ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽATEC, ZÁŘÍ 2014

2 SWOT analýza září 2013 Celospolečenské klima Silné stránky Umístění školy centrum města Mikroklima obce, skladba obyvatelstva Zřizovatel Město Žatec dotační tituly - výměna oken a zateplení Lidická ul. Aktualizace energetického auditu školy Školská rada Velikost školy, komplexní nabídka vzdělávacích programů Spolupráce s institucemi ve městě Prezentace na veřejnosti v regionu Složení ped. sboru (stabilizovaný), jeho kreativita Styl řízení školy (+otevřený přístup ke všem rodičům a žákům) Vnitřní klima školy Koncepce práce školy Aktualizace školního vzdělávacího programu Zavádění nových forem vzdělávání Profesionální ICT koordinátor Dynamika v práci školy Funkční informační systém k vyuč., k žákům Ekonomické a lidské podmínky pro práci školy, vybavení technikou a učebními pomůckami DVPP, kreativita, nové formy práce Podmínky pro zvyšování kvalifikace Mimorozpočtové zdroje Lektor int.tabulí SMARTBOARD pro AV Media Konzultační středisko pro ZŠ (žáky integrované s různým typem postižení) V N Ě J Š Í V N I T Ř N Í Slabé stránky Předsudky laické i odborné veřejnosti, iniciativy některých nestát. nezisk. organizací Chování žáků mimo školu Technický stav budov Zřizovatel město (státní dotace) Nedostatek fin. pr. na realizaci všech doporučení Skladba rodičů značné části našich žáků Skladba žáků (velká č. se soc. znevýhodněním) Posuzování záležitostí izolovaně, ne komplexně a v souvislostech (u některých vyučujících) Provozní omezení, nedostatek prostor Menší zájem části sboru o dlouhodobou koncepci Nové věci vývoj legislativní nejasnosti, někteří pedagogové žádají detailní vedení, podloženou zkušenost Odloučené pracoviště, zajištění předání informací všem pracovníkům Materiální (technické) podmínky pro práci školy nevyhovující stav části budov Náklady na cestovné (SPC)

3 1. Základní údaje o škole Na základě rozhodnutí MŠMT došlo v souladu s legislativou ke změně názvu školy a zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení takto: Do školského rejstříku se s účinností od zapisuje druh školy Základní škola a obory vzdělání: B Základní škola B/01 Základní škola speciální délka vzdělávání: 10 r. 0 měs. denní forma vzdělávání nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 38 S účinností od se provedl výmaz ze školského rejstříku: B/001 Pomocná škola S účinností od se provedl výmaz ze školského rejstříku: C/001 Základní škola - dobíhající obor C Základní vzdělání C/01 Základní škola délka studia: 9 r. 0 měs. studium denní Tento obor vzdělání do školského rejstříku zapsán s účinností od Do školského rejstříku se s účinností od zapisuje Mateřská škola nejvyšší povolený počet dětí : 28 Dále Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl takto: školní družina nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 32 speciálně pedagogické centrum povolený počet klientů neomezený - místo poskytovaného vzd. nebo šk. služeb: Lidická 1254, Žatec. Celková kapacita školy: 211 žáků Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Dvořákova 24, Žatec Lidická 1254, Žatec P. Bezruče 2 000, Žatec Název právnické osoby: Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny Od změna názvu školy ze Základní škola praktická, speciální a logopedická, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny. Vedení školy: ředitel školy - Mgr. Zdeňka Hamousová absolvent UK Praha, 30 let praxe, t.č.starostka města Žatec stat. zástupce ŘŠ Mgr. Radka Vlčková absolvent UK Praha, 29 let praxe stat. zástupce ZŘŠ Mgr Alena Lukešová - absolvent UK Praha, 28 let praxe ekonomka Bc. Eva Hapáková absolvent Univerzity Hradec Králové, 23 let praxe Adresa školy pro dálkový přístup: webové stránky: Školská rada: zahájila činnost ke dni V tomto školním roce se sešla a

