Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne:

2 Charakteristika školy název školy: Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: město Příbor identifikátor zařízení: IZO: zařazena do sítě škol : IČO DIČ CZ Základní škola Npor. Loma Příbor zajišťovala ve školním roce 2010/2011 vzdělání a výchovu v 17-ti třídách ročníku, a to v desíti třídách 1. stupně a sedmi třídách 2. stupně. Výuka ve škole probíhala podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Svět pro děti, č. j. Npor. 284/2008, pouze v 5. ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola, č. j /96-2. Obor vzdělávání: C/01 Základní škola Ve škole máme speciální učebny fyziky, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu, dějepisu, výpočetní techniky, jazykové učebny pro JA, JN, cvičnou kuchyň, dvě pracovny dílen a přírodovědnou pracovnu na 1. stupni. K výuce tělesné výchovy slouží dvě tělocvičny, krytá běžecká dráha s umělým povrchem a velký venkovní sportovní areál. Součástí je travnaté hřiště, nisaplastové hřiště pro košíkovou, běžecká dráha, asfaltové hřiště a doskočiště. Škola je vybavena dostatečným množstvím pomůcek, didaktickou technikou i sportovním vybavením. celkový počet žáků počet tříd 1. stupně počet tříd 2. stupně školní družina stupeň: 213 chlapců: 107 dívek: stupeň: žáků plnilo školní docházku v zahraničí Od pracuje nově zvolená školská rada v počtu 9 členů: 3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci pedagogických pracovníků a 3 zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. e mail: telefon FAX

3 Hodnocení školního roku 2010/2011 Uplynulý školní rok lze hodnotit jako úspěšný. Dobrých výsledků jsme dosáhli v soutěžích a olympiádách na okresní, krajské i republikové úrovni. Děvčata z 8. a 9. tříd se umístila na 1. místě v krajském kole košíkové a děvčata z 6. a 7. tříd se zúčastnila republikového finále v košíkové Nestlé cup. Základní učivo bylo ve všech předmětech probráno a škola jako každoročně pořádala spoustu zajímavých akcí. Jsme zapojeni v projektu Škola podporující zdraví schváleného a podporovaného Státním zdravotním ústavem. Škola pracuje již 18 let v hnutí Na vlastních nohou. Jako každoročně organizovala stonožkový týden, ve kterém všichni žáci malovali a prodávali obrázky a získali ,- Kč. Škola se na veřejnosti prezentuje na webových stránkách, v atlase škol. O všech akcích školy informujeme v měsíčníku města Příbora a v Učitelských novinách. Některé akce školy natáčela Local TV Příbor. Pro žáky a rodiče byly připraveny tyto akce: září říjen prosinec Stonožkový týden Vánoční koledování Den her duben květen červen Den Země, Den zdraví Den Evropy Velikonoční jarmark Den otevřených dveří Dětský den exkurze besedy,kulturní akce vycházky,výstavy,akce Památná místa regionu 4. ročník Ekohrátky Hájenka 1. stupeň Vánoce v Podbeskydí 1. stupeň Planetárium, Klimkovice 5. ročník Policie Nový Jičín 4. ročník Putování za velikonočním vajíčkem 1. stupeň Muzeum J. Á. Komenského, Přerov 5. r. Divadlo Kopřivnice ročník Dopravní výchova ročník ZOO Ostrava Divadlo loutek Ostrava Vánoce na dědině Rožnov 2. ročník Archeopark Chotěbuz 7. ročník Pes přítel člověka 1. stupeň Přírodovědná soutěž Žijí s námi Obecná škola Kozlovice 6. ročník Péče o zuby 1. stupeň Autorská soutěž Vypravuj nám pohádku Dřevařský klastr 9. ročník Návštěva zubního střediska 3. ročník Drakiáda ročník Autoservis 8. ročník Návštěva Vetcentra 1. ročník Gymnastická soutěž ročník Primus Příbor 8. ročník Návštěva lékárny 3. ročník Doremičko 1. stupeň Grafické studio 8. ročník Den strašidel Beseda s hasiči 2. a 6. ročník Pohankový mlýn Trojanovice Hudební skupina Marbo 1. stupeň Pasování na čtenáře 1. ročník Obora Hukvaldy Vánoční koledování ve školní jídelně Asompo Mořkov Velikonoční jarmark Decplast Příbor Běh O pohár osvobození města Příbora Kromě vyjmenovaných akcí to byly i vycházky po historických památkách města, do přírody, na výstavy do muzea, do Kopřivnice a okolí. Zúčastnili jsme se soutěží: olympiáda z českého jazyka, zeměpisná a dějepisná olympiáda, Pythagoriáda, dopravní soutěž, recitační soutěž, soutěže ve stolním tenise, kopané, florbalu, košíkové, přehazované, vybíjené, volejbalu. Na škole pracoval žákovský parlament. Kromě toho mnoho žáků navštěvovalo basketbal a atletiku, které vedli trenéři v tělocvičnách a na školním hřišti. Žáci se zapojili do sběru starého papíru a v podzimních měsících také do sběru kaštanů a žaludů. Starého papíru se nasbíralo kg a kaštanů a žaludů 590 kg. 3

