Masarykova střední škola chemická

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova střední škola chemická"

Transkript

1 Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179, Praha 1 URL: Tel: Formální úprava ročníkové práce

2 Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU 3 ČLENĚNÍ PRÁCE 3.1 Úvodní část 3.2 Textová část 3.3 Závěrečná část 4 PROVEDENÍ DOKUMENTU 4.1 Formátování textu 4.2 Interpunkční znaménka a zkratky 4.3 Vkládání obrázků 4.4 Sazba matematických výrazů 4.5 Tabulky a grafy 5 BIBLIOGRAFICKÁ CITACE PŘÍLOHA 2

3 1 Úvod Ročníková práce je hodnocena z hlediska obsahového a z hlediska formálního (zda obsahuje předepsané náležitosti, zda jsou dodržována typografická pravidla a hledisko estetické). Jazyková stránka práce musí odpovídat současné jazykové normě, tedy poslednímu vydání Pravidel českého pravopisu (1993). Hrubé pravopisné, gramatické či stylistické chyby sníží úroveň práce bez ohledu na její obsahovou stránku a mohou být důvodem k vrácení práce a jejímu přepracování. Práce se odevzdává v digitální podobě a stává se majetkem školy. 3

4 2 Pokyny pro digitální podobu - v žádných názvech souborů ani složek se nesmí vyskytovat české znaky ani mezery Struktura média (CD, DVD, Flash disk...) - v hlavním adresáři na médiu bude složka LOGINNAME (tj. přihlašovací jméno do školní sítě prvních 7 znaků z příjmení a 1 znak ze jména) - v této složce budou dvě podložky HOTOVO a ZDROJE Složka HOTOVO bude obsahovat: - protokol, tj. soubor s tištěnou prací, který bude ve formátu PDF a bude se jmenovat PROTOKOL.PDF. Pokud neumíte tvořit PDF, můžete na většině školních počítačů tisknout na virtuální tiskárnu PDF Creator (tisk nabídne uložení PDF souboru). Pokud chcete pracovat doma, kde nemáte PDF Creator, můžete si ho zdarma stáhnout např. na adrese: - výsledek práce dle charakteru, např. zkompilovaný program, soubor s videem atd. Složka ZDROJE bude obsahovat: - protokol v editovatelné formě, což bude zpravidla soubor ve wordu. Jeho název bude PROTOKOL.DOC. Pokud bude obsahovat grafy, tabulky, výkresy, budou tyto objekty navíc uložené v témže adresáři, jako soubory svých původních aplikací (excel, autocad, smartdraw...) - zdrojové texty, zdroje a projekty pro střih videa či hudby atd. - soubor INFO.TXT (ascii soubor, vytvořený např. v poznámkovém bloku), kde bude seznam zdrojových souborů a u každého z nich program a verzi, ve které byl vytvořen) Příklad struktury: (pro studenta Novák Jan) 4

5 3 Členění práce Ročníková práce obsahuje tři hlavní části: úvodní, textovou (obrazovou) a závěrečnou. 3.1 Úvodní část Úvodní část obsahuje zpravidla prvky uvedené v následujícím seznamu. Titulní stránka obsahuje název školy, označení: Ročníková práce z (název práce), jméno a příjmení autora, třída, studijní obor, školní rok. Anotace stručná charakteristika (nepřesahuje 200 slov) obsahu a účelu práce. Je psaná ve třetí osobě trpného roku a obsahuje pouze běžné výrazy. Neměla by obsahovat matematické výrazy a odkazy na literaturu. Prohlášení uvádí se na samostatné stránce. Obsahuje vlastnoruční podpis studenta. Na téže stránce je uveden souhlas studenta se zpřístupněním jeho ročníkové práce ke studijním účelům. Obsah umisťuje se na další samostatnou stránku za prohlášení. Formální úprava je stejná jako u ostatních kapitol. Skládá se z titulku: Obsah a seznamu názvů oddílů (kapitol a podkapitol) a příslušného čísla stránky, což se může zvýraznit vodícími znaky, např. tečkami. Na konci obsahu se uvádí výčet všech příloh. Úvod obsahuje zadání práce, cíl práce a plánovaný postup řešení. Autor práce formuluje vlastní východiska, naznačuje obsah a rozsah řešeného problému, charakterizuje zvolený postup a metodu řešení. Seznam zkratek, značek a symbolů řadí se abecedně. Velká a malá písmena mají stejnou řadicí platnost. V případě výskytu obou typů písmene má přednost při řazení malé písmeno před velkým. Doporučuje: značka nebo symbol, název veličiny nebo vysvětlení významu a jednotka v soustavě SI. Např. F síla. [F] = N 5

