Historie školy, typy studia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie školy, typy studia"

Transkript

1 Historie školy, typy studia Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku (SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku) je organizační součástí Hasičského záchranného sboru České republiky. Posláním školy, založené v roce 1967, je vzdělávání v oboru požární ochrany. Ředitelem SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku je v současné době plk. Ing. Radim Paloch. Třídami školy prošla v minulosti podstatná část dnešních příslušníků a pracovníků požární ochrany. Mnozí z nich zastávají v požární ochraně významné funkce. Od svého zřízení škola sloužila především potřebám profesionálních hasičů a záchranářů. V roce 1991 bylo zavedeno čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol zakončené maturitou jako forma nepřetržité a systematické přípravy na výkon povolání. Přijímání studentů do této formy studia (respektive čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol) je však v současné době pozastaveno. Za významný mezník v historii školy lze považovat rok 2002, kdy bylo otevřeno studium na Vyšší odborné škole prováděné kombinovanou formou studia ("dálkové studium") a zakončené absolutoriem a získáním titulu DiS. (stupeň 5B podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání - ISCED vydané UNESCO). Škola zahájila vzdělávání v tomto typu studia jako první škola v rezortu Ministerstva vnitra. Nedílnou součástí činnosti školy jsou různé typy vzdělávacích programů a odborných kurzů pro příslušníky HZS ČR. Bližší informace o možnostech všech typů studia Vám podá studijní referentka Ivana Vranay (sídlící na 1. patře této budovy, tel.: , SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku je také pověřena přezkušováním a zpracováním dokumentace k vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob a techniků požární ochrany podle 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Informace k vydávání osvědčení o odborné způsobilosti Vám sdělí Ivana Mechlová (sídlící na 3. patře této budovy, tel.: , O historii školy se můžete více dovědět z článku, který vyšel v odborném časopisu 112 (číslo 11/2007), který se nachází na následujících stránkách. Další informace na

2 HISTORIE VÝROČÍ ŠKOLY Čtyřicet let odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku plk. Ing. Vladimír FOLDYNA, ředitel Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku, foto archive Vzpomínáme-li toto výročí, zároveň si vlastně připomínáme i čtyřicet let od zahájení systematické přípravy lidí jak pro výkon státní správy na úseku požární ochrany (dále také jen PO ), tak i pro službu v jednotkách PO. Před vznikem této školy totiž žádný ucelený způsob přípravy profesionálů neexistoval. V šedesátých letech minulého století byla velká část těchto úkolů zabezpečována dobrovolnými členy Svazu požární ochrany. Pokrok v zemědělství, průmyslu a ve společnosti všeobecně vyžadoval změnu systému zabezpečování PO a přípravy odborných profesionálů. Pro výkon státní správy vznikaly v tehdejším státoprávním uspořádání okresní inspekce požární ochrany a pro likvidaci požárů, havárií a následků živelních pohrom okresní veřejné požární útvary. K odborné a specializační přípravě jejich pracovníků byla rozkazem ministra vnitra č. 31 k 1. září roku 1967 zřízena Škola požární ochrany Ministerstva vnitra ve Frýdku-Místku, jako první vzdělávací zařízení svého druhu. Škola začínala pod vedením kapitána Viktora Rašky a v začátcích se zabývala jen odbornými kurzy pro pracovníky požární ochrany. Do konce roku 1967 prošlo základním kurzem 57 pracovníků požárních útvarů. Ten byl v prvopočátku hlavní náplní práce školy, ale již v roce 1968 k tomu přibyly další odborné kurzy. Pravidelně se zde školili preventisté, represisté a požární technici. Úzká spočasopis 112 číslo 11/2007 P o školy ( o lupráce probíhala se školou ústředního výboru Svazu požární ochrany v Bílých Poličanech, která prováděla základní kurzy pro pracovníky okresních veřejných požárních útvarů Východočeského kraje. Na podrobný výčet kurzů, který by byl velmi dlouhý, zde není dostatek místa. V praxi se nejcitelněji projevoval nedostatek odborně vzdělaných řídících pracovníků všech úrovní. Mnoho lidí vykonávalo řídící funkce s maturitním vysvědčením ze všeobecné nebo jiné odborné školy anebo jen na základě vyučení a hlavně praxe. K řešení prvního problému bylo již v roce 1969 zahájeno dvouleté pomaturitní studium požární e ochrany, které umožnilo lidem s maturitní zkouškou, aby se stali odborníky v oboru PO. O toto studium byl velký zájem, takže mnohdy ani nebylo možné uspokojit všechny uchazeče. Pro úplnost si připomeňme, že teprve v roce 1968 vznikla možnost získat nejvyšší vzdělání v PO, zřízením studijního oboru Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu na Vysoké škole báňské v Ostravě. Toto studium bylo zřízeno jako pětileté inženýrské a první absolventi šli do praxe v roce Do této doby bylo možné vysokoškolskou odbornou kvalifikaci získat jen studiem v zahraničí, a to pokrývalo jen velmi malou část potřeby společnosti.

