ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG."

Transkript

1 ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG. Následující návod popisuje zadávání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě do informačního systému STAG a import prací do projektu Theses pro sledování plagiátorství vysokoškolských kvalifikačních prací. Návod navazuje na Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě vydaný děkanem FPF. Jelikož systém Stag nerozlišuje prozatím rigorózní a disertační práce, platí postupy uváděné ve Stagu pro disertační práce ve stejné míře i pro práce rigorózní. Sled úkonů nutných od zadání BP/DP/RIGP/DISP až po jejich odevzdání studentem a import prací do projektu Theses je následující: 1. Student vyplní podklady pro zadání práce do Stagu. V případě BP/DP je vytiskne, podepíše a nechá schválit zadání vedoucím práce. Schválené zadání odevzdá na sekretariátu ústavu nebo institutu. 2. Sekretářka ve Stagu zadání potvrdí a uloží podklady. Uložením zadání se zpřístupní druhý webový dokument Doplnit údaje o BP/DP/DISP. 3. Student nejpozději před odevzdáním práce vyplní ve Stagu formulář Doplnit údaje o BP/DP/DISP. 4. Student práci odevzdá na sekretariátu ústavu (v případě rigorózní a disertační práce na fakultním oddělení pro vědu a zahraniční styky ) spolu s CD s elektronickou podobou práce (soubor PDF). V případě posluchačů oboru Tvůrčí fotografie je CD s elektronickou podobou práce povinnou součástí pouze teoretické závěrečné práce. Pokud práce obsahuje další přílohy v elektronické podobě, jako software, multimediální materiály a podobně, je nutno přiložit je na samostatném CD, protože CD s textem práce nebude knihovnou půjčováno. 5. Sekretářka zkontroluje kompletnost práce a podkladů ve Stagu a případně vyzve studenta k jejich doplnění. Podklady vytiskne a přiloží k práci. Text práce nahraje z přiloženého CD do Stagu a práci odevzdá spolu s CD do knihovny. 6. Administrátor Stagu: a) Hromadně vygeneruje odevzdaným pracem jednoznačný identifikátor a vyexportuje údaje o odevzdaných pracích do excelovské tabulky. b) Vytvoří adresářovou strukturu pro nahrávání souborů prací na webu fakulty. Do této adresářové struktury hromadně zkopíruje soubory s texty prací uložené ve Stagu. c) Nad excelovskou tabulkou spustí makro, kterým se vytvoří XML soubor metadat pro Theses. d) Metadata nahraje na Theses pomocí webového rozhraní. Pokud se během nahrání vyskytnou chyby v datech, požádá sekretářku(y) o jejich opravu ve Stagu a zopakuje body a) a c). 7. Knihovna potvrdí ve Stagu převzetí závěrečných prací kódem knihovny a datem. V následujícím textu jsou tyto kroky podrobně popsány. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 1 z 18

2 KROK 1) STUDENT VYPLNÍ PODKLADY PRO ZADÁNÍ BP/DP/RIGP/DISP DO STAGU A FORMULÁŘ S VYPLNĚNÝMI PODKLADY VYTISKNE. 1) Na hlavní stránce vyhledejte sekci Funkce pro studenta, klikněte myší na odkaz Diplomky. Pozn.: Dříve než začnete vyplňovat zadání práce, přečtěte si stručný Návod na vyplňování formuláře diplomových prací. Obrázek 1-Výřez úvodní obrazovky 2) Na následující obrazovce se přihlásíte do STAGu. Jako jméno uživatele zadáte své osobní číslo do STAGu a do druhého pole svoje heslo. 3) Po přihlášení se dostanete na obrazovku Formuláře pro úpravu údajů o DP/ BP/DISP studentem. Klikněte myší na odkaz Vyplnit podklady pro zadání diplomové/bakalářské práce. Obrázek 2-Odkazy na vyplnění podkladů práce FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 2 z 18

