ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽATEC, ZÁŘÍ 2014

2 SWOT analýza září 2013 Celospolečenské klima Silné stránky Umístění školy centrum města Mikroklima obce, skladba obyvatelstva Zřizovatel Město Žatec dotační tituly - výměna oken a zateplení Lidická ul. Aktualizace energetického auditu školy Školská rada Velikost školy, komplexní nabídka vzdělávacích programů Spolupráce s institucemi ve městě Prezentace na veřejnosti v regionu Složení ped. sboru (stabilizovaný), jeho kreativita Styl řízení školy (+otevřený přístup ke všem rodičům a žákům) Vnitřní klima školy Koncepce práce školy Aktualizace školního vzdělávacího programu Zavádění nových forem vzdělávání Profesionální ICT koordinátor Dynamika v práci školy Funkční informační systém k vyuč., k žákům Ekonomické a lidské podmínky pro práci školy, vybavení technikou a učebními pomůckami DVPP, kreativita, nové formy práce Podmínky pro zvyšování kvalifikace Mimorozpočtové zdroje Lektor int.tabulí SMARTBOARD pro AV Media Konzultační středisko pro ZŠ (žáky integrované s různým typem postižení) V N Ě J Š Í V N I T Ř N Í Slabé stránky Předsudky laické i odborné veřejnosti, iniciativy některých nestát. nezisk. organizací Chování žáků mimo školu Technický stav budov Zřizovatel město (státní dotace) Nedostatek fin. pr. na realizaci všech doporučení Skladba rodičů značné části našich žáků Skladba žáků (velká č. se soc. znevýhodněním) Posuzování záležitostí izolovaně, ne komplexně a v souvislostech (u některých vyučujících) Provozní omezení, nedostatek prostor Menší zájem části sboru o dlouhodobou koncepci Nové věci vývoj legislativní nejasnosti, někteří pedagogové žádají detailní vedení, podloženou zkušenost Odloučené pracoviště, zajištění předání informací všem pracovníkům Materiální (technické) podmínky pro práci školy nevyhovující stav části budov Náklady na cestovné (SPC)

3 1. Základní údaje o škole Na základě rozhodnutí MŠMT došlo v souladu s legislativou ke změně názvu školy a zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení takto: Do školského rejstříku se s účinností od zapisuje druh školy Základní škola a obory vzdělání: B Základní škola B/01 Základní škola speciální délka vzdělávání: 10 r. 0 měs. denní forma vzdělávání nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 38 S účinností od se provedl výmaz ze školského rejstříku: B/001 Pomocná škola S účinností od se provedl výmaz ze školského rejstříku: C/001 Základní škola - dobíhající obor C Základní vzdělání C/01 Základní škola délka studia: 9 r. 0 měs. studium denní Tento obor vzdělání do školského rejstříku zapsán s účinností od Do školského rejstříku se s účinností od zapisuje Mateřská škola nejvyšší povolený počet dětí : 28 Dále Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl takto: školní družina nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 32 speciálně pedagogické centrum povolený počet klientů neomezený - místo poskytovaného vzd. nebo šk. služeb: Lidická 1254, Žatec. Celková kapacita školy: 211 žáků Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Dvořákova 24, Žatec Lidická 1254, Žatec P. Bezruče 2 000, Žatec Název právnické osoby: Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny Od změna názvu školy ze Základní škola praktická, speciální a logopedická, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny. Vedení školy: ředitel školy - Mgr. Zdeňka Hamousová absolvent UK Praha, 30 let praxe, t.č.starostka města Žatec stat. zástupce ŘŠ Mgr. Radka Vlčková absolvent UK Praha, 29 let praxe stat. zástupce ZŘŠ Mgr Alena Lukešová - absolvent UK Praha, 28 let praxe ekonomka Bc. Eva Hapáková absolvent Univerzity Hradec Králové, 23 let praxe Adresa školy pro dálkový přístup: webové stránky: Školská rada: zahájila činnost ke dni V tomto školním roce se sešla a

