KONKURS Provádění periodického hodnocení ředitelů škol. Stručný výtah z pokynů: mimo jiné i hodnocení Harmonogram únor - březen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONKURS Provádění periodického hodnocení ředitelů škol. Stručný výtah z pokynů: mimo jiné i hodnocení Harmonogram únor - březen 1996 1. - 15."

Transkript

1 KONKURS Pokyn ministra č. j /95-42 Provádění periodického hodnocení ředitelů škol. Stručný výtah z pokynů: Pravidelné periodické hodnocení se zavádí od 1. ledna A to tak, že v roce 1996 platí pro ředitele, kteří jsou ve funkci od roku 1990 (zavádí se tedy se zpětnou platností). Hodnocení se provádí formou otevřeného konkursu. Účastní-li se konkursu dosavadní ředitel, bude se řízený rozhovor s ním prováděný podle 3 vyhlášky 187/91 Sb. týkat mimo jiné i hodnocení jeho působení v zastávané funkci. V případě, že vyhlašovatel konkursu rozhodne o jmenování nového ředitele, bude dosavadní ředitel odvolán k 31. červenci V průběhu srpna projedná zaměstnavatel (škola s právní subjektivitou) s odvolaným ředitelem, jehož pracovní poměr odvoláním nekončí jeho další pracovní zařazení, v případě skončení pracovního poměru. Pokud ke skončení pracovního poměru nedojde dohodou, bude dána výpověď z organizačních důvodů pro nadbytečnost tak, aby byla doručena do Odstupné řediteli nenáleží. Harmonogram únor - březen jmenování členů konkursních komisí, vyhlášení konkursů května konkurs - OA a SZeŠ května rozhodnutí vyhlašovatele Podle pokynů školského úřadu číslo jednací 64/96-POO byli do konkursní komise delegováni tři zástupci školy. První zástupce s hlasem rozhodujícím, dva zástupci s hlasem poradním. Výsledky tajné volby zaměstnanců školy: 1. Věra Kellnerová, počet hlasů 23, hlas rozhodující 2. Ing. Anna Janečková, počet hlasů 21, hlas poradní 3. Božena Kačírková, počet hlasů 21, hlas poradní 4. Ing. Radka Kotoučková, počet hlasů 11, náhradník Komentář ředitele školy Za normální považuji, že nejdříve se provádí hodnocení a na základě výsledků hodnocení se provádí konkurs. Po šesti letech o průběh naší práce, ani její výsledky, zřizovatel neprojevil zájem. Dnes paušálně vyhlašují konkursy. Pokyn považuji za jeden z důkazů nekoncepční práce ministerstva, nehledě k tomu, že některé body pokynů jsou v rozporu s platnými zákony. INSPEKCE Dne byla na naší škole provedena orientační inspekce ČŠI - Mgr. Jiřím Slavičinským. Inspektor byl seznámen s koncepčními záměry školy, plánováním výchovněvzdělávacího procesu, kontrolním a informačním systémem školy, personálními podmínkami zabezpečení provozu školy a s aktivitami školy. Závěr inspekce: Ve sledovaných oblastech kontroly řízení školy nebyly shledány žádné nedostatky. Na základě zjištěných skutečností je možno hodnotit úroveň řízení školy kladně. 1

