Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče"

Transkript

1 Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní diagnostické péče (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 822, 222, 820)

2 OBSAH: 1. OBECNÁ ČÁST Pojmy Postup při uzavírání smlouvy (popis činností) Zásady pro výběr smluvních partnerů Doklady potřebné pro uzavření smlouvy Výběrové řízení TYPOVÁ SMLOUVA PRO AMBULANTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ DIAGNOSTICKOU PÉČI ZÁSADY PRO VÝBĚR SMLUVNÍCH PARTNERŮ V SEGMENTU POSKYTOVATELŮ AMBULANTNÍ DIAGNOSTICKÉ PÉČE Speciální kritéria pro segment poskytovatelů diagnostické péče Laboratorní péče Radiodiagnostická péče Doklady potřebné pro zpracování vstupních formulářů přílohy č. 2 smlouvy Doložení splnění požadavků odborné a specializované způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb NEPODKROČITELNÉ MEZE JEDNOTLIVÝCH LABORATORNÍCH OBORŮ Nepodkročitelné meze odbornosti 222 transfúzní lékařství personál, vnitřní kontrola kvality, externí hodnocení kvality Nepodkročitelné meze odbornosti 801 klinická biochemie personál, vnitřní kontrola kvality, externí hodnocení kvality schváleno výborem ČSKB dne Nepodkročitelné meze odborností 802 lékařská mikrobiologie, 804 lékařská parazitologie, 805 lékařská virologie a 822 laboratoř lékařské mykologie personál, externí hodnocení kvality Nepodkročitelné meze odbornosti 807 patologická anatomie a 823 laboratoř patologie personál, vnitřní kontrola kvality, externí hodnocení kvality Nepodkročitelné meze odbornosti 812 laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv personál, vnitřní kontrola kvality, externí hodnocení kvality Nepodkročitelné meze odbornosti 813 laboratoř alergologická a imunologická personál, vnitřní kontrola kvality, externí hodnocení kvality Nepodkročitelné meze odbornosti 814 laboratoř toxikologická personál, vnitřní kontrola kvality, externí hodnocení kvality Nepodkročitelné meze odbornosti 815 laboratoř nukleární medicíny personál, vnitřní kontrola kvality, externí hodnocení kvality Nepodkročitelné meze odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky - personál, vnitřní kontrola kvality, externí hodnocení kvality Nepodkročitelné meze odbornosti 817 klinická cytologie personál Nepodkročitelné meze odbornosti 818 laboratoř hematologická - personál, vnitřní kontrola kvality, externí hodnocení kvality

3 5. DOPORUČENÉ SDÍLENÍ JEDNOTLIVÝCH KÓDŮ VÝKONŮ LABORATORNÍCH ODBORNOSTÍ PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY Formuláře typu B Metodický návod k vyplňování datového obsahu formulářů přílohy č. 2 ke Smlouvě o poskytování zdravotní péče pro pracoviště diagnostické péče (smluvních odborností , 806, 807, 809, , 222, 820) Společné zásady: Údaje vyplňované ve formuláři typu B Metodický návod k vyplňování údajů ve formulářích typu B

4 PŘÍLOHY: 1. Protokol o schválení typové smlouvy 2. Vzor typové smlouvy pro ambulantní zdravotnická zařízení poskytující diagnostickou péči pro ZZ, která doposud neměla smlouvu s VZP uzavřenu 3. Vzor přílohy č. 2 vstupní formuláře typu B 4. Dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče vzdálený přístup radiologa 4

5 1. OBECNÁ ČÁST 1.1. Pojmy Odborná a specializovaná způsobilost lékařů Zákon č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 95/2004 Sb. ), rozlišuje v ust. 4 a 5 odbornou a specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře. Odborná způsobilost se získává absolvováním nejméně šestiletého prezenčního studia v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství. Výkon povolání s odbornou způsobilostí lze vykonávat pouze pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí dle 2 písm. f) cit. zákona se rozumí výkonem povolání pod odborným dohledem výkon činností v rozsahu stanoveném lékařem oprávněným vykonávat povolání samostatně; tyto činnosti stanoví vláda nařízením. Tento prováděcí předpis k zákonu k nebyl vydán. Zákon neupravuje, jakou dobu musí být lékař se specializovanou způsobilostí fyzicky přítomen v ordinaci a není proto zákonný podklad mu to stanovit je to jednoznačně jeho odpovědnost. Rozsah odborného dohledu je v zákoně definován pouze rámcově, platí však povinnost zaměstnavatele dle Smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče poskytovat zdravotní péči pracovníky způsobilými k výkonu povolání podle zákona a je jeho odpovědností, resp. jeho managementu a konkrétního zdravotnického pracovníka, jak zhodnotí konkrétní situaci na konkrétním pracovišti a u konkrétního člověka. K problematice odborného dohledu je dále uvedeno následné doporučení ČLK: Doporučení představenstva ČLK č. 1/2007 k výkonu dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí nad lékaři s odbornou způsobilostí Čl. 1 Toto doporučení se vztahuje k provádění odborného dohledu lékaře se specializovanou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání lékaře nad lékařem s odbornou způsobilostí dle zákona č. 95/2004 Sb. Čl. 2 Lékař, který má pouze odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, může toto povolání vykonávat jen v rozsahu činností stanoveném v rámci odborného dohledu lékařem se specializovanou způsobilostí. Čl. 3 Lékař s odbornou způsobilostí, který povolání lékaře vykonává po dobu kratší než 24 měsíců, by měl být trvale pod bezprostředním osobním dohledem lékaře s příslušnou specializovanou způsobilostí. Čl. 4 5

6 Lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí vykonávající odborný dohled nad lékařem s odbornou způsobilostí, který vykonává povolání lékaře déle než 24 měsíců, by měl být v době výkonu lékařského povolání tímto lékařem nepřetržitě k dispozici pro telefonické konzultace a měl by být schopen dostavit se k osobnímu provádění odborného dohledu nejdéle ve lhůtě 30 minut od chvíle, kdy k tomu byl lékařem s odbornou způsobilostí vyzván. Čl. 5 Lékař se specializovanou způsobilostí by měl současně provádět odborný dohled pouze nad a) jedním lékařem s odbornou způsobilostí, který povolání lékaře vykonává po dobu kratší než 24 měsíců, b) dvěma lékaři s odbornou způsobilostí, pokud vykonávají povolání lékaře po dobu delší než 24 měsíců. Toto doporučení bylo projednáno a schváleno představenstvem ČLK dne a nabývá účinnosti dnem a VZP ČR jej bude akceptovat. Odborná způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu na základě Certifikátu dle vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SZV ) nositel výkonů L2 Symbol L2 se dle novely Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami platné od 1. ledna 2010, použije také u lékařů, kteří doposud nesplnili podmínky absolvování základního kmene, avšak nejpozději do byli zařazeni do specializačního vzdělávání. Bez odborného dohledu může lékař s odbornou způsobilostí na základě certifikátu o absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru, který vydalo ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, vykonávat činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. Pověřená organizace je univerzita, právnická osoba zřízená ministerstvem nebo jiná právnická osoba, která vykonává činnosti na základě zákona č. 95/2004 Sb. a smlouvy; za univerzitu se považuje vysoká škola univerzitní, která uskutečňuje příslušný akreditovaný zdravotnický magisterský studijní program a která vykonává činnosti na základě cit. zákona a smlouvy. Specializovaná způsobilost lékaře se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou, na jejím základě je lékaři vydán ministerstvem diplom o specializaci v příslušném specializačním oboru. Součástí specializačního vzdělávání je absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru. Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání podle vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů, které jsou uveřejňovány po schválení ministerstvem ve Věstníku MZ ČR. Zvláštní odborná způsobilost Dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SZV ) u nositelů výkonů S3 - zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru (ZPBD s příslušnou specializací) nebo zvláštní odbornou způsobilostí 6

