Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E"

Transkript

1 Úřad práce Bruntál Květná Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní rok 2011/2012 Publikace je určena na pomoc ţákům, jejich rodičům a výchovným poradcům základních, speciálních a středních škol Bruntál, září 2010

2 Upozornění Vzdělávací nabídka uvedená v této broţuře je zpracována dle údajů poskytnutých středními školami do konce srpna Do začátku přijímacího řízení a zahájení nového školního roku 2010/11 můţe dojít ke změnám v uvedených informacích. Proto je nutné před vyplněním přihlášky ověřit si údaje týkající se zvoleného oboru nejlépe na příslušné škole, na její webové stránce nebo na Úřadu práce v Bruntále v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání. Tuto broţuru najdete v plném znění i na internetových stránkách Úřadu práce v Bruntále na: Přehled všech učebních a studijních oborů středních škol v ČR naleznete na: Volná místa na středních školách po prvním a dalších kolech přijímacího řízení jsou zveřejněna na internetových stránkách jednotlivých škol, případně na internetových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě: odkaz veřejná správa školství aktuality

3 OBSAH Úvodní slovo... 4 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2011/2012 realizované ve školním roce 2010/ Organizace školního roku 2010/ Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) Dny otevřených dveří na středních školách v okrese Bruntál Přehled studijních a učebních oborů na SŠ v okrese Bruntál Rady k přijímacím zkouškám Vysvětlivky Vzdělávací nabídka stud. a uč. oborů středních škol okresu Bruntál pro školní rok 2011/ Gymnázium Bruntál Gymnázium Krnov.16 Gymnázium Rýmařov Obchodní akademie a Střední zemědělská škola Bruntál...18 Soukromá střední odborná škola Prima s. r. o., Rýmařov..19 Soukromá střední škola PRAKTIK, s. r. o., Horní Benešov..20 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem 21 Střední odborná škola Bruntál 22 Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu Krnov Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola Krnov..23 Střední průmyslová škola Bruntál..24 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov.25 Střední škola průmyslová Krnov Střední škola Rýmařov Střední škola zemědělství a sluţeb Město Albrechtice..28 Střední umělecká škola varhanářská Krnov...29 Základní škola a městské osmileté gymnázium Adresář středních škol se specializovaným zaměřením v dalších okresech ČR Další kontakty UŢITEČNÉ WEBOVÉ ADRESY Prezentační výstavy středních škol v Moravskoslezském kraji v roce Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání... 35

4 Milí ţáci, váţení rodiče, v letošním školním roce ukončíte povinnou školní docházku a budete postaveni před závaţný ţivotní krok volbu povolání. Volba povolání je především volba přípravy na povolání, tj. vzdělávací cesty, která ovlivní celý budoucí ţivot mladého člověka, jeho budoucí společenské i pracovní uplatnění. Profesní orientace by měla vycházet především z předpokladů a zájmů dítěte, z jeho schopností, dovedností, školního prospěchu, ze zdravotních a ekonomických hledisek, ale i poptávky po konkrétních profesích na trhu práce. Poptávka na trhu práce se soustřeďuje především na vysoce profesně zaměřené odborníky a kvalifikované pracovníky. Mezi poptávané profese na trhu práce v okrese Bruntál patří zejména technické profese jako je nástrojář, zámečník, obráběč kovů, ale i obory jako je zahradník nebo klempíř budou mít dobré předpoklady k umístnění se na trhu práce. jniţší nezaměstnanost u maturitních oborů vykazují zdravotnické obory, pedagogické obory a elektrotechnické obory. Mezi dlouhodobě hůře uplatnitelné maturitní obory patří např. obory z oblasti ekonomiky a podnikání, gymnázia nebo obory z oblasti zemědělství. Co se týče učebních oborů, obtíţněji nacházejí uplatnění absolventi oborů kuchař, číšníkservírka, opravář zemědělských strojů, truhlář a v posledních letech také obor automechanik. Dopad ekonomické krize velmi výrazně pociťují především mladí lidé, hlavně čerství absolventi škol. V České republice se absolventi stávají nejvíce postiţenou skupinou, aţ 40% absolventů končí v evidencích úřadů práce. Váţně se omezil zájem zaměstnavatelů zaměstnávat absolventy škol, proto je pro čerstvé absolventy hledání práce stále obtíţnější a musejí počítat s delším hledáním uplatnění se na trhu práce a také s vyšší konkurencí a niţšími nástupními platy. Při přijímaní nových pracovníků zaměstnavatelé kladou vedle teoretických znalostí a praxe velký důraz na jazykovou vybavenost, ochotu učit se, odpovědnost, flexibilitu a týmovou spolupráci. Při výběru z nabízených oborů a profesí je však nezbytné vycházet z reálného zhodnocení svých schopností, dovedností, zájmů, tělesné a zdravotní charakteristiky. Přihlíţet je třeba také k poţadavkům na výkon příslušného povolání, protoţe s volbou přípravy na povolání souvisí volba budoucího pracovního prostředí, pracovních předmětů, prostředků i okruh budoucích činností. Tato publikace Vám můţe usnadnit Vaše rozhodování o volbě povolání, neboť obsahuje přehledné informace o jednotlivých školách, které nabízejí učební a studijní obory a podmínky přijímacího řízení. S ţádostí o radu při Vaší volbě povolání a při výběru střední školy a oboru studia se kromě této broţurky můţete obrátit na: výchovného poradce, který působí na kaţdé základní škole budete s ním spolupracovat při vyplňování přihlášky na SŠ, Úřad práce v Bruntále Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání poskytuje sluţby v oblasti volby povolání (kontaktní osoba: Mgr. Tereza Kovacsová, tel: , vybranou školu tu můţete navštívit osobně, nejlépe při příleţitosti dne otevřených dveří, případně ji kontaktovat telefonicky. ţ se definitivně rozhodnete, doporučujeme navštívit Veletrh řemesel ARTIFEX 2010, který se ve dnes listopadu 2010 uskuteční v krnovském Multikulturním centru SILESIA. Vážení rodiče, prosíme Vás proto, abyste věnovali dalšímu vzdělání svých dětí velkou pozornost. Přejeme Vám mnoho zdaru ve Vašem rozhodování o profesní dráze, úspěch a spokojenost ve studiu i v osobním životě. Mgr. Tereza Kovacsová, IPS Úřadu práce v Bruntále

