Bankovky a mince padělání peněz, ochranné prvky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovky a mince padělání peněz, ochranné prvky"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Bankovky a mince padělání peněz, ochranné prvky Bakalářská práce Autor: Lenka Neumannová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vanda Hadrabová Praha Duben 2013

2 Prohlášení. Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Teplicích, dne 11. dubna 2013 Lenka Neumannová

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat paní Ing. Vandě Hadrabové za ochotu a cenné rady a připomínky, které mi pomohly zpracovat tuto bakalářskou práci.

4 Anotace: Hlavním tématem této práce je pojednání o ochranných prvcích a o padělání platebních prostředků. Po obecném seznámení s ochrannými prvky jsou zde popsány bankovky a mince české koruny, eura a amerických dolarů. Informace o padělání jsou podávány z různých hledisek a týkají se opět především české koruny, eura a amerických dolarů. Dále je v práci zmíněn vznik a vývoj peněz ve světě i u nás a dnešní výroba peněz a nechybí ani právní následky padělání a pozměňování. Klíčová slova: ochranné prvky peněz, padělání, pozměňování, vznik a výroba peněz Annotation: The main theme of this work is a treatise on the security features and on the counterfeiting of means of payment. After a general introduction to the security features there are described the notes and coins of the Czech Crowns, Euros and US dollars. Information about counterfeiting are presented from different points of view and concerns again especially Czech Crowns, Euro and US dollars. There is moreover mentioned formation and development of the money in the world and in our country and today's production money, and there are also the legal consequences of counterfeiting and falsification. Key words: security features, counterfeiting, modification, formation and production of money

5 Obsah Úvod Vznik, vývoj a výroba peněz, ochranné prvky Vznik a vývoj peněz Vznik mincí Vznik bankovek Vývoj na českém území Padělání Výroba bankovek a mincí Mince Bankovky Ochranné prvky platidel Ochranné prvky mincí Ochranné prvky českých bankovek Další ochranné prvky bankovek Polymerové bankovky Právní ochrana platebních prostředků ČR EU Mezinárodní úmluva o potírání penězokazectví INTERPOL Popis a ochranné prvky vybraných měn Soustava českých platidel Mince Bankovky Soustava platidel eurozóny Mince

6 3.2.2 Bankovky Soustava platidel USA Mince Bankovky Padělání a pozměňování Setkání s podezřelými penězi Podmínky, za kterých lze reprodukovat bankovky a mince Výskyt padělaných a pozměněných peněz vybraných měn z různých hledisek Celkové počty padělků Padělání a pozměňování české měny Padělání a pozměňování zahraničních měn Poškozené a opotřebované peníze Budoucnost peněz a padělání platebních karet Závěr Seznam pouţitých zdrojů Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Seznam příloh

7 Úvod Většina z nás s penězi přijde do styku téměř kaţdý den. Ne kaţdý však zná dobře peníze své vlastní země, natoţ zahraniční měny. Cílem této práce je krátce popsat historii a dnešní výrobu peněz, charakterizovat ochranné prvky, které se pouţívají u dnešních bankovek a demonstrovat je u vybraných měn. Dále jsou zde popsány právní následky padělání a je zde porovnán vývoj četnosti padělků vybraných měn v posledních letech zejména na území České republiky. Kromě informací, které mohou být v běţném ţivotě uţitečné, se v práci najde také několik zajímavostí. Tato práce se skládá ze čtyř hlavních kapitol, v nichţ jsou zahrnuta výše zmíněná témata. Začátek práce se zabývá vznikem a dalším vývojem peněz z pohledu světového i tuzemského. S tím také souvisí historické padělatelské techniky. Dalším okruhem je stručně popsaná dnešní výroba mincí i bankovek. Rozsáhlejší je část týkající se ochranných prvků. Zde jsou popsány jednotlivé prvky, které se pouţívají u českých i zahraničních bankovek. V této kapitole je také část popisující peníze, o kterých moţná mnoho lidí zatím neslyšelo polymerové bankovky. Další kapitola popisuje ochranu platidel z hlediska legislativy. Je zde uveden trestní zákoník a krátce předpisy Evropské unie týkající se padělání a pozměňování měny. Dále jsou stručně zmíněny další instituce bojující proti padělání. Třetí kapitola se zabývá popisem mincí a bankovek české koruny, eura a amerických dolarů. Text je zde doplněn obrázky s mincemi a bankovkami, na kterých jsou označeny pouţité ochranné prvky. Poslední kapitola, nazvaná Padělání a pozměňování obsahuje mnoho údajů o výskytu padělaných a pozměněných platidel. Nejvíce informací se týká české měny, ale jsou zde data i o eurech a amerických dolarech zadrţených na území ČR. Údaje jsou porovnávány z různých hledisek a pro lepší přehled jsou zde zahrnuty i údaje z několika předešlých let. Stručně je zde také popsán postup, co dělat při nalezení padělku a také jsou zde vysvětleny podmínky, za kterých lze reprodukovat platidla. Pro řešení dané oblasti bylo v této práci pouţito nejčastěji metody deskriptivní. Dále jsou zde pouţity metody komparativní a v poslední části práce také analýzy statistických dat. Na konci kaţdé podkapitoly jsou v hranatých závorkách [ ] uvedeny číselné odkazy na zdroje, z nichţ bylo v dané podkapitole čerpáno. Na konci práce v kapitole Seznam pouţitých zdrojů je pod daným číslem uveden přesný zdroj. 7

8 1. Vznik, vývoj a výroba peněz, ochranné prvky 1.1 Vznik a vývoj peněz Platidla prošla dlouhým vývojem, neţ dostala dnešní podobu. Co jsou to ale vlastně peníze? Definic je mnoho, ale asi nejznámější zní tak, ţe peníze jsou všeobecně přijímaný prostředek směny Vznik mincí Abychom zjistili, co vedlo ke vzniku peněz, jak je známe dnes, musíme se vrátit o mnoho let do minulosti. Dříve, neţ začalo cokoli připomínat alespoň vzdáleně dnešní peníze, fungoval tzv. barterový obchod. Ten je zaloţený na směně jakéhokoli zboţí za jiné. Ovšem tento typ obchodu má mnoho nevýhod. Například nebylo zaručené, ţe člověk, od kterého chceme něco koupit bude chtít na oplátku naše zboţí. Také byl problém s přenositelností zboţí, které bylo předmětem směny. Proto lidé později začali pouţívat jako předmět směny jen některé druhy zboţí, které měly u ostatních velkou hodnotu nebo byly vzácné. Mohly to být například mušle, korále, plátno, v Jiţní Americe i kakaové boby, ale největší úspěšnosti dosáhly brzy kovy, hlavně díky své trvanlivosti, která zajišťuje majiteli hodnotu po delší čas neţ jiné druhy platidel. Z hlediska vzácnosti bylo nejvýznamnější stříbro a zlato. Nejstarší zmínky o placení stříbrem pochází z Mezopotámie, zhruba z roku 2500 př. n. l. Další důkaz je k vidění na Egyptské malbě (viz příloha č. 1), pocházející ze 14. století př. n. l., která znázorňuje váţení zlatých krouţků. Zhruba ze 7. století př. n. l. pocházejí první dochované mince, objevené v dnešním Turecku. U prvních mincí nebyl důleţitý tvar, ale pouze jejich hmotnost. Mince byly původně ze směsi zlata a stříbra (v poměru 4:1), z tzv. elektra, později se však přešlo k čistému stříbru a zlatu. Na mincích byla vyraţena jejich hodnota spolu s různými obrazci. Během příštích desítek let se raţba mincí šířila dále do Evropy, ale např. i do Číny. Mince ještě neměly kulatý tvar, v Číně vznikaly mince např. ve tvaru mušlí či různých nástrojů. Aţ později se mince razily kulaté, v některých zemích s dírkou uprostřed, aby se mohly navlékat na šňůrku. 8

9 Sloţení mincí se postupem času měnilo, v mincích se začal sniţovat podíl drahých kovů, aţ se mince vyvinuly do dnešní podoby hodnota kovu, ze kterého je mince vyrobená se nerovná její nominální hodnotě. [1, 2, 3] Vznik bankovek Mince se tedy brzy staly něčím, co kaţdý přijímal při obchodování. S tím ale nastal problém, jak a kde peníze bezpečně uschovat. Řešení našli předchůdci dnešních bankéřů. Zavázali se k bezpečnému uschovaní mincí a majiteli vydali potvrzení, kde byla vypsaná přesná částka, kterou majitel u bankéře uloţil. Majitel tedy pak mohl platit svou stvrzenkou, která přestoţe sama o sobě neměla ţádnou hodnostu, byla dokladem potvrzujícím uloţené mince majitele. Tímto způsobem se začalo obchodovat v Číně zhruba v 10. století. V Číně byl také vynalezen papír. V Evropě se papírové peníze poprvé objevily ve Švédsku, kde je v roce 1661 začala vydávat Stockholmská banka, kdyţ v zemi byl nedostatek stříbrných mincí. Nedlouho poté se papírové peníze rozšířily do zbytku Evropy i do Ameriky. [1, 2, 3] Vývoj na českém území Na našem území se vystřídalo mnoho různých druhů mincí, proto jsou zde velice stručně popsané jen ty nejvýznamnější a nejznámější. Prvními českými mincemi byly denáry, raţené Přemyslovci v 10. století. Později vznikly peníze zvané brakteáty, na nichţ se poprvé objevuje znak dvouocasého lva. Okolo roku 1300 se začaly razit praţské groše. Groše byly velmi uznávaná měna, se kterou se dalo obchodovat také v okolních zemích. Byly raţeny ze stříbra, které pocházelo z nalezišť u Kutné Hory. Ve 14. století začal Jan Lucemburský razit zlaté mince zvané floreny. V době husitské také vznikali peníze zvané flútky, které však neměly vnitřní hodnotu, protoţe byly z mědi. Dále na našem území platila měna říšský zlatý, ale i český zlatý, coţ byl dukát. Velmi známé jsou tolary, které daly název dnešním americkým dolarům. Jejich raţba byla zahájena v 16. století. Poslední důleţitější mince, které u nás existovaly, jsou krejcary a grešle. V roce 1892 u nás byla zavedena Rakouskem-Uherskem koruna (původně s haléři, které však uţ dnes jako fyzické peníze neexistují). V roce 1919 se změnila na korunu československou, v roce 1993 na korunu českou. V roce 1726 byly vydány první papírové peníze ve střední Evropě zvané bankocetle. Nebyla to však ještě platidla, jak je známe dnes. Bankocetle byly vydány jako dluhopisy vídeňské banky, byly vydávány v několika emisích. V roce 1816, po vyhlášení státního bankrotu, byly 9

10 vydávány peníze Rakouskou národní bankou, v té době uţ zvané bankovky. Později u nás fungovaly rakousko-uherské bankovky. Po vzniku Československa se před vznikem československé měny pouţívaly tyto bankovky okolkované. V této době byl také největší nárůst padělání, protoţe stačilo padělat pouze kolky. Brzy však vznikla nová československá papírová platidla. A v roce 1993 se po vzniku České republiky začaly vydávat bankovky, které známe, některé se dnes liší pouze větším počtem ochranných prvků. [4, 5, 6] Padělání Se vznikem peněz přišel na svět také nový druh zločinu padělání. Často se můţeme setkat s označením druhé nejstarší řemeslo. První zmínka o padělání se objevuje v Solónových 1 zákonech, které pocházejí z 6. století př. n. l. Padělání existovalo ještě před vznikem mincí. Například mušle, které byly v Severní Americe pouţívané jako platidlo, se barvily, protoţe tmavší mušle byly cennější. Překvapivě se padělaly např. i kakaové boby, kdy se vyjmulo jádro a nahradilo se hlínou. Později, kdyţ vnikly mince, si padělatelé brzy našli také různé způsoby padělání. V dobách, kdy byly mince z pravého stříbra, padělatelé vyráběli mince z bezcenných kovů a pouze je postříbřili, aby vypadaly jako pravé. Pravost mincí sice byla ověřována, avšak velice primitivním způsobem, který padělatelé snadno překonali. (Prověřování spočívalo v tom, ţe se kousek mince odřízl, nebo se na minci udělala rýha, aby se poznalo, zda je celá ze stříbra, nebo jenom stříbrem potaţená. Padělatelé však vyrobili minci, sami do ní udělali rýhu a teprve poté ji postříbřili.) Existovaly i další způsoby padělání. Drahé kovy, ze kterých se mince vyráběly, se míchaly s jinými kovy a tím mince ztrácely svou hodnotu. Další padělatelskou technikou bylo obrušování pravých mincí, čímţ padělatel získal materiál na výrobu falešné mince. Nástup papírových peněz zpočátku moţná trochu ulehčil práci padělatelům, postupem času se však padělání stává čím dál tím těţší, díky moderním a modernizovaným ochranným prvkům. Pravdou ale zůstává, ţe sami padělatelé nutí státy k vylepšování ochranných prvků svých peněz. 1 Solón byl antický reformátor a zákonodárce narozený v Athénách 10

