ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽATEC, ZÁŘÍ 2014

2 SWOT analýza září 2013 Celospolečenské klima Silné stránky Umístění školy centrum města Mikroklima obce, skladba obyvatelstva Zřizovatel Město Žatec dotační tituly - výměna oken a zateplení Lidická ul. Aktualizace energetického auditu školy Školská rada Velikost školy, komplexní nabídka vzdělávacích programů Spolupráce s institucemi ve městě Prezentace na veřejnosti v regionu Složení ped. sboru (stabilizovaný), jeho kreativita Styl řízení školy (+otevřený přístup ke všem rodičům a žákům) Vnitřní klima školy Koncepce práce školy Aktualizace školního vzdělávacího programu Zavádění nových forem vzdělávání Profesionální ICT koordinátor Dynamika v práci školy Funkční informační systém k vyuč., k žákům Ekonomické a lidské podmínky pro práci školy, vybavení technikou a učebními pomůckami DVPP, kreativita, nové formy práce Podmínky pro zvyšování kvalifikace Mimorozpočtové zdroje Lektor int.tabulí SMARTBOARD pro AV Media Konzultační středisko pro ZŠ (žáky integrované s různým typem postižení) V N Ě J Š Í V N I T Ř N Í Slabé stránky Předsudky laické i odborné veřejnosti, iniciativy některých nestát. nezisk. organizací Chování žáků mimo školu Technický stav budov Zřizovatel město (státní dotace) Nedostatek fin. pr. na realizaci všech doporučení Skladba rodičů značné části našich žáků Skladba žáků (velká č. se soc. znevýhodněním) Posuzování záležitostí izolovaně, ne komplexně a v souvislostech (u některých vyučujících) Provozní omezení, nedostatek prostor Menší zájem části sboru o dlouhodobou koncepci Nové věci vývoj legislativní nejasnosti, někteří pedagogové žádají detailní vedení, podloženou zkušenost Odloučené pracoviště, zajištění předání informací všem pracovníkům Materiální (technické) podmínky pro práci školy nevyhovující stav části budov Náklady na cestovné (SPC)

3 1. Základní údaje o škole Na základě rozhodnutí MŠMT došlo v souladu s legislativou ke změně názvu školy a zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení takto: Do školského rejstříku se s účinností od zapisuje druh školy Základní škola a obory vzdělání: B Základní škola B/01 Základní škola speciální délka vzdělávání: 10 r. 0 měs. denní forma vzdělávání nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 38 S účinností od se provedl výmaz ze školského rejstříku: B/001 Pomocná škola S účinností od se provedl výmaz ze školského rejstříku: C/001 Základní škola - dobíhající obor C Základní vzdělání C/01 Základní škola délka studia: 9 r. 0 měs. studium denní Tento obor vzdělání do školského rejstříku zapsán s účinností od Do školského rejstříku se s účinností od zapisuje Mateřská škola nejvyšší povolený počet dětí : 28 Dále Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl takto: školní družina nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 32 speciálně pedagogické centrum povolený počet klientů neomezený - místo poskytovaného vzd. nebo šk. služeb: Lidická 1254, Žatec. Celková kapacita školy: 211 žáků Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Dvořákova 24, Žatec Lidická 1254, Žatec P. Bezruče 2 000, Žatec Název právnické osoby: Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny Od změna názvu školy ze Základní škola praktická, speciální a logopedická, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny. Vedení školy: ředitel školy - Mgr. Zdeňka Hamousová absolvent UK Praha, 30 let praxe, t.č.starostka města Žatec stat. zástupce ŘŠ Mgr. Radka Vlčková absolvent UK Praha, 29 let praxe stat. zástupce ZŘŠ Mgr Alena Lukešová - absolvent UK Praha, 28 let praxe ekonomka Bc. Eva Hapáková absolvent Univerzity Hradec Králové, 23 let praxe Adresa školy pro dálkový přístup: webové stránky: Školská rada: zahájila činnost ke dni V tomto školním roce se sešla a

