ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG."

Transkript

1 ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG. Následující návod popisuje zadávání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě do informačního systému STAG a import prací do projektu Theses pro sledování plagiátorství vysokoškolských kvalifikačních prací. Návod navazuje na Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě vydaný děkanem FPF. Jelikož systém Stag nerozlišuje prozatím rigorózní a disertační práce, platí postupy uváděné ve Stagu pro disertační práce ve stejné míře i pro práce rigorózní. Sled úkonů nutných od zadání BP/DP/RIGP/DISP až po jejich odevzdání studentem a import prací do projektu Theses je následující: 1. Student vyplní podklady pro zadání práce do Stagu. V případě BP/DP je vytiskne, podepíše a nechá schválit zadání vedoucím práce. Schválené zadání odevzdá na sekretariátu ústavu nebo institutu. 2. Sekretářka ve Stagu zadání potvrdí a uloží podklady. Uložením zadání se zpřístupní druhý webový dokument Doplnit údaje o BP/DP/DISP. 3. Student nejpozději před odevzdáním práce vyplní ve Stagu formulář Doplnit údaje o BP/DP/DISP. 4. Student práci odevzdá na sekretariátu ústavu (v případě rigorózní a disertační práce na fakultním oddělení pro vědu a zahraniční styky ) spolu s CD s elektronickou podobou práce (soubor PDF). V případě posluchačů oboru Tvůrčí fotografie je CD s elektronickou podobou práce povinnou součástí pouze teoretické závěrečné práce. Pokud práce obsahuje další přílohy v elektronické podobě, jako software, multimediální materiály a podobně, je nutno přiložit je na samostatném CD, protože CD s textem práce nebude knihovnou půjčováno. 5. Sekretářka zkontroluje kompletnost práce a podkladů ve Stagu a případně vyzve studenta k jejich doplnění. Podklady vytiskne a přiloží k práci. Text práce nahraje z přiloženého CD do Stagu a práci odevzdá spolu s CD do knihovny. 6. Administrátor Stagu: a) Hromadně vygeneruje odevzdaným pracem jednoznačný identifikátor a vyexportuje údaje o odevzdaných pracích do excelovské tabulky. b) Vytvoří adresářovou strukturu pro nahrávání souborů prací na webu fakulty. Do této adresářové struktury hromadně zkopíruje soubory s texty prací uložené ve Stagu. c) Nad excelovskou tabulkou spustí makro, kterým se vytvoří XML soubor metadat pro Theses. d) Metadata nahraje na Theses pomocí webového rozhraní. Pokud se během nahrání vyskytnou chyby v datech, požádá sekretářku(y) o jejich opravu ve Stagu a zopakuje body a) a c). 7. Knihovna potvrdí ve Stagu převzetí závěrečných prací kódem knihovny a datem. V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně popsány. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 1 z 18

2 KROK 1) STUDENT VYPLNÍ PODKLADY PRO ZADÁNÍ BP/DP/RIGP/DISP DO STAGU A FORMULÁŘ S VYPLNĚNÝMI PODKLADY VYTISKNE. 1) Na hlavní stránce vyhledejte sekci Funkce pro studenta, klikněte myší na odkaz Diplomky. Pozn.: Dříve než začnete vyplňovat zadání práce, přečtěte si stručný Návod na vyplňování formuláře diplomových prací. Obrázek 1-Výřez úvodní obrazovky 2) Na následující obrazovce se přihlásíte do STAGu. Jako jméno uživatele zadáte své osobní číslo do STAGu a do druhého pole svoje heslo. 3) Po přihlášení se dostanete na obrazovku Formuláře pro úpravu údajů o DP/ BP/DISP studentem. Klikněte myší na odkaz Vyplnit podklady pro zadání diplomové/bakalářské práce. Obrázek 2-Odkazy na vyplnění podkladů práce FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 2 z 18