11 Padělání v Čechách má také dlouhou historii, například uţ koncem 15. stolení se padělaly mince v jeskyních u Koněprus, později ale také např. v Praze, Brně i v Kutné Hoře a na mnoha dalších místech. Po vzniku bankocetlí se u nás padělaly i papírové peníze. Přestoţe se dnes padělání trestá několika lety vězení, je to velice mírný trest oproti trestům z minulosti. Trest smrti za padělání byl většinou samozřejmostí, pouze způsob usmrcení se lišil dle různých zemí a kultur (házení padělatelů do kotle s vařící vodou, lití roztaveného cínu do krku, předhození divoké zvěři atd.). Důkazem můţe být pensylvánské papírové platidlo z 18. století, kde je přímo napsáno To Counterfeit is Death neboli padělat je smrt (viz příloha č. 2). Naopak za udání padělatele člověk mohl očekávat odměnu, například osvobození od placení daní atd. Později byly tresty mírnější, padělatelům se pouze usekávaly ruce (pokud však byl padělatel pracovníkem mincovny, jeho ruce byly v dílně pro výstrahu pověšeny). Pokud byl někdo podezřelý z padělání, k usvědčení se pouţívala metoda, která nedávala mnoho šancí k osvobození. Ten, kdo byl z penězokazectví nařčen, musel drţet v holých rukách kousek rozţhaveného kovu a pokud jeho obličej nejevil známky bolesti, byl uznán jako nevinný. [4, 7] 1.2 Výroba bankovek a mincí Výrobu a dodávky bankovek a mincí v ČR zajišťuje Česká národní banka, stejně tak jejich uměleckou a technickou stránku. Samotná výroba však náleţí dvou institucím. Jsou to Státní tiskárna cenin ( kde se tisknou (mimo jiné) bankovky a Česká mincovna, kde se razí mince ( Mince Na úplném začátku výrobního procesu jsou umělecké návrhy mincí. Centrální banka vyhlásí soutěţ a později je komisí vybrán vítězný návrh. Ten se nejprve vytvoří jako zvětšená sádrová předloha. Technologií CNC 1 se poté laserem podoba naskenuje a zmenší do poţadované velikosti. Poté se vytvoří razidlo, které projde důkladnou kontrolou, a v případě potřeby se pod mikroskopem ručně upraví některé detaily. Nakonec se razidlo přeleští pro větší kvalitu raţby. 1 CNC je zkratka pro Computer Numerical Control, coţ je obráběcí stroj, který je řízen počítačem, podle předem nastavených programů. 11

12 Při výrobě mincí je také kladen důraz na výběr vhodného kovu. Nejčastěji pouţívanými kovy jsou měď, nikl, ţelezo a niob a jejich slitiny. Pro pamětní mince se pouţívá zlato, stříbro a platina. Mincovna si buď sama vyrobí, nebo má dodavatele tzv. stříţků. To jsou polotovary mincí kulaté kousky kovu, zatím bez vzoru. Stříţky poté putují do lemovacího stroje, kde se vytvoří jejich vyšší okraj. Dále se pošlou do lázně, kde se vyhladí a vyleští. A nakonec dojde k samotné raţbě. Obě dvě strany se razí najednou. Poté se mince kontrolují, aby nebyly dány do oběhu vadné mince, neodpovídající zadaným parametrům. [8] Bankovky Jak bylo řečeno v kapitole 1.1.2, první bankovky (nebo spíše zatím stvrzenky) byly psány ručně. Aţ později se přešlo na tiskovou techniku, kdy se pouţívaly bronzové nebo měděné destičky. Tisk byl pouze jednostranný. Později však začaly vznikat stroje, které tisk usnadnily, zrychlily a zkvalitnily. Tiskařské stroje prošly dlouhým vývojem aţ do dnešní podoby, kdy zaručují přesnost tisku a kvalitní ochranné prvky. Stejně jako u mincí i zde se nejprve musí vytvořit návrhy grafické úpravy bankovek. Na bankovkách mohou být kresby nebo počítačové koláţe fotografií (popřípadě obě varianty). Autorem kreseb na dnešních českých bankovkách je Oldřich Kulhánek. Kdyţ je tedy vybrán návrh, přijde na řadu velmi náročná práce pro rytce. Ten musí do ocelové či měděné desky vyrýt přesnou podobu návrhu, avšak zrcadlově. Aby se mohlo tisknout více bankovek najednou, zhotoví se několik kopií vyryté desky. V té době uţ se také v papírně vyrábí speciální papír, určený pouze na výrobu bankovek. Takový papír je z bavlny (někdy se přidává i len), a tak je odolnější proti opotřebení neţ běţný papír. Jiţ v této fázi vznikají některé ochranné prvky. Při výrobě papíru se do něj vloţí vlákna, ochranný prouţek a také vodoznak (pro podrobnější popis ochranných prvků viz kapitolu 1.3). V roce 1993, kdy byla tištěna dvousetkorunová bankovka, přišel v dodávce papíru omylem i papír určený pro jinou zemi. V tiskárně si toho ovšem nikdo nevšiml, a tak bylo dáno do oběhu několik bankovek, které v ochranném prouţku měly místo Kč nápis Republique du Zaire. Tím se stala úţasným sběratelským kouskem a cena těchto bankovek se vyšplhala aţ na Kč. 12

13 V tiskárně se musí připravit barvy pro tisk. Tisk je řízen počítačem, coţ umoţňuje namíchat nejrůznější odstíny. Čím více barev a jejich odstínů má bankovka, tím je těţší její padělání. Bankovky se tisknou třemi různými technikami. Tyto techniky jsou ofset (tisk z plochy), hlubotisk (tisk z hloubky) a knihtisk (tisk z výšky). Ofset se dnes pouţívá i při běţném tisku knih a novin či časopisů. Jde o techniku, kdy tisk není vystouplý. Tento způsob funguje na principu odpudivosti mastných barev a vody. Tisk probíhá tak, ţe z tiskařské formy se tiskne na válec a aţ z tohoto válce se motiv tiskne na bankovku (viz příloha č. 3). Při hlubotisku se do prohlubní v tiskařské formě nalije barva a poté se na ni přiloţí papír, který barvu vysaje. Tak vznikne vystouplý tisk, který můţeme nahmatat. Napodobení této techniky tisku je pro padělatele velice obtíţné, je to tedy dobrý ochranný prvek. Mimo to je hlubotiskem tištěna také slepecká značka (na českých bankovkách je značka v pravé horní části bankovek). Poslední technikou je knihtisk. Na tiskové desce jsou vyvýšena místa, která mají být vytištěna, jde tedy o klasické razítko, které je však kovové. Tímto způsobem se tisknou sériová čísla bankovek. V průběhu tisku jsou bankovky kontrolovány počítači, ovšem na závěr musí proběhnout kontrola ruční. Pokud jsou nalezeny špatně vytištěné bankovky, čeká je rozřezání a sešrotování. Archy bankovek jsou poté na strojích rozřezány, znovu zkontrolovány a svazovány do balíčku papírovou páskou. Nakonec jsou převezeny do banky. Výrobní cena jedné bankovky záleţí na její nominální hodnotě, náklady se ale pohybují mezi jednou aţ dvěma korunami. [9, 10, 12] 13

14 1.3 Ochranné prvky platidel Ochranné prvky mincí S padělanými mincemi se v dnešních dobách setkáváme výjimečně (pokud nejde o pamětní mince), přestoţe nejsou příliš chráněné. Je to tím, ţe výroba padělků se finančně nevyplatí. Přesto však kaţdá mince má určité znaky pravosti. Patří mezi ně hmotnost, materiál, velikost a také struktura hrany Ochranné prvky českých bankovek Níţe jsou uvedeny ochranné prvky, které se pouţívají u českých bankovek. [11]» Papír Papír, ze kterého jsou bankovky vyráběny, se od běţného papíru liší sloţením, hmotností i na omak. Jak je uvedeno v kapitole 1.2.2, tento papír se vyrábí z bavlny. Tím je odolnější proti opotřebení a má mnohem delší trvanlivost. Do bankovkového papíru jsou jiţ při výrobě vkládány tři ochranné prvky vodoznak, barevná vlákna a okénkový prouţek.» Vodoznak Vodoznak patří asi k nejznámějším ochranným prvkům vůbec. Vyskytuje se na všech českých bankovkách i na většině zahraničních. Je dobře viditelný, pokud bankovku nastavíme proti zdroji světla. Vodoznakem je portrét historické osoby, která je na bankovce vyobrazena a u bankovek vydaných po roce 2007 také nominální hodnota bankovky. Obrázek č. 1 - Vodoznak; zdroj: Česká národní banka. Průvodce ochrannými prvky bankovek [PDF]. Publikováno 7. listopadu Dostupné z WWW: < 14

15 » Okénkový proužek s mikrotextem Tento prouţek, vyroben z umělé metalizované hmoty, můţeme na bankovkách vidět po celé šířce zhruba uprostřed bankovky. V závislosti na dopadajícím světle mění vystouplé intervaly na lícní straně barvu. Jsou buď měděné, nebo zelené a je zde vidět nominální hodnota bankovky. U bankovek vydaných po roce 2007 je zde také nápis ČNB. Pokud se na bankovku podíváme proti světlu, uvidíme celý, nepřerušovaný pruh z lícní i rubové strany. Tento ochranný prvek byl poprvé pouţit ve Velké Británii v roce Obrázek č. 2 Okénkový prouţek; zdroj: Česká národní banka. Průvodce ochrannými prvky bankovek [PDF]. Publikováno 7. listopadu Dostupné z WWW: < Barevná vlákna Tento ochranný prvek vznikl v USA uţ v roce Je velice rozšířený po celém světě. Zpočátku se pouţívaly přírodní materiály, jako např. zvířecí chlupy. Dnes se vyuţívá spíše syntetických materiálů, které navíc září pod UV světlem. Nejlépe jsou viditelná na okrajích bankovky. U českých bankovek se pouţívají oranţová vlákna o délce 6 mm. Obrázek č. 3 Barevné vlákno; zdroj: Česká národní banka. Průvodce ochrannými prvky bankovek [PDF]. Publikováno 7. listopadu Dostupné z WWW: < 15

16 » Soutisková značka Tato značka má kruhovitý tvar. Pokud bankovku nastavíme proti světlu, uvidíme v krouţku nápis ČR (u starších můţe být CS), sloţený z linek, které na sebe přesně navazují. Při běţném pohledu na bankovku není nápis ČR rozpoznatelný, je vidět pouze jeho část. Obrázek č. 4 Soutisková značka; zdroj: Česká národní banka. Průvodce ochrannými prvky bankovek [PDF]. Publikováno 7. listopadu Dostupné z WWW: < Skrytý obrazec Skrytý obrazec nalezneme vpravo dole na lícní straně bankovky, na rameni portrétu, pokud bankovku ve výši očí sklopíme do vodorovné polohy. Obrazec značí nominální hodnotu bankovky a v závislosti na úhlu pohledu je buď světlý, nebo tmavý. Obrázek č. 5 Skrytý obrazec; zdroj: Česká národní banka. Průvodce ochrannými prvky bankovek [PDF]. Publikováno 7. listopadu Dostupné z WWW: < Proměnlivá barva Obrázek vytištěný speciální barvou mění své zabarvení ze zlaté na zelenou podle úhlu dopadajícího světla. Obrázek č. 6 Proměnlivá barva; zdroj: Česká národní banka. Průvodce ochrannými prvky bankovek [PDF]. Publikováno 7. listopadu Dostupné z WWW: < 16

