ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU"

Transkript

1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

2 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. ) ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Pitín Číslo usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Uherský Brod Jméno a příjmení: Ing. Jiří Kolouch Funkce: Vedoucí oddělení ÚP Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.2

3 1. TEXTOVÁ ČÁST ZÁKLADNÍ (podle přílohy č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. -Textová část) označení kapitola strana 1.a. Vymezení zastavěného území 6 1.b. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 6 1.b.1. Hlavní úkoly územního plánu 6 1.b.2. Hlavní cíle územního plánu 6 1.b.3. Hlavní zásady územního plánu 6 1.c. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, 7 ploch přestavby a systému sídelní zeleně 1.c.1. Urbanistická koncepce 7 1.c.2. Výčet jednotlivých návrhových ploch a jejich umístění 8 1.d. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 9 umisťování 1.d.1. Dopravní infrastruktura 9 1.d.2. Technická infrastruktura 10 1.d.3. Občanská vybavenost 10 1.d.4. Veřejná prostranství 10 1.e. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení 10 podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně 1.e.1. Koncepce uspořádání krajiny 10 1.e.2. Prostupnost krajiny 10 1.e.3. Záplavová území 10 1.e.4. Územní systém ekologické stability 11 1.e.5. Extravilánové vody, odtokové poměry, protierozní opatření 11 1.f. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 12 s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné je stanovit, přípustného využití,nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách). 1.f.1. Základní členění ploch s rozdílným využitím 12 1.f.2. Charakteristika ploch s rozdílným využitím 13 1.f.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání 21 1.f.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu 21 1.g. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 22 a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 1.h. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 22 1.i. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresu k němu připojené grafické části 23 ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.3

4 2. TEXTOVÁ ČÁST DOPLŇUJÍCÍ (podle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb.-Textová část) označení kapitola strana 2.a. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 24 2.b. Vymezení ploch a koridorů ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení 24 lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 2.c. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich 24 využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č.9. 2.d. Stanovení pořadí změn v území (etapizaci) 24 2.e. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, 24 pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 2.f. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle odst. 1 stavebního zákona 3. GRAFICKÁ ČÁST (podle přílohy č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. - Grafická část) označení název výkresu měřítko I/1 Základní členění území M 1:5000 I/2.1 Hlavní výkres urbanistická koncepce M 1:5000 I/2.2 Hlavní výkres dopravní a technická infrastruktura M 1:5000 I/3 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, asanace M 1:5000 (VPS, VPO, A) ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.4

5 POUŽÍVANÉ ZKRATKY ÚPD... územně plánovací dokumentace ÚP... územní plánování ZÚP... změna územního plánu ÚPN SÚ... územní plán sídelního útvaru ZO... zastupitelstvo obce ŽP... životní prostředí ÚSES... územní systém ekologické stability ZPF... zemědělský půdní fond OÚ... obecní úřad PUPFL... pozemky určené k plnění funkcí lesa OP... ochranné pásmo SZ... stavební zákon (zak.č.183/2006 Sb.) VPS... veřejně prospěšné stavby VPO... veřejně prospěšná opatření AS... asanace ZK... Zlínský kraj PD... projektová dokumentace ZUR ZK... Zásady územního rozvoje Zlínského kraje MÚ... městský úřad ÚAP... územně analytické podklady ZÚO... zastavěné území obce ZÚ... zastavitelné území ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.5

