VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace IZO: , IČ: odloučená pracoviště: Mateřská škola, Třinec, Sosnová 367 Mateřská škola, Třinec, Habrová 249 Zřizovatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec Právní forma školy: příspěvková organizace od Ředitel školy: Mgr. Aleš Adamík Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Jan Pilch Kontakt na zařízení: Základní škola: , fax.: školní jídelna: školní druţina: MŠ Sosnová č. 367: školní jídelna: MŠ Habrová č školní jídelna: Webové stránky: E_mail: Jméno pracovníka pro informace: Ivana Plintová Datum zřízení školy: Datum zařazení do rejstříku škol: Rozhodnutí o zařazení č. j /04-21 ze dne: poslední aktualizace v rejstříku: , č. j.: 2249/ IZO: Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do rejstříku (sítě) a jejich kapacity Škola sdruţuje: 1. Mateřská škola kapacita: 166 dětí IZO: Základní škola kapacita: 370 ţáků IZO: Školní druţina kapacita: 120 ţáků IZO: Školní jídelna mateřské školy kapacita: 195 jídel IZO: Školní jídelna základní školy kapacita: 695 stravovaných IZO: Spádový obvod: - místní část Dolní Líštná - ulice: Habrová, Květinová, Sosnová, Topolová, Kaštanová od ulice Sosnová Škola poskytuje základní stupeň vzdělání Rada školy zřízena , počet členů 6. Ve školním roce 2009/2010 zasedala 2x. Občanské sdruţení: RODIČE DĚTEM PŘI 7. ZŠ o. s. 1/11

2 Počet tříd/skupin Počet ţáků Počet ţáků na třídu/skupinu přepočtený počet ped.prac./prac. ŠJ Počet ţáků na ped. úvazek 1. stupeň ,3 5,4 11,9 2. stupeň ,3 5,7 11,4 Školní druţina ,9 33,1 MŠ ul. Habrová ,5 14,3 MŠ ul. Sosnová ,5 14,3 Školní jídelna ZŠ x 200 x 5 x B) VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY Ve škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání Platnost ŠVP ZV Tvořivě do světa denní devět let neomezeno C/01 Základní škola denní devět let dobíhající Vzdělávací programy školní rok 2009/2010 v ročnících počet ţáků Základní škola 4., 5., ŠVP Tvořivě do světa 1., 2., 3., 6., 7., Volitelné předměty: ročník, ruský jazyk a praktické umělecké činnosti Zájmové útvary: - Keramický krouţek - Výtvarný krouţek - Anglický jazyk - Kopaná - Kaštanlisty internetové zpravodajství - Klíček sboreček pro I. stupeň - CARO sbor pro II. stupeň C) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 16 13,98 externí pracovníci 0 0 2/11

3 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 ped. pracovníci poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1 ředitel školy 1 ano, ČJ-HV, VŠ 28 2 ved. učitel 1 ano, 1.stupeň, TV, VŠ 34 3 vých. poradce 1 ano, M-Bi, VŠ 11 4 učitelka 1 ano, 1.stupeň-HV, VŠ 30 5 učitelka 0,82 ano, 1.stupeň, VŠ 17 6 učitelka 1 ano, 1.stupeň,VV, VŠ 26 7 učitelka 1 ne, SŠ s maturitou a stát.zk učitelka 1 ano, ČJ-AJ, VŠ 3 9 učitelka 0,55 ano, ČJ-VV, VŠ učitelka 1 ano, RJ-HV, VŠ učitel 1 ano, VŠB-stroj., VŠ učitelka 0,73 ano, 1.stupeň, VŠ vychovatelka 0,81 ano, SPgŠ, vychovatelství vychovatelka 0,81 ano, SPgŠ, vychovatelství vychovatelka 0,26 ne, SŠ s maturitou asistent pedagoga 1 ano, SŠ s maturitou 27 Roků ped. praxe Ve škole v hodnoceném období nepracovali učitelé v důchodovém věku. Učitelka (pořadové č. 8) ukončila magisterské studium a získala odbornou kvalifikaci. Zajištění výuky z hlediska odborné pedagogické způsobilosti učitelů v % Odborná kvalifikace 90% Aprobovanost výuky 82% - Učitelka jedné skupiny cizích jazyků si doplňuje odbornou kvalifikaci - Rozdělení výuky některých společenskovědních předmětů mezi omezený počet učitelů má dopad na aprobovanost výuky. - Hlavní předměty jsou vyučovány učiteli s příslušnou aprobací. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 13 11,35 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor poř. číslo funkce 1 ekonom 1 střední s maturitou 2 sekretářka 0,6 střední s maturitou 3 školník 1 základní 4 uklízečka 0,75 základní 3/11