17 » Mikrotext Mikrotext většinou není viditelný pouhým okem, k jeho přečtení je potřeba mít lupu. Obsah mikrotextu můţe být různý, nejčastěji je to nominální hodnota bankovky (slovně nebo číselně). Obrázek č. 7 - Mikrotext; zdroj: Česká národní banka. Průvodce ochrannými prvky bankovek [PDF]. Publikováno 7. listopadu Dostupné z WWW: < Iridiscentní pruh Tento duhově lesklý pruh je na lícní straně bankovky. Starší bankovky mají pruh rovný a jednobarevný, u novějších typů má pruh více barev a je vzorovaný. Při pohledu na bankovku shora není téměř vidět, při určitém úhlu dopadu světla však získává lehce zabarvený odlesk. Na pravé straně pruhu je vyznačena nominální hodnota bankovky. Obrázek č. 8 Iridiscentní pruh; zdroj: Česká národní banka. Průvodce ochrannými prvky bankovek [PDF]. Publikováno 7. listopadu Dostupné z WWW: < 17

18 » Číslování bankovek I číslování bankovek lze zařadit mezi ochranné prvky. V oběhu se nemohou vyskytovat dvě bankovky se stejným sériovým číslem, aniţ by jedna z nich nebyla falešná. I styl písma (číslic) můţe prozradit, ţe se jedná o padělek.» Technika tisku a barvy Bankovky se vyrábí nejen ze speciálního papíru, ale také ze speciálních barev. Ty musí být odolné proti stírání, vodě atp. Kromě toho existují různé techniky tisku (více viz v kapitole 1.2.2), které nelze bez speciální techniky napodobit. Nejvýznamnější z typů tisku jako ochrana proti padělání je hlubotisk.» Záření pod UV světlem Některé části bankovek a také ochranná vlákna jsou rozpoznatelná pod UV světlem. Obrázek č. 9 Záření pod UV světlem; zdroj: Česká národní banka. České bankovky [Animace]. Dostupné z WWW: < < Další ochranné prvky bankovek Na bankovkách jiných měn se v některých případech vyskytují ještě některé další ochranné prvky. [12]» Konfety Konfety jsou maličká kolečka různých barev, která mají podobný význam jako ochranná vlákna. Stejně jako vlákna jsou konfety do papíru vkládány jiţ při jeho výrobě. 18

19 » Hologramy a kinegramy Tento ochranný prvek můţeme nalézt např. u eurobankovek. Podle toho, jak na bankovku dopadá světlo, se na hologramu mění plastické obrazy a barvy.» Suchá pečeť Tento prvek byl pouţíván jiţ v 18. století. Suchá pečeť vznikne otiskem razidla bez pouţití barvy.» Odrazné plošky Tyto plošky slouţí jako ochrana proti kopírování platných bankovek. Při kopírování se namísto odrazných plošek vytiskne pouze tmavá skvrna Polymerové bankovky Bankovky vyrobené z plastu se mohou zdát jako vize budoucnosti, opak je ale pravdou. Pro Organizaci vědeckého a průmyslového výzkumu v Austrálii (CSIRO) to není ţádná novinka. Díky jejich práci vznikla první polymerová bankovka jiţ v roce Dnes pouţívá plastové bankovky 22 zemí z celého světa. Plastové bankovky mají mnoho výhod oproti papírovým penězům. Jejich výroba se vyplatí, a to i přesto, ţe můţe být nákladnější. Polymerové bankovky totiţ mají delší ţivotnost a vydrţí tedy déle v oběhu, aniţ by byly tolik poškozené, Není moţné je tak snadno roztrhnout, mohou se zmačkat, aniţ by byly poškozeny, jsou odolné vůči vlhkosti a špíně a mohou se klidně umýt. Kromě odolnosti jsou bankovky také hygieničtější a poté, co plastové bankovce skončí ţivotnost, můţe být recyklována na jiné plastové výrobky. Další samozřejmou výhodou je větší ochrana proti padělání. U polymerových bankovek nemůţou být pouţité některé ochranné prvky, které jsou u papírových peněz, např. vodoznak, jsou zde ale naopak moţnosti, které nelze pouţít u běţných bankovek, např. průhledné okénko. Mnoţství padělků po zavedení polymerových bankovek prudce klesá. Najde se však i několik nevýhod. Tyto bankovky se dají sloţit o něco hůř neţ papírové, ale jako hlavní nevýhoda můţe být to, ţe se obtíţněji počítají v ruce, protoţe jsou kluzké a při kontaktu s vodou se k sobě více bankovek přilepí. Tyto nevýhody by však časem, jak se budou bankovky opotřebovávat, měly mizet. Přesto, ţe se bankovky dají recyklovat, ne kaţdá země pro to můţe být vybavená. Poté můţe nastat problém co udělat se starými, uţ nepouţitelnými bankovkami. 19

20 V 80. letech 20. století bylo více pokusů o výrobu polymerových bankovek, např. na Haiti či Kostarice, vyskytl se zde ale problém s rozmazáváním inkoustu. Aţ díky výzkumu CSIRO s pomocí Reserve Bank of Australia byla vyvinuta polymerová bankovka vhodná pro pouţití. První polymerová bankovka byla oficiálně vydaná v lednu roku 1988 v Austrálii. Tato bankovka v hodnotě 10 australských dolarů byla pamětní, vydaná při příleţitosti dvoustého výročí vzniku Austrálie. Byl to však začátek nové éry bankovek. Mezi roky 1992 a 1996 Austrálie nahradila všechny své papírové bankovky polymerovými. Nyní jsou v Austrálii platné polymerové bankovky v hodnotě 5, 10, 20, 50 a 100 australských dolarů. Austrálie je nyní výhradním výrobcem polymerových bankovek. Polymer vyvinutý organizací CSIRO je nazýván Guardian. Polymer zvaný Tyvek pochází z nakonec úspěšného vývoje na Haiti a Kostarice. První hybridní, papírovo-polymerová bankovka byla vydávaná v roce 2005 v Bulharsku. Do roku 2010 přešlo výhradně na polymerové bankovky celkem sedm zemí, a to Austrálie, Bermudy, Brunej, Nový Zéland, Papua Nová Guinea, Vietnam a Rumunsko. Mezi další země světa, ve kterých jsou alespoň některé nominální hodnoty vydávány z polymeru, či které vydaly polymerové peníze na otestování, patří např. Brazílie, Chile, Indonésie, Mexiko, Singapur, Thajsko, Srí Lanka. Pro mnoho z těchto zemí je hlavní výhodou polymerových bankovek právě odolnost vůči vlhkosti. V současné době na polymerové bankovky přechází také Kanada. V listopadu roku 2011 vydala $100 bankovku, v roce 2012 byl dány do oběhu bankovky v hodnotě 50 a 20 kanadských dolarů. Koncem doku 2013 je naplánováno vydání také 10 a 5 dolarových bankovek. Ukázku nových kanadských bankovek obsahuje příloha č. 4. Nedávno došlo k zajímavému odhalení ohledně nových kanadských bankovek. Kanadský botanik Sean Blaney upozornil Bank of Canada, ţe javorový list, který je tištěn na nových bankovkách je z javorového stromu jiného durhu (konkrétně javor mléč), neţ jakým je národní strom Kanady (javor cukrový). Přirozené prostředí javoru mléč je Evropa, včetně České republiky. Mnoha kanadským občanům tak vadí, ţe mají na bankovkách javor, který se přirozeně v jejich zemi nevyskytuje. Banka se hájí tím, ţe pouţila univerzální javorový list, který můţe symbolizovat jakýkoli druh javoru, s tímto vysvětlením ale Kanaďané nesouhlasí. Na první pohled se můţou rozdíly zdát bezvýznamné, ale při porovnání obou listů vedle sebe (nebo bankovky a kanadské vlajky) je rozdílný tvar patrnější. Porovnání listů je v příloze č

21 Jak uţ bylo uvedeno, velikou výhodou polymerových bankovek je větší ochrana proti padělání. Tyto bankovky jsou proti padělání chráněné hlavně tím, ţe jsou tištěny právě na polymer. Jiţ na omak je tedy rozpoznatelné, zda se jedná o pravou bankovku. Nejdůleţitějším ochranným prvkem jsou zde průhledná okénka (u kanadských dolarů malé a velké okénko), která jsou průhledná a mohou obsahovat další prvky nebo mikrotext. Kanadské dolary zde mají portrét osoby a budovu. Tyto prvky mají kovové zabarvení a při naklánění bankovky se mění barvy. Dále je na polymerových bankovkách pouţitý hlubotisk, tzn. některé tištěné části bankovek lze cítit jako vyvýšené. U kanadských dolarů je to např. hodnotové číslo bankovky či ramena portrétu. Kanadské dolary obsahují ještě další významný ochranný prvek. V malém okénku, představující javorový list, je mikrotext čitelný pouhým okem. Bankovka se musí přiloţit těsně k očím a musíme se skrze bankovku dívat do světelného zdroje. Pak bychom měli vidět hodnotové číslo bankovky. Je zajímavé, ţe polymerové bankovky nezavedla Evropská unie při první emisi eurobankovek v roce Plastové eurobankovky mají více výhod neţ papírové a hlavně by byly bezpečnější. [13, 14, 15, 16, 17, 18, 37] 21

22 2. Právní ochrana platebních prostředků Pro správné pochopení trestního zákoníku je důleţité znát rozdíl mezi paděláním a pozměňováním peněz. Základním znakem padělání je, ţe je neoprávněně vyhotovena zcela nová bankovka či mince. Oproti tomu při pozměňování je pouze upravená platná bankovka či mince. Jedna z definic padělání můţe znít: Nelegální výroba platných peněz příslušného měnového teritoria s cílem uvést je do oběhu jako pravé peníze. To jsou hlavní motivy padělání, v nichţ je motivem jednání zpravidla peněţní zisk padělatelů. Existují však i zvláštní případy, kdy pohnutky k padělání bývají jednoznačně politické. Metody výroby bývají různé. 1 Zatímco pozměňování peněz můţeme definovat jako: Úprava peněz niţších hodnot takovým způsobem, aby mohly být vydávány za peníze hodnot vyšších, nebo neplatných peněz tak, aby mohly být vydávány za peníze platné. 2 Přeměna peněz s niţší hodnotou na vyšší není u českých platidel příliš vhodná, protoţe kaţdá nominální hodnota má jinou barvu i rozměry. Pozměňování ale bylo časté u amerických dolarů, protoţe starší bankovky různých hodnot si jsou velice podobné jak barvou, tak rozměry. Ukázka pozměněných bankovek je v příloze č. 6. Druhá moţnost, tedy úprava neplatných peněz v platné, byla naopak praktikovaná na našem území po vzniku Československa. Zpočátku se u nás pouţívaly stále rakousko-uherské bankovky, avšak platné byly pouze s kolky. Padělaly se tedy kolky a bankovky z ostatních zemí Rakouska-Uherska se jimi okolkovaly a byly dováţeny do ČSR. Napodobenina je pak kopie bankovky či mince, která nebyla vytvořena za účelem udání do oběhu. Tyto peníze se pouţívají např. v divadelních hrách, ve filmech, v dětských hrách atp. 1 Zdroj: POLSKOJ, Georgij. Z penězokazeckých dílen str. 9 [7] 2 Zdroj: POLSKOJ, Georgij. Z penězokazeckých dílen str. 9 [7] 22