2 ZAŘAZENÍ OA DO SÍTĚ ŠKOL MŠMT provádí v tomto školním roce tzv. rekonstrukci sítě škol. Jde o odstranění nepořádku, který má v evidenci škol. Je pravdou, že určitá revize je čas od času potřebná, ale nepovažuji za šťastné, že jsme museli například požádat o rekolaudaci budovy, protože jde o budovu historickou a v archivech nebyla nalezena ani minimální ani základní dokumentace, což pro nás znamená, že musíme vynaložit cca 150 tis. Kč na zdokumentování současného stavu školy. Naštěstí tato dokumentace poslouží nejen pro uspokojení státní administrativy, ale bude využita i při připravované rekonstrukci ústředního topení. V rámci zařazování škol do sítě, zpochybnilo Ministerstvo zařazení OA do sítě škol přesto, že jsme byli řádně zřízeni a zařazeni do sítě v roce 1994 a také kupodivu přesto, že nás jako jednu ze tří obchodních akademií na Severní Moravě doporučilo MŠMT k otevření i ve školním roce 96/97 (!). Považuji to za výsledek tlaku klasických OA, které usilují o omezení zejména nově vzniklých obchodních akademií. Naše škola má však v regionu plné opodstatnění a úroveň srovnatelnou s jinými školami podobného typu. Díky podpoře zejména přednosty Okresního úřadu pana Stanislava Navrátila, poslance parlamentu ČR pana Josefa Kubiše, ředitele Úřadu práce, Školského úřadu i díky podpoře MÚ Bruntál a v neposlední řadě i díky ředitelce odboru 61 MŠMT paní PhDr. Marcele Rybkové, však naše OA bude zařazena do sítě škol běžným způsobem. SOUČÁSTI ŠKOLY V souladu s novelou školského zákona 138/95 jsme požádali o zřízení těchto součástí školy k : 1) školní hospodářství 2) školní knihovna 3) skutečná firma žáků 4) turistická ubytovna Rejvíz PORADY Zpráva z porad ředitelů SZeŠ (Humpolec), OA (Brno) a středních škol okresu Bruntál (ŠÚ). Společné konstatování na všech poradách. Nekoncepční práce MŠMT, byrokratizace řízení, nedostatečná informovanost škol, nedořešení právní subjektivity škol, nedořešení otázky postavení ředitele. SZeŠ - probíhá transformace školního hospodářství, zrušení školního hospodářství Olomouc (bez vědomí ředitele) - učitelé se mohou podrobit dobrovolným atestacím zvýšení platu. OA - předsedou asociace ředitelů OA znovu zvolen Ing. Tyleček z OA Frýdek-Místek. - nová koncepce maturitních zkoušek Střední školy okresu Bruntál V roce 1996/97 budou předběžně otevřeny první ročníky pouze na šesti středních školách. Gymnázia mají záměr otevřít osm tříd osmiletého gymnázia, podle pokynu MŠMT má být však na počet žáků v okrese otevřeno pouze čtyři až pět tříd. 2

3 ZPRÁVA Z PORADY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY Dne se konala společná porada všech zaměstnanců školy. Na této poradě byla projednána výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy v roce 1995, zpráva o hospodářské činnosti školy, o hospodaření Nadace. Současně byl projednán plán hospodaření na rok 1996, vnitřní platový předpis zaměstnanců školy, rozdělení výtěžku plesu a dále byl schválen rozpočet FKSP na rok Upozorňujeme všechny důchodce, že podle novely vyhlášky o FKSP se všechny výhody poskytované zaměstnancům vztahují nově také na důchodce, kteří odešli do důchodu z naší školy. Z toho vyplývá, že například cena stravenky na oběd bude nově pro tyto bývalé zaměstnance činit 11 Kč. HODNOCENÍ TŘÍD VE 3. ČTVRTLETÍ ŠK. ROKU 95/96 Prospěch: Výsledky orientačního hodnocení žáků ve 3. čtvrtletí vykazují nižší úroveň vědomostí a znalostí v porovnání s prvním pololetím a to jak u žáků zemědělského oboru, tak i u žáků obchodní akademie. U maturitních ročníků je předpoklad, že všichni žáci budou moci předstoupit před maturitní komisi. Absence: Neuspokojivě narůstá a ke sledovanému období (3. čtvrtletí) dosahuje hodnot od 1114 až do 3782 hodin na třídu což v průměru odpovídá 37 až 126 hod. na žáka! Tak vysoká absence se pak odráží ve slabém prospěchu žáků. Chování: Za 3. čtvrtletí bylo uděleno 15 napomenutí, 10 důtek třídního učitele, 1 důtka ŘŠ, 3 pochvaly TU a byl podán návrh na udělení 1 pochvaly ŘŠ. Ing. Jaroslav Zahradník, zást. ředitele školy ABSENCE ŽÁKŮ Vzhledem k vysoké absenci žáků, která činí v některých třídách v průměru až 6 týdnů za školní rok na jednoho žáka (!) a dále vzhledem k tomu, že během školního roku jsou prázdniny v celkovém rozsahu téměř 3 měsíců, upozorňuji rodiče i žáky, že od vejde v platnost opatření ředitele k snížení absence. Předmětem tohoto opatření bude zejména: 1) Tvrdší postup při posuzování absence 2) Nařízena komisionální zkouška dle 12., odstavce 1 b, zákona 354/91 sbírky a to ve všech předmětech, kde žák zamešká větší počet vyučovacích hodin. 3) nadále bude platit, že žáci nebudou v období školního roku uvolňováni na zájezdy a jiné akce s výjimkou pracovních a zdravotních. Cílem těchto opatření je udržet vysokou úroveň znalostí žáků, která je přímo závislá na jejich přítomnosti ve škole. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy 3

