ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG."

Transkript

1 ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG. Následující návod popisuje zadávání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě do informačního systému STAG a import prací do projektu Theses pro sledování plagiátorství vysokoškolských kvalifikačních prací. Návod navazuje na Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě vydaný děkanem FPF. Jelikož systém Stag nerozlišuje prozatím rigorózní a disertační práce, platí postupy uváděné ve Stagu pro disertační práce ve stejné míře i pro práce rigorózní. Sled úkonů nutných od zadání BP/DP/RIGP/DISP až po jejich odevzdání studentem a import prací do projektu Theses je následující: 1. Student vyplní podklady pro zadání práce do Stagu. V případě BP/DP je vytiskne, podepíše a nechá schválit zadání vedoucím práce. Schválené zadání odevzdá na sekretariátu ústavu nebo institutu. 2. Sekretářka ve Stagu zadání potvrdí a uloží podklady. Uložením zadání se zpřístupní druhý webový dokument Doplnit údaje o BP/DP/DISP. 3. Student nejpozději před odevzdáním práce vyplní ve Stagu formulář Doplnit údaje o BP/DP/DISP. 4. Student práci odevzdá na sekretariátu ústavu (v případě rigorózní a disertační práce na fakultním oddělení pro vědu a zahraniční styky ) spolu s CD s elektronickou podobou práce (soubor PDF). V případě posluchačů oboru Tvůrčí fotografie je CD s elektronickou podobou práce povinnou součástí pouze teoretické závěrečné práce. Pokud práce obsahuje další přílohy v elektronické podobě, jako software, multimediální materiály a podobně, je nutno přiložit je na samostatném CD, protože CD s textem práce nebude knihovnou půjčováno. 5. Sekretářka zkontroluje kompletnost práce a podkladů ve Stagu a případně vyzve studenta k jejich doplnění. Podklady vytiskne a přiloží k práci. Text práce nahraje z přiloženého CD do Stagu a práci odevzdá spolu s CD do knihovny. 6. Administrátor Stagu: a) Hromadně vygeneruje odevzdaným pracem jednoznačný identifikátor a vyexportuje údaje o odevzdaných pracích do excelovské tabulky. b) Vytvoří adresářovou strukturu pro nahrávání souborů prací na webu fakulty. Do této adresářové struktury hromadně zkopíruje soubory s texty prací uložené ve Stagu. c) Nad excelovskou tabulkou spustí makro, kterým se vytvoří XML soubor metadat pro Theses. d) Metadata nahraje na Theses pomocí webového rozhraní. Pokud se během nahrání vyskytnou chyby v datech, požádá sekretářku(y) o jejich opravu ve Stagu a zopakuje body a) a c). 7. Knihovna potvrdí ve Stagu převzetí závěrečných prací kódem knihovny a datem. V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně popsány. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 1 z 18

2 KROK 1) STUDENT VYPLNÍ PODKLADY PRO ZADÁNÍ BP/DP/RIGP/DISP DO STAGU A FORMULÁŘ S VYPLNĚNÝMI PODKLADY VYTISKNE. 1) Na hlavní stránce vyhledejte sekci Funkce pro studenta, klikněte myší na odkaz Diplomky. Pozn.: Dříve než začnete vyplňovat zadání práce, přečtěte si stručný Návod na vyplňování formuláře diplomových prací. Obrázek 1-Výřez úvodní obrazovky 2) Na následující obrazovce se přihlásíte do STAGu. Jako jméno uživatele zadáte své osobní číslo do STAGu a do druhého pole svoje heslo. 3) Po přihlášení se dostanete na obrazovku Formuláře pro úpravu údajů o DP/ BP/DISP studentem. Klikněte myší na odkaz Vyplnit podklady pro zadání diplomové/bakalářské práce. Obrázek 2-Odkazy na vyplnění podkladů práce FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 2 z 18

3 4) Po kliknutí myší na odkaz v předcházejícím bodu se zobrazí vlastní formulář pro vyplnění zadání práce. Obrázek 3-Formulář na vyplnění podkladů BP/DP/RIGP/DISP. Červeně orámovaná pole musí být vyplněna. 5) Pokyny pro vyplňování formuláře: a) Text vepisujte ručně, vyhýbejte se kopírování z wordu (a jiných chytrých editorů), protože přidávají skryté a jiné znaky. Nepoužívejte znaky ("<", ">", "&"), které komplikují práci při exportu dat do knihovního IS (obvykle je nutné pak taková políčka ručně opravovat). Navíc dochází ke zkomolení češtiny. b) Odkazy na webové stránky uvádějte ve tvaru Pozn. Chytré editory umí zkopírovat odkaz jako HTML odkaz typu <a href="adresa">popisek</a>. Umí převést české i jiné znaky do tvaru přihlášení uživatele (= přihlášení uživatele) a všechny tyto chytrosti pak FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 3 z 18

