VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Základní umělecká škola Hlavní třída 11, Frýdek-Místek, tel, fax , ČSOB /0300, IČO Pobočky: ZUŠ Kostikovo nám. 637, tel ZUŠ-VO Polit. obětí 125, tel VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok Obsah 1. základní údaje o škole 2. přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 3. rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. údaje o přijímacím řízení 5. údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. základní údaje o hospodaření školy 11. údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 1

2 1. Základní údaje o škole a) Název a sídlo školy: Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 IČ Výuka probíhá v hlavní budově školy a ve třech dalších místech poskytování vzdělávání: Frýdek, Kostíkovo nám. 637, Místek, ul. Politických obětí 125 a Hnojník č b) Zřizovatel: Statutární město Frýdek-Místek, Zřizovací listina ze dne 1.ledna 1993, poslední zřizovací listina ze dne 15.září c) vedení školy: ředitel: Ladislav Muroň, statutární orgán zástupce ředitele: Mgr. Věra Fojtíková zástupce statutárního orgánu zástupce ředitele: Boris Hajdušek d) Zařazení do sítě škol: 27.května 1996 Poslední změna ke dni 1.září Kapacita školy max žáků. e) adresa pro dálkový přístup: f) charakteristika školy: Základní umělecké školy jsou pevnou součástí českého školského systému. Poskytují mimořádně kvalitní vzdělání. Hlavním úkolem základní umělecké školy je především vychovávat budoucí amatérské hudebníky, tanečníky, výtvarníky a dramatiky. ZUŠ je však zároveň jediným zařízením soustavně připravujícím vybrané studenty pro další studium na konzervatořích a vysokých školách s uměleckým zaměřením. Je proto nepostradatelným základním článkem v posloupnosti ZUŠ - konzervatoře - vysoké umělecké školy. Stát i zřizovatelé si uvědomují důležitost uměleckého vzdělávání, proto je činnost ZUŠ finančně výrazně dotována. Díky těmto dotacím se žáci podílejí na úhradě nákladů pouze symbolicky. Vyučování v ZUŠ se řídí závaznými učebními plány a osnovami, které přesně stanovují rozsah a obsah výuky. Minulý školní rok byl druhým rokem, kdy naše škola pracovala dle vlastního školního vzdělávacího programu, který byl dokončen v závěru školního roku 2011/2012. Na tvorbě tohoto stěžejního dokumentu, který je součástí české kurikulární reformy se podílelo jak vedení školy, včetně koordinátora ŠVP Mgr. Věry Fojtíkové, tak všichni pedagogové školy. Podle vlastního ŠVP se vyučovalo v 1. a 2. ročníku I.stupně a v 1. a 2. ročníku II.stupně. ZUŠ Frýdek-Místek je centrem uměleckého školství ve městě a okolí a výrazně se podílí na formování mladých lidí vzhledem k estetickému cítění. 2

3 Cílem výchovně-vzdělávací práce školy je vzbudit u žáků zájem o jednotlivé umělecké disciplíny a o kulturu vůbec. Učitelé rozvíjejí talent žáků a snaží se, aby dosáhli určitého stupně dokonalosti ve zvoleném oboru. ve školním roce 2013/2014 měla škola 1245 žáků hudební obor 839 výtvarný obor 304 taneční obor 61 literárně-dramatický obor 41 Na I. stupni ve všech oborech studovalo 1055 žáků, z toho 123 v přípravných ročnících. Na II. stupni studovalo 174 žáků. Ve studiu pro dospělé studovalo 16 žáků. výše školného hudební obor přípravný ročník 1600,- Kč, zákl. studium 3000,- Kč výtvarný obor přípravný ročník 2400,- Kč, zákl. studium 2400,- Kč taneční obor přípravný ročník 1800,- Kč, zákl. studium 1800,- Kč literárně-dramatický obor přípravný ročník 1800,- Kč, zákl. studium 1800,- Kč 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Ve škole se vyučují všechny čtyři obory a do doby, kdy vstoupil v platnost vlastní školní vzdělávací program, jsme pracovali podle učebních plánů, které vydalo MŠMT ČR. Podle uvedených plánů pracujeme v ročnících, které zatím nespadají pod ŠVP. Obor hudební: Vydalo a schválilo MŠMT ČR dne 26.června 1995 pod č.j /95 Obor literárně-dramatický: Vydalo a schválilo MŠMT ČR dne 30.června 2004 pod č.j / A v roce 2005 pod č.j / Obor výtvarný Vydalo a schválilo MŠMT ČR dne 9.července 2001 pod č.j / A dne 3.května 2002 pod č.j / Obor taneční: Vydalo a schválilo MŠMT ČR dne 31.května 2000 pod č.j / a dne 7.května 2003 pod č.j / Přípravné ročníky, 1. a 2. ročník I.stupně a 1. a 2. ročník II. stupně pracoval ve všech oborech dle vlastního ŠVP. 3

