PANDA. Rychnov nad Kněžnou ročenka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PANDA. Rychnov nad Kněžnou ročenka 2004-06"

Transkript

1 ŠŠ PANDA Společenské centrum Rychnov n. Kn. tel.: PROJEKT ROŠÁDA Petr Kačírek - mistr FIDE rekordní ELO 2360 Martina Marečková Postoupila na ME! PANDA vicemistrem ČR mladších žáků 05-06! PANDA Rychnov nad Kněžnou ročenka TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJÙ EU V RÁMCI INICIATIVY INTERREG IIIA PROSTØEDNICTVÍM EUROREGIONU GLACENSIS

2 Martina Mareèková pojede na Mistrovství Evropy! Po celou svoji šachovou kariéru vynikala v kraji. Vítìzila nad svými vrstevníky chlapci. Je perlou šachové generace Pandy. Ale mistryní ÈR se stala jen jednou, a to v rapid šachu, když nìkteré její tradièní soupeøky nepøijely. Nikdy døíve se neumístila na prvním nebo druhém místì v ÈR, což by ji zaruèilo úèast na MS nebo ME a také garantovalo osobního trenéra od Šachového svazu. Její soupeøky, zejména Kateøina Nìmcová (neteø bývalého pražského primátora) nebo Anièka Bálková tyto výhody mìly. Stala se vícemistryní ÈR D ! Martina Mareèková ale na šachy nezanevøela. Nosila v sobì obrovský náboj kombinaèních schopností a strategického citu. Trénovala nejvíc sama s poèítaèem, protože z jejích vrstevníkù v Pandì jí staèil jen Ondra Horníèek. V patnácti letech se dostala do béèka Pandy mezi zkušené šachisty v krajském pøeboru. Potrápila nìkolik silných soupeøù, rozhodla nìkolik zápasù ve prospìch dospìlých Pandy B. Ale na to, že by v patnácti poprvé prolomila bariéry a dostala se do tak skvìlé formy, že bude útoèit na titul mistrynì ÈR, titul kandidátky mistra šachu, že se budou šachoví trenéøi chytat za hlavu, kde se ta dívka vzala, když její soupeøky trénují s mistry a ona staèí stavìt na základech šachu z kroužku sama, na to nikdo nevìøil. Tedy nikdo: možná jen ona sama a její táta, který ji doprovází na každém turnaji. Ve tøetím kole po dvou povinných výhrách remizovala s Kateøinou Nìmcovou, favoritkou soutìže. Nìmcová potom ztratila další pùlbod s Bálkovou a Martina šla pøes jednu favoritku za druhou. V 6. a 7. kole zdolala své nejvìtší rivalky, tradièní úèastnice svìtových šampionátù, Palkovou a Bálkovou. Mìla pùlbodový náskok v èele Mistrovství ÈR dívek do 16 let ve Zlatých Horách a od zisku titulu KM šachu, vítìzství na šampionátu a úèasti na MS ji dìlily jen dvì výhry s papírovì slabšími soupeøkami. Týdenní maratón vyèerpávajících nìkolikahodinových bitev dennì pomalu konèil. Martina možná ještì netušila, že se k ní blíží nepøíjemná viróza, v 8. kole dost lehko odevzdala výhodu ze zahájení a bohužel "jen" remizovala. Náskok byl zlikvidován, ale v posledním kole svitla pøi š astné konstelaci ostatních výsledkù ještì šance na zlato, když støíbro již bylo jisté. Poslední kolo Martina vyhrála, dosáhla stejnì bodù jako vítìzka, mìla shodné i první pomocné hodnocení (støední Bucholtz), ale druhé pomocné hodnocení mìla o polovinu bodu horší. I to jí ale vyneslo na 2. místo, které ji zajiš uje úèast na záøijovém ME v roce Soutìž skonèila a již veèer ji pøepadl virus tak, že mìla vysoké horeèky. Naštìstí ovšem bylo po všem. Po dlouhých šesti letech od dob triumfù Hany Pirklové, Petra Macha a Michala Èervinky má Rychnov opìt šachovou reprezentantku ÈR na Mistrovství Evropy! Pøi pozorném studiu její hry je pozoruhodné, jak Martina dokáže vykouzlit z celkem rovné pozice skvìlé kombinace. Pøidá-li k tomuto poziènímu citu a kombinaèním schopnostem širší repertoár zahájení, nemusí být ani na ME bez šancí. Vždy jiná, o 15 let starší Martina (Holoubková - Koøenová) právì v této kategorii na MS 1990 v Argentinì (Buenos Aires) 5. místo, ME 1991 v SRN (Duisburg) evropský bronz, na MS 1992 v Rumunsku 5. místo. Pøipomeòme, že v kategorii D 16 získaly Rychnovaèky Martina Holoubková v roce 1991 a Hana Pirklová v roce 1998 titul mistryní ÈR a dodnes patøí mezi nejlepší èeské hráèky. Popøejme klid na pøípravu a hodnì štìstí na ME také Martinì Mareèkové. Koneèné poøadí M ÈR dívek do 16 let, Zlaté Hory 2006: 1. Nìmcová (AZA Praha) 8 SB 35,5, 2. Mareèková (Panda AQUA RWT Rychnov) 8 SB 35, 3. Bálková (poštovná) 6,5, 4. Palková (Klatovy) 6, 5. Olšarová (Orlová) 5, 6. Èuprová (Brankovice) 5, 7. Novosádová (Frýdek Místek) 5, atd. 19 hráèek, Jiøí Daniel Zamyšlení nad extraligou žen: škoda, že už dávno v ÈR není Extraliga žen. Jen si pøedstavte nositelku balu velmistrynì Martinu Koøenovou - Holoubkovou, spoleènì s nìkdejší nejlepší hráèkou ÈR do 16 let mistryní Martinou Pallovou, mistryní ÈR do 16 let Hanou Pirklovou, vynikajícími Romanou Vavruškovou - Pallovou, Jarmilou Pirklovou a Martinou Mareèkovou. Jsem pøesvìdèen, že tento tým, který vyhrál i prestižní evropskou soutìž družstev dívek O kouzelné oøíšky a jehož èlenky mnohokrát reprezentovaly ÈR, by byl nepochybnì mistrem ÈR a mohl hrát smìle Pohár mistrù evropských zemí.

3 Pavel Horníèek a Jan Macháò vyhráli šachové Zajeèice Pavel Horníèek spoleènì s Janem Machánìm vyhráli v sezonì šachové Zajeèice dvojic. Navázali tak úspìšnì na úspìch dvojice Vašek Zatloukal - Jiøí Karasz, kteøí vyhráli soutìž v jejím prvním roèníku, v roce V sezónì vybojoval Jan Macháò a Radek Ševèík 5. místo v této soutìži. V dalších letech má Panda v roènících 96 a mladších skvìlou perspektivu - Tomáš Sršeò, Josef Derner, David Mikuláš, Michal Jiren, Daniel Kožíšek a další o sobì dají brzy vìdìt. Generaèní výmìna v Pandì zpùsobuje, že jsme se v obou posledních roènících M ÈR 6-èl. družstev starších žákù v "Zajeèicích" (Seèi) jen se ctí zúèastnili. M ÈR družstev starších žákù do 15 let Seè: 1. Frýdek Místek A 17, 2. Dunajská Streda 15, 3. Staré Mìsto 13,. 13. Panda AQUA Rychnov, na 35. místì Panda AQUA RWT Rychnov n. K. B, atd., celkem 45 týmù, Panda AQUA Rychnov: Martina Mareèková 6/9, Tomáš Kracík 7, Karel Kalecký 6, Petr Horníèek 3, Jakub Nosek 7,5, Adam Ježek 4,5. Panda AQUA RWT Rychnov B: Petr Koblása 1,5, Nelly Neslová 1,5, Jiøí Petránìk 1,5, Adam Pátek 4, Vítek Hartman 4,5, Jan Vrba 4,5 - všichni o zápas ménì než A tým Seè: 1. Dunajská Streda 23, 2. Frýdek Místek 22, 3. Boršice Panda Rychnov 11, 46 úèastníkù. Panda Rychnov A: Kalecký 3,5, Horníèek Pavel 5, Ježek 4,5, Zahradník 4,5, Hartman 4, Tobišková 5. Vedoucí týmu Horníèek, trenéøi Daniel, Pavlíèek, Patrná. Snímky z roku Týmy vedli Jiøí Daniel, Ing. Miroslav Pavlíèek a Ing. Jan Horníèek. Vpravo dole Jan Macháò a Pavel Horníèek.

