VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace IZO: , IČ: odloučená pracoviště: Mateřská škola, Třinec, Sosnová 367 Mateřská škola, Třinec, Habrová 249 Zřizovatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec Právní forma školy: příspěvková organizace od Ředitel školy: Mgr. Aleš Adamík Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Jan Pilch Kontakt na zařízení: Základní škola: , fax.: školní jídelna: školní druţina: MŠ Sosnová č. 367: školní jídelna: MŠ Habrová č školní jídelna: Webové stránky: E_mail: Jméno pracovníka pro informace: Ivana Plintová Datum zřízení školy: Datum zařazení do rejstříku škol: Rozhodnutí o zařazení č. j /04-21 ze dne: poslední aktualizace v rejstříku: , č. j.: 2249/ IZO: Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do rejstříku (sítě) a jejich kapacity Škola sdruţuje: 1. Mateřská škola kapacita: 166 dětí IZO: Základní škola kapacita: 370 ţáků IZO: Školní druţina kapacita: 120 ţáků IZO: Školní jídelna mateřské školy kapacita: 195 jídel IZO: Školní jídelna základní školy kapacita: 695 stravovaných IZO: Spádový obvod: - místní část Dolní Líštná - ulice: Habrová, Květinová, Sosnová, Topolová, Kaštanová od ulice Sosnová Škola poskytuje základní stupeň vzdělání Rada školy zřízena , počet členů 6. Ve školním roce 2009/2010 zasedala 2x. Občanské sdruţení: RODIČE DĚTEM PŘI 7. ZŠ o. s. 1/11

2 Počet tříd/skupin Počet ţáků Počet ţáků na třídu/skupinu přepočtený počet ped.prac./prac. ŠJ Počet ţáků na ped. úvazek 1. stupeň ,3 5,4 11,9 2. stupeň ,3 5,7 11,4 Školní druţina ,9 33,1 MŠ ul. Habrová ,5 14,3 MŠ ul. Sosnová ,5 14,3 Školní jídelna ZŠ x 200 x 5 x B) VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY Ve škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání Platnost ŠVP ZV Tvořivě do světa denní devět let neomezeno C/01 Základní škola denní devět let dobíhající Vzdělávací programy školní rok 2009/2010 v ročnících počet ţáků Základní škola 4., 5., ŠVP Tvořivě do světa 1., 2., 3., 6., 7., Volitelné předměty: ročník, ruský jazyk a praktické umělecké činnosti Zájmové útvary: - Keramický krouţek - Výtvarný krouţek - Anglický jazyk - Kopaná - Kaštanlisty internetové zpravodajství - Klíček sboreček pro I. stupeň - CARO sbor pro II. stupeň C) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 16 13,98 externí pracovníci 0 0 2/11

3 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 ped. pracovníci poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1 ředitel školy 1 ano, ČJ-HV, VŠ 28 2 ved. učitel 1 ano, 1.stupeň, TV, VŠ 34 3 vých. poradce 1 ano, M-Bi, VŠ 11 4 učitelka 1 ano, 1.stupeň-HV, VŠ 30 5 učitelka 0,82 ano, 1.stupeň, VŠ 17 6 učitelka 1 ano, 1.stupeň,VV, VŠ 26 7 učitelka 1 ne, SŠ s maturitou a stát.zk učitelka 1 ano, ČJ-AJ, VŠ 3 9 učitelka 0,55 ano, ČJ-VV, VŠ učitelka 1 ano, RJ-HV, VŠ učitel 1 ano, VŠB-stroj., VŠ učitelka 0,73 ano, 1.stupeň, VŠ vychovatelka 0,81 ano, SPgŠ, vychovatelství vychovatelka 0,81 ano, SPgŠ, vychovatelství vychovatelka 0,26 ne, SŠ s maturitou asistent pedagoga 1 ano, SŠ s maturitou 27 Roků ped. praxe Ve škole v hodnoceném období nepracovali učitelé v důchodovém věku. Učitelka (pořadové č. 8) ukončila magisterské studium a získala odbornou kvalifikaci. Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů v % Odborná kvalifikace 90% Aprobovanost výuky 82% - Učitelka jedné skupiny cizích jazyků si doplňuje odbornou kvalifikaci - Rozdělení výuky některých společenskovědních předmětů mezi omezený počet učitelů má dopad na aprobovanost výuky. - Hlavní předměty jsou vyučovány učiteli s příslušnou aprobací. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 13 11,35 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor poř. číslo funkce 1 ekonom 1 střední s maturitou 2 sekretářka 0,6 střední s maturitou 3 školník 1 základní 4 uklízečka 0,75 základní 3/11

