Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích"

Transkript

1 Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1

2 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové vymezení, metoda, respondenti a organizace šetření, identifikace a zpracování dotazníků) B) Obsahová část.. 5 1) Struktura poskytovatelů dalšího vzdělávání zapojených do šetření. 5 2) Výsledky odpovědí na otázky. 7 a) Kvantitativní šetření.. 7 b) Kvalitativní šetření...10 C) Závěrečné shrnutí šetření...12 D) Závěr 13 2

3 Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v MSP Zpráva o šetření A) ÚVOD A METODOLOGICKÁ ČÁST Šetření Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků (dále jen MSP) bylo uskutečněno Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. ve dnech Cílem šetření bylo zjistit pohled poskytovatelů dalšího vzdělávání (na základě zkušeností se vzděláváním zaměstnanců MSP) na: Přístup MSP ke vzdělávání svých zaměstnanců (mimo tzv. normativního vzdělávání stanoveného zákonem). Výši finančního příspěvku, jako formy pomoci, která by u MSP stimulovala podporu dalšího vzdělávání jejich zaměstnanců. Přístup MSP ke vzdělávání svých zaměstnanců za předpokladu, že by mohly dlouhodobě čerpat finanční příspěvek, který by dosahoval výše % z ceny kurzu. Cílem šetření (z pohledu poskytovatelů DV) bylo současně zjistit: Jaké překážky omezují MSP v podporování dalšího vzdělávání svých zaměstnanců. Jaké formy pomoci by mohly snížit uvedené překážky a tím zvýšit podporu dalšího vzdělávání zaměstnanců MSP. Účelem šetření bylo získání validních dat na podporu vědomí o potřebě dalšího vzdělávání zaměstnanců MSP a o překážkách a formách pomoci v rozvoji dalšího vzdělávání zaměstnanců MSP z pohledu poskytovatelů dalšího vzdělávání. Obsahové vymezení šetření vyplývalo z cíle a účelu šetření a předurčilo formu metody, okruhu respondentů a organizaci šetření. Metoda, respondenti a organizace šetření Šetření bylo uskutečněno s využitím metody DOTAZNÍKU, který obsahoval otázky charakteru kvantitativního šetření (5 otázek) a kvalitativního šetření (2 otevřené otázky). Respondenty šetření byly vybrané subjekty z řad členů Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. (AIVD ČR), poskytující další vzdělávání vzdělávací instituce, školy (střední, vysoké) a firmy. Dotazníkové šetření se uskutečnilo výhradně elektronickou cestou respondenti byli osloveni e- mailem a byli vyzváni, aby připojený dotazník vyplnili a bezodkladně odeslali zpět. 3

4 Identifikace a zpracování dotazníků Do šetření Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků se zpracováním dotazníku zapojilo celkem 53 respondentů, ze tří kategorií subjektů: 37 vzdělávacích institucí, 13 škol (8 středních, 5 vysokých), 2 podnikatelské subjekty a 1 ostatní (neidentifikován). Relevantním identifikačním údajem byla struktura respondentů velikost subjektu podle počtu zaměstnanců a region, v němž respondenti působí a mají prostory pro výuku. Soubor 53 dotazníků byl před zpracováním výsledků šetření podroben logické kontrole a 1 dotazník byl vyřazen pro nedostatečnou identifikaci relevantních údajů. Analyzovány byly odpovědi ze souboru 52 dotazníků. Dotazníky obsahovaly: identifikační část údaje o respondentovi (počet zaměstnanců respondenta; region v němž působí a má prostory pro zajištění výuky) obsahovou část otázky uzavřené (kvantitativní část šetření) a otázky otevřené (kvalitativní část šetření). Údaje obsahové části byly analyzovány za jednotlivé otázky ve vztahu k celému souboru (52 respondentů). Výsledky identifikační a obsahové části dotazníků jsou uvedeny v části B); závěrečné shrnutí výsledků šetření v části C) této zprávy. B) OBSAHOVÁ ČÁST Výsledky Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků byly analyzovány z hlediska: 1) Struktury poskytovatelů dalšího vzdělávání (dále jen DV) zapojených do šetření (podle počtu zaměstnanců a podle kraje, ve kterém poskytovatelé působí a mají prostory pro zajištění výuky); 2) Výsledků odpovědí na otázky: a) kvantitativního šetření 5 otázek zaměřených na zjištění pohledu poskytovatelů DV na přístup MSP k DV svých zaměstnanců a možnost pomoci MSP formou finančního příspěvku na DV, jehož výše by MSP stimulovala ke změně v přístupu k DV v MSP; b) kvalitativního šetření 2 otázky zaměřené na identifikaci potřeb a forem pomoci v rozvoji DV zaměstnanců MSP. 1) Struktura poskytovatelů dalšího vzdělávání zapojených do šetření Podle počtu zaměstnanců Velikost poskytovatelů DV (počet zaměstnanců) Počet poskytovatelů DV % (podíl poskytovatelů DV dle počtu zaměstnanců) , , , , ,00 nad ,69 4

