Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne

2 Obsah Obsah Základní údaje Přehled oborů vzdělávání Personální zabezpečení školy Přijímací řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Středoškolská odborná činnost RES NATURALES STUDIA HUMANA ARS PALAESTRICA Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol Základní údaje o hospodaření školy Rozbor příjmů z vlastní činnosti Rozbor příjmů z hlavní a vlastní činnosti... 43

3 10.3 Výsledek hospodaření Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Projekt První pomoc - šance pro život Projekt Erasmus Údaje o předložených a školou realizovaných projektech Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Stipendia žáků Závěr... 49

4 Výroční zpráva o činnosti školy je vydána dle 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a vyhlášky č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů jsou zveřejněna pouze jména těch osob, u kterých jsme získali jejich souhlas nebo souhlas jejich zákonných zástupců. 4

5 1 Základní údaje Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sídlo školy: Čs. armády 517, Frýdek-Místek Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava IČ: Adresa školy: Čs. armády Frýdek -Místek Kontakt: Webové stránky: Telefon: Právní forma: příspěvková organizace Kapacita školy: 540 žáků Údaje o vedení školy: ředitelka: RNDr. Olga Onderková zástupce statut. orgánu: Přemysl Polčák zástupce ředitelky: Mgr. Michal Saforek Školská rada: předseda: Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Obecné informace Gymnázium Petra Bezruče je školou s téměř stodvacetiletou historií. Slavnostní zahájení prvního školního roku na českém místeckém gymnáziu proběhlo 19. září 1895, v roce 2015 škola oslaví 120 let trvání. V současné době je Gymnázium Petra Bezruče státní střední školou umístěnou v centru města Frýdku-Místku. Jedná se o příspěvkovou organizaci. Studium je šestileté. Hlavním účelem zřízení školy je poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou. Předmětem činnosti je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle školního vzdělávacího programu. Hlavním a dlouhodobým záměrem je připravit žáky pro studium na vysokých školách poskytnout jim prostor pro orientaci v různých oborech a možnost získat hlubší znalosti v oboru, který je zajímá. Tomuto záměru je přizpůsoben školní vzdělávací program a skladba volitelných předmětů. Škola rozvíjí schopnosti talentovaných žáků v různých soutěžích, olympiádách a středoškolské odborné činnosti. Mimoškolní aktivity jsou soustředěny zejména do kroužků, hlavně sportovních. Škola má divadelní soubor a pěvecký sbor. Během studia mají žáci možnost navštívit partnerské zahraniční školy v Německu, zúčastnit se exkurze do Londýna, Berlína a Drážďan, Katalánska. Škola každoročně organizuje pro žáky zimní a letní výcvikové kurzy. Ve školním roce 2013/2014 studovalo na naší škole v sedmnácti třídách k celkem 494 žáků, z toho 280 dívek, k celkem 493 žáků, z toho 279 dívek. Průměrná naplněnost tříd je 29 žáků na 1 třídu. 5

6 Učitelský sbor gymnázia tvořilo 43 učitelů, z toho 15 mužů (34,9%) a 28 žen (65,1%). V hodnoceném školním roce pracovala na škole 1 asistentka pedagoga. Všichni pedagogové splňovali odbornou způsobilost pro vyučování na střední škole. Budova gymnázia má vzhledem k počtu žáků a zaměstnanců odpovídající prostorové podmínky. V budově se nachází kanceláře vedení školy, ekonomického úseku, kabinety pedagogů, kabinet výchovné poradkyně, vrátnice a šatny. Výuka probíhá v 36 učebnách, z nichž 16 slouží jako kmenové třídy, 17 učeben je odborných (4 jazykové učebny, učebna Ch, Bi, Z, M, F, 3 učebny IVT, laboratoře Bi, Ch, F, učebna výtvarné výchovy a učebna hudební výchovy), dvě tělocvičny a posilovna. Škola disponuje jedním přednáškovým sálem pro 90 žáků a školní knihovnou, která je využívána žáky a učiteli školy k vypůjčování knih i pro práci s ICT technikou. Žáci a zaměstnanci školy mají k dispozici bufet a dva automaty na nápoje a potraviny. Stravování žáků zajišťuje škola ve vlastní výdejně, která se nachází mimo hlavní budovu. Stravuje se průměrně 480 strávníků. Strava je dovážena ze Střední školy elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Kromě našich žáků se stravují v naší výdejně žáci a zaměstnanci dvou soukromých středních škol. Údaje o školské radě Školská rada při Gymnáziu Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, byla zřízena dnem 1. září 2005 na základě usnesení rady Moravskoslezského kraje. Školská rada dle doplňku č. 1 účinného od je šestičlenná, funkční období členů školské rady trvá tři roky. Školskou radu pro funkční období tvořili: a) členové jmenovaní zřizovatelem Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. předseda Ing. Petr Hartmann b) členové zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Ing. Jiří Šmíd místopředseda Ing. Petr Kolčář c) členové zastupující pedagogické pracovníky Mgr. Renata Lasotová Mgr. Martin Žamboch Ve školním roce 2013/2014 se školská rada sešla na třech zasedáních. Na svém prvním jednání v říjnu 2013 projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013 předloženou ředitelkou školy RNDr. Olgou Onderkovou. Na únorovém jednání seznámila ekonomka školy Ing. Věra Janecká členy školské rady se zprávou o hospodaření školy za kalendářní rok Ředitelka školy seznámila členy s probíhající optimalizací oborů vzdělávání v Moravskoslezském kraji a počtem otevíraných tříd na školní rok 2014/2015, s řešením problému majetkových vztahů převodu budovy školy pod zřizovatele. Mimořádné 6