6 1. TEXTOVÁ ČÁST ZÁKLADNÍ 1.a. Vymezení zastavěného území Hranice zastavěného území v návrhu Územního plánu Pitín jsou vymezeny podle SZ ve výkresové dokumentaci (viz grafická část) ke dni Hranice zastavěného území je vymezena ve výkresech: I/1 Základní členění území I/2.1 Hlavní výkres Urbanistická koncepce I/2.2 Hlavní výkres Dopravní a technická infrastruktura II/1 Koordinační výkres II/3 Zábor půdního fondu Rozsah území řešeného Územním plánem Pitín je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím Pitín. 1.b. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1.b.1 Hlavní úkoly územního plánu Mezi hlavní úkoly ÚP Pitín pro zabezpečení dalšího rozvoje obce patří: - stanovení koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území - vytvoření vhodných urbanistických podmínek pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Udržitelný rozvoj spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost. 1.b.2 Hlavní cíle územního plánu Hlavními cíli Územního plánu Pitín je vytvoření vhodných urbanistických podmínek pro: - rozvoj kvalitního bydlení (rozšíření nabídky stavebních míst a následné postupné zvyšování počtu trvale bydlících obyvatel) - všestranný rozvoj občanské vybavenosti (v oblasti školství, sociálního zabezpečení, stravování, ubytování, sportu ) - optimální rozvoj cestovního ruchu a rekreace v řešeném území (CHKO Bílé Karpaty) - rozvoj ekonomického potenciálu (výroba, skladování ) 1.b.3 Hlavní zásady územního plánu Hlavní zásady ochrany přírodních hodnot: - územní plán respektuje, zachovává a rozvíjí existující velmi kvalitní životní prostředí. V územním plánu je navrženo rozšíření ploch zeleně s důrazem na dořešení ÚSES v celém řešeném území - územní plán respektuje terénní konfiguraci obce a celého řešeného území ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.6

7 Hlavní zásady ochrany kulturních hodnot: - územní plán Pitín respektuje původní historický vývoj obce. Zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu půdorysné členění zastavěných území, základní dopravní strukturu a základní členění území podle převažujícího využití - územní plán vytváří optimální podmínky pro zabezpečení plnohodnotného kvalitního venkovského prostředí - územní plán respektuje a uchovává kulturní hodnoty v řešeném území. Stávající kulturní památky nejsou novými rozvojovými záměry znehodnocovány - urbanistická koncepce je vyjádřena jednoznačně ve výkresové části. Jedná se především o celkovou skladbu a uspořádání základních ploch s rozdílným způsobem využití v řešeném území. - rozvoj bydlení je v územním plánu zabezpečen rozšířením nabídky nových stavebních pozemků určených pro bydlení - územní plán stabilizuje a rozšiřuje v maximální možné míře plochy veřejných prostranství tak, aby v budoucnosti nedocházelo z důvodu jejich nedostatečného vymezení k neřešitelným střetům mezi potřebami obce a vlastníky parcel 1.c. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 1.c.1 Urbanistická koncepce Územní plán Pitín respektuje historický vývoj celého řešeného katastrálního území a stávající urbanistickou strukturu. Nová výstavba RD přímo navazuje na již zastavěné plochy. Samostatná zastavěná území nejsou bezdůvodně dále rozšiřována. Územní plán navazuje na předcházející územně plánovací dokumentaci, dále ji rozvíjí a upřesňuje podle současných poznatků, požadavků (legislativních i ekonomických) a předpokládaných investičních záměrů. Konfigurace terénu (vodoteč procházející obcí a železniční trať) tvoří významný rozvojový prvek a ÚP jej respektuje. Rozvoj bydlení je na úrovni územního plánu zabezpečen rozšířením nabídky nových stavebních pozemků určených pro bydlení. Plochy proluk pro bydlení jsou téměř vyčerpány. Hlavní rozvojové plochy pro individuální bydlení jsou situovány na okrajích obce (mimo proluky v obci). S dalším rozvojem ploch pro bydlení a rekreaci v oblasti Pitínských pasek se nepočítá. Další rozvoj občanské vybavenosti je možný ve stávajících plochách, především u fotbalového hřiště. Trasy a plochy ÚSES jsou v celém řešeném katastrálním území upřesněny v souladu s komplexními pozemkovými úpravami, které probíhaly současně se zpracováním ÚP. Územní plán navrhuje plochy smíšené výrobní, které nepředpokládají výstavbu velkých výrobních hal, ale spíše menších provozů. Ve volné krajině se nepovolují nové stavby. Územní plán řeší základní síť cyklotras včetně návaznosti na sousední katastrální území. Územní plán navrhuje plochu pro zahrádkářskou osadu. Územní plán navrhuje nové vodní plochy. ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.7