4 5 uklízečka 0,75 základní 6 uklízečka 0,75 základní 7 uklízečka 0,5 základní 8 uklízečka 1 základní 9 vedoucí ŠJ 1 střední s maturitou 10 kuchařka 1 střední s maturitou 11 prac. prov. kuchyně 1 střední s maturitou 12 prac. prov. kuchyně 1 základní 13 prac. prov. kuchyně 1 základní D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zapsaní a zařazení ţáci ve školním roce 2009/2010 Zapsaní do Počet ţádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet ţádostí Nastoupí do 1. třídy 1. tříd 2009 o odklad 1. třídy 2009 tříd 2010 o odklad E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ Celkový prospěch ţáků ve škole za uplynulý školní rok 2009/2010 Ročník Počet ţáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Počty ţáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2009/2010 Celkem bylo zpracováno 64 přihlášek ke studiu na SŠ. Dle slov vycházejících ţáků byli všichni přijati jiţ v 1. kole přijímacího řízení (jediná přihláška ve 2. kole nakonec nebyla uplatněna). Gymnázium 8 leté 6 leté 4 leté SOŠ vč. konzervatoří, SOU s maturitou 4/11 SOU, U s výučním listem OU, PrŠ, OŠ bez maturity i výučního listu přihláš přijatí přihláš přijatí přihláš přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Počet ţáků dále nepokračujících ve studiu 0

5 Hodnocení výsledků výchovného působení - splněny všechny body plánu VP, - plán VP doplňován a aktualizován, - úzká spolupráce s PPP Třinec, PPP Frýdek - Místek, SPC Frýdek - Místek, SPC Ostrava. Volba povolání - přijímací řízení: rodiče se aktivně zapojili do volby dalšího vzdělávání svých dětí, zodpovídali za přihlášky a jejich odesílání, - proběhly individuální pohovory s rodiči, - vycházející ţáci se účastnili trhu studijních a učebních oborů v KD Trisia, dnů otevřených dveří, - ţáci 8. ročníku navštívili informační a poradenské středisko při Úřadu práce v Třinci, kde proběhlo zkoumání profesního zaměření, - proběhly besedy se zástupci středních škol s rodiči během třídních schůzek v listopadovém termínu. Řešení případů z výchovných komisí: Výchovné komise řešily celkem 5 případů, z toho 3 případy ubliţování spoluţákům a 2 případy zhoršení prospěchu. Přijatá preventivní opatření: Včasná a funkční spolupráce s rodiči, informovanost ţáků o problému šikana, zdůraznění dobrého prospěchu z důvodu výběru střední školy, nabídka volnočasových aktivit. Kázeňská opatření - pochvaly a důtky: I. pololetí: Bylo uděleno 38 pochval třídního učitele a 1 pochvala ředitele školy. Byly uděleny 2 důtky třídního učitele a 1 důtka ředitele školy. II. pololetí: Bylo uděleno 33 pochval třídního učitele a 47 pochval ředitele školy. Byly uděleny 3 důtky třídního učitele a 4 důtky ředitele školy. Sníţené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech ţáků školy 2. uspokojivé neuspokojivé 0 0 Neomluvené hodiny za školní rok 2009/2010 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 5 0,07 2. pololetí 4 0,06 za školní rok 9 0,06 5/11