4 Seznam členů ŠR: zákonní zástupci nezletilých žáků: Monika Jeřábková opakovaně zvolena - od Kadethová Růžena nově zvolena -od zástupci ped. pracovníků školy: Mgr. Lucie Krejčířová opakovaně zvolena - od Mgr. Lada Dvořáková opakovaně zvolena od zástupci zřizovatele: Mgr. Kamila Sulíková - nově zvolena - od Stanislava Žitníková. - nově zvolena - od Výroční zpráva je zpracovaná na zákl. zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb.ve znění pozdějších předpisů. 2. Charakteristika školy - škola sdružuje: a) 6 tříd základní škola praktická b) 2 přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním c) 5 tříd základní škola speciální d) 3 třídy základní škola logopedická e) 2 oddělení školní družiny f) 1 třída mateřské školy g) 1 třída základní škola h) speciálně pedagogické centrum Na odloučeném pracovišti Lidická 1254, Žatec je provozována ZŠ logopedická, přípravná třída, 1 oddělení ŠD a speciálně pedagogické centrum. Na odloučeném pracovišti P. Bezruče 2 000, Žatec je provozována 1 třída mateřské školy. Identifikátor právnické osoby: IČ: Zřizovatel: Město Žatec, nám. Svobody 1 Škola má právní subjektivitu od Právní forma: příspěvková organizace - vzdělávací programy : ZŠ praktická Vzdělávací program zvláštní školy, č.j.: /97-22, C/01 Základní škola - SPOLU školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha SPOLU prakticky zpracovaná podle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Přípravná třída základní školy ŠVP SPOLU začínáme vytvořený podle RVP pro předškolní vzdělávání ZŠ logopedická SPOLU školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, s platností od (v 1., 2., 3. roč.) obor vzdělání: C/01 Základní škola ZŠ speciální Školní vzdělávací program Skládám si svůj svět pro obor vzdělání základní Škola speciální B/01 Základní škola speciální

5 s platností od vypracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální (ve šk. letech 2008/09 a 2009/2010 probíhalo na naší škole pilotní ověřování povolené MŠMT na 13 ZŠ speciálních v ČR) Školní vzdělávací program Skládám si svůj svět pro obor vzdělání základní škola speciální Díl I Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Skládám si svůj svět pro obor vzdělání základní škola speciální Díl II vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Mateřská škola - Školní vzdělávací program Hrajeme si s kamínky vytvořený podle RVP pro předškolní vzdělávání Vzdělávací programy byly dále rozpracovány v časově tematických plánech. Organizace výchovně - vzdělávacího procesu školy: Rozvrh hodin byl sestaven s ohledem na dodržování psychohygienických požadavků. Odpolední vyučování probíhalo ve 3.ročníku ZŠ logopedické, 5., 8. a 9. ročníku ZŠ praktické. Při vzdělávání byly zohledňovány vzdělávací potřeby žáků, uplatňován individuální přístup. Učitelé při své práci spolupracovali s rodiči, PPP, SPC a dalšími institucemi. Pro školní rok 2013/2014 byl schválen školní řád, který byl v souladu s ŠVP, s vymezením práv a povinností učitelů, žáků i rodičů. Na škole probíhala výuka Aj - v 3. ročníku ZŠ logopedické, v ročníku ZŠ praktické. Informace žákům a rodičům byly poskytovány na webových stránkách školy, na informačních nástěnkách v prostorách školy, na Informativních dnech pro rodiče, na Dnech otevřených dveřích, při individuálních konzultacích. Škola má zpracován Minimální preventivní program, který je zaměřen především na zneužívání návykových látek, vandalismus, šikanu, agresivitu atd. Žáci byli průběžně během roku seznamováni s touto problematikou, účastnili se akcí k tomu zaměřených. Dle potřeby se konaly výchovné komise s účastí zástupců odboru soc. věcí., v odůvodněných případech případové konference. V tomto roce proběhlo 43 zápisů výchovné komise. Organizace školního roku - prázdniny a dny volna se uskutečnily dle pokynů MŠMT, byl vyhlášen volný den v době školního vyučování. Nabídka zájmové mimoškolní činnosti: na škole fungovalo 11 zájmových kroužků pohybové aktivity, hra na kytaru, počítače, 2 kroužky angličtina hrou, malování, keramika, vaření, sportovní, kapela, Zapojeno bylo cca 90 žáků. Vybavení učeben nábytkem je standardní, škola pro výuku využívá 9 interaktivních tabulí. Technický stav budov ve Dvořákově ul. 24, 25 není vyhovující, je třeba provést generální opravu budovy 24, 25 (požadavek na zařazení do investičních akcí města je opakovaně uplatňován). V termínu proběhla výměna oken a radiátorů ve vnitrobloku těchto budov. V průběhu šk. roku 2013/2014 byly provedeny následující práce (mimo běžné údržby):

