zprávy/ o Ohodnocení úspěchů žáků / ocenění na vysvědčení, pochvalné listy, odměny na konci školního roku, bezplatný zájezd oceněných žáků do Relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou, zápisy v kronice, prezentace v tisku a na webových stránkách či školní nástěnce../ 2) ORGANIZAČNÍ OBLAST o Stav žáků 135. Stav dětí v MŠ po zápisu zůstává stejný, naplněnost 40 dětí. o Hygienické a bezpečnostní zásady vzhledem k pracovním podmínkám naplňovány s rezervami vzhledem špatnému stavu staré části budovy školy /plíseň/, jinak bez problémů o V rámci práce v MŠ došlo k navýšení aktivit a kreativních činností o Umožněn na základě dohody mezi obcí a školou i nadále pobyt rodičů s dětmi na školních pozemcích. o Vedení zaměstnanců směřováno k efektivní práci/viz množství aktivit školy ve VZ, provoz ŠJ o sobotách a v době prázdnin/ o Dle finančních možností oceňován formou odměn aktivní přístup zaměstnanců k chodu školy o Kvalitní práce v oblasti BOZ a PO 4

5 o Pravidelně sestavovány týdenní, měsíční, roční plány pro všechny oblasti, v závěru roku vypracovány hodnotící zprávy s úkoly pro další období o Provozní porady konané jen z důvodu aktuální potřeby, často využíván osobní kontakt možný vzhledem malému počtu zaměstnanců o Vypracován promyšlený system dozorů a dohledú, který bere na zřetel potřeby a bezpečnost žáků i zaměstnanců. Dodržování dozorů namátkově kontrolováno, popř. poté projednánv závady o Problematika pozitivních a dobrých vztahů musí být brána stále na zřetel o Daří se udržet velmi dobrou úroveň vedení personální, platové, spisové a archivační činnosti o Projekt EU naplněn k o Prezentace školy na webových stránkách, Novinkách o Nedaří se naplňovat plán kontrolní činnosti 3) EKONOMIKA A MATERIÁLNÍ OBLAST o Snaha efektivního čerpání prostředků ze státního rozpočtu trvá o Daří se zajistit efektivní a promyšlené zastupování za nemocné zaměstnance / neměnné OP a možnost vyplácení odměn/ o Podařilo obhájit navrhovaný rozpočet na provozní náklady o Podařilo se začlenit do rozpočtu požadavek na opravu střechy, zateplení MŠ a úpravu schodiště o Z rezervního fondu použity finance částečně na schodiště, malby ve staré budově, opravu zasíťování, nákup počítačových komponentů, výměnu dveří ve staré budově, na nákup kvalitního vysavač, interaktivní diaprojektor, úpravy ve vstupu do MŠ o Rovnoměrném poukazování financí na provoz školy o Pokračování v doplňkové činnosti/rozšíření i na prázdniny o Nezapojování se do projektů se spoluúčastí /nedostatek financí/ 4) PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ o Stálá podpora vzdělávání pedagogů školy, využito v rámci projektů vzdělávání sborovny/viz výroční zpráva / o Jazykové vzdělávání všech učitelů 1. stupně se neuskutečnilo kvůli nezájmu pedagogů o Plán dovolených a DVVP zpracován 5

6 o Nebyly v rámci přímé činnosti pedagogů navýšeny hodiny nad rámec stanovené přímé vyučovací povinnosti/hodiny navíc řešeny zkrácenými úvazky či dohodami/ o Využíváno zkrácených úvazků z důvodu zajištění kvalifikované výuky /Ch, 1.stupeň/ 5) KOMUNIKACE ŠKOLY S VEŘEJNOSTÍI o Dobrá komunikace s obcí a ostatními organizacemi v obci o Nedaří se více vtáhnou rodiče do života školy/pouze pasivní návštěvníci o Akce pro veřejnost opět hojně školou organizovány/viz VZ o Pravidelná prezentace činnosti školy v Novinkách, podařilo se uspokojivě pracovat na webových stránkách školy, obecní rozhlas o Otevřená škola pro rodiče a veřejnost/dny otevřených dveří, ples, karneval, kulturní akce, zájmové činnosti, spolupráce s Krákorkou práce, dějepisné výstavy nejen pro žáky, ale i pro veřejnost /, možnost návštěv školy ve vyučování během celého školního roku o Organizace plenární schůze s přizvaným psychologem PhDr. Zdeňkem Kulhánkem o Zajišťování donášky obědů pro nemocné občany a vaření obědů pro ostatní zájemce z řad občanů o Úklid obce, sběr papíru o Spolupráce s knihovnou/besedy, vzdělávací program pro děti o Kulturní akce/spoz,karneval a ples s programem, výstavky 6