7 jednání školské rady proběhlo na žádost ředitelky školy 27. srpna Na tomto zasedání školská rada projednala a schválila školní řád, pravidla hodnocení žáků a dodatek ŠVP č. 3, které vstoupily v platnost od nového školního roku 2014/2015. Školská rada v uvedeném složení ukončila činnost k Přehled oborů vzdělávání Obory vzdělávání podle Rámcových vzdělávacích programů: K/61 Gymnázium, studium denní, délka studia 6 roků Učební plán Gymnázia Petra Bezruče ve školním roce 2013/2014 Předmět I. II. III. IV. V. VI. SUMA Český jazyk a literatura Anglický jazyk 4x 4x 3x 3x 3x 3x 20 Druhý cizí jazyk 3x 3x 3x 3x 3x 3x 18 Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika 4* Fyzika 2 2 3* 3* 3* 2 15 Chemie 2 2 3* 3* Biologie 2 2 3* 3* 3* 2 15 Informatika a výpočetní technika 2x 2x 2x 1x 7 Estetická výchova 2x 2x 2x 2x 8 Tělesná výchova 2x 2x 2x 2x 2x 2x 12 Volitelný předmět 1 2x 2x 4 Volitelný předmět 2 2x 2x 4 Volitelný předmět 3 2x 2 SUMA * 1 hodina je dělená x všechny hodiny jsou dělené Škola vyučuje čtyřem cizím jazykům anglickému, německému, ruskému a španělskému. Dva cizí jazyky studují žáci od 1. ročníku. 7

8 Volitelné předměty vyučované ve školním roce 2013/2014 v 5. ročníku: Seminář a cvičení z matematiky (2 skupiny), seminář a cvičení z fyziky, seminář a cvičení z chemie, seminář a cvičení z biologie, konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny), konverzace ve španělském jazyce, seminář z dějepisu, společenskovědní seminář (2 skupiny), deskriptivní geometrie. Volitelné předměty vyučované ve školním roce 2013/2014 v 6. ročníku: Seminář a cvičení z matematiky (2 skupiny), seminář a cvičení z fyziky (3 skupiny), seminář a cvičení z biologie (2 skupiny), seminář a cvičení z chemie (2 skupiny), deskriptivní geometrie, společenskovědní seminář (2 skupiny), konverzace v anglickém jazyce (4 skupiny), literární seminář, seminář z dějepisu. Nepovinné předměty: Latina. Ve školním roce 2013/2014 byly v prvním ročníku otevřeny pouze dvě třídy, což se projevilo i v počtu odučených hodin. Povinné předměty měly celkovou týdenní dotaci 734 hodin, volitelné předměty 60 hodin, nepovinné předměty (latina) 2 hodiny. Hodinová dotace všech předmětů činila 796 hodin týdně pro 494 žáků studujících v sedmnácti třídách školy, tj. 49,75 hodin odučených na jednu třídu. Ve srovnání s loňským rokem došlo v důsledku poklesu počtu tříd o jednu ke snížení celkového počtu hodin o 46, což je 2,19 úvazku pedagoga. Statistika tříd k 30. červnu 2014: Ročník Třída Třídní profesor Celkem žáků Z toho hochů dívek I. 1. A Magdoň B Sysalová A Kamp II. 2. B Kváš C Žamboch A Kožušníková III. 3. B Vaňková C Aujeský A Veselková IV. 4. B Svoboda C Římanová A Glomb V. 5. B Jendrejovská C Gaura A Hrtúsová VI. 6. B Polčák D C Mašínová SUMA

