Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad Frýdek Místek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad Frýdek Místek

2 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení V. Výsledky vzdělávání VI. Prevence sociálně patologických jevů VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků VIII. Školní aktivity a prezentace školy na veřejnosti IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI X. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2008 XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XIII. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Spolupráce s partnery školy při plnění úkolů ve vzdělávání XV. Fotografická příloha a prezentace školy v tisku 2

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Frýdek-Místek Sídlo: Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek Rok zahájení činnosti: www stránky. Zřizovatel: Statutární město Frýdek-Místek Sídlo: Radniční 1148, Frýdek-Místek Vedení školy: ředitel: zástupci ředitele: - Ing. Jiří Adámek - od roku 1994 ve funkci zást. ředitele pro II. stupeň - od roku 1998 ředitel školy - Mgr. Libor Kuča - od roku 1998 ve funkci statutárního zástupce ředitele, vedení II. st. - Mgr. Táňa Janošcová - od roku 2006 ve funkci zástupce ředitele pro I. st. Školská rada: předseda: členové: - Jaroslav Olszar (zástupce zákonných zástupců) - Jiří Zaoral (zástupce zřizovatele školy) - Ing. Regína Tichánková (zástupce zákonných zástupců) - Mgr. Renata Bohačíková (zástupce zřizovatele) - Mgr. Martina Brunclíková (zástupce pedagogických pracovníků) - Mgr. Libor Kuča (zástupce pedagogických pracovníků) Při škole pracuje sdružení rodičů a přátel školy: předseda: - Karin Morávková 3

4 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Od svého vzniku v roce 1993 je školou s právní subjektivitou. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a výuka na této škole probíhá v souladu se zásadami vlastenectví, humanity, demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, tělesnou, ekologickou a náboženskou výchovu. Základní škola má devět ročníků, člení se na I. a II. stupeň. Třídy se naplňují do počtu 30 žáků dle prostorových možností školy. Výuka ve třídách se v souladu s učebním plánem dělí na skupiny, přičemž počet skupin a žáků ve skupině je určován podle podmínek školy a charakteru vyučovaného předmětu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Vyučování probíhá podle učebních osnov schválených ministerstvem ( dle vzdělávacího programu Základní škola ). V srpnu 2007 pedagogičtí pracovníci školy schválili nový školní vzdělávací program Zelená do života. Vzdělávací program Zelená do života se opírá o obor vzdělávání, v němž má škola vynikající výsledky, za současného rozvoje dalších vzdělávacích oborů. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 má svými výsledky ve sportovních soutěžích pevné postavení mezi školami v okrese Frýdek-Místek, Moravskoslezském kraji i v České republice. Žáci zabývající se sportovní gymnastikou v 1. až 9. ročníku se pravidelně umísťují na předních pozicích v republikových soutěžích AŠSK a MŠMT, ve sportovní gymnastice a pódiových skladbách. Naše škola je již tradičním organizátorem gymnastických republikových soutěží. Ve třídách na II. stupni jsou zřizovány třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na volejbal a házenou. Sportovní činnost těchto tříd je podporována MŠMT v rámci projektu zaměřující se na intenzifikaci sportu v základních školách. Žáci tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy vykazují dlouhodobě velmi dobré sportovní výsledky nejen v klubových soutěžích, ale i v soutěžích organizovaných AŠSK, MŠMT a to na úrovni Moravsko-slezského kraje a České republiky. V rámci základního vzdělávání talentovaným žákům nabízíme také rozšířenou výuku výtvarné výchovy. Nedílnou součástí tohoto zaměření jsou výtvarné projekty završené výtvarnými prezentacemi a výstavami pro veřejnost a žáky okolních škol. Snahou školy je výrazně podporovat jazykovou výuku. Žáci se na prvním stupni začínají učit anglickému jazyku již v prvém ročníku a to s časovou dotací dvě hodiny týdně. Ve dvou třídách na II. stupni jsou integrováni dva žáci s tělesným postižením, kterým jsou ve výuce nápomocni asistenti pedagoga. Sedm žáků se specifickými vývojovými poruchami učení je integrováno do běžných tříd prvního a druhého stupně. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení navštěvují hodiny reedukační péče. Na škole je zřízená pedagogická rada jako funkční poradní orgán ředitele školy, v níž jsou zařazeni všichni pedagogičtí pracovníci, taktéž rozšířené vedení školy, které tvoří vedoucí předmětových komisí. Škola poskytuje žákům a zákonným zástupcům žáků poradenskou službu prostřednictvím dvou výchovných poradkyň. Žáci mají možnost navštěvovat logopedické centrum naší školy. Město Frýdek-Místek, zřizovatel školy od zřídil na škole šestičlennou školskou radu, která umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Součástí školy je i plavecká učebna a venkovní brouzdaliště, takže škola provozuje plaveckou školu a organizuje plavání žáků městských, obecních, základních a mateřských škol. V prostorách bazénu, jakož i ve venkovním zázemí bazénu nabízíme veřejnosti koupání také v letních měsících. Škola organizuje ozdravné pobyty (ze sociálně psychologických 4

