STRUKTURA PROGRAMME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRUKTURA 2013 - PROGRAMME"

Transkript

1 124 Struktura Programme Ma te ri als Struc ture, vol. 20, no. 2 (2013) STRUKTURA PROGRAMME Monday, September 9 11:00 13:30 Reg is tra tion 13:45 Struktura Open ing 14:00 15:30 Course on experimental techniques Václav Petøíèek (Fyzikální ústav AVÈR, Praha ) Principy difrakèních metod, zpracování dat, korekce Prin ci ples of dif frac tion meth ods, data re duc tion and corrections Sym me try and de ter mi na tion of space group 16:00 Ses sion I chair: R. Kužel L1 59 Jan Ilavský (Argonne Na tional Lab o ra tory, Chi cago, USA ) In tro duc tion to SAXS, fun da men tals, in stru men ta tion, applications Break L2 Peter Laggner (Bruker AXS) SAXS - Mag netic res o nance (NMR/ESR) - Crys tal log - ra phy. The Magic Tri an gle in Struc tural Bi ol ogy 18:30 L3 Mar tin Èernohorský (Brno ) Z minulých kongresù IUCr From past IUCr congresses 19:00 Din ner 20:00 Jan Ilavský (Argonne Na tional Lab o ra tory, Chi cago, USA) USAXS/SAXS/WAXS In stru ment Dem on stra tion of SAXS eval u a tion Tuesday, September 10 7:30 8:30 Break fast 8:30 10:30 Ses sion II chair: P. Mikulík, Z. Šourek 8:30 L4 60 Václav Holý GISAXS - teorie, experimentální realizace, nìkteré výsledky GISAXS the ory, ex per i men tal re al iza tion and some re sults 9:20 L5 61 Edmund Dobroèka (Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava) Grazing in ci dence X-ray dif frac tion: studium hloubkového profilu chemického složení Grazing incidence X-ray diffraction: study of depth distribution of chem i cal phase con cen tra tion 9:45 L6 63 Matej Jergel (Fyzikálny ústav SAV, Bratislava ) Aplikácia malouhlového rtg rozptylu na štúdium samousporiadania nanoèastíc na rozhraní kvapalinavzduch GISAXS ap pli ca tion to a study of the nanoparticle self-as sem bly at the air-wa ter in ter face 10:10 L7 66 Jiøí Novák (CEITEC, Masarykova univerzita Brno ) Rùst a struktura tenkých filmù organických polovodièù: GISAXS studie in-situ v reálném èase Growth and struc ture of thin films of or ganic semi con duc tors: GISAXS study in-situ in real time 10:00 10:30 Course on experimental techniques small hall Václav Petøíèek (Fyzikální ústav AVÈR, Praha ) Zpøesnìní struktur, dvojèatìní, modulace Structure refinement, twinning, modulation 10:30 Coffee break

2 Ma te ri als Struc ture, vol. 20, no. 2 (2013) studentská pøehlídka stu dent symposium 10:50 12:40 Ses sion I chair: V. Holý, M.Jergel 10:50 S1 96 Jiøí Rùžièka (Pøírodovìdecká fakulta Masarykovy univerzity v Brnì) Studium manganem dopovaných topologických izolátorù Bi 2 Se 3 a Bi 2 Te 3 pomocí rtg absorpèní spektroskopie XAFS study of Mn-doped Bi 2 Se 3 and Bi 2 Te 3 top o log i cal insula - tors 11:10 S2 99 Jan Endres Kinetické Monte Carlo simulace rùstu multivrstev kvantových teèek Ge v amorfní matrici Ki netic Monte Carlo sim u la tions of growth of Ge quan tum dots in amor phous ma trix 11:30 S3 101 Jakub Rozboøil (Pøírodovìdecká fakulta Masarykovy univerzity v Brnì) Strukturní vlastnosti epitaxních Ge mikrokrystalù na SiC Struc tural prop er ties of epitaxial Ge microcrystals on Si 11:50 S4 102 Václav Valeš Nanoèástice Fe 2 O 3 /TiO 2 - komplexní strukturní studium Fe 2 O 3 /TiO 2 nanoparticles a com plex struc tural study 12:10 S5 104 Tereza Brunátová Studium struktury a teplotní sta bil ity titanátových nano - trubek Study of high tem per a ture phase of ti tan ate nanotubes 12:30 Lunch 13:40 15:20 Ses sion II chair: E. Dobroèka, M. Dopita 13:40 S6 105 Monika Kuèeráková Studium textur slitin zirkonia neutronovou a rentgenovou difrakcí Neu tron and X-ray dif frac tion study of tex tures of Zr-al loys 14:00 S7 107 Jiøí Èapek Analýza stavu zbytkové napjatosti texturovaných materiálù Anal y sis of re sid ual stresses in tex tured ma te ri als 14:20 S8 108 Kristína Richterová (Fyzikální ústav AVÈR, Praha) Výzkum struktury Heuslerových slouèenin Investigation of structure of Heusler compounds 14:40 S9 110 Jan Bárta Význam práškové difrakce pøi pøípravì oxidových nano - materiálù Im por tance of XRPD for chem i cal syn the sis of ox ide nanomaterials 15:00 S Ivan Vìtvièka Creep tex tures of wa ter-wa ter nu clear power re ac tors clad ding tubes made of Zr1Nb al loy ex am ined by neu tron dif frac tion sup - ple mented by metallographic re search of hy drides 15:20 Break 15:50 16:10 Ses sion III chair: B. Schneider, J. Hašek 15:50 S Jan Stránský (Ústav makromolekulární chemie AVÈR, Praha) Strukturní rysy a regulaèní znaky rostlinné nukleázy TBN1 Struc tural fea tures and reg u la tory signs of plant nuclease TBN1 16:10 S Tatsiana Holubeva Iso la tion and crys tal li za tion of PSII from higher plants with dif fer ent con tent of detergent