9 Žáci třídy 4. B 3 Personální zabezpečení školy Organizační struktura školy Školu řídí ředitelka školy statutární orgán. Ředitelce podléhají dva zástupci, kteří řídí předsedy předmětových komisí a třídní učitele. Výchovně vzdělávací proces zajistilo 43 učitelů, kteří byli členěni do předmětových komisí podle předmětů, kterým vyučují. Na škole působila jedna asistentka pedagoga. Škola má výchovnou poradkyni, preventistu sociálně patologických jevů, metodika informačních a komunikačních technologií, metodika EVVO. Provoz školy a provoz školní výdejny obědů zajišťují provozní zaměstnanci. Pracují ve složení: vedoucí hospodářského úseku, hospodářská účetní, sekretářka, knihovnice, školník - údržbář, uklízečky a pracovnice školní výdejny jídel. Pedagogický sbor Odbornou kvalifikaci- předpoklad pro výuku na střední škole stanovený zákonem - splňovalo všech 43 pedagogů, což je 100 % učitelů školy. Vzhledem k tomu, že 7 pedagogů pracovalo na zkrácený úvazek, přepočtený stav pedagogů činil 39,4 pedagoga. Počet žáků na 1 pedagoga je z přepočteného stavu pedagogů 12,5 žáka na 1 pedagoga, u fyzických osob 11,48 žáka na 1 pedagoga. Úbytek jedné třídy měl dopad na odchod 2 pedagogů, jednalo se o pracovní 9

10 smlouvy na dobu určitou. Důsledkem byla změna složení sboru a změny v úvazcích, což se projevilo i ve změnách vyučujících ve třídách. Personální zajištění hospodářského úseku školy Na hospodářském úseku zajišťují nepedagogičtí zaměstnanci chod školy takto: Vedoucí hospodářského úseku školy Ing. Věra Janecká Sekretářka ředitelky školy Jitka Pěkníková Hospodářská účetní Veronika Žárská Pracovník knihovny Bc. Petra Barcziková Informátor Naděžda Topičová Školník Štefan Kula Pracovnice školní výdejny jídel Lada Doláková Magdaléna Johančíková Dana Kohutová Pracovnice školního úklidu Agáta Rajková Lenka Biolková Helena Mitrengová Marie Pernicová Dagmar Sušilová Pracovnice školní knihovny, výdejny a úklidu pracují na zkrácený úvazek, přepočtený stav nepedagogů je 10,035 osob, z toho školní výdejna 1,66 osob. 4 Přijímací řízení V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 do nižšího stupně šestiletého studia oboru K/61 si podávali přihlášku žáci, kteří dokončili 7. ročník ZŠ, odpovídající ročník osmiletého gymnázia nebo konzervatoře. Přijímací řízení ke vzdělávání bylo zahájeno vyhlášením I. kola přijímacího řízení ředitelkou školy, která stanovila jednotná kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Počet přijímaných uchazečů byl již druhým rokem snížen o jednu třídu na 60 žáků šestiletého oboru K/61. Přijímací zkouška se konala z matematiky a českého jazyka formou testů zhotovených společností MATT a HURRY, o.s. S požadavky k přijímací zkoušce byli uchazeči seznámeni na přehlídce středních škol, která se konala v Národním domě ve Frýdku-Místku, na webových stránkách školy, na Dni otevřených dveří pořádaném školou a prostřednictvím ředitelů nebo výchovných poradců základních škol. V tomto školním roce pořádala škola opět přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka, o které byl veliký zájem. Kurzy probíhaly od února do dubna, otevřeny byly čtyři skupiny po 20 žácích, z nichž úspěšné u přijímacích zkoušek byly více jak dvě třetiny žáků. Kurzy vedli zkušení pedagogové školy. Ke studiu na naší škole podalo přihlášku 151 žáků, kteří skládali přijímací zkoušku v termínech 22. a 23. dubna 2014, jeden uchazeč konal zkoušku v náhradním termínu 13. května Na základě hodnocení dle stanovených kritérií bylo přijato prvních 60 uchazečů, kteří dosáhli nejvyššího bodového hodnocení. 9 uchazečů neodevzdalo v zákonném termínu 10

