Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E"

Transkript

1 Úřad práce Bruntál Květná Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní rok 2011/2012 Publikace je určena na pomoc ţákům, jejich rodičům a výchovným poradcům základních, speciálních a středních škol Bruntál, září 2010

2 Upozornění Vzdělávací nabídka uvedená v této broţuře je zpracována dle údajů poskytnutých středními školami do konce srpna Do začátku přijímacího řízení a zahájení nového školního roku 2010/11 můţe dojít ke změnám v uvedených informacích. Proto je nutné před vyplněním přihlášky ověřit si údaje týkající se zvoleného oboru nejlépe na příslušné škole, na její webové stránce nebo na Úřadu práce v Bruntále v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání. Tuto broţuru najdete v plném znění i na internetových stránkách Úřadu práce v Bruntále na: Přehled všech učebních a studijních oborů středních škol v ČR naleznete na: Volná místa na středních školách po prvním a dalších kolech přijímacího řízení jsou zveřejněna na internetových stránkách jednotlivých škol, případně na internetových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě: odkaz veřejná správa školství aktuality

3 OBSAH Úvodní slovo... 4 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2011/2012 realizované ve školním roce 2010/ Organizace školního roku 2010/ Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) Dny otevřených dveří na středních školách v okrese Bruntál Přehled studijních a učebních oborů na SŠ v okrese Bruntál Rady k přijímacím zkouškám Vysvětlivky Vzdělávací nabídka stud. a uč. oborů středních škol okresu Bruntál pro školní rok 2011/ Gymnázium Bruntál Gymnázium Krnov.16 Gymnázium Rýmařov Obchodní akademie a Střední zemědělská škola Bruntál...18 Soukromá střední odborná škola Prima s. r. o., Rýmařov..19 Soukromá střední škola PRAKTIK, s. r. o., Horní Benešov..20 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem 21 Střední odborná škola Bruntál 22 Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu Krnov Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola Krnov..23 Střední průmyslová škola Bruntál..24 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov.25 Střední škola průmyslová Krnov Střední škola Rýmařov Střední škola zemědělství a sluţeb Město Albrechtice..28 Střední umělecká škola varhanářská Krnov...29 Základní škola a městské osmileté gymnázium Adresář středních škol se specializovaným zaměřením v dalších okresech ČR Další kontakty UŢITEČNÉ WEBOVÉ ADRESY Prezentační výstavy středních škol v Moravskoslezském kraji v roce Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání... 35

