Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské"

Transkript

1 Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice Nový Jièín Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Frenštát p. R. Jablunkov PROSINEC 2011

2 Obèasn?k Diecézn?charity ostravsko-opavské Vážení pøátelé a dobrodinci charitního díla, dostává se Vám do rukou první èíslo obèasníku ze života Diecézní charity ostravsko-opavské. Je to život velmi dynamický, kreativní a pro mì osobnì velmi inspirující. Proto jsem velmi rád, že moji kolegové pøišli s myšlenkou, zdali bychom nechtìli vydávat obèasník, který by o tomto životì více referoval a stal se také další pøíležitostí k získání aktuálních informací ze života naší charitní rodiny. Budeme se snažit na tìchto stránkách Vás informovat nejen o aktualitách èi zmìnách, ale podávat Vám také rùzná svìdectví a pøíbìhy o naší pomoci tìm nejpotøebnìjším u nás i v zahranièí. Byli bychom moc rádi, kdybychom tímto poèinem pozitivnì pøispìli k naší vìtší otevøenosti k potøebám druhých a také k formaci našich srdcí. Pøeji Vám pøíjemné a snad i obohacující ètení. V úctì Mgr. Lukáš Curylo, øeditel Diecézní charita ostravsko-opavská Projekt S kvalitou do praxe Koncem øíjna probìhl poslední z øady vzdìlávacích kurzù projektu S kvalitou do praxe, jejímž realizátorem je Diecézní charita ostravsko-opavská. Dva druhy kurzù pro tzv. kvalitáøe (sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách) a pro manažery sociálních služeb probíhaly již od listopadu minulého roku. Projekt navazuje na døíve realizovaný projekt Diecézní charity Poznáním ke kvalitì. Díky tìmto kurzùm se podaøilo vyškolit 57 kvalitáøù a 88 manažerù v sociálních službách. Závìr realizaèní èásti projektu tvoøí pøipravovaná konference, která se bude konat v Ostravì. Projekt "S kvalitou do praxe" je vzdìlávacím projektem, který realizuje Diecézní charita ostravskoopavská. Tento projekt, podpoøený z finanèních prostøedkù Evropského sociálního fondu prostøednictvím Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost, se zamìøuje na problematiku implementace národních standardù kvality v sociálních službách do praxe. Navazuje na pøedchozí vzdìlávací projekt Poznáním ke kvalitì, který Diecézní charita ostravsko-opavská realizovala v letech Hlavním cílem projektu S kvalitou do praxe je zvýšit úroveò znalostí pracovníkù, posílit dovednosti jednotlivých zaøízení poskytovat kvalitní sociální služby a vytvoøit podmínky pro zavedení systému øízení kvality v zaøízeních poskytujících sociální služby. Projekt spoèíval v realizaci prakticky zamìøeného vzdìlávání pracovníkù v sociálních službách, kteøí by získané znalosti a dovednosti dále využívali v rámci svého zaøízení, a v zajištìní dostateèné podpory ze strany manažerù tìchto zaøízení prostøednictvím vzdìlávání v oblasti managementu a øízení. Od zahájení semináøù uplynul témìø rok a øíjnový semináø Prevence syndromu vyhoøení, stres a jeho zvládání, který probìhl ve dnech , byl posledním plánovaným blokem Vzdìlávacího programu pro manažery v sociálních službách. Tímto školícím dnem byl rovnìž naplnìn hlavní zámìr projektu S kvalitou do praxe. Nakolik se podaøilo zvýšit úroveò znalostí pracovníkù, posílit dovednosti jednotlivých zaøízení poskytovat kvalitní sociální služby a vytvoøit podmínky pro zavedení systému øízení kvality v zaøízeních poskytujících sociální služby, vìdí nejlépe úèastníci sami. Mìøitelným výstupem však budou vyplnìné evaluaèní dotazníky. O výsledky hodnocení a shrnutí výsledkù celého projektu se podìlí hosté a organizátoøi na závìreèné konferenci projektu, která probìhne v budovì Clarion Congress Hotel Ostrava. Vystoupí zde øeditel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo, biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, zástupce Krajského úøadu Moravskoslezského kraje a taktéž zástupci pracovníkù, kteøí prošli vzdìlávacími kurzy. Obohacením programu konference, jejímž vyvrcholením bude slavnostní pøedání diplomù absolventùm kurzù, je pøednáška odborníka na téma kvalifikaèní potøeby pracovníkù v sociálních službách se zamìøením na kvalitu v sociálních službách. 1