3 4) Po kliknutí myší na odkaz v předcházejícím bodu se zobrazí vlastní formulář pro vyplnění zadání práce. Obrázek 3-Formulář na vyplnění podkladů BP/DP/RIGP/DISP. Červeně orámovaná pole musí být vyplněna. 5) Pokyny pro vyplňování formuláře: a) Text vepisujte ručně, vyhýbejte se kopírování z wordu (a jiných chytrých editorů), protože přidávají skryté a jiné znaky. Nepoužívejte znaky ("<", ">", "&"), které komplikují práci při exportu dat do knihovního IS (obvykle je nutné pak taková políčka ručně opravovat). Navíc dochází ke zkomolení češtiny. b) Odkazy na webové stránky uvádějte ve tvaru Pozn. Chytré editory umí zkopírovat odkaz jako HTML odkaz typu <a href="adresa">popisek</a>. Umí převést české i jiné znaky do tvaru přihlášení uživatele (= přihlášení uživatele) a všechny tyto chytrosti pak FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 3 z 18

4 komplikují práci informačním systémům navazujícím na STAG, do kterých jsou data exportována (STAG jako takový si s tím poradí). c) Nezapomeňte po vyplnění formuláře vaše data uchovat kliknutím na tlačítko Uložit. Pokud tak neučiníte a opustíte stránku jiným způsobem (např. kliknutím na tlačítko Zpět v prohlížeči), vaše data budou nenávratně ztracena. 6) Podklad pro zadání vytiskne buď přímo z formuláře: Obrázek 4-Odkaz na tisk podkladů práce, první možnost nebo z úvodní obrazovky pro úpravu údajů práce studentem: Obrázek 5-Odkaz na tisk podkladů práce, druhá možnost FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 4 z 18

5 KROK 2) SEKRETÁŘKA ÚSTAVU NAVEDE PODKLAD PRO ZADÁNÍ PRÁCE DO IS/STAG. 1. V nabídce Absolvent > Vysokoškolské kvalifikační práce vyhledá studenta dle osobního čísla. 2. Na záložce Základní údaje sekretářka zkontroluje a zadá následující data: a. Sekretářka zkopíruje data z podkladu pro zadání práce zadané studentem z webu do STAGu. Data můžete kopírovat opakovaně, pokud by student na webu změnil zadání a přišel za vámi s požadavkem na aktualizaci dat ve STAGu. Tímto tlačítkem se také zkopíruje Zadaní téma v záložce Názvy práce. Zkontroluje, zda odpovídá příjmení vedoucí(ho) ústavu. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 5 z 18

6 b. Sekretářka zadá Datum zadání práce. Pokud by datum nebylo zadáno, formulář Vysokoškolské kvalifikační práce by nebylo možno uložit. c. Sekretářka zadá Plánované datum odevzdání práce. Pokud by datum nebylo zadáno, formulář Vysokoškolské kvalifikační práce by nebylo možno uložit. d. Sekretářka zkontroluje, zda v záložce Názvy práce se do pole Zadané téma zkopíroval text zadaný studentem na webu (viz bod a.) e. Sekretářka zkontroluje, zda v záložce Osoby je uveden vedoucí práce, který v případě BP/DP zadání schválil svým podpisem. Pokud vedoucí práce není uveden, zadá ho. f. Formulář Vysokoškolské kvalifikační práce uloží klávesou F10. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 6 z 18

7 KROK 3) STUDENT NEJPOZDĚJI PŘED ODEVZDÁNÍM PRÁCE VYPLNÍ VE STAGU FORMULÁŘ DOPLNIT ÚDAJE O DP/BP/DISP Nyní má student čas na vypracování práce. Veškeré změny v podkladech zadání konzultuje s vedoucím práce a po schválení změn vedoucím provede příslušné opravy na webu. Kdykoliv během zpracování práce, nejpozději však týden před jejím odevzdáním musí student vyplnit na webu Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci. Obrázek 6-Odkaz na doplnění údajů o DP/BP/RIGP/DISP studentem Ve formuláři na doplnění údajů o kvalifikační práci povinně musíte vyplnit červeně orámovaná pole viz. Obrázek (údaje z červeně orámovaných polí se přenášejí do knihovního systému a jsou pro něj povinná). Ostatní pole je vhodné také vyplnit. Souběžný název a podnázev musíte vyplnit, jestliže je uveden na titulní straně práce. Řiďte se následujícími zásadami. 1. Text vepisujte do polí ručně, vyhýbejte se kopírování z wordu (a jiných chytrých editorů), protože přidávají skryté a jiné znaky. Nepoužívejte znaky ("<", ">", "&"), které komplikují práci při exportu dat do knihovního IS (obvykle je nutné pak taková políčka ručně opravovat). Navíc dochází ke zkomolení češtiny. 2. Odkazy na webové stránky uvádějte ve tvaru Chytré editory umí zkopírovat odkaz jako HTML odkaz typu <a href="adresa">popisek</a>. Umí převést české i jiné znaky do tvaru přihlášení uživatele (= přihlášení uživatele) a všechny tyto chytrosti pak komplikují práci programům pro další zpracování (Stag jako takový si s tím poradí). 3. Nezapomeňte po vyplnění formuláře vaše data uchovat kliknutím na tlačítko Uložit data. Pokud tak neučiníte a opustíte stránku jiným způsobem (např. kliknutím na tlačítko Zpět v prohlížeči), vaše data budou nenávratně ztracena. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 7 z 18

