UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc 2014

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Dějiny školství ve Frýdku- Místku vypracovala samostatně po konzultacích s vedoucím práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. V Olomouci dne Podpis

3 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat vedoucímu práce PhDr. Pavlu Kopečkovi, Ph.D. za jeho vstřícné jednání, konzultace, odborné vedení a pomoc při sepsání mé diplomové práce. Současně děkuji pracovníkům SOkA Frýdek-Místek a kronikářce města paní Anně Novákové za pomoc při získávání informací ohledně historie města a školství. V neposlední řadě patří velké poděkování mé rodině a přátelům za jejich podporu po celou dobu studia.

4 OBSAH ÚVOD... 6 TEORETICKÁ ČÁST Stručná geografická charakteristika města Frýdku-Místku Založení, vznik a rozvoj města Frýdku Založení, vznik a rozvoj města Místku Sloučení měst Frýdku a Místku První počátky frýdeckého školství Farní škola Industriální škola pro dívky Vývoj školství ve Frýdku od 2. poloviny 19. století do vzniku ČSR Židovská škola Německé gymnázium Německá učňovská škola Obecná škola Ústřední matice školské Školství ve Frýdku od vzniku ČSR až do roku Smíšená obecná škola německá Německá smíšená měšťanská (hlavní) škola Počátky místeckého školství Vývoj školství v Místku od druhé poloviny 19. století do vzniku ČSR Zemědělská škola Průmyslová škola pokračovací České gymnázium Období 1. světové války Období po roce Období po mnichovském diktátu Místecké školství od vzniku ČSR až do roku Vývoj školství ve Frýdku-Místku po roce 1943 do současnosti Základní školy Střední školy Soukromé školy Rodáci a významné osobnosti města Frýdku-Místku Literární tvorba... 73

5 9.2 Výtvarná tvorba Hudební tvorba PRAKTICKÁ ČÁST Projektová výuka Návrh projektu Realizace projektu Hodnocení projektu ZÁVĚR SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY ANOTACE

6 ÚVOD Téma diplomové práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku jsem si vybrala z osobních důvodů. V tomto městě žiji celý život a navštěvovala jsem zde základní školu, která paradoxně díky modernizaci města a pozdějšímu úbytku žáků byla zrušena. Vzhledem k této skutečnosti, osobním zkušenostem a snad budoucí profesi pedagoga mě velmi lákalo se dějinami školství našeho města blíže zabývat. Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zmapovat a zdokumentovat vývoj školství v kontextu dějin města Frýdku-Místku. Pokusila jsem se nastínit a popsat jednotlivá období a historicky významné události, které ovlivňovaly budování škol a vzdělávání žáků. V současné době není sepsána žádná podrobnější studie, která by se zabývala vzděláváním na základních a středních školách v tomto městě od 60. let 20. století. Bylo tedy mým záměrem vytvořit a zpracovat ucelenější přehled, který by seznámil širokou veřejnost a mladší generace s novodobějším vývojem školství ve Frýdku-Místku. Frýdek-Místek je město pod Beskydami nacházející se v Moravskoslezském kraji. Leží na středním toku řeky Ostravice v místě, kde se do ní vlévá řeka Morávka. Dvojměstí nemá dlouhou historii, vzniklo až v roce 1943 spojením dvou samostatných sídel moravského Místku a slezského Frýdku. Psát o historii školství tohoto města není věcí jednoduchou, protože z dob nejstarších nenajdeme téměř žádné prameny. Mnoho dokladů o školách ve Frýdku zničil požár v roce 1688, díky němuž město lehlo téměř celé popelem. Podruhé město vyhořelo v roce 1848 a zničeny byly další dokumenty. Z tohoto důvodu jsou dnes mnohé listinné doklady těžko dostupné. Přesto jsem se pokusila popsat historii školství ve Frýdku-Místku podle dokladů a literatury, které bylo možné opatřit. K sepsání teoretické části jsem využívala archivní prameny, které jsem dostala k dispozici ve Státním okresním archívu ve Frýdku-Místku. Nejdůležitějším zdrojem informací týkající se historie škol se stal svazek od Dominika Drobiše Přehled vývoje školství okresu Frýdek-Místek a inventáře k jednotlivým školám. Dále jsem využila dostupné almanachy jednotlivých škol, kroniku města Frýdku-Místku, literární a internetové zdroje. Největším přínosem pro mou práci se stala kniha 700 let Frýdku- Místku, která popisuje celkovou charakteristiku města do roku Cenné informace jsem získala také prostřednictvím dialogu s pamětníky a kronikářkou města. 6