4 5 uklízečka 0,75 základní 6 uklízečka 0,75 základní 7 uklízečka 0,5 základní 8 uklízečka 1 základní 9 vedoucí ŠJ 1 střední s maturitou 10 kuchařka 1 střední s maturitou 11 prac. prov. kuchyně 1 střední s maturitou 12 prac. prov. kuchyně 1 základní 13 prac. prov. kuchyně 1 základní D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zapsaní a zařazení ţáci ve školním roce 2009/2010 Zapsaní do Počet ţádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet ţádostí Nastoupí do 1. třídy 1. tříd 2009 o odklad 1. třídy 2009 tříd 2010 o odklad E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ Celkový prospěch ţáků ve škole za uplynulý školní rok 2009/2010 Ročník Počet ţáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Počty ţáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2009/2010 Celkem bylo zpracováno 64 přihlášek ke studiu na SŠ. Dle slov vycházejících ţáků byli všichni přijati jiţ v 1. kole přijímacího řízení (jediná přihláška ve 2. kole nakonec nebyla uplatněna). Gymnázium 8 leté 6 leté 4 leté SOŠ vč. konzervatoří, SOU s maturitou 4/11 SOU, U s výučním listem OU, PrŠ, OŠ bez maturity i výučního listu přihláš přijatí přihláš přijatí přihláš přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Počet ţáků dále nepokračujících ve studiu 0

5 Hodnocení výsledků výchovného působení - splněny všechny body plánu VP, - plán VP doplňován a aktualizován, - úzká spolupráce s PPP Třinec, PPP Frýdek - Místek, SPC Frýdek - Místek, SPC Ostrava. Volba povolání - přijímací řízení: rodiče se aktivně zapojili do volby dalšího vzdělávání svých dětí, zodpovídali za přihlášky a jejich odesílání, - proběhly individuální pohovory s rodiči, - vycházející ţáci se účastnili trhu studijních a učebních oborů v KD Trisia, dnů otevřených dveří, - ţáci 8. ročníku navštívili informační a poradenské středisko při Úřadu práce v Třinci, kde proběhlo zkoumání profesního zaměření, - proběhly besedy se zástupci středních škol s rodiči během třídních schůzek v listopadovém termínu. Řešení případů z výchovných komisí: Výchovné komise řešily celkem 5 případů, z toho 3 případy ubliţování spoluţákům a 2 případy zhoršení prospěchu. Přijatá preventivní opatření: Včasná a funkční spolupráce s rodiči, informovanost ţáků o problému šikana, zdůraznění dobrého prospěchu z důvodu výběru střední školy, nabídka volnočasových aktivit. Kázeňská opatření - pochvaly a důtky: I. pololetí: Bylo uděleno 38 pochval třídního učitele a 1 pochvala ředitele školy. Byly uděleny 2 důtky třídního učitele a 1 důtka ředitele školy. II. pololetí: Bylo uděleno 33 pochval třídního učitele a 47 pochval ředitele školy. Byly uděleny 3 důtky třídního učitele a 4 důtky ředitele školy. Sníţené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech ţáků školy 2. uspokojivé neuspokojivé 0 0 Neomluvené hodiny za školní rok 2009/2010 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 5 0,07 2. pololetí 4 0,06 za školní rok 9 0,06 5/11