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Není snad třeba připomínat, že situace kolem letošního přijímacího řízení je atypická. Na zemědělské škole nebude první ročník vůbec otevřen a na obchodní akademii bude pravděpodobně otevřena pouze jedna třída s osmnácti žáky. K bylo k prvnímu termínu přijímacích zkoušek přihlášeno 16 žáků, k druhému termínu 9 žáků. Komise pro přijímací řízení k tomuto datu rozhodla, že třída bude otevřena a žáci budou přijímáni bez přijímacích zkoušek pouze na základě výsledků na ZŠ. Všichni žáci 9. tříd byli o této skutečnosti informováni. Po tomto datu se někteří žáci, původně přihlášeni k druhému termínu, rozhodli dostavit k termínu prvnímu. Škola také obdržela několik přihlášek žáků, kteří již byli vyrozuměni o tom, že obor, na který se původně hlásili nebude otevřen. Tak bylo k k prvnímu termínu přihlášeno celkem 22 žáků (15 dívek). Komise pro přijímací řízení rozhodla přijmout v prvním kole na základě výsledků ze ZŠ celkem 16 žáků (z toho 12 dívek). MATURITY 1996 Předsedou maturitní komise u třídy 4.B byl jmenován Ing. Milan Lehar vyučující ekonomiku a matematiku na Masarykově SZeŠ a OŠ Opava. U třídy 4.A byl jmenován předsedou Ing. Jiří Kašný, učitel pěstování rostlin ze stejné školy. V letošním roce zcela mimořádně vysíláme 4 předsedy mat. komisí. Je to v rámci přípravy na maturitní zkoušky příštího roku, kdy bude maturovat i OA. Ing. Radka Kotoučková bude předsedou maturitní komise na OA v Přerově. Ing. Anna Volíková předsedou zkušební komise na OA v Ostravě. Ing. Anna Janečková bude předsedou na Masarykově SZeŠ a OŠ Opava u ekonomicky zaměřené třídy. Ing. Sedláček bude předsedou maturitní komise na stejné škole u třídy zaměřené na provoz. HODNOCENÍ UČITELŮ ŽÁKY Na závěr pololetí studenti již tradičně hodnotili své učitele. Jedním až deseti body mohli studenti ocenit učitele podle čtyř kritérií: srozumitelnost výkladu a schopnost vysvětlit látku, organizace hodiny, atmosféra hodiny a přístup k žákům. U každého učitele měli žáci možnost připojit krátké slovní hodnocení. Výsledky byly vyhodnoceny v jednotlivých kategoriích v jednotlivých třídách, za obě školy zvlášť i celkem. Z údajů byly spočítány průměrné hodnoty, které přinesly tyto výsledky: 10 nejúspěšnějších: 1. Ing. Radka Kotoučková 9,9 2. Ing. Anna Janečková 9, Dana Juříčková 9,0 Dr. Ludmila Zlámalová 9,0 5. Ludmila Flosová 8,8 6. Alan Forsyth 8, Helga Šedková, Lubomír Harašta 8, Ing. Sedláčková, Roman Brázda 8,4 4

