Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad Frýdek Místek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad Frýdek Místek

2 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení V. Výsledky vzdělávání VI. Prevence sociálně patologických jevů VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků VIII. Školní aktivity a prezentace školy na veřejnosti IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI X. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2008 XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XIII. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Spolupráce s partnery školy při plnění úkolů ve vzdělávání XV. Fotografická příloha a prezentace školy v tisku 2

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Frýdek-Místek Sídlo: Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek Rok zahájení činnosti: www stránky. Zřizovatel: Statutární město Frýdek-Místek Sídlo: Radniční 1148, Frýdek-Místek Vedení školy: ředitel: zástupci ředitele: - Ing. Jiří Adámek - od roku 1994 ve funkci zást. ředitele pro II. stupeň - od roku 1998 ředitel školy - Mgr. Libor Kuča - od roku 1998 ve funkci statutárního zástupce ředitele, vedení II. st. - Mgr. Táňa Janošcová - od roku 2006 ve funkci zástupce ředitele pro I. st. Školská rada: předseda: členové: - Jaroslav Olszar (zástupce zákonných zástupců) - Jiří Zaoral (zástupce zřizovatele školy) - Ing. Regína Tichánková (zástupce zákonných zástupců) - Mgr. Renata Bohačíková (zástupce zřizovatele) - Mgr. Martina Brunclíková (zástupce pedagogických pracovníků) - Mgr. Libor Kuča (zástupce pedagogických pracovníků) Při škole pracuje sdružení rodičů a přátel školy: předseda: - Karin Morávková 3

4 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Od svého vzniku v roce 1993 je školou s právní subjektivitou. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a výuka na této škole probíhá v souladu se zásadami vlastenectví, humanity, demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, tělesnou, ekologickou a náboženskou výchovu. Základní škola má devět ročníků, člení se na I. a II. stupeň. Třídy se naplňují do počtu 30 žáků dle prostorových možností školy. Výuka ve třídách se v souladu s učebním plánem dělí na skupiny, přičemž počet skupin a žáků ve skupině je určován podle podmínek školy a charakteru vyučovaného předmětu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Vyučování probíhá podle učebních osnov schválených ministerstvem ( dle vzdělávacího programu Základní škola ). V srpnu 2007 pedagogičtí pracovníci školy schválili nový školní vzdělávací program Zelená do života. Vzdělávací program Zelená do života se opírá o obor vzdělávání, v němž má škola vynikající výsledky, za současného rozvoje dalších vzdělávacích oborů. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 má svými výsledky ve sportovních soutěžích pevné postavení mezi školami v okrese Frýdek-Místek, Moravskoslezském kraji i v České republice. Žáci zabývající se sportovní gymnastikou v 1. až 9. ročníku se pravidelně umísťují na předních pozicích v republikových soutěžích AŠSK a MŠMT, ve sportovní gymnastice a pódiových skladbách. Naše škola je již tradičním organizátorem gymnastických republikových soutěží. Ve třídách na II. stupni jsou zřizovány třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na volejbal a házenou. Sportovní činnost těchto tříd je podporována MŠMT v rámci projektu zaměřující se na intenzifikaci sportu v základních školách. Žáci tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy vykazují dlouhodobě velmi dobré sportovní výsledky nejen v klubových soutěžích, ale i v soutěžích organizovaných AŠSK, MŠMT a to na úrovni Moravsko-slezského kraje a České republiky. V rámci základního vzdělávání talentovaným žákům nabízíme také rozšířenou výuku výtvarné výchovy. Nedílnou součástí tohoto zaměření jsou výtvarné projekty završené výtvarnými prezentacemi a výstavami pro veřejnost a žáky okolních škol. Snahou školy je výrazně podporovat jazykovou výuku. Žáci se na prvním stupni začínají učit anglickému jazyku již v prvém ročníku a to s časovou dotací dvě hodiny týdně. Ve dvou třídách na II. stupni jsou integrováni dva žáci s tělesným postižením, kterým jsou ve výuce nápomocni asistenti pedagoga. Sedm žáků se specifickými vývojovými poruchami učení je integrováno do běžných tříd prvního a druhého stupně. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení navštěvují hodiny reedukační péče. Na škole je zřízená pedagogická rada jako funkční poradní orgán ředitele školy, v níž jsou zařazeni všichni pedagogičtí pracovníci, taktéž rozšířené vedení školy, které tvoří vedoucí předmětových komisí. Škola poskytuje žákům a zákonným zástupcům žáků poradenskou službu prostřednictvím dvou výchovných poradkyň. Žáci mají možnost navštěvovat logopedické centrum naší školy. Město Frýdek-Místek, zřizovatel školy od zřídil na škole šestičlennou školskou radu, která umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Součástí školy je i plavecká učebna a venkovní brouzdaliště, takže škola provozuje plaveckou školu a organizuje plavání žáků městských, obecních, základních a mateřských škol. V prostorách bazénu, jakož i ve venkovním zázemí bazénu nabízíme veřejnosti koupání také v letních měsících. Škola organizuje ozdravné pobyty (ze sociálně psychologických 4