7 Teoretickou část tvoří devět kapitol. První seznamuje čtenáře s charakteristikou a dějinami města Frýdku-Místku. Následující kapitoly chronologicky uvádějí vývoj školství od vzniku prvních farních škol ve Frýdku a Místku až po novodobé modernější školy ve sloučeném městě Frýdek-Místek. Devátá kapitola je věnována významným literárním, výtvarným a hudebním osobnostem spojené s tímto městem a krajem. Učivo naše škola, obec, region a kraj je začleněno do rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a tudíž je nedílnou součástí mé práce i praktická část. V rámci této desáté kapitoly jsem vytvořila návrh projektové výuky s názvem Školy a město Frýdek-Místek v proměnách času, jehož cílem je ukázat možný způsob využití teoretických poznatků diplomové práce v pedagogické praxi. Výuka probíhá ve třídě, muzeu a v terénu. K těmto vyučovacím hodinám jsem navrhla pracovní listy. Projekt je určen pro žáky základních škol, kteří se seznámí s historií a proměnou nejen samotného města, ale i školních budov. Jeho úkolem je také vzbudit zájem o město a vnést školskou tradici a historii jednotlivých škol převážně do výuky v předmětu Výchova k občanství, ale i např. do Dějepisu. Mým záměrem bylo také ukázat možnost propojení a využití nabídky vzdělávacích programů a spolupráci s Muzeem Beskyd ve Frýdku- Místku.. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 1 Stručná geografická charakteristika města Frýdku-Místku Město Frýdek-Místek leží v podhůří Beskyd na středním toku řeky Ostravice v místě, kde se do ní z pravé strany vlévá její nejmocnější přítok Morávka a úzké údolí se na levém břehu značně rozšiřuje. Ostravice, která odděluje obě dříve samostatná města, byla až do sloučení Moravy se Slezskem 1. prosince 1928 zemskou hranicí. Z hlediska dopravy má město velmi výhodnou polohu a tvoří tak důležitý dopravní uzel. Leží na mezinárodní silniční trase Vídeň-Brno-Krakov. Tato silnice byla postavena ze strategických důvodů po získání Haliče Rakouskem v letech a spojovala Olomouc přes Hranice, Nový Jičín, Příbor, Místek a Frýdek s Těšínem a Krakovem. Další důležitý silniční směr, který nesmíme vynechat, je Ostrava a Slovenská republika. Městem prochází železniční dráha ostravsko-frýdlantská vybudovaná v letech Od ní z frýdecko-místeckého nádraží odbočuje trať směřující do Českého Těšína. 1 Letiště Leoše Janáčka v Ostravě je veřejné mezinárodní letiště a leží přibližně 20 km od města. Město se za posledních 100 let výrazně rozrostlo. Zatímco v roce 1850 měl Frýdek 3619 a Místek 3163 obyvatel, v roce 1960 bydlelo ve Frýdku-Místku již obyvatel. K největšímu růstu počtu obyvatel došlo v posledních dvaceti letech. Při sčítání v roce 1980 mělo město již obyvatel. Integrací s přilehlými obcemi byl v průběhu 70. a 80. let vytvořen územní celek s dlouholetou perspektivou dalšího rozvoje. Stal se významným průmyslovým centrem s převahou průmyslu textilního (dříve bavlnářské závody Slezan) a hutnictví (dříve Válcovny plechu, dnes ArcelorMittal). Významným vědeckým centrem je Výzkumný ústav hutnictví železa v sousední Dobré. Velké tradice má průmysl dřevařský a papírenský (celulózka Biocel Paskov). V blízkosti města se rozvíjela těžba uhlí (doly Paskov a Staříč). 2 Město plní i důležité úlohy v zemědělství, lesním a vodním hospodářství. Významnou vodohospodářskou stavbou na katastru města je přehrada Olešná. Kromě svého hlavního úkolu, zásobovat vodou místní průmyslové podniky, plní i důležitou roli rekreační. Nedílnou součást města tvoří také kulturní, sociální a zdravotnická zařízení. 1 Frýdek-Místek. Frýdek-Místek: Okresní vlastivědné muzeum, 1983, s Tamtéž, s

9 Město Frýdek-Místek se na základě zákona č. 234/2006 Sb. stalo s účinností od 1. července 2006 statutárním městem a zařadilo se tak mezi skupinu ostatních statutárních měst Moravskoslezského kraje (Havířov, Ostrava, Karviná, Opava). Ke dni 1. ledna 2013 žije ve městě obyvatel a celková rozloha činí cca 5 161ha. 3 Statutární město Frýdek-Místek je zřizovatelem 27 příspěvkových organizací. Jsou to zařízení na úseku školství, zařízení kulturní a sociální: 12 základních škol (součástí šesti základních škol jsou mateřské školy), 6 samostatných mateřských škol, Středisko volného času Klíč, Základní umělecká škola, Národní dům, Městská knihovna, Beskydské informační centrum, Domov pro seniory, Penzion pro seniory, Pečovatelská služba, Žirafa - integrované centrum Frýdek-Místek. Moravskoslezský kraj je na území města zřizovatelem středních škol a Muzea Beskyd. Najdeme tady i několik soukromých škol a církevní Základní uměleckou školu duchovní hudby Založení, vznik a rozvoj města Frýdku Z nedostatku písemných zpráv i hmotných památek jsou počátky města Frýdku zahaleny tajemstvím. Datum založení města bohužel přesně neznáme. Velký vliv na vznik města měla obchodní cesta vedoucí z Hranic k Těšínu. První zprávy o existenci Frýdku pocházejí z konce 14. a počátku 15. století. Předchůdcem Frýdku byla pravděpodobně ves Jamnice, ležící snad v místech dnešního Starého Města. Lze předpokládat, že Frýdek sám byl založen těšínskými knížaty asi v letech O něco dříve pravděpodobně vznikl frýdecký hrad, na jehož místě stojí dnes frýdecký zámek. 5 V průběhu 15. století se stal Frýdek centrem panství s udělením důležitých práv (právo soudní, odúmrť a právo mílové), v roce 1423 také centrem hospodářského života. Finanční tíseň donutila těšínská knížata už v roce 1434 Frýdek i s okolními vesnicemi dát do zástavy. Časté střídání feudálních pánů vedlo k hospodářskému 3 Statistické informace. In: Statutární město Frýdek-Místek [online] [cit ]. Dostupné z: 4 Školy a školská zařízení. In: Statutární město Frýdek-Místek [online] [cit ]. Dostupné z: 5 POLÁŠEK, Jaromír. Zámek ve Frýdku-Místku. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd, 2000, s