23 2.1 ČR V České republice je od 1. ledna 2010 platný zákon č. 40/2009 Sb., zvaný trestní zákoník (zkratka TrZ nebo tr. zák.), který se skládá z celkem 13 oblastí trestných činů rozdělených do 13 hlav. Část týkající se peněz je Hlava VI Trestné činy hospodářské, Díl 1 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům. Tato část trestního zákoníku [19] obsahuje celkem 7 paragrafů:» 233 Padělání a pozměnění peněz (1) Kdo sobě nebo jinému opatří nebo přechovává padělané nebo pozměněné peníze nebo prvky peněz slouţící k ochraně proti jejich padělání, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok aţ pět let. (2) Kdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, nebo kdo padělané nebo pozměněné peníze udá jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, bude potrestán odnětím svobody na tři léta aţ osm let. (3) Odnětím svobody na pět aţ deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu. (4) Odnětím svobody na osm aţ dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny působící ve více státech nebo b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu (5) Příprava je trestná» 234 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (1) Kdo sobě nebo jinému bez souhlasu oprávněného drţitele opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává platební prostředek jiného, zejména nepřenosnou platební kartu identifikovatelnou podle jména nebo čísla, elektronické peníze, příkaz k účtování, cestovní šek nebo záruční šekovou kartu, bude potrestán odnětím svobody aţ na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 23

24 (2) Kdo sobě nebo jinému opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává padělaný nebo pozměněný platební prostředek, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok aţ pět let. (3) Kdo padělá nebo pozmění platební prostředek v úmyslu pouţít jej jako pravý nebo platný, nebo kdo padělaný nebo pozměněný platební prostředek pouţije jako pravý nebo platný, bude potrestán odnětím svobody na tři léta aţ osm let. (4) Odnětím svobody na pět aţ deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované skupiny, nebo b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu. (5) Odnětím svobody na osm aţ dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu. (6) Příprava je trestná» 235 Udávání padělaných a pozměněných peněz Kdo padělané nebo pozměněné peníze, jimiţ mu bylo placeno jako pravými, udá jako pravé, bude potrestán odnětím svobody aţ na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.» 236 Výroba a držení padělatelského náčiní (1) Kdo vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává stroj, zařízení nebo jeho součást, postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění peněz nebo prvků slouţících k ochraně peněz proti padělání anebo vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění platebních prostředků, bude potrestán odnětím svobody aţ na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci či jiné majetkové hodnoty- (2) Odnětím svobody na jeden rok aţ pět let nebo peněţitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 při výkonu svého povolání. 24

25 » 237 Neoprávněná výroba peněz (1) Kdo neoprávněně, s pouţitím zařízení nebo materiálů k výrobě peněz určených a drţených v souladu se zákonem, vyrobí peníze nebo prvky slouţící k ochraně peněz proti padělání, nebo kdo neoprávněně vyrobené peníze nebo prvky slouţící k ochraně peněz proti padělání sobě nebo jinému opatří, uvede do oběhu nebo přechovává, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok aţ pět let. (2) Odnětím svobody na tři léta aţ osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu. (3) Odnětím svobody na pět let aţ deset let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu. (4) Příprava je trestná.» 238 Společné ustanovení Ochrana podle 233 aţ 237 se poskytuje téţ penězům a platebním prostředkům jiným neţ tuzemským a tuzemským a zahraničním cenným papírům.» 239 Ohrožování oběhu tuzemských peněz (1) Kdo neoprávněně vyrobí nebo vydá náhraţky tuzemských peněz, nebo kdo takové náhraţky neoprávněně dává do oběhu, bude potrestán odnětím svobody aţ na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Stejně bude potrestán, kdo a) bez zákonného důvodu odmítá tuzemské peníze, nebo b) poškozuje tuzemské peníze. 25

26 2.2 EU Vstupem ČR do Evropské unie se rozšířil náš právní řád o některé další předpisy. Asi nejdůleţitějším je Nařízení rady ES č. 1338/2001, popřípadě Nařízení rady ES č. 1339/2001. Nařízení rady ES č. 1338/2001 se týká států eurozóny, stanovuje opatření nutná k ochraně eura proti padělání. Nařízení rady ES č. 1339/2001 potom rozšiřuje platnost Nařízení 1338/2001 na členy EU, které nejsou členy eurozóny. [20] 2.3 Mezinárodní úmluva o potírání penězokazectví V mezinárodní sféře pro ochranu peněz má důleţité místo Mezinárodní úmluva o potírání penězokazectví. Byla podepsána v roce Mezi třicet dva signatářů patří kromě ČR a většiny evropských zemí také USA, Indie, Čína, Kolumbie, Kuba, Japonsko a Panama. Úmluva zajišťuje trestné stíhání padělatelů bez ohledu na jejich státní příslušnost, padělanou měnu nebo místo, kde došlo k výrobě padělaných peněz. Úmluva také zaručuje neposkytnutí politického azylu pro padělatele. [21] 2.4 INTERPOL Policie kaţdého konkrétního státu se snaţí bojovat proti kriminalitě, někdy je ale potřeba spojit síly více států. Právě proto vznikl INTERPOL neboli Mezinárodní organizace kriminální policie. Také se značí zkratkou OIPC (=Organización International de Policía Criminal či Organization Internationale de Police Criminelle pro španělsky a francouzsky mluvící národy) nebo ICPO (=International Criminal Police Organization, pro anglicky mluvící). Úplné počátky INTERPOLu sahají aţ do roku 1914, kdy se v Monaku konal první mezinárodní policejní kongres. Ze 14 zemí se zde sešli policisté, právníci a úředníci a projednávali zatýkací postupy, identifikační techniky atp. V roce 1923 byla vytvořena mezinárodní komise kriminální policie, díky iniciativě Dr. Johannese Schobera (policejní prezident ve Vídni). Později byla činnost INTERPOLu ovlivněna 2. světovou válkou a prošla ještě dlouhým vývojem aţ do dnešního dne. INTERPOL má nyní 188 členských států a tím tvoří nejrozsáhlejší policejní sdruţení na světě. INTERPOL se zabývá všemi moţnými druhy kriminálních činností, jedna z nich je právě penězokazectví, v rámci finančních zločinů. [22, 23] 26

27 3. Popis a ochranné prvky vybraných měn 3.1 Soustava českých platidel Mince V České republice jsou jiţ od roku 1993 v oběhu mince s šesti nominálními hodnotami. Platnost haléřů ve fyzické podobě (v účetnictví se s haléři stále počítá) byla ukončena k (deseti- a dvacetihaléřové mince přestaly platit v roce 2003). Všechny platné mince mají jeden stejný znak na lícní straně je vyobrazen český lev a datum, kdy byla mince raţena. [24, 25, 26]» 1 Kč Tato mince je vyrobena z oceli galvanicky pokovenou niklem. Její hmotnost je 3,6 g, průměr 20 mm. Hrana je vroubkovaná, je zde 80 vroubků. Na rubové straně je nominální hodnota nad svatováclavskou korunou. Návrh je dílem sochařky Jarmily Truhlíkové-Spěvákové.» 2 Kč Obrázek č Kč; zdroj: Česká národní banka. České mince [Animace]. Dostupné z WWW: < < Dvoukoruna je také z oceli galvanicky pokovenou niklem. Hmotnost je 3,7 g, průměr má 21,5 mm. Hrany jsou zaoblené a hladké, tvoří jedenáctihran. Autorka návrhu je také Jarmila Truhlíková-Spěváková. Rubovou stranu tvoří velkomoravský šperk (gombík) a opět hodnotové číslo. Obrázek č Kč; zdroj: Česká národní banka. České mince [Animace]. Dostupné z WWW: < < 27

28 » 5 Kč Pětikoruna je ze stejného materiálu jako dvě předchozí mince. Hmotnost této mince je 4,8 g, průměr má 23 mm. Hrana je hladká. Na rubové straně nalezneme nominální hodnotu mince a na pozadí je Karlův most s Vltavou. Lipový lístek (pod nápisem Kč) je symbolem pro jednu z věţí na mostě. Autor návrhu je akademický sochař Jiří Harcuba. Obrázek č Kč; zdroj: Česká národní banka. České mince [Animace]. Dostupné z WWW: < < 10 Kč V dnešní době jsou platné dvě varianty. První, raţena od roku 1993 má na rubové straně nominální hodnotu a v pozadí je národní kulturní památka Petrov v Brně, s nápisem Brno na levé straně. Novější desetikoruna, raţená poprvé v roce 2000 má na rubové straně fragment kotvového strojku, pod ním je hodnotové číslo a na mezikruţí je česky, latinsky a v Braillově slepeckém písmu nápis Rok Obě dvě mince se ničím jiným neliší. Autor návrhů je sochař Ladislav Kozák. Mince je vyrobena z oceli plátované a galvanicky pokovené mědí. Hmotnost desetikoruny je 7.62 g a průměr má 24,5 mm. Na hraně můţeme napočítat 144 vroubků. Obrázek č Kč; zdroj: Česká národní banka. České mince [Animace]. Dostupné z WWW: < < 28

29 » 20 Kč Také dvacetikoruna se vyskytuje ve dvou podobách. Na té z roku 1993 je kromě nominální hodnoty vyobrazen pomník svatého Václava z Václavského náměstí. Za ním je nápis z pomníku Svatý Václave nedej zahynout nám i budoucím. Mince raţená od roku 2000 má na rubové straně hodnotové číslo a fragment astrolábu 1, na mezikruţí je nápis Rok Návrhy jsou dílem sochaře Vladimíra Oppla. Materiálem na výrobu dvacetikoruny je ocel plátovaná a galvanicky pokovená slitinou mědi a zinku. Dvacetikoruna váţí 8,43 g a průměr má 26 mm. Hrany jsou zaoblené a hladké a tvoří třináctihran.» 50 Kč Obrázek č Kč; zdroj: Česká národní banka. České mince [Animace]. Dostupné z WWW: < < Padesátikoruna je tzv. bimetalová mince. Vyrábí se z oceli, která je uprostřed plátovaná slitinou mědi a zinku a na mezikruţí je plátovaná a galvanicky pokovená mědí. Hmotnost je 9,7 g, průměr je 27,5 mm (střed 17 mm). Hrana je hladká. Autor návrhu je sochař Ladislav Kozák. Rubová strana mince je tvořena budovami, které nalezneme v Praze, na mezikruţí je latinský nápis Praga mater urbium (Praha, matka měst). Tato mince v roce 1995 získala ocenění COTY (Coin of the Year) neboli mince roku. V kategorii Best Trade Coin (Nejlepší oběţná mince) vyhrála padesátikoruna z roku 1993 první místo. Obrázek č Kč; zdroj: Česká národní banka. České mince [Animace]. Dostupné z WWW: < < 1 Historický astronomický přístroj zvaný astroláb byl pouţíván astronomy a navigátory. Slouţil k určování času a polohy hvězd. 29

30 3.1.2 Bankovky V dnešní době máme bankovky šesti nominálních hodnot. Platnost dvacetikorunové bankovky byla ukončena k (stejně jako padesátihaléřová mince), platnost padesátikorunové bankovky k Bankovky v hodnotě 100, 200, 500, 1000 a 5000 Kč byly tištěny od roku 1993, dnes ale bankovky tištěné v tomto roce nejsou platné. U kaţdé bankovky jsou v pravém horním rohu značky pro nevidomé. Návrhy všech bankovek jsou dílem Oldřicha Kulhánka, který koncem ledna 2013 náhle zemřel ve věku 72 let. [24, 27]» 100 Kč Tato bankovka byla tištěna v roce 1995 a Rozměry bankovky jsou 140 x 69 mm. Na lícní straně je portrét Karla IV., na pozadí je gotická kříţová klenba a dole je rub i líc praţského groše. Rubová strana je tvořena pečetí Karlovy univerzity a vlevo je iniciála K. Iniciálu nalezneme také vpravo dole, v bílém okraji pod nominální hodnotou. Na bankovce také nalezneme fragmenty gotických oken a vitráţe oken Chrámu svatého Víta. Na stokoruně nalezneme tyto ochranné prvky: 1 vodoznak, 2 okénkový prouţek s mikrotextem, 3 ochranná vlákna, 4 soutisková značka, 5 skrytý obrazec, 6 mikrotext. Obrázek č Kč; zdroj: Česká národní banka. České bankovky [Animace]. Dostupné z WWW: < < 30