7 Zvláštní odborná způsobilost pro vymezené činnosti (které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost) se získává absolvováním certifikovaného kurzu, což je dle 61 novely zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 96/2004 Sb. ), forma vzdělávání podle vzdělávacího programu. Certifikovaný kurz provádí pouze pracoviště, která pro tyto účely získala akreditaci MZ ČR. Certifikovaným kurzem však nelze nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. O úspěšném absolvování certifikovaného kurzu vydá akreditované zařízení certifikát a to na tiskopisu poskytnutém Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě žádosti akreditovaného zařízení. V certifikátu jsou uvedeny činnosti, k nimž absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu, včetně vymezení činností, které jsou poskytováním zdravotní péče. Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen Registr) Vznik Registru je dán zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, vedení Registru delegovalo MZ ČR na Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) Brno. V Registru jsou zpracovávány údaje, které slouží k vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a jejich držitelé jsou zapsání do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu je upraveno v ustanoveních zákona č. 96/2004 Sb. Vydává se na období 6 let - přesné datum počátku a konce jeho platnosti lze zjistit v on-line náhledu na nebo Jiní odborní pracovníci Jsou to podle ustanovení 43 zákona č. 96/2004 Sb. pracovníci provádějící činnosti, které přímo souvisejí s poskytováním zdravotní péče a mohou je vykonávat pouze pod odborným dohledem nebo přímým vedením v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem, tj. vyhláškou MZ ČR č. 424/2004 Sb. a jako zaměstnanec zdravotnického zařízení. Jedná se o psychologa, logopeda, absolventa studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření, absolventa studijního oboru přírodovědného zaměření, absolventa studijního oboru elektrotechnického zaměření a absolventa studijního oboru sociálního zaměření. Výklad MZ ČR tzv. dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu činnosti bez odborného dohledu nad pracovníkem, který toto osvědčení nemá (uveřejněno na dle zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních (dále jen zákon č. 96/2004 Sb. ): Zdravotnický pracovník, který nezískal Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, vykonává jen ty činnosti, ke kterým je způsobilý a které jsou uvedené v příslušném vyhlášky 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti 7

8 zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků (dále jen vyhláška č. 424/2004 Sb. ) a to v rozsahu činností stanovených v náplni práce a v souladu s pokyny nadřízeného pracovníka. Tyto činnosti vykonává za dosažitelnosti rady a pomoci dohlížejícího zdravotnického pracovníka a v rozsahu, který mu tento zdravotnický pracovník určí. Odborný dohled jsou způsobilí poskytovat pouze ti zdravotničtí pracovníci, kteří jsou způsobilí k výkonu konkrétních činností, na které dohlížejí, bez odborného dohledu. Je nezbytné, aby o skutečnosti, že mají pod dohledem dalšího pracovníka, dotyční věděli. A naopak, je nezbytné, aby nesamostatný pracovník věděl, kdo na něj v danou chvíli dohlíží, na koho se tedy může obracet se svou žádostí o radu a pomoc. Otázkou je, jaká je konkrétní časová nebo místní dostupnost, aby byla zajištěna dosažitelnost rady a pomoci. V praxi to znamená stanovení zejména určení, jak rychle se může rozvinout nepředvídatelná komplikace či zhoršení zdravotního stavu u pacientů vzhledem k druhu poskytované péče, ale i zvážení časové kapacity dohlížejícího pracovníka. V určitých případech, kdy nehrozí akutní nebezpečí (např. u klinické logopedie nebo větší části činností nutričních terapeutů), může být odborný dohled vykonáván po telefonu. Jindy je nezbytná dostupnost v budově, v některých případech (např. intenzivní péče) může být i téměř shodná s přímým vedením (tj. je nezbytná stálá přítomnost dohlížejícího). Úpravu poskytování odborného dohledu a přímého vedení doporučujeme stanovit interním předpisem, a to po diskusi se všemi zdravotnickými pracovníky, včetně lékařů. Výklad MZ ČR ve věci možnosti zdravotnického pracovníka, který nemá osvědčení k výkonu zdravotnického povolání, pracovat ve zdravotnictví a k možnosti lékaře vykonávat odborný dohled nad zdravotnickým pracovníkem, který nemá osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (uveřejněno na Ve zdravotnictví lze samozřejmě pracovat i bez osvědčení (vždyť existuje celá řada profesí, které své povolání vykonávají pouze pod odborným dohledem a osvědčení tedy získat ani nemohou), nicméně je to možné pouze pod odborným dohledem. Dle 4 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., se za výkon povolání pod odborným dohledem považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. V praxi to obvykle funguje tak, že pokud v ordinaci pracuje sestra bez osvědčení, dohlíží na ni sestra z vedlejší ordinace, která držitelkou osvědčení je. V rozsahu léčebných a diagnostických činností (tj. činností, ke kterým je lékař způsobilý) může poskytovat odborný dohled také lékař, samozřejmě za předpokladu, že je sám způsobilý k samostatnému výkonu povolání. Souběh Souběhem rozumíme poskytování zdravotní péče jedné fyzické osoby (nositele výkonu, jmenovitě uvedeného ve smlouvě) ve více ZZ (IČO). Souběh úvazků je možný do maximální výše 1,4 za předpokladu, že je fyzicky realizovatelný, tj. lékař má čas na přesun mezi pracovišti (nelze tolerovat situaci, kdy 8