5 BESEDA ŘEDITELE SE ŽÁKY Od do jsem pořádal besedy se žáky všech tříd. Dotazy a připomínky se nejčastěji týkaly těchto oblastí: praxe - vysvětlil jsem žákům celkovou koncepci praxe a systém výběru pracovišť rozvrh - dal jsem pokyn, aby rozvrh na školní rok 96/97 byl předběžně zpracován již v červnu 1996 a to s důrazem na dodržování pedagogických zásad. K by mělo být také zavedeno programové zpracování rozvrhu. řidičský průkaz OA - Od se nově zavádí na obchodní akademii nepovinný předmět, v rámci kterého si žáci mohou udělat řidičský průkaz skupiny B. Autoškola Juříček - Holuša nabídla atraktivní cenu 3800 Kč. Mimořádný příspěvek mohou někteří studenti obdržet i z Nadace školy. Žáci si mohou připlatit i rozšíření na motocykl. Předpokladem je naplnění jedné třídy zájemců, tedy kolem třiceti žáků. opuštění budovy - žáci byli upozorněni, že po dobu výuky, stanovené rozvrhem, za žáka zodpovídáme a proto v žádném případě nelze opouštět budovu působení některých vyučujících - vyučující byli seznámeni s připomínkami a žáci s existujícím připomínkovým systémem - nejdříve vznášet připomínky učiteli, pak třídnímu učiteli, a teprve posléze, nedojde-li k nápravě, zástupcům nebo řediteli. Kdykoli lze neanonymní připomínku vznášet prostřednictvím schránky připomínek. strava - připomínkovat ihned, proto byla zavedena schránka připomínkování stravy bufet - nově byla zavedena kniha kontrol a kniha přání a stížností provozní nedostatky - připomínky vznášet k třídnímu učiteli a ten pí. Zerzavé dojíždění žáků na kolech - ve škole není prostor pro bezpečné uložení kol. Povolíme-li úschovu ve škole, přejímáme odpovědnost. Přijímám jako úkol na r maturity - systém volby volitelných předmětů. Volitelné předměty stanovuje ředitelství školy. Jiné předměty lze volit po doporučení příslušnou předmětovou komisí. Spousta dalších připomínek byla vysvětlena příp. postoupena k dořešení zodpovědným pracovníkům. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy VÝSLEDKY ANKETY - BEZMASÁ STRAVA Na žádost studentů bylo formou ankety na škole zjišťováno, jaký by byl zájem o bezmasou stravu ve školní jídelně. Bylo odevzdáno celkem 265 regulérních anketních lístků, z toho 110 od studentů, kteří se nestravují ve škole a 155 od studentů, kteří na obědy chodí do školní jídelny. Z oněch 155 studentů by 57 % uvítalo možnost vybrat si každý den jako alternativu bezmasé jídlo. Pro 33 % studentů je postačující mít tuto možnost 2-3x týdně a 10 % nemá o bezmasou stravu zájem. Čtvrtina ze studentů, kteří dosud neobědvají ve školní jídelně, by na obědy začala chodit, pokud by možnost vybrat si bezmasé jídlo existovala. Výsledky byly konzultovány s vedoucí kuchyně paní Kačírkovou. Ta počítá s případným zavedením alternativní stravy k , bude-li mít k dispozici stravovací normy pro vytvoření dostatečně širokého sortimentu vegetariánských jídel. Zároveň naznačila, že taková strava by mohla být finančně náročnější. Marek Nawrath, statut. zástup. ředitele 5

6 RENESANCE AULY Jedním z mých záměrů bylo vrátit aule takovou tvář, jakou si zaslouží. Při rekonstrukci školy v 70. letech byla tato bývalá kaple obedněna vysokým pseudodřevěným obložením, na dlaždice byla položena parketová podlaha a později byla vybavena nevkusnými železnými lustry. Desátého dubna začaly práce na rekonstrukci auly. Probíhá demontáž obložení, parket, lustrů a elektrických rozvodů tak, aby aula v novém, a věřím že v překrásné podobě, byla připravena již k slavnostnímu vyřazení absolventů. Definitivní tvář však dostane až po rekonstrukci ústředního topení, kdy budou odstraněna všechna topná tělesa a rozvody a vytápění auly bude řešeno teplo-vzdušným agregátem umístěným mimo tuto budovu tak, aby docházelo k minimálnímu estetickému narušení této nejkrásnější místnosti na škole a jedné z nejkrásnějších místností ve městě. V první etapě budou vyměněny lustry za krásné křišťálové, položena nová světlá dlažba a všechny stěny očištěny od obložení, elektrické rozvody zapuštěny do zdi a aula bude nově vymalována. Celkové náklady ve výši přibližně Kč budou hrazeny přednostně z hospodářské činnosti školy. Aulu již třetím rokem pronajímáme, po její rekonstrukci počítáme také s jejím větším využitím i pro veřejnost. PLES 96 Dne 9. 2., jako tradičně druhý pátek v únoru, proběhl tradiční ples naší školy, tentokrát poprvé konaný přímo v prostorách školy. Účastníci ocenili především milé, známé prostředí školy, změny, ke kterým došlo v době od jejich maturity. Zvlášť dobře se uplatnil bufet školy, který posloužil jako výchozí základna pro občerstvení. Obsluhu a pořadatelskou službu zajišťovali žáci vyšších ročníků pod metodickým vedením učitelů a pracovníků školy. Největší zásluhu mají žáci 3.B OA (Ing. Janečková), kteří byli hlavními organizátory plesu a 4.B (Ing. Antlová). Přípravě a organizaci plesu, jeho výzdobě i průběhu bylo věnováno hodně práce zejména ze strany plesového výboru, vedeného pí. Ehrenbergerovou a třídních uvedených tříd, kteří zabezpečovali občerstvení. Úsilí se však vyplatilo, ples byl důstojnou reprezentací školy, příležitostí pro setkání absolventů, žáků a zaměstnanců. Celkový výtěžek plesu Kč, z toho přiděleno třídám Kč, dotace FKSP Kč, do rozpočtu školy Kč. Peníze třídám byly přepsány na konto Nadace školy a přiděleny podle zásluh na organizaci plesu a příspěvků rodičů jednotlivých tříd. Ing. Anna Antlová, NADACE 6