4 Jsme vicemistrem ÈR družstev mladších žákù Dílo zapoèaté v rychnovských mateøských školách gradovalo ve Stráži pod Ralskem Adam Ježek Pavel Horníèek Jakub Nosek Jana Maøíková Vítek Hartman Radek Ševèík Panda AQUA RWT Rychnov se stala nejvìtším pøekvapením Mistrovství ÈR 6-èl. družstev mladších žákù ve Stráži pod Ralskem v èervnu Prošla turnajem s jedinou porážkou, a to od vítìze celé soutìže, Beskydskou šachovou školou Frýdek Místek. Naopak porazila Slováckou šachovou školu a mnoho dalších favoritù. Panda se tak po zisku titulu Mistra ÈR v této kategorii 1995 v Bøeclavi a 1996 v Kostelci nad Orlicí pøesnì po deseti letech doèkala další medaile! Pøipomeòme ještì, že poslední titul mistra ÈR družstev mládeže získal dorost Pandy v AQUA EXTRALIZE v roce 2000, kdy v kategorii mládeže konèila slavnou éru generace Mach, Èervinka, Vaculík, Zatloukal, Štolbová, Šípek, Karasz a Podzimek. Panda budovala nový tým mladších žákù od roku 2001 a podíleli se na nìm zpoèátku trenéøi Petr Kaèírek a Ondøej Horníèek, posledních tøech letech i uèitelky MŠ Sluníèko, Ètyølístek, Láò a Roveò. Hlavním "dodavatelem" støíbrného týmu jsou souèasní trenéøi Pandy Miroslav Pavlíèek a Jiøí Daniel, v Pandì ve Spoleèenském centru je v souèasné dobì trénink 4x-6x týdnì! Velký podíl na úspìchu má vedoucí týmu Jan Horníèek, ale také všichni obìtaví rodièe a starší rychnovští hráèi Andrés, Eliáš, Plachetka a Macek, kteøí jsou pro mladou generaci obìtavými vynikajícími tréninkovými sparingpartnery. Sled utkání: RYCHNOV - MOST 4,5:1,5 RYCHNOV - KOBYLISY 4:2 RYCHNOV - FM B 3,5:1,5 RYCHNOV - VYSOKÉ MÝTO 3:3 RYCHNOV - FM A 0:6 (!!!) RYCHNOV - BRNO 3:3 RYCHNOV - ORLOVÁ 4:2 RYCHNOV - STARÉ MÌSTO u U. H. 4:2 RYCHNOV - BORŠICE 3,5:2,5 Adam Ježek pøekvapil na 1. šachovnici velmi vyzrálým výkonem smìøujícím ke II. VT, proti FM B remizoval proti soupeøi s ELO 1898 a zajistil výhru i v posledním kole remízou z lepšího postavení proti ELO Pavel Horníèek odehrál svùj standard 4 b., Jakub Nosek má obvykle na víc - chybí mu již samostatná pøíprava - 4 b., Jana Maøíková, objev Honzy Horníèka jako hosta týmu z Veselí nad Lužnicí - mistrynì republiky do 10 let - 7,5 bodu!, Ví a Hartman - mìl ve høe výkyvy, pøesto byl platným hráèem s 5 b., Radek Ševèík se jen obèas neudržel v klidu, získal 6 b - i on má na víc. Tým mìl v záloze rovnocenné náhradníky Jana Machánì a Tomáše Sršnì. I v pøíštím roce bude mít tým pøi pilné práci pøes odchod Ježka a Noska do starší kategorie na medaili. Tabulka M ÈR družstev do 12 let ve Stráži pod Ralskem 1. Frýdek Místek RYCHNOV , Staré Mìsto Liberec FM B , Údlice Orlová , Boršice , Brno , Most , Teplice , Øíèany ,5 14 atd., celkem 22 týmù - krajských pøeborníkù a pøímo postupujících z loòského roèníku, švýcarský systém na 9 kol. Tabulka M ÈR družstev do 12 let v Kromìøíži 1 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek A ,0 2 SŠŠ Staré Mìsto A ,5 3 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek B ,0 4 ŠK OAZA Praha ,0 5 TJ Bonex Teplice ,5 6 BŠŠ ŠK Frýdek- Místek C ,0 7 Biomedica Ríèany A ,5 8 Tatran Poštorná A ,0 9 ŠK Boršice ,0 10 ŠŠ Desko Liberec A ,5 11 Panda Aqua RWT RK ,0 atd. 22 týmù. Panda Aqua RWT Rychnov n. Kn. - Danielová Anna 0/4, Tomáš Kracík 7/9, Pavel Horníèek 5/9, Jakub Nosek 4/8, Adam Ježek 4/7, Tomáš Zahradník 3,5/6, Jan Macháò 4,5/6, Denisa Veverková 0/5. Na snímku ze Stráže pod Ralskem je zachycen boj o 1. místo. Beskydská šachová škola využila zahranièních posil a tím Pandu pøelstila. Ovšem už je znovu na dostøel pøihlížejí Stanislav Jasný a Ing. Jan Horníèek, foto Jiøí Daniel.

5 Soutìže družstev dospìlých Panda AQUA RWT Rychnov startovala v sezonì se tøemi družstvy dospìlých a osmi družstvy mládeže v mistrovských šachových soutìžích. II. LIGA C 1. Slavia Hradec Králové B ŠK JOLY Lysá nad Labem AVE - Kontakt Pardubice TJ Praga Praha Synthesia Pardubice B Panda RWT Rychnov n. Kn ŠK Polabiny Sokol Praha - Kobylisy Sokol Emerge Ml. Boleslav Sklípek Spartak Vrchlabí Sokol Kolín B Stadion Kutná Hora Kaèírek Petr 6/10, Laszewicz Pawel 0/1, Hudziak Pawel 5/10, Èervinka Michal 5/8, Pirklová Hana 3/10, Velecký Viktor 4/7, Ringel Zbynìk 8/11, Roušar Zdenìk 1,5/4, Novotný Josef 8/11, Rydl František 1,5/6, Machlowski Slawomir 1,5/4, Kolovratník Miloš nehrál, Daniel Jiøí 1,5/4, Jonáš Vlastimil 1/1, Klíma Miloš 0,5/2. KRAJSKÝ PØEBOR 1. ŠK Lípa A Snìžka TJ Náchod Panda RWT RK B Slovan Broumov Sokol Náchod Jiskra Jaromìø Jiskra Hoøice v Podkrk TJ Dvùr Králové n.l ŠK AD Jièín TJ Nová Paka ŠK Lípa B TJ Hronov Josef Novotný 4/11, tj. 36%, Mariusz Kopec 3,5/4, Slawomir Machlowski 6/7 (86%), Vlastimil Jonáš 4,5/9 (50%). Miloš Klíma 4,5 z 9 (50%), Jiøí Daniel 7 z 11 (64%), Václav Zatloukal 7,5/9 (84%), Vítek Šípek 5/10 (50%), Petr Kaèírek 1/1, Vladimír Pavelka 0/1, František Rydl 1,5/2, Jarmila Pirklová 1,5/3 (50%), Tomáš Papáèek 0/1, Anežka Slezak 1,5/3, Jiøí Karasz nehrál, Ondøej Horníèek 2,5/4 (2x kont.), Martina Mareèková 2/3, Jan Horníèek st. a ml. nehráli. Tým byl nasazen jako 4. podle prùm. ELO, hrál v sestavì se 3. nejvyšším prùm. ELO. KRAJSKÁ SOUTÌŽ: 1. Slavia HK C Slavia HK E TJ Náchod B Maspork Sokol HK DDM Tøebechovice p. O Jiskra Èeská Skalice Spartak Rychnov n. Kn ŠK Lípa D DDM Kostelec n. O Jiskra Jaromìø B Slavia HK D Sokol Vrchoviny Nejlepším hráèem soutìže byl Roman Vizibla ze Spartaku Rychnov n. K. ziskem 9/10. REGIONÁLNÍ PØEBOR 1. Ortex Hradec Králové A DDM Tøebechovice p.o. B Spartak RK C DDM Kostelec n. Orl. B Sokol Javornice DDM Tøebechovice p.o. C Spartak RK B Panda Rychnov n. Kn. C ŠK Dobruška ZŠ Doudleby n. Orl Panda RWT Rychnov n. Kn. C Václav Zatloukal, Vítìzslav Šípek, Vladimír Pavelka, Tomáš Papáèek, Jiøí Karasz, Miloš Dvoøák, Martina Mareèková, Jan Horníèek st., Radka Csibriová, Jan Horníèek ml., Martin Janeèek, Martin Mareèek, Rudolf Èervinka, Jan Skoøepa, Robert Daniel, Petr Horníèek, Pavel Horníèek, Jakub Nosek, Adam Ježek Soutìže družstev dospìlých II. LIGA SKUPINA C 1. TJ Sokol Praha Vršovice TJ Slavia Hradec Králové B AVE-Kontakt Pardubice Sokol Emerge Ml. Boleslav ŠK Polabany TJ Synthesia Pardubice B Panda Rychnov n. Kn TJ Pankrác B TJ Bohemians Praha B TJ Praga Praha B Snìžka TJ Náchod ŠK Sokol Vyšehrad C Panda A: Kaèírek Petr 8,5/11, Hudziak Pawel 6,5/10, Èervinka Michal 4,5/9, Novotný Josef 3/10, Volf Jaroslav 2/5, Kopec Mariusz 1/2, Pirklová Hana 4/9, Roušar Zdenìk 0/3, Rydl František 1/3, Machlowski Slavomír 4,5/9, Ing. Jonáš Vlastimil 1/2, Ing. Pavlíèek Miroslav 4,5/6, Zatloukal Václav 4/7, kapitán a vedoucí týmu Daniel Jiøí KRAJSKÝ PØEBOR DRUŽSTEV 1. Sklípek Spartak Vrchlabí Sokol Náchod Slavia Hradec Králové C Panda RWT RK B Slovan Broumov ŠK Lípa A Jiskra Hoøice v Podkrk ŠK AD Jièín TJ Dvùr Králové nad Labem Jiskra Jaromìø ŠK Lípa B ŠK Lípa C Panda B: Novotný Josef 4/11, Rydl František 2,5/5, Ing. Jonáš Vlastimil 5,5/9, Zatloukal Václav 5,5/11, Horníèek Ondøej 2,5/5, Mareèková Martina 3/9, Daniel Jiøí 5/11, Machlowski Slawomir 4/4, Sosinka Dariusz 1/1, Šípek Vítìzslav 6/8, Dvoøák Miloš 2,5/6, Papáèek Tomáš 1,5/3, Horníèek Jan 1,5/3, Klíma Miloš 0,5/1, kapitán a vedoucí týmu Jonáš Vlastimil. KRAJSKÁ SOUTÌŽ 1. TJ Hronov Slavia Hradec Králové D TJ Náchod B Maspork Ortex Hradec Králové Sokol Hradec Králové DDM Tøebechovice p. O Spartak Rychnov n. Kn Jiskra Jaromìø B Jiskra Èeská Skalice TJ Náchod C Niki ŠK Lípa E DDM Kostelec n. Orl REGIONÁLNÍ PØEBOR - JIH 1. Panda Rychnov n. Kn. D Spartak Rychnov n. Kn. B Spartak Rychnov n. Kn. C DDM Kostelec n. Orl Panda Rychnov n. Kn. C ŠK Dobruška Sokol Javorníce Panda Rychnov n. Kn. F Panda Rychnov n. Kn. E ZŠ Doudleby n. Orl DDM Týništì n. Orl Panda RK D postoupila do krajské soutìže. Panda D: Daniel Jiøí 8/10, Šípek Vítìzslav 7,5/8, Mareèková Martina 7,5/8, Dvoøák Miloš 6,5/7, Karasz Jiøí 2,5/3, Podzimek Martin 1/1, Klíma Miloš 1/2, Ing. Papáèek Tomáš 3/3, Ing. Mareèek Martin 1/2, Králíèek Ondøej 1/1, kapitán Daniel Jiøí, vedoucí týmu Csibriová Radka. Panda C: Horníèek Ondøej 7/10, Horníèek Jan ml. 4,5/10, Horníèek Pavel 6/9, Ing. Horníèek Jan 4/10, Horníèek Petr 5/8, Daniel Robert 1/1. Kapitán a vedoucí týmu Horníèek Jan.

