Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne

2 Obsah Obsah Základní údaje Přehled oborů vzdělávání Personální zabezpečení školy Přijímací řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Středoškolská odborná činnost RES NATURALES STUDIA HUMANA ARS PALAESTRICA Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol Základní údaje o hospodaření školy Rozbor příjmů z vlastní činnosti Rozbor příjmů z hlavní a vlastní činnosti... 43

3 10.3 Výsledek hospodaření Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Projekt První pomoc - šance pro život Projekt Erasmus Údaje o předložených a školou realizovaných projektech Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Stipendia žáků Závěr... 49

4 Výroční zpráva o činnosti školy je vydána dle 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a vyhlášky č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů jsou zveřejněna pouze jména těch osob, u kterých jsme získali jejich souhlas nebo souhlas jejich zákonných zástupců. 4

5 1 Základní údaje Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sídlo školy: Čs. armády 517, Frýdek-Místek Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava IČ: Adresa školy: Čs. armády Frýdek -Místek Kontakt: Webové stránky: Telefon: Právní forma: příspěvková organizace Kapacita školy: 540 žáků Údaje o vedení školy: ředitelka: RNDr. Olga Onderková zástupce statut. orgánu: Přemysl Polčák zástupce ředitelky: Mgr. Michal Saforek Školská rada: předseda: Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Obecné informace Gymnázium Petra Bezruče je školou s téměř stodvacetiletou historií. Slavnostní zahájení prvního školního roku na českém místeckém gymnáziu proběhlo 19. září 1895, v roce 2015 škola oslaví 120 let trvání. V současné době je Gymnázium Petra Bezruče státní střední školou umístěnou v centru města Frýdku-Místku. Jedná se o příspěvkovou organizaci. Studium je šestileté. Hlavním účelem zřízení školy je poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou. Předmětem činnosti je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle školního vzdělávacího programu. Hlavním a dlouhodobým záměrem je připravit žáky pro studium na vysokých školách poskytnout jim prostor pro orientaci v různých oborech a možnost získat hlubší znalosti v oboru, který je zajímá. Tomuto záměru je přizpůsoben školní vzdělávací program a skladba volitelných předmětů. Škola rozvíjí schopnosti talentovaných žáků v různých soutěžích, olympiádách a středoškolské odborné činnosti. Mimoškolní aktivity jsou soustředěny zejména do kroužků, hlavně sportovních. Škola má divadelní soubor a pěvecký sbor. Během studia mají žáci možnost navštívit partnerské zahraniční školy v Německu, zúčastnit se exkurze do Londýna, Berlína a Drážďan, Katalánska. Škola každoročně organizuje pro žáky zimní a letní výcvikové kurzy. Ve školním roce 2013/2014 studovalo na naší škole v sedmnácti třídách k celkem 494 žáků, z toho 280 dívek, k celkem 493 žáků, z toho 279 dívek. Průměrná naplněnost tříd je 29 žáků na 1 třídu. 5

6 Učitelský sbor gymnázia tvořilo 43 učitelů, z toho 15 mužů (34,9%) a 28 žen (65,1%). V hodnoceném školním roce pracovala na škole 1 asistentka pedagoga. Všichni pedagogové splňovali odbornou způsobilost pro vyučování na střední škole. Budova gymnázia má vzhledem k počtu žáků a zaměstnanců odpovídající prostorové podmínky. V budově se nachází kanceláře vedení školy, ekonomického úseku, kabinety pedagogů, kabinet výchovné poradkyně, vrátnice a šatny. Výuka probíhá v 36 učebnách, z nichž 16 slouží jako kmenové třídy, 17 učeben je odborných (4 jazykové učebny, učebna Ch, Bi, Z, M, F, 3 učebny IVT, laboratoře Bi, Ch, F, učebna výtvarné výchovy a učebna hudební výchovy), dvě tělocvičny a posilovna. Škola disponuje jedním přednáškovým sálem pro 90 žáků a školní knihovnou, která je využívána žáky a učiteli školy k vypůjčování knih i pro práci s ICT technikou. Žáci a zaměstnanci školy mají k dispozici bufet a dva automaty na nápoje a potraviny. Stravování žáků zajišťuje škola ve vlastní výdejně, která se nachází mimo hlavní budovu. Stravuje se průměrně 480 strávníků. Strava je dovážena ze Střední školy elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Kromě našich žáků se stravují v naší výdejně žáci a zaměstnanci dvou soukromých středních škol. Údaje o školské radě Školská rada při Gymnáziu Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, byla zřízena dnem 1. září 2005 na základě usnesení rady Moravskoslezského kraje. Školská rada dle doplňku č. 1 účinného od je šestičlenná, funkční období členů školské rady trvá tři roky. Školskou radu pro funkční období tvořili: a) členové jmenovaní zřizovatelem Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. předseda Ing. Petr Hartmann b) členové zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Ing. Jiří Šmíd místopředseda Ing. Petr Kolčář c) členové zastupující pedagogické pracovníky Mgr. Renata Lasotová Mgr. Martin Žamboch Ve školním roce 2013/2014 se školská rada sešla na třech zasedáních. Na svém prvním jednání v říjnu 2013 projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013 předloženou ředitelkou školy RNDr. Olgou Onderkovou. Na únorovém jednání seznámila ekonomka školy Ing. Věra Janecká členy školské rady se zprávou o hospodaření školy za kalendářní rok Ředitelka školy seznámila členy s probíhající optimalizací oborů vzdělávání v Moravskoslezském kraji a počtem otevíraných tříd na školní rok 2014/2015, s řešením problému majetkových vztahů převodu budovy školy pod zřizovatele. Mimořádné 6