6 Údaje o integrovaných ţácích Ţáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2009/2010 Druh postiţení Ročník Počet ţáků sluchové zrakové s vadami řeči tělesné 1. 1 s kombinací s vývojovými poruchami učení 3.,5.,9. 4 mimořádné nadání mentální postiţení 6. 1 autismus ţáci se specifickými vzdělávacími potřebami jsou zabezpečeni nezbytnými didaktickými pomůckami k usnadnění zvládnutí svého handicapu, - všichni integrovaní ţáci mají zaveden individuální vzdělávací plán a ve všech případech je k nim přistupováno v souladu s platnou legislativou, - k ţákům s diagnostikovanými poruchami učení je přistupováno v hodinách individuálně dle pokynů PPP, - rodiče si váţí přístupu školy v této oblasti a neváhají školu na veřejnosti chválit. F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Dny proti drogám Akce proběhla ve dnech První den byl zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, na environmentální výchovu, na zdravovědu, ţáci si ověřovali své znalosti a dovednosti při praktických činnostech. Druhý den proběhly sportovní aktivity a příprava na Halloween. Ţáci posledního ročníku se podíleli rovněţ na organizaci obou těchto dnů. Besedy s městskou policií a policií ČR V kaţdém ročníku v průběhu školního roku proběhla beseda s ţáky. Hlavními tématy byly: dopravní výchova, sebeobrana, prevence proti kriminalitě a přestupky. Ţákovský parlament Činnost byla pozastavena. Škola rodinného typu preferuje vedení ţáků k přímé konzultaci svých námětů, stíţností či dotazů s kterýmkoliv vyučujícím či vedením školy. Tato forma se nám jeví jako pruţnější a tím efektivnější. Nástěnka MP Obsahovala převáţně témata o zneuţívání návykových látek, jejich účincích i důsledcích pouţívání. Byla znázorněna prevence a pomoc. Dodány byly i materiály ke kyberšikaně, dále informace o moţnostech vyuţití volného času. K dispozici jsou také časopisy Prevence a Bulletin, které škola odebírá. Člověk v tísni Ţáci 9. ročníku shlédli aktuální film a s pamětníkem komunistické perzekuce diskutovali na dané téma. Ţáci celé školy jsou účastni projektu Adopce na dálku. 6/11

7 G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Druh semináře - kurzu Počet zúčastněných Finanční náklady Seminář Jazyk a řeč (MŠ Habrová) 1 760,00 Seminář O krok napřed (MŠ Habrová) 1 950,00 Seminář O krok napřed (MŠ Sosnová) 1 950,00 Agrese a agresivní chování dětí (ZŠ) 1 300,00 Nácvik prezentačních dovedností (ZŠ) ,00 Seminář Praktická ruština (ZŠ) ,00 Seminář pro výchovné poradce (ZŠ) 1 440,00 BOZP preventisté PO (ZŠ) 1 400,00 BOZP členové poţární hlídky (ZŠ) 2 600,00 BOZP periodické školení (ZŠ a MŠ) ,00 Seminář vedoucí ŠJ (ZŠ) 1 400,00 Ţáci a zdravotní postiţení 1 0,00 Minimální program prevence a jeho evaluace 1 0,00 Celkem 24260,00 Přehled vzdělávání ředitele školy: Nácvik prezentačních dovedností (ZŠ) ,00 H) SOUTĚŢE A PŘEHLÍDKY POČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŢÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Počty účastníků Název soutěţe, přehlídky Školní kolo Okresní Oblastní kolo kolo Ústřední kolo Halová kopaná 10 Florbal 8 Florbal 10 Šplh 6 Přebor škol v lyţování 20 Basketbal 8 Vybíjená 12 Volejbal 10 Minikopaná 10 Přebor v OB 12 Mc Donalds Cup 12 Beskydský azimut 64 Eurorebus 3 Videopohlednice z mého města Anglický jazyk 3 ţáci, 2. místo Lyţařský výcvik 12 Bariéry mezi námi - zimní olympiáda 120 Matem. Klokan 1. st. 43 Matematická olympiáda 5. tř. 4 Atletický trojboj 1. st. 10 Městská policie očima dětí - Vv 8, 2x ocenění 7/11