8 1.c.2 Výčet jednotlivých návrhových ploch a jejich umístění Plochy bydlení - BI BI 2, 3, 4, 5, 7, 8, 93 BI 10, 11, 12, 13, 14 BI 15 BI 16, 18 BI 20, 21, 23 Plochy v západní části mimo ZÚO Plochy v jižní části mimo ZÚO Plochy v severní části uvnitř ZÚO Plochy ve východní části uvnitř ZÚO Plochy ve východní části mimo ZÚO Plochy veřejných prostranství P* P* 6, 9, 48 Plochy v západní části mimo ZÚO P* 17 Plocha ve východní části uvnitř ZÚO P* 22 Plocha ve východní části mimo ZÚO Plochy smíšené obytné SO SO 19, 49, 50 Plochy v jižní části katastrálního území Plochy smíšeného podnikání SP SP 25 Plocha v jihovýchodní části mimo ZÚO Plochy individuální rekreace zahrádkářské osady RZ RZ 94 Plocha v západní části mimo ZÚO Plochy pro silniční dopravu DS DS 1 DS Plocha v severní části katastrálního území Plochy v jižní části katastrálního území Plochy technické infrastruktury T* T* 26 Plocha v jihovýchodní části Plochy vodní a toky - WT WT 27 WT 28 Plocha v jižní části mimo ZÚO Plocha v jihovýchodní části ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.8

9 Plochy krajinné zeleně - K K 52 Plochy v severní části K 29, 30, 31, 32, 33, 51, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 Plochy v západní části K 24, 34, 36, 37, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 80 Plochy ve východní části K 41, 42, 45, 46, 71, 72, 74, 75, 76, 104 Plochy v jižní části Plochy přírodní - P P 35 Plocha ve východní části P 38, 39, 40, 43, 44, 47, 77, 78 Plochy v jižní části Urbanistická koncepce řešeného území je vyjádřena jednoznačně ve výkresové části - výkres č. I/ d. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 1.d.1. Dopravní infrastruktura Doprava silniční Plocha DS (1) vymezena pro vybudování obchvatu komunikace II/495. Tento koridor byl převzat ze ZÚR ZK. Místní komunikace (MK) Územní plán počítá s novými místními komunikacemi, zabezpečujícími dopravní obslužnost nově navrhovaných ploch pro bydlení na plochách P* (6, 9, 17, 22) Účelové komunikace Účelové komunikace jsou navrhovány v jižní části katastrálního území na plochách DS (95 103). Tyto komunikace jsou navrhovány z důvodu zajištění přístupu k objektům určeným k bydlení. Cyklistická doprava V celém katastrálním území Pitín se navrhuje celá síť nových cyklotras viz. výkres I/ 2.2 Hlavní výkres dopravní a technická infrastruktura. Většinou se počítá s využitím stávajících komunikací. Pěší doprava Nové chodníky budou průběžně budovány v lokalitách, které to prostorově umožní. ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.9

10 1.d.2. Technická infrastruktura Kanalizace Územní plán navrhuje na ploše T* (26) dobudování kanalizačního sběrače. 1.d.3. Občanská vybavenost Územní plán nenavrhuje nové plochy občanské vybavenosti. 1.d.4 Veřejná prostranství Územní plán vymezuje veřejná prostranství na plochách P* (6, 9, 17, 22, 48). 1.e. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně 1.e.1. Koncepce uspořádání krajiny - výkres č. I/2.1. Územní plán respektuje základní krajinné hodnoty území: zachovává stávající krajinný ráz zachovává stávající a navrhuje nové plochy přírodní a plochy krajinné zeleně chráněna jsou všechna krajinářsky a biologicky cenná území (CHKO Bílé Karpaty, EVL Natura 2000) plochy vymezené pro prvky územního systému ekologické stability chráněné jsou rovněž stávající plochy vzrostlé zeleně v krajině i urbanizovaném území linie komunikačních systémů (silnice, místní komunikace, polní a lesní cesty ) v krajině budou doplněny doprovodnou zelení (interakčními prvky). V řešeném území jsou vymezeny tyto základní krajinné plochy: Plochy krajinné zeleně (plochy pro biokoridory, které jsou prvky územního systému ekologické stability) Plochy přírodní (plochy pro biocentra, která jsou prvky územního systému ekologické stability) Plochy lesní Plochy vodní 1.e.2. Prostupnost krajiny Návrhem řešení jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení a zvýšení prostupnosti krajiny. 1.e.3. Záplavová území Záplavové území pro VVFT Olšava bylo stanoveno rozhodnutím KÚ Zlínského kraje Do řešeného území zasahuje VVT Kolelač záplavové území bylo stanoveno rozhodnutím OkÚ RŽP Uherské Hradiště. Územní plán respektuje vyhlášená záplavová území. ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.10