31 » 200 Kč V oběhu jsou bankovky z roku 1996 a Velikost bankovky je 146 x 69 mm. Na lícní straně je portrét Jana Amose Komenského, na pozadí je půdorys nizozemského města Naarden. Na rubové straně jsou spojené ruce dospělého a dítěte a za nimi květinové motivy s nápisem Orbis pictus. Vpravo dole v bílém okraji je otevřená kniha. Na této dvoustovce nalezneme tyto ochranné prvky: 1 vodoznak, 2 okénkový prouţek s mikrotextem, 3 ochranná vlákna, 4 soutisková značka, 5 skrytý obrazec, 6 mikrotext. Obrázek č Kč; zdroj: Česká národní banka. České bankovky [Animace]. Dostupné z WWW: < < 500 Kč Platné bankovky jsou z roku 1995, 1997 a Bankovka má rozměry 152 x 69 mm. Na lícní straně je portrét Boţeny Němcové, pozadí tvoří růţe. Na rubové straně je portrét dívky s květy vpletenými do vlasů, na pravé straně se květy mění na bodláky. Vpravo dole je květ růţe. 31

32 Na této bankovce nalezneme: 1 vodoznak, 2 okénkový prouţek s mikrotextem, 3 ochranná vlákna, 4 soutisková značka, 5 skrytý obrazec, 6 mikrotext, 7 proměnlivá barva. Obrázek č Kč; zdroj: Česká národní banka. České bankovky [Animace]. Dostupné z WWW: < < Kč Pouţívají se bankovky z roku 1996 a Rozměry bankovky jsou 158 x 74 mm. Na lícní straně je portrét Františka Palackého, na pozadí je strom a arch papíru. Motivem rubové strany je orlice (symbol Moravy a Slezska) prolínající se se siluetou kroměříţského zámku. Vpravo dole je strom. Na tisícikoruně nalezneme tyto ochranné prvky: 1 vodoznak, 2 okénkový prouţek s mikrotextem, 3 ochranná vlákna, 4 soutisková značka, 5 skrytý obrazec, 6 mikrotext, 7 proměnlivá barva, 8 iridiscentní pruh. 32

33 Obrázek č Kč; zdroj: Česká národní banka. České bankovky [Animace]. Dostupné z WWW: < < Kč Platné bankovky jsou z roku 1996, 1999 a Velikost bankovky je 164 x 74 mm. Na lícní straně je portrét Emy Destinnové, v pozadí jsou vavřínové větvičky a lyra. Rubová strana je tvořena symboly hudby. Nalezneme zde hlavu Euterpé, coţ je Múza hudby. Jsou zde také vavřínové větvičky a ve spodní části jsou umístěny housle a violoncello. Přes celou šířku bankovky je velké písmeno D, které tvarem připomíná lyru. Vpravo dole je lyra. Zde se vyskytují tyto ochranné prvky: 1 vodoznak, 2 okénkový prouţek s mikrotextem, 3 ochranná vlákna, 4 soutisková značka, 5 skrytý obrazec, 6 mikrotext, 7 proměnlivá barva, 8 iridiscentní pruh. Obrázek č Kč; zdroj: Česká národní banka. České bankovky [Animace]. Dostupné z WWW: < < 33

34 » Kč Tato bankovka byla tištěna roku 1999 a Bankovka má velikost 170 x 74 mm. Na lícní straně je portrét Tomáše Garriqua Masaryka, pozadí je tvořeno lipovými listy a plody, pod nimi je červenobílá stuha. Jsou to symboly vzniku samostatného Československa v roce Na rubové straně jsou nejznámější praţské stavby. Nad nimi jsou gotické znaky Prahy a Čech, pod budovami jsou praţská domovní znamení a náhrobní kameny z ţidovského hřbitova. Vpravo dole je lipový list. Na této bankovce můţeme vidět: 1 vodoznak, 2 okénkový prouţek s mikrotextem, 3 ochranná vlákna, 4 soutisková značka, 5 skrytý obrazec, 6 mikrotext, 7 proměnlivá barva, 8 iridiscentní pruh. Obrázek č Kč; zdroj: Česká národní banka. České bankovky [Animace]. Dostupné z WWW: < < 3.2 Soustava platidel eurozóny Euro je dnes oficiální měnou celkem 20 států EU, z toho 17 států je součástí eurozóny (jmenovitě to jsou: Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko). Monako, San Marino a Vatikán pouţívají euro na základě dohody s EU. Učinily 34

35 tak proto, ţe jsou prakticky součástí států, které jsou v eurozóně (Francie a Itálie). Euro je hned po dolaru nejvýznamnější měnou světa Mince V eurozóně obíhají mince s celkem osmi nominálními hodnotami. Všechny euromince mají jednu stranu shodnou, zde je vyobrazena hodnota. Rubová neboli národní strana se však liší v jednotlivých státech, ale všechny mince jsou platné na jakémkoli území. Národní strany mincí jednotlivých států eurozóny jsou v příloze č. 7. [28, 29]» 1 Tato euromince má v průměru 16,25 mm a váţí 2,3 g. Hrana je hladká a mince je vyrobena z oceli pokovené mědí, má tedy načervenalou barvu. Na evropské (lícní) straně mince je hodnotové číslo s nápisem Euro cent a pohled na zeměkouli, kde je vidět Evropa a část Afriky. Za zeměkoulí je šesti čarami spojeno dvanáct hvězdiček.» 2 Obrázek č eurocent; zdroj: Evropská centrální banka. Příručka pro školitele. Ochranné prvky eurobankovek a mincí [PDF]. Dostupné z WWW: < > Kromě jiného hodnotového čísla je tato mince na první pohled shodná s 1 centem. Má však hranu s rýhou a velikost mince je 18,75 mm. Hmotnost je 3,06 g a razí se také z oceli pokovené mědí.» 5 Obrázek č eurocenty; zdroj: Evropská centrální banka. Příručka pro školitele. Ochranné prvky eurobankovek a mincí [PDF]. Dostupné z WWW: < > Stejně jako předchozí centy i tato mince je z oceli pokovené mědí a má stejný motiv, aţ na jiné hodnotové číslo. Průmět mince je 21,25 mm a hmotnost 3,92 g. Hrana je hladká. 35

36 » 10 Obrázek č eurocentů; zdroj: Evropská centrální banka. Příručka pro školitele. Ochranné prvky eurobankovek a mincí [PDF]. Dostupné z WWW: < > Tato mince má naţloutlou barvu, je vyrobena z tzv. severského zlata 1. Průměr mince je 19,75 mm a hmotnost 4,10 g. Hrana je vroubkovaná. Na minci je velké hodnotové číslo s nápisem Euro cent a v levé části je mapa Evropy (raţba roku 2007), nebo členské státy EU z roku 2002 (raţba v roce 2002) spolu s 12 hvězdami v pozadí.» 20 Obrázek č eurocentů; zdroj: Evropská centrální banka. Příručka pro školitele. Ochranné prvky eurobankovek a mincí [PDF]. Dostupné z WWW: < > Grafické zpracování této mince je stejné jako u 10 centů, liší se pouze jiným hodnotovým číslem. Také je vyrobena ze slitiny zvané severské zlato a můţeme narazit na mince raţené roku 2002 i Hrana mince je upravena do tzv. španělského květu, tzn. sedm prohlubní. Mince má průměr 22,25 mm a hmotnost 5,74 g.» 50 Obrázek č eurocentů; zdroj: Evropská centrální banka. Příručka pro školitele. Ochranné prvky eurobankovek a mincí [PDF]. Dostupné z WWW: < > Mince se na první pohled opět liší pouze hodnotovým číslem. Průměr má tato mince 24,25 mm a hmotnost 7,8 g. Hrana je vroubkovaná. Obrázek č eurocentů; zdroj: Evropská centrální banka. Příručka pro školitele. Ochranné prvky eurobankovek a mincí [PDF]. Dostupné z WWW: < > 1 Severské zlato je slitina mědi (89%), hliníku (5%), zinku (5%) a cínu (1%). 36

37 » 1 Střed této bimetalové mince se vyrábí z niklu oboustranně pokoveným mědiniklem (stříbrná barva) a mezikruţí je tvořeno niklovou mosazí (ţlutá barva). Průměr mince je 23,25 mm a hmotnost 7,5 g. Na hraně jsou tři části s vroubky a tři hladké části. V levé části mince můţeme vidět velké hodnotové číslo a napravo je nápis Euro na pozadí mapy Evropy (nebo členských států EU v roce 2002 opět záleţí na roce raţby).» 2 Obrázek č ; zdroj: Evropská centrální banka. Příručka pro školitele. Ochranné prvky eurobankovek a mincí [PDF]. Dostupné z WWW: < > Tato mince je naopak ţlutá ve středu a stříbrná na mezikruţí, materiál na výrobu je stejný jako u 1 eura. Stejně tak grafické zpracování se liší pouze hodnotovým číslem. Průměr této mince je 25,75 mm a hmotnost 8,5 g. Na hraně této mince jsou vroubky spolu s vtlačenými motivy. Obrázek č ; zdroj: Evropská centrální banka. Příručka pro školitele. Ochranné prvky eurobankovek a mincí [PDF]. Dostupné z WWW: < > Bankovky Přesto, ţe jsou všechny eurobankovky jedna od druhé snadno rozlišitelné, mají spoustu společných prvků. Na všech sedmi bankovkách nalezneme stejné téma a tím jsou evropské architektonické slohy. Na rubové straně jakékoli eurobankovky nalezneme kresbu mostu. Kaţdá bankovka však představuje jiný sloh. Mosty představují metaforu spolupráce a komunikace mezi jednotlivými státy EU a také mezi Evropou a okolním světem. Je zde také mapa Evropy. Lícní strana bankovek je pak tvořena okny a portály, které symbolizují otevřenost a spolupráci Evropy. Na kaţdé bankovce je také dvanáct hvězd. 37

38 Dalšími společnými znaky eurobankovek jsou iniciály Evropské centrální banky v pěti verzích. Kdyţ byly bankovky poprvé zavedeny do oběhu, odpovídaly zkratky všem úředním jazykům EU. Zkratky jsou: BCE, ECB, EZB, EKT, EKP. Název měny euro je napsán v latinské i řecké abecedě. Na bankovkách je také podpis prezidenta ECB, v oběhu jsou tři varianty (podpis W. F. Duisenberga, nebo J. C. Tricheta, nebo M. Draghiho). V listopadu roku 2012 Evropská centrální banka oznámila, ţe se chystá vytvořit novou sérii eurobankovek (tzv. série Europa). Zatím je připravená pouze bankovka s hodnotou 5, 10. ledna 2013 byla představena její nová podoba a od 2. května by měly být tyto nové bankovky vydány do oběhu ve všech zemích eurozóny. Do budoucna se chystá přeměna všech sedmi nominálních hodnot. Nová série bankovek má symbolizovat evoluci. Přesto, ţe hlavní motivy zůstávají stejné, budou posíleny ochranné prvky a u nové 5 bankovky je také na první pohled zřetelnější její nominální hodnota. Nový design byl také konzultován se zrakově postiţenými, změna by tedy měla být uţitečná také jim. Výtvarný návrh je dílem berlínského umělce Reinholda Gersttetera. Nové bankovky budou také snadno rozpoznatelné od nynější série, největším rozdílem ve vzhledu je přidání portrétu Európy, postavy z řecké mytologie, podle které byl pojmenován náš kontinent. Prozatím budou platné obě dvě série bankovek. Obrázek nové 5 bankovky je v příloze č. 8. [28, 29, 30, 31, 46]» 5 Tato bankovka reprezentuje antický sloh. Má šedivou barvu a rozměry bankovky jsou 120 x 62 mm. Na bankovce nalezneme tyto ochranné prvky: 1 vodoznak, 2 ochranný prouţek, 3 vlákna a části bankovky zářící pod UV světlem, 4 soutisková značka, 5 holografický prouţek, 6 mikrotext, 7 drobné perforace, 8 iridiscentní prouţek (na rubové straně). 38