5 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2011/2012 realizované ve školním roce 2010/2011 Informace pro ţáky, rodiče, zákonné zástupce, uchazeče Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen střední školy ) se řídí, mimo jiné, následujícími právními předpisy: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Termíny pro podání přihlášek, vydání zápisového lístku, zveřejnění kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných uchazečů i konání talentové a přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení jsou obsaţeny v přehledné tabulce, která je přílohou těchto informací. Před podáním přihlášek uchazeč si vybere z nabídky oborů vzdělání středních škol; tyto informace a případně další z oblasti kariérového poradenství lze získat prostřednictvím internetu (např. přehled odkazů na stránkách krajského úřadu), vytipuje školy podle svého zájmu informuje se přímo ve středních školách (např. v rámci dnů otevřených dveří) nebo prostřednictvím webových stránek středních škol a ověří si zejména, jaké podmínky ředitel dané střední školy pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovil (viz termín pro zveřejnění kritérií a počtu přijímaných v přiloţené tabulce) uchazeč zváţí své moţnosti, případně se poradí s výchovným poradcem nebo školským poradenským zařízením nebo se obrátí na Informační a poradenské středisko na Úřadě práce v Bruntále uchazeč si zajistí jednu aţ tři přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení buď v základní škole, nebo v prodejnách SEVT, nebo prostřednictvím webových stránek MŠ na lze uplatnit např. tři přihlášky na tři různé střední školy nebo tři přihlášky na tři různé obory vzdělání v jedné střední škole uchazeč vyplní přihlášku/přihlášky a nechá si na nich potvrdit prospěch ze základní školy (razítko a podpis), případně přiloţí ověřené kopie vysvědčení; v přihlášce/přihláškách uvede i den, kdy se chce zúčastnit přijímací zkoušky, pokud se koná; přiloţí i další potřebné doklady, pokud je střední škola vyţaduje