9 pracovník v jednom čase pracuje na dvou či více místech). Akceptujeme souběh maximálně na dvou pracovištích různých zdravotnických zařízení (výjimečně lze v odůvodněných případech akceptovat souběh na třech takových pracovištích). Do souběhu se nezapočítávají služby v rámci ZZS, ÚPS a LSPP. Platnost Osvědčení ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe Dnem 2. dubna 2009 uplynula zákonem č. 95/2004 Sb., stanovená lhůta 5-ti let pro přiznání specializované způsobilosti na základě atestace 1. stupně a doplnění praxe nebo atestace 1. stupně a licence ČLK + 5 let ze 6 let nepřetržitého výkonu povolání. Dle přechodných ustanovení zákona č. 95/2004 Sb. čl. V., bod 2. mají specializovanou způsobilost osoby, kterým Česká lékařská komora vydala do 17. dubna 2004 osvědčení k výkonu soukromé lékařské praxe; na tyto osoby se nevztahuje povinnost doplnění odborné praxe ve smyslu 44 odst. 1 věty šesté zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V tomto segmentu se týká klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, radiologie a zobrazovací metody, patologické anatomie Po 2. dubnu 2009 bude možnost získat specializovanou způsobilost pouze řádným složením atestační zkoušky. Funkční licence ČLK SP č. 12 Podmínky k výkonu odborných diagnostických a léčebných metod, k výkonu funkce školitele pro lékařský výkon a k akreditaci pracoviště pro školení v lékařských výkonech - funkční licence Př. č. 1 SP 12 Seznam odborných a diagnostických metod Bližší podrobnosti viz sekce Legislativa ČLK Stavovské předpisy. Na je možno zjistit seznam nositelů funkční licence F 017 kolposkopická expertíza, kteří jsou oprávněni provádět výkony: 63063, 63533, 63534, 63537, 63539, 63540, ISO 9001 ISO je zkratka názvu International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci, se sídlem ve Švýcarsku)), která je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů členů ISO a jejím cílem je stanovovat mezinárodní požadavky pro Systém řízení jakosti. Představitelem ČR je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ Požadavky normy ISO 9001 se týkají systému řízení kvality, poskytují návod k vypracování a uplatnění efektivního systému managementu kvality. Management jakosti a prokazování jakosti nejsou závazné, ale pouze doporučující a obsahují soubor minimálních požadavků, které musí být v organizaci zavedeny. Pokud je zdravotnické zařízení držitelem certifikátu ISO 9001 znamená to, že systém řízení ZZ je uspořádán tak, že splňuje požadavky normy a existuje vysoká záruka stálosti kvality jeho služeb. 9

10 Certifikát vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem zaručuje, že systém řízení jakosti je zaveden, dokumentován a používán v souladu s požadavky normy ISO Postup při uzavírání smlouvy (popis činností) Pro uzavírání smluv platí tyto zásady: Jedno ZZ (IČO) bude mít v rámci jedné KP VZP ČR a jednoho segmentu zpravidla jen jednu smlouvu. Ve výjimečných případech, kdy je to z provozních důvodů na straně zdravotnického zařízení nebo na straně VZP ČR potřebné a vhodné, lze mít s jedním ZZ (IČO) i v rámci segmentu uzavřeno více smluv. Jedno ZZ (IČO), jde-li o poskytovatele, který poskytuje zdravotní péči ve více segmentech, bude mít v rámci KP VZP ČR zpravidla tolik smluv, v kolika segmentech poskytuje zdravotní péči pro každý segment (smlouvu) bude přiděleno samostatné IČZ. Při prodeji praxe či změně právní subjektivity lze ponechat stejné IČZ. Tento postup je výhodný zejména tam, kde má VZP zájem zachovat historii smluvního vztahu a referenční hodnoty. V případě, že ZZ má pracoviště ve více okresech, rozhodne ředitel KP VZP ČR, v rámci kterého ÚP VZP ČR bude smlouva uzavřena a plněna. V případě, že pracoviště daného ZZ jsou ve více krajích, mohou se ředitelé těchto KP VZP ČR dohodnout, že takové ZZ bude smluvně zabezpečovat jedna z KP VZP ČR. V případě nedohody ředitelů KP VZP ČR uzavřou s daným ZZ samostatnou smlouvu obě KP VZP ČR. Smlouvy včetně příloh, jakož i dodatky ke smlouvám uzavírá (podepisuje) jménem VZP ČR ředitel KP VZP ČR nebo jím pověřený zaměstnanec KP/ÚP VZP ČR. Na vyžádání ZZ se pověřený zaměstnanec prokáže písemným pověřením ředitele KP VZP ČR k uzavírání smluv se ZZ, které bylo k tomuto účelu vydáno. Před podpisem smlouvy se k příloze č. 2 smlouvy Smluvené druhy zdravotní péče, odbornosti pracovišť a rozsah poskytované hrazené zdravotní péče vyjádří revizní lékař, určený ředitelem KP VZP ČR, včetně posouzení kvalifikace personálu pro nasmlouvanou péči (výkony) v souladu s právními předpisy. K uplatnění jednotného přístupu ve smluvní politice VZP ČR a vytváření stejných podmínek pro poskytovatele zdravotní péče jsou KP VZP ČR i odborné útvary Ústředí VZP ČR povinny postupovat podle platných právních předpisů, interních normativních aktů VZP ČR a metodických pokynů odborných útvarů Ústředí VZP ČR v rámci příslušných metodických bloků. Případnou odlišnost lze připustit v článku platební ujednání" při sjednávání formy a termínů předávání dokladů a v článku ostatní ujednání", který lze doplnit o ujednání dohodnutá mezi smluvními stranami s ohledem na lokální podmínky či specifika zdravotnického zařízení. KP VZP ČR sjednávají předkládání dokladů (vyúčtování) nejpozději do 15. dne v měsíci, KP VZP ČR Praha nejpozději do 17. dne v měsíci. 10