4 Seznam členů ŠR: zákonní zástupci nezletilých žáků: Monika Jeřábková opakovaně zvolena - od Kadethová Růžena nově zvolena -od zástupci ped. pracovníků školy: Mgr. Lucie Krejčířová opakovaně zvolena - od Mgr. Lada Dvořáková opakovaně zvolena od zástupci zřizovatele: Mgr. Kamila Sulíková - nově zvolena - od Stanislava Žitníková. - nově zvolena - od Výroční zpráva je zpracovaná na zákl. zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb.ve znění pozdějších předpisů. 2. Charakteristika školy - škola sdružuje: a) 6 tříd základní škola praktická b) 2 přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním c) 5 tříd základní škola speciální d) 3 třídy základní škola logopedická e) 2 oddělení školní družiny f) 1 třída mateřské školy g) 1 třída základní škola h) speciálně pedagogické centrum Na odloučeném pracovišti Lidická 1254, Žatec je provozována ZŠ logopedická, přípravná třída, 1 oddělení ŠD a speciálně pedagogické centrum. Na odloučeném pracovišti P. Bezruče 2 000, Žatec je provozována 1 třída mateřské školy. Identifikátor právnické osoby: IČ: Zřizovatel: Město Žatec, nám. Svobody 1 Škola má právní subjektivitu od Právní forma: příspěvková organizace - vzdělávací programy : ZŠ praktická Vzdělávací program zvláštní školy, č.j.: /97-22, C/01 Základní škola - SPOLU školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha SPOLU prakticky zpracovaná podle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Přípravná třída základní školy ŠVP SPOLU začínáme vytvořený podle RVP pro předškolní vzdělávání ZŠ logopedická SPOLU školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, s platností od (v 1., 2., 3. roč.) obor vzdělání: C/01 Základní škola ZŠ speciální Školní vzdělávací program Skládám si svůj svět pro obor vzdělání základní Škola speciální B/01 Základní škola speciální

5 s platností od vypracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální (ve šk. letech 2008/09 a 2009/2010 probíhalo na naší škole pilotní ověřování povolené MŠMT na 13 ZŠ speciálních v ČR) Školní vzdělávací program Skládám si svůj svět pro obor vzdělání základní škola speciální Díl I Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Skládám si svůj svět pro obor vzdělání základní škola speciální Díl II vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Mateřská škola - Školní vzdělávací program Hrajeme si s kamínky vytvořený podle RVP pro předškolní vzdělávání Vzdělávací programy byly dále rozpracovány v časově tematických plánech. Organizace výchovně - vzdělávacího procesu školy: Rozvrh hodin byl sestaven s ohledem na dodržování psychohygienických požadavků. Odpolední vyučování probíhalo ve 3.ročníku ZŠ logopedické, 5., 8. a 9. ročníku ZŠ praktické. Při vzdělávání byly zohledňovány vzdělávací potřeby žáků, uplatňován individuální přístup. Učitelé při své práci spolupracovali s rodiči, PPP, SPC a dalšími institucemi. Pro školní rok 2013/2014 byl schválen školní řád, který byl v souladu s ŠVP, s vymezením práv a povinností učitelů, žáků i rodičů. Na škole probíhala výuka Aj - v 3. ročníku ZŠ logopedické, v ročníku ZŠ praktické. Informace žákům a rodičům byly poskytovány na webových stránkách školy, na informačních nástěnkách v prostorách školy, na Informativních dnech pro rodiče, na Dnech otevřených dveřích, při individuálních konzultacích. Škola má zpracován Minimální preventivní program, který je zaměřen především na zneužívání návykových látek, vandalismus, šikanu, agresivitu atd. Žáci byli průběžně během roku seznamováni s touto problematikou, účastnili se akcí k tomu zaměřených. Dle potřeby se konaly výchovné komise s účastí zástupců odboru soc. věcí., v odůvodněných případech případové konference. V tomto roce proběhlo 43 zápisů výchovné komise. Organizace školního roku - prázdniny a dny volna se uskutečnily dle pokynů MŠMT, byl vyhlášen volný den v době školního vyučování. Nabídka zájmové mimoškolní činnosti: na škole fungovalo 11 zájmových kroužků pohybové aktivity, hra na kytaru, počítače, 2 kroužky angličtina hrou, malování, keramika, vaření, sportovní, kapela, Zapojeno bylo cca 90 žáků. Vybavení učeben nábytkem je standardní, škola pro výuku využívá 9 interaktivních tabulí. Technický stav budov ve Dvořákově ul. 24, 25 není vyhovující, je třeba provést generální opravu budovy 24, 25 (požadavek na zařazení do investičních akcí města je opakovaně uplatňován). V termínu proběhla výměna oken a radiátorů ve vnitrobloku těchto budov. V průběhu šk. roku 2013/2014 byly provedeny následující práce (mimo běžné údržby):