3 126 Struktura Programme Ma te ri als Struc ture, vol. 20, no. 2 (2013) 16:30 S Iuliia Iermak Crystallization of the members of multistep signalling sys - tem from Arabidopsis thaliana 16:50 S Oksana Degtjarik (Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích ) Struc tural char ac ter iza tion of the mem bers of the multistep sig nal ing sys temfrom A. thaliana 17:10 Break 17:30 18:50 Ses sion IV chair: J. Brynda, I. Kutá Smatanová 17:30 S Katsiaryna Tratsiak Crys tal struc ture of haloalkane dehalogenase DpcA from psychrophilic Psychrobacter cryohalolentis K5 17:50 S Ekaterina Tutubalina Using Ionic Liquids in Protein Crystallization 18:10 S Jana Pisáèková (Ústav molekulární genetiky AVÈR, Praha ) To wards Struc tures Of An ti bod ies, Re cep tors and Tran - scription Factors 18:30 S Gabriel Demo (Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita v Brnì) Krystalizace a rtg analýza beta-d-mannosidázy z Aspergillus Niger Crys tal li za tion and X-ray analysis of beta-d-mannosidase from Aspergillus Niger Din ner 20:15 Meet ing of the sci en tific board of Czech and Slo vak Crystallographic Association and IUCr Regional Committee of the Czech and Slo vak Crys tal log ra phers Wednesday, September 11 7:30 8:30 Break fast 8:30 9:20 Course on experimental techniques L8 Jiøí Kulda (ILL Grenoble ) Rozptyl neu tronù: základy techniky a využití ve strukturní analýze Neutron scattering: fundamentals of technique and application in struc ture analysis 9:20 10:15 Ses sion III chair: J. Ilavský 9:20 L9 67 Pavel Strunz Pøíspìvek SANS k vývoji nìkterých nových materiálù Contribution of SANS to development of new materials 9:55 L10 69 Vasyl Ryukhtin Utilization of SANS for investigation of magnetic struc - tures and dy nam ics 10:15 Coffee break 10:40 12:45 Ses sion IV chair: N. Ganev, M. Èeròanský 10:40 L11 70 Vasyl Ryukhtin SANS experiment on superplastic ceramics 11:00 L12 70 Václav Holý Rtg studium nukleace a rùstu precipitátù omega fáze v titanových slitinách X-ray study of nu cle ation and growth of omegaphase precitpitates in Ti al loys 20:00 Meet ing of young crys tal log ra phers