8 Obrázek 7-Formulář na doplnění údajů o BP/DP/RIGP/DISP studentem. Červeně orámovaná pole je nutno povinně vyplnit. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 8 z 18

9 KROK 4) STUDENT ODEVZDÁ VYPRACOVANOU PRÁCI NA SEKRETARIÁTU ÚSTAVU. Práci odevzdává student sekretářce ústavu/institutu (v případě rigorózní/disertační práce referentce fakultního oddělení vědy a zahraničních styků) v termínu stanoveném harmonogramem na příslušný akademický rok v příslušném počtu výtisků svázaných v tvrdých deskách a v elektronické podobě na CD (netýká se praktické závěrečné práce studentů oboru Tvůrčí fotografie), a to v jednom souboru ve formátu pdf (text nesmí být uzamčen heslem). Při převzetí CD sekretářka zkontroluje přiložený ve formátu pdf. Z důvodu evidence práce v univerzitním knihovním systému a z důvodu komunikace s informačními systémy mimo naši univerzitu musí být název souboru s prací zadán na odevzdávaném CD ve tvaru: FPF_BP/DP/RIGP/DISP_Rok_Zkraceny nazev_prijmeni Jmeno.pdf Jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem. V názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika. Příklady názvů prací: FPF_BP_08_Optimalizace v SQL databazich_novak Jan.pdf FPF_DP_08_Prodejni program hotelu_stach Jiri.pdf FPF_RIGP_09_Gender v dejinach habsburske monarchie_repa Ferdinand.pdf FPF_DISP_09_Cerne diry v multidimenzionalnich prostorocasech_novotny Lukas.pdf KROK 5) SEKRETÁŘKA ZKONTROLUJE KOMPLETNOST STUDENTEM ODEVZDÁVANÉ PRÁCE A PODKLADY VYTISKNE. TEXT PRÁCE NAHRAJE Z PŘILOŽENÉHO CD DO STAGU Studenti si na webu vyplnili podklady pro zadání práce (viz krok 1 a krok 3). Studentem vyplněné zadání musí sekretářky jednotlivých kateder nahrát do STAGu, zkontrolovat jejich úplnost a vytisknout. Pokud sekretářka shledá, že podklady zpracované studentem jsou neúplné, upozorní ho na nedostatky a student je musí v co nejkratší době odstranit. Kontrola zadaných podkladů se provádí pomocí nabídky STAGu Absolvent > Vysokoškolské kvalifikační práce. 1) Studenta vyhledáte pomocí jména a příjmení nebo osobního čísla: Obrázek 8 - Vyhledání studenta, který zadal podklady pro DP/BP/RIGP/DISP. Po zadání identifikační údajů stiskněte klávesu F8. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 9 z 18