5 důvodů), lyžařské kurzy, sportovní soustředění žáků tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy, plavecký výcvik žáků i u žáků 1. a 4. tříd. Vzhledem k tomu, že budova bazénu je součástí školy, je realizovaná částečně i výuka tělesné výchovy žáků II. stupně formou výuky plavání. Škola uskutečňuje školní výlety, školní exkurze související s výchovně vzdělávací činností školy, spolupracuje se zubní lékařkou (pronájem ordinace v budově školy) na preventivních prohlídkách žáků. Pedagogové školy úzce spolupracují s pedagogy sousedící MŠ Mateřídouška, a to v oblasti metodiky práce a organizování společných akcí pro děti obou zařízení. Žáci mohou pracovat v zájmových kroužcích školy (šk.rok 2008/ kroužků), škola poskytuje k těmto účelům své prostory, vybavení a odborné vedení. Škola je zapojena do projektu zřizovatele Centrum sportu, který umožňuje dětem školy se bezplatně zapojit do širokého spektra sportovních kroužků (pro šk. rok 2008/ kroužků). Součástí školy je školní družina, školní jídelna, žáci a zaměstnanci školy mohou navštěvovat pobočku městské knihovny sídlící v budově školy. V CO krytech školy působí hudební klub STOUN, který nabízí mládeži sídliště Slezská hudební produkci současné hudební scény a občanské sdružení o.s.filadelfia zabývající se volnočasovými aktivitami pro děti a mládež sídliště Slezská. 5

6 II. Obsah vzdělávání Na škole bylo poskytováno základní vzdělávání podle následujících dokumentů: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zelená do života ve třídách 1., 2., 6. a 7. ročníku; v rámci tohoto vzdělávacího programu byly vyučovány také třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a výtvarné výchovy Základní škola, č.j /96-2 ve třídách 3., 4., 5., 8. a 9. ročníku; také v rámci tohoto vzdělávacího programu bylo vyučováno ve třídách 2. stupně základního vzdělávání podle programu s rozšířenou výukou tělesné výchovy Učební plán tříd I. stupně 2008/2009 Učební plán tříd uč.dokument Základní škola 16847/96-2 Předmět 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Matematika Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda - Přírodověda Hudební výchova Pracovní činnosti Výtvarná výchova Tělesná výchova Týdenní počet hodin:

7 Učební plán 1. a 2. tříd vyučovaných podle ŠVP Zelená do života Předmět 1. ročník Verze ŠVP ročník Verze ŠVP Český jazyk a literatura 9 9 Matematika a její aplikace 4 5 Anglický jazyk 2 1 Člověk a jeho svět 1 1 Hudební výchova 1 1 Výtvarná výchova 1 1 Člověk a svět práce 1 1 Tělesná výchova 2 2 Týdenní počet hodin: Učební plán 2. třídy s rozšířenou výukou VV vyučované podle ŠVP Zelená do života Verze Předmět Český jazyk a literatura 8 Matematika a její aplikace 5 Anglický jazyk 1 Člověk a jeho svět 1 Hudební výchova 1 Výtvarná výchova 2 Člověk a svět práce 1 Tělesná výchova 2 Týdenní počet hodin: 21 7