39 Obrázek č ; zdroj: Evropská centrální banka. Příručka pro školitele. Ochranné prvky eurobankovek a mincí [PDF]. Dostupné z WWW: < >» 10 Eurobankovka v hodnotě 10 představuje styl románský. Barva je červená a rozměry jsou 127 x 67 mm. Ochranné prvky jsou shodné s 5 bankovkou. Obrázek č ; zdroj: Evropská centrální banka. Příručka pro školitele. Ochranné prvky eurobankovek a mincí [PDF]. Dostupné z WWW: < > 39

40 » 20 Gotický sloh je téma této bankovky. Její rozměry jsou 133 x 72 mm a barva je modrá. Ochranné prvky jsou shodné s předchozími bankovkami. Obrázek č ; zdroj: Evropská centrální banka. Příručka pro školitele. Ochranné prvky eurobankovek a mincí [PDF]. Dostupné z WWW: < >» 50 Tato eurobankovka je navrţena ve stylu renesance. Barvu má oranţovou a rozměry jsou 140 x 77 mm. Ochranné prvky jsou téměř shodné: 1 vodoznak, 2 ochranný prouţek, 3 vlákna a části bankovky zářící pod UV světlem, 4 soutisková značka, 5 hologram, 6 mikrotext, 7 drobné perforace, 8 proměnlivá barva (na rubové straně). 40

41 Obrázek č ; zdroj: Evropská centrální banka. Příručka pro školitele. Ochranné prvky eurobankovek a mincí [PDF]. Dostupné z WWW: < >» 100 Tato bankovka reprezentuje styl baroko a rokoko. Je navrţena v zelené barvě a rozměry bankovky jsou 147 x 82 mm. Ochranné prvky jsou stejné jako na bankovce 50. Obrázek č ; zdroj: Evropská centrální banka. Příručka pro školitele. Ochranné prvky eurobankovek a mincí [PDF]. Dostupné z WWW: < > 41

42 » 200 Věk skla a oceli je prezentován touto bankovkou. Barva je hnědoţlutá a rozměry jsou 153 x 82 mm. Opět se zde setkáme se stejnými ochrannými prvky. Na této bankovce nalezneme dotykem rozeznatelné značky pro nevidomé (svislé prouţky v dolní části bankovky). Obrázek č ; zdroj: Evropská centrální banka. Příručka pro školitele. Ochranné prvky eurobankovek a mincí [PDF]. Dostupné z WWW: < >» 500 Poslední bankovka představuje také poslední architektonický styl a tím je moderní architektura 20. století. Tato bankovka je tištěna v barvě fialové a její velikost je 160 x 82 mm. Ochranné prvky jsou opět shodné. Značky pro nevidomé jsou tvořeny šikmými prouţky na pravém okraji bankovky. 42

43 Obrázek č ; zdroj: Evropská centrální banka. Příručka pro školitele. Ochranné prvky eurobankovek a mincí [PDF]. Dostupné z WWW: < > 3.3 Soustava platidel USA Americký dolar je z celosvětového hlediska nejdůleţitější měnou, většina mezinárodních transakcí probíhá právě v této měně a mnoho finančních institucí po celém světě uchovává dolary jako rezervní měnu. Kromě USA je americký dolar oficiální měnou v mnoha dalších státech, patří mezi ně např. Ekvádor, Panama, Salvador, Mikronésie. V oblasti ochranných prvků se však americké dolary nemohou umístit na prvním místě Mince Mince jsou raţeny v několika mincovnách. Hlavní sídlo mincoven je ve Washingtonu, D.C, samotné mincovny jsou pak ve Philadelphii, Denveru, San Franciscu a West Pointu. U většiny mincí se dá snadno rozpoznat v jaké mincovně byly raţeny, a to podle písmena vyraţeného na lícní straně. Písmeno je vţdy počátečním písmenem města, kde byla mince raţena (P, D, S, nebo W). Všechny mince mají na lícní straně kromě portrétu významné osobnosti a roku raţby také nápis In God We Trust a Liberty. Na rubové straně je na kaţdé minci latinský 43

44 nápis E Pluribus Unum 1 nominálními hodnotami. [32] a United States of America. V oběhu jsou mince s šesti» 1 (Cent, Penny) Tato mince je vyrobena ze zinku, který je pokoven mědí, má tedy načervenalou barvu. Průměr mince je 19,05 mm, váha 2,5 g a hrana je hladká. Na lícní straně je vyobrazen Abraham Lincoln, na rubové straně je od roku 2010 ochranný štít.» 5 (Nickel) Obrázek č cent; zdroj: Wikipedia. Coins of the United States dollar [online]. Dostupné z WWW: < Mince v hodnotě pěti centů se razí z mědi a niklu. V průměru má mince 21,21 mm, váţí 5 g a hrana je hladká. Na lícní straně je portrét Thomase Jeffersona, rubová strana vyobrazuje od roku 2006 jeho sídlo Monticello.» 10 (Dime) Obrázek č centů; zdroj: Wikipedia. Coins of the United States dollar [online]. Dostupné z WWW: < Tato mince o průměru 17,91 mm a hmotnosti 2,27 g se také vyrábí z mědi a niklu. Hrana má 118 vroubků, lícní strana zobrazuje Franklina Roosevelta, rubová strana pochodeň mezi olivovou a dubovou větví. 1 Z mnohých jeden - heslo USA 44

45 » 25 (Quarter-Dollar) Obrázek č centů; zdroj: Wikipedia. Coins of the United States dollar [online]. Dostupné z WWW: < Takzvaný čtvrťák je ze stejného materiálu jako předchozí mince. Průměr mince je 24,26 mm a hmotnost 5,67 g. Na hraně je 119 vroubků, na lícní straně je vyobrazen George Washington. Rubová strana je obměňována několikrát do roka, v roce 2010 totiţ mincovna začala plnit plán, který obsahuje celkem 56 vyobrazení různých národních parků Spojených států. Na kaţdý rok je tedy naplánováno 5 různých mincí a v roce 2021 by měla být raţena poslední, 56. mince. Přesný rozpis plánu je dostupný na stránkách americké mincovny ( Na obrázku je rubová strana mince zachycující Yellowstonský park.» 50 (Half-Dollar) Obrázek č centů; zdroj: Wikipedia. Coins of the United States dollar [online]. Dostupné z WWW: < Také mince v hodnotě 50 centů je vyrobena z mědi a niklu. Průměr mince je 30,61 mm a hmotnost je 11,34 g. Hrana má 150 vroubků a na lícní straně je raţen portrét J. F. Kennedyho. Na rubové straně je raţena státní pečeť obkrouţená 50 hvězdami. Státní pečeť zobrazuje orla se štítem, který drţí olivovou větévku a svazek 13 šípů.» $1 Obrázek č centů; zdroj: Wikipedia. Coins of the United States dollar [online]. Dostupné z WWW: < Jednodolarová mince se vyrábí hlavně z mědi a zinku. Průměr mince je 26,5 mm a hmotnost 8,1 g. U starší raţby je hrana hladká, od roku 2009 je raţena s nápisy. Mince v této nominální hodnotě je raţena v mnoha verzích. Na základní verzi je vyobrazena Sacagawea 1. Poté jsou 1 Sacagawea byla indiánská ţena, která doprovázela Lewise a Clarka při jejich expedici na západě spojených států jako průvodkyně a tlumočnice. 45

46 raţeny další mince, které představují zesnulé prezidenty Spojených států v pořadí, v jakém zastávali svůj úřad. Kaţdý rok jsou raţeny čtyři mince, počínaje rokem Aby byl jakýkoli prezident USA takto poctěn, musí být zesnulý déle neţ dva roky. Z celkových 44 prezidentů je tedy naplánováno zatím 39 portrétů. Na rubové straně mincí je raţena Socha Svobody. Na obrázku je kromě základní verze také mince s portrétem prvního prezidenta USA Georgem Washingtonem. Mince této nominální hodnoty však není příliš oblíbená, a proto se omezuje její vydávání do oběhu. Obrázek č. 42 mince 1 $; zdroj: Wikipedia. Coins of the United States dollar [online]. Dostupné z WWW: < Bankovky Bankovky amerických dolarů velmi často sklízí kritiku kvůli svému vzhledu. Nejsou totiţ od sebe na první pohled rozpoznatelné, protoţe bankovky všech nominálních hodnot mají stejné rozměry (156 x 66 mm) a ještě donedávna měly stejné barvy. Velmi často se proto americké dolary nejen padělají, ale i pozměňují. V posledních letech se však vydávaly nové, vylepšené bankovky, které mají mimo jiné různé odstíny a zvýrazněný portrét, který jiţ není v oblouku. V oběhu jsou bankovky se sedmi nominálními hodnotami. Na lícní straně kaţdé bankovky je vyobrazen některý ze státníků USA a na kaţdé bankovce je nápis In God We Trust. Příloha č. 9 obsahuje pro porovnání lícní strany starých a nových dolarových bankovek. [33, 34, 35, 36]» $1 Nejčastěji se pouţívá právě tato bankovka. Na lícní straně je vyobrazen první prezident USA, a to George Washington. Na rubové straně je státní pečeť, tzn. orel bělohlavý se štítem drţící olivovou větévku a svazek 13 šípů a nedokončená pyramida, nad kterou je v trojúhelníku vševidoucí oko. Jednodolarová bankovka má nejstarší návrh rubové strany. 46

47 Obrázek č $; zdroj: Wikipedia. Federal Reserve Note [online]. Dostupné z WWW: < $2 Tato bankovka je nejméně vyráběnou bankovkou této měny a v oběhu se vyskytuje velice vzácně. Přesto je však stále platná. Na lícní straně je portrét prezidenta Thomase Jeffersona a na rubové straně je reprodukce obrazu Deklarace nezávislosti, jehoţ autorem je John Trumbull. Bankovka této hodnoty má nejstarší návrh lícní strany. Obrázek č $; zdroj: Wikipedia. Federal Reserve Note [online]. Dostupné z WWW: 47

48 < 48

49 » $5 Prezident Abraham Lincoln je vyobrazen na lícní straně této bankovky. Na rubové straně je Lincolnův památník. Na této bankovce se jiţ setkáme s ochrannými prvky, které byly ještě rozšířeny v roce Mezi původní ochranné prvky patří vodoznak (1) a ochranný prouţek (2). Bankovky nové emise jsou rozdílné na první pohled. Pětidolarová bankovka má odstín fialové barvy, která se směrem k okrajům mění na šedou. Také zde nalezneme tzv. symboly svobody. Na této bankovce je to státní pečeť obkrouţená hvězdami. Dalším novým ochranným prvkem je mikrotext (3) a tisk malých ţlutých čísel (4), udávajících nominální hodnotu bankovky, v tomto případě je to číslo 5. Dalším vylepšením je zvětšení a zfialovění hodnotového čísla 5 na rubové straně v pravém dolním rohu. Obrázek č $; zdroj: Wikipedia. Federal Reserve Note [online]. Dostupné z WWW: < $10 Portrét prvního ministra financí USA, Alexandra Hamiltona, je výjimečný tím, ţe jako jediný ze všech portrétů na dolarových bankovkách směřuje doleva. Rubová strana bankovky zobrazuje budovu ministerstva financí USA. Původní ochranné prvky jsou vodoznak (1), ochranný prouţek (2) a proměnlivá barva (3). Od roku 2006 jsou emitované bankovky v odstínu oranţovo-ţluté barvy, symbolem svobody je pochodeň Sochy Svobody, větší a méně výrazná nalevo od portrétu, menší a výraznější napravo od portrétu. I na této bankovce 49

50 je mikrotext (4), ţlutá čísla udávající hodnotu bankovky (5) a na rubové straně je zvětšené hodnotové číslo 10. Obrázek č $; zdroj: Wikipedia. Federal Reserve Note [online]. Dostupné z WWW: < $20 Tato bankovka zachycuje portrét prezidenta Andrewa Jacksona na lícní straně a Bílý dům na rubové straně. Ochranné prvky jsou shodné s desetidolarovou bankovkou, liší se pouze odstín bankovky a symboly svobody. V tomto případě je od roku 2003 bankovka tištěná v odstínech zelené a oranţové. Symboly svobody zobrazují amerického orla. Opět je větší, ale méně výrazný symbol nalevo od portrétu a menší, ale výraznější napravo. Hodnotové číslo na rubové straně je také zvětšeno. 50