3 4) Po kliknutí myší na odkaz v předcházejícím bodu se zobrazí vlastní formulář pro vyplnění zadání práce. Obrázek 3-Formulář na vyplnění podkladů BP/DP/RIGP/DISP. Červeně orámovaná pole musí být vyplněna. 5) Pokyny pro vyplňování formuláře: a) Text vepisujte ručně, vyhýbejte se kopírování z wordu (a jiných chytrých editorů), protože přidávají skryté a jiné znaky. Nepoužívejte znaky ("<", ">", "&"), které komplikují práci při exportu dat do knihovního IS (obvykle je nutné pak taková políčka ručně opravovat). Navíc dochází ke zkomolení češtiny. b) Odkazy na webové stránky uvádějte ve tvaru Pozn. Chytré editory umí zkopírovat odkaz jako HTML odkaz typu <a href="adresa">popisek</a>. Umí převést české i jiné znaky do tvaru přihlášení uživatele (= přihlášení uživatele) a všechny tyto chytrosti pak FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 3 z 18

4 komplikují práci informačním systémům navazujícím na STAG, do kterých jsou data exportována (STAG jako takový si s tím poradí). c) Nezapomeňte po vyplnění formuláře vaše data uchovat kliknutím na tlačítko Uložit. Pokud tak neučiníte a opustíte stránku jiným způsobem (např. kliknutím na tlačítko Zpět v prohlížeči), vaše data budou nenávratně ztracena. 6) Podklad pro zadání vytiskne buď přímo z formuláře: Obrázek 4-Odkaz na tisk podkladů práce, první možnost nebo z úvodní obrazovky pro úpravu údajů práce studentem: Obrázek 5-Odkaz na tisk podkladů práce, druhá možnost FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 4 z 18

5 KROK 2) SEKRETÁŘKA ÚSTAVU NAVEDE PODKLAD PRO ZADÁNÍ PRÁCE DO IS/STAG. 1. V nabídce Absolvent > Vysokoškolské kvalifikační práce vyhledá studenta dle osobního čísla. 2. Na záložce Základní údaje sekretářka zkontroluje a zadá následující data: a. Sekretářka zkopíruje data z podkladu pro zadání práce zadané studentem z webu do STAGu. Data můžete kopírovat opakovaně, pokud by student na webu změnil zadání a přišel za vámi s požadavkem na aktualizaci dat ve STAGu. Tímto tlačítkem se také zkopíruje Zadaní téma v záložce Názvy práce. Zkontroluje, zda odpovídá příjmení vedoucí(ho) ústavu. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 5 z 18

6 b. Sekretářka zadá Datum zadání práce. Pokud by datum nebylo zadáno, formulář Vysokoškolské kvalifikační práce by nebylo možno uložit. c. Sekretářka zadá Plánované datum odevzdání práce. Pokud by datum nebylo zadáno, formulář Vysokoškolské kvalifikační práce by nebylo možno uložit. d. Sekretářka zkontroluje, zda v záložce Názvy práce se do pole Zadané téma zkopíroval text zadaný studentem na webu (viz bod a.) e. Sekretářka zkontroluje, zda v záložce Osoby je uveden vedoucí práce, který v případě BP/DP zadání schválil svým podpisem. Pokud vedoucí práce není uveden, zadá ho. f. Formulář Vysokoškolské kvalifikační práce uloží klávesou F10. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 6 z 18