4 Ma te ri als Struc ture, vol. 20, no. 2 (2013) :25 L13 71 Mojmír Meduòa (Pøírodovìdecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno) Skenovací rtg submikronová difrakce na 3D hetero - epitaxních mikrokrystalech Scan ning x-ray submicron dif frac tion on 3D heteroepitaxial microcrystals 11:50 L14 72 Zdenìk Matìj Difraktometr Rigaku RAPID: orientování a indexování velkých kompaktních krystalù v geometrii na odraz Cy lin dri cal im age plate diffractometer ori ent ing and indexing of large com pact sam ples in re flec tion mode 10:40 12:10 Course on experimental techniques small hall Jiøí Brynda (Ústav organické chemie a biochemie AVÈR, Praha ) Proteinová krystalografie - indexace, výpoèty intenzity mìøené plošnými detektory, urèení struktury Pro tein crys tal log ra phy - Prac ti cal ex am ples. In dex ation, cal cu la tion of in ten si ties mea sured by area de tec tors, struc ture de ter mi na tion 12:15 L15 75 Peter Oberta (Fyzikální ústav AVÈR, Praha Rigaku In no va tive Technologie, Praha) SAXS port fo Rigaku Lunch 14:00 15:30 Course on experimental techniques 14:00 Karla Fejfarová (Ústav makromolekulární chemie AVÈR, Praha ) Zdroje rtg záøení X-ray sources 15:30 Break 16:00 18:00 Ses sion IV-a chair: J. Maixner, D. Šimek 16:00 L16 75 Mar ian Èeròanský (Fyzikální ústav AVÈR, Praha ) Urèování velikosti krystalitù a mikronapìtí z profilù difrakèních linií De ter mi na tion of crys tal lite size and microstrains from pow der dif frac tion line pro files 16:25 L17 77 Pavla Roupcová (VUT Brno) Velikost èástic a morfologie práškových materiálù Particle size and morphology of powder materials 16:50 L18 77 Milan Dopita (Bergakademie Tech ni cal Uni ver sity Freiberg ) Rtg rozptyl na strukturách turbostratického uhlíku X-ray scat ter ing on turbostratic car bon struc tures 17:15 L19 79 Jan Filip (Univerzita Palackého v Olomouci) Využití vysokoteplotní RTG difrakce pro pøípravu a charakterizaci kompozitních (nano)materiálù obsahujících nanoèástice elementárního železa Use of high-temperature X-ray diffraction for preparation and char ac ter iza tion of com pos ite (nano)ma te ri als con tain ing nanoparticles of el e men tary iron 17:40 L20 79 Anna Zorkovská (Ústav geotechniky Košice) Štruktúrna charakterizácia mechanochemicky synteti zova - ných polovodièových PbS nanokrystalov Struc tural char ac ter iza tion of mechanochemically syn the sized PbS nanocrystals 14:30 Tereza Skálová (Ústav makromolekulární chemie AVÈR, Praha ) Detektory užívané pøi mìøení pro øešení struktur De tec tors of X-rays used for struc ture de ter mi na tion 15:50 18:00 Ses sion IV-b, P. Øezáèová 15:00 Pavlína Øezáèová (Ústav organické chemie a biochemie AVÈR, Praha ) Programy pro analýzu a validaci krystalových struktur bílkovin Pro grams for anal y sis and val i da tion of pro tein crys tal structures 15:50 Tomáš Kova¾ (Ústav makromolekulární chemie AVÈR, Praha) Makromolekulární stanice na synchrotronu BESSY a XFEL Macromolecular beamlines at synchrotrons BESSY, XFEL

5 128 Struktura Programme Ma te ri als Struc ture, vol. 20, no. 2 (2013) 16:20 L21 82 Bohdan Schneider (Biotechnologický ústav AVÈR, Praha) Bioinformatická analýza krystalových komplexù pro - tein-dna Bioinformatic anal y sis of pro tein/dna com plexes 16:45 L22 82 Jiøí Brynda (Ústav organické chemie a biochemie AVÈR, Praha) Selektivní in hib i tory 5 -nukleotidáz Se lec tive in hib i tors of 5 -nucleotidases 17:10 L23 83 Ivana Kutá Smatanová Krystalografická studia vybraných halogenalkan dehalo - genas Crys tal lo graphic stud ies of se lected halogenalkandehalogenases 17:35 L24 84 Radka Chaloupková (Loschmidtovy laboratoøe, Ústav experimentalní biologie, Brno) Modification of activity, specificity and stability of haloalkane dehalogenases by en gi neer ing of bur ied ha - lide-bind ing sites Pavel Strunz, Vasyl Ryukhtin Demonstrace vyhodnocení experimentù SANS Dem on stra tion of SANS evaluation Thursday, September 12 7:30 8:30 Break fast 8:30 9:00 Course on experimental techniques Radomír Kužel Prášková difrakce, instrumentace, vyhodnocení Powder diffraction, instrumentation, evaluation 9:00 10:40 Ses sion V chair: S. Daniš 9:00 L25 85 Jan Drahokoupil (Fyzikální ústav AV CR Praha) Využití výpoèetních metod pøi studiu struktury Use of dif frac tion meth ods for study of struc ture 9:25 L26 86 ¼ubomír Smrèok (Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava) Spresòovanie štruktúr z práškù minimalizáciou celkovej energie Struc ture re fine ment by to tal en ergy minimization 10:10 L27 88 Stjepan Prugoveèki (Panalytical) Ex tend ing the SAXS ca pa bil i ties of the multi-pur pose Em - py rean Xray diffraction platform 10:40 Break As sem bly of the CSCA mem bers 20:00 Din ner 11:00 12:45 Ses sion VI chair: J. Kameníèek, J. Drahokoupil 11:00 L28 88 František Laufek (Èeská geologická služba, Praha ) Krystalografické studium ternárního systému Pd-Ag-Te Crys tal lo graphic study of the ter nary sys tem Pd-Ag-Te 11:20 L29 89 Jaroslav Maixner (VŠCHT Praha) Krystalová struktura K 2 HPO 4 z práškových dat Crys tal struc ture of K 2 HPO 4 from pow der data

