ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽATEC, ZÁŘÍ 2014

2 SWOT analýza září 2013 Celospolečenské klima Silné stránky Umístění školy centrum města Mikroklima obce, skladba obyvatelstva Zřizovatel Město Žatec dotační tituly - výměna oken a zateplení Lidická ul. Aktualizace energetického auditu školy Školská rada Velikost školy, komplexní nabídka vzdělávacích programů Spolupráce s institucemi ve městě Prezentace na veřejnosti v regionu Složení ped. sboru (stabilizovaný), jeho kreativita Styl řízení školy (+otevřený přístup ke všem rodičům a žákům) Vnitřní klima školy Koncepce práce školy Aktualizace školního vzdělávacího programu Zavádění nových forem vzdělávání Profesionální ICT koordinátor Dynamika v práci školy Funkční informační systém k vyuč., k žákům Ekonomické a lidské podmínky pro práci školy, vybavení technikou a učebními pomůckami DVPP, kreativita, nové formy práce Podmínky pro zvyšování kvalifikace Mimorozpočtové zdroje Lektor int.tabulí SMARTBOARD pro AV Media Konzultační středisko pro ZŠ (žáky integrované s různým typem postižení) V N Ě J Š Í V N I T Ř N Í Slabé stránky Předsudky laické i odborné veřejnosti, iniciativy některých nestát. nezisk. organizací Chování žáků mimo školu Technický stav budov Zřizovatel město (státní dotace) Nedostatek fin. pr. na realizaci všech doporučení Skladba rodičů značné části našich žáků Skladba žáků (velká č. se soc. znevýhodněním) Posuzování záležitostí izolovaně, ne komplexně a v souvislostech (u některých vyučujících) Provozní omezení, nedostatek prostor Menší zájem části sboru o dlouhodobou koncepci Nové věci vývoj legislativní nejasnosti, někteří pedagogové žádají detailní vedení, podloženou zkušenost Odloučené pracoviště, zajištění předání informací všem pracovníkům Materiální (technické) podmínky pro práci školy nevyhovující stav části budov Náklady na cestovné (SPC)

3 1. Základní údaje o škole Na základě rozhodnutí MŠMT došlo v souladu s legislativou ke změně názvu školy a zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení takto: Do školského rejstříku se s účinností od zapisuje druh školy Základní škola a obory vzdělání: B Základní škola B/01 Základní škola speciální délka vzdělávání: 10 r. 0 měs. denní forma vzdělávání nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 38 S účinností od se provedl výmaz ze školského rejstříku: B/001 Pomocná škola S účinností od se provedl výmaz ze školského rejstříku: C/001 Základní škola - dobíhající obor C Základní vzdělání C/01 Základní škola délka studia: 9 r. 0 měs. studium denní Tento obor vzdělání do školského rejstříku zapsán s účinností od Do školského rejstříku se s účinností od zapisuje Mateřská škola nejvyšší povolený počet dětí : 28 Dále Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl takto: školní družina nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 32 speciálně pedagogické centrum povolený počet klientů neomezený - místo poskytovaného vzd. nebo šk. služeb: Lidická 1254, Žatec. Celková kapacita školy: 211 žáků Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Dvořákova 24, Žatec Lidická 1254, Žatec P. Bezruče 2 000, Žatec Název právnické osoby: Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny Od změna názvu školy ze Základní škola praktická, speciální a logopedická, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny. Vedení školy: ředitel školy - Mgr. Zdeňka Hamousová absolvent UK Praha, 30 let praxe, t.č.starostka města Žatec stat. zástupce ŘŠ Mgr. Radka Vlčková absolvent UK Praha, 29 let praxe stat. zástupce ZŘŠ Mgr Alena Lukešová - absolvent UK Praha, 28 let praxe ekonomka Bc. Eva Hapáková absolvent Univerzity Hradec Králové, 23 let praxe Adresa školy pro dálkový přístup: webové stránky: Školská rada: zahájila činnost ke dni V tomto školním roce se sešla a