7 SOUTĚŽE Regionální soutěž v grafických předmětech Se konala ve dnech 11. a t. r. na OA v Opavě. Soutěžilo se v kategoriích: - psaní na psacím stroji bez korektury a mechanickém psacím stroji, - psaní na psacím stroji s korekturou a PC, - těsnopis, stenotypistika, autorská korektura Naši školu reprezentoval Petr Krajíček ze 3. ročníku OA-A. Vybral si kategorii psaní na PC. V této kategorii soutěžilo 36 studentů, z nich 7 bylo vyřazeno pro vysoký počet chyb. Petr se umístil na velmi pěkném 20. místě, napsal 291,6 č. ú. za min. a měl 0,16 chyb. Za tento výkon mu udělil ředitel školy pochvalu a dostal hodnotnou věcnou cenu. Soutěže se konají každým rokem. Vyzývám všechny žáky školy k tomu, aby si vyzkoušeli své schopnosti. Pro žáky 2. ročníku bude organizována soutěž, jejíž propozice jsou uvedeny na poslední stránce. Na podzim se koná soutěž praktiků v Praze. Věřím, že v brzké době bude mít Petr Krajíček plnohodnotné soupeře, kteří se zaslouží o to, že naše Obchodní akademie získá dobré jméno mezi ostatními školami. Ing. Anděla Sedláčková, uč. TEA ANGLICKÁ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ Do soutěže se přihlásili svou prací studenti 2.A OA - P. Měrka, 2.C OA - S. Gottvald, M. Minich, J. Voloch, 3.B OA - J. Matějková, Z. Martínková. Psali na téma úspěch a jejich práce měla minimální rozsah 600 slov. Práce byly odeslány porotě do Prahy včas, držme všem soutěžícím palce! Naďa Lichá, uč. AJ SPORTOVNÍ SOUTĚŽE proběhlo okrskové kolo v košíkové chlapců. Naše družstvo ve složení: L. Hynšt, F. Žiačik, A. Goldman, L. Krečmer, T. Botek, P. Melichárek, M. Flekač, M. Fako, Z. Badan, Z. Dendis, M. Krajíček skončilo na 5. místě se uskutečnilo okrskové kolo v sálové kopané skupiny A. Družstvo naší školy letos neuspělo a obsadilo 5. místo naše škola pořádala okrskové kolo v kopané. Naše družstvo vybojovalo postup do okresního finále okresní finále v kopané. Z krnovského okrsku postoupila družstva: SOŠ Krnov a Gymnázium Krnov. Z bruntálského okrsku COP Br. a OA a SZeŠ Br. Do regionálního kola postoupil vítěz turnaje COP Br., který svůj postup vybojoval až na penalty. Naše družstvo se umístilo na 3. místě, přestože ve finále ani jednou neprohrálo (rozhodovaly penalty) a byli jsme jediným družstvem, které dokázalo porazit postupující tým COPu (v okrskovém kole 1:0). Všem hráčům děkujeme za bojovný výkon a reprezentaci školy (Dendis, Fako, Minich, Bridzik, Kusák, Botek, Měrka, Ujfaluši, Dobrev, Ziačik, Flekač, Zvědělík, Stavař, Vysekal). L. Flosová, uč. TV 7