4 Milí ţáci, váţení rodiče, v letošním školním roce ukončíte povinnou školní docházku a budete postaveni před závaţný ţivotní krok volbu povolání. Volba povolání je především volba přípravy na povolání, tj. vzdělávací cesty, která ovlivní celý budoucí ţivot mladého člověka, jeho budoucí společenské i pracovní uplatnění. Profesní orientace by měla vycházet především z předpokladů a zájmů dítěte, z jeho schopností, dovedností, školního prospěchu, ze zdravotních a ekonomických hledisek, ale i poptávky po konkrétních profesích na trhu práce. Poptávka na trhu práce se soustřeďuje především na vysoce profesně zaměřené odborníky a kvalifikované pracovníky. Mezi poptávané profese na trhu práce v okrese Bruntál patří zejména technické profese jako je nástrojář, zámečník, obráběč kovů, ale i obory jako je zahradník nebo klempíř budou mít dobré předpoklady k umístnění se na trhu práce. jniţší nezaměstnanost u maturitních oborů vykazují zdravotnické obory, pedagogické obory a elektrotechnické obory. Mezi dlouhodobě hůře uplatnitelné maturitní obory patří např. obory z oblasti ekonomiky a podnikání, gymnázia nebo obory z oblasti zemědělství. Co se týče učebních oborů, obtíţněji nacházejí uplatnění absolventi oborů kuchař, číšníkservírka, opravář zemědělských strojů, truhlář a v posledních letech také obor automechanik. Dopad ekonomické krize velmi výrazně pociťují především mladí lidé, hlavně čerství absolventi škol. V České republice se absolventi stávají nejvíce postiţenou skupinou, aţ 40% absolventů končí v evidencích úřadů práce. Váţně se omezil zájem zaměstnavatelů zaměstnávat absolventy škol, proto je pro čerstvé absolventy hledání práce stále obtíţnější a musejí počítat s delším hledáním uplatnění se na trhu práce a také s vyšší konkurencí a niţšími nástupními platy. Při přijímaní nových pracovníků zaměstnavatelé kladou vedle teoretických znalostí a praxe velký důraz na jazykovou vybavenost, ochotu učit se, odpovědnost, flexibilitu a týmovou spolupráci. Při výběru z nabízených oborů a profesí je však nezbytné vycházet z reálného zhodnocení svých schopností, dovedností, zájmů, tělesné a zdravotní charakteristiky. Přihlíţet je třeba také k poţadavkům na výkon příslušného povolání, protoţe s volbou přípravy na povolání souvisí volba budoucího pracovního prostředí, pracovních předmětů, prostředků i okruh budoucích činností. Tato publikace Vám můţe usnadnit Vaše rozhodování o volbě povolání, neboť obsahuje přehledné informace o jednotlivých školách, které nabízejí učební a studijní obory a podmínky přijímacího řízení. S ţádostí o radu při Vaší volbě povolání a při výběru střední školy a oboru studia se kromě této broţurky můţete obrátit na: výchovného poradce, který působí na kaţdé základní škole budete s ním spolupracovat při vyplňování přihlášky na SŠ, Úřad práce v Bruntále Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání poskytuje sluţby v oblasti volby povolání (kontaktní osoba: Mgr. Tereza Kovacsová, tel: , vybranou školu tu můţete navštívit osobně, nejlépe při příleţitosti dne otevřených dveří, případně ji kontaktovat telefonicky. ţ se definitivně rozhodnete, doporučujeme navštívit Veletrh řemesel ARTIFEX 2010, který se ve dnes listopadu 2010 uskuteční v krnovském Multikulturním centru SILESIA. Vážení rodiče, prosíme Vás proto, abyste věnovali dalšímu vzdělání svých dětí velkou pozornost. Přejeme Vám mnoho zdaru ve Vašem rozhodování o profesní dráze, úspěch a spokojenost ve studiu i v osobním životě. Mgr. Tereza Kovacsová, IPS Úřadu práce v Bruntále

5 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2011/2012 realizované ve školním roce 2010/2011 Informace pro ţáky, rodiče, zákonné zástupce, uchazeče Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen střední školy ) se řídí, mimo jiné, následujícími právními předpisy: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Termíny pro podání přihlášek, vydání zápisového lístku, zveřejnění kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných uchazečů i konání talentové a přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení jsou obsaţeny v přehledné tabulce, která je přílohou těchto informací. Před podáním přihlášek uchazeč si vybere z nabídky oborů vzdělání středních škol; tyto informace a případně další z oblasti kariérového poradenství lze získat prostřednictvím internetu (např. přehled odkazů na stránkách krajského úřadu), vytipuje školy podle svého zájmu informuje se přímo ve středních školách (např. v rámci dnů otevřených dveří) nebo prostřednictvím webových stránek středních škol a ověří si zejména, jaké podmínky ředitel dané střední školy pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovil (viz termín pro zveřejnění kritérií a počtu přijímaných v přiloţené tabulce) uchazeč zváţí své moţnosti, případně se poradí s výchovným poradcem nebo školským poradenským zařízením nebo se obrátí na Informační a poradenské středisko na Úřadě práce v Bruntále uchazeč si zajistí jednu aţ tři přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení buď v základní škole, nebo v prodejnách SEVT, nebo prostřednictvím webových stránek MŠ na lze uplatnit např. tři přihlášky na tři různé střední školy nebo tři přihlášky na tři různé obory vzdělání v jedné střední škole uchazeč vyplní přihlášku/přihlášky a nechá si na nich potvrdit prospěch ze základní školy (razítko a podpis), případně přiloţí ověřené kopie vysvědčení; v přihlášce/přihláškách uvede i den, kdy se chce zúčastnit přijímací zkoušky, pokud se koná; přiloţí i další potřebné doklady, pokud je střední škola vyţaduje