11 zápisový lístek z důvodu přijetí na jinou střední školu nebo z důvodu pokračování ve studiu na základní škole. V rámci autoremedury byla naplněna kapacita oboru. Přijatí uchazeči (24 hoši a 36 dívek) byli rozděleni do 2 tříd podle zvoleného druhého cizího jazyka, kterým je němčina, ruština nebo španělština. Kvalitu přijatých žáků dokládá průměr známek přijatých uchazečů z konce 6. třídy - 1,06, z prvního pololetí 7. třídy - 1,08. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že i přes klesající demografickou křivku zájem o vzdělávání v šestiletém studijním oboru na naší škole stále roste, převis poptávky v tomto školním roce byl 206,1%. Je to dáno dlouholetou tradicí školy a propagací výsledků školy na webových stránkách, přehlídce středních škol, Dni otevřených dveří, v médiích, pořádáním přípravných kurzů. V červnu škola uspořádala informativní schůzku pro rodiče nově přijatých žáků. Na schůzce byli rodiče seznámeni s vedením školy, třídními učiteli, metodičkou prevence a výchovnou poradkyní, dále s učebním plánem šestiletého studia, dokumenty školy a organizačními záležitostmi. Přijatí uchazeči žáci 1. ročníku na adaptačním pobytu 11

12 KRITÉRIA PŘIJIMACÍHO ŘÍZENÍ do prvního ročníku denního studia nižšího stupně šestiletého studijního oboru K/61 Gymnázium pro školní rok 20014/2015: I. kritérium hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání. Uchazeč je bodově ohodnocen za průměrný prospěch druhého pololetí ve školním roce 2012/2013 (hodnota A) a za průměrný prospěch prvního pololetí ve školním roce 2013/2014 (hodnota B); počet dosažených bodů je 10*(4 - A - B). Známka z chování se do průměru nezapočítává. V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 20 bodů. II. kritérium výsledky hodnocení dosažené při přijímací zkoušce, které tvoří písemné testy: 1. za písemnou zkoušku z jazyka českého - maximálně 50 bodů, 2. za písemnou zkoušku z matematiky - maximálně 50 bodů. V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 100 bodů. III. kritérium hodnocení umístění v předmětových soutěžích typu A vyhlášených MŠMT v roce 2012/2013 a 2013/ místo v krajském kole 10 bodů 2. místo v krajském kole 9 bodů 3. místo v krajském kole 8 bodů 1. místo v okresním kole 5 bodů 2. místo v okresním kole 4 body 3. místo v okresním kole 3 body Doklad o umístění v soutěži je nutno dodat na sekretariát gymnázia nejpozději do pátku do 12:00 hodin, nutno doložit kopií diplomu ověřenou základní školou nebo výsledkovou listinou potvrzenou základní školou uchazeče. Body se započítávají vždy jen za nejvyšší umístění. V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 10 bodů. V rámci přijímacího řízení může uchazeč získat maximálně 130 bodů. Kritériem pro přijetí ke studiu je celkové bodové ohodnocení, tj. součet jednotlivých bodů. V případě shodnosti dosažených bodů má přednost ten uchazeč, který dosáhl vyššího bodového ohodnocení: 1. z písemné zkoušky z matematiky, 2. z písemné zkoušky z českého jazyka, 3. za vysvědčení z předchozího vzdělávání. Z obou termínů přijímací zkoušky je tvořeno jediné celkové pořadí. Přijato bude prvních 60 uchazečů, kteří dosáhnou nejvyššího bodového ohodnocení, tj. splnili podmínky pro přijetí. Kapacita školy pro 1. ročník nižšího stupně šestiletého studijního oboru pro školní rok 2014/2015 je stanovena na 60 míst. 12