11 Smlouvy se uzavírají na dobu, která je v nich uvedena. V případě, že je smlouva uzavírána na dobu určitou, doplní se do vytečkované části datum, kdy uplyne doba účinnosti smlouvy (pozor, nezaměňovat s datem platnosti smlouvy). Smlouva je platná (platně uzavřená) ode dne podpisu smluvní strany, která smlouvu podepisovala jako druhá (ode dne akceptace smlouvy). Smlouva je účinná ode dne, na kterém se smluvní strany ve smlouvě dohodnou. Zpravidla je to 1. den měsíce následujícího po dni, kdy byla smlouva platně uzavřena. Pokud smlouva obsahuje automatickou prolongaci a jedna ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně jeden rok před uplynutím dohodnuté doby účinnosti, že nemá zájem o pokračování smluvního vztahu, musí být v aplikaci IS provedeno prodloužení účinnosti smlouvy o 1 rok. Při jednáních o typové smlouvě nebyla se zástupci poskytovatelů jednotlivých segmentů dohodnuta výše sankčních ujednání. VZP ČR si při jednáních vyhradila právo v individuálních případech, zejména jako předstupeň výpovědi smlouvy, sjednat sankční ujednání za porušení smlouvy v rozsahu uvedeném v článku 6 v příslušných rámcových smlouvách, vydaných vyhláškou č. 618/2006 Sb., o rámcových smlouvách. Ve výjimečných případech, kdy budou sankční ujednání (smluvní pokuta) sjednávána, bude třeba dohodnout sankce v takové výši, která bude dostatečným zajištěním smluvních ujednání a zároveň nebude likvidační. KP VZP ČR stanoví pro příslušné zdravotnické zařízení ve smyslu ustanovení 43b zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů lhůtu 30 kalendářních dnů pro přijetí návrhu Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče. Ředitel KP VZP ČR nebo jím pověřený zaměstnanec KP VZP ČR podepíše Smlouvu nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí akceptovaného návrhu Smlouvy od ZZ Zásady pro výběr smluvních partnerů KP VZP ČR při jednáních o smlouvách s poskytovateli zdravotní péče postupují tak, aby výběr smluvních partnerů směřoval k vytváření, resp. dotváření optimální sítě SZZ, zabezpečující v jednotlivých regionech zdravotní péči pro pojištěnce VZP ČR v potřebném rozsahu a kvalitě. Znamená to tedy uzavírat nebo rozšiřovat smlouvy pouze s těmi poskytovateli zdravotní péče, jejichž služby jsou nezbytné k zabezpečení dostupnosti či komplexnosti zdravotní péče nebo k jejímu řádnému fungování. Při výběru smluvních partnerů KP VZP ČR vycházejí ze zásad obsažených ve zdravotně-pojistném plánu VZP ČR a spolupracují se zástupci státní správy a samosprávy a zástupci poskytovatelů zdravotní péče v příslušném regionu a s profesními organizacemi. Základní podmínky a kritéria pro výběr smluvních partnerů: Žadatel je držitelem rozhodnutí o registraci a má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Žadatel respektuje typovou smlouvu projednanou se zástupci poskytovatelů (včetně Metodiky, Pravidel a Datového rozhraní v platném znění). Žadatel bude poskytovat smluvený rozsah péče/soubor výkonů pro danou odbornost v definované a účelně stanovené ordinační, resp. provozní době. 11

12 U nového druhu, typu a odbornosti péče (dosud v okrese či regionu nezajištěného) budou preferovány žádosti doložené zpracovaným projektem prokazujícím potřebnost a účelnost takové péče pro region, s uvedením rozvahy, jakou a jakým způsobem poskytovanou dosavadní zdravotní péči pro pojištěnce regionu nahradí. Přístroje používané k terapii nebo k diagnostice budou doloženy příslušnými dokumenty dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. Při výběru smluvních partnerů z více žadatelů o uzavření nebo rozšíření smlouvy bude přihlédnuto ke skutečnosti, že ZZ je držitelem Certifikátu ISO Doklady potřebné pro uzavření smlouvy kopie rozhodnutí o registraci (včetně změn) vydaného orgánem příslušným k registraci podle místa provozování nestátního zdravotnického zařízení kopie zřizovací listiny (statutu) schválené zřizovatelem Zdravotnického zařízení u státních nebo krajských zdravotnických zařízení, včetně případných změn kopie výpisu z obchodního rejstříku u fyzických nebo právnických osob, zapsaných do obchodního rejstříku v případě pochybností provede příslušný pracovník KP VZP ČR kontrolu správnosti v el. obchodním rejstříku ( oznámení ekonomického subjektu fyzické osoby o přidělení identifikačního čísla doklad se nevyžaduje v případě, že je z rozhodnutí o registraci nebo z výpisu z obchodního rejstříku údaj o IČO zřejmý ověření je možné v elektronické evidenci ARES ( nebo v el. obchodním rejstříku ( doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotní péče ( 16 zákona č. 160/1992 Sb.), vydaný příslušnou pojišťovnou. Volba druhu dokladu je na ZZ. VZP ČR nebude vyžadovat kopii pojistné smlouvy, nebude se však bránit takový doklad uznat, pokud ho ZZ samo předloží. Dostačující je i potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy tohoto druhu sdělení ZZ o bankovním spojení kopie smlouvy s bankou se nevyžaduje. Oprávněná osoba, která ze strany ZZ smlouvu podepisuje, stvrzuje podpisem smlouvy, že bankovní spojení je správné. Změnu bankovního spojení je možno provést výhradně na základě písemného oznámení ZZ o změně účtu s tím, že na nový účet lze platby zasílat až ode dne, kdy bylo oznámení doručeno VZP ČR. Oznámení o změně účtu se založí do spisu daného ZZ. Je třeba dbát na to, aby při změně právní formy (kdy dochází ke změně IČO) zdravotnického zařízení bylo ve smlouvě uvedeno jiné číslo účtu, než bylo v předchozí smlouvě; to neplatí v případech, kdy banka novému vlastníku původní účet ponechá (některé banky ponechávají účet novému vlastníku v případě, že jde o vlastnictví nabyté smlouvou o koupi podniku) do složky smlouvy se založí výsledek výběrového řízení dle současně platného znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 48/1997 Sb. ) je podle 52 vyhlašovatel povinen zveřejnit výsledek výběrového řízení včetně počtu získaných hlasů podle 49 odst. 2 výsledek výběrového řízení bude archivován společně se smlouvou 12

13 doklad o kódu druhu zařízení, přiděleném Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), se nevyžaduje, údaj se nevyplňuje v informačním systému bude vedeno jako nepovinný údaj a bude zadáván VZP ČR přímo z číselníku ÚZIS. Zásady platné i pro další doklady předkládané při uzavření smlouvy: Při uzavírání nových smluv musí ZZ předložit originál nebo úředně ověřenou kopii příslušných platných dokumentů a pracovník VZP ČR pořídí její kopii, na které svým podpisem a datem pořízení potvrdí shodu s originálem, resp. ověřenou kopií. Nepožadují se úředně ověřené kopie ověření provede pracovník VZP ČR dle předložených originálů a ověření zaznamená na kopii Výběrové řízení Dle 46 a násl. zákona č. 48/1997 Sb. se před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi zdravotní pojišťovnou a konkrétním zdravotnickým zařízením koná výběrové řízení. Výběrové řízení se mj. nekoná pro zdravotnická zařízení lékárenské péče, pro zdravotnická zařízení Vězeňské služby ČR, v případech rozšíření sítě již smluvního zdravotnického zařízení zdravotnické záchranné služby. při uzavírání nové smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, pokud se jedná o smluvní vztah se stejným subjektem a současně nedochází k rozšíření rozsahu poskytované zdravotní péče o do této skupiny spadají i případy změny místa provozování zdravotnického zařízení, které je řešeno pouze změnou rozhodnutí o registraci. Při změně rozhodnutí o registraci, kdy nedochází k rozšíření rozsahu poskytované péče, stačí upravit dosavadní smlouvu dodatkem ke smlouvě. v případě změny právní formy zdravotnického zařízení, pokud nedochází k rozšíření rozsahu poskytované zdravotní péče (týká se právnické osoby) o vzhledem k tomu, že nedochází ke změně smlouvy co do rozsahu nasmlouvané péče není nutné uzavírat novou smlouvu. Protože se však jedná o právní nástupnictví je nutné dodatkem ke smlouvě upravit části označující subjekty smlouvy. Dodatek bude uzavřen poté, kdy zdravotnické zařízení doloží uvedenou skutečnost změnou rozhodnutí o registraci s účinností změny tohoto rozhodnutí. Konání výběrového řízení mohou navrhnout zdravotní pojišťovna nebo zdravotnické zařízení oprávněné poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru. Případy, kdy KP VZP ČR bude trvat na konání výběrového řízení: 1. Uzavření nového smluvního vztahu za účelem doplnění sítě smluvních zdravotnických zařízení v příslušném regionu z důvodu nedostatečně zajištěného poskytování zdravotní péče pojištěncům VZP ČR stávajícími smluvními partnery. 13