6 uchazeč se zdravotním postiţením nebo zdravotním znevýhodněním k přihlášce přiloţí posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky Odevzdání přihlášek a získání zápisového lístku kompletní přihlášky ke vzdělávání (včetně všech náleţitostí) uchazeč odevzdá řediteli příslušné střední školy (viz termín pro podání přihlášky v prvním kole přijímacího řízení v přiloţené tabulce) přihláška musí být podepsaná zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak jeho zákonným zástupcem je vhodné převzít ve střední škole potvrzení o podání přihlášky, v případě zaslání poštou uschovat podací lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky uchazeč, který je ţákem základní školy, obdrţí zápisový lístek v této základní škole; ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad (viz termíny pro vydání zápisového lístku v přiloţené tabulce) v případě ztráty zápisového lístku ten orgán, který ztracený nebo zničený zápisový lístek vydal, na základě písemné ţádosti vydá bez zbytečného odkladu náhradní zápisový lístek; součástí této ţádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, ţe původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je i podpis nezletilého uchazeče Po odevzdání přihlášek pokud střední škola informovala, ţe se přijímací zkouška nekoná, uchazeč očekává doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení; ředitel střední školy sice můţe v prvním kole přijímacího řízení (do oborů vzdělání bez talentové zkoušky) rozhodnutí odeslat nejdříve , avšak výsledky přijímacího řízení (pod registračními čísly uchazečů) se zveřejňují na veřejně přístupném místě ve střední škole i na jejím webu jiţ mnohem dříve, zpravidla ihned po vyhodnocení přijímacího řízení pokud ředitel střední školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, očekává uchazeč doručení pozvánky k přijímací zkoušce a zúčastní se jí v jednom z termínů stanovených v prvním kole přijímacího řízení pro její konání (uchazeč tento termín uvedl v přihlášce); pro první kolo přijímacího řízení do jednoho oboru vzdělání v rámci jedné školy nelze přijímací zkoušku vykonat ve více různých termínech, v nichţ se koná (viz období a termíny jejího konání v přiloţené tabulce); stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo v jiné škole, do nichţ uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu uchazeči, který se pro váţné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky

7 Doručení rozhodnutí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyzvedne rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení; rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je povaţováno za doručené Potvrzení nástupu do střední školy odevzdání zápisového lístku po doručení rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrzuje úmysl stát se ţákem střední školy odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí; pokud zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za ţáka dané střední školy; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem uchazeč, který jiţ jednou odevzdal v některé střední škole zápisový lístek, jej můţe, avšak pouze jednou, vzít zpět a odevzdat v jiné škole (např. v případě, kdy obdrţel rozhodnutí o přijetí z více škol, avšak byla mu doručena v různých termínech) Moţnost odvolání odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání je moţno podat teprve poté, kdy ředitel střední školy rozhodnutí jiţ vydal (tzn. buď předal jeho písemné vyhotovení k odeslání, nebo si je zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně převzal ve střední škole nebo vyzvedl na poště) odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem Další kola přijímacího řízení uchazeč si zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na webu středních škol nebo kraje a můţe si podat přihlášky ke vzdělávání (obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení), přičemţ jejich počet není omezen Nástup do střední školy ţákem střední školy se uchazeč stává prvního dne školního roku, pro něţ byl přijat do oboru vzdělání a pro který předloţil škole zápisový lístek Moravskoslezský kraj Krajský úřad Odbor školství, mládeţe a sportu

8 Příloha: Termíny pro první kolo přijímacího řízení Školní rok 2010/2011 Obory vzdělání Ostatní obory vzdělání přijetí od s talentovou zkouškou (bez ohledu na formu vzdělávání) 1 / Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo do. listopadu do 15. března pro denní do 20. března pro ostatní formy vzdělávání zletilý uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy nejpozději 1 / formu vzdělávání Zápisový lístek obdrţí do. listopadu do 15. března ţák ZŠ ve své ZŠ uchazeč 5 / ţák ZŠ ve své ZŠ ostatní uchazeči na základě ţádosti od krajského úřadu Ředitel střední školy zveřejní rozhodnutí o případném konání přijímací zkoušky, o termínech jejího konání, kriteria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději 7 / Období konání talentové zkoušky a přijímací zkoušky 6 / do. října od 2. ledna do 15. ledna 2 /; konzervatoř od 15. ledna do 31. ledna 2 / od 22. dubna do 7. května 3 /, pokud dále není stanoveno jinak do 31. ledna od 2. května do 17. května 4 /(v jiné neţ denní formě vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia) Poznámky: Při počítání času se postupuje podle 40 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 1 / Termíny se stanoví na základě 60b školského zákona. 2 / Termíny se stanoví na základě 64 školského zákona podle 3 odst. 2 a 4 vyhlášky. 3 / Termíny se stanoví na základě 64 školského zákona podle 3 odst. 1 a 4 vyhlášky. 4 / Termíny se stanoví na základě 64 školského zákona podle 3 odst. 3 a 4 vyhlášky. 5 / Dobu vydání stanoví 60a odst. 2 školského zákona. Uchazečům, kteří nejsou ţáky základní školy, vydává podle 60a odst. 2 školského zákona zápisový lístek krajský úřad, a to včetně cizinců. 6 / Pokud uchazeč o vzdělávání v oboru vzdělání s talentovou zkouškou vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení ( 62 odst. 2 školského zákona). Přijímací řízení do oboru vzdělání konzervatoře se koná formou talentové zkoušky ( 88 odst. 2 a 91 odst. 2 školského zákona). 7 / Termíny se stanoví na základě 60 odst. 4 písm. a) školského zákona.