11 1.e.4. Územní systém ekologické stability Územní plán vymezil skladebné prvky lokálních ÚSES plochy biocenter, trasy biokoridorů. Tyto budou respektovány. ÚSES ID Funkční využití LBK14 29 K 30 K 31 K 32 K 83 K 91 K LBK2 57 K LBK13 33 K LBK8 34 K LBC STOHYNĚ 35 P LBK6 36 K 37 K 63 K LBC MĚŘÍNY 38 P 39 P 40 P 47 P LBK11 41 K 42 K LBC KORÁBY 43 P 44 P LBK8 45 K 46 K LBK25 75 K LBC HUTĚ 77 P 78 P 1.e.5. Extravilánové vody, odtokové poměry, protierozní opatření Vysoký podíl lesů a trvalých travnatých porostů na k.ú. Pitín vytváří optimální podmínky pro zasakování extravilánových vod. Vlastníci pozemků jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činnosti vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.11

12 1.f. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné je stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) 1.f.1. Základní členění ploch s rozdílným využitím plochy bydlení BI plochy pro bydlení individuální BH plochy pro bydlení hromadné plochy rekreace RI plochy rodinné rekreace RZ plochy individuální rekreace zahrádkářské osady plochy občanského vybavení O plochy občanského vybavení OH plochy pro veřejné pohřebiště a ostatní související služby OS plochy pro tělovýchovu a sport smíšené využití S plochy smíšeného využití SO.3 plochy smíšené obytné vesnické SO plochy smíšené obytné SP plochy smíšené výrobní technická infrastruktura T* plochy technické infrastruktury TO plochy technického zabezpečení obce veřejná prostranství P* plochy veřejných prostranství dopravní infrastruktura DS plochy pro silniční dopravu DZ - plochy pro drážní dopravu výroba a skladování V plochy pro výrobu a skladování plochy vodní a vodohospodářské WT vodní plochy a toky plochy zeleně K plochy krajinné zeleně Z* - plochy sídelní zeleně plochy přírodní P plochy přírodní plochy zemědělské Z plochy zemědělské plochy lesní L plochy lesní ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.12

13 1.f.2. Charakteristika ploch BI PLOCHY PRO BYDLENÍ INDUVIDUÁLNÍ - pozemky pro bydlení v rodinných domech Přípustné využití plochy: - stavby a zařízení přímo související s individuálním bydlením a jeho provozem (technické a hospodářské zařízení) - dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy - garáže, odstavná stání pro osobní automobily související s bydlením v takto vymezené ploše - zeleň, dětská hřiště, pozemky veřejných prostranství - stavby pro drobné podnikání nerušícího a neobtěžujícího charakteru - pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000m 2 - všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím - všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na ŽP překračují limity stanovené příslušnými předpisy nad přípustnou míru BH PLOCHY PRO BYDLENÍ HROMADNÉ : - pozemky pro bydlení v bytových a polyfunkčních domech (více jak polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu určena) Přípustné využití plochy: - dopravní a technická infrastruktura související s hlavním využitím plochy - garáže, odstavná stání pro osobní automobily související s bydlením v takto vymezené ploše - zeleň, dětská hřiště, pozemky veřejných prostranství - pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000m 2 - všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím - všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na ŽP překračují limity stanovené příslušnými předpisy nad přípustnou míru RI PLOCHY RODINNÉ REKREACE : - plochy rekreace a oddechu Přípustné využití plochy: - stavby pro individuální rekreaci chaty, zahrádkářské chaty - přístupové cesty a chodníky v rámci rekreační zástavby - stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost - odstavná stání pro osobní automobily související s rekreační zástavbou ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.13