10 úpadku celého kraje. Ze zástavy byl Frýdek vyplacen až v roce 1492 a jménem knížete zde vládl úředník, jemuž podléhal rychtář, purkmistr a městská rada. 6 Řemeslná výroba ve městě byla záležitostí cechů. K nejstarším frýdeckým cechům patřily soukenický, krejčovský a ševcovský, o nichž se dochovaly zprávy už ze 16. století. V jeho průběhu byl Frýdek spolu s okolními vesnicemi tvořícími frýdecké panství opět dáván do zástavy, až v roce 1573 prodala těšínská knížata město i s panstvím bratřím z Lohova, kteří v té době vlastnili i Místecko, ležící na druhé straně Ostravice. Obě panství koupil v roce 1580 olomoucký biskup Stanislav Pavlovský. Ten však v roce 1584 Frýdecko opět prodal, tentokrát Bartoloměji Bruntálskému z Vrbna. 7 Frýdek měl v té době i s předměstím 163 domů (z toho 84 šenkovních domů) a asi 1100 obyvatel. Hlavním zdrojem obživy frýdeckých měšťanů bylo řemeslo a obchod, hlavně soukenictví (63 soukenických mistrů). Kromě toho se ve městě nacházelo 16 ševcovských mistrů, 8 řeznických, 8 kovářů, 4 hrnčíři a další. Uvnitř rozrůstající se cechovní organizace rychle vznikala majetková třídní diferenciace. Zvláště ostré rozpory se projevovaly mezi mistry na jedné a tovaryši na druhé straně. 8 V letech 1607 a 1624 postihl Frýdek mor. Při obsazení a vyrabování města vojáky generála Mansfelda v roce 1626 bylo zabito 80 osob. Roku 1636 prodali Bruntálští z Vrbna Frýdek i s panstvím Jiřímu, hraběti z Oppersdorfu. Město trpělo i nadále válečnými událostmi, zejména od roku 1642, kdy na Moravě operovala vojska pod velením švédského generála Torstensona. Postupný úpadek městského hospodářství dovršila morová rána v roce Městu neprospěly ani protireformační snahy započaté už Jiřím z Lohova a stupňované za jeho nástupců. 9 S ukončením třicetileté války došlo k pozvolnému hospodářskému vzestupu. Po odstranění nejtěžších důsledků války dopadlo na Frýdek jedno z největších nebezpečí středověkých měst požár. Dne 12. dubna 1688 vyhořelo téměř celé vnitřní město spolu s předměstím, zámkem, farou, školou a farním kostelem. Značná část obyvatelstva zůstala bez přístřeší, mnoho lidí přišlo o život. Sotva se měšťané 6 JUŘÁK, Petr. Frýdek-Místek. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd, 2002, s POLÁŠEK, Jaromír. Zámek ve Frýdku-Místku. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd, 2000, s Urbář panství frýdecko-místeckého z r Opava: Slezský studijní ústav, 1953, s POLÁŠEK, Jaromír. Zámek ve Frýdku-Místku. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd, 2000, s

11 vzpamatovali, vypukl v roce 1702 nový požár, který zničil nebo těžce poškodil radnici, faru a část města. 10 V té době vládli již ve Frýdku jeho noví majitelé, hraběcí rodina Pražmů, na kterou panství přešlo v roce V jejich rukou zůstalo téměř sto let. S lidovým odbojem proti Pražmům je spjato jméno zbojníka Ondráše z Janovic, kterého podle tradice nějakou dobu na frýdeckém zámku věznili. V roce 1797 přešlo panství do majetku Habsburků. Poslední z nich byl germanizátor arcivévoda Bedřich (z Bezručových básní známý markýz Gero ). Na počátku 19. století měl Frýdek s horním i dolním předměstím 458 domů a obyvatel. K zámecké jurisdikci patřily panský dvůr, papírna, pivovar a 75 domů na předměstí s 530 obyvateli. Před koncem poloviny 19. století měl Frýdek 512 domů a 925 bytových stran, z nichž 151 se zabývalo zemědělstvím, 222 řemesly a 545 obojím. Svobodných měšťanských hospodářství stálo ve městě 421. Žilo zde obyvatel. 11 Většina domů byla vystavěna z tvrdého materiálu, ojediněle zůstaly dřevěné domy na Hluboké a Blatné ulici a v okolí Mariánského kostela, střechy se pokrývaly převážně štípaným dřevěným šindelem. K nejvýraznější proměně města došlo po katastrofálním požáru 11. dubna 1848, kdy se oheň rozšířil z čp. 106 po celém městě. Celkem shořelo 114 domů, v dolním předměstí shořelo 19, na horním 41 a zbytek shořel ve vnitřním městě. Požár zničil nejvýstavnější budovy včetně farního kostela, fary a radnice. V té době mělo město dva hostince, další hostinec stál na předměstí. Byly zde dva pivovary, vrchnostenský dvůr a palírna lihu, dvě cihelny, soukenická valcha, prvních pět mechanických tkalcoven. 12 Šedesátá léta 19. století jsou ve Frýdku charakterizována zakládáním českých spolků. Prvním z nich byl Český čtenářský spolek založený v roce 1863 a krátce nato v roce 1864 pro rusofilské tendence rozpuštěný. Po roce 1884, kdy se frýdecká radnice dostala do německých rukou, došlo k pokusům znovu vnést český jazyk do jednání německého zastupitelstva. Boj o prosazování práv české většiny proti německé menšině, která se nestyděla využívat v národnostních sporech své hospodářské moci, 10 KOTÁSEK, Jiří. Nejstarší dějiny Frýdku. Frýdek-Místek: Matice slezská, 2008, s POLÁŠEK, Jaromír. Historie města Frýdku-Místku: tentokrát o moravském Místku. Region Frýdecko- Místecko , roč. 4, č. 3, s Tamtéž, s