5 důvodů), lyžařské kurzy, sportovní soustředění žáků tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy, plavecký výcvik žáků i u žáků 1. a 4. tříd. Vzhledem k tomu, že budova bazénu je součástí školy, je realizovaná částečně i výuka tělesné výchovy žáků II. stupně formou výuky plavání. Škola uskutečňuje školní výlety, školní exkurze související s výchovně vzdělávací činností školy, spolupracuje se zubní lékařkou (pronájem ordinace v budově školy) na preventivních prohlídkách žáků. Pedagogové školy úzce spolupracují s pedagogy sousedící MŠ Mateřídouška, a to v oblasti metodiky práce a organizování společných akcí pro děti obou zařízení. Žáci mohou pracovat v zájmových kroužcích školy (šk.rok 2008/ kroužků), škola poskytuje k těmto účelům své prostory, vybavení a odborné vedení. Škola je zapojena do projektu zřizovatele Centrum sportu, který umožňuje dětem školy se bezplatně zapojit do širokého spektra sportovních kroužků (pro šk. rok 2008/ kroužků). Součástí školy je školní družina, školní jídelna, žáci a zaměstnanci školy mohou navštěvovat pobočku městské knihovny sídlící v budově školy. V CO krytech školy působí hudební klub STOUN, který nabízí mládeži sídliště Slezská hudební produkci současné hudební scény a občanské sdružení o.s.filadelfia zabývající se volnočasovými aktivitami pro děti a mládež sídliště Slezská. 5

6 II. Obsah vzdělávání Na škole bylo poskytováno základní vzdělávání podle následujících dokumentů: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zelená do života ve třídách 1., 2., 6. a 7. ročníku; v rámci tohoto vzdělávacího programu byly vyučovány také třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a výtvarné výchovy Základní škola, č.j /96-2 ve třídách 3., 4., 5., 8. a 9. ročníku; také v rámci tohoto vzdělávacího programu bylo vyučováno ve třídách 2. stupně základního vzdělávání podle programu s rozšířenou výukou tělesné výchovy Učební plán tříd I. stupně 2008/2009 Učební plán tříd uč.dokument Základní škola 16847/96-2 Předmět 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Matematika Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda - Přírodověda Hudební výchova Pracovní činnosti Výtvarná výchova Tělesná výchova Týdenní počet hodin:

7 Učební plán 1. a 2. tříd vyučovaných podle ŠVP Zelená do života Předmět 1. ročník Verze ŠVP ročník Verze ŠVP Český jazyk a literatura 9 9 Matematika a její aplikace 4 5 Anglický jazyk 2 1 Člověk a jeho svět 1 1 Hudební výchova 1 1 Výtvarná výchova 1 1 Člověk a svět práce 1 1 Tělesná výchova 2 2 Týdenní počet hodin: Učební plán 2. třídy s rozšířenou výukou VV vyučované podle ŠVP Zelená do života Verze Předmět Český jazyk a literatura 8 Matematika a její aplikace 5 Anglický jazyk 1 Člověk a jeho svět 1 Hudební výchova 1 Výtvarná výchova 2 Člověk a svět práce 1 Tělesná výchova 2 Týdenní počet hodin: 21 7