14 - doplňková zeleň - objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy) - objekty výroby - všechny činnosti snižující kvalitu přírodního prostředí RZ PLOCHY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY - pozemky a stavby určené výhradně pro rekreaci individuální - zahrádkaření. - plochy zahrad a sadů - zahrádkářské chaty - zahrádkářské osady Přípustné využití plochy: - přístupové cesty a chodníky v rámci rekreační zástavby - stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost - odstavná stání pro osobní automobily související s rekreační zástavbou - doplňková zeleň - objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy) - objekty výroby - objekty občanského vybavení - všechny činnosti snižující kvalitu přírodního prostředí O PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ : - pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva - pozemky staveb pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství Přípustné využití plochy: - dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy - garáže, odstavná stání pro automobily související s občanskou vybaveností v takto vymezené ploše - pozemky veřejných prostranství, zeleň, dětská hřiště Podmíněně přípustné využití plochy: - bydlení související s hlavní činností služební byty v doplňkové funkci k hlavnímu využití, byt vlastníka (pouze ve výjimečných a jednoznačně odůvodněných případech) - všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím OH PLOCHY PRO VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY - pozemky vymezené pro pohřbení lidských ostatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků - plochy hřbitovů včetně technického zázemí (márnice, krematoria, smuteční síně, kostel ) ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.14

15 Přípustné využití plochy: - dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy - garáže, odstavná stání pro automobily související s občanskou vybaveností v takto vymezené ploše - pozemky veřejných prostranství, zeleň - pozemky souvisejícího občanského vybavení v rozsahu odpovídajícímu potřebám provozovaných pohřebních služeb ve vymezené ploše - všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím OS PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT - pozemky samostatných sportovišť, sportovní areály a plochy zahrnující pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu - zpevněná hřiště, bazény, sportovní haly a jiná zařízení pro sport Přípustné využití plochy: - dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy - garáže, odstavná stání pro automobily související se sportovní činností v takto vymezené ploše - hromadné ubytování - pozemky veřejných prostranství, zeleň, dětská hřiště - pozemky souvisejícího občanského vybavení v rozsahu nezbytně nutném a potřebném pro plnohodnotné zabezpečení hlavního využití vymezené plochy Podmíněně přípustné využití plochy: - bydlení související s hlavní činností služební byty v doplňkové funkci k hlavnímu využití - všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím S PLOCHY SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ : - pozemky a stavby různého využití, které se vzájemně nenarušují Přípustné využití plochy: - dopravní a technická infrastruktura související s činností v takto vymezené ploše - garáže, odstavná stání pro automobily související s činností v takto vymezené ploše - pozemky veřejných prostranství, zeleň, dětská hřiště - chov zvířat, drobná zemědělská činnost - plochy pro obchodní zařízení, ubytovací zařízení, stravovací zařízení a zařízení nevýrobních služeb - pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva - objekty výroby - umisťování zařízení a staveb snižujících kvalitu prostředí v této ploše ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.15

16 SO.3 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ - pozemky pro objekty a plochy bydlení vesnického charakteru (bydlení s vyšším podílem hospodářské složky tzn. zemědělské a řemeslné výroby) Přípustné využití plochy: - dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy - garáže, odstavná stání pro automobily související s hlavní činností v takto vymezené ploše - pozemky veřejných prostranství - chov zvířat, drobná zemědělská činnost - zeleň - umisťování zařízení a staveb snižujících kvalitu prostředí v této ploše a v okolních plochách SO PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ : - pozemky a stavby pro bydlení a občanskou vybavenost Přípustné využití plochy: - dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy - garáže, odstavná stání pro automobily související s hlavní činností v takto vymezené ploše - pozemky veřejných prostranství, zeleň, dětská hřiště - pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva - plochy pro obchodní zařízení, ubytovací zařízení, stravovací zařízení a zařízení nevýrobních služeb - plochy výroby, služeb a zemědělství, které svým charakterem nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí - umisťování zařízení a staveb snižujících kvalitu prostředí v této ploše SP PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ - pozemky vymezené pro objekty a plochy pro výrobu, manipulaci a skladování Přípustné využití plochy: - dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy - garáže, odstavná stání pro automobily související s hlavní činností v takto vymezené ploše - pozemky veřejných prostranství, zeleň - pozemky souvisejícího občanského vybavení v rozsahu nezbytně nutném a potřebném pro plnohodnotné zabezpečení hlavního využití vymezené plochy Podmíněně přípustné využití plochy: - bydlení související s hlavní činností služební byty v doplňkové funkci k hlavnímu využití, (pouze ve výjimečných a jednoznačně odůvodněných případech) - bytové domy - objekty rekreace ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.16

