KONKURS Provádění periodického hodnocení ředitelů škol. Stručný výtah z pokynů: mimo jiné i hodnocení Harmonogram únor - březen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONKURS Provádění periodického hodnocení ředitelů škol. Stručný výtah z pokynů: mimo jiné i hodnocení Harmonogram únor - březen 1996 1. - 15."

Transkript

1 KONKURS Pokyn ministra č. j /95-42 Provádění periodického hodnocení ředitelů škol. Stručný výtah z pokynů: Pravidelné periodické hodnocení se zavádí od 1. ledna A to tak, že v roce 1996 platí pro ředitele, kteří jsou ve funkci od roku 1990 (zavádí se tedy se zpětnou platností). Hodnocení se provádí formou otevřeného konkursu. Účastní-li se konkursu dosavadní ředitel, bude se řízený rozhovor s ním prováděný podle 3 vyhlášky 187/91 Sb. týkat mimo jiné i hodnocení jeho působení v zastávané funkci. V případě, že vyhlašovatel konkursu rozhodne o jmenování nového ředitele, bude dosavadní ředitel odvolán k 31. červenci V průběhu srpna projedná zaměstnavatel (škola s právní subjektivitou) s odvolaným ředitelem, jehož pracovní poměr odvoláním nekončí jeho další pracovní zařazení, v případě skončení pracovního poměru. Pokud ke skončení pracovního poměru nedojde dohodou, bude dána výpověď z organizačních důvodů pro nadbytečnost tak, aby byla doručena do Odstupné řediteli nenáleží. Harmonogram únor - březen jmenování členů konkursních komisí, vyhlášení konkursů května konkurs - OA a SZeŠ května rozhodnutí vyhlašovatele Podle pokynů školského úřadu číslo jednací 64/96-POO byli do konkursní komise delegováni tři zástupci školy. První zástupce s hlasem rozhodujícím, dva zástupci s hlasem poradním. Výsledky tajné volby zaměstnanců školy: 1. Věra Kellnerová, počet hlasů 23, hlas rozhodující 2. Ing. Anna Janečková, počet hlasů 21, hlas poradní 3. Božena Kačírková, počet hlasů 21, hlas poradní 4. Ing. Radka Kotoučková, počet hlasů 11, náhradník Komentář ředitele školy Za normální považuji, že nejdříve se provádí hodnocení a na základě výsledků hodnocení se provádí konkurs. Po šesti letech o průběh naší práce, ani její výsledky, zřizovatel neprojevil zájem. Dnes paušálně vyhlašují konkursy. Pokyn považuji za jeden z důkazů nekoncepční práce ministerstva, nehledě k tomu, že některé body pokynů jsou v rozporu s platnými zákony. INSPEKCE Dne byla na naší škole provedena orientační inspekce ČŠI - Mgr. Jiřím Slavičinským. Inspektor byl seznámen s koncepčními záměry školy, plánováním výchovněvzdělávacího procesu, kontrolním a informačním systémem školy, personálními podmínkami zabezpečení provozu školy a s aktivitami školy. Závěr inspekce: Ve sledovaných oblastech kontroly řízení školy nebyly shledány žádné nedostatky. Na základě zjištěných skutečností je možno hodnotit úroveň řízení školy kladně. 1

2 ZAŘAZENÍ OA DO SÍTĚ ŠKOL MŠMT provádí v tomto školním roce tzv. rekonstrukci sítě škol. Jde o odstranění nepořádku, který má v evidenci škol. Je pravdou, že určitá revize je čas od času potřebná, ale nepovažuji za šťastné, že jsme museli například požádat o rekolaudaci budovy, protože jde o budovu historickou a v archivech nebyla nalezena ani minimální ani základní dokumentace, což pro nás znamená, že musíme vynaložit cca 150 tis. Kč na zdokumentování současného stavu školy. Naštěstí tato dokumentace poslouží nejen pro uspokojení