3 Mezinárodní projekty na Diecézní charitì Projekty Grundtvig a Leonardo da Vinci iecézní charita ostravsko-opavská získala za podpory a spolupráce støediska Vesnièky soužití (která bude zároveò realizátorem obou projektù) dva evropské projekty týkající se problematiky Dosob sociálnì znevýhodnìných. Jedná se o projekty Grundtvig a Leonardo da Vinci (Young and Adults for Better Life, STEP). Oba získané projekty jsou založeny na spolupráci s mezinárodními partnery. Základem je pøedávání dobré praxe z rùzných míst Evropy, z rùzných kultur, s rùznými menšinami. Projekt Grundtvig nese název Mládež a dospìlí pro lepší život. Partnery v tomto projektu jsou pro Vesnièku soužití organizace, která mají obdobnou náplò jako Vesnièka. Variabilními zpùsoby se zabývají integrací národnostních menšin do majoritní spoleènosti a prevencí patologických jevù spojených s problematikou sociálnì vylouèených lokalit. Partnery jsou zástupci Rumunska (vedoucí projektu), Kypru, Maïarska, Itálie, Polska, Portugalska, Slovinska, Švédska a Anglie. Partnerství tìchto 10-ti evropských institucí si klade za cíl propojit cílovou skupinu mladých lidí a dospìlých, kteøí patøí ke znevýhodnìným skupinám ve spoleènosti (v závislosti na cílových skupinách partnerských institucí). Cílové skupiny by tak mìly uchopit nové možnosti spolupráce s jinou cílovou skupinou tak, aby našly nový potenciál vzájemné spolupráce, obohacení a pomoci navzájem. Dalším projektem je Leonardo da Vinci projekt v programu celoživotního vzdìlávání. Název projektu je Krok (STEP). Koordinátorem projektu je nìmecký zástupce. Dalšími partnery jsou organizace z Anglie, Nìmecka, Rakouska, Irska, Francie. Cílem projektu STEP je vytvoøit odbornou platformu pro sdílení a výmìnu praktických zkušeností, pracovat na zvýšení efektivity stávajících modelù. Oblast této spolupráce se soustøedí na problematiku mladých lidí, kteøí jsou znevýhodnìni na trhu práce, ve vzdìlávacím procesu a v pøípadì na budoucí zamìstnání formou odborné pøípravy. Mezinárodní partneøi jsou rùznorodí a pøinášejí do projektu tudíž široký úhel pohledu. Mezinárodní partneøi se pøedevším zamìøují na práci s mladými lidmi trpícími sociálním znevýhodnìním, dále poskytují podporované bydlení, psychosociální poradenství, odborné vzdìlávání a pøípravu apod. Vesnièka soužití 9. výroèí Vesnièky soužití áøí 2011 bylo pro Vesnièku ve znamení oslav 9. výroèí založení. Slavnostní den byl sluneèný a proto probìhla mše svatá, jíž oslava odstartovala, pod širým nebem za pøítomnosti Zdìtí z Vesnièky a mnohých kolegù, kolegyò a spolupracovníkù. Mši svatou sloužil otec Darek Sputo, který spolupracuje se Støediskem sociální aktivizace Horizont v Ostravì Kunèièkách. Po mši svaté vìnované pøedevším dìtem následovalo požehnání všech domù ve Vesnièce. Následnì zajiš ovali program žongléøi, artisté, ekvilibristé a další umìlci ze skupiny Cirkus trochu jinak. Dìti se postupnì zapojovali do workshopù, názorných ukázek a alespoò na chvíli si mohly vyzkoušet roli provazochodce, žongléra èi potulného kejklíøe. Støedisko sociální aktivizace Horizont Projekt Nový domov HORIZONT rojekt Nový domov pøedstavuje bydlení s doprovodným sociálním programem pro rodiny s nezletilými dìtmi. Tím je myšleno zajištìní samostatného bydlení s podmínkou pravidelných Pnávštìv sociální pracovnice po dobu jednoho roku. S rodinou je sepsána podnájemní smlouva vždy na jeden mìsíc a pøi bezproblémové spolupráci, je dodatkem ke smlouvì prodlužována po období jednoho roku. 2