4 Během loňského školního roku jsme se zapojili do výzvy EU peníze školám a provedli jsme modernizaci tříd vybavením interaktivními projektory, v pracovně chemie interaktivní tabulí, zmodernizovali jsme pracovnu výpočetní techniky a ve všech třídách je připojení na internet. Součástí školy je i školní jídelna. Vaří se na bázi moderních technologií. Od září 2010 mají strávníci možnost výběru ze dvou jídel. 4

5 Na škole pracovalo 25 pedagogických pracovníků, 3 vychovatelky školní družiny, hospodářka, školník, 6 provozních pracovníků, vedoucí školní jídelny a 5 kuchařek. Průměrný věk pedagogických pracovníků je 44 let. Na 1. stupni pracovalo 10 pedagogických pracovnic. Na 2. stupni 14 pedagogů, z toho 2 muži a 12 žen. Ve 3. ročníku pracovala asistentka pedagoga u žáka s tělesným postižením. V tělocvičnách a na školním hřišti pracuje správce tělocvičen. Všichni vyučující splňují předepsanou kvalifikaci, aprobovaně se vyučovalo 80 % předmětů. 5

6 Cizí jazyky, volitelné a nepovinné předměty Na škole se vyučoval jako povinný cizí jazyk jazyk anglický od 3. až do 9. ročníku, jazyk německý v 9. ročníku. Ve volitelných předmětech se cizímu jazyku vyučovalo v 7., 8. a 9. ročníku, a to jazyku německému, jazyku anglickému a jazyku ruskému. Jazyk ruský byl vyučován aprobovaně. Jako další volitelné předměty jsme v tomto školním roce zařadili dopravní výchovu, dramatickou výchovu, informatiku, sportovní hry a přírodovědná praktika. Jako nepovinné předměty byla zařazena zdravotní tělesná výchova a náboženství. 6