6 II. liga družstev dospìlých kolo AVE - Kontakt Pardubice Panda Rychnov nad Knìžnou Prandstetter Eduard /2-1 / Kaèírek Petr Bernard Borek Èervinka Michal Šklíba Martin Pirklová Hana Bujnoch Radek Velecký Viktor Pošta Petr Ringel Zbynìk Sýkora Josef Novotný Josef Veselý Tomáš Rydl František Smutný Jan Machlowski Slawomir 4 1 /2 :3 1 /2 2. kolo Panda Rychnov nad Knìžnou Stadion Kutná Hora Kaèírek Petr Vrkota Miloš Hudziak Pawel Vinklárek Ondøej Èervinka Michal Daneš Jaroslav Pirklová Hana Štolba Miloš Velecký Viktor /2-1 / Krejèová Kateøina Ringel Zbynìk Šplíchal Petr Novotný Josef Keller Daniel Rydl František /2-1 / Snížek Kvìtoslav 7:1 3. kolo Synthesia Pardubice B Panda Rychnov nad Knìžnou Hošek Milan Kaèírek Petr Navrátil František Hudziak Pawel Kastner Oldøich Èervinka Michal Efler David Velecký Viktor Movsesian Mouseg Ringel Zbynìk Šilar Lubomír Novotný Josef Trojan Luboš Rydl František Karaba David Daniel Jiøí 2:6 4. kolo Panda Rychnov nad Knìžnou Slavia Hradec Králové B Kaèírek Petr /2-1 / Nun Jiøí Hudziak Pawel /2-1 / Vacek Martin Èervinka Michal /2-1 / Roško Luboš Pirklová Hana Nun Josef Ringel Zbynìk /2-1 / Koøínek Ondøej Novotný Josef /2-1 / Trefný Vlastimil Rydl František Mejzlík Vojtìch Machlowski Slawomir Novák Radomír 2 1 /2 :5 1 /2 5. kolo 2222 ŠK Polabiny Panda Rychnov nad Knìžnou Pisk Petr Kaèírek Petr Jedlièka Aleš Laszewicz Pawel Kourek Josef Hudziak Pawel Mojžíš Jaroslav Pirklová Hana Novotný Michal Ringel Zbynìk Just Pavel /2-1 / Roušar Zdenìk Mojžíš Martin Novotný Josef Èerný Jan Daniel Jiøí 4 1 /2 :3 1 /2 6. kolo Panda Rychnov nad Knìžnou Sokol Praha - Kobylisy Kaèírek Petr /2-1 / Šimek Petr Hudziak Pawel /2-1 / Kopta Pavel Pirklová Hana /2-1 / Dvoøák Jan Velecký Viktor Pauloviè Martin Ringel Zbynìk /2-1 / Janda Jiøí Roušar Zdenìk Routner Jakub Novotný Josef /2-1 / Turek Karel Klíma Miloš /2-1 / Kováø Petr 5:3 7. kolo TJ Praga Praha Panda Rychnov nad Knìžnou Bakaláø Petr /2-1 / Kaèírek Petr Tobyáš Miroslav Hudziak Pawel Hába Zdenìk Pirklová Hana Profant Tibor /2-1 / Velecký Viktor Zdenìk Petr k Ringel Zbynìk Procházka Dalibor Roušar Zdenìk Horák Vladimír Novotný Josef Illetško Jaroslav Klíma Miloš 4:4 8. kolo Sokol Emerge Mladá Boleslav Panda Rychnov nad Knìžnou Øehoøek Martin Hudziak Pawel Tichý Vladimír Èervinka Michal Jaèek Martin Pirklová Hana Vodièka Vlastimil Ringel Zbynìk Záhorbenský Jaroslav Novotný Josef Joukl Zdenìk /2-1 / Rydl František Hajný Miloš Machlowski Slawomir Vanìèek Stanislav Jonáš Vlastimil 3 1 /2 :4 1 /2 9. kolo Panda Rychnov nad Knìžnou ŠK JOLY Lysá nad Labem Kaèírek Petr Vološin Leonid Hudziak Pawel /2-1 / Priehoda Vítìzslav Èervinka Michal /2-1 / Knížek Jan Pirklová Hana /2-1 / Koláø Pavel Velecký Viktor /2-1 / Košnáø Martin Ringel Zbynìk Postupa Pavel Roušar Zdenìk Husárik Braòko Novotný Josef Postupa Pavel 4:4 10. kolo Sklípek Spartak Vrchlabí Panda Rychnov nad Knìžnou Fiala Jaroslav Kaèírek Petr Jüptner Jan Èervinka Michal Hála Bohumil Pirklová Hana Štursa Jan Velecký Viktor Špaèek Libor Ringel Zbynìk Chalupecký Vladimír Novotný Josef Buchar Petr /2-1 / Rydl František Tejkal Lubomír /2-1 / Daniel Jiøí 6:2 11. kolo Panda Rychnov nad Knìžnou Sokol Kolín B Kaèírek Petr Hála Viktor Hudziak Pawel /2-1 / Stehlík Jiøí Èervinka Michal Michálek František Pirklová Hana Marek Miroslav Ringel Zbynìk Kaplan Daniel Novotný Josef Brezmen Pavel Machlowski Slawomir /2-1 / Kaplan Tomáš Daniel Jiøí Vlasák Jiøí 4:4

7 II. liga družstev dospìlých kolo Panda Rychnov nad Knìžnou TJ Slavia Hradec Králové B Kaèírek Petr /2-1 / Nun Jiøí Hudziak Pawel Vacek Martin Èervinka Michal Jüptner Jan Novotný Josef /2-1 / Koøínek Ondøej Volf Jaroslav /2-1 / Nun Josef Roušar Zdenìk Jiruše Josef Machlowski Slawomir Novák Radomír Jonáš Vlastimil /2-1 / Tichý Miroslav 3:5 2. kolo TJ Praga Praha B Panda Rychnov nad Knìžnou Øehák Martin Kaèírek Petr Koubek Václav Hudziak Pawel Bebiak Jozef Èervinka Michal Sýkora Robert Novotný Josef Koubek Václav Pirklová Hana Krischke Arnold Machlowski Slawomir Bøezovský Milan Pavlíèek Miroslav Melich Jindøich Zatloukal Václav 1:7 3. kolo Panda Rychnov nad Knìžnou 2222 ŠK Polabiny Kaèírek Petr Jedlièka Aleš Hudziak Pawel Kourek Josef Èervinka Michal Mojžíš Jaroslav Novotný Josef Efler Lukáš Volf Jaroslav Novotný Michal Pirklová Hana Bujnoch Radek Machlowski Slawomir /2-1 / Fiedler Bedøich Zatloukal Václav Èerný Jan 3 1 /2 :4 1 /2 4. kolo ŠK Sokol Vyšehrad C Panda Rychnov nad Knìžnou Vanìk Petr Kaèírek Petr Chalupa Ivan Hudziak Pawel Šubrt Jaroslav Èervinka Michal Hlavsa Petr Novotný Josef Janda Pavel Pirklová Hana Domlátil Jiøí /2-1 / Machlowski Slawomir Filipi Štìpán Pavlíèek Miroslav Hašpl Miroslav /2-1 / Zatloukal Václav 2:6 5. kolo Panda Rychnov nad Knìžnou TJ Synthesia Pardubice B Kaèírek Petr Hošek Milan Hudziak Pawel Navrátil František Novotný Josef Kastner Oldøich Volf Jaroslav Movsesian Mouseg Pirklová Hana Šilar Lubomír Roušar Zdenìk Trojan Luboš Machlowski Slawomir Karaba David Zatloukal Václav Kastner Vojtìch 3:5 6. kolo Panda Rychnov nad Knìžnou TJ Pankrác B Kaèírek Petr Vokoun Jan Hudziak Pawel Pick Štìpán Novotný Josef Schula Michal Pirklová Hana Petr Jan Rydl František /2-1 / Viták Pavel Machlowski Slawomir /2-1 / Jandovský Viktor Jonáš Vlastimil Lhotský Michal Pavlíèek Miroslav Flek Vladislav 5:3 7. kolo AVE-Kontakt Pardubice Panda Rychnov nad Knìžnou Prandstetter Eduard /2-1 / Kaèírek Petr Šklíba Martin /2-1 / Hudziak Pawel Sýkora Josef Èervinka Michal Pošta Petr /2-1 / Novotný Josef Bernard Borek Volf Jaroslav Petuchov Sergej Pirklová Hana Veselý Tomáš /2-1 / Rydl František Smutný Jan Machlowski Slawomir 5:3 8. kolo Panda Rychnov nad Knìžnou TJ Bohemians Praha B Kaèírek Petr /2-1 / Srba Milan Hudziak Pawel Kuba Jindøich Èervinka Michal /2-1 / Pokorný Milan Novotný Josef Chura Jan Kopec Mariusz Šindler Michal Pirklová Hana /2-1 / Kalous Miroslav Machlowski Slawomir /2-1 / Korsa Jindøich Zatloukal Václav Matìjka Petr 4:4 9. kolo TJ Sokol Praha Vršovice Panda Rychnov nad Knìžnou Kròávek Lubomír /2-1 / Kaèírek Petr Šeleljo Daniel Hudziak Pawel Svatoš Jan Èervinka Michal Kubeèka David Pirklová Hana Šedý Pavel Rydl František Mašek Miroslav /2-1 / Machlowski Slawomir Dlábek Emil Jonáš Vlastimil Markoviè Milan /2-1 / Pavlíèek Miroslav 6 1 /2 :1 1 /2 10. kolo Panda Rychnov nad Knìžnou Snìžka TJ Náchod Kaèírek Petr Ringel Zbynìk Hudziak Pawel k Rybák Milan Èervinka Michal Mojžíš Jan Novotný Josef Èechura Petr Kopec Mariusz Velecký Viktor Pirklová Hana /2-1 / Klicnar Martin Pavlíèek Miroslav Cerha Michal Zatloukal Václav /2-1 / Wenke Oldøich 6:2 11. kolo Sokol Emerge Mladá Boleslav Panda Rychnov nad Knìžnou Tichý Vladimír /2-1 / Kaèírek Petr Jaèek Martin Èervinka Michal Vodièka Vlastimil k Novotný Josef Jaèek Miloslav /2-1 / Volf Jaroslav Záhorbenský Jaroslav Pirklová Hana Joukl Zdenìk Roušar Zdenìk Postupa Pavel Pavlíèek Miroslav Vanìèek Stanislav Zatloukal Václav 4:4

