ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG."

Transkript

1 ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG. Následující návod popisuje zadávání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě do informačního systému STAG a import prací do projektu Theses pro sledování plagiátorství vysokoškolských kvalifikačních prací. Návod navazuje na Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě vydaný děkanem FPF. Jelikož systém Stag nerozlišuje prozatím rigorózní a disertační práce, platí postupy uváděné ve Stagu pro disertační práce ve stejné míře i pro práce rigorózní. Sled úkonů nutných od zadání BP/DP/RIGP/DISP až po jejich odevzdání studentem a import prací do projektu Theses je následující: 1. Student vyplní podklady pro zadání práce do Stagu. V případě BP/DP je vytiskne, podepíše a nechá schválit zadání vedoucím práce. Schválené zadání odevzdá na sekretariátu ústavu nebo institutu. 2. Sekretářka ve Stagu zadání potvrdí a uloží podklady. Uložením zadání se zpřístupní druhý webový dokument Doplnit údaje o BP/DP/DISP. 3. Student nejpozději před odevzdáním práce vyplní ve Stagu formulář Doplnit údaje o BP/DP/DISP. 4. Student práci odevzdá na sekretariátu ústavu (v případě rigorózní a disertační práce na fakultním oddělení pro vědu a zahraniční styky ) spolu s CD s elektronickou podobou práce (soubor PDF). V případě posluchačů oboru Tvůrčí fotografie je CD s elektronickou podobou práce povinnou součástí pouze teoretické závěrečné práce. Pokud práce obsahuje další přílohy v elektronické podobě, jako software, multimediální materiály a podobně, je nutno přiložit je na samostatném CD, protože CD s textem práce nebude knihovnou půjčováno. 5. Sekretářka zkontroluje kompletnost práce a podkladů ve Stagu a případně vyzve studenta k jejich doplnění. Podklady vytiskne a přiloží k práci. Text práce nahraje z přiloženého CD do Stagu a práci odevzdá spolu s CD do knihovny. 6. Administrátor Stagu: a) Hromadně vygeneruje odevzdaným pracem jednoznačný identifikátor a vyexportuje údaje o odevzdaných pracích do excelovské tabulky. b) Vytvoří adresářovou strukturu pro nahrávání souborů prací na webu fakulty. Do této adresářové struktury hromadně zkopíruje soubory s texty prací uložené ve Stagu. c) Nad excelovskou tabulkou spustí makro, kterým se vytvoří XML soubor metadat pro Theses. d) Metadata nahraje na Theses pomocí webového rozhraní. Pokud se během nahrání vyskytnou chyby v datech, požádá sekretářku(y) o jejich opravu ve Stagu a zopakuje body a) a c). 7. Knihovna potvrdí ve Stagu převzetí závěrečných prací kódem knihovny a datem. V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně popsány. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 1 z 18

2 KROK 1) STUDENT VYPLNÍ PODKLADY PRO ZADÁNÍ BP/DP/RIGP/DISP DO STAGU A FORMULÁŘ S VYPLNĚNÝMI PODKLADY VYTISKNE. 1) Na hlavní stránce vyhledejte sekci Funkce pro studenta, klikněte myší na odkaz Diplomky. Pozn.: Dříve než začnete vyplňovat zadání práce, přečtěte si stručný Návod na vyplňování formuláře diplomových prací. Obrázek 1-Výřez úvodní obrazovky 2) Na následující obrazovce se přihlásíte do STAGu. Jako jméno uživatele zadáte své osobní číslo do STAGu a do druhého pole svoje heslo. 3) Po přihlášení se dostanete na obrazovku Formuláře pro úpravu údajů o DP/ BP/DISP studentem. Klikněte myší na odkaz Vyplnit podklady pro zadání diplomové/bakalářské práce. Obrázek 2-Odkazy na vyplnění podkladů práce FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 2 z 18

3 4) Po kliknutí myší na odkaz v předcházejícím bodu se zobrazí vlastní formulář pro vyplnění zadání práce. Obrázek 3-Formulář na vyplnění podkladů BP/DP/RIGP/DISP. Červeně orámovaná pole musí být vyplněna. 5) Pokyny pro vyplňování formuláře: a) Text vepisujte ručně, vyhýbejte se kopírování z wordu (a jiných chytrých editorů), protože přidávají skryté a jiné znaky. Nepoužívejte znaky ("<", ">", "&"), které komplikují práci při exportu dat do knihovního IS (obvykle je nutné pak taková políčka ručně opravovat). Navíc dochází ke zkomolení češtiny. b) Odkazy na webové stránky uvádějte ve tvaru Pozn. Chytré editory umí zkopírovat odkaz jako HTML odkaz typu <a href="adresa">popisek</a>. Umí převést české i jiné znaky do tvaru přihlášení uživatele (= přihlášení uživatele) a všechny tyto chytrosti pak FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 3 z 18