7 Integrovaní žáci Škola v případě opakované školní neúspěšnosti doporučuje rodičům vyhledat odbornou pomoc v pedagogicko-psychologické poradně. Spolupráce s poradnou je velmi dobrá, odborné posudky jsou zpracovány srozumitelně a velmi konkrétně. Závěry psycholog projedná s rodiči. Je na rodičích, zda zprávu z vyšetření předají škole. Žáci, kteří jsou v odborném zařízení vyšetřeni a mají zjištěnou VPU, jsou na základě odborného posudku a se souhlasem rodičů zařazování do reedukačních skupin nápravné péče. Tyto skupiny vedou odborné dyslektické asistentky v odpoledních hodinách. Nápravná péče probíhá v pracovně vybavené učebními pomůckami pro nápravnou péči. Výuce mohou být přítomni zákonní zástupci žáka. Ve školním roce 2010/2011 škola evidovala 17 žáků s vývojovou poruchou učení. Tito žáci byli zařazeni do reedukačních skupin (max. 3 ve skupině) a dyslektické asistentky s nimi pracovaly podle závěrů vyšetření v poradně. Během roku bylo přešetřeno 11 dětí a o základní vyšetření požádali rodiče 12 dětí. Z VPU je nejčastěji diagnostikována dyslexie a dysortografie. V letošním roce byla diagnostikována i dyskalkulie, náprava této poruchy probíhá individuálně. Pro úspěšnost nápravné péče je nutná spolupráce s rodiči. Škola též spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem v Novém Jičíně a Speciálně pedagogickým centrem pro zrakově postižené při ZŠ v Opavě, neboť jejich klienti jsou integrováni v naší škole. K úspěšné integraci žáka s tělesným postižením napomáhá pedagogická asistentka. Žáci s VPU, VPCH a zdravotním postižením jsou integrováni v běžných třídách, vyučující jsou s jejich problémy seznámeni a individuálně s nimi pracují, vytvářejí jim vhodné pracovní podmínky např.: - zadávají kratší písemné úkoly - upřednostňují jiné formy ověřování znalostí (ústní, doplňování) - učí je pracovat s chybou - tolerují pomalé pracovní tempo Zákonní zástupci integrovaných žáků s SPU mohou požádat o slovní hodnocení. S PPP a SPC spolupracuje výchovný poradce, který celou problematiku integrovaných žáků s VPU, VPCH a žáků se zdravotním postižením eviduje a sleduje jejich vývoj. Výchovný poradce celoročně řeší problematiku profesní orientace žáků, připravuje jednání s rodiči. Závěry z jednání jsou zdokumentovány. Kontakt se žáky a jejich rodiči je zajištěn především v konzultačních hodinách. Výchovný poradce systematicky spolupracuje s e školním metodikem prevence sociálně patologických jevů. Zdravotní tělesná výchova Týdně probíhala 1 vyučovací hodina zdravotní tělesné výchovy pod vedením paní učitelky Libuše Zahálkové. Na základě lékařské zprávy docházelo na cvičení 12 žáků. Výuka probíhala děleně, tj. 2x 25 min 7

8 Školní družina V září 2010 bylo přihlášeno do školní družiny k pravidelné docházce 73 dětí z ročníku základní školy. Nejvíce dětí bylo kolem pololetí, a to 78, pak lehce počet dětí klesal až ke stavu 69 v červnu Takto vysoký počet dětí byl rozdělen do tří oddělení. Vychovatelka Diana Ryšánková měla na starost děti prvních tříd, vychovatelka Naděžda Tománková pak děti druhých tříd základní školy. Třetí oddělení patřilo dětem třetích tříd, a protože ti už mají delší vyučování, mnoho kroužků a zájmů a jejich docházka do ŠD byla velmi omezená, pracovala s nimi vychovatelka Eva Holášková jen na částečný úvazek 2 hodiny denně od do hodin. Po této době už byly zbývající děti v péči dvou vychovatelek. Vychovatelka Diana Ryšánková i tento školní rok pravidelně ve čtvrtky dálkově studovala, v tento den přebírala tedy její svěřence vychovatelka Marie Londýnová. A protože Diana Ryšánková ze zdravotních důvodů musela práci vychovatelky opustit, od dubna do června 2011 její místo zaujala Marie Krejčí. Stejně tak od dubna 2011 ukončila pracovní poměr paní Eva Holášková (získala práci na plný úvazek), její oddělení převzala do konce školního roku Marie Londýnová. Školní družina je všeobecně zaměřena. Děti mají hned po obědě nebo před odchodem domů prostor pro odpočinkovou činnost, kdy se podle svých individuálních potřeb a zájmů věnují společenským hrám, kreslení, stavebnicím, pohybovým nebo smyslovým hrám, a to buď ve třídách, nebo v atriu, kde máme také pískoviště a průlezky. Zájmovou činnost provozujeme a střídáme tak, aby všechny děti mohly uplatnit své zájmy a schopnosti. K tělovýchovnému zaměření využíváme tělocvičnu školy a přilehlé hřiště, estetickou a pracovně-technickou činností rozvíjíme estetické cítění dětí a jejich výrobky zdobí třídy a společné prostory školní družiny. Dále pak rozvíjíme zájem o přírodovědu, kdy na vycházkách po okolí a při soutěžích a kvízech prověřujeme všímavost dětí a jejich znalosti, popřípadě je doplňujeme. Nezapomínáme průběžně děti upozorňovat na bezpečnost a vhodné chování jak v dopravě a na ulicích, tak i v přírodě a na hřištích, aby se předcházelo úrazům a nebezpečným situacím. Děti jsou vedeny ke vhodnému chování navzájem, k udržování čistoty a pořádku u sebe i v prostorách školní družiny. Pomáhají také při ošetřování květin, které nám zútulňují prostředí. Na přání rodičů si mohou děti ve vymezeném čase pod dohledem vychovatelky zpracovávat své domácí úkoly. Školní družina zajišťuje také provoz v době různých prázdnin během školního roku či ve dnech ředitelského volna, a také části letních prázdnin, kdy je při dostatečném zájmu rodičů otevřena celodenně. 8