7 KROK 3) STUDENT NEJPOZDĚJI PŘED ODEVZDÁNÍM PRÁCE VYPLNÍ VE STAGU FORMULÁŘ DOPLNIT ÚDAJE O DP/BP/DISP Nyní má student čas na vypracování práce. Veškeré změny v podkladech zadání konzultuje s vedoucím práce a po schválení změn vedoucím provede příslušné opravy na webu. Kdykoliv během zpracování práce, nejpozději však týden před jejím odevzdáním musí student vyplnit na webu Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci. Obrázek 6-Odkaz na doplnění údajů o DP/BP/RIGP/DISP studentem Ve formuláři na doplnění údajů o kvalifikační práci povinně musíte vyplnit červeně orámovaná pole viz. Obrázek (údaje z červeně orámovaných polí se přenášejí do knihovního systému a jsou pro něj povinná). Ostatní pole je vhodné také vyplnit. Souběžný název a podnázev musíte vyplnit, jestliže je uveden na titulní straně práce. Řiďte se následujícími zásadami. 1. Text vepisujte do polí ručně, vyhýbejte se kopírování z wordu (a jiných chytrých editorů), protože přidávají skryté a jiné znaky. Nepoužívejte znaky ("<", ">", "&"), které komplikují práci při exportu dat do knihovního IS (obvykle je nutné pak taková políčka ručně opravovat). Navíc dochází ke zkomolení češtiny. 2. Odkazy na webové stránky uvádějte ve tvaru Chytré editory umí zkopírovat odkaz jako HTML odkaz typu <a href="adresa">popisek</a>. Umí převést české i jiné znaky do tvaru přihlášení uživatele (= přihlášení uživatele) a všechny tyto chytrosti pak komplikují práci programům pro další zpracování (Stag jako takový si s tím poradí). 3. Nezapomeňte po vyplnění formuláře vaše data uchovat kliknutím na tlačítko Uložit data. Pokud tak neučiníte a opustíte stránku jiným způsobem (např. kliknutím na tlačítko Zpět v prohlížeči), vaše data budou nenávratně ztracena. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 7 z 18

8 Obrázek 7-Formulář na doplnění údajů o BP/DP/RIGP/DISP studentem. Červeně orámovaná pole je nutno povinně vyplnit. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 8 z 18

9 KROK 4) STUDENT ODEVZDÁ VYPRACOVANOU PRÁCI NA SEKRETARIÁTU ÚSTAVU. Práci odevzdává student sekretářce ústavu/institutu (v případě rigorózní/disertační práce referentce fakultního oddělení vědy a zahraničních styků) v termínu stanoveném harmonogramem na příslušný akademický rok v příslušném počtu výtisků svázaných v tvrdých deskách a v elektronické podobě na CD (netýká se praktické závěrečné práce studentů oboru Tvůrčí fotografie), a to v jednom souboru ve formátu pdf (text nesmí být uzamčen heslem). Při převzetí CD sekretářka zkontroluje přiložený ve formátu pdf. Z důvodu evidence práce v univerzitním knihovním systému a z důvodu komunikace s informačními systémy mimo naši univerzitu musí být název souboru s prací zadán na odevzdávaném CD ve tvaru: FPF_BP/DP/RIGP/DISP_Rok_Zkraceny nazev_prijmeni Jmeno.pdf Jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem. V názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika. Příklady názvů prací: FPF_BP_08_Optimalizace v SQL databazich_novak Jan.pdf FPF_DP_08_Prodejni program hotelu_stach Jiri.pdf FPF_RIGP_09_Gender v dejinach habsburske monarchie_repa Ferdinand.pdf FPF_DISP_09_Cerne diry v multidimenzionalnich prostorocasech_novotny Lukas.pdf KROK 5) SEKRETÁŘKA ZKONTROLUJE KOMPLETNOST STUDENTEM ODEVZDÁVANÉ PRÁCE A PODKLADY VYTISKNE. TEXT PRÁCE NAHRAJE Z PŘILOŽENÉHO CD DO STAGU Studenti si na webu vyplnili podklady pro zadání práce (viz krok 1 a krok 3). Studentem vyplněné zadání musí sekretářky jednotlivých kateder nahrát do STAGu, zkontrolovat jejich úplnost a vytisknout. Pokud sekretářka shledá, že podklady zpracované studentem jsou neúplné, upozorní ho na nedostatky a student je musí v co nejkratší době odstranit. Kontrola zadaných podkladů se provádí pomocí nabídky STAGu Absolvent > Vysokoškolské kvalifikační práce. 1) Studenta vyhledáte pomocí jména a příjmení nebo osobního čísla: Obrázek 8 - Vyhledání studenta, který zadal podklady pro DP/BP/RIGP/DISP. Po zadání identifikační údajů stiskněte klávesu F8. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 9 z 18