6 Ma te ri als Struc ture, vol. 20, no. 2 (2013) :40 L30 90 Daniel Šimek (Bergakademie Tech ni cal Uni ver sity Freiberg ) Využití rtg difrakce k charakterizaci pevnosti feritickoperlitických ocelí Ex ploi ta tion of X-ray dif frac tion in char ac teri sa tion of C45 ferrit - ic-pearl it ic steel prop er ties 12:00 L31 91 Jaromír Kopeèek (Fyzikální ústav AVÈR Praha) Strukturní vývoj v systému CoNiAl F-SMA Struc tural evo lu tion in the sys tem CoNiAl F-SMA 12:20 L32 93 Zdenìk Pala (Ústav geotechniky Košice) Struktura, mikrostruktura a zbytková napìtí v borido va - ných vrstvách ocelí Struc ture, microstructure and re sid ual stresses in boride lay ers of steels 11:00 12:30 Course on experimental techniques small hall Jiøí Brynda (Ústav organické chemie a biochemie AVÈR, Praha ) Proteinová krystalografie - indexace, výpoèty intenzity mìøené plošnými detektory, urèení struktury Pro tein crys tal log ra phy - Prac ti cal ex am ples. In dex ation, cal cu la tion of in ten si ties mea sured by area de tec tors, struc ture de ter mi na tion 12:45 Closure Lunch

PROGRAMME. Mon day, June 14. Ma te ri als Struc ture, vol. 17, no. 2a (2010) k103

PROGRAMME. Mon day, June 14. Ma te ri als Struc ture, vol. 17, no. 2a (2010) k103 Ma te ri als Struc ture, vol. 17, no. 2a (2010) k103 PROGRAMME Mon day, June 14 13:50 Reg is tra tion 13:50 Struktura 2010 - Open ing 14:00 16:00 Pre sen ta tion of lab o ra to ries, his tory chair: S.

Více

PROGRAMME LECTURES. Mon day, June 22. k78 Struktura 2009 - programme Ma te ri als Struc ture, vol. 16, no. 2a (2009)

PROGRAMME LECTURES. Mon day, June 22. k78 Struktura 2009 - programme Ma te ri als Struc ture, vol. 16, no. 2a (2009) k78 Struktura 2009 - programme Ma te ri als Struc ture, vol. 16, no. 2a (2009) PROGRAMME LECTURES Mon day, June 22 11:00 13:00 Reg is tra tion 13:15 Struktura 2009 - Open ing 13:30 17:30 Struc ture anal

Více

STRUKTURA 2014 - PROGRAMME

STRUKTURA 2014 - PROGRAMME 120 Struktura 2014 - Prgramme Ma te ri als Struc ture, vl. 21, n. 2 (2014) STRUKTURA 2014 - PROGRAMME Mn day, June 9 11:00 13:00 Registratin 13:00 Struktura 2014 - Open ing (I. Šanc, starsta Kutné Hry),

Více

SLEDOVÁNÍ DEGRADACE ENERGETICKÝCH ZAØÍZENÍ POMOCÍ RTG DIFRAKCE

SLEDOVÁNÍ DEGRADACE ENERGETICKÝCH ZAØÍZENÍ POMOCÍ RTG DIFRAKCE 68 Materials Structure, vol. 12, number 2 (2005) Mo ni to ring de gra dati on of power plants by x-ray diffracti on SLEDOVÁNÍ DEGRADACE ENERGETICKÝCH ZAØÍZENÍ POMOCÍ RTG DIFRAKCE J. Fiala 1,V. Men tl 2,

Více

Rozhovory, konference

Rozhovory, konference 279 Materials Structure, vol. 18, number 4 (2011) KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST Struèný pøehled èinnosti v roce 2011 V roce 2011 byla Krystalografická spoleènost poøadatelem èi spolupoøadatelem tradièních

Více

Rozhovory, konference

Rozhovory, konference Materials Structure, vol. 10, number 2 (2003) 105 KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST Struèný pøehled èinnosti v roce 2003 V roce 2003 byla Krystalografická spoleènost poøadatelem èi spo lupo øa da te lem tra

Více

Rozhovory, konference

Rozhovory, konference Materials Structure, vol. 18, number 2 (2011) 143 KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST Struèný pøehled èinnosti v období 2008-2010 V letech 2008-2010 byla Krystalografická spoleènost poøadatelem èi spolupoøadatelem

Více

METODY POVRCHOVÉ A TENKOVRSTVOVÉ ANALÝZY PRVKOVÉHO SLOŽENÍ (XPS, AES, SIMS), DIFRAKCE FOTOELEKTRONÙ

METODY POVRCHOVÉ A TENKOVRSTVOVÉ ANALÝZY PRVKOVÉHO SLOŽENÍ (XPS, AES, SIMS), DIFRAKCE FOTOELEKTRONÙ Ma te ri als Struc ture, vol. 18, no. 4 (2011) 251 Methods of surface and thin film analysisof chemical composition, photoelectron diffraction METODY POVRCHOVÉ A TENKOVRSTVOVÉ ANALÝZY PRVKOVÉHO SLOŽENÍ