9 Přijímání žáků Do školy jsou žáci přijímáni na základě zápisu dětí do 1. tříd z našeho obvodu. Do čtvrtých a pátých tříd přicházejí někteří žáci ze Základní školy Trnávka a ze Základní školy Mošnov. Celkem v tomto školním roce dojíždělo do školy 75 žáků z těchto měst a obcí: Bartošovice 1 Hukvaldy 3 Frenštát pod Radhoštěm 2 Kateřinice 23 Kopřivnice 7 Lubina 1 Mošnov 12 Rychaltice 1 Sedlnice 1 Skotnice 1 Štramberk 1 Trnávka 3 Veřovice 1 Místní část Příbor - Hájov 18 CELKEM 75 V 1. ročníku bylo 5 žáků s odročenou školní docházkou. Na osmileté Masarykovo gymnázium v Příboře byl přijat 1 žák a na frenštátské gymnázium také 1 žák z pátého ročníku. Z devátých ročníků odchází z naší školy 40 žáků, kteří byli přijati na střední školy a střední odborná učiliště a 1 žákyně z 8. ročníku. 9

10 název školy Masarykovo gymnázium Příbor Gymnázium Frenštát p. Radhoštěm studijní, učební obor Čtyřleté gymnázium Osmileté gymnázium Osmileté gymnázium počet žáků celkem 4 1 z toho chlapc ů Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě Živé jazyky 1 0 Mendlova střední škola Nový Jičín Ekonomické lyceum 1 Zdravotnické lyceum 1 Zdravotnický asistent 1 Veřejnosprávní činnost 1 VOŠ,SPŠ, OA, SOU Kopřivnice Technické lyceum 1 Mechanik seřizovač 2 Automechanik 1 Autotronik 1 Karosář 3 Nástrojař 1 Střední škola zemědělská a lesnická Frýdek-Místek opravář zemědělských strojů SPŠ elektrotechniky, informatiky a řemesel Frenštát p. R. Elektrotechnika 3 3 SŠ elektrostavební a dřevozpracující Frýdek-Místek Informační technologie SŠ informačních technologií Frýdek-Místek Elektronické počítačové systémy 1 Informační technologie 1 SŠ přírodovědná a zemědělská Nový Jičín Agropodnikání SPŠ chemická ak. Heyrovského a Gymnázium Ostrava Aplikovaná chemie SPŠ stavební Valašské Meziříčí Pozemní stavitelství 1 Technické zařízení budov Tesař 1 SPŚ stavební Lipník n. Bečvou Pozemní stavitelství 1 0 SŠ gastronomie a služeb Frýdek-Místek Aranžér 1 Kadeřník SŠ hotelnictví a gastronomie Frenštát pod Radhoštěm Gastronomie 2 0 SPŠ oděvní Prostějov SŠ oděvní a obchodně podnikatelská Frýdek-Místek Střední umělecká škola, Ostrava Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek SŠ Odry SŠ sv. Anežky České Odry Návrhářství Provoz služeb Výtvarné zpracování keramiky Sociální činnost Kadeřník Ošetřovatel Celkem