4 komplikují práci informačním systémům navazujícím na STAG, do kterých jsou data exportována (STAG jako takový si s tím poradí). c) Nezapomeňte po vyplnění formuláře vaše data uchovat kliknutím na tlačítko Uložit. Pokud tak neučiníte a opustíte stránku jiným způsobem (např. kliknutím na tlačítko Zpět v prohlížeči), vaše data budou nenávratně ztracena. 6) Podklad pro zadání vytiskne buď přímo z formuláře: Obrázek 4-Odkaz na tisk podkladů práce, první možnost nebo z úvodní obrazovky pro úpravu údajů práce studentem: Obrázek 5-Odkaz na tisk podkladů práce, druhá možnost FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 4 z 18

5 KROK 2) SEKRETÁŘKA ÚSTAVU NAVEDE PODKLAD PRO ZADÁNÍ PRÁCE DO IS/STAG. 1. V nabídce Absolvent > Vysokoškolské kvalifikační práce vyhledá studenta dle osobního čísla. 2. Na záložce Základní údaje sekretářka zkontroluje a zadá následující data: a. Sekretářka zkopíruje data z podkladu pro zadání práce zadané studentem z webu do STAGu. Data můžete kopírovat opakovaně, pokud by student na webu změnil zadání a přišel za vámi s požadavkem na aktualizaci dat ve STAGu. Tímto tlačítkem se také zkopíruje Zadaní téma v záložce Názvy práce. Zkontroluje, zda odpovídá příjmení vedoucí(ho) ústavu. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 5 z 18

6 b. Sekretářka zadá Datum zadání práce. Pokud by datum nebylo zadáno, formulář Vysokoškolské kvalifikační práce by nebylo možno uložit. c. Sekretářka zadá Plánované datum odevzdání práce. Pokud by datum nebylo zadáno, formulář Vysokoškolské kvalifikační práce by nebylo možno uložit. d. Sekretářka zkontroluje, zda v záložce Názvy práce se do pole Zadané téma zkopíroval text zadaný studentem na webu (viz bod a.) e. Sekretářka zkontroluje, zda v záložce Osoby je uveden vedoucí práce, který v případě BP/DP zadání schválil svým podpisem. Pokud vedoucí práce není uveden, zadá ho. f. Formulář Vysokoškolské kvalifikační práce uloží klávesou F10. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 6 z 18

7 KROK 3) STUDENT NEJPOZDĚJI PŘED ODEVZDÁNÍM PRÁCE VYPLNÍ VE STAGU FORMULÁŘ DOPLNIT ÚDAJE O DP/BP/DISP Nyní má student čas na vypracování práce. Veškeré změny v podkladech zadání konzultuje s vedoucím práce a po schválení změn vedoucím provede příslušné opravy na webu. Kdykoliv během zpracování práce, nejpozději však týden před jejím odevzdáním musí student vyplnit na webu Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci. Obrázek 6-Odkaz na doplnění údajů o DP/BP/RIGP/DISP studentem Ve formuláři na doplnění údajů o kvalifikační práci povinně musíte vyplnit červeně orámovaná pole viz. Obrázek (údaje z červeně orámovaných polí se přenášejí do knihovního systému a jsou pro něj povinná). Ostatní pole je vhodné také vyplnit. Souběžný název a podnázev musíte vyplnit, jestliže je uveden na titulní straně práce. Řiďte se následujícími zásadami. 1. Text vepisujte do polí ručně, vyhýbejte se kopírování z wordu (a jiných chytrých editorů), protože přidávají skryté a jiné znaky. Nepoužívejte znaky ("<", ">", "&"), které komplikují práci při exportu dat do knihovního IS (obvykle je nutné pak taková políčka ručně opravovat). Navíc dochází ke zkomolení češtiny. 2. Odkazy na webové stránky uvádějte ve tvaru Chytré editory umí zkopírovat odkaz jako HTML odkaz typu <a href="adresa">popisek</a>. Umí převést české i jiné znaky do tvaru přihlášení uživatele (= přihlášení uživatele) a všechny tyto chytrosti pak komplikují práci programům pro další zpracování (Stag jako takový si s tím poradí). 3. Nezapomeňte po vyplnění formuláře vaše data uchovat kliknutím na tlačítko Uložit data. Pokud tak neučiníte a opustíte stránku jiným způsobem (např. kliknutím na tlačítko Zpět v prohlížeči), vaše data budou nenávratně ztracena. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 7 z 18

8 Obrázek 7-Formulář na doplnění údajů o BP/DP/RIGP/DISP studentem. Červeně orámovaná pole je nutno povinně vyplnit. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 8 z 18