7 jednání školské rady proběhlo na žádost ředitelky školy 27. srpna Na tomto zasedání školská rada projednala a schválila školní řád, pravidla hodnocení žáků a dodatek ŠVP č. 3, které vstoupily v platnost od nového školního roku 2014/2015. Školská rada v uvedeném složení ukončila činnost k Přehled oborů vzdělávání Obory vzdělávání podle Rámcových vzdělávacích programů: K/61 Gymnázium, studium denní, délka studia 6 roků Učební plán Gymnázia Petra Bezruče ve školním roce 2013/2014 Předmět I. II. III. IV. V. VI. SUMA Český jazyk a literatura Anglický jazyk 4x 4x 3x 3x 3x 3x 20 Druhý cizí jazyk 3x 3x 3x 3x 3x 3x 18 Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika 4* Fyzika 2 2 3* 3* 3* 2 15 Chemie 2 2 3* 3* Biologie 2 2 3* 3* 3* 2 15 Informatika a výpočetní technika 2x 2x 2x 1x 7 Estetická výchova 2x 2x 2x 2x 8 Tělesná výchova 2x 2x 2x 2x 2x 2x 12 Volitelný předmět 1 2x 2x 4 Volitelný předmět 2 2x 2x 4 Volitelný předmět 3 2x 2 SUMA * 1 hodina je dělená x všechny hodiny jsou dělené Škola vyučuje čtyřem cizím jazykům anglickému, německému, ruskému a španělskému. Dva cizí jazyky studují žáci od 1. ročníku. 7

8 Volitelné předměty vyučované ve školním roce 2013/2014 v 5. ročníku: Seminář a cvičení z matematiky (2 skupiny), seminář a cvičení z fyziky, seminář a cvičení z chemie, seminář a cvičení z biologie, konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny), konverzace ve španělském jazyce, seminář z dějepisu, společenskovědní seminář (2 skupiny), deskriptivní geometrie. Volitelné předměty vyučované ve školním roce 2013/2014 v 6. ročníku: Seminář a cvičení z matematiky (2 skupiny), seminář a cvičení z fyziky (3 skupiny), seminář a cvičení z biologie (2 skupiny), seminář a cvičení z chemie (2 skupiny), deskriptivní geometrie, společenskovědní seminář (2 skupiny), konverzace v anglickém jazyce (4 skupiny), literární seminář, seminář z dějepisu. Nepovinné předměty: Latina. Ve školním roce 2013/2014 byly v prvním ročníku otevřeny pouze dvě třídy, což se projevilo i v počtu odučených hodin. Povinné předměty měly celkovou týdenní dotaci 734 hodin, volitelné předměty 60 hodin, nepovinné předměty (latina) 2 hodiny. Hodinová dotace všech předmětů činila 796 hodin týdně pro 494 žáků studujících v sedmnácti třídách školy, tj. 49,75 hodin odučených na jednu třídu. Ve srovnání s loňským rokem došlo v důsledku poklesu počtu tříd o jednu ke snížení celkového počtu hodin o 46, což je 2,19 úvazku pedagoga. Statistika tříd k 30. červnu 2014: Ročník Třída Třídní profesor Celkem žáků Z toho hochů dívek I. 1. A Magdoň B Sysalová A Kamp II. 2. B Kváš C Žamboch A Kožušníková III. 3. B Vaňková C Aujeský A Veselková IV. 4. B Svoboda C Římanová A Glomb V. 5. B Jendrejovská C Gaura A Hrtúsová VI. 6. B Polčák D C Mašínová SUMA