6 hlavní budova Dvořákova ul.: : vymalování 4 učeben, části chodeb v 1. a 2. patře, chlapeckých WC v 1. a 2. patře, kuchyňky, malé sborovny, chodby a koupelny v rehabilitační třídě : oprava čidel a zabezpečovacího zařízení : výměna bojleru teplé vody : pokácen poškozený strom na školním pozemku : oprava školního dvora a pískoviště v budově v Lidické ul. 1254: : pokácen poškozený strom na školním pozemku v budově v P. Bezruče : upravený terén přilehlé zahrady, namontovány zahradní prvky. 3. Přehled pracovníků školy 32 pedagogických pracovníků z toho: 2 v důchodu 2 vychovatelky ŠD 1 psycholog ostatní učitelé 1 učitelka na RD 26 učitelů VŠ vzdělání, 3 vyučující bez odborné způsobilosti, 1 vychovatelka s odbornou způsobilostí, 1 vychovatelka bez odborné způsobilosti (v současné době studuje). 2 asistenti pedagoga 5 ostatních pracovníků z toho: 1 ekonomka 1 školník 3 uklízečky Věkové složení : 49 let. Výchovný poradce Mgr. Alena Lukešová Metodik prevence sociálně patol. jevů Mgr. Martina Vápeníková ICT pedagog, správce Bc. Eva Hapáková Vedoucí metodického sdružení 1. stupeň ZŠ Mgr. Martina Kudrnáčová 2. stupeň ZŠ Mgr. Ludmila Nosková třídy ZŠ speciální Mgr. Lada Dvořáková předškolní vzd. Mgr. Eva Diepoldová Metodické sdružení se scházelo pravidelně 1x měsíčně. 4. Údaje o přijetí do školy, zápisu k povinné školní docházce, výsledcích vzdělávání žáků Ve šk. roce 2013/2014 bylo přijato 36 dětí do přípravné třídy, 11 žáků do 1. třídy ZŠ logopedické, 14 do 1. třídy ZŠ, 1 žákyně do 1. třídy ZŠ praktické, 0 žáci do ZŠ speciální, 28 dětí do MŠ. Během roku přestoupilo z jiných škol 6 žáků do ZŠ logopedické, 7 žáků do ZŠ, 28 žáků do ZŠ praktické, žádný žák do ZŠ speciální. Žáci byli zařazeni do odpovídajících ročníků na základě speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky nebo přestoupili z jiných škol. Do školní družiny bylo zapsáno 31 dětí.