8 Galerie znaků měst a obcí ČR 20, 1x ocenění Mezinárodní Můj sen kolo 12, 1x ocenění Barevný svět hodnocení 54, Mezinárodní 11xocenění kolo dětí Barevný svět výtvarná dílna 20 Olympiáda v ČJ 6 1 Matem. Klokan 2.st. 59 Matematická olympiáda 2009/ Pythagoriáda Dopravní soutěţ 4 4 Biologická olympiáda 2 Velká cena ZOO 5 Srdce Evropy vystoupení na 17 dětí náměstí před KD Trisia Zlatá Loutna mezinárodní pěvecká soutěţ KD Trisia Charitativní Galavečer Bohemia Hotel Praha Vernisáţ Barevný svět 19 dětí Vystoupení Vítání občánků MěÚ Třinec 12 dětí Soutěţ ve zpěvu slezských lid. písní DDM Talent La Sophia Bratislava mezinárodní konkurz Soustředění finalistů Talentu La Sophia Májová slavnost 38 Talent La Sophia Finále Hudební festival La Sophia Ladronka Praha 3 děti, 1. místo 1 postup do finále 1 reprezentant 1, postup do finále 1 1, 2. místo 1 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků. DNY PROTI DROGÁM CHAOZ, HALLOWEEN, motivační akce, 120 ţáků. VÁNOČNÍ JARMARK S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU, tradiční akce, 250 účastníků včetně rodičů dětí a veřejnosti. MÁJOVÁ SLAVNOST, prezentace dětí všech tříd včetně MŠ, dětský stánkový prodej, 300 účastníků včetně rodičů dětí a veřejnosti. ADOPCE NA DÁLKU, dlouhodobá účast školy v humanitárním projektu. ŠKOLA NA NEČISTO, návštěva dětí MŠ v ZŠ, společné aktivity. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S NADACÍ YVETY BLANAROVIČOVÉ LA SOPHIA zaměřená především na pomoc a práci s hudebně nadanými dětmi z dětských domovů a ze sociálně znevýhodněných rodin. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO ŢIVOTA, 2x vystoupení dětí školy. STÁJ MONCHERI exkurze ţáků ročníku, 40 ţáků. 8/11

9 KNIHOVNICKÉ LEKCE akce pořádaná Městskou knihovnou Třinec, 26 ţáků. VČELÍ MEDVÍDCI divadlo, kino Kosmos, 47 ţáků. DOPRAVNÍ VÝCHOVA přednáška Městské policie Třinec, 47 ţáků. PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE, 21 ţák. PREVENCE POŢÁRU přednáška hasičů, 26 ţáků. MUZIKÁL LOUKA představení ţáků ZŠ Vendryně, 79 ţáků. PRAVĚK výukový program DDM Třinec v Nýdku Hluchové, 41 ţák. KARNEVAL - 49 dětí. EXKURZE NA HASIČSKÉ ZÁKLADNĚ V TŘINCI 44 dětí. CYKLUS BIJÁSEK - kino Kosmos - 48 dětí. ŠVIHADLOVÝ PRINC A PRINCEZNA 33 dětí. I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V roce 2009/2010 nebyla škola monitorována ČŠI. J) HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009 Příjmy Hlavní Vedlejší činnost činnost dotace KÚ ,00 0,00 příspěvek zřizovatele na investice 0,00 0,00 příspěvek zřizovatele na provoz ,00 0,00 jiné (dary, dotace, cizí zdroje) , ,18 celkem , ,18 Výdaje Hlavní Vedlejší činnost činnost mzdové + sociální , ,00 spotřeba materiálu , ,77 energie , ,35 opravy a údrţba , ,40 investice 0,00 0,00 cestovné ,00 0,00 ostatní sluţby , ,74 jiné ostatní náklady , ,00 odpisy ,00 0,00 celkem , ,26 Škola hospodařila s rozpočtem sloţeným z příspěvku Městského úřadu v Třinci, Krajského úřadu v Ostravě, vlastními příjmy a příjmy z doplňkové činnosti. Krajský úřad rozepsal na přímé náklady na vzdělávání a rozvojové programy částku ,-- Kč. Rozpočet KÚ byl čerpán z 97 % na mzdové a sociální náklady, zbývající 3 % na cestovné, učebnice a učební pomůcky, zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu a DVPP. Městský úřad rozepsal prostředky na provoz ve výši ,-- Kč. 9/11