14 2. Rozšíření smluvního vztahu se stávajícím smluvním zdravotnickým zařízením o nový obor dosud nenasmlouvaný a nutný pro dostatečné zajištění poskytování zdravotní péče pojištěncům VZP na základě žádosti smluvního zdravotnického zařízení o rozšíření rozsahu poskytované zdravotní péče, nebo na žádost VZP ČR, V případě, že výběrové řízení iniciuje VZP ČR, zašle KP VZP ČR písemně příslušnému Krajskému úřadu návrh na konání výběrového řízení. Návrh zašle odpovědný pracovník též em na odbor vnějších vztahů Ústředí VZP ČR k prezentaci na internetových stránkách VZP ČR. Odbor zdravotní péče KP VZP ČR zpracuje stanovisko k návrhům na konání výběrového řízení, přičemž vychází ze zásad pro výběr smluvních partnerů a zákonem stanovených kritérií. Stanovisko předloží zástupce KP VZP ČR na jednání výběrové komise. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. KP VZP ČR přihlédne k výsledku výběrového řízení při uzavírání smlouvy, s přihlédnutím k povinnosti VZP ČR zajistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům, jak to ukládá 46, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. a ekonomickým možnostem VZP ČR. Ve věci konání výběrového řízení v případech, kdy se provozovatel ZZ jako fyzická osoba rozhodne provozovat ZZ jako právnická osoba, vydal dne stanovisko náměstek ministra zdravotnictví MZ ČR MUDr. Pavel Hroboň. Vedení VZP ČR rozhodlo postupovat ve smyslu tohoto stanoviska, pokud by však Krajský úřad jako vyhlašovatel výběrového řízení odmítal řízení vyhlásit, bude VZP ČR takové rozhodnutí KÚ respektovat. Postup při posuzování výsledků výběrového řízení, které proběhlo v dřívějších letech Základním kriteriem využitelnosti takových výběrových řízení je nezbytnost zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče smluvně zajištěné pro pojištěnce VZP ČR v příslušném regionu. Ze zákona č. 48/1997 Sb. vyplývá, že výběrového řízení na poskytování zdravotní péče se mohou zúčastnit jen zdravotnická zařízení, která jsou oprávněna poskytovat zdravotní péči v příslušném druhu a rozsahu a splňují nezbytná kriteria daná příslušnými právními předpisy. Platnost vyhlášených výsledků výběrových řízení není v citovaném zákoně časově omezena. Proto pokud vznikne v daném regionu potřeba na doplnění sítě smluvních zdravotnických zařízení VZP ČR, je možné uzavřít smlouvu i se zdravotnickým zařízením, které se zúčastnilo výběrového řízení a příslušný vyhlašovatel zveřejnil výsledek tohoto řízení v předchozím období. Tuto smlouvu však lze uzavřít jen při splnění následujících podmínek: - výběrové řízení se konalo pro druh a rozsah zdravotní péče, pro který vznikla VZP ČR potřeba zajištění jeho dostupnosti a kvality v daném regionu, 14

15 - KP VZP ČR prověří, zda takové zdravotnické zařízení i nadále splňuje kriteria pro daný druh a rozsah zdravotní péče, včetně věcného a technického vybavení a personálního zajištění (odsouhlasení přílohy č. 2). V případě, že tato kriteria nesplňuje, nemůže být smlouva uzavřena. 2. TYPOVÁ SMLOUVA PRO AMBULANTNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ DIAGNOSTICKOU PÉČI Podle rámcové smlouvy pro ambulantní zdravotnická zařízení poskytující diagnostickou péči vypracovala VZP ČR typovou smlouvu. Text typové smlouvy byl dopracován ve spolupráci se zástupci poskytovatelů diagnostické péče (PRIVALAB a APRIMED). Dohodu o znění typové smlouvy stvrdili účastníci jednání protokolem, jehož kopie tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu. V příloze č. 2 tohoto materiálu je vzor typové smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, která bude uzavřena se ZZ poskytujícím diagnostickou péči, se kterým doposud nikdy smlouva uzavřena nebyla, nebo se ZZ, se kterým se uzavírá nová smlouva, která však časově nenavazuje na smlouvu předchozí. V příloze č. 4 tohoto materiálu je uveden vzor dodatku ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče vzdálený přístup radiologa, který bude uzavírán pouze v případě, že smluvní zdravotnické zařízení, které nesplňuje podmínku stálé přítomnosti lékaře se specializovanou způsobilostí v radiodiagnostice, požádá VZP ČR o možnost uzavřít dodatek k tzv. vzdálenému přístupu radiologa. 3. ZÁSADY PRO VÝBĚR SMLUVNÍCH PARTNERŮ V SEGMENTU POSKYTOVATELŮ AMBULANTNÍ DIAGNOSTICKÉ PÉČE 3.1. Speciální kritéria pro segment poskytovatelů diagnostické péče Laboratorní péče 1) Laboratoř musí splňovat personální nepodkročitelná minima příslušných odborných společností a požadavky na laboratorní vybavení vzhledem k vykazovaným výkonům personální zajištění: viz část 4 Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů 2) Laboratoř musí mít zaveden efektivní systém vnitřní kontroly kvality (se splněním doporučení odborných společností, pokud taková existují) a musí se zúčastňovat externího hodnocení kvality (se splněním požadavků odborných společností na rozsah a úspěšnost v tomto hodnocení) viz část 4 Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů 3) Laboratoř předloží dokumenty o funkčnosti používaného přístrojového vybavení 15