7 K zápisu do 1. ročníku ZŠ se dostavilo 38 dětí, z toho 14 dětem byl udělen odklad školní docházky, 2 dětem dodatečný odklad školní docházky, 2 dětem odklad udělen nebyl. V červnu 2014 bylo na škole 196 žáků, z toho v ZŠ logopedické 39 žáků, v ZŠ praktické 79 žáků, v přípravné třídě 33 dětí, v ZŠ speciální 29 žáků. 12 žáků během školního roku vycestovalo nebo pobývalo s rodinou v Anglii. Ve školním roce 2013/2014 ukončilo 14 žáků povinnou školní docházku, z toho 11 žáků v ZŠ praktické a 3 žáci v ZŠ speciální. Do odborného učiliště nepodal přihlášku 1 žák z důvodů nezájmu žáka a rodiny, 3 žáci ze zdravotních důvodů. Ostatní žáci byli přijati do odborných učilišť. 5 žáků do učebních oborů Gymnázia a Střední odborné školy Podbořany, 2 žáci na Praktickou školu Žatec, 2 žáci do učebních oborů Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov. V 1. pololetí komisionální zkoušku konal 1 žák z důvodu návratu z Anglie. Ve 2. pololetí opravné a komisionální zkoušky mělo konat celkem 17 žáků, z toho 11 se v termínu nedostavilo.12 žáků bude opakovat ročník nebo přestupuje do jiného vzdělávacího programu, 1 žák ukončil povinnou školní docházku, 2 žáci prospěli, 2 žáci neprospěli do vyššího ročníku postupují věkem. 1 žákyně z 8. ročníku požádala o 10. rok školní docházky (má zájem získat základní vzdělání) pedagogická rada toto schválila. Šetření a kontroly na škole: září 2013 kontrola - Krajská hyg. stanice Ústí nad Labem, pobočka Louny bez závad leden 2014 kontrola Krajské hyg. stanice pobočka Louny bez závad březen 2014 kontrola hospodaření s veřejnými prostředky r. 2012, 2013 zřizoval - bez závad. Od dubna 2007 je zpracovaný společností CITYPLAN, s. r. o. Praha energetický audit školy. Doporučení byla zapracována do požadavku na investice. Aktualizace EA proběhla v červnu 2009 jako podklad pro žádost o dotaci na výměnu oken a zateplení budovy v Lidické ul. a ve Dvořákově ul. Zřizovatelem byla podána žádost o dotaci. V roce 2011 bylo vydáno stavební povolení a realizováno zateplení a výměna oken v Lidické ulici. V červnu 2014 bylo vydáno povolení a realizována výměna oken a radiátorů ve vnitrobloku budov Dvořákova 24 a Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) (Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve využívání efektivních metod výuky, nových forem práce, vzdělávání, získávání nových poznatků) září prosinec Nástavbový kurz bazální stimulace - Žatec hrazeno účastníkem (Dvorská P., Langer M., Kočandrlová K., Šefčíková H., Vápeníková M., Vlčková R.) Seminář O odpadech Ústí nad Labem bez poplatku (Langer M.) Jak na šikanu strategie vyšetřování šikany Louny 550,-Kč (Vápeníková M.)

8 schůzka výchovných poradců a metodiků prevence bez poplatku (Vápeníková M.) Dyskalkulie a další poruchy v matematice 2x 670,- (Kočandrlová K., Vlková R.) konference Výuka na int. tabuli - Česká Kamenice bez poplatku (Vajaiová J., Nosková L., Langer. M., Franče J., Hapáková E., Hapáková E. ml. ) schůzka výchovných poradců Louny bez poplatku (v z. Nosková L.) Kurz pastelka - kreslení pravou mozkovou hemisférou - Žatec ( Stejskalová M..) hrazeno účastníkem Kreativní výstava - výtvarné materiály a techniky - Dubeč bez poplatku (Šefčíková H.) leden červen Novely právních předpisů lektor Zeman - Louny 500,-Kč (Hapáková E.) Drumben a jeho kontinuální využití v každodenní ped. praxi hrazeno účastníkem (Ulbríková M.) odborná konference o využití moderních technologií ve bez poplatku vzdělávání AV Média Praha (Nosková L., Vajaiová J.) Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi - Praha 720,-Kč (Dvorská P.) Kurz primární logopedické prevence. Preventista řečové výchovy (logopedický asistent) (60 hodin) - Most (Buchalová L., Diepoldová E.) Žák s kombinovaným postižením v běžné škole Ústí nad Labem (Kočandrlová K.) 1x hrazeno účastníkem 1x faktura 6 000,-Kč bez poplatku Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením I. - Praha 900,-Kč (Kočandrlová K.) Dlouhodobě selhávající žák ve výuce na ZŠ Ústí nad Labem bez poplatku ( Kočandrlová K., Dvorská.)