10 Rozpočet zřizovatele byl čerpán na běţný provoz organizace, tj. na energie 43 %, opravy a udrţování 33%, materiál 7%, ostatní sluţby a ostatní náklady 14%, odpisy 3%. Převáţnou část vlastních výnosů školy tvoří trţby za stravování ţáků a školné školních druţin a mateřské školy. Tyto vlastní výnosy byly pouţity na krytí nákladů souvisejících s výnosy, v případě trţeb za stravování ţáků k nákupu surovin pro přípravu obědů. Z trţeb za školné byly jako související náklady účtovány náklady na nákup hraček, školních potřeb pro MŠ a ŠD, časopisy, nábytek apod. Dalším zdrojem vlastních výnosů jsou úhrady Církevní ZŠ a MŠ za poskytování závodního stravování, úhrady za sluţby poskytované dětem trţby za foto, výlety, stravovací karty, apod. Náklady k těmto trţbám v podobě poskytovaných sluţeb jsou zaúčtovány na nákladových účtech a rovnají se výnosům. Výnosem pro školu je i reţie na stravování ţáků Církevní ZŠ a MŠ a úroky z účtů organizace a další drobné výnosy např. pojistné plnění, trţby za poškozené učebnice. Do výnosů je zaúčtováno také krytí nákladů hrazených z rezervního fondu sponzorské dary. Do nákladů pak ve stejné výši pouţití těchto darovaných finančních prostředků na účely, ke kterým byly poskytnuty. Do výnosů a současně nákladů jsou rovněţ účtovány materiálové dary poskytnuté škole. Součástí výnosů je i čerpání rezervního fondu ve výši ,76 Kč na úhradu nákladů spojených s izolací střechy na ZŠ Kaštanová a rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Sosnové. V rámci doplňkové činnosti škola provozovala celoročně pronájem tělocvičny školy, přípravu obědů pro cizí strávníky, pronájem automatů na nápoje, školní ples a dlouhodobé nájmy (prádelna, Církevní škola, Sluníčko, OS Šance milosti, půjčovna lyţí). Hospodářský výsledek Hlavní činnost Vedlejší činnost hospodářský výsledek , ,62 celkem ,99 Doplňková činnost byla zisková, pokryla ztrátu z hlavní činnosti a byl vytvořen kladný výsledek hospodaření ve výši ,99 Kč. Přehled finančních fondů k Fond odměn ,00 Fond kulturních a sociálních potřeb ,08 Fond investic ,00 Fond rezervní ,96 Fond rezervní sponzorské dary ,31 Fond odměn byl čerpán ve výši ,00 Kč na odměny zaměstnancům. Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán ve výši ,07 Kč, a to dle zásad čerpání FKSP schválených organizací. Fond investiční byl v r pouţit ve výši ,45 Kč nákup škrabky pro školní jídelnu a opravu střechy školy. Fond rezervní byl pouţit ve výši ,76 Kč na opravu izolaci střechy a balkonu a rekonstrukci sociálního zařízení. Fond rezervní-účelové sponzorské dary byly čerpány ve výši ,00 Kč, a to k účelům, ke kterým byly poskytnuty. Dary škole jsou poskytovány účelově, tyto dary jsou pak ke stejnému účelu, k jakému byly poskytnuty, taky pouţity. Z darů rodičů jsou hrazeny celoročně dárky dětem na Mikuláše, výlety do ZOO, doprava a jízdné na nejrůznější soutěţe, cestovné pedagogickému doprovodu, odměny dětem apod. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválené zřizovatelem Fond odměn 0,00 Fond rezervní ,99 Celkem ,99 10/11

11 K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Škola nebyla v hodnoceném období zapojena do rozvojových mezinárodních programů. L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ Škola nebyla v hodnoceném období zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení. M) ÚDAJE O PŘEDLOŢENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Projektové dny: Bariéry mezi námi - zimní olympiáda Akce financována z darů soukromých firem: Crest Communications Ostrava s.r.o., výše příspěvku Kč Erlen s. r.o., výše příspěvku Kč a rozpočtu školy (schváleno Radou města Třince) ve výši Kč N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Ve škole nepůsobí odborové organizace. Škola projednávala kolektivní smlouvu s odborovou organizací při MŠ Slezská. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY - Pro školu je stále prioritou osobnost dítěte, vytváří proto vhodné podmínky pro jeho rozvoj, přičemţ se snaţí eliminovat problémy vyvstávající z často velmi odlišných sociokulturních prostředí, v nichţ se děti pohybují. - Škola úspěšně integrovala ţáka postiţeného autismem, který absolvoval všech 9 let povinné školní docházky a nastoupil dále do učebního oboru na střední škole. - Obohacením školního ţivota o projektové dny (Den proti drogám, Vánoční jarmark, Zimní olympiáda, Škola nanečisto, akce pořádané městskou knihovnou, Den Země, soutěţ ve sběru papíru, Májová slavnost a školní exkurze) se velmi prohloubila spolupráce s rodiči ţáků a zlepšila se vzájemná komunikace, vzniklo občanské sdruţení rodičů. Datum zpracování zprávy: Datum projednání na pedagogické radě školy: Datum schválení školskou radou: Podpis ředitel Přílohy: Výroční zpráva MŠ, Sosnová 367 a MŠ, Habrová /11

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2008 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola a mateřská škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více