9 Žáci třídy 4. B 3 Personální zabezpečení školy Organizační struktura školy Školu řídí ředitelka školy statutární orgán. Ředitelce podléhají dva zástupci, kteří řídí předsedy předmětových komisí a třídní učitele. Výchovně vzdělávací proces zajistilo 43 učitelů, kteří byli členěni do předmětových komisí podle předmětů, kterým vyučují. Na škole působila jedna asistentka pedagoga. Škola má výchovnou poradkyni, preventistu sociálně patologických jevů, metodika informačních a komunikačních technologií, metodika EVVO. Provoz školy a provoz školní výdejny obědů zajišťují provozní zaměstnanci. Pracují ve složení: vedoucí hospodářského úseku, hospodářská účetní, sekretářka, knihovnice, školník - údržbář, uklízečky a pracovnice školní výdejny jídel. Pedagogický sbor Odbornou kvalifikaci- předpoklad pro výuku na střední škole stanovený zákonem - splňovalo všech 43 pedagogů, což je 100 % učitelů školy. Vzhledem k tomu, že 7 pedagogů pracovalo na zkrácený úvazek, přepočtený stav pedagogů činil 39,4 pedagoga. Počet žáků na 1 pedagoga je z přepočteného stavu pedagogů 12,5 žáka na 1 pedagoga, u fyzických osob 11,48 žáka na 1 pedagoga. Úbytek jedné třídy měl dopad na odchod 2 pedagogů, jednalo se o pracovní 9

10 smlouvy na dobu určitou. Důsledkem byla změna složení sboru a změny v úvazcích, což se projevilo i ve změnách vyučujících ve třídách. Personální zajištění hospodářského úseku školy Na hospodářském úseku zajišťují nepedagogičtí zaměstnanci chod školy takto: Vedoucí hospodářského úseku školy Ing. Věra Janecká Sekretářka ředitelky školy Jitka Pěkníková Hospodářská účetní Veronika Žárská Pracovník knihovny Bc. Petra Barcziková Informátor Naděžda Topičová Školník Štefan Kula Pracovnice školní výdejny jídel Lada Doláková Magdaléna Johančíková Dana Kohutová Pracovnice školního úklidu Agáta Rajková Lenka Biolková Helena Mitrengová Marie Pernicová Dagmar Sušilová Pracovnice školní knihovny, výdejny a úklidu pracují na zkrácený úvazek, přepočtený stav nepedagogů je 10,035 osob, z toho školní výdejna 1,66 osob. 4 Přijímací řízení V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 do nižšího stupně šestiletého studia oboru K/61 si podávali přihlášku žáci, kteří dokončili 7. ročník ZŠ, odpovídající ročník osmiletého gymnázia nebo konzervatoře. Přijímací řízení ke vzdělávání bylo zahájeno vyhlášením I. kola přijímacího řízení ředitelkou školy, která stanovila jednotná kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Počet přijímaných uchazečů byl již druhým rokem snížen o jednu třídu na 60 žáků šestiletého oboru K/61. Přijímací zkouška se konala z matematiky a českého jazyka formou testů zhotovených společností MATT a HURRY, o.s. S požadavky k přijímací zkoušce byli uchazeči seznámeni na přehlídce středních škol, která se konala v Národním domě ve Frýdku-Místku, na webových stránkách školy, na Dni otevřených dveří pořádaném školou a prostřednictvím ředitelů nebo výchovných poradců základních škol. V tomto školním roce pořádala škola opět přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka, o které byl veliký zájem. Kurzy probíhaly od února do dubna, otevřeny byly čtyři skupiny po 20 žácích, z nichž úspěšné u přijímacích zkoušek byly více jak dvě třetiny žáků. Kurzy vedli zkušení pedagogové školy. Ke studiu na naší škole podalo přihlášku 151 žáků, kteří skládali přijímací zkoušku v termínech 22. a 23. dubna 2014, jeden uchazeč konal zkoušku v náhradním termínu 13. května Na základě hodnocení dle stanovených kritérií bylo přijato prvních 60 uchazečů, kteří dosáhli nejvyššího bodového hodnocení. 9 uchazečů neodevzdalo v zákonném termínu 10