16 4) Laboratoř předloží: Osvědčení o akreditaci včetně přílohy osvědčení o akreditaci vydaným Českým institutem pro akreditaci (ČIA) nebo Osvědčení o splnění podmínek Auditu I, na který bude navazovat Osvědčení o splnění podmínek Auditu II vydané NASKL Vysvětlení k Osvědčení akreditace ČIA a Osvědčení o splnění podmínek Auditu I a II: Základním kriteriálním dokumentem pro posouzení způsobilosti klinických laboratoří je mezinárodní norma ISO Norma obsahuje požadavky, které musejí klinické laboratoře splňovat, pokud chtějí prokázat, že: jsou odborně způsobilé provádět kompletní laboratorní služby, provozují systém managementu jakosti a zabezpečují kontinuální zvyšování kvality celého laboratorního výkonu, podílejí se aktivně na kvalitní zdravotní péči v celé oblasti klinických laboratorních služeb. Osvědčení akreditace ČIA ČIA provádí v souladu s požadavky mezinárodních norem nestranné, objektivní a nezávislé posouzení způsobilosti - akreditaci zdravotnických laboratoří podle normy ISO (implementace v ČR od roku 2004). ČIA posuzuje splnění všech požadavků uvedené normy včetně interní a externí kontroly jakosti a nepodkročitelných mezí stanovených odbornými společnostmi ČLS JEP. Volba rozsahu akreditovaných metod vyšetření (a tedy rozsah činnosti a služeb poskytovaných laboratoří pacientům) je na úvaze laboratoře jak zvolit vhodný balíček vyšetření z hlediska klinického využití. Osvědčení o akreditaci a Příloha osvědčení o akreditaci jsou oficiálními doklady o akreditaci. Osvědčení o akreditaci je dokumentem potvrzujícím způsobilost zdravotnické laboratoře k provádění vyšetření a odběru primárních vzorků v rozsahu uvedeném v Příloze Osvědčení o akreditaci - v Osvědčení jsou uvedeny nacionále laboratoře, norma, podle níž byla laboratoř akreditována, stručný popis charakteru služeb a činností, prováděných laboratoří a doba platnosti osvědčení. V Příloze, která je nedílnou součástí Osvědčení, je pak uveden podrobný rozsah činností a služeb, pro které je laboratoř akreditována jsou zde jasně uvedeny jednotlivé metody vyšetření, event. metody odběru primárních vzorků (pokud je laboratoř provádí). Osvědčení o splnění podmínek Auditu I a II vydané NASKL: NASKL Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti JEP provádí edukaci klinických laboratoří v oblasti zvyšování kvality a prověřuje kvalitu činnosti laboratoří prostřednictvím Auditu I a Auditu II. Do prováděl NASKL pouze Audit I u registrovaných laboratoří, od 1. ledna 2009 se bude nadále prověřovat podle pravidel pro Audit I, ale laboratoře od tohoto data mají možnost požádat o prověření i podle pravidel Auditu II. 16

17 Osvědčení o splnění podmínek Auditu I nebo Auditu II má platnost 2 roky ode dne vydání Radiodiagnostická péče (nyní místo oboru radiodiagnostika: radiologie a zobrazovací metody) přítomnost lékaře se specializovanou způsobilostí v radiodiagnostice po celou pracovní dobu zařízení pracovní doba zařízení 5 dnů v týdnu pracoviště splňující podmínky zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. předkládá povolení SÚJB k nakládání se zdroji ionizujícího záření. Pro pracoviště s nasmlouvanou odborností 809, která provádějí pouze ultrazvuková vyšetření, toto neplatí. Poznámka: Dopisem ze dne odpověděl na níže uvedené body předseda radiologické společnosti Prim. MUDr. Marek Mechl, PhD., MBA, toto: 1. Přítomnost lékaře se specializovanou způsobilostí v radiodiagnostice po celou pracovní dobu zařízení. Výbor RS se shoduje, že taková přítomnost je nutná minimálně tři dny v týdnu nebo ekvivalentní 3/5 týdenní ordinační doby radiologického pracoviště. Vzdálený přístup je rovnocenný přítomnosti radiologa na pracovišti. Vše však pouze za podmínky dodržení popisu snímků radiologem v případě statimů v bezprostřední návaznosti na zhotovení snímku, ve všech ostatních případech do následujícího pracovního dne. Stanovisko VZP ČR ale je, že přítomnost lékaře se specializovanou způsobilostí je nutná denně, nemusí být po celou provozní dobu, souhlasíme se 3/5 provozní doby. 2. Pracovní doba ambulantního zařízení 5 dnů v týdnu Výbor RS souhlasí, nemusí se však jednat o pracovní dobu 8 hodin denně. V odůvodněných případech, je-li to místně potřebné k zabezpečení zdravotní péče, je možné připustit výjimku. 3. Splnění podmínek zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky SUJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, v platném znění. Nařízení zákona i vyhlášky musí být splněna bez výjimek. 4. Vzdálený přístup radiologa. Je rovnocenný přítomnosti radiologa na pracovišti za splnění podmínky dodržení lhůt popisu viz bod 1. 17

18 5. Případy, kdy RTG je součástí odlehlé chirurgické ambulance (mimo nemocnici či polikliniku) a slouží pouze pro chirurga k diagnostice úrazů pohybového aparátu. Snímky akutně hodnotí chirurg a následně rentgenolog při RTG vizitě v těchto případech by podle našeho názoru byla podmínka trvalé přítomnosti nepřiměřeně tvrdá. Definitivní popis vyšetření musí provést pouze radiolog dle stávajících předpisů, v termínech viz bod 1. Doporučení odborné společnosti uvedená pod body 2-5 bude VZP ČR akceptovat. Ve Věstníku MZ ČR částka 2/2007 je zveřejněn Doporučený standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádoru prsu v České republice, kde jsou v čl. 3, bodu 6. uvedeny i požadavky radiační ochrany ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších změn, které musí ZZ provádějící mamografický screening splňovat Doklady potřebné pro zpracování vstupních formulářů přílohy č. 2 smlouvy Doložení splnění požadavků odborné a specializované způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb. 222 pracoviště transfuzní služby (dle SZV nositelé L3, S3, S2) a) Specializovaná způsobilost lékaře (nositel výkonu L3) Lékaři se specializací získanou podle původních právních předpisů: předkládají doklad o nástavbové atestaci v oboru hematologie a transfuzní služba Lékaři se specializací podle zákona č. 95/2004 Sb. předkládají diplom MZ ČR o specializaci v oboru hematologie a transfuzní lékařství, případně rozhodnutí ministerstva podle 44 zákona č. 95/2004 Sb. b) Specializovaná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta (nositel výkonu S3) ZPBD s příslušnou specializací nebo zvláštní odbornou způsobilostí předkládá doklad o ukončení specializačního studia (PSS) v úseku práce hematologie a transfuzní služba dle původních právních předpisů doklad o získání specializované způsobilosti v oboru hematologie a transfuzní služba podle zákona č. 96/2004 Sb. nebo Certifikát o získání zvláštní odborné způsobilosti c) Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta (nositel výkonu S2) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ZPBD) předkládá 18