Více

Laboratoř strukturní chemie Ústav chemie a biochemie (budova C PřF JU) Ivana Kutá Smatanová

Laboratoř strukturní chemie Ústav chemie a biochemie (budova C PřF JU) Ivana Kutá Smatanová Laboratoř strukturní chemie Ústav chemie a biochemie (budova C PřF JU) Ivana Kutá Smatanová Projekty Krystalogeneze vývoj a testování nových alternativních metod Krystalogeneze krystalizační studie vybraných

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Chemie a fyzika pevných látek p2

Chemie a fyzika pevných látek p2 Chemie a fyzika pevných látek p2 difrakce rtg. záření na pevných látkch, reciproká mřížka Doporučená literatura: Doc. Michal Hušák dr. Ing. B. Kratochvíl, L. Jenšovský - Úvod do krystalochemie Kratochvíl

Více

STUDENTSKÁ PØEHLÍDKA

STUDENTSKÁ PØEHLÍDKA Materials Structure, vol. 12, no. 2 (2005) 133 STUDENTSKÁ PØEHLÍDKA S1 X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF MACROSCOPIC RESIDUAL STRESSES IN SURFACE LAYERS OF STEELS AFTER GRINDING Zdenìk Pala Department of Solid

Více

Experimentální laboratoře (beamlines) ve Středoevropské synchrotronové laboratoři (CESLAB)

Experimentální laboratoře (beamlines) ve Středoevropské synchrotronové laboratoři (CESLAB) www.synchrotron.cz www.ceslab.cz www.ceslab.eu Experimentální laboratoře (beamlines) ve Středoevropské synchrotronové laboratoři (CESLAB) Petr Mikulík Ústav fyziky kondenzovaných látek Masarykova univerzita

Více

NANOTEST NT 600 - A DEVICE FOR ANALYSES OF MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS

NANOTEST NT 600 - A DEVICE FOR ANALYSES OF MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS 140 Structure 2005 Materials Structure, vol. 12, no. 2 (2005) Fig ure 3. Sim u lated re cip ro cal space in ten sity maps from (a) stack ing faults, (b) per fect dis lo ca tions and (c) Shockley dis lo

Více

KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST

KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST Ma te ri als Struc ture, vol. 21, no. 2 (2014) 17 KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST Jindøich Hašek 1, Radomír Kužel 2 1 Ústav makromolekulární chemie AV ÈR, Heyrovského nám. 2, 162 00 Praha 6 2 Univerzita Karlova

Více

MÌØENÍ MONOKRYSTALÙ NA PRÁŠKOVÉM DIFRAKTOMETRU

MÌØENÍ MONOKRYSTALÙ NA PRÁŠKOVÉM DIFRAKTOMETRU Ma te ri als Struc ture, vol. 15, no. 2a (2008) k37 su rate with the nu clear lat tice. Gen er ally the mag netic mo - ment can be writ ten as a com bi na tion of harmonic functions: N Mi ( x4 ) M i0 [Mins

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

Kurz Krystalizace makromolekulárních látek v Nových Hradech, 27-29. 11. 2012

Kurz Krystalizace makromolekulárních látek v Nových Hradech, 27-29. 11. 2012 Kurz Krystalizace makromolekulárních látek v Nových Hradech, 27-29. 11. 2012 Pořadatelé: Krystalografická společnost, Akademické a Univerzitní centrum v Nových Hradech (JU a ÚNSB A ČR), ÚMCH A ČR, Karlova

Více

Lectures - Thursday, June 25

Lectures - Thursday, June 25 k32 Struktura 2009 - Lec tures Ma te ri als Struc ture, vol. 16, no. 2a (2009) Lectures - Thursday, June 25 L9 Micro and nanomaterials in forensic science MIKRO A NANOMATERIÁLY VE FORENZNÍ OBLASTI M. Kotrlý

Více

Tenké vrstvy GaN dopované přechodnými kovy

Tenké vrstvy GaN dopované přechodnými kovy Tenké vrstvy GaN dopované přechodnými kovy ZDENĚK SOFER 1) JAN LUXA 1) DANIEL BOUŠA 1) VLASTIMIL MAZÁNEK 1) MIROSLAV MARYŠKO 2) DAVID SEDMIDUBSKY 1) 1) Ústav anorganické chemie, VŠCHT Praha, Technická

Více

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Podíl na řešení celkem: 52 grantových projektů V roli hlavního e/e za UP/spoluautora návrhu

Více

Jan Filip 1, V. Blechta, J. Kašlík, I. Medřík, R. Zbořil, O. Schneeveiss. Regionální Centrum Pokročilých Technologií a Materiálů, PřF UP Olomouc

