Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace"

Transkript

1 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne:

2 Osnova: Úvod... 3 A) Základní údaje o organizaci... 4 B) Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků Výnosy Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Rozbor příjmů z vlastní činnosti Náklady Doplňková činnost Výsledek hospodaření C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření D) Závodní stravování zaměstnanců organizace E) Péče o spravovaný majetek Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku Informace o pojištění majetku a pojistných událostech Informace o inventarizaci majetku Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku F) Pohledávky a závazky organizace Pohledávky Závazky G) Výsledky kontrol H) Údaj o seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů I) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Závěr Tabulková část včetně příloh

3 Úvod Výroční zpráva o hospodaření Dětského domova a Školní jídelny, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (dále jen dětský domov) za rok 2012 byla zpracována na základě osnovy stanovené krajským úřadem Moravskoslezským krajem. Jedná se o souhrnný materiál zpracovaný v souladu se závaznou osnovou. Hlavním ekonomickým nástrojem pro hospodaření dětského domova je vyrovnaný rozpočet. Financování činnosti je kombinací příspěvku na provoz ze státního rozpočtu poskytovaného prostřednictvím zřizovatele, příspěvku na provoz zřizovatele a příjmů z vlastní činnosti. Dětský domov v roce 2012 hospodařil dle rozpočtu, který byl schválen Radou Moravskoslezského kraje. Výnosovou část rozpočtu tvoří zejména prostředky poskytnuté zřizovatelem na přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu ve výši ,00 Kč, s meziročním indexem poklesu 0,97, druhou nejvýznamnější položkou je příspěvek zřizovatele na provozní náklady (včetně příspěvku účelově určeného na odpisy) ve výši ,00 Kč, s indexem nárůstu 1,03. Nemalý význam v hospodaření dětského domova mají rovněž prostředky získané z finančních darů, přídavky na dítě, příspěvky na úhradu péče poskytované dětem a nepeněžní dary. Oproti roku 2011 došlo k poklesu výsledku hospodaření z hlavní činnosti. Dětský domov dosáhl kladného výsledku hospodaření ve výši ,77 Kč, který je finančně krytý jen z malé části. Rok 2012 byl pro nás opět rokem stavebních úprav proběhla rekonstrukce zpevněné plochy a oplocení před budovou odloučeného pracoviště. V průběhu roku docházelo také k postupnému dovybavení dětského domova novým nábytkem dle potřeb rodinných skupin včetně dovybavení společenské místnosti, která je využívána jak dětmi, tak zaměstnanci v oblasti výchovy a administrativy. Dětský domov není plátcem DPH, ani daně z příjmu. Je plátcem daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Spádovým finančním úřadem je pro naše zařízení Finanční úřad ve Frýdku-Místku. Zařízení má ve správě pouze majetek Moravskoslezského kraje. Dětský domov má dva bankovní účty, a to jeden pro provozní prostředky přímých výdajů, nepřímých nákladů a finančních fondů a druhý pro prostředky FKSP. Oba bankovní účty jsou zřízeny a vedeny u Komerční banky, a.s. Frýdek-Místek. Dětský domov nemá doplňkovou činnost. 3

4 A) Základní údaje o organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace Dětský domov se speciálními školami, Frýdek- Místek, Bruzovská 328 zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne pod č. j / Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j / ze dne 25. září 2001 přešla organizace s účinností od do působnosti Moravskoslezského kraje - zřizovací listina evid. č. ZL/286/2001. Název organizace: Sídlo organizace: Odloučené pracoviště: Zřizovatel: Právní forma: Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek Bruzovská 1355, Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj příspěvková organizace IČ: IZO: Ředitel: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca Telefon: Fax: Internetové stránky: ID ISDS: yaqgycy Činnost dětského domova se řídí zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Koordinátorem v oblasti výkonu ústavní výchovy dětského domova je Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín Šunychl. 4

5 Hlavním účelem dětského domova je zajištění náhradní výchovné péče nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let. Předmětem činnosti dětského domova odpovídající hlavnímu účelu je: zajišťovat nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením zabezpečovat stravování dětí, žáků a studentů zabezpečovat stravování vlastním zaměstnancům organizace. V dětském domově musí být zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána. Plné přímé zaopatření obsahuje zajištění stravování, ošacení a ubytování, nákup učebních pomůcek a školních potřeb, zajištění nezbytných nákladů na vzdělávání, na léky a zdravotní materiál, lékařskou péči. Dále jsou to náklady spojené se sportovní a kulturní činnosti, náklady na prázdninové a víkendové pobyty dětí a na využití volného času. V rámci plného přímého zaopatření je dětem vyplácené kapesné, jednorázové peněžité příspěvky při odchodu ze zařízení, poskytované osobní dary, finanční a věcné odměny. 5

6 Organizační struktura v roce 2012: Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ředitel statutární orgán zástupkyně ředitele zást. st. orgánu ved. vychovatelka vedoucí ŠJ ekonomka dětský domov školní jídelna soc.pracovnice Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek Na Hrázi 2126, Na Hrázi 2126, Na Hrázi 2126 Bruzovská 1355 Bruzovská 1355 vychovatelé kuchařky švadlena as. vychovatelé prac. soc.péče pradlena uklízečka údržbář řidič Statutárním orgánem dětského domova je ředitel, jmenovaný radou kraje. Jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními předpisy kraje a vnitřními organizačními předpisy. Vedoucími zaměstnanci dětského domova na jednotlivých stupních řízení byli k : 1.stupeň řízení vedoucí vychovatelka, ekonomka, vedoucí školní jídelny 2.stupeň řízení zástupkyně ředitele 3.stupeň řízení ředitel Vedení dětského domova k : Mgr. et Mgr. Břetislav Váca - ředitel Mgr. Radmila Cigánková zástupkyně ředitele Mgr. Marie Tomková vedoucí vychovatelka p. Eva Kaločová vedoucí školní jídelny Ing. Iveta Juroková ekonomika a provoz 6

7 K došlo ke změnám v organizační struktuře a ve vedení dětského domova. Vedení dětského domova k : Mgr. et Mgr. Břetislav Váca ředitel Mgr. Jana Konkolová zástupkyně ředitele Mgr. Marie Tomková vedoucí vychovatelka p. Eva Kaločová vedoucí školní jídelny Tento řídící tým zajišťuje plynulý provoz a vzájemnou spolupráci součástí dětského domova. Jako svůj poradní orgán v otázkách výchovy a tvorby výchovně vzdělávací koncepce dětského domova zřizuje ředitel pedagogickou radu, jejímiž členy jsou pedagogičtí pracovníci, sociální pracovnice a pracovníci sociální péče dětského domova. Údaje o přepočteném stavu zaměstnanců v roce 2012: pedagogičtí pracovníci Celkem vychovatelé 23,417 ostatní pedagogové 3,000 26,417 nepedagogičtí pracovníci THP 1,000 provozní pracovníci 4,653 obchodně provozní pracovníci 4,500 ostatní pracovníci 4,501 14,654 41,071 Limit počtu zaměstnanců stanovený na rok 2012 dle poslední úpravy rozpočtového opatření obdrženého z Krajského úřadu byl 42,10. Tento limit nebyl překročen. 7