19 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 801 pracoviště klinické biochemie (dle SZV nositelé L3,L2, S3, S2, J2) Nasmlouvání klinických vyšetření klinickým biochemikem (81021, 81022, 81023) VZP ČR s cílem pomoci České společnosti klinické biochemie ČLS JEP zatraktivnit obor pro mladé lékaře a podpořit tak generační obměnu v rámci oboru umožní v okresních, krajských a případně fakultních nemocnicích klinickým biochemikům se specializovanou způsobilostí pro obor klinická biochemie pracovat na malý úvazek v metabolické ambulanci a vykazovat klinická vyšetření autorské odbornosti 801. Klinická vyšetření nelze provádět a vykazovat v laboratoři, musí být prováděna a vykazována v ordinaci, která bude mít smluvní odbornost 881. Novou ambulanci odbornosti 881 (ambulanci klinické biochemie) lze nasmlouvat za těchto podmínek: jedná se o nemocnici akutní péče (okresního nebo krajského typu, případně FN), v nemocnici dosud nejsou klinická vyšetření biochemikem nasmlouvána, ambulance má samostatné IČP, splňuje věcné a technické vybavení, lékař se specializovanou způsobilostí pracuje v ambulanci na úvazek max. 0,1 až 0,2 (tj. 4 8 hodin týdně) a v laboratoři odbornosti 801 stejné nemocnice pracuje na úvazek min. 0,7, celkový úvazek lékaře v této nemocnici (na ambulanci + v laboratoři) je maximálně 1,0, případné další pracovní úvazky lékaře v jiném zdravotnickém zařízení lze akceptovat jen v případě, že celkový souběh úvazků nepřevýší 1,4 a bude realizovatelný (nelze akceptovat, aby v jednom čase byl smluvní úvazek naplňován na různých pracovištích), pokud je lékař pro jiné zdravotnické zařízení konzultantem na telefonu, doba nasmlouvaná pro tuto činnost musí být zcela mimo ordinační hodiny v ambulanci, péče poskytovaná v ambulanci nesmí sloužit pro konzultaci laboratorních výsledků či k doplnění indikací laboratorních vyšetření u pacienta odeslaného do laboratoře jiným lékařem, ambulance bude vykazovat jen výkony klinických vyšetření, do ambulance klinické biochemie, tak jako k jinému specialistovi, přichází pacient zásadně na doporučení svého ošetřujícího lékaře (dle metodiky vyplněný poukaz na vyšetření/ošetření), preskripce i indukovaná péče budou podléhat stejným regulačním mechanismům jako péče ambulantních specialistů, pro vykazování a úhradu klinických vyšetření platí stejná obecná pravidla ze Seznamu zdravotních výkonů jako pro ostatní specialisty, nejedná se o novou kapacitu. Nasmlouvání od bude zatím na 1 rok s tím, že před uplynutím jednoho roku dojde k vyhodnocení vykazované zdravotní péče a preskripce, které bude podkladem pro případnou úpravu výše uvedených podmínek. 19

20 Personální vybavení různých typů laboratoří klinické biochemie je uvedeno v příloze nepodkročitelné meze, kde jsou i vysvětleny pojmy plně kvalifikovaného lékaře a plně kvalifikovaného analytika jako předpokladu pro vedoucí funkce jsou to: 1. lékař se specializovanou způsobilostí pro obor klinické biochemie (nositel výkonu L3) Lékaři se specializací získanou podle původních právních předpisů s atestací I. stupně z klinické biochemie a bez osvědčení ČLK k výkonu soukromé praxe předkládají osvědčení specializované způsobilosti v tomto oboru vydané MZ ČR s atestací I. stupně z klinické biochemie s osvědčením ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe a nejméně 5 z posledních 6 let nepřetržité vykonávání zdravotnického povolání lékaře předkládají doklad o atestaci I. stupně a Osvědčení ČLK vydané do nebo Rozhodnutí MZ ČR o získání specializované způsobilosti s atestací II. stupně z klinické biochemie předkládají doklad o této atestaci Lékaři se specializací podle zákona č. 95/2004 Sb. předkládají diplom MZ ČR o specializaci v oboru klinická biochemie, popř. rozhodnutí ministerstva podle 44 zákona č. 95/2004 Sb let praxe v oboru pouze pro vedoucí funkce 2. Odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře (nositel výkonu L2) předkládá vysokoškolský diplom z lékařské fakulty o absolvování studijního oboru všeobecného lékařství a certifikát MZ ČR nebo pověřené organizace o absolvování základního kmene specializačního oboru klinická biochemie nebo doklad o tom, že lékař byl zařazen nejpozději do do specializačního vzdělávání 3. Odborný pracovník v laboratorních metodách se specializačním vzděláním nebo akreditovaným kurzem se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví (JOP) nositel výkonu J2 předkládá doklad o získání specializované způsobilosti v oboru nebo doklad o absolvování akreditačního kvalifikačního kurzu v oboru 4. Ostatní pracovníci: 20

21 a) Specializovaná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta (nositel výkonu S3) ZPBD s příslušnou specializací nebo zvláštní odbornou způsobilostí předkládá Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a dále dle původních právních předpisů doklad o ukončení pomaturitního specializačního studia (PSS) v úseku činnosti vyšetřovací metody v klinické biochemii dle zákona č. 96/2004 Sb. a Nařízení vlády ČR č. 463/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doklad o získání specializované způsobilosti v oboru klinické biochemie nebo Certifikát o získání zvláštní odborné způsobilosti b) Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta bez odborného dohledu (ZPBD) - nositel výkonu S2 předkládá Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 802 pracoviště lékařské mikrobiologie (dle SZV nositelé L3, L2, L1, S2, J2) a) Specializovaná způsobilost lékaře (nositel výkonu L3) Lékaři se specializací získanou podle původních právních předpisů s atestací I. stupně z lékařské mikrobiologie a bez osvědčení ČLK k výkonu soukromé praxe předkládají osvědčení specializované způsobilosti v tomto oboru vydané MZ ČR s atestací I. stupně z lékařské mikrobiologie s osvědčením ČLK k výkonu soukromé lékařské praxe a nejméně 5 z posledních 6 let nepřetržité vykonávání zdravotnického povolání lékaře předkládají doklad o atestaci I. stupně a Osvědčení ČLK vydané do nebo Rozhodnutí MZ ČR o získání specializované způsobilosti s atestací II. stupně z lékařské mikrobiologie předkládají doklad o této atestaci Lékaři se specializací podle zákona č. 95/2004 Sb. předkládají diplom MZ ČR o specializaci v oboru lékařská mikrobiologie, popř. rozhodnutí ministerstva podle 44 zákona č. 95/2004 Sb. b) Odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře (nositel výkonu L2) předkládá 21