11 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Tabulka prospěchu počet prospělo prospělo neprospělo 38 zahraničí žáků s vyznamenáním celkem 1. st celkem 2. st celkem Tabulka docházky omluvených hodin celkem průměr na žáka neomluvené hodiny celkem průměr na žáka 2. st. 3. st. z chování 1. stupeň , , stupeň , , celkem , ,

12 Kontroly V minulém školním roce proběhly na škole tyto kontroly: Státní kontrola dodržování ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, v oblasti školního stravování Bc. Lenka Fulnečková Ing. Pavel Hon Česká školní inspekce Prověření hospodaření podle rozpočtu od do Bc. Eva Srněnská město Příbor Kontrola IVP žáků s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení Mgr. Jana Sopuchová PPP Nový Jičín Rozbor mzdových nákladů v roce 2010 financovaných z příspěvku na provoz od zřizovatele Bc. Eva Srněnská město Příbor Kontrola hospodaření a nakládání s veřejnými prostředky v roce 2010 Bc.Eva Srněnská město Příbor Hygienická kontrola ve školní jídelně Jana Burdíková, DiS KHS Moravskoslezského kraje Kontrola přijatých opatření z kontroly Bc. Eva Srněnská město Příbor Prověření hospodaření podle schváleného rozpočtu za 1. pololetí roku 2011 Bc. Eva Srněnská město Příbor 12

13 Výsledky soutěží a olympiád Letos jsme se zapojili do těchto soutěží a olympiád: - olympiáda z jazyka českého - zeměpisná olympiáda - dějepisná olympiáda - Pythagoriáda 6., 7. a 8. ročník - sportovní soutěže: stolní tenis, košíková, malá kopaná, florbal, volejbal, vybíjená, přehazovaná - dopravní soutěž - recitační soutěž Úspěchy v okresních a vyšších kolech: Olympiáda z jazyka českého 14. místo, zeměpisná olympiáda 20. místo v okresním kole. Přehled výsledků sportovních akcí, kterých se účastnili žáci naší školy O zlatou píšťalku 5. ročník vybíjená vyhráli jsme 6. ročník přehazovaná vyhráli jsme Kopaná žáků 6. ročníků Kopřivnice 4. místo Stolní tenis školní kolo okrskové kolo Kopřivnice 3. místo ORION florball H III okrskové kolo Příbor bez postupu H IV okrskové kolo Příbor bez postupu 13

14 Halová kopaná gymnázium Příbor III. kat. 3. místo Basketbal chlapci mladší 1. kolo Kopřivnice 2. místo postup 2. kolo Nový Jičín 2. místo starší 1. kolo Příbor 1. místo postup 2. kolo Nový Jičín semifinále 3. místo Basketbal dívky mladší 1. kolo Nový Jičín 1. místo postup 2. kolo Příbor okresní finále 1. místo postup 3. kolo Příbor krajské finále 1. místo postup na kvalifikaci na rep. finále starší 1. kolo Příbor 1. místo postup 2. kolo Příbor okresní finále 1. místo postup 3. kolo Ostrava krajské finále Dále se žáci zapojili do literárních a výtvarných soutěží. Další soutěže a akce Soutěže, které organizuje škola: DOREMIČKO přírodovědné soutěže 1. stupeň drakiáda 1., 2. a 3. ročník gymnastická soutěž O velikonočního zajíce 1., 2. a 3. ročník mladý básník autorská soutěž pro 4. a 5. ročník Ceny na tyto soutěže věnuje Školní sportovní klub. Úspěšní žáci z přírodovědné soutěže a žáci, kteří nejlépe školu reprezentovali v soutěžích a olympiádách, se již tradičně zúčastnili poznávacího zájezdu do Ostravy. 14