10 Na záložce Studenti zadejte filtr pro výběr studenta. Po stisku klávesy [F8] se zobrazí záznamy studentů dle zvoleného filtru. Pro každého studenta se vybírá záznam posledního ročníku, kdy ještě studoval (jestliže tedy student v posledním roce studia přešel na jiný obor, zobrazí se u studenta tento nový obor a ne obor, který měl zapsaný v předchozích letech studia). V tomto bloku nelze nic opravovat, mazat ani přidávat záznamy. 2) Na záložce Základní údaje vyplňte následující data: Obrázek 9-Kontrola a vložení údajů na kartě "Základní údaje" a) Zkopírujte studentovy podklady do STAGu tlačítkem Kopírovat data z Podkladu pro zadání BP/DP (kopírování dat z webu jste provedli již v kroku 4, nyní jej proveďte znovu, aby se data ve STAGu aktualizovala o změny, které na webu provedl student). b) Plánované datum zadání a odevzdání práce již bylo vyplněno v kroku 4. Skutečné datum odevzdání by mělo být vyplněno až po odevzdání práce studentem (Po vyplnění položky Datum odevzdání ústavem již student nemá možnost doplnit údaje o DP/BP/RIGP/DISP na webu!). c) Vizuálně zkontrolujte zbývající údaje, zvláště Vedoucí katedry (ústavu, institutu), Děkan. Tyto údaje systém nakopíruje automaticky na základě vyplněného ústavu. Potřebujete-li z nějakého důvodu převést práci pod jiný ústav, obraťte se na příslušnou studijní referentku. d) Všechny údaje o diplomové práci je možné zkopírovat pod jiné osobní číslo po vyplnění položky Nové os. Číslo a stisknutím tlačítka Zkopírovat. Tlačítkem Zobrazit kopii můžeme zkontrolovat, zda se kopie správné provedla. 3) Na záložce Názvy práce zkontrolujte položky Zadané téma, Název práce, Název v angličtině. 4) Záložka Zadání Na záložce Zadání klikněte na tlačítka Konec odstavce. Do textu na konec odstavců se přidají znaky \nl{}, které způsobí správné zalomení odstavců při tisku DP. Pokud byste opomněli zadat zalomení odstavců, údaje v polích Zásady i Seznam literatury by se zobrazil jako jednolitý text. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 10 z 18

11 Obrázek 10-Na záložce "Zadání" je třeba doplnit konce odstavců kliknutím na talčítka "Konec odstavce" 5) Záložka Osoby Obrázek 11-Kontrola vedoucího práce na záložce "Osoby" Na záložce Osoby zkontrolujte vedoucího DP, event. konzultanty, oponenty. Zvláště dejte pozor na správné zadání pracoviště a typu účasti. 6) Pomocí záložky Soubory nahrajte soubor s textem práce do Stagu pomocí tlačítka Vlastní práci uložit do db. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 11 z 18

12 7) Po zkontrolování správnosti všech zadaných údajů přejděte zpět na záložku Základní údaje a podklady vytiskněte kliknutím na tlačítko Tisk. Obrázek 12-Po kontrole zadaných údajů vytisknete práci tlačítkem "Tisk". Zobrazí se tisková sestava se zadáním práce přesně tak, jak bude vytištěna na tiskárně. Obrázek 13-Zobrazenou práci vytisknete nabídkou "Soubor" > "Tisk..." Listovat prací můžete pomocí tlačítek předcházející, následující stránka. Práci vytisknete nabídkou Soubor > Tisk. Vytištěné zadání práce přiložte k práci. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 12 z 18