11 zápisový lístek z důvodu přijetí na jinou střední školu nebo z důvodu pokračování ve studiu na základní škole. V rámci autoremedury byla naplněna kapacita oboru. Přijatí uchazeči (24 hoši a 36 dívek) byli rozděleni do 2 tříd podle zvoleného druhého cizího jazyka, kterým je němčina, ruština nebo španělština. Kvalitu přijatých žáků dokládá průměr známek přijatých uchazečů z konce 6. třídy - 1,06, z prvního pololetí 7. třídy - 1,08. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že i přes klesající demografickou křivku zájem o vzdělávání v šestiletém studijním oboru na naší škole stále roste, převis poptávky v tomto školním roce byl 206,1%. Je to dáno dlouholetou tradicí školy a propagací výsledků školy na webových stránkách, přehlídce středních škol, Dni otevřených dveří, v médiích, pořádáním přípravných kurzů. V červnu škola uspořádala informativní schůzku pro rodiče nově přijatých žáků. Na schůzce byli rodiče seznámeni s vedením školy, třídními učiteli, metodičkou prevence a výchovnou poradkyní, dále s učebním plánem šestiletého studia, dokumenty školy a organizačními záležitostmi. Přijatí uchazeči žáci 1. ročníku na adaptačním pobytu 11

12 KRITÉRIA PŘIJIMACÍHO ŘÍZENÍ do prvního ročníku denního studia nižšího stupně šestiletého studijního oboru K/61 Gymnázium pro školní rok 20014/2015: I. kritérium hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání. Uchazeč je bodově ohodnocen za průměrný prospěch druhého pololetí ve školním roce 2012/2013 (hodnota A) a za průměrný prospěch prvního pololetí ve školním roce 2013/2014 (hodnota B); počet dosažených bodů je 10*(4 - A - B). Známka z chování se do průměru nezapočítává. V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 20 bodů. II. kritérium výsledky hodnocení dosažené při přijímací zkoušce, které tvoří písemné testy: 1. za písemnou zkoušku z jazyka českého - maximálně 50 bodů, 2. za písemnou zkoušku z matematiky - maximálně 50 bodů. V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 100 bodů. III. kritérium hodnocení umístění v předmětových soutěžích typu A vyhlášených MŠMT v roce 2012/2013 a 2013/ místo v krajském kole 10 bodů 2. místo v krajském kole 9 bodů 3. místo v krajském kole 8 bodů 1. místo v okresním kole 5 bodů 2. místo v okresním kole 4 body 3. místo v okresním kole 3 body Doklad o umístění v soutěži je nutno dodat na sekretariát gymnázia nejpozději do pátku do 12:00 hodin, nutno doložit kopií diplomu ověřenou základní školou nebo výsledkovou listinou potvrzenou základní školou uchazeče. Body se započítávají vždy jen za nejvyšší umístění. V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 10 bodů. V rámci přijímacího řízení může uchazeč získat maximálně 130 bodů. Kritériem pro přijetí ke studiu je celkové bodové ohodnocení, tj. součet jednotlivých bodů. V případě shodnosti dosažených bodů má přednost ten uchazeč, který dosáhl vyššího bodového ohodnocení: 1. z písemné zkoušky z matematiky, 2. z písemné zkoušky z českého jazyka, 3. za vysvědčení z předchozího vzdělávání. Z obou termínů přijímací zkoušky je tvořeno jediné celkové pořadí. Přijato bude prvních 60 uchazečů, kteří dosáhnou nejvyššího bodového ohodnocení, tj. splnili podmínky pro přijetí. Kapacita školy pro 1. ročník nižšího stupně šestiletého studijního oboru pro školní rok 2014/2015 je stanovena na 60 míst. 12

13 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků Vzdělávání žáků školy probíhá zejména ve vyučovacích hodinách, důraz je kladen na jazykovou vybavenost, přírodní a společenské vědy, informační gramotnost a tělesnou zdatnost. Mimo vyučovací hodiny vyučující připravují žáky na účast v olympiádách a soutěžích vyhlašovaných MŠMT. Ve školním roce 2013/2014 studovalo na Gymnáziu Petra Bezruče v 1. pololetí celkem 494 žáků, ve 2. pololetí 493 žáků, z toho 7 cizinců s trvalým pobytem na území ČR. Výsledky vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2013/2014 jsou uvedeny v následující tabulce: Souhrnná tabulka za 2. pololetí (k ) Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Uvolněno Průměr 1.A ,53 1.B ,42 2.A ,48 2.B ,56 2.C ,73 3.A ,61 3.B ,31 3.C ,98 4.A ,85 4.B ,82 4.C ,92 5.A ,07 5.B ,10 5.C ,18 6.A ,02 6.B ,81 6.C ,89 Celkem: ,84 Z důvodu slabých studijních výsledků přestoupili 3 žáci na jinou střední školu, 2 žáci ze zdravotních důvodů konali zkoušky v měsíci září a pokračují ve studiu ve vyšším ročníku. Třídou s nejlepším prospěchem se stala 1. B, největší počet vyznamenání je ve třídě 2. A. Vzhledem k průměrné známce školy 1,84 a ostatním průměrným známkám, které charakterizují vzdělanostní úroveň tříd, lze konstatovat, že známky nejsou pro mnohé žáky měřítkem úspěchu, hlavně ve vyšších ročnících. Z tabulky je dále patrné, že ve srovnání s loňským rokem došlo k mírnému zlepšení průměrného prospěchu školy. Dosažená kvalita vzdělanostní úrovně se odráží i u přijímacího řízení našich absolventů na vysoké školy (viz bod 5.4). 13