4 Seznam členů ŠR: zákonní zástupci nezletilých žáků: Monika Jeřábková opakovaně zvolena - od Kadethová Růžena nově zvolena -od zástupci ped. pracovníků školy: Mgr. Lucie Krejčířová opakovaně zvolena - od Mgr. Lada Dvořáková opakovaně zvolena od zástupci zřizovatele: Mgr. Kamila Sulíková - nově zvolena - od Stanislava Žitníková. - nově zvolena - od Výroční zpráva je zpracovaná na zákl. zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb.ve znění pozdějších předpisů. 2. Charakteristika školy - škola sdružuje: a) 6 tříd základní škola praktická b) 2 přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním c) 5 tříd základní škola speciální d) 3 třídy základní škola logopedická e) 2 oddělení školní družiny f) 1 třída mateřské školy g) 1 třída základní škola h) speciálně pedagogické centrum Na odloučeném pracovišti Lidická 1254, Žatec je provozována ZŠ logopedická, přípravná třída, 1 oddělení ŠD a speciálně pedagogické centrum. Na odloučeném pracovišti P. Bezruče 2 000, Žatec je provozována 1 třída mateřské školy. Identifikátor právnické osoby: IČ: Zřizovatel: Město Žatec, nám. Svobody 1 Škola má právní subjektivitu od Právní forma: příspěvková organizace - vzdělávací programy : ZŠ praktická Vzdělávací program zvláštní školy, č.j.: /97-22, C/01 Základní škola - SPOLU školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha SPOLU prakticky zpracovaná podle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Přípravná třída základní školy ŠVP SPOLU začínáme vytvořený podle RVP pro předškolní vzdělávání ZŠ logopedická SPOLU školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, s platností od (v 1., 2., 3. roč.) obor vzdělání: C/01 Základní škola ZŠ speciální Školní vzdělávací program Skládám si svůj svět pro obor vzdělání základní Škola speciální B/01 Základní škola speciální

5 s platností od vypracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální (ve šk. letech 2008/09 a 2009/2010 probíhalo na naší škole pilotní ověřování povolené MŠMT na 13 ZŠ speciálních v ČR) Školní vzdělávací program Skládám si svůj svět pro obor vzdělání základní škola speciální Díl I Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Skládám si svůj svět pro obor vzdělání základní škola speciální Díl II vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Mateřská škola - Školní vzdělávací program Hrajeme si s kamínky vytvořený podle RVP pro předškolní vzdělávání Vzdělávací programy byly dále rozpracovány v časově tematických plánech. Organizace výchovně - vzdělávacího procesu školy: Rozvrh hodin byl sestaven s ohledem na dodržování psychohygienických požadavků. Odpolední vyučování probíhalo ve 3.ročníku ZŠ logopedické, 5., 8. a 9. ročníku ZŠ praktické. Při vzdělávání byly zohledňovány vzdělávací potřeby žáků, uplatňován individuální přístup. Učitelé při své práci spolupracovali s rodiči, PPP, SPC a dalšími institucemi. Pro školní rok 2013/2014 byl schválen školní řád, který byl v souladu s ŠVP, s vymezením práv a povinností učitelů, žáků i rodičů. Na škole probíhala výuka Aj - v 3. ročníku ZŠ logopedické, v ročníku ZŠ praktické. Informace žákům a rodičům byly poskytovány na webových stránkách školy, na informačních nástěnkách v prostorách školy, na Informativních dnech pro rodiče, na Dnech otevřených dveřích, při individuálních konzultacích. Škola má zpracován Minimální preventivní program, který je zaměřen především na zneužívání návykových látek, vandalismus, šikanu, agresivitu atd. Žáci byli průběžně během roku seznamováni s touto problematikou, účastnili se akcí k tomu zaměřených. Dle potřeby se konaly výchovné komise s účastí zástupců odboru soc. věcí., v odůvodněných případech případové konference. V tomto roce proběhlo 43 zápisů výchovné komise. Organizace školního roku - prázdniny a dny volna se uskutečnily dle pokynů MŠMT, byl vyhlášen volný den v době školního vyučování. Nabídka zájmové mimoškolní činnosti: na škole fungovalo 11 zájmových kroužků pohybové aktivity, hra na kytaru, počítače, 2 kroužky angličtina hrou, malování, keramika, vaření, sportovní, kapela, Zapojeno bylo cca 90 žáků. Vybavení učeben nábytkem je standardní, škola pro výuku využívá 9 interaktivních tabulí. Technický stav budov ve Dvořákově ul. 24, 25 není vyhovující, je třeba provést generální opravu budovy 24, 25 (požadavek na zařazení do investičních akcí města je opakovaně uplatňován). V termínu proběhla výměna oken a radiátorů ve vnitrobloku těchto budov. V průběhu šk. roku 2013/2014 byly provedeny následující práce (mimo běžné údržby):