9 KROK 4) STUDENT ODEVZDÁ VYPRACOVANOU PRÁCI NA SEKRETARIÁTU ÚSTAVU. Práci odevzdává student sekretářce ústavu/institutu (v případě rigorózní/disertační práce referentce fakultního oddělení vědy a zahraničních styků) v termínu stanoveném harmonogramem na příslušný akademický rok v příslušném počtu výtisků svázaných v tvrdých deskách a v elektronické podobě na CD (netýká se praktické závěrečné práce studentů oboru Tvůrčí fotografie), a to v jednom souboru ve formátu pdf (text nesmí být uzamčen heslem). Při převzetí CD sekretářka zkontroluje přiložený ve formátu pdf. Z důvodu evidence práce v univerzitním knihovním systému a z důvodu komunikace s informačními systémy mimo naši univerzitu musí být název souboru s prací zadán na odevzdávaném CD ve tvaru: FPF_BP/DP/RIGP/DISP_Rok_Zkraceny nazev_prijmeni Jmeno.pdf Jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem. V názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika. Příklady názvů prací: FPF_BP_08_Optimalizace v SQL databazich_novak Jan.pdf FPF_DP_08_Prodejni program hotelu_stach Jiri.pdf FPF_RIGP_09_Gender v dejinach habsburske monarchie_repa Ferdinand.pdf FPF_DISP_09_Cerne diry v multidimenzionalnich prostorocasech_novotny Lukas.pdf KROK 5) SEKRETÁŘKA ZKONTROLUJE KOMPLETNOST STUDENTEM ODEVZDÁVANÉ PRÁCE A PODKLADY VYTISKNE. TEXT PRÁCE NAHRAJE Z PŘILOŽENÉHO CD DO STAGU Studenti si na webu vyplnili podklady pro zadání práce (viz krok 1 a krok 3). Studentem vyplněné zadání musí sekretářky jednotlivých kateder nahrát do STAGu, zkontrolovat jejich úplnost a vytisknout. Pokud sekretářka shledá, že podklady zpracované studentem jsou neúplné, upozorní ho na nedostatky a student je musí v co nejkratší době odstranit. Kontrola zadaných podkladů se provádí pomocí nabídky STAGu Absolvent > Vysokoškolské kvalifikační práce. 1) Studenta vyhledáte pomocí jména a příjmení nebo osobního čísla: Obrázek 8 - Vyhledání studenta, který zadal podklady pro DP/BP/RIGP/DISP. Po zadání identifikační údajů stiskněte klávesu F8. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 9 z 18

10 Na záložce Studenti zadejte filtr pro výběr studenta. Po stisku klávesy [F8] se zobrazí záznamy studentů dle zvoleného filtru. Pro každého studenta se vybírá záznam posledního ročníku, kdy ještě studoval (jestliže tedy student v posledním roce studia přešel na jiný obor, zobrazí se u studenta tento nový obor a ne obor, který měl zapsaný v předchozích letech studia). V tomto bloku nelze nic opravovat, mazat ani přidávat záznamy. 2) Na záložce Základní údaje vyplňte následující data: Obrázek 9-Kontrola a vložení údajů na kartě "Základní údaje" a) Zkopírujte studentovy podklady do STAGu tlačítkem Kopírovat data z Podkladu pro zadání BP/DP (kopírování dat z webu jste provedli již v kroku 4, nyní jej proveďte znovu, aby se data ve STAGu aktualizovala o změny, které na webu provedl student). b) Plánované datum zadání a odevzdání práce již bylo vyplněno v kroku 4. Skutečné datum odevzdání by mělo být vyplněno až po odevzdání práce studentem (Po vyplnění položky Datum odevzdání ústavem již student nemá možnost doplnit údaje o DP/BP/RIGP/DISP na webu!). c) Vizuálně zkontrolujte zbývající údaje, zvláště Vedoucí katedry (ústavu, institutu), Děkan. Tyto údaje systém nakopíruje automaticky na základě vyplněného ústavu. Potřebujete-li z nějakého důvodu převést práci pod jiný ústav, obraťte se na příslušnou studijní referentku. d) Všechny údaje o diplomové práci je možné zkopírovat pod jiné osobní číslo po vyplnění položky Nové os. Číslo a stisknutím tlačítka Zkopírovat. Tlačítkem Zobrazit kopii můžeme zkontrolovat, zda se kopie správné provedla. 3) Na záložce Názvy práce zkontrolujte položky Zadané téma, Název práce, Název v angličtině. 4) Záložka Zadání Na záložce Zadání klikněte na tlačítka Konec odstavce. Do textu na konec odstavců se přidají znaky \nl{}, které způsobí správné zalomení odstavců při tisku DP. Pokud byste opomněli zadat zalomení odstavců, údaje v polích Zásady i Seznam literatury by se zobrazil jako jednolitý text. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 10 z 18

11 Obrázek 10-Na záložce "Zadání" je třeba doplnit konce odstavců kliknutím na talčítka "Konec odstavce" 5) Záložka Osoby Obrázek 11-Kontrola vedoucího práce na záložce "Osoby" Na záložce Osoby zkontrolujte vedoucího DP, event. konzultanty, oponenty. Zvláště dejte pozor na správné zadání pracoviště a typu účasti. 6) Pomocí záložky Soubory nahrajte soubor s textem práce do Stagu pomocí tlačítka Vlastní práci uložit do db. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 11 z 18