8 Učební plán tříd II. stupně 2008/2009 Učební plán tříd II.stupně vyučovaných podle uč.dokumentu Základní škola 16847/96-2 Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický a německý jazyk Matematika Občanská výchova Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Fyzika Chemie Pracovní činnosti Informatika Volitelné předměty Konverzace v anglickém jazyce Týdenní počet hodin: Učební plán tříd II.stupně vyučovaných podle uč.dokumentu ŠVP Zelená do života Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Výchova k občanství Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví

9 Fyzika Chemie Pracovní a technická výbava Informatika Volitelné předměty Konverzace v anglickém jazyce Týdenní počet hodin: Učební plán sportovních tříd 6. a 7 ročník podle učebního dokumentu ŠVP Zelená do života 8. a 9. ročník podle učebního dokumentu Základní škola č.j /96-2 Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Občanská výchova Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Výchova ke zdraví Fyzika Chemie Pracovní činnosti Informatika Konverzace v anglickém jazyce Volitelné předměty Týdenní počet hodin: Nepovinný předmět Pohybové a sportovní aktivity

10 V tomto školním roce byly v rámci volitelných předmětů vyučovány následující vzdělávací předměty: v 7. ročníku: Ekologická výchova Technické činnosti Zeměpisná praktika v 8. ročníku: Volba povolání Výtvarná estetika Zeměpisná praktika v 9. ročníku: Seminář z matematiky Seminář z českého jazyka Ruský jazyk Biologická praktika Výtvarná estetika Multimediální výchova Chemická praktika Disponibilní hodiny ve školním roce byly použity v rámci vzdělávacího programu Základní škola k navýšení časové dotace výuky informatiky a zeměpisu v 8. ročníku a k posílení jazykových kompetencí žáků v 96. ročníku zavedením výuky konverzace v anglickém jazyce. 10

11 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Věková struktura zaměstnanců ve školním roce 2008/2009 PEDAGOGOVÉ NEPEDAGOGOVÉ do 30 let nad 50 let 6 6 Celkem Průměrný věk pedagogických pracovníků je 43 roků, průměrný věk nepedagogických pracovníků je 43 roků. Průměrný věk všech zaměstnanců školy je 43 roků. 11

12 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2009/2010 typ SŠ IX. A IX. B IX. C celkem % maturitní obory: z toho: gymnázium SPŠ SUŠ učební obory: neumístěná: Údaje o přijímacím řízení K zápisu přišlo celkem dětí 53 z toho chlapců 24 z toho žádá o odklad 3 Počet žáků, kteří nastoupili do 1. třídy 46 12

13 V. Výsledky vzdělávání 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Přehled výchovných opatření udělených ve školním roce 2008/2009 ročník: pochvala třídního učitele napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele pochvala ředitele školy důtka ředitele školy pololetí: pololetí: pololetí: pololetí: pololetí: Celkem:

20 VI. Prevence sociálně patologických jevů Problematikou prevence sociálně patologických jevů se zabývá školní metodik prevence ve spolupráci s výchovným poradcem, vedením školy, se speciálními pedagogy a s ostatními pedagogickými pracovníky školy. Zároveň byly přizvány ke spolupráci i další odborné instituce a organizace, které svou přednáškovou aktivitou, realizací prožitkových programů, odborným šetřením a školením pracovaly s žáky naší školy a v rámci odborného školení a DVPP také s pedagogy formou sborovna. Nedílnou součástí prevence sociálně patologických jevů jsou také osobní konzultace jednotlivých pedagogů, spolupráce s rodiči a další širší veřejností. Rozsah prevence sociálně patologických jevů vyplývá ze zákona o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., z vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Do výčtu významných naplněných úkolů uplynulého školního roku možno zařadit: 1. zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (10 žáků s SPU a s nápravou, v 8 případech byl vypracován IVP) 2. organizační zajištění adaptačního pobytu žáků 6. ročníku (vztahy v kolektivu a adaptace v něm; semináře třídních učitelů 5. ročníku s ostatními vyučujícími při přechodu žáků z 1. na 2. stupeň základního vzdělávání - sledují se SPU, stav adaptability a výkyv prospěchu) 3. zajištění pestré škály školních kroužků a motivace žáků k jejich akceptaci - trávení volného času a budování osobních zájmů (22 kroužků, 258 žáků) 4. zajištění jednorázových akcí ve spolupráci se školní družinou (dětský karneval, koloběžkové závody, Mikulášské žertování, výlet do zimní přírody) 5. realizace projektů podporujících rozvoj zájmových a morálně-volním vlastností žáků (zimní a letní sportovní soustředění, exkurze, Den dětí) 6. pokračování ve spolupráci s dalšími institucemi (Centrum nové naděje ve Frýdku-Místku prožitkové a intervenční programy pro žáky mladšího a staršího školního věku, školení pedagogických pracovníků na téma Šikana ; Městská policie ve Frýdku-Místku, Policie ČR přednášky a besedy; Filadelfie přednášky pro žáky 8. a 9. ročníku na téma dospívání; Okresní soud ve Frýdku-Místku exkurze u soudního přelíčení -9. ročník; Renarkon přednášky na téma závislost a my 8. a 9. ročník; Úřad práce ve Frýdku-Místku besedy na téma profesní orientace 8. ročník; Hasičský záchranný sbor MSK Ochrana člověka za mimořádných situací 5. a 6. ročník; Statutární město Frýdek-Místek a Preventivně informační oddělení Policie ČR Frýdek-Místek - Návštěva výstavy - Návykové a psychotropní látky Když se řekne závislost a výstava výtvarných prací žáků naší školy na dané téma; Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek odborné konzultace 20

21 Helma je cool - Beseda o bezpečnosti a používání bezpečnostních přileb při sportu Děti dětem Benefitcity 2008 Celostátní sportovní olympiáda žáků s mentálním postižením účast Odborná přednáška s lékařem Láska ano, děti ještě ne 9. ročník; 7. zajištění 2 pedagogických asistentů pro 3 žáky s poruchami chování, vytvoření optimálních pracovních podmínek pro všechny subjekty výchovně vzdělávacího procesu a jeho optimální naplňování 8. příprava projektu k rozšíření poradenské služby v oblasti profesního poradenství (volitelný předmět Volba povolání 8. ročník a žáci 9. ročníku) 9. úzká spolupráce se středními školami regionu (besedy a exkurze v rámci dnů otevřených dveří, pořádání burzy středních škol v rámci třídních schůzek) 10. řešení výchovných problémů žáků s rodiči (12 výchovných komisí s nejčastějšími problémy: neomluvená absence a záškoláctví, výchovné problémy, kouření, krádež, agresivní formy chování řešeno v rámci ŠPS, MPP a Programu proti šikaně, spoluprací s rodiči, Policií ČR) 21

