uzavírají tuto smlouvu I. Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uzavírají tuto smlouvu I. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 Ev. číslo: NSWD Smlouva o bezúplatném zhotovení Internetové prezentace uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, Opava IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava, č. účtu: /0800 zastoupená: prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem kontaktní osoba: Ing. Romana Košťálová, DiS., koordinátorka destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko kontaktní ová adresa: (dále v textu smlouvy jen jako Objednatel ) a Galileo Corporation s.r.o. se sídlem Březenecká 4808, Chomutov IČ: , DIČ: CZ zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: /5500 zastoupen: Dušanem Procházkou, jednatelem (dále v textu smlouvy jen jako Zhotovitel ) uzavírají tuto smlouvu I. Úvodní ustanovení 1.1. Zhotovitel je právnickou osobou podnikatelem zabývajícím se v rámci své podnikatelské činnosti výrobou a provozem internetových prezentací územních samosprávných celků, jakož poskytováním služeb s těmito internetovými prezentacemi souvisejících Internetová prezentace vytvořená Zhotovitelem na základě této smlouvy (dále v textu smlouvy jen Internetová prezentace ) je zhotovena na základě redakčního systému Zhotovitele umožňujícího celkovou redakci této Internetové prezentace Objednatelem, a to na přijatelné uživatelské úrovni bez nároku na specifické softwarové vybavení Objednatele. Provoz Internetové prezentace je možný pouze prostřednictvím serveru Zhotovitele, jenž podporuje redakční systém Zhotovitele Předmětem této smlouvy je bezúplatné zhotovení Internetové prezentace Objednatele Zhotovitelem. Zhotovení Internetové prezentace je realizováno v rámci projektu Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko s registračním číslem CZ.1.10/2.2.00/ a financováno z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko

2 II. Práva a povinnosti stran 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele za podmínek uvedených v této smlouvě dílo - Internetovou prezentaci specifikovanou v čl. III. této smlouvy Zhotovitel je povinen provést Internetovou prezentaci na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel si vyhrazuje právo provést dílo ještě před dobou sjednanou v této smlouvě Zhotovitel je vlastníkem Internetové prezentace až do okamžiku předání Internetové prezentace Objednateli Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro zhotovení Internetové prezentace dle této smlouvy. Zejména je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli bezodkladně veškeré podklady, jež mají být dle dohody Objednatele se Zhotovitelem použity při zhotovení Internetové prezentace (grafický materiál, fotografie, loga, obecní znak apod.) Zhotovitel se zavazuje umístit Internetovou prezentaci na serveru Zhotovitele, jenž podporuje redakční systém Zhotovitele, a zpřístupnit ji přes internetovou doménu určenou Zhotovitelem. V rámci dalšího provozu Internetové prezentace se Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli přístup na Internetovou prezentaci přes jinou, Objednatelem určenou internetovou doménu, k níž bude mít Objednatel užívací právo. III. Specifikace Internetové prezentace 3.1. Internetová prezentace vytvořená dle této smlouvy bude zhotovena na základě redakčního systému Zhotovitele umožňujícího celkovou redakci této Internetové prezentace Objednatelem, a to na přijatelné uživatelské úrovni bez nároku na specifické softwarové vybavení Objednatele Internetová prezentace bude obsahovat následující zákl. moduly verze Profesional: Název: Popis: Grafické zpracování Struktura stránek (Editor menu) Modul představující možnosti dynamické tvorby struktury webu Datum poslední aktualizace Modul zobrazující automaticky datum poslední aktualizace stránek Fotogalerie Modul umožňující jednotně i hromadně vkládat, pojmenovávat a organizovat fotografie. Umožňuje nastavit způsob řazení a zobrazení jednotlivých galerií individuálně Kulturní akce Modul zobrazující přehlednou formou a s pomocí filtrů přehled kulturních nebo sportovních akcí chronologicky řazených Mapa stránek Modul umožní zobrazit kompletní strukturu v podobě dynamické mapy (stromu) všech položek menu Sportovní akce Modul zobrazující přehlednou formou a s pomocí filtrů přehled kulturních nebo sportovních akcí chronologicky řazených Textový editor Základní modul umožňující psaní a formátování textů, vkládání obrázků, souborů Kontaktní formulář Modul umožňující zaslání dotazu správci stránek bez nutnosti užití vlastního ového účtu