9 Organizace školního roku 2010/2011 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek. června Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna Vyučování začne v pondělí 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termín Okresy, obvody hl. města Prahy Praha 6 aţ 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, FrýdekMístek Kroměříţ, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Prahavýchod, Prahazápad, Mělník, Rakovník, Plzeňměsto, Plzeňsever, Plzeňjih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Ţďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněţnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostravaměsto Praha 1 aţ 5, Blansko, Brnoměsto, Brnovenkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domaţlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do středy 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.

10 Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) kódy oborů vzdělání Do přihlášky školy budete vyplňovat kód a název oboru. Kód oboru obsahuje 4 číslice a důleţité písmenko, které označuje úroveň dosaţeného vzdělání a náročnost studia. Střední školy nabízejí: Střední vzdělání ( bez výučního listu, maturitní zkoušky) C Praktická škola Jedno a dvouleté programy pro ţáky se zdravotním postiţením se speciálními vzdělávacími potřebami. Příprava je neprofesní, zaměřená na poskytování základních dovedností pro ţivot, absolventi nezískají výuční list. J Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu Jde o střední odborné vzdělání, které není ukončeno maturitou. Absolventi získají vysvědčení o závěrečné zkoušce, doba studia je dva roky. Střední vzdělání s výučním listem E Niţší střední odborné vzdělání Jde o vyučení s niţšími nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání, absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Absolventi získají výuční list, doba přípravy je obvykle 3 roky, u několika málo oborů 2 roky, po absolvování nelze přímo pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní zkoušky. H Střední odborné vzdělání s výučním listem Jde o klasické vyučení v učebních oborech SOU, doba přípravy je 3 roky. Absolventi získají výuční list, po tříletém studiu je moţno pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní zkoušky. Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem Studium umoţňuje absolventům s maturitní zkouškou získat ve zkrácené době výuční list. Délka studia je 1 aţ 1,5 roku v denní formě. Střední vzdělání s maturitní zkouškou L/0 Úplně střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou Jde o střední vzdělání s maturitní zkouškou, v jeho průběhu se ţáci vyučí (maturitní obory SOU), délka studia v denní formě je 4 roky, připravuje pro náročná dělnická povolání a niţší řídící funkce. Absolventi získají maturitní vysvědčení, mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) Jde o střední vzdělání s maturitní zkouškou bez vyučení (maturitní obory SOŠ), délka studia v denní formě je 4 roky, příprava má profesní charakter. Absolventi získají maturitní vysvědčení, mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. K Úplné střední všeobecné vzdělání vzdělání na gymnáziu Příprava má všeobecný neprofesní charakter, absolventi získají maturitní vysvědčení, je moţno pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. K/4 Čtyřletá gymnaziální příprava, po ukončeném 9. ročníku základní školy K/6 Šestiletá gymnaziální příprava, po ukončeném 7. ročníku základní školy