22 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodnocení plnění dvouletého plánu vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní roky 2007/2008 a 2008/2009 pro školní rok 2008/2009 : DVPP bylo organizováno na základě těchto principů : Základním parametrem pro výběr konkrétní formy nebo druhu DVPP byly skutečné potřeby školy. Výběr a realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit vycházel z rozpočtových možností školy. Organizace DVPP byla založena na rovnosti příležitostí a zákazu diskriminace pedagogických pracovníků. Při dodržení všech předchozích principů byly pro výběr formy či druhu vzdělávací akce určující studijní zájmy pedagogických pracovníků. V rámci obecných forem a druhů DVPP probíhaly na škole tyto konkrétní formy a druhy DVPP : I. PROHLUBOVÁNÍ KVALIFIKACE II. ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE A,STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1, FUNKČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE A ZÁSTUPCE ŘEDITELE 2, STUDIUM K ROZŠÍŘENÍ KVALIFIKACE 3, STUDIUM PRO ASISTENTY PADAGOGA B,STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADU STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ I. PROHLUBOVÁNÍ KVALIFIKACE Průběžné vzdělávání bylo realizováno vzdělávacími aktivitami vedoucími k udržování, obnovování, upevňování a doplnění kvalifikace pedagogického pracovníka. Obsahem tohoto vzdělávání byly nové poznatky z pedagogických a psychologických disciplín, nové poznatky z oborů souvisejících s vyučovacími předměty a tvorbou ŠVP, prevence sociálně patologických jevů, BOZP, jazykové vzdělávání a práce s ICT (ICT plánu školy). Působnost : všichni pracovníci. II. ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE A, STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1. FUNKČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE A ZÁSTUPCE ŘEDITELE Z hlediska zastupitelnosti ředitele a kariérního růstu studuje statutární zástupce ředitele školy Funkční studium II na UNIVERZITĚ KARLOVĚ v PRAZE. Termín ukončení studia: rok STUDIUM K ROZŠÍŘENÍ KVALIFIKACE V rámci tohoto vzdělávání došlo v roce 2008 k dosažení doplňujícího odborného studia pro výuku AJ na I.stupni u vyučující I.stupně ( již druhý pedagog I.st., který si rozšířil kvalifikaci v daném oboru). V roce 2008 zahájila magisterské studium vyučující AJ na II.stupni ( předpokládané ukončení studia v roce 2011) 22

23 3. STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA Škola vzdělává a vychovává žáky tělesně a mentálně postižené, proto podporuje další studium pro asistenty pedagoga v rámci akreditovaných vzdělávacích programů dalších vzdělávacích institucí. U dvou asistentek pedagoga zatím není kvalifikační předpoklad splněn. B,STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADU STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ V rámci tohoto vzdělávání škola podporuje dosažení dalších kvalifikačních předpokladů u pedagogických pozic : Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií Dva pedagogové na II.stupni zahájili v září 2008 tříleté studium- metodik informačních a komunikačních technologií (předpokládaný termín ukončení studia - prosinec 2010). Tvorba a následná koordinace ŠVP Zástupkyně ředitele pro I. stupeň ukončila studium v roce 2008 Prevence sociálně patologických jevů Výchovný poradce pro II. stupeň studium zatím nezahájeno. Specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy V plánu bylo zahájení studia u jednoho pedagoga na II.stupni. Zatím nezahájeno. 23