17 T* PLOCHA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY : - objekty a stavby technické infrastruktury (vodovody, vodojemy, kanalizace, trafostanice, spojovací zařízení, energetické vedení, produktovody ) Přípustné využití plochy: - garáže případně odstavná stání pro osobní, nákladní automobily a techniku, související s hlavním funkčním využitím - stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost, ochranné hráze, příkopy - přístupové cesty a chodníky - doplňková zeleň - všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím TO PLOCHY TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ OBCE - plochy staveb a zařízení technického vybavení obce (parkování a garážování strojů údržby veřejných prostranství, parkování ) - plochy staveb a zařízení pro technického vybavení obce, sloužící likvidaci odpadu v obci (shromažďování, třídění, zpracování, likvidace ) - dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy Přípustné využití: - dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy - zeleň Nepřípustné využití: - veškeré činnosti, stavby a zařízení narušující hlavní využití a přípustné využití P* PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ : - pozemky veřejných prostranství Přípustné využití plochy: - pozemky související dopravní a technické infrastruktury - doplňková zeleň - parky, zahrady - dětská hřiště - oddechové plochy - všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.17

18 DS PLOCHY PRO SILNIČNÍ DOPRAVU - dopravní objekty a stavby Přípustné využití: - plochy pro služby související s dopravou - stavby dopravních zařízení a dopravního vybavení, (autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot.) - stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost - doplňkové služby - doplňková zeleň (nesmí snižovat bezpečnost dopravních ploch) Nepřípustné využití: - plochy výroby - plochy bydlení DZ PLOCHY PRO DRÁŽNÍ DOPRAVU : - pozemky objektů, zařízení a staveb železniční dopravy - plochy pro služby související s železniční dopravou (obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro drážní dopravu, například stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov) Přípustné využití: - dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy - garáže, odstavná stání pro automobily související s hlavní činností v takto vymezené ploše - skladovací a manipulační plochy v rozsahu potřebném pro řádné provozování vymezené plochy - protihluková opatření - protipovodňová opatření - pozemky veřejných prostranství, zeleň, dětská hřiště - pozemky souvisejícího občanského vybavení v rozsahu nezbytně nutném a potřebném pro plnohodnotné zabezpečení hlavního využití vymezené plochy - bydlení související s hlavní činností služební byty v doplňkové funkci k hlavnímu využití - ubytovny v doplňkové funkci k hlavnímu využití Nepřípustné využití: - plochy výroby - plochy rodinných domů - plochy bytových domů ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.18

19 V PLOCHY PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ - území pro výrobu, skladování a manipulaci Přípustné využití plochy : - garáže případně odstavná stání pro osobní, nákladní automobily a techniku, související s funkčním využitím - stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost - doplňkové služby k hlavnímu využití - přístupové cesty a chodníky - doplňková zeleň - všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím WT VODNÍ PLOCHY A TOKY - pozemky vodních ploch a toků Přípustné využití plochy : - vodohospodářské stavby - dopravní a technická infrastruktura, související s hlavním využitím plochy - pozemky veřejných prostranství - zeleň, oddechové plochy - pozemky souvisejícího občanského vybavení v rozsahu nezbytně nutném a potřebném pro plnohodnotné zabezpečení hlavního využití vymezené plochy - objekty pro trvalé bydlení (rodinné domy, bytové domy) - objekty rekreace K PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ - pozemky zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy - doprovodná a rozptýlená krajinná zeleň mimo plochy přírodní Přípustné využití: - plochy pro prvky ÚSES - protierozní a protipovodňová zařízení - stavby a zařízení pro nezbytnou dopravní obslužnost - mokřady Podmíněně přípustné využití: - stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost - všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.19