8 Nejvyšší povolený počet lůžek a stravovaných v dětském domově k : Rodinné skupiny počet lůžek celkem dětský domov Frýdek-Místek, Na Hrázi lůžek Frýdek-Místek, Bruzovská lůžek 56 lůžek Celkem 7 školní jídelna Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 Frýdek-Místek, Bruzovská stravovaných Pohyb dětí v roce 2012: Počet dětí Přírůstky Úbytky Počet dětí k k tj. 1,97 dětí na 1 přepočteného pedagogického zaměstnance a 3,55 dětí na 1 přepočteného nepedagogického zaměstnance. Celková struktura dětí k dle věkové kategorie: 1; 2% 16; 31% 14; 27% do 5 let 6 9 let let nad 15 let Věková kategorie Počet dětí % do 5 let let let nad 15 let ; 40% 8

9 Analýza průměrného počtu dětí na jednoho zaměstnance v letech : Počet dětí Průměrný počet dětí Počet pedagogických pracovníků 28,322 25,117 27,312 26,417 Počet nepedagogických pracovníků 20,923 16,745 15,220 14,654 Počet dětí na 1 pedagogického pracovníka 1,24 2,23 2,05 2,12 Počet dětí na 1 nepedagogického pracovníka 1,67 3,34 3,68 3,82 4 3,68 3,82 3,5 3,34 3 2,5 2,23 2,05 2,12 Počet žáků na 1 ped. prac. Počet žáků na 1 neped. prac. 2 1,67 1,5 1,24 1 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Z výše uvedených analýz jsou viditelné výkyvy roku 2009 z důvodu organizačních změn, kdy došlo ke sloučení dvou dětských domovů s účinnosti od Zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126, příspěvková organizace se sloučila s Dětským domovem a Školní jídelnou, Frýdek-Místek, Bruzovská 328, příspěvková organizace, která se stala nástupnickou organizaci. V roce 2010 až 2012 již dochází k postupné stabilizaci. 9

10 B) Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků Účelové znaky (dále jen ÚZ) : Dotace od zřizovatele prostředky na provozní náklady Vlastní zdroje Dotace od zřizovatele - příspěvek účelově určený na krytí odpisů dlouhod. majetku Dotace ze státního rozpočtu - MŠMT ÚZ je účetní jednotka povinná používat vždy u syntetických účtů účtové skupiny 5 a Výnosy Moravskoslezský kraj jako zřizovatel stanoví organizacím jím zřízeným závazné ukazatele, kterými jsou organizace povinny se při svém hospodaření řídit. Dětskému domovu byly podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pro rok 2012 stanoveny závazné ukazatele usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 22/1837 ze dne Tyto závazné ukazatele byly v průběhu roku dalšími usneseními Rady Moravskoslezského kraje upravovány. Konečné určení závazných ukazatelů bylo schváleno usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 4/137 ze dne Rada schválila tímto usnesením organizaci podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tyto závazné ukazatele pro rok 2012: Závazný ukazatel - Příspěvek na provoz 4322 Ústavy péče pro mládež ÚZ Přímé náklady na vzdělávání - kraje ,00 v tom: prostředky na platy pedagogických prac ,00 prostředky na platy nepedagogických prac ,00 zákonné odvody ,00 FKSP ,00 přímý ONIV - přímý ,00 CELKEM - MŠMT Příspěvky a dotace ,00 ÚZ Provozní náklady ,00 ÚZ účelově určeno na krytí odpisů ,00 CELKEM - zřizovatel příspěvky a dotace ,00 Příspěvek na provoz celkem ,00 10

11 Skutečné čerpání příspěvku na provoz činí ,00 Kč. Naše organizace v roce 2012 se ve svém hospodaření řídila závaznými ukazateli, které byly dodrženy. Výnosy v tis. Kč: ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ Celkem Dotace od zřizovatele 4 644,00 459, , ,00 Tržby za stravování 170,00 170,50 Příspěvek na úhradu péče 256,09 256,09 Přídavky na dítě 371,82 371,82 Úroky 45,76 45,76 Zúčtování rezervního fondu - dary 291,33 291,33 Zúčtování rezervního fondu VH 333,19 333,19 Zúčtování fondu odměn 224,90 224,90 Nepeněžní dary 209,17 209,17 Příspěvky na péči 333,00 333,00 Náhrady za škody 17,77 17,77 Jiné ostatní výnosy 3,05 3,05 Celkem 4 644, ,58 459, , ,58 V roce 2012 jsme získali finanční dary v hodnotě ,60 Kč a nepeněžní dary v hodnotě ,20 Kč. Celkem činí výše darů v roce 2012 částku ,80 Kč. Základním zdrojem financování vzdělávací činnosti našeho dětského domova je dotace MŠMT poskytnuta prostřednictvím zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, a prostředky na provoz poskytnuté zřizovatelem. Z celkových výnosů v r v hlavní činnosti činí poskytnutá dotace 89,31 %, vlastní zdroje 10,69 %. 11

12 10,69% 89,31% Poskytnuté dotace Vlastní příjmy Vývoj vlastních příjmů v letech : , , , ,86 v r v r v r v r Vlastní příjmy v tis. Kč 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Účelové prostředky poskytované organizaci jsou označovány účelovými znaky a tyto dotace podléhají finančnímu vypořádání s poskytovatelem dotace, tj. s MŠMT ČR prostřednictvím zřizovatele tj. Moravskoslezského kraje. Prostředky, které nebyly použity ke stanovenému účelu, musejí být poskytovateli vráceny. Přidělování účelových prostředků příspěvkovým organizacím probíhá na základě schválení příspěvku Radou (Zastupitelstvem) 12