5 Celkem ,00 Největší podíl respondentů 40,38 % se rekrutoval z kategorie subjektů poskytujících DV o velikosti 1 10 zaměstnanců. Poskytovatelé DV dle působnosti a prostor pro zajištění výuky Kraj Hlavní město Praha Počet poskytovatelů DV % (podíl poskytovatelů DV ve vztahu k regionu, v němž působí a mají prostory pro zajištění výuky) 16 30,77 Jihomoravský 13 25,00 Olomoucký 9 17,31 Středočeský 9 17,31 Moravskoslezský 8 15,38 Vysočina 7 13,45 Liberecký 6 11,54 Ústecký 6 11,54 Západočeský 6 11,54 Jihočeský 5 9,62 Zlínský 5 9,62 Královéhradecký 4 7,69 Pardubický 4 7,69 Karlovarský 2 3,85 5

6 Největší podíl účastníků šetření působí a má prostory pro zajištění výuky v hlavním městě v Praze (30,77 %); naopak nejméně jsou zastoupeni respondenti, kteří v oblasti DV působí a mají prostory pro zajištění výuky v kraji Karlovarském (3,85 %). 2) Výsledky odpovědí na otázky a) Kvantitativní šetření Otázka č. 1 Téměř 81 % poskytovatelů DV uvádí, že malé podniky s počtem 1 49 zaměstnanců vzdělávají spíše zřídka a ne všechny zaměstnance a téměř 12 % respondentů uvádí, že malé podniky vůbec nevzdělávají své zaměstnance. Pouze 7,69 % poskytovatelů DV konstatuje, že malé podniky vzdělávají své zaměstnance spíše průběžně, ale ne všechny, a nebo většinu svých zaměstnanců. Otázka č. 2 6

7 Kategorie středních podniků, z pohledu poskytovatelů DV, své zaměstnance vzdělává. 65,38 % poskytovatelů DV uvádí, že podniky s počtem zaměstnanců vzdělávají své zaměstnance spíše průběžně, ale ne všechny a 34,62 % respondentů uvádí, že střední podniky vzdělávají spíše zřídka a ne všechny zaměstnance. Otázka č. 3 Více jak 71 % poskytovatelů dalšího vzdělávání se shoduje, že výše finančního příspěvku by měla být více jak 50 % z ceny kurzu, aby u MSP stimulovala podporu DV. Z tohoto podílu téměř polovina respondentů uvádí jako potřebnou výši příspěvku od 70 % z ceny kurzu. Necelých 27 % poskytovatelů DV uvádí, že příspěvek by měl být od 30 % z ceny kurzu a pouze 1,92 % respondentů považuje jako stimulující výši příspěvku od 10 % z ceny kurzu. Otázka č. 4 Poskytovatelé DV si ve více jak 77 % myslí, že v případě finančního příspěvku na vzdělávání ve výši % z ceny kurzu, by malé podniky své zaměstnance vzdělávali (spíše průběžně a většinu, a nebo průběžně, ale ne všechny zaměstnance). 23 % poskytovatelů DV si myslí, že při této výši finančního příspěvku by podniky vzdělávali spíše zřídka a ne všechny zaměstnance. 7