6 Údaje o integrovaných ţácích Ţáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2009/2010 Druh postiţení Ročník Počet ţáků sluchové zrakové s vadami řeči tělesné 1. 1 s kombinací s vývojovými poruchami učení 3.,5.,9. 4 mimořádné nadání mentální postiţení 6. 1 autismus ţáci se specifickými vzdělávacími potřebami jsou zabezpečeni nezbytnými didaktickými pomůckami k usnadnění zvládnutí svého handicapu, - všichni integrovaní ţáci mají zaveden individuální vzdělávací plán a ve všech případech je k nim přistupováno v souladu s platnou legislativou, - k ţákům s diagnostikovanými poruchami učení je přistupováno v hodinách individuálně dle pokynů PPP, - rodiče si váţí přístupu školy v této oblasti a neváhají školu na veřejnosti chválit. F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Dny proti drogám Akce proběhla ve dnech První den byl zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, na environmentální výchovu, na zdravovědu, ţáci si ověřovali své znalosti a dovednosti při praktických činnostech. Druhý den proběhly sportovní aktivity a příprava na Halloween. Ţáci posledního ročníku se podíleli rovněţ na organizaci obou těchto dnů. Besedy s městskou policií a policií ČR V kaţdém ročníku v průběhu školního roku proběhla beseda s ţáky. Hlavními tématy byly: dopravní výchova, sebeobrana, prevence proti kriminalitě a přestupky. Ţákovský parlament Činnost byla pozastavena. Škola rodinného typu preferuje vedení ţáků k přímé konzultaci svých námětů, stíţností či dotazů s kterýmkoliv vyučujícím či vedením školy. Tato forma se nám jeví jako pruţnější a tím efektivnější. Nástěnka MP Obsahovala převáţně témata o zneuţívání návykových látek, jejich účincích i důsledcích pouţívání. Byla znázorněna prevence a pomoc. Dodány byly i materiály ke kyberšikaně, dále informace o moţnostech vyuţití volného času. K dispozici jsou také časopisy Prevence a Bulletin, které škola odebírá. Člověk v tísni Ţáci 9. ročníku shlédli aktuální film a s pamětníkem komunistické perzekuce diskutovali na dané téma. Ţáci celé školy jsou účastni projektu Adopce na dálku. 6/11

7 G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Druh semináře - kurzu Počet zúčastněných Finanční náklady Seminář Jazyk a řeč (MŠ Habrová) 1 760,00 Seminář O krok napřed (MŠ Habrová) 1 950,00 Seminář O krok napřed (MŠ Sosnová) 1 950,00 Agrese a agresivní chování dětí (ZŠ) 1 300,00 Nácvik prezentačních dovedností (ZŠ) ,00 Seminář Praktická ruština (ZŠ) ,00 Seminář pro výchovné poradce (ZŠ) 1 440,00 BOZP preventisté PO (ZŠ) 1 400,00 BOZP členové poţární hlídky (ZŠ) 2 600,00 BOZP periodické školení (ZŠ a MŠ) ,00 Seminář vedoucí ŠJ (ZŠ) 1 400,00 Ţáci a zdravotní postiţení 1 0,00 Minimální program prevence a jeho evaluace 1 0,00 Celkem 24260,00 Přehled vzdělávání ředitele školy: Nácvik prezentačních dovedností (ZŠ) ,00 H) SOUTĚŢE A PŘEHLÍDKY POČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŢÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Počty účastníků Název soutěţe, přehlídky Školní kolo Okresní Oblastní kolo kolo Ústřední kolo Halová kopaná 10 Florbal 8 Florbal 10 Šplh 6 Přebor škol v lyţování 20 Basketbal 8 Vybíjená 12 Volejbal 10 Minikopaná 10 Přebor v OB 12 Mc Donalds Cup 12 Beskydský azimut 64 Eurorebus 3 Videopohlednice z mého města Anglický jazyk 3 ţáci, 2. místo Lyţařský výcvik 12 Bariéry mezi námi - zimní olympiáda 120 Matem. Klokan 1. st. 43 Matematická olympiáda 5. tř. 4 Atletický trojboj 1. st. 10 Městská policie očima dětí - Vv 8, 2x ocenění 7/11

8 Galerie znaků měst a obcí ČR 20, 1x ocenění Mezinárodní Můj sen kolo 12, 1x ocenění Barevný svět hodnocení 54, Mezinárodní 11xocenění kolo dětí Barevný svět výtvarná dílna 20 Olympiáda v ČJ 6 1 Matem. Klokan 2.st. 59 Matematická olympiáda 2009/ Pythagoriáda Dopravní soutěţ 4 4 Biologická olympiáda 2 Velká cena ZOO 5 Srdce Evropy vystoupení na 17 dětí náměstí před KD Trisia Zlatá Loutna mezinárodní pěvecká soutěţ KD Trisia Charitativní Galavečer Bohemia Hotel Praha Vernisáţ Barevný svět 19 dětí Vystoupení Vítání občánků MěÚ Třinec 12 dětí Soutěţ ve zpěvu slezských lid. písní DDM Talent La Sophia Bratislava mezinárodní konkurz Soustředění finalistů Talentu La Sophia Májová slavnost 38 Talent La Sophia Finále Hudební festival La Sophia Ladronka Praha 3 děti, 1. místo 1 postup do finále 1 reprezentant 1, postup do finále 1 1, 2. místo 1 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků. DNY PROTI DROGÁM CHAOZ, HALLOWEEN, motivační akce, 120 ţáků. VÁNOČNÍ JARMARK S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU, tradiční akce, 250 účastníků včetně rodičů dětí a veřejnosti. MÁJOVÁ SLAVNOST, prezentace dětí všech tříd včetně MŠ, dětský stánkový prodej, 300 účastníků včetně rodičů dětí a veřejnosti. ADOPCE NA DÁLKU, dlouhodobá účast školy v humanitárním projektu. ŠKOLA NA NEČISTO, návštěva dětí MŠ v ZŠ, společné aktivity. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S NADACÍ YVETY BLANAROVIČOVÉ LA SOPHIA zaměřená především na pomoc a práci s hudebně nadanými dětmi z dětských domovů a ze sociálně znevýhodněných rodin. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO ŢIVOTA, 2x vystoupení dětí školy. STÁJ MONCHERI exkurze ţáků ročníku, 40 ţáků. 8/11