10 Na záložce Studenti zadejte filtr pro výběr studenta. Po stisku klávesy [F8] se zobrazí záznamy studentů dle zvoleného filtru. Pro každého studenta se vybírá záznam posledního ročníku, kdy ještě studoval (jestliže tedy student v posledním roce studia přešel na jiný obor, zobrazí se u studenta tento nový obor a ne obor, který měl zapsaný v předchozích letech studia). V tomto bloku nelze nic opravovat, mazat ani přidávat záznamy. 2) Na záložce Základní údaje vyplňte následující data: Obrázek 9-Kontrola a vložení údajů na kartě "Základní údaje" a) Zkopírujte studentovy podklady do STAGu tlačítkem Kopírovat data z Podkladu pro zadání BP/DP (kopírování dat z webu jste provedli již v kroku 4, nyní jej proveďte znovu, aby se data ve STAGu aktualizovala o změny, které na webu provedl student). b) Plánované datum zadání a odevzdání práce již bylo vyplněno v kroku 4. Skutečné datum odevzdání by mělo být vyplněno až po odevzdání práce studentem (Po vyplnění položky Datum odevzdání ústavem již student nemá možnost doplnit údaje o DP/BP/RIGP/DISP na webu!). c) Vizuálně zkontrolujte zbývající údaje, zvláště Vedoucí katedry (ústavu, institutu), Děkan. Tyto údaje systém nakopíruje automaticky na základě vyplněného ústavu. Potřebujete-li z nějakého důvodu převést práci pod jiný ústav, obraťte se na příslušnou studijní referentku. d) Všechny údaje o diplomové práci je možné zkopírovat pod jiné osobní číslo po vyplnění položky Nové os. Číslo a stisknutím tlačítka Zkopírovat. Tlačítkem Zobrazit kopii můžeme zkontrolovat, zda se kopie správné provedla. 3) Na záložce Názvy práce zkontrolujte položky Zadané téma, Název práce, Název v angličtině. 4) Záložka Zadání Na záložce Zadání klikněte na tlačítka Konec odstavce. Do textu na konec odstavců se přidají znaky \nl{}, které způsobí správné zalomení odstavců při tisku DP. Pokud byste opomněli zadat zalomení odstavců, údaje v polích Zásady i Seznam literatury by se zobrazil jako jednolitý text. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 10 z 18

11 Obrázek 10-Na záložce "Zadání" je třeba doplnit konce odstavců kliknutím na talčítka "Konec odstavce" 5) Záložka Osoby Obrázek 11-Kontrola vedoucího práce na záložce "Osoby" Na záložce Osoby zkontrolujte vedoucího DP, event. konzultanty, oponenty. Zvláště dejte pozor na správné zadání pracoviště a typu účasti. 6) Pomocí záložky Soubory nahrajte soubor s textem práce do Stagu pomocí tlačítka Vlastní práci uložit do db. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 11 z 18

12 7) Po zkontrolování správnosti všech zadaných údajů přejděte zpět na záložku Základní údaje a podklady vytiskněte kliknutím na tlačítko Tisk. Obrázek 12-Po kontrole zadaných údajů vytisknete práci tlačítkem "Tisk". Zobrazí se tisková sestava se zadáním práce přesně tak, jak bude vytištěna na tiskárně. Obrázek 13-Zobrazenou práci vytisknete nabídkou "Soubor" > "Tisk..." Listovat prací můžete pomocí tlačítek předcházející, následující stránka. Práci vytisknete nabídkou Soubor > Tisk. Vytištěné zadání práce přiložte k práci. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 12 z 18

13 KROK 6 a) ADMINISTRÁTOR HROMADNĚ VYGENERUJE ODEVZDANÝM PRACEM JEDNOZNAČNÝ IDENTIFIKÁTOR A VYEXPORTUJE ZADANÉ PRÁCE ZE STAGU DO EXCELOVSKÉ TABULKY. Do záložek Základní údaje do pole Rozsah grafických prací vygeneruje administrátor Stagu automaticky jednoznačný identifikátor práce. Identifikátor má následující tvar: Ústav_rok_pořadové číslo, např. UI_2009_07. Identifikátor musí být jedinečný pro každou práci. Jelikož zatím ve STAGu není žádné pole, kam by šlo identifikátor zapsat, vybrali jsme dočasně pole Rozsah gr.prací, které na FPF nepoužíváme. Obrázek 14 - Zadání jednoznačného identifikačního čísla práce Export se provádí SQL dotazem nad tabulkami STAGu databáze Oracle pomocí SQL editoru TOAD. Výstupní soubor má následující strukturu: Popis Počáteční tag Hodnota - FPF SOUBOR/Název pole Koncový tag 1 Identifikátor poskytovatele pts:sender.id S1952 /pts:sender.id 2 Neveřejný identifikátor práce pts:thesis.id AN0030-rozsah gr.prací (zatím, než bude vybráno vhodnější pole) ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Rozsah _gr_pr /pts:thesis.id 3 Název práce (česky) dc:title xml:lang="cze" AN0030-rozsah Název práce ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Nazev_ Dle_Stud /dc:title 4 Překlad názvu práce (anglicky) pts:title.translated xml:lang="eng" AN0030-Název v angličtině ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Tema_ Hlavni_Ang /pts:title.translated 5 Autor práce pts:creator pts:id="1" FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 13 z 18