8 Soutìže družstev mládeže I. LIGA DOROSTU, SKUPINA C 1. Loko Ceska Trebova TJ DDM Chrudim Jiskra Horice Panda AQUA Rychnov Jiskra Havl.Brod B DDM Karosa V.Myto Jis. RMKS N.Bydzov SS Brno Vinohrady TJ Namest/Oslavou TJ Sokol Jedovnice Sokol Hradec Kral TJ Zdas Zdar/Sazav Panda Aqua Rychnov: Tomáš Zahradník 0/4, Martina Mareèková 8,5/11, Martin Peèinka 7,5/9, Jan Horníèek 7/11, Karel Kalecký 7/10, Petr Horníèek 3/8, Pavel Horníèek 6/11, Jakub Nosek 2,5/4. KRAJSKÝ PØEBOR DRUŽSTEV 1. Jiskra Jaromìø A Jiskra Hoøice B Sokol Nová Paka Panda Rychnov n. Kn. B Ji RMSK Nový Bydžov B DDM Tøebechovice p. O TJ Láznì Bìlohrad B TJ Láznì Bìlohrad A Panda Rychnov n. Kn. C Jiskra Jaromìø B TJ Dvùr Králové n. L DDM Týništì n. O Panda AQUA Rychnov n.k. B: Pavel Horníèek, Jakub Nosek, Adam ježek, Petr Koblása, Jakub Ulman, Tomáš Sršeò Panda AQUA Rychnov n.k. C: Adam Pátek, Vít Hartman, Jan Macháò, Jiøí Ehl, Radek Ševèík, Tomáš Rocker, Jiøí Petránìk, David Pokorný, Josef Derner. Soutìže družstev mládeže I. LIGA DOROSTU 1. TJ ŠO a DDM Chrudim ŠK + DDM Vysoké Mýto Panda Rychnov n.kn Jiskra Hoøice Jiskra RMSK N. Bydžov ŠŠ Desko Liberec B TJ Auto Škoda M. Boleslav SK Žamberk TJ Sokol Praha-Kobylisy Mõller Team J. Jaromìø ŠŠ Desko Liberec D ŠŠ Desko Liberec C Dlouhodobá soutìž v praktickém šachu, dvojzápasy po sobotách: Panda A: Martina Mareèková ELO /11, Martin Peèinka (host ÚO) 8,5/9, Tomáš Kracík (host Tøebechovice) 1,5/2, Karel Kalecký 5/11, Petr Horníèek 3/9, Pavel Horníèek 7/10, Nelly Neslová 1, Jakub Nosek 1, Tomáš Zahradník 4/7, Radek Ševèík 1. KRAJSKÝ PØEBOR ŽÁKOVSKÝCH DRUŽSTEV 1. Sokol Hradec Králové A DDM Tøebechovice TJ Nová Paka TJ Láznì Bìlohrad A Ji RMSK N. Bydžov-Hluš Panda Rychnov B TJ Láznì Bìlohrad B Panda Rychnov C TJ Dvùr Králové Sokol Hr. Králové B Back Jiskra Jaromìø ŠK pøi DDM Týništì Panda B: Adam Ježek, Jakub Nosek, Tomáš Zahradník, Jan Macháò, Vítek Hartman, Daniel Kožùšek Panda C: Ondøej Králíèek, Jan Vrba, David Urban, Radek Ševèík, Tomáš Sršeò, Josef Derner, Jiøí Petránìk, Adam Pátek KRAJSKÁ SOUTÌŽ ŽÁKOVSKÝCH DRUŽSTEV 1 ŠŠ Panda Rychnov D ,5 2 ŠK Dobruška ZŠ Kopidlno ,5 4 Jecha Team J. Jaromìø C TJ Hronov ,5 6 Jiskra RMSK N. Bydžov C ŠŠ Panda Rychnov E Sokol Hradec Králové C ,5 Panda D: Petr Koblása, Jiøí Petránìk, Adam Pátek, Josef Derner, Jiøí Ehl, Pavel Grebennikov, Aleš Nosál, Ondøej Kotyza Panda E: Tomáš Bodlák, Ondøej Heøman, Daniel Kožùšek, Michal Jireš, David Pokorný, David Mikuláš, Anna Danielová Panda byla mnohokrát poøadatelem Mistrovství ÈR mládeže v šachu. Snímek z Pelclova divadla (nyní v rekonstrukci)

9 Rychnovské školy letos 7. v ÈR KP škol ŠŠ Panda byla v letech a poøadatelem KP ŠKOL všech stupòù. Soutìž se konala vždy za finanèního pøispìní Královéhradeckého kraje. Krajský pøebor škol v šachu , hráno dne v SOU Javornická, Rychnov n. K. Øeditel soutìže Jiøí Daniel Rozhodèí: SŠ Mgr. Petr Kaèírek, základní školy tø. Jan Slavík, Dr. Jaroslav Èáp, ZŠ Ing. Miroslav Pavlíèek, hlavní poøadatel: Ing. Jan Horníèek Støední školy 1. G F. M. Pelcla Rychnov n. K...17,5 2. G Vrchlabí G Nový Bydžov SOU Rychnov n. K G J. K. Tyla Hradec Králové...12,5 6. G Jaromìø SPŠE Dobruška Zatloukal 4, Horníèek O. 5, Horníèek Jan 4,5, Horníèek Petr 4, ved. Mgr. Kaèírek Petr, 2. Foubíková 1, Trojan 5,5, Kalenský 6, Skála 4,5, ved. Rychtr L., 3. Schovánková 2, Vanìk 4,5, Skalová 4, Eibl 3,5, ved. Vanìk Základní školy tøída Finále A 1. Nový Bydžov, Klicperova...7,5 2. Rychnov n. K., Masarykova Tøebechovice...5,5 4. Rychnov n. K., Javornická...5 Finále B 5. Trutnov - Poøíèí Dobruška...5,5 7. Úpice Jaromìø - Josefov...3,5 9. Hronov 10. Horní Branná 1. Vanìk 5,5, Prokopová 3,5, Drábek 5, Šedivá 3 - ved. Vanìk, 2. Zahradník 3, Nosek 6, Petránìk 3,5, Pátek 3/4, Vrba 1 ze 2, ved. Mgr. Csibriová Radka, 3. Kracík 5,5, Kouba 4, Mencl 0, Maøák 4,5, ved. Slavík Jan, 4. Ehl 1, Švec 1/5, Ježek 5 ze 6, Koblása 3,5, Král 1 kont. ved. Mgr. Milan Kotek, øeditel Základní školy, 1, - 5. tøída 1. Rychnov n. K. Javornická...20,5 2. Láznì Bìlohrad, Raise Nový Bydžov, Klicperova...16,5 4. Opoèno...14,5 5. Jaromìø - Josefov Jaromìø - Na Ostrovì Roveò u Rychnova n. K Tøebechovice...8,5 1. Horníèek Pa 6,5, Macháò 5, Hartman 5, Ševèík 4/5, Derner 0/1, ved.m. Kotek, øeditel ZŠ, 2. Kraus 6,5, Mílek J. 2,5, Mílek M. 3, Kout 6, ved. Lad. Brož, 3. Soukup 0, Šedivý 4,5, Vaníèek 7, Karásek 5, ved. Vanìk Pøebor ÈR škol Ètyøèlenná družstva Základní školy Javornická a Gymnázia F.M.Pelcla obsadila shodnì 7. místo v republice! I. stupeò ZŠ: HLUK U UHERSKÉHO HRADIŠTÌ ZŠ Rychnov: Petr Koblása (2/5), Pavel Horníèek (4,5/7), Adam Ježek (5/7), Jan Macháò (3/6) a Josef Derner (1/3) získali 15,5 bodu ze 7 kol. Rychnovskou školní výpravu vedl ing. Jan Horníèek. Výsledky: ZŠ Rychnov - ZŠ M.Alše Praha Suchdol 4 : 0, - ZŠ Wolkerova Havlíèkùv Brod 3:1, - ZŠ Námìš n. Oslavou 2 : 2, - ZŠ Teplice 0,5:3,5, - ZŠ Láznì Bìlohrad 1:3, - ZŠ U Stadionu Unièiv 2:2, - ZŠ Sokolov 3:1 Koneèné poøadí: 1. 6.ZŠ Frýdek-Místek...24,5 2. ZŠ Boršice...20,5 3. ZŠ Most...17,5 4. ZŠ Unesco Uherské Hradištì...16, ZŠ Frýdek-Místek...16,0 6. ZŠ Wolkerova Havlíèkùv Brod...15,5 7. ZŠ Javornická Rychnov n. Kn....15,5 8. ZŠ U Stadionu Unièov...15,5 9. ZŠ Teplice...15,0 10. ZŠ Námìš nad Oslavou...15,0 Støední školy: HAVLÍÈKÙV BROD G Rychnov: Václav Zatloukal (4,5/9), Vítek Šípek (4/6) a bratøi Horníèkové Ondøej (4/9), Jan (6,5/9) a Petr (1/3). Výpravu vedl Mgr. Petr Kaèírek. Výsledky Gymnázia Rychnov: 1. kolo - SPŠ Ostrava 0:4, 2. - G Èeská Lípa 2:2, 3. - G Most 1:3, 4. - G Tábor 3,5:0,5, 5. - G Písek 3,5:0,5, 6. - GJŠB Domažlice 3:1, 7. - G. Ml. Boleslav 2,5:1,5, 8. - G. Karlovy Vary 2,5:1,5, 9. - G. Brno, tø. Kpt. Jaroše 2:2 Koneèné poøadí: 1. G Petra Bezruèe F-M...28,5 2. SPŠ Ostrava...23,5 3. Masarykovo G Plzeò...22,5 4. G Brno, tø, Kpt. Jaroše...21,5 5. G Ústavní Pha...21,5 6. G Litomyšl...20,5 7. G RK týmù