20 Z* PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ : - pozemky s vysokým podílem zeleně, vodních ploch a toků v zastavěném území a zastavitelných plochách (přírodní a uměle založená zeleň) - plochy vyhrazené zeleně, nezahrnuté do ploch občanské vybavenosti, historických zahrad Přípustné využití: - plochy pro prvky ÚSES - stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost - stavby a zařízení pro nezbytnou dopravní obslužnost - zeleň, dětská hřiště, oddechové plochy - všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím P PLOCHY PŘÍRODNÍ : - pozemky biocenter (luční, lesní, nivní ) Přípustné využití: - prvky drobné architektury - vodní plochy, které jsou součástí biocenter bez rybochovného využívání - výsadba a dosadba porostů dřevinami typově a druhově odpovídajícími požadavkům ÚSES Podmíněně přípustné využití: - pouze křížení nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti a staveb dopravní infrastruktury s plochami biocenter - všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím - využití území vedoucí k narušení ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch Z PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - pozemky zemědělsky využívané půdy (plochy zemědělské zahrnující zemědělské pozemky tříděné podle druhů, včetně polních cest, rozptýlené zeleně, mezí, teras a terénních úprav) Přípustné využití: - plochy pro prvky ÚSES - stavby a zařízení pro nezbytnou technickou vybavenost - stavby a zařízení pro nezbytnou související dopravní obslužnost - protierozní opatření Nepřípustné využití: - veškeré činnosti, stavby a zařízení narušující hlavní využití a přípustné využití (rodinné domy, bytové domy, objekty rekreace, objekty výroby ) ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.20

21 L PLOCHY LESNÍ - pozemky lesních ploch (pozemky určené k plnění funkcí lesa PUPFL) Přípustné využití: - pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství - pozemky související dopravní a technické infrastruktury - plochy pro prvky ÚSES - vodní plochy Nepřípustné využití: - veškeré činnosti, stavby a zařízení narušující hlavní využití a přípustné využití (rodinné domy, bytové domy, objekty rekreace, objekty výroby ) 1.f.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání Prostorové uspořádání nově navržené zástavby vychází z charakteru stávající zástavby a respektuje stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. S ohledem na charakter obce a řešeného území jsou v Územním plánu Pitín stanoveny výškové hladiny a plošné regulativy pro: rodinné domy bytové domy objekty výroby a obč. vybavenosti ostatní stavby - max. 2 nadzemní podlaží a podkroví / celková výška max. 12m nad úrovní terénu - koeficient zastavění pozemku K (poměr zastavěné plochy k celkové ploše pozemku): návrhové plochy bydlení K=0,4; stávající plochy bydlení K=0,7 - max. celková výška 15m nad úrovní terénu - max. celková výška 12m nad úrovní terénu - max. celková výška 12m nad úrovní terénu 1.f.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu Navrženým rozvojem (urbanizací) území nedochází k narušení nebo zhoršení stávajícího krajinného rázu. Jsou zachovány významně se uplatňující nezastavěné a nenarušené krajinné horizonty a místa významných panoramatických pohledů a výhledů na krajinu. Maximální výška staveb v místech významných a panoramatických pohledů a výhledů na krajinu nesmí přesáhnout 20m. ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.21

22 1.g. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Viz výkresová část výkres č. I/3 - Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, asanace a tabulkový přehled v bodě h. Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci. 1.h. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. Přehled ploch určených pro VPS a VPO NÁZEV VPS, VPO ID VYVLASTNĚNÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚP PŘEDKUPNÍ PRÁVO VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚP OZNAČENÍ VPS, VPO V ZÚR D1(ZÚR ZK) PK 29 T U U U U U U U U U VYVLASTNĚNÍ VYPLÝVAJÍCÍ U ÚP PŘEDKUPNÍ PRÁVO VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚP ID VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.22

23 Územní plán vymezuje tyto plochy pro asanace V rámci návrhu územního plánu Pitín nejsou navrženy asanace nebo asanační úpravy žádného objektu. Opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu V rámci návrhu územního plánu Pitín nejsou navržena žádná opatření. 1.i. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Návrh územního plánu Pitín obsahuje: Textovou část - 24 listů Grafická část 4 výkresy (viz obsah str. 4) ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.23