4 Cílem tohoto projektu je pomoc rodinám s nezletilými dìtmi nalézt vhodné bydlení, které si nejsou schopni najít vlastními silami. Z tohoto dùvodu probíhá podrobný výbìr uchazeèù o bydlení nìkolika pracovníky vždy s ohledem dle na závažnost aktuální situace rodiny. Druhotným, avšak stejnì dùležitým cílem projektu, je pomoc rodinì v plnìní vytyèených dílèích krocích založených na dlouhodobé spolupráci. V rámci tohoto projektu byla prozatím navázána spolupráce celkem se tøemi rodinami. Byty, které Diecézní charita ostravsko-opavská poskytuje tìmto klientùm, jsou majetkem RPG. Projekt je financován za podpory nadace ODK a Mìsta Ostravy. Terénní a komunitní práce po vzoru Velké Británie louze jsme pøemýšleli, jak lépe poznat a zmapovat sociálnì vylouèenou lokalitu v Ostravì Kunèièkách. DZa svou jsme, s laskavým svolením dále uvedené organizace, pøijali myšlenku instituce British Red Cross sídlící v Southamptonu (jižní pobøeží Velké Británie), kterou jsme zaèali realizovat od záøí roku Jsme si vìdomi, že myšlenka nepochází z tohoto regionu, ale je zde v nìkolika vylouèených lokalitách úspìšnì realizována. Jedná se o terénní a komunitní práci ve veèerních a noèních hodinách. Víme, že je logické provozovat tento typ služby ve veèerních hodinách, zvláštì když se chceme pøiblížit obyvatelùm, ale na druhou stranu je nutno podotknout, že v našich luzích a hájích se jedná o nezvyklý jev. V prefázi, ještì než se dílo zaèalo aktivnì realizovat, jsme zvažovali možná negativa tj. bezpeèí sociálních pracovníkù, pracovní doba sociálních pracovníku, aj. V koneèné fázi jsme se však rozhodli terénní a komunitní práci ve veèerních hodinách rozjet a dnes, po dvou mìsících aktivní práce jsme se již pøesvìdèili, že vsadit na tuto kartu bylo správné. Terénní sociální pracovníci bìhem prvních dvou mìsícù poznali daleko detailnìji lokalitu, místní obyvatele, odpovìdìli na mnohé dotazy a v pøípadì potøeby odbornì poradili v sociální oblasti. Na základì získaných zkušeností plánujeme v blízké budoucnosti terénní tým posílit o další sociální pracovníky. Rozšíøení Horizontu od 1. listopadu iecézní charita ostravsko opavská vyhrála výbìrové øízení na poskytování sociálních služeb nízkoprahové zaøízení (NZDM) a sociálnì aktivizaèní služby (SAS) v Ostravì Kunèièkách. DNa základì této kladné zprávy se SAS rozšiøuje o nìkolik nových aktivit tj. vaøení, výtvarka, turis ák, spoleèné kreativní aktivity s psychicky a mentálnì postiženými teenagery z pøíspìvkové organizace Náš Svìt a fotografickou aktivitu. NZDM jakožto nový prvek naší služby zaèalo svojí èinnost ke dni V rámci této nové služby se tým Horizontu rozšíøil o sociální pracovnici a pracovníka v sociálních službách. Støedisko humanitární pomoci Nábytek pro Ukrajinu od firmy HON a.s. iž potøetí v posledních 5 letech nám øeditel firmy HON a.s. vychází vstøíc s prosbou o nábytek pro naše ukrajinské spolupracovníky. Èeským nábytkem již bylo vybaveno v minulosti Centrum pro Jmládež v Antalovcích na Zakarpatí a Pastoraènì-charitativní centrum v Tjaèivu, kde je sídlo Blahodyjneho fondu Olexandra Chiry, naší spolupracující charity. Postele, skøínì, polièky, stoly a další nábytek budou pøevezeny na Ukrajinu. Nejvìtší èást bude sloužit v Domovì pokojného stáøí ve vesnici Us Èorna, který momentálnì prochází rekonstrukcí s cílem navýšití jeho kapacitu. Spoleènost HON a.s. jako firma s témìø stoletou historií navazuje na rodinnou tradici firmy založené Janem Honem v roce Z pùvodnì malé stolaøské dílny se firma HON v posledních dvaceti letech vyprofilovala jako pøední ryze èeský výrobce kanceláøského nábytku a interiérových doplòkù se 120 zamìstnanci. Upøímné podìkování patøí panu øediteli firmy HON za neobvyklou štìdrost. 3