12 Konec 19. a počátek 20. století proběhl ve Frýdku ve znamení vzniku a rozvoje trval až do konečného vyřešení problému vytvořením Československé republiky v roce dělnického hnutí. Silný vliv na situaci v místních závodech měly dělnické organizace vznikající ve velkých průmyslových podnicích. A zejména na dolech ostravskokarvinského revíru, kde pracovalo množství dělníků z města i blízkého okolí a odkud se přenášely pokrokové myšlenky. K přímému rozvoji dělnických organizací došlo ve zdejších závodech poměrně velmi pozdě. Konec 1. světové války se projevil ve Frýdku především ostrým konfliktem mezi starým německým vedením města a Národním výborem ustaveným z českých zástupců 31. října Odstoupení německé správy si musel vynutit až český dobrovolnický oddíl z Těšína. Největší vliv na místní politiku získala sociálně demokratická strana. Vznik samostatné organizace marxistické levice znamenal významný pokrok v organizování dělnické třídy na Frýdecku a vytvářel větší možnosti šíření nejpokrokovějších myšlenek ve frýdeckých závodech. V letech zasáhla těžce, nejen ve světě, ale i ve Frýdku velká hospodářská krize. V Karlově huti proběhly dvě stávky. Ta, která proběhla v roce 1930, byla jednou z mála vítězných stávek v období průmyslové krize. Léta krize byla poznamenána několik let trvajícím bojem dělníků v textilních továrnách ve Frýdku a Místku. Organizovali se stávky, demonstrace, hladové pochody nezaměstnaných. Všechny tyto akce bezohledně pronásledovaly všechny složky státního aparátu, dělnické demonstrace rozháněli policisté. Prudké politické boje částečně ustaly teprve po ústupu hlavní krizové vlny a pod dojmem přímého ohrožení republiky ze strany nacistického Německa. 14 Mnichovskou kapitulací začíná nová etapa v historii města. Hned po Mnichovu se do Frýdku nastěhovalo 800 uprchlíků z Novojičínska, Opavska, Bílovecka a Těšínska. Dne 14. března 1939 mezi 20. a 21. hodinou byl Frýdek obsazen německými vojáky. Vzápětí došlo k zatýkání komunistů a předních politických i společenských činitelů města Frýdek-Místek. Frýdek-Místek: Okresní vlastivědné muzeum, 1983, s Tamtéž, s Magistrát města Frýdku-Místku, Kronika magistrátního města Frýdku, , s

13 1.2 Založení, vznik a rozvoj města Místku Zakládací listina města Místku nebyla nalezena a pravděpodobně se ani nezachovala. První autentická zpráva o existenci Místku se nám objevuje až v testamentu olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburgu, datovaném dne 29. listopadu Listinou je potvrzena existence již dříve vysazené trhové osady Friedeberku se 40 franckými lány pozemků (přibližně 200 ha). Tržní osada byla založena v místech, kde pravděpodobně stará obchodní cesta ústila do nivy Ostravice. V přímém držení olomouckých biskupů nezůstal Místek dlouho. Již v roce 1288 byl spolu s několika jinými vesnicemi udělen lénem bratřím Dětřichovi, Jindřichovi a Erkembertovi z rodu Stangů, kteří později kolonizovali území mezi Místkem a Frýdlantem. Vytvořil se tak základ pozdějšího tzv. frýdlantsko-místeckého léna. Potomci Stangů drželi toto léno až do 60. let 14. století. 17 V domácích válkách v letech byl pravděpodobně Místek (Friedeberg) zničen, zanikl a založilo se městečko pod názvem Newenstetil (Nové Městko nebo Místko). První zpráva, která uvádí nový název města, pochází z roku Název Friedeberg se však pro Místek objevuje rovněž v 16. století. Místek měl na počátku 15. století 42 domů a byl tedy přibližně o polovinu menší než Frýdek. 18 Konečně z roku 1505 pochází název Miesteczké zbožie. V roce 1522 byla dána listina biskupa Stanislava I. městečku Místku, jinak Frydburku. Později se název městečka ustálil na Miestko, Mistko a naposledy Místek. 19 V letech se městečko s celým panstvím přičlenilo ke knížectví těšínskému. V této době se jeho osudy úzce spojily s osudy Frýdku a frýdeckého panství. V roce 1580 měl Místek 104 domů (to je přibližně 700 obyvatel) a z toho 42 šenkovních, avšak žádný neměl nadání vařit a vystavovat pivo. Z řemesel tu měli své zastoupeni soukeníci, hrnčíři, ševci, řezníci, nožíři a mlynáři. K přerušení svazku obou měst a panství došlo v roce 1584, kdy olomoucký biskup Stanislav Pavlovský Frýdecko odprodal a Místek s okolními vesnicemi připojil k panství hukvaldskému LINHART, František. Kniha o Místku. V Místku: Národní záložna, 1929, s POLÁŠEK, Jaromír. Historie města Frýdku-Místku: tentokrát o moravském Místku. Region Frýdecko- Místecko , roč. 4, č. 3, s Tamtéž, s LINHART, František. Kniha o Místku. V Místku: Národní záložna, 1929, s Urbář panství frýdecko-místeckého z r Opava : Slezský studijní ústav, 1953, s