13 Moravskoslezského kraje (tj. vždy přes rozpočet zřizovatele). Přímé prostředky na vzdělávání byly v roce 2012 organizaci poskytovány pravidelně ve čtvrtletních splátkách. Výše účelových prostředků s účelovým znakem je přidělována v závislosti na výši výkonů. Ve sledovaném roce byly organizaci poskytnuty přímé náklady na vzdělávání ve výši: ÚZ Přímé náklady na vzdělávání ,00 Kč. Organizace vyčerpala veškeré poskytnuté prostředky a vratka nedočerpaných prostředků byla 0 Kč. Závazné ukazatele Prostředky na mzdy ve výši ,00 Kč (ÚZ 33353) byly členěny v roce 2012 na platy pedagogických pracovníků ve výši ,00 Kč a platy nepedagogických pracovníků ve výši ,00 Kč. Veškeré tyto finance byly použity v souladu s tímto členěním. V prosinci 2012 byl zapojen do čerpání mezd rovněž Fond odměn ve výši ,00 Kč a to v důsledku překročení limitu prostředků na platy. Zákonné odvody z čerpání Fondu odměn byly hrazené z provozních prostředků. K překročení limitu prostředků na platy došlo z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu na rok Došlo ke snížení prostředků na platy a souvisejících odvodů o 2,15%, tj. o 301 tis. Kč. Z prostředků na platy v roce 2012 nebyly převedeny žádné prostředky do oblasti ostatních osobních nákladů. Orientační ukazatele: (Prostředky na zákonné odvody, FKSP, přímý ONIV přímý) Odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění činily ve skutečnosti ,00 Kč oproti poskytnutým ,00 Kč, odvody na FKSP činily ve skutečnosti částku ,00 Kč oproti poskytnuté částce ,00 Kč. Rozdíly byly uhrazené z provozních prostředků (ÚZ 00001). Orientační ukazatel na přímý ONIV přímý na rok 2012 činil částku ve výši ,00 Kč. Celá tato částka byla použita na úhradu náhrad za dočasnou pracovní neschopnost, které však byly ve skutečnosti mnohem vyšší a to v částce ,00 Kč. Rozdíl včetně odvodu do FKSP z náhrad byl uhrazen z vlastních příjmů. Vyšší náhrady za dočasnou pracovní neschopnost jsou rovněž důvodem navýšení odvodu do FKSP. V rámci rozpisu přímých výdajů na vzdělávání je orientační ukazatel FKSP stanoven ve výši 1 % z prostředků na platy. Prostředky na orientační ukazatele poskytnuté prostřednictvím zřizovatele byly zcela vyčerpané. 13

14 Rozpis vybraných závazných ukazatelů ÚZ v letech v Kč: Závazný ukazatel Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP Přímý ONIV Celkem Změna v % -12,74-1,89 2,50 Prostředky na platy a zákonné odvody (ÚZ 33353) byly oproti roku 2011 navýšeny o 2,5%. V roce 2009 obdržel dětský domov ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele také prostředky na Program podpory aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro rok 2009 ve výši ,00 Kč, dále na Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek částku ve výši ,00 Kč a na Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků částku ve výši ,00 Kč. V roce 2009 byly rovněž poskytnuté prostředky na ostatní osobní náklady ve výši ,00 Kč, z toho částka ve výši ,00 Kč byla vyplacená na odstupné z důvodu tehdejších organizačních změn (k došlo ke sloučení příspěvkových organizací Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126, příspěvková organizace a Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Bruzovská 328, příspěvková organizace, která se stala nástupnickou organizaci). Rovněž v roce 2011 obdržela organizace prostřednictvím zřizovatele prostředky nad rámec ÚZ 33353, a to na Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním ve výši ,00 Kč. Přepočtený počet jednotek výkonu (jednotkou výkonu se rozumí 1 lůžko) ve sledovaném roce činil 56 lůžek. Přímé výdaje na vzdělávání na jednotku výkonu v roce 2012 vzrostly oproti roku 2011 přibližně o 2,50 %, mzdové výdaje na jednotku výkonu o 2,60 %. Z důvodu vysokých náhrad na dočasnou pracovní neschopnost byly veškeré prostředky na přímý ONIV použity k úhradě této položky. Nárůst přímých výdajů na jednotku výkonu je minimální a je způsoben zvýšením poskytnuté dotace na přímé výdaje o 2,50 % oproti roku

15 Analýza ročních skutečností ovlivňující jednotkový výkon v letech : Průměrný počet dětí Přímé výdaje na vzdělávání na jednotku výkonu Kč Kč Kč Kč Prostředky na platy na jednotku výkonu Kč Kč Kč Kč pozn.: výpočty pouze z ÚZ K výraznému výkyvu v roce 2009, který se týká financování organizace, došlo z důvodu spojení dvou dětských domovů s účinnosti od V roce 2009 po dobu osmi měsíců byla kapacita dětského domova 72 dětí (9. rodinných skupin). Od se kapacita snížila na 56 dětí. V následujících letech dochází ke stabilizaci nákladů a výnosů, které mohou být, pokud nedojde k dalším významným organizačním změnám, srovnatelné s léty budoucími. Srovnání ukazatelů nákladovosti: Přímé výdaje na vzdělávání na jednotku výkonu Prostředky na platy na jednotku výkonu v r.2009/35 osob v r. 2010/56 osob v r. 2011/56 osob v r. 2012/56 osob 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Organizace má stanovené zřizovatelem závazné ukazatele i v oblasti prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců. Také tyto veličiny se odvíjejí od dosažených výkonů organizace. V roce 2012 byly Krajským úřadem Moravskoslezského kraje stanoveny organizaci na základě usnesení rady kraje č. 109/7040 ze dne tyto závazné ukazatele: 15

16 limit počtu zaměstnanců 41,89 prostředky na platy pedagogických zaměstnanců Kč prostředky na platy nepedagogických zaměstnanců Kč Konečná výše závazných ukazatelů v oblasti mzdových prostředků byla schválena usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 4/137 ze dne následovně: limit počtu zaměstnanců 42,10 prostředky na platy pedagogických zaměstnanců Kč prostředky na platy nepedagogických zaměstnanců Kč Organizace stanovené závazné ukazatele bez výhrad splnila. Vyčerpala veškeré poskytnuté mzdové prostředky a dodržela závazný ukazatel limit přepočteného stavu zaměstnanců. Porovnání závazných ukazatelů se skutečností v Kč: limit skutečnost rozdíl Prostředky na platy pedagogických pracovníků , , ,00 Prostředky na platy nepedagogických pracovníků , , ,00 Limit počtu zaměstnanců 42,10 41,071 1,029 Počet zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců v roce 2012 činil 41,071. Závazný limit počtu zaměstnanců nebyl překročen. Kategorie zaměstnanců Přepočtený počet zaměstnanců pedagogičtí 26,417 nepedagogičtí 14,654 Celkem 41,071 Kromě zdrojů poskytnutých ze státního rozpočtu na platy ve výši ,00 Kč (97,83 %) byly použity i zdroje Fondu odměn ve výši ,00 Kč (2,17 %) na překročení limitu prostředků na platy. Prostředky ze státního rozpočtu na ostatní osobní náklady poskytnuty v roce 2012 nebyly a ani z jiných zdrojů se nečerpaly. 16