12 7) Po zkontrolování správnosti všech zadaných údajů přejděte zpět na záložku Základní údaje a podklady vytiskněte kliknutím na tlačítko Tisk. Obrázek 12-Po kontrole zadaných údajů vytisknete práci tlačítkem "Tisk". Zobrazí se tisková sestava se zadáním práce přesně tak, jak bude vytištěna na tiskárně. Obrázek 13-Zobrazenou práci vytisknete nabídkou "Soubor" > "Tisk..." Listovat prací můžete pomocí tlačítek předcházející, následující stránka. Práci vytisknete nabídkou Soubor > Tisk. Vytištěné zadání práce přiložte k práci. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 12 z 18

13 KROK 6 a) ADMINISTRÁTOR HROMADNĚ VYGENERUJE ODEVZDANÝM PRACEM JEDNOZNAČNÝ IDENTIFIKÁTOR A VYEXPORTUJE ZADANÉ PRÁCE ZE STAGU DO EXCELOVSKÉ TABULKY. Do záložek Základní údaje do pole Rozsah grafických prací vygeneruje administrátor Stagu automaticky jednoznačný identifikátor práce. Identifikátor má následující tvar: Ústav_rok_pořadové číslo, např. UI_2009_07. Identifikátor musí být jedinečný pro každou práci. Jelikož zatím ve STAGu není žádné pole, kam by šlo identifikátor zapsat, vybrali jsme dočasně pole Rozsah gr.prací, které na FPF nepoužíváme. Obrázek 14 - Zadání jednoznačného identifikačního čísla práce Export se provádí SQL dotazem nad tabulkami STAGu databáze Oracle pomocí SQL editoru TOAD. Výstupní soubor má následující strukturu: Popis Počáteční tag Hodnota - FPF SOUBOR/Název pole Koncový tag 1 Identifikátor poskytovatele pts:sender.id S1952 /pts:sender.id 2 Neveřejný identifikátor práce pts:thesis.id AN0030-rozsah gr.prací (zatím, než bude vybráno vhodnější pole) ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Rozsah _gr_pr /pts:thesis.id 3 Název práce (česky) dc:title xml:lang="cze" AN0030-rozsah Název práce ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Nazev_ Dle_Stud /dc:title 4 Překlad názvu práce (anglicky) pts:title.translated xml:lang="eng" AN0030-Název v angličtině ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Tema_ Hlavni_Ang /pts:title.translated 5 Autor práce pts:creator pts:id="1" FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 13 z 18

14 Popis Počáteční tag Hodnota - FPF SOUBOR/Název pole Koncový tag 5a - Jméno pts:forename 5b -Příjmení pts:surname ES0010-Jmeno OSOBY/Jmeno ES0010-Příjmení OSOBY/Příjmení /pts:forename /pts:surname /pts:creator 6a Abstrakt práce (česky) dc:description xml:lang="cze" AN0030-Anotace(krátký popis diplomové práce) ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Vyjadre ni /dc:description 6b Abstrakt práce (anglicky) dc:description xml:lang="eng" AN0030-Anotace v angličtině (krátký popis diplomové práce) ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Vyjadre ni_cizi /dc:description 13a Instituce archivující a zpřístupňující práci (česky) dc:publisher xml:lang="cze" Pevný text: Slezská univerzita v Opavě /dc:publisher 14a - fakulta (česky) pts:publisher.faculty xml:lang="cze" Pevný text: Filozoficko- přírodovědecká fakulta v Opavě /pts:publisher.faculty 13b Instituce archivující a zpřístupňující práci (ang.) dc:publisher xml:lang="eng" /dc:publisher 14b - fakulta (anglicky) pts:publisher.faculty xml:lang="eng" /pts:publisher.faculty 7 Datum vytvoření, odevzdání či podání práce dcterms:datesubmitted AN0030-Datum odevzdání ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Dat_Od evzdani /dcterms:datesubmit ted Datum obhájení práce dcterms:dateaccepted 8 Typ práce cd:type 9 Jazyk práce dc:language AN010-datum obhajoby ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Dat_Ob hajoby BP,DP, RIGP nebo DISP. Zjistitelné nepřímo z typu studia (vazba na číselník) Doména STAGu:TYP_ZK_NEW AN0030-nutno přizpůsobit zkratky předmětů v doménách STAGu Doména STAGu:JAZYK (nutno zkratku upravit. Např. CZ na CZE, AN na EN) ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Jazyk /dcterms:dateaccept ed /cd:type /dc:language 10 Přidělovaný akademický titul pts:degree.name Doména STAGu:TITUL, zkratka (tabulka Studijni_programy>domeny) např. Bc. /pts:degree.name STUDIJNI_PROGRAMY/Titul navázat na doménu TITUL FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 14 z 18