9 KNIHOVNICKÉ LEKCE akce pořádaná Městskou knihovnou Třinec, 26 ţáků. VČELÍ MEDVÍDCI divadlo, kino Kosmos, 47 ţáků. DOPRAVNÍ VÝCHOVA přednáška Městské policie Třinec, 47 ţáků. PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE, 21 ţák. PREVENCE POŢÁRU přednáška hasičů, 26 ţáků. MUZIKÁL LOUKA představení ţáků ZŠ Vendryně, 79 ţáků. PRAVĚK výukový program DDM Třinec v Nýdku Hluchové, 41 ţák. KARNEVAL - 49 dětí. EXKURZE NA HASIČSKÉ ZÁKLADNĚ V TŘINCI 44 dětí. CYKLUS BIJÁSEK - kino Kosmos - 48 dětí. ŠVIHADLOVÝ PRINC A PRINCEZNA 33 dětí. I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V roce 2009/2010 nebyla škola monitorována ČŠI. J) HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009 Příjmy Hlavní Vedlejší činnost činnost dotace KÚ ,00 0,00 příspěvek zřizovatele na investice 0,00 0,00 příspěvek zřizovatele na provoz ,00 0,00 jiné (dary, dotace, cizí zdroje) , ,18 celkem , ,18 Výdaje Hlavní Vedlejší činnost činnost mzdové + sociální , ,00 spotřeba materiálu , ,77 energie , ,35 opravy a údrţba , ,40 investice 0,00 0,00 cestovné ,00 0,00 ostatní sluţby , ,74 jiné ostatní náklady , ,00 odpisy ,00 0,00 celkem , ,26 Škola hospodařila s rozpočtem sloţeným z příspěvku Městského úřadu v Třinci, Krajského úřadu v Ostravě, vlastními příjmy a příjmy z doplňkové činnosti. Krajský úřad rozepsal na přímé náklady na vzdělávání a rozvojové programy částku ,-- Kč. Rozpočet KÚ byl čerpán z 97 % na mzdové a sociální náklady, zbývající 3 % na cestovné, učebnice a učební pomůcky, zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu a DVPP. Městský úřad rozepsal prostředky na provoz ve výši ,-- Kč. 9/11