17 Analýza průměrných měsíčních platů zaměstnanců v letech v Kč: Zaměstnanci podle kategorie Pedagogičtí zaměstnanci z toho: - vychovatelé ostatní pedagogové THP Provozní pracovníci Obchodně provozní pracovníci Ostatní pracovníci Komentář: Výpočet průměrných měsíčních platů dle kategorizace zaměstnanců vychází z výkazů P1-04, tzn., že jsme zahrnuli do výpočtu v letech 2009 a 2011 i mzdové prostředky poskytnuté v rámci rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platu a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků a Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků v roce 2009, v roce 2010 čerpání z fondu odměn a v roce 2011 prostředky na Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním a čerpání fondu odměn. V roce 2012 včetně čerpání fondu odměn. Výpočty jsou bez OPPP. U zaměstnanců THP se jedná o ekonomku zařízení. Je zde vyšší průměr, jelikož do vykonávala funkci vedoucího zaměstnance (vedoucí provozního úseku) s příplatkem za vedení. Mezi provozní zaměstnance patří údržbář, řidič, švadlena, pradlena, uklízečka. Do spadali do této kategorie dva topiči, které již nezaměstnáváme z důvodu změny vytápění dětského domova. Obchodně provozními pracovníky jsou zaměstnankyně školní jídelny, které mají příplatky za soboty, neděle a za svátky a vedoucí školní jídelny s příplatkem za vedení. Ostatní pracovníky tvoří pracovnice sociální péče, které pracují převážně v noci. Mají noční příplatky, příplatky za soboty a neděle, příplatky za svátky. Patří sem také sociální pracovnice dětského domova. U zaměstnanců dětského domova jsou k v kategorii pedagogických zaměstnanců jak vychovatelé, tak asistentky pedagoga, které pracovaly v noci a mají stejnou skladbu příplatků jako pracovnice sociální péče. Mezi vychovateli jsou zařazení také ředitel, zástupkyně ředitele a vedoucí vychovatelka. 17

18 Analýza platových tarifů a nenárokových složek platů v letech v Kč: Rok Platový tarif Osobní příplatky Odměny Nenárokové složky celkem (osobní příplatky + odměny) % osobních příplatků z platového tarifu 9,65 9,81 6,03 5,00 % nenárokových složek z platového tarifu 22,61 11,82 14,48 5,47 Analýza mzdových nákladů (521-mzdové náklady) včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost v letech v Kč: Prostředky na platy včetně FO , , , ,00 Náhrady za DPN , , , ,00 Ostatní osobní náklady , , Celkem platy + OON , , , ,00 4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Rozpis vybraných závazných ukazatelů v letech v Kč: Závazný ukazatel Provozní náklady Účelově určeno na odpisy Celkem Změna v % -15,74-3,44 2,66 Příspěvek na provozní náklady byl organizaci v roce 2012 poskytnut ve výši ,00 Kč. Z této celkové rozpočtované částky bylo stanoveno účelové čerpání ve výši ,00 Kč na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 18

19 Čerpání Provozní náklady (ÚZ 00001) Účelové prostředky na odpisy (ÚZ 00205) ,00 Kč ,00 Kč V roce 2012 nedošlo k odchylkám skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů. Všechny tyto prostředky byly vyčerpány a profinancovány na stanovený účel. Analýza čerpání provozních prostředků v roce 2012 v tis. Kč: ÚZ ÚZ Spotřeba materiálu 1 686,30 Spotřeba energie 935,40 Opravy a údržba 374,80 Cestovné 74,92 Náklady na reprezentaci 0,29 Ostatní služby 1 037,01 Zákonné sociální pojištění 76,78 Jiné sociální pojištění 45,25 Zákonné sociální náklady 5,93 Jiné daně a poplatky 6,44 Jiné sociální náklady 295,40 Ostatní náklady z činnosti 58,18 Odpisy dlouhodobého majetku 26,07 459,00 Náklady z drobného dl. majetku 21,23 Celkem 4 644,00 459,00 Analýza ročních skutečností ovlivňující jednotkový výkon v letech v Kč: Průměrný počet dětí Provozní náklady z prostředků zřizov.na jed.výkonu Jelikož v roce 2012 byly prostředky na přímý ONIV zcela použity na úhradu náhrad za dočasnou pracovní neschopnost, bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků, ostatní služby školení a vzdělávání a školení BOZP a PO hrazeno z provozních prostředků. 19

20 Použití prostředků na DVPP a ostatní školení v Kč: Absolvované akce DVPP : Škol.inst. Počet pr. Rozsah Cena Kurz anglického jazyka pro začatečníky KVIC FM 7 šk. rok 2011/ ,00 Školení první pomoci Oblastní spolek ČČP 21 jednodenní 6 300,00 Odpisování dlouhodobého majetku pro PO INSTITUT ÚČET. 1 jednodenní 1 800,00 Školení BOZP a PO Traiva s.r.o. jednodenní 1 800,00 Sociálně právní ochrana Středisko vol. času 1 jednodenní 1 450,00 Pomocné analytické přehledy Alfa eduka s.r.o. 1 jednodenní 1 700,00 Zákoník práce, ped.-psycholog. poradny FDD ČR 2 dvoudenní 3 100,00 Rozpravy o institucionální péči Mg. R. Pavlovský 1 dvoudenní 1 300,00 Školení způsobilosti řidičů AUTOŠKOLA MIL. 20 jednodenní 5 000,00 Změny v právních předpisech Mgr. Šárka Nesporová 1 jednodenní 1 190,00 Archivnictví a spisová služba ANAG spol. s r.o. 1 jednodenní 1 690,00 Hromadné stravování Jídelny.cz 1 jednodenní 350,00 Výkon ústavní a ochranné výchovy Asociace náhr.vých. 1 dvoudenní 1750,00 Dejme dětem rodinu Centrum soc. služeb 1 jednodenní 200,00 Ochrana veřejného zdraví MUDr. Lydie Ryšavá 4 jednodenní 800,00 Závěr roku v účetnictví Bc. Kamila Netoušková 1 jednodenní 1 000,00 Novinky v účetnictví Bc. Kamila Netoušková 1 jednodenní 1 000,00 Celkem ,00 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti Tržby za stravování 187,40 168,37 158,00 170,50 Příspěvky na úhradu péče 248,95 240,36 460,59 256,09 Přídavky na dítě 421,41 364,15 365,86 371,82 Úroky 1,33 1,45 62,88 45,76 Zúčtování RF - dary 498,78 188,00 267,02 291,33 Zúčtování RF z VH 0,00 0,00 0,00 333,19 Zúčtování fondu odměn 0,00 39,31 70,00 224,90 Nepeněžní dary 205,63 295,35 216,40 209,17 Příspěvky na péči 141,19 132,01 238,25 333,00 Náhrady od pojišťoven 12,00 6,27 40,44 17,77 Jiné ostatní výnosy 6,26 6,59 4,13 3,05 Celkem 1 722, , , ,58 20