8 Otázka č. 5 Téměř 87 % poskytovatelů DV si myslí, že v případě finančního příspěvku na vzdělávání ve výši % z ceny kurzu, by střední podniky své zaměstnance vzdělávali (spíše průběžně a většinu, a nebo průběžně, ale ne všechny zaměstnance). Téměř 2 % si myslí, že by střední podniky při této výši příspěvku vzdělávali často a všechny své zaměstnance. 11,5 % poskytovatelů DV si myslí, že při této výši finančního příspěvku by podniky vzdělávaly spíše zřídka a ne všechny zaměstnance. b) Kvalitativní šetření Kvalitativní šetření se uskutečnilo prostřednictvím dvou otevřených otázek v dotaznících. Bez ohledu na velikost subjektu respondenta (podle počtu zaměstnanců) bylo, na základě analýzy odpovědí, možné stanovit 4 základní oblasti (okruhy) témat překážek a forem pomoci rozvoje DV v MSP. Stanovení základních oblastí umožnilo výsledky odpovědí operacionalizovat a vyhodnotit jako kvantitativní data. Otázka č. 1 Jaké jsou překážky, které podle Vás omezují MSP v podporování DV svých zaměstnanců? Oblast témat odpovědí Finance: - nedostatek vlastních zdrojů; - nedostatečné finanční pobídky ze strany státu např. úleva na daních pro zaměstnavatele; - současná ekonomická situace hospodářská recese) Význam řízení a rozvoje lidských zdrojů včetně dalšího vzdělávání: - nedostatečná kompetenční vyspělost managementu firem jednatelů, Otázka č. 2 Jaké formy pomoci by podle Vás mohly snížit uvedené překážky a tím zvýšit podporu DV zaměstnanců MSP? Finance: - finanční pobídky formou úlev na daních pro DV; - dotační programy vč. zjednodušení jejich administrace; - povinnost zaměstnavatelů (legislativní) účelově vázat část vlastních finančních zdrojů pro oblast DV (např. % z objemu mzdových prostředků) Podpora MSP v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů včetně DV: - poradenství a koučink v oblasti Ř a RLZ včetně DV; 8

9 manažerů, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů (dále jen Ř a RLZ); - absence strategií a strategického řízení v oblasti Ř a RLZ; - absence institucionalizace pracovní pozice i osoby zabývající se procesy a činnostmi Ř a RLZ; - neznalost relevantních činností v oblasti Ř a RLZ (vč. identifikace vzdělávacích potřeb, plánování DV aj.); - nedocenění významu DV pro zaměstnavatele i zaměstnance Čas k uvolňování zaměstnanců k účasti v DV: - nedostatečné personální kapacity umožňující uvolňování zaměstnanců k účasti v DV (výrobní proces x vzdělávání); - četná mobilita zaměstnanců Kvalita, organizace, obsah, metody a osvěta DV: - diferencovaná kvalita vzdělávacích programů (nedostatečná kvalita,chybí standardy kvality obsahu vzdělávacích programů); - nedostatečná osvěta a informovanost zaměstnavatelů i zaměstnanců o DV; - nevyhovující formy, obsahy a metody nabízených vzdělávacích programů - rozvoj znalostí a dovedností pro řízení procesů a rozvoj činnosti v oblasti Ř a RLZ; - poradenství a vzdělávání v oblasti stanovování kompetenčních profilů; identifikování a plánování vzdělávacích potřeb, plánování vzdělávání Informace o DV, vhodné a kvalitní vzdělávací programy, legislativní podpora: - širší mediální osvěta o DV a o jeho významu; - standardy kvality v DV; - legislativní podpora zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům poskytují DV Spolupráce/partnerství se vzdělávacími institucemi, školami: - začlenění firem do partnerství se vzdělávacími institucemi, školami (spolupráce, konzultace v oblasti nabídek a požadavků na DV zaměstnanců) Otázka č. 1 Jaké jsou překážky, které podle Vás omezují MSP v podporování DV svých zaměstnanců? 9