6 uchazeč se zdravotním postiţením nebo zdravotním znevýhodněním k přihlášce přiloţí posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky Odevzdání přihlášek a získání zápisového lístku kompletní přihlášky ke vzdělávání (včetně všech náleţitostí) uchazeč odevzdá řediteli příslušné střední školy (viz termín pro podání přihlášky v prvním kole přijímacího řízení v přiloţené tabulce) přihláška musí být podepsaná zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak jeho zákonným zástupcem je vhodné převzít ve střední škole potvrzení o podání přihlášky, v případě zaslání poštou uschovat podací lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky uchazeč, který je ţákem základní školy, obdrţí zápisový lístek v této základní škole; ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad (viz termíny pro vydání zápisového lístku v přiloţené tabulce) v případě ztráty zápisového lístku ten orgán, který ztracený nebo zničený zápisový lístek vydal, na základě písemné ţádosti vydá bez zbytečného odkladu náhradní zápisový lístek; součástí této ţádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, ţe původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je i podpis nezletilého uchazeče Po odevzdání přihlášek pokud střední škola informovala, ţe se přijímací zkouška nekoná, uchazeč očekává doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení; ředitel střední školy sice můţe v prvním kole přijímacího řízení (do oborů vzdělání bez talentové zkoušky) rozhodnutí odeslat nejdříve , avšak výsledky přijímacího řízení (pod registračními čísly uchazečů) se zveřejňují na veřejně přístupném místě ve střední škole i na jejím webu jiţ mnohem dříve, zpravidla ihned po vyhodnocení přijímacího řízení pokud ředitel střední školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, očekává uchazeč doručení pozvánky k přijímací zkoušce a zúčastní se jí v jednom z termínů stanovených v prvním kole přijímacího řízení pro její konání (uchazeč tento termín uvedl v přihlášce); pro první kolo přijímacího řízení do jednoho oboru vzdělání v rámci jedné školy nelze přijímací zkoušku vykonat ve více různých termínech, v nichţ se koná (viz období a termíny jejího konání v přiloţené tabulce); stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo v jiné škole, do nichţ uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu uchazeči, který se pro váţné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky

7 Doručení rozhodnutí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyzvedne rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení; rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je povaţováno za doručené Potvrzení nástupu do střední školy odevzdání zápisového lístku po doručení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrzuje úmysl stát se ţákem střední školy odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí; pokud zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za ţáka dané střední školy; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem uchazeč, který jiţ jednou odevzdal v některé střední škole zápisový lístek, jej můţe, avšak pouze jednou, vzít zpět a odevzdat v jiné škole (např. v případě, kdy obdrţel rozhodnutí o přijetí z více škol, avšak byla mu doručena v různých termínech) Moţnost odvolání odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání je moţno podat teprve poté, kdy ředitel střední školy rozhodnutí jiţ vydal (tzn. buď předal jeho písemné vyhotovení k odeslání, nebo si je zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně převzal ve střední škole nebo vyzvedl na poště) odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem Další kola přijímacího řízení uchazeč si zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na webu středních škol nebo kraje a můţe si podat přihlášky ke vzdělávání (obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení), přičemţ jejich počet není omezen Nástup do střední školy ţákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro něţ byl přijat do oboru vzdělání a pro který předloţil škole zápisový lístek Moravskoslezský kraj Krajský úřad Odbor školství, mládeţe a sportu

8 Příloha: Termíny pro první kolo přijímacího řízení Školní rok 2010/2011 Obory vzdělání Ostatní obory vzdělání přijetí od s talentovou zkouškou (bez ohledu na formu vzdělávání) 1 / Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo do. listopadu do 15. března pro denní do 20. března pro ostatní formy vzdělávání zletilý uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy nejpozději 1 / formu vzdělávání Zápisový lístek obdrţí do. listopadu do 15. března ţák ZŠ ve své ZŠ uchazeč 5 / ţák ZŠ ve své ZŠ ostatní uchazeči na základě ţádosti od krajského úřadu Ředitel střední školy zveřejní rozhodnutí o případném konání přijímací zkoušky, o termínech jejího konání, kriteria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději 7 / Období konání talentové zkoušky a přijímací zkoušky 6 / do. října od 2. ledna do 15. ledna 2 /; konzervatoř od 15. ledna do 31. ledna 2 / od 22. dubna do 7. května 3 /, pokud dále není stanoveno jinak do 31. ledna od 2. května do 17. května 4 /(v jiné neţ denní formě vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia) Poznámky: Při počítání času se postupuje podle 40 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 1 / Termíny se stanoví na základě 60b školského zákona. 2 / Termíny se stanoví na základě 64 školského zákona podle 3 odst. 2 a 4 vyhlášky. 3 / Termíny se stanoví na základě 64 školského zákona podle 3 odst. 1 a 4 vyhlášky. 4 / Termíny se stanoví na základě 64 školského zákona podle 3 odst. 3 a 4 vyhlášky. 5 / Dobu vydání stanoví 60a odst. 2 školského zákona. Uchazečům, kteří nejsou ţáky základní školy, vydává podle 60a odst. 2 školského zákona zápisový lístek krajský úřad, a to včetně cizinců. 6 / Pokud uchazeč o vzdělávání v oboru vzdělání s talentovou zkouškou vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení ( 62 odst. 2 školského zákona). Přijímací řízení do oboru vzdělání konzervatoře se koná formou talentové zkoušky ( 88 odst. 2 a 91 odst. 2 školského zákona). 7 / Termíny se stanoví na základě 60 odst. 4 písm. a) školského zákona.