24 2. TEXTOVÁ ČÁST DOPLŇUJÍCÍ 2.a. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření V k.ú. Pitín nejsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv. 2.b. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Seznam ploch, jejichž využití je podmíněno pořízením územní studie: BI 5, 7, 8, 15 Plochy pro bydlení individuální Zpracování a přiměřené projednání územní studie (ÚS) jako podmínka pro rozhodování pozbývá pro vybranou plochu nebo koridor platnosti, pokud nedojde ke schválení zastupitelstvem do 2 let od podání návrhu na změnu v území. Při zpracování ÚS se postupuje přiměřeně dle 62 (pořízení z podnětu) až 66 (pořízení na žádost) zákona č. 183/2006 Sb. Po zpracování územní studie předloží obec pořizovateli ÚS a ta ji zaeviduje na Ústavu územního rozvoje. 2.c. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9. Návrh ÚP Pitín nestanovuje plochy a koridory v nichž je jako podmínka pro rozhodování požadováno vypracování regulačního plánu. 2.d. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) Protože naprostá většina rozvojových ploch je na soukromých pozemcích, etapizace nebyla v návrhu ÚP Pitín stanovena. Pro všechny nové lokality (s výjimkou proluk) platí: I. Nejprve bude vždy vyřešena a vybudována potřebná infrastruktura (komunikace, odkanalizování, zásobování pitnou vodou, zásobování energiemi ) s potřebnou kapacitou. II. Po vybudování funkční technické infrastruktury je možné povolit výstavbu RD, objektů výroby, objektů občanské vybavenosti 2.e. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt Architektonicky nebo urbanisticky významné stavby Návrh ÚP Pitín nevymezuje. 2.f. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle 117 odst. 1 stavebního zákona Návrh ÚP Pitín nevymezuje stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení. ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN - NÁVRH str.24

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Červen 2014 PŘÍLOHA č. 1 Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Ostrožská Nová Ves Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH tab. č. 1 PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH Plochy jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského vybavení, sportovních zařízení, veřejných prostranství a veřejně přístupné

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ŘÍJEN 2012

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA číslo jednací:...

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY :

I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY : POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD ZELENEČ KASALOVA 467, 250 91, ZELENEČ V ČECHÁCH STAROSTA OBCE: ING. MICHAEL HUSINEC TEL. 281 925 192 e-mail: obec.zelenec@volny.cz ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL PRISVICH, s.r.o.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST Zastupitelstvo obce Vrbice příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu( stavební zákon), za použití 43 odst.4, a 55 odst.2 stavebního zákona, 13 a přílohy

Více

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství...

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství... Obsah b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně... 3 d) Koncepce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SKAŠTICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SKAŠTICE TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch. Radmila Vraníková A studio INEXprojekt s.r.o. Smetanova 1225, 767 01 Kroměříž Riegrovo náměstí 138, Kroměříž ÚZEMNÍ PLÁN SKAŠTICE TEXTOVÁ ČÁST OBSAH 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ...3 2. KONCEPCE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE Územní plán Kostěnice ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE únor 2014 A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, 2014 1 Územní plán Kostěnice Obec Kostěnice č.usn.:... v Kostěnicích dne... Územní plán Kostěnice

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP LIPOVEC ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Červen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu str. A. Vymezení

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 o závazných částech územního plánu města D o l n í P o u s t e v n a Zastupitelstvo města Dolní Poustevna vydává podle 84 odst. 2/ písm. b) zákona

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 111, fax: 380 766 810 Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov vydaná zastupitelstvem města Český

Více

3. změna ÚPD Postřelmova POSTŘELMOV ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

3. změna ÚPD Postřelmova POSTŘELMOV ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE POSTŘELMOV ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 1 Objednatel: Obec Postřelmov, Komenského 193 Postřelmov 789 69 Pořizovatel: Ing. Markéta Drobná Slunečná 428 Žebrák 267 53 Zpracovatel. Ing. Arch. Ivan Vavřík

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY 1 ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST Duben - červen 2009 2 Schvalující správní orgán: Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti ÚP: Zastupitelstvo obce Břežany Razítko Určený zastupitel obce: Jméno

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOŘENOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN BOŘENOVICE Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOŘENOVICE II/A2 ÚPLNÉ ZMĚNOVÉ ZNĚNÍ VÝROKOVÉ ČÁSTI ÚP Z P R A C O V A T E L : AKTÉ projekt s.r.o Kollárova 629, 767 01 Kroměříž Ing.arch. Milan Krouman Č. autorizace : ČKA 02 630

Více

RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Olomoucký. Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování POŘIZOVATEL

RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Olomoucký. Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování POŘIZOVATEL ÚZEMNÍ PLÁN RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování :

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST... 3

A. TEXTOVÁ ČÁST... 3 A. TEXTOVÁ ČÁST... 3 1 Vymezení zastavěného území... 3 2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany rozvoje jeho hodnot... 3 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více