11 K/8 Osmiletá gymnaziální příprava, po ukončeném 5. ročníku základní školy L/5 Úplně střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (nástavbové studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů) Jde o střední vzdělání s maturitní zkouškou pro vyučené ve tříletých učebních oborech SOU, je určena návaznost mezi oborem vyučení a moţností vstoupit do nástavbového oboru. Studium trvá v denní formě 2 roky, absolventi získají maturitní vysvědčení, mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou Studium umoţňuje absolventům s maturitní zkouškou získat ve zkrácené době maturitní zkoušku. Délka studia je 1 aţ 2 roky v denní formě. Vyšší odborné vzdělání N Vyšší odborné vzdělání Studium je určeno pro maturanty, trvá od 2 do 3,5 roku v denní formě, nejčastěji 3 roky. Absolventi získají vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa, náleţí jim označení diplomovaný specialista (ve zkratce DiS uváděné za jménem). N Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři Studium v oborech hudba, zpěv a hudebně dramatické umění je šestileté (po splnění povinné školní docházky), studium v oboru tanec je osmileté (po 5. ročníku základní školy). Studium oboru ladění klavírů je určeno především zrakově postiţeným ţákům, trvá 5 let a ukončuje se pouze maturitní zkouškou. Ostatní absolventi získají vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře, označení je diplomovaný specialista (ve zkratce DiS uváděné za jménem). Vysokoškolské vzdělání R Vysokoškolské bakalářské vzdělání Připravuje k výkonu povolání a k pokračování v magisterském studiu. Délka studia je 3 aţ 4 roky. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, absolventům se uděluje titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem). T Vysokoškolské magisterské vzdělání Magisterské vzdělávání obvykle navazuje na bakalářské, pak je délka studia 1 aţ 3 roky. Existuje i magisterské vzdělávání, které nenavazuje na bakalářské, pak je dlouhé 4 aţ 6 roků. Ukončuje se státní závěrečnou zkouškou. Podle absolvovaného studia se udělují různé akademické tituly např. Ing., Mgr., MUDr. uváděné před jménem. V Vysokoškolské doktorské vzdělání Doktorské vzdělávání je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou teoretickou či tvůrčí činnost. Délka je 3 aţ 4 roky po magisterském vzdělávání. Ukončuje se státní doktorskou zkouškou, akademický titul je doktor (ve zkratce PhD. uváděné za jménem).

12 Dny otevřených dveří na středních školách v okrese Bruntál Škola Adresa Termín Gymnázium Bruntál, p. o. Gymnázium Krnov, p. o. Dukelská 1, Bruntál Smetanův okruh 2, Krnov XI,XII/2010 a I/2011 termíny budou upřesněny Gymnázium Rýmařov, p. o. Sokolovská 34, Rýmařov a Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, p. o. ZŠ a Městské osmileté gymnázium, Bruntál Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Brutnál, p. o. Soukromá SOŠ PRIMA s. r. o. Soukromá SŠ PRAKTIK s. r. o. SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov, p. o. nám.sv.michala 17, Vrbno pod Pradědem a Školní 2, Bruntál nám. J. Ţiţky 10, Bruntál Sokolovská 29, Rýmařov Tyršova 59, Horní Benešov kterýkoliv den v týdnu během pracovní doby XII/2010 a I/2011 kdykoliv po tel. domluvě :00 16: :00 12:00 Revoluční 92, Krnov 10. a SPgŠ a SZŠ, Krnov, p. o. Jiráskova 1a, Krnov Střední průmyslová škola, Bruntál, p. o. Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, p. o. Střední škola průmyslová, Krnov, p. o. Kavalcova 1, Bruntál Opavská 49, Krnov Soukenická 21, Krnov a :00 17: kterýkoliv den v týdnu od 8:00 14:00 Střední škola, Rýmařov, p. o. Střední odborná škola, Bruntál, p. o. SŠ zemědělství a sluţeb, Město Albrechtice, p. o. Střední umělecká škola varhanářská, Krnov, o. p. s. Julia Sedláka 16, Rýmařov od 10:00 17:00 Dukelská 5, Bruntál a mocniční 11, Město Albrechtice Revoluční 54, Krnov a od 9:00 15:00 kdykoliv po telefonické domluvě