9 Organizace školního roku 2010/2011 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek. června Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna Vyučování začne v pondělí 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termín Okresy, obvody hl. města Prahy Praha 6 aţ 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, FrýdekMístek Kroměříţ, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Prahavýchod, Prahazápad, Mělník, Rakovník, Plzeňměsto, Plzeňsever, Plzeňjih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Ţďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněţnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostravaměsto Praha 1 aţ 5, Blansko, Brnoměsto, Brnovenkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domaţlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do středy 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.

10 Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) kódy oborů vzdělání Do přihlášky školy budete vyplňovat kód a název oboru. Kód oboru obsahuje 4 číslice a důleţité písmenko, které označuje úroveň dosaţeného vzdělání a náročnost studia. Střední školy nabízejí: Střední vzdělání ( bez výučního listu, maturitní zkoušky) C Praktická škola Jedno a dvouleté programy pro ţáky se zdravotním postiţením se speciálními vzdělávacími potřebami. Příprava je neprofesní, zaměřená na poskytování základních dovedností pro ţivot, absolventi nezískají výuční list. J Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu Jde o střední odborné vzdělání, které není ukončeno maturitou. Absolventi získají vysvědčení o závěrečné zkoušce, doba studia je dva roky. Střední vzdělání s výučním listem E Niţší střední odborné vzdělání Jde o vyučení s niţšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Absolventi získají výuční list, doba přípravy je obvykle 3 roky, u několika málo oborů 2 roky, po absolvování nelze přímo pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní zkoušky. H Střední odborné vzdělání s výučním listem Jde o klasické vyučení v učebních oborech SOU, doba přípravy je 3 roky. Absolventi získají výuční list, po tříletém studiu je moţno pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní zkoušky. Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem Studium umoţňuje absolventům s maturitní zkouškou získat ve zkrácené době výuční list. Délka studia je 1 aţ 1,5 roku v denní formě. Střední vzdělání s maturitní zkouškou L/0 Úplně střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou Jde o střední vzdělání s maturitní zkouškou, v jeho průběhu se ţáci vyučí (maturitní obory SOU), délka studia v denní formě je 4 roky, připravuje pro náročná dělnická povolání a niţší řídící funkce. Absolventi získají maturitní vysvědčení, mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Jde o střední vzdělání s maturitní zkouškou bez vyučení (maturitní obory SOŠ), délka studia v denní formě je 4 roky, příprava má profesní charakter. Absolventi získají maturitní vysvědčení, mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. K Úplné střední všeobecné vzdělání vzdělání na gymnáziu Příprava má všeobecný neprofesní charakter, absolventi získají maturitní vysvědčení, je moţno pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. K/4 Čtyřletá gymnaziální příprava, po ukončeném 9. ročníku základní školy K/6 Šestiletá gymnaziální příprava, po ukončeném 7. ročníku základní školy