13 KROK 6 a) ADMINISTRÁTOR HROMADNĚ VYGENERUJE ODEVZDANÝM PRACEM JEDNOZNAČNÝ IDENTIFIKÁTOR A VYEXPORTUJE ZADANÉ PRÁCE ZE STAGU DO EXCELOVSKÉ TABULKY. Do záložek Základní údaje do pole Rozsah grafických prací vygeneruje administrátor Stagu automaticky jednoznačný identifikátor práce. Identifikátor má následující tvar: Ústav_rok_pořadové číslo, např. UI_2009_07. Identifikátor musí být jedinečný pro každou práci. Jelikož zatím ve STAGu není žádné pole, kam by šlo identifikátor zapsat, vybrali jsme dočasně pole Rozsah gr.prací, které na FPF nepoužíváme. Obrázek 14 - Zadání jednoznačného identifikačního čísla práce Export se provádí SQL dotazem nad tabulkami STAGu databáze Oracle pomocí SQL editoru TOAD. Výstupní soubor má následující strukturu: Popis Počáteční tag Hodnota - FPF SOUBOR/Název pole Koncový tag 1 Identifikátor poskytovatele pts:sender.id S1952 /pts:sender.id 2 Neveřejný identifikátor práce pts:thesis.id AN0030-rozsah gr.prací (zatím, než bude vybráno vhodnější pole) ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Rozsah _gr_pr /pts:thesis.id 3 Název práce (česky) dc:title xml:lang="cze" AN0030-rozsah Název práce ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Nazev_ Dle_Stud /dc:title 4 Překlad názvu práce (anglicky) pts:title.translated xml:lang="eng" AN0030-Název v angličtině ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Tema_ Hlavni_Ang /pts:title.translated 5 Autor práce pts:creator pts:id="1" FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 13 z 18

14 Popis Počáteční tag Hodnota - FPF SOUBOR/Název pole Koncový tag 5a - Jméno pts:forename 5b -Příjmení pts:surname ES0010-Jmeno OSOBY/Jmeno ES0010-Příjmení OSOBY/Příjmení /pts:forename /pts:surname /pts:creator 6a Abstrakt práce (česky) dc:description xml:lang="cze" AN0030-Anotace(krátký popis diplomové práce) ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Vyjadre ni /dc:description 6b Abstrakt práce (anglicky) dc:description xml:lang="eng" AN0030-Anotace v angličtině (krátký popis diplomové práce) ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Vyjadre ni_cizi /dc:description 13a Instituce archivující a zpřístupňující práci (česky) dc:publisher xml:lang="cze" Pevný text: Slezská univerzita v Opavě /dc:publisher 14a - fakulta (česky) pts:publisher.faculty xml:lang="cze" Pevný text: Filozoficko- přírodovědecká fakulta v Opavě /pts:publisher.faculty 13b Instituce archivující a zpřístupňující práci (ang.) dc:publisher xml:lang="eng" /dc:publisher 14b - fakulta (anglicky) pts:publisher.faculty xml:lang="eng" /pts:publisher.faculty 7 Datum vytvoření, odevzdání či podání práce dcterms:datesubmitted AN0030-Datum odevzdání ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Dat_Od evzdani /dcterms:datesubmit ted Datum obhájení práce dcterms:dateaccepted 8 Typ práce cd:type 9 Jazyk práce dc:language AN010-datum obhajoby ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Dat_Ob hajoby BP,DP, RIGP nebo DISP. Zjistitelné nepřímo z typu studia (vazba na číselník) Doména STAGu:TYP_ZK_NEW AN0030-nutno přizpůsobit zkratky předmětů v doménách STAGu Doména STAGu:JAZYK (nutno zkratku upravit. Např. CZ na CZE, AN na EN) ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Jazyk /dcterms:dateaccept ed /cd:type /dc:language 10 Přidělovaný akademický titul pts:degree.name Doména STAGu:TITUL, zkratka (tabulka Studijni_programy>domeny) např. Bc. /pts:degree.name STUDIJNI_PROGRAMY/Titul navázat na doménu TITUL FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 14 z 18