14 Žáci ocenění ředitelkou školy za úspěchy v soutěžích a úspěšnou reprezentaci ve školním roce 2013/2014 V prostředí školní auly proběhlo dne 26. června 2014 tradiční ocenění úspěšných žáků, kteří reprezentovali naši školu, město Frýdek-Místek i Moravskoslezský kraj. Bylo obtížné vybrat z velkého počtu ty nejúspěšnější. Pozvání na Čaj o páté dostali i rodiče oceněných žáků, přítomni byli členové vedení školy a předsedové předmětových komisí. Součástí programu bylo divadelní představení- hra podle A. P. Čechova Koňské příjmení a pěvecké vystoupení žáků, kteří byli úspěšní v celostátním kole Ars Poetica Puškinův památník secvičené pod vedením PhDr. Aleny Vrublové. Ocenění žáci obdrželi knižní poukázky věnované Nadací Gymnázia Petra Bezruče a museli zodpovědět několik dotazů profesora Magdoně, který celý program uváděl. Letos stanuli na čestném místě tito žáci: Soutěže jednotlivců: Anna Korytářová, 2. A Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Logická olympiáda Matematický klokan, Matematická olympiáda, Přírodovědný klokan Ondřej Groborz, 4. B Fyzikální olympiáda, soutěž Vím proč, Fyzikální liga, Chemická olympiáda Andrea Zmudová, 6. C Olympiáda ve španělském jazyce Tomáš Velecký, 5. C Účast na mnoha akcí pořádaných vysokými školami pro středoškolské žáky, reprezentace školy v soutěžích z matematiky a fyziky Natálie Kaňáková, 2. B Bobřík informatiky, Logická olympiáda, Mistrovství ČR školních týmů v šachu Reprezentuje Českou republiku na mezinárodní úrovni Petr Lisník, 1. A Bobřík informatiky, Logická olympiáda, Pythagoriáda, Matematická olympiáda Cyril Novotný, 2. A Zeměpisná olympiáda, Eurorebus, Matematická olympiáda, Matematický klokan Jan Belardi, 6. B Zeměpisná olympiáda Martin Alex Nalepa, 1. B Eurorebus Vojtěch Bartek, 1. B Biologická olympiáda, Mezinárodní floristická soutěž dětí (s účastí Slovenska, Polska), Mladý zahrádkář Lucie Genserová, 6. A Eurorebus 14

15 Soutěže týmů: ARS Poetica - Puškinův památník: Dobroslava Čepcová Kryštof Petr Ondřej Vaněk Sandra Guňková Vendula Nováková Denisa Šlachtová Kristýna Čepelová Klára Kohutová (všichni žáci 4. B) v kategorii ústní projev kolektivů střední a vysoké školy Dobroslava Čepcová v kategorii sólová recitace Ondřej Vaněk v kategorii hudební projev - sólový zpěv střední a vysoké školy Republikové finále ve sportovní gymnastice: Lukáš Kotrbatý, 5. B Jakub Novák, 5. B Josef Dostál, 5. A Jakub Kolařík, 5. A EUROREBUS kategorie tříd: Cyril Novotný, Anežka Seberová, Jana Pajurková (všichni žáci třídy 2. A) Žák Ondřej Groborz, 4. B byl oceněn Magistrátem města Frýdku-Místku na tradičním setkání nejúspěšnějších žáků našeho města a okresu. Radou Moravskoslezského kraje na ocenění nejlepších žáků Moravskoslezského kraje byla vybrána Andrea Zmudová, 6. C za dlouholetou úspěšnou reprezentaci školy ve španělštině (v republikovém kole Olympiády ve španělštině předloni obsadila 2. místo, v letošním roce zvítězila). Ondřej Vaněk děkuje vyučující Aleně Vrublové za vedení v soutěži Puškinův památník 15