14 Popis Počáteční tag Hodnota - FPF SOUBOR/Název pole Koncový tag 5a - Jméno pts:forename 5b -Příjmení pts:surname ES0010-Jmeno OSOBY/Jmeno ES0010-Příjmení OSOBY/Příjmení /pts:forename /pts:surname /pts:creator 6a Abstrakt práce (česky) dc:description xml:lang="cze" AN0030-Anotace(krátký popis diplomové práce) ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Vyjadre ni /dc:description 6b Abstrakt práce (anglicky) dc:description xml:lang="eng" AN0030-Anotace v angličtině (krátký popis diplomové práce) ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Vyjadre ni_cizi /dc:description 13a Instituce archivující a zpřístupňující práci (česky) dc:publisher xml:lang="cze" Pevný text: Slezská univerzita v Opavě /dc:publisher 14a - fakulta (česky) pts:publisher.faculty xml:lang="cze" Pevný text: Filozoficko- přírodovědecká fakulta v Opavě /pts:publisher.faculty 13b Instituce archivující a zpřístupňující práci (ang.) dc:publisher xml:lang="eng" /dc:publisher 14b - fakulta (anglicky) pts:publisher.faculty xml:lang="eng" /pts:publisher.faculty 7 Datum vytvoření, odevzdání či podání práce dcterms:datesubmitted AN0030-Datum odevzdání ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Dat_Od evzdani /dcterms:datesubmit ted Datum obhájení práce dcterms:dateaccepted 8 Typ práce cd:type 9 Jazyk práce dc:language AN010-datum obhajoby ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Dat_Ob hajoby BP,DP, RIGP nebo DISP. Zjistitelné nepřímo z typu studia (vazba na číselník) Doména STAGu:TYP_ZK_NEW AN0030-nutno přizpůsobit zkratky předmětů v doménách STAGu Doména STAGu:JAZYK (nutno zkratku upravit. Např. CZ na CZE, AN na EN) ABN_DIPLOMOVE_PRACE/Jazyk /dcterms:dateaccept ed /cd:type /dc:language 10 Přidělovaný akademický titul pts:degree.name Doména STAGu:TITUL, zkratka (tabulka Studijni_programy>domeny) např. Bc. /pts:degree.name STUDIJNI_PROGRAMY/Titul navázat na doménu TITUL FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 14 z 18

15 Popis Počáteční tag Hodnota - FPF SOUBOR/Název pole Koncový tag 11 Typ studijního programu pts:degree.level Doména STAGu:TITUL, angl.překlad (tabulka Studijni_programy>domeny) např. Bachelor (to samé jako u 20) /pts:degree.level 12a Studijní program (česky) pts:degree.discipline xml:lang="cze" pole CZ_NAZEV z tabulky Studijni_programy /pts:degree.discipline 12b Studijní program (anglicky) pts:degree.discipline xml:lang="eng" pole AN_NAZEV z tabulky Studijni_programy /pts:degree.discipline KROK 6 b) VYTVOŘENÍ ADRESÁŘOVÉ STRUKTURY PRO NAHRÁNÍ SOUBORŮ PRACÍ NA THESES A ZKOPÍROVÁNÍ SOUBORŮ PRACÍ DO TÉTO ADRESÁŘOVÉ STRUKTURY. Administrátor webu na FPF vytvoří na webu fakulty adresářovou strukturu, do které bude nutné jednotlivé práce zkopírovat. Jako podklad mu slouží excelovská tabulka. Vrcholovou úrovní adresářové struktury je akademický rok, druhou úroveň označuje jednoznačný identifikátor práce. Příklad adresářové struktury: Obrázek 15-Příklad adresářové struktury pro nahrání souborů prací. První úroveň tvoří ROK, druhou jednoznačný identifikátor práce. Do vytvořené adresářové struktury zkopíruje administrátor Stagu texty prací uložených ve Stagu. KROK 6 c) VYTVOŘENÍ METADAT PRO SYSTÉM THESES Administrátor STAGu použije k vytvoření metadat excelovskou tabulku vytvořenou v kroku 6 a). Makrem Theses.bas se vygeneruje XML soubor, který se pomocí webovského rozhraní nahraje do projektu Theses následovně: 1. Ve sloupci A excelovské tabulky označí řádky tabulky, které si přeje vyexportovat. Pro export všech záznamů v tabulce se musí označit všechny řádky ve sloupci A tabulky kromě prvního, který obsahuje nadpis. Oblast výběru musí být souvislá. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 15 z 18