14 Odtržení Místku od těšínského knížectví a jeho spojení s hukvaldským panstvím se stalo pro město hospodářsky výhodné, neboť znamenalo částečné omezení vlivu ekonomicky silnějšího a většího Frýdku. V roce 1584 byla Místku obnovena všechna dřívější privilegia a přidán čtvrtý výroční trh. Rozvoj Místku se pozdržel díky bouřlivým událostem 17. století. Již v roce 1602 město zničil oheň a těžkou ranou se stal v roce 1625 i mor. Jen částečnou náplastí na utrpěné škody bylo právo svobodného obchodu se solí. To udělil místeckým za věrnost biskup Dietrichštejn. Zápasy třicetileté války zanechaly podobné stopy jako v sousedním Frýdku. Konkrétní zprávy o situaci v Místku se bohužel nedochovaly. Další požár zničil Místek v roce 1669, ale v roce 1675 mělo již město opět 137 domů. Z tohoto období se zachovala cechovní privilegia soukeníků, hrnčířů, kožešníků, řezníků a privilegia spojeného cechu, jehož příslušníky byli stolaři, kováři, koláři, zámečníci, bednáři a jiní řemeslníci. V roce 1728 působilo ve městě 52 soukenickým mistrů a o čtyři roky později 14 tkalců. 21 Těžká pohroma postihla Místek za prusko-rakouské války v roce Tehdy místečtí obyvatelé spolu s Valachy povolanými k ochraně moravské zemské hranice neúspěšně zaútočili na pruskou posádku ve Frýdku. Prusové se v odvetě zmocnili Místku, tři dny jej plenili, zabili 18 osob a vypálili 14 domů na náměstí. I z této rány se Místek záhy zotavil a v roce 1762 měl již 301 domů a 8 cechů soukeníky, tkalce, ševce, řezníky, krejčí, hrnčíře, kováře a kožešníky. Nejvíce se ve 2. polovině 18. a v 19. století rozvíjela textilní řemesla, která tvořila základnu pro vznik místního textilního průmyslu. 22 V národním hnutí měl Místek díky svému příznivému národnostnímu složení poněkud snazší situaci než Frýdek. V jeho čele stála česká inteligence a formující se česká buržoazie. Prvním vážnějším průlomem do pozic německé buržoazie bylo založení Hospodářského spolku v Paskově v roce 1862 jako ekonomické základny českého národního hnutí. Nemalá úloha v tomto procesu připadla českému divadlu, jehož první představení se v Místku hrálo v roce Organizační základnou místeckého národního hnutí se stala Občanská beseda, založená v roce Významnou akcí byla v září 1876 Hospodářská výstava organizovaná Hospodářským spolkem paskovským s cílem napomoci k upevnění ekonomického postavení českých 21 Frýdek-Místek. Frýdek-Místek: Okresní vlastivědné muzeum, 1983, s Tamtéž, s

15 rolníků a podnikatelů. V 80. letech 19. století žilo v Místku přes 4000 Čechů a jen něco málo přes 900 obyvatel se hlásilo k německé národnosti. 23 Důležitou oblastí, ve které se střety projevovaly nejvýrazněji, bylo školství. Česká inteligence a drobná buržoazie založila v Místku v roce 1881 Zimní rolnickou školu. Oporou českého buržoazně národního hnutí se stala Ústřední matice školská v Praze. O ustavení jejího odboru v Místku se uvažovalo již v roce Boj o zřízení samostatné české školy vyvrcholil v roce 1895 otevřením Českého matičního gymnázia. Národnímu uvědomění napomáhaly i další české spolky, např. Sokol, jehož členové poprvé veřejně vystoupili v roce 1887, a místní ochotnické divadlo vystupující od roku Na počátku 80. let 19. století se v Místku projevily snahy české buržoazie o hospodářskou emancipaci. Ve druhé polovině 19. století vznikaly ve městě obdobně jako ve Frýdku textilní továrny, z nichž nejvýznamnější vlastnily firmy Landsberger a Lemberger. Ekonomická aktivizace české místecké buržoazie se projevila i v tom, že se Místek stal sídlem Hospodářské jednoty severovýchodní Moravy a od roku 1885 i Národní jednoty pro východní Moravu. Dělnické hnutí se ve svých počátcích rozvíjelo v těsné spojitosti s dělnickým hnutím ve Frýdku a hlavně v Lískovci. Významně zasáhly do jeho historie události kolem stávky v roce 1890, kdy se ukázalo, že organizovanost dělnictva je nedostatečná. Dělníci se dali provokatéry strhnout k antisemitským výtržnostem, což umožnilo orgánům státní moci tvrdě zasáhnout. 24 Převzetí moci po rozpadu rakousko-uherské monarchie v roce 1918 proběhlo v Místku snadněji než ve Frýdku. Naprostá převaha českých obyvatel umožnila, že už 29. října uvítal velký zástup občanů shromážděných na místeckém náměstí státní samostatnost. Dne 31. října se utvořil z předních zástupců českých politických stran Národní výbor a 2. listopadu na společné schůzi českých a německých zástupců obce bylo ujednáno, že správu povedou pouze čeští zástupci. 25 Dne 14. března 1939 došlo v kasárnách 8. pěšího pluku Slezského, umístěných v bývalé Čajánkově textilní továrně v Místku, k ozbrojenému střetnutí mezi československými vojáky a postupujícími okupačními jednotkami německé armády. 23 LINHART, František. Místecký okres. Brno: Musejní spolek, 1915, s Frýdek-Místek. Frýdek-Místek: Okresní vlastivědné muzeum, 1983, s Tamtéž, s