21 Podstatnou část příjmů z vlastní činnosti tvoří přídavky na dítě, příspěvek na úhradu péče, tržby za stravování a poskytnuté finanční a věcné dary. Přídavky na dítě činily v roce 2012 částku ve výši ,00Kč. Je to o 5 960,00 Kč více než v roce Nárůst o 1,63 %. Vývoj výše příjmů z přídavku na dítě se odvíjí od počtu a skladby dětí umístěných v dětském domově a od případných legislativních změn v oblasti státní sociální podpory. Příspěvek na úhradu péče, který jsou povinni hradit zákonní zástupci dle výše svých příjmů a věkové kategorie dítěte, byl v roce 2012 ve výši ,00 Kč. Oproti roku 2011 se jedná o podstatné snížení, a to o ,00 Kč. Pokles o 44,40%. V roce 2011 nabylo právní moci více rozhodnutí správního řízení, kterým byl stanoven příspěvek na úhradu péče i se zpětnou platností. Příspěvek na úhradu péče v roce 2012 není finančně krytý. Rozdíl tvoří pohledávka vůči zákonným zástupcům na příspěvku na úhradu péče za rok 2012, a to ve výši ,00 Kč. Výši příjmů z příspěvků na úhradu péče nelze předem odhadnout vzhledem k proměnlivosti stanovování dle výše budoucích příjmů zákonných zástupců. Nelze stanovit příspěvek na úhradu péče zákonným zástupcům, kteří žijí ze sociálních dávek, nejsou pracovně zařazení apod. Výrazné zvýšení těchto příjmů nelze v budoucích letech předpokládat. Pohledávky jsou individuálně vymáhány formou upomínek, exekucí a zahájených trestních řízení pro neplnění vyživovací povinnosti. Další významnou položkou v oblasti příjmů je Příspěvek na péči, který byl naší organizaci poskytován Magistrátem města Frýdku-Místku a Městským úřadem Kopřivnice na tři nezletilé děti, které vyžadují služby osobní asistence. V roce 2012 činil příspěvek na péči částku ve výši ,00 Kč, která byla použitá na úhradu nákladů spojených s osobní asistenci. Naše organizace se snaží každoročně získávat finanční a nepeněžní dary od dárců k rozvoji další činnosti. V roce 2012 jsme získali dary v hodnotě ,80 Kč (finanční dary ve výši ,60 Kč a nepeněžní dary v hodnotě ,20 Kč). Oproti předchozímu roku došlo k poklesu o ,50 Kč tj. o 14,18 %. V následujícím roce předpokládáme příjem z darů v hodnotě cca 500 tis. Kč. 21

22 Příjem nepeněžních darů v roce 2012: Dárce: Popis majetku: Kč 1. GEHE Pharma Praha, spol. s r. o. potrav. doplňky, zdrav. mater ,20 2. AHOLD Czech Republic, a.s. kartičky s motivy Šmoulů ,00 3. Coca-Cola HBC ČR, s.r.o. nápoje ,00 4. Dagmar Pohanková, Brušperk trampolína 2 500,00 5. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. kurz němčiny pro J. Karpíška 4 499,00 6. Nadace táta a máma cyklopřilby,cyklobatohy,kolo ,00 7. Telefónica Czech Republic, a.s. mobilní telefon 1,00 8. Milan Bezruč, Frýdek-Místek notebook 2 000,00 9. Jindřich Mašek, Frýdek-Místek počítač, stůl pod počítač , Lenka Brumovská, Dobrá posilovací věž PLUS 9 790, Petr Meca, Frýdek-Místek míče, hry 1 816, ALTIN JM GROUP s.r.o. brusle 5 340, AR CARS s.r.o. hry,míče,stavebnice, sladkosti ,00 Celkem ,20 Přehled čerpání fondu odměn a rezervních fondů je uveden v kapitole C). Z důvodu neprovozování doplňkové činnosti můžeme výši vlastních příjmů ovlivňovat pouze v menším rozsahu. 22

23 Vývojový ukazatel příjmů z vlastní činnosti: ,59 436,35 408,73 426,59 Výnosy z prodeje služeb 704,42 227,31 337,02 849,42 Čerpání fondů 580,86 934,81 865,08 804,37 Ostatní výnosy z činnosti 1,45 1,33 62,88 Úroky z bankovních účtů 42,76 v r v r v r v r Z výše uvedeného grafu je krom ostatních viditelný rovněž nárůst příjmů z úroků. Naše organizace uzavřela v roce 2011 spolu s řadou dalších příspěvkových organizací zřízenými Moravskoslezským krajem (a to včetně) Dohodu o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby s Komerční bankou, a.s. Jedná se o podstatné navýšení vyplacených úroků oproti všem minulým letům. Přehled výnosů vyjádřený v procentech: 2,02% 4,02% 4,43% 0,22% Výnosy z prodeje služeb Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností 89,31% Úroky Příspěvek na provoz od zřizovatele 23

24 6. Náklady Členění nákladů podle finančního krytí v tis. Kč: Náklady ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ Celkem Spotřeba materiálu 1686,30 735, ,13 Spotřeba energie 935,40 935,40 Opravy a udržování 374,80 9,61 384,41 Cestovné 74,92 3,75 78,67 Náklady na reprezentaci 0,29 0,29 Ostatní služby 1 037,01 684, ,33 Mzdové náklady 261, , ,00 Zák. sociální pojištění 76, , ,78 Jiné sociální pojištění 45,25 45,25 Zákonné sociální náklady 5,93 0,91 101,00 107,84 Jiné sociální náklady 295,40 295,40 Ostatní náklady z činnosti 58,18 58,18 Jiné daně a poplatky 6,44 6,44 Odpisy majetku 26,07 459,00 485,07 Náklady z drobného dl.majetku 21,23 356,64 377,87 Celkem 4 644, ,06 459, , ,06 Analýza čerpání nákladů v letech v tis. Kč: Náklady Spotřeba materiálu SÚ , , , ,13 Spotřeba energie SÚ ,59 748,00 741,83 935,40 Opravy a udržování SÚ ,91 264,00 492,04 384,41 Cestovné SÚ ,14 69,00 78,54 78,67 Náklady na reprezent. SÚ 513 0,00 0,00 0,00 0,29 Ostatní služby SÚ , , , ,33 Mzdové náklady SÚ , , , ,00 Zák.sociální pojištění SÚ , , , ,78 Jiné sociální pojištění SÚ 525 0,00 0,00 0,00 45,25 Zákonné soc. náklady SÚ ,00 201,00 105,60 107,84 Jiné sociální náklady SÚ ,62 268,00 294,83 295,40 Jiné daně a poplatky SÚ 538 2,80 4,00 2,44 6,44 Odpisy majetku SÚ ,52 504,00 490,91 485,07 Drobný dl.majetek SÚ 558 0,00 0,00 0,00 377,87 Ostatní náklady SÚ ,40 64,00 0,21 58,18 Celkem , , , ,06 24