7 3. PROGNÓZA A CÍLE A) Výchovně vzdělávací proces dobrá kvalita pedagogické a výchovné práce udržet kvalitu výuky cizích jazyků podpora DVPP /důraz na IKT, Cj, důraz na vzdělávání celé sborovny/ snaha o stálé systematické využívání nových IKT při výuce, zapojení všech pedagogů/ snaha zajistit systematické využívání PC žáky ve třídách využívat efektivně při výuce nově vybudované odborné učebny udržet úroveň práce s integrovanými žáky spolupráce v oblasti prevence sociálně patologických jevů a Centrem PONORKA / celoroční aktivity ve všech ročnících/a Portimem práce s talentovanými žáky /olympiády, individuální úkoly, příprava na studium výběrových škol/ spolupráce a kreativita pedagogů, znovu začleňovat vzájemné a zvací hospitace udržet školu bez větších kázeňských problémů, zpracovat systém prevence rizikových jevů spolupráce s PPP a SPC pokračovat v činnosti školy dle pravidel začlenění naší školy do sítě Škol podporujících zdraví, připravit zprávu za tříleté období a obhájit zařazení do SZŠ, postupné předávání agendy nově určenému pedagogovi zaměřit se na využívání motivujících a rozmanitých metod při práci se žáky u všech vyučujících využívat praktických, názorně-demonstračních, motivačních a aplikačních metod ve výuce, které podporují zájem dětí o vzdělávání, zavádět metody podporující rozvoj praktických dovedností a celoživotního učení podporovat aktivní učení žáků/objevování, experiment, řešení problémů, kritické myšlení/ podporovat pedagogickou interakci a vzájemnou komunikaci mezi účastníky vzdělávacího procesu/učitel-žák, žák-žák,učitel-učitel/ snaha o postupné zavádění kompetencí do výuky neustálá snaha přeměňovat pasivní žáky na aktivní spolutvůrce vyučovacích hodin, podporovat dětskou a žákovskou kreativitu a samostatnost soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků, k tomu využívat efektivní formy práce a vyučovací metody klást důraz na zpracování kritérií a zvolených metod pro hodnocení každého žáka a jeho potencionality uplatňovat individuální přístup při hodnocení se zřetelem na individualitu a specifické potřeby každého žáka, motivaci 7

8 prostřednictvím hodnocení včetně hodnocení individuálního pokroku žákem samotným začlenit ve velké míře ekologickou výchovu, která je jednou z priorit ŠVP, pokračovat v práci v projektech GLOBE, Les ve škole apod., využívat venkovní učebny a naučných tabulí udržet množství nabídky mimoškolních aktivit a školní tradiční akce pokračovat ve spolupráci se Školním parlamentem a se zástupci rodičů spolupráce vedení školy a školské rady, připravit nové volby do ŠR stabilní dobrá práce třídních učitelů využívat výsledků evaluace a autoevaluace pro každodenní práci a při práci se ŠVP v rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny efektivně využívat zmodernizovaného vzdělávacího prostředí školy v souvislosti s realizací projektů dotovaných z EU dbát na propojenost s MŠ, organizace společných aktivit, vzájemná znalost ŠVP pokračovat v kvalitní práci s tématem holocaustu zaměřit se na rozvoj a podporu zvyšování úrovně v jednotlivých gramotnostech začleňovat i nadále problematiku finanční, informační a etické gramotnosti do výuky v rámci výchovy k volbě povolání zařadit více exkurzí do podniků, v rámci zhodnocení schopností a studijních předpokladů žáků propagovat učňovské školství stát se v rámci projektu EU partnerskou školou s gymnázia a SŠT/ zaměření na rozvoj technických dovedností/ pokračovat ve sportovních aktivitách využívat nabídek na srovnávací testování žáků, či stávajících testů z plošného testování 5. a 9. ročníků zaměřit se v MŠ na správnou výslovnost promyšlená práce ve ŠD, zpracování celoroční hry, zvládnout organizačně činnost dvou oddělení B) Organizační oblast snaha udržet nebo zvýšit stávající počet žáků v řízení a vedení lidí uplatňovat přístupy a metody práce, které zajišťují nejvyšší efektivitu finančně rozlišit aktivní přístup zaměstnanců k chodu školy odpovědnost třídních učitelů za správnost a aktualizaci školní matriky zajistit dle metodického pokynu utajování osobních údajů žáků a zaměstnanců školy dbát na dodržování BOZ a pravidel PO 8