13 Přehled studijních a učebních oborů na SŠ v okrese Bruntál Kód oboru Název oboru Strana 4141M/01 Agropodnikání (Ekonomika sluţby) M/01 Agropodnikání (Pěstitelství chovatelství mechanizace) H/01 Autoelektrikář L/01 Autotronik M/02 Cestovní ruch (Management cestovního ruchu) 19, M/11 Design interiéru M/01 Dopravní prostředky (Silniční vozidla) M/01 Ekologie a ţivotní prostředí (Ochrana a tvorba ţivotního 28 prostředí) 6341M/01 Ekonomika a podnikání (Management ve stavebnictví) M/01 Ekonomika a podnikání (Management v dopravě) M/01 Ekonomika a podnikání (Obchodně podnikatelská činnost) M/01 Ekonomika a podnikání (Právo a podnikání) M/01 Ekonomika a podnikání 25, M/02 Ekonomické lyceum H/02 Elektrikář silnoproud K/41 Gymnázium 16,17, K/81 Gymnázium 16,17,21, K/41 Gymnázium se sportovní přípravou M/01 Hotelnictví H/01 Hutník M/01 Informační technologie (Informační systémy, Počítačová 24 technika) 1820M/01 Informační technologie (Počítačové systémy a sítě, 27 Programování, Informační technologie v ekonomice) 3652H/01 Instalatér H/01 Kadeřník L/01 Kosmetické sluţby H/01 Kuchař číšník 22, 26, H/01 Kuchař číšník (Kuchař) H/01 Kuchař číšník (Číšník) E/005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a 20 natěračské práce 6941L/02 Masér sportovní a rekondiční (Pracovník v lázeňství a ve 19 sluţbách wellness) 2368H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 22, L/01 Mechanik seřizovač (Mechatronik) M/01 Mechanizace a sluţby M/02 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie (Informatika) H/01 Obráběč kovů H/01 Opravář zemědělských strojů 22, E/01 Opravářské práce M/003 Pedagogické lyceum L/524 Podnikání NA 20, 26, 28

14 6441L/51 Podnikání NA E/01 Potravinářská výroba (Cukrář) E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních 20 pečovatelské práce 6651H/01 Prodavač E/01 Prodavačské práce M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika E/01 Stravovací a ubytovací sluţby E/01 Stravovací a ubytovací sluţby (Kuchař asistent) H/01 Strojní mechanik (Strojní a automobilový mechanik) M/01 Strojírenství (CAD / CAM technologie) E/01 Šití oděvů H/01 Tesař 20, H/01 Truhlář 20, 22, E/004 Tesařské a truhlářské práce truhlářské práce ve stavebnictví M/18 Uměleckořemeslná stavba varhan L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů strunné 29 nástroje 8251L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva (Truhlářské, 27 uměleckořemeslné a restaurátorské práce) 8251L/03 Uměleckořemeslné zpracování textilu (Návrh a realizace 27 textilií a oděvů) 6843M/01 Veřejnosprávní činnost 19, H/01 Zahradník M/01 Zdravotnický asistent H/01 Zedník 20, E/001 Zednické práce 22 Rady k přijímacím zkouškám Získejte si dostupné informace o zvoleném oboru; Zjistěte si, jak bude vypadat přijímací zkouška na vybranou školu dle poţadavků zvolené školy (přijímací pohovor, psychologický test, test obecných a studijních předpokladů) ; Vypracujte si domácí plán přípravy, podle kterého se budete připravovat na přijímací zkoušku nad přípravou je lepší strávit kaţdý den minut neţ jednou týdně dvě hodiny; K přípravě doporučujeme kombinovat více informačních zdrojů: učebnice, ukázky přijímacích zkoušek, internetové kurzy, přijímačky nanečisto, srovnávací zkoušky atd.; odsouvejte nejtěţší látku na konec přípravného období a ani se nepokoušejte naučit vše naráz; Průběţně si ověřujte, co jste se jiţ naučili (například porovnávacími testy); Kaţdá obava je k něčemu dobrá. Kdyţ se nebudeme obávat blíţící se zkoušky, nebudeme se připravovat, nic se nenaučíme a zkouška moc dobře nedopadne.