6 Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179, Praha 1 URL: Tel: ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu TÉMA: název tématu Studijní obor: M/001 Technické lyceum Třída: L 3. Školní rok: 2***/2*** jméno a příjmení autora 6

7 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval(a) samostatně a použil(a) jsem literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací. Souhlasím s tím, aby moje ročníková práce byla využívána na Masarykově střední škole chemické. V Praze dne Popis: 2.2 Textová část Kapitoly text práce je členěn do oddílů (kapitol, podkapitol), zpravidla číslovaných arabskými číslicemi dle desetinného třídění. Úvodní titulky kapitol se uvádějí na nové stránce. Např. 2 Členění práce 2.1 Úvodní část 2.3 Závěrečná část Zde jsou shrnuty dosažené výsledky vlastního pozorování či výzkumu, jsou analyzovány a hodnoceny. Autor práce naznačuje též možnosti praktického uplatnění výsledků práce. Literatura tiskne se na samostatnou stránku a má formální úpravu jako kapitoly. Za titulkem následuje očíslovaný seznam veškerých pramenů (pořadová čísla v hranatých závorkách), které byly použity k vypracování práce. Seznam je rozdělen na dvě části, na seznam použitých literárních publikací (knihy, časopisy, sborníky, ) a jiné zdroje informací (Internet, počítačová média, ). Hesla v seznamu jsou řazena abecedně podle příjmení autora, či podle názvu publikace. Seznam tabulek, grafů, příloh Přílohy nepočítají se do rozsahu práce. Výčet všech příloh je nutné uvést v obsahu a zmínit se o nich v úvodu. 7

8 4 Provedení dokumentu Úprava práce se řídí ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory (srpen 1997). Práce musí být bez překlepů, psaná po jedné straně bílého hladkého papíru formátu A4 a text je oboustranně zarovnán. Píše se v normalizované úpravě přizpůsobené pro písemné texty zpracované textovým editorem. Vzhled stránky doporučuje se: Horní okraj 25 mm Levý okraj 35 mm Pravý okraj 20 mm Dolní okraj 25 mm Číslování stránek číslují se všechny platné stránky počínaje první skutečnou stránkou ročníkové práce arabskými číslicemi v zápatí, tj. nečísluje se titulní stránka, anotace, prohlášení). Poznámky pod čarou a vysvětlivky do textu se umístí symbol odkazu 1 a příslušná poznámka se stejným symbolem se tiskne ve spodní části stránky 2. (Vložit Odkaz Poznámka pod čarou) Volba písma programy pro počítačovou sazbu nabízí velké možnosti v používání písma, různé typy písma, řezy, velikosti. V zásadě by mělo platit, že méně bývá často více. Nekombinujte v jedné práci více typů písma, nestřídejte často řezy a velikost písma. Doporučuje se: Nadpisy, tituly kapitol Arial 16, 14 bodů Vlastní text práce Times 12 bodů Poznámky (lze odlišit jiným písmem) Times 10 bodů Řádkování doporučuje se řádkování 1,5 2. Odstavce lze oddělit mezerou před, případně za odstavcem: Před nadpisy, tituly kapitol 12 bodů Odstavce v textu práce 6 bodů, nebo 3body před + 3 body za odstavcem Ostatní (poznámky apod.) 3 body 4.1 Formátování textu Při práci s textovým editorem se doporučuje na obrazovce zviditelnit netištěné znaky, jako jsou mezery, konce odstavců, mezery tabulátoru (ve wordu to znamená zapnout tlačítko ). Odstavec je základním prvkem v textovém editoru. Je to každý blok textu ukončený znakem konce odstavce, vkládá se klávesou Enter. Samostatným odstavcem může být jediný řádek, např. 1 Jako symbol odkazu se používá číslo. 2 Grafickým oddělovačem bývá čára. 8