6 hlavní budova Dvořákova ul.: : vymalování 4 učeben, části chodeb v 1. a 2. patře, chlapeckých WC v 1. a 2. patře, kuchyňky, malé sborovny, chodby a koupelny v rehabilitační třídě : oprava čidel a zabezpečovacího zařízení : výměna bojleru teplé vody : pokácen poškozený strom na školním pozemku : oprava školního dvora a pískoviště v budově v Lidické ul. 1254: : pokácen poškozený strom na školním pozemku v budově v P. Bezruče : upravený terén přilehlé zahrady, namontovány zahradní prvky. 3. Přehled pracovníků školy 32 pedagogických pracovníků z toho: 2 v důchodu 2 vychovatelky ŠD 1 psycholog ostatní učitelé 1 učitelka na RD 26 učitelů VŠ vzdělání, 3 vyučující bez odborné způsobilosti, 1 vychovatelka s odbornou způsobilostí, 1 vychovatelka bez odborné způsobilosti (v současné době studuje). 2 asistenti pedagoga 5 ostatních pracovníků z toho: 1 ekonomka 1 školník 3 uklízečky Věkové složení : 49 let. Výchovný poradce Mgr. Alena Lukešová Metodik prevence sociálně patol. jevů Mgr. Martina Vápeníková ICT pedagog, správce Bc. Eva Hapáková Vedoucí metodického sdružení 1. stupeň ZŠ Mgr. Martina Kudrnáčová 2. stupeň ZŠ Mgr. Ludmila Nosková třídy ZŠ speciální Mgr. Lada Dvořáková předškolní vzd. Mgr. Eva Diepoldová Metodické sdružení se scházelo pravidelně 1x měsíčně. 4. Údaje o přijetí do školy, zápisu k povinné školní docházce, výsledcích vzdělávání žáků Ve šk. roce 2013/2014 bylo přijato 36 dětí do přípravné třídy, 11 žáků do 1. třídy ZŠ logopedické, 14 do 1. třídy ZŠ, 1 žákyně do 1. třídy ZŠ praktické, 0 žáci do ZŠ speciální, 28 dětí do MŠ. Během roku přestoupilo z jiných škol 6 žáků do ZŠ logopedické, 7 žáků do ZŠ, 28 žáků do ZŠ praktické, žádný žák do ZŠ speciální. Žáci byli zařazeni do odpovídajících ročníků na základě speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky nebo přestoupili z jiných škol. Do školní družiny bylo zapsáno 31 dětí.