13 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků Vzdělávání žáků školy probíhá zejména ve vyučovacích hodinách, důraz je kladen na jazykovou vybavenost, přírodní a společenské vědy, informační gramotnost a tělesnou zdatnost. Mimo vyučovací hodiny vyučující připravují žáky na účast v olympiádách a soutěžích vyhlašovaných MŠMT. Ve školním roce 2013/2014 studovalo na Gymnáziu Petra Bezruče v 1. pololetí celkem 494 žáků, ve 2. pololetí 493 žáků, z toho 7 cizinců s trvalým pobytem na území ČR. Výsledky vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2013/2014 jsou uvedeny v následující tabulce: Souhrnná tabulka za 2. pololetí (k ) Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Uvolněno Průměr 1.A ,53 1.B ,42 2.A ,48 2.B ,56 2.C ,73 3.A ,61 3.B ,31 3.C ,98 4.A ,85 4.B ,82 4.C ,92 5.A ,07 5.B ,10 5.C ,18 6.A ,02 6.B ,81 6.C ,89 Celkem: ,84 Z důvodu slabých studijních výsledků přestoupili 3 žáci na jinou střední školu, 2 žáci ze zdravotních důvodů konali zkoušky v měsíci září a pokračují ve studiu ve vyšším ročníku. Třídou s nejlepším prospěchem se stala 1. B, největší počet vyznamenání je ve třídě 2. A. Vzhledem k průměrné známce školy 1,84 a ostatním průměrným známkám, které charakterizují vzdělanostní úroveň tříd, lze konstatovat, že známky nejsou pro mnohé žáky měřítkem úspěchu, hlavně ve vyšších ročnících. Z tabulky je dále patrné, že ve srovnání s loňským rokem došlo k mírnému zlepšení průměrného prospěchu školy. Dosažená kvalita vzdělanostní úrovně se odráží i u přijímacího řízení našich absolventů na vysoké školy (viz bod 5.4). 13

14 Žáci ocenění ředitelkou školy za úspěchy v soutěžích a úspěšnou reprezentaci ve školním roce 2013/2014 V prostředí školní auly proběhlo dne 26. června 2014 tradiční ocenění úspěšných žáků, kteří reprezentovali naši školu, město Frýdek-Místek i Moravskoslezský kraj. Bylo obtížné vybrat z velkého počtu ty nejúspěšnější. Pozvání na Čaj o páté dostali i rodiče oceněných žáků, přítomni byli členové vedení školy a předsedové předmětových komisí. Součástí programu bylo divadelní představení- hra podle A. P. Čechova Koňské příjmení a pěvecké vystoupení žáků, kteří byli úspěšní v celostátním kole Ars Poetica Puškinův památník secvičené pod vedením PhDr. Aleny Vrublové. Ocenění žáci obdrželi knižní poukázky věnované Nadací Gymnázia Petra Bezruče a museli zodpovědět několik dotazů profesora Magdoně, který celý program uváděl. Letos stanuli na čestném místě tito žáci: Soutěže jednotlivců: Anna Korytářová, 2. A Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Logická olympiáda Matematický klokan, Matematická olympiáda, Přírodovědný klokan Ondřej Groborz, 4. B Fyzikální olympiáda, soutěž Vím proč, Fyzikální liga, Chemická olympiáda Andrea Zmudová, 6. C Olympiáda ve španělském jazyce Tomáš Velecký, 5. C Účast na mnoha akcí pořádaných vysokými školami pro středoškolské žáky, reprezentace školy v soutěžích z matematiky a fyziky Natálie Kaňáková, 2. B Bobřík informatiky, Logická olympiáda, Mistrovství ČR školních týmů v šachu Reprezentuje Českou republiku na mezinárodní úrovni Petr Lisník, 1. A Bobřík informatiky, Logická olympiáda, Pythagoriáda, Matematická olympiáda Cyril Novotný, 2. A Zeměpisná olympiáda, Eurorebus, Matematická olympiáda, Matematický klokan Jan Belardi, 6. B Zeměpisná olympiáda Martin Alex Nalepa, 1. B Eurorebus Vojtěch Bartek, 1. B Biologická olympiáda, Mezinárodní floristická soutěž dětí (s účastí Slovenska, Polska), Mladý zahrádkář Lucie Genserová, 6. A Eurorebus 14