24 VIII. Školní aktivity a prezentace školy na veřejnosti Nejvýznamnější úspěchy v oblasti sportu ve školním roce 2008/ Pohybové skladby - Mistrovství republiky 1. místo 2. ČEZ - street hockey 3. Házenkářský kalamář národní finále - 2. místo 4. Sportovní gymnastika Mistrovství republiky - 1. místo 5. Basketbal dívky krajské kolo 3. místo 6. Teamgym Ostrava Mistrovství republiky - 4. místo 7. Minifotbal krajské kolo - 2. místo 8. Šplh krajské kolo - 2. místo 9. Volejbal - 3. místo - Přebor ČR, žákyně I. stupeň I v tomto úspěšném školním roce se potvrdilo, že učitelé týmově spolupracují, profesionálně vystupují na veřejnosti a svými nápady přispívají ke společnému cíli zpestřit žákům jejich školní i mimoškolní aktivity, prezentovat co nejlépe naši školu, získat nové žáky, zvýšit prestiž školy. V této oblasti vysoce hodnotíme velmi úspěšné zapojení školy do sportovních soutěží, ve kterých jsme zaznamenali řadu úspěchů a dokonce jsme již druhým rokem potvrdili prvenství v okresní soutěži o nejvšestrannější sportovní školu, kterou vyhlásila AŠSK. VIII.I. Akce pro předškolní děti, žáky školy a jejich rodiče Školní zralost aneb budeme mít prvňáčka cílem přednášky bylo, co může učitel a rodiče udělat pro svého prvňáčka, aby byl ve škole co nejúspěšnější. Zaměřená byla především na možnosti rozvíjení motoriky, myšlení a řeči, paměti a pozornosti, zraku a sluchu. Keramická dílna cílem bylo strávit dvě hezká odpoledne v keramické dílně, kde děti a rodiče společně pracují s hlínou a učí se zacházet s glazurami. Výtvarná dílna Smaltovaný šperk akce pro rodiče žáků Den otevřených dveří + sportovní olympiáda zájemcům jsme ukázali kompletní technické a materiální vybavení školy, formy výuky, práci ve školní družině, informovali jsme rodiče o zájmových kroužcích a mimoškolních aktivitách školy. Zúčastnili se interaktivní výuky žáků I. stupně. Akce proběhla v měsíci listopadu a lednu. Vánoční nota 2008 (5. ročník) - cílem tradiční soutěže bylo především podpořit kulturní cítění a seberealizaci dětí v oblasti pěveckého projevu, naučit žáky vystupovat na veřejnosti, ukázat žákům vánoční lidové tradice ve spojení se zpěvem. Akce měla regionální charakter, byla zaštítěna Magistrátem města Frýdku-Místku. Součástí soutěže byl bohatý doprovodný program. Aerobikové čertování zábavná pohybová akce pro předškolní děti a žáky tříd. 24

25 Vánoční jarmark aneb Vánoce nanečisto- již tradiční akce s cílem prezentovat školu na veřejnosti, připomenout si vánoční lidové zvyky a tradice, zapojit žáky do vánočního dění ve škole, připravit kvalitní a estetickou výzdobu školy. Karneval jedna z tradičních akcí pořádaná ve spolupráci se školní družinou. Předškoláček 2009 aneb skřítkové z pařezové chaloupky tento projekt uskutečňujeme již šestým rokem a naším záměrem je, poskytnout dětem zapsaným do naší školy přípravu na první třídu a přiblížit jim život ve škole. Pod vedením učitelek si děti procvičovaly jemnou motoriku, vypracovávaly úkoly s výukovými programy pomocí počítačů, pracovaly na interaktivní tabulí, adaptovaly se na nové prostředí, cvičily správnou výslovnost. Velikonoční výstavka aneb Vítání jara v této tradiční akci jsme opět spolupracovali s MŠ Mateřídouška. Děti MŠ a naši žáci předvedli rodičům hudebněpěvecké vystoupení. Ve spoustě milých a hezkých výrobků na výstavce si určitě každý našel inspiraci a námět pro velikonoční výzdobu. Slet čarodějnic a přátel školy soutěže v čarodějnických dovednostech, sportovně výtvarné odpoledne pro předškolní děti a žáky 1. stupně Dětský den s klaunem a kouzelníkem Čárymáryfukem Spolupořadatelem bylo především SRPŠ. Akce byla určena pro širokou veřejnost a byly zde prezentovány výsledky celoroční práce Sportovní gymnastiky. Týdenní ozdravné pobyty žáků každoročně jsou zajišťovány pro žáky 2. a 4. tříd v horském prostředí oblasti Beskyd. Tato relaxačně-sportovní forma vyučování je pro žáky velmi přínosná a to nejen z hlediska zdraví dětí (hygienické návyky, posílení imunitního systému), ale také výchovy (získávají kladný vztah k přírodě a ekologii, učí se žít a pracovat v kolektivu, vzájemně spolupracují, plní samostatné i skupinové úkoly). VIII.II. Výsledky soutěží ve školním roce Hodnocení sportovních aktivit 1. stupně V letošním školním roce naši žáci absolvovali veškeré sportovní mimoškolní soutěže organizované AŠSK okresu Frýdek-Místek. Mezi 88 zúčastněnými školami okresu Frýdek- Místek jsme získali opět 1. místo. Jednalo se o soutěže v přespolním běhu, florbalu, sálové kopané, vybíjené, šplhu, poháru Mc Donald s v minikopané, atletickém trojboji, miniházené. Ve všech soutěžích jsme se probojovali z okrskových do okresních kol. Každoročně má naše škola na starosti organizaci mnoha okresních finále například ve šplhu, florbalu, házené. Dle hodnocení zúčastněných probíhají tyto sportovní akce pod naší záštitou bez jakýchkoli problémů. Z výsledků v jednotlivých soutěží je zřejmé, že žáci sportovci 1. stupně plní spolehlivě dlouhodobý cíl, kterým je zaměření na všeobecný sportovní vývoj jednotlivce z následnou specializací na 2. stupni. V tomto školním roce jsme zavedli i házenkářské přípravky pro 3. a 4. ročník, což by mělo na naši školu přivést další žáky. Co se týče žáků, kteří neuspěli například v gymnastice, pokračoval pro tyto žáky kroužek sportovních her, oddíl plavání, aerobic, kde byl rozvíjen již uvedený všeobecný sportovní vývoj jednotlivce. 25