4 komplikují práci informačním systémům navazujícím na STAG, do kterých jsou data exportována (STAG jako takový si s tím poradí). c) Nezapomeňte po vyplnění formuláře vaše data uchovat kliknutím na tlačítko Uložit. Pokud tak neučiníte a opustíte stránku jiným způsobem (např. kliknutím na tlačítko Zpět v prohlížeči), vaše data budou nenávratně ztracena. 6) Podklad pro zadání vytiskne buď přímo z formuláře: Obrázek 4-Odkaz na tisk podkladů práce, první možnost nebo z úvodní obrazovky pro úpravu údajů práce studentem: Obrázek 5-Odkaz na tisk podkladů práce, druhá možnost FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 4 z 18

5 KROK 2) SEKRETÁŘKA ÚSTAVU NAVEDE PODKLAD PRO ZADÁNÍ PRÁCE DO IS/STAG. 1. V nabídce Absolvent > Vysokoškolské kvalifikační práce vyhledá studenta dle osobního čísla. 2. Na záložce Základní údaje sekretářka zkontroluje a zadá následující data: a. Sekretářka zkopíruje data z podkladu pro zadání práce zadané studentem z webu do STAGu. Data můžete kopírovat opakovaně, pokud by student na webu změnil zadání a přišel za vámi s požadavkem na aktualizaci dat ve STAGu. Tímto tlačítkem se také zkopíruje Zadaní téma v záložce Názvy práce. Zkontroluje, zda odpovídá příjmení vedoucí(ho) ústavu. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 5 z 18

6 b. Sekretářka zadá Datum zadání práce. Pokud by datum nebylo zadáno, formulář Vysokoškolské kvalifikační práce by nebylo možno uložit. c. Sekretářka zadá Plánované datum odevzdání práce. Pokud by datum nebylo zadáno, formulář Vysokoškolské kvalifikační práce by nebylo možno uložit. d. Sekretářka zkontroluje, zda v záložce Názvy práce se do pole Zadané téma zkopíroval text zadaný studentem na webu (viz bod a.) e. Sekretářka zkontroluje, zda v záložce Osoby je uveden vedoucí práce, který v případě BP/DP zadání schválil svým podpisem. Pokud vedoucí práce není uveden, zadá ho. f. Formulář Vysokoškolské kvalifikační práce uloží klávesou F10. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 6 z 18

7 KROK 3) STUDENT NEJPOZDĚJI PŘED ODEVZDÁNÍM PRÁCE VYPLNÍ VE STAGU FORMULÁŘ DOPLNIT ÚDAJE O DP/BP/DISP Nyní má student čas na vypracování práce. Veškeré změny v podkladech zadání konzultuje s vedoucím práce a po schválení změn vedoucím provede příslušné opravy na webu. Kdykoliv během zpracování práce, nejpozději však týden před jejím odevzdáním musí student vyplnit na webu Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci. Obrázek 6-Odkaz na doplnění údajů o DP/BP/RIGP/DISP studentem Ve formuláři na doplnění údajů o kvalifikační práci povinně musíte vyplnit červeně orámovaná pole viz. Obrázek (údaje z červeně orámovaných polí se přenášejí do knihovního systému a jsou pro něj povinná). Ostatní pole je vhodné také vyplnit. Souběžný název a podnázev musíte vyplnit, jestliže je uveden na titulní straně práce. Řiďte se následujícími zásadami. 1. Text vepisujte do polí ručně, vyhýbejte se kopírování z wordu (a jiných chytrých editorů), protože přidávají skryté a jiné znaky. Nepoužívejte znaky ("<", ">", "&"), které komplikují práci při exportu dat do knihovního IS (obvykle je nutné pak taková políčka ručně opravovat). Navíc dochází ke zkomolení češtiny. 2. Odkazy na webové stránky uvádějte ve tvaru Chytré editory umí zkopírovat odkaz jako HTML odkaz typu <a href="adresa">popisek</a>. Umí převést české i jiné znaky do tvaru přihlášení uživatele (= přihlášení uživatele) a všechny tyto chytrosti pak komplikují práci programům pro další zpracování (Stag jako takový si s tím poradí). 3. Nezapomeňte po vyplnění formuláře vaše data uchovat kliknutím na tlačítko Uložit data. Pokud tak neučiníte a opustíte stránku jiným způsobem (např. kliknutím na tlačítko Zpět v prohlížeči), vaše data budou nenávratně ztracena. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 7 z 18