7 K zápisu do 1. ročníku ZŠ se dostavilo 38 dětí, z toho 14 dětem byl udělen odklad školní docházky, 2 dětem dodatečný odklad školní docházky, 2 dětem odklad udělen nebyl. V červnu 2014 bylo na škole 196 žáků, z toho v ZŠ logopedické 39 žáků, v ZŠ praktické 79 žáků, v přípravné třídě 33 dětí, v ZŠ speciální 29 žáků. 12 žáků během školního roku vycestovalo nebo pobývalo s rodinou v Anglii. Ve školním roce 2013/2014 ukončilo 14 žáků povinnou školní docházku, z toho 11 žáků v ZŠ praktické a 3 žáci v ZŠ speciální. Do odborného učiliště nepodal přihlášku 1 žák z důvodů nezájmu žáka a rodiny, 3 žáci ze zdravotních důvodů. Ostatní žáci byli přijati do odborných učilišť. 5 žáků do učebních oborů Gymnázia a Střední odborné školy Podbořany, 2 žáci na Praktickou školu Žatec, 2 žáci do učebních oborů Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov. V 1. pololetí komisionální zkoušku konal 1 žák z důvodu návratu z Anglie. Ve 2. pololetí opravné a komisionální zkoušky mělo konat celkem 17 žáků, z toho 11 se v termínu nedostavilo.12 žáků bude opakovat ročník nebo přestupuje do jiného vzdělávacího programu, 1 žák ukončil povinnou školní docházku, 2 žáci prospěli, 2 žáci neprospěli do vyššího ročníku postupují věkem. 1 žákyně z 8. ročníku požádala o 10. rok školní docházky (má zájem získat základní vzdělání) pedagogická rada toto schválila. Šetření a kontroly na škole: září 2013 kontrola - Krajská hyg. stanice Ústí nad Labem, pobočka Louny bez závad leden 2014 kontrola Krajské hyg. stanice pobočka Louny bez závad březen 2014 kontrola hospodaření s veřejnými prostředky r. 2012, 2013 zřizoval - bez závad. Od dubna 2007 je zpracovaný společností CITYPLAN, s. r. o. Praha energetický audit školy. Doporučení byla zapracována do požadavku na investice. Aktualizace EA proběhla v červnu 2009 jako podklad pro žádost o dotaci na výměnu oken a zateplení budovy v Lidické ul. a ve Dvořákově ul. Zřizovatelem byla podána žádost o dotaci. V roce 2011 bylo vydáno stavební povolení a realizováno zateplení a výměna oken v Lidické ulici. V červnu 2014 bylo vydáno povolení a realizována výměna oken a radiátorů ve vnitrobloku budov Dvořákova 24 a Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) (Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve využívání efektivních metod výuky, nových forem práce, vzdělávání, získávání nových poznatků) září prosinec Nástavbový kurz bazální stimulace - Žatec hrazeno účastníkem (Dvorská P., Langer M., Kočandrlová K., Šefčíková H., Vápeníková M., Vlčková R.) Seminář O odpadech Ústí nad Labem bez poplatku (Langer M.) Jak na šikanu strategie vyšetřování šikany Louny 550,-Kč (Vápeníková M.)

8 schůzka výchovných poradců a metodiků prevence bez poplatku (Vápeníková M.) Dyskalkulie a další poruchy v matematice 2x 670,- (Kočandrlová K., Vlková R.) konference Výuka na int. tabuli - Česká Kamenice bez poplatku (Vajaiová J., Nosková L., Langer. M., Franče J., Hapáková E., Hapáková E. ml. ) schůzka výchovných poradců Louny bez poplatku (v z. Nosková L.) Kurz pastelka - kreslení pravou mozkovou hemisférou - Žatec ( Stejskalová M..) hrazeno účastníkem Kreativní výstava - výtvarné materiály a techniky - Dubeč bez poplatku (Šefčíková H.) leden červen Novely právních předpisů lektor Zeman - Louny 500,-Kč (Hapáková E.) Drumben a jeho kontinuální využití v každodenní ped. praxi hrazeno účastníkem (Ulbríková M.) odborná konference o využití moderních technologií ve bez poplatku vzdělávání AV Média Praha (Nosková L., Vajaiová J.) Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi - Praha 720,-Kč (Dvorská P.) Kurz primární logopedické prevence. Preventista řečové výchovy (logopedický asistent) (60 hodin) - Most (Buchalová L., Diepoldová E.) Žák s kombinovaným postižením v běžné škole Ústí nad Labem (Kočandrlová K.) 1x hrazeno účastníkem 1x faktura 6 000,-Kč bez poplatku Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením I. - Praha 900,-Kč (Kočandrlová K.) Dlouhodobě selhávající žák ve výuce na ZŠ Ústí nad Labem bez poplatku ( Kočandrlová K., Dvorská.)