15 Soutěže týmů: ARS Poetica - Puškinův památník: Dobroslava Čepcová Kryštof Petr Ondřej Vaněk Sandra Guňková Vendula Nováková Denisa Šlachtová Kristýna Čepelová Klára Kohutová (všichni žáci 4. B) v kategorii ústní projev kolektivů střední a vysoké školy Dobroslava Čepcová v kategorii sólová recitace Ondřej Vaněk v kategorii hudební projev - sólový zpěv střední a vysoké školy Republikové finále ve sportovní gymnastice: Lukáš Kotrbatý, 5. B Jakub Novák, 5. B Josef Dostál, 5. A Jakub Kolařík, 5. A EUROREBUS kategorie tříd: Cyril Novotný, Anežka Seberová, Jana Pajurková (všichni žáci třídy 2. A) Žák Ondřej Groborz, 4. B byl oceněn Magistrátem města Frýdku-Místku na tradičním setkání nejúspěšnějších žáků našeho města a okresu. Radou Moravskoslezského kraje na ocenění nejlepších žáků Moravskoslezského kraje byla vybrána Andrea Zmudová, 6. C za dlouholetou úspěšnou reprezentaci školy ve španělštině (v republikovém kole Olympiády ve španělštině předloni obsadila 2. místo, v letošním roce zvítězila). Ondřej Vaněk děkuje vyučující Aleně Vrublové za vedení v soutěži Puškinův památník 15

16 Maturitní zkoušky Vzdělávání studijního oboru K/61 bylo v letošním školním roce ukončeno maturitní zkouškou. V termínu od 2. do 9. května 2014 proběhla písemná část společné (státní) části maturitní zkoušky (didaktické testy a písemné práce). Didaktické testy vykonalo úspěšně 84 žáků, jeden žák se omluvil z testu z anglického jazyka a jeden neuspěl z matematiky. Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části Třída Předseda Místopředseda Třídní učitel 6. A Mgr. Tomáš Horut Mgr. Radana Kožušníková Mgr. Michaela Hrtúsová Maturitní zkoušku konalo: 29 žáků Prospělo s vyznamenáním: 19 žáků Prospělo: 10 žáků Třída Předseda Místopředseda Třídní učitel 6. B Mgr. David Koval RNDr. Zuzana Římanová Mgr. David Polčák Maturitní zkoušku konalo: 29 žáků Prospělo s vyznamenáním: 19 žáků Prospělo: 10 žáků Třída Předseda Místopředseda Třídní učitel 6. C Mgr. Libor Lepík Radmila Vaňková Mgr. Jana Mašínová Maturitní zkoušku konalo: 27 žáků Prospělo s vyznamenáním: 14 žáků Prospělo: 12 žáků Neprospěl: 1 žák 16

17 Přehled výsledků MZ v termínu jarním Počet Úspěšně vykonalo Část Předmět Obor Prům. prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ K/ ,92 ČJ AJ K/ ,52 Společná M ŠJ K/ , K/ ,00 RJ K/ ,00 Profilová Angličtina K/ ,5 Biologie K/ ,25 Dějepis K/ ,15 Deskriptiva K/ ,22 Hudební výchova K/ ,00 Výtvarná výchova K/ ,00 Fyzika K/ ,77 Chemie K/ ,71 Matematika K/ ,50 Němčina K/ ,00 Ruština K/ ,50 Španělština K/ ,00 Základy spol K/ ,88 věd Zeměpis K/ ,00 17

18 Přehled výsledků MZ v termínu podzimním Počet Úspěšně vykonalo Část Předmět Obor Prům. prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ K/ ,00 ČJ AJ K/ ,00 Společná Profilová M ŠJ RJ K/ , K/ K/61 Angličtina K/ ,00 Biologie K/61 Dějepis K/61 Deskriptiva K/61 Hudební K/61 výchova Výtvarná K/61 výchova Fyzika K/61 Chemie K/61 Matematika K/61 Němčina K/61 Ruština K/61 Španělština K/61 Základy K/ ,00 spol. věd Zeměpis K/61 18

19 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2013/2014 Obor prům. prospěch K/61 Termín Prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín Neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl řádný ,57 1 1,50 opravný 1 4,00 řádný opravný 19

20 Souhrnný výsledek za školu po podzimním opravném termínu Maturitní zkoušku konalo 86 žáků šestých ročníků. U maturitní zkoušky prospělo s vyznamenáním: 53 žáků, což je 62% (loni 51,1%). U maturitní zkoušky prospělo: 32 žáků, což je 37% (loni 48,9%). U maturitní zkoušky neprospěl: 1 žák, což je 1% (loni prospěli všichni). Soustředění maturanti během písemných prací Úsměv úspěšného maturanta 20