8 Obrázek 7-Formulář na doplnění údajů o BP/DP/RIGP/DISP studentem. Červeně orámovaná pole je nutno povinně vyplnit. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 8 z 18

9 KROK 4) STUDENT ODEVZDÁ VYPRACOVANOU PRÁCI NA SEKRETARIÁTU ÚSTAVU. Práci odevzdává student sekretářce ústavu/institutu (v případě rigorózní/disertační práce referentce fakultního oddělení vědy a zahraničních styků) v termínu stanoveném harmonogramem na příslušný akademický rok v příslušném počtu výtisků svázaných v tvrdých deskách a v elektronické podobě na CD (netýká se praktické závěrečné práce studentů oboru Tvůrčí fotografie), a to v jednom souboru ve formátu pdf (text nesmí být uzamčen heslem). Při převzetí CD sekretářka zkontroluje přiložený ve formátu pdf. Z důvodu evidence práce v univerzitním knihovním systému a z důvodu komunikace s informačními systémy mimo naši univerzitu musí být název souboru s prací zadán na odevzdávaném CD ve tvaru: FPF_BP/DP/RIGP/DISP_Rok_Zkraceny nazev_prijmeni Jmeno.pdf Jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem. V názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika. Příklady názvů prací: FPF_BP_08_Optimalizace v SQL databazich_novak Jan.pdf FPF_DP_08_Prodejni program hotelu_stach Jiri.pdf FPF_RIGP_09_Gender v dejinach habsburske monarchie_repa Ferdinand.pdf FPF_DISP_09_Cerne diry v multidimenzionalnich prostorocasech_novotny Lukas.pdf KROK 5) SEKRETÁŘKA ZKONTROLUJE KOMPLETNOST STUDENTEM ODEVZDÁVANÉ PRÁCE A PODKLADY VYTISKNE. TEXT PRÁCE NAHRAJE Z PŘILOŽENÉHO CD DO STAGU Studenti si na webu vyplnili podklady pro zadání práce (viz krok 1 a krok 3). Studentem vyplněné zadání musí sekretářky jednotlivých kateder nahrát do STAGu, zkontrolovat jejich úplnost a vytisknout. Pokud sekretářka shledá, že podklady zpracované studentem jsou neúplné, upozorní ho na nedostatky a student je musí v co nejkratší době odstranit. Kontrola zadaných podkladů se provádí pomocí nabídky STAGu Absolvent > Vysokoškolské kvalifikační práce. 1) Studenta vyhledáte pomocí jména a příjmení nebo osobního čísla: Obrázek 8 - Vyhledání studenta, který zadal podklady pro DP/BP/RIGP/DISP. Po zadání identifikační údajů stiskněte klávesu F8. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 9 z 18

10 Na záložce Studenti zadejte filtr pro výběr studenta. Po stisku klávesy [F8] se zobrazí záznamy studentů dle zvoleného filtru. Pro každého studenta se vybírá záznam posledního ročníku, kdy ještě studoval (jestliže tedy student v posledním roce studia přešel na jiný obor, zobrazí se u studenta tento nový obor a ne obor, který měl zapsaný v předchozích letech studia). V tomto bloku nelze nic opravovat, mazat ani přidávat záznamy. 2) Na záložce Základní údaje vyplňte následující data: Obrázek 9-Kontrola a vložení údajů na kartě "Základní údaje" a) Zkopírujte studentovy podklady do STAGu tlačítkem Kopírovat data z Podkladu pro zadání BP/DP (kopírování dat z webu jste provedli již v kroku 4, nyní jej proveďte znovu, aby se data ve STAGu aktualizovala o změny, které na webu provedl student). b) Plánované datum zadání a odevzdání práce již bylo vyplněno v kroku 4. Skutečné datum odevzdání by mělo být vyplněno až po odevzdání práce studentem (Po vyplnění položky Datum odevzdání ústavem již student nemá možnost doplnit údaje o DP/BP/RIGP/DISP na webu!). c) Vizuálně zkontrolujte zbývající údaje, zvláště Vedoucí katedry (ústavu, institutu), Děkan. Tyto údaje systém nakopíruje automaticky na základě vyplněného ústavu. Potřebujete-li z nějakého důvodu převést práci pod jiný ústav, obraťte se na příslušnou studijní referentku. d) Všechny údaje o diplomové práci je možné zkopírovat pod jiné osobní číslo po vyplnění položky Nové os. Číslo a stisknutím tlačítka Zkopírovat. Tlačítkem Zobrazit kopii můžeme zkontrolovat, zda se kopie správné provedla. 3) Na záložce Názvy práce zkontrolujte položky Zadané téma, Název práce, Název v angličtině. 4) Záložka Zadání Na záložce Zadání klikněte na tlačítka Konec odstavce. Do textu na konec odstavců se přidají znaky \nl{}, které způsobí správné zalomení odstavců při tisku DP. Pokud byste opomněli zadat zalomení odstavců, údaje v polích Zásady i Seznam literatury by se zobrazil jako jednolitý text. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 10 z 18