15 Popis Počáteční tag Hodnota - FPF SOUBOR/Název pole Koncový tag 11 Typ studijního programu pts:degree.level Doména STAGu:TITUL, angl.překlad (tabulka Studijni_programy>domeny) např. Bachelor (to samé jako u 20) /pts:degree.level 12a Studijní program (česky) pts:degree.discipline xml:lang="cze" pole CZ_NAZEV z tabulky Studijni_programy /pts:degree.discipline 12b Studijní program (anglicky) pts:degree.discipline xml:lang="eng" pole AN_NAZEV z tabulky Studijni_programy /pts:degree.discipline KROK 6 b) VYTVOŘENÍ ADRESÁŘOVÉ STRUKTURY PRO NAHRÁNÍ SOUBORŮ PRACÍ NA THESES A ZKOPÍROVÁNÍ SOUBORŮ PRACÍ DO TÉTO ADRESÁŘOVÉ STRUKTURY. Administrátor webu na FPF vytvoří na webu fakulty adresářovou strukturu, do které bude nutné jednotlivé práce zkopírovat. Jako podklad mu slouží excelovská tabulka. Vrcholovou úrovní adresářové struktury je akademický rok, druhou úroveň označuje jednoznačný identifikátor práce. Příklad adresářové struktury: Obrázek 15-Příklad adresářové struktury pro nahrání souborů prací. První úroveň tvoří ROK, druhou jednoznačný identifikátor práce. Do vytvořené adresářové struktury zkopíruje administrátor Stagu texty prací uložených ve Stagu. KROK 6 c) VYTVOŘENÍ METADAT PRO SYSTÉM THESES Administrátor STAGu použije k vytvoření metadat excelovskou tabulku vytvořenou v kroku 6 a). Makrem Theses.bas se vygeneruje XML soubor, který se pomocí webovského rozhraní nahraje do projektu Theses následovně: 1. Ve sloupci A excelovské tabulky označí řádky tabulky, které si přeje vyexportovat. Pro export všech záznamů v tabulce se musí označit všechny řádky ve sloupci A tabulky kromě prvního, který obsahuje nadpis. Oblast výběru musí být souvislá. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 15 z 18

16 Obrázek 16-Označení řádků tabulky excelu k exportu dat do XML souboru. Označují se řádky pouze ve sloupci A. Oblast označení musí být souvislá. Data je vyexportují do XML souboru makrem Theses.bas. 2. Spustí makro Theses.bas. Po úspěšném exportu makro zobrazí informaci: Obrázek 17-Data se exportují do souboru "slu_fpf-theses.xml. Opakované spuštění makra Theses.bas soubor přepíše. 3. Nahraje metadata vyexportovaná do XML souboru do projektu Theses (viz další krok). KROK 6 d) ADMINISTRÁTOR IMPORTUJE METADATA PRACÍ DO PROJEKTU THESES. 1. Na webovských stránkách projektu se přihlásí do neveřejné části. Oprávnění k přístupu do neveřejné části projektu mohou přidělovat pracovnice knihovny fakulty. Obrázek 18-Přihlášení do neveřejné části projektu Theses (výřez obrazovky FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 16 z 18

17 2. Po přihlášení se musí vyhledat část Správa dat > Import dat. Obrázek 19-V neveřejné části vyhledáte sekci "Správa dat" 3. Po kliknutí na odkaz Import dat se zobrazí následující formulář (zde pouze výřez): Obrázek 20 - Dialogová obrazovka pro import připraveného XML souboru do projektu Theses. a. Tlačítkem Procházet si vyhledáte XML soubor s metadaty vytvořený v kroku 13. b. zavést pouze na nečisto je vhodné zaškrtnout při prvotním testování dat. Pokud test projde bez chyb, je možno data importovat naostro. Případné chyby je nutno opravit v excelovské tabulce nebo ve Stagu, v tom případě je nutno tabulku vygenerovat znovu. c. Tlačítkem Importuj spustíte vlastní import dat. d. Webová stránka s formulářem obsahuje podrobný návod jak při importu postupovat. e. Níže popsaným postupem se nahrávají do projektu Theses tzv. metadata (blíže viz Vlastní soubory prací nakopírované do adresářové struktury vytvořené v kroku 6 b) si Theses stáhne sám v noci následující bezprostředně po dnu, ve kterém byla naimportována metadata. Metadata obsahují instrukce pro Theses, jakým způsobem soubory naimportovat. Proto je velmi důležité, aby jednotlivé adresáře adresářové struktury nesly název jednoznačného identifikátoru práce. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 17 z 18