10 Rozpočet zřizovatele byl čerpán na běţný provoz organizace, tj. na energie 43 %, opravy a udrţování 33%, materiál 7%, ostatní sluţby a ostatní náklady 14%, odpisy 3%. Převáţnou část vlastních výnosů školy tvoří trţby za stravování ţáků a školné školních druţin a mateřské školy. Tyto vlastní výnosy byly pouţity na krytí nákladů souvisejících s výnosy, v případě trţeb za stravování ţáků k nákupu surovin pro přípravu obědů. Z trţeb za školné byly jako související náklady účtovány náklady na nákup hraček, školních potřeb pro MŠ a ŠD, časopisy, nábytek apod. Dalším zdrojem vlastních výnosů jsou úhrady Církevní ZŠ a MŠ za poskytování závodního stravování, úhrady za sluţby poskytované dětem trţby za foto, výlety, stravovací karty, apod. Náklady k těmto trţbám v podobě poskytovaných sluţeb jsou zaúčtovány na nákladových účtech a rovnají se výnosům. Výnosem pro školu je i reţie na stravování ţáků Církevní ZŠ a MŠ a úroky z účtů organizace a další drobné výnosy např. pojistné plnění, trţby za poškozené učebnice. Do výnosů je zaúčtováno také krytí nákladů hrazených z rezervního fondu sponzorské dary. Do nákladů pak ve stejné výši pouţití těchto darovaných finančních prostředků na účely, ke kterým byly poskytnuty. Do výnosů a současně nákladů jsou rovněţ účtovány materiálové dary poskytnuté škole. Součástí výnosů je i čerpání rezervního fondu ve výši ,76 Kč na úhradu nákladů spojených s izolací střechy na ZŠ Kaštanová a rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Sosnové. V rámci doplňkové činnosti škola provozovala celoročně pronájem tělocvičny školy, přípravu obědů pro cizí strávníky, pronájem automatů na nápoje, školní ples a dlouhodobé nájmy (prádelna, Církevní škola, Sluníčko, OS Šance milosti, půjčovna lyţí). Hospodářský výsledek Hlavní činnost Vedlejší činnost hospodářský výsledek , ,62 celkem ,99 Doplňková činnost byla zisková, pokryla ztrátu z hlavní činnosti a byl vytvořen kladný výsledek hospodaření ve výši ,99 Kč. Přehled finančních fondů k Fond odměn ,00 Fond kulturních a sociálních potřeb ,08 Fond investic ,00 Fond rezervní ,96 Fond rezervní sponzorské dary ,31 Fond odměn byl čerpán ve výši ,00 Kč na odměny zaměstnancům. Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán ve výši ,07 Kč, a to dle zásad čerpání FKSP schválených organizací. Fond investiční byl v r pouţit ve výši ,45 Kč nákup škrabky pro školní jídelnu a opravu střechy školy. Fond rezervní byl pouţit ve výši ,76 Kč na opravu izolaci střechy a balkonu a rekonstrukci sociálního zařízení. Fond rezervní-účelové sponzorské dary byly čerpány ve výši ,00 Kč, a to k účelům, ke kterým byly poskytnuty. Dary škole jsou poskytovány účelově, tyto dary jsou pak ke stejnému účelu, k jakému byly poskytnuty, taky pouţity. Z darů rodičů jsou hrazeny celoročně dárky dětem na Mikuláše, výlety do ZOO, doprava a jízdné na nejrůznější soutěţe, cestovné pedagogickému doprovodu, odměny dětem apod. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválené zřizovatelem Fond odměn 0,00 Fond rezervní ,99 Celkem ,99 10/11

11 K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Škola nebyla v hodnoceném období zapojena do rozvojových mezinárodních programů. L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ Škola nebyla v hodnoceném období zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení. M) ÚDAJE O PŘEDLOŢENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Projektové dny: Bariéry mezi námi - zimní olympiáda Akce financována z darů soukromých firem: Crest Communications Ostrava s.r.o., výše příspěvku Kč Erlen s. r.o., výše příspěvku Kč a rozpočtu školy (schváleno Radou města Třince) ve výši Kč N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Ve škole nepůsobí odborové organizace. Škola projednávala kolektivní smlouvu s odborovou organizací při MŠ Slezská. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY - Pro školu je stále prioritou osobnost dítěte, vytváří proto vhodné podmínky pro jeho rozvoj, přičemţ se snaţí eliminovat problémy vyvstávající z často velmi odlišných sociokulturních prostředí, v nichţ se děti pohybují. - Škola úspěšně integrovala ţáka postiţeného autismem, který absolvoval všech 9 let povinné školní docházky a nastoupil dále do učebního oboru na střední škole. - Obohacením školního ţivota o projektové dny (Den proti drogám, Vánoční jarmark, Zimní olympiáda, Škola nanečisto, akce pořádané městskou knihovnou, Den Země, soutěţ ve sběru papíru, Májová slavnost a školní exkurze) se velmi prohloubila spolupráce s rodiči ţáků a zlepšila se vzájemná komunikace, vzniklo občanské sdruţení rodičů. Datum zpracování zprávy: Datum projednání na pedagogické radě školy: Datum schválení školskou radou: Podpis ředitel Přílohy: Výroční zpráva MŠ, Sosnová 367 a MŠ, Habrová /11

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 31. 8.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2014 Výroční zprávu projednala pedagogická rada školy dne 26. 8. 2014 a schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a telefon /417 823 663 * ústředna Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, 418 01 Bílina telefax 417 820 643 ředitelka email flenderova@zschlum.cz V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více