16 Maturitní zkoušky Vzdělávání studijního oboru K/61 bylo v letošním školním roce ukončeno maturitní zkouškou. V termínu od 2. do 9. května 2014 proběhla písemná část společné (státní) části maturitní zkoušky (didaktické testy a písemné práce). Didaktické testy vykonalo úspěšně 84 žáků, jeden žák se omluvil z testu z anglického jazyka a jeden neuspěl z matematiky. Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části Třída Předseda Místopředseda Třídní učitel 6. A Mgr. Tomáš Horut Mgr. Radana Kožušníková Mgr. Michaela Hrtúsová Maturitní zkoušku konalo: 29 žáků Prospělo s vyznamenáním: 19 žáků Prospělo: 10 žáků Třída Předseda Místopředseda Třídní učitel 6. B Mgr. David Koval RNDr. Zuzana Římanová Mgr. David Polčák Maturitní zkoušku konalo: 29 žáků Prospělo s vyznamenáním: 19 žáků Prospělo: 10 žáků Třída Předseda Místopředseda Třídní učitel 6. C Mgr. Libor Lepík Radmila Vaňková Mgr. Jana Mašínová Maturitní zkoušku konalo: 27 žáků Prospělo s vyznamenáním: 14 žáků Prospělo: 12 žáků Neprospěl: 1 žák 16

17 Přehled výsledků MZ v termínu jarním Počet Úspěšně vykonalo Část Předmět Obor Prům. prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ K/ ,92 ČJ AJ K/ ,52 Společná M ŠJ K/ , K/ ,00 RJ K/ ,00 Profilová Angličtina K/ ,5 Biologie K/ ,25 Dějepis K/ ,15 Deskriptiva K/ ,22 Hudební výchova K/ ,00 Výtvarná výchova K/ ,00 Fyzika K/ ,77 Chemie K/ ,71 Matematika K/ ,50 Němčina K/ ,00 Ruština K/ ,50 Španělština K/ ,00 Základy spol K/ ,88 věd Zeměpis K/ ,00 17

18 Přehled výsledků MZ v termínu podzimním Počet Úspěšně vykonalo Část Předmět Obor Prům. prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ K/ ,00 ČJ AJ K/ ,00 Společná Profilová M ŠJ RJ K/ , K/ K/61 Angličtina K/ ,00 Biologie K/61 Dějepis K/61 Deskriptiva K/61 Hudební K/61 výchova Výtvarná K/61 výchova Fyzika K/61 Chemie K/61 Matematika K/61 Němčina K/61 Ruština K/61 Španělština K/61 Základy K/ ,00 spol. věd Zeměpis K/61 18

19 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2013/2014 Obor prům. prospěch K/61 Termín Prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín Neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl řádný ,57 1 1,50 opravný 1 4,00 řádný opravný 19

20 Souhrnný výsledek za školu po podzimním opravném termínu Maturitní zkoušku konalo 86 žáků šestých ročníků. U maturitní zkoušky prospělo s vyznamenáním: 53 žáků, což je 62% (loni 51,1%). U maturitní zkoušky prospělo: 32 žáků, což je 37% (loni 48,9%). U maturitní zkoušky neprospěl: 1 žák, což je 1% (loni prospěli všichni). Soustředění maturanti během písemných prací Úsměv úspěšného maturanta 20

21 Úspěšnost maturantů v přijetí na VŠ Ve školním roce 2013/14 z celkového počtu 86 žáků podalo přihlášku k vysokoškolskému studiu 81 žáků. Největší zájem byl tradičně o Masarykovu univerzitu v Brně, 14 uchazečů. Oproti loňskému roku výrazně stoupl zájem o Univerzitu Palackého v Olomouci, kde bylo přijato 15 uchazečů. Na VUT Brno bylo přijato 7 maturantů, 9 uchazečů na VŠB TU Ostrava, na OU v Ostravě bude studovat 8 uchazečů. Na prestižní právnické fakulty bylo přijato 5 absolventů, na lékařské a farmaceutické fakulty 16 absolventů a na veterinární lékařství jeden absolvent. Podrobný přehled je uveden v následující tabulce. VYSOKÁ ŠKOLA / FAKULTA 6.A 6.B 6.C CELKEM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PRÁVNICKÁ F SOCIÁLNÍ STUDIA F. MATEMATICKOFYZIKÁLNÍ F. LÉKAŘSKÁ a FARMACIE F. FILOZOFICKÁ VŠE F. FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ČVUT F. STROJNÍ F. INFORMAČNÍCH TECH. 1 1 F. ELEKTROTECHNICKÁ 1 1 F. STAVEBNÍ 1 1 MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO PRÁVNICKÁ F LÉKAŘSKÁ F F. SOCIÁLNÍCH STUDIÍ F. SPORTOVNÍCH STUDIÍ 2 2 F. PEDAGOGICKÁ 1 1 F. EKONOMICKO-SPRÁVNÍ 1 1 UNIVERZITA OBRANY Brno F. VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2 2 UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC LÉKAŘSKÁ F PRÁVNICKÁ F. 1 1 F. ZDRAVOTNÍCH VĚD F. TEOLOGICKÁ 1 1 F. PEDAGOGICKÁ 1 1 F. PŘÍRODOVĚDECKÁ 5 5 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FILOZOFICKÁ F. 2 2 F. LÉKAŘSKÁ PŘÍRODOVĚDECKÁ F F. PEDAGOGICKÁ 1 1 F. PSYCHOLOGIE 1 1 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA F. HYGIENY 1 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI ZLÍN F.HUMANITNÍCH STUDIÍ 1 1 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA F. AGROBIOLOGIE 1 1 VŠCHT Praha F. CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ 1 1 VUT BRNO STAVEBNÍ F. 1 1 STROJNÍ F F. CHEMICKÁ 1 1 F. ELEKTROTECHNICKÁ