11 K/8 Osmiletá gymnaziální příprava, po ukončeném 5. ročníku základní školy L/5 Úplně střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (nástavbové studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů) Jde o střední vzdělání s maturitní zkouškou pro vyučené ve tříletých učebních oborech SOU, je určena návaznost mezi oborem vyučení a moţností vstoupit do nástavbového oboru. Studium trvá v denní formě 2 roky, absolventi získají maturitní vysvědčení, mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou Studium umoţňuje absolventům s maturitní zkouškou získat ve zkrácené době maturitní zkoušku. Délka studia je 1 aţ 2 roky v denní formě. Vyšší odborné vzdělání N Vyšší odborné vzdělání Studium je určeno pro maturanty, trvá od 2 do 3,5 roku v denní formě, nejčastěji 3 roky. Absolventi získají vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa, náleţí jim označení diplomovaný specialista (ve zkratce DiS uváděné za jménem). N Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři Studium v oborech hudba, zpěv a hudebně dramatické umění je šestileté (po splnění povinné školní docházky), studium v oboru tanec je osmileté (po 5. ročníku základní školy). Studium oboru ladění klavírů je určeno především zrakově postiţeným ţákům, trvá 5 let a ukončuje se pouze maturitní zkouškou. Ostatní absolventi získají vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře, označení je diplomovaný specialista (ve zkratce DiS uváděné za jménem). Vysokoškolské vzdělání R Vysokoškolské bakalářské vzdělání Připravuje k výkonu povolání a k pokračování v magisterském studiu. Délka studia je 3 aţ 4 roky. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, absolventům se uděluje titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem). T Vysokoškolské magisterské vzdělání Magisterské vzdělávání obvykle navazuje na bakalářské, pak je délka studia 1 aţ 3 roky. Existuje i magisterské vzdělávání, které nenavazuje na bakalářské, pak je dlouhé 4 aţ 6 roků. Ukončuje se státní závěrečnou zkouškou. Podle absolvovaného studia se udělují různé akademické tituly např. Ing., Mgr., MUDr. uváděné před jménem. V Vysokoškolské doktorské vzdělání Doktorské vzdělávání je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou teoretickou či tvůrčí činnost. Délka je 3 aţ 4 roky po magisterském vzdělávání. Ukončuje se státní doktorskou zkouškou, akademický titul je doktor (ve zkratce PhD. uváděné za jménem).

12 Dny otevřených dveří na středních školách v okrese Bruntál Škola Adresa Termín Gymnázium Bruntál, p. o. Gymnázium Krnov, p. o. Dukelská 1, Bruntál Smetanův okruh 2, Krnov XI,XII/2010 a I/2011 termíny budou upřesněny Gymnázium Rýmařov, p. o. Sokolovská 34, Rýmařov a Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, p. o. ZŠ a Městské osmileté gymnázium, Bruntál Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Brutnál, p. o. Soukromá SOŠ PRIMA s. r. o. Soukromá SŠ PRAKTIK s. r. o. SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov, p. o. nám.sv.michala 17, Vrbno pod Pradědem a Školní 2, Bruntál nám. J. Ţiţky 10, Bruntál Sokolovská 29, Rýmařov Tyršova 59, Horní Benešov kterýkoliv den v týdnu během pracovní doby XII/2010 a I/2011 kdykoliv po tel. domluvě :00 16: :00 12:00 Revoluční 92, Krnov 10. a SPgŠ a SZŠ, Krnov, p. o. Jiráskova 1a, Krnov Střední průmyslová škola, Bruntál, p. o. Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, p. o. Střední škola průmyslová, Krnov, p. o. Kavalcova 1, Bruntál Opavská 49, Krnov Soukenická 21, Krnov a :00 17: kterýkoliv den v týdnu od 8:00 14:00 Střední škola, Rýmařov, p. o. Střední odborná škola, Bruntál, p. o. SŠ zemědělství a sluţeb, Město Albrechtice, p. o. Střední umělecká škola varhanářská, Krnov, o. p. s. Julia Sedláka 16, Rýmařov od 10:00 17:00 Dukelská 5, Bruntál a mocniční 11, Město Albrechtice Revoluční 54, Krnov a od 9:00 15:00 kdykoliv po telefonické domluvě

13 Přehled studijních a učebních oborů na SŠ v okrese Bruntál Kód oboru Název oboru Strana 4141M/01 Agropodnikání (Ekonomika sluţby) M/01 Agropodnikání (Pěstitelství chovatelství mechanizace) H/01 Autoelektrikář L/01 Autotronik M/02 Cestovní ruch (Management cestovního ruchu) 19, M/11 Design interiéru M/01 Dopravní prostředky (Silniční vozidla) M/01 Ekologie a ţivotní prostředí (Ochrana a tvorba ţivotního 28 prostředí) 6341M/01 Ekonomika a podnikání (Management ve stavebnictví) M/01 Ekonomika a podnikání (Management v dopravě) M/01 Ekonomika a podnikání (Obchodně podnikatelská činnost) M/01 Ekonomika a podnikání (Právo a podnikání) M/01 Ekonomika a podnikání 25, M/02 Ekonomické lyceum H/02 Elektrikář silnoproud K/41 Gymnázium 16,17, K/81 Gymnázium 16,17,21, K/41 Gymnázium se sportovní přípravou M/01 Hotelnictví H/01 Hutník M/01 Informační technologie (Informační systémy, Počítačová 24 technika) 1820M/01 Informační technologie (Počítačové systémy a sítě, 27 Programování, Informační technologie v ekonomice) 3652H/01 Instalatér H/01 Kadeřník L/01 Kosmetické sluţby H/01 Kuchař číšník 22, 26, H/01 Kuchař číšník (Kuchař) H/01 Kuchař číšník (Číšník) E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a 20 natěračské práce 6941L/02 Masér sportovní a rekondiční (Pracovník v lázeňství a ve 19 sluţbách wellness) 2368H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 22, L/01 Mechanik seřizovač (Mechatronik) M/01 Mechanizace a sluţby M/02 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie (Informatika) H/01 Obráběč kovů H/01 Opravář zemědělských strojů 22, E/01 Opravářské práce M/003 Pedagogické lyceum L/524 Podnikání NA 20, 26, 28