18 KROK 7) KNIHOVNA POTVRDÍ PŘEVZETÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ Při převzetí závěrečných prací označí knihovnice ve STAGu tyto práce jako převzaté knihovnou. Potvrzení se provede ve STAGu nabídkou Absolvent > Doplnění údajů o DP knihovnou. Na výběrové obrazovce zadejte Rok obhájení a Fakultu (eventuelně další upřesňující data, např. Katedra, nebo použijte Kritéria výběru ve spodní části obrazovky). Po potvrzení výběru se zobrazí následující obrazovka. 3. Převzetí BP/DP knihovnou potvrdíte tlačítkem Přiděl 2. Ze seznamu vyberete knihovnu FPF-USTR a zadate datum převzetí BP/DP 1. Označte studenty, jejichž BP/DP chcete převzít do knihovny. Obrázek 21 - Seznam studentů s vyexportovanou prací do projektu Theses. Takto označeným studentům se přidělí knihovna a datum převzetí. Zároveň studenti již nebudou zahrnováni do příštích výběrů pro export prací do projektu Theses. 1. Označte studenty, jejichž práci chcete převzít do knihovny. 2. Vyberte ze seznamu knihovnu FPF a zadejte datum převzetí do pole Převzato dne. 3. Tlačítkem Přiděl přidělíte knihovnu a datum převzetí všem označeným studentům. Tím je současně provedena kontrola, že všechny odevzdané práce byly doručeny do knihovny. Pokud by se v seznamu vyskytli studenti, jejichž práce nebyly dodány, urguje knihovnice tuto skutečnost na příslušném ústavu. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 18 z 18

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG.

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG. ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG. Následující návod popisuje zadávání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozofickopřírodovědecké fakulty

Více

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG.

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG. ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG. Následující návod popisuje zadávání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozofickopřírodovědecké fakulty

Více

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ STUDENTŮ DO IS/STAG.

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ STUDENTŮ DO IS/STAG. ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ STUDENTŮ DO IS/STAG. Následující návod popisuje proces zadávání, ukládání a publikování závěrečných kvalifikačních prací posluchačů Slezské univerzity

Více

NÁVOD NA ZADÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

NÁVOD NA ZADÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ NÁVOD NA ZADÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ KARVINÁ, 2011 REVIDOVÁNO 2013, ZAPRACOVÁN POKYN DĚKANA Č. 7 A 8/2013 Publikováno:14.7.2014 11:10 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu

Více

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ DO IS/STAG.

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ DO IS/STAG. ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ DO IS/STAG. Následující návod popisuje proces zadávání, ukládání a publikování závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské

Více

Návod pro studenty pro tvorbu oficiálních zadání BP/DP

Návod pro studenty pro tvorbu oficiálních zadání BP/DP Návod pro studenty pro tvorbu oficiálních zadání BP/DP Do pátku 6. února 2015 jsou všichni studenti, u kterých je předpoklad konání Státních závěrečných zkoušek v červnu 2015, povinni odevzdat Podklad

Více

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah 1. Výběr tématu práce... 3 2. Odhlášení z daného tématu... 4 3. Tisk zadání práce... 4 4. Editace a vložení

Více

Důležité: po vyplnění údajů na příslušných formulářích je ihned uložte tlačítkem Uložit. Při přechodu na další stránku by se údaje smazaly.

Důležité: po vyplnění údajů na příslušných formulářích je ihned uložte tlačítkem Uložit. Při přechodu na další stránku by se údaje smazaly. NÁVOD NA ZADÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ SZZ PRO ZAPISOVATELE STÁTNIC PŘÍPRAVNÉ PRÁCE. Přibližně čtrnáct dnů před zahájením SZZ je potřeba: Zajistit notebooky pro zapisovatele. Pokud zapisovatel nemá svůj notebook,

Více

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Dle Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací

Více

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Obsah STUDENTI VYTVOŘENÍ VOLNÉHO TÉMATU VŠKP VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z VOLNÝCH TÉMAT KONTROLA ZADÁNÍ TÉMATU FORMÁLNÍ ÚPRAVA VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ ELEKTRONICKÉ

Více

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah 1. Výběr tématu práce... 3 2. Odhlášení z daného tématu... 4 3. Tisk zadání práce... 4 4. Editace a vložení

Více

REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NOVÉHO STUDENTA V CRO

REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NOVÉHO STUDENTA V CRO REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NOVÉHO STUDENTA V CRO KARVINÁ, 2017 Vydáno dne:23.10.2017 10:30 Úvod OBSAH Úvod... 3... 3 Zapomněli jste uživatelské jméno?... 12 Zapomněli jste heslo nebo máte zablokován

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění NOVELIZACE 2016 Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské,

Více

Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS

Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS Nejprve se zaregistrujte do Centrálního úložiště výkazů ÚZIS Pokud již jste registrovaní na ÚZIS 1, pokračujte na Vytvoření statistiky v Praktiku