9 webinář - Bakaláři, matrika 350,-Kč (Vlčková R, Lukešová A., Nosková L.) Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením II. - Praha 900,-Kč (Kočandrlová K.) Úvod do relaxačních technik v práci s klientem uhrazeno účastníkem (Ulbríková M.) Řeč není jen o hláskách skupinová logopedická cvičení - Most 650,-Kč (Buchalová L.) Multimédia inovace ve výuce Praha bez poplatku (Vajaiová J., Nosková L.) Schůzka výchovných poradců a metodiků prevence - Žatec bez poplatku (Vápeníková M.) Diagnostika a intervence u žáků s LPM Praha 1 200,-Kč (Kočandrlová K.) Diagnostické dny Somatopedické společnosti - Praha bez poplatku (Dvorská P.) Žákovské zařízení ve výuce Teplice Smard klub (Kudrnáčová.M., Šebestová M., Vlková R., Krejčířová, Hapáková E., Hapáková ml., Lukešová A.) bez poplatku Šikana a její řešení p. Jiří Maléř ve škole hrazeno z projektu (celý pedagogický sbor) Integrace žáků s narušenou komunikační schopností - Ústí nad Labem bez poplatku (Kočandrlová K., Dvorská P.) SMART Klub nejen pro MŠ - interaktivní technologie bez poplatku pro předškolní a speciální vzdělávání - Praha (Nosková L., Srpová L., Vajaiová J.) Význam hudebně pohybových činností u dětí s narušenou bez poplatku komunikační schopností - Most (Vajaiová J., Buchalová L.) Program ASPI zákony v počítači - Žatec bez poplatku (Hapáková E.) Integrace žáků s PAS Ústí nad Labem bez poplatku (Kočandrlová K., Dvorská P.)

10 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, zapojení školy do rozvojových programů, o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu školního roku na škole a v SPC absolvovalo odbornou praxi 12 studentů VŠ, VOŠ, SŠ, vlastní odborné aktivity: : aktualizace školního vzdělávacího programu pro ZŠ logopedickou, ZŠ, MŠ. : realizace projektu Prevence aktivně - prevence rizikového chování : realizace projektu Klubíčko aktivně komunikuje : nově projekt Klubíčko aktivně používá mediální techniku : dokončení projektu EU Peníze do škol Multimediální učení : realizace projektu - Enviučebna realizace přírodní učebny : účast v projektech Ovoce do škol, Kontík a třídílek : prezentace interaktivní tabule v rámci regionu : metodické vedení ZŠ v regionu, které integrují žáky s mentálním postižením : konzultace tématických plánů a IVP pro ZŠ integrující žáky s MP : zapůjčování učebnic a PS pro ZŠ integrující žáky s MP : zavádění ICT do výuky, inovace, lektorování int.tabulí SMARTBOARD pro AV Media : vedení klubu Klubíčko klub přátel a rodičů pro děti s postižením (při SPC)- canisterapie, relaxační a rehabilitační cvičení - metodické ukázky pro učitele, vychovatele, rodiče : organizace nástavbového kurzu Bazální stimulace ve spolupráci s Institutem Bazální stimulace Frýdek Místek : výjezdy do škol a školských zařízení v rámci regionu. Pro vycházející žáky bylo pořádáno: - ve škole - beseda - Řekneme stop drogám - Místo gauče volím kouče - Zdravý sexuální život - návštěva Úřadu práce v Lounech volba povolání - náborové akce na škole (zástupci OU Louny, Podbořany, Údlice, Praktické školy Žatec, SOU a SOŠ SČMSD Žatec) - burza vzdělávání pro vycházející žáky - informativní schůzky pro rodiče vycházejících žáků - Dny otevřených dveří na odborných učilištích - pravidelné návštěvy nízkoprahového zařízení Pohoda. prezentace školy na veřejnosti: : regionální tisk : v rámci adventního týdne organizace MěÚ Žatec : soutěž Nejkrásnější vánoční stromeček organizace MěÚ Žatec : stánek na náměstí s výrobky žáků velikonoční jarmark - organizace MěÚ Žatec : prezentace výpěstků žáků ve skleníku a na školním pozemku : regionální kolo v LA : oblastní kolo v LA v Lounech : regionální kolo - dopravní soutěž speciálních škol : regionální kolo v bowlingu speciálních škol : regionální kolo ve florbale : regionální soutěž letní, zimní olympiáda speciálních škol