3 HISTORIE - VÝROČÍ ŠKOLY Úplné středoškolské vzdělání V prvních letech své existence se škola připravovala rovněž na výuku k získání středoškolského vzdělání. Nedostatek odborně vzdělaného personálu nebylo možné nahradit jen pomaturitním studiem. Bylo nutné, aby si vzdělání doplnili lidé, kteří byli pouze vyučení. Proto bylo v roce 1977 otevřeno dvouleté středoškolské denní studium s maturitou. Bylo určeno pro profesionály z praxe. Opět bylo nutné připravit učební osnovy, učební plány a vytvořit studijní materiály a skripta. Potřeba a zájem byly tak vysoké, že již v roce1979 byla otevřena tříletá dálková forma tohoto studia, které však předcházel roční přípravný kurz. Po několikaletých zkušenostech došlo v roce 1983 ke zrušení přípravného kurzu a prodloužení této dálkové formy studia na čtyři roky. Rovněž ani zde nebylo možné uspokojit velký počet zájemců. K 30. dubnu 1985 byla nařízením ministerstva vnitra č.6 zřízená Střední škola požární ochrany se sídlem ve FrýdkuMístku. S růstem výše popsaných aktivit již nebylo možné vše vměstnat do stávajících prostor. Zde je nutné říci, že od vzniku školy až do této doby zde měla sídlo i Okresní inspekce požární ochrany a Okresní veřejný požární útvar ve Frýdku-Místku. Právě v té době však armáda dala k dispozici kasárna na Pavlíkově ulici v Místku. Převzetí tohoto objektu vyřešilo umístění obou zmíněných institucí a zároveň vznikajícího Odborného učiliště požární ochrany ve Frýdku-Místku. Jemu byla předána organizace a provádění základních kurzů. V prvopočátku bylo toto učiliště jen odloučeným pracovištěm školy, ale dále se samostatně rozvíjelo až do dnešní podoby moderního, dobře vybaveného vzdělávacího zařízení, které kvalitně provádí širokou škálu kurzů odborné způsobilosti i kurzů specializačních. Proč vznikla dvě významná vzdělávací zařízení požární ochrany právě ve Frýdku-Místku? Frýdek-Místek bylo hezké, modernizující se šedesátitisícové město v podhůří Beskyd uprostřed severomoravské průmyslové aglomerace a hlavně se nacházelo zhruba uprostřed tehdejšího Československa. Velkou zásluhu na zřízení školy má pan JUDr. Miroslav Řepiský a další lidé, kteří svým zápalem dokázali přesvědčit, že bez takovéhoto zařízení nemůže požární ochrana dále existovat. Dalším významným faktorem bylo zahájení radikálního útlumu hornické činnosti na Ostravsku. Stálo zde nově postavené hornické učiliště a jeho kapacita se resortu jevila jako nadbytečná, proto byla přijata nabídka Ministerstva vnitra na odkup jedné budovy, ve které byla umístěna Škola požární ochrany MV. V dalším období se ve škole postupně začaly zlepšovat podmínky pro studium. Byly vybudovány odborné učebny prevence, technických prostředků, spojení a na druhé straně se vylepšovaly i podmínky pro bydlení a využívání volného času. Svépomocí byly zřízeny dvě klubovny a školní kino. Velmi svízelná byla situace se studijními materiály. Většinou bylo zapotřebí napsat nová skripta, aby se studující mohli kvalitně připravovat. Nemalý podíl měla škola také na rozvoji požárního sportu. Bez účasti pracovníků školy se neobešly žádné významné soutěže. Jako příklad lze uvést CTIF Brno 1973, Itálie 1977, Německo 1981 a mistrovství ČSSR v Karlových Varech, Nymburku nebo v Púchově. Škole byla v letech 1974 až 1981 též svěřena příprava reprezentantů ČSSR v požárním sportu. Po dobu dvaceti let byla i spolupořadatelem tehdy velmi známé a vyhledávané soutěže s mezinárodní účastí O putovní Beskydský pohár. Denní studium mládeže Významná změna nastala v roce 1991, kdy bylo zřízeno čtyřleté denní studium Časopis 112 číslo 11/2007