6 hlavní budova Dvořákova ul.: : vymalování 4 učeben, části chodeb v 1. a 2. patře, chlapeckých WC v 1. a 2. patře, kuchyňky, malé sborovny, chodby a koupelny v rehabilitační třídě : oprava čidel a zabezpečovacího zařízení : výměna bojleru teplé vody : pokácen poškozený strom na školním pozemku : oprava školního dvora a pískoviště v budově v Lidické ul. 1254: : pokácen poškozený strom na školním pozemku v budově v P. Bezruče : upravený terén přilehlé zahrady, namontovány zahradní prvky. 3. Přehled pracovníků školy 32 pedagogických pracovníků z toho: 2 v důchodu 2 vychovatelky ŠD 1 psycholog ostatní učitelé 1 učitelka na RD 26 učitelů VŠ vzdělání, 3 vyučující bez odborné způsobilosti, 1 vychovatelka s odbornou způsobilostí, 1 vychovatelka bez odborné způsobilosti (v současné době studuje). 2 asistenti pedagoga 5 ostatních pracovníků z toho: 1 ekonomka 1 školník 3 uklízečky Věkové složení : 49 let. Výchovný poradce Mgr. Alena Lukešová Metodik prevence sociálně patol. jevů Mgr. Martina Vápeníková ICT pedagog, správce Bc. Eva Hapáková Vedoucí metodického sdružení 1. stupeň ZŠ Mgr. Martina Kudrnáčová 2. stupeň ZŠ Mgr. Ludmila Nosková třídy ZŠ speciální Mgr. Lada Dvořáková předškolní vzd. Mgr. Eva Diepoldová Metodické sdružení se scházelo pravidelně 1x měsíčně. 4. Údaje o přijetí do školy, zápisu k povinné školní docházce, výsledcích vzdělávání žáků Ve šk. roce 2013/2014 bylo přijato 36 dětí do přípravné třídy, 11 žáků do 1. třídy ZŠ logopedické, 14 do 1. třídy ZŠ, 1 žákyně do 1. třídy ZŠ praktické, 0 žáci do ZŠ speciální, 28 dětí do MŠ. Během roku přestoupilo z jiných škol 6 žáků do ZŠ logopedické, 7 žáků do ZŠ, 28 žáků do ZŠ praktické, žádný žák do ZŠ speciální. Žáci byli zařazeni do odpovídajících ročníků na základě speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky nebo přestoupili z jiných škol. Do školní družiny bylo zapsáno 31 dětí.