9 sestavovat týdenní, měsíční a roční plány, dbát na jejich plnění, popř. zhodnocení jejich plnění /roční plány/ organizovat efektivní provozní porady zajistit důsledné dodržování dozorů a dohledů dle zpracovaného metodického pokynu vytvářet dobré pracovní podmínky a příznivou, pozitivní atmosféru pro práci zaměstnanců a vzdělávání žáků promýšlet a zpracovat systém hodnocení a autoevaluace zkvalitnit plnění kontrol a hospitačního plánu pokračovat v dobré úrovni vedení personální, platové, spisové a archivační činnosti využívat možností vyhlášených projektů a grantů na získání financí na rozvoj školy/evvo, Zdravá škola, primární prevence atd./ obnovit pokračování práce dle zásad projektu Řešení vrstevnických vztahů využívání prostor u školy veřejností na základě dohody s obcí systematická a pravidelná péče o venkovní prostory vypracovat systém kontrol práce provozních zaměstnanců dbát na pořádek v šatnách, kabinetech a učebnách C) Ekonomika a materiální oblast efektivní čerpání prostředků ze státního rozpočtu a snaha pokračovat v dobré mzdové politice zajistit efektivní a promyšlené zastupování za nemocné zaměstnance dbát na efektivní a úsporné využívání financí na provozní náklady snaha o zvýšení rozpočtu na provozní náklady /řešení havarijního stavu-plíseň, střecha, atd.,vybavování školy, energie, čisticí prostředky atd./ pokračovat v doplňkové činnosti propagovat ve spolupráci se sokolovnou možnost celoročního stravování ve školní jídelně snažit se s obcí výhledově vyřešit zlepšení podmínek pro tělesnou výchovu v sokolovně oprava plotu kolem zahrady MŠ/havarijní stav/ jednat o vymalování školy/ nutné dle vyhlášky o provozních podmínkách a dle aktuálního stavu ve škole/ úprava vstupního prostoru v MŠ D) Personální zajištění podporovat vzdělávání pedagogů, využívat vzdělávacích aktivit pro sborovnu zpracovat plán dovolených a plán DVPP snaha nezvyšovat hodiny přímé činnosti pedagogů nad rámec stanovené přímé vyučovací povinnosti 9

10 nástup nové vedoucí učitelky v MŠ využívání zkrácených úvazků z důvodu zajištění kvalifikované výuky klást důraz na systematickou, soustavnou práci TU zvýšit pocit zodpovědnosti u TU za bezchybné a úplné doplňování údajů do školní matriky E) Komunikace školy s veřejností neustále upevňovat přesvědčení občanů a zastupitelů všech obcí o důležitosti školy zkvalitňovat spolupráci s rodiči se snahou více je vtáhnout do života školy pořádat Dny otevřených dveří, výstavky prací žáků neustále prohlubovat dobrou spolupráci s OÚ, MŠ a ostatními organizacemi v obci pořádat kulturní vystoupení pro veřejnost prezentovat činnost školy v tisku, občasníku, webových stránkách organizovat úklid obce, podílet se na její upravenosti pravidelná účast řš na jednání zastupitelstva účast školy na akcích obce 10