3 Novinky Modul zobrazující informace formou výpisu s anotací a hlavní informací Předpověď počasí Modul zobrazuje aktuální stav počasí a předpověď na 2 dny dopředu pro celou ČR pomocí grafického symbolu a krátkého textového popisku Statistiky Modul umožňující zobrazovat statistiky přístupů jednotlivých návštěvníků v grafické podobě. Mezi sledovanými parametry jsou denní, měsíční i roční návštěvnost unikátních i opakujících návštěvníků, nejčastěji navštěvované sekce webu, průměrná délka návštěvy, přístupy fulltextových robotů, příchozí URL, četnost hledaných frází, četnost internetových prohlížečů Zprávy Modul zobrazující informace formou výpisu s průvodní fotografií, anotací a hlavní informací Ankety Modul umožňující administraci anketních otázek a plánování jejich zobrazení Datum a čas Modul umožňuje do stránky vložit aktuální datum a čas (do pravého či levého desénového sloupce) Fulltextové vyhledávání Modul umožňující fulltextové vyhledávání v obsahu www stránek (obsah zadávaný do WYSYWIG editoru, ne přílohy, DOC, PDF) Stromová struktura Modul umožňuje částečný výpis struktury URL link všech podmenu dané položky menu Modul umožňující vložení přímého odkazu na www adresu do menu www stránek Jazyková mutace (Eng., Deu., POL) Lokalizace www stránek, vč. všech podpůrných a navigačních prvků do anglického, německého jazyka a přidání patřičné vlajky pro danou jazykovou mutaci (Výběr Angličtina, Němčina). Nejedná se překlad obsahu, ale o systém a ovládací prvky Internetová prezentace bude obsahovat následující doplňkové moduly: Název: Externí vkládání akcí do kalendáře Popis funkce modulu, služby Modul umožňující vkládání kulturních, popř. sportovních akcí do společného kalendáře, ovšem podléhajícího redakčnímu schválení ze strany správce stránek. Panoramatická fotografie 360 Modul umožňující vkládání speciálních 360 panoramatických fotografií. Fotografie je možné prohlížet pomocí technologií FLASH, QUICK TIME a JAVA. Převod textového obsahu Vstupní školení pomocí vzdálené správy Školení pověřených pracovníků prostřednictvím