25 Údaje jsou v souladu s účetními výkazy organizace, které jsou Přílohami této zprávy. Úplný přehled nákladů hlavní činnosti organizace včetně meziročního srovnání podává Tabulka č. 2 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti. Vzhledem k roku 2011 došlo ke zvýšení celkových nákladů o 539,3 tis. Kč. Z uvedené tabulky vyplývá, že největší nákladovou položku organizace tvoří mzdové náklady a sociální a zdravotní pojištění. Mzdové náklady poskytované ze státního rozpočtu s ÚZ sice meziročně vzrostly o 312 tis. Kč, ovšem v roce 2011 jsme získali prostředky na platy ve výši 510 tis. Kč v rámci rozvojového programu Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňuji odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. ÚZ Takže skutečné mzdy zaměstnanců hrazené ze státního rozpočtu v roce 2012 klesly o 198 tis. Kč. Mzdové náklady činí 50,05 % z celkových nákladů hlavní činnosti. Podíl těchto nákladů na nákladech celkem se oproti předchozímu roku, kdy tyto činily 51,40%, snížil o 1,35 %. Další významnou nákladovou položkou organizace jsou náklady na materiál. Zde došlo oproti roku 2011 k poklesu o 108,92 tis. Kč. Především se snížily náklady v oblasti pevných paliv nákup uhlí. Budova dětského domova Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek je vytápěna prostřednictvím kotelny, která se nachází ve školní budově Střední odborné školy, Frýdek- Místek, příspěvková organizace sousedící s naším zařízením. V 1. pololetí roku 2011 jsme k vytápění nakupovali pevné palivo koks. V 2. pololetí roku 2011 přešla výše jmenovaná střední škola na ekologické vytápění a uzavřela s námi smlouvu o dodávce tepelné energie pro ústřední vytápění dodávané prostřednictvím teplonosné látky. Nejvíce finančních prostředků v položce materiálu bylo vynaloženo na nákup potravin k zajištění celoročního stravování děti, a to ve výši ,33 Kč. V roce 2011 činily částku ,00 Kč a na nákup oděvu, obuvi a prádla, který v roce 2012 činil ,00 Kč. Náklady na spotřebu energie (voda, plyn, elektrická energie, tepelná energie) se na nákladech hlavní činnosti podílejí 4,47%, v roce 2011 činil podíl energie 3,64 %. Došlo ke zvýšení nákladů oproti roku 2011 o 193,57 tis. Kč. Jedná se především o navýšení spotřeby tepla z důvodu výše uvedené změny vytápění objektu Na Hrázi v 2. pololetí roku

26 Odloučené pracoviště na ul. Bruzovské 1355, Frýdek-Místek je vytápěné vlastním plynovým kotlem, který je využíván i k ohřevu teplé vody a budova dětského domova Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek již zmiňovanou teplonosnou látkou prostřednictvím kotelny sousedící střední školy. Meziroční srovnání spotřeby energií a vynaložené prostředky ukazuje Tabulka č. 8 Spotřeba energií, a to v měrných i peněžních jednotkách. Vývoj spotřeby energie v letech : v r v r v r v r Voda Plyn Elektřina Koks Teplo V roce 2009 jsme měli ve správě krom jiných také budovu na ul. Bruzovské 328 (sídlo bývalé organizace). Z tohoto důvodu je zde zvýšená spotřeba energie. Tento objekt byl vytápěn teplonosnou látkou prostřednictvím akciové společnosti DISTEP. Náklady na spotřebu vody jsou z důvodu zvýšení cen za vodné a stočné vyšší oproti roku 2011 o 15,19 tis. Kč. Náklady na zemní plyn jsou, i při zvýšené spotřebě, nižší o 11,71 tis. Kč. K úspoře došlo především změnou dodavatele této energie. Zvýšená spotřeba elektřiny oproti roku 2011 navýšila náklady o 40,33 tis. Kč. 26

27 V ostatních službách se zvýšily náklady oproti roku 2011 o 162,84 tis. Kč. V těchto nákladech se největší mírou podílí výdaje na prázdninové a víkendové pobyty pro děti ve výši ,00 Kč (v roce 2011 činily ,00 Kč) a náklady na osobní asistenci ve výši ,00 Kč (v roce ,00 Kč). Obě tyto položky jsou hrazené z vlastních příjmů. Významnou část těchto služeb tvoří rovněž stravování dětí v jiných školních jídelnách v rámci školní docházky, a to ve výši ,00 Kč (rok ,00 Kč), rozpuštění nákladu finančního leasingu (služební auto Renault Trafic) ,00 Kč, služby telekomunikací ,33 Kč (v roce ,60 Kč), odvoz a odstranění odpadů ve výši ,00 Kč (rok ,00 Kč), revize a odborné prohlídky ,40 Kč (rok ,60 Kč). Rovněž zde patří i výše zmiňované služby školení a vzdělávání ve výši ,00 Kč (v roce 2011 činily ,00 Kč), zpracování mezd ,00 Kč (rok 2011 také ,00 Kč). Ostatní služby tvoří i služby pošt, cestovné dětí, drobný dlouhodobý nehmotný majetek (programové vybavení), úhrada za servisní smlouvy a nákup dalších ostatních služeb. V oblasti opravy a udržování došlo oproti roku 2011 k poklesu o 107,63 tis. Kč. Jsou zde nejen drobné opravy movitého majetku, ale i větší opravy majetku nemovitého. Veškeré tyto náklady jsou hrazené z provozních prostředků. Náklady na opravu nemovitého majetku jsou podrobně rozepsány v části E) této Zprávy. V oblasti cestovného došlo k nárůstu nákladu o 0,13 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku meziročně klesly o 1,19 %. V oblasti nemovitého majetku došlo k navýšení odpisů z důvodu rekonstrukce zpevněné plochy a oplocení (výměna brány a branky) před budovou odloučeného pracoviště na ul. Bruzovské. Náklady na rekonstrukci zpevněné plochy činily ,28 Kč a na rekonstrukci oplocení činily ,58 Kč. Obě tyto investiční akce byly samostatně zařazené do majetku (odpisová skupina 4. a 5.) a následně jsou odepisované (tento postup byl konzultován se zřizovatelem). V oblasti movitého majetku došlo naopak ke snížení odpisů z důvodu vyčerpání doby odepisování. Náklady na odpisy byly čerpány dle odpisového plánu. Významnou položkou v čerpání nákladů jsou pro typ naší organizace Jiné ostatní náklady, které zahrnují krom osobních ochranných pracovních pomůcek především kapesné, nákup dárků, finanční a věcné odměny a jednorázové peněžité příspěvky pro děti. Veškeré tyto položky vyplácené v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy činily v roce 2012 částku ve výši ,00 Kč a v roce 2011 ve výši 27