státní administrativy, ale bude využita i při připravované rekonstrukci ústředního topení. V rámci zařazování škol do sítě, zpochybnilo Ministerstvo zařazení OA do sítě škol přesto, že jsme byli řádně zřízeni a zařazeni do sítě v roce 1994 a také kupodivu přesto, že nás jako jednu ze tří obchodních akademií na Severní Moravě doporučilo MŠMT k otevření i ve školním roce 96/97 (!). Považuji to za výsledek tlaku klasických OA, které usilují o omezení zejména nově vzniklých obchodních akademií. Naše škola má však v regionu plné opodstatnění a úroveň srovnatelnou s jinými školami podobného typu. Díky podpoře zejména přednosty Okresního úřadu pana Stanislava Navrátila, poslance parlamentu ČR pana Josefa Kubiše, ředitele Úřadu práce, Školského úřadu i díky podpoře MÚ Bruntál a v neposlední řadě i díky ředitelce odboru 61 MŠMT paní PhDr. Marcele Rybkové, však naše OA bude zařazena do sítě škol běžným způsobem. SOUČÁSTI ŠKOLY V souladu s novelou školského zákona 138/95 jsme požádali o zřízení těchto součástí školy k : 1) školní hospodářství 2) školní knihovna 3) skutečná firma žáků 4) turistická ubytovna Rejvíz PORADY Zpráva z porad ředitelů SZeŠ (Humpolec), OA (Brno) a středních škol okresu Bruntál (ŠÚ). Společné konstatování na všech poradách. Nekoncepční práce MŠMT, byrokratizace řízení, nedostatečná informovanost škol, nedořešení právní subjektivity škol, nedořešení otázky postavení ředitele. SZeŠ - probíhá transformace školního hospodářství, zrušení školního hospodářství Olomouc (bez vědomí ředitele) - učitelé se mohou podrobit dobrovolným atestacím zvýšení platu. OA - předsedou asociace ředitelů OA znovu zvolen Ing. Tyleček z OA Frýdek-Místek. - nová koncepce maturitních zkoušek Střední školy okresu Bruntál V roce 1996/97 budou předběžně otevřeny první ročníky pouze na šesti středních školách. Gymnázia mají záměr otevřít osm tříd osmiletého gymnázia, podle pokynu MŠMT má být však na počet žáků v okrese otevřeno pouze čtyři až pět tříd. 2

3 ZPRÁVA Z PORADY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY Dne se konala společná porada všech zaměstnanců školy. Na této poradě byla projednána výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy v roce 1995, zpráva o hospodářské činnosti školy, o hospodaření Nadace. Současně byl projednán plán hospodaření na rok 1996, vnitřní platový předpis zaměstnanců školy, rozdělení výtěžku plesu a dále byl schválen rozpočet FKSP na rok Upozorňujeme všechny důchodce, že podle novely vyhlášky o FKSP se všechny výhody poskytované zaměstnancům vztahují nově také na důchodce, kteří odešli do důchodu z naší školy. Z toho vyplývá, že například cena stravenky na oběd bude nově pro tyto bývalé zaměstnance činit 11 Kč. HODNOCENÍ TŘÍD VE 3. ČTVRTLETÍ ŠK. ROKU 95/96 Prospěch: Výsledky orientačního hodnocení žáků ve 3. čtvrtletí vykazují nižší úroveň vědomostí a znalostí v porovnání s prvním pololetím a to jak u žáků zemědělského oboru, tak i u žáků obchodní akademie. U maturitních ročníků je předpoklad, že všichni žáci budou moci předstoupit před maturitní komisi. Absence: Neuspokojivě narůstá a ke sledovanému období (3. čtvrtletí) dosahuje hodnot od 1114 až do 3782 hodin na třídu což v průměru odpovídá 37 až 126 hod. na žáka! Tak vysoká absence se pak odráží ve slabém prospěchu žáků. Chování: Za 