4 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2013/2014 měla škola 67 zaměstnanců. Pedagogických pracovníků bylo 59 a nepedagogických 8 (sekretářka-personalistka, účetní, školnice, uklízečky, domovník). Hudební obor - 52 pedagogů Výtvarný obor - 5 pedagogů Taneční obor - 1 pedagog Literárně-dramatický obor - 1 pedagog Všech 59 pedagogických pracovníků bylo plně aprobovaných, pouze jeden pracovník dokončuje své vzdělání. 4. Údaje o přijímacím řízení V průběhu školního roku provádějí učitelé školy průzkum studijních předpokladů v mateřských školách, popř. v nejnižších třídách základních škol. Žáci, kteří neprojdou tímto průzkumem, se mohou zúčastnit přijímacích zkoušek, které probíhají v polovině měsíce června. V rámci přiblížení nabídky školy potencionálním zájemcům a propagace školy připravujeme řadu výstav, koncertů a vystoupení žáků i učitelů. V minulém roce naši pedagogové připravili výchovný koncert pod názvem Včelí medvídci v říši hudby pro děti z MŠ a nižších ročníků ZŠ. V současné době se rozšiřuje nabídka mimoškolních aktivit ve většině základních škol, proto musíme rodiče našich žáků přesvědčit o kvalitě výuky v naší škole. Výhodou je odborná způsobilost našich učitelů, široká nabídka aktivit pro žáky, např. účast v různých souborech, kapelách atd. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) absolventi Školu absolvovalo 101 studentů, z toho 72 studentů na I. stupni, 29 studentů na II stupni. obor I.stupeň II.stupeň hudební literárně-dramatický 2 0 výtvarný 18 5 taneční 3 2 b) studenti přijatí na konzervatoř a jiné střední a vysoké školy V minulých týdnech proběhly přijímací zkoušky na konzervatoře a na další střední a vysoké umělecké školy. 4

5 Mezi těmi, kteří si zvolili umělecké obory jako své povolání a byli přijati na školy, patří také někteří naši žáci. Na Janáčkovu konzervatoř Ostrava byla přijata klavíristka Alena Mazáková (připravila p.uč.hana Školová) Na umělecké školy byli také přijatí žáci výtvarného oboru: Střední školy: Karolína Bojková a Dominika Kopcová ze třídy p.uč. Hany Černohorské Vítězslav Mecner, Johana Koudelová, Valerie Klosová, Anita Golvoňová, Štěpán Doležel, Klára Stehlíková, Markéta Bumbalová ze třídy p.uč. Marcely Polochové Veronika Minářová ze třídy p.uč. Evy Adamovské Vysoké školy: Dominik Adamec - AVU Praha Ludmila Špoková - VŠB Architektura a stavitelství Antonín Bystřičan - Fakulta umění - Ostrava Všichni ze třídy p.uč. Aleny Musilové c) výsledky soutěží V minulém školním roce proběhlo několik soutěží, kterých se žáci školy zúčastnili. Tentokrát soutěžili mladí muzikanti z celé republiky ve hře na klavír, smyčcové nástroje a kytaru. Největších úspěchů dosáhli právě kytaristé a violoncellisté. V celostátním kole soutěže ve hře na kytaru v Novém Strašecí obsadila Michaela Kaňáková 3. místo (p.uč. Dalibor Šlachta) a David Michalisko získal Čestné uznání (p.uč. Tomáš Vávra). V celostátním kole soutěže ve hře na smyčcové nástroje v Liberci obsadila violoncellistka Marianna Fucimanová 3. místo (p.uč. Jenovéfa Klimánková) a navíc uspěla v soutěži Mládí Bohuslava Martinů v Poličce, kde se umístila ve stříbrném pásmu. První místo v krajském kole ve hře na kytaru získal Vojtěch Drahotuský (p.uč. Tomáš Vávra) a ve hře na klavír to byl Tomáš Cieslar (p.uč. Šárka Vankátová), ve hře na housle Marek Doležil (p.uč. Stela Panicová) a ve hře na violoncello to byli Jakub Vrubel a Johana Kubalová (p.uč. Jenovéfa Klimánková), a Anna Korytářová (p.uč. Marcela Peterová). Druhá místa ve svých kategoriích obsadili Vincent Duroška (p.uč.dalibor Šlachta), Marek Spilka (p.uč.tomáš Vávra), Simona Ručková (p.uč. Barbora Klimšová), Sára Hladíková (p.uč. Sylva Krasulová), Klára Beránková (p.uč. Ivana Mackowská), Alena Mazáková (p.uč. Hana Školová), Leona Nguyenová (p.uč. Jiří Hajdušek), Petr Večeřa, Jakub Hanke, Karolína Kravčíková (p.uč. Marcela Peterová), Antonín Pustějovský (p.uč. Jenovéfa Klimánková) a kytarové kvarteto Anna Herecová, Barbora Dostálová, Jan Kruťa, Petr Ondračka (p.uč. Ladislav Muroň). Třetí místa získali Sabina Hlaušková a Klára Drabinová (p.uč.jana Žabková), Jan Kruťa (p.uč. Ladislav Muroň), Tomáš Tichánek (p.uč. Dalibor Šlachta), Eliška Verlíková (p.uč. Iva Mrověcová), Jana Kachtíková (p.uč. Hana Školová), Kristýna Baierová (p.uč. Sylva Krasulová) a František Odlevák (p.uč. Stela Panicová). Barbora Pastrňáková ze třídy p.uč. Ivy Mrověcové v soutěži mladých varhaníků Organum regium v Pardubicích získala Čestné uznání. Tomáš Palica ze třídy p.uč. Víta Pavlíčka obsadil 4.místo v Mezinárodní akordeonové soutěži Ostrava V 5. ročníku kytarové soutěže ve slovenské Prievidzi se Vincent Duroška ze třídy p.uč. Dalibora Šlachty umístil ve zlatém pásmu. 5