9 nadpis, ale i prázdný řádek. Při zapisování textu se provádí automatické formátování textu do vymezených odstavců. Odrážky za odrážkou se píše čárka nebo středník, u poslední odrážky tečka. Doporučuje se: neužívat více než tří úrovní, v celém dokumentu používat stejných typů odrážek, kratší odstavce snesou grafické znaky, u delších odstavců je vhodnější používat číslování. 4.2 Interpunkční znaménka a zkratky Tečka (.), čárka (,), dvojtečka (:), středník (;), otazník (?), vykřičník (!) Tato znaménka se píší těsně za slovo, zkratku, značku nebo číslo bez mezery. Za nimi následuje mezera. Tři tečky ( ) Tři tečky mohou znamenat vynechaný text nebo pokračování výčtu. Na konči věty platí také jako tečka za větou, tj. na konci se píší pouze tři tečky nikoli čtyři. Spojovník (-) ASCII kód (Alt + 45) Spojovník spojuje dvě části slova nebo dva výrazy bez mezer. Píše se bez mezer znakem, který je dosažitelný přímo na klávesnici. Dostane-li se spojovník na konec řádku, musí být opakován na řádku následujícím. Např. slovník česko-německý, Frýdek-Místek Pomlčka ( ) ASCII kód (Alt ) Pomlčka se odděluje z obou stran mezerami. Je-li do pomlček vložen výraz nebo věta, nepíše se počáteční pomlčka na konec řádku předcházejícího a koncová pomlčka na začátek řádku následujícího. Za počáteční pomlčku a před koncovou pomlčku se vkládá pevná mezera. Např. export import, zápas Baník Ostrava Sparta Praha, otevřeno od června Uvozovky ( ) Uvozovky přiléhají bez mezer k začátku a konci výrazu nebo části věty. Dává-li se do uvozovek celá věta, sází se interpunkční znaménko (tečka, vykřičník, otazník) uvnitř uvozovek. Závorky (), [], {} Závorky přiléhají bez mezer k začátku a konci výrazu nebo části věty. Dává-li se do závorky celá věta, koncová závorka se umístí za interpunkční znaménko (tečka, vykřičník, otazník), které ukončuje větu. Přednostně se užívají závorky (), [], {}. Není vhodné používat lomítek. Odsuvník (apostrof) ( ) ASCII kód (Alt ) Nahrazuje vynechané písmeno, přisazuje se těsně ke slovu, uprostřed slova se sází bez mezer. Např. 96, sek sebou 9

10 Zkratky Způsob psaní zkratek stanoví pravidla českého pravopisu. Dílčí prvky složených zkratek se ukončují tečkou a vzájemně oddělují mezerou. Iniciálové zkratky se píší velkými písmeny, uvnitř zkratky bez mezer a bez teček. Např. S. K. Neumann, Veselí n. Mor., prof. PhDr. J. Nosák, CSc., OSN, SNTL, ČSAS, UNICEF 4.3 Vkládání obrázků Obrázky, jejich počet a rozměry musí odpovídat potřebám práce. Obrázky jsou pro textový editor objekty. Objekt lze vložit do textu jakou součást, pak se chová jako jeden znak textu. Obrázkům v textu je nutné zadat pozici, obtékání, velikost aj. Obrázek nemusí být vždy umístěn u textu, ke kterému se vztahuje, proto je vhodné k němu připojit číselnou popisku. Např. obr. 4: Destilační aparatura 4.4 Sazba matematických výrazů Při psaní zlomků a složitějších matematických výrazů se využívají speciální funkce a v textu jsou uvedeny zkratkou daného útvaru. Editor vzorců (Equantion, Rovnice) je samostatnou aplikací. (Vložit Objekt) Např. rov. (2) 4.5 Tabulky a grafy Do textu lze vkládat tabulky a grafy vytvořené pomocí tabulkového procesoru excel a jsou uvedeny zkratkou. Např. tab. 5, graf 8 10

11 5 Bibliografická citace Pravidla pro vytváření bibliografických citací a jejich uvádění v odborných publikacích jsou uvedena v ČSN ISO 690. Bibliografická citace je souhrn údajů o citované publikace nebo její části, umožňující její identifikaci. Od bibliografické citace se odlišuje odkaz na citaci, kterým rozumíme odvolání se v textu na citaci uvedenou na jiném místě. Citace lze umístit: na konec textu (nebo jednotlivých kapitol), do poznámky pod čarou, přímo do textu, částečně do textu a částečně do poznámky pod času. Způsob umístění citací však musí být v téže publikaci jednotný. Jednosvazkové dílo: příjmení a osobní jméno autora (autorů), název publikace, sestavovatel, editor, redaktor, pořadí vydání, místo vydání, nakladatel, rok vydání, počet stran. Např. [1] Dušek, V. - Meloun, M.: Učíme se WordPerfect, 1. vydání Praha, ELVIRA 1993, 208 s. Vícesvazkové dílo: příjmení a osobní jméno autora (autorů), název publikace, díl, sestavovatel, editor, redaktor, pořadí vydání, místo vydání, nakladatel, rok vydání, počet stran. Např. [1] Dušek, V. - Meloun, M.: Učíme se WordPerfect, I. díl, 1. vydání Praha, ELVIRA 1993, 208 s. Bibliografická citace článku v časopise: příjmení a osobní jméno autora (autorů), název článku, název časopisu, ročník (svazek), rok vydání, číslo stránky. Např. [2] LOUGUÉT, F.: SCSI. PC WORLD, 3, 1995, č. 1, s