Jan Filip 1, V. Blechta, J. Kašlík, I. Medřík, R. Zbořil, O. Schneeveiss. Regionální Centrum Pokročilých Technologií a Materiálů, PřF UP Olomouc Vysokoteplotní RTG prášková difrakce a její aplikace při studiu systému Fe-O-C Jan Filip 1, V. Blechta, J. Kašlík, I. Medřík, R. Zbořil, O. Schneeveiss 1 Regionální Centrum Pokročilých Technologií a Materiálů,

Více

Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty

Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty josef.strasky@gmail.com Titan Saturn a TITAN sonda Pioneer, 26. srpen 1976 Titan Titan Titan Unikátní vlastnosti titanu + nejvyšší poměr mezi pevností a

Více

INFRAÈERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROSKOPIE CO NÁM MOHOU VIBRACE ØÍCI O (BIO)MOLEKULÁCH

INFRAÈERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROSKOPIE CO NÁM MOHOU VIBRACE ØÍCI O (BIO)MOLEKULÁCH 118 Struktura 2005 Materials Structure, vol. 12, no. 2 (2005) L9 INFRAÈERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROSKOPIE CO NÁM MOHOU VIBRACE ØÍCI O (BIO)MOLEKULÁCH V. Baumruk Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální

Více

SAXSpace. Modulární řešení analýzy nanostruktur. ::: Innovation in Materials Science

SAXSpace. Modulární řešení analýzy nanostruktur. ::: Innovation in Materials Science SAXSpace Modulární řešení analýzy nanostruktur ::: Innovation in Materials Science Základní informace k metodě SAXS. Princip Internal Structure SAXS - Maloúhlový rozptyl RTG paprsků je nedestruktivní metoda

Více

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG. Strana : 1 1) Význam a použití: Metoda je používána pro stanovení prvků v půdách volných hracích ploch. 2) Princip: Vzorek je po odběru homogenizován, je stanovena sušina, ztráta žíháním. Suchý vzorek

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Program Letní školy SPM mikroskopie

Program Letní školy SPM mikroskopie Program Letní školy SPM mikroskopie Letní škola SPM mikroskopie je pořádána ve dnech 10-11. 6. 2013 v Brně firmou RMI, s.r.o. Lázně Bohdaneč za spoluúčasti Fakulty chemické VUT v Brně. 1. den - pondělí

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis (Foto)elektronová spektroskopie (pro chemickou analýzu) ESCA, XPS X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) Any technique in which the sample is bombarded

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

Materiálově neagresivní činidla pro. dekontaminaci. citlivých komponent techniky

Materiálově neagresivní činidla pro. dekontaminaci. citlivých komponent techniky neagresivní činidla pro dekontaminaci citlivých komponent techniky Ing. František OPLUŠTIL, CSc. VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚO Brno, CZE tel.: 532 191 317, e-mail: oplustil@vtuo.cz Jemně dispersní

Více

In vivo příklady biomateriálů [Ratner, 2005] Biomateriály

In vivo příklady biomateriálů [Ratner, 2005] Biomateriály Bioaktivní materiály in vivo, in vitro Aleš Helebrant Ústav skla a keramiky Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha OBSAH Úvod definice biomateriálu, biomateriály v lidském těle bioaktivní x bioinertní

Více

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ J. KAŠPAROVÁ, Č. DRAŠAR Fakulta chemicko - technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice, CZ, e-mail:jana.kasparova@upce.cz

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

ANALÝZA ZBYTKOVÉ NAPJATOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍ SLITINY INCONEL 718 PO ELEKTROEROZIVNÍM OBRÁBÌNÍ

ANALÝZA ZBYTKOVÉ NAPJATOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍ SLITINY INCONEL 718 PO ELEKTROEROZIVNÍM OBRÁBÌNÍ 98 Struktura 25 Materials Structure, vol. 12, no. 2 (25) Cool ing with liq uid leads to dis tinc tively higher com - pres sive re sid ual stresses in com par i son with cool ing us ing cold air from Ranque-Hilsch

Více

Typy interakcí. Obsah přednášky

Typy interakcí. Obsah přednášky Co je to inteligentní a progresivní materiál - Jaderné analytické metody-využití iontových svazků v materiálové analýze Anna Macková Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež 250 68 Obsah přednášky fyzikální princip

Více

Úvod do studia anorg. materiálů - MC240P33

Úvod do studia anorg. materiálů - MC240P33 Úvod do studia anorg. materiálů - MC240P33 Magnetismus, Magneticky uspořádané a neuspořádané struktury, Feromagnetismus, Antiferomagnetismus, Magnetické materiály, Záznamové materiály. Příprava magnetických

Více

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

Á Á Ž Í Ú áž ř í í ží á á á ě í ří é ú áž š ě ň í í čá í ř í ří č í ř í č í č š ě í Ú ž ě í í á é é ří ř á í ří ě é čá š é é ď čá á í é ď á ý é ří ě ť ý ď ý ř ě č ž í ě á č ř ě á á á á ň í ř í í ě í č