8 Učební plán tříd II. stupně 2008/2009 Učební plán tříd II.stupně vyučovaných podle uč.dokumentu Základní škola 16847/96-2 Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický a německý jazyk Matematika Občanská výchova Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Fyzika Chemie Pracovní činnosti Informatika Volitelné předměty Konverzace v anglickém jazyce Týdenní počet hodin: Učební plán tříd II.stupně vyučovaných podle uč.dokumentu ŠVP Zelená do života Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Výchova k občanství Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví

9 Fyzika Chemie Pracovní a technická výbava Informatika Volitelné předměty Konverzace v anglickém jazyce Týdenní počet hodin: Učební plán sportovních tříd 6. a 7 ročník podle učebního dokumentu ŠVP Zelená do života 8. a 9. ročník podle učebního dokumentu Základní škola č.j /96-2 Předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Občanská výchova Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Výchova ke zdraví Fyzika Chemie Pracovní činnosti Informatika Konverzace v anglickém jazyce Volitelné předměty Týdenní počet hodin: Nepovinný předmět Pohybové a sportovní aktivity

10 V tomto školním roce byly v rámci volitelných předmětů vyučovány následující vzdělávací předměty: v 7. ročníku: Ekologická výchova Technické činnosti Zeměpisná praktika v 8. ročníku: Volba povolání Výtvarná estetika Zeměpisná praktika v 9. ročníku: Seminář z matematiky Seminář z českého jazyka Ruský jazyk Biologická praktika Výtvarná estetika Multimediální výchova Chemická praktika Disponibilní hodiny ve školním roce byly použity v rámci vzdělávacího programu Základní škola k navýšení časové dotace výuky informatiky a zeměpisu v 8. ročníku a k posílení jazykových kompetencí žáků v 96. ročníku zavedením výuky konverzace v anglickém jazyce. 10

11 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Věková struktura zaměstnanců ve školním roce 2008/2009 PEDAGOGOVÉ NEPEDAGOGOVÉ do 30 let nad 50 let 6 6 Celkem Průměrný věk pedagogických pracovníků je 43 roků, průměrný věk nepedagogických pracovníků je 43 roků. Průměrný věk všech zaměstnanců školy je 43 roků. 11

12 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2009/2010 typ SŠ IX. A IX. B IX. C celkem % maturitní obory: z toho: gymnázium SPŠ SUŠ učební obory: neumístěná: Údaje o přijímacím řízení K zápisu přišlo celkem dětí 53 z toho chlapců 24 z toho žádá o odklad 3 Počet žáků, kteří nastoupili do 1. třídy 46 12

13 V. Výsledky vzdělávání 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Přehled výchovných opatření udělených ve školním roce 2008/2009 ročník: pochvala třídního učitele napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele pochvala ředitele školy důtka ředitele školy pololetí: pololetí: pololetí: pololetí: pololetí: Celkem:

20 VI. Prevence sociálně patologických jevů Problematikou prevence sociálně patologických jevů se zabývá školní metodik prevence ve spolupráci s výchovným poradcem, vedením školy, se speciálními pedagogy a s ostatními pedagogickými pracovníky školy. Zároveň byly přizvány ke spolupráci i další odborné instituce a organizace, které svou přednáškovou aktivitou, realizací prožitkových programů, odborným šetřením a školením pracovaly s žáky naší školy a v rámci odborného školení a DVPP také s pedagogy formou sborovna. Nedílnou součástí prevence sociálně patologických jevů jsou také osobní konzultace jednotlivých pedagogů, spolupráce s rodiči a další širší veřejností. Rozsah prevence sociálně patologických jevů vyplývá ze zákona o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., z vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Do výčtu významných naplněných úkolů uplynulého školního roku možno zařadit: 1. zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (10 žáků s SPU a s nápravou, v 8 případech byl vypracován IVP) 2. organizační zajištění adaptačního pobytu žáků 6. ročníku (vztahy v kolektivu a adaptace v něm; semináře třídních učitelů 5. ročníku s ostatními vyučujícími při přechodu žáků z 1. na 2. stupeň základního vzdělávání - sledují se SPU, stav adaptability a výkyv prospěchu) 3. zajištění pestré škály školních kroužků a motivace žáků k jejich akceptaci - trávení volného času a budování osobních zájmů (22 kroužků, 258 žáků) 4. zajištění jednorázových akcí ve spolupráci se školní družinou (dětský karneval, koloběžkové závody, Mikulášské žertování, výlet do zimní přírody) 5. realizace projektů podporujících rozvoj zájmových a morálně-volním vlastností žáků (zimní a letní sportovní soustředění, exkurze, Den dětí) 6. pokračování ve spolupráci s dalšími institucemi (Centrum nové naděje ve Frýdku-Místku prožitkové a intervenční programy pro žáky mladšího a staršího školního věku, školení pedagogických pracovníků na téma Šikana ; Městská policie ve Frýdku-Místku, Policie ČR přednášky a besedy; Filadelfie přednášky pro žáky 8. a 9. ročníku na téma dospívání; Okresní soud ve Frýdku-Místku exkurze u soudního přelíčení -9. ročník; Renarkon přednášky na téma závislost a my 8. a 9. ročník; Úřad práce ve Frýdku-Místku besedy na téma profesní orientace 8. ročník; Hasičský záchranný sbor MSK Ochrana člověka za mimořádných situací 5. a 6. ročník; Statutární město Frýdek-Místek a Preventivně informační oddělení Policie ČR Frýdek-Místek - Návštěva výstavy - Návykové a psychotropní látky Když se řekne závislost a výstava výtvarných prací žáků naší školy na dané téma; Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek odborné konzultace 20

21 Helma je cool - Beseda o bezpečnosti a používání bezpečnostních přileb při sportu Děti dětem Benefitcity 2008 Celostátní sportovní olympiáda žáků s mentálním postižením účast Odborná přednáška s lékařem Láska ano, děti ještě ne 9. ročník; 7. zajištění 2 pedagogických asistentů pro 3 žáky s poruchami chování, vytvoření optimálních pracovních podmínek pro všechny subjekty výchovně vzdělávacího procesu a jeho optimální naplňování 8. příprava projektu k rozšíření poradenské služby v oblasti profesního poradenství (volitelný předmět Volba povolání 8. ročník a žáci 9. ročníku) 9. úzká spolupráce se středními školami regionu (besedy a exkurze v rámci dnů otevřených dveří, pořádání burzy středních škol v rámci třídních schůzek) 10. řešení výchovných problémů žáků s rodiči (12 výchovných komisí s nejčastějšími problémy: neomluvená absence a záškoláctví, výchovné problémy, kouření, krádež, agresivní formy chování řešeno v rámci ŠPS, MPP a Programu proti šikaně, spoluprací s rodiči, Policií ČR) 21