8 MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Nejstarší matematickou soutěží pro střední školy je v našich zemích matematická olympiáda, která probíhá od roku 1953 nepřetržitě v desítkách zemí světa a má i svou mezinárodní soutěžní část. Letos jsme učinili první pokus se této soutěže zúčastnit. V prvním ročníku obchodní akademie se pokoušelo zadání školního kola řešit asi 7 studentů, z nichž požadovaný počet minimálně čtyř příkladů vyřešili: Adéla Moškořová z 1.A OA, Marek Vajgl z 1.A OA a Jiří Lengsfeld z 1.A OA. Tito studenti dále soutěžili v okrskovém kole (zhruba okres Bruntál) a do dalšího, krajského kola, postoupil Marek Vajgl, který skončil na 2. místě! Výsledky krajského kola dosud známy nejsou, ale i tak je to pěkný úspěch Marka Vajgla. Pamětníci na škole takový výsledek nepamatují. Přeji si, aby se i v dalším roce vytvořil ještě širší tým v druhém ročníku a pokusím se zadání školního kola i se studijní literaturou zájemcům dodat už v červnu, aby ani o prázdninách nezaháleli. Ladislav Pacvoň, uč. MAT DEBATNÍ LIGA V současné době je zapojeno již 35 debatujících týmů v ČR. Od tohoto školního roku vychází BULLETIN a od ledna 1996 je OSF-PRAHA (koordinační centrum) napojeno na INTERNET, pomocí kterého se dostane k bohatým informacím ze zahraničí. Říjnového semináře v Praze se zúčastnili 2 koučové z řad našich vyučujících ANJ (pí. prof. Lichá a anglický lektor Forsyth). Debatní klub pracuje na naší škole se střídavými úspěchy a obměnami z řad studentů. Jezdíme sbírat zkušenosti - navštívili jsme soutěž v Opavě, debatní klání na Britské radě v Olomouci, pořádané anglickým gymnáziem Hejčín a také jsme zhlédli národní finále soutěže pořádané v rámci BVV - Fibex + Urbis, jehož vítězné družstvo postupuje do mezinárodní soutěže. Světový šampionát se letos koná v australské Sydney. Vyhlášená témata pro školní rok byla: 1. Na vesnici se žije lépe než ve městě 2. Peníze přinášejí štěstí. Náš tým složený ze studentů 2. a 3. ročníků obchodní akademie se pokoušel o zpracování druhého tématu samozřejmě v angličtině Money brings happiness. Pro onemocnění člena týmu se však nemohli zúčastnit regionálního kola pořádaného v únoru v Českém Těšíně, a tím se vlastně vyřadili pro další postupná kola. Trénujeme však nadále s podstatně stabilizovanějším týmem a zcela jistě se v květnu přihlásíme k dalšímu ročníku soutěže. Debatní klání - argumenty k rozšíření okruhu vědomostí a aktivní slovní zásoby lze dosáhnout lepšího vyjadřování v anglickém jazyce. Naďa Lichá, uč. AJ INFORMACE O EXKURZÍCH ŽÁKŮ Zájezd pro studenty do Anglie Zájezd do Anglie v původně plánovaném jarním termínu se neuskutečnil pro malý počet zájemců (přihlásilo se pouze 10 studentů). Bude-li zájem (tzn. 40 studentů), uspořádáme zájezd v novém školním roce. Přemýšlejte o tom a šetřete peníze. Dana Juříčková, uč. AJ 8