14 6441L/51 Podnikání NA E/01 Potravinářská výroba (Cukrář) E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních 20 pečovatelské práce 6651H/01 Prodavač E/01 Prodavačské práce M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika E/01 Stravovací a ubytovací sluţby E/01 Stravovací a ubytovací sluţby (Kuchař asistent) H/01 Strojní mechanik (Strojní a automobilový mechanik) M/01 Strojírenství (CAD / CAM technologie) E/01 Šití oděvů H/01 Tesař 20, H/01 Truhlář 20, 22, E/004 Tesařské a truhlářské práce truhlářské práce ve stavebnictví M/18 Uměleckořemeslná stavba varhan L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů strunné 29 nástroje 8251L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva (Truhlářské, 27 uměleckořemeslné a restaurátorské práce) 8251L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu (Návrh a realizace 27 textilií a oděvů) 6843M/01 Veřejnosprávní činnost 19, H/01 Zahradník M/01 Zdravotnický asistent H/01 Zedník 20, E/001 Zednické práce 22 Rady k přijímacím zkouškám Získejte si dostupné informace o zvoleném oboru; Zjistěte si, jak bude vypadat přijímací zkouška na vybranou školu dle poţadavků zvolené školy (přijímací pohovor, psychologický test, test obecných a studijních předpokladů) ; Vypracujte si domácí plán přípravy, podle kterého se budete připravovat na přijímací zkoušku nad přípravou je lepší strávit kaţdý den minut neţ jednou týdně dvě hodiny; K přípravě doporučujeme kombinovat více informačních zdrojů: učebnice, ukázky přijímacích zkoušek, internetové kurzy, přijímačky nanečisto, srovnávací zkoušky atd.; odsouvejte nejtěţší látku na konec přípravného období a ani se nepokoušejte naučit vše naráz; Průběţně si ověřujte, co jste se jiţ naučili (například porovnávacími testy); Kaţdá obava je k něčemu dobrá. Kdyţ se nebudeme obávat blíţící se zkoušky, nebudeme se připravovat, nic se nenaučíme a zkouška moc dobře nedopadne.

15 vysvětlivky CIZÍ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY cizí jazyk CJ Anglický jazyk AJ anglický jazyk AJ Biologie B latina L Cizí jazyk CJ německý jazyk NJ Český jazyk ČJ francouzský jazyk FJ Dějepis D ruský jazyk RJ Dle zaměření DZ španělský jazyk ŠJ Francouzský jazyk FJ italský jazyk IJ Fyzika F polský jazyk PJ Geometrie G Hudební výchova HV Chemie CH FORMA STUDIA Informatika IF dálková DA Italský jazyk IJ distanční DI Křesťanská nauka KN denní Latina L večerní VE Matematika M jiná forma JI Německý jazyk NJ vyplňovat PRO UCHAZEČE Občanská nauka ON ţáci 5. tříd ZŠ ZŠ 5 Obecné studijní předpoklady OP ţáci 7. tříd ZŠ ZŠ 7 Pohovor PO ţáci s ukončenou povinnou školní docházkou Polský jazyk PJ dospělí s ukončenou povinnou škol. docházkou DZŠ Psychologické testy PS vyučenci VYU Psychologie P maturanti MAT Ruský jazyk RJ Absolventi se středním vzděláním (J) SVB Somatologie S Šlechtitelské práce ŠP DRUH STUDIA Španělský jazyk ŠJ nástavbové NA Talentové zkoušky TZ nevyplňovat Tělesná výchova TV zkrácené studium s Test všeobecných znalostí VZ zkrácené studium s Test logiky TL vyšší odborné VO Výtvarná výchova VV Zeměpis Z DALŠÍ ZKRATKY Zkouška zručnosti ZR osoba zdrav. postiţená OZP povinná lékařská prohlídka PLP UKONČENÍ STUDIA den otevřených dveří DOD maturita přijímací zkouška PZ výuční list výpočetní technika VT osvědčení OS rámcový vzděl. program RVP absolutorium A školský vzděl. program ŠVP závěrečná zkouška ZZ