Více

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces Association for the Heat Treatment of Metals Program Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces 24. - 25.11. 2015 24 25 November 2015 Jihlava, Czech Republic

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

LASEROVÉ SVAZKY PRO OPTICKÉ MANIPULACE

LASEROVÉ SVAZKY PRO OPTICKÉ MANIPULACE LASEROVÉ SVAZKY PRO OPTICKÉ MANIPULACE Katedra optiky, PřF UP 17. Listopadu 50, 772 07 Olomouc Řešitelé grantu MPO: Z. Bouchal, Z. Hradil, J. Řeháček, J. Wagner, I. Vyšín PGS studenti : R. Čelechovský,

Více

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL DETAILNÍ STUDIUM SPECIFICKÝCH PORUŠENÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT PŘI VRYPOVÉ INDENTACI EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL Kateřina Macháčková,

Více

LEED (Low-Energy Electron Diffraction difrakce elektronů s nízkou energií)

LEED (Low-Energy Electron Diffraction difrakce elektronů s nízkou energií) LEED (Low-Energy Electron Diffraction difrakce elektronů s nízkou energií) RHEED (Reflection High-Energy Electron Diffraction difrakce elektronů s vysokou energií na odraz) Úvod Zkoumání povrchů pevných

Více

Rozhovory, konference

Rozhovory, konference 92 Materials Structure, vol. 7, number 2 (2000) STRUKTURA PYROLYZNÍHO UHLÍKU VE SLÉVÁRENSKÝCH FORMÁCH J. Fiala 1, J. Buchtele 2, P. Jelínek 3, S. Nìmeèek 1 1 Nové technologie-výzkumné centrum v západoèeském

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu OCELI A LITINY Ing. V. Kraus, CSc. 1 OCELI Označování dle ČSN 1 Ocel (tvářená) Jakostní Tř. 10 a 11 - Rm. 10 skupina oceli Tř. 12 a_ 16 (třída) 3 obsah všech leg. prvků /%/ Význačné vlastnosti. Druh tepelného

Více

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita

Více

Vlastní aplikace s MOXA zařízeními

Vlastní aplikace s MOXA zařízeními Vlastní aplikace s MOXA zařízeními Roman Šianský, ELCOM SOLUTIONS, s.r.o. Krátce o společnosti Člen skupiny ELCOM GROUP Sídlo v Praze, pobočka v Ostravě Dodávky monitorovacích, ovládacích a informačních

Více

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur Témata diplomových prací 2014/2015 Studium změn elektrické vodivosti emeraldinových solí vystavených pokojovým a mírně zvýšeným teplotám klíčová

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH METAL 26 23.5.5.26, Hradec nad Moravicí VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION AND KINETICS OF CRYSTALLIZATION ON ORIGINATION

Více

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL Marie Svobodová a,b Jindřich Douda b František Hnilica b Josef Čmakal b Jiří Dubský c a KMAT FJFI ČVUT, Trojanova 13, 120

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

Technická část Technical section

Technická část Technical section Technická část POSUV NA ZUB PRO FRÉZY STOPKOVÉ VÁLCOVÉ ČELNĺ A DRÁŽKOVACĺ FEED PER TOOTH FOR END MILLS AND SLOT DRILLS Průměr Posuv na zub fz Posuv na zub fz Posuv na zub fz Diameter Feed/tooth Feed/tooth

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Strukturní analýza krystalů ve třech a více dimenzích

Strukturní analýza krystalů ve třech a více dimenzích Strukturní analýza krystalů ve třech a více dimenzích Václav Petříček, Michal Dušek a Lukáš Palatinus Fyzikální ústav AVČR, v.v.i. Postavení strukturní analýzy krystalů: + Poskytuje jedinečné údaje pro

Více

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY VZÁCNÉPLYNY ACH 02 Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY 1 VZÁCNÉ PLYNY 2 Vzácné plyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII s 2 p

Více

Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová

Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová Některé poznatky z charakterizace nano železa Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová Nanotechnologie 60. a 70. léta 20. st.: období miniaturizace 90. léta 20.

Více

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET.