11 HLAVNÍ KLÍČOVÉ OBLASTI ZKVALITNIT ČINNOST A PROSTŘEDÍ V MŠ, ZAMĚŘIT SE NA SPOLUPRÁCI SE ZŠ PŘÍPRAVA NA OBHAJOBU ZAŘAZENÍ ŠKOLY DO SÍTĚ ZDRAVÝCH ŠKOL A VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU NA DALŠÍ OBDOBÍ EVVO SOUČÁST ŽIVOTA ŠKOLY VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY A ZKVALITNĚNÍ SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ SNAHA ZÍSKAT DOTACE NA OBMĚNU PC A NA OPRAVY STARÉ BUDOVY ZKVALITNIT ČINNOST A PROSTŘEDÍ V MŠ, ZAMĚŘIT SE NA SPOLUPRÁCI SE ZŠ změna vedoucí učitelky podporovat interakci a vzájemnou komunikaci mezi účastníky předškolního vzdělávání a rodinou dítěte kontrola a aktualizace dokumentace postupná modernizace vybavení důraz na estetické vybavení MŠ zaměřit se na systematickou spolupráci se ZŠ snaha získat dotace na zlepšení vybavení školní zahrady promyšlený a efektivní systém vzdělávání zpracování představ rozvoje MŠ důraz na spolupráci se zákonnými zástupci dětí zlepšení image školy na veřejnosti zajistit efektivní provoz MŠ 11

12 PŘÍPRAVA NA OBHAJOBU ZAŘAZENÍ ŠKOLY DO SÍTĚ ZDRAVÝCH ŠKOL A VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU NA DALŠÍ OBDOBÍ průběžně připravovat hodnotící zprávu za tříleté období vypracování projektu na další období zařazení školy do SZŠ úzká spolupráce mezi členy pedagogického sboru a koordinátorem EVVO pravidelně sledovat novinky z KÚ a SÚZ EVVO SOUČÁST ŽIVOTA ŠKOLY kontrola naplňování výstupů v oblast EVVO dle ŠVP organizace celoškolních projektů/např. Den Země / propojenost problematiky EVVO s cíli naší Zdravé školy/koordinace plánů a aktivit/ kvalitní práce koordinátorky založená na spolupráci se všemi zaměstnanci školy, zapojovat i MŠ dokumentace aktivit ve školní kronice a prezentace na webových stránkách propagace a prezentace činnosti mezi veřejností a rodiči snažit se působit na ekologické myšlení žáků vhodně zařazovat výuku v terénu či na školním pozemku, využívat venkovní učebnu a panely zařazovat do výuky praktické poznávání rostlin a živočichů nadále organizovat návštěvy ve středisku ekologické výchovy ve velkém Meziříčí dle vhodnosti a finančních možností se zapojovat do projektů a kurzů s ekologickou tématikou/např. Dovednosti pro terénní vzdělávání/ zpracovat projekty se snahou získat finanční prostředky na zkvalitnění práce učitelů a zlepšení prostředí školy účastnit se tradiční přírodovědné soutěže Jeřabinka a biologické olympiády zabezpečit třídění odpadů pokračovat ve sběru pomerančové a citrónové kůry pokračovat ve sběru víček od PET lahví, sběru papíru využívat vhodně nabídek na DVPP s ekologickou tématikou VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY A ZKVALITNĚNÍ SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ příprava písemných podkladů pro volby členů ŠR zajistit v předstihu informace pro zákonné zástupce vytipovat vhodné kandidáty pro volby zajistit bezproblémový průběh voleb členů do ŠR informovat o výsledcích voleb 12

13 SNAHA ZÍSKAT DOTACE NA OBMĚNU PC A NA OPRAVY STARÉ BUDOVY systematicky sledovat vhodné vyhlášené projekty s cílem získat finance na obnovu PC snaha přesvědčit obec o nutnosti stavebních úprav na staré školní budově / střecha, obložení, okna, plíseň../ 5. ORGANIZACE ŠKOLY I. VEDENÍ ŠKOLY Funkce Jméno Předmět, třída,hodiny Ředitelka školy Mgr. Jana Vavřínková Čj/8/5,SČj/8/1,Ov/6/1 Zástupce ŘŠ Mgr. Stanislava Tomková D/6,7,8,9/8, Vv/8/1, Nj/8/2 II. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI a) pracovní smlouvy Jméno Přímá činnost Předmět, třída, počet hodin Mgr. Ilona FŇUKALOVÁ ročník 21, Hv /1.+3./ 1 Věra MIFKOVÁ ročník 18, Aj/4/ 3 Mgr. Pavla PROKOPOVÁ ročník 18, Hv/6,7,8,9/ 4 Mgr. Alena KUNCOVÁ 8 Vl /4,5/2, Pr/1,2/2, Vv /1,2,4,5/ 3, Dv /5/ 1 Mgr. Jitka DOLEŽALOVÁ 22 Čj /6,7,9/ 12, Aj /7,8,9/ 9, Ak /7/1 13