22 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodnocení plnění dvouletého plánu vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní roky 2007/2008 a 2008/2009 pro školní rok 2008/2009 : DVPP bylo organizováno na základě těchto principů : Základním parametrem pro výběr konkrétní formy nebo druhu DVPP byly skutečné potřeby školy. Výběr a realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit vycházel z rozpočtových možností školy. Organizace DVPP byla založena na rovnosti příležitostí a zákazu diskriminace pedagogických pracovníků. Při dodržení všech předchozích principů byly pro výběr formy či druhu vzdělávací akce určující studijní zájmy pedagogických pracovníků. V rámci obecných forem a druhů DVPP probíhaly na škole tyto konkrétní formy a druhy DVPP : I. PROHLUBOVÁNÍ KVALIFIKACE II. ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE A,STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1, FUNKČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE A ZÁSTUPCE ŘEDITELE 2, STUDIUM K ROZŠÍŘENÍ KVALIFIKACE 3, STUDIUM PRO ASISTENTY PADAGOGA B,STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADU STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ I. PROHLUBOVÁNÍ KVALIFIKACE Průběžné vzdělávání bylo realizováno vzdělávacími aktivitami vedoucími k udržování, obnovování, upevňování a doplnění kvalifikace pedagogického pracovníka. Obsahem tohoto vzdělávání byly nové poznatky z pedagogických a psychologických disciplín, nové poznatky z oborů souvisejících s vyučovacími předměty a tvorbou ŠVP, prevence sociálně patologických jevů, BOZP, jazykové vzdělávání a práce s ICT (ICT plánu školy). Působnost : všichni pracovníci. II. ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE A, STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1. FUNKČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE A ZÁSTUPCE ŘEDITELE Z hlediska zastupitelnosti ředitele a kariérního růstu studuje statutární zástupce ředitele školy Funkční studium II na UNIVERZITĚ KARLOVĚ v PRAZE. Termín ukončení studia: rok STUDIUM K ROZŠÍŘENÍ KVALIFIKACE V rámci tohoto vzdělávání došlo v roce 2008 k dosažení doplňujícího odborného studia pro výuku AJ na I.stupni u vyučující I.stupně ( již druhý pedagog I.st., který si rozšířil kvalifikaci v daném oboru). V roce 2008 zahájila magisterské studium vyučující AJ na II.stupni ( předpokládané ukončení studia v roce 2011) 22

23 3. STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA Škola vzdělává a vychovává žáky tělesně a mentálně postižené, proto podporuje další studium pro asistenty pedagoga v rámci akreditovaných vzdělávacích programů dalších vzdělávacích institucí. U dvou asistentek pedagoga zatím není kvalifikační předpoklad splněn. B,STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADU STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ V rámci tohoto vzdělávání škola podporuje dosažení dalších kvalifikačních předpokladů u pedagogických pozic : Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií Dva pedagogové na II.stupni zahájili v září 2008 tříleté studium- metodik informačních a komunikačních technologií (předpokládaný termín ukončení studia - prosinec 2010). Tvorba a následná koordinace ŠVP Zástupkyně ředitele pro I. stupeň ukončila studium v roce 2008 Prevence sociálně patologických jevů Výchovný poradce pro II. stupeň studium zatím nezahájeno. Specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy V plánu bylo zahájení studia u jednoho pedagoga na II.stupni. Zatím nezahájeno. 23