3. čtvrtletí bylo uděleno 15 napomenutí, 10 důtek třídního učitele, 1 důtka ŘŠ, 3 pochvaly TU a byl podán návrh na udělení 1 pochvaly ŘŠ. Ing. Jaroslav Zahradník, zást. ředitele školy ABSENCE ŽÁKŮ Vzhledem k vysoké absenci žáků, která činí v některých třídách v průměru až 6 týdnů za školní rok na jednoho žáka (!) a dále vzhledem k tomu, že během školního roku jsou prázdniny v celkovém rozsahu téměř 3 měsíců, upozorňuji rodiče i žáky, že od vejde v platnost opatření ředitele k snížení absence. Předmětem tohoto opatření bude zejména: 1) Tvrdší postup při posuzování absence 2) Nařízena komisionální zkouška dle 12., odstavce 1 b, zákona 354/91 sbírky a to ve všech předmětech, kde žák zamešká větší počet vyučovacích hodin. 3) nadále bude platit, že žáci nebudou v období školního roku uvolňováni na zájezdy a jiné akce s výjimkou pracovních a zdravotních. Cílem těchto opatření je udržet vysokou úroveň znalostí žáků, která je přímo závislá na jejich přítomnosti ve škole. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy 3

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Není snad třeba připomínat, že situace kolem letošního přijímacího řízení je atypická. Na zemědělské škole nebude první ročník vůbec otevřen a na obchodní akademii bude pravděpodobně otevřena pouze jedna třída s osmnácti žáky. K bylo k prvnímu termínu přijímacích zkoušek přihlášeno 16 žáků, k druhému termínu 9 žáků. Komise pro přijímací řízení k tomuto datu rozhodla, že třída bude otevřena a žáci budou přijímáni bez přijímacích zkoušek pouze na základě výsledků na ZŠ. Všichni žáci 9. tříd byli o této skutečnosti informováni. Po tomto datu se někteří žáci, původně přihlášeni k druhému termínu, rozhodli dostavit k termínu prvnímu. Škola také obdržela několik přihlášek žáků, kteří již byli vyrozuměni o tom, že obor, na který se původně hlásili nebude otevřen. Tak bylo k k prvnímu termínu přihlášeno celkem 22 žáků (15 dívek). Komise pro přijímací řízení rozhodla přijmout v prvním kole na základě výsledků ze ZŠ celkem 16 žáků (z toho 12 dívek). MATURITY 1996 Předsedou maturitní komise u třídy 4.B byl jmenován Ing. Milan Lehar vyučující ekonomiku a matematiku na Masarykově SZeŠ a OŠ Opava. U třídy 4.A byl jmenován předsedou Ing. Jiří Kašný, učitel pěstování rostlin ze stejné školy. V letošním roce zcela mimořádně vysíláme 4 předsedy mat. komisí. Je to v rámci přípravy na maturitní zkoušky příštího roku, kdy bude maturovat i OA. Ing. Radka Kotoučková bude předsedou maturitní komise na OA v Přerově. Ing. Anna Volíková předsedou zkušební komise na OA v Ostravě. Ing. Anna Janečková bude předsedou na Masarykově SZeŠ a OŠ Opava u ekonomicky zaměřené třídy. Ing. Sedláček bude předsedou maturitní komise na stejné škole u třídy zaměřené na provoz. HODNOCENÍ UČITELŮ ŽÁKY Na závěr pololetí studenti již tradičně hodnotili své učitele. Jedním až deseti body mohli studenti ocenit učitele podle čtyř kritérií: srozumitelnost výkladu a schopnost vysvětlit látku, organizace hodiny, atmosféra hodiny a přístup k žákům. U každého učitele měli žáci možnost připojit krátké slovní hodnocení. Výsledky byly vyhodnoceny v jednotlivých kategoriích v jednotlivých třídách, za obě školy zvlášť i celkem. Z údajů byly spočítány průměrné hodnoty, které přinesly tyto výsledky: 10 nejúspěšnějších: 1. Ing. Radka Kotoučková 9,9 2. Ing. Anna Janečková 9, Dana Juříčková 9,0 Dr. Ludmila Zlámalová 9,0 5. Ludmila Flosová 8,8 6. Alan Forsyth 8, Helga Šedková, Lubomír Harašta 8, Ing. Sedláčková, Roman Brázda 8,4 4