9 ZÁJEZD DO SRN A RAKOUSKA V září 1995 jsme pro studenty němčiny uskutečnili dvoudenní poznávací zájezd do Vídně. Naši studenti s ním byli velmi spokojeni. V letošním roce bychom pro studenty němčiny chtěli připravit 5denní zájezd do Bavorska a západního Rakouska. Cílem zájezdu je poznat historické památky, ale i způsob života, mentalitu Němců, a také procvičit si němčinu v praxi. Navštívíme i moderní olympijský areál, Bavorské Alpy, jezera, nejkrásnější bavorský (i německý) zámek Ludvíka II. Neuchwanstein. Vracet se budeme přes Salcburk, poznáme rodné město W. A. Mozarta, navštívíme rakouské jezero Wolfgangsee a Linec. V ceně zájezdu budou 2 noclehy s polopenzí na našem území, 2 noclehy se snídaní v německých mládežnických ubytovnách (Jugendherbergen), doprava autobusem, základní pojištění na cesty do ciziny a průvodce. Předpokládaná cena je 2 700,- Kč. Abychom mohli zájezd připravit, potřebujeme do 10. června závazné přihlášky a složené zálohy v hodnotě 1 300,- Kč. Na zájezd navíc přispěje Nadace školy, ale přesto je to velký výdaj. Domníváme se, že na část hodnoty zájezdů si mohou studenti vydělat při prázdninových brigádách, ale přesto hlavní náklady budou spočívat na Vás, na rodičích. Platí ale zásada, že nejlepším prověřením teorie je praxe a zde jde o poznání Německa a uplatnění němčiny v praxi. PhDr. Jana Ehrenbergerová a Helga Šedková, uč. NJ RŮZNÉ Počínaje letošním rokem zavádíme novou tradici - setkání seniorů, které proběhne v polovině listopadu. Na toto setkání budou každoročně zváni všichni absolventi, kromě posledních 20 ročníků a všichni zaměstnanci školy včetně těch, kteří v té době na škole působili. Na Rejvízu pokračují stavební práce, problém je s kanalizací, malou vstřícností ostatních obyvatel a MěÚ Zlaté Hory. Vedení školy pořádá koncem srpna zájezd do Anglie a Walesu pro zaměstnance školy a rodinné příslušníky. 23. října 1996 proběhne soutěž v psaní na stroji s korekturou a PC Valašský datel. Je určena studentům 2. ročníku, kteří píší rychlostí 300 čistých úhozů za min. 9

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Dějepisné olympiády Organizační řád Dějepisné olympiády Č.j.: 6 946/2007-51 dne 14. 6. 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 písm. vyhlášky č. 55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování

Více

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Dějepisné olympiády Č. j. MSMT- 20 406/2016-1 Organizační řád Dějepisné olympiády ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Č1. 1 Povaha a cíl dějepisné olympiády (1) Dějepisná olympiáda (dále též jen DěO ) je soutěž 1) vycházející

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Leden 2015 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Ředitel Integrované střední školy technické, Vysoké

Více

Organizační řád Soutěže v programování

Organizační řád Soutěže v programování Organizační řád Soutěže v programování Č.j. MSMT 32 359/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 871

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2015

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2015 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 1998

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 1998 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 1998 Pro rok 1998 nám byla přidělena státní dotace na provoz školy v celkové výši 10 834 tis. Kč. Z toho na mzdové prostředky jsme dostali limit čerpání ve výši 5 846 tis. Kč,

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2014

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2014 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

za podpory o. p. s. Technik budoucnosti

za podpory o. p. s. Technik budoucnosti Návrh odměn pro soutěže Školní rok 2004/2005 SPŠ strojní a elektrotechnická Resslova 5, Ústí nad Labem za podpory o. p. s. Technik budoucnosti 1. SOČ - odborná část A. Strojní a dopravní obor a úlohy teoretické

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2012/2013 č.j. GJŠS/32/2013 1. Úvod (výtah)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2016

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2016 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Osmileté gymnázium Buďanka, o. p. s. Holečkova 31a, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy: 600 005 593 Zřizovatel:MENSA ČESKÉ REPUBLIKY, Borského

Více

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO,

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Leden 2016 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Harmonogram náboru a přijímacího řízení pro školní

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Ostrava Polanka nad Odrou

Ostrava Polanka nad Odrou Ostrava Polanka nad Odrou PROPOZICE KRAJSKÉHO FINÁLE V HÁZENÉ ŽÁKŮ NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2009 Soutěž má náborový charakter s cílem zapojit co největší počet mládeže do organizované soutěže v házené A.Organizační

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Organizační řád soutěže Evropa ve škole

Organizační řád soutěže Evropa ve škole Č.j.: MSMT 32357/2014-1 Organizační řád soutěže Evropa ve škole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ)