15 Popis Počáteční tag Hodnota - FPF SOUBOR/Název pole Koncový tag 11 Typ studijního programu pts:degree.level Doména STAGu:TITUL, angl.překlad (tabulka Studijni_programy>domeny) např. Bachelor (to samé jako u 20) /pts:degree.level 12a Studijní program (česky) pts:degree.discipline xml:lang="cze" pole CZ_NAZEV z tabulky Studijni_programy /pts:degree.discipline 12b Studijní program (anglicky) pts:degree.discipline xml:lang="eng" pole AN_NAZEV z tabulky Studijni_programy /pts:degree.discipline KROK 6 b) VYTVOŘENÍ ADRESÁŘOVÉ STRUKTURY PRO NAHRÁNÍ SOUBORŮ PRACÍ NA THESES A ZKOPÍROVÁNÍ SOUBORŮ PRACÍ DO TÉTO ADRESÁŘOVÉ STRUKTURY. Administrátor webu na FPF vytvoří na webu fakulty adresářovou strukturu, do které bude nutné jednotlivé práce zkopírovat. Jako podklad mu slouží excelovská tabulka. Vrcholovou úrovní adresářové struktury je akademický rok, druhou úroveň označuje jednoznačný identifikátor práce. Příklad adresářové struktury: Obrázek 15-Příklad adresářové struktury pro nahrání souborů prací. První úroveň tvoří ROK, druhou jednoznačný identifikátor práce. Do vytvořené adresářové struktury zkopíruje administrátor Stagu texty prací uložených ve Stagu. KROK 6 c) VYTVOŘENÍ METADAT PRO SYSTÉM THESES Administrátor STAGu použije k vytvoření metadat excelovskou tabulku vytvořenou v kroku 6 a). Makrem Theses.bas se vygeneruje XML soubor, který se pomocí webovského rozhraní nahraje do projektu Theses následovně: 1. Ve sloupci A excelovské tabulky označí řádky tabulky, které si přeje vyexportovat. Pro export všech záznamů v tabulce se musí označit všechny řádky ve sloupci A tabulky kromě prvního, který obsahuje nadpis. Oblast výběru musí být souvislá. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 15 z 18

16 Obrázek 16-Označení řádků tabulky excelu k exportu dat do XML souboru. Označují se řádky pouze ve sloupci A. Oblast označení musí být souvislá. Data je vyexportují do XML souboru makrem Theses.bas. 2. Spustí makro Theses.bas. Po úspěšném exportu makro zobrazí informaci: Obrázek 17-Data se exportují do souboru "slu_fpf-theses.xml. Opakované spuštění makra Theses.bas soubor přepíše. 3. Nahraje metadata vyexportovaná do XML souboru do projektu Theses (viz další krok). KROK 6 d) ADMINISTRÁTOR IMPORTUJE METADATA PRACÍ DO PROJEKTU THESES. 1. Na webovských stránkách projektu se přihlásí do neveřejné části. Oprávnění k přístupu do neveřejné části projektu mohou přidělovat pracovnice knihovny fakulty. Obrázek 18-Přihlášení do neveřejné části projektu Theses (výřez obrazovky FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 16 z 18

17 2. Po přihlášení se musí vyhledat část Správa dat > Import dat. Obrázek 19-V neveřejné části vyhledáte sekci "Správa dat" 3. Po kliknutí na odkaz Import dat se zobrazí následující formulář (zde pouze výřez): Obrázek 20 - Dialogová obrazovka pro import připraveného XML souboru do projektu Theses. a. Tlačítkem Procházet si vyhledáte XML soubor s metadaty vytvořený v kroku 13. b. zavést pouze na nečisto je vhodné zaškrtnout při prvotním testování dat. Pokud test projde bez chyb, je možno data importovat naostro. Případné chyby je nutno opravit v excelovské tabulce nebo ve Stagu, v tom případě je nutno tabulku vygenerovat znovu. c. Tlačítkem Importuj spustíte vlastní import dat. d. Webová stránka s formulářem obsahuje podrobný návod jak při importu postupovat. e. Níže popsaným postupem se nahrávají do projektu Theses tzv. metadata (blíže viz Vlastní soubory prací nakopírované do adresářové struktury vytvořené v kroku 6 b) si Theses stáhne sám v noci následující bezprostředně po dnu, ve kterém byla naimportována metadata. Metadata obsahují instrukce pro Theses, jakým způsobem soubory naimportovat. Proto je velmi důležité, aby jednotlivé adresáře adresářové struktury nesly název jednoznačného identifikátoru práce. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 17 z 18