5 BESEDA ŘEDITELE SE ŽÁKY Od do jsem pořádal besedy se žáky všech tříd. Dotazy a připomínky se nejčastěji týkaly těchto oblastí: praxe - vysvětlil jsem žákům celkovou koncepci praxe a systém výběru pracovišť rozvrh - dal jsem pokyn, aby rozvrh na školní rok 96/97 byl předběžně zpracován již v červnu 1996 a to s důrazem na dodržování pedagogických zásad. K by mělo být také zavedeno programové zpracování rozvrhu. řidičský průkaz OA - Od se nově zavádí na obchodní akademii nepovinný předmět, v rámci kterého si žáci mohou udělat řidičský průkaz skupiny B. Autoškola Juříček - Holuša nabídla atraktivní cenu 3800 Kč. Mimořádný příspěvek mohou někteří studenti obdržet i z Nadace školy. Žáci si mohou připlatit i rozšíření na motocykl. Předpokladem je naplnění jedné třídy zájemců, tedy kolem třiceti žáků. opuštění budovy - žáci byli upozorněni, že po dobu výuky, stanovené rozvrhem, za žáka zodpovídáme a proto v žádném případě nelze opouštět budovu působení některých vyučujících - vyučující byli seznámeni s připomínkami a žáci s existujícím připomínkovým systémem - nejdříve vznášet připomínky učiteli, pak třídnímu učiteli, a teprve posléze, nedojde-li k nápravě, zástupcům nebo řediteli. Kdykoli lze neanonymní připomínku vznášet prostřednictvím schránky připomínek. strava - připomínkovat ihned, proto byla zavedena schránka připomínkování stravy bufet - nově byla zavedena kniha kontrol a kniha přání a stížností provozní nedostatky - připomínky vznášet k třídnímu učiteli a ten pí. Zerzavé dojíždění žáků na kolech - ve škole není prostor pro bezpečné uložení kol. Povolíme-li úschovu ve škole, přejímáme odpovědnost. Přijímám jako úkol na r maturity - systém volby volitelných předmětů. Volitelné předměty stanovuje ředitelství školy. Jiné předměty lze volit po doporučení příslušnou předmětovou komisí. Spousta dalších připomínek byla vysvětlena příp. postoupena k dořešení zodpovědným pracovníkům. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy VÝSLEDKY ANKETY - BEZMASÁ STRAVA Na žádost studentů bylo formou ankety na škole zjišťováno, jaký by byl zájem o bezmasou stravu ve školní jídelně. Bylo odevzdáno celkem 265 regulérních anketních lístků, z toho 110 od studentů, kteří se nestravují ve škole a 155 od studentů, kteří na obědy chodí do školní jídelny. Z oněch 155 studentů by 57 % uvítalo možnost vybrat si každý den jako alternativu bezmasé jídlo. Pro 33 % studentů je postačující mít tuto možnost 2-3x týdně a 10 % nemá o bezmasou stravu zájem. Čtvrtina ze studentů, kteří dosud neobědvají ve školní jídelně, by na obědy začala chodit, pokud by možnost vybrat si bezmasé jídlo existovala. Výsledky byly konzultovány s vedoucí kuchyně paní Kačírkovou. Ta počítá s případným zavedením alternativní stravy k , bude-li mít k dispozici stravovací normy pro vytvoření dostatečně širokého sortimentu vegetariánských jídel. Zároveň naznačila, že taková strava by mohla být finančně náročnější. Marek Nawrath, statut. zástup. ředitele 5