10 TALENT MÁ TRADICI První roèník turnaje TALENT6 se hrál v Rychnovì již v roce V roce 2005 mu bude tedy ètvrt století! Nejvìtší rozsah mìl v roce 1988, kdy se nejvìtšího turnaje v rámci Velké ceny Èeskoslovenska sjelo na TALENT do Rychnova n. K. 516 úèastníkù. Hrálo se ve všech rychnovských školách a pøijelo asi 80 šachových oddílù z celého Èeskoslovenska. Turnaj dal tehdy i signál k tomu, aby byly v budoucnu poøádány mistrovské soutìže mládeže na úrovni republiky, což socialismus neumožòoval. V sobotu 23. øíjna 2004 se hrál ve Sport Hotelu v Dlouhé Vsi tradièní šachový turnaj TALENT Byl urèen pro nejmenší šachisty od ètyø do deseti let. Pøilákal na start nejen oddíly z Královéhradeckého a Pardubického kraje, ale také Beskydskou šachovou školu Frýdek Místek a partnery Pandy z UKS Sudety Klodzko. Dìti nejvíce zaujala premiéra maskota ŠŠ Panda AQUA RWT. Na slavnostní zakonèení ho z prostoru za oponou volalo úpìnlivì nejménì sto hlasù dìtí i dospìlých! Turnaj byl výteènou provìrkou tìch nejmenších - málokde mají možnost mìøení sil tak, aby pìtiletí nacházeli v celém turnaji jen pìtileté soupeøe, šestiletí šestileté, atd. Talent mìl díky zkušenostem rozhodèích Mrázka z Nového Bydžova, Pavelka z Frýdku Místku, Johna z Hoøic, Möllera z Jaromìøe a Machlowského z Klodzka a dovednostem domácích poøadatelù v èele s Janem Horníèkem jen minimální pøestávky mezi koly, hosté ocenili rychlou obsluhu a dobrý obìd ve Sport Hotelu. Vedle tradièních partnerù Pandy AQUA RWT obdržel projekt tohoto turnaje hlavní podporu od Královéhradeckého kraje. TALENT koneèné výsledky: Roèník 98 a mladší 1. Pùlpán Jakub Chrudim 8 Roèník 97 a mladší 1. Prudký Jan FM 6 2. Macháò Jan RK 5,5 3. Pražák Matouš Hlušice 5,5 5. Ševèík Radek RK 5 8. Sršeò Tomáš RK 4 Roèník 96 a mladší 1. Johnová Eliška Hoøice 5 2. Horníèek Pavel RK 5 3. Dunglová Natálie Žamb 5 Roèník 95 a mladší 1. Pavelek Tomáš v 97 FM 6 2. Kraus Tomáš Hoøice 6 3. Hanus Lukáš Hlinsk 5 6. Hartman Vít RK 4 Roèník 94 a mladší 1. Ježek Adam RK 6 2. Tvrdoò Radek FM 6 3. Daxner Petr Jarom 5,5 6. Nosek Jakub RK 4 Družstva: 1. BŠS Frýdek Místek Panda AQUA RWT RK 21,5 3. Jiskra Jaromìø 18,5 4. Jiskra Hoøice 18 TALENT koneèné výsledky: Kategorie hráèù nar. 1998, 1999 a Freisleben Matìj 98 Jaromìø 7 2. Kožíšek Daniel 99 RK 6 3. Jiren Michal 00 RK 5 4. Mikuláš David 98 RK 5 5. Danielová Anna 99 RK 3 Kategorie hráèù nar a ml. 1. Macháò Jan 97 RK 7 2. Ševèík Radek 97 RK 6 3. Sršeò Tomáš 97 RK 5,5 4. Pražák Matouš 97 Bydžov 5 5. Derner Josef 97 RK 4,5 6. Ulman Jakub 97 Dka 3,5 Kategorie hráèù 1996 a ml. 1. Horníèek Pavel 96 RK 7 2. Vaníèek Vojtìch 96 Bydžov 6 3. Vlèková Katka 96 Jaromìø 5 Kategorie hráèù 1995 a mladších 1. Šedivý Martin 95 Bydžov 5,5 2. Petránìk Jiøí 95 RK 5 3. Hartman Vít 95 RK 4,5 Kategorie hráèù Šrejber Michal 93 Jaromìø 6 Celkem startovalo 67 hráèù. Družstva: 1. Panda AQUA RWT ARTCO RK ZŠ Klicperova Nový Bydžov 23,5 3. Panda AQUA RWT ARTCO RK B Moler team Jiskra Jaromìø UKS Sudety Klodzko 21,5 6. Panda AQUA RWT ARTCO RK C TJ Jiskra Hoøice 14,5 8. Panda AQUA RWT ARTCO RK D 14 Turnaj byl organizován za podpory Královéhradeckého kraje. Turnaj byl podpoøen prostøedky z Evropské unie. A PANDA MÁ MASKOTA

11 PANDA - roèník narození 1997 Tomáš Sršeò Radek Ševèík Jan Macháò Josef Derner ŠPUNTI PANDA David Pokorný Daniel Kožùšek Pavel Grebennikov Anna Danielová MINIŽÁCI Aleš Nosál Jiøí Ehl David Mikuláš Martin Jireš ŽÁCI MAZÁCI Ondøej Heøman Jiøí Petránìk Jana Maøíková Jan Vrba

12 HRÁÈI MISTROVSKÉ TØÍDY - OPORY PANDY Petr Kaèírek Michal Èervinka Hana Pirklová František Rydl POLÁCI VE SLUŽBÁCH PANDY Pavel Hudziak Mariusz Kopec Hana Rychlik Slávek Machlowski PARDÁLOVÉ PANDY Jiøí Daniel Ing. Vladimír Jonáš Josef Novotný Miroslav Pavlíèek HOSTÉ PANDY Jaroslav Volf Zbynìk Ringel Oldøich Vedral Viktor Velecký

13 PANDA JUNIOØI A DOROST Václav Zatloukal Vítìzslav Šípek Martina Mareèková Dariusz Sosinka Ondøej Horníèek Jan Horníèek Petr Horníèek Pavel Horníèek Jakub Nosek Adam Ježek Tomáš Zahradník Vítek Hartman Karel Kalecký Tomáš Kracík Petr Koblása Adam Pátek

14 DÁMSKÝ KLUB PANDA VŠ Martina Koøenová Martina Folková Jarmila Pirklová Radka Csibriova PANDA VŠ Miloš Klíma Agnieska Slezak Vladimír Pavelka Miloš Kolovratník ING PANDA Ivo HartmanVáclav Jan Horníèek Macháò Tomáš Papáèek OLD PANDA Miloš Dvoøák Leoš Macek Zdenìk Roušar Jiøí Karasz

15 Pavel Horníèek mistrem Èech Velkým úspìchem mládeže Pandy je zisk titulu Mistr Èech, který získal v kategorii do 10 let v Liberci Pavel Horníèek. V této kategorii jsme na M Èech mìli ale i 13. Jan Macháò 5,5 z 9, 20. Tomáš Sršeò 4,5, 28. Radek Ševèík 4, 35. David Pokorný 3, 52 úè. Zatím trošièku ve stínu je vynikající výkon nejmladší souèasné nadìje Pandy - Michala Jireše, který skonèil s dvouletou rezervou (nejlepší ve své kategorii roèníku 2000) na 10. místì na M ÈR do 8 let se ziskem 5,5/9, (27. David Mikuláš 3,5, 38 úè.). Plejáda krajských pøeborníkù z Pandy Panda se vrací na výsluní zejména v nejnižších kategoriích, kde se mládeži vìnovali po celý rok trenéøi Jiøí Daniel a Ing. Miroslav Pavlíèek. Posuïte sami: KP mládeže v rapid šachu do 12 let - Hoøice: 1. Adam Ježek 6/7, 2. Jakub Nosek 5,5, 3. Vítek Hartman 5, 6. Ondøej Heøman 4, atd. (14 hráèù) KP mládeže v rapid šachu do 10 let - Hoøice: 1. Pavel Horníèek 6,5, 5. Radek Ševèík 4,5, 7. Tomáš Sršeò 4,5, 8. Jan Macháò 4, atd. 27 úè. KP mládeže do 12 let: 1. Karus (Hoøice), 6. Pavel Horníèek 4,5, 7. Jiøí Petránìk, 8. Ondøej Heøman, 9. Vítek Hartman 4, atd. 24 úè. KP mládeže do 10 let: 1. Pražák (Jaromìø) 6, 2. Jan Macháò 5,5, 3. Tomáš Sršeò 5,5, 8. Radek Ševèík 4,5, 9. Josef Derner 4, 11. David Pokorný 4, atd. 26 hráèù. KP mládeže do 8 let: 1. Michal Jireš 6, 2. Martin Hylas 5, 3. Aleš Nosál 5, 4. Anna Danielová 4,5, 6. Vojtìch Fiala 4, 7. Pavel Grebennikov úè. - celá Panda v první polovinì! V této souvislosti je tøeba ocenit vynikající práci trenérù v dalších oddílech kraje a tvoøí nám dobré sparingpartnery - Marcela Vaòková - Nový Bydžov, Jiøí John - Hoøice, Kamil Möller - Jaromìø, Jan Slavík - Tøebechovice - jejich svìøenci jsou pøeborníky a úspìšnými ve starších kategoriích. V okrese Rychnov zaèala dlouhodobá práce s mládeží v Dobrušce (dvojice trenérù Vlastimil Jonáš, pan Ulman) a Týništi (Vendula a Zlata Patrná). Kroužek mládeže je i ve Vamberku, ale soutìží se pøíliš neúèastní. Trenér Miroslav Pavlíèek, èerstvý kandidát mistra šachu, reprezentant ÈR v korespondenèním šachu (vlevo) trenérem nejmenších nadìjí na MÈR v Liberci. Krajský pøebor mladších žákù 2005 Koneèné poøadí: 1. Rychnov A 6 (40,5), 2. Hoøice 14 (36), 3. Jaromìø A 11 (31), 4. Rychnov B 11 (26), 5. Láznì Bìlohrad 7 (18,5), 6. Rychnov C 16,5, atd. 1. Panda AQUA RWT Rychnov A: Jakub Nosek 5,5, Pavel Horníèek 6,5, Adam Ježek 6,5, Tomáš Zahradník 7, Petr Koblása 7, Natálie Dunglová 8 (hostovala ze Sokola Žamberk), vedoucí týmu Jan Horníèek. 4. Panda AQUA RWT Rychnov - prvòáèci: Jan Macháò (2. tø.) 4, Radek Ševèík 4, Josef Derner 5,5, Tomáš Sršeò 3,5, Petra Tobišková (Týništì 5. tø.) 4, David Pokorný 5, náhradníci Jan Zeman 2, Tomáš Locker 2, vedoucí týmu Helena Sršòová. 6. Panda AQUA RWT Rychnov - zaèáteèníci (3.-5.tø.): Tomáš Pavloviè 1, David Urban 1,5, Vítek Hartman 6,5, Jiøí Petránìk 4,5, Lukáš Charvát 3, Anežka Petráòková 1, Jan Vrba 1,5, vedoucí týmu paní Petráòková Trenérem všech mládežnických týmù je Jiøí Daniel, asistenty Miroslav Pavlíèek a Vítìzslav Šípek, vedoucím týmù Jan Horníèek.