11 výtvarné soutěže - celorepubliková soutěž - Radost soutěž pro MP - Čtěte se slonem Bobem - celorepubliková soutěž nejdelší leporelo - Svět očima dětí Výstava nejdelšího dětmi vytvořeného leporela probíhala ve městech celé republiky) vlastní školní a kulturní aktivity: : školní kolo - lehká atletika : školní kolo - floorball, : školní kolo vánoční běh do schodů : školní kolo - halloweenský karneval : školní kolo silák školy : školní kolo vánoční laťka : cyklovýlet na přehradu : Mikulášská nadílka, vánoční nadílka, Velikonoce, soutěžní dopoledne k MDD : spinkání ve škole ŠD : školní výlety, pěší výlety do okolí Žatce : Den otevřených dveří ZŠ logopedická, praktická : ukázková hodina Hv pro rodiče ZŠ speciální, přípravné třídy : canisterapie pro děti - rehabilitační třídy, ZŠ speciální : dopoledne s opičkou, jízdy na koních : kouzelnické vystoupení : historický pořad - Lucemburkové : vítání jara vypouštění poštovních holubů : návštěvy divadelních představení v městském divadle Žatec, divadle v Mostě, : návštěvy městského muzea, městské knihovny, Křížovy vily, Jakubova dvora : návštěvy nízkoprahového zařízení Pohoda : návštěvy plaveckého bazénu : návštěvy dopravního hřiště školou organizované přednášky: zdravé zoubky studentka zubního lékařství Plzeň : Významné lokality města Žatec, chráníme naši Zemi, příroda kolem nás (woskhop- spec. pracovník v oblasti živ. prostředí) : Řekneme stop drogám lektor HIV pozitivní : Řekni drogámne, řekni ANO životu lektor protidrogového vzdělávání : besedy s praktickými ukázkami : záchranáři : hasičský záchranný sbor : městská policie exkurze Chmelařské muzeum, Polánkovo muzeum, Chmelový maják, radnice s výstupem na věž, OU Podbořany, Údlice, Louny, Ekocentrum Žatec, Pivovar Žatec projektové dny : : Den Země - ekologický den kvízy, úklid zimoviště u řeky, dětských hřišť v Podměstí, pomoc rodičů žáků při terénních úpravách nově vzniklé enviučebny, založení školní ekohlídky : Čertí škola : Předvánoční těšení