9 webinář - Bakaláři, matrika 350,-Kč (Vlčková R, Lukešová A., Nosková L.) Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením II. - Praha 900,-Kč (Kočandrlová K.) Úvod do relaxačních technik v práci s klientem uhrazeno účastníkem (Ulbríková M.) Řeč není jen o hláskách skupinová logopedická cvičení - Most 650,-Kč (Buchalová L.) Multimédia inovace ve výuce Praha bez poplatku (Vajaiová J., Nosková L.) Schůzka výchovných poradců a metodiků prevence - Žatec bez poplatku (Vápeníková M.) Diagnostika a intervence u žáků s LPM Praha 1 200,-Kč (Kočandrlová K.) Diagnostické dny Somatopedické společnosti - Praha bez poplatku (Dvorská P.) Žákovské zařízení ve výuce Teplice Smard klub (Kudrnáčová.M., Šebestová M., Vlková R., Krejčířová, Hapáková E., Hapáková ml., Lukešová A.) bez poplatku Šikana a její řešení p. Jiří Maléř ve škole hrazeno z projektu (celý pedagogický sbor) Integrace žáků s narušenou komunikační schopností - Ústí nad Labem bez poplatku (Kočandrlová K., Dvorská P.) SMART Klub nejen pro MŠ - interaktivní technologie bez poplatku pro předškolní a speciální vzdělávání - Praha (Nosková L., Srpová L., Vajaiová J.) Význam hudebně pohybových činností u dětí s narušenou bez poplatku komunikační schopností - Most (Vajaiová J., Buchalová L.) Program ASPI zákony v počítači - Žatec bez poplatku (Hapáková E.) Integrace žáků s PAS Ústí nad Labem bez poplatku (Kočandrlová K., Dvorská P.)

10 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, zapojení školy do rozvojových programů, o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu školního roku na škole a v SPC absolvovalo odbornou praxi 12 studentů VŠ, VOŠ, SŠ, vlastní odborné aktivity: : aktualizace školního vzdělávacího programu pro ZŠ logopedickou, ZŠ, MŠ. : realizace projektu Prevence aktivně - prevence rizikového chování : realizace projektu Klubíčko aktivně komunikuje : nově projekt Klubíčko aktivně používá mediální techniku : dokončení projektu EU Peníze do škol Multimediální učení : realizace projektu - Enviučebna realizace přírodní učebny : účast v projektech Ovoce do škol, Kontík a třídílek : prezentace interaktivní tabule v rámci regionu : metodické vedení ZŠ v regionu, které integrují žáky s mentálním postižením : konzultace tématických plánů a IVP pro ZŠ integrující žáky s MP : zapůjčování učebnic a PS pro ZŠ integrující žáky s MP : zavádění ICT do výuky, inovace, lektorování int.tabulí SMARTBOARD pro AV Media : vedení klubu Klubíčko klub přátel a rodičů pro děti s postižením (při SPC)- canisterapie, relaxační a rehabilitační cvičení - metodické ukázky pro učitele, vychovatele, rodiče : organizace nástavbového kurzu Bazální stimulace ve spolupráci s Institutem Bazální stimulace Frýdek Místek : výjezdy do škol a školských zařízení v rámci regionu. Pro vycházející žáky bylo pořádáno: - ve škole - beseda - Řekneme stop drogám - Místo gauče volím kouče - Zdravý sexuální život - návštěva Úřadu práce v Lounech volba povolání - náborové akce na škole (zástupci OU Louny, Podbořany, Údlice, Praktické školy Žatec, SOU a SOŠ SČMSD Žatec) - burza vzdělávání pro vycházející žáky - informativní schůzky pro rodiče vycházejících žáků - Dny otevřených dveří na odborných učilištích - pravidelné návštěvy nízkoprahového zařízení Pohoda. prezentace školy na veřejnosti: : regionální tisk : v rámci adventního týdne organizace MěÚ Žatec : soutěž Nejkrásnější vánoční stromeček organizace MěÚ Žatec : stánek na náměstí s výrobky žáků velikonoční jarmark - organizace MěÚ Žatec : prezentace výpěstků žáků ve skleníku a na školním pozemku : regionální kolo v LA : oblastní kolo v LA v Lounech : regionální kolo - dopravní soutěž speciálních škol : regionální kolo v bowlingu speciálních škol : regionální kolo ve florbale : regionální soutěž letní, zimní olympiáda speciálních škol