16 O šachového krále seniorù se hraje v Rychnovì nad Knìžnou již od minulého století - od roku Turnaj poøádá Panda za podpory Šachového svazu ÈR, Královéhradeckého kraje, mìst Rychnova nad Knìžnou a Kostelce nad Orlicí, firem AQUA servis a RWT Rychnov. Pøijíždìjí na nìj úèastníci z celé ÈR, souèástí turnaje je vždy i spoleèenský veèer s kytarou. Parta, která se do Rychnova sjíždí je již docela kompaktní. Hlavním poøadatelem soutìže, která v tomto smìru pøedstihla okolní státy i Evropu, je Jiøí Daniel. Listina vítìzù turnaje O šachového krále seniorù R rok termín systém poèet úèastníkù Listina vítìzù dny, 8 kol 2x30, 3 skupiny Jaroslav Schmidt Jaroslav Trmal Miroslav Fuka Stanislav Foglar 1. PsKN Praha Investa Pøíbram Stavby mostù Praha Infinity Pardubice 2000 Turnaj se nekonal dny, 5 kol v jedné skupinì Pavel Havrlík Josef Ratolístka Jiøí Ciprian Stanislav Foglar Sokol Žamberk Mládí Praha Ostrov nad Ohøí Infinity Pardubice dní, 7 kol, 1,45/ Leoš Èeøovský Jaroslav Hájek Bohumír Zámeèník nebyl úèastník Dvùr Králové n/l So Zajeèice Sokol Žamberk dní, 7 kol, 1,5/ h Alois Peøík Miloslav Vanka Jiøí Ciprian nebyl úèastník Ostrava Bohemians Praha Ostrov nad Ohøí dní,7 kol,90 min/40+30sec Petr Votava Rodolf Mesiarik Josef Šimùnek nebyl úèastník So Valaš.Polanka Color Ostrava Sokol Vršovice dní, 7 kol, 90/40+30 sec. Václav Chládek Jaroslav Folta Zdenìk Skokan Jiøina Musilová Lanškroun Slavoj Kynšperk Lokomotiva Cheb Blansko

17 A nyní nìkolik partiových ukázek Základní skupina svìt. poháru v koresp. šachu Bílý: Pavlíèek (CZE) Èerný: Wedel (GER) 1. c4, g6 2. Jc3, Sg7 3. g3, Jf6 4. Sg2, Jf3, c5 6. d4, d , cxd4 8. Jxd4, a6 9. b3, Dc7 10. Sb2, e6 11. Vc1, e5? "Je odehráno zahájení a výhoda je zjevnì na mé stranì. V anglické totiž dáma na pole c7 nepatøí a obzvláš v kombinaci s tahy jako a6 èi e5. To jaká je to slabina se ukáže hned v následujících tazích." 12. Jc2, Jc6 13. Je3 "Pole d5 je definitivnì pod mojí kontrolou a stane se vstupenkou do pozice èerného" 13., Vd8 14. Jcd5, Db8 15. Jb6, Va7 16. c5 "Figury bílého již stojí takøka ideálnì. Je tøeba pozièní výhodu využít rychlým otevøením pozice. I když se na to poèítaè netváøí úplnì dùvìøivì, tak jedinì tento tah vede k rychlému vítìzství" 16., dxc5 Jxc3 7. bxc3 Sc5 8. O-O O-O 9. Ve1 Dd6 10. Vb1 Vb8 11. d3 Sg4 12. h3 Sh5 13. g4 Sg6 14. Jd2 Df6 15. Df3 Dxf3 16. Sxf3 f6 "Jediná možnost jak pokrýt pìšce e5." 17. Je4 Sb6 18. Sa3 Vfd8 19. Jc5 Sxc5?! "Je pravda, že kùò na c5 stojí velmi nepøíjemnì, ale touto výmìnou dává èerný bílému výhodu ve dvou støelcích, která jak se pozdìji ukáže, bude rozhodující. Proti aktuální hrozbì Jxb7 se dalo bránit tahem Se8. Nevypadá to pøíliš vzhlednì, ale on nakonec tento tah stejnì pøišel." 20. Sxc5 Se8 21. g5 b6 22. Sa3 fxg5 23. Ve4 Vbc8 24. Vbe1 Sd7 25. V4e3 Ve8 26. Sd5 Kh8 27. Vf3 Jd8 28. d4 h6 29. Vxe5 Jc6 30. Vxe8 Vxe8 31. Vf7 Ve1 32. Kg2 Se8 15. f5! "Pøesná reakce. Nechává ucpaný e sloupec a zároveò zaèíná útoèit na královském køídle." 15., Jb6 16. Sxb6 Dxb6 17. Dd3 Vac8 18. g4 Vc4 19. Se4 Vec8 20. fxg6 fxg6 21. Jg3 Jxe4 22. Jgxe4 Vd4? "Zdánlivì dobrý tah, ale ve skuteènosti si èerný dokonale zpasivizoval vìž, jelikož nad sloupci, kam ji èerný pøesunul, nemá kam vstoupit a pìšce na d5 stejnì nelze dobrat." 23. Df3! "Zato bílá bojuje správnì o volný sloupec f.. Zároveò nepøímo kryje pìšce d, díky pøípadnému odskoku konì na f6." 23., Vf8 24. Dg2 Dd8 25. Vxf8+ Dxf8 26. Vf1 De7 27. Df3 Sc8 17. Dxd8!! "Kvùli takovým tahùm se vyplatí hrát šachy. Blesk z èistého nebe. A dùvod obìti? Jednoduchý. Je tøeba obsadit volné sloupce a následnì opanovat poslední osmou øadu. To staèí k vítìzství." 17., Jxd8 18. Vxc5, Dd6 "Hrozilo 19. Sxe5 se ziskem dámy zpìt a nepomáhá ani 18., Jc6 19. Sxe5, Jxe5 20. Vxc8+, Dxc8 21. Jxc8, Va8 22. Sxb7, Vb8 23. Sxa6 se zjevnou materiální výhodou." 19. Vxc8, Dxb6 20. Vd1, h5 21. V1xd8+, Kh7 22. Sxe5, Db5 23. Jd5!, Kh6 "Matová sí se utahuje a král aè utíká seè mu síly staèí tak stejnì svému osudu neunikne." 24. Sd4, b6 25. Jxf6, Dxe2 26. Vh8+, Sxh8 27. Vxh8+, Kg7 28. Jxh5 1:0 mat. II. èeská liga sk.c Panda - Náchod Bílý: Kaèírek (Panda RK) Èerný: Ringel (Náchod) 1.e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Jc3 Jf6 4. g3 "Neobvyklé ale pro Petra zcela bìžné pokraèování." 4., d5 5. exd5 Jxd5 6. Sg2 "Jen málokdo z nás by nyní odolal a nevzal pìšce na poli c7. Vždy pøi tom napadnu konì a díky tomu asi zøejmì doberu i pìšce na poli a7. Jenže Petr vidí mnohem dál. Dvojice støelcù proti vìži totiž rozhodne partii mnohem døíve. Holt brilantní technik Petr." 33. Vf8+, Kh7 34. Vxe8 Vxe8 35. Sxc6 Ve1 36. Sd5 Kg6 37. Sb3 Kf6 38. c4 h5 39. c5 h4 40. d5 Vd1 41. d6 cxd6 42. cxd6 Kf5 43. c4 Vd2 44. c5 bxc5 45. Sxc5 " a èerný se vzdal nebo není vidìt jak rozumnì bránit v postupu rozbìhlého "d" pìšce." [1:0] Krajský pøebor Panda "B" - Lípa "A" Bílý: Mareèková (Panda B) Èerný: Machek (Lípa A) 1.e4 d6 2. d4 Jf6 3. Jc3 g6 4. g3 Sg7 5. Sg2 O-O 6. Jge2 c6 7. O-O Jbd7 8. h3 e5 9. Kh2 Dc7 10. f4 b5 11. a3 Sb7 12. Se3 a6 13. d5 cxd5 14. exd5 Vfe8 "Skonèilo zahájení zvané Pirc - Ufimcevova obrana. Èerný zahrál první závaznìjší tah. Posunul vìž na e sloupec a hodlá ho otevøít. Jistì dobrá myšlenka ale chtìlo nejprve otevøít e sloupec výmìnou pìšce na f4 a teprve potom obsadit sloupec e vìží. Obrácený postup víceménì vyprovokuje následující tah bílé." 28. g5! "Bílá ovládla f sloupec. Nyní je tøeba na nìm najít pøesnì podle metodických pøíruèek bod vniku. Pole f6 je pro to naprosto vhodný kandidát. Myslím, že tento tah definitivnì rozhoduje partii Sb7 29. Vf2 Sa8 30. h4 Sb7 31. h5 gxh5 32. Dxh5 Sxd5 33. Jxd5 Vxd5 34. Jf6+ Sxf6 35. gxf6 Df8 36. f7+ Kg7 37. Dg5+ Kh8 38. Df6+ "Déle již vzdorovat nelze" 1-0 Komentáøe k partiím pøipravil Miroslav Pavlíèek