16 Bylo to tehdy jediné ozbrojené střetnutí vojenských jednotek při obsazování naší republiky Sloučení měst Frýdku a Místku První vážněji míněné snahy o sloučení měst Frýdku a Místku se datují k roku Tehdy byla vydána novela k obecnímu zřízení o slučování a rozlučování obcí. Magistrát města Frýdku zaslal zastupitelstvům obcí, které podle něj připadaly v úvahu, dotazníky, jež se měly stát základem jednání. Spojeny měly být města Frýdek a Místek s obcemi Sviadnov, Lotrinkovice, Zelinkovice, Malé Kunčice, Hodoňovice, Baška, Staré Město, Panské Nové Dvory, Dobrá a Lískovec. Jelikož se však některé obce vyslovily proti sloučení, a nakonec byl proti i Místek, nepodařilo se tento první pokus o sjednocení uskutečnit. V dalším období se o této záležitosti vedly diskuse spíše na stránkách tisku, kdy záleželo na tom, jakého zabarvení bylo pisatelovo vlastenectví, anebo k jaké politické skupině náležel. Padaly například návrhy, že by se sloučené město mělo jmenovat Bezručov. 27 Dvě samostatná města slezský Frýdek a moravský Místek psala svou vlastní historii do 1. ledna Mocí nacistických úředníků byla obě města společně s obcemi v okolí k témuž dni sloučena v jeden celek s názvem Frýdek. Po osvobození v roce 1945 se název změnil na Frýdek-Místek, v roce 1950 na Místek, poté na Místek-Frýdek. Současný název vznikl až rozhodnutím ministerstva vnitra o stanovení úředního názvu města Frýdek-Místek s platností od 1. ledna K nejvýraznější stavební proměně Frýdku-Místku došlo v rozmezí let Přestavbu si vynutilo plánované budování důlních a metalurgických podniků v blízkém okolí města. Velkoplošné asanace městských čtvrtí nerespektovaly historický vývoj zástavby a zcela tak zmizel dobový půvab starých ulic s převážně nízkopodlažními domky. V Místku v letech postupně vyrostla sídliště Riviéra, Bezručova, Anenská a Kolaříkova. V roce 1974 začala výstavba největšího 26 Magistrát města Frýdku-Místku, Kronika magistrátního města Frýdku, , s JUŘÁK, Petr. Frýdek-Místek. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd, 2002, s Historie. In: Statutární město Frýdek-Místek [online] [cit ]. Dostupné z: 16

17 sídliště na frýdeckém předměstí, nazvaného Slezská. Po velkoplošné asanaci frýdeckých ulic a části historického jádra byla postavena sídliště Jiráskova, K Hájku a Hasičská. Teprve po roce 1989 postupně docházelo k obnově zbylých památkových objektů a k rehabilitaci obou městských jader ve Frýdku a v Místku, ve kterých jsou vyhlášeny památkové zóny. Výstavba nových rodinných domů probíhala dále v lokalitách Na Vyhlídce, na Černé cestě a v zónách Zátiší a Baranovice. Vybudování těchto obytných částí a velkých sídlišť mělo bezesporu následně vliv na výstavbu a rozšíření o další základní školy. Ve své modernější podobě je Frýdek-Místek město mladé. Patří k němu části Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Lískovec a Skalice. Chlebovice se připomínají poprvé v roce 1320 pod názvem Nemašchleb. K městu Frýdek-Místek byly připojeny v roce 1975 podobně jako další obce Lysůvky a Zelinkovice. Lysůvky byly založeny ve 2. polovině 17. století. Zelinkovice vznikly asi v letech za hukvaldského správce Zelinky, což odráží název obce. Písemná zmínka o Skalici pochází z roku K Frýdku-Místku patří od roku 1980 také Lískovec, jenž je písemně zmíněn v roce Ten se stal součástí města v roce Historie. In: Statutární město Frýdek-Místek [online] [cit ]. Dostupné z: 17

18 2 První počátky frýdeckého školství Předpokládá se, že s výstavbou kostela a zřízením fary došlo ve Frýdku také ke zřízení školy. Ovšem tehdejší školu nemůžeme v žádném případě srovnávat s představou či obrazem té dnešní. Školství má v českých zemích velmi dlouhou tradici. První školy vznikly hned na počátku existence českého státu v 10. století. Byly to církevní, které se členily na klášterní (zakládané při klášterech) a katedrální (zakládané v sídlech biskupů). Tyto školy připravovaly církevní dorost a k nim ve 13. století přibyly školy městské neboli partikulární. Zakládala a financovala je města. Vyučoval zde klérus, později absolventi artistické (filozofické) fakulty. Vznikly jako instituce pro přípravu úředníků městské správy. Po vzniku univerzity roku 1348 dostaly charakter přípravek pro univerzitní studium. Zmíněné školy, ke kterým ještě přibyly v 16. století školy bratrské a jezuitské, případně školy dalších církevních řádů, se udržely až do 17. století. 30 Škola (počátky učení základům čtení, psaní a počtům) se zrodila jako vedlejší produkt náboženských obřadů, kdy se v závislosti na církevním zpěvu kostelním podle různých okolností a na základě rektorových schopností kladly základy a počátky školské výuky. Kdy se tak stalo ve Frýdku, nelze zatím doložit z žádných pramenných dokladů. Historici se domnívají, že to bylo asi ve druhé polovině 14. století, když se postavil kostel a fara. Při něm býval rektor, který kromě služby v kostele měl na starosti i vyučování dětí a to hlavně kostelnímu zpěvu a čtení. První zpráva o frýdeckém učiteli (rektorovi) je nepřímá a pochází z nadační listiny Trnkovy, který daroval městu Frýdku ves Žermanice, v níž se hovoří o povinnostech města hradit místnímu faráři 16 zl. k vydržování kaplana i učitele. Nadační listina pochází z roku To dokazuje, že před tímto rokem působil ve Frýdku učitel. Z toho vyplývá, že pokud existoval učitel, byla i škola. 31 Dobová podoba města, jehož počátek se klade do let 1327 až 1333, se velmi odlišuje od současné podoby Frýdku. Šlo v podstatě jen o náměstí s přilehlými ulicemi, kostelem, farou a hradem. Severní, východní a jižní část města zajišťovala kamenná ochranná hradba. V tomto uzavřeném prostoru, pravděpodobně v přímém sousedství 30 VALIŠOVÁ, Alena KASÍKOVÁ, Hana. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011, s HROZEK, Antonín. Školství ve Frýdku Místku před protektorátem. 700 let Frýdku Místku. Frýdek Místek: Městský národní výbor, 1965, s