11 Obrázek 10-Na záložce "Zadání" je třeba doplnit konce odstavců kliknutím na talčítka "Konec odstavce" 5) Záložka Osoby Obrázek 11-Kontrola vedoucího práce na záložce "Osoby" Na záložce Osoby zkontrolujte vedoucího DP, event. konzultanty, oponenty. Zvláště dejte pozor na správné zadání pracoviště a typu účasti. 6) Pomocí záložky Soubory nahrajte soubor s textem práce do Stagu pomocí tlačítka Vlastní práci uložit do db. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 11 z 18

12 7) Po zkontrolování správnosti všech zadaných údajů přejděte zpět na záložku Základní údaje a podklady vytiskněte kliknutím na tlačítko Tisk. Obrázek 12-Po kontrole zadaných údajů vytisknete práci tlačítkem "Tisk". Zobrazí se tisková sestava se zadáním práce přesně tak, jak bude vytištěna na tiskárně. Obrázek 13-Zobrazenou práci vytisknete nabídkou "Soubor" > "Tisk..." Listovat prací můžete pomocí tlačítek předcházející, následující stránka. Práci vytisknete nabídkou Soubor > Tisk. Vytištěné zadání práce přiložte k práci. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 12 z 18

13 KROK 6 a) ADMINISTRÁTOR HROMADNĚ VYGENERUJE ODEVZDANÝM PRACEM JEDNOZNAČNÝ IDENTIFIKÁTOR A VYEXPORTUJE ZADANÉ PRÁCE ZE STAGU DO EXCELOVSKÉ TABULKY. Do záložek Základní údaje do pole Rozsah grafických prací vygeneruje administrátor Stagu automaticky jednoznačný identifikátor práce. Identifikátor má následující tvar: Ústav_rok_pořadové číslo, např. UI_2009_07. Identifikátor musí být jedinečný pro každou práci. Jelikož zatím ve STAGu není žádné pole, kam by šlo identifikátor zapsat, vybrali jsme dočasně pole Rozsah gr.prací, které na FPF nepoužíváme. Obrázek 14 - Zadání jednoznačného identifikačního čísla práce Export se provádí SQL dotazem nad tabulkami STAGu databáze Oracle pomocí SQL editoru TOAD. Výstupní soubor má následující strukturu: Popis Počáteční tag Hodnota - FPF SOUBOR/Název pole Koncový tag 1 Identifikátor poskytovatele pts:sender.id S1952 /pts:sender.id 2 Neveřejný identifikátor práce pts:thesis.id AN0030-rozsah gr.prací (zatím, než bude vybráno vhodnější pole) ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Rozsah _gr_pr /pts:thesis.id 3 Název práce (česky) dc:title xml:lang="cze" AN0030-rozsah Název práce ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Nazev_ Dle_Stud /dc:title 4 Překlad názvu práce (anglicky) pts:title.translated xml:lang="eng" AN0030-Název v angličtině ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Tema_ Hlavni_Ang /pts:title.translated 5 Autor práce pts:creator pts:id="1" FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 13 z 18