4 HISTORIE - VÝROČÍ ŠKOLY V mládeže. Je to studium ve vzdělávacím oboru Požární ochrana, které navazuje na základní školu jako příprava na výkon povolání. Přechod z výuky dospělých na práci s mládeží mezi patnáctým a devatenáctým rokem věku nebyl pro učitelé snadný, neboť tyto věkové skupiny vyžadují zcela odlišný přístup. V každém ročníku se jedná vždy o jednu třídu s třiceti studenty. Původním cílem tohoto studijního programu byla příprava zdravých mladých mužů, odborně připravených pro zásahovou činnost v jednotkách Hasičského záchranného sboru České republiky. Proto bylo toto studium určeno jen pro chlapce a byl zřízen pouze chlapecký internát. Nyní však projevuje zájem o toto studium stále více dívek. V budoucnu může dojít k rozšíření počtu studentů a po nutných úpravách i k přípravě žen pro řadu vhodných činností v HZS ČR. Výhodou pro naše absolventy je získání řidičského průkazu na nákladní vozidla již v průběhu studia, což umožňuje, aby po nabytí řidičské praxe obdrželi odbornou způsobilost strojníka. Studenti v průběhu studia podávají velmi dobré sportovní výsledky. Na středoškolských turnajích obsazují přední místa a mnohdy vítězí nad školami, které provádějí výběr sportovců z mnohem většího počtu studentů. Rovněž studijní výsledky byly podrobeny srovnání, díky takzvané maturitě nanečisto, kterou jsme po dva roky skládali. Ve všech srovnávaných kritériích jsme se umístili v té lepší polovině škol a v mnoha případech jsme předstihli gymnázia. Po skončení studia pokračuje nejméně jedna třetina absolventů ve studiu na vysoké škole. Další typ studia, tzv. nástavbové studium pro absolventy technických učebních oborů bylo zahájeno v roce Ekonomické zabezpečení Specifickým vývojem prošlo také ekonomické zabezpečení školy. Od svého Časopis 112 číslo 11/2007 vzniku až do roku1991 byla škola zabezpečována Krajskou správou SNB, obdobně jako střední školy SNB. V roce 1991 převzal tuto funkci ekonomický odbor HS Sboru PO MV ČR a 30. prosince 1993 podepsal ministr vnitra zřizovací listinu Střední odborné školy požární ochrany Ministerstva vnitra ve FrýdkuMístku. Tím se škola stala od 1. ledna 1994 samostatnou rozpočtovou organizací, dnes působící jako organizační složka státu. V posledních deseti letech se začalo projevovat stáří budovy a tato si žádá opravy a modernizaci. Energetický audit budovy si vynutil vytvoření tzv. eqvitermní regulace a zateplení střechy. Průběžně se provádí nutná údržba budovy a obměna zastaralého vnitřního vybavení. Od nástupu výpočetní techniky je tato využívána k výuce i zabezpečení ekonomické činnosti. Mimo dvou počítačových učeben byly vybudovány dvě učebny pro výuku jazyků. Pro chemickou laboratoř byly nakoupeny nové přístroje na stanovení požárně technických charakteristik a termokamera. Přestože se mnohé daří zlepšovat, stále je nedostatek prostředků na modernizaci požární techniky pro výuku i výcvik. Hlavním problémem pro budoucnost je rozhodnutí o celkové modernizaci a rekonstrukci školy. Studie tohoto záměru je zpracována a počítá s využitím druhé budovy, kterou škola vlastní a dosud ji nevyužívá. Zřízení Vyšší odborné školy požární ochrany Vraťme se ale k výuce. Dalším významným momentem v historii této instituce bylo zřízení Vyšší odborné školy požární ochrany (VOŠ PO). To se uskutečnilo změnou zřizovací listiny k datu 1. ledna 2002 a od září tohoto roku již byla zahájena výuka. Od té doby absolutoriem úspěšně ukončily toto studium již tři ročníky vzdělávacího programu Prevence rizik a záchranářství a jeho absolven- ti získali označení Diplomovaný specialista (DiS). V letošním roce vypršelo zkušební období tohoto programu a po vyhodnocení bylo konstatováno, že prokázal svoji životaschopnost a potřebnost. Proto generální ředitel HZS ČR prodloužil tento vzdělávací program na dobu neurčitou. Na základě tohoto rozhodnutí a v souladu se školským zákonem nyní probíhá na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy řízení o akreditaci jmenovaného vzdělávacího programu. Vysoký odborný kredit školy V závěru uvedu jen velmi stručnou statistiku počtu osob, které prošly školou za dobu její existence: Absolventi všech druhů kurzů Maturanti pomaturitního studia Maturanti dálkového studia 278 Maturanti denního studia 251 Maturanti čtyřletého denního studia mládeže 338 Diplomovaní specialisté 68 Celkem prošlo školou V mnoha číslech se člověk snadno ztratí, a proto těchto několik čísel uvádím jen pro představu, kolik hasičů má se školou osobní zkušenost. Mnozí jsou v těchto číslech započteni opakovaně, neboť navštěvovali školu při studiu a pak v některém z kurzů. Dovolím si doufat, že drtivá většina všech vzpomíná na školu ráda. Dobrou vizitkou školy je fakt, že řada absolventů zastává významné funkce v oboru PO. V posledních dvou letech, zejména letos, prodělává učitelský sbor značnou obměnu. Ti dlouho sloužící, hlavně odborní učitelé, odcházejí na zasloužený odpočinek a jsou nahrazováni mladými. Ti sice nemají mnoho praktických a životních zkušeností, ale oplývají energií a zápalem. Proto si na úplný závěr dovolím vyslovit přání a zároveň přesvědčení, že škola si svůj vysoký odborný kredit, který získala za léta poctivé práce udrží, popřípadě zvýší i v letech následujících.