51 Obrázek č $; zdroj: Wikipedia. Federal Reserve Note [online]. Dostupné z WWW: < $50 Prezident Ulysses S. Grant je vyobrazen na padesátidolarové bankovce. Na rubové straně je budova Kapitolu USA. Také zde jsou ochranné prvky shodné. Od roku 2004 jsou tyto bankovky v odstínech červené a modré barvy. Symbolem je zde americká vlajka. Nalevo od portrétu je část vlajky s hvězdami, napravo je část s červenými a bílými pruhy. Obrázek č $; zdroj: Wikipedia. Federal Reserve Note [online]. Dostupné z WWW: < 51

52 » $100 Na lícní straně stodolarové bankovky je portrét státníka Benjamina Franklina, rubová strana vyobrazuje Síň nezávislosti. Tato bankovka prošla v roce 2011 největší změnou a vylepšením. Design nových bankovek byl natolik náročný, ţe problémy s tiskem měla i samotná Bureau of Engraving and Printing (státní tiskárna cenin v USA). Kromě klasických ochranných prvků (vodoznak, ochranný prouţek, mikrotext a proměnlivá barva) se zde objevuje také hlubotisk (1), na rubové straně velké, zlatě tištěné hodnotové číslo a dva další, zcela nové ochranné prvky. Jedním z nich je 3D ochranný prouţek (2). V tomto modrém pruhu se střídavě objevují zvony a číslo 100 a tyto motivy se pohybují podle toho jak bankovku nakláníme. Druhý nový prvek je obrázek zvonu v kalamáři (3). U zvonu je pouţitá proměnlivá barva, kdyţ se tedy bankovka nakloní, barva zvonu se mění z měděné na zelenou. Kalamář spolu s ptačím brkem jsou symboly této bankovky. Celá bankovka má odstín modrozelené barvy. Obrázek č $; zdroj: Wikipedia. Federal Reserve Note [online]. Dostupné z WWW: < 52

53 » Dolarové bankovky vyšších hodnot Existují ještě další dolarové bankovky, a to v hodnotách $500, $1 000, $5 000 a $ Jejich vydávání však bylo v roce 1969 ukončeno, kvůli praktické nevyuţitelnosti. Přesto jsou tyto bankovky stále platné a můţeme na ně v oběhu narazit, nicméně je to velice nepravděpodobné. Většina bankovek z oběhu je v rukách sběratelů. Bankovka s největší hodnotou, jaká kdy byla v USA tištěna, má hodnotu amerických dolarů. Neslouţila však pro veřejnost a nikdy nebyla v oběhu. Byla pouţívána pouze pro transakce mezi rezervními bankami. Tato bankovka byla tištěna také pouze proti stejné hodnotě zlata, které bylo uloţeno ve státní pokladně. 53

54 4. Padělání a pozměňování Dokud fyzické peníze neztratí svou funkci, bude nejspíše stále přítomný také boj proti padělání a pozměňování. Vţdy se najde někdo, u koho je touha po penězích silnější neţ strach, a tak se vyvíjí padělatelské techniky stejně rychle jako inovace v ochranných prvcích. V historii se však můţeme setkat s paděláním z jiných neţ zištných důvodů, a to z důvodů politických. Např. Napoleon nechal ve velkém padělat hned několik měn s úmyslem zahltit ekonomiku dané země, a tak ji zničit. Dnes jsou však motivy padělání většinou finanční. Padělané peníze se rozdělují do pěti kategorií, a to podle zdařilosti vyhotovení a tím i nebezpečnosti: Velmi nebezpečný padělek velice kvalitní napodobenina pravé bankovky, nepravost nemusí být rozeznatelná pouhým okem. Padělky jsou většinou vyráběny odborníky s velice kvalitní tiskařskou technikou. Nebezpečný padělek kvalita tiskařské techniky je dobrá, přesto však je moţné pouhým okem rozeznat jisté nesrovnalosti oproti pravé bankovce. Při nepozornosti je však velká pravděpodobnost přijetí bankovky jako pravé. V posledním roce u nás vrostl počet zadrţených padělků této úrovně. Zdařilý padělek tisková technika je horší, některé ochranné prvky jsou zcela vynechány, a tak jiţ při běţném přijetí bankovky lze padělek rozpoznat. Padělky této kategorie jsou nejčastěji zadrţeny v měně Euro a USD. Méně zdařilý padělek nekvalitní napodobenina, která můţe být zaměněna za pravou bankovku za nepříznivých podmínek při přijímání, u nás nejčastější typ zadrţeného padělku. Neumělý padělek na první pohled rozeznatelná, primitivní napodobenina. Pozměněné peníze (rozdíl mezi paděláním a pozměňováním byl jiţ vysvětlen v kapitole 3) by mohly být také rozděleny, a to podle způsobu změny. Asi nejčastějším způsobem je přeměna bankovky niţší hodnoty na bankovku s vyšší hodnotou, přičemţ někdy nová hodnota ani neexistuje. Tzn., ţe vše na bankovce zůstane v původním stavu aţ na hodnotové číslo, které někdo připíše ručně, někdo ho profesionálněji přidá počítačově. Dále se můţe na bankovce 54

55 pozměnit měna, např. české koruny na eura atp. Dalším způsobem je úprava, která se nazývá Shapirův řez. To funguje tak, ţe se několik pravých bankovek rozstříhá (svisle či podélně) a poté opět slepí, ale jeden prouţek se vynechá. Vynechané prouţky se slepí a tak vznikne jedna bankovka navíc. Tento způsob je však velice náročný a ve výsledku ne příliš přesvědčivý, protoţe tyto bankovky jsou pak uţší, či kratší a celkový vzhled bankovky je zdeformovaný. Ukázky pozměněných bankovek jsou v příloze č. 6. [38, 39] 4.1 Setkání s podezřelými penězi I kdyţ to není příliš častá situace, kaţdému se můţe stát, ţe se setká s padělanými či pozměněnými penězi. Ne kaţdý však ví, jaká má v takové situaci práva a povinnosti. Jak uvádí 12 zákona č. 136/2001 Sb.: Kaţdý můţe odmítnout přijetí bankovek nebo mincí, u kterých existuje důvodné podezření, ţe jsou padělané nebo pozměněné, ledaţe je povinen je zadrţet. Právnická osoba, provozovatel kasina a směnárník zadrţí podezřelé bankovky nebo mince bez náhrady. Pro podrobnější informace o postupu právnických osob viz uvedený zákon. Pokud však jiţ vlastníme bankovku, o které si myslíme, ţe není pravá, nastávají nám povinnosti. V ţádném případě nesmíme bankovku vracet do oběhu, podle 235 trestního zákoníku se toto jednání trestá aţ dvěma roky vězení (podrobněji uvedeno v kapitole 3). Podezřelá bankovka či mince se musí odnést na policii či do České národní banky, popřípadě do jakékoli komerční banky. Zde je nutné vyplnit Potvrzení o zadrţení bankovky nebo mince a podezřelé peníze se pošlou do ČNB, kde se zjistí jejich pravost. Údaje, které musí obsahovat uvedené potvrzení a postupy pro zadrţení podezřelých bankovek nebo mincí jsou upraveny v 9 vyhlášky č. 274/2011 Sb. Jak uvádí 13 zákona č. 136/2011 Sb.: (1) Za padělané nebo pozměněné bankovky a mince se náhrada neposkytuje. (2) Jestliţe se ukáţe, ţe zadrţené podezřelé bankovky nebo mince jsou pravé, vrátí je Česká národní banka bez zbytečného odkladu tomu, komu byly podle potvrzení zadrţeny, nebo mu za ně poskytne náhradu tak, ţe mu částku odpovídající jejich nominální hodnotě vyplatí v hotovosti, převede mu ji nebo ji připíše na jím uvedený účet. (3) Jestliţe se ukáţe, ţe zadrţené podezřelé bankovky nebo mince jsou pravé, ale nepodaří se je vrátit nebo za ně poskytnout náhradu podle odstavce 2, ponechá si je Česká národní banka a eviduje je na zvláštním účtu. Pokud se ten, komu byly podezřelé bankovky nebo mince 55

56 podle potvrzení zadrţeny, nepřihlásí o jejich vrácení nebo o náhradu za ně do 5 let ode dne jejich zadrţení, připadnou tyto bankovky nebo mince, popřípadě částka odpovídající jejich nominální hodnotě České národní bance. [40, 41] 4.2 Podmínky, za kterých lze reprodukovat bankovky a mince Část sedmá vyhlášky č. 274/2011 Sb. upřesňuje podmínky, za kterých lze reprodukovat tuzemské nebo cizozemské bankovky a mince a vyrábět předměty úpravou je napodobující. [42]» 13 Reprodukce bankovky (1) Zhotovit hmotnou reprodukci tuzemské nebo cizozemské bankovky nebo zhotovit předmět, který tuzemskou nebo cizozemskou bankovku úpravou napodobuje (dále jen napodobenina ), lze, je-li a) jednostranný a jeho délka při zachování poměru stran činí nejvýše 75 % délky nebo nejméně 125 % délky reprodukované nebo napodobované bankovky, b) oboustranný a jeho délka při zachování poměru stran činí nejvýše 50 % délky nebo nejméně 200 % délky reprodukované nebo napodobované bankovky, c) jednostranný, pokud jeho delší a kratší strana svírají úhel menší neţ 70 stupňů anebo větší neţ 110 stupňů, nebo d) vyrobený z materiálu nezaměnitelného s materiálem, z něhoţ je vyrobena reprodukovaná nebo napodobovaná bankovka. (2) Zhotovit hmotnou reprodukci nebo napodobeninu částí tuzemské nebo cizozemské bankovky lze, jsou-li jednostranné a nepřesahují 33 % plochy bankovky tak, aby z jednotlivých částí nebylo moţné sloţit celou reprodukovanou nebo napodobovanou bankovku v rozporu s podmínkami stanovenými v odstavci 1. (3) Zhotovit hmotnou reprodukci jednotlivého grafického prvku tuzemské nebo cizozemské bankovky lze, pokud není takový grafický prvek zobrazen na pozadí připomínajícím bankovku, na kterém se vyskytuje. (4) Zhotovit nehmotnou reprodukci nebo nehmotnou napodobeninu tuzemské nebo cizozemské bankovky lze, jestliţe má při zachování velikosti bankovky rozlišení nejvýše 72 obrazových bodů na palec (dpi) a je opatřena úhlopříčně ve vrstvě neoddělitelné od zobrazení bankovky nápisem Specimen provedeným neprůhlednou barvou o délce 56

57 nejméně 75 % delší strany bankovky a výšce nejméně 15 % kratší strany bankovky nebo jiným nápisem shodných rozměrů s obdobným významem. (5) Za nehmotnou reprodukci nebo nehmotnou napodobeninu se nepovaţují nehmotné podklady určené a pouţité pouze pro výrobu hmotných reprodukcí nebo napodobenin za podmínek stanovených v odstavci 1.» 14 Reprodukce mince Zhotovit hmotnou reprodukci tuzemské nebo cizozemské mince nebo zhotovit předmět, který úpravou napodobuje tuzemskou nebo cizozemskou minci, lze jen z materiálu nezaměnitelného s materiálem, z něhoţ je reprodukovaná nebo napodobovaná mince vyrobena, nebo jako nehmotné zobrazení.» 15 Nezaměnitelný materiál (1) V případě bankovky se nezaměnitelným materiálem rozumí materiál jiný neţ papír nebo plast. (2) V případě mince se nezaměnitelným materiálem rozumí kov barevně odlišný od kovu, z něhoţ je reprodukovaná nebo napodobovaná mince vyrobena, pokud výrobek zhotovený z takového barevně odlišného kovu nemůţe být vzhledem ke svým fyzikálním a chemickým vlastnostem pouţitelný místo mincí v anonymním nebo neanonymním zařízení, a materiál jiný neţ kov. 4.3 Výskyt padělaných a pozměněných peněz vybraných měn z různých hledisek Počty zadrţených padělků se dají zkoumat z různých hledisek, např. dělení podle měny, rozdělení do skupin dle nebezpečnosti padělků, rozdělení na bankovky a mince, informace, zda byly peníze zadrţeny v oběhu nebo policií, procentuální výskyt jednotlivých padělaných nominálních hodnot atp. Pokud není uvedeno jinak, všechny níţe uvedené grafy a tabulky se vztahují k padělaným nebo pozměněným penězům, které byly zadrţeny na území České republiky. 57

58 Počet kusů Počty kusů Celkové počty padělků Graf 1 i 2 zachycuje počty kusů zadrţených padělaných a pozměněných platidel (tedy bankovek i mincí) v letech 2000 aţ 2011 na území České republiky. Jsou zde zahrnuty veškeré zadrţené měny. V grafu číslo jedna jsou peníze rozdělené na české a zahraniční, v grafu číslo dvě jsou peníze rozdělené podle toho, zda byly zadrţeny v oběhu nebo policií. Graf č. 1 Padělaná a pozměněná platidla zadržená v letech (zahraniční/české) Zahraniční České Celkem Graf č. 2 Padělaná a pozměněná platidla zadržená v letech (oběh/policie) Oběh Policie Celkem Zdroj: ŘEŢÁBEK, Pavel. Padělky Padělané a pozměněné bankovky a mince za území ČR [PDF]. Publikováno 27. února Dostupné z WWW: < Jak můţeme v grafech vidět, největší počet padělků za posledních 11 let byl zadrţen v roce 2003, kdy celkové číslo přesáhlo hranici kusů, naopak nejméně padělků bylo zachyceno roku 2007, kdy celkový počet nedosáhl ani kusů. Počty kusů zadrţených 58

Autorem výtvarných návrhů celé řady bankovek je akademický malíř Oldřich Kulhánek.