4 Seznam členů ŠR: zákonní zástupci nezletilých žáků: Monika Jeřábková opakovaně zvolena - od Kadethová Růžena nově zvolena -od zástupci ped. pracovníků školy: Mgr. Lucie Krejčířová opakovaně zvolena - od Mgr. Lada Dvořáková opakovaně zvolena od zástupci zřizovatele: Mgr. Kamila Sulíková - nově zvolena - od Stanislava Žitníková. - nově zvolena - od Výroční zpráva je zpracovaná na zákl. zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb.ve znění pozdějších předpisů. 2. Charakteristika školy - škola sdružuje: a) 6 tříd základní škola praktická b) 2 přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním c) 5 tříd základní škola speciální d) 3 třídy základní škola logopedická e) 2 oddělení školní družiny f) 1 třída mateřské školy g) 1 třída základní škola h) speciálně pedagogické centrum Na odloučeném pracovišti Lidická 1254, Žatec je provozována ZŠ logopedická, přípravná třída, 1 oddělení ŠD a speciálně pedagogické centrum. Na odloučeném pracovišti P. Bezruče 2 000, Žatec je provozována 1 třída mateřské školy. Identifikátor právnické osoby: IČ: Zřizovatel: Město Žatec, nám. Svobody 1 Škola má právní subjektivitu od Právní forma: příspěvková organizace - vzdělávací programy : ZŠ praktická Vzdělávací program zvláštní školy, č.j.: /97-22, C/01 Základní škola - SPOLU školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha SPOLU prakticky zpracovaná podle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Přípravná třída základní školy ŠVP SPOLU začínáme vytvořený podle RVP pro předškolní vzdělávání ZŠ logopedická SPOLU školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, s platností od (v 1., 2., 3. roč.) obor vzdělání: C/01 Základní škola ZŠ speciální Školní vzdělávací program Skládám si svůj svět pro obor vzdělání základní Škola speciální B/01 Základní škola speciální

5 s platností od vypracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální (ve šk. letech 2008/09 a 2009/2010 probíhalo na naší škole pilotní ověřování povolené MŠMT na 13 ZŠ speciálních v ČR) Školní vzdělávací program Skládám si svůj svět pro obor vzdělání základní škola speciální Díl I Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Skládám si svůj svět pro obor vzdělání základní škola speciální Díl II vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Mateřská škola - Školní vzdělávací program Hrajeme si s kamínky vytvořený podle RVP pro předškolní vzdělávání Vzdělávací programy byly dále rozpracovány v časově tematických plánech. Organizace výchovně - vzdělávacího procesu školy: Rozvrh hodin byl sestaven s ohledem na dodržování psychohygienických požadavků. Odpolední vyučování probíhalo ve 3.ročníku ZŠ logopedické, 5., 8. a 9. ročníku ZŠ praktické. Při vzdělávání byly zohledňovány vzdělávací potřeby žáků, uplatňován individuální přístup. Učitelé při své práci spolupracovali s rodiči, PPP, SPC a dalšími institucemi. Pro školní rok 2013/2014 byl schválen školní řád, který byl v souladu s ŠVP, s vymezením práv a povinností učitelů, žáků i rodičů. Na škole probíhala výuka Aj - v 3. ročníku ZŠ logopedické, v ročníku ZŠ praktické. Informace žákům a rodičům byly poskytovány na webových stránkách školy, na informačních nástěnkách v prostorách školy, na Informativních dnech pro rodiče, na Dnech otevřených dveřích, při individuálních konzultacích. Škola má zpracován Minimální preventivní program, který je zaměřen především na zneužívání návykových látek, vandalismus, šikanu, agresivitu atd. Žáci byli průběžně během roku seznamováni s touto problematikou, účastnili se akcí k tomu zaměřených. Dle potřeby se konaly výchovné komise s účastí zástupců odboru soc. věcí., v odůvodněných případech případové konference. V tomto roce proběhlo 43 zápisů výchovné komise. Organizace školního roku - prázdniny a dny volna se uskutečnily dle pokynů MŠMT, byl vyhlášen volný den v době školního vyučování. Nabídka zájmové mimoškolní činnosti: na škole fungovalo 11 zájmových kroužků pohybové aktivity, hra na kytaru, počítače, 2 kroužky angličtina hrou, malování, keramika, vaření, sportovní, kapela, Zapojeno bylo cca 90 žáků. Vybavení učeben nábytkem je standardní, škola pro výuku využívá 9 interaktivních tabulí. Technický stav budov ve Dvořákově ul. 24, 25 není vyhovující, je třeba provést generální opravu budovy 24, 25 (požadavek na zařazení do investičních akcí města je opakovaně uplatňován). V termínu proběhla výměna oken a radiátorů ve vnitrobloku těchto budov. V průběhu šk. roku 2013/2014 byly provedeny následující práce (mimo běžné údržby):