28 ,00 Kč. K významnému nárůstu v roce 2012 došlo především v položce výplaty jednorázového peněžitého příspěvku při odchodu dítěte z našeho zařízení v rámci ukončení ústavní výchovy. V roce 2011 bylo vyplaceno ,00 Kč a v roce 2012 částka ve výši ,00 Kč. Čerpání v jednotlivých nákladových položkách probíhá rovnoměrně v průběhu celého kalendářního roku s výjimkou mimořádných událostí, případně s ohledem na topné období. Grafické porovnání celkových nákladů organizace s obdobím : Rok 2009 grafické znázornění celkových nákladů organizace: 4,32% přímé náklady 25,34% 70,34% provozní náklady náklady hrazené z vlastních příjmů Rok 2010 grafické znázornění celkových nákladů organizace: 4,55% přímé náklady 26,12% 69,33% provozní náklady 28

29 Rok 2011 grafické znázornění celkových nákladů organizace: 6,34% přímé náklady 24,40% provozní náklady 69,25% náklady hrazené z vlastních příjmů Rok 2012 grafické znázornění celkových nákladů organizace: 9,81% přímé náklady 24,41% 65,78% provozní náklady náklady hrazené z vlastních příjmů Přehled nákladů k vyjádřený v procentech: 1,41% 0,03% 2,32% 1,81% 0,52% 0,27% 11,58% 0,22% 16,87% 4,47% 1,84% 0,38% 8,23% Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování 50,05% Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady 29

30 7. Doplňková činnost Organizace nemá doplňkovou činnost. 8. Výsledek hospodaření v tis. Kč Výnosy v roce 2012 celkem ,58 Náklady v roce 2012 celkem ,06 Výsledek hospodaření za rok ,52 Dětský domov dosáhl v roce 2012 kladného výsledku hospodaření ve výši ,77 Kč, který je finančně krytý pouze částkou ,77 Kč. Rozdíl ve výši ,00 Kč je pohledávka vůči zákonným zástupcům vzniklá neuhrazením příspěvku na úhradu péče. Kladný výsledek hospodaření za rok 2012 vznikl úsporou vlastních příjmů dětského domova. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace Rozdělení dosaženého výsledku hospodaření do peněžních fondů podléhá schválení Radou Moravskoslezského kraje. Organizace navrhuje příděly do jednotlivých fondů následovně: fond odměn ,00 Kč rezervní fond ,77 Kč Vývoj výsledku hospodaření v letech v Kč: Celkové náklady , , , ,36 Celkové výnosy , , , ,13 Výsledek hospodaření , , , ,77 30

31 C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření V souladu s platnými právními normami vytváří a naplňuje organizace tyto peněžní fondy: Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů (dary) Investiční fond Počáteční stavy výše uvedených fondů k 1. lednu 2012 činily celkem 3 494,20 tis. Kč. Tvorba fondů v průběhu roku zvýšila zdroje o 1 490,70 tis. Kč, čerpáním se fondy snížily o 1 524,68 tis. Kč a konečný zůstatek k 31. prosinci 2012 činil 3 460,22 tis. Kč. Fond odměn Stav fondu k Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Použití na překročení limitu prostředků na platy Zůstatek k ,69 tis. Kč 220,00 tis. Kč 224,90 tis. Kč 348,79 tis. Kč Fond kulturních a sociálních potřeb Stav fondu k Základní příděl (1% mzdových nákladů) Čerpání* Zůstatek k ,55 tis. Kč 104,64 tis. Kč 83,72 tis. Kč 69,47 tis. Kč Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření Stav fondu k Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Čerpání* Zůstatek k Rezervní fond z ostatních titulů (finanční dary) Stav fondu k Přijaté peněžní dary* Čerpání darů* Zůstatek k ,14 tis. Kč 371,81 tis. Kč 333,19 tis. Kč 1 954,76 tis. Kč 713,39 tis. Kč 309,18 tis. Kč 291,33 tis. Kč 731,24 tis. Kč 31

32 Investiční fond Stav fondu k Příděl z odpisů dlouhodobého majetku Použití fondu na rekonstrukci, investiční výstavbu* Odvod do rozpočtu zřizovatele Zůstatek k ,43 tis. Kč 485,07 tis. Kč 494,54 tis. Kč 97,00 tis. Kč 355,96 tis. Kč *Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb: čerpání fondu na stravování ,00 čerpání fondu na nepeněžní dary ,00 přísp.odbor. org ,00 Celkem ,00 *Čerpání rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření: monitor k PC 4 188,00 lednice 4 286,00 tiskárna 5 988,00 PC sestava ,00 klimatizační jednotky ,00 nábytek, koberce, židle, pohovky ,00 servírovací vozíky ,00 elektrospotřebiče 3 149,00 kráječ na knedlíky 4 188,00 Celkem ,00 *Čerpání rezervního fondu z finančních darů za rok 2012: vstupné na bazény 9 464,00 lyžařské rukavice, brýle, boty 6 542,60 dioptrické brýle 8 000,00 lyžařský pobyt ,00 výdaje na projekt Hejbejte se s Hankou Kynychovou ,00 prázdninové, víkendové pobyty ,00 dětské židle ,00 sportovní a ostatní potřeby 8 379,00 Celkem ,60 32