18 KROK 7) KNIHOVNA POTVRDÍ PŘEVZETÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ Při převzetí závěrečných prací označí knihovnice ve STAGu tyto práce jako převzaté knihovnou. Potvrzení se provede ve STAGu nabídkou Absolvent > Doplnění údajů o DP knihovnou. Na výběrové obrazovce zadejte Rok obhájení a Fakultu (eventuelně další upřesňující data, např. Katedra, nebo použijte Kritéria výběru ve spodní části obrazovky). Po potvrzení výběru se zobrazí následující obrazovka. 3. Převzetí BP/DP knihovnou potvrdíte tlačítkem Přiděl 2. Ze seznamu vyberete knihovnu FPF-USTR a zadate datum převzetí BP/DP 1. Označte studenty, jejichž BP/DP chcete převzít do knihovny. Obrázek 21 - Seznam studentů s vyexportovanou prací do projektu Theses. Takto označeným studentům se přidělí knihovna a datum převzetí. Zároveň studenti již nebudou zahrnováni do příštích výběrů pro export prací do projektu Theses. 1. Označte studenty, jejichž práci chcete převzít do knihovny. 2. Vyberte ze seznamu knihovnu FPF a zadejte datum převzetí do pole Převzato dne. 3. Tlačítkem Přiděl přidělíte knihovnu a datum převzetí všem označeným studentům. Tím je současně provedena kontrola, že všechny odevzdané práce byly doručeny do knihovny. Pokud by se v seznamu vyskytli studenti, jejichž práce nebyly dodány, urguje knihovnice tuto skutečnost na příslušném ústavu. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 18 z 18

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah 1. Výběr tématu práce... 3 2. Odhlášení z daného tématu... 4 3. Tisk zadání práce... 4 4. Editace a vložení

Více

Důležité: po vyplnění údajů na příslušných formulářích je ihned uložte tlačítkem Uložit. Při přechodu na další stránku by se údaje smazaly.

Důležité: po vyplnění údajů na příslušných formulářích je ihned uložte tlačítkem Uložit. Při přechodu na další stránku by se údaje smazaly. NÁVOD NA ZADÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ SZZ PRO ZAPISOVATELE STÁTNIC PŘÍPRAVNÉ PRÁCE. Přibližně čtrnáct dnů před zahájením SZZ je potřeba: Zajistit notebooky pro zapisovatele. Pokud zapisovatel nemá svůj notebook,

Více

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Tisk:15.2.2011 7:36

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Tisk:15.2.2011 7:36 VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Tisk:15.2.2011 7:36 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem.... 4 1: Portál informačního

Více

Informační manuál. Souhrnný informační manuál - IS BADIS

Informační manuál. Souhrnný informační manuál - IS BADIS Informační manuál Souhrnný informační manuál - IS BADIS STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah Úvod... 1 Seznam použitých zkratek... 1 Seznam symbolů... 1 Vypsání Témat prací / Konkurzů...

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

DIPL 2. Mgr. Martin Svitanek. Ing. Lucie Hinnerová. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Mgr. Martin Svitanek. Ing. Lucie Hinnerová. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Mgr. Martin Svitanek Ing. Lucie Hinnerová Obsah STUDENT BAKALÁŘSKÉHO NEBO MAGISTERSKÉHO STUDIA 4 I. FÁZE ZADÁVÁNÍ VŠKP 4 VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYDÁNO V KARVINÉ 2011, REVIDOVÁNO 2012. Publikováno:14.11.2012 10:30 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem....