11 výtvarné soutěže - celorepubliková soutěž - Radost soutěž pro MP - Čtěte se slonem Bobem - celorepubliková soutěž nejdelší leporelo - Svět očima dětí Výstava nejdelšího dětmi vytvořeného leporela probíhala ve městech celé republiky) vlastní školní a kulturní aktivity: : školní kolo - lehká atletika : školní kolo - floorball, : školní kolo vánoční běh do schodů : školní kolo - halloweenský karneval : školní kolo silák školy : školní kolo vánoční laťka : cyklovýlet na přehradu : Mikulášská nadílka, vánoční nadílka, Velikonoce, soutěžní dopoledne k MDD : spinkání ve škole ŠD : školní výlety, pěší výlety do okolí Žatce : Den otevřených dveří ZŠ logopedická, praktická : ukázková hodina Hv pro rodiče ZŠ speciální, přípravné třídy : canisterapie pro děti - rehabilitační třídy, ZŠ speciální : dopoledne s opičkou, jízdy na koních : kouzelnické vystoupení : historický pořad - Lucemburkové : vítání jara vypouštění poštovních holubů : návštěvy divadelních představení v městském divadle Žatec, divadle v Mostě, : návštěvy městského muzea, městské knihovny, Křížovy vily, Jakubova dvora : návštěvy nízkoprahového zařízení Pohoda : návštěvy plaveckého bazénu : návštěvy dopravního hřiště školou organizované přednášky: zdravé zoubky studentka zubního lékařství Plzeň : Významné lokality města Žatec, chráníme naši Zemi, příroda kolem nás (woskhop- spec. pracovník v oblasti živ. prostředí) : Řekneme stop drogám lektor HIV pozitivní : Řekni drogámne, řekni ANO životu lektor protidrogového vzdělávání : besedy s praktickými ukázkami : záchranáři : hasičský záchranný sbor : městská policie exkurze Chmelařské muzeum, Polánkovo muzeum, Chmelový maják, radnice s výstupem na věž, OU Podbořany, Údlice, Louny, Ekocentrum Žatec, Pivovar Žatec projektové dny : : Den Země - ekologický den kvízy, úklid zimoviště u řeky, dětských hřišť v Podměstí, pomoc rodičů žáků při terénních úpravách nově vzniklé enviučebny, založení školní ekohlídky : Čertí škola : Předvánoční těšení

12 : Den knihy návštěva knihovny, soutěžní kvízy ve třídách : Týden dětí a zvířat : Den vody návštěva projektového dne OA a Střední odborné školy zemědělské a ekologické Žatec, besedy ve třídách : Sběrový den elektroodpadu - třídění odpadu ve škole a doma (+ rodičovská ekovýchova) : Halloween tvořivá dílna : Příroda kolem nás Přírodovědný jarmark s praktickými ukázkami, přednásky celoroční projekty: Zdravá svačinka Radostný strom Třídíme odpad Jaký budu spoluúčast na celorepublikové charitativní sbírce - Život dětem - Den proti rakovině spoluúčast na vyhlášeném sběru pet víček, použitých baterií, pomerančové kůry, kaštanů mimorozpočtové zdroje: (rozpracované v části výroční zprávy o hospodaření) : doplňková činnost (podnájmy) : sponzorské dary : realizované projekty zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: : EU peníze školám Šablony Multimediální učení : zapojení do republikového projektu Multipolis Kontík a Třídílek účast žáků v projektu Městské policie Žatec : Klubíčko aktivně komunikuje projekt v rámci komunitního plánu Města Žatce (uvedeno v mimoroz. zdrojích) : škola není zapojena do žádného mezinárodního programu prevence sociálně patologických jevů : úspěšně podaný projekt Prevence aktivně - prevence rizikového chování (opakující se aktivity realizované tímto způsobem na škole již od roku 2000) : besedy s městskou policií prevence + právní záležitosti : pro žáky 6. ročníku celoroční prevence rizikového chování spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání : na škole není odborová organizace, spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů není realizována Zapojení do testování Kalibro - pro žáky 5. ročníků základní školy praktické. Během roku spolupráce : s odborem sociální péče MěÚ Žatec, školskou radou, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, Městskou policií Žatec, Policií ČR, technickými službami, pedagogicko psychologickou poradnou, městskou knihovnou, městským muzeem, nízkoprahovým zařízením Pohoda, K centrem, odbory MěÚ Žatec, Louny, městským divadlem (kulturní představení, podíl školy na úklidu areálu letního kina), s mateřskými a základními školami v Žatci, se ZŠ integrujícími žáky s určitým typem postižení v regionu Louny, občanským sdružením Učitelé pro Žatec, s pediatry a v neposlední řadě spolupráce s rodiči žáků.