6 RENESANCE AULY Jedním z mých záměrů bylo vrátit aule takovou tvář, jakou si zaslouží. Při rekonstrukci školy v 70. letech byla tato bývalá kaple obedněna vysokým pseudodřevěným obložením, na dlaždice byla položena parketová podlaha a později byla vybavena nevkusnými železnými lustry. Desátého dubna začaly práce na rekonstrukci auly. Probíhá demontáž obložení, parket, lustrů a elektrických rozvodů tak, aby aula v novém, a věřím že v překrásné podobě, byla připravena již k slavnostnímu vyřazení absolventů. Definitivní tvář však dostane až po rekonstrukci ústředního topení, kdy budou odstraněna všechna topná tělesa a rozvody a vytápění auly bude řešeno teplo-vzdušným agregátem umístěným mimo tuto budovu tak, aby docházelo k minimálnímu estetickému narušení této nejkrásnější místnosti na škole a jedné z nejkrásnějších místností ve městě. V první etapě budou vyměněny lustry za krásné křišťálové, položena nová světlá dlažba a všechny stěny očištěny od obložení, elektrické rozvody zapuštěny do zdi a aula bude nově vymalována. Celkové náklady ve výši přibližně Kč budou hrazeny přednostně z hospodářské činnosti školy. Aulu již třetím rokem pronajímáme, po její rekonstrukci počítáme také s jejím větším využitím i pro veřejnost. PLES 96 Dne 9. 2., jako tradičně druhý pátek v únoru, proběhl tradiční ples naší školy, tentokrát poprvé konaný přímo v prostorách školy. Účastníci ocenili především milé, známé prostředí školy, změny, ke kterým došlo v době od jejich maturity. Zvlášť dobře se uplatnil bufet školy, který posloužil jako výchozí základna pro občerstvení. Obsluhu a pořadatelskou službu zajišťovali žáci vyšších ročníků pod metodickým vedením učitelů a pracovníků školy. Největší zásluhu mají žáci 3.B OA (Ing. Janečková), kteří byli hlavními organizátory plesu a 4.B (Ing. Antlová). Přípravě a organizaci plesu, jeho výzdobě i průběhu bylo věnováno hodně práce zejména ze strany plesového výboru, vedeného pí. Ehrenbergerovou a třídních uvedených tříd, kteří zabezpečovali občerstvení. Úsilí se však vyplatilo, ples byl důstojnou reprezentací školy, příležitostí pro setkání absolventů, žáků a zaměstnanců. Celkový výtěžek plesu Kč, z toho přiděleno třídám Kč, dotace FKSP Kč, do rozpočtu školy Kč. Peníze třídám byly přepsány na konto Nadace školy a přiděleny podle zásluh na organizaci plesu a příspěvků rodičů jednotlivých tříd. Ing. Anna Antlová, NADACE 6

7 SOUTĚŽE Regionální soutěž v grafických předmětech Se konala ve dnech 11. a t. r. na OA v Opavě. Soutěžilo se v kategoriích: - psaní na psacím stroji bez korektury a mechanickém psacím stroji, - psaní na psacím stroji s korekturou a PC, - těsnopis, stenotypistika, autorská korektura Naši školu reprezentoval Petr Krajíček ze 3. ročníku OA-A. Vybral si kategorii psaní na PC. V této kategorii soutěžilo 36 studentů, z nich 7 bylo vyřazeno pro vysoký počet chyb. Petr se umístil na velmi pěkném 20. místě, napsal 291,6 č. ú. za min. a měl 0,16 chyb. Za tento výkon mu udělil ředitel školy pochvalu a dostal hodnotnou věcnou cenu. Soutěže se konají každým rokem. Vyzývám všechny žáky školy k tomu, aby si vyzkoušeli své schopnosti. Pro žáky 2. ročníku bude organizována soutěž, jejíž propozice jsou uvedeny na poslední stránce. Na podzim se koná soutěž praktiků v Praze. Věřím, že v brzké době bude mít Petr Krajíček plnohodnotné soupeře, kteří se zaslouží o to, že naše Obchodní akademie získá dobré jméno mezi ostatními