33 *Rezervní fond z ostatních titulů příjem finančních darů: Dárce: Účel: Kč 1. Nadační fond Tesco sportovní vybavení 6 542,60 2. DEJME DĚTE ŠANCI o.s. brýle,osobní dar,sport.vybavení ,00 3. Coca-Cola HBC ČR, s.r.o. volnočasové aktivity ,00 4. DEIWIX s.r.o. projekt Hejbejte se s Hankou 4 000,00 5. MSS Ostrava s.r.o. projekt Hejbejte se s Hankou 2 000,00 6. Občanské sdružení Madleine potřeby dětí dětského domova 5 000,00 7. Producentské centrum PROFIL potřeby dětí dětského domova ,00 8. Ing. Pavel Mlýnek, Frýdek-Místek potřeby dětí dětského domova ,00 9. Václav Kříž, Šenov potřeby dětí dětského domova 2 000, Ing. Pavel Nováček - ELMA potřeby dětí dětského domova 5 000, C.S. ENERGO s.r.o. potřeby dětí dětského domova 6 000, Nadační fond Dítě sportovní vybavení , PressMetal-CZ, spol. s r.o. potřeby dětí dětského domova , MARTIN MIKESKA, OSTRAVA potřeby dětí dětského domova 1 000,00 Celkem ,60 *Investiční fond investiční rekonstrukce a investiční výstavba V červnu 2012 byla zahájená investiční akce Rekonstrukce zpevněné plochy před budovou a výměna brány a branky na adrese Frýdek-Místek, Bruzovská Na základě výběrového řízení se stala zhotovitelem společnost VALMAK-STAV Frýdek s.r.o., se kterou byla sepsána Smlouva o dílo. Stavební práce byly ukončeny a vyklizené staveniště předáno Náklady na rekonstrukci zpevněné plochy činily ,28 Kč a na rekonstrukci oplocení činily ,58 Kč. Jelikož zpevněná plocha je považována za stavbu a naše organizace ji neměla zvlášť vedenou v majetku, byla tato rekonstrukce zařazena do majetku na účet 021 a do odpisového plánu odpisová skupina 5. Rovněž při výměně brány a branky došlo ke změně parametrů a tím k technickému zhodnocení oplocení. Jelikož oplocení kolem výše jmenované budovy nebylo vedeno zvlášť v majetku, byla tato rekonstrukce rovněž zařazena do majetku na účet 021 a do odpisového plánu odpisová skupina 4 (tento postup byl konzultován se zřizovatelem dětského domova). 33

34 Krytí fondů finančními prostředky v Kč: Stav fondu k Krytí fondu k Rozdíl Fond odměn , , Investiční fond , ,48 0,00 RF ze zlepš. VH , , ,50 RF z darů , , ,00 FKSP , , ,42 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření je finančně krytý do výše ,04 Kč. Zbývající část fondu ve výši ,50 Kč tvoří pohledávky na příspěvku na úhradu péče za zákonnými zástupci svěřených dětí. Rezervní fond tvořený peněžními dary vykazuje rozdíl ,00 Kč. Jedná se o neuhrazené faktury, které jsou čerpány z finančních darů - výprava s Pionýrem a soustředění v Praze. Náklady na tyto akce spadají do roku 2012, úhrada proběhla v lednu Fond odměn byl v prosinci 2012 použit na překročení limitu prostředků na platy zaměstnanců ve výši ,00 Kč. Tato suma je uhrazená z běžného účtu v lednu 2013 v rámci výplaty mezd 12/2012. FKSP: Zůstatek na běžném účtu FKSP k ,57 Bankovní poplatky za 2. pololetí ,00 Úroky za 2. pololetí ,57 Úhrada faktury za nepeněžní dar -999,00 Dofakturace obědů 12/ ,00 FKSP - 1% mzdových nákladů 12/ ,99 Celkem ,99 Úhrada výše uvedených položek proběhla v lednu

35 Stavy fondů v jednotlivých letech v tis. Kč: Fondy Fond odměn 100,00 60,69 353,69 348,79 FKSP 111,66 80,78 48,55 69,47 Rezervní fond z VH 1 140, , , ,76 Rezervní fond z darů 554,23 592,81 713,39 731,24 Investiční fond 2 157, ,07 462,43 355,96 Celkem fondy 4 063, , , ,22 Podíly jednotlivých fondů k v tis. Kč: 355,96 348,79 69,47 731, ,76 Fond odměn FKSP Rezervní fond z VH Rezervní fond z darů Investiční fond 35

36 D) Závodní stravování zaměstnanců organizace Školní stravování bylo v r poskytováno v souladu s 119 Školského zákona č. 561/2004 Sb., podrobnější podmínky byly stanoveny vyhláškou č. 107/2008. Závodní stravování pro zaměstnance dětského domova je poskytováno v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování. Stravování je zabezpečováno vlastní školní jídelnou v objektu dětského domova Na Hrázi 2126 a na odloučeném pracovišti ul. Bruzovská Běžný provoz jídelny se řídí Provozním řádem školní jídelny schváleným ředitelem dětského domova. Poskytování stravy se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančních normativů na nákup potravin dle přílohy k vyhlášce č. 107/2008. Zaměstnanec hradí cenu potravin sníženou o příspěvek FKSP. Vzhledem k situování a vnitřnímu uspořádání budovy dětského domova není možno náklady na provoz školní jídelny sledovat odděleně od celkových provozních nákladů organizace. Osobní náklady jsou hrazeny z přímých prostředků a věcné náklady z prostředků na provoz. Školní jídelna organizace má nepřetržitý provoz, závodní stravování je zajišťováno celoročně i během školních prázdnin, s výjimkou výjezdu dětí na zimní nebo letní rekreace o prázdninách. Finanční normativy zaměstnanci oběd večeře r ,00 Kč 25,00 Kč Ceny stravenek: oběd 28,00 Kč z toho : zaměstnanec 17,00 Kč příspěvek z FKSP 11,00 Kč večeře 25,00 Kč z toho : zaměstnanec 14,00 Kč příspěvek z FKSP 11,00 Kč Celkové náklady na potraviny v roce 2012 (zaměstnanci+dětí) činily ,33 Kč. Náklady hrazené zaměstnancem za stravu činily ,00 Kč a příspěvek FKSP na stravování činil ,00 Kč. Zaměstnanci odebrali za rok obědů a večeří. 36

37 Porovnání finančních normativů k : Finanční normativy k zaměstnanci oběd večeře r ,00 Kč 23,00 Kč r ,00 Kč 23,00 Kč r ,00 Kč 23,00 Kč r ,00 Kč 25,00 Kč 30Kč 29Kč 28Kč 27Kč 26Kč 25Kč 24Kč 23Kč 22Kč 21Kč 20Kč obědy večeře 37

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace 1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 V Náchodě dne 25. února 2015 Zpracovala: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka 2 OBSAH 1. Základní údaje

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE. na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE. na rok 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE na rok 28. listopadu OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ... 4 2.1. Televizní poplatky... 5 2.2. Výnosy... 6 2.3. Náklady... 9 3. INVESTIČNÍ ROZPOČET... 15 PŘÍLOHA

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 Statistická ročenka 213 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 213 OBSAH OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 1. Úkoly Vězeňské

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více