4 Registrace domény II. řádu vzdálené správy. Přeregistrace domény Jednotlivé moduly fungují na základě redakčního systému Zhotovitele. V rámci vývoje a modernizace redakčního systému Zhotovitele poskytovaného Objednateli v rámci provozu Internetové prezentace se tak tyto moduly a jejich funkcionalita mohou v čase měnit při zachování původního účelu příslušných modulů Internetová prezentace bude založena na Zhotovitelem vypracovaném grafickém návrhu. Grafický návrh Internetové prezentace bude Zhotovitelem vypracován na základě konzultace a pokynů Objednatele. Grafický návrh musí bezpodmínečně obsahovat logo TO OS, logo ROP Moravskoslezsko a případná loga partnerů, která dodá objednatel zhotoviteli. Zhotovitel je povinen řídit se Metodickým pokynem Pravidla pro publicitu ROP NUTS II Moravskoslezsko Zhotovitel poskytne bezplatně Objednateli pouze jeden grafický návrh Zhotovitele. V případě vypracování dalších grafických návrhů nebo významnějších úprav již zhotoveného grafického návrhu Zhotovitelem na základě žádosti Objednatele je Zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat tyto další grafické návrhy nebo úpravy grafického návrhu s přihlédnutím k náročnosti těchto úkonů dle aktuálního ceníku Zhotovitele, nedohodne-li se Zhotovitel s Objednatelem jinak. IV. Provoz Internetové prezentace 4.1. Internetová prezentace není v okamžiku jejího řádného zhotovení funkční, k jejímu provozu je zapotřebí zprovoznění na serveru Zhotovitele, jenž podporuje redakční systém Zhotovitele. Zdrojový kód redakčního systému Zhotovitele podléhá ochraně dle příslušných ustanovení autorského zákona a představuje obchodní tajemství Zhotovitele. Zhotovitel není povinen poskytnout tento zdrojový kód ani jinou součinnost Objednateli ani třetím subjektům za účelem zprovoznění Internetové prezentace na jiném serveru nežli serveru Zhotovitele Předmětem této smlouvy je výlučně zhotovení Internetové prezentace, nikoliv zajištění provozu této Internetové prezentace. Provoz Internetové prezentace bude zajištěn na základě zvláštní smlouvy o provozu Internetové prezentace a poskytování dalších webhostingových služeb, uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem. V. Doba plnění, předání Internetové prezentace 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé etapy výroby Internetové prezentace v následujících lhůtách: lhůta pro zpracování grafického návrhu Internetové prezentace: do 6 týdnů od dodání veškerých podkladů a pokynů potřebných pro zhotovení Internetové prezentace Objednatelem Zhotoviteli. V případě změn či úprav grafického návrhu na základě dohody Zhotovitele s Objednatelem se lhůta pro dokončení grafického návrhu přiměřeně prodlužuje, lhůta pro dokončení a předání Internetové prezentace: do 6 týdnů od schválení grafického návrhu Internetové prezentace Objednatelem nebo jím pověřeným subjektem. V případě změn či úprav Internetové prezentace na základě dohody Zhotovitele s Objednatelem se lhůta pro dokončení a předání Internetové prezentace přiměřeně prodlužuje Předání Internetové prezentace Objednateli proběhne prostřednictvím internetu tak, že Zhotovitel dokončenou Internetovou prezentaci zprovozní na serveru Zhotovitele, jenž podporuje redakční systém Zhotovitele, a zpřístupní ji přes internetovou doménu určenou Zhotovitelem. Následně Zhotovitel Objednatele prostřednictvím u vyrozumí o zprovoznění Internetové prezentace, předá Objednateli přístupové kódy

5 k Internetové prezentaci a zašle Objednateli uživatelskou příručku pro obsluhu Internetové prezentace a redakčního systému Zhotovitele (příručka bude zaslána dle volby Zhotovitele buď v elektronické podobě em nebo v písemné podobě poštou). Za řádné předání Internetové prezentace Objednateli strany této smlouvy považují okamžik, kdy bude Objednateli Zhotovitelem na ovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na jinou, Objednatelem písemně sdělenou ovou adresu, zasláno vyrozumění o zprovoznění Internetové prezentace na serveru Zhotovitele spolu s přístupovými kódy k Internetové prezentaci Po předání Internetové prezentace Objednateli se Zhotovitel zavazuje provést zaškolení zvoleného zástupce Objednavatele s obsluhou Internetové prezentace a redakčního systému Zhotovitele. Zaškolení proběhne prostřednictvím telefonického spojení s využitím tzv. vzdálené správy, nedohodnou-li se strany této smlouvy jinak. Vzdálenou správou se rozumí ovládání počítače Objednatele na dálku přes internet přímo příslušným zaměstnancem Zhotovitele prostřednictvím k tomu určeného softwaru. Přístup do počítače Objednatele je při vzdálené správě možný vždy pouze se souhlasem Objednatele, Objednatel má po celou dobu probíhajícího spojení možnost sledovat veškerou činnost připojeného zaměstnance Zhotovitele. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro realizaci zaškolení dle této smlouvy. Zaškolení zástupce Objednatele je službou zahrnutou v celkové ceně za zhotovení Internetové prezentace Proběhlé předání Internetové prezentace Objednateli a zaškolení dle čl této smlouvy je Objednatel povinen Zhotoviteli potvrdit do 14 dnů od zaškolení předávacím protokolem, jehož součástí bude i potvrzení, že Objednatel byl seznámen s obsluhou Internetové prezentace a redakčního systému Zhotovitele V případě, že Objednatel Zhotoviteli do 14 dnů od proběhlého zaškolení nepředá podepsaný předávací protokol dle čl této smlouvy, má se mezi stranami této smlouvy za to, že Internetová prezentace byla Objednateli předána bez vad. Objednatel vůči Zhotoviteli nemůže uplatňovat práva z vad díla, které nebudou Zhotoviteli oznámeny formou záznamu v předávacím protokolu ve lhůtě 14 dnů od proběhlého zaškolení. VI. Bezúplatnost 6.1. Smluvní strany tímto potvrzují, že Internetová prezentace je ze strany Zhotovitele Objednateli poskytována bezúplatně. VII. Závěrečná ustanovení 7.1.Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel V případě, že se některá ze smluvních stran dostane do prodlení s plněním svých povinností vyplývajících z této smlouvy, a toto své prodlení neodstraní ani v přiměřené lhůtě po písemné výzvě druhé strany, má druhá smluvní strana právo od této smlouvy odstoupit Právní vztahy účastníků výslovně neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu. Spory vyplývající z této smlouvy budou s konečnou platností rozhodovat soudy ČR, přičemž místně příslušným sjednávají strany této smlouvy soud, v jehož obvodu má sídlo Zhotovitel Změny a doplňky této smlouvy je možné činit po dohodě smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Opavy