školami. Ing. Anděla Sedláčková, uč. TEA ANGLICKÁ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ Do soutěže se přihlásili svou prací studenti 2.A OA - P. Měrka, 2.C OA - S. Gottvald, M. Minich, J. Voloch, 3.B OA - J. Matějková, Z. Martínková. Psali na téma úspěch a jejich práce měla minimální rozsah 600 slov. Práce byly odeslány porotě do Prahy včas, držme všem soutěžícím palce! Naďa Lichá, uč. AJ SPORTOVNÍ SOUTĚŽE proběhlo okrskové kolo v košíkové chlapců. Naše družstvo ve složení: L. Hynšt, F. Žiačik, A. Goldman, L. Krečmer, T. Botek, P. Melichárek, M. Flekač, M. Fako, Z. Badan, Z. Dendis, M. Krajíček skončilo na 5. místě se uskutečnilo okrskové kolo v sálové kopané skupiny A. Družstvo naší školy letos neuspělo a obsadilo 5. místo naše škola pořádala okrskové kolo v kopané. Naše družstvo vybojovalo postup do okresního finále okresní finále v kopané. Z krnovského okrsku postoupila družstva: SOŠ Krnov a Gymnázium Krnov. Z bruntálského okrsku COP Br. a OA a SZeŠ Br. Do regionálního kola postoupil vítěz turnaje COP Br., který svůj postup vybojoval až na penalty. Naše družstvo se umístilo na 3. místě, přestože ve finále ani jednou neprohrálo (rozhodovaly penalty) a byli jsme jediným družstvem, které dokázalo porazit postupující tým COPu (v okrskovém kole 1:0). Všem hráčům děkujeme za bojovný výkon a reprezentaci školy (Dendis, Fako, Minich, Bridzik, Kusák, Botek, Měrka, Ujfaluši, Dobrev, Ziačik, Flekač, Zvědělík, Stavař, Vysekal). L. Flosová, uč. TV 7

8 MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Nejstarší matematickou soutěží pro střední školy je v našich zemích matematická olympiáda, která probíhá od roku 1953 nepřetržitě v desítkách zemí světa a má i svou mezinárodní soutěžní část. Letos jsme učinili první pokus se této soutěže zúčastnit. V prvním ročníku obchodní akademie se pokoušelo zadání školního kola řešit asi 7 studentů, z nichž požadovaný počet minimálně čtyř příkladů vyřešili: Adéla Moškořová z 1.A OA, Marek Vajgl z 1.A OA a Jiří Lengsfeld z 1.A OA. Tito studenti dále soutěžili v okrskovém kole (zhruba okres Bruntál) a do dalšího, krajského kola, postoupil Marek Vajgl, který skončil na 2. místě! Výsledky krajského kola dosud známy nejsou, ale i tak je to pěkný úspěch Marka Vajgla. Pamětníci na škole takový výsledek nepamatují. Přeji si, aby se i v dalším roce vytvořil ještě širší tým v druhém ročníku a pokusím se zadání školního kola i se studijní literaturou zájemcům dodat už v červnu, aby ani o prázdninách nezaháleli. Ladislav Pacvoň, uč. MAT DEBATNÍ LIGA V současné době je zapojeno již 35 debatujících týmů v ČR. Od tohoto školního roku vychází BULLETIN a od ledna 1996 je OSF-PRAHA (koordinační centrum) napojeno na INTERNET, pomocí kterého se dostane k bohatým informacím ze zahraničí. Říjnového semináře v Praze se zúčastnili 2 koučové z řad našich vyučujících ANJ (pí. prof. Lichá a anglický lektor Forsyth). Debatní klub pracuje na naší škole se střídavými úspěchy a obměnami z řad studentů. Jezdíme sbírat zkušenosti - navštívili jsme soutěž v Opavě, debatní klání na Britské radě v Olomouci, pořádané anglickým gymnáziem Hejčín a také jsme zhlédli národní finále soutěže pořádané v rámci BVV - Fibex + Urbis, jehož vítězné družstvo postupuje do mezinárodní soutěže. Světový šampionát se letos koná v australské