16 Škola: Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace Adresa: Dukelská č.p. 1423/1, Bruntál IČ: Ředitel: RNDr. Jan Votruba, tel Ubytování: ní Kontakt: RNDr. Jan Votruba, tel Stravování: 400 Kč/měs Typ školy: Státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ WWW: Poznámka ke škole: Dny otevřených dveří v měsíci listopadu a prosinci 2010 a v lednu Konkrétní termín bude upřesněn. IZO součásti Druh součásti školy: Gymnázium Délka Ukonč. 1.kolo 2010/ /12 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 7941K/ K/41 Gymnázium Gymnázium 8, ČJ, M, VZ ČJ, M ZŠ5 1,20 1, Škola: Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Adresa: Smetanův okruh č.p. 19/2, Pod Bezručovým vrchem, Krnov 1 IČ: Ředitel: Mgr. Vladimír Schreier, tel Kontakt: Anna Němcová, tel Typ školy: Státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ WWW: Ubytování: 800 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: Stravování je zajišťováno v jídelnách jiných středních škol. Ubytování zajišťujeme v internátu SŠ AMP Krnov. Bezbariérový přístup do přízemí školní budovy. V 1. ročníku a v sekundě probíhá lyţarský kurz, od 3. ročníku široká nabídka volitelných předmětů, ve 3. ročníku sportturist. kurz. Široká nabídka sportovních her, krouţky dramatický a chemický, florbal. Moderní vybavení učeben. Ve škole umístěny nápojové automaty a bufet. Úspěšnost absolventů při přijímání na VŠ se pohybuje nad 90 %. IZO součásti Druh součásti školy: Gymnázium Délka Ukonč. 1.kolo 2010/ /12 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 7941K/ K/41 Gymnázium Gymnázium 8, ČJ, M ČJ, M ZŠ5 1,20 1,50

17 Škola: Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská č.p. 466/34, Rýmařov IČ: Ředitel: Mgr. Zdena Kovaříková, tel Kontakt: Mgr. Zdena Kovaříková, tel Typ školy: Státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ, ŠJ WWW: Poznámka ke škole: DOD: 4. listopadu 2010 a 20. ledna Uchazeči si mohou vyzkoušet přijímací zkoušky na nečisto. Zdarma nabízíme přípravu na přijímací zkoušky. Ubytování: 800 Kč/měs Stravování: 350 Kč/měs IZO součásti Druh součásti školy: Gymnázium Délka Ukonč. 1.kolo 2010/ /12 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 7941K/ K/41 Gymnázium Gymnázium 8, ČJ, M M, OP ZŠ5 1, 1, K/41 Gymnázium VE DZŠ 1,60

18 Škola: Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace Adresa: nám. J. Ţiţky č.p. 8/10, Bruntál IČ: Ředitel: Ing. Zuzana Urbanková, tel Kontakt: Ing. Zuzana Urbanková, tel Typ školy: Státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: 600 Kč/měs Stravování: 1500 Kč/měs Poznámka ke škole: Součástí školního areálu je také domov mládeţe a školní jídelna, posilovna, písárna a PC učebny. Na stránkách je moţno shlédnout virtuální prohlídku školy. Ţáci a jejich rodiče mají k dispozici Školní informační systém (dostupný i z domova), kam jsou průběţně zadávány zameškané hodiny, průběţná i celková klasifikace ţáků, důleţité vzkazy, změny v rozrvhu hodin. IZO součásti Druh součásti školy: Střední odborná škola Délka Ukonč. 1.kolo 2010/ /12 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 4141M/ M/ M/ M/ M/ M/02 Agropodnikání (ŠVP: pěstitelství chovatelství mechanizace) Agropodnikání (ŠVP: Ekonomika sluţby) Ekonomika a podnikání (ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost) Obchodní akademie Obchodní akademie (Obchodní akademie informatika) Ekonomické lyceum ČJ, M ČJ, M ČJ, M