19 kostela, stála škola. Město, které bylo vystavěno na důležité obchodní spojnici (solná cesta), mělo dřevěnou podobu jako všechna středověká města. Charakter městských domů připomínají dnes památkové domy v Hluboké ulici, i když ty pocházejí až z počátku 18. století. Lze právem usuzovat, že také škola byla dřevěná s jednou učebnou a bytem pro rektora. Těsná návaznost jednotlivých domů, včetně hospodářských objektů u každého obydlí, nesla s sebou nebezpečí požární katastrofy, ke které skutečně došlo v roce Takřka celé město lehlo popelem. Shořel kostel, fara a také i škola. Požáru padlo za oběť 157 domů. 32 Na místo vyhořelé školy byla postavena nová a tentokrát už zděná budova, opět s jednou učebnou, ale vzhledem k rozrůstajícímu se městu nevyhovující. Město se rozrůstalo, podél spojovacích cest vznikaly nové části města (Těšínská, Bruzovská, podhradební Blatnice tou dobou se nacházel už okolo kostela sv. Jošta nový hřbitov, dnešní Komenského sady), a proto se musela postavit nová školní budova. 33 Stará budova u kostela (pod městskou věží) byla zbourána a na jejím místě v roce 1791 postavena nová školní budova, 34 která po četných úpravách, přístavbách a nadstavbách už bohužel dnes neslouží školským potřebám, ale spíše chátrá. V následující kapitole se dovíme, co vše za dobu jejího trvání viděly její zdi. 2.1 Farní škola Původní škola česká, triviální, byla pozměněna v duchu rakouského centralismu a patriotismu přistěhovalých Němců (továrních majitelů, obchodníků, úředníků) ve školu utrakvistickou (dvojjazyčnou). Ta se počátkem padesátých let minulého století přeměnila na farní hlavní školu, v níž hlavním vyučovacím jazykem byla němčina. Koncem devadesátých let se stala školou výlučně německou. Poskytla také přístřeší německé učňovské škole. Po převratu (28. října 1918) se stala od poloviny školního roku 1918/19 sídlem německých škol a po osvobození se ujímala pohostinsky různých odborných škol. V této době po vystěhování odborných pracovních záloh (učňovské 32 HROZEK, Antonín. Školství ve Frýdku Místku před protektorátem. 700 let Frýdku Místku. Frýdek Místek: Městský národní výbor, 1965, s SOkA Frýdek-Místek, DROBIŠ, Dominik. Přehled vývoje školství okresu Frýdek-Místek, s KOTÁSEK, Jiří. Nejstarší dějiny Frýdku. Frýdek-Místek: Matice slezská, 2008, s

20 učiliště Válcoven plechu) byla hostitelkou Vyšší střední zdravotní školy. 35 Dvoupatrová budova patří dnes k nejstarší školní budově ve Frýdku. Až do roku 1791 byla frýdecká škola jednotřídní se 164 dětmi. V dalším roce se stala dvoutřídkou, jednu třídu učil rektor a druhou kantor. Trvalý růst města a přírůstek školou povinných dětí si vynutil v roce 1845 přístavbu budovy. V této době, ačkoli škola měla již čtyři třídy, byla svou obsahovou a učební náplní školou triviální. V této době bychom v celém bývalém frýdeckém okrese nenašli školu jiného druhu. V roce 1852 se škola přeměnila na školu hlavní a kromě Těšína byla nejvýše organizovanou školou na celém území Těšínska. Kromě čtyř kmenových tříd měla přípravku, takže ve skutečnosti byla pětitřídní. Vyučování páté třídy probíhalo v soukromém domě. 36 K žádosti rodičů byla tehdy škola v nejvyšších třídách dělena na třídy chlapecké a dívčí, a to tak, že třetí a čtvrté třídy byly sloučeny. Tato diferenciace měla však za následek zhoršení učebního procesu, jelikož sloučené třídy měly přímé a nepřímé vyučování. V této době žádalo město Frýdek o přidělení posádky, pro kterou se postavila jednopatrová kasárenská budova, stávající kdysi proti budově dnešního Magistrátu města. Město nemělo přidělenou posádku, a proto se jedna třída chlapecké školy přemístila do této novostavby, jež se obecně označovala jako kasárna. Po dostavbě sloužila jako městská tržnice, později byla v budově až do roku 1928 (zrušení magistrátu) umístěna městská správa. V současné době slouží budova odborům magistrátu města a službám pro občany (obchody). V roce 1870 měla škola sedm tříd, ale pro nedostatek učitelů se musely dvě třídy sloučit, což znamenalo vyučování v šesti třídách. V roce 1873 měla již devět tříd, ale ve školní budově byly pouze čtyři učebny. V kasárně se vyučovaly tři, u Lischků a v Řeznické ulici v najatých místnostech dvě třídy. Z tohoto důvodu se v roce 1876 provedla nadstavba a nová (v pořadí druhá) přístavba školní budovy u fary. Roku 1877 byla nadstavba a přístavba dokončena. Kromě dvanácti učeben se v budově nacházela sborovna, kabinet a byt pro školníka. V budově se už dnes nevyučuje SOkA Frýdek-Místek, DROBIŠ, Dominik. Přehled vývoje školství okresu Frýdek-Místek, s HROZEK, Antonín. Školství ve Frýdku Místku před protektorátem. 700 let Frýdku Místku. Frýdek Místek: Městský národní výbor, 1965, s Tamtéž, s