22 VŠB - TU OSTRAVA EKONOMICKÁ F F. METALURGIE 1 1 F. ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY 1 1 F. STROJNÍ 2 2 NEWCASTLE UNIVERSITY MEDIA, COMMUNICATION 1 1 UNIVERSITY of SURREY F. of BUSINESS 1 1 ROBERT GORDON UN. of Aberdeen 1 1 Business School 1 1 JAZYKOVÁ ŠKOLA PRACUJÍCÍ CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ PŘIHLÁŠKU PODALO PŘIJATO NA VŠ UMÍSTĚNÍ V % - VŠ 96% 93% 96% 95% Na VŠ bylo přijato celkem 77 absolventů, což je 95,13%. Z přehledu vyplývá převažující zájem o přírodovědné, technické a medicínské obory, 43 absolventů, humanitní obory byly zastoupeny 17 absolventy. 3 absolventi si vybrali školy v zahraničí. Počet žáků, kteří nepokračují ve studiu na VŠ je v tomto roce vyšší. Jedná se o žáky, kteří většinou hodlají pokračovat ve studiu po roce z důvodu pobytu v zahraničí, praxe před studiem v zahraničí apod. Olympiády, soutěže Středoškolská odborná činnost V letošním školním roce bylo rozpracováno několik žákovských prací SOČ z různých oborů. Jednalo se o práce z oborů geografie, historie, psychologie a fyzika. Pokud se podaří uvedené práce našim žákům zdárně dokončit a obhájit, mohou se přihlásit do soutěže v příštím školním roce 2014/2015. Žáci mohou v rámci středoškolské odborné činnosti zpracovat práci ze 17 oborů, které pokrývají rozsah všech vyučovacích předmětů na naší škole, a dalších odborných předmětů. Největší akcí SOČ v průběhu školního roku byla účast našich žáků na inspirujícím semináři k problematice psaní prací SOČ v prostorách VŠB TU v Ostravě Porubě. Z řad našich žáků se semináře zúčastnili Pavla Macečková a Anna Korytářová (2. A), Martin Řeha (4. C), Barbora Balcaříková (5. A) a Barbora Kološová (5. B). Garant SOČ na škole navštívil seminář pro učitele pověřené organizací SOČ v Praze organizovaný NIDM (MŠMT ČR), jehož součásti byla i přehlídka prací mezinárodní soutěže EUCYS pro mladé vědce. 22

23 5.5.2 RES NATURALES MATEMATIKA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Kategorie A Počet řešitelů Úspěšní řešitelé klauzurní domácího kola části školního kola krajské kolo 14 Tomáš Velecký, 5. C 6. místo Kategorie B Počet řešitelů Úspěšní řešitelé klauzurní domácího kola části školního kola krajské kolo 11 Vítězslav Stach, 4. A 14. místo Radek Hlavatý, 4. B 15. místo Vojtěch Kaňa, 4. C 18. místo Kategorie C Počet řešitelů Úspěšní řešitelé klauzurní domácího kola části školního kola krajské kolo 6 Michaela Diasová, 3. A 26. místo, úspěšný účastník Jakub Kuboš, 3. B 29. místo Ondřej Horina, 3. A 30. místo Soňa Lisníková, 3. A 45. místo Linda Kavková, 3. B 48. místo Kategorie Z 9 Počet řešitelů domácího kola okresní kolo krajské kolo 9 všichni postoupili do okresního kola Anna Korytářová, 2. A místo úspěšný řešitel Cyril Novotný, 2. A místo úspěšný řešitel Vladislav Najvárek, 2. B místo úspěšný řešitel Johana Kubalová, 2. C místo úspěšný řešitel Štěpán Kaspar, 2. B místo Kategorie Z 8 Počet řešitelů domácího kola okresní kolo 6 Daniel Fišer, 1. A 2. místo Gabriela Diasová, 1. A místo Petr Lisník, 1. A 6. místo Martin Alex Nalepa, 1. B místo Krajské kolo kategorie Z 8 neprobíhá 23