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA 420 DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd. INFORMACE PRO STUDENTY

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu Žádost o certifikát Pro získání certifikátu je zapotřebí vyplnit následující položky. Doklady nutné pro vydání certifikátu Občan ČR použije jako primární doklad platný občanský průkaz, jako druhý doklad

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Citace PRO. návod na využívání citačního manažera. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 12.3.2013 Verze: 1.2. ...

Citace PRO. návod na využívání citačního manažera. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 12.3.2013 Verze: 1.2. ... ...citovat je snadné Citační manažer návod na využívání citačního manažera Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 12.3.2013 Verze: 1.2 Citace dokumentu : návod na využívání citačního manažera

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Zadáním adresy www.hroch.czu.cz do internetového prohlížeče se dostanete na stránky informačního systému HROCH. Kliknutím

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Vazba na digitální spisovnu SPISOVÁ SLUŽBA

Vazba na digitální spisovnu SPISOVÁ SLUŽBA SPISOVÁ SLUŽBA OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 VYTVOŘENÍ SIP BALÍČKU A JEHO PŘEDÁNÍ DO DS... 2 3 ZJIŠTĚNÍ STAVU SIP BALÍČKŮ PŘEDANÝCH DO DS... 4 4 OPRAVA NEVALIDNÍHO SIP BALÍČKU A JEHO OPĚTOVNÉ ODESLÁNÍ DO DS... 5

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Změny ve verzi 1.216

Změny ve verzi 1.216 Změny ve verzi 1.216 Obsah Obecné Účetnictví zjištění adresy obchodního partnera z databáze ARES přímo z internetu (on-line)na základě IČ nebo částečného názvu firmy Stahování denních kurzů ze serveru

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Datum: 13. 09. 2010 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Stažení a rozbalení off-line formuláře... 1 2 Popis prostředí klienta offline formuláře... 2 2.1 Nástrojová lišta offline

Více

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován program 602XML Filler Spuštění instalace kliknutím na odkaz na webových stránkách

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Závěrečné práce 1 OBR. 1: ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Závěrečné práce 1 OBR. 1: ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Závěrečné práce 1 Závěrečné práce Závěrečná práce Etapy ZP Zúčastněné osoby Zadání 1 Úvod Závěrečnou prácí se má na mysli: bakalářská práce v bakalářském studijním programu, diplomová práce v navazujícím

Více

Návod k použití služby

Návod k použití služby Návod k použití služby - 1 - Obsah Obsah... 2 Technické požadavky... 3 Úvodní stránka služby... 4 Úvodní stránka Chci kartu... 5 Chci kartu: Žádost o změnu vzhledu stávající karty... 6 Chci kartu: Žádost

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplnění formulářů str. 6 5) Přístup a vyhledání

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

IN-SEZNAM. stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů. Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o.

IN-SEZNAM. stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů. Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o. IN-SEZNAM stručný manuál k aplikaci pro vedení seznamu akcionářů Verze 1 (březen 2014) Copyright TUK-TUK s.r.o. TUK-TUK s.r.o. Frýdlantská 2143, 738 01 Frýdek-Místek IČ 29387213 tel.: +420 608 173 327

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí Web-Exam Průvodce lektora administrační částí Po přihlášení ke svému lektorskému účtu uvidíte rozcestník V sekci Moje předměty zakládáte své vyučované předměty. U předmětu zapíšete název a stisknete Přidat

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních Vytvořeno dne: 1. 7. 2014 Aktualizováno: 1.9.2014 Verze: 1.6 2014 MVČR Obsah 1. Legislativní rámec:...

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Ovládání programu Měření délky

Ovládání programu Měření délky Ovládání programu Měření délky Program Měření délky je jednoduchý program pro měření rozměrů na fotografii podle předem známého měřítka. Tento program umožňuje zjistit rozměry jednotlivých objektů (velikost

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více