18 Zlatá stránka Pandy ŠACHOVÁ OLYMPIÁDA SSSR - Moskva - tým ÈR žen ve druhé desítce s Martinou Holoubkovou na první šachovnici 7,5/12 nejlepší hráèka týmu MISTROVSTVÍ SVÌTA 91 - ARGENTINA - Buenos Aires - MS D 16: 5. Martina Mareèková 92 - NÌMECKO - Duisburg - H 12: 17. František Rydl, D 18: 3. Martina Holoubková 92 - RUMUNSKO - Mamai - MS D 16: 5. Martina Holoubková 93 - RUMUNSKO - Timisoara - pásmový turnaj MS žen: 2. Martina Holoubková - postup na mezipásmový turnaj, celý turnaj bez trenéra, na rozstøelové 2 partie s Rumunkou Peptan pøicestoval trenér Ivan Hausner a maminka Marie Holoubková 94 - INDONÉSIE - Jakarta - mezipásmový turnaj MS žen - úèast Martina Holoubková s trenérem Evženem Gonsiorem 96 - FRANCIE - MS v rapid šachu Paøíž - trenér výpravy ÈR Jiøí Daniel, úèast Petr Mach, Michal Èervinka 96 - FRANCIE - MS v rapid šachu Paøíž - trenér výpravy ÈR Jiøí Daniel, H 12: 9. Petr Mach, H 14: 28. Michal Èervinka, D 14: 23. Hana Pirklová 97 - FRANCIE - MS v rapid šachu Paøíž - trenér výpravy ÈR Jiøí Daniel, Michal Èervinka, Václav Zatloukal 97 - BRAZÍLIE - Sao Lourenco - MS H14: Petr Mach, trenér výpravy ÈR Jiøí Daniel 98 - FRANCIE - Cannes - MS H 12: 51. Václav Zatloukal MISTROVSTVÍ EVROPY 92 - SLOVENSKO - Rimavská Sobota - H 12: 13. František Rydl 93 - MAÏARSKO - Debrecen - ME tøíèlenných družstev žen - 5. ÈR s Martinou Holoubkovou 94 - RUMUNSKO - Baile Herculane H 14: 16. František Rydl 5/ FRANCIE - ME v rapid šachu Paøíž - trenér výpravy ÈR Jiøí Daniel (Jacková, Hitzgerová, Voller, Šimáèek) 95 - FRANCIE - ME v rapid šachu Paøíž - trenér výpravy ÈR Jiøí Daniel, úèast Petr Mach 96 - SLOVENSKO - Rimavská Sobota - ME mládeže: úèast H 12, 32. Petr Mach, Michal Èervinka, D 14: 26. Hana Pirklová 98 - ŠPANÌLSKO - Oropesa del Mar - H 14: 26. Petr Mach 98 - RAKOUSKO - Graz - Mitropa cup mládeže - trenér výpravy ÈR Jiøí Daniel 99 - RAKOUSKO - Graz - Mitropa cup mládeže - trenér výpravy ÈR Jiøí Daniel 99 - ØECKO - Litohoro - ME H 14:, 26. Petr Mach ØECKO - Chalkidiki - ME H 16: 46. Petr Mach Tým žákù Panda Rychnov n. K. v zahranièí 85 - POLSKO - Rybnik - 3. Spartak ODDM Rychnov n. K. (8-èl. tým vedený trenéry Rostislavem Pallou a Jiøím Danielem) 86 - POLSKO - Rybnik - 2. Spartak ODPM Rychnov n. K. (2 osmièlenné týmy vedené trenéry Pallou a Danielem) 87 - POLSKO - Bydgoš - tým ODDM Spartak Rychnov - 4. místo 89 - SVAZ SOVÌTSKÝCH SOCIALISTIC- KÝCH REPUBLIK - UKRAJINA - tým OODM Spartak Rychnov n. K místo pøed týmy Ukrajiny, Bìloruska a Gruzie: Petr Kaèírek, František Rydl, Tomáš Zábrodský, Vladimír Pavelka, Jana Felixová, Romana Pallová, trenéøi Jiøí Daniel, Antonín Kaèírek, František Rydl 94 - MAÏARSKO - Kunzetmiklós - 2. místo - celý autobus Rychnovákù, rodièù s dìtmi 95 - MAÏARSKO - Budapest - 1. místo (Vladimír Pavelka, Petr Mach, František Rydl, Hana Pirklová, Milan Všetièka, trenér Jiøí Daniel) 03 - POLSKO - Polanica Zdrój - dvì ètyøèlenná družstva na Malé šachové olympiádì 04 - POLSKO - Polanica Zdrój - dvì ètyøèlenná družstva na Malé šachové olympiádì Hráèi Pandy na turnajích v zahranièí NÌMECKO Trojutkání dorostu ÈR - Polsko - Nìmecko - v týmu dorostenek Martina Holoubková a Martina Pallová 94 - MAÏARSKO - Kunzetmiklós - H 10: 1. Petr Mach Talent Èeskoslovenského šachového svazu roku Martina Holoubková 94 - BAD RAGAZ (Švýcarsko) FIDE OPEN: Martina Holoubková 95 - ÈESKÁ REPUBLIKA - Litomyšl - ME hráèek do 20 let: 7. Martina Holoubková 96 - NÌMECKO - Postupim - v èeské výpravì Milan Všetièka, Romana Pallová, Jarmila Pirklová, Hana Pirklová, Adéla Urbanová 96 - NÌMECKO - Drážïany: FIDE OPEN ŽEN: 1. Martina Holoubková 96 - ŠVÉDSKO - Malmö - turnaj juniorù severských zemí 1. Petr Kaèírek, úèast též Romana Pallová, trenér Jiøí Daniel 97 - ŠVÉDSKO - Malmö - turnaj juniorù hráli 3. František Rydl a 21. Vladimír Pavelka 98 - ŠVÉDSKO - Malmö - turnaj juniorù hrál Petr Mach 99 - BELGIE - Bruggy - Glorney a Faber cup: Glorney cup: 3. ÈR (2. šach. Petr Mach 3 body), Faber cup: 1. ÈR (Jacková Jana 4, Pirklová Hana 4,5, Pirklová Jarmila 5-100%), trenér výpravy ÈR Jiøí Daniel 01 - FRANCIE - Hyéres - Glorney a Faber cup: GC: 3. ÈR (s Petrem Machem a Michalem Èervinkou), FC: 6. ÈR (s Martinou Mareèkovou), trenér a vedoucí výpravy ÈR Jiøí Daniel, 02 - WALES - Swanesea - Glorney a Faber cup: GC: 3. ÈR, FC: 2. ÈR (2. šach. Martina Mareèková 0,5 b.), trenér a vedoucí výpravy ÈR Jiøí Daniel 02 - SLOVENSKO - Bojnice M Slovenska v rapid šachu: 16. Jiøí Daniel 03- ÈR - Rosice u Brna - Glorney a Faber cup: GC: 2. ÈR, FC: 4. ÈR (3. šach. M. Mareèková 1,5) 03 - SLOVENSKO - Bojnice M Slovenska v rapid šachu - 19 èlenná výprava Pandy Rychnov n. K ÈR - Rychnov nad Knìžnou - zápas Rychnov n. K. -Kladsko na 20 šachovnicích 04 - SKOTSKO - Aberdeen - Glorney a Faber cup - ÈR reprezentovali Martina Mareèková a trenér Jiøí Daniel 04 - POLSKO - Kladsko - zápas Kladsko - Rychnov nad Knìžnou na 20 šachovnicích NÌMECKO - Bundesliga - Martina Holoubková zaèala hrát v 1. bundeslize za tým Drážïan (hned v prvním roèníku se stala s Drážïanami mistryní Nìmecka) a postupnì i za další týmy a hraje tam až dodnes (nyní v Rodewisch) Vítìzství na Velké cenì Èeskoslovenska žákovských družstev Petr Kaèírek, Martina Holoubková, Martina a Romana Pallová, Zuzana Fléglová, Tomáš Zábrodský, Miroslav Pavlíèek, Robert Daniel, Jiøí Fritzl, Jiøí Pecháèek, Stanislav Tokoš, Vladimír Pavelka, Milan Všetièka, Jana Felixová, Pavel Mizera, Martina Bergerová, Adéla Urbanová, Ondøej Dusílek, Drahomír Dostál, Miroslav Hoffmann, Slavomír Flégl, Milan Dvoøák, Aleš Koval, Jan Papáèek, Veronika Altová, Ondøej Chocholatý, Aleš a Petr Kuèera. Trenéøi Jiøí Daniel, Rostislav Palla, Miloš Klíma. Mistr ÈR žákovských družstev do 12 let Bøeclav Panda Rychnov nad Knìžnou - Petr Mach 5,5, Lucie Jínová 6,5, Michal Èervinka 4, Václav Zatloukal 5,5, Martin Podzimek 7,5, Jan Skoøepa 7,5 trenér Jiøí Daniel Mistr ÈR žákovských družstev do 12 let Kostelec nad Orlicí Panda Rychnov nad Knìžnou - Petr Mach, Michal Èervinka, Martin Podzimek, Jiøí Karasz, Václav Zatloukal, Karina Štolbová, trenér Jiøí Daniel Mistr ÈR žákovských družstev do 15 let Zajeèice Panda Orlická stavební Rychnov nad Knìžnou - Martin Vaculík, Petr Mach, Michal Èervinka, Václav Zatloukal, Jiøí Karasz, Karina Štolbová, trenér Jiøí Daniel Mistr ÈR žákovských družstev do 15 let Zajeèice Panda AQUA Rychnov nad Knìžnou - Petr Mach, Jan Bernášek, Michal Èervinka, Václav Zatloukal, Martin Podzimek, Karina Štolbová, trenér Jiøí Daniel Mistr ÈR dorosteneckých družstev do 17 let - AQUAEXTRALIGA Panda Orlická stavební Rychnov nad Knìžnou Mistr ÈR dorosteneckých družstev do 17 let - AQUAEXTRALIGA Panda AQUA Rychnov nad Knìžnou - Michal Èervinka, Petr Mach, Martin Vaculík, Václav Zatloukal, Karina Štolbová, Jiøí Karasz, Vítìzslav Šípek Medaile hráèù Pandy na Mistrovství ÈR 1991 D Martina Holoubková 1992 H František Rydl H 8: (1. David Navara), 2. Jiøí Karasz 1994 H František Rydl D Romana Pallová 1996 H Petr Mach D Hana Pirklová 1997 H Václav Zatloukal 1998 H Petr Mach D Hana Pirklová 1999 H Petr Mach 2000 H Petr Mach 2004 H 8: 2. Pavel Horníèek 2006 D16: 2. Martina Mareèková

19 Když se øekne Panda? Asi jinak odpoví milovník fauny a jinak milovník šachu. Ten první si možná vzpomene, že PANDA je malý medvídek žijící v Èínì, jehož zajímavostí je, že se živí výhonky bambusu, má šest prstù, a hlavnì, že je v èervené listinì celosvìtovì ohrožených živoèišných druhù - dokonce, že vyobrazení Pandy velké se stalo logem této knihy. Šachista odpoví jinak: "Panda, to je pøeci šachový oddíl v Rychnovì nad Knìžnou!" A tahle Panda rozhodnì není ohroženým druhem, naopak má se èile k svìtu, vychovává šachové talenty jak na bìžícím pásu a medaile z mistrovství republiky už skoro není kam vìšet. Panda Rychnov prostì už dlouhou dobu patøí mezi to nejlepší, co v èeském mládežnickém šachu máme. A za tím vším jedna velká osobnost: PAN Jirka DAniel. Schopný organizátor, trenér, ale hlavnì velký šachový nadšenec. Díky, Jirko! Moc bych si pøál, aby èeský šach mìl více takových "bláznù" jako jsi Ty a více takových šachových líhní jakou je Tvoje Panda Rychnov nad Knìžnou. A se Pandì Rychnov daøí i v dalších letech, rozmnožuje své øady a a pøináší radost všem svým èlenùm i svým fanouškùm. Petr Herejk, pøedseda Šachového svazu Èeské republiky Oddílový žebøíèek ELO ke dni 20. srpna 2006 Kód Jméno hráèe Narozen VT ELO FIDE Kaèírek Petr FM Èervinka Michal KM Ringel Zbynìk KM Pirklová Hana Mž Kolovratník Miloš KM Novotný Josef KM Pavlíèek Miroslav KM Zatloukal Václav Jonáš Vlastimil KM Rydl František KM Daniel Jiøí KM Klíma Miloš Roušar Zdenìk Mareèková Martina Šípek Vítìzslav Horníèek Ondøej Pavelka Vladimír Papáèek Tomáš Karasz Jiøí Dvoøák Miloš Podzimek Martin Horníèek Pavel Hartman Ivo Horníèek Jan Macek Leoš Macháò Václav Nosek Jakub Èervinka Rudolf Skoøepa Jan Horníèek Jan Kalecký Karel Zahradník Tomáš Horníèek Petr Šachy do mateøských škol Šachy do mateøských škol patøí úplnì stejnì jako pískovištì jako zpìv a jako všechny hraèky. Protože šachy jsou hrou rozvíjející myšlení a pozitivní charakterové rysy. Sám jsem se po mnoho let nemohl smíøit s tím, jakým zpùsobem se dìti k šachu ve školkách jinde dostávají. Buï se jim vìnují od útlého vìku tak dobøí trenéøi, že je málo využívána jejich kvalita anebo není dostateèná návaznost výuky šachu v MŠ na šachové kroužky. Rychnovský model zavedení výuky šachu do MŠ je založen na tom, že ve všech šesti rychnovských MŠ pùsobí aktivnì dennì øeditelky a uèitelky MŠ, které jsou zároveò vyškoleny jako trenérky IV. tø. šachu Romana Urbanová - MŠ Ètyølístek, Mírová ul., Vlasta Novotná - MŠ Ètyølístek, Mírová, Kamila Vlachová - øeditelka MŠ Kytièka, Ludmila Cabalková - øeditelka MŠ Sluníèko, Jana Rollová - uèitelka MŠ Klíèek, Marcela Jelínková - MŠ Láò, Eva Pøibylová, MŠ a ZŠ Roveò Ve školkách ve dvanáctitisícovém mìstì Rychnov nad Knìžnou bylo projektem v první sezonì osloveno asi 200 dìtí, k šachovnicím se dostávaly zásadnì jen v dobì alternativní èinnosti - mohly si v té dobì vybrat klidnì jinou èinnost. Asi 80 dìtí se seznámilo se šachem pøímo u šachovnic, 18 dìtí navštìvovalo již po 4 mìsících vyhledávání talentù šachový kroužek v ŠŠ Panda. Více na www stránkách oddílu. Jiøí Daniel Podìkování Dìkuji touto cestou všem, kteøí Šachové škole Panda velmi výraznì pomáhají - zejména panu ing. Petru Rojkovi, ing. Otomaru Ešnerovi, ing. Václavu Macháòovi a všem èlenùm zastupitelstva Mìsta Rychnov n. K., Bc. Helmutu Dohnálkovi, MVDr. Františku Bartošovi, za publicitu Orlickému týdeníku a Novinám Rychnovska a tìm, kteøí nás podpoøili i v našich zaèátcích, ing. Jaroslavu Myšákovi, ing. Jiøímu Syrovému, Marii Matiaskeové, ing. Zdeòku Petrasovi, ing. Vladimíru Bayerovi a mnoha dalším. Bìhem posledních dvou let jsme však realizovali projekt Rošáda z programu Interreg IIIA a nejvìtším zdrojem Pandy byla v tomto smìru Evropská unie. Jiøí Daniel