21 Úspěšnost maturantů v přijetí na VŠ Ve školním roce 2013/14 z celkového počtu 86 žáků podalo přihlášku k vysokoškolskému studiu 81 žáků. Největší zájem byl tradičně o Masarykovu univerzitu v Brně, 14 uchazečů. Oproti loňskému roku výrazně stoupl zájem o Univerzitu Palackého v Olomouci, kde bylo přijato 15 uchazečů. Na VUT Brno bylo přijato 7 maturantů, 9 uchazečů na VŠB TU Ostrava, na OU v Ostravě bude studovat 8 uchazečů. Na prestižní právnické fakulty bylo přijato 5 absolventů, na lékařské a farmaceutické fakulty 16 absolventů a na veterinární lékařství jeden absolvent. Podrobný přehled je uveden v následující tabulce. VYSOKÁ ŠKOLA / FAKULTA 6.A 6.B 6.C CELKEM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PRÁVNICKÁ F SOCIÁLNÍ STUDIA F. MATEMATICKOFYZIKÁLNÍ F. LÉKAŘSKÁ a FARMACIE F. FILOZOFICKÁ VŠE F. FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ČVUT F. STROJNÍ F. INFORMAČNÍCH TECH. 1 1 F. ELEKTROTECHNICKÁ 1 1 F. STAVEBNÍ 1 1 MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO PRÁVNICKÁ F LÉKAŘSKÁ F F. SOCIÁLNÍCH STUDIÍ F. SPORTOVNÍCH STUDIÍ 2 2 F. PEDAGOGICKÁ 1 1 F. EKONOMICKO-SPRÁVNÍ 1 1 UNIVERZITA OBRANY Brno F. VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2 2 UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC LÉKAŘSKÁ F PRÁVNICKÁ F. 1 1 F. ZDRAVOTNÍCH VĚD F. TEOLOGICKÁ 1 1 F. PEDAGOGICKÁ 1 1 F. PŘÍRODOVĚDECKÁ 5 5 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FILOZOFICKÁ F. 2 2 F. LÉKAŘSKÁ PŘÍRODOVĚDECKÁ F F. PEDAGOGICKÁ 1 1 F. PSYCHOLOGIE 1 1 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA F. HYGIENY 1 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI ZLÍN F.HUMANITNÍCH STUDIÍ 1 1 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA F. AGROBIOLOGIE 1 1 VŠCHT Praha F. CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ 1 1 VUT BRNO STAVEBNÍ F. 1 1 STROJNÍ F F. CHEMICKÁ 1 1 F. ELEKTROTECHNICKÁ

22 VŠB - TU OSTRAVA EKONOMICKÁ F F. METALURGIE 1 1 F. ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY 1 1 F. STROJNÍ 2 2 NEWCASTLE UNIVERSITY MEDIA, COMMUNICATION 1 1 UNIVERSITY of SURREY F. of BUSINESS 1 1 ROBERT GORDON UN. of Aberdeen 1 1 Business School 1 1 JAZYKOVÁ ŠKOLA PRACUJÍCÍ CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ PŘIHLÁŠKU PODALO PŘIJATO NA VŠ UMÍSTĚNÍ V % - VŠ 96% 93% 96% 95% Na VŠ bylo přijato celkem 77 absolventů, což je 95,13%. Z přehledu vyplývá převažující zájem o přírodovědné, technické a medicínské obory, 43 absolventů, humanitní obory byly zastoupeny 17 absolventy. 3 absolventi si vybrali školy v zahraničí. Počet žáků, kteří nepokračují ve studiu na VŠ je v tomto roce vyšší. Jedná se o žáky, kteří většinou hodlají pokračovat ve studiu po roce z důvodu pobytu v zahraničí, praxe před studiem v zahraničí apod. Olympiády, soutěže Středoškolská odborná činnost V letošním školním roce bylo rozpracováno několik žákovských prací SOČ z různých oborů. Jednalo se o práce z oborů geografie, historie, psychologie a fyzika. Pokud se podaří uvedené práce našim žákům zdárně dokončit a obhájit, mohou se přihlásit do soutěže v příštím školním roce 2014/2015. Žáci mohou v rámci středoškolské odborné činnosti zpracovat práci ze 17 oborů, které pokrývají rozsah všech vyučovacích předmětů na naší škole, a dalších odborných předmětů. Největší akcí SOČ v průběhu školního roku byla účast našich žáků na inspirujícím semináři k problematice psaní prací SOČ v prostorách VŠB TU v Ostravě Porubě. Z řad našich žáků se semináře zúčastnili Pavla Macečková a Anna Korytářová (2. A), Martin Řeha (4. C), Barbora Balcaříková (5. A) a Barbora Kološová (5. B). Garant SOČ na škole navštívil seminář pro učitele pověřené organizací SOČ v Praze organizovaný NIDM (MŠMT ČR), jehož součásti byla i přehlídka prací mezinárodní soutěže EUCYS pro mladé vědce. 22