26 Název soutěže účastníci umístění SPORTOVNÍ SOUTĚŽE Přespolní běh - okres Matěj Mazur 2. místo Šplh dívky - okres družstvo 3. místo Šplh chlapci - okres družstvo 3. místo Floorball- okres družstvo 5. místo Mc Donald s Cup - družstvo tříd 3. místo okres Atletický trojboj - okres družstvo 1. místo Miniházená - okres Družstvo chlapci 5. místo tříd OSTATNÍ SOUTĚŽE Vánoční nota - okrsek Gabriela Zamazalová 2. místo Vánoční nota - okrsek Vojtěch Cebula 1. místo Vánoční nota - okrsek Veronika Slezáková 2. místo Loutnička - okrsek Vojtěch Cebula 2.místo Loutnička - okrsek Veronika Slezáková 3. místo Malá Proseč Terezy Veronika Slezáková 1. místo Novákové -celostátní Miniolympiáda v AJ - okres Dominika Nguyen 2.místo Projekt Zachraňme strom adoptujme zvíře Letos se tento projekt uskutečnil již posedmé. Podařilo se nám nasbírat přes 11 tun starého papíru. Nejúspěšnějšími sběrači se stali již popáté žáci 5.A, kteří nasbírali kg papíru. Stalo se již tradicí, že se do projektu zapojili i učitelé. Finanční příspěvek Kč byl věnován opět na chov medvěda ušatého Oliny v ZOO Ostrava. Mezinárodní soutěž Matematický klokan Již podruhé se žáci I. stupně zúčastnili Matematického klokana. Soutěžící (mimo 1. třídy) byli rozděleni do 2 kategorií: Cvrček ( třída) Klokánek ( třída) Kategorie CVRČEK 1. místo Viktor Vařeka (2.A) a Tomáš Klimeš (3.B) 50 bodů 2. místo Eva Chudějová (2.B) 48 bodů 3. místo Přemysl Baláž (2.C) 46 bodů 26

