Organizační opatření k závěrečným zkouškám pro školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační opatření k závěrečným zkouškám pro školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Organizační opatření k závěrečným zkouškám pro školní rok 2014/2015 v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem Závěrečná zkouška se řídí a organizuje v souladu 72 až 76 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatořích absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů. Na základě znění 74 odst. 3 novely školského zákona se budou konat všechny zkoušky dle jednotných zadání. TERMINÁŘ klasifikační konference: vydávání vysvědčení: písemná část zkoušky: praktická část zkoušky: oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky: 8. a období, kdy se žáci neúčastní vyučování: (SMZ 3., MDT 3.) (EL 3.) ústní část zkoušky: TŘÍDY KONAJÍCÍ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU SMZ 3. MDT 3. EL 3. Strojní mechanik a Zámečník důlní provozy Mechanik digitální techniky Elektromechanik pro slaboproudá zařízení, Elektromechanik pro silnoproudá zařízení 1

2 PÍSEMNÁ ZKOUŠKA Zkouška se koná v pondělí 1. června 2015 od 8.00 hod. Rozdělení učeben a pedagogického dozoru obor vzdělávání učebna pedagogický dozor Strojní mechanik 5 Mgr. Blahuta, Ing. Mičíková Elektromechanik pro slaboproudá zařízení Mechanik digitální techniky 8 Ing. Daňhel, Mgr. Dziergas Elektromechanik pro slaboproudá zařízení SPUO 1 L3 Mgr. Milerski, Mgr. Kudela Elektromechanik pro silnoproudá zařízení 6 Ing. Navrátilová, Ing. Pauček Mechanik digitální techniky 9 Ing. Bouchala, Ing. Chmiel (Ing. Richter) Pro písemnou zkoušku stanoví ředitel školy 3 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut. Žáci s SPU mohou mít čas prodloužen až o 25 %. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Praktické zkoušky se budou konat ve dnech června 2015 dle rozpisu ZŘ PV. Počet témat stanoví ředitel. Pokud ředitel školy stanoví více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktická zkouška trvá nejdéle 3 dny, v jednom dni nejvýše 7 hodin. Za jednu hodinu se považuje doba 60 minut. Praktické zkoušky budou probíhat v dílnách SŠ vždy od 7.00 hod. Kromě příslušného učitele odborného výcviku se jich zúčastní také místopředsedové jednotlivých komisí a třídní učitelé. ÚSTNÍ ZKOUŠKA Ústní zkoušky se uskuteční ve dnech Pro ústní zkoušku ředitel školy stanoví 25 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut. Je-li součástí tématu grafické nebo písemné řešení, může předseda zkušební komise prodloužit dobu přípravy až o 15 minut. Třída / obor datum zkoušky zkušební místnost přípravná místnost MDT a EL 3./ obor ESL EL 3./ obor ESI SMZ

3 ČASOVÝ ROZPIS MDT zahájení v 8.00 hod. na učebně č. 13 MDT pokračování v 8.00 hod. na učebně č. 13 EL 3. - obor ESL zahájení v hod. na učebně č. 14 EL 3. - obor ESI zahájení v 8.00 hod. na učebně č. 14 SMZ zahájení v 8.00 hod. na učebně č. 13 Časový rozpis může být ještě upraven po klasifikační konferenci, pokud dojde k výraznější změně počtu žáků v daném oboru, kteří budou zkoušku konat. Vydávání výučních listů, vysvědčení o závěrečné zkoušce a Europassů: MDT 3. EL 3. SMZ 3. ZKUŠEBNÍ KOMISE po ukončení ústních zkoušek po ukončení ústních zkoušek ESI po ukončení ústních zkoušek Na základě ustanovení 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), byli jmenováni krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem školství, mládeže a sportu, předsedové zkušebních komisí a na základě 3 odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatořích absolutoriem, byli jmenováni ředitelem školy místopředsedové a další členové zkušebních komisí takto: Zkušební komise č. 1 Třída SMZ 3., obor Strojní mechanik předseda: Milan Jursa (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace) místopředseda: Roman Bystroň třídní učitel: Mgr. Ladislav Blahuta učitel OP: Mgr. Ladislav Blahuta učitel SP: Ing. Gabriela Dembowská učitel OV: Jiří Vlach odborník z praxe: Václav Rejl (fa Ladislav PECA) Zkušební komise č. 2 Třída SMZ 3., obor Zámečník důlní provozy předseda: Milan Jursa (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace) místopředseda: Roman Bystroň třídní učitel: Mgr. Ladislav Blahuta učitel OP: Mgr. Ladislav Blahuta učitel SP: Ing. Gabriela Dembowská učitel OV: Jiří Vlach odborník z praxe: Václav Rejl (fa Ladislav PECA) 3