14 Mgr.Štěpán PROKOP 22 Z /6,7,8,9/ 7, Ov /7,9/2, Aj/3,5,6/ 9 Tv /6,7,8,9/ 4 Ing.Dagmar JAITNEROVÁ 14 Ch /8,9/ 4, Sp /6,7,9/3, Vv /6,7,9/5 Vz /9/1 1 výchovný poradce Mgr. Věra Blažíčková 22 M /7,9/ 9, Fy /6,7,8,9/ 7, IKT/4,5,7,9/4 2 metodik ICT Mgr. Marie JUDOVÁ 22 M /6,8/10, EPř /6,7,8,9/ 7, CvM /6/ 1, Vz/6,8/ 2, Epr/6/ 1, Ov/8/ 1 b) dohody Bc. Markéta HANSLOVÁ 5 Nj /7,9/ 5 III. PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI Mgr. Peter TOMKA školník Jitka KRČÁLOVÁ účetní Iveta KUČEROVÁ uklízečka Naďa KARASOVÁ kuchařka, uklízečka Petra BENEŠOVÁ kuchařka, uklízečka Marie BARTOŠOVÁ vedoucí školní jídelny, kuchařka Lenka VAVEROVÁ kuchařka Jana ČERNÁ uklízečka 14

15 IV. MATEŘSKÁ ŠKOLA Bc. Věra VESELÁ vedoucí učitelka Hana ŠTEIDLOVÁ učitelka DiS. Jana HENZLOVÁ učitelka Petra LOJKOVÁ uklízečka V. ŠKOLNÍ DRUŽINA Jana SPĚVÁČKOVÁ vychovatelka Jana POSPÍCHALOVÁ vychovatelka VI. ČINNOST PEDAGOGŮ NAD ÚVAZKY Mgr. Ilona FŇUKALOVÁ TU 3. ročník příspěvky do novinek pokladna SRPŠ kroužek dyslektický kroužek taneční kabinet l. stupně kulturní referent 1.stupně Věra MIFKOVÁ TU 1. a 2. ročníku kabinet cizích jazyků zápisy z porad Zdravá škola kroužek anglického jazyka kroužek aerobik Mgr. Pavla PROKOPOVÁ TU 4. a 5. ročníku kabinet Hv,Tv správce hřiště kronika dopravní výchova 15

16 sportovní kroužek Mgr. Alena KUNCOVÁ výzdoba školy sborovna kroužek keramický Mgr. Stanislava TOMKOVÁ ZŘŠ kabinet Vv, D učebna Z, D bufet TU 8. ročník výzdoba /nástěnka u bufetu/ květiny Mgr. Štěpán PROKOP kabinet Z, Ov sportovní referent Mgr. Jitka DOLEŽALOVÁ školní a žákovská knihovna TU 7. ročníku kabinet ČJ kulturní referent čtenářská gramotnost Mgr. Marie JUDOVÁ TU 6.ročník EVVO květiny učebna EPř kabinet EPř finanční gramotnost Mgr. Věra BLAŽÍČKOVÁ kabinet fyziky, Pc, M TU 9. ročníku učebna fyziky, Pc kroužek matematiky informační, finanční gramotnost Ing. Dagmar JAITNEROVÁ kabinet Ch cvičná kuchyň, Sp, Rv prevence sociálně patologických jevů VII. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Mgr. Jana MIŠKOVSKÁ náboženství 16

17 VIII. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 6. ročník Ekologická praktika Cvičení z matematiky 7. ročník Anglická konverzace 8. ročník Seminář z českého jazyka IX.NABÍDKA KROUŽKŮ dyslektický keramický matematický anglický jazyk sportovní aerobik taneční X. ŠKOLNÍ PARLAMENT 3. ročník 4. a 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Anna Zapletalová Magdaléna Cempírková Miroslava Uzlová Lucie Mrkvičková Adéla Dvořáková Radek Synek Anna Freyová Zbyněk Zlesák Adéla Blažíčková Jan Danihel Alžběta Kabrdová Jiří Nedvěd 6. PLÁN ŠKOLNÍCH VÝLETŮ A EXKURZÍ Ročník Exkurze Školní výlet Organizuje Programy k EVVO /Horní Krupá/ Fň, Mf, Pr, Ku 17