6 hlavní budova Dvořákova ul.: : vymalování 4 učeben, části chodeb v 1. a 2. patře, chlapeckých WC v 1. a 2. patře, kuchyňky, malé sborovny, chodby a koupelny v rehabilitační třídě : oprava čidel a zabezpečovacího zařízení : výměna bojleru teplé vody : pokácen poškozený strom na školním pozemku : oprava školního dvora a pískoviště v budově v Lidické ul. 1254: : pokácen poškozený strom na školním pozemku v budově v P. Bezruče : upravený terén přilehlé zahrady, namontovány zahradní prvky. 3. Přehled pracovníků školy 32 pedagogických pracovníků z toho: 2 v důchodu 2 vychovatelky ŠD 1 psycholog ostatní učitelé 1 učitelka na RD 26 učitelů VŠ vzdělání, 3 vyučující bez odborné způsobilosti, 1 vychovatelka s odbornou způsobilostí, 1 vychovatelka bez odborné způsobilosti (v současné době studuje). 2 asistenti pedagoga 5 ostatních pracovníků z toho: 1 ekonomka 1 školník 3 uklízečky Věkové složení : 49 let. Výchovný poradce Mgr. Alena Lukešová Metodik prevence sociálně patol. jevů Mgr. Martina Vápeníková ICT pedagog, správce Bc. Eva Hapáková Vedoucí metodického sdružení 1. stupeň ZŠ Mgr. Martina Kudrnáčová 2. stupeň ZŠ Mgr. Ludmila Nosková třídy ZŠ speciální Mgr. Lada Dvořáková předškolní vzd. Mgr. Eva Diepoldová Metodické sdružení se scházelo pravidelně 1x měsíčně. 4. Údaje o přijetí do školy, zápisu k povinné školní docházce, výsledcích vzdělávání žáků Ve šk. roce 2013/2014 bylo přijato 36 dětí do přípravné třídy, 11 žáků do 1. třídy ZŠ logopedické, 14 do 1. třídy ZŠ, 1 žákyně do 1. třídy ZŠ praktické, 0 žáci do ZŠ speciální, 28 dětí do MŠ. Během roku přestoupilo z jiných škol 6 žáků do ZŠ logopedické, 7 žáků do ZŠ, 28 žáků do ZŠ praktické, žádný žák do ZŠ speciální. Žáci byli zařazeni do odpovídajících ročníků na základě speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky nebo přestoupili z jiných škol. Do školní družiny bylo zapsáno 31 dětí.