Více

DIPL 2. Příloha č. 1 ke Směrnici rektora č. 120/08 o vysokoškolských kvalifikačních pracích. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Příloha č. 1 ke Směrnici rektora č. 120/08 o vysokoškolských kvalifikačních pracích. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Příloha č. 1 ke Směrnici rektora č. 120/08 o vysokoškolských kvalifikačních pracích DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Mgr. Martin Svitanek Obsah STUDENTI I. FÁZE ZADÁVÁNÍ VŠKP

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění B3-09/3-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-09/3-PR Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

KARVINÁ, 2010 REVIZE,

KARVINÁ, 2010 REVIZE, PŘEDZÁPIS PŘEDMĚTŮ ZÁPIS NA ROZVRHOVÉ AKCE PŘEDMĚTŮ KARVINÁ, 2010 REVIZE, 2013, 2014 Tisk:4.9.2014 11:16 Úvod OBSAH Úvod... 3 Přihlášení do systému... 3 Kontrola povolení předzápisu... 4 Předzápis předmětu...

Více

Od evzdání závěrečn é práce na PEF

Od evzdání závěrečn é práce na PEF Od evzdání závěrečn é práce na PEF 1. Přihlaste se do Osobní administrativy UIS - http://is.czu.cz. Pro odevzdání Vaší závěrečné práce zvolte v základní nabídce v modulu Moje studium možnost Portál studenta.

Více

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a) Zadání

Více

Moodle Návod pro studenty

Moodle Návod pro studenty Moodle Návod pro studenty Co je to Moodle? Moodle je e-learningové prostředí vytvořené v rámci projektu MAPLIMAT. Jsou zde ke stažení studijní opory a další materiály k předmětům inovovaným, nebo nově

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Vytvořeno dne: 19.11.2009 Aktualizováno: 25.11.2009 Verze: 1.0 Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT...

Více

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Aplikace STUDENT Úvod Tento manuál je určen jako návod pro zpřístupňování

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání Směrnice FF UJEP v Ústí nad Labem č. 32/2014 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a)

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Prováděcí pokyny katedry KMA pro zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací

Prováděcí pokyny katedry KMA pro zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací Prováděcí pokyny katedry KMA pro zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací Pověřenými osobami jsou: RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D. Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D. Mgr. Pavla Kouřilová, Ph.D. Termíny jsou stanoveny

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 515 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

1. Návod pro studenty FSV UK na modul Témata prací (Výběr práce)

1. Návod pro studenty FSV UK na modul Témata prací (Výběr práce) 1. Návod pro studenty FSV UK na modul Témata prací (Výběr práce) Tento manuál se uplatní pro přihlašování studentů na vypsaná témata bakalářských, magisterských, rigorózních a disertačních prací v systému

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Návod na vypisování a správu bakalářských a diplomových prací v SIS pro akademické pracovníky MUP Obsah

Návod na vypisování a správu bakalářských a diplomových prací v SIS pro akademické pracovníky MUP Obsah Návod na vypisování a správu bakalářských a diplomových prací v SIS pro akademické pracovníky MUP Obsah 1. Vytvoření nového zadání práce... 3 2. Editace vypsané práce... 5 3. Vložení oponenta... 5 4. Vytvoření

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

MOODLE MANUÁL PRO STUDENTY. http://cinstina.upol.cz

MOODLE MANUÁL PRO STUDENTY. http://cinstina.upol.cz MOODLE MANUÁL PRO STUDENTY Stručný návod k Portálu čínských studií Katedry asijských studií FF UP (přihlášení, zápis do kurzů, studijní materiály, odevzdávání úkolů, známky atd.) http://cinstina.upol.cz

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Metodicky na vod pro Roc nı hodnocenı ISP DSP

Metodicky na vod pro Roc nı hodnocenı ISP DSP Metodicky na vod pro Roc nı hodnocenı ISP DSP Návod pro Oborové rady Tento metodický pokyn doplňuje Opatření děkana č. 6/2014-15: Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Žádost o uznání předmětů Obsah

Žádost o uznání předmětů Obsah Žádost o uznání předmětů Obsah A. Všeobecné informace... 1 B. Podmínky uznání předmětu... 1 C. Zápis předmětů z vyšších ročníků... 1 D. Podání Žádosti pro studenty, kteří již na SU v Opavě studovali...

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Založení zadání závěrečné práce

Založení zadání závěrečné práce Založení zadání závěrečné práce 1. Pro založení nového zadání závěrečné práce zvolte v aplikaci Závěrečné práce v základní nabídce možnost Vedené práce. 2. Nová zadání závěrečných prací se vkládají přes

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE manuál pro studenty. Systém. informační. Studijní

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE manuál pro studenty. Systém. informační. Studijní PRÁCE manuál pro studenty Systém informační Studijní VYHLEDÁNÍ PRÁCE, VOLBA TÉMATU Vkládání závěrečných prací do SIS 1.01 Přihlášení (a) Login (číslo osoby nebo alias) Heslo (heslo nastavené přes LDAP)

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA 420 DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd. INFORMACE PRO STUDENTY

Více

Návod pro práci s webovou aplikací pro zadávání, čištění a odesílání dat z laboratoří do systému EARSS.