27 Kategorie KLOKÁNEK 1. místo Dominika Nguyenová (5.A) 76 bodů 2. místo Vojtěch Vacula (4.A) 67 bodů 3. místo Jana Pajurková (4.A) 63 bodů Program Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Program Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva byl na naší škole v měsíci květnu a červnu 2009 směřován cíleně na všechny žáky 2. a 6. tříd tak, aby se pokud možno ke každému dítěti dostaly informace o tom, jak předcházet mimořádným událostem a jak se v případě takové mimořádné události zachovat a včasnou prevencí předejít a snížit procento mimořádných událostí způsobených dětmi a jejich zranění při nich. Realizace programu byla na naší škole uskutečněna již druhým rokem instruktory panem Ing. Tomášem Kovalem a panem Petrem Cábem.Výuka probíhala v interaktivní učebně I. stupně ve dvou vyučovacích hodinách, které byly dále děleny do jednotlivých tématických bloků. Cílem první části (2. třídy) bylo získání důvěry dětí, vytvoření respektu z ohně a hořlavých látek, děti se naučily, jak přivolat pomoc, prohlédly a oblékly si zásahový oblek, dozvěděly se, co znamená zvuk sirény varovný signál, co dělat při zvuku sirény varovném signálu, co si vzít s sebou při opuštění bytu. Na závěr první části byly dětem rozdány propagační materiály s preventivní tématikou. Druhá část (6. třídy) byla zaměřena na zdravovědu, požární prevenci v přírodě a lesní požáry. Žáci se dozvěděli, co dělat, když bude nařízena evakuace z místa bydliště, zásady při opuštění bytu v případě evakuace, zásady ochrany při úniku nebezpečné látky, jak se budou chránit v zamořeném prostředí a co jsou prostředky improvizované ochrany osob, naučili se základům preventivní pomoci při popálení a intoxikaci kouřem atd. 2. stupeň základního vzdělávání Pohybové skladby Mistrovství republiky, Brno, 1. místo Pohybové skladby Mistrovství republiky, Opava, 2. místo, 3. místo Sportovní gymnastika Mistrovství republiky, Doubí, 1. místo, 2. místo, 2. místo, 5. místo Teamgym Mistrovství republiky, Ostrava, 4. místo Házenkářský kalamář Národní finále, Praha, 2. místo Srovnávací soutěž sportovních center základních škol ve volejbale Krajské kolo, 2. místo Basketbal Krajské kolo, dívky, Ostrava, 3. místo 27

28 Minifotbal Krajské kolo, hoši, 2. místo Šplh Krajské kolo, Frýdek-Místek, 2. místo ČEZ - street hockey Národní finále, Ostrava Skok vysoký Okresní kolo, Frýdek-Místek, 1. místo Pohár rozhlasu Okresní kolo Atletický čtyřboj Okresní kolo Matematická soutěž Frýdlant nad Ostravicí, 5. místo Konverzace v anglickém jazyce Okresní kolo, Frýdek-Místek, 11. místo, 21. místo Olympiáda z českého jazyka Okresní kolo, 17. místo Recitace Okresní kolo, Olympiády z přírodopisu Okresní kolo Olympiáda z chemie Okresní kolo Olympiáda z dějepisu Okresní kolo Projekty Letní sportovní soustředění volejbal a házená garant: Mgr. Pavel Kožuch červen 2009, Itálie Zimní sportovní soustředění / VI. A a VII. A garant: Mgr. Martin Strnadel leden 2009 Zimní sportovní soustředění / VIII. A a IX. A garant: Mgr. Martin Strnadel leden 2009 Zimní lyžařský kurz garant: Mgr. Zuzana Šnajdrová březen 2009 Vánoční jarmark garant: prosinec

29 Vánoční nota garant: prosinec 2008 Velikonoční tradice a výstavka garant: duben 2009 Den Země garant: Mgr.Libor Kuča duben 2009 Zachraňme strom, adoptujme zvíře garant: Mgr. Radomíra Střížová celoročně Výstava kulturních deníků garant: Mgr. Petr Brablec červen 2009 Dějepisné exkurze garant. Mgr. Olga Hrabcová říjen 2008, listopad 2008 Představujeme náš region garant: Mgr. Olga Hrabcová listopad 2008 Přírodovědná výběrová exkurze (Jeseníky) garant: Mgr. Martina Řeřichová květen 2009 Dějepisná výběrová exkurze (Olomouc) garant: Mgr. Olga Hrabcová duben 2009 Tutanchamon dějepisná exkurze (Brno) garant: Mgr. Olga Hrabcová Ozdravný pobyt garant: Ing. Iva Kotková červen

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Jesenická 10 Jesenická 10, 792 01 Bruntál Identifikátor: 600 131 793 Termín konání inspekce: 22. 23. květen 2007

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více