15 vysvětlivky CIZÍ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY cizí jazyk CJ Anglický jazyk AJ anglický jazyk AJ Biologie B latina L Cizí jazyk CJ německý jazyk NJ Český jazyk ČJ francouzský jazyk FJ Dějepis D ruský jazyk RJ Dle zaměření DZ španělský jazyk ŠJ Francouzský jazyk FJ italský jazyk IJ Fyzika F polský jazyk PJ Geometrie G Hudební výchova HV Chemie CH FORMA STUDIA Informatika IF dálková DA Italský jazyk IJ distanční DI Křesťanská nauka KN denní Latina L večerní VE Matematika M jiná forma JI Německý jazyk NJ vyplňovat PRO UCHAZEČE Občanská nauka ON ţáci 5. tříd ZŠ ZŠ 5 Obecné studijní předpoklady OP ţáci 7. tříd ZŠ ZŠ 7 Pohovor PO ţáci s ukončenou povinnou školní docházkou Polský jazyk PJ dospělí s ukončenou povinnou škol. docházkou DZŠ Psychologické testy PS vyučenci VYU Psychologie P maturanti MAT Ruský jazyk RJ Absolventi se středním vzděláním (J) SVB Somatologie S Šlechtitelské práce ŠP DRUH STUDIA Španělský jazyk ŠJ nástavbové NA Talentové zkoušky TZ nevyplňovat Tělesná výchova TV zkrácené studium s Test všeobecných znalostí VZ zkrácené studium s Test logiky TL vyšší odborné VO Výtvarná výchova VV Zeměpis Z DALŠÍ ZKRATKY Zkouška zručnosti ZR osoba zdrav. postiţená OZP povinná lékařská prohlídka PLP UKONČENÍ STUDIA den otevřených dveří DOD maturita přijímací zkouška PZ výuční list výpočetní technika VT osvědčení OS rámcový vzděl. program RVP absolutorium A školský vzděl. program ŠVP závěrečná zkouška ZZ

16 Škola: Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace Adresa: Dukelská č.p. 1423/1, Bruntál IČ: Ředitel: RNDr. Jan Votruba, tel Ubytování: ní Kontakt: RNDr. Jan Votruba, tel Stravování: 400 Kč/měs Typ školy: Státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ WWW: Poznámka ke škole: Dny otevřených dveří v měsíci listopadu a prosinci 2010 a v lednu Konkrétní termín bude upřesněn. IZO součásti Druh součásti školy: Gymnázium Délka Ukonč. 1.kolo 2010/ /12 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 7941K/ K/41 Gymnázium Gymnázium 8, ČJ, M, VZ ČJ, M ZŠ5 1,20 1, Škola: Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Adresa: Smetanův okruh č.p. 19/2, Pod Bezručovým vrchem, Krnov 1 IČ: Ředitel: Mgr. Vladimír Schreier, tel Kontakt: Anna Němcová, tel Typ školy: Státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ WWW: Ubytování: 800 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: Stravování je zajišťováno v jídelnách jiných středních škol. Ubytování zajišťujeme v internátu SŠ AMP Krnov. Bezbariérový přístup do přízemí školní budovy. V 1. ročníku a v sekundě probíhá lyţarský kurz, od 3. ročníku široká nabídka volitelných předmětů, ve 3. ročníku sportturist. kurz. Široká nabídka sportovních her, krouţky dramatický a chemický, florbal. Moderní vybavení učeben. Ve škole umístěny nápojové automaty a bufet. Úspěšnost absolventů při přijímání na VŠ se pohybuje nad 90 %. IZO součásti Druh součásti školy: Gymnázium Délka Ukonč. 1.kolo 2010/ /12 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 7941K/ K/41 Gymnázium Gymnázium 8, ČJ, M ČJ, M ZŠ5 1,20 1,50

17 Škola: Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská č.p. 466/34, Rýmařov IČ: Ředitel: Mgr. Zdena Kovaříková, tel Kontakt: Mgr. Zdena Kovaříková, tel Typ školy: Státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ, ŠJ WWW: Poznámka ke škole: DOD: 4. listopadu 2010 a 20. ledna Uchazeči si mohou vyzkoušet přijímací zkoušky na nečisto. Zdarma nabízíme přípravu na přijímací zkoušky. Ubytování: 800 Kč/měs Stravování: 350 Kč/měs IZO součásti Druh součásti školy: Gymnázium Délka Ukonč. 1.kolo 2010/ /12 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 7941K/ K/41 Gymnázium Gymnázium 8, ČJ, M M, OP ZŠ5 1, 1, K/41 Gymnázium VE DZŠ 1,60

18 Škola: Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace Adresa: nám. J. Ţiţky č.p. 8/10, Bruntál IČ: Ředitel: Ing. Zuzana Urbanková, tel Kontakt: Ing. Zuzana Urbanková, tel Typ školy: Státní Fax: Zřizovatel: Kraj Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: 600 Kč/měs Stravování: 1500 Kč/měs Poznámka ke škole: Součástí školního areálu je také domov mládeţe a školní jídelna, posilovna, písárna a PC učebny. Na stránkách je moţno shlédnout virtuální prohlídku školy. Ţáci a jejich rodiče mají k dispozici Školní informační systém (dostupný i z domova), kam jsou průběţně zadávány zameškané hodiny, průběţná i celková klasifikace ţáků, důleţité vzkazy, změny v rozrvhu hodin. IZO součásti Druh součásti školy: Střední odborná škola Délka Ukonč. 1.kolo 2010/ /12 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 4141M/ M/ M/ M/ M/ M/02 Agropodnikání (ŠVP: pěstitelství chovatelství mechanizace) Agropodnikání (ŠVP: Ekonomika sluţby) Ekonomika a podnikání (ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost) Obchodní akademie Obchodní akademie (Obchodní akademie informatika) Ekonomické lyceum ČJ, M ČJ, M ČJ, M