Návod pro práci s webovou aplikací pro zadávání, čištění a odesílání dat z laboratoří do systému EARSS. Návod pro práci s webovou aplikací pro zadávání, čištění a odesílání dat z laboratoří do systému EARSS. Aplikace je dostupná na webové adrese: http://cb7.jlabs.cz/earss/ Přihlášení do systému: jako přihlašovací

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Zadáním adresy www.hroch.czu.cz do internetového prohlížeče se dostanete na stránky informačního systému HROCH. Kliknutím

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Elektronický formulář

Elektronický formulář Elektronický formulář a postup při jeho podání ÚVOD... 2 INSTALACE PROGRAMU... 2 Požadavky na vybavení... 2 Instalace programu... 2 POSTUP PŘI PRÁCI S ELEKTRONICKÝM FORMULÁŘEM ŽÁDOSTI... 3 Ukládání formuláře...

Více

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010)

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu První přihlášení a úprava profilu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci elearning odkaz Moodle

Více

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa Příručka pro žadatele pro podání žádosti o udělení dotace IS Benefit7 Czech POINT kontaktní místa Příručka Benefit7 Czech POINT kontaktní místo 1 z 16 1) Registrace / Přihlášení Žádost o udělení dotace

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Odevzdání závěrečné práce

Odevzdání závěrečné práce Odevzdání závěrečné práce 1. Přihlaste se do Osobní administrativy UIS. Pro odevzdání Vaší závěrečné práce zvolte v základní nabídce v modulu Moje studium možnost Portál studenta. 2. Nyní máte před sebou

Více

Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina

Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Blok strana 2 z 21 Typ materiálu 1 ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ

Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Schéma procesu podávání návrhů projektů (NP) Vyhlášení veřejné soutěže Vyplnění NP v aplikaci GRIS Přiložení příloh k NP v aplikaci GRIS

Více

Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018. navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia

Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018. navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia Návod a pokyny k provedení předzápisu do 1. ročníku FAV v ak. roce 2017/2018 navazující magisterské studium - kombinovaná forma studia Předzápis se provádí v několika krocích, které lze shrnout do následujícího

Více

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován program 602XML Filler Spuštění instalace kliknutím na odkaz na webových stránkách Jihočeského

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Prezentace OBD. Orientace běžného uživatele v prostředí osobní bibliografické databáze.

Prezentace OBD. Orientace běžného uživatele v prostředí osobní bibliografické databáze. Prezentace OBD Orientace běžného uživatele v prostředí osobní bibliografické databáze. Aktuální personální informace OBD na webu UHK https://www.uhk.cz/cs-cz/uhk/veda-vyzkum-projekty/veda-a-vyzkum/osobni-bibliografickadatabaze-(obd)#uhk-article

Více

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu Žádost o certifikát Pro získání certifikátu je zapotřebí vyplnit následující položky. Doklady nutné pro vydání certifikátu Občan ČR použije jako primární doklad platný občanský průkaz, jako druhý doklad

Více

NÁVOD NA ZJIŠTĚNÍ OSOBNÍHO ČÍSLA STUDENTA OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

NÁVOD NA ZJIŠTĚNÍ OSOBNÍHO ČÍSLA STUDENTA OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ NÁVOD NA ZJIŠTĚNÍ OSOBNÍHO ČÍSLA STUDENTA OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Obsah OBSAH Obsah... 2 Schéma procesu zjištění osobního čísla studentem... 2 Úvod... 3 Zjištění

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

PhDr. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy: Malý Stag

PhDr. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy: Malý Stag Příručka pro použití systému studijní agendy Malý Stag na PdF UP Určeno pro pracovníky kateder Část 11: Zapisování známek a slovních hodnocení do Malého Stagu přes systém INIS Vypracoval: PhDr. Milan Klement,

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Odborná kvalifikace (paragrafy...)

Odborná kvalifikace (paragrafy...) Odborná kvalifikace (paragrafy...) Modul slouží k evidenci odborných kvalifikací studentů - např. paragrafy... 1. Spuštění modulu Odborná kvalifikace 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Záložka

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA Martin Fráňa, DiS. Děkanát, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci 1.1 Základní informace NIS MEDEA je nemocniční informační systém (NIS) od společnosti

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

DIPL 2. Mgr. Martin Svitanek. Ing. Lucie Hinnerová. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Mgr. Martin Svitanek. Ing. Lucie Hinnerová. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Mgr. Martin Svitanek Ing. Lucie Hinnerová Obsah STUDENT BAKALÁŘSKÉHO NEBO MAGISTERSKÉHO STUDIA 4 I. FÁZE ZADÁVÁNÍ VŠKP 4 VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více