24 MEZINÁRODNÍ MATEMATICKÁ SOUTĚŽ KLOKAN Počet řešitelů školy Nejúspěšnější řešitelé školy okres kraj Kategorie STUDENT Pavel Durčok, 6. A 1. místo 2. Jan Schneider, 6. C 3. místo 3. Lukáš Kotrbatý, 5. B 5. místo Kategorie JUNIOR Jakub Tvrdý, 4. A 1. místo 1. místo 2. Linda Kavková, 3. B 5. místo Kategorie KADET Anna Korytářová, 2. A 1. místo 2. místo 2. Cyril Novotný, 2. A 2. místo místo 3. Jan Přikryl, 1. A 5. místo MORAVSKOSLEZSKÝ MATEMATICKÝ ŠAMPIONÁT Kategorie SŠ 3 Tomáš Velecký, 5. C 2. místo INTERNETOVÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Umístění týmů (z celkového počtu 218 týmů celorepublikového kola) 50. místo tým: Barbora Šmídová, 6. C, Jan Šnajder, 6. C, Daniel Rohel, 6. B, Genčurová Lucie, 5. C, Velecký Tomáš, 5. C, Lukáš Kotrbatý, 5. B, Jiří Kochánek, 5. B 62. místo tým: Ondřej Vaněk, 4. B, Jan Pětroš, 4. B, Marek Beseda, 4. B, Kristýna Čepelová, 4. B, Barbora Genserová, 4. B, Radek Hlavatý, 4. B, Dominika Kotásková, 4. B MATEMATICKÁ SOUTĚŽ NÁBOJ 2013 Kategorie JUNIOŘI Tým: Michaela Diasová, 3. A, Ondřej Horina, 3. A, Michaela Vráželová, 4. A, Jan Pětroš, 4. B, Vojtěch Kaňa, 4. C 49. místo z 94 týmů v republice, 85. místo ze 178 v mezinárodním vyhodnocení Kategorie SENIOŘI Tým: Lukáš Kotrbatý, 5. B, Tomáš Velecký, 5. C, Lucie Genčurová, 5. C, Tomáš Bureček, 6. A, Pavel Durčok, 6. A 22. místo z 90 týmů v republice, 41. místo ze 154 v mezinárodním vyhodnocení 24

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

Kadet body Junior body Student body

Kadet body Junior body Student body KLOKAN V pátek 20.3.2015 proběhla na škole mezinárodní soutěž Matematický klokan, které se letos zúčastnilo 132 studentů. 58 v kategorii Kadet, 42 v kategorii Junior a 32 v kategorii Student Výsledky studentů,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce

Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce Ve čtvrtek 12.12. 2013 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo konverzace v ruském jazyce. Ve třech kategoriích se školního kola zúčastnilo 11 studentů z prvního

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 V pátek 24. 1. se na naší škole konalo školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích: IIB (1.-2. ročník) a IIIA (3.-5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Matě j Vaně k na podzimní Expědici Eurorěbus

Matě j Vaně k na podzimní Expědici Eurorěbus Matě j Vaně k na podzimní Expědici Eurorěbus Matěj Vaněk, student 6. C, se na podzim zúčastnil v rámci svojí výhry v zeměpisné soutěži EUROREBUS akce Expedice EUROREBUS, pořádané organizátorem soutěže

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce pro školní rok

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce pro školní rok Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2016-17 pro školní rok 2017-18 Legislativa Školský zákon 178/2016 Sb. Vyhláška 353/2016 Další informace CERMAT Kde hledat informace? Dny otevřených dveří

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní)

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2016/ kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2016/ kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2016/2017 1. kolo přijímacího

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži 5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži V pátek dne 23. ledna 2015 proběhl v budově Historického ústavu Slezské univerzity v Opavě již IX. ročník krajské historické soutěže určené

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 V souladu se zákonem č.

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více