16 Obrázek 16-Označení řádků tabulky excelu k exportu dat do XML souboru. Označují se řádky pouze ve sloupci A. Oblast označení musí být souvislá. Data je vyexportují do XML souboru makrem Theses.bas. 2. Spustí makro Theses.bas. Po úspěšném exportu makro zobrazí informaci: Obrázek 17-Data se exportují do souboru "slu_fpf-theses.xml. Opakované spuštění makra Theses.bas soubor přepíše. 3. Nahraje metadata vyexportovaná do XML souboru do projektu Theses (viz další krok). KROK 6 d) ADMINISTRÁTOR IMPORTUJE METADATA PRACÍ DO PROJEKTU THESES. 1. Na webovských stránkách projektu se přihlásí do neveřejné části. Oprávnění k přístupu do neveřejné části projektu mohou přidělovat pracovnice knihovny fakulty. Obrázek 18-Přihlášení do neveřejné části projektu Theses (výřez obrazovky FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 16 z 18

17 2. Po přihlášení se musí vyhledat část Správa dat > Import dat. Obrázek 19-V neveřejné části vyhledáte sekci "Správa dat" 3. Po kliknutí na odkaz Import dat se zobrazí následující formulář (zde pouze výřez): Obrázek 20 - Dialogová obrazovka pro import připraveného XML souboru do projektu Theses. a. Tlačítkem Procházet si vyhledáte XML soubor s metadaty vytvořený v kroku 13. b. zavést pouze na nečisto je vhodné zaškrtnout při prvotním testování dat. Pokud test projde bez chyb, je možno data importovat naostro. Případné chyby je nutno opravit v excelovské tabulce nebo ve Stagu, v tom případě je nutno tabulku vygenerovat znovu. c. Tlačítkem Importuj spustíte vlastní import dat. d. Webová stránka s formulářem obsahuje podrobný návod jak při importu postupovat. e. Níže popsaným postupem se nahrávají do projektu Theses tzv. metadata (blíže viz Vlastní soubory prací nakopírované do adresářové struktury vytvořené v kroku 6 b) si Theses stáhne sám v noci následující bezprostředně po dnu, ve kterém byla naimportována metadata. Metadata obsahují instrukce pro Theses, jakým způsobem soubory naimportovat. Proto je velmi důležité, aby jednotlivé adresáře adresářové struktury nesly název jednoznačného identifikátoru práce. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 17 z 18

18 KROK 7) KNIHOVNA POTVRDÍ PŘEVZETÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ Při převzetí závěrečných prací označí knihovnice ve STAGu tyto práce jako převzaté knihovnou. Potvrzení se provede ve STAGu nabídkou Absolvent > Doplnění údajů o DP knihovnou. Na výběrové obrazovce zadejte Rok obhájení a Fakultu (eventuelně další upřesňující data, např. Katedra, nebo použijte Kritéria výběru ve spodní části obrazovky). Po potvrzení výběru se zobrazí následující obrazovka. 3. Převzetí BP/DP knihovnou potvrdíte tlačítkem Přiděl 2. Ze seznamu vyberete knihovnu FPF-USTR a zadate datum převzetí BP/DP 1. Označte studenty, jejichž BP/DP chcete převzít do knihovny. Obrázek 21 - Seznam studentů s vyexportovanou prací do projektu Theses. Takto označeným studentům se přidělí knihovna a datum převzetí. Zároveň studenti již nebudou zahrnováni do příštích výběrů pro export prací do projektu Theses. 1. Označte studenty, jejichž práci chcete převzít do knihovny. 2. Vyberte ze seznamu knihovnu FPF a zadejte datum převzetí do pole Převzato dne. 3. Tlačítkem Přiděl přidělíte knihovnu a datum převzetí všem označeným studentům. Tím je současně provedena kontrola, že všechny odevzdané práce byly doručeny do knihovny. Pokud by se v seznamu vyskytli studenti, jejichž práce nebyly dodány, urguje knihovnice tuto skutečnost na příslušném ústavu. FPF Opava, Návod na zadávání závěrečných prací do IS/STAG Stránka 18 z 18