5 Kurzy (VOŠ) Výuka, ubytování, stravování, volnočasové aktivity Výuka Výuka probíhá dle platného rozvrhu. V případě stěhování (do jiné třídy apod.) pověřená osoba vezme třídní knihu s sebou. Po vyučování (poslední hodině daného dne) pozavírat okna, zvednout židličky a zhasnout. Kontaktní osoba: Konkrétní třídní učitel/ka Ubytování Noční klid 22:00-5:00 h. Po ukončení ubytování svléknout povlečení, zavřít okna, uzamknout pokoje a klíče odevzdat na vrátnici. Pokoje musí být vyklizeny a klíče odevzdány v pátek po ukončení kurzu do 8:00 h.! Kontaktní osoba: Konkrétní strážní služba (vrátný) Stravování Stravování pro frekventanty kurzů je zajištěno v nedaleké restauraci Carbon (Kajot). Pauza na oběd je od 11:20 do 12:30 h., večeře se podávají v 17:00-19:00, snídaně je formou balíčku a vyzvedává se při obědě případně pak při večeři. Příprava vlastních jídel je možná na kuchyňkách na 2., 3. i 4. patře této budovy. V přízemí u hlavního schodiště se nachází nápojový automat a automat na kávu a podobné nápoje naleznete také na 4. patře této budovy. Kontaktní osoba: Ivana Mechlová (sídlící na 3. patře této budovy, tel.: , Zdeňka Knězková (sídlící na 4. patře této budovy, tel.: ), případně též konkrétní třídní učitel/ka

6 Volnočasové aktivity Internet Bezdrátové připojení k internetu SOSPOFM (Heslo: sospofm081100) SOSPOFM_ Free (Bez nutnosti hesla.) Posilovna Nachází se na 2. patře této budovy. Klíček je k zapůjčení oproti podpisu u konkrétní strážní služby (vrátného). Je nutné se řídit pokyny a řádem posilovny. Knihovna Herna Na 3. patře této budovy se nachází knihovna, kde je možné si zapůjčit různé publikace zejména pro studijní potřeby a některé z nich taky zakoupit. Kontaktní osoba: Ivana Mechlová (sídlící přímo v knihovně, tel.: , Na 4. patře této budovy se nachází herna, kde jsou dva ping-pongové stoly a (malý) kulečník. Klíček je k zapůjčení oproti podpisu u konkrétní strážní služby (vrátného). Zájem o zapůjčení např. ping-pongových pálek řešte s konkrétním třídním. Televizní místnost/i Na 3. patře této budovy se nachází televizní místnost, kde je také stolní počítač s možností připojení k internetu. Další televizní místnost se nachází na 4. patře této budovy. Klíček/ky je/jsou k zapůjčení oproti podpisu u konkrétní strážní služby (vrátného). Bazén V nedaleké Střední škole elektrotechnické a dřevozpracující (SŠED) je možné navštívit bazén. Již za vlastní náklady. Konkrétní informace (jako rozpis plavání, ceník apod.) jsou dostupné na internetových stránkách či přímo na vrátnici SŠED.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 10 zákona č.

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské/kombinované Bakalářská práce Alena Vagenknechtová Celoživotní vzdělávání zdravotníka nelékařského oboru farmaceutický asistent Praha 2011 Vedoucí bakalářské

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více