10 K nejvýznamnějším skupinám překážek omezujícím podporu DV v MSP patří z pohledu poskytovatelů DV dvě oblasti: 1) Finance překážku nedostatku financí identifikovalo 76,92 % respondentů (40); 2) Význam řízení a rozvoje lidských zdrojů včetně dalšího vzdělávání překážku širší škály atributů projevujících se v nedostatečném řízení LZ a jejich rozvoje identifikovalo 59,62 % respondentů (31). Necelých 27 % (14 respondentů) vidí překážky v oblasti nedostatečného času k uvolňování zaměstnanců k účasti v DV a 5,77 % (3 respondenti) spatřují překážky v oblasti nedostatečné kvality, neodpovídajících forem, obsahu a metod vzdělávacích programů a v nedostatečné osvětě DV. Otázka č. 2 Jaké formy pomoci by podle Vás mohly snížit uvedené překážky a tím zvýšit podporu DV zaměstnanců MSP? K nejvýznamnějším skupinám forem pomoci na podporu DV v MSP patří z pohledu poskytovatelů DV (obdobně jako u překážek) dvě oblasti: 1) Finance potřebu podpory financí (přímých i nepřímých) identifikovalo 75 % respondentů (39); 2) Podporu MSP v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů včetně dalšího vzdělávání podporu širší škály atributů pomoci při odstraňování nedostatečného řízení LZ a jejich rozvoje včetně DV, s využitím poradenství a vzdělávání v oblasti Ř a RLZ, identifikovalo 42,31 % respondentů (22). 15,37 % (8 respondentů) vidí podporu rozvoje DV zaměstnanců v MSP v oblasti širší mediální osvěty o DV, o jeho významu; ve vytvoření standardů kvality v DV a v legislativní podpoře zaměstnavatelům, kteří svým zaměstnancům poskytují DV. 3,85 % (2 respondenti) spatřují potřebu pomoci DV v MSP v oblasti rozvoje spolupráce/partnerství mezi vzdělávacími institucemi (včetně škol) a MSP. 10