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG.

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG. ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG. Následující návod popisuje zadávání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozofickopřírodovědecké fakulty

Více

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG.

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG. ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH, RIGORÓZNÍCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ DO IS/STAG. Následující návod popisuje zadávání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozofickopřírodovědecké fakulty

Více

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ STUDENTŮ DO IS/STAG.

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ STUDENTŮ DO IS/STAG. ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ STUDENTŮ DO IS/STAG. Následující návod popisuje proces zadávání, ukládání a publikování závěrečných kvalifikačních prací posluchačů Slezské univerzity

Více

NÁVOD NA ZADÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

NÁVOD NA ZADÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ NÁVOD NA ZADÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ KARVINÁ, 2011 REVIDOVÁNO 2013, ZAPRACOVÁN POKYN DĚKANA Č. 7 A 8/2013 Publikováno:14.7.2014 11:10 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu

Více

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ DO IS/STAG.

ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ DO IS/STAG. ZADÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ DO IS/STAG. Následující návod popisuje proces zadávání, ukládání a publikování závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské

Více

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah 1. Výběr tématu práce... 3 2. Odhlášení z daného tématu... 4 3. Tisk zadání práce... 4 4. Editace a vložení

Více

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Dle Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací

Více

Důležité: po vyplnění údajů na příslušných formulářích je ihned uložte tlačítkem Uložit. Při přechodu na další stránku by se údaje smazaly.

Důležité: po vyplnění údajů na příslušných formulářích je ihned uložte tlačítkem Uložit. Při přechodu na další stránku by se údaje smazaly. NÁVOD NA ZADÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ SZZ PRO ZAPISOVATELE STÁTNIC PŘÍPRAVNÉ PRÁCE. Přibližně čtrnáct dnů před zahájením SZZ je potřeba: Zajistit notebooky pro zapisovatele. Pokud zapisovatel nemá svůj notebook,

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a) Zadání

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Od evzdání závěrečn é práce na PEF

Od evzdání závěrečn é práce na PEF Od evzdání závěrečn é práce na PEF 1. Přihlaste se do Osobní administrativy UIS - http://is.czu.cz. Pro odevzdání Vaší závěrečné práce zvolte v základní nabídce v modulu Moje studium možnost Portál studenta.

Více

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání Směrnice FF UJEP v Ústí nad Labem č. 32/2014 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a)

Více

Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění B3-09/3-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-09/3-PR Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Vytvořeno dne: 19.11.2009 Aktualizováno: 25.11.2009 Verze: 1.0 Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

KARVINÁ, 2010 REVIZE,

KARVINÁ, 2010 REVIZE, PŘEDZÁPIS PŘEDMĚTŮ ZÁPIS NA ROZVRHOVÉ AKCE PŘEDMĚTŮ KARVINÁ, 2010 REVIZE, 2013, 2014 Tisk:4.9.2014 11:16 Úvod OBSAH Úvod... 3 Přihlášení do systému... 3 Kontrola povolení předzápisu... 4 Předzápis předmětu...

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE manuál pro studenty. Systém. informační. Studijní

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE manuál pro studenty. Systém. informační. Studijní PRÁCE manuál pro studenty Systém informační Studijní VYHLEDÁNÍ PRÁCE, VOLBA TÉMATU Vkládání závěrečných prací do SIS 1.01 Přihlášení (a) Login (číslo osoby nebo alias) Heslo (heslo nastavené přes LDAP)

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

NÁVOD NA ZADÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ.