4 Zkušební komise č. 3 Třída EL 3., obor Elektromechanik pro silnoproudá zařízení předseda: Mgr. Jaroslav Žigo (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, Pionýrů 2069, příspěvková organizace) místopředseda: Josef Bardoň třídní učitel: Ing. Ivana Papugová učitel OP: Ing. Eva Navrátilová učitel SP: Ing. Ivana Papugová učitel OV: Petr Jurčík odborník z praxe: Jiří Šoral (fa PROOF security s.r.o.) Zkušební komise č. 4 Třída EL 3., obor Elektromechanik pro slaboproudá zařízení předseda: Aleš Zdrálek (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, Pionýrů 2069, příspěvková organizace) místopředseda: Josef Bardoň třídní učitel: Ing. Ivana Papugová učitel OP: Ing. Tomáš Daňhel učitel SP: Ing. Ivana Papugová učitelé OV: Petr Jurčík odborník z praxe: Karel Mučka (fa ZAM SERVIS s.r.o.) Zkušební komise č. 5 Třída MDT 3., obor Mechanik digitální techniky předseda: Aleš Zdrálek (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, Pionýrů 2069, příspěvková organizace) místopředseda: Josef Bardoň třídní učitel: Ing. Petr Bouchala učitel OP: Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. učitel SP: Ing. Ivana Papugová učitelé OV: Ivo Malíř, Jiří Byrtus odborník z praxe: Karel Mučka (fa ZAM SERVIS s.r.o.) ZABEZPEČENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚKOLŮ - výsledky žáků za II. pololetí budou odevzdány třídním učitelům do klasifikační konference se uskuteční výuka bude probíhat do , kdy bude žákům vydáno vysvědčení Třídní učitel - zabezpečí přípravu zkušební místnosti, - připraví a vyplní kontrolní listy, - připraví a vyplní protokol o závěrečné zkoušce, - vypíše vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy. 4

5 Učitel odborných předmětů - vybere nejméně 3 témata z jednotného zadání písemné zkoušky, - vybere soubor 25 otázek z jednotného zadání ústní zkoušky, - opraví písemné práce. Učitel odborného výcviku - vybere 1 až 3 témata z jednotného zadání praktické zkoušky, - do připraví rozpis konání praktické zkoušky pro jednotlivé žáky, - zajistí pracoviště a materiální zabezpečení praktické zkoušky, - po ukončení praktické zkoušky odevzdá veškeré podklady o praktické zkoušce třídnímu učiteli. Po ukončení praktických zkoušek se sejdou jednotlivé zkušební komise k projednání hodnocení písemné a praktické zkoušky. Jednání se zúčastní: místopředseda, třídní učitel, učitel OP a učitelé OV. O výsledné známce jednotlivých částí závěrečné zkoušky rozhoduje celá zkušební komise. Úkoly: - místopředseda příslušné zkušební komise svolává členy komise, vede jednání a vyhotoví zápis z jednání, který bude součástí dokumentace ZZ, - místopředseda zajistí předání výsledků písemné a praktické zkoušky k uveřejnění na webovou stránku školy, - jednotliví učitelé OP a OV seznámí žáky s termínem oznámení výsledků písemné a praktické části zkoušky. Seznámení žáků s výsledky písemné a praktické části závěrečné zkoušky bude provedeno prostřednictvím webové stránky školy v pondělí 8. a úterý 9. června 2015 vždy od hod. RŮZNÉ - zahájení ústní části ZZ se zúčastní všichni žáci daného oboru, - k písemné a ústní části zkoušky se žáci dostaví ve společenském oděvu, k praktické části v pracovním oděvu a obuvi, - u písemné zkoušky zajistí zadávající dostatečný počet lavic v učebně tak, aby každý žák seděl sám, u žáků třídy MDT 3. zajistí rozdělení žáků do jednotlivých učeben třídní učitel, - při jednotlivých zkouškách mohou žáci používat jen materiály a pomůcky, které jsou povoleny v písemném zadání zkoušky, - žáci s SPU budou mít navýšen čas o 25 %, - závěrečná zkouška je veřejná s výjimkou písemné části zkoušek a jednání zkušební komise o hodnocení žáka, - absolventi, kteří splní příslušná kritéria, získají Osvědčení Hospodářské komory ČR, - termíny opravných zkoušek a zkoušek konaných v náhradním termínu jsou: září 2015, prosinec 2015 a červen 2016; přesné termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, - uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní 5

6 zkoušku konat; oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Zpracovali: Ing. Rudolf Toman, Mgr. Simona Sudacká V Havířově 12. března 2015 Ing. Vladislav Walach ředitel 6

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vydal: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vyhlášení pokusného ověřování podle 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů EVANGELICKÁ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Školní řád Evangelická akademie nabízí ve své vyšší odborné škole sociálně právní vzdělání a výchovu budoucím sociálním pracovníkům. Své vzdělávací

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 370. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více