20 Vyhráli jsme na Ukrajinì! Bylo to sice již v roce 1989, kdy jsme se vydali na Ukrajinu s tehdy elitním družstvem, které vyhrálo i Velkou cenu Èeskoslovenska, pravdou však je, že jsme tehdy šachovou baštu, Sovìtský svaz, roznesli na kopytech. Za námi skonèila družstva z Gruzie, Bìloruska, Ukrajiny, atd. Na snímku z Priluk je zleva Tomáš Zábrodský, František Rydl, Jana Felixová, Petr Kaèírek, Vladimír Pavelka a Jiøí Daniel. Foto František Rydl st. Studánka 1994 Konì navíc mìla Panda pøi bojích, které jí vynesly návrat do ELD 94 5x PAØÍŽ Pìtkrát se hrálo v Disneylandu u Paøíže ME a MS v rapid šachu mládeže v kategoriích do 12 a do 14 let. Panda byla na vrcholu, proto byl vedoucím reprezentaèní výpravy ÈR vždy Jiøí Daniel a jejími èleny nìkolikrát Petr Mach, Michal Èervinka, Václav Zatloukal a Hana Pirklová. Snímek s Anatolijem Karpovem je ze šampionátu PATENT NA KATENÁÈO Aljechinova, Grunfeldova, Hromádkova to jen tak namátkou. Koryfejové minulosti. Zdá se, že v šachovém svìtì obestøeném dokonalými poèítaèovými databázemi už není co vymýšlet. A ti, kteøí pøeci jenom jdou (a nejen jdou) proti vìtru, musí poèítat no øeknìme s problémy. Vymyslet nové zahájení je kumšt. Ale Panda má ve svých øadách prùkopníka šachu, má èlovìka, po kterém se jedno zahájení má právo jmenovat. Nejen, že s ním dobyl kdysi tøetí místo na slavném pardubickém CZECH OPEN, že je platným ligovým hráèem Pandy má s ním nesèetnì mnoho skalpù. O jeho síle se pøesvìdèují obèas i velmistøi. Kapituloval Ján Plachetka (a v Bojnici na M SR v rapidu po partii rozmetal figurky na všechny svìtové strany), kapituloval velmistr Jiøí Lechtýnský ve vážné partii na OPEN Náchod. S žádným velmistrem ještì své katenáèo neprohrál! Ano, vìøte nevìøte: KATENÁÈO! Bílými 1. e3.., 2. d3 (nebo obrácené poøadí tahù) a èernými 1. cokoli d6, 2. témìø cokoli e6. KM Josef Novotný hraje toto zahájení 7 let, od chvíle, kdy s ním dosáhl 50% na M ÈR v Plzni. Pochopitelnì, že obèas prohrává a sklízí od celého týmu krutou kritiku, ale také (a to èastìji) vítìzí a málem ho nosíme i s jeho velmi dobrým srdcem na ramenou. Diskuze o tomto zahájení by byly seriálem delším než seriály televizní, Pepa Novotný však tvrdí stále dál: musím dát soupeøùm šanci a pocit, že byli vyhraní. Jiøí Daniel

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod záøí 2007, èíslo 9

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod záøí 2007, èíslo 9 CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod METEORA BEZINKOVÝ SIRUP JAK JSEM SE STAL SKALNÍM MUŽEM TA3, ÚDOLÍ DÌR, Co. - MIXXXák ADY, HOT SPORT NEWS, Co na to Nelly?, A co HNÌDÁK? KRÁTKÉ ZPRÁVY, RUBRIKA

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy oddílu str. 2. Z historie basketbalu str. 7 8. Prehistorie kroměřížské košíkové str. 9 20

OBSAH. Úvodní slovo předsedy oddílu str. 2. Z historie basketbalu str. 7 8. Prehistorie kroměřížské košíkové str. 9 20 OBSAH Úvodní slovo předsedy oddílu str. 2 Oddíl basketbalu TJ Slavia Kroměříž se představuje str. 3 6 Z historie basketbalu str. 7 8 Prehistorie kroměřížské košíkové str. 9 20 Moderní historie kroměřížského

Více

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně

ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X. na VUT v Brně ČÍSLO 3 2000 ROČNÍK X na VUT v Brně Medaile MŠMT TÝDEN GLOBÁLNÍ VĚDY A TECHNOLOGIE, 2000 K debatám o informaèním svìtì a globalizaci a narùstajícímu podílu vìdy a technologií pro øešení problému spojených

Více

XIIIIIIIIY 9r+lwq-tr-mk0. 9-+-zp-sn-zp0 9+N+-zppzp-0. 9PzP-+PzPLzP0

XIIIIIIIIY 9r+lwq-tr-mk0. 9-+-zp-sn-zp0 9+N+-zppzp-0. 9PzP-+PzPLzP0 Derniéra na Lokálce Na webu Lokomotivy Brno se před časem objevila výzva, abychom se přišli podívat v neděli 19. dubna 2015 na poslední zápas sezóny, který odehraje ve II. lize E naše Béčko proti Orlům

Více

SK DYNAMO ČB - 1.FC Brno

SK DYNAMO ČB - 1.FC Brno ročník XXIV. května číslo cena 5 Kč Zápas s Olomoucí Dynamo zvládlo Hráči A-týmu Besedují na Školách Béčko prohrálo na hřišti Žižkova. kolo Gambrinus ligy Tomáš Sedláček obchází olomouckého Tomáše Janotku.

Více

VV ČSTV, 2012 ISBN 978-80-7376-316-9

VV ČSTV, 2012 ISBN 978-80-7376-316-9 VV ČSTV, 2012 ISBN 978-80-7376-316-9 Obsah 2 Obsah : I. ČÁST str. Český svaz tělesné výchovy... 6 Představitelé ČSTV... 7 23.VH ČSTV, 24. VH ČSTV... 8 Evropský rok dobrovolnictví 2011 a ČSTV... 9 Držitelé

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Plz. Roè ník XIII / 2014

Plz. Roè ník XIII / 2014 Plz Plzeòský literární život Knihovn a mìst a Plzn ì / Pro libris / Ason-klub Støedisk o západoèes kých spisovatelù Kr uh pøátel knižní kultury Roè ník XIII / 2014 Èíslo 12 21 OBSAH 1 EDITORIAL POEZIE

Více

lví Buď ve hře i mimo stadion! HC Oceláři Třinec Mountfield HK HC Slavia Praha ročník: 2 číslo: 23 zdarma

lví Buď ve hře i mimo stadion! HC Oceláři Třinec Mountfield HK HC Slavia Praha ročník: 2 číslo: 23 zdarma lví ročník: 2 číslo: 23 zdarma Sezóna 2014/15, 48 49. kolo 20. února 2015 v 18.00 hod. 22. února 2015 v 17.30 hod. HC Oceláři Třinec Mountfield HK HC Slavia Praha Buď ve hře i mimo stadion! POD BÍLOU VĚŽ

Více

Vrchlabští muži prvoligoví

Vrchlabští muži prvoligoví Ve zkratce... Více jak dva měsíce trvalo nově zvolenému prezidentovi České kuželkářské asociace Jiřímu Jančálkovi jmenování nových členů výkonného výboru. Oficiální akt jmenování se odehrál na schůzi VV

Více

HUDBA JINAK HUDEBNÍ NÁSTROJE A STYLY, Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ

HUDBA JINAK HUDEBNÍ NÁSTROJE A STYLY, Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ Od Vlastimila Marka v nakladatelství Eminent vyšlo TAJNÉ DÌJINY HUDBY TICHO A ZVUK JAKO STAV VÌDOMÍ NOVÁ DOBA PORODNÍ PØIROZENÝ POROD JAKO CESTA KE SPOLEÈNOSTI BEZ NÁSILÍ Pøipravujeme MEDITACE NÁVOD NA

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE?

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? Zdenìk Vojtíšek...tímto výrazem rozumíme onen moment, onu rovinu nebo vyjádøení náboženské zkušenosti, pøi níž je daný náboženský svìt prožíván jako zkušenost niternosti

Více

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc za rok 2003 Hnutí DUHA místní skupina Olomouc Kdo jsme? Autoøi pøíspìvkù: Mgr Jiøina Popelková Bc Klára Kratochvílová Mgr Dominika Glacová Miroslav Kutal Iva Rašnerová

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Zaskočí. Němce? PAVEL KADEŘÁBEK. Ničivý hurikán nechce kérku. Harry Kane JAN KOPIC

Zaskočí. Němce? PAVEL KADEŘÁBEK. Ničivý hurikán nechce kérku. Harry Kane JAN KOPIC Dovalil do tepláků 8 Lvíčata: noc a den! 22 Ligové léto 38 Úspěšní futsalisté 48 JAN KOPIC Potřeboval jsem už další výzvu! Že se prosadím i v lepším týmu a také trvaleji do reprezentace, říká o přestupu

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více