6 (www.opava-city.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Statutární město Opava má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené Tato smlouva byla schválena radou Statutárního města Opavy dne č.usnesení 3339/91 RM 14 bod 21/91. V Chomutově dne: V Opavě dne: Za Zhotovitele: Za Objednatele: Dušan Procházka v.r. Bc. Martin Víteček v.r. jednatel primátor

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti VIZUS.CZ s.r.o. se sídlem Praha 5, Nušlova 2515/4, PSČ 158 00, IČ: 27155315, zapsané v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C., vložce 100486

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CYBER-ENGLISH s.r.o. www.cyber-english.cz www.cyber-english.com www.cyberstudy.cz www.cyberstudy.eu 1. ÚVOD Všeobecné obchodní podmínky, které tvoří tento dokument, upravují

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o platebních službách

Smlouva o platebních službách Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky www.realista.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky serveru www.realista.cz (dále jen Obchodní podmínky ) upravují některé právní vztahy mezi společností Realista Czech Republic,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

O 338 vedená u Krajského soudu v Brně

O 338 vedená u Krajského soudu v Brně Příloha č. 3 návrh smlouvy SMLOUVA O DÍLO č. CCRVM/0xx/2012 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona 513/1991 Sb. - obchodní zákoník 1. Smluvní strany Objednatel: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy,

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s.

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obsah I. Definice základních pojmů:... 1 II. Obecná ustanovení... 3 III. Registrace Firmy... 4 IV. Aktivace Účtu Firmy... 5 V. Ochrana práv a oprávněných zájmu Provozovatele

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení (Úvodní prohlášení)

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení (Úvodní prohlášení) 1 Všeobecná ustanovení (Úvodní prohlášení) OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami společnosti SLUTO s.r.o., IČ: 25595318, sídlem Týnská 21, Praha (dále jen Poskytovatel). Tvoří

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODNÍ PARTNERY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODNÍ PARTNERY Stránka 1 z 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBCHODNÍ PARTNERY I. ÚDAJE POSKYTOVATELE Společnost: Se sídlem:,, IČ: 29254191, DIČ: CZ 29254191 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne 28. 11. 2011. mezi JABLOCOM S.R.O

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne 28. 11. 2011. mezi JABLOCOM S.R.O SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ ze dne 28. 11. 2011 mezi JABLOCOM S.R.O a UŽIVATELEM SLUŽBY JABLOTOOL WEB / SOFTWARU OBSAH: 1. DEFINICE POJMŮ... 2 2. PŘEDMĚT SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ... 6 3. SLUŽBA, LICENCE K SOFTWARU... 6

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více