12 : Den knihy návštěva knihovny, soutěžní kvízy ve třídách : Týden dětí a zvířat : Den vody návštěva projektového dne OA a Střední odborné školy zemědělské a ekologické Žatec, besedy ve třídách : Sběrový den elektroodpadu - třídění odpadu ve škole a doma (+ rodičovská ekovýchova) : Halloween tvořivá dílna : Příroda kolem nás Přírodovědný jarmark s praktickými ukázkami, přednásky celoroční projekty: Zdravá svačinka Radostný strom Třídíme odpad Jaký budu spoluúčast na celorepublikové charitativní sbírce - Život dětem - Den proti rakovině spoluúčast na vyhlášeném sběru pet víček, použitých baterií, pomerančové kůry, kaštanů mimorozpočtové zdroje: (rozpracované v části výroční zprávy o hospodaření) : doplňková činnost (podnájmy) : sponzorské dary : realizované projekty zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: : EU peníze školám Šablony Multimediální učení : zapojení do republikového projektu Multipolis Kontík a Třídílek účast žáků v projektu Městské policie Žatec : Klubíčko aktivně komunikuje projekt v rámci komunitního plánu Města Žatce (uvedeno v mimoroz. zdrojích) : škola není zapojena do žádného mezinárodního programu prevence sociálně patologických jevů : úspěšně podaný projekt Prevence aktivně - prevence rizikového chování (opakující se aktivity realizované tímto způsobem na škole již od roku 2000) : besedy s městskou policií prevence + právní záležitosti : pro žáky 6. ročníku celoroční prevence rizikového chování spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání : na škole není odborová organizace, spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů není realizována Zapojení do testování Kalibro - pro žáky 5. ročníků základní školy praktické. Během roku spolupráce : s odborem sociální péče MěÚ Žatec, školskou radou, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, Městskou policií Žatec, Policií ČR, technickými službami, pedagogicko psychologickou poradnou, městskou knihovnou, městským muzeem, nízkoprahovým zařízením Pohoda, K centrem, odbory MěÚ Žatec, Louny, městským divadlem (kulturní představení, podíl školy na úklidu areálu letního kina), s mateřskými a základními školami v Žatci, se ZŠ integrujícími žáky s určitým typem postižení v regionu Louny, občanským sdružením Učitelé pro Žatec, s pediatry a v neposlední řadě spolupráce s rodiči žáků.

13 7. Závěr o činnosti v oblasti vzdělávání a výchovy Stanovené cíle v oblasti vzdělávání byly splněny, v širší oblasti výchovy přetrvává vytyčený úkol prohlubovat působení nejen na žáky školy, ale i na rodiče a širší veřejnost. Jedná se o cíl dlouhodobý, který se trpělivou prací a profesionálním přístupem snažíme naplňovat. Aktivity školy jsou v souladu s koncepčními záměry rozvoje školy. Realizací projektů prevence sociálně patologických jevů byla posílena odolnost dětí a mládeže vůči rizikovému chování a sociálně patologickým jevům. Zpracováním školního vzdělávacího programu jsme se snažili přizpůsobit vzdělávací program specifikám školy a skladbě žáků s cílem rozvíjet kompetence žáků pro budoucí úspěšnou pozici na trhu práce a praktický život. Poznatky z výuky podle školního vzdělávacího programu: Naplnění ŠVP vyžaduje větší spolupráci mezi vyučujícími, větší propojenost a provázanost v některých předmětech, počítá s větší kreativitou učitelů, s jejich dalším vzděláváním. Zvyšuje požadavky na profesionalitu pracovníků školy, přispívá ke změně klimatu školy, k posilování kompetencí k řešení problémů, a to jak u žáků, tak i pracovníků školy. Je kladen vyšší nárok na přípravu vyučujících, na vyhledávání a zpracovávání informací, tvorbu výukových materiálů. Zavedení ŠVP zvýšilo podíl projektů a projektových dnů na škole, užívají se vlastní elektronické třídní knihy. Jsme kreativnější, realizujeme a hledáme další formy aktivit pro zvýšení atraktivnosti školní výuky a života mimo školu. Zapojením do projektu EU peníze školám škola zahájila výrazný proces inovace a individualizace ve výuce. Realizace probíhala do října roku 2013 v šablonách klíčových aktivit: - inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti - individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků ZŠ - vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií - vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků ZŠ a k individualizaci výuky v této oblasti. Filozofie našeho zařízení je: Jsme tu pro děti. Zpracovala: Mgr. Radka Vlčková stat zástupce ŘŠ a SPC

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 IČO: 70944105 Telefon: 475 225 186, 602

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ p Výroční zpráva 2013/2014 PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více