19 Škola: Soukromá střední odborná škola PRIMA s. r. o. Adresa: Sokolovská č.p. 435/29, Rýmařov IČ: Ředitel: Mgr. Pavel hera, tel Kontakt: Marie Vaníčková, tel Typ školy: Soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: 900 Kč/měs Stravování: 700 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: v prosinci 2010 a lednu 2011 návštěva moţná kdykoliv po předběţné telefonické domluvě. Od školního roku 2010/2011 nabízíme nový studijní obor Masér sportovní a rekondiční. Absolvent je schopen poskytovat profesionální masérské sluţby v lázeňských zařízeních, fitness a welness centrech nebo domovech pro seniory. Stravování zajištěno ve školní jídelně. IZO součásti Druh součásti školy: Střední odborná škola Délka Ukonč. 1.kolo 2010/ /12 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 6542M/ L/02 Cestovní ruch Masér sportovní a rekondiční (Pracovník v lázeňství a sluţbách wellness) M/01 Veřejnosprávní činnost DA DZŠ

20 Škola: Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Adresa: Tyršova č.p. 59, Horní Benešov IČ: Ředitel: Ing. Richard Havlík, tel Kontakt: Hana Havlíková, tel Typ školy: Soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: 800 Kč/měs Stravování: 10 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: (pátek) od 8,00 16,00 hodin a (sobota) od 8.00 hod. do hod. Škola nevybírá na denním studiu školné. Pro neubytované ţáky moţnost obědů v ceně 22,Kč. Školní kantýna, zájmové ktouţky (sport. hry, střelecký, výtvarný, hudební, počítačový), účast na zahraničních stáţích (Leonardo da Vinci), praxe na skutečných zakázkách a odměna za produktivní práci. IZO součásti Druh součásti školy: Střední odborná škola Délka Ukonč. 1.kolo 2010/ /12 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 6341M/ H/ H/ H/ E/ E/ E/005 Ekonomika a podnikání management ve stavebnictví Truhlář Tesař Zedník Tesařské a truhlářské práce truhlářské práce ve stavebnictví Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce ,00 2,60 2, L/524 Podnikání DA VYU

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská č.p. /3, 795 1 Rýmařov IČ: 1331 Ředitel: Mgr. Zdena Kovaříková, tel. 55 721 151 Kontakt: Ing. Soňa Kováříková, tel. 55 721 15

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská č.p. 466/34, 95 1 Rýmařov IČ: 61331 Ředitel: Mgr. Zdena Kovaříková, tel. 554 21 1 Kontakt: Ing. Soňa Kováříková, tel.

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

16/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Organizace školního roku. Termíny vydávání vysvědčení

16/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Organizace školního roku. Termíny vydávání vysvědčení 16/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Adresa: Komenského č.p. 281/3, 790 01 Jeseník

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Adresa: Komenského č.p. 281/3, 790 01 Jeseník Gymnázium, Jeseník, Komenského 1 Adresa: Komenského č.p. 1/, 1 Jeseník IČ: 41 Ředitel: PaedDr. Antonín Javůrek, tel. 4 41 Kontakt: PaedDr. Barbora Čechová, tel. 4 411 4 Fax: ní Email: cechova@gymjes.cz

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Jihlava Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2015/2016 Informační elektronická

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace. Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace. Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská č.p. 66/3, 9 1 Rýmařov IČ: 61331 Ředitel: Mgr. Zdena Kovaříková, tel. 21 11 Kontakt: Ing. Jiří Lisický, tel. 21 16 Fax: ní Email:

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato Gymnázium Ostrov Studentská č.p. 1205, Ostrov - Ostrov, 36301 IČ: 49753771 Ředitel: Mgr. Jaroslav Šafránek, tel. 734 282 022 Ubytování: Ne REDIZO: 600009297 Kontakt: Mgr. Martinek, tel. 603 574 602 Stravování:

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Měsíční statistická zpráva

Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Ostravě Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Tel.:

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 Adresa: Horní Heřmanice č.p. 47, Bernartice - Horní Heřmanice, 79057 IČ: 00099791 Ředitel: Ing. Karel Čepička, 584

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Základní přehled informací k přijímacímu řízení

Základní přehled informací k přijímacímu řízení Základní přehled informací k přijímacímu řízení Přihláška ke vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a dvě přihlášky

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 04/2014 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.4.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 V souladu se zákonem č.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY NOVINKY - ZMĚNY PROTI PŘEDCHOZÍM LETŮM 2 Na STÁTNÍCH školách pro maturitní obory jsou písemné přijímací zkoušky realizovány minimálně z jednoho předmětu podle zaměření

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Tel.: 950 143 511

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více