6 V krajském kole soutěžní přehlídky žáků literárně-dramatického oboru ve slovesném projevu obsadily naše dvě žákyně ze třídy p.uč. Elli Staníkové první místo. Byla to Renáta Karásková s prací Motorka a Tereza Molendová s prací Kouzelný dárek. V Opavě se uskutečnilo hodnocení krajské přehlídky prací žáků výtvarného oboru. Oceněny byly práce: Příběhy barvy, Povídej mi o dobách, Znaky a symboly, Geometrie, Optické hračky a Souboj zeber připravily p.uč. Andrea Sibinská, Alena Musilová, Eva Adamovská, Marcela Polochová a Hana Černohorská. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Základní umělecké školy patří svým posláním mezi instituce, které v rámci výchovně-vzdělávacího procesu působí na mladou generaci preventivně vzhledem k negativním sociálně patologickým jevům. V této oblasti jsme zatím nebyli nuceni řešit žádný závažný problém. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vedení školy klade mimořádný důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů a seminářů pro učitelé ZUŠ se v poslední době zlepšuje. V minulých letech přišla Janáčkova konzervatoř s novým cyklem vzdělávacích akcí, které se setkaly se zájmem pedagogů. Kvalitní nabídka je např. pro učitele hudební nauky, hry na klavír, akordeon, housle, taneční obor, v některých oborech je však nabídka menší. Pro učitele výtvarného oboru připravuje kvalitní semináře Společnost Jana Zrzavého se sídlem v Olomouci. Malá nabídka je v oblasti LDO. Někteří pedagogové se zúčastňují prázdninových kurzů např. v Mikulově, Kohoutově, Týně nad Vltavou, Ostravě atd. Vedení školy všechny akce podporuje jak organizačně tak finančně. Rovněž členové vedení školy se zúčastnili vzdělávacích akcí pro vedoucí pracovníky především v rámci projektu Artprogram. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Učitelé a žáci všech čtyř oborů připravují každoročně řadu akcí pro své žáky, jejich rodiče i veřejnost. Rok 2014 je ve znamení 75. výročí školy, proto i propagace školy se orientovala často na toto jubileum. Ve výročním roce probíhala řada akcí, kterými jsme chtěli připomenout práci našich předků, kteří často v nelehkých a pro dnešní generace v nepředstavitelných podmínkách položili základ pro naši současnost. Hlavní akcí byl Slavnostní mezinárodní koncert, který se uskutečnil v Národním domě v pondělí 28. dubna. Na koncertě vystoupili žáci naší školy spolu s muzikanty ze spřátelených škol z polského Konina a finského Mikkeli. V dubnu také byla v prostorách Národního domu instalována výstava, která mapovala minulost školy a také připomněla současnost. 6