7 K zápisu do 1. ročníku ZŠ se dostavilo 38 dětí, z toho 14 dětem byl udělen odklad školní docházky, 2 dětem dodatečný odklad školní docházky, 2 dětem odklad udělen nebyl. V červnu 2014 bylo na škole 196 žáků, z toho v ZŠ logopedické 39 žáků, v ZŠ praktické 79 žáků, v přípravné třídě 33 dětí, v ZŠ speciální 29 žáků. 12 žáků během školního roku vycestovalo nebo pobývalo s rodinou v Anglii. Ve školním roce 2013/2014 ukončilo 14 žáků povinnou školní docházku, z toho 11 žáků v ZŠ praktické a 3 žáci v ZŠ speciální. Do odborného učiliště nepodal přihlášku 1 žák z důvodů nezájmu žáka a rodiny, 3 žáci ze zdravotních důvodů. Ostatní žáci byli přijati do odborných učilišť. 5 žáků do učebních oborů Gymnázia a Střední odborné školy Podbořany, 2 žáci na Praktickou školu Žatec, 2 žáci do učebních oborů Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov. V 1. pololetí komisionální zkoušku konal 1 žák z důvodu návratu z Anglie. Ve 2. pololetí opravné a komisionální zkoušky mělo konat celkem 17 žáků, z toho 11 se v termínu nedostavilo.12 žáků bude opakovat ročník nebo přestupuje do jiného vzdělávacího programu, 1 žák ukončil povinnou školní docházku, 2 žáci prospěli, 2 žáci neprospěli do vyššího ročníku postupují věkem. 1 žákyně z 8. ročníku požádala o 10. rok školní docházky (má zájem získat základní vzdělání) pedagogická rada toto schválila. Šetření a kontroly na škole: září 2013 kontrola - Krajská hyg. stanice Ústí nad Labem, pobočka Louny bez závad leden 2014 kontrola Krajské hyg. stanice pobočka Louny bez závad březen 2014 kontrola hospodaření s veřejnými prostředky r. 2012, 2013 zřizoval - bez závad. Od dubna 2007 je zpracovaný společností CITYPLAN, s. r. o. Praha energetický audit školy. Doporučení byla zapracována do požadavku na investice. Aktualizace EA proběhla v červnu 2009 jako podklad pro žádost o dotaci na výměnu oken a zateplení budovy v Lidické ul. a ve Dvořákově ul. Zřizovatelem byla podána žádost o dotaci. V roce 2011 bylo vydáno stavební povolení a realizováno zateplení a výměna oken v Lidické ulici. V červnu 2014 bylo vydáno povolení a realizována výměna oken a radiátorů ve vnitrobloku budov Dvořákova 24 a Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) (Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve využívání efektivních metod výuky, nových forem práce, vzdělávání, získávání nových poznatků) září prosinec Nástavbový kurz bazální stimulace - Žatec hrazeno účastníkem (Dvorská P., Langer M., Kočandrlová K., Šefčíková H., Vápeníková M., Vlčková R.) Seminář O odpadech Ústí nad Labem bez poplatku (Langer M.) Jak na šikanu strategie vyšetřování šikany Louny 550,-Kč (Vápeníková M.)

8 schůzka výchovných poradců a metodiků prevence bez poplatku (Vápeníková M.) Dyskalkulie a další poruchy v matematice 2x 670,- (Kočandrlová K., Vlková R.) konference Výuka na int. tabuli - Česká Kamenice bez poplatku (Vajaiová J., Nosková L., Langer. M., Franče J., Hapáková E., Hapáková E. ml. ) schůzka výchovných poradců Louny bez poplatku (v z. Nosková L.) Kurz pastelka - kreslení pravou mozkovou hemisférou - Žatec ( Stejskalová M..) hrazeno účastníkem Kreativní výstava - výtvarné materiály a techniky - Dubeč bez poplatku (Šefčíková H.) leden červen Novely právních předpisů lektor Zeman - Louny 500,-Kč (Hapáková E.) Drumben a jeho kontinuální využití v každodenní ped. praxi hrazeno účastníkem (Ulbríková M.) odborná konference o využití moderních technologií ve bez poplatku vzdělávání AV Média Praha (Nosková L., Vajaiová J.) Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi - Praha 720,-Kč (Dvorská P.) Kurz primární logopedické prevence. Preventista řečové výchovy (logopedický asistent) (60 hodin) - Most (Buchalová L., Diepoldová E.) Žák s kombinovaným postižením v běžné škole Ústí nad Labem (Kočandrlová K.) 1x hrazeno účastníkem 1x faktura 6 000,-Kč bez poplatku Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením I. - Praha 900,-Kč (Kočandrlová K.) Dlouhodobě selhávající žák ve výuce na ZŠ Ústí nad Labem bez poplatku ( Kočandrlová K., Dvorská.)