24 VIII. Školní aktivity a prezentace školy na veřejnosti Nejvýznamnější úspěchy v oblasti sportu ve školním roce 2008/ Pohybové skladby - Mistrovství republiky 1. místo 2. ČEZ - street hockey 3. Házenkářský kalamář národní finále - 2. místo 4. Sportovní gymnastika Mistrovství republiky - 1. místo 5. Basketbal dívky krajské kolo 3. místo 6. Teamgym Ostrava Mistrovství republiky - 4. místo 7. Minifotbal krajské kolo - 2. místo 8. Šplh krajské kolo - 2. místo 9. Volejbal - 3. místo - Přebor ČR, žákyně I. stupeň I v tomto úspěšném školním roce se potvrdilo, že učitelé týmově spolupracují, profesionálně vystupují na veřejnosti a svými nápady přispívají ke společnému cíli zpestřit žákům jejich školní i mimoškolní aktivity, prezentovat co nejlépe naši školu, získat nové žáky, zvýšit prestiž školy. V této oblasti vysoce hodnotíme velmi úspěšné zapojení školy do sportovních soutěží, ve kterých jsme zaznamenali řadu úspěchů a dokonce jsme již druhým rokem potvrdili prvenství v okresní soutěži o nejvšestrannější sportovní školu, kterou vyhlásila AŠSK. VIII.I. Akce pro předškolní děti, žáky školy a jejich rodiče Školní zralost aneb budeme mít prvňáčka cílem přednášky bylo, co může učitel a rodiče udělat pro svého prvňáčka, aby byl ve škole co nejúspěšnější. Zaměřená byla především na možnosti rozvíjení motoriky, myšlení a řeči, paměti a pozornosti, zraku a sluchu. Keramická dílna cílem bylo strávit dvě hezká odpoledne v keramické dílně, kde děti a rodiče společně pracují s hlínou a učí se zacházet s glazurami. Výtvarná dílna Smaltovaný šperk akce pro rodiče žáků Den otevřených dveří + sportovní olympiáda zájemcům jsme ukázali kompletní technické a materiální vybavení školy, formy výuky, práci ve školní družině, informovali jsme rodiče o zájmových kroužcích a mimoškolních aktivitách školy. Zúčastnili se interaktivní výuky žáků I. stupně. Akce proběhla v měsíci listopadu a lednu. Vánoční nota 2008 (5. ročník) - cílem tradiční soutěže bylo především podpořit kulturní cítění a seberealizaci dětí v oblasti pěveckého projevu, naučit žáky vystupovat na veřejnosti, ukázat žákům vánoční lidové tradice ve spojení se zpěvem. Akce měla regionální charakter, byla zaštítěna Magistrátem města Frýdku-Místku. Součástí soutěže byl bohatý doprovodný program. Aerobikové čertování zábavná pohybová akce pro předškolní děti a žáky tříd. 24

25 Vánoční jarmark aneb Vánoce nanečisto- již tradiční akce s cílem prezentovat školu na veřejnosti, připomenout si vánoční lidové zvyky a tradice, zapojit žáky do vánočního dění ve škole, připravit kvalitní a estetickou výzdobu školy. Karneval jedna z tradičních akcí pořádaná ve spolupráci se školní družinou. Předškoláček 2009 aneb skřítkové z pařezové chaloupky tento projekt uskutečňujeme již šestým rokem a naším záměrem je, poskytnout dětem zapsaným do naší školy přípravu na první třídu a přiblížit jim život ve škole. Pod vedením učitelek si děti procvičovaly jemnou motoriku, vypracovávaly úkoly s výukovými programy pomocí počítačů, pracovaly na interaktivní tabulí, adaptovaly se na nové prostředí, cvičily správnou výslovnost. Velikonoční výstavka aneb Vítání jara v této tradiční akci jsme opět spolupracovali s MŠ Mateřídouška. Děti MŠ a naši žáci předvedli rodičům hudebněpěvecké vystoupení. Ve spoustě milých a hezkých výrobků na výstavce si určitě každý našel inspiraci a námět pro velikonoční výzdobu. Slet čarodějnic a přátel školy soutěže v čarodějnických dovednostech, sportovně výtvarné odpoledne pro předškolní děti a žáky 1. stupně Dětský den s klaunem a kouzelníkem Čárymáryfukem Spolupořadatelem bylo především SRPŠ. Akce byla určena pro širokou veřejnost a byly zde prezentovány výsledky celoroční práce Sportovní gymnastiky. Týdenní ozdravné pobyty žáků každoročně jsou zajišťovány pro žáky 2. a 4. tříd v horském prostředí oblasti Beskyd. Tato relaxačně-sportovní forma vyučování je pro žáky velmi přínosná a to nejen z hlediska zdraví dětí (hygienické návyky, posílení imunitního systému), ale také výchovy (získávají kladný vztah k přírodě a ekologii, učí se žít a pracovat v kolektivu, vzájemně spolupracují, plní samostatné i skupinové úkoly). VIII.II. Výsledky soutěží ve školním roce Hodnocení sportovních aktivit 1. stupně V letošním školním roce naši žáci absolvovali veškeré sportovní mimoškolní soutěže organizované AŠSK okresu Frýdek-Místek. Mezi 88 zúčastněnými školami okresu Frýdek- Místek jsme získali opět 1. místo. Jednalo se o soutěže v přespolním běhu, florbalu, sálové kopané, vybíjené, šplhu, poháru Mc Donald s v minikopané, atletickém trojboji, miniházené. Ve všech soutěžích jsme se probojovali z okrskových do okresních kol. Každoročně má naše škola na starosti organizaci mnoha okresních finále například ve šplhu, florbalu, házené. Dle hodnocení zúčastněných probíhají tyto sportovní akce pod naší záštitou bez jakýchkoli problémů. Z výsledků v jednotlivých soutěží je zřejmé, že žáci sportovci 1. stupně plní spolehlivě dlouhodobý cíl, kterým je zaměření na všeobecný sportovní vývoj jednotlivce z následnou specializací na 2. stupni. V tomto školním roce jsme zavedli i házenkářské přípravky pro 3. a 4. ročník, což by mělo na naši školu přivést další žáky. Co se týče žáků, kteří neuspěli například v gymnastice, pokračoval pro tyto žáky kroužek sportovních her, oddíl plavání, aerobic, kde byl rozvíjen již uvedený všeobecný sportovní vývoj jednotlivce. 25