12 Citace stati ve sborníku: příjmení a osobní jméno autora (autorů), název stati, název sborníku za slovem In ročník (svazek), místo vydání, nakladatel, rok vydání, stránky. Např. [3] NGUYEN DINH BANG KLIKORKA, J.: Technologie CMOS IV. In.: Sb. věd. pr. FEL ČVUT Praha, 5, ČVUT Praha, 1995, s V druhé části je uveden přesný zdroj informací (přesná internetová adresa, název média s určením cesty a názvu souboru, ). Např. [4] 12

13 Příloha Nezlomitelná mezera (Shift+Ctrl+mezerník) Je to mezera, v níž nikdy nenastane řádkový zlom (konec řádku). Používá se v případě, kdy je potřeba svázat dvě slova pevně k sobě. To nastává v následujících situacích: 1. jednoznaková předložka nebo spojka a následující slovo. Jedná se o předložky K, k, O, o, S, s, U, u, V, v, Z, z a spojky A, a, I, i, které se nemohou ocitnou na konci řádku. 2. Iniciály a příjmení, zkrácený titul a příjmení. Např. J. K. Tyl nebo Ing. Malý zaručí, že při jakémkoliv formátování textu nebudou od sebe jednotlivé části odtrženy. 3. Číslo a jednotka ve zkratce. Je-li uvedena fyzikální nebo jiná jednotka za číselným údajem ve zkratce, musí být na jednom řádku. 4. Jednotlivá čísla. Číslo musí být vždy uvedeno celé na jednom řádku. Letopočty píšeme vždy bez mezer. Znaky, které nemají svoji klávesu hledáme v mapě znaků. (Vložit Symbol) Pozor na záměnu některých znaků! Nula 0 Velké písmeno O Jednička 1 Malé písmeno l Stupeň, např. 10 C Exponent nula 0, např Korekturní nástroje moderní textové editory nabízí pomůcky pro odstranění pravopisných a stylových nedostatků. Patří k nim: kontrola pravopisu, tezaurus. Kontrola pravopisu procesor je vybaven databází slov v daném jazyce a kontroluje, zda se napsané slovo nachází v databázi. Odhalí nesprávně zapsané slovo, např. zbitečný, ale záměnu slov bytí a bití neumí. Program též nabízí možnosti oprav, např. k chybně zapsanému slovu snámka lze vybrat známka, slámka. Ve vícejazyčných dokumentech lze měnit nastavení jazyka. Tezaurus slovník synonym a významově podobných slov, používá se při stylistických úpravách textu. 13

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Búřil CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Pro jednodušší pochopení požadavků na podklady pro příspěvky do časopisu Soudní inženýrství

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum.

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Maturitní práce je ucelená odborná studie. Cílem je, aby student prokázal, že dokáže samostatně s použitím literatury pojednat o vybraném

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STUDENTSKÝCH TEXTŮ NA KATEDŘE POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ ZČU V PLZNI verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni Tento dokument obsahuje základní

Více

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc.

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Úprava diplomových prací Ing. Vilém Sklenák, CSc. KIZI, červenec 2002 Obsah Několik slov úvodem 1 1 Výběr tématu diplomové práce 2 2 Struktura diplomové práce 3 3 Obsahové náležitosti 4 4 Abstrakt 5 4.1

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Seminární práce. Jak psát správně dokumenty

Seminární práce. Jak psát správně dokumenty Seminární práce Jak psát správně dokumenty ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PSANÍ TEXTU...3 LÁMÁNÍ ODSTAVCŮ...3 LÁMÁNÍ ŘÁDEK...3 NEODDĚLITELNÉ PRVKY...4 DĚLENÍ SLOV...4 SPECIALITY...5 SPOJOVNÍK» - «...5 POMLČKA»

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Prohlášení Poděkování (doporučené) Abstrakt (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1. Úvod 1.1. Cíl práce (doporučené)

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu:

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: Jak psát Účelem tohoto materiálu není suplovat pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov či učebnici mluvnice; jejich používání lze naopak jen doporučit. Zmiňuje se zejména

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS POKYNY PRO AUTORY Časopis uveřejňuje přehledné práce, původní práce, metodická sdělení, kazuistiky a krátká sdělení: dopisy redakci, diskusní příspěvky, recenze literatury,

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více