11 C) ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ŠETŘENÍ Z výsledků šetření a vyhodnocení výsledků, které vyjadřují zkušenosti poskytovatelů dalšího vzdělávání se vzděláváním zaměstnanců MSP, lze konstatovat: 1) Přístup MSP ke vzdělávání svých zaměstnanců (mimo tzv. normativního vzdělávání stanoveného zákonem) je diferencovaný podle velikosti (počtu zaměstnanců) MSP. MSP s počtem 1 49 zaměstnanců, dle mínění 80,77 %, tj. 42 poskytovatelů DV, vzdělávají své zaměstnance spíše zřídka a ne všechny zaměstnance ; 12 % poskytovatelů DV uvádí, že tyto MSP své zaměstnance nevzdělávají vůbec. MSP s počtem zaměstnanců, dle mínění 65,38 %, tj. 34 poskytovatelů DV, vzdělávají své zaměstnance spíše průběžně, ale ne všechny zaměstnance a 34,62 %, tj. 18 poskytovatelů DV uvádí, že tyto MSP své zaměstnance vzdělávají spíše zřídka a ne všechny zaměstnance. Dle výsledků šetření je přístup MSP k dalšímu vzdělávání přímo úměrný velikosti MSP. Platí, že střední podniky vzdělávají své zaměstnance více, než podniky malé. 2) Výše finančního příspěvku, která by MSP stimulovala k podpoře DV. 71,16 % (tj. 37) poskytovatelů dalšího vzdělávání se shoduje, že výše finančního příspěvku by měla být více jak 50 % ceny kurzu. Z tohoto podílu téměř polovina respondentů uvádí jako potřebnou výši příspěvku od 70 % z ceny. Necelých 27 % poskytovatelů DV uvádí, že příspěvek by měl být od 30 % z ceny a pouze 1,92 % respondentů považuje jako stimulující výši příspěvku od 10 % z ceny. 3) Přístup MSP ke vzdělávání svých zaměstnanců, za předpokladu finančního příspěvku na vzdělávání zaměstnancům MSP, ve výši % z ceny kurzu naznačuje (z pohledu poskytovatelů DV) významnou změnu a diferencovanost podle velikosti (počtu zaměstnanců) MSP. MSP s počtem 1 49 zaměstnanců, dle mínění 76,92 %, tj. 40 poskytovatelů DV, by své zaměstnance vzdělávaly spíše průběžně a většinu, a nebo průběžně, ale ne všechny zaměstnance ;. 23 % poskytovatelů DV si myslí, že při této výši finančního příspěvku by podniky vzdělávali spíše zřídka a ne všechny zaměstnance. MSP s počtem zaměstnanců, dle mínění 86,54 %, tj. 45 poskytovatelů DV, by své zaměstnance vzdělávaly spíše průběžně a většinu, a nebo průběžně, ale ne všechny zaměstnance. Téměř 2 % si myslí, že by střední podniky při této výši příspěvku vzdělávaly často a všechny své zaměstnance. 11,5 % poskytovatelů DV si myslí, že při této výši finančního příspěvku by podniky vzdělávaly spíše zřídka a ne všechny zaměstnance. O významu finančního příspěvku ve výši % z ceny kurzu, jako stimulace rozvoje DV v MSP, je z hlediska rozsáhlejšího zapojení zaměstnanců MSP do DV přesvědčeno více jak 75 % respondentů. V obou kategoriích MSP (1 49 a ) poskytovatelé DV identifikují posun do vyšší úrovně rozsahu vzdělávání zaměstnanců MSP. 4) Překážky omezující MSP v podporování DV svých zaměstnanců, stejně tak i formy pomoci, které by napomohly ke snížení překážek a tím i zvýšily podporu DV zaměstnanců MSP vykazují v zásadě dvě hlavní a shodné oblasti. Finance, jejichž nedostatek jako překážku identifikovalo 76,92 % respondentů (40) a jako potřebu podpory přímých i nepřímých financí, identifikovalo 75 % respondentů (39); Význam řízení a rozvoje lidských zdrojů včetně dalšího vzdělávání jako překážku širší škály atributů projevujících se v nedostatečném řízení LZ a jejich rozvoje identifikovalo 59,62 % respondentů (31). Potřebnou Podporu MSP v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů včetně dalšího vzdělávání, formou širší škály atributů pomoci při odstraňování nedostatečného řízení LZ a jejich rozvoje včetně DV, s využitím poradenství, vzdělávání i koučinku v oblasti Ř a RLZ identifikovalo 42,31 % respondentů (22). 11