26 Název soutěže účastníci umístění SPORTOVNÍ SOUTĚŽE Přespolní běh - okres Matěj Mazur 2. místo Šplh dívky - okres družstvo 3. místo Šplh chlapci - okres družstvo 3. místo Floorball- okres družstvo 5. místo Mc Donald s Cup - družstvo tříd 3. místo okres Atletický trojboj - okres družstvo 1. místo Miniházená - okres Družstvo chlapci 5. místo tříd OSTATNÍ SOUTĚŽE Vánoční nota - okrsek Gabriela Zamazalová 2. místo Vánoční nota - okrsek Vojtěch Cebula 1. místo Vánoční nota - okrsek Veronika Slezáková 2. místo Loutnička - okrsek Vojtěch Cebula 2.místo Loutnička - okrsek Veronika Slezáková 3. místo Malá Proseč Terezy Veronika Slezáková 1. místo Novákové -celostátní Miniolympiáda v AJ - okres Dominika Nguyen 2.místo Projekt Zachraňme strom adoptujme zvíře Letos se tento projekt uskutečnil již posedmé. Podařilo se nám nasbírat přes 11 tun starého papíru. Nejúspěšnějšími sběrači se stali již popáté žáci 5.A, kteří nasbírali kg papíru. Stalo se již tradicí, že se do projektu zapojili i učitelé. Finanční příspěvek Kč byl věnován opět na chov medvěda ušatého Oliny v ZOO Ostrava. Mezinárodní soutěž Matematický klokan Již podruhé se žáci I. stupně zúčastnili Matematického klokana. Soutěžící (mimo 1. třídy) byli rozděleni do 2 kategorií: Cvrček ( třída) Klokánek ( třída) Kategorie CVRČEK 1. místo Viktor Vařeka (2.A) a Tomáš Klimeš (3.B) 50 bodů 2. místo Eva Chudějová (2.B) 48 bodů 3. místo Přemysl Baláž (2.C) 46 bodů 26