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 044 252/98-4019 Inspektorát č.05 Karlovy Vary Signatura: ae3ks102.doc Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: 6 988/2007-51 dne 14. 6. 2007 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, okres Břeclav Hraničářů 617 E, 692 01 Mikulov Identifikátor školy: 600 112 667 Zřizovatel: Město

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 0101894/98-3400 Inspektorát č. 1 Signatura: aa7hs301 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola : Střední odborné učiliště společného stravování SČMSD

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2017

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2017 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště I N S P E KČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Štáflova 2063, 580

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

ŠKOLA A RODIČE POŘADÍ TŘÍD PODLE ÚČASTI RODIČŮ

ŠKOLA A RODIČE POŘADÍ TŘÍD PODLE ÚČASTI RODIČŮ ŠKOLA A RODIČE Se záměrem rozvíjet kontakty mezi školou a rodiči jsme uspořádali 17. října 1996 den otevřených dveří pro rodiče, během něhož měli rodiče možnost seznámit se se systémem výuky, vybavením

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1994/95 PODZIMNÍ PRÁZDNINY HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLY KONCEPČNÍHO CHARAKTERU PRO ŠKOLNÍ ROK 1994/95

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1994/95 PODZIMNÍ PRÁZDNINY HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLY KONCEPČNÍHO CHARAKTERU PRO ŠKOLNÍ ROK 1994/95 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1994/95 Ve čtvrtek 1. září 1994 v 10 hodin se sešli studenti 5 tříd Obchodní akademie a 6 tříd Střední zemědělské školy v aule školy, aby společně zahájili nový školní rok. Ředitel

Více

(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.

(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 121 288/98-11136 Inspektorát č. 12 Brno Signatura: al1hs201 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště a

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Sportovní gymnázium a Gymnázium Kladno Plzeňská 3103 Plzeňská ul. č. 3103 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 171 728 Zřizovatel:

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 750 11 Přerov, Osmek 47. Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 750 11 Přerov, Osmek 47. Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 Podle vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Přihlášky žáci dostanou a po vyplnění neprodleně odevzdají výchovnému poradci. Po potvrzení ředitelem školy budou hned vráceny zpět žákům.

Přihlášky žáci dostanou a po vyplnění neprodleně odevzdají výchovnému poradci. Po potvrzení ředitelem školy budou hned vráceny zpět žákům. Jak budeme vyplňovat přihlášky na naší škole Přihlášky budou vytištěny ve škole na počítači. Zájemci z pátých a sedmých ročníků nahlásí třídním učitelkám úmysl studovat na víceletém gymnáziu, pak dostanou

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

TECHNIK BUDOUCNOSTI. obecně prospěšná společnost. Návrh odměn pro soutěže Ostatní výdaje a příspěvky Školní rok 2013/2014

TECHNIK BUDOUCNOSTI. obecně prospěšná společnost. Návrh odměn pro soutěže Ostatní výdaje a příspěvky Školní rok 2013/2014 TECHNIK BUDOUCNOSTI obecně prospěšná společnost Návrh odměn pro soutěže Ostatní výdaje a příspěvky Školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola Resslova 5 Příspěvková organizace Ústí nad Labem 1. SOČ

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-582/11-C Název kontrolované osoby: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122,

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, vyhlašuje Regionální kolo soutěže v odborných dovednostech žáků učebního oboru 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Datum konání: 23. dubna 2015 Místo konání: SOŠ a SOU areál dílen odborného výcviku

Více

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Beseda pro rodiče vycházejících žáků Školní rok: 2016/2017 15. 11. 2016 Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Co si zjistit, než vyplníme přihlášku: kritéria přijetí na SŠ ( platná k 31. 10. 2016 a k

Více

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA KE KLASIFIKAČNÍMU ŘÁDU Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 51) 1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první

Více

Krajská dějepisná soutěž v Opavě

Krajská dějepisná soutěž v Opavě Krajská dějepisná soutěž v Opavě V pátek dne 27. ledna 2012 proběhl v budově Slezské univerzity v Opavě 6. ročník krajské dějepisné soutěže. Soutěž organizují Mendlovo a Slezské gymnázium v Opavě ve spolupráci

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči Vítězslava Nováka 584, 539 73 Skuteč tel. 469 326 360 e-mail: info@gymskutec.cz www.gymskutec.cz Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní

Více

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, o termínu

Více