5 Nadace Vodafone poskytla grant adace Vodafone poskytla grant Støedisku humanitární pomoci z Fondu Dobrovolník díky Ing. Martinì Rakárové, jednomu z našich adoptivních rodièù zapojených od roku 2006 v projektu NAdopce na dálku. Získané prostøedky budou použity na propagaci, a to zejména na uspoøádání benefièního koncertu dne 14. prosince na TV NOE. Finanèní prostøedky ve výši Kè budou použity na výrobu krátkého dokumentu o Terapeutických komunitách na Ukrajinì, vytvoøení letáku o tìchto komunitách, k propagaci poøádaného adventního koncertu a zajištìní realizace tohoto koncertu dne 14. prosince. Adventní koncerty tøedisko humanitární pomoci poøádá dva adventní koncerty, jejichž výtìžek poputuje na celkovou èinnost Humanitárního støediska a dále taktéž na jednotlivé projekty, které se realizují Sna Ukrajinì, pøedevším na novì vznikající spolupráci s Terapeutickými komunitami, které pracují s osobami drogovì èi alkoholovì závislými a s nemocnými AIDS. 4. prosince Ve spolupráci se ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hluèín poøádá Diecézní charita ostravsko-opavská adventní koncert dne 4. prosince od 15:00 hod. v kostele sv. Jana Køtitele v Hluèínì. Na programu zazní hudba lidová i vážná v podání žákù ZUŠ Hluèín. Vystoupí smyècový orchestr, pìvecký sbor, akordeonové trio a další mladí umìlci ZUŠ. Výtìžek koncertu bude použit na èinnost Støediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské pùsobící na Ukrajinì. 14. prosince Canticum novum smíšený komorní sbor - a kapelu Nové mìchy mùžete slyšet na dalším koncertì, který se bude konat v Ostravì 14. prosince v kostele sv. Václava od 20:00. Tento koncert bude vysílat TV Noe v pøímém pøenosu. Informaèní a poradenské centrum Nová fakultativní služba - Mediace nformaèní a poradenské centrum zaøadí na zaèátku pøíštího roku do nabídky svých služeb novou fakultativní službu mediace. IMediace je metoda øešení konfliktù za pomoci tøetí, kvalifikované strany mediátora, který vstupuje do sporu a pomáhá stranám ve vzájemné komunikaci a nalézání pøijatelného øešení. Je to neformální, mimosoudní proces, ve kterém jsou obì strany pøítomny dobrovolnì. Výsledkem je dohoda na øešení, uzavøená také písemnì, a urovnání vztahù. Výhody tohoto zpùsobu øešení problémù oproti soudnímu øízení jsou zøejmé je zde nutná dobrovolná úèast obou stran, mediátor je zárukou uchování soukromí a dùvìrných informací, klient má stále kontrolu nad procesem øešení i výsledkem. Mediace umožòuje pochopit druhou stranu a být sami pochopeni. Tento proces znamená snížení napìtí a mnohdy dochází ke zlepšení vzájemných vztahù. Jednání probíhá vždy v bezpeèném a neformálním prostøedí. Jelikož se jedná o fakultativní službu, je hrazena poplatkem 600 Kè/hod., popø. je možné stanovit poplatek dle typu služby a rozsahu kauzy. Je obvyklé, že se obì strany podílí stejným dílem na uhrazení èástky (tzn. 300 Kè osoba/hodina) 4