7 K zápisu do 1. ročníku ZŠ se dostavilo 38 dětí, z toho 14 dětem byl udělen odklad školní docházky, 2 dětem dodatečný odklad školní docházky, 2 dětem odklad udělen nebyl. V červnu 2014 bylo na škole 196 žáků, z toho v ZŠ logopedické 39 žáků, v ZŠ praktické 79 žáků, v přípravné třídě 33 dětí, v ZŠ speciální 29 žáků. 12 žáků během školního roku vycestovalo nebo pobývalo s rodinou v Anglii. Ve školním roce 2013/2014 ukončilo 14 žáků povinnou školní docházku, z toho 11 žáků v ZŠ praktické a 3 žáci v ZŠ speciální. Do odborného učiliště nepodal přihlášku 1 žák z důvodů nezájmu žáka a rodiny, 3 žáci ze zdravotních důvodů. Ostatní žáci byli přijati do odborných učilišť. 5 žáků do učebních oborů Gymnázia a Střední odborné školy Podbořany, 2 žáci na Praktickou školu Žatec, 2 žáci do učebních oborů Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov. V 1. pololetí komisionální zkoušku konal 1 žák z důvodu návratu z Anglie. Ve 2. pololetí opravné a komisionální zkoušky mělo konat celkem 17 žáků, z toho 11 se v termínu nedostavilo.12 žáků bude opakovat ročník nebo přestupuje do jiného vzdělávacího programu, 1 žák ukončil povinnou školní docházku, 2 žáci prospěli, 2 žáci neprospěli do vyššího ročníku postupují věkem. 1 žákyně z 8. ročníku požádala o 10. rok školní docházky (má zájem získat základní vzdělání) pedagogická rada toto schválila. Šetření a kontroly na škole: září 2013 kontrola - Krajská hyg. stanice Ústí nad Labem, pobočka Louny bez závad leden 2014 kontrola Krajské hyg. stanice pobočka Louny bez závad březen 2014 kontrola hospodaření s veřejnými prostředky r. 2012, 2013 zřizoval - bez závad. Od dubna 2007 je zpracovaný společností CITYPLAN, s. r. o. Praha energetický audit školy. Doporučení byla zapracována do požadavku na investice. Aktualizace EA proběhla v červnu 2009 jako podklad pro žádost o dotaci na výměnu oken a zateplení budovy v Lidické ul. a ve Dvořákově ul. Zřizovatelem byla podána žádost o dotaci. V roce 2011 bylo vydáno stavební povolení a realizováno zateplení a výměna oken v Lidické ulici. V červnu 2014 bylo vydáno povolení a realizována výměna oken a radiátorů ve vnitrobloku budov Dvořákova 24 a Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) (Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve využívání efektivních metod výuky, nových forem práce, vzdělávání, získávání nových poznatků) září prosinec Nástavbový kurz bazální stimulace - Žatec hrazeno účastníkem (Dvorská P., Langer M., Kočandrlová K., Šefčíková H., Vápeníková M., Vlčková R.) Seminář O odpadech Ústí nad Labem bez poplatku (Langer M.) Jak na šikanu strategie vyšetřování šikany Louny 550,-Kč (Vápeníková M.)

8 schůzka výchovných poradců a metodiků prevence bez poplatku (Vápeníková M.) Dyskalkulie a další poruchy v matematice 2x 670,- (Kočandrlová K., Vlková R.) konference Výuka na int. tabuli - Česká Kamenice bez poplatku (Vajaiová J., Nosková L., Langer. M., Franče J., Hapáková E., Hapáková E. ml. ) schůzka výchovných poradců Louny bez poplatku (v z. Nosková L.) Kurz pastelka - kreslení pravou mozkovou hemisférou - Žatec ( Stejskalová M..) hrazeno účastníkem Kreativní výstava - výtvarné materiály a techniky - Dubeč bez poplatku (Šefčíková H.) leden červen Novely právních předpisů lektor Zeman - Louny 500,-Kč (Hapáková E.) Drumben a jeho kontinuální využití v každodenní ped. praxi hrazeno účastníkem (Ulbríková M.) odborná konference o využití moderních technologií ve bez poplatku vzdělávání AV Média Praha (Nosková L., Vajaiová J.) Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi - Praha 720,-Kč (Dvorská P.) Kurz primární logopedické prevence. Preventista řečové výchovy (logopedický asistent) (60 hodin) - Most (Buchalová L., Diepoldová E.) Žák s kombinovaným postižením v běžné škole Ústí nad Labem (Kočandrlová K.) 1x hrazeno účastníkem 1x faktura 6 000,-Kč bez poplatku Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením I. - Praha 900,-Kč (Kočandrlová K.) Dlouhodobě selhávající žák ve výuce na ZŠ Ústí nad Labem bez poplatku ( Kočandrlová K., Dvorská.)