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDY OF ELECTROCHEMICAL CORROSION PHENOMENA OF DUPLEX STAINLESS STEELS BY USE OF SRET METHODS Petr Kubečka a Vladimír

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled

Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN I. Přehled RNDr. Karel Berka, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Definice bioinformatiky (Molecular) bio informatics: bioinformatics is conceptualising biology

Více

Nanomateriály v medicíně a elektronice

Nanomateriály v medicíně a elektronice V.Švorčík, Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha vaclav.svorcik@vscht.cz Nanomateriály v medicíně a elektronice Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie Ústav inženýrství

Více

MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ. Radek Nemec, Ivo Štepánek

MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ. Radek Nemec, Ivo Štepánek MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ Radek Nemec, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt Príspevek se zabývá

Více

Komunikační plán a použité nástroje

Komunikační plán a použité nástroje Komunikační plán a použité nástroje Project Communications Plan Employees Corporate Coordinators Filadelfie Move Announcement - Email Email, Newsletter, Intranet, etc. - Move Detailed Information Moving

Více

RENTGENOVÉ STRUKTURNÍ METODY NA ÚSTAVU FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTEK PØÍRODOVÌDECKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNÌ: HISTORIE A SOUÈASNOST

RENTGENOVÉ STRUKTURNÍ METODY NA ÚSTAVU FYZIKY KONDENZOVANÝCH LÁTEK PØÍRODOVÌDECKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNÌ: HISTORIE A SOUÈASNOST k22 Struktura 2010 - Lec tures Ma te ri als Struc ture, vol. 17, no. 2a (2010) L5 X-Ray Structure Methods at the Institute of Condensed Matter, Faculty of Science, Masaryk University Brno: History and

Více

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme

Více

Příloha č. 1 - Technické podmínky Rastrovací elektronový mikroskop pro aktivní prostředí

Příloha č. 1 - Technické podmínky Rastrovací elektronový mikroskop pro aktivní prostředí Příloha č. 1 - Technické podmínky Rastrovací elektronový mikroskop pro aktivní prostředí 1. Kupující v zadávacím řízení poptal dodávku zařízení vyhovujícího následujícím technickým požadavkům: Číslo Technické

Více

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická www.uvi.ft.utb.cz Oblasti spolupráce a služeb

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons. ze sady: 3 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika: 18-20-M/01 Informační

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

APLIKACE VYBRANÝCH METOD PRO MĚŘENÍ ZBYTKOVÉHO NAPĚTÍ APPLICATION OF SOME METHODS FOR RESIDUAL STRESS MEASUREMENT

APLIKACE VYBRANÝCH METOD PRO MĚŘENÍ ZBYTKOVÉHO NAPĚTÍ APPLICATION OF SOME METHODS FOR RESIDUAL STRESS MEASUREMENT Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2012 October 30 - November 1, 2012 - Seč u Chrudimi - Czech Republic APLIKACE VYBRANÝCH METOD PRO MĚŘENÍ ZBYTKOVÉHO NAPĚTÍ APPLICATION

Více

Ú v o d... 11. 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13

Ú v o d... 11. 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13 Obsah Ú v o d... 11 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13 1.1 C h arak te ristik a ch iru rg ic k éh o o š e tř o v a te ls tv í... 13 1.1.1 Č in n o sti

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre Quality control Robotic machining Rapid prototyping 3D optical digitalization Additive manufacturing of metal parts Mechanical and industrial design Obsah prezentace Představení pracoviště Laboratoře Vývoj

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY POURING LADLES IN ARCELORMITTAL OSTRAVA STEEL PLANT - UTILIZATION OF NEW INSULATION LAYER Dalibor Jančar a Petr Tvardek b Pavel

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Základy fyzikálněchemických

Základy fyzikálněchemických Základy fyzikálněchemických metod Fyzikálně-chemické metody optické metody elektrochemické metody separační metody kalorimetrické metody radiochemické metody ostatní metody Optické metody Oko je citlivé

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:

Více

Návrh stínění a témata k řešení

Návrh stínění a témata k řešení Výzkumné laserové centrum ELI Beamlines Návrh stínění a témata k řešení Veronika Olšovcová, Mike Griffiths, Richard Haley, Lewis McFarlene, Bedřich Rus a ELI team Plánované pilíře ELI Site to be determined

Více

VLIV GEOMETRICKÉ DISPERZE

VLIV GEOMETRICKÉ DISPERZE VLIV GEOMETRICKÉ DISPERZE NA ŠÍŘENÍ NAPĚŤOVÝCH VLN Petr Hora Centrum diagnostiky materiálu, Ústav termomechaniky AV ČR, Veleslavínova, 3 4 Plzeň, e-mail: hora@cdm.it.cas.cz Abstrakt The effect geometrical

Více

Tváření,tepelné zpracování

Tváření,tepelné zpracování tváření, tepelné zpracování Optimalizace řízeného válcování nové konstrukční oceli se zvláštními užitnými vlastnostmi Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Doc. Dr. Ing. Jaroslav Sojka, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI

VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI EFFECT OF GLYPHOSATE INITIAL GROWTH PHASE SOYA PAVEL PROCHÁZKA, PŘEMYSL ŠTRANC, KATEŘINA PAZDERŮ, JAROSLAV ŠTRANC Česká zemědělská univerzita v Praze,

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application

Více

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS Božena Podhorná Jiří Kudrman Škoda-ÚJP, Praha, a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha-Zbraslav,

Více