6 Kde všude Tøíkrálovka pomáhá... Zajímavé projekty, které byly podpoøeny, akce, které se kolem Tøíkrálovky konají, novinky Tøíkrálovka pro pìstouny By Charita pomìrnì malá, avšak èinná na správném místì. Tato vìta zcela urèitì platí o Charitì Frenštát pod Radhoštìm, která provozuje zajímavou a dovolím si øíci v našem regionu a v charitním prostøedí ojedinìlou službu Místní klub náhradních rodin Pìstounské rodiny. Tento projekt by se neobešel bez každoroèní finanèní podpory Tøíkrálové sbírky. Místní kluby tvoøí základní kameny Asociace náhradních rodin Èeské republiky. Posláním této asociace je sjednocení náhradních rodin pro zajištìní kvality života dìtí, vyrùstajících mimo svou biologickou rodinu a zlepšení podmínek náhradní rodinné péèe v Èeské republice. Je to místo, kde se setkávají náhradní rodièe, aby zde nalezli prostor pro vzájemné naslouchání, výmìnu zkušeností, sdílení starostí i strastí s náhradní rodinnou péèí. Místní klub náhradních rodin je otevøen pro všechny zájemce vždy v sobotu odpoledne. Místní klub náhradních rodin pøipravuje programy, o kterých náhradní rodièe pøímo rozhodují. Jedná se o akce rùznorodé volnoèasové i vzdìlávací jako jsou napø. spoleèné výlety, besedy pro rodièe nebo dìti na téma, které je zajímá, klubová setkání náhradních rodin, vzdìlávací služby pro dìti a rodièe, terapeutické služby (hipoterapie), poskytování informací o náhradní rodinné péèi a nabídce služeb, poskytování informací a odkazù na organizace a odborníky èi dìlání osvìty na základních školách ohlednì náhradní rodinné péèe. V souèasné dobì místní klub registruje 27 dospìlých, 3 sympatizanty, 78 dìtí vìkové rozpìtí od 2 mìsícù do 18 let. Z toho jsou zde registrovány i dìti se zdravotním handicapem napø.: autisti, dìti se zrakovým postižením, dìti s mozkovými dysfunkcemi, hydrocefalem apod. Každoroènì je tento projekt podpoøen Tøíkrálovou sbírkou. Pøedevším se jedná o základní finanèní zabezpeèení chodu celého projektu a zajištìní materiálnì technických podmínek pro jeho realizaci. Dále je místní