13 7. Závěr o činnosti v oblasti vzdělávání a výchovy Stanovené cíle v oblasti vzdělávání byly splněny, v širší oblasti výchovy přetrvává vytyčený úkol prohlubovat působení nejen na žáky školy, ale i na rodiče a širší veřejnost. Jedná se o cíl dlouhodobý, který se trpělivou prací a profesionálním přístupem snažíme naplňovat. Aktivity školy jsou v souladu s koncepčními záměry rozvoje školy. Realizací projektů prevence sociálně patologických jevů byla posílena odolnost dětí a mládeže vůči rizikovému chování a sociálně patologickým jevům. Zpracováním školního vzdělávacího programu jsme se snažili přizpůsobit vzdělávací program specifikám školy a skladbě žáků s cílem rozvíjet kompetence žáků pro budoucí úspěšnou pozici na trhu práce a praktický život. Poznatky z výuky podle školního vzdělávacího programu: Naplnění ŠVP vyžaduje větší spolupráci mezi vyučujícími, větší propojenost a provázanost v některých předmětech, počítá s větší kreativitou učitelů, s jejich dalším vzděláváním. Zvyšuje požadavky na profesionalitu pracovníků školy, přispívá ke změně klimatu školy, k posilování kompetencí k řešení problémů, a to jak u žáků, tak i pracovníků školy. Je kladen vyšší nárok na přípravu vyučujících, na vyhledávání a zpracovávání informací, tvorbu výukových materiálů. Zavedení ŠVP zvýšilo podíl projektů a projektových dnů na škole, užívají se vlastní elektronické třídní knihy. Jsme kreativnější, realizujeme a hledáme další formy aktivit pro zvýšení atraktivnosti školní výuky a života mimo školu. Zapojením do projektu EU peníze školám škola zahájila výrazný proces inovace a individualizace ve výuce. Realizace probíhala do října roku 2013 v šablonách klíčových aktivit: - inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti - individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků ZŠ - vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií - vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků ZŠ a k individualizaci výuky v této oblasti. Filozofie našeho zařízení je: Jsme tu pro děti. Zpracovala: Mgr. Radka Vlčková stat zástupce ŘŠ a SPC

Výroční zpráva školní rok 2014/2015

Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 SWOT analýza září 2014 Celospolečenské klima Silné stránky Umístění školy centrum města Mikroklima obce, skladba obyvatelstva Zřizovatel Město Žatec dotační tituly -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Koncepce rozvoje školy /2019

Koncepce rozvoje školy /2019 Základní škola Vintířov, okres SOKOLOV Koncepce rozvoje školy - 2015/2019 Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy a členy školské rady zpracovala: Mgr.Marcela Kokešová, ředitelka školy Vintířov

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2015/2016 A: Závěry minulého šk.roku B: Hlavní úkoly šk.roku 2015/2016 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více