NÁVOD NA ZADÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ. NÁVOD NA ZADÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ. KARVINÁ, 2011 Publikováno:20.10.2011 13:52 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadávání VKP... 4 1. Vyplnění podkladů VKP... 5 2. Schválení

Více

MOODLE MANUÁL PRO STUDENTY. http://cinstina.upol.cz

MOODLE MANUÁL PRO STUDENTY. http://cinstina.upol.cz MOODLE MANUÁL PRO STUDENTY Stručný návod k Portálu čínských studií Katedry asijských studií FF UP (přihlášení, zápis do kurzů, studijní materiály, odevzdávání úkolů, známky atd.) http://cinstina.upol.cz

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA 420 DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd. INFORMACE PRO STUDENTY

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Zadáním adresy www.hroch.czu.cz do internetového prohlížeče se dostanete na stránky informačního systému HROCH. Kliknutím

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010)

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu První přihlášení a úprava profilu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci elearning odkaz Moodle

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu Žádost o certifikát Pro získání certifikátu je zapotřebí vyplnit následující položky. Doklady nutné pro vydání certifikátu Občan ČR použije jako primární doklad platný občanský průkaz, jako druhý doklad

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Návod na vypisování a správu bakalářských a diplomových prací v SIS pro akademické pracovníky MUP Obsah

Návod na vypisování a správu bakalářských a diplomových prací v SIS pro akademické pracovníky MUP Obsah Návod na vypisování a správu bakalářských a diplomových prací v SIS pro akademické pracovníky MUP Obsah 1. Vytvoření nového zadání práce... 3 2. Editace vypsané práce... 5 3. Vložení oponenta... 5 4. Vytvoření

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

Odborná kvalifikace (paragrafy...)

Odborná kvalifikace (paragrafy...) Odborná kvalifikace (paragrafy...) Modul slouží k evidenci odborných kvalifikací studentů - např. paragrafy... 1. Spuštění modulu Odborná kvalifikace 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Záložka

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Odevzdání závěrečné práce

Odevzdání závěrečné práce Odevzdání závěrečné práce 1. Přihlaste se do Osobní administrativy UIS. Pro odevzdání Vaší závěrečné práce zvolte v základní nabídce v modulu Moje studium možnost Portál studenta. 2. Nyní máte před sebou

Více

Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina

Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Blok strana 2 z 21 Typ materiálu 1 ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

Návod pro práci s webovou aplikací pro zadávání, čištění a odesílání dat z laboratoří do systému EARSS.

Návod pro práci s webovou aplikací pro zadávání, čištění a odesílání dat z laboratoří do systému EARSS. Návod pro práci s webovou aplikací pro zadávání, čištění a odesílání dat z laboratoří do systému EARSS. Aplikace je dostupná na webové adrese: http://cb7.jlabs.cz/earss/ Přihlášení do systému: jako přihlašovací

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

NÁVOD NA ZJIŠTĚNÍ OSOBNÍHO ČÍSLA STUDENTA OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

NÁVOD NA ZJIŠTĚNÍ OSOBNÍHO ČÍSLA STUDENTA OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ NÁVOD NA ZJIŠTĚNÍ OSOBNÍHO ČÍSLA STUDENTA OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Obsah OBSAH Obsah... 2 Schéma procesu zjištění osobního čísla studentem... 2 Úvod... 3 Zjištění

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

DIPL 2. Mgr. Martin Svitanek. Ing. Lucie Hinnerová. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Mgr. Martin Svitanek. Ing. Lucie Hinnerová. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Mgr. Martin Svitanek Ing. Lucie Hinnerová Obsah STUDENT BAKALÁŘSKÉHO NEBO MAGISTERSKÉHO STUDIA 4 I. FÁZE ZADÁVÁNÍ VŠKP 4 VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Tisk:15.2.2011 7:36

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Tisk:15.2.2011 7:36 VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU UCHAZEČEM SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Tisk:15.2.2011 7:36 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem.... 4 1: Portál informačního

Více

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA Martin Fráňa, DiS. Děkanát, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci 1.1 Základní informace NIS MEDEA je nemocniční informační systém (NIS) od společnosti

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více