22 vysokoškolský diplom z lékařské fakulty o absolvování studijního oboru všeobecné lékařství a certifikát MZ ČR nebo pověřené organizace o absolvování základního kmene specializačního oboru lékařská mikrobiologie nebo doklad o tom, že lékař byl zařazen nejpozději do do specializačního vzdělávání c) Odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře (nositel výkonu L1) předkládá vysokoškolský diplom z lékařské fakulty o absolvování studijního oboru všeobecného lékařství c) Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta bez odborného dohledu (ZPBD) - nositel výkonu S2 předkládá Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu d) Odborný pracovník v laboratorních metodách se specializačním vzděláním nebo akreditovaným kvalifikačním kurzem se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví (JOP) - nositel výkonu J2 předkládá doklad o získání specializované způsobilosti v oboru nebo doklad o absolvování akreditačního kvalifikačního kurzu v oboru 804 pracoviště lékařské parazitologie (dle SZV nositel J2) Odborný pracovník v laboratorních metodách se specializačním vzděláním nebo akreditovaným kurzem se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví (JOP) - nositel výkonu J2 předkládá doklad o získání specializované způsobilosti v oboru nebo doklad o absolvování akreditačního kvalifikačního kurzu v oboru 805 pracoviště lékařské virologie (dle SZV nositelé L3, L2, J2, S3) a) Specializovaná způsobilost lékaře (nositel výkonu L3) Lékaři se specializací získanou podle původních právních předpisů s nástavbovou atestací z lékařské virologie předkládají doklad o této atestaci Lékaři se specializacemi podle zákona č. 95/2004 Sb. předkládají 22

23 diplom MZ ČR o specializaci v oboru lékařská mikrobiologie, popř. rozhodnutí ministerstva podle 44 zákona č. 95/2004 Sb. b) Odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře (nositel výkonu L2) předkládá vysokoškolský diplom z lékařské fakulty o absolvování studijního oboru všeobecné lékařství a certifikát MZ ČR nebo pověřené organizace o absolvování základního kmene specializačního oboru lékařská mikrobiologie nebo doklad o tom, že lékař byl zařazen nejpozději do do specializačního vzdělávání c) Odborný pracovník v laboratorních metodách se specializačním vzděláním nebo akreditovaným kurzem se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví (JOP) - nositel výkonu J2 předkládá doklad o získání specializované způsobilosti v oboru nebo doklad o absolvování akreditačního kvalifikačního kurzu v oboru d) Specializovaná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta bez odborného dohledu (ZPBD s příslušnou specializací) nebo zvláštní odbornou způsobilostí - nositel výkonu S3: předkládá: Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a dále dle původních právních předpisů doklad o ukončení pomaturitního specializačního studia (PSS) v úseku práce laboratorní metody v lékařské mikrobiologii dle zákona č. 96/2004 Sb. a Nařízení vlády ČR č. 463/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doklad o získání specializované způsobilosti v oboru lékařská mikrobiologie nebo Certifikát o získání zvláštní odborné způsobilosti 806 pracoviště s osvědčením pro provádění screeningu nádoru prsu (nositelé výkonů dle odbornosti 809 L3, L2, S3, J2) a) Specializovaná způsobilost lékaře (nositel výkonu L3) Lékaři se specializací získanou podle původních právních předpisů s atestací I. stupně z radiodiagnostiky a bez osvědčení ČLK k výkonu soukromé praxe předkládají 23

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ozdravenské péče

Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ozdravenské péče Postup při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ozdravenské péče 1 OBSAH: 1. OBECNÁ ČÁST.......4 1.1. Pojmy...4 1.2. Postup při uzavírání smlouvy (popis činností)... 7 1.3. Zásady pro výběr smluvních

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách OBSAH: ČÁST A.... 3 OBECNÁ ČÁST... 3 Pojmy... 3 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní odborná způsobilost lékařů... 3 Čl.

Více

s poskytovateli specializované ambulantní péče,

s poskytovateli specializované ambulantní péče, Postup při uzavírání smluv s poskytovateli specializované ambulantní péče, (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 003, 101-109, 128, 201-209, 301-309, 401-409, 501-507, 601-607, 613, 701-708, 901, 903,

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002)

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) Postup při uzavírání smluv s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) 1 OBSAH ČÁST A... 4 OBECNÁ ČÁST... 4 Pojmy... 4 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (včetně LDN), dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie a péče psychiatrických sester (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech, dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den 00024, poskytovateli

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče 1 Obsah: 1. Typová smlouva pro zařízení lékárenské péče... 4 2. Postup při uzavírání smluv se zařízeními lékárenské péče... 4 3. Postup

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 160 ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte prosím Příjmení,

Více

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Kontaktní referentky: Marie Šourková - místnost N1.444 tel: 495 817 502 e-mail: msourkova@kr-kralovehradecky.cz

Více

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U)

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) Věcný obsah přílohy č. 2 pro zdravotnická zařízení lůžkové péče LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) 1. Akutní péče (standardní, intenzivní, resuscitační, perinatologická, spinální) - Ano/Ne obory

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Zde nevyplňujte, prosím Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení * : Datum

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Důležité upozornění: Jedna žádost slouží k vydání osvědčení k výkonu jednoho zdravotnického povolání. V případě žádosti

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Registrace zdravotnických pracovníků

Registrace zdravotnických pracovníků Registrace zdravotnických pracovníků PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková vedoucí Registru NCO NZO Brno Email: hofstetrova@nconzo.cz Tel.č.: 543 559 353 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 9 2 9 7 IČZ smluvního ZZ 4 9 2 3 5 Číslo smlouvy P 4 9 B 2 Název IČO Ordinace S + K s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-2 / 7.7.7 /4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 Podmínky pro zařazení Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory...

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory... Příručka pro účastníka vzdělávacích aktivit projektu Tato příručka je určena pro účastníka vzdělávacích aktivit v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 8 1 9 9 1 0 9 IČZ smluvního ZZ 3 2 1 7 1 0 7 1 Číslo smlouvy 7 C 3 2 C 0 1 3 Název IČO MUDr. Dagmar Paťhová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o.

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

Zvláštní smlouva č. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby

Zvláštní smlouva č. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby Zvláštní smlouva č. o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby Článek I. Smluvní strany... zařízení sociálních služeb poskytující pobytové

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká televize, Kavčí hory, Kontakt: Útvar nákupu a celní deklarace,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii M. Jirsa, P. Pecáková, J. Vávrová Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 upravená verze Podmínky pro zařazení do oboru Získání odborné

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovnělékařská péče, kde jsem vybral nejdůležitější pasáže vztahující se k BOZP.

dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovnělékařská péče, kde jsem vybral nejdůležitější pasáže vztahující se k BOZP. Dobrý den, dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovnělékařská péče, kde jsem vybral nejdůležitější pasáže vztahující se k BOZP. (Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách) Zákon definuje

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku Městská část Praha 7 ve smyslu 1771 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu podílu v obchodní společnosti

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla:

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

ZÁKON o nelékařských zdravotnických povoláních

ZÁKON o nelékařských zdravotnických povoláních Strana 5206 Sbírka zákonů č. 339 / 2008 Částka 109 339 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 17. PROSINCE 2013 Cena: 138 Kč OBSAH: 1. Metodika dotačního ř í zení pro rok 2014 program č. 1......................................

Více