7 V Českém rozhlase Ostrava jsme nahráli CD pod názvem Návraty, na kterém hrají naši učitelé, kteří svoji uměleckou dráhu začali právě u nás. Ke příležitosti 75. výročí školy jsme také vydali brožuru, která mapuje naši historii i současnost. Během roku jsme také uspořádali řadu pravidelných akcí: a) Interní akce V minulém školním roce proběhlo 41 třídních předehrávek, na kterých prezentují jednotliví učitelé svoji práci. Tyto akce navštěvují především rodiče, ostatní žáci, učitelé a vedení školy. b) Akce pro veřejnost Škola se výrazně podílí na kulturním dění ve městě, proto jsme i v minulém školním roce připravili desítky akcí, na kterých prezentujeme svoji práci. Z nejvýznamnějších akcí vybíráme: Koncerty učitelů Koncerty absolventů Absolventské představení LDO Vystoupení žáků tanečního oboru Podzimní varhanní koncert (Magdalena Maria Rainko) Vánoční koncert žáků Koncert k MDD Koncerty nejmladších talentů Zámecký koncert na frýdeckém zámku Velikonoční neděle na frýdeckém zámku Evropský svátek hudby na nám. Svobody Výstavy prací žáků výtvarného oboru v budovách školy a dalších prostorách Spolupořadatelství XX. Mezinárodního folklorního festivalu Dále jsme připravili řadu vystoupení, např. vítání občánků a akce pro svaz důchodců, domovy pro seniory, frýdecký zámek a další organizace. c) Spolupráce s médii Při prezentaci práce školy pravidelně spolupracujeme s Českým rozhlasem Ostrava, Českou televizí Ostrava, TV Polar, Zpravodajem města Frýdku-Místku a s deníky. Pravidelně aktualizujeme internetové stránky školy, kde zájemce získá podrobné informace o činnosti školy, nabídku akcí a podrobné přehledy o absolventech školy a o výsledcích soutěží. d) Mezinárodní spolupráce Již několik let udržujeme úzké kontakty s hudebními školami ve finském městě Mikkeli a v Polském městě Konin. Studenti a pedagogové z obou škol se zúčastnili naší nejvýznamnější akce k 75.výročí školy. V dubnu jsme strávili společně několik dnů, kdy muzikanti z Frýdku-Místku, Mikkeli a Konina společně vytvořili velký orchestr, který nakonec zahrál na výročním koncertě. Vedení školy se pak v květnu zúčastnilo oslav 40. výročí hudební školy v Konině. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Česká školní inspekce neprovedla ve škole žádnou kontrolu. 7

8 10. Základní údaje o hospodaření školy Celkové příjmy roku 2013 byly ,98 Kč Celkové výdaje roku 2013 byly ,78 Kč Hospodářský výsledek k byl ,20 Kč Bližší informace o hospodaření jsou k dispozici v rozboru hospodaření k Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V minulém školním roce škola byla zapojena do projektů Artprogram v rámci Sdružení Múza (sdružení ZUŠ Moravsko-slezského kraje). 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola každoročně nabízí studium pro dospělé SPD a to ve všech oborech. Největší zájem je o hudební a výtvarný obor. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V minulém školním roce škola nepředložila vlastní projekt financovaný z cizích zdrojů. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Ve škole pracuje odborová organizace, která pravidelně spolupracuje s vedením školy. Ve Frýdku-Místku 15.října 2014 Ladislav Muroň ředitel školy 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11 ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Pionýrská 4, 779 00 OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 Charakteristika a profil absolventa...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, S.R.O. SNP 170, Hradec Králové 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 2 Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík, ředitel školy Ing. Marek Jelínek, DiS., zástupce ředitele pro pedagogiku Hana Havlíková, zástupce

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Zpracovala Mgr. Milena Vlčková, ředitelka školy

Zpracovala Mgr. Milena Vlčková, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb. a Vyhlášky

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV. Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace

STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV. Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace Vý ročnízprá va za školnírok 2009-2010 Osnova: Přílohy: 1/ Základníú

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 Název a sídlo Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1.2 Charakteristika školy Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více