18 Besedy v MK, OK Divadelní předplatné Hasiči Jihlava Praha,Znojmo Fň, Mf, Pr Fň,Mf,Pr Fň, Mf Pr 6. Divadelní předplatné Besedy v OK a MK Fyzika hrou Rašeliniště Louky u Černého lesa 7. Divadelní předplatné Besedy v MK,OK Muzeum Třebíč Fyzika hrou Rašeliniště Cesta do pralesa Toulovcovy maštale Do Do Bl Ju Ju Do Do To Bl Ju JU Do 8. Zelená hora Úřad práce Žďár n.s. Divadelní předplatné Besedy v OK,MK Muzeum VHÚ Praha Muzeum Polná Regionální muzeum Šlakhamr Hamry Vysočina To Ja Do Va To To To To To 9. Besedy v OK,MK Divadelní předplatné Festival vzdělávání Moučkův dům Regionální muzeum Muzeum energetiky Do Do Ja To To Bl 18

19 Exkurze k volbě povolání Počátky Bl 7. VĚTŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE Název akce Zodpovídá Termín Hodnocení Poznáváme les Fň průběžně Les ve škol Ju průběžně Den jazyků Do,Mf září Preventivní programy Ja průběžně Startovací kurz Ja, Ju září Mrkvový den 1.stupeň říjen Zoo křížemi krážem Pr říjen Zelená hora, výstava To říjen Celoroční projekt: 1. stupeň průběžně Dětská práva Zdravé zuby Normální je nekouřit Projekt Kdo jiný To průběžně Kampaň EAZA Ju 2.pololetí Mikulášská nadílka Bl prosinec Vánoce ve škole vyučující prosinec Globe Ju průběžně Recyklohraní Ju průběžně Podzimní a jarní úklid v vyučující říjen obci duben Karneval Va únor Moje oblíbená kniha 1.stupeň únor Vítání jara 1.stupeň březen Sběr papíru To září, duben 19

20 Sběr víček od PET lahví Ja průběžně Sběr baterií,dobného Ju průběžně elektrozařízení, mobilů Sběr pomerančové kůry Ju průběžně Den Země Ju duben Dopravní hřiště Pr září,květen Velikonoční den 1.stupeň duben Výstava krasliv 1.stupeň duben Den dětí TU červen Vyřazování žáků 9. Bl červen ročníku Pohádkový les Bl červen Spaní ve škole 1. stupeň červen 8. PLÁN SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD Název soutěže, olympiády Olympiáda z českého jazyka Olympiáda z anglického jazyka Olympiáda z biologie Olympiáda z matematiky Olympiáda z dějepisu Olympiáda ze zeměpisu Olympiáda z fyziky Sportovní soutěže Dopravní soutěž Výtvarné soutěže Recitační soutěž Bobřík informatiky Pohár vědy Jeřabinka Klokan, Pythágoriáda Organizuje Do Do Ju Ju,Bl To Št Bl Št, uč.1.stupně Pr 1. stupeň, To,Ku,Ja Do, 1.stupeň Bl Bl Ju Ju,Bl 20

21 Plán práce ZŠ a MŠ Polnička na školní rok 2014/2015 byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 26.srpna 2014 Jednotlivé oblasti plánu jsou podrobněji rozpracovány v individuálních plánech určenými pedagogy. Polnička dne 26.srpna 2014 Mgr. Jana Vavřínková ředitelka školy 21

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní oblasti: 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - stát se místem, kde žáci naleznou možnost

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, 696 35 Dambořice

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, 696 35 Dambořice NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace ADRESA: Farní 466, 696 35 Dambořice ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: 102391211 REDIZO: 60015588789 IČO: 70995711 EMAIL: zsdamborice@seznam.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Základní škola Videčská

Základní škola Videčská Základní škola Videčská Rožnov p. R., příspěvková organizace ul. Videčská č. 63 756 61 Rožnov pod Radhoštěm tel.: 571757711 fax: 571757710 e mail zsvidecska@zsvidecska.cz www.zsvidecska.cz Koncepce školy

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH ZLEPŠENÍ PODMÍNEK A KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více