klub spolufinancován taktéž Moravskoslezským krajem. Dìkujeme všem, kteøí pøispívají. Anna Èechová koordinátorka TKS, Charita Frenštát pod Radhoštìm Potøebná pomoc v Tøinci Charita Tøinec se od zaèátku svého pùsobení v roce 2007 zamìøila na pomoc rodinám peèujícím o svého blízkého v pøirozeném, domácím prostøedí. Nejprve jsme v roce 2008 zøídili pùjèovnu zdravotních a kompenzaèních pomùcek a v lednu roku 2009 služby osobní asistence pro osoby se zdravotním, tìlesným postižením a seniory pro oblast Tøinecka, Jablunkovska a okolních obcí. Zájem byl jak o služby osobní asistence, tak o pomùcky. Proto jsme postupnì z výtìžku Tøíkrálové sbírky, a také z jiných darù a grantù, naši pùjèovnu rozšiøovali. V souèasné dobì pùjèovna èítá 58 elektrických lùžek, 35 matrací proti proleženinám, 36 mechanických vozíkù, dvì nafukovací vany na koupání, chodítka, nástavce na WC a další pomùcky, které slouží potøebným v našem regionu. Služby osobní asistence nyní poskytujeme 45 klientùm, zamìstnáváme 17 asistentù na stálý pracovní úvazek a 16 na dohodu. Naší snahou je pomoci rodinám pøi vytvoøení podmínek pro pøijetí nìkdy i tìžce nemocného èlovìka do domácího prostøedí. Nechceme, aby tyto rodiny zùstaly bezmocné, a proto pravidelnì poøádáme setkání peèujících osob se zkušenou zdravotní sestrou a fyzioterapeutem, kteøí zodpovìdí dùležité otázky peèujících a pøedvedou jim praktické ukázky polohování apod. Ve spolupráci s mobilním hospicem Medica s.r.o. poskytujeme i služby osobní asistence onkologicky nemocným osobám a nabízíme také dobrovolníky vyškolené organizací ADRA. Dobrovolník navštìvuje klienta, kterému Charita poskytuje i služby osobní asistence, povídá si s ním, hraji spolu nìjakou hru, nebo tráví spoleèný èas èetbou. Co nám však chybí? Urèitì bychom uvítali možnost zakoupení automobilu, který by umožnil dopravu pomùcky pøímo potøebným domù a taktéž by umožnil asistentkám zvýšit flexibilitu, které by tak mohly poskytnout službu i klientùm ve vzdálenìjších obcích. Marta Bezecná øeditelka Charity Tøinec 5