12 D) ZÁVĚR Šetření Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků naplnilo stanovené cíle a účel. Bylo zjištěno, že přístup MSP k dalšímu vzdělávání je z pohledu poskytovatelů dalšího vzdělávání poměrně nedostatečný a současně je diferencovaný podle velikosti MSP. MSP s 1 49 zaměstnanci podporují a do DV zapojují své zaměstnance méně než MSP s zaměstnanci. Dominantními překážkami v rozvoji DV zaměstnanců MSP z pohledu poskytovatelů DV jsou: a) nedostatečné FINANCE MSP (přímé: nedostatečné vlastní i veřejné zdroje /např. dotace/ i nepřímé: nedostatečné finanční pobídky ze strany státu např. úleva na daních pro zaměstnavatele) včetně nepříznivého stavu současné ekonomické situace; b) stav oblasti ŘÍZENÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ v MSP (nedostatečná kompetenční vybavenost managementu firem v oblasti Ř a RLZ, absence strategií a strategického řízení v oblasti Ř a RLZ, absence institucionalizace pracovní pozice i osoby zabývající se procesy a činnostmi Ř a RLZ, neznalost relevantních činností v oblasti Ř a RLZ vč. identifikace vzdělávacích potřeb, plánování DV aj. a nedocenění významu DV pro zaměstnavatele i zaměstnance). Nejvýznamnějšími formami pomoci v rozvoji DV zaměstnanců MSP byly z pohledu poskytovatelů DV identifikovány oblasti navazující na dominantní překážky: a) Finance zejména formou finančních pobídek (úlevy na daních pro zaměstnavatele poskytující DV, rozšíření dotačních programů a zvýšení reálnosti získání finanční podpory vč. zjednodušení administrace, finanční příspěvky ze strany státu); b) Podpora MSP v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů včetně dalšího vzdělávání formou poradenství, vzdělávání, koučinku v oblasti Ř a RLZ (rozvoj znalostí a dovedností pro řízení procesů a rozvoj činností v oblasti Ř a RLZ včetně stanovování kompetenčních profilů, identifikování a plánování vzdělávacích potřeb, plánování vzdělávání). Podpora v nejvýznamnějších formách pomoci bude pozitivně působit (eliminovat, snížit nežádoucí vliv) i na ostatní méně četnější překážky rozvoji DV v MSP (kvalita a osvěta dalšího vzdělávání; uvolňování zaměstnanců k účasti v DV). Forma pomoci v oblasti financí, prostřednictvím příspěvku na DV zaměstnanců v MSP byla prokázána. Respondenti se většinově přiklánějí k výši příspěvku od 50 % z ceny kurzu; téměř 31 % respondentů považuje za vhodnou výši příspěvku od 70 %, popř. 90 % z ceny kurzu. V případě výše příspěvku v rozsahu % z ceny kurzu vyjadřují poskytovatelé DV jednoznačně pozitivní změnu ve vztahu k rozvoji podpory DV zaměstnanců v MSP, a to v obou sledovaných kategorií MSP (1 49 a zaměstnanců). Finanční faktor je významným stimulem, který může vést k pozitivní změně v přístupu k rozvoji lidských zdrojů v MSP. Šetření Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků poskytlo kromě primárních výsledků také sekundární výsledky směřující do úrovně vnímání kontextu problematiky oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů v MSP u jednotlivých respondentů. Problematika Ř a RLZ v MSP představuje velmi významnou oblast, která si zaslouží systematickou pozornost. Její kvalita předurčuje kvalitu rozvoje DV. Vydala: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Karlovo náměstí 14/ Praha 2 Web: Rok: 2010 ISBN: nebylo přiděleno 12

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015 BŘEZEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI BŘEZEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015 LEDEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LEDEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Petr Kolář, Agentura CzechInvest /Ing. Lada Kratochvílová, Regionální kancelář pro MSK/

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Dotační řízení pro rok 2013 bylo vyhlášeno v srpnu roku 2012, sběr žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pak probíhal v září a říjnu roku 2012.

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol. Představení projektu

Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol. Představení projektu Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol Základní popis projektu Interaktivní kurz, který vede děti a mládež k utváření správných stravovacích návyků a podporuje jejich

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014 LISTOPAD 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LISTOPAD 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘÍ 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ZÁŘÍ 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters CORD; Praha 6.2.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Rozvoj

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

Tematická zpráva. Problematika péče poskytované v PPP a SPC žákům s LMP a problematika asistentů pedagoga

Tematická zpráva. Problematika péče poskytované v PPP a SPC žákům s LMP a problematika asistentů pedagoga žákům s LMP a problematika asistentů pedagoga Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 1 Zjištění... 4 1.1 Školní rok 2012/2013... 4 1.1.1 Nově diagnostikovaní klienti... 4 1.1.2 Kontrolní vyšetření klientů s

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Zásady TPP územní oblasti Postup v územní oblasti Základní souběh ATV a DTV ASO1- Vypnutí základních vysílačů Uvedeno

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Vzdělávací potřeby členské základny Svazu průmyslu a dopravy ČR