Autorem výtvarných návrhů celé řady bankovek je akademický malíř Oldřich Kulhánek. BANKOVKY A MINCE x mm 1000 Kč bankovky proti světlu získává slabý zlatý Proměnlivá barva Ochranný prvek založený na optickém efektu. Tento prvek vytištěný speciální tiskovou barvou mění své zbarvení v

Více

Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků:

Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků: Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků: 1. Logo a název banky jedná se o firemní označení banky, která poskytuje

Více

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2012

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2012 PADĚLKY 2012 Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2012 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. člen bankovní rady ČNB 26. února 2013 Padělky 2012 Počet padělků zadržených

Více

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,Ph.D., předseda představenstva ACENTA, SÚD a odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,Ph.D., předseda představenstva ACENTA, SÚD a odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,Ph.D., předseda představenstva ACENTA, SÚD a odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE Základy pokladní služby - organizace pokladní služby, dotace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_61_INOVACE_FG.2.06 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Tematická

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Krátkodobá sonda do historie peněz. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Krátkodobá sonda do historie peněz. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Krátkodobá sonda do historie peněz Ing. Jana Krejsová 0 Obsah PENÍZE... 2 Vývoj peněz... 2

Více

Historický vývoj mincí v českých zemích:... 2 Korunová měna... 3 1K a 2K... 3 5K... 3 10K, 20K a 100K... 3 Koruna československá... 4 5h 1924...

Historický vývoj mincí v českých zemích:... 2 Korunová měna... 3 1K a 2K... 3 5K... 3 10K, 20K a 100K... 3 Koruna československá... 4 5h 1924... Historický vývoj mincí v českých zemích:... 2 Korunová měna... 3 1K a 2K... 3 5K... 3 10K, 20K a 100K... 3 Koruna československá... 4 5h 1924... 4 25h 1925... 4 5Kč... 4 Doba protektorátu... 5 Poválečné

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

JAK DOBŘE ZNÁŠ ČESKÉ BANKOVKY?

JAK DOBŘE ZNÁŠ ČESKÉ BANKOVKY? JAK DOBŘE ZNÁŠ ČESKÉ BANKOVKY? Plán vyučovací hodiny (č. 1) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Jak dobře znáš české bankovky? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 1 2 vyučovací

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: EKRZU_EKONOMIKA2_08 Název materiálu: PENÍZE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ GRAMOTNOST

Více

1 VÝVOJ PENĚZ OD ROKU

1 VÝVOJ PENĚZ OD ROKU OBSAH ÚVOD... 8 1 VÝVOJ PENĚZ OD ROKU 1918... 9 1.1 Vznik Československého státu roku 1918... 9 1.2 Vlastní Československá měna... 10 1.3 Válečné a poválečné peníze... 11 1.3.1 Měnová reforma 1945... 13

Více

Finanční gramotnost Wo W r o kshop o Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz

Finanční gramotnost Wo W r o kshop o Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost Workshop Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost- projekt ČNB Na začátku nového tisíciletí jsme svědky nebývale rychlého rozvoje finančních služeb

Více

Ochrana proti padělání karty začíná na samotné kartě.

Ochrana proti padělání karty začíná na samotné kartě. Který typ vizuálního zabezpečení zabezpečení je pro provedení je karet pro vaší provedení organizace karet ten vaší organizace pravý? ten pravý? Průřez kartou Prů řez Zabezpečení zakomponované NA kartě...

Více

1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali?

1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali? Pracovní list č. 1 1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali? 2. Jaké vlastnosti by podle vás měli splňovat peníze? 3. Jak si představujete peníze dalšího věku? 4. Jaké ochranné prvky

Více

NOVÁ TVÁŘ EURA. Poznejte novou bankovkou 10 blíže. www.nove-eurobankovky-cs.eu www.euro.ecb.europa.eu

NOVÁ TVÁŘ EURA. Poznejte novou bankovkou 10 blíže. www.nove-eurobankovky-cs.eu www.euro.ecb.europa.eu NOVÁ TVÁŘ EURA Poznejte novou bankovkou 10 blíže : ZÁKLADNÍ INFORMACE : ZÁKLADNÍ INFORMACE : OCHRANNÉ PRVKY Lze je snadno zkontrolovat, ale obtížně padělat Díky zdokonaleným ochranným prvkům jsou nové

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XV. Náležitosti technického provedení cenných papírů přijatých k obchodování na burzovních trzích

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XV. Náležitosti technického provedení cenných papírů přijatých k obchodování na burzovních trzích BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XV. Náležitosti technického provedení cenných papírů přijatých k obchodování na burzovních trzích Článek 1 Předmět úpravy (1) Tato část burzovních pravidel upravuje náležitosti

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun.

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. ČÍM SE PLATILO OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA? Galerie nejen pro pamětníky Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. PRVNÍ BANKOVKY

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

NOVÁ BANKOVKA 20. www.nove-eurobankovky-cs.eu www.euro.ecb.europa.eu

NOVÁ BANKOVKA 20. www.nove-eurobankovky-cs.eu www.euro.ecb.europa.eu NOVÁ BANKOVKA www.nove-eurobankovky-cs.eu www.euro.ecb.europa.eu INOVATIVNÍ A BEZPEČNĚJŠÍ EUROBANKOVKY Nová bankovka je třetí bankovkou ze série Europa. Představuje průlom v technologii výroby bankovek,

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁPIS O PODPISU ÚMLUVY O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PRŮVODCE PRO PRACOVNÍKY ZPRACOVÁVAJÍCÍ HOTOVOST

PRŮVODCE PRO PRACOVNÍKY ZPRACOVÁVAJÍCÍ HOTOVOST : PŘÍPRAVY : OCHRANNÉ PRVKY nové bankovky 10 let v pořadí jejich nominálních hodnot počínaje bankovkou v roce 01 a 10 od. září 01. První série zůstane zákonným platidlem a bude v oběhu společně Kaiserstrasse

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

37/1994 Sb. Česká národní banka podle 22 písm. b) a c) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, stanoví:

37/1994 Sb. Česká národní banka podle 22 písm. b) a c) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, stanoví: 37/1994 Sb. Vyhláška České národní banky ze dne 21. února 1994, kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince Česká národní

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004,

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, 177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 18 Rozeslána dne 26. února 2015 Cena Kč 27, O B S A H : 36. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic 37.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_353 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

PODMÍNKY ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

PODMÍNKY ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY omezené neanonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince u příležitosti vstupu České republiky do schengenského prostoru V Praze v prosinci 2007 PODMÍNKY

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance: Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2006 o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují Česká národní banka stanoví podle

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Tato brožura vznikla spole Tato brožura vznikla spole ně n s výstavou s výstavou 20 let chráníme 20 let chráníme českou korunu

Tato brožura vznikla spole Tato brožura vznikla spole ně n s výstavou s výstavou 20 let chráníme 20 let chráníme českou korunu Tato brožura vznikla společně s výstavou 20 let chráníme českou korunu u příležitosti kulatých narozenin naší národní měny české koruny. Dohromady s interaktivní internetovou stránkou chranimekorunu.cz

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA v Hospodářské komoře ČR (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

Informace o výrobku. www.polycasa.com

Informace o výrobku. www.polycasa.com Informace o výrobku www.polycasa.com CAST VISION POLYCASA CAST VISION JSOU DESKY URČENÉ SPECIÁLNĚ PRO PROJEKCI PŘI AUDIOVIZUÁLNÍCH PREZENTACÍCH. Ve světě rychle se měnících obrazů a informací je pro vaše

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky VY_32_INOVACE_BAN_109 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Šeky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Téma: Svět peněz. Ročník: 9. Autorka: Ing. Mária Vostarková. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Téma: Svět peněz. Ročník: 9. Autorka: Ing. Mária Vostarková. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s tím, kdy a proč peníze vznikly, přičemž využije své poznatky z hodin dějepisu. Seznámí se se současnými českými mi a osobnostmi na nich. Vyhledá bezpečnostní prvky bankovek a

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Zlato (kusy jsou udány v tisících)

Zlato (kusy jsou udány v tisících) Zlato (kusy jsou udány v tisících) Rok Nové Staré Dovoz Celkem ks kg ks kg ks kg ks kg 1993 1 992 3 570 2 71 574 1 595 2 568 5 236 1994 1 688 3 147 11 61 652 1 834 2 351 5 042 1995 1 870 3 563 12 59 810

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické 2 v 1 úlohy experimentální i teoretické VOJTĚCH ŢÁK Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Abstrakt V tomto příspěvku jsou uvedeny tři úlohy, které je moţné v rámci středoškolské fyziky řešit jak experimentálně,

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Prezentace. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Prezentace. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Prezentace a vystupování učitele RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích úvod kvalifikační standard učitele učitel získá pedagogické kompetence, odborné znalosti,

Více

blízkost k zákazníkovi tajemstvím našeho úspěchu na inovačním poli: Z přímého dialogu s výrobou, výzkumem a vývojem

blízkost k zákazníkovi tajemstvím našeho úspěchu na inovačním poli: Z přímého dialogu s výrobou, výzkumem a vývojem ZKUŠENOST Již přes 140 let se měří s měřicími přístroji značky Mahr PEČLIVOST Pro každý požadavek odpovídající řešení TECHNIKA Nejvyšší kvalita pro Vaši přesnost JISTOTA Výsledky, na které se můžete spolehnout

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) 1 25 000 Kč 1,00 % z u, min. 100 Kč 25

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŢALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006 a 846/2009 je konečný příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného operačního programu (programu

Více

Offset, Bezvodý ofset, Osvit, Digitální tisk. Jan Dudek (dud138), LN180

Offset, Bezvodý ofset, Osvit, Digitální tisk. Jan Dudek (dud138), LN180 Historie, Knihtisk, Flexografie, Hlubotisk, Sítotisk, Offset, Bezvodý ofset, Osvit, Digitální tisk Jan Dudek (dud138), LN180 Obsah prezentace Technologie tisku (rozčlenění do skupin) Předchůdci knihtisku

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY BULHARSKO Podmínky cestování po EU: Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem

Více

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince Přestože je otázky dodržování právní shody často možné vyřešit na místní úrovni, poskytuje asistenční linka RPM International Inc. ( RPM ) způsob, jak anonymně

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Ţivotní cyklus českých platidel

Ţivotní cyklus českých platidel Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Ţivotní cyklus českých platidel Diplomová práce Autor: Bc. Šárka Vicherová Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben, 2014

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více