7 Aktuální téma: Nový Jièín a Tøíkrálová sbírka Dlouhá léta èekal Nový Jièín, než bude mít vlastní charitu. Až teprve od roku 2012 vzniká v Novém Jièínì Charita Nový Jièín. Do té doby byl Nový Jièín pod patronátem Charity Kopøivnice. Nápad na založení charitní poboèky zde byl již øadu let, ale nikdy se nenašla dostateèná potøeba lidí k jeho realizaci. Aktuální se tato potøeba ukázala býti v roce 2011 v souvislosti s azylovým domem, který provozovala spoleènost ADRA ÈR. Ta zde však ukonèila èinnost k a z této situace vyplynula otázka: Kdo povede azylový dùm dál? Konkurz vyhrála Charita Ostrava - pod kterou také novì vzniká Charita Nový Jièín. Hlavním cílem této novì vzniklé charity bude jednak provozování tohoto azylového domu, který ponese název bl. Matky Terezy, jednak pøímá pomoc osobám bez pøístøeší. K tomu je potøeba dovybavit charitní šatník, nakoupit chybìjící vybavení pro azylový dùm apod. Dalším cílem je podpora osamìlých matek s dìtmi, které jsou z dùvodu nepøíznivé životní situace ohroženy sociálním vylouèením. V neposlední øadì je zde také možnost pøímou pomocí podpoøit sociálnì slabé osoby a rodiny v regionu. V této èinnosti budeme úzce spolupracovat s odborem sociálních vìcí, který nám pomùže zmapovat potøebný terén sociálního vylouèení. Mezi další zámìry patøí podpora farních aktivit, napø. farní den, maškarní ples, Mikulášská zábava apod. Významný zdrojem financí pro novì vzniknuvší Charitu bude každoroèní realizace Tøíkrálové sbírky ve farnosti, která v tomto regionu nebude v lednu probíhat poprvé, ale bude poprvé v režii Charity Nový Jièín. David Bartoò koordinátor Tøíkrálové sbírky, Charita Nový Jièín My tøi králové jdeme k Vám My tøi králové jdeme k Vám, štìstí, zdraví vinšujeme Vám... Tak tato znìlka již více jak deset let doprovází Tøíkrálovou sbírku na území Charity Hluèín. Region Hluèínsko je opravdu výjimeèný. Lidé zde mají k sobì prostì blíž, než ve velkomìstech a proto jsem ráda, když vidím, že pomáhat mùžeme opravdu všichni! Nejvìtší dík za Charitu Hluèín patøí opravdu koledníkùm, bez kterých by to prostì nešlo. Jsme moc rádi, že je máme a jsme na nì právem pyšní. Víte vùbec, kolik jich dohromady každoroènì koleduje pro Charitu Hluèín? Témìø na 1 000! Mnozí kolegové z jiných Charit tomuto poètu nevìøí, ale my víme, že je máme a proto ještì jednou: dìkujeme! Každoroènì pro koledníky pøipravuje Charita Hluèín, alespoò jako malé podìkování již tradièní Potøíkrálové skotaèení. Je to akce, kde si koledníci, koordinátoøi a zástupci Charity Hluèín spoleènì zaskotaèí. Napø. v Hornickém muzeu na Landeku v Ostravì-Petøkovicích. Pro všechny koledníky byl pøipraven vstup do podzemí, diskotéka a obèerstvení. Dvakrát jsme se již taktéž sešli na Dìtském ranèi v Hluèínì, kde se o zábavu všeho druhu postarala šermíøská skupina Keltik. Na závìr bych ještì jednou chtìla podìkovat opravdu všem, kteøí pomáhají organizovat Tøíkrálovou sbírku v Charitì Hluèín. Nevážíme si nejen této pomoci, ale taktéž motivace a nadšení všech dobrovolníkù, kteøí svou prací pøispívají k úspìšnému koledování v tak specifickém regionu Èeské republiky, jakým Hluèínsko opravdu je. Kateøina Krzikallová koordinátorka TKS, Charita Hluèín Doprovodné akce Tøíkrálové sbírky v Opavì Charita Opava ve spolupráci se Slezským divadlem Opava Vás zvou již na 4. roèník Tøíkrálového prùvodu Opavou. Akce se koná ve ètvrtek 5. ledna. Zaèátek je v 15 hodin v kostele sv. Vojtìcha ve znamení požehnání koledníèkùm a vyvrcholením celé akce bude divadelní pøedstavení na Horním námìstí v Opavì. Vystoupí umìlci Slezského divadla, bubenický orchestr BORIS a pìvecký sbor DOMINO. Marie Gilíková koordinátorka TKS, Charita Opava 6