Vzdělávací potřeby členské základny Svazu průmyslu a dopravy ČR Vzdělávací potřeby členské základny Svazu průmyslu a dopravy ČR Zpráva z dotazníkového šetření Únor 2009 Zpracoval: Ing. Ondřej Gbelec, SP ČR 1. Vymezení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření Vzdělávací

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění Vypořádání připomínek z 2. kola veřejné konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 74/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Fakulta stavební VŠB TUO

Fakulta stavební VŠB TUO Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Smyslem tohoto formuláře je upřesnit a logickou cestou definovat Váš individuální projektový záměr. Rovněž si klade za cíl reálně definovat šance na úspěch při případné žádosti o dotaci

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

KONKURENCESCHOPNOST V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020. 3. Prosince 2013 Praha

KONKURENCESCHOPNOST V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020. 3. Prosince 2013 Praha KONKURENCESCHOPNOST V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 3. Prosince 2013 Praha Tematické vymezení oblastí KONKURENCECHOPNÉ PODNIKY VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE ZAMĚSTNANOST VZDĚLÁVÁNÍ Relevantní operační programy

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Administrativní pracovník, referent Administrativa

Administrativní pracovník, referent Administrativa Administrativní pracovník, referent Administrativa COPYRIGHT 2010 PROFESIA Obsah Úvod Struktura celého vzorku Výsledky Všeobecné Poskytování finančních a nefinančních benefitů Metodika průzkumu platů Autor

Více

Zpráva ze šetření. Názory českých řidičů na aktuální otázky spojené se silniční dopravou a její bezpečností.

Zpráva ze šetření. Názory českých řidičů na aktuální otázky spojené se silniční dopravou a její bezpečností. Zpráva ze šetření Názory českých řidičů na aktuální otázky spojené se silniční dopravou a její bezpečností. Praha, 23. 3. 2010 Na základě zadání oddělení BESIP Ministerstva dopravy České republiky byl

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010 Přehled dostupnosti vybraných zdravotních a sociálních služeb, multidisciplinarity rehabilitačních zařízeních a inkluzivních/exkluzivních kritérií pro přijímání pacientů po získaném poškození mozku do

Více

Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů

Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů Závěrečná zpráva z výzkumu Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Těšnov 5 110 00 Praha 1 tel. +420 222 246 404 fax +420 222 241 553 e-mail:

Více

Analýza firemní kultury. Závěrečná zpráva

Analýza firemní kultury. Závěrečná zpráva Analýza firemní kultury Závěrečná zpráva 11. 7. 2014 1 Manažerské shrnutí Předmětem projektu bylo provedení analýzy firemní kultury (dále jen analýza ), resp. diagnostika stavu firemní kultury Úřadu Regionální

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Milan Šveřepa Centrum podpory transformace, o.p.s. Konference sociální psychiatrie, Přerov,

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Zpráva z ankety organizací zaměřených na seniory

Zpráva z ankety organizací zaměřených na seniory Zpráva z ankety organizací zaměřených na seniory Číslo aktivity Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. Mgr. Karolína Saková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii

Více

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost?

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? SVOL KSL, JIHLAVA, 26.2.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu

Více

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Jihlava, 28. únor 2011 Kraj Vysočina 2 Všeobecné a odborné vzdělávání 1. otázka: Který typ vzdělávání

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Geografická struktura odpovědí

Geografická struktura odpovědí ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO PROJEKTU PRO DISPARITY V ČESKÉ REPUBLICE Prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Katedra podniková ekonomiky ivan.jac@tul.cz Abstract The paper

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče

Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče Postup při uzavírání smluv pro segment poskytovatelů lékárenské péče 1 Obsah: 1. Typová smlouva pro zařízení lékárenské péče... 4 2. Postup při uzavírání smluv se zařízeními lékárenské péče... 4 3. Postup

Více

Plán implementace projektu ReStEP

Plán implementace projektu ReStEP Plán implementace projektu ReStEP Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, srpen 2013 1 Obsah 1. Základní informace 2. Teoretická

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více