Sydney. Vyhlášená témata pro školní rok byla: 1. Na vesnici se žije lépe než ve městě 2. Peníze přinášejí štěstí. Náš tým složený ze studentů 2. a 3. ročníků obchodní akademie se pokoušel o zpracování druhého tématu samozřejmě v angličtině Money brings happiness. Pro onemocnění člena týmu se však nemohli zúčastnit regionálního kola pořádaného v únoru v Českém Těšíně, a tím se vlastně vyřadili pro další postupná kola. Trénujeme však nadále s podstatně stabilizovanějším týmem a zcela jistě se v květnu přihlásíme k dalšímu ročníku soutěže. Debatní klání - argumenty k rozšíření okruhu vědomostí a aktivní slovní zásoby lze dosáhnout lepšího vyjadřování v anglickém jazyce. Naďa Lichá, uč. AJ INFORMACE O EXKURZÍCH ŽÁKŮ Zájezd pro studenty do Anglie Zájezd do Anglie v původně plánovaném jarním termínu se neuskutečnil pro malý počet zájemců (přihlásilo se pouze 10 studentů). Bude-li zájem (tzn. 40 studentů), uspořádáme zájezd v novém školním roce. Přemýšlejte o tom a šetřete peníze. Dana Juříčková, uč. AJ 8

9 ZÁJEZD DO SRN A RAKOUSKA V září 1995 jsme pro studenty němčiny uskutečnili dvoudenní poznávací zájezd do Vídně. Naši studenti s ním byli velmi spokojeni. V letošním roce bychom pro studenty němčiny chtěli připravit 5denní zájezd do Bavorska a západního Rakouska. Cílem zájezdu je poznat historické památky, ale i způsob života, mentalitu Němců, a také procvičit si němčinu v praxi. Navštívíme i moderní olympijský areál, Bavorské Alpy, jezera, nejkrásnější bavorský (i německý) zámek Ludvíka II. Neuchwanstein. Vracet se budeme přes Salcburk, poznáme rodné město W. A. Mozarta, navštívíme rakouské jezero Wolfgangsee a Linec. V ceně zájezdu budou 2 noclehy s polopenzí na našem území, 2 noclehy se snídaní v německých mládežnických ubytovnách (Jugendherbergen), doprava autobusem, základní pojištění na cesty do ciziny a průvodce. Předpokládaná cena je 2 700,- Kč. Abychom mohli zájezd připravit, potřebujeme do 10. června závazné přihlášky a složené zálohy v hodnotě 1 300,- Kč. Na zájezd navíc přispěje Nadace školy, ale přesto je to velký výdaj. Domníváme se, že na část hodnoty zájezdů si mohou studenti vydělat při prázdninových brigádách, ale přesto hlavní náklady budou spočívat na Vás, na rodičích. Platí ale zásada, že nejlepším prověřením teorie je praxe a zde jde o poznání Německa a uplatnění němčiny v praxi. PhDr. Jana Ehrenbergerová a Helga Šedková, uč. NJ RŮZNÉ Počínaje letošním rokem zavádíme novou tradici - setkání seniorů, které proběhne v polovině listopadu. Na toto setkání budou každoročně zváni všichni absolventi, kromě posledních 20 ročníků a všichni zaměstnanci školy včetně těch, kteří v té době na škole působili. Na Rejvízu pokračují stavební práce, problém je s kanalizací, malou vstřícností ostatních obyvatel a MěÚ Zlaté Hory. Vedení školy pořádá koncem srpna zájezd do Anglie a Walesu pro zaměstnance školy a rodinné příslušníky. 23. října 1996 proběhne soutěž v psaní na stroji s korekturou a PC Valašský datel. Je určena studentům 2. ročníku, kteří píší rychlostí 300 čistých úhozů za min. 9

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období 2008-2012 -------------------------------------------------- ------------------------------------------ Mgr. Věra Kolaříková

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více