19 Škola: Soukromá střední odborná škola PRIMA s. r. o. Adresa: Sokolovská č.p. 435/29, Rýmařov IČ: Ředitel: Mgr. Pavel hera, tel Kontakt: Marie Vaníčková, tel Typ školy: Soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: 900 Kč/měs Stravování: 700 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: v prosinci 2010 a lednu 2011 návštěva moţná kdykoliv po předběţné telefonické domluvě. Od školního roku 2010/2011 nabízíme nový studijní obor Masér sportovní a rekondiční. Absolvent je schopen poskytovat profesionální masérské sluţby v lázeňských zařízeních, fitness a welness centrech nebo domovech pro seniory. Stravování zajištěno ve školní jídelně. IZO součásti Druh součásti školy: Střední odborná škola Délka Ukonč. 1.kolo 2010/ /12 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 6542M/ L/02 Cestovní ruch Masér sportovní a rekondiční (Pracovník v lázeňství a sluţbách wellness) M/01 Veřejnosprávní činnost DA DZŠ

20 Škola: Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Adresa: Tyršova č.p. 59, Horní Benešov IČ: Ředitel: Ing. Richard Havlík, tel Kontakt: Hana Havlíková, tel Typ školy: Soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: 800 Kč/měs Stravování: 10 Kč/měs Poznámka ke škole: DOD: (pátek) od 8,00 16,00 hodin a (sobota) od 8.00 hod. do hod. Škola nevybírá na denním studiu školné. Pro neubytované ţáky moţnost obědů v ceně 22,Kč. Školní kantýna, zájmové ktouţky (sport. hry, střelecký, výtvarný, hudební, počítačový), účast na zahraničních stáţích (Leonardo da Vinci), praxe na skutečných zakázkách a odměna za produktivní práci. IZO součásti Druh součásti školy: Střední odborná škola Délka Ukonč. 1.kolo 2010/ /12 Roční Přijímací Forma Druh Pro ţáky Prospěch OZP Pov. lék. Kód oboru Název oboru studia studia přihl. přij. plánov. školné zkoušky studia studia prohlídka 6341M/ H/ H/ H/ E/ E/ E/005 Ekonomika a podnikání management ve stavebnictví Truhlář Tesař Zedník Tesařské a truhlářské práce truhlářské práce ve stavebnictví Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce ,00 2,60 2, L/524 Podnikání DA VYU

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam pedagogicko-psychologických

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Přehlídky středních škol... 5 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce...

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Adresa: Štursova č.p. 904/14, Olomouc - Hodolany, 77900 IČ: 00577448 Ředitel: PhDr. Ladislav Pochyla, 585 200 212 Ubytování: není REDIZO: 600017061

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42, Třebíč, 674 01 Tel: 561 200 427 www.ohktrebic.cz Generální partner: Skupina ČEZ Okresní hospodářská

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Euroškola Litvínov střední odborná škola, s.r.o. Sklářská 81, 435 42 Litvínov 8 - Hamr IČ: 25024558 Ředitel: Ing. Tomáš Záhořík, tel. 601 360 610 Ubytování: REDIZO: 600011135 Kontakt: Ing. Tomáš Záhořík,

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 10 zákona č.

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Úřad práce ČR Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Kontaktní pracoviště v Jeseníku Kontaktní pracoviště v Prostějově Kontaktní pracoviště v Přerově Kontaktní pracoviště v Šumperku Olomoucký

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Úřad práce ČR Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Kontaktní pracoviště v Jeseníku Kontaktní pracoviště v Prostějově Kontaktní pracoviště v Přerově Kontaktní pracoviště v Šumperku Olomoucký

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Úvod Dostává se Vám do rukou brožura, obsahující přehled vyšších odborných škol v Královéhradeckém

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více