9 webinář - Bakaláři, matrika 350,-Kč (Vlčková R, Lukešová A., Nosková L.) Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením II. - Praha 900,-Kč (Kočandrlová K.) Úvod do relaxačních technik v práci s klientem uhrazeno účastníkem (Ulbríková M.) Řeč není jen o hláskách skupinová logopedická cvičení - Most 650,-Kč (Buchalová L.) Multimédia inovace ve výuce Praha bez poplatku (Vajaiová J., Nosková L.) Schůzka výchovných poradců a metodiků prevence - Žatec bez poplatku (Vápeníková M.) Diagnostika a intervence u žáků s LPM Praha 1 200,-Kč (Kočandrlová K.) Diagnostické dny Somatopedické společnosti - Praha bez poplatku (Dvorská P.) Žákovské zařízení ve výuce Teplice Smard klub (Kudrnáčová.M., Šebestová M., Vlková R., Krejčířová, Hapáková E., Hapáková ml., Lukešová A.) bez poplatku Šikana a její řešení p. Jiří Maléř ve škole hrazeno z projektu (celý pedagogický sbor) Integrace žáků s narušenou komunikační schopností - Ústí nad Labem bez poplatku (Kočandrlová K., Dvorská P.) SMART Klub nejen pro MŠ - interaktivní technologie bez poplatku pro předškolní a speciální vzdělávání - Praha (Nosková L., Srpová L., Vajaiová J.) Význam hudebně pohybových činností u dětí s narušenou bez poplatku komunikační schopností - Most (Vajaiová J., Buchalová L.) Program ASPI zákony v počítači - Žatec bez poplatku (Hapáková E.) Integrace žáků s PAS Ústí nad Labem bez poplatku (Kočandrlová K., Dvorská P.)

10 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, zapojení školy do rozvojových programů, o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu školního roku na škole a v SPC absolvovalo odbornou praxi 12 studentů VŠ, VOŠ, SŠ, vlastní odborné aktivity: : aktualizace školního vzdělávacího programu pro ZŠ logopedickou, ZŠ, MŠ. : realizace projektu Prevence aktivně - prevence rizikového chování : realizace projektu Klubíčko aktivně komunikuje : nově projekt Klubíčko aktivně používá mediální techniku : dokončení projektu EU Peníze do škol Multimediální učení : realizace projektu - Enviučebna realizace přírodní učebny : účast v projektech Ovoce do škol, Kontík a třídílek : prezentace interaktivní tabule v rámci regionu : metodické vedení ZŠ v regionu, které integrují žáky s mentálním postižením : konzultace tématických plánů a IVP pro ZŠ integrující žáky s MP : zapůjčování učebnic a PS pro ZŠ integrující žáky s MP : zavádění ICT do výuky, inovace, lektorování int.tabulí SMARTBOARD pro AV Media : vedení klubu Klubíčko klub přátel a rodičů pro děti s postižením (při SPC)- canisterapie, relaxační a rehabilitační cvičení - metodické ukázky pro učitele, vychovatele, rodiče : organizace nástavbového kurzu Bazální stimulace ve spolupráci s Institutem Bazální stimulace Frýdek Místek : výjezdy do škol a školských zařízení v rámci regionu. Pro vycházející žáky bylo pořádáno: - ve škole - beseda - Řekneme stop drogám - Místo gauče volím kouče - Zdravý sexuální život - návštěva Úřadu práce v Lounech volba povolání - náborové akce na škole (zástupci OU Louny, Podbořany, Údlice, Praktické školy Žatec, SOU a SOŠ SČMSD Žatec) - burza vzdělávání pro vycházející žáky - informativní schůzky pro rodiče vycházejících žáků - Dny otevřených dveří na odborných učilištích - pravidelné návštěvy nízkoprahového zařízení Pohoda. prezentace školy na veřejnosti: : regionální tisk : v rámci adventního týdne organizace MěÚ Žatec : soutěž Nejkrásnější vánoční stromeček organizace MěÚ Žatec : stánek na náměstí s výrobky žáků velikonoční jarmark - organizace MěÚ Žatec : prezentace výpěstků žáků ve skleníku a na školním pozemku : regionální kolo v LA : oblastní kolo v LA v Lounech : regionální kolo - dopravní soutěž speciálních škol : regionální kolo v bowlingu speciálních škol : regionální kolo ve florbale : regionální soutěž letní, zimní olympiáda speciálních škol