15 Další vzdělávání pedagogických pracovníků V tomto školním roce jsme se zapojili do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účastí na akcích a kurzech KVIC v Novém Jičíně, Frýdku-Místku a Ostravě. Metodik prevence studuje kvalifikační studium a výchovný poradce se zapojil do programu pro kvalifikované výchovné poradce k rozšíření jejich kompetencí v rámci DVPP. Hlavním zaměřením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byly kurzy ke školnímu vzdělávacímu programu, moderní a inovativní prvky ve výuce, práce s dětmi s poruchami učení, ale i oborové kurzy k jednotlivým předmětům. Vedení školy se účastnilo metodických poraden a školení ke změnám zákonů. Akce pořádané KVIC v Novém Jičíně hodnotí vyučující většinou kladně. V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků vidí potřebnost a nutnost. Pan ředitel Drtil pracuje v okresním kabinetě matematiky. Poznatky z akcí KVIC si učitelé předávají na pravidelných metodických dnech, dále pak na zasedáních MS a PK a při vzájemných diskusích. Velmi se nám tento typ předávání zkušeností osvědčil a budeme v něm pokračovat i v příštím školním roce. název kurzu počet Konverzační kurz anglického jazyka 1 Anglická gramatika hrou 1 Anglická gramatika v kostce 1 Kompetence, komunikace 1 Metodická poradna 2 Konverzační kurz anglického jazyka 1 Úvod do problematiky tvorby digitálních učebních materiálů 2 Den s angličtinou práce s audiovizuálními materiály a médii v hodinách Aj 1 Kvalitní příprava na hodinu angličtiny 1 Metodická poradna 2 Konverzační kurz anglického jazyka 3 Pro příští školní rok vidíme nutnost většího zapojení pedagogů do dalšího vzdělávání především na týmovou spolupráci, nové formy práce, osobnostní a sociální výchovu, práce s handicapovaným dítětem, školní management a samozřejmě jazykové vzdělávání, multikulturní výchovu. Nadále si budou učitelé zkušenosti předávat na společných schůzkách, při vzájemných hospitacích tak, aby je využili především směrem k dětem ve vyučovacím procesu. 15

16 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Na škole je metodikem prevence paní učitelka Vladislava Strnadová, studuje pod hlavičkou KVIC Opava Prevence sociálně patologických jevů. Ukončení studia - září PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY a. průběžné v hodinách předmětů rodinná výchova, občanská výchova, výchova ke zdraví, dramatická výchova, přírodopis, chemie apod., popřípadě třídnické hodiny, školní výlety zážitková pedagogika b. schránka důvěry, umístění na vhodném místě c. volnočasové aktivity viz přehled kroužků, navázána spolupráce s BaV klubem Příbor návštěva výuky djembe bubnů, návštěva divadla d. spolupráce s OSPOD Kopřivnice přednášková činnost, dotazníkové šetření PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO RODIČE a. jednorázové Stonožkový týden, Den otevřených dveří, Vánoční koncert, rozloučení s deváťáky, Den dětí, informace o škole - organizace školního roku, nabídka volnočasových aktivit, poskytování poradenských služeb, individuální konzultace b. průběžné informace na třídních schůzkách, telefonické konzultace s třídním učitelem, letáčky pro rodiče, pohovory s výchovným poradcem či metodikem prevence (konzultační hodiny) c. seznámení rodičů s preventivním týmem na škole Vyučující jsou informováni na pedagogických radách ředitelem školy, výchovným poradcem, metodikem prevence, případně na metodických dnech, kde se seznamují s obsahem a se závěry ze školení ( DVPP ). Pravidelně je sledováno záškoláctví, projevy šikany a nevhodné chování žáků. Je posílena zodpovědnost třídních učitelů - vedení dokumentace, předávání informací metodikovi prevence. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Podrobně viz minimální preventivní program na rok 2011/2012 průběžné Schránka důvěry, konzultace metodika prevence, výchovného poradce, probírání důležitých témat na třídnických hodinách, vytvoření zásobníku her jednorázové opakování úspěšných aktivit besedy Policie ČR, Městská policie, Renarkon Ostrava apod. nabídka a podpora volnočasových aktivit ZUŠ, DDM Luna, BaV klub Příbor, atletika, basketbal apod. metodické dny pro pedagogy přednášková činnost pro rodiče možnost účastnit se na životě školy a přispívat k rozvíjení kladných vztahů učitel/žák, učitel/rodič, žák/rodič 16