8 Støediska Diecézní charity Vesnièka soužití Betonáøská 790/ Ostrava Muglinov Støedisko humanitární pomoci Kratochvílova Ostrava Poradenské a informaèní centrum Puchmajerova Ostrava Diecézní charita ostravsko-opavská Kratochvílova Ostrava Odpovìdná osoba: Veronika Foltýnková mobil:

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì Bohumín sv. Alexandr Studénka Odry Ostrava Èeský Tìšín Frýdek-Místek Kopøivnice Nový Jièín Tøinec Frenštát p. R. Jablunkov Milí ètenáøi, èervnové èíslo našeho Obèasníku

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské

Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Obèasník Diecézní charity ostravsko-opavské Nejnovìjší informace ze života Diecézní charity Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Pomáhejte s námi... Studénka Odry Kopøivnice

Více

O B È A S N Í K. Kvalitnì v terénní péèi. Výsledky Tøíkrálové sbírky. 10 let Støediska humanitární pomoci

O B È A S N Í K. Kvalitnì v terénní péèi. Výsledky Tøíkrálové sbírky. 10 let Støediska humanitární pomoci O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce...

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Výroèní zpráva 2013 Obsah Úvod............................................. 2 Poslání organizace...................................... 3 Struktura organizace.....................................

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud.

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud. 1 2 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje organizace Charita Třinec je církevní právnická osoba, která je zřízena diecézním biskupstvím. Datum ustanovení je 27. 10. 2007. Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Správní rada Motto Slovo pøedsedkynì správní rady Hany Harákové Poslání a cíle nadaèního fondu Historie a souèasnost Naše

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Výroèní zpráva. Oblastní Charita Jièín

Výroèní zpráva. Oblastní Charita Jièín Výroèní zpráva Oblastní Charita Jièín 2008 Vážený ètenáøi, rok 2008 byl pro Oblastní charitu Jièín z pohledu jejího rozvoje velmi významný. Od 1.1. 2008 jsme po vzájemné dohodì s mìsty Kopidlnem a Libání

Více

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou +420 566 620 098, +420 608 816 721 spektrum@kolping.cz http://www.spektrum.kolping.cz IÈO: 433 79 729 Bankovní

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kontakt. Zpráva o èinnosti. Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec

Kontakt. Zpráva o èinnosti. Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec Tøinec Kontakt 4 0 0 2 Hospodáøská rozvojová agentura tøinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Zpráva o èinnosti Družstevní 294, 739/ 61 Tøinec tel.: 558 321 280, fax: 558 321 300 www.hrat.org, hrat@hrat.org

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

EKOCENTRUM CHRPA NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKÙ a KURZÙ 2014/2015 Dùm dìtí a mládeže v Uherském Brodì plní funkci støediska pro volný èas dìtí a mládeže v našem mìstì i regionu. Naše zaøízení nabízí služby

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA 2008 Milé sestry a bratøi z Kolpingových rodin! Milé sestry a milí bratøi v Kolpingovì díle, Spoleènost

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Terapeutické komunity

Terapeutické komunity 2013/ 13 / 3 4 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice MĚSTSKÁ CHARITA České Budějovice Výroèní zpráva 2013 MĚSTSKÁ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Adresa: Žižkova 12/309, 370 01 Èeské Budìjovice IÈ: 600 727 09 Èíslo úètu: 7000029251/8040 (Oberbank AG, poboèka Èeské

Více

Ètvrtletník - Zima 2009. Cestování Zdraví Automobily Domov & Rodina. Web invoicing. Mobilní diagnostika v akci. Pojistná událost léta 2009

Ètvrtletník - Zima 2009. Cestování Zdraví Automobily Domov & Rodina. Web invoicing. Mobilní diagnostika v akci. Pojistná událost léta 2009 Ètvrtletník - Zima 2009 Cestování Zdraví Automobily Domov & Rodina Web invoicing Mobilní diagnostika v akci Pojistná událost léta 2009 Letní sezóna v Europ Assistance Pojištìní asistenèních služeb AutoHelp

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krè

dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krè dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krè VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 O O becnì dobrovolnictví bsah Ú vod 2/ 3 1. Úvod.................................................... 3 2. Obecnì o dobrovolnictví......................................

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání 2014/ 14 / 1 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

COJEHIPOREHABILITACE?

COJEHIPOREHABILITACE? VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2004 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí èlenové, pøíznivci a podporovatelé Kolpingova díla!

ÚVODNÍ SLOVO. Milí èlenové, pøíznivci a podporovatelé Kolpingova díla! VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2010 OBSAH Úvodní slovo 3 Kolpingovo dílo ve svìtì 4 Kolpingovo dílo Èeské republiky 6 Adolph Kolping 7 Kolpingovo dílo v roce 2010 8 Terapeutická komunita

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou +420 566 620 098, +420 608 816 721 spektrum@kolping.cz http://www.spektrum.kolping.cz IÈO: 433 79 729 Bankovní

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více