27 Kategorie KLOKÁNEK 1. místo Dominika Nguyenová (5.A) 76 bodů 2. místo Vojtěch Vacula (4.A) 67 bodů 3. místo Jana Pajurková (4.A) 63 bodů Program Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Program Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva byl na naší škole v měsíci květnu a červnu 2009 směřován cíleně na všechny žáky 2. a 6. tříd tak, aby se pokud možno ke každému dítěti dostaly informace o tom, jak předcházet mimořádným událostem a jak se v případě takové mimořádné události zachovat a včasnou prevencí předejít a snížit procento mimořádných událostí způsobených dětmi a jejich zranění při nich. Realizace programu byla na naší škole uskutečněna již druhým rokem instruktory panem Ing. Tomášem Kovalem a panem Petrem Cábem.Výuka probíhala v interaktivní učebně I. stupně ve dvou vyučovacích hodinách, které byly dále děleny do jednotlivých tématických bloků. Cílem první části (2. třídy) bylo získání důvěry dětí, vytvoření respektu z ohně a hořlavých látek, děti se naučily, jak přivolat pomoc, prohlédly a oblékly si zásahový oblek, dozvěděly se, co znamená zvuk sirény varovný signál, co dělat při zvuku sirény varovném signálu, co si vzít s sebou při opuštění bytu. Na závěr první části byly dětem rozdány propagační materiály s preventivní tématikou. Druhá část (6. třídy) byla zaměřena na zdravovědu, požární prevenci v přírodě a lesní požáry. Žáci se dozvěděli, co dělat, když bude nařízena evakuace z místa bydliště, zásady při opuštění bytu v případě evakuace, zásady ochrany při úniku nebezpečné látky, jak se budou chránit v zamořeném prostředí a co jsou prostředky improvizované ochrany osob, naučili se základům preventivní pomoci při popálení a intoxikaci kouřem atd. 2. stupeň základního vzdělávání Pohybové skladby Mistrovství republiky, Brno, 1. místo Pohybové skladby Mistrovství republiky, Opava, 2. místo, 3. místo Sportovní gymnastika Mistrovství republiky, Doubí, 1. místo, 2. místo, 2. místo, 5. místo Teamgym Mistrovství republiky, Ostrava, 4. místo Házenkářský kalamář Národní finále, Praha, 2. místo Srovnávací soutěž sportovních center základních škol ve volejbale Krajské kolo, 2. místo Basketbal Krajské kolo, dívky, Ostrava, 3. místo 27

28 Minifotbal Krajské kolo, hoši, 2. místo Šplh Krajské kolo, Frýdek-Místek, 2. místo ČEZ - street hockey Národní finále, Ostrava Skok vysoký Okresní kolo, Frýdek-Místek, 1. místo Pohár rozhlasu Okresní kolo Atletický čtyřboj Okresní kolo Matematická soutěž Frýdlant nad Ostravicí, 5. místo Konverzace v anglickém jazyce Okresní kolo, Frýdek-Místek, 11. místo, 21. místo Olympiáda z českého jazyka Okresní kolo, 17. místo Recitace Okresní kolo, Olympiády z přírodopisu Okresní kolo Olympiáda z chemie Okresní kolo Olympiáda z dějepisu Okresní kolo Projekty Letní sportovní soustředění volejbal a házená garant: Mgr. Pavel Kožuch červen 2009, Itálie Zimní sportovní soustředění / VI. A a VII. A garant: Mgr. Martin Strnadel leden 2009 Zimní sportovní soustředění / VIII. A a IX. A garant: Mgr. Martin Strnadel leden 2009 Zimní lyžařský kurz garant: Mgr. Zuzana Šnajdrová březen 2009 Vánoční jarmark garant: prosinec

29 Vánoční nota garant: prosinec 2008 Velikonoční tradice a výstavka garant: duben 2009 Den Země garant: Mgr.Libor Kuča duben 2009 Zachraňme strom, adoptujme zvíře garant: Mgr. Radomíra Střížová celoročně Výstava kulturních deníků garant: Mgr. Petr Brablec červen 2009 Dějepisné exkurze garant. Mgr. Olga Hrabcová říjen 2008, listopad 2008 Představujeme náš region garant: Mgr. Olga Hrabcová listopad 2008 Přírodovědná výběrová exkurze (Jeseníky) garant: Mgr. Martina Řeřichová květen 2009 Dějepisná výběrová exkurze (Olomouc) garant: Mgr. Olga Hrabcová duben 2009 Tutanchamon dějepisná exkurze (Brno) garant: Mgr. Olga Hrabcová Ozdravný pobyt garant: Ing. Iva Kotková červen

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 školní vzdělávací program ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Datum 31.8.2007

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více