14 Popis Počáteční tag Hodnota - FPF SOUBOR/Název pole Koncový tag 5a - Jméno pts:forename 5b -Příjmení pts:surname ES0010-Jmeno OSOBY/Jmeno ES0010-Příjmení OSOBY/Příjmení /pts:forename /pts:surname /pts:creator 6a Abstrakt práce (česky) dc:description xml:lang="cze" AN0030-Anotace(krátký popis diplomové práce) ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Vyjadre ni /dc:description 6b Abstrakt práce (anglicky) dc:description xml:lang="eng" AN0030-Anotace v angličtině (krátký popis diplomové práce) ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Vyjadre ni_cizi /dc:description 13a Instituce archivující a zpřístupňující práci (česky) dc:publisher xml:lang="cze" Pevný text: Slezská univerzita v Opavě /dc:publisher 14a - fakulta (česky) pts:publisher.faculty xml:lang="cze" Pevný text: Filozoficko- přírodovědecká fakulta v Opavě /pts:publisher.faculty 13b Instituce archivující a zpřístupňující práci (ang.) dc:publisher xml:lang="eng" /dc:publisher 14b - fakulta (anglicky) pts:publisher.faculty xml:lang="eng" /pts:publisher.faculty 7 Datum vytvoření, odevzdání či podání práce dcterms:datesubmitted AN0030-Datum odevzdání ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Dat_Od evzdani /dcterms:datesubmit ted Datum obhájení práce dcterms:dateaccepted 8 Typ práce cd:type 9 Jazyk práce dc:language AN010-datum obhajoby ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Dat_Ob hajoby BP,DP, RIGP nebo DISP. Zjistitelné nepřímo z typu studia (vazba na číselník) Doména STAGu:TYP_ZK_NEW AN0030-nutno přizpůsobit zkratky předmětů v doménách STAGu Doména STAGu:JAZYK (nutno zkratku upravit. Např. CZ na CZE, AN na EN) ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Jazyk /dcterms:dateaccept ed /cd:type /dc:language 10 Přidělovaný akademický titul pts:degree.name Doména STAGu:TITUL, zkratka (tabulka Studijni_programy>domeny) např. Bc. /pts:degree.name STUDIJNI_PROGRAMY/Titul navázat na doménu TITUL FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 14 z 18

15 Popis Počáteční tag Hodnota - FPF SOUBOR/Název pole Koncový tag 11 Typ studijního programu pts:degree.level Doména STAGu:TITUL, angl.překlad (tabulka Studijni_programy>domeny) např. Bachelor (to samé jako u 20) /pts:degree.level 12a Studijní program (česky) pts:degree.discipline xml:lang="cze" pole CZ_NAZEV z tabulky Studijni_programy /pts:degree.discipline 12b Studijní program (anglicky) pts:degree.discipline xml:lang="eng" pole AN_NAZEV z tabulky Studijni_programy /pts:degree.discipline KROK 6 b) VYTVOŘENÍ ADRESÁŘOVÉ STRUKTURY PRO NAHRÁNÍ SOUBORŮ PRACÍ NA THESES A ZKOPÍROVÁNÍ SOUBORŮ PRACÍ DO TÉTO ADRESÁŘOVÉ STRUKTURY. Administrátor webu na FPF vytvoří na webu fakulty adresářovou strukturu, do které bude nutné jednotlivé práce zkopírovat. Jako podklad mu slouží excelovská tabulka. Vrcholovou úrovní adresářové struktury je akademický rok, druhou úroveň označuje jednoznačný identifikátor práce. Příklad adresářové struktury: Obrázek 15-Příklad adresářové struktury pro nahrání souborů prací. První úroveň tvoří ROK, druhou jednoznačný identifikátor práce. Do vytvořené adresářové struktury zkopíruje administrátor Stagu texty prací uložených ve Stagu. KROK 6 c) VYTVOŘENÍ METADAT PRO SYSTÉM THESES Administrátor STAGu použije k vytvoření metadat excelovskou tabulku vytvořenou v kroku 6 a). Makrem Theses.bas se vygeneruje XML soubor, který se pomocí webovského rozhraní nahraje do projektu Theses následovně: 1. Ve sloupci A excelovské tabulky označí řádky tabulky, které si přeje vyexportovat. Pro export všech záznamů v tabulce se musí označit všechny řádky ve sloupci A tabulky kromě prvního, který obsahuje nadpis. Oblast výběru musí být souvislá. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 15 z 18