11 výtvarné soutěže - celorepubliková soutěž - Radost soutěž pro MP - Čtěte se slonem Bobem - celorepubliková soutěž nejdelší leporelo - Svět očima dětí Výstava nejdelšího dětmi vytvořeného leporela probíhala ve městech celé republiky) vlastní školní a kulturní aktivity: : školní kolo - lehká atletika : školní kolo - floorball, : školní kolo vánoční běh do schodů : školní kolo - halloweenský karneval : školní kolo silák školy : školní kolo vánoční laťka : cyklovýlet na přehradu : Mikulášská nadílka, vánoční nadílka, Velikonoce, soutěžní dopoledne k MDD : spinkání ve škole ŠD : školní výlety, pěší výlety do okolí Žatce : Den otevřených dveří ZŠ logopedická, praktická : ukázková hodina Hv pro rodiče ZŠ speciální, přípravné třídy : canisterapie pro děti - rehabilitační třídy, ZŠ speciální : dopoledne s opičkou, jízdy na koních : kouzelnické vystoupení : historický pořad - Lucemburkové : vítání jara vypouštění poštovních holubů : návštěvy divadelních představení v městském divadle Žatec, divadle v Mostě, : návštěvy městského muzea, městské knihovny, Křížovy vily, Jakubova dvora : návštěvy nízkoprahového zařízení Pohoda : návštěvy plaveckého bazénu : návštěvy dopravního hřiště školou organizované přednášky: zdravé zoubky studentka zubního lékařství Plzeň : Významné lokality města Žatec, chráníme naši Zemi, příroda kolem nás (woskhop- spec. pracovník v oblasti živ. prostředí) : Řekneme stop drogám lektor HIV pozitivní : Řekni drogámne, řekni ANO životu lektor protidrogového vzdělávání : besedy s praktickými ukázkami : záchranáři : hasičský záchranný sbor : městská policie exkurze Chmelařské muzeum, Polánkovo muzeum, Chmelový maják, radnice s výstupem na věž, OU Podbořany, Údlice, Louny, Ekocentrum Žatec, Pivovar Žatec projektové dny : : Den Země - ekologický den kvízy, úklid zimoviště u řeky, dětských hřišť v Podměstí, pomoc rodičů žáků při terénních úpravách nově vzniklé enviučebny, založení školní ekohlídky : Čertí škola : Předvánoční těšení