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Správní vývoj okresu Frýdek-Místek. Správní vývoj politického okresu Frýdek

Správní vývoj okresu Frýdek-Místek. Správní vývoj politického okresu Frýdek Správní vývoj okresu Frýdek-Místek Okresní archivy uchovávají písemnosti vzniklé na území okresu. Náš současný okres prošel v minulosti několika územními reorganizacemi, proto se některé prameny k historii

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě Počátky vzdělání v našem městě Nejstarší zmínka o vyučování v našem blízkém okolí se vztahuje k městu Gmünd a roku 1387. V obcích, kde stál kostel, byly zřizovány farní triviální školy, ve kterých se kromě

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č.

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č. Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400/03 OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948 Inventář (NAD č.: 2652) (Č. pomůcky: 496) Petra Krátká Praha 2009 Obecná škola Praha XI. Hrdlořezy,

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve (zpracováno podle knihy F. Kubů a P. Zavřela - Zlatá stezka, úsek Vimperk státní hranice) První písemnou zprávu o existenci samostatné vimperské větve Zlaté stezky

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Budova školy na Pavlovské ulici v Mikulově (foto školní archiv) Z dochovaných písemných materiálů je zřejmé, že rodiče dětí z horního

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

PREZENTACE AREÁLŮ BÝVALÝCH ZÁVODŮ VE FRÝDKU-MÍSTKU

PREZENTACE AREÁLŮ BÝVALÝCH ZÁVODŮ VE FRÝDKU-MÍSTKU PREZENTACE AREÁLŮ BÝVALÝCH ZÁVODŮ VE FRÝDKU-MÍSTKU SLEZAN Frýdek-Místek a.s. zastoupená insolvenčním správcem Ing. Jiřím Hanákem Na Příkopě 1221 738 15 Frýdek-Místek Kontaktní osoba: JUDr. Luděk Korč Tel:

Více

ÚZEMNÍ SPOR O HORNICKÉ SÍDLIŠTĚ ŠENOV A ŠUMBARK. Arkadiusz Markowski

ÚZEMNÍ SPOR O HORNICKÉ SÍDLIŠTĚ ŠENOV A ŠUMBARK. Arkadiusz Markowski ÚZEMNÍ SPOR O HORNICKÉ SÍDLIŠTĚ ŠENOV A ŠUMBARK Arkadiusz Markowski V zimě 1947/1948 ředitelství Ostravskokarvinských kamenouhelných dolů započalo se stavbou prvních obytných bloků na rozhraní Šenova a

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři,

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři, 1 2 Předmluva a poděkování Milí čtenáři, děkujeme panu profesoru Josefu Tomíčkovi, dlouholetému předsedovi Ještědu, že v hodině dvanácté zachránil historii sboru, neúnavnou korespondencí se zakládajícími

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

Babí hora (619,6 m) silnice Staříč Chlebovice

Babí hora (619,6 m) silnice Staříč Chlebovice PALKOVICKÉ HŮRKY VEŘOVSKÉ VRCHY Kubánkov (660,9 m) Kabátice (601,1 m) Přední Babí hora (586,0 m) Dlouhá (859,4 m) Oprchlice (639,0 m) CHLEBOVICE Babí hora (619,6 m) Červený kámen (690,0 m) silnice Staříč

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč.

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. Historie Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František Josef I.

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects Farní 15 738 01 Frýdek-Místek atelier@kocych.cz www.michaelkocych.cz tel. 595 171 700, 777 240 973 RODINNÉ DOMY: > RODINNÝ DŮM, HORNÍ LHOTA U OSTRAVY 02, PASIVNÍ

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Podmínky pro podnikání v Opavě

Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě OBSAH PREZENTACE 1. MĚSTO místo, památky, zeleň, občanská vybavenost 2. DOPRAVA dostupnost, výhled 3. LIDÉ vzdělanost, vzdělávání, kvalifikace

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU

STATUT NADAČNÍHO FONDU STATUT NADAČNÍHO FONDU PhDr. Jan Stráský, r.č. 401224/083, trvale bytem 383 01 Prachatice, Libínské Sedlo 39 Ing. František Zýka, r.č. 470305/131, trvale bytem 323 20 Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221/31

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.

BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek leží v severovýchodní části České republiky, nedaleko státních hranic se Slovenskem a Polskem. Poloha Frýdku-Místku je na strategické křižovatce

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Textové přílohy. V Novém Rousínově 1. února 1919

Textové přílohy. V Novém Rousínově 1. února 1919 Textové přílohy V Novém Rousínově 1. února 1919 Ministru vnitra v Praze. Přežilým anachronismem nynější doby jsou dosud existující četné židovské obce na Moravě, které byly zřízeny pro pohodlnější germanisaci

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 4050/ENV/14 Ing. Hlaváčová / l. 2993 27. 1. 2014 Věc: Posuzování

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

dohodu o zániku zástavního práva

dohodu o zániku zástavního práva Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1. Zdeněk Bernatík, nar. 14.5.1954 a Jarmila Bernatíková, nar. 30.12.1956 oba bytem Staroveská 270/87, Ostrava-Proskovice oba jako Smluvní strana 1 a 2. Tělovýchovná

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU METODICKÝ LIST ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ Sněmovní 1, 746 22 OPAVA ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více