16 Obrázek 16-Označení řádků tabulky excelu k exportu dat do XML souboru. Označují se řádky pouze ve sloupci A. Oblast označení musí být souvislá. Data je vyexportují do XML souboru makrem Theses.bas. 2. Spustí makro Theses.bas. Po úspěšném exportu makro zobrazí informaci: Obrázek 17-Data se exportují do souboru "slu_fpf-theses.xml. Opakované spuštění makra Theses.bas soubor přepíše. 3. Nahraje metadata vyexportovaná do XML souboru do projektu Theses (viz další krok). KROK 6 d) ADMINISTRÁTOR IMPORTUJE METADATA PRACÍ DO PROJEKTU THESES. 1. Na webovských stránkách projektu se přihlásí do neveřejné části. Oprávnění k přístupu do neveřejné části projektu mohou přidělovat pracovnice knihovny fakulty. Obrázek 18-Přihlášení do neveřejné části projektu Theses (výřez obrazovky FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 16 z 18

17 2. Po přihlášení se musí vyhledat část Správa dat > Import dat. Obrázek 19-V neveřejné části vyhledáte sekci "Správa dat" 3. Po kliknutí na odkaz Import dat se zobrazí následující formulář (zde pouze výřez): Obrázek 20 - Dialogová obrazovka pro import připraveného XML souboru do projektu Theses. a. Tlačítkem Procházet si vyhledáte XML soubor s metadaty vytvořený v kroku 13. b. zavést pouze na nečisto je vhodné zaškrtnout při prvotním testování dat. Pokud test projde bez chyb, je možno data importovat naostro. Případné chyby je nutno opravit v excelovské tabulce nebo ve Stagu, v tom případě je nutno tabulku vygenerovat znovu. c. Tlačítkem Importuj spustíte vlastní import dat. d. Webová stránka s formulářem obsahuje podrobný návod jak při importu postupovat. e. Níže popsaným postupem se nahrávají do projektu Theses tzv. metadata (blíže viz Vlastní soubory prací nakopírované do adresářové struktury vytvořené v kroku 6 b) si Theses stáhne sám v noci následující bezprostředně po dnu, ve kterém byla naimportována metadata. Metadata obsahují instrukce pro Theses, jakým způsobem soubory naimportovat. Proto je velmi důležité, aby jednotlivé adresáře adresářové struktury nesly název jednoznačného identifikátoru práce. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 17 z 18

18 KROK 7) KNIHOVNA POTVRDÍ PŘEVZETÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ Při převzetí závěrečných prací označí knihovnice ve STAGu tyto práce jako převzaté knihovnou. Potvrzení se provede ve STAGu nabídkou Absolvent > Doplnění údajů o DP knihovnou. Na výběrové obrazovce zadejte Rok obhájení a Fakultu (eventuelně další upřesňující data, např. Katedra, nebo použijte Kritéria výběru ve spodní části obrazovky). Po potvrzení výběru se zobrazí následující obrazovka. 3. Převzetí BP/DP knihovnou potvrdíte tlačítkem Přiděl 2. Ze seznamu vyberete knihovnu FPF-USTR a zadate datum převzetí BP/DP 1. Označte studenty, jejichž BP/DP chcete převzít do knihovny. Obrázek 21 - Seznam studentů s vyexportovanou prací do projektu Theses. Takto označeným studentům se přidělí knihovna a datum převzetí. Zároveň studenti již nebudou zahrnováni do příštích výběrů pro export prací do projektu Theses. 1. Označte studenty, jejichž práci chcete převzít do knihovny. 2. Vyberte ze seznamu knihovnu FPF a zadejte datum převzetí do pole Převzato dne. 3. Tlačítkem Přiděl přidělíte knihovnu a datum převzetí všem označeným studentům. Tím je současně provedena kontrola, že všechny odevzdané práce byly doručeny do knihovny. Pokud by se v seznamu vyskytli studenti, jejichž práce nebyly dodány, urguje knihovnice tuto skutečnost na příslušném ústavu. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 18 z 18

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Revize platná od 1.10.2010

Revize platná od 1.10.2010 1 Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Revize platná od 1.10.2010 V souladu s pravidly

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Vytvořeno dne: 6.8.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.7 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29 Návod k aplikaci PersonIS v1.2 1/29 1. První seznámení 2/29 Představení aplikace PersonIS je webová aplikace určená zejména k vedení pracovních výkazů a vytváření dohod o provedení práce a dohod o pracovní

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 1. Informace k obrázkům...4 2. Nastavení webových služeb (import dat z LPIS)...4 2.1 Přihlašovací údaje...4 2.2 Stažení dat z LPIS...5 2.3 Reset webových služeb...5

Více