9 webinář - Bakaláři, matrika 350,-Kč (Vlčková R, Lukešová A., Nosková L.) Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením II. - Praha 900,-Kč (Kočandrlová K.) Úvod do relaxačních technik v práci s klientem uhrazeno účastníkem (Ulbríková M.) Řeč není jen o hláskách skupinová logopedická cvičení - Most 650,-Kč (Buchalová L.) Multimédia inovace ve výuce Praha bez poplatku (Vajaiová J., Nosková L.) Schůzka výchovných poradců a metodiků prevence - Žatec bez poplatku (Vápeníková M.) Diagnostika a intervence u žáků s LPM Praha 1 200,-Kč (Kočandrlová K.) Diagnostické dny Somatopedické společnosti - Praha bez poplatku (Dvorská P.) Žákovské zařízení ve výuce Teplice Smard klub (Kudrnáčová.M., Šebestová M., Vlková R., Krejčířová, Hapáková E., Hapáková ml., Lukešová A.) bez poplatku Šikana a její řešení p. Jiří Maléř ve škole hrazeno z projektu (celý pedagogický sbor) Integrace žáků s narušenou komunikační schopností - Ústí nad Labem bez poplatku (Kočandrlová K., Dvorská P.) SMART Klub nejen pro MŠ - interaktivní technologie bez poplatku pro předškolní a speciální vzdělávání - Praha (Nosková L., Srpová L., Vajaiová J.) Význam hudebně pohybových činností u dětí s narušenou bez poplatku komunikační schopností - Most (Vajaiová J., Buchalová L.) Program ASPI zákony v počítači - Žatec bez poplatku (Hapáková E.) Integrace žáků s PAS Ústí nad Labem bez poplatku (Kočandrlová K., Dvorská P.)

10 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, zapojení školy do rozvojových programů, o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu školního roku na škole a v SPC absolvovalo odbornou praxi 12 studentů VŠ, VOŠ, SŠ, vlastní odborné aktivity: : aktualizace školního vzdělávacího programu pro ZŠ logopedickou, ZŠ, MŠ. : realizace projektu Prevence aktivně - prevence rizikového chování : realizace projektu Klubíčko aktivně komunikuje : nově projekt Klubíčko aktivně používá mediální techniku : dokončení projektu EU Peníze do škol Multimediální učení : realizace projektu - Enviučebna realizace přírodní učebny : účast v projektech Ovoce do škol, Kontík a třídílek : prezentace interaktivní tabule v rámci regionu : metodické vedení ZŠ v regionu, které integrují žáky s mentálním postižením : konzultace tématických plánů a IVP pro ZŠ integrující žáky s MP : zapůjčování učebnic a PS pro ZŠ integrující žáky s MP : zavádění ICT do výuky, inovace, lektorování int.tabulí SMARTBOARD pro AV Media : vedení klubu Klubíčko klub přátel a rodičů pro děti s postižením (při SPC)- canisterapie, relaxační a rehabilitační cvičení - metodické ukázky pro učitele, vychovatele, rodiče : organizace nástavbového kurzu Bazální stimulace ve spolupráci s Institutem Bazální stimulace Frýdek Místek : výjezdy do škol a školských zařízení v rámci regionu. Pro vycházející žáky bylo pořádáno: - ve škole - beseda - Řekneme stop drogám - Místo gauče volím kouče - Zdravý sexuální život - návštěva Úřadu práce v Lounech volba povolání - náborové akce na škole (zástupci OU Louny, Podbořany, Údlice, Praktické školy Žatec, SOU a SOŠ SČMSD Žatec) - burza vzdělávání pro vycházející žáky - informativní schůzky pro rodiče vycházejících žáků - Dny otevřených dveří na odborných učilištích - pravidelné návštěvy nízkoprahového zařízení Pohoda. prezentace školy na veřejnosti: : regionální tisk : v rámci adventního týdne organizace MěÚ Žatec : soutěž Nejkrásnější vánoční stromeček organizace MěÚ Žatec : stánek na náměstí s výrobky žáků velikonoční jarmark - organizace MěÚ Žatec : prezentace výpěstků žáků ve skleníku a na školním pozemku : regionální kolo v LA : oblastní kolo v LA v Lounech : regionální kolo - dopravní soutěž speciálních škol : regionální kolo v bowlingu speciálních škol : regionální kolo ve florbale : regionální soutěž letní, zimní olympiáda speciálních škol

11 výtvarné soutěže - celorepubliková soutěž - Radost soutěž pro MP - Čtěte se slonem Bobem - celorepubliková soutěž nejdelší leporelo - Svět očima dětí Výstava nejdelšího dětmi vytvořeného leporela probíhala ve městech celé republiky) vlastní školní a kulturní aktivity: : školní kolo - lehká atletika : školní kolo - floorball, : školní kolo vánoční běh do schodů : školní kolo - halloweenský karneval : školní kolo silák školy : školní kolo vánoční laťka : cyklovýlet na přehradu : Mikulášská nadílka, vánoční nadílka, Velikonoce, soutěžní dopoledne k MDD : spinkání ve škole ŠD : školní výlety, pěší výlety do okolí Žatce : Den otevřených dveří ZŠ logopedická, praktická : ukázková hodina Hv pro rodiče ZŠ speciální, přípravné třídy : canisterapie pro děti - rehabilitační třídy, ZŠ speciální : dopoledne s opičkou, jízdy na koních : kouzelnické vystoupení : historický pořad - Lucemburkové : vítání jara vypouštění poštovních holubů : návštěvy divadelních představení v městském divadle Žatec, divadle v Mostě, : návštěvy městského muzea, městské knihovny, Křížovy vily, Jakubova dvora : návštěvy nízkoprahového zařízení Pohoda : návštěvy plaveckého bazénu : návštěvy dopravního hřiště školou organizované přednášky: zdravé zoubky studentka zubního lékařství Plzeň : Významné lokality města Žatec, chráníme naši Zemi, příroda kolem nás (woskhop- spec. pracovník v oblasti živ. prostředí) : Řekneme stop drogám lektor HIV pozitivní : Řekni drogámne, řekni ANO životu lektor protidrogového vzdělávání : besedy s praktickými ukázkami : záchranáři : hasičský záchranný sbor : městská policie exkurze Chmelařské muzeum, Polánkovo muzeum, Chmelový maják, radnice s výstupem na věž, OU Podbořany, Údlice, Louny, Ekocentrum Žatec, Pivovar Žatec projektové dny : : Den Země - ekologický den kvízy, úklid zimoviště u řeky, dětských hřišť v Podměstí, pomoc rodičů žáků při terénních úpravách nově vzniklé enviučebny, založení školní ekohlídky : Čertí škola : Předvánoční těšení

12 : Den knihy návštěva knihovny, soutěžní kvízy ve třídách : Týden dětí a zvířat : Den vody návštěva projektového dne OA a Střední odborné školy zemědělské a ekologické Žatec, besedy ve třídách : Sběrový den elektroodpadu - třídění odpadu ve škole a doma (+ rodičovská ekovýchova) : Halloween tvořivá dílna : Příroda kolem nás Přírodovědný jarmark s praktickými ukázkami, přednásky celoroční projekty: Zdravá svačinka Radostný strom Třídíme odpad Jaký budu spoluúčast na celorepublikové charitativní sbírce - Život dětem - Den proti rakovině spoluúčast na vyhlášeném sběru pet víček, použitých baterií, pomerančové kůry, kaštanů mimorozpočtové zdroje: (rozpracované v části výroční zprávy o hospodaření) : doplňková činnost (podnájmy) : sponzorské dary : realizované projekty zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: : EU peníze školám Šablony Multimediální učení : zapojení do republikového projektu Multipolis Kontík a Třídílek účast žáků v projektu Městské policie Žatec : Klubíčko aktivně komunikuje projekt v rámci komunitního plánu Města Žatce (uvedeno v mimoroz. zdrojích) : škola není zapojena do žádného mezinárodního programu prevence sociálně patologických jevů : úspěšně podaný projekt Prevence aktivně - prevence rizikového chování (opakující se aktivity realizované tímto způsobem na škole již od roku 2000) : besedy s městskou policií prevence + právní záležitosti : pro žáky 6. ročníku celoroční prevence rizikového chování spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání : na škole není odborová organizace, spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů není realizována Zapojení do testování Kalibro - pro žáky 5. ročníků základní školy praktické. Během roku spolupráce : s odborem sociální péče MěÚ Žatec, školskou radou, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, Městskou policií Žatec, Policií ČR, technickými službami, pedagogicko psychologickou poradnou, městskou knihovnou, městským muzeem, nízkoprahovým zařízením Pohoda, K centrem, odbory MěÚ Žatec, Louny, městským divadlem (kulturní představení, podíl školy na úklidu areálu letního kina), s mateřskými a základními školami v Žatci, se ZŠ integrujícími žáky s určitým typem postižení v regionu Louny, občanským sdružením Učitelé pro Žatec, s pediatry a v neposlední řadě spolupráce s rodiči žáků.

13 7. Závěr o činnosti v oblasti vzdělávání a výchovy Stanovené cíle v oblasti vzdělávání byly splněny, v širší oblasti výchovy přetrvává vytyčený úkol prohlubovat působení nejen na žáky školy, ale i na rodiče a širší veřejnost. Jedná se o cíl dlouhodobý, který se trpělivou prací a profesionálním přístupem snažíme naplňovat. Aktivity školy jsou v souladu s koncepčními záměry rozvoje školy. Realizací projektů prevence sociálně patologických jevů byla posílena odolnost dětí a mládeže vůči rizikovému chování a sociálně patologickým jevům. Zpracováním školního vzdělávacího programu jsme se snažili přizpůsobit vzdělávací program specifikám školy a skladbě žáků s cílem rozvíjet kompetence žáků pro budoucí úspěšnou pozici na trhu práce a praktický život. Poznatky z výuky podle školního vzdělávacího programu: Naplnění ŠVP vyžaduje větší spolupráci mezi vyučujícími, větší propojenost a provázanost v některých předmětech, počítá s větší kreativitou učitelů, s jejich dalším vzděláváním. Zvyšuje požadavky na profesionalitu pracovníků školy, přispívá ke změně klimatu školy, k posilování kompetencí k řešení problémů, a to jak u žáků, tak i pracovníků školy. Je kladen vyšší nárok na přípravu vyučujících, na vyhledávání a zpracovávání informací, tvorbu výukových materiálů. Zavedení ŠVP zvýšilo podíl projektů a projektových dnů na škole, užívají se vlastní elektronické třídní knihy. Jsme kreativnější, realizujeme a hledáme další formy aktivit pro zvýšení atraktivnosti školní výuky a života mimo školu. Zapojením do projektu EU peníze školám škola zahájila výrazný proces inovace a individualizace ve výuce. Realizace probíhala do října roku 2013 v šablonách klíčových aktivit: - inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti - individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků ZŠ - vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií - vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků ZŠ a k individualizaci výuky v této oblasti. Filozofie našeho zařízení je: Jsme tu pro děti. Zpracovala: Mgr. Radka Vlčková stat zástupce ŘŠ a SPC

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Č.j.: SPC.ZR- 686/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více