23 5.5.2 RES NATURALES MATEMATIKA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Kategorie A Počet řešitelů Úspěšní řešitelé klauzurní domácího kola části školního kola krajské kolo 14 Tomáš Velecký, 5. C 6. místo Kategorie B Počet řešitelů Úspěšní řešitelé klauzurní domácího kola části školního kola krajské kolo 11 Vítězslav Stach, 4. A 14. místo Radek Hlavatý, 4. B 15. místo Vojtěch Kaňa, 4. C 18. místo Kategorie C Počet řešitelů Úspěšní řešitelé klauzurní domácího kola části školního kola krajské kolo 6 Michaela Diasová, 3. A 26. místo, úspěšný účastník Jakub Kuboš, 3. B 29. místo Ondřej Horina, 3. A 30. místo Soňa Lisníková, 3. A 45. místo Linda Kavková, 3. B 48. místo Kategorie Z 9 Počet řešitelů domácího kola okresní kolo krajské kolo 9 všichni postoupili do okresního kola Anna Korytářová, 2. A místo úspěšný řešitel Cyril Novotný, 2. A místo úspěšný řešitel Vladislav Najvárek, 2. B místo úspěšný řešitel Johana Kubalová, 2. C místo úspěšný řešitel Štěpán Kaspar, 2. B místo Kategorie Z 8 Počet řešitelů domácího kola okresní kolo 6 Daniel Fišer, 1. A 2. místo Gabriela Diasová, 1. A místo Petr Lisník, 1. A 6. místo Martin Alex Nalepa, 1. B místo Krajské kolo kategorie Z 8 neprobíhá 23

24 MEZINÁRODNÍ MATEMATICKÁ SOUTĚŽ KLOKAN Počet řešitelů školy Nejúspěšnější řešitelé školy okres kraj Kategorie STUDENT Pavel Durčok, 6. A 1. místo 2. Jan Schneider, 6. C 3. místo 3. Lukáš Kotrbatý, 5. B 5. místo Kategorie JUNIOR Jakub Tvrdý, 4. A 1. místo 1. místo 2. Linda Kavková, 3. B 5. místo Kategorie KADET Anna Korytářová, 2. A 1. místo 2. místo 2. Cyril Novotný, 2. A 2. místo místo 3. Jan Přikryl, 1. A 5. místo MORAVSKOSLEZSKÝ MATEMATICKÝ ŠAMPIONÁT Kategorie SŠ 3 Tomáš Velecký, 5. C 2. místo INTERNETOVÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Umístění týmů (z celkového počtu 218 týmů celorepublikového kola) 50. místo tým: Barbora Šmídová, 6. C, Jan Šnajder, 6. C, Daniel Rohel, 6. B, Genčurová Lucie, 5. C, Velecký Tomáš, 5. C, Lukáš Kotrbatý, 5. B, Jiří Kochánek, 5. B 62. místo tým: Ondřej Vaněk, 4. B, Jan Pětroš, 4. B, Marek Beseda, 4. B, Kristýna Čepelová, 4. B, Barbora Genserová, 4. B, Radek Hlavatý, 4. B, Dominika Kotásková, 4. B MATEMATICKÁ SOUTĚŽ NÁBOJ 2013 Kategorie JUNIOŘI Tým: Michaela Diasová, 3. A, Ondřej Horina, 3. A, Michaela Vráželová, 4. A, Jan Pětroš, 4. B, Vojtěch Kaňa, 4. C 49. místo z 94 týmů v republice, 85. místo ze 178 v mezinárodním vyhodnocení Kategorie SENIOŘI Tým: Lukáš Kotrbatý, 5. B, Tomáš Velecký, 5. C, Lucie Genčurová, 5. C, Tomáš Bureček, 6. A, Pavel Durčok, 6. A 22. místo z 90 týmů v republice, 41. místo ze 154 v mezinárodním vyhodnocení 24

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012 Základní škola, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val. 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz Šafaříkova

Více