17 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Příspěvek zřizovatele na provoz ROK 2010 náklady výnosy hospodářský výsledek HLAVNÍ ČINNOST ,58 Kč ,01 Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ,96 Kč ,- Kč ,47 Kč Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání Krajský úřad Moravskoslezského kraje ROK 2009 náklady výnosy ,- Kč ,- Kč Příspěvek zřizovatele na provoz ROK 2011 náklady výnosy hospodářský výsledek HLAVNÍ ČINNOST ,37 Kč ,62 Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ,79 Kč ,- Kč ,46 Kč Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání Krajský úřad Moravskoslezského kraje ROK 2010 náklady Výnosy ,83 Kč ,83 Kč 17

18 Na škole pracují dva odborové svazy ZO ČMOS pedagogických pracovníků a ZO ČMOS nepedagogických pracovníků. Každoročně sestavujeme kolektivní smlouvu pro kalendářní rok, návrh čerpání FKSP. V rozpočtu FKSP je vyčleněna částka pro odborovou organizaci, zaměstnancům přispíváme na penzijní připojištění. Velmi dobrá je spolupráce s rodiči, velký úspěch má tradiční Den dětí, který spolu s rodiči, školskou radou a učiteli pro děti pořádáme. Školní rok 2010/2011 byl na Základní škole Npor. Loma v Příboře úspěšně zakončen 30. června 2011 rozhlasovou relací ředitele školy, v níž byli vyhodnoceni nejlepší žáci školy, kteří byli při slavnostním předání vysvědčení odměněni věcnou cenou. Školní rok proběhl v pořádku, ve všech předmětech bylo splněno základní učivo podle osnov. V příštím školním roce pokračujeme ve výuce ve všech ročnících podle nového školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Svět pro děti, č. j. 284/2008. Budeme opět klást důraz na další zkvalitňování výchovně vzdělávací práce posílením nových forem práce, informativní výchovou, motivací. Nepůjde jen o předávání poznatků, ale hledání a objevování poznatků na základě vlastní činnosti. Půjde o vytváření prostoru pro žáky. Nebudeme klást důraz jen na vnější kázeň, ale i na vnitřní. Žákům nabídneme škálu volitelných předmětů, po vyučování budeme nadále propůjčovat prostory školy pro práci zájmových kroužků, tělovýchovný areál pro oddíl košíkové a pro další sportovní aktivity. Pravidelně budeme pořádat akce pro žáky: Den her, lyžařský kurz, návštěva divadel, hudebních a literárních pořadů, muzeí, historické exkurze, akce ke Dni Země, Den zdraví a sportovní den. Dále to budou akce: stonožkový týden, běh O pohár osvobození města Příbora. Na škole bude pracovat žákovský parlament. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků budeme zkvalitňovat účast pedagogů podle potřeby školy, především v oblasti práce s žáky se SPU, handicapovanými žáky. Vedení školy se zapojí do aktivního vzdělávání v oblasti školského managementu. Nadále budeme pokračovat v organizaci vzájemných hospitací a školení vyučujících na počítačích především v programu Bakaláři a tvorba digitálních učebních materiálů. Mgr. Ján Drtil ředitel školy Přílohami výroční zprávy jsou články z akcí školy. 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Vranovice příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Ve Vranovicích, 14. října 2011 Čj. 448/2011 1 ZŠ a MŠ Vranovice Škola: Do sítě škol byla zařazena

Více

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012 Základní škola, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val. 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz Šafaříkova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Strana 2 Výroční zprávu

Více