12 : Den knihy návštěva knihovny, soutěžní kvízy ve třídách : Týden dětí a zvířat : Den vody návštěva projektového dne OA a Střední odborné školy zemědělské a ekologické Žatec, besedy ve třídách : Sběrový den elektroodpadu - třídění odpadu ve škole a doma (+ rodičovská ekovýchova) : Halloween tvořivá dílna : Příroda kolem nás Přírodovědný jarmark s praktickými ukázkami, přednásky celoroční projekty: Zdravá svačinka Radostný strom Třídíme odpad Jaký budu spoluúčast na celorepublikové charitativní sbírce - Život dětem - Den proti rakovině spoluúčast na vyhlášeném sběru pet víček, použitých baterií, pomerančové kůry, kaštanů mimorozpočtové zdroje: (rozpracované v části výroční zprávy o hospodaření) : doplňková činnost (podnájmy) : sponzorské dary : realizované projekty zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: : EU peníze školám Šablony Multimediální učení : zapojení do republikového projektu Multipolis Kontík a Třídílek účast žáků v projektu Městské policie Žatec : Klubíčko aktivně komunikuje projekt v rámci komunitního plánu Města Žatce (uvedeno v mimoroz. zdrojích) : škola není zapojena do žádného mezinárodního programu prevence sociálně patologických jevů : úspěšně podaný projekt Prevence aktivně - prevence rizikového chování (opakující se aktivity realizované tímto způsobem na škole již od roku 2000) : besedy s městskou policií prevence + právní záležitosti : pro žáky 6. ročníku celoroční prevence rizikového chování spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání : na škole není odborová organizace, spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů není realizována Zapojení do testování Kalibro - pro žáky 5. ročníků základní školy praktické. Během roku spolupráce : s odborem sociální péče MěÚ Žatec, školskou radou, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, Městskou policií Žatec, Policií ČR, technickými službami, pedagogicko psychologickou poradnou, městskou knihovnou, městským muzeem, nízkoprahovým zařízením Pohoda, K centrem, odbory MěÚ Žatec, Louny, městským divadlem (kulturní představení, podíl školy na úklidu areálu letního kina), s mateřskými a základními školami v Žatci, se ZŠ integrujícími žáky s určitým typem postižení v regionu Louny, občanským sdružením Učitelé pro Žatec, s pediatry a v neposlední řadě spolupráce s rodiči žáků.

13 7. Závěr o činnosti v oblasti vzdělávání a výchovy Stanovené cíle v oblasti vzdělávání byly splněny, v širší oblasti výchovy přetrvává vytyčený úkol prohlubovat působení nejen na žáky školy, ale i na rodiče a širší veřejnost. Jedná se o cíl dlouhodobý, který se trpělivou prací a profesionálním přístupem snažíme naplňovat. Aktivity školy jsou v souladu s koncepčními záměry rozvoje školy. Realizací projektů prevence sociálně patologických jevů byla posílena odolnost dětí a mládeže vůči rizikovému chování a sociálně patologickým jevům. Zpracováním školního vzdělávacího programu jsme se snažili přizpůsobit vzdělávací program specifikám školy a skladbě žáků s cílem rozvíjet kompetence žáků pro budoucí úspěšnou pozici na trhu práce a praktický život. Poznatky z výuky podle školního vzdělávacího programu: Naplnění ŠVP vyžaduje větší spolupráci mezi vyučujícími, větší propojenost a provázanost v některých předmětech, počítá s větší kreativitou učitelů, s jejich dalším vzděláváním. Zvyšuje požadavky na profesionalitu pracovníků školy, přispívá ke změně klimatu školy, k posilování kompetencí k řešení problémů, a to jak u žáků, tak i pracovníků školy. Je kladen vyšší nárok na přípravu vyučujících, na vyhledávání a zpracovávání informací, tvorbu výukových materiálů. Zavedení ŠVP zvýšilo podíl projektů a projektových dnů na škole, užívají se vlastní elektronické třídní knihy. Jsme kreativnější, realizujeme a hledáme další formy aktivit pro zvýšení atraktivnosti školní výuky a života mimo školu. Zapojením do projektu EU peníze školám škola zahájila výrazný proces inovace a individualizace ve výuce. Realizace probíhala do října roku 2013 v šablonách klíčových aktivit: - inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti - individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků ZŠ - vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií - vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků ZŠ a k individualizaci výuky v této oblasti. Filozofie našeho zařízení je: Jsme tu pro děti. Zpracovala: Mgr. Radka Vlčková stat zástupce ŘŠ a SPC

Výroční zpráva školní rok 2014/2015

Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 SWOT analýza září 2014 Celospolečenské klima Silné stránky Umístění školy centrum města Mikroklima obce, skladba obyvatelstva Zřizovatel Město Žatec dotační tituly